POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

11.10.2018 - (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalec: José Manuel Fernandes

Postopek : 2018/2223(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0311/2018
Predložena besedila :
A8-0311/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

(COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[1],

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2], zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3], zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0311/2018),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

C.  ker je Portugalska vložila vlogo EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel za finančni prispevek iz ESPG po tem, ko je bilo odpuščenih 1161 delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 14 NACE Revizija 2 (Proizvodnja oblačil), v regijah na ravni NUTS 2 Norte (PT11), Centro (PT16) in Lisboa (PT17) na Portugalskem;

D.  ker je vloga utemeljena na merilih za pomoč iz člena 4(1)(b) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je najmanj 500 delavcev postalo presežnih v referenčnem obdobju devetih mesecev v podjetjih, ki delujejo v isti gospodarski panogi na ravni oddelka NACE Revizija 2 in se nahajajo v eni regiji ali dveh sosednjih regijah ali v več kot dveh sosednjih regijah na ravni NUTS 2, če je prizadetih več kot 500 delavcev v dveh regijah skupaj v državi članici;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(b) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Portugalska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 4.655.883 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 7.759.806 EUR;

2.  ugotavlja, da so portugalski organi vlogo predložili 24. aprila 2018, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Portugalska, oceno te vloge dokončala 10. septembra 2018 in jo še istega dne posredovala Parlamentu;

3.  je seznanjen, da je po navedbah Portugalske odpuščanje povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, natančneje z liberalizacijo trgovine s tekstilom in oblačili po izteku sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o tekstilu konec leta 2004, kar je povzročilo korenite spremembe v strukturi svetovne trgovine s tekstilom in oblačili;

4.  ugotavlja, da je stopnja brezposelnosti v sektorju oblačil v okrožjih, kjer je prišlo do odpuščanja, višja od stopnje brezposelnosti v regijah Norte, Centro in Lisboa, kamor se ta okrožja uvrščajo, in da so obeti za prezaposlitev slabi, saj so med odpuščenimi predvsem nekvalificirane delavke;

5.  želi spomniti, da so bili delavci odpuščeni v dveh podjetjih, ki delujeta v portugalskem sektorju proizvodnje oblačil, kar naj bi po pričakovanjih znatno negativno vplivalo na lokalno gospodarstvo, in da bodo posledice odpuščanja večje zaradi težav pri prezaposlovanju zaradi pomanjkanja delovnih mest, nizke stopnje izobrazbe odpuščenih delavcev ter visokega števila iskalcev zaposlitve;

6.  priporoča uporabo strukturnih in investicijskih skladov, zlasti Evropskega socialnega sklada, da bi se izboljšale kvalifikacije portugalskih delavcev in tako zmanjšala brezposelnost, zlasti brezposelnost mladih in dolgotrajna brezposelnost;

7.  je seznanjen, da se vloga nanaša na 1161 delavcev, ki so postali presežni, pri čemer jih bo 730 sodelovalo v predlaganih ukrepih; poudarja, da je večina delavcev, ki so postali presežni, žensk (88,63 %); ugotavlja tudi, da je 20,55 % presežnih delavcev starejših od 55 let; glede na navedeno priznava pomen aktivnih ukrepov na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, za izboljšanje možnosti ponovnega vključevanja teh ranljivih skupin na trg dela;

8.  pozdravlja dejstvo, da bodo prilagojene storitve, ki se sofinancirajo iz ESPG, na voljo tudi do 730 mladim do 30. leta, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

9.  je seznanjen, da Portugalska načrtuje tri vrste ukrepov za odpuščene delavce, na katere se nanaša ta vloga, in sicer: (i) usposabljanje in prekvalifikacija, (ii) spodbujanje podjetništva, (iii) nadomestila;

10.  poudarja, da bi bilo treba z usposabljanjem in prekvalifikacijo ponuditi dejansko alternativo za ponovno vključitev v regijo, pri tem pa upoštevati sektorje, v katerih se povečuje povpraševanje po delavcih;

11.  ugotavlja, da bo končno nadomestilo, vključno z nadomestili za usposabljanje, mobilnost in obroke, znašalo največ 35 % skupnih stroškov, kakor so določeni v uredbi o ESPG, in da so ukrepi pogojeni s tem, da upravičenci do pomoči dejavno iščejo zaposlitev oziroma se usposabljajo;

12.  potrjuje, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju z delovno skupino, v kateri so sodelovali javni zavod za zaposlovanje, predstavniki sindikatov, inštitut za socialno varnost in organ za delovne pogoje;

13.  poudarja, da so portugalske oblasti potrdile, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, ter zagotovile, da se bo preprečilo morebitno dvojno financiranje in da se bodo ukrepi dopolnjevali z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov;

14.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev, in pozdravlja zagotovilo Portugalske v zvezi s tem;

15.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

16.  poziva Komisijo, naj nacionalnim organom naroči, naj v prihodnjih predlogih posredujejo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, tudi o kakovosti delovnih mest in stopnji ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo iz ESPG;

17.  želi spomniti na svoj poziv Komisiji, naj javnosti omogoči dostop do vseh dokumentov, povezanih z vlogami za sredstva ESPG;

18.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
  • [2]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
  • [3]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel )

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[1], zlasti člena 15(4),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[2] ter zlasti točke 13 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotoviti podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov prenehale opravljati dejavnosti, ter pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2) Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[3].

(3) Portugalska je 24. aprila 2018 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpusti presežnih delavcev v petih podjetjih, dejavnih na področju proizvodnje oblačil v portugalskih regijah Norte, Centro in Lisboa. Vloga je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kakor je določeno v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4) V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 je Portugalska sklenila, da prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, zagotovi tudi 730 mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

(5) Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 4.655.883 EUR za vlogo, ki jo je vložila Portugalska.

(6) Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 4.655.883 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum sprejetja].

V ...,

Za Evropski parlament           Za Svet

Predsednik           Predsednik

  • [1]  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
  • [2]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
  • [3]  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

OBRAZLOŽITEV

I.  Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[1] in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013[2] sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3] v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II.  Vloga Portugalske in predlog Komisije

Komisija je 10. septembra 2018 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Portugalske, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v dveh podjetjih, ki poslujeta v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 14 NACE Revizija 2 (Proizvodnja oblačil), v portugalskih regijah Norte (PT11), Centro (PT16) in Lisboa (PT17) na ravni 2 NUTS, na trg dela. Predlog je bil Evropskemu parlamentu posredovan 10. septembra 2018.

To je osma vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2018, in šesta za gospodarski sektor, razvrščen v oddelek 14 NACE Revizija 2 (Proizvodnja oblačil), od ustanovitve ESPG. Nanaša se na 1161 delavcev, ki so postali presežni, in zadeva uporabo skupnega zneska v višini 4.655.883 EUR iz ESPG za Portugalsko.

Vloga je bila Komisiji poslana 24. aprila 2018 in do 19. junija 2018 dopolnjena z dodatnimi informacijami. Komisija je svojo oceno zaključila 10. septembra 2018 in v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG, kot je navedeno v členu 4(1) uredbe o ESPG.

Portugalska trdi, da so odpuščanja povezana z večjimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih vzorcih zaradi globalizacije in zlasti resnih gospodarskih motenj v sektorju proizvodnje oblačil, vključno z upadanjem tržnega deleža EU, po izteku sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o tekstilu leta 2004. Povečanje uvoza v EU je cene potisnilo navzdol, kar je negativno vplivalo na finančni položaj podjetij v tekstilnem sektorju Unije ter v tekstilni in oblačilni industriji sprožilo splošen trend selitve proizvodnje v države z nižjimi stroški zunaj EU.

V regijah Norte, Centro in Lisboa na Portugalskem se je zaradi tega število delavcev v sektorju proizvodnje oblačil nenehno zmanjševalo (s 130.000 leta 2005 na 90.000 leta 2016). Leta 2017 je bila stopnja brezposelnosti v regijah Norte in Lisboa (9,5 %) višja od nacionalnega povprečja (8,9 %), množično odpuščanje delavcev pa bo te razmere še poslabšalo.

Večina delavcev, ki so postali presežni, je žensk (88,63 %) z nizko stopnjo izobrazbe. 20,55 % presežnih delavcev je starejših od 55 let. Skoraj 730 je mlajših od 30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo. Aktivni ukrepi na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, so še toliko bolj pomembni za izboljšanje možnosti za ponovno vključitev teh ranljivih skupin na trg dela.

Tri vrste ukrepov za odpuščene delavce in tiste, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, za katere se zahteva sofinanciranje iz ESPG, so:

–  Usposabljanje in prekvalifikacija. Ta ukrep vključuje prakse, poklicno in nadaljnje usposabljanje ter načrte vključevanja za delavce in mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo. Dejavnosti so bile oblikovane tako, da ponudba ustreza povpraševanju na trgu dela in da se udeležencem pomaga pri razvoju njihovih spretnosti.

–  Spodbujanje podjetništva. S tem ukrepom se bodo udeležencem zagotovila nepovratna sredstva za spodbujanje samozaposlovanja skupaj s podjetniškim usposabljanjem in možnostjo vključitve v podjetniški inkubator, ki ga podpira portugalska javna služba za zaposlovanje (IEFP).

–  Nadomestila. Ta vključujejo: 1) nadomestilo za usposabljanje za kritje stroškov, ki iskalcem zaposlitve ali mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, nastanejo med usposabljanjem; 2) nadomestilo za mobilnost za kritje stroškov potovanja od prebivališča do kraja usposabljanja in nazaj; 3) nadomestilo za prehrano kot prispevek za kritje stroškov udeležencev, kadar morajo jesti zunaj.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG, prav tako pa ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva.

Portugalski organi so zagotovili vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

– pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije,

– upoštevane so bile zahteve iz nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju,

– za predlagane ukrepe se ne bo prejela finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje,

– predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov,

– finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Portugalska je obvestila Komisijo, da je portugalska javna služba za zaposlovanje (IEFP) vir nacionalnega vnaprejšnjega financiranja ali sofinanciranja. Finančni prispevek bodo upravljali in nadzirali isti organi, ki so odgovorni za Evropski socialni sklad (ESS).

Portugalski organi bi morali uporabiti evropske strukturne in investicijske sklade, zlasti Evropski socialni sklad, da bi izboljšali kvalifikacije portugalskih delavcev in tako zmanjšali brezposelnost, zlasti brezposelnost mladih in dolgotrajno brezposelnost.

III.  Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 4.655.883 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je osmi predlog za prerazporeditev za uporabo sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2018.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom bi moral Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

  • [1]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
  • [2]  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
  • [3]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

D(2018)37581

Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) v primeru EGF/2018/002 PT

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG v primeru EGF/2018/002 PT in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata z uporabo sredstev sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Presoja odbora EMPL temelji na naslednjem:

A) ker ta vloga temelji na členu 4(1)(b) Uredbe (ES) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 1161 delavcev, ki so postali presežni v 2 podjetjih, ki delujeta v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 14 NACE po reviziji 2 – Proizvodnja oblačil, v regijah na ravni 2 NUTS Norte, Centro in Lisboa na Portugalskem;

B) ker želi Portugalska dokazati povezavo med odpuščanjem in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, zato trdi, da je sektor oblačil po izteku veljavnosti sporazuma o tekstilu leta 2004 doživel resne posledice, zlasti upad tržnega deleža EU;

C) ker je 88,6 % delavcev, za katere so predvideni ukrepi, žensk, 11,4 % pa moških; ker je 74,9 % ciljnih prejemnikov starih med 30 in 54 let, več kot 20 % jih je starejših od 55 let, 4,3% pa mlajših od 30 let;

D) ker je to šesta vloga za sredstva ESPG za sektor oblačil, pri čemer so štiri temeljile na spremembah v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije.

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Portugalske vključi naslednje pobude:

1. se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Portugalska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 4.655.883 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 7.759.806 EUR;

2. ugotavlja, da so portugalski organi vlogo predložili 24. aprila 2018, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Portugalska, oceno o skladnosti te vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 10. septembra 2018 in jo še istega dne posredovala Parlamentu;

3. ugotavlja, da je stopnja brezposelnosti v sektorju oblačil v okrožjih, kjer je prišlo do odpuščanja, višja od stopnje brezposelnosti v regijah Norte, Centro in Lisboa, kamor se ta okrožja uvrščajo, in da so obeti za prezaposlitev slabi, saj so med odpuščenimi predvsem nekvalificirane delavke;

4. pozdravlja odločitev Portugalske, da bo pomoč namenila tako presežnim delavcem kot tudi do 730 mladim, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo;

5. ugotavlja, da Portugalska za presežne delavce načrtuje aktivne ukrepe na trgu dela, vključno z usposabljanjem in prekvalifikacijo v skladu s potrebami na trgu dela, spodbujanjem podjetništva in nadomestili;

6. poudarja, da bi bilo treba s prekvalifikacijo ponuditi dejansko alternativo za ponovno vključitev v regijo, pri tem pa upoštevati sektorje, v katerih se povečuje povpraševanje po delavcih;

7. ugotavlja, da bo končno nadomestilo, tj. sredstva za usposabljanje, mobilnost in obroke, znašalo največ 35 % zneska, kakor je določen v uredbi, in da so ukrepi pogojeni s tem, da upravičenci do pomoči dejavno iščejo zaposlitev oziroma se usposabljajo;

8. je zadovoljen, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju z deležniki v delovni skupini, v kateri so sodelovali javni zavod za zaposlovanje, predstavniki sindikatov, inštitut za socialno varnost in organ za delovne pogoje;

9. ugotavlja, da so portugalski organi predložili zagotovila, da za predlagane ukrepe ne bodo prejeli finančne pomoči iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da se bo preprečilo morebitno dvojno financiranje in da se bodo ukrepi dopolnjevali z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov;

10. pozdravlja, da je Portugalska potrdila, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil ukrepov, za katere je po nacionalnem pravu ali kolektivnih pogodbah odgovorno zadevno podjetje;

11. opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

Lep pozdrav,

Marita ULVSKOG

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean Arthuis

predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani g. Arthuis!

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel med 8. in 9. oktobrom 2018:

  COM(2018)0621 je dokument o predlogu za prispevek iz ESPG v višini 4.655.883 EUR za 730 delavcev, ki so postali presežni v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 14 NACE Revizija 2 – Proizvodnja oblačil. Do odpuščanj je prišlo v podjetjih, ki se po večini nahajajo v regijah na ravni NUTS 2 Norte (PT11), Centro (PT16) in Lisboa (PT17) na Portugalskem.

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter prerazporeditvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

Lep pozdrav,

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

9.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrej Novakov (Andrey Novakov)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Auke Zijlstra

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

29

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Auke Zijlstra

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 19. oktober 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov