RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Portugaliei – EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa articole de îmbrăcăminte)

11.10.2018 - (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportor: José Manuel Fernandes

Procedură : 2018/2223(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0311/2018
Texte depuse :
A8-0311/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Portugaliei – EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa articole de îmbrăcăminte)

(COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[1] (denumit în continuare „Regulamentul privind FEG”),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[2], în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[3] (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0311/2018),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Portugalia a depus cererea EGF/2018/002 PT/Norte – Centro - Lisboa articole de îmbrăcăminte pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma a 1 161 de disponibilizări care au avut loc în sectorul economic încadrat la diviziunea 14 a NACE Rev. 2 (Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte) în regiunile de nivel NUTS 2 Norte (PT11), Centro (PT16) și Lisboa (PT17) din Portugalia;

D.  întrucât cererea se bazează pe criteriile de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul FEG, care prevede necesitatea disponibilizării, într-o perioadă de referință de nouă luni, a cel puțin 500 de lucrători din întreprinderi care își desfășoară activitatea în același sector economic definit la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și care sunt situate într-o singură regiune, în două regiuni învecinate sau în mai mult de două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2, cu condiția existenței a peste 500 de lucrători afectați în două regiuni combinate dintr-un stat membru,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG și că Portugalia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 4 655 883 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 7 759 806 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile portugheze au depus cererea la 24 aprilie 2018 și că, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Portugalia, Comisia și-a finalizat evaluarea la 10 septembrie 2018, aducând la cunoștința Parlamentului această evaluare la aceeași dată;

3.  ia act de faptul că, potrivit declarațiilor autorităților portugheze, concedierile sunt legate de schimbări structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare și, în special, de liberalizarea comerțului în sectorul textilelor și al confecțiilor – ca urmare a expirării, la sfârșitul anului 2004, a Acordului multifibre al Organizației Mondiale a Comerțului – care a dus la modificări radicale în structura comerțului mondial în sectorul textilelor și al confecțiilor;

4.  ia act de faptul că rata șomajului în sectorul articolelor de îmbrăcăminte în districtele în care au avut loc disponibilizările este mai ridicată decât cea din regiunile în care sunt situate districtele respective – Norte, Centro și Lisboa – și că perspectivele de reconversie sunt reduse, deoarece lucrătorii disponibilizați sunt, în cea mai mare parte, femei slab calificate;

5.  reamintește că, potrivit estimărilor, disponibilizările care au avut loc în cadrul a două întreprinderi din sectorul fabricării articolelor de îmbrăcăminte din Portugalia vor avea un efect negativ important asupra economiei locale, precum și că impactul disponibilizărilor este legat de dificultățile asociate redistribuirii lucrătorilor, ca urmare a numărului redus de locuri de muncă, a nivelului scăzut de instruire al lucrătorilor disponibilizați, precum și a numărului ridicat de solicitanți de locuri de muncă;

6.  recomandă aplicarea fondurilor structurale și de investiții, în special a Fondului social european, pentru a îmbunătăți calificările lucrătorilor portughezi cu scopul de a reduce șomajul, în special șomajul în rândul tinerilor și șomajul de lungă durată;

7.  ia act de faptul că cererea se referă la 1 161 de lucrători disponibilizați, dintre care 730 vor fi vizați de măsurile propuse; atrage atenția asupra faptului că majoritatea lucrătorilor disponibilizați sunt femei (88,63 %); observă, de asemenea, că 20,55 % dintre lucrătorii disponibilizați au peste 55 de ani; recunoaște, în acest context, importanța măsurilor active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestor grupuri vulnerabile pe piața muncii;

8.  salută faptul că de serviciile personalizate cofinanțate de FEG vor beneficia, de asemenea, un număr de până la 730 de tineri cu vârsta mai mică de 30 de ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (tineri NEET);

9.  ia act de faptul că Portugalia are în vedere trei tipuri de acțiuni pentru lucrătorii disponibilizați vizați de cerere: (i) formarea și reconversia profesională, (ii) promovarea antreprenoriatului, (iii) indemnizațiile;

10.  subliniază că formarea și reconversia profesională ar trebui să creeze alternative reale de reintegrare în regiune, ținând seama de sectoarele în care cererea de mână de lucru este în creștere;

11.  ia act de faptul că alocațiile financiare, inclusiv alocațiile pentru formare, mobilitate și hrană, nu depășesc plafonul de 35% din costurile totale stabilite în Regulamentul privind FEG, și că aceste acțiuni sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

12.  remarcă faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în cooperare cu un grup de lucru, care a inclus Serviciul Public pentru Ocuparea Forței de Muncă, reprezentanți ai sindicatelor, Institutul de Securitate Socială și Autoritatea pentru Condițiile de Muncă;

13.  subliniază că autoritățile portugheze au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și au asigurat că dubla finanțare va fi evitată și că acțiunile propuse vor fi complementare acțiunilor finanțate din fondurile structurale;

14.  reafirmă faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor societăți sau sectoare de activitate și salută faptul că Portugalia a oferit asigurări în acest sens;

15.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția viitoare a pieței forței de muncă și a competențelor necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

16.  invită Comisia să le solicite autorităților naționale să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și care, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date întemeiate pe dovezi cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea locurilor de muncă și rata de reinserție realizată prin intermediul FEG;

17.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
  • [2]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
  • [3]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Portugaliei – EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa articole de îmbrăcăminte

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[1], în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[2], în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ca urmare a modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le ofere asistență în vederea reintegrării pe piața muncii.

(2) Fondul nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului[3].

(3) La 24 aprilie 2018, Portugalia a depus o cerere de mobilizare a FEG, în legătură cu disponibilizările care au avut loc în sectorul articolelor de îmbrăcăminte din regiunile Norte, Centro și Lisboa de pe teritoriul său. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea îndeplinește condițiile pentru stabilirea cuantumului contribuției financiare din partea FEG prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4) În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, Portugalia a decis să furnizeze servicii personalizate cofinanțate prin FEG și unui număr de 730 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).

(5) Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară în valoare de 4 655 883 EUR ca răspuns la cererea depusă de Portugalia.

(6) Pentru a reduce la minimum termenul necesar pentru declanșarea intervenției din partea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 4 655 883 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică începând cu [data adoptării prezentei decizii].

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European           Pentru Consiliu,

Președintele           Președintele

  • [1]  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
  • [2]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
  • [3]  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

EXPUNERE DE MOTIVE

I.  Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[1] și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013[2], fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[3], pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II.  Cererea prezentată de Portugalia și propunerea Comisiei

La 10 septembrie 2018, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Portugaliei pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor disponibilizați din două întreprinderi a căror activitate se desfășoară în sectorul economic încadrat la diviziunea 14 a NACE Rev. 2 (fabricarea articolelor de îmbrăcăminte), în regiunile de nivel NUTS 2 Norte (PT11), Centro (PT16) și Lisboa (PT17) din Portugalia. Propunerea a fost transmisă Parlamentului European la 10 septembrie 2018.

Aceasta este a opta cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului pe 2018 și cea de-a șasea în sectorul economic încadrat la diviziunea 14 a NACE Rev. 2 (fabricarea articolelor de îmbrăcăminte) de la instituirea FEG. Cererea vizează 1 161 de lucrători disponibilizați și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 4 655 883 EUR pentru Portugalia.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 24 aprilie 2018, fiind completată cu informații suplimentare până la 19 iunie 2018. Comisia și-a finalizat evaluarea la 10 septembrie 2018 și a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG.

Portugalia susține că disponibilizările sunt legate de schimbările structurale majore din structura comerțului mondial, ca urmare a globalizării, în special perturbările economice grave suferite de sectorul articolelor de îmbrăcăminte, inclusiv declinul cotei de piață a UE, ca urmare a expirării, în 2004, a Acordului Multifibre al Organizației Mondiale a Comerțului. Creșterea volumului de importuri în UE a creat o presiune semnificativă pentru scăderea prețurilor, care a avut, la rândul său, un efect negativ asupra situației financiare a întreprinderilor din UE care își desfășoară activitatea în sectorul textilelor, dând naștere unei tendințe generalizate în industria textilelor și a confecțiilor de a delocaliza producția în țări cu costuri mai reduse din afara Uniunii.

Acest lucru a condus la o scădere constantă a numărului de lucrători din sectorul articolelor de îmbrăcăminte (de la 130 000, în 2005, la 90 000, în 2016) în regiunile Norte, Centro și Lisboa din Portugalia. În 2017, șomajul din Norte și Lisboa (9,5 %) a fost mai mare decât media națională de 8,9 %. Se așteaptă ca disponibilizarea masivă a lucrătorilor să agraveze această situație.

Majoritatea lucrătorilor disponibilizați sunt femei (88,63 %) cu niveluri scăzute de educație. 20,55 % dintre lucrătorii disponibilizați au peste 55 de ani. Printre aceste persoane se numără și până la 730 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), cu vârsta sub 30 de ani. Măsurile active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG sunt cu atât mai importante pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestor grupuri vulnerabile pe piața muncii.

Cele trei tipuri de măsuri de care vor beneficia lucrătorii disponibilizați și cei aparținând categoriei NEET pentru care se solicită cofinanțare din FEG constau în:

–  Formare și reconversie profesională: Aceasta include stagii, cursuri de pregătire profesională și continuă, precum și planuri de integrare destinate lucrătorilor și tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (tineri NEET). Activitățile au fost concepute astfel încât oferta să corespundă cu cererea de pe piața forței de muncă, iar participanților să le fie oferit ajutor pentru a-și dezvolta competențele.

–  Promovarea antreprenoriatului: În cadrul acestei măsuri, participanții vor beneficia de o subvenție pentru promovarea de activități independente, de cursuri de formare pentru antreprenori, precum și de posibilitatea de a se alătura programului de incubare de noi întreprinderi susținut de serviciul public portughez de ocupare a forței de muncă (IEFP).

–  Alocații: Printre acestea se numără: 1) alocații de formare profesională destinate să acopere costurile suportate de către persoanele în căutarea unui loc de muncă sau de către tinerii NEET pe durata unui curs de formare profesională; 2) alocații pentru mobilitate destinate să compenseze cheltuielile de transport aferente deplasării de la reședință spre și dinspre fiecare loc unde se desfășoară activitățile de formare; 3) indemnizații de hrană pentru a contribui la acoperirea cheltuielilor participanților în situația în care sunt obligați să ia masa în oraș.

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă, se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG și nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Autoritățile portugheze au furnizat toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

– în contextul accesului la acțiunile propuse și al implementării acestora, vor fi respectate principiile egalității de tratament și nediscriminării;

– cerințele prevăzute de legislația națională și de legislația UE în ceea ce privește concedierile colective au fost respectate;

– acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

– acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale;

– contribuția financiară din partea FEG va respecta normele procedurale și de fond ale Uniunii în materie de ajutoare de stat.

Portugalia a comunicat Comisiei că sursa națională de prefinanțare sau de cofinanțare este serviciul public portughez de ocupare a forței de muncă (IEFP). Organismele care vor gestiona și vor controla contribuția financiară sunt aceleași cu cele responsabile pentru Fondul social european (FSE).

Autoritățile portugheze ar trebui să utilizeze fondurile structurale și de investiții, în special Fondul social european, pentru a îmbunătăți calificările lucrătorilor portughezi cu scopul de a reduce șomajul, în special șomajul în rândul tinerilor și șomajul de lungă durată.

III.  Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 4 655 883 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este cea de a opta propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2018.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin constructiv și a contribui la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

  • [1]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
  • [2]  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
  • [3]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

D(2018)37581

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) pentru cazul EGF/2018/002 PT

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2018/002 PT și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL se bazează pe următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 1 161 de lucrători disponibilizați de 2 întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul economic încadrat la diviziunea 14 din NACE Rev. 2 (Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte) în regiunile de nivel NUTS 2, Norte, Centro și Lisboa din Portugalia;

B) întrucât, pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și schimbările structurale majore apărute în tiparele comerțului mondial ca urmare a globalizării, Portugalia susține că sectorul articolelor de îmbrăcăminte fost afectat de un declin al cotei de piață a UE, ca urmare a încetării Acordului multifibre în 2004;

C) întrucât 88,6 % dintre muncitorii care sunt vizați de măsuri sunt femei și 11,4 % sunt bărbați; întrucât 74,9 % din beneficiarii vizați au vârste cuprinse între 30 și 54 de ani, mai mult de 20 % au peste 55 de ani și 4,3% au sub 30 de ani;

D) întrucât aceasta este a șasea cerere FEG pentru sectorul articolelor de îmbrăcăminte de până acum, iar patru dintre aceste cereri se bazează pe globalizarea schimburilor comerciale.

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Portugaliei:

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Portugalia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 4 655 883 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 7 759 806 EUR;

2. remarcă faptul că autoritățile portugheze au depus cererea la 24 aprilie 2018 și că, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Portugalia, Comisia și-a finalizat evaluarea privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare la 10 septembrie 2018, aducând la cunoștința Parlamentului această evaluare la aceeași dată;

3. ia act de faptul că rata șomajului în sectorul articolelor de îmbrăcăminte în districtele în care au avut loc disponibilizările este mai ridicată decât cea din regiunile de apartenență – Norte, Centro și Lisboa – și că perspectivele de reconversie sunt reduse deoarece lucrătorii disponibilizați sunt, în cea mai mare parte, femei slab calificate;

4.salută decizia Portugaliei de a direcționa asistența către lucrătorii concediați, precum și către aproximativ 730 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET);

5.ia act de faptul că Portugalia are în vedere măsuri active pe piața muncii pentru lucrătorii concediați, inclusiv formare și reconversie profesională în conformitate cu nevoile pieței muncii, promovarea antreprenoriatului și a indemnizațiilor;

6.subliniază că formarea și reconversia profesională trebuie să creeze alternative reale de reintegrare în regiune, ținând seama de sectoarele în care cererea de mână de lucru este în creștere.

7.ia act de faptul că alocațiile financiare, adică alocațiile pentru formare, mobilitate și hrană, nu depășesc plafonul de 35% stabilit în Regulament, și că aceste acțiuni sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

8.salută consultarea părților interesate în cooperare cu un grup de lucru, care a inclus Serviciul Public pentru Ocuparea Forței de Muncă, reprezentanți ai sindicatelor, Institutul de Securitate Socială și Autoritatea pentru Condițiile de Muncă, cu ocazia elaborării pachetului coordonat de servicii personalizate;

9.observă că autoritățile portugheze au oferit asigurări cu privire la faptul că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor fi complementare cu cele finanțate de fondurile structurale;

10.salută confirmarea dată de Portugalia că o eventuală contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui acțiunile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le ia în conformitate cu legislația națională sau în temeiul acordurilor colective;

11.reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din regulament, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția viitoare a pieței forței de muncă și a competențelor necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Marita ULVSKOG

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Subiect:  Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Stimate domnule Arthuis,

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz referitor la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea, la 8-9 octombrie 2018, în Comisia pentru bugete, a unui raport referitor la această propunere:

-  COM(2018)0621 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 4 655 883 EUR pentru 730 de lucrători disponibilizați în sectorul economic încadrat la diviziunea 14 (Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția celor din blană) a NACE Rev. 2. Disponibilizările efectuate de întreprinderile în cauză au avut loc mai ales în regiunile de nivel NUTS 2 Norte (PT11), Centro (PT16) și Lisboa (PT17) din Portugalia.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu formulează obiecții față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Iskra MIHAYLOVA

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

9.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrey Novakov

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Auke Zijlstra

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Auke Zijlstra

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 19 octombrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate