SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego powołania zastępcy dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

11.10.2018 - (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))

Komisja Budżetowa
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawcy: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri
(Wspólne posiedzenia komisji – art. 55 Regulaminu)

Procedura : 2018/0904(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0312/2018
Teksty złożone :
A8-0312/2018
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego powołania zastępcy dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

(N8-0101/2018 - C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek rady kierowniczej Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych z dnia 19 lipca 2018 r. dotyczący ponownego powołania zastępcy dyrektora zarządzającego Funduszu (C8-0424/2018),

–  uwzględniając art. 7 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych[1],

–  uwzględniając art. 122a Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0312/2018),

A.  mając na uwadze, że art. 7 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2015/1017 stanowi, że dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora zarządzającego EFIS są powoływani przez EBI na jednokrotnie odnawialną trzyletnią kadencję, po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, na podstawie otwartej i przejrzystej procedury wyboru zgodnie z procedurami EBI, podczas której na wszystkich etapach należycie i w odpowiednim terminie informuje się Parlament Europejski;

B.  mając na uwadze, że w dniu 19 lipca 2018 r. rada kierownicza EFIS przyjęła wniosek dotyczący ponownego powołania dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS oraz przekazała ten wniosek Parlamentowi Europejskiemu;

C.  mając na uwadze, że w dniu 25 września 2018 r. Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza i Monetarna zorganizowały wysłuchanie zaproponowanej na stanowisko zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS kandydatki Iliyany Tsanovej, podczas którego wygłosiła ona oświadczenie wstępne, a następnie udzieliła odpowiedzi na pytania członków komisji;

1.  wyraża zgodę na powołanie Iliyany Tsanovej na stanowisko zastępcy dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i rządom państw członkowskich.

  • [1]  Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.

ZAŁĄCZNIK 1: CURRICULUM VITAE Iliyany Tsanovej

Profil

 

  Obecnie sprawuje funkcję zastępcy dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), instrumentu gwarancji w wysokości 26 mld EUR udzielanych przez UE Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu wspierania inwestycji strategicznych w UE. Obowiązki w zakresie zarządzania operacyjnego EFIS i współprzewodniczenie komitetowi inwestycyjnemu EFIS.

  Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie bankowości na rzecz rozwoju w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Londynie (Zjednoczone Królestwo). Zajmowane stanowiska – od bankowca do dyrektora ds. inżynierii finansowej i współfinansowania UE. Zajmowała szereg stanowisk niewykonawczych w zarządach funduszy infrastrukturalnych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

  W 2013 r. i 2014 r. powołana na stanowisko wicepremiera odpowiedzialnego za zarządzanie funduszami unijnymi w dwóch odrębnych rządach tymczasowych Bułgarii.

  Wykształcenie akademickie w dziedzinie finansowania przedsiębiorstw i biznesu. Posiada tytuł magistra w dziedzinie finansów uzyskany na Uniwersytecie Gospodarki Krajowej i Światowej w Sofii (Bułgaria) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania finansami na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie (USA). Uczestniczyła w niezależnym projekcie badawczym dotyczącym rozwoju finansowania kredytów hipotecznych w krajach rozwijających się w ramach stypendium naukowego przyznanego przez Uniwersytet Georgetown oraz USAID dla wybranych specjalistów z Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Doświadczenie

styczeń 2016

– do chwili obecnej

Zastępca dyrektora zarządzającego, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, EBI, Luksemburg

  Powołana przez radę kierowniczą EFIS i mianowana po wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim.

  Wraz z dyrektorem zarządzającym odpowiada za zarządzanie EFIS oraz współprzewodniczy posiedzeniom komitetu inwestycyjnego EFIS. Do obowiązków komitetu inwestycyjnego należy zatwierdzanie wykorzystania unijnych gwarancji kredytów i gwarancji w odniesieniu do inwestycji kapitałowych zgodnie z polityką i wytycznymi inwestycyjnymi EFIS.

  Obowiązki w zakresie wdrażania EFIS i osiągnięcia jego celów strategicznych w ścisłej współpracy z Grupą EBI i radą kierowniczą EFIS. Wkład w opracowywanie i realizację strategicznych priorytetów i celów EFIS.

  Reprezentowanie EFIS przed podmiotami zewnętrznymi, podczas spotkań na wysokim szczeblu i wydarzeń publicznych oraz w mediach.

  Dialog polityczny związany ze skutecznym wykorzystaniem instrumentów finansowych, ram regulacyjnych i prawnych, skutecznym zarządzaniem i orientacją strategiczną.

 

marzec 2015 – styczeń 2016

 

Dyrektor ds. współfinansowania UE i inżynierii finansowej, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Londyn (Zjednoczone Królestwo)

 

Obowiązki w zakresie rozwoju współpracy strategicznej z Komisją Europejską przy opracowywaniu i zarządzaniu innowacyjnymi instrumentami finansowymi w dziedzinie badań i innowacji, efektywności energetycznej i rozwoju obszarów miejskich, finansowania działań w zakresie środowiska i klimatu, finansowania MŚP. Świadczenie odnośnego doradztwa politycznego na rzecz Komisji Europejskiej, organów rządowych, instytucji finansowych i innych klientów EBOR. Odpowiedzialna za stworzenie i rekrutację personelu nowej dyrekcji, opracowanie strategicznych celów zespołu i rozwój działalności. Odpowiedzialna bezpośrednio przed dyrektorem ds. operacyjnych.

 

sierpień 2014 –

listopad 2014

Wicepremier odpowiedzialna za zarządzanie funduszami UE w rządzie tymczasowym Bułgarii, mianowana przez prezydenta Bułgarii.

kwiecień 2009 – sierpień 2014

Starszy bankowiec, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, zespół ds. infrastruktury komunalnej i środowiskowej, Londyn (Zjednoczone Królestwo)

  Liderka zespołu ds. zakładania działalności gospodarczej, egzekucji i umarzania długów i infrastrukturalnych inwestycji kapitałowych w Europie Południowo-Wschodniej, na Ukrainie i w Rosji.

  Przewodnicząca zarządu funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury miejskiej (SICAV), instrumentu inwestycyjnego o wartości 100 mln EUR, zapewniającego podział ryzyka i finansowanie dłużne inwestycji infrastrukturalnych na Bałkanach Zachodnich. Czołowa rola w opracowaniu koncepcji i stworzeniu struktury funduszu, jak również pozyskiwaniu funduszy.

  Członkini zarządu FLAG w Bułgarii, innowacyjnego instrumentu inwestycyjnego zapewniającego wraz z unijnymi funduszami spójności i funduszami strukturalnymi finansowanie mieszane inwestycji w infrastrukturę miejską.

  W latach 2008–2010 – członkini zarządu spółki celowej Sofia Water, świadczącej usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Sofii (Bułgaria), w większości będącej własnością United Utilities (Zjednoczone Królestwo) i notowanej na giełdzie w Zjednoczonym Królestwie.

  Obowiązki w zakresie zarządzania relacjami i dialogu politycznego z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, Komisją Europejską, rządami i organami regulacyjnymi w obszarze odpowiedzialności.

 

marzec 2013 – czerwiec 2013

Wicepremier i minister odpowiedzialna za zarządzanie funduszami UE w rządzie tymczasowym Bułgarii, mianowana przez prezydenta Bułgarii.

 

 

kwiecień 2006 –

kwiecień 2009

Główny bankowiec, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, zespół ds. infrastruktury komunalnej i środowiskowej, siedziba główna w Londynie (Zjednoczone Królestwo)

  Geograficzny obszar działania – Bułgaria, Serbia, Chorwacja i Rosja.

  Kierowanie i zarządzanie zespołami projektowymi ds. organizacji, negocjacji i realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie wody i ścieków oraz wytwarzania i dostaw energii elektrycznej i ciepła, transportu publicznego, gospodarowania odpadami.

  Organizacja i finansowanie partnerstw publiczno-prywatnych (PPP). Osiągnięcia jako liderka projektu w zakresie restrukturyzacji kluczowego projektu PPP w regionie w roli głównego negocjatora godzącego znaczną liczbę interesów (spółka projektowa, koncesjodawca, regulator, udziałowcy, podmioty współfinansujące).

  Główne obowiązki w zakresie zarządzania relacjami oraz dialogu politycznego w Bułgarii.

 

luty 2003 – kwiecień 2006

Bankowiec, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Sofia (Bułgaria)

Zarządzanie i realizacja projektów w dziedzinie kolei, transportu, sektora wodnego, portów lotniczych, w tym finansowania koncesji. Kluczowa rola w przygotowaniu strategii biznesowej banku w odniesieniu do sektora infrastruktury w Bułgarii.

sierpień 2001 – luty 2003

Deloitte, doradztwo w zakresie sporów i spraw sądowych, Waszyngton (USA), oraz usługi ubezpieczeniowe i doradcze, Sofia (Bułgaria)

Początkowo stażystka w dziale doradztwa w zakresie sporów w firmie Deloitte w Waszyngtonie (USA), następnie starszy audytor w dziale audytu i doradztwa Deloitte w Bułgarii. Uczestniczyła jako członkini zespołu audytowego w szeregu projektów, między innymi w audytach ustawowych i międzynarodowych. Doświadczenie w sektorach: ubezpieczenia, bankowość, energetyka, budownictwo, dystrybucja ropy naftowej i produkcja wyrobów włókienniczych.

 

sierpień 1996 –

sierpień 2000

Bank komercyjny Biochim (obecnie UniCredit Bulbank), Sofia (Bułgaria)

Rozpoczęła pracę jako kierownik ds. klientów, świadcząc usługi w zakresie rachunków przedsiębiorstw, doradztwa i poradnictwa. W 1998 r. awansowała na stanowisko głównego analityka finansowego odpowiedzialnego za budżetowanie i analizę kosztów i korzyści. Opracowywanie rozwiązań w zakresie restrukturyzacji i konsolidacji oddziałów. Członkini głównego zespołu zajmującego się opracowywaniem produktów i instrukcji dotyczących produktów banku Biochim.  

Wykształcenie

sierpień 2000 – sierpień 2001

Wizytujący pracownik naukowy. Uniwersytet Georgetown i Uniwersytet George’a Washingtona. Waszyngton (USA)

Stypendium naukowe przyznane przez Uniwersytet Georgetown oraz USAID dla wybranych specjalistów z Europy Środkowo-Wschodniej. Studia podyplomowe w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, prognozowania stosowanego i analizy szeregów czasowych, zaawansowanej analizy sprawozdań finansowych, zarządzania finansami, analizy inwestycji i zarządzania portfelem. Niezależny projekt badawczy w dziedzinie rozwoju finansowania kredytów hipotecznych w krajach w okresie transformacji.

sierpień 1994 – grudzień 1998

Tytuł magistra w dziedzinie finansów. Uniwersytet Gospodarki Krajowej i Światowej. Sofia (Bułgaria).

Studiowała przedmioty z zakresu finansów, rachunkowości, inwestycji, bankowości i prawa. Ukierunkowanie na finanse przedsiębiorstw.

inne kwalifikacje i nagrody

Umiejętności

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw: pakiet Microsoft Office (Word, Excel)

Nagrody

Stypendium naukowe przyznane przez USAID oraz Uniwersytet Georgetown na studia podyplomowe i badania, Waszyngton (USA).

Uznana za Młodego Światowego Lidera przez Światowe Forum Ekonomiczne, 2015 r.

Języki

Język ojczysty – bułgarski. Płynna znajomość języka angielskiego. Język rosyjski na poziomie średnim.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Powołanie zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS

Odsyłacze

2018/0904(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

26.7.2018

 

 

 

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Data przyjęcia

9.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

3

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Data złożenia

11.10.2018

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności