Förfarande : 2018/2223(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0311/2018

Ingivna texter :

A8-0311/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2018 - 7.10

Antagna texter :

P8_TA(2018)0394

BETÄNKANDE     
PDF 398kWORD 61k
11.10.2018
PE 627.769v02-00 A8-0311/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

(COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: José Manuel Fernandes

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

(COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0311/2018), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt.

C.  Portugal lämnade in ansökan EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel om ekonomiskt stöd från fonden, till följd av uppsägningar av 1 161 arbetstagare inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 14 (tillverkning av kläder) i Nuts 2-regionerna Norte (PT11), Centro (PT16) och Lisboa (PT17) i Portugal.

D.  Ansökan lämnades in på basis av insatskriteriet i artikel 4.1 b i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden), där det krävs att minst 500 arbetstagare blir uppsagda under en referensperiod på nio månader vid företag som alla verkar inom samma ekonomiska sektor som definieras som en huvudgrupp i Nace rev. 2 och som är belägna i en region eller i två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2-nivå, eller i fler än två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2-nivå, förutsatt att mer än 500 arbetstagare berörs i två regioner i en medlemsstat.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att de villkor som fastställs i artikel 4.1 b i förordningen om fonden är uppfyllda och att Portugal är berättigat till ekonomiskt stöd på 4 655 883 EUR enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 7 759 806 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de portugisiska myndigheterna lämnade in ansökan den 24 april 2018 och att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Portugal lämnade, slutförde sin bedömning den 10 september 2018 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet noterar att Portugal hävdar att uppsägningarna är kopplade till genomgripande strukturförändringar inom världshandeln till följd av globaliseringen, närmare bestämt till avregleringen av handeln med textil- och beklädnadsprodukter till följd av att Världshandelsorganisationens multifiberavtal upphörde att gälla i slutet av 2004, vilket radikalt har förändrat strukturen för den globala handeln med textilier och kläder.

4.  Europaparlamentet noterar att arbetslösheten inom klädsektorn i de distrikt där uppsägningarna skedde är högre än i regionerna Norte, Centro och Lisboa, där dessa distrikt ingår, och att möjligheterna till omplacering är låga, eftersom de uppsagda arbetstagarna till största delen är lågutbildade kvinnor.

5.  Europaparlamentet påminner om att de uppsägningar som skett i 20 företag inom den portugisiska beklädnadsindustrin förväntas ha en betydande negativ inverkan på den lokala ekonomin, och att effekten av uppsägningarna är kopplad till svårigheterna att omplacera personal på grund av bristen på arbetstillfällen, de uppsagda arbetstagarnas låga utbildningsbakgrund och det stora antalet arbetssökande.

6.  Europaparlamentet rekommenderar att struktur- och investeringsfonderna, särskilt Europeiska socialfonden, tillämpas för att förbättra de portugisiska arbetstagarnas kvalifikationer och därmed minska arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten,

7.  Europaparlamentet noterar att ansökan avser 1 161 arbetstagare som sagts upp, varav 730 kommer att beröras av de föreslagna åtgärderna. Parlamentet påpekar att majoriteten av de uppsagda arbetstagarna är kvinnor (88,63 %). Parlamentet noterar dessutom att 20,55 % av de uppsagda är äldre än 55 år. Parlamentet erkänner därför vikten av aktiva arbetsmarknadsåtgärder som samfinansieras av fonden för att förbättra möjligheterna för återinträde på arbetsmarknaden för dessa utsatta grupper.

8.  Europaparlamentet välkomnar att individanpassade tjänster som samfinansieras via fonden också kommer att tillhandahållas för upp till 730 unga under 30 år som varken arbetar eller studerar.

9.  Europaparlamentet noterar att Portugal planerar tre olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: i) utbildning och omskolning, ii) åtgärder som främjar entreprenörskap och iii) bidrag.

10.  Europaparlamentet betonar att utbildning och omskolning bör skapa verkliga alternativ för återintegrering i regionen med tanke på sektorer med växande efterfrågan på arbetskraft.

11.  Europaparlamentet noterar att ekonomiska bidrag, inbegripet för utbildning, resor och måltider, inte överstiger det tak på högst 35 % av de totala kostnaderna som fastställs i förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

12.  Europaparlamentet uppmärksammar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med en arbetsgrupp, bestående av arbetsförmedlingen, fackliga företrädare, socialförsäkringsinstitutet och arbetsvillkorsmyndigheten.

13.  Europaparlamentet betonar att de portugisiska myndigheterna har bekräftat att de åtgärder som avses inte får stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument, och de har försäkrat att all dubbelfinansiering kommer att förhindras och att de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

14.  Europaparlamentet upprepar att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer och välkomnar Portugals bekräftelse av detta.

15.  Europaparlamentet erinrar om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i EGF-förordningen.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vädja till nationella myndigheter om att i framtida förslag lämna mer information om de sektorer som har tillväxtpotential och därför kan förväntas anställa personer, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansieringen från fonden, inbegripet om kvaliteten på sysselsättningen och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

17.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen om att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

18.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och att hjälpa dem att återintegreras på arbetsmarknaden.

(2) Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser)(3).

(3) Den 24 april 2018 lämnade Portugal in en ansökan om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av uppsägningar inom sektorn för tillverkning av kläder i regionerna Norte, Centro och Lisboa i Portugal. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av ekonomiskt stöd från fonden i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4) I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 har Portugal beslutat att tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden även till 730 unga som varken arbetar eller studerar.

(5) Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 4 655 883 euro som Portugal ansökt om.

(6) För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 4 655 883 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med ... [dagen för antagandet].

Utfärdat i …

På Europaparlamentets vägnar           På rådets vägnar

Ordförande           Ordförande

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).


MOTIVERING

I.  Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 15 i förordning (EG) nr 1309/2013(2) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3), till budgetmyndigheten lägga fram ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

II.  Ansökan från Portugal och kommissionens förslag

Den 10 september 2018 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Portugal medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda från två företag verksamma inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt Nace rev. 2 huvudgrupp 14 (tillverkning av kläder) i Nuts 2-regionerna Norte (PT11), Centro (PT16) och Lisboa (PT17) i Portugal. Förslaget översändes till Europaparlamentet den 10 september 2018.

Detta är den åttonde ansökan som behandlas under budgetåret 2018 och den sjätte inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt Nace rev. 2 huvudgrupp 14 (tillverkning av kläder) sedan fonden inrättades. Ansökan avser 1 161 arbetstagare som blivit uppsagda och innebär att totalt 4 655 883 EUR ur fonden utnyttjas för Portugal.

Ansökan lämnades till kommissionen den 24 april 2018 och kompletterades med ytterligare information fram till den 19 juni 2018. Kommissionen avslutade sin bedömning den 10 september 2018 och har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden, enligt artikel 4.1 i förordningen om fonden.

Portugal hävdar att uppsägningarna har samband med genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, särskilt de allvarliga ekonomiska störningar som drabbat beklädnadsbranschen, inbegripet EU:s minskade marknadsandelar till följd av att Världshandelsorganisationens multifiberavtal upphörde att gälla 2004. Ökningen av importen till EU sätter press nedåt på priserna, vilket haft en negativ effekt på den finansiella ställningen för företag inom textilsektorn i EU och lett till en allmän trend inom textil- och beklädnadsindustrin att flytta produktion till låglöneländer utanför EU.

Detta har lett till en konstant minskning av antalet arbetstagare inom beklädnadsbranschen (från 130 000 år 2005 till 90 000 år 2016) i regionerna Norte, Centro och Lisboa i Portugal. År 2017 var arbetslösheten i Norte och Lisboa (9,5 %) högre än det nationella genomsnittet på 8,9 %. Det omfattande avskedandet av arbetstagare väntas förvärra situationen.

Majoriteten av de uppsagda arbetstagarna är kvinnor (88,63 %) med låg utbildningsnivå. Av de uppsagda arbetstagarna är 20,55 % äldre än 55 år. Upp till 730 personer är unga under 30 år som varken arbetar eller studerar. Aktiva arbetsmarknadsåtgärder som samfinansieras av fonden är därför viktiga för att förbättra möjligheterna för återinträde på arbetsmarknaden för dessa utsatta grupper.

De tre olika typer av åtgärder som ska tillhandahållas för uppsagda arbetstagare och för vilka samfinansiering från fonden begärs består av följande:

–  Utbildning och omskolning. Här ingår praktik, yrkesutbildning och fortbildning samt integrationsplaner för arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar. Åtgärderna utformades för att matcha utbudet med arbetsmarknadens efterfrågan och för att hjälpa deltagarna att utveckla sin kompetens.

–  Åtgärder som främjar entreprenörskap. Åtgärden kommer att ge deltagarna ett bidrag för att främja egenföretagande i kombination med entreprenörsutbildning och möjligheten att ansluta till Startup Incubation med stöd från portugisiska arbetsförmedlingen.

–  Bidrag. Dessa omfattar följande: 1. Utbildningsbidrag för att täcka kostnaderna under en utbildning för arbetssökande och unga som varken arbetar eller studerar. 2. Resebidrag för resor mellan hemmet och platsen för utbildningen. 3. Måltidsbidrag för deltagarnas lunchkostnader.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De portugisiska myndigheterna har lämnat alla nödvändiga försäkringar när det gäller följande:

– Principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem.

– De krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda.

– De föreslagna åtgärderna kommer inte att få något ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och all dubbelfinansiering kommer att förhindras.

– De föreslagna åtgärderna kommer att komplettera åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

– Det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Portugal har meddelat kommissionen att den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen kommer från det nationella programmet för offentliga investeringar. Det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som ansvarar för stödet från Europeiska socialfonden (ESF).

De portugisiska myndigheterna bör utnyttja struktur- och investeringsfonderna, särskilt Europeiska socialfonden, för att förbättra de portugisiska arbetstagarnas kvalifikationer och därmed minska arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten,

III.  Förfarande

För att fonden ska kunna utnyttjas har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 4 655 883 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det åttonde förslaget till överföring för utnyttjande av fonden som lämnats in till budgetmyndigheten under 2018.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

D(2018)37581

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2018/002 PT

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2018/002 PT och har antagit följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan grundar sig på artikel 4.1 b i förordning (EU) nr 1309/2013 och gäller 1 161 arbetstagare som blivit uppsagda vid två företag som är verksamma inom en näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 14 (Tillverkning av kläder) i Nuts 2-regionerna Norte, Centro och Lisboa i Portugal.

B)  För att påvisa sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen framhåller Portugal att klädsektorn har påverkats av en nedgång i EU:s marknadsandelar till följd av att multifiberavtalet löpte ut 2004.

C)  Av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är 88,6 % kvinnor och 11,4 % är män. 74,9 % av de berörda stödmottagarna är mellan 30 och 54 år, medan mer än 20 % är över 55 år och 4,3 % är under 30 år.

D)  Detta är den sjätte ansökan hittills om stöd från fonden för klädsektorn, varav fyra grundar sig på handelsrelaterad globalisering.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag när det gäller Portugals ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att interventionskriterierna i artikel 4.1 b i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Portugal är berättigat till ekonomiskt stöd på 4 655 883 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 7 759 806 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de portugisiska myndigheterna lämnade in ansökan den 24 april 2018 och att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Portugal lämnade, slutförde sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd den 10 september 2018 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet noterar att arbetslösheten inom klädsektorn i de distrikt där uppsägningarna skedde är högre än i de regioner – Norte, Centro och Lissabon – som de ingår i och att möjligheterna till omplacering är låga, eftersom de uppsagda arbetstagarna till största delen är lågutbildade kvinnor.

4.  Europaparlamentet välkomnar Portugals beslut att rikta stödet till både uppsagda arbetstagare och till 730 unga som varken arbetar eller studerar.

5.  Europaparlamentet konstaterar att Portugal planerar aktiva arbetsmarknadsåtgärder för de uppsagda arbetstagarna, inklusive utbildning och omskolning i enlighet med arbetsmarknadens behov, främjande av företagande och bidrag.

6.  Europaparlamentet betonar att omskolning ska skapa verkliga alternativ för återintegrering i regionen med tanke på sektorer med växande efterfrågan på arbetskraft.

7.  Europaparlamentet noterar att ekonomiska bidrag, t. ex. för utbildning, resor och måltider, inte överstiger det tak på högst 35 % som fastställs i förordningen, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

8.  Europaparlamentet välkomnar det samråd som hölls med intressenter i en arbetsgrupp, bestående av arbetsförmedlingen, fackliga företrädare, socialförsäkringsinstitutet och arbetsvillkorsmyndigheten, i samband med utarbetandet av det samordnade paketet med individanpassade tjänster.

9.  Europaparlamentet noterar att de portugisiska myndigheterna har försäkrat att de föreslagna åtgärderna inte kommer att få ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument, att all dubbelfinansiering kommer att förhindras och att de kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

10.  Europaparlamentet välkomnar att Portugal har bekräftat att ekonomiskt stöd från fonden inte kommer att ersätta de åtgärder som det berörda företaget måste vidta enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

11.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Till ordföranden

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande till detta förslag ska antas av budgetutskottet mellan den 8 och den 9 oktober 2018.

-  I COM(2018)0621 föreslås ett ekonomiskt stöd från fonden på 4 655 883 EUR för 730 arbetstagare som sagts upp inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 14 (Tillverkning av kläder). Uppsägningarna vid de berörda företagen har främst gjorts i Nuts 2-regionerna Norte (PT11), Centro (PT16) och Lisboa (PT17) i Portugal.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

9.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrey Novakov

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Auke Zijlstra


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Auke Zijlstra

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 19 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy