Menettely : 2018/0904(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0312/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0312/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/10/2018 - 7.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0396

MIETINTÖ     
PDF 443kWORD 54k
11.10.2018
PE 628.539v02-00 A8-0312/2018

Euroopan strategisten investointien rahaston varatoimitusjohtajan nimitysehdotuksesta

(N8-0101/2018 - C8‑0424/2018 – 2018/0904(NLE))

Budjettivaliokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijät: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri

(Valiokuntien yhteiskokoukset – työjärjestyksen 55 artikla)

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 LIITE 1: Iliyana Tsanovan ANSIOLUETTELO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan strategisten investointien rahaston varatoimitusjohtajan nimitysehdotuksesta

(N8-0101/2018 - C8‑0424/2018 – 2018/0904(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) johtokunnan 19. heinäkuuta 2018 tekemän ehdotuksen rahaston varatoimitusjohtajan uudelleennimityksestä (C8‑0424/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan strategisten investointien rahastosta, Euroopan investointineuvontakeskuksesta ja Euroopan investointihankeportaalista sekä asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta 25. kesäkuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/1017 7 artiklan 6 kohdan – Euroopan strategisten investointien rahasto(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 a artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0312/2018),

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) 2015/1017 7 artiklan 6 kohdassa säädetään, että Euroopan investointipankki (EIP) nimittää Euroopan parlamentin hyväksynnän jälkeen ESIR-rahaston toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran, noudattaen EIP:n menettelyjä vastaavaa avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä, jonka yhteydessä Euroopan parlamentille on tiedotettava asianmukaisesti ja hyvissä ajoin kaikissa sen vaiheissa;

B.  ottaa huomioon, että ESIR-rahaston johtokunta hyväksyi 19. heinäkuuta 2018 ESIRin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan uudelleennimitystä koskevan ehdotuksen ja välitti tämän ehdotuksen Euroopan parlamentille;

C.  ottaa huomioon, että budjettivaliokunta sekä talous- ja raha-asioiden valiokunta järjestivät 25. syyskuuta 2018 ESIR-rahaston varatoimitusjohtajan tehtävään ehdotetun Iliyana Tsanovan kuulemistilaisuuden, jossa tämä piti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokuntien jäsenten kysymyksiin;

1.  hyväksyy Iliyana Tsanovan nimityksen Euroopan strategisten investointien rahaston varatoimitusjohtajaksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, Euroopan investointipankille ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)

EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1.


LIITE 1: Iliyana Tsanovan ANSIOLUETTELO

Ehdokasprofiili

 

  Tällä hetkellä varatoimitusjohtaja Euroopan strategisten investointien rahastossa (ESIR), joka on EU:n EIP-ryhmälle antama 26 miljardin euron takausjärjestelmä strategisten investointien tukemiseksi EU:ssa. Vastuualueina ESIRin operatiivisen hallinnon tehtäviä ja ESIRin investointikomitean yhteispuheenjohtajuus.

  Yli kymmenen vuoden kokemus kehityspankkialalta Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankista (EBRD), Lontoo. Toimi pankissa apulaispankinjohtajana, pankinjohtajana, rahoitussuunnittelussa ja EU:n yhteisrahoituskysymysten parissa. Aiemmin useita ei-toimeenpanevia johtokuntapaikkoja infrastruktuurirahastoissa ja yleishyödyllisissä laitoksissa.

  Vuosina 2013 ja 2014 nimitettiin EU-varojen hallinnoinnista vastaavaksi varapääministeriksi Bulgarian kahteen eri virkamieshallitukseen.

  Akateemiset opinnot yritys- ja liike-elämän rahoituksen aloilta. Maisterintutkinto rahoituksesta, University for National and World Economy, Sofia, Bulgaria. Jatko‑opintoihin liittyvä tutkintotodistus rahoitushallinnosta, Georgetown University, Washington DC, USA. Työskenteli Georgetownin yliopiston ja USAID:n Keski- ja Itä-Euroopasta valittuna vierailevana tutkijana asuntolainojen rahoituksen kehittymiseen liittyvässä riippumattomassa tutkimushankkeessa.

 

Työkokemus

Tammikuu 2016

tähän päivään

Varatoimitusjohtaja, Euroopan strategisten investointien rahasto, EIP, Luxemburg

  ESIRin johtokunnan ehdottama, nimitetty Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen.

  Yhdessä toimitusjohtajan kanssa vastuussa ESIRin johtamisesta, ESIRin investointikomitean (IC) kokousten yhteispuheenjohtaja. Investointikomitea vastaa EU-takuun käytön hyväksymisestä lainoille, takuille ja pääomasijoituksille ESIRin investointipolitiikan ja suuntaviivojen mukaisesti.

  Vastuutehtäviä ESIRin täytäntöönpanossa ja ESIRin strategisten tavoitteiden saavuttamisessa läheisessä yhteistyössä EIP-ryhmän ja ESIRin johtokunnan kanssa. Mukana kehittämässä ja panemassa täytäntöön ESIR-rahaston strategisia painopistealueita ja tavoitteita.

  Edustaa ESIRiä ulkoisten sidosryhmien suuntaan, korkean tason kokouksissa, puhetapahtumissa ja mediassa.

  Käy poliittista vuoropuhelua rahoitusvälineiden tehokkaasta käytöstä, sääntely-ja oikeudellisesta kehyksestä, tehokkaasta hallinnosta ja strategisista suuntaviivoista.

 

Maaliskuu 2015 – Tammikuu 2016

 

Johtaja, EU:n yhteisrahoitus ja rahoitussuunnittelu, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Lontoo

 

Vastuualueina strategisen yhteistyön kehittäminen komission kanssa innovatiivisten rahoitusvälineiden suunnittelemiseksi ja hallinnoimiseksi tutkimuksen ja innovaation aloilla, energiatehokkuudessa ja kaupunkikehityksessä, ympäristö- ja ilmastohankkeiden rahoituksessa, pk-yritysten rahoituksessa. Toimialapolitiikan neuvontaa komissiolle, hallituksille, rahoituslaitoksille ja muille EBRD:n asiakkaille. Vastuussa uuden osaston perustamisesta ja rekrytoinneista, tiimin strategisten tavoitteiden kehittämisestä ja liiketoimintakehityksestä. Raportoi suoraan operatiiviselle johtajalle.

 

Elokuu 2014-

Marraskuu 2014

Bulgarian presidentin nimittämä EU-varojen hallinnoinnista vastaava varapääministeri Bulgarian virkamieshallituksessa.

Huhtikuu 2009 – Elokuu 2014

Vanhempi pankinjohtaja, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, kunta- ja ympäristöinfrastruktuuriyksikkö, Lontoo

  Ryhmänvetäjänä vastuussa liiketoiminnan luomisesta ja toimeenpanosta vieraan ja oman pääoman ehtoisten infrastruktuuri-investointien osalta Kaakkois-Euroopassa, Ukrainassa ja Venäjällä.

  Kunnallisen infrastruktuurin kehittämisen SICAV-rahaston johtokunnan puheenjohtaja. Kyseessä on 100 miljoonan euron vaikuttavien investointien rahasto, joka tuottaa riskinjako- ja lainarahoituspalveluita Länsi-Balkanin infrastruktuuri‑investointihankkeisiin. Johtava rooli rahaston konseptuaalisen kehityksen ja rakenteellisen vakiinnuttamisen sekä varainhankinnan aloilla.

  FLAGin johtokunnan jäsen Bulgariassa. FLAG on innovatiivinen investointiväline, joka antaa sekarahoitusta kunnallisille infrastruktuurihankkeille yhdessä EU:n koheesio- ja rakennerahastojen kanssa.

  2008–2010 Sofia Water - vesihuoltolaitoksen johtokunnan jäsen. Sofia Water on vastuussa vesi- ja viemäröintipalveluista Sofiassa, Bulgariassa. Sen enemmistöomistaja on Yhdistyneen kuningaskunnan pörssiin listautunut United Utilities-yhtiö.

  Asiakassuhdehallinnon ja poliittisen toimialavuoropuhelun tehtäviä kansainvälisten rahoituslaitosten, Euroopan komission, hallitusten ja maantieteellisten vastuualueiden sääntelyviranomaisten suuntaan.

 

Maaliskuu 2013 – Kesäkuu 2013

Bulgarian presidentin nimittämä EU-varojen hallinnoinnista vastaava varapääministeri Bulgarian virkamieshallituksessa.

 

 

Huhtikuu 2006 –

Huhtikuu 2009

Vanhempi pankinjohtaja, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, kunta- ja ympäristöinfrastruktuuriyksikkö, Lontoo

  Maantieteellisinä vastuualueina Bulgaria, Serbia, Kroatia ja Venäjä.

  Vesi- ja jätevesihuollon, sähkön ja lämpöenergian tuotannon ja tarjonnan, julkisen liikenteen ja jätehuollon alojen investointihankkeiden suunnittelu-, neuvottelu- ja täytäntöönpanotiimien johto- ja hallintotehtävät.

  Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien (PPP) suunnittelu ja rahoitus. Toimi menestyksekkäästi projektinjohtajana merkittävän PPP-hankkeen uudelleenjärjestelyissä alueella sovittaen pääneuvottelijana yhteen useiden eri toimijoiden intressejä (hankeyhtiö, rahoittava valtio, sääntelyviranomainen, osakkeenomistajat, yhteisrahoittajat).

  Keskeisinä vastuualueina asiakassuhdehallinto ja toimialapoliittinen vuoropuhelu Bulgariassa.

 

Helmikuu 2003 – Huhtikuu 2006

Apulaispankinjohtaja, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Sofia, Bulgaria

Projektihallinta ja projektien täytäntöönpano, mukaan lukien käyttöoikeusrahoitus, rautatie-, liikenne-, vesihuolto-ja lentokenttäsektoreilla. Keskeisessä roolissa valmistelemassa pankin liiketoimintastrategiaa Bulgarian infrastruktuurisektorille.

Elokuu 2001 – Helmikuu 2003

Deloitte, riitojenratkaisuyksikkö, Washington DC, USA ja vakuutus- ja neuvontapalveluyksikkö, Sofia, Bulgaria

Aloitti alun perin harjoittelijana Deloitten riitojenratkaisuyksikössä, Washington DC, USA ja jatkoi vanhempana tilintarkastajana Deloitten tilintarkastus- ja neuvontapalveluyksikössä Bulgariassa. Työskenteli osana tilintarkastustiimiä useissa projekteissa, mukaan lukien lakisääteisissä tilintarkastuksissa ja kansainvälisissä tarkastuksissa. Kokemus asiakasyritysaloilta: vakuutus-, pankki- ja energiasektorit, rakentaminen, öljynjakelu, tekstiilituotanto.

 

Elokuu 1996 –

Elokuu 2000

Commercial Bank Biochim (nykyinen UniCredit Bulbank), Sofia, Bulgaria

Aloitti asiakkuuspäällikkönä, työtehtäviin kuuluivat yritysasiakaspalvelut, konsultointi ja neuvontapalvelut. Ylennettiin vuonna 1998 vanhemmaksi rahoitusanalyytikoksi, vastuualueina budjetointi ja kustannus-hyötyanalyysit. Sivuliikkeen rakenneuudistusten ja konsolidoinnin suunnittelua. Jäsenenä ydinryhmässä, joka johti tuotekehitystä ja laati Biochimin tuoteoppaan.  

Akateeminen tausta

Elokuu 2000 – Elokuu 2001

Vieraileva tutkija Georgetown University ja George Washington University Washington DC, USA

Georgetownin yliopiston ja USAID:in valituille keski- ja itä-eurooppalaisille myöntämä vierailevan tutkijan apuraha. Jatko-opintokursseja yritysrahoituksesta, soveltavasta ennustamisesta ja aikajana-analyysista, tilinpäätöksistä, rahoitushallinnosta, investointianalyyseistä ja salkunhoidosta. Riippumaton tutkimushanke asuntolainarahoituksen kehityksestä siirtymätalousmaissa.

Elokuu 1994 – Joulukuu 1998

Maisterintutkinto rahoitusalalta University for National and World Economy Sofia, Bulgaria

Opintoja rahoituksesta, kirjanpidosta, investoinneista, pankkialalta ja oikeustieteestä Focus yritysrahoituksessa

Muu osaaminen ja palkinnot

IT-taidot

business-ohjelmistot: Microsoft Office Suite (Word, Excel)

Apurahat ja palkinnot

Vieraileva tutkija, USAID:in ja Georgetownin yliopiston myöntämä jatko-opinto -ja tutkimusapuraha

Young Global Leader -nimitys, Maailman talousfoorumi, 2015

Kielitaito

Bulgaria äidinkieli Englanti sujuva Venäjä keskitaso


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

ESIRin varatoimitusjohtajan nimittäminen

Viiteasiakirjat

2018/0904(NLE)

EP:n kuuleminen (pvä)

26.7.2018

 

 

 

Asiasta vastaavat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Esittelijät:

       Date appointed

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

3

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.10.2018

Päivitetty viimeksi: 19. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö