Förfarande : 2018/0904(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0312/2018

Ingivna texter :

A8-0312/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2018 - 7.12

Antagna texter :

P8_TA(2018)0396

BETÄNKANDE     
PDF 446kWORD 55k
11.10.2018
PE 628.539v02-00 A8-0312/2018

om utnämning av biträdande verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar

(N8-0101/2018 - C8‑0424/2018 – 2018/0904(NLE))

Budgetutskottet

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri

(Gemensamt utskottsförfarande – artikel 55 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 BILAGA 1: Iliana Ivanovas MERITFÖRTECKNING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om förslaget till utnämning av biträdande verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar

(N8-0101/2018 - C8‑0424/2018 – 2018/0904(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av förslaget av den 19 juli 2018 från styrelsen för Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) om återutnämning av Efsis biträdande verkställande direktör (C8‑0424/2018),

–  med beaktande av artikel 7.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar(1),

–  med beaktande av artikel 122a i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0312/2018), och av följande skäl:

A.  I enlighet med artikel 7.6 i förordning (EU) nr 2015/1017 ska Efsis verkställande direktör och biträdande verkställande direktör utses av EIB för en period av tre år, som kan förnyas en gång, efter Europaparlamentets godkännande och efter ett öppet och transparent urvalsförfarande i enlighet med EIB-förfarandena, under vilket Europaparlamentet i vederbörlig ordning och vid rätt tidpunkt ska informeras om alla etapper.

B.  Den 19 juli 2018 antog Efsis styrelse ett förslag till återutnämning av verkställande direktören och biträdande verkställande direktören för Efsi och överlämnade detta förslag till Europaparlamentet.

C.  Budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor höll den 25 september 2018 en utfrågning med Iliyana Tsanova, den föreslagna kandidaten till befattningen som biträdande verkställande direktör för Efsi, där hon höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker utnämningen av Iliyana Tsanova till biträdande verkställande direktör för Europeiska fonden för strategiska investeringar.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska investeringsbanken och medlemsstaternas regeringar.

(1)

EUT L 169, 1.7.2015, s. 1.


BILAGA 1: Iliana Ivanovas MERITFÖRTECKNING

Profil

 

  Innehar för närvarande befattningen som biträdande verkställande direktör för Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som är en garantifond med 26 miljarder euro som EU tillhandahåller till Europeiska investeringsbanksgruppen för att stödja strategiska investeringar i EU. Ansvarar för den operativa förvaltningen av Efsi och är medordförande för Efsis investeringskommitté.

  Över 10 års erfarenhet av utvecklingsbanksverksamhet hos Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), London, Förenade kungariket. Innehade befattningar från banktjänsteman till direktör, och arbetade med finansieringsteknik och EU-medfinansiering. Har innehaft ett antal olika befattningar som icke verkställande styrelseledamot hos infrastrukturfonder och allmännyttiga företag.

  Utsågs 2013 och 2014 till vice premiärminister med ansvar för förvaltningen av EU-medel i två olika expeditionsregeringar i Bulgarien.

  Har en akademisk bakgrund inom företagsfinansiering. Magisterexamen i ekonomi från University for National and World Economy, Sofia, Bulgarien och forskarutbildning i ekonomisk förvaltning från Georgetown University, Washington DC, USA. Arbetade med ett oberoende forskningsprojekt om utvecklingen av bostadslån i utvecklingsländer i samband med ett gäststipendium från Georgetown University och Usaid för utvalda yrkesverksamma från Central- och Östeuropa.

Erfarenhet

Sedan januari

2016

Biträdande verkställande direktör för Europeiska fonden för strategiska investeringar, EIB, Luxemburg

  Nominerad av Efsis styrelse och utnämnd efter en utfrågning som hölls av Europaparlamentet.

  Ansvarar, tillsammans med den verkställande direktören, för förvaltningen av Efsi och är medordförande vid mötena i Efsis investeringskommitté. Investeringskommittén ansvarar för att godkänna användningen av EU‑garantin för lån, garanti- och kapitalinvesteringar i linje med Efsis investeringspolitik och riktlinjer.

  Ansvarar för att genomföra Efsi och uppnå Efsis strategiska mål genom nära samarbete med EIB-gruppen och Efsis styrelse. Bidrar till utveckling och genomförande av Efsis strategiska prioriteringar och mål.

  Företräder Efsi gentemot externa intressenter samt vid möten på hög nivå, offentliga framträdanden och inför media.

  För en policydialog som handlar om effektiv användning av finansiella instrument, rättsliga ramar och regelverk, effektiv styrning och strategisk vägledning.

 

Mars 2015 – januari 2016

 

Direktör, EU-medfinansiering och finansieringsteknik, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), London, Förenade kungariket

 

Hade ansvar för att utveckla strategiskt samarbete med Europeiska kommissionen för att utforma och förvalta innovativa finansieringsinstrument inom forskning och innovation, energieffektivitet och stadsutveckling, miljö- och klimatfinansiering samt finansiering av små och medelstora företag. Tillhandahöll därtill relaterad politisk rådgivning till Europeiska kommissionen, statliga myndigheter, finansinstitut och andra av EBRD:s kunder. Ansvarade för att inrätta och bemanna ett nytt direktorat, utveckla gruppens strategiska mål och företagsutveckling. Rapporterade direkt till den operativa chefen.

 

Augusti 2014 –

november 2014

Vice premiärminister med ansvar för förvaltningen av EU-medel i Bulgariens expeditionsregering, utnämnd av Bulgariens president.

April 2009 – augusti 2014

Högt uppsatt banktjänsteman, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, gruppen för kommunal infrastruktur och miljöinfrastruktur, London, Förenade kungariket

  Gruppledare med ansvar för företagsutveckling samt för att genomföra investeringar i samband med skuld- och egetkapitalinfrastruktur i sydöstra Europa, Ukraina och Ryssland.

  Ordförande i styrelsen för den kommunala infrastrukturutvecklingsfonden SICAV, ett investeringsverktyg motsvarande 100 miljoner euro som tillhandahåller riskdelning och skuldfinansiering för infrastrukturinvesteringar på västra Balkan. Innehade en central roll för den konceptuella utformningen och det strukturella inrättandet av fonden samt för kapitalanskaffningen.

  Ledamot i styrelsen för Flag i Bulgarien, ett innovativt investeringsverktyg som tillhandahåller blandfinansiering för kommunala infrastrukturinvesteringar vid sidan av EU:s sammanhållnings- och strukturfonder.

  Från 2008 till 2010 – Styrelseledamot i Sofia Water, ett företag som ansvarar för vattenförsörjning och avloppshantering i Sofia, Bulgarien, och som majoritetägs av United Utilities, ett företag som är börsnoterat i Förenade kungariket.

  Ansvarade för förbindelserna och den politiska dialogen med internationella finansinstitut, Europeiska kommissionen, regeringar och tillsynsmyndigheter inom den berörda regionen.

 

Mars 2013 – juni 2013

Vice premiärminister och minister med ansvar för förvaltningen av EU‑medel i Bulgariens expeditionsregering, utnämnd av Bulgariens president.

 

 

April 2006 –

april 2009

Högt uppsatt banktjänsteman, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, gruppen för kommunal infrastruktur och miljöinfrastruktur, sätet i London, Förenade kungariket

  Geografiskt fokus på Bulgarien, Serbien, Kroatien och Ryssland

  Ledde och förvaltade projektgrupper för att strukturering, förhandling och genomförande av investeringsprojekt på områdena vatten och avloppsvatten, produktion och leverans av el och värme, kollektivtrafik och avfallshantering.

  Strukturering och finansiering av offentlig-privata partnerskap. Uppnådde goda resultat som projektledare för att omstrukturera ett viktigt offentlig-privat partnerskapsprojekt i regionen som huvudförhandlare för många olika intressenter (projektföretag, uppdragsgivare, tillsynsmyndigheter, aktieägare, medfinansiärer).

  Innehade huvudansvaret för förbindelserna och den politiska dialogen i Bulgarien

 

Februari 2003 – april 2006

 

Banktjänsteman, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Sofia, Bulgarien

Arbetade med förvaltning och genomförande av projekt inom järnvägar, transporter, vattensektorn, flygplatser, inbegripet koncessionsfinansiering. Hade en central roll i utarbetandet av bankens affärsstrategi för infrastruktursektorn i Bulgarien.

 

Augusti 2001 – februari 2003

 

Deloitte Dispute Consulting and Litigation (tvistlösningsrådgivning och rättstvister), Washington DC, USA, och Assurance and Advisory Services (försäkrings- och rådgivningstjänster), Sofia, Bulgarien

Arbetade inledningsvis som anställd vid Deloitte Dispute Consulting Services (tvistlösningsrådgivning) i Washington DC, USA. Fortsatte med Deloitte Audit and Advisory (revision och rådgivning) i Bulgarien som chefsrevisor. Arbetade i en revisionsgrupp med ett antal projekt, inklusive lagstadgade och internationella revisioner. Erfarenhet av kundsektorn: försäkringar, banker, energi, byggsektorn, petroleumdistribution och textilproduktion.

 

Augusti 1996 –

augusti 2000

 

Affärsbanken Biochim (för närvarande UniCredit Bulbank), Sofia, Bulgarien

Började arbeta som kontoansvarig och tillhandahöll tjänster avseende företagskonton och rådgivning. Befordrades år 1998 till ledande finansanalytiker med ansvar för budgetanalyser och kostnads-nyttoanalyser. Tillhandahöll lösningar för omstrukturering och konsolidering av filialer. Medlem av kärnteamet för produktutveckling och utarbetande av Biochims produktmanual.

Akademisk bakgrund

Augusti 2000 – augusti 2001

Gäststipendiat. Georgetown University och George Washington University. Washington DC, USA

Gäststipendium från Georgetown University och Usaid för utvalda yrkesverksamma från Central- och Östeuropa. Forskarutbildning i företagsfinansiering, tillämpad prognosisering, tidsserieanalys, avancerad finansieringsöversiktsanalys, ekonomisk förvaltning, investeringsanalys och portföljförvaltning Oberoende forskningsprojekt inom utvecklingen av bostadslån i övergångsländer.

Augusti 1994 – december 1998

Magisterexamen i ekonomi. University for National and World Economy. Sofia, Bulgarien

Studerade ekonomi, redovisning, investeringar, bankverksamhet och juridik. Inriktning på företagsfinansiering.

Andra kvalifikationer och priser

Kvalifikationer

Företagsprogramvara: Microsoft Office Suite (Word, Excel)

Priser

Gäststipendium från Usaid och Georgetown University för forskarutbildning, Washington DC, USA.

Utsedd till Young Global Leader (ung ledare i världen ) av det världsekonomiska forumet 2015.

Språk

Bulgariska: modersmål. Engelska: flytande. Ryska: medelgoda kunskaper.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utnämning av den biträdande verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar

Referensnummer

2018/0904(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

26.7.2018

 

 

 

Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Antagande

9.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

3

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Ingivande

11.10.2018

Senaste uppdatering: 19 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy