Процедура : 2018/2046(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0313/2018

Внесени текстове :

A8-0313/2018

Разисквания :

PV 22/10/2018 - 14
CRE 22/10/2018 - 14

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0404

ДОКЛАД     
PDF 1450kWORD 231k
11.10.2018
PE 626.971v02-00 A8-0313/2018(Част 1)

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(11737/2018 – C8‑0410/2018 – 2018/2046(BUD))

Част 1: Предложение за резолюция

Комисия по бюджети

Докладчици:   Даниеле Виоти (раздел III – Комисия)

  Паул Рюбиг (други раздели)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (11737/2018 – C8‑0410/2018 – 2018/2046(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(3),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(4) („Регламента за МФР“),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2018 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 април 2018 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година(7),

–  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет от Комисията на 21 юни 2018 г. (COM(2018)0600),

–  като взе предвид позицията относно проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приета от Съвета на 4 септември 2018 г. и предадена на Парламента на 13 септември 2018 г. (11737/2018 – C8‑0410/2018),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2018 г. относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г.(8),

–  като взе предвид член 88 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0313/2018),

Раздел ІІІ

Общ преглед

1.  подчертава, че четенето на Парламента на бюджета за 2019 г. отразява напълно политическите приоритети, приети с огромно мнозинство в горепосочените му резолюции от 15 март 2018 г. относно общите насоки и от 5 юли 2018 г. относно мандата за тристранната среща; припомня, че в основата на тези приоритети са: устойчивият растеж, иновациите, конкурентоспособността, сигурността, справянето с първопричините за бежанските и миграционните потоци, управлението на бежанските и миграционните потоци, борбата с изменението на климата и преходът към устойчива енергия, както и специално внимание към младите хора;

2.  подчертава, че преди оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза последният се нуждае от необходимите финансови средства, за да отговори на очакванията на гражданите, за да може ефективно да се справя с посочените по-горе многобройни приоритети и предизвикателства, пред които се изправя, и за да подобри ежедневния живот на своите граждани;

3.  посочва, че гражданите на Европа очакват Съюзът да положи всички възможни усилия за осигуряването на икономически растеж и за насърчаване на създаването на работни места еднакво във всички свои региони; припомня, че за удовлетворяването на тези очаквания са нужни инвестиции в научни изследвания и иновации, цифровизация, образование, инфраструктура и малките и средните предприятия (МСП), като и насърчаване на заетостта, особено сред младите хора на Европа; изразява неодобрение, че Съветът отново предлага съкращения именно на програмите, които са създадени за повишаване на конкурентоспособността и иновативността на икономиката на Съюза; подчертава освен това, че много от тези програми, например „Хоризонт 2020“, получават огромен брой кандидатури, вследствие на което ресурсите не се използват правилно и много отлични проекти не получават финансиране; подчертава също факта, че програми като „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“ и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME) са ярък пример за предимствата на съвместните действия в рамките на Съюза и допринасят за създаването на чувство за европейска принадлежност; взема следователно решение да увеличи значително бюджетните кредити за „Еразъм+“ и да подсили програмите, които допринасят за растежа и създаването на работни места, включително „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и COSME;

4.   отново потвърждава своя ангажимент, поет по време на преговорите относно Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), а именно да се сведе до минимум въздействието на свързаните с ЕФСИ съкращения върху „Хоризонт 2020“ и МСЕ в рамките на годишната бюджетна процедура; предлага следователно тези съкращения да се компенсират чрез възстановяване на първоначалния годишен профил на тези две програми, за да им се даде възможност да постигнат напълно целите, договорени по време на приемането на съответното законодателство; 

5.  подчертава, че младежката безработица е по-ниска спрямо предходните години, но продължава да бъде неприемливо висока в някои държави членки, особено в икономически изостаналите региони, и че положението на незаетите с работа, учене или обучение млади хора (NEET) и на дълготрайно безработните лица е особено тревожно; подчертава, че младите хора са най-застрашени от бедност и социално и икономическо изключване; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост над равнището, предложено от Комисията; подчертава, че това увеличение в никакъв случай не следва да се разглежда като предоставяне на бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост, одобрени в контекста на междинното преразглеждане на МФР, на ранен етап от нейното изпълнение; подчертава, че инициативата за младежка заетост следва да бъде допълнително подобрена и да се повиши нейната ефикасност, за да се увеличи европейската ѝ добавена стойност по отношение на политиките за младежка заетост в държавите членки, по-конкретно като не се допуска тя да замества финансирането по предишни национални политики;

6.  припомня, че политиката на сближаване играе основна роля за развитието и растежа на Съюза, както и за сближаването в държавите членки и регионите; подчертава ангажимента на Парламента да осигурява подходящи по размер бюджетни кредити за тези програми, които са основна политика на Съюза;

7.   изразява съжаление, че съгласно настоящите планове само 19,3% от бюджета на Съюза за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат предназначени за мерки, свързани с климата, вследствие на което няма да бъде постигната целта от 20%, която датира отпреди Парижкото споразумение относно изменението на климата; разбира, че това се дължи до голяма степен на политиката на сближаване и на програмите за развитие на селските райони; настоятелно призовава държавите членки, които ги управляват, да ускорят тяхното изпълнение с акцент върху свързаните с климата разходи, за да се компенсира по-малкия размер на бюджетните кредити, разпределени през първите години на МФР; призовава Комисията да разработи план за действие в рамките на програмите с голям потенциал за принос за постигането на целта относно разходите, свързани с климата; призовава също за стабилна годишна консолидация с цел реализиране на напредък по изпълнението на целта за интегриране, с конкретни и последователни предпазни мерки, които гарантират, че устойчивите с оглед на изменението на климата бюджетни решения са в съответствие с ангажиментите на Съюза в рамките на Парижкото споразумение, и с изчерпателно докладване, така че да могат да се предприемат съответни инициативи в случай че целите не бъдат постигнати;

8.  подчертава, че през последните години функция 3 често беше мобилизирана с оглед на предизвикателството във връзка с миграцията и бежанците и че подобни действия следва да продължат да се изпълняват и да бъдат укрепени в необходимата степен и за необходимия срок; призовава Комисията да следи активно доколко адекватни по размер са бюджетните кредити, разпределени в рамките на функция 3, и да използва пълноценно всички налични инструменти, за да предприема своевременно действия в отговор на непредвидени събития, за които може да е необходимо допълнително финансиране в областта на миграцията, отделяйки специално внимание на островните региони, които попадат в обхвата на член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз; взема решение да подсили фонд „Убежище, миграция и интеграция“ с цел пълно покриване на потребностите на Съюза в областта на миграцията, и по-специално за оказване на подкрепа на държавите членки при подобряването на условията за прием, усъвършенстването на мерките и практиките за интеграция за лицата, търсещи убежище, и за мигрантите, увеличаването на солидарността и споделянето на отговорност между държавите членки и укрепването на справедливите и ефективни стратегии за връщане; отбелязва отново, че таванът на функция 3 е извънредно недостатъчен, за да се осигури подходящо финансиране за вътрешното измерение на тези приоритети, както и за други приоритетни програми, например в областта на здравеопазването, безопасността на храните, сигурността, правосъдието, гражданството и културата; счита, че желанието на местните органи да подкрепят програмата на Съюза за презаселване следва да бъде допълнително подпомогнато чрез направлението за пряко управление на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ);

9.  настоява, с оглед на възникналите неотдавна проблеми във връзка със сигурността в целия Съюз, че финансирането по функция 3 следва да обръща също така особено внимание на мерки, които ще доведат до повишаване на сигурността на гражданите на Съюза; взема решение да увеличи ресурсите на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, като Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи (eu-LISA), Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и новата европейска прокуратура, които поради нарасналата работна натовареност и допълнителните задачи са изправени пред недостиг на служители и финансиране през последните години;

10.  заявява отново, че част от решението на предизвикателството във връзка с миграцията и бежанците, както и на загрижеността на гражданите на Съюза във връзка със сигурността, се крие в отстраняването на първопричините за миграцията и в предоставянето на достатъчно финансови средства на вътрешните и външните инструменти, насочени към справяне с проблеми като бедността, недостига на заетост, образование и икономически възможности, нестабилността, конфликтите и изменението на климата в съседните на Европа държави и в Африка; счита, че Съюзът следва да използва оптимално финансовите средства по функция 4, които са доказано недостатъчни, за да се обърне внимание еднакво на всички външни предизвикателства;

11.  признава предизвикателствата, пред които са изправени някои държави членки предвид големия приток на мигранти и лица, търсещи убежище; изразява съжаление, че до момента всички усилия за въвеждането на справедлива и хуманна схема за мигрантите на равнището на Съюза се оказаха неуспешни;

12.  изразява съжаление, че Парламентът не участва надлежно в разискванията относно удължаването на срока на действие на Механизма за бежанците в Турция; изразява отново своята дългогодишна позиция, че новите инициативи не трябва да се финансират за сметка на съществуващите външни проекти на Съюза; посочва, припомняйки подкрепата си за удължаването на срока на действие на Механизма за бежанците в Турция, че предвид напрегнатото положение по функция 4, за да отговори на външните предизвикателства, в т.ч. миграцията, бюджетът на Съюза следва да допринесе за финансирането на втория транш съобразно същото съотношение, както за първия, тоест с един милиард евро, докато държавите членки следва да осигурят два милиарда евро от финансирането му;

13.  възстановява всички съкращения в проектобюджета за 2019 г. (ПБ за 2019 г.), предложени от Съвета, по всички функции, с малки изключения по функция 4 и подфункция 1б; отказва да приеме предложените съкращения по програмите с най-висока европейска добавена стойност, например по отношение на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ – две програми, които вече са засегнати от преразпределянето на бюджетни кредити в полза на ЕФСИ, както и повечето съкращения на бюджетните кредити за външните политики; подчертава, че логиката на съкращенията на Съвета не е подкрепена от действителните цифри за изпълнението и не отчита своеобразните модели на изпълнение на някои програми;

14.  заключава, че с оглед на адекватното финансиране на всички належащи потребности и като се имат предвид силно ограничените или несъществуващи маржове по някои функции през 2019 г., трябва да бъдат използвани всички налични средства съгласно Регламента за МФР, осигуряващи гъвкавост; очаква Съветът да сподели този подход и лесно да бъде постигнато споразумение в рамките на помирителната процедура, което ще даде възможност на Съюза да предприема адекватни и ефективни действия в отговор на бъдещите предизвикателства, особено предвид факта, че помирителната процедура от тази година ще бъде последната преди изборите за Европейски парламент през 2019 г.;

15.  определя общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения за 2019 г. на 166 340 415 936 EUR, а на бюджетните кредити за плащания – на 149 349 039 470 EUR, което представлява увеличение на бюджетните кредити за поети задължения със 721 061 034 EUR спрямо ПБ за 2019 г.;

Подфункция 1а — Конкурентоспособност за растеж и работни места

16.  отхвърля неоснователните съкращения на Съвета в размер на 794 милиона евро по подфункция 1а, които се равняват на малко над половината от общата сума на съкратените от Съвета бюджетни кредити за поети задължения по функциите на МФР; отбелязва, че подобни съкращения противоречат на заявените от Съвета политически приоритети; изразява загриженост, че те биха могли да възпрепятстват изпълнението на програми, които са жизненоважни за създаването на работни места и за пораждането на растеж, а това може да окаже отрицателно въздействие върху икономиката;

17.  посочва във връзка с това програми като „Хоризонт 2020“ и МСЕ, както и водещите космически програми, като „Коперник“, които осигуряват много силна европейска добавена стойност; изразява съжаление поради значителните съкращения от страна на Съвета в рамковата програма за научни изследвания и иновации, което ще има силно отрицателно въздействие върху „Хоризонт 2020“; изразява особено съжаление във връзка със съкращенията по съответните бюджетни редове, като реда за засилване на изследванията в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии и реда за укрепване на европейската научноизследователска инфраструктура; отбелязва също, че много от тези програми са с важен принос в борбата с изменението на климата, и счита, че този принос следва да бъде увеличен; взема следователно решение да отмени всички съкращения на Съвета и освен това напълно да възстанови първоначалния профил на бюджетните редове на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ, които бяха съкратени за захранване на Гаранционния фонд за ЕФСИ;

18.  припомня, че „Еразъм+“ продължава да бъде високо ценена и изключително популярна програма за насърчаване на мобилността с учебна цел и професионалното обучение на младите хора, което се доказва от броя на получените кандидатури, силно надвишаващ наличното финансиране, и отбелязва също, че тя спомага за насърчаването на силно чувство за европейска идентичност и стимул за младите хора да участват в европейската демокрация; изразява дълбоко съжаление, че предвидените в проектобюджета за 2019 г. средства за програмата „Еразъм+“ са доста под очакванията на Парламента, като не надхвърлят планираните стойности по линия на настоящата МФР; счита следователно, че е от първостепенна важност да се подсилят направленията на „Еразъм+“ относно образованието и обучението и относно младежта, като естествена последица от укрепването на инициативата за младежка заетост по подфункция 1б;

19.  припомня значението на насърчаването на широки полезни взаимодействия между МСЕ – Транспорт и МСЕ – Цифрови услуги, с цел постигане на максимален финансов ливъридж за проекти, насочени към насърчаване на цифровизацията на коридорите на TEN-T;

20.  подчертава отново факта, че МСП са важна част от икономиката на Съюза и че те играят решаваща роля за създаването на работни места на територията на Съюза; счита, че е необходимо да се създаде благоприятна за МСП стопанска среда, както и да се подкрепят клъстерите и мрежите на МСП, като се подпомагат също така кооперативните дружества със социална, солидарна и етична практика; отбелязва въпреки това с дълбока загриженост съкращенията на Съвета на бюджетните кредити за инструмента за МСП, които изпращат противоречив сигнал до предприятията в Съюза; счита, че бюджетът на Съюза и подкрепата, която той предоставя за достъпа до финансиране, стартиращите предприятия и микропредприятията, могат да бъдат важен инструмент за повишаване на конкурентоспособността и иновативността на МСП и за насърчаване на предприемачеството в Съюза; припомня в това отношение COSME и „Хоризонт 2020“;

21.  взема следователно решение да увеличи, над ПБ за 2019 г. и над сумите отпреди преразпределенията в полза на ЕФСИ, бюджетните кредити за програмите, които са от основно значение за стимулирането на растеж и на създаването на работни места и за борбата с изменението на климата, които отразяват получилите широко одобрение приоритети на Съюза, а именно „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“ (в т.ч. действието „Мария Склодовска-Кюри“, водещите позиции в космическите изследвания, Европейския научноизследователски съвет, инструмента за МСП), COSME МСЕ и Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации;

22.  увеличава следователно равнището на бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1а над ПБ за 2019 г. с 566 773 112 EUR (като се изключат възстановените суми съгласно положението отпреди преразпределенията в полза на ЕФСИ, компенсацията за предложението за създаване на Европейски орган по труда, пилотните проекти и подготвителните действия), които следва да бъдат осигурени в рамките на наличния марж, както и чрез мобилизиране на общия марж за поетите задължения;

23.  приветства ангажимента за обновен дневен ред на Съюза в областта на отбраната, по-точно чрез споразумението относно Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната; изразява намерението си да отдели специално внимание на изпълнението от страна на Комисията на споразуменията, постигнати във връзка с Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и Европейския корпус за солидарност, които следва да бъдат включени в писмото за внасяне на корекции, което ще бъде изготвено от Комисията през октомври 2018 г.;

Подфункция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване

24.  приветства спада на равнището на младежката безработица на равнището на Съюза с 14,8% (към 1 октомври 2018 г.), но изразява съжаление че то продължава да бъде неприемливо високо в някои държави членки; подчертава, че за да се намери решение на този въпрос, е важно да се осигури достатъчно финансиране на схемите на гаранцията за младежта чрез инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд (ЕСФ); приветства споразумението относно необходимостта да се предостави свежо финансиране за инициативата за младежка заетост и включването на съответните бюджетни кредити в ПБ за 2019 г.; счита въпреки това, че с оглед на предизвикателствата и на рисковете, свързани с младежката безработица, на инициативата за младежка заетост следва да бъдат предоставени повече бюджетни кредити и поради това взема решение да предвиди за инициативата за младежка заетост бюджетни кредити за поети задължения в размер на 580 милиона евро за 2019 г.; счита, че това увеличение допълва сумата, която е планирана понастоящем за инициативата за младежка заетост за периода 2014 – 2020 г.;

25.  призовава държавите членки да подсигурят ускоряването на изпълнението на програмите на политиката на сближаване, така че да се навакса изоставането; отбелязва, че въпреки че Съветът не поставя под въпрос равнището на бюджетните кредити за плащания, предложени от Комисията, Парламентът ще разгледа внимателно актуализираните прогнози на Комисията, за да приведе бюджетните кредити за плащания в съответствие с действителните потребности, така че да се избегне повторно натрупване на неизпълнени плащания в края на действащата МФР;

26.  в съответствие със споразумението, постигнато при преразглеждането на Програмата за подкрепа на структурните реформи изразява съгласие с трансфера на бюджетни кредити за поети задължения в размер на 40 милиона евро и на бюджетни кредити за плащания в размер на 17,2 милиона евро от подфункция 1б към функция 2;

Функция 2 – Устойчив растеж: природни ресурси

27.  припомня, че предложението на Комисията за увеличаване на бюджетните кредити за финансиране на потребностите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) се дължи до голяма степен на значително по-ниския размер на целевите приходи, които се очаква да бъдат на разположение през 2019 г.;

28.  отбелязва предприетите от Съвета съкращения на бюджетните кредити за поети задължения в размер на 310 милиона евро (-0,52% спрямо ПБ за 2019 г.) и на бюджетните кредити за плащания в размер на 328,13 милиона евро (-0,57% спрямо ПБ за 2019 г.), но счита, че писмото на Комисията за внасяне на корекции следва да продължи да служи като основа за надеждно преразглеждане на бюджетните кредити за ЕФГЗ, и възстановява съответните равнища от ПБ за 2019 г. в очакване на приключване на разглеждането на въпросното писмо за внасяне на корекции в рамките на помирителната процедура;

29.   взема решение да увеличи финансирането на спешната подкрепа, особено за свинското месо предвид африканската чума по свинете, за да се намали неблагоприятното въздействие върху земеделските стопани и работниците в регионите, които са най-силно засегнати от болестта; взема решение да изрази силна подкрепа за селскостопанския сектор в Съюза, като увеличи бюджетните кредити за плодовете и зеленчуците, за да се преодолеят последиците от кризата в сектора и последиците от руското ембарго, както и за мерки за справяне с последиците от заразяването с xylella fastidiosa и нестабилността на цената на маслиновото масло;

30.  посочва важната роля на децентрализираните агенции на Съюза в областта на околната среда, общественото здраве и безопасността на храните, които спомагат Съюзът и държавите членки да вземат информирани, научно обосновани решения относно опазването и подобряването на околната среда и общественото здраве, като едновременно с това се задълбочава сътрудничеството между държавите членки по въпросите, будещи загриженост у гражданите на Съюза;

31.  взема решение да предложи увеличение с 20 милиона евро над равнището от ПБ за 2019 г. за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за насърчаване на иновациите в сектора на селското и горското стопанство и за гарантиране на рентабилността и устойчивостта на тези сектори в бъдеще;

32.  взема решение, в съответствие със своите цели от стратегията „Европа 2020“ и със своите международни ангажименти за борба с изменението на климата, да предложи увеличение с 15,6 милиона евро над равнището от ПБ за 2019 г. за действия, свързани с климата; припомня освен това ангажиментите на Съюза за спиране и обръщане на тенденцията на намаляване на биологичното разнообразие и подчертава, че това увеличение допринася също така за опазването на биологичното разнообразие;

33.  взема решение, предвид успешното приключване на преговорите относно преразглеждането на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР), да отмени въведения от Съвета резерв за сумите, прехвърлени от подпозиция 1б;

34.  подчертава последиците от екстремната суша, засягаща държавите членки през последните месеци, което води до значителни загуби за селското стопанство и застрашава голям брой предприятия, и подчертава в това отношение необходимостта от гарантиране на мерки за подкрепа, насочени към подпомагане на най-тежко засегнатите земеделски стопани;

35.  взема решение за използване на възможно най-голям обем бюджетни кредити за програмите POSEI, предвидени в съответния регламент(9), като подчертава значението на тези програми за устойчивостта на селскостопанските производители и изтъква нестабилното икономическо положение на най-отдалечените региони;

36.   увеличава следователно бюджетните кредити за поети задължения със 154,1 милиона евро, като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия, оставяйки марж от 190,8 милиона евро под тавана на поетите задължения по функция 2;

Функция 3 – Сигурност и гражданство

37.  изразява отново дългогодишната си убеденост, че таванът на функция 3 доказа, че е твърде недостатъчен, за да се финансира в необходимия размер вътрешното измерение на важни предизвикателства, свързани, от една страна, с вътрешната сигурност и безопасността на гражданите, а от друга страна, с бежанците и мигрантите;

38.  очаква натискът върху системите на тези държави членки в областта на миграцията и убежището, както и по техните граници, да остане висок през 2019 г. и през следващите години, поради което счита, че за бежанците и миграцията е необходимо допълнително финансиране, включително с оглед на евентуални бъдещи непредвидими потребности в тази област; увеличава следователно бюджетните кредити за ФУМИ по отношение на подкрепата за законната миграция в Съюза и на насърчаването на ефективната интеграция на гражданите на трети държави, както и на подсилването на справедливите и ефективни стратегии за връщане, особено с цел подкрепа на подобряването от страна на държавите членки на мерките за интеграция на бежанците и мигрантите, и по-специално децата и непридружените малолетни и непълнолетни лица;

39.  приветства увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за ФУМИ с цел финансиране на новото законодателство „Дъблин II“ (като се предполага, че то ще бъде прието до края на 2018 г.) и отхвърля решението на Съвета за поставяне на съответните бюджетни кредити в резерв;

40.  подчертава, че вътрешната сигурност трябва да продължи да бъде един от основните приоритети на Съюза, и изтъква ролята на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) на най-важния финансов инструмент за подкрепа на държавите членки в областта на сигурността, включително борбата срещу тероризма и радикализацията, тежката и организираната престъпност и киберпрестъпността; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за ФВС, да повиши също така подкрепата за управлението на границите и да осигури помощ за жертвите на терористични актове;

41.  посочва важната роля на агенциите на Съюза в областта на правосъдието и вътрешните работи за задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки във връзка с въпросите, будещи загриженост у гражданите на Съюза; взема решение да увеличи бюджетните кредити и персонала на Европол, CEPOL, eu-LISA, Евроюст и Европейската прокуратура;

42.  настоява в този контекст Европейската прокуратура да получи адекватно финансиране и персонал; отбелязва, че в ПБ за 2019 г. вноската на Съюза възлиза на общо 4 911 000 EUR; посочва, че този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с персонала на Европейската прокуратура, разходите за инфраструктура, други административни разходи и оперативните разходи; отбелязва, че са предвидени само 35 длъжности, което предполага, че след приспадане на 23-те длъжности „европейски прокурор“, остават само 12 длъжности за изпълнението на административни задачи; счита, че това не е реалистично, по-специално предвид факта, че наскоро още две държави членки взеха решение да участват в Европейската прокуратура; взема следователно решение да предостави на ранен етап бюджетните кредити, необходими с оглед на увеличаването на персонала през 2020 г., и да приведе в съответствие класирането в степен на главния прокурор и на европейските прокурори с това на ръководните длъжности в OLAF и Европол;

43.  изразява съжаление поради предприетите от Съвета произволни съкращения от над 35 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения, предназначени за редица програми в областта на културата, гражданството, правосъдието и общественото здравеопазване, независимо от отличната степен на изпълнение на тези програми и въпреки вече недостатъчното равнище на финансиране, вследствие на което множество висококачествени проекти не могат да бъдат финансирани; възстановява бюджетните кредити по всички редове най-малко на равнището от ПБ и предлага допълнителни увеличения за някои бюджетни редове;

44.  подчертава значението на програмата „Творческа Европа“ за подкрепата на аудио-визуалния и културния сектор на Съюза и настоява, че равнищата на финансиране следва да съответстват на амбициите на програмата; призовава за увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за подпрограма „МЕДИА“ и подпрограма „Култура“, наред с другото с цел преодоляване на ниската степен на успеваемост на кандидатурите; увеличава също така бюджетните кредити за мултимедийни действия и за засилване на финансовия капацитет на МСП в европейските културни и творчески индустрии;

45.  припомня своята подкрепа за програмите за права на човека, равенство, гражданство и правосъдие; взема решение да увеличи бюджетните кредити за поети задължения за инструменти с дейност в областта на недопускането на дискриминация и равенството по принцип, и по-специално програмата „Дафне“, както и за борба с основаното на пола насилие и за прилагане на правата на жените и на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, куиър и интерсексуалните лица;

46  припомня, че проектите във връзка с културата и образованието се подпомагат от широк спектър програми и инструменти на Съюза, и по-специално от европейските структурни и инвестиционни фондове, ЕФСИ и „Хоризонт 2020“; настоятелно призовава Комисията да подобри полезните взаимодействия между програмите с цел ефективно изразходване на средствата; призовава Комисията по-специално да използва пълноценно съществуващите потенциални полезни взаимодействия между различните програми на Съюза, като „Хоризонт 2020“, МСЕ, „Еразъм+“, Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации, програмите „Творческа Европа“ и COSME, ЕФСИ и европейските структурни и инвестиционни фондове, за подкрепа на повече проекти в областта на културните и творческите индустрии;

47.  увеличава бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 със 127,75 милиона евро спрямо проектобюджета, като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия, и предлага това увеличение да се финансира чрез допълнително мобилизиране на специалните инструменти;

Функция 4 – Глобална Европа

48.  подчертава, че сложните геополитически предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, отправят спешен призив за по-силно външно присъствие на Съюза; подчертава отново, че външната дейност на Съюза може да бъде достойна за доверие само ако е подкрепена от достатъчно финансови средства; припомня, че потребностите от финансиране значително превишават настоящия размер на функция 4, и призовава за осигуряването на достатъчно възможност за действие в случай на непредвидени външни кризи;

49.  припомня, че изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) трябва да засяга всички вътрешни и външни политики на Съюза, като следва да се обърне особено внимание на осигуряването на достатъчно доброкачествена храна, чиста вода и изграждането на допълнителни съоръжения за обезвреждане на отпадъчни води, с цел да се изпълнят ЦУР 2 и 6; обръща внимание освен това на мащаба и последиците от енергийната бедност в развиващите се държави и изисква предприемането на допълнителни действия за намаляване на енергийната бедност в съответствие с ЦУР 7, особено в отдалечените селски райони в зони извън обхвата на електропреносната мрежа;

50.  потвърждава отново в това отношение и в съответствие с позицията си, изразена в горепосочената резолюция от 5 юли 2018 г., че текущото съотношение между вноските за Механизма за бежанците в Турция от бюджета на Съюза (един милиард евро) и от държавите членки (два милиарда евро) следва да се запази за финансирането на втория транш на Механизма; взема следователно решение да намали вноската от бюджета на Съюза от 1,45 милиарда евро на 450 милиона евро; счита, че разликата следва да се финансира вместо това от двустранните вноски на държавите членки;

51.  счита, че насърчаването на мира, сигурността и правосъдието в развиващите се държави е от изключително значение за справяне с първопричините за миграцията и съответните хуманитарни предизвикателства в южното съседство, например Либия; подчертава, че е важно да се подкрепят доброто управление, демокрацията, принципите на правовата държава и активното гражданско общество, за да се води ефективно борба с бедността в дългосрочен план и да се преодоляват свързаните с изменението на климата предизвикателства в развиващите се държави; взема решение следователно да увеличи ресурсите за Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и за южните държави от Европейския инструмент за съседство (ЕИС) в различните му направления, за да се отрази също така значителният стрес, на който ще продължава да бъде подлаган ЕИС през 2019 г.;

52.   припомня, че Съюзът пое ангажимент цялостно да защитава и утвърждава във външната си политика правата на детето, на момичетата и на жените, както и на хората с увреждания и със специални нужди; подчертава значението на прилагането във външните отношения на Насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето в Европейския съюз, на плана за действие на Европейския съюз за равенство между половете и на европейската политика за хората с увреждания; счита с оглед на това, че е целесъобразно да се предоставят 10% от наличните по линия на хуманитарната помощ ресурси за достъпа до образование в засегнатите от криза зони;

53.   подчертава, че е от стратегическо значение да се предостави достатъчно финансиране за Западните Балкани, за да се консолидира техният път към членството; не разбира предложението на Съвета за съкращаване на бюджетните кредити, разпределени за политически реформи, тъй тези реформи са гръбнакът на всяка демократична промяна; подчертава необходимостта от подходяща финансова подкрепа за плана за действие за 2018 – 2020 г. на стратегията за Западните Балкани и взема решение следователно да увеличи разпределените бюджетни кредити за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) за региона;

54.  подчертава, че положението в държавите от Източното партньорство също представлява съществено предизвикателство за Съюза; е убеден, че е важно да се предостави допълнително финансиране в подкрепа на усилията за реформа в съседните на ЕС държави, за да се допринесе за повишаване на устойчивостта, насърчаване на мира и подобряване на ежедневния живот на гражданите на тези държави;

55.  призовава Съюза да оказва по-голяма подкрепа на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток, в съответствие с резолюцията на Парламента от 8 февруари 2018 г.(10), с оглед на решението на Съединените щати да оттеглят годишната си вноска в полза на Агенцията; посочва, че предложеното увеличение е предназначено изключително за Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток с цел компенсиране на съответната загуба;

56.  е убеден, че контактите между хората и младежката мобилност имат потенциал и са освен това една от основните стратегии за засилване на въздействието на външната дейност на Съюза и за повишаване на нейната видимост сред обществеността в страните партньори; взема следователно решение да увеличи вноските от ИСР, ЕИС, ИПП II и инструмента за партньорство в полза на „Еразъм+“;

57.  подкрепя, в съответствие с принципа на обвързаност с условия, намаляване на размера на бюджетните кредити, разпределени за Турция, по всички бюджетни редове с оглед на продължаващото отстъпление по отношение на зачитането на принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека; счита същевременно, че е необходимо да се увеличи допълнително прякото подпомагане на гражданското общество, както и контактите между хората;

58.  счита, че е необходимо да се увеличат бюджетните кредити по бюджетния ред за общността на турските кипърци, за да се осигури решаващ принос за продължаването и активизирането на работата на мисията на Комитета за безследно изчезналите лица в Кипър, благополучието на маронитите, които желаят да се преселят, както и това на всички лица, живеещи в анклави, съгласно договореното в Третото виенско споразумение и за да се окаже подкрепа на двуобщностния технически комитет по културното наследство, с което ще се насърчат доверието и помирението между двете общности;

59.  потвърждава умереното увеличение на финансирането за общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), предложено от Комисията, като същевременно отбелязва, че бюджетът за ОВППС все още е под силен натиск, предвид факта също така, че увеличаването на броя на мисиите по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) заплашва да задълбочи този проблем през 2019 г.; отменя намалението, предложено от Съвета за други мерки и операции за управление на кризи, което би ограничило гъвкавостта при неочаквани кризи;

60.  взема решение в резултат на това да отмени почти всички съкращения на Съвета и да увеличи бюджетните кредити по функция 4 с 425,4 милиона евро над ПБ за 2019 г. (като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия), като едновременно с това намали средствата по бюджетните редове, свързани с Механизма за бежанците в Турция и Турция, и не възстанови съкращенията на Съвета в размер общо на 1,24 милиарда евро, вследствие на което ще се получи нетна разлика от -819,1 милиона евро под ПБ за 2019 г. по функция 4;

Функция 5 – Администрация; други функции – административни разходи и разходи за подкрепа в областта на научните изследвания

61.  счита, че съкращенията на Съвета са необосновани и не отразяват действителните потребности; възстановява следователно ПБ за 2019 г. за всички административни разходи на Комисията, включително административните разходи и разходите за подкрепа в областта на научните изследвания по функции 1 – 4;

Децентрализирани агенции

62.  подкрепя принципно прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на агенциите; счита следователно, че всякакви допълнителни съкращения, предложени от Съвета, биха застрашили правилното функциониране на агенциите и биха ги възпрепятствали да изпълняват възложените им задачи; отбелязва с особено раздразнение произволното съкращение на почти 10 000 EUR от бюджетните кредити на CEPOL и приканва Съвета да сподели с Парламента най-важните подробности относно това защо счита, че подобни съкращения са необходими и подходящи;

63.  отбелязва, че финансирането на агенциите чрез такси намалява тежестта за бюджета на Съюза с 1 милиард евро годишно; подчертава, че задачите в публичната сфера, например в областта на здравеопазването, околната среда или сигурността и правосъдието, следва винаги да остават в рамките на бюджета на Съюза; счита обаче, че Комисията следва да продължи да разглежда риска от конфликт на интереси, който е възможно да възникне в агенциите, които се финансират чрез такси, и да предприема подходящи мерки за избягване на подобни конфликти;

64.  припомня, че е важно Съюзът да акцентира върху конкурентоспособността за растеж и работни места; счита в този контекст, че са необходими допълнителни бюджетни кредити и персонал за Европейската агенция за ГНСС (GSA) и за Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER); отбелязва създаването на Европейския орган по труда и подчертава необходимостта от мобилизиране на свежи ресурси за него; възстановява значителните съкращения на Съвета на бюджетните кредити за европейските надзорни органи (ЕНО), като същевременно поставя в резерв част от техните бюджетни кредити в очакване на постигането на напредък в прегледа на ЕНО;

65.  взема решение да увеличи бюджетните кредити за Европол, eu-LISA, CEPOL, Евроюст, Европейска прокуратура и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) с оглед на предизвикателствата, пред които Съюзът все още е изправен по отношение на сигурността, както и предвид необходимостта от координиран европейски отговор;

66.  очаква натискът върху системите на някои държави членки в областта на миграцията и убежището, както и по техните граници, да остане висок през 2019 г. и евентуално да се увеличи; подчертава, че бъдещите потребности на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) и за Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) по отношение на оперативните ресурси и персонала трябва да бъдат внимателно наблюдавани и евентуално актуализирани в бюджета за 2019 г.; очаква следователно писмото на Комисията за внасяне на корекции; изисква от Комисията да представи възможно най-скоро преглед на бюджетните потребности за бюджета за 2019 г. с оглед на предложените реформи на тези агенции;

67.  отново изразява позицията си, че целта за намаляване на персонала с 5% беше успешно постигната; изразява намерение да включи съвместно изявление на всички институции, с което се потвърждава приключването на това еднократно действие; счита, че одобрените в неговата позиция нови длъжности са необходими за изпълнението на допълнителни задачи във връзка с промени в политиката и приемането на ново законодателство;

68.  припомня, че междуинституционалната работна група относно ресурсите на децентрализираните агенции 2 приключи работата си, като прие препоръки относно изводите от подхода за постигане на целта за 5-процентно намаление на персонала, изпълнението на нови задачи, оценката на агенциите, споделянето на агенциите, оценката на агенциите с няколко места на работа и модела на финансираните чрез такси агенции; приветства потвърждаването на тези препоръки от институциите; изразява намерение да продължи да наблюдава внимателно работата на Комисията по тези препоръки в бъдеще;

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

69.  припомня значението на пилотните проекти и на подготвителните действия (ПП и ПД) като инструменти за формулиране на политически приоритети и за въвеждане на нови инициативи, които биха могли да се преобразуват в постоянни дейности и програми на Съюза; взема решение да приеме, след внимателен анализ на всички весени предложения и като взема предвид оценката на Комисията относно спазването на законовите изисквания и изпълнимостта им, балансиран пакет от ПП и ПД, отразяващ политическите приоритети на Парламента;

70.  приветства стартирането на инициативата „Discover EU“ през 2018 г. и раздаването на 15 000 билета Interrail на европейски граждани на 18-годишна възраст, както и предложението на Комисията за отпускане на 700 милиона евро за МФР за периода 2021 – 2027 г., което се съчетава добре с амбициите на Съюза за насърчаване на образователната мобилност, активното гражданство, социалното приобщаване и солидарността сред всички млади хора; взема решение да продължи съответното подготвително действие през 2019 г. и е решен да го продължи и през 2020 г.;

Специални инструменти

71.  припомня полезността на специалните инструменти за осигуряване на гъвкавост във и отвъд рамките на изключително ограничените тавани на настоящата МФР и приветства подобренията, внесени при междинното преразглеждане на Регламента за МФР; призовава за широко използване на Инструмента за гъвкавост и на общия марж за поетите задължения в бюджета за 2019 г. с цел финансиране на широкия спектър от нови предизвикателства и допълнителни отговорности, пред които е изправен бюджетът на Съюза; припомня също така значението на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), резерва за спешна помощ и фонд „Солидарност“ на Европейския съюз;

Плащания

72.  изразява отново загриженост, че въпреки неотдавнашното наваксване, непълното усвояване на бюджетните кредити за плащания достигна рекордно ниски стойности през последните три години, по-специално по подфункция 1б; изразява съжаление, че подобни закъснения възпрепятстват приоритетите и проектите на Съюза да реализират своевременно пълния си потенциал в полза на гражданите; посочва факта, че вследствие на това ПБ за 2019 г. оставя безпрецедентен марж от 19,3 милиарда евро под тавана за плащанията; увеличава бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове, по които има изменения в бюджетните кредити за поети задължения;

Други раздели

Раздел І – Европейски парламент

73.  запазва без промяна общото равнище на своя бюджет за 2019 г., в съответствие със своята резолюция относно бюджетната прогноза за приходите и разходите, приета от пленарното заседание на 19 април 2018 г.(11), в размер на 1 999 144 000 EUR; внася неутрални от бюджетна гледна точка технически корекции с цел отразяване на актуализираната информация, която не е била известна по-рано тази година;

74.  отбелязва, че равнището на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря на 18,53%, което е по-ниско от постигнатия през 2018 г. процент (18,85%) и е най-ниският дял от функция V за повече от 15 години;

75.  отбелязва, че поради изборите за Европейски парламент през 2019 г. в някои области разходите ще бъдат по-високи, по-специално по отношение на членовете на ЕП, които няма да бъдат преизбрани, и техните сътрудници, докато в други области се очакват икономии, макар и в по-малък мащаб, в резултат на намаляването на обема на парламентарната дейност през изборната година;

76.  приветства факта, че бюджетът за 2019 г. включва следващи траншове от значителните инвестиции, започнали през 2016 г. с цел значително подобряване на сигурността на Парламента; посочва, че тези проекти обхващат различни области, свързани основно със сградите, а именно повишаването на сигурността на входа, оборудването и персонала, например проекта iPACS, а така също и подобрения в областта на киберсигурността и сигурността на комуникациите;

77.  отбелязва решението на Бюрото да избере два варианта, структурен ремонт и реконструкция, за по-нататъшните дейности по сградата „Пол-Анри Спак“; настоятелно призова генералния секретар и Бюрото да предоставят на бюджетния орган подробен бюджет за всеки от вариантите в допълнение към всички технически спецификации;

78.  намалява щатното разписание на своя Генерален секретариат за 2019 г. с 59 длъжности (цел за намаляване на персонала с 1%) в съответствие с постигнатото на 14 ноември 2015 г. споразумение със Съвета относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, съгласно което мерките за годишно намаляване на персонала в Парламента следва да продължат до 2019 г.;

79.  отбелязва решението от 25 септември 2018 г. на Общия съд, с което се потвърждава отказа на Парламента да предостави достъп до документи, свързани с дневните надбавки, пътните разноски и надбавките за парламентарни сътрудници на членовете на ЕП (решения по дела T-639/15 – T-666/15 Maria Psara/Парламент и T-94/16 Gavin Sheridan/Парламент);

80.  припомня, че на 23 октомври 1997 г. в своята резолюция относно общия бюджет за 1998 г. Парламентът призова своето Бюро да изиска от Сметната палата да предприеме разследване на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на Парламента, вследствие на което Сметната палата изготви Становище № 5/99 от 16 юни 1999 г. относно пенсионния фонд и пенсионната схема за членовете на ЕП (Opinion № 5/99 on the Additional Voluntary Pension Scheme and Fund for Members of the European Parliament); призовава Бюрото спешно да изиска от Сметната палата да изготви през 2019 г. ново становище относно пенсионната схема и пенсионния фонд;

81.  припомня, че в докладна записка до Бюрото от 8 март 2018 г. неговият генерален секретар прие, че пенсионният фонд, свързан със схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на ЕП „ще изчерпи своя капитал доста преди края на пенсионните задължения и евентуално още до 2024 г.“; призовава следователно генералния секретар и Бюрото, при пълно спазване на Устава на членовете на ЕП, спешно да изготвят с пенсионния фонд ясен план за поемането и изпълнението от Парламента на неговите задължения и отговорности за схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на ЕП незабавно след изборите през 2019 г.;

82.  изисква допълнителна подкрепа от Съюза за парламентарното измерение на Световната търговска организация (СТО), по-специално чрез увеличена финансова подкрепа и увеличен брой служители в компетентния секретариат;

83.  призовава за приетото в бюджета за 2018 г. модернизиране на Европейския център на научните медии и за сътрудничество с телевизионни канали, социални медии и други партньори за целите на обучението на млади журналисти, особено във връзка с новите научни и технологични развития и основаните на факти рецензирани новини;

84.  припомня анализа на ЕСП от 2014 г., според който разходите във връзка с географската разпръснатост на Парламента се оценяват на 114 милиона евро годишно; отбелязва освен това констатацията от своята резолюция от 20 ноември 2013 г. относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз(12), че 78% от командировките на щатния персонал на Парламента са пряко следствие от географската разпръснатост на Парламента; подчертава, че в доклада също така се прави оценка на въздействието върху околната среда, произтичащо от географската разпръснатост, а именно между 11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; посочва отново отрицателната представа за Парламента сред обществеността вследствие на тази разпръснатост, поради което призовава за пътна карта за установяване на едно-единствено седалище и за намаляване на средствата по съответните бюджетни редове;

85.  настоятелно призовава генералния секретар да изготви подробни разпоредби за по-голямо споделяне на административни функции и услуги между Парламента, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет;

Раздел IV – Съд на Европейския съюз

86.  възстановява ПБ за 2019 г. по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции, които са от съществено значение за функционирането на Съда, и възстановява прогнозата по две бюджетни позиции с цел повишаване на капацитета на Съда да посреща все по-големите потребности от писмени преводи;

87.  възстановява 16-те длъжности и свързаните с тях бюджетни кредити, съкратени от Съвета в ПБ за 2019 г., за да се предотврати възникването на затруднения, които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху производителността на съдилищата в контекста на новите дейности, осъществявани от Съда, и на непрекъснатото нарастване на работната натовареност; счита, че следва да бъде одобрено създаването на 16 нови постоянни длъжности по поддръжката, които бяха предложени първоначално от Съда и отхвърлени от Комисията;

Раздел V – Сметна палата

88.  възстановява ПБ за 2019 г. по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции, за да може Сметната палата да изпълни работната си програма и да представи планираните одитни доклади;

Раздел VІ – Европейски икономически и социален комитет

89.  възстановява ПБ за 2019 г. по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции;

90.  увеличава средствата по няколко бюджетни реда над ПБ за 2019 г. в съответствие с бюджетната прогноза на Европейския икономически и социален комитет;

Раздел VII – Комитет на регионите

91.  възстановява ПБ за 2019 г. по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции;

92.  увеличава средствата по няколко бюджетни реда над ПБ за 2019 г. в съответствие с бюджетната прогноза на Комитета на регионите;

Раздел VIII – Европейски омбудсман

93.  запазва без промяна общото равнище на бюджета на Омбудсмана за 2019 г., предложено от Комисията в ПБ за 2019 г.;

Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

94.  взема решение да не възстановява ПБ за 2019 г. по бюджетния ред, съкратен от Съвета, вследствие на същественото увеличение на общия бюджет спрямо предходната година;

Раздел X – Европейска служба за външна дейност

95.  възстановява ПБ за 2019 г. по всички съкратени от Съвета бюджетни редове;

96.  увеличава средствата по няколко бюджетни реда над ПБ за 2019 г. в съответствие с бюджетната прогноза на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД);

97.  изразява отново подкрепа за капацитета за стратегическа комуникация и го подсилва с цел по-силна координирана реакция на Съюза във връзка с предизвикателството, което представлява дезинформацията;

98.  възстановява 28-те позиции и допълнителни 5 позиции, както и свързаните бюджетни кредити, съкратени от Съвета, тъй като става въпрос за умерено увеличение на персонала, което е обосновано от значителния обем нови отговорности на ЕСВД, по-специално свързаните с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и по-конкретно създаването на нова делегация на Съюза в Лондон и на нов отдел в централата, както и с приемането на редица инициативи в областта на сигурността и отбраната през последните месеци;

o

o  o

99.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от измененията към проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1)

OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

(2)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(3)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(5)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2018)0089.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2018)0182.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2018)0311.

(9)

Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (OB L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).

(10)

Приети текстове, P8_TA(2018)0042.

(11)

Приети текстове, P8_TA(2018)0182.

(12)

ОВ C 436, 24.11.2016 г., стр. 2.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (31.8.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Брандо Бенифеи

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отчита увеличението на бюджетните кредити за поети задължения по функция 4, въпреки че отбелязва, че то се дължи преди всичко на по-голямата вноска за Механизма за бежанците в Турция (FRiT); подчертава, че поради множеството предизвикателства, пред които ЕС е изправен на международната сцена, външната дейност може да се ползва с доверие единствено ако бъдат предоставени достатъчни средства;

2.  изразява загриженост, че проектобюджетът напълно изчерпва маржовете по функция 4, като оставя на Съюза много малко поле за действие в случай на непредвидени външни кризи;

3.  подчертава, че е от стратегическо значение да се предостави адекватно финансиране за Западните Балкани – ключова приоритетна зона за ЕС, за да се консолидира техният път към членството, и в тази връзка изразява съжаление относно предложението за съкращаване на средствата за политически реформи в страните от Западните Балкани с 10 милиона евро; изисква тази тенденция да бъде променена, като се има предвид, че политическите реформи са гръбнакът на всяка демократична промяна и, косвено – на процеса на присъединяване към ЕС; подчертава необходимостта от достатъчно финансиране за изпълнението на Плана за действие 2018 – 2020 г. на стратегията за Западните Балкани, като се отдава приоритет на подкрепата за принципите на правовата държава и регионалната интеграция; призовава вноската от ИПП II към Еразъм+ да бъде удвоена, както е предвидено в стратегията;

4.  в съответствие с принципа на обвързаност с условия, подкрепя намаляване на размера на средствата, отпускани за Турция по всички бюджетни редове, с оглед на продължаващото връщане назад в областта на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права; същевременно прякото подпомагане на гражданското общество, както и контактите между хората следва допълнително да бъдат укрепени в контекста на нарастващата поляризация в турското общество и мерките, прилагани от държавните органи срещу фундаменталните права и свободи, както и срещу защитниците на правата на човека след опита за преврат; в този смисъл следва да се постави специален акцент върху свободата на медиите и правата на ЛГБТИ лицата;

5.  счита, че текущото съотношение между вноските за FRiT от бюджета на Съюза (1 милиард евро) и от държавите членки (2 милиарда евро) следва да се запази; призовава за съответно коригиране на предложената вноска от ЕС за FRiT за 2019 г., в съответствие с позицията на Парламента, изразена в неговата резолюция от 5 юли 2018 г. относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г.(1); освен това трябва да се гарантира, че вноските от функция 4 към FRiT няма да доведат до намаляване на средствата, предназначени за съществуващите програми; освен това настоява, че е необходимо да се следи отблизо използването на средствата на FRiT, за да се гарантира, че те са насочени точно към проекти за бежанците, а не се използват за други цели; призовава Комисията да докладва редовно на бюджетния орган относно съвместимостта на финансираните действия с правното основание;

6.  отбелязва със съжаление, че е намалено финансирането за оказване на финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската кипърска общност; призовава бюджетът да бъде възстановен на сегашните равнища, без никакви съкращения;

7.  подчертава стратегическото значение на държавите, които са близки съседи на ЕС на изток и на юг; подчертава, че положението в съседните държави продължава да представлява съществено предизвикателство за Съюза; изразява загриженост поради факта, че през 2019 г. Европейският инструмент за съседство (ЕИС) ще продължи да бъде под значителен натиск, като това положение се усложнява поради използването на фондовете на ЕИС за финансиране на ангажимента относно Сирия и за проекти по линия на Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка; призовава тези нови задължения да бъдат компенсирани напълно чрез увеличения на средствата; приветства увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за изграждане на доверие, сигурност и предотвратяване и разрешаване на конфликти в средиземноморските държави; подчертава в този контекст нуждата от адекватно подпомагане на уязвимите групи, по-специално (непридружени) деца, жени и жертви на сексуално насилие при и извън въоръжени конфликти;

8.  приветства намерението на Комисията да продължи да осигурява засилена подкрепа за Украйна, по-специално във връзка с неспиращия конфликт в източната част на Украйна, и за Тунис, по-специално при борбата на страната с бедността и младежката безработица; предвид скорошните политически събития в Либия, призовава за увеличаване на финансирането в подкрепа на стабилизирането на страната, включително по отношение подпомагането на гражданското общество и зачитането на стандартите в областта на правата на човека и международното право; в този смисъл следва да се отдели специално внимание на това да се гарантира, че финансирането от ЕС за Либия не се използва за финансиране на произволни задържания и задържане на уязвими лица, в частност деца, в съответствие с насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето, както и че мигрантите са третирани при пълно зачитане на международните стандарти в областта на правата на човека; отбелязва, че стабилизирането на Либия ще бъде само първата крачка и ще бъдат необходими допълнителни усилия за възстановяване и реформи; призовава за засилена подкрепа за политическите реформи и демократичните процеси в Грузия и Република Молдова; настоява, че е необходим подходящ мониторинг на изпълнението и напредък в реформите в засегнатите страни партньори;

9.  призовава за по-голямо финансиране в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека за закрила на защитниците на правата на човека, изложени на риск, включително чрез механизма за защитниците на правата на човека (ProtectDefenders.eu), предвид засилването на репресиите в редица държави; освен това трябва да бъде осигурено достатъчно финансиране за мисиите на ЕС за наблюдение на избори като средство, допринасящо за укрепването на демократичните институции и изграждане на доверие в обществото към избирателния процес, като така се насърчава стабилността и се укрепват други цели на външната политика;

10.  изразява съжаление във връзка с намаляването на вноските на ЕС към Европейския междууниверситетски център за права на човека и демократизация и неговия световен комплекс за правата на човека, което сериозно ще подкопае функционирането на тази водеща академична програма на ЕС; призовава Комисията да запази размера на сумите, които предоставя на Европейския междууниверситетски център за права на човека и демократизация, на равнище, което е аналогично на предходните вноски;

11.  призовава Съюза да окаже по-голяма подкрепа за близкоизточния мирен процес, за Палестинската власт и за Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток, в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 8 февруари 2018 г. относно положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток(2) с оглед влошаващото се положение на място и решението на САЩ да намалят драстично своя ангажимент; продължава да изразява загриженост във връзка с унищожаването и конфискацията на хуманитарна помощ, финансирана от ЕС, на Западния бряг;

12.  признава умереното увеличение на финансирането за общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), като същевременно отбелязва, че бюджетът за ОВППС все още е под силен натиск, предвид факта също така, че увеличаването на броя на мисиите по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) заплашва да задълбочи този проблем през 2019 г.; призовава да се анулира намалението, предложено от Съвета за други мерки и операции за управление на кризи, тъй като това намаление би довело до по-малка гъвкавост при справяне с неочаквани кризи, и призовава за съразмерно увеличение на бюджета за ОВППС;

13.  призовава за допълнителни средства за Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, предвид неговата съществена роля за реакцията при кризи, готовността за действие при кризи, предотвратяването на конфликти и изграждането на мира; подчертава, че е важно да се запази връзката между развитието и сигурността в Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, и призовава за допълнителни средства, които да бъдат усвоени в рамките на съществуващите компоненти на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира;

14.  подчертава голямото значение на постепенното определяне на общата отбранителна политика на ЕС и необходимостта от допълнително финансиране, за да се гарантира нейното прилагане;

15.  приветства приемането наскоро на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), чрез която трябва да се подпомогнат сътрудничеството и иновациите в европейската отбрана, и включването на програмата в проектобюджета за 2019 г.; счита, че, заедно с текущото подготвително действие за програмата на ЕС за научни изследвания в областта на отбраната, тази програма ще допринесе за развитието на европейска отбранителна промишленост; подчертава значението на трансграничното участие на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация;

16.  призовава за засилена подкрепа за неразпространението и разоръжаването, в съответствие със задълженията, произтичащи от Договора за неразпространение на ядреното оръжие, и в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия(3);

17.  призовава вноските за Еразъм+ от всички инструменти за външно финансиране да бъдат увеличени, тъй като контактите между хора и младежката мобилност са една от ключовите стратегии за засилване на въздействието на външната дейност на ЕС и на нейната видимост сред обществеността в държавите, които са наши партньори;

18.  припомня, че последиците от изменението на климата оказват осезаемо въздействие върху редица аспекти от живота на човека и че те все повече се усещат в развиващите се страни; призовава за увеличаване на финансовите средства за действия в областта на климата, което отразява по един по-добър начин силния ангажимент на ЕС по въпросите на климата и по-голямата му съпричастност към дипломацията в тази област.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.8.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

5

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Brando Benifei, Andrea Bocskor, Tanja Fajon, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Brando Benifei, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Wajid Khan, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala

5

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

8

0

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2018)0311.

(2)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2018)0042.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2016)0424.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (6.9.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Арне Лиц

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че целите за устойчиво развитие (ЦУР) 2030 г., по-специално Цел 3 относно здравеопазването, Цел 4 относно образованието, Цел 5 относно равенството между половете и Цел 13 относно действията в областта на климата изискват подходяща подкрепа от Съюза и трябва да намерят отражение в бюджета на Съюза за 2019 г., като по този начин се демонстрира приоритетът на дългосрочните усилия за изкореняване на бедността, както е предвидено в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); припомня, че изпълнението им трябва да засяга всички вътрешни и външни политики на Съюза, както и да включва по балансиран и последователен начин трите измерения на устойчивото развитие, като се отчитат взаимовръзките между различните ЦУР; призовава Комисията и държавите членки да придадат приоритетно значение на ЦУР 2030 г. и те за намерят отражение в бюджета на Съюза;

2.  припомня, че Съюзът се е ангажирал с цялостната защита и утвърждаване на правата на детето във външната си политика в съответствие с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на детето; подчертава значението на прилагането на Насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето във външните отношения на Съюза; призовава Комисията да наблюдава и да докладва за напредъка по отношение на правата на детето във външните програми на Съюза;

3.  отново заявява, че категорично отхвърля използването на финансови средства за развитие за цели, несвързани с развитието, като например управление на границите или за изграждане на военен капацитет, и подчертава, че финансирането, което не отговаря на критерия за официалната помощ за развитие (ОПР), трябва да имат за източник единствено инструменти, изцяло различни от инструментите за сътрудничество за развитие и/или от Европейския фонд за развитие (ЕФР); отново заявява, че за да бъде ефективна борбата с бедността в дългосрочен план, и в съответствие с член 208 от ДФЕС действията, насочени към дълбоко вкоренените причини за бедността, следва да се избират с предимство пред други, които отговарят на критериите за официална помощ за развитие; потвърждава своята подкрепа за включването на ЕФР в бюджета и подчертава значението на ограничаването на бюджетите, разпределени съответно за регионите на Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ);

4.  подчертава, че макар гъвкавостта и бързината, с която съответните суми могат да бъдат използвани, да е предимство от гледна точка на доброто управление на средствата, тези предимства не могат по никакъв начин да бъдат оправдание за отклоняването на средства за развитие на друго място, за ограничения пред упражняването на контрол от страна на Парламента, който е единственият демократично избран орган, или за системното планиране на действията в дългосрочен план; следователно призовава за създаването на извънредни инструменти, като доверителните фондове, които да бъдат ограничени във възможно най-голяма степен, и за отчитането на тези принципи при структурирането на следващата многогодишна финансова рамка (МФР);

5.  подчертава, че Съюзът и неговите държави членки трябва да изпълнят своя колективен ангажимент, потвърден през 2015 г., за увеличаване до 2030 г. на предоставяната от тях ОПР до 0,7% от техния брутен национален доход (БНД); припомня колективния ангажимент на Съюза да предостави на най-слабо развитите страни (НСРС) в краткосрочен план между 0,15% и 0,20% от БНД, разпределен за ОПР; подчертава, че колективната ОПР от страна на Съюза е спаднала с 2,4% през 2017 г. в сравнение с данните за 2016 г.; изразява загриженост, че ако през 2016 г. БНД остане 0,11%, Съюзът няма да бъде в състояние да спази ангажиментите си към НСРС; призовава Комисията и държавите членки да изготвят и представят подходящ график за такова постепенно увеличаване на средствата с оглед на достигането на това равнище; призовава държавите членки да изключат разходите, извършвани в държавите донори за приемане на бежанците, от изчисляването на размера на ОПР; отново потвърждава поетия от Комисията ангажимент за насочване на поне 20% от общия размер на ОПР за развитие на човека и социално приобщаване; призовава за увеличаване на ОПР за 2019 г. за здравеопазване, образование и социална закрила, за да постигне своя ангажимент до края на настоящата МФР; подчертава по-специално необходимостта да се насърчава и защитава сексуалното и репродуктивното здраве и права, като по този начин се противодейства на възстановеното от правителството на Съединените щати правило „Global Gag Rule“; потвърждава, че помощта на ЕС за развитие следва да се разходва по-ефективно и че ОПР следва да бъда насочена към сектори, в които нуждата от нея е най-голяма, а именно изграждане на капацитет, добро управление, здравеопазване, образование, селско стопанство, водоснабдяване и канализация, както и енергетика; подчертава необходимостта от подпомагане за поддръжка с достатъчно възможности за достъп до снабдяване с резервни части и до обучени местни технически експерти;

6.  настоява, като се има предвид важната роля, която играе Обединеното кралство в развитието, че ще се запазят тесни връзки между Съюза и Обединеното кралство след неговото оттегляне, за да се сведат до минимум произтичащите от това загуби;

7.  признава, че никоя страна не е постигнала развитие, без да задълбочи търговските си отношения със своите съседи и с останалата част от света; насърчава финансирането на дейностите по подпомагане на търговията, за да се даде възможност на развиващите се страни в бъдеще да участват в много по-голяма степен в глобалните вериги за създаване на стойност; подчертава в този контекст нарастващото значение на цифровата свързаност с оглед на постигане на по-балансирано разпределение на предимствата на глобализацията в полза на развиващите се страни;

8.  подчертава голямото значение на подкрепата за микро-, малките и средните предприятия и призовава по-специално за създаването на местни решения за по-добър достъп до финансиране чрез по-нататъшно укрепване на системи за микрофинансиране и гаранции;

9.  призовава за разширяване на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ извън Европа, особено по отношение на развиващите се страни, като същевременно се предоставят необходимите финансови средства;

10.  насърчава създаването на институции за професионално двойно обучение, в които младежите, обучавайки се по професионална програма за чиракуване с акцент върху практическите аспекти на дадена професия, ще имат също така теоретични лекции в специализирани професионални училища;

11.  като се има предвид драматичната ситуация в областта на хуманитарната помощ, настоява настоящите глобални хуманитарни нужди да бъдат взети предвид, като средствата по бюджетните редове за хуманитарна помощ бъдат значително увеличени и се създаде възможност за улесненото им използване; отново заявява, че образованието както на момчетата, така и на момичетата играе ключова роля в предотвратяването на причинени от човека хуманитарни кризи чрез избягване на конфликти, защита на децата и осигуряване на перспективи за тях; приветства факта, че значителна част от хуманитарната помощ вече се изразходва за образование в извънредни ситуации; все пак призовава за подходящо увеличаване на този дял и за оказване на по-голяма подкрепа на бюджетния ред за „Еразъм+“ — вноски от инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), тъй като при извънредни ситуации образованието е от съществено значение за развитието на населението след края на извънредната ситуация, като не се забравя, че понякога такава ситуация може дори да продължи няколко години;

12.  отбелязва изчерпването на маржовете и механизмите на гъвкавост в рамките на бюджета на Съюза и във външните действия на Съюза, които често се използват за мобилизиране на допълнителни средства за посрещане на непредвидени нужди, включително хуманитарни кризи; във връзка с това се противопоставя на предложението на Комисията за финансиране на втория транш по Механизма за бежанците в Турция (МБТ), което не оставя достатъчен марж по функция 4 и в специалните инструменти от МФР за непредвидени хуманитарни кризи поради неизпълненото задължение от страна на държавите членки да допринесат с 2 милиарда евро чрез двустранни мерки за МБТ; изразява загриженост във връзка с продължаващото мобилизиране на резерва на ЕФР за допълване на Доверителния фонд на Съюза за Африка, в последно време с 500 милиона евро; подчертава, че това прехвърляне на финансови средства не само отклонява средства от целите на ЕФР за изкореняване на бедността, насърчаване на устойчивото развитие и управлението на миграцията, но също така силно ограничава възможността за мобилизиране на допълнителни средства за бъдещи хуманитарни кризи в регионите на АКТБ през следващите години; призовава отново държавите членки да увеличат вноските си за МБТ и Доверителния фонд на Съюза за Африка, за които до момента са поети ангажименти за 3 милиарда евро (преди допълнителните 500 милиона евро) от бюджета на Съюза и от ЕФР, и само 430 милиона евро от държавите — членки на ЕС и други донори;

13.  счита, че насърчаването на мира, сигурността и правосъдието в развиващите се страни е от изключително значение за справяне с първопричините за миграцията; подчертава, че разходите, свързани със сигурността, са от особено значение за настоящите усилия за създаване на цялостна взаимовръзка между сигурността и развитието, и за постигането на Цел 16 от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие;

14.  подчертава, че е важно да се увеличат средствата, предоставяни с цел подпомагане на доброто управление, демокрацията и принципите на правовата държава в развиващите се страни, за да се насърчават отговорни и прозрачни институции, да се подкрепя изграждането на капацитет и да се утвърждава основан на участието процес на вземане на решения и публичен достъп до информация;

15.  припомня значението на подкрепата за разходите, които са пряко свързани с постигането на целите на политиката за хуманитарна помощ, включително разходите за техническа и административна помощ;

16.  подчертава значението на запазването на бюджетните кредити за плащания по главата за хуманитарна помощ най-малко на същото равнище, за да се избегнат сериозен и постоянен недостиг на средства за плащания, сложни спешни интервенции и натрупването на неплатени сметки, които имат отрицателен ефект и по отношение на партньорите по изпълнението;

17.  подчертава значението на осигуряването на чиста вода и на изграждането на допълнителни съоръжения за обезвреждане на отпадъчни води;

18.  насочва вниманието към мащаба и последствията на енергийната бедност в развиващите се страни и към значителното участие на ЕС в усилията за намаляване на тази бедност; подчертава, че са необходими силни и съгласувани усилия на правителствата и заинтересованите лица в засегнатите страни за намаляване на енергийната бедност и за постигане на ЦУР 7, по-специално в отдалечените селски райони в зони извън обхвата на електропреносната мрежа;

19.  призовава за достатъчно финансови ресурси за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, за да се осигури постоянна подкрепа за палестинските бежанци в региона;

20.  приветства увеличението на бюджетните кредити в подкрепа на инициативи за развитие в развиващите се страни, провеждани от или за организации на гражданското общество и местни органи; в областта на хуманитарната помощ напомня на Комисията и на Съвета ангажимента за локализиране, поет по „голямото споразумение“ (Grand Bargain), който се изразява в задължение да се изплати поне една четвърт от цялото финансиране на хуманитарната помощ колкото се може по-пряко на местните и националните органи за реагиране, поради което призовава за преразглеждане на действащия Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета(1) (от 1996 г.), за да се гарантира, че бъдещото финансиране на хуманитарната помощ продължава да се основава на потребностите и е в съответствие с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ, но също така че се адаптира към променящия се контекст и става по-ефективно, по-специално по отношение на напредъка в насърчаването на взаимовръзката между хуманитарната помощ и развитието, и че допринася за изпълнението на ангажиментите, поети на Световната среща на върха по хуманитарните въпроси през 2016 г., както и като част от „голямото споразумение“;

21.  отново изтъква значението на съсредоточаването върху основни хуманитарни кризи, включително забравени хуманитарни кризи; призовава да се гарантира хуманитарна помощ за следните кризи: Йемен (22 милиона души, нуждаещи се от хуманитарна помощ), кризата в Сирия, включително съседните страни (над 13 милиона души, нуждаещи се от хуманитарна помощ в Сирия), както и забравените хуманитарни кризи като Сахел (1,6 милиона деца, изложени на риск от тежко недохранване, и 6,8 милиона души в продоволствена несигурност) и Демократична република Конго (13 милиона души в нужда и повече от 2 милиона деца, страдащи от тежко недохранване);

22.  подчертава необходимостта от гарантиране на хуманитарна помощ и помощ за развитие за Сахел; подчертава, че хроничната бедност, изменението на климата, изострянето на конфликтите и слабата реколта доведоха до това, че 6,8 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ в регион със структурни слабости, които ограничават достъпа до основни социални услуги; поради това се призовава за увеличаване на финансирането за хуманитарна помощ и развитие за региона, за да се обхванат както животоспасяващи мерки, така и по-дългосрочни усилия за справяне с първопричините за уязвимостта към продоволствена несигурност и несигурност на прехраната, както и за укрепване на основните социални услуги;

23.  подчертава, че необходимостта от взаимовръзка между хуманитарната помощ и развитието следва да намери отражение в бюджета на Съюза за 2019 г., с акцент върху ключови сектори като храненето; поради това призовава Комисията, и по-специално Генерална дирекция ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ и Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ да премахнат недостига на средства за хуманитарната помощ и за помощта за развитие, като предоставят средства в бюджета на Съюза за 2019 г. средства както за хуманитарна помощ, така и за дългосрочно финансиране на изхранването, като по този начин ще се даде възможност на децата, които страдат от остро постоянно недохранване, да получат еднакво третиране както в извънредни ситуации, така и при изоставане в развитието;

24.  припомня, че последиците от изменението на климата оказват осезаемо въздействие върху редица аспекти от живота на човека и че те все повече се усещат в развиващите се страни; призовава за допълнителни ресурси от други инструменти, различни от ИСР и/или от ЕФР, за действия по климата, което отразява твърдия ангажимент и засиленото участие в дипломацията в областта на климата, като насърчава по-специално сектора на енергията от възобновяеми източници с цел справяне с изменението на климата; припомня, че достъпът до питейна вода е ключов фактор за социалното и икономическото развитие, поради което е възможно да се противодейства на бедността и да се осигури достъп до образование и здравеопазване; призовава държавите членки и други държави членки да спазват ангажиментите, които са поели за борба с глобалното затопляне и изменението на климата; подчертава, че разпределените за това средства трябва да са различни от средствата, предвидени за развитието;

25.  припомня , че в контекста на изменението на климата и необходимостта от адаптиране към изменението на климата, инвестициите за намаляване на риска от бедствия и за готовността в програми за развитие са от решаващо значение за предотвратяване на човешкото страдание и загубата на човешки живот, за да се спомогне за запазването на резултатите, постигнати чрез сътрудничеството за развитие в страните партньори, и за намаляване на необходимостта от ответни действия при извънредни ситуации;

26.  изразява съжаление, че Комисията не е постигнала целта да разпредели 20% от своята ОПР за развитието на човека и за социалното приобщаване и дори ще намали съответния бюджетен ред; следователно изисква силно увеличение на тези бюджетни кредити;

27.  подчертава значението на пилотните проекти и подготвителните действия; изисква постоянна подкрепа за текущите и новите пилотни проекти и подготвителни действия;

28.  подчертава, че е важно да се поддържа възможно най-силно сътрудничество с Обединеното кралство в областта на сътрудничеството за развитие, след като Обединеното кралство излезе от ЕС;

29.  отбелязва предложеното увеличение със 134% на бюджетния ред за сътрудничество с Близкия изток и увеличението с 6% на бюджетния ред за миграцията и убежището; изразява съжаление поради липсата на обяснение от страна на Комисията по отношение на двете посочени увеличения, при положение че миграционните потоци към Европа са намалели рязко; следователно предлага да се намалят съответните бюджетни кредити за финансиране на необходимото увеличение на бюджетния ред за развитие на човека.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.8.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Mirja Vehkaperä, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean‑Luc Schaffhauser

2

0

PPE

Joachim Zeller, Anna Záborská

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ (OВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1).


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (29.8.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Уилям (граф на) Дартмът

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че програмата на Съюза в областта на търговията е все по-амбициозна, както е предначертана в стратегията „Търговия за всички“; подчертава необходимостта от осигуряване на достатъчна политическа и административна подкрепа, за да се гарантира, че търговските споразумения могат да бъдат договорени в рамките на адекватни срокове; подчертава, че финансирането на инициативите за подпомагане на търговията следва да бъде увеличено и да се предоставят достатъчно ресурси на ГД „Търговия“ на Комисията, за да може тя да изпълнява увеличаващия се брой дейности, по-специално за да се гарантира прилагането и изпълнението на разпоредбите, включени в двустранните и многостранните споразумения; подчертава значението на извършването на оценки преди, по време и след сключването на такива споразумения за постигането на по-приобщаваща стратегия; в това отношение признава необходимостта от данни, групирани по полов признак; отново изтъква необходимостта от подходящо финансиране за прилагане на инструментите за търговска защита, за да се насърчи провеждането на бързи разследвания и да се позволи бързото им приемане; подчертава, че е необходимо да се осигури достатъчно финансиране за сътрудничество и помощ за трети държави, с цел насърчаване и улесняване на тяхното придържане към двустранни и многостранни търговски инициативи и споразумения, включително Васенаарската договореност, Кимбърлийския процес и международния Алианс за търговия без изтезания; изисква при свързаното с търговията подпомагане на Съюза да се поставя по-силен акцент върху подкрепата за увеличаване на местната и вътрешнорегионалната търговия в партньорските държави и региони, подобрявайки по този начин независимото и трайно национално икономическо развитие на участващите държави; изисква освен това Комисията да координира неговото изпълнение с цел постигане на максимална ефективност;

2.  подчертава, че международната търговия е важен инструмент на външната политика на Съюза, който, ако бъде подкрепен с достатъчно финансови средства и прилаган чрез последователни стратегии, допринася за устойчивото развитие, особено в развиващите се страни; счита, че общата търговска политика е един от най-мощните инструменти на Съюза за справяне с причините за миграцията;

3.  подчертава необходимостта от задълбочена реорганизация на бюджета на Съюза и на неговата структура, включително по-амбициозна и съществена роля за Европейския парламент, в контекста на преразглеждането на следващата МФР и по отношение на програмата в областта на търговската политика, и призовава Комисията да поеме инициативата по този въпрос пред Съвета и Парламента;

4.  изисква от Комисията да направи оценка на съществуващите инструменти, предназначени за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия (МСП), от гледна точка на тяхната съгласуваност с други инструменти на Съюза за подкрепа на МСП, както и от гледна точка на субсидиарността, избягването на дублиране и допълняемостта по отношение на съответните програми на държавите членки; призовава Комисията да продължи да финансира програми за интернационализация на МСП и да се стреми да предостави на МСП калкулатор във връзка с правилата за произход, който да им позволи по-специално да използват преференциите, налични по силата на съществуващите споразумения, с цел увеличаване на коефициента на използване на преференциите;

5.  отбелязва, че участието на гражданското общество и социалните партньори в прилагането на търговските споразумения може да е от полза за легитимността и ефективността на общата търговска политика, че гражданите на Съюза настояват да бъдат по-добре информирани и ангажирани с търговската политика на Съюза, както и че за Комисията този интерес на гражданите вече е приоритет; счита, че е от съществено значение да се разпределят достатъчно ресурси за активно ангажиране на гражданите в изготвянето на търговската политика на Съюза, и да се повиши осведомеността сред европейските граждани относно свързаните с това ползи; призовава гражданският диалог да включва национални консултативни групи и общи платформи, които понастоящем изпитват недостиг на ресурси, тъй като те са основните инструменти за постигане на ефективно участие на гражданското общество при прилагането и мониторинга във връзка с главата за устойчивост на търговията в търговските споразумения; призовава за определянето на ключови показатели за ефективност, които да се използват за оценка на ефективността на митническата администрация на национално равнище и на равнището на Съюза; призовава държавите членки към по-активни действия за разясняване на добавената стойност на търговската политика на Съюза, тъй като именно те изготвят мандатите за преговори;

6.  подчертава, че свързаните с търговията техническа подкрепа и икономическа помощ, предоставяни от европейската политика за съседство на партньорите на Съюза по източната граница и на държавите, участвали в Арабската пролет, имат важен принос за стабилността в тези региони;

7.  призовава Комисията да инвестира в изготвянето на проучване за приноса на търговската политика на Съюза за постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, включително препоръки за привеждане на политиката в съответствие с Програмата до 2030 г.;

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.8.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

3

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Paul Rübig, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Nessa Childers

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Sorin Moisă, Franck Proust, Fernando Ruas, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nessa Childers, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

3

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (28.9.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Йоахим Целер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че проектът на бюджет на Съюза за 2019 г. възлиза на 166 милиарда евро в поети задължения, което съответства на увеличение в размер на 3% спрямо 2018 г., дава възможност за инвестиции в по-силна и по-устойчива европейска икономика и насърчава солидарността и сигурността от двете страни на границите на Съюза;

Б.  като има предвид, че в допълнение към консолидирането на предишните усилия, този проектобюджет включва също подкрепа за нови инициативи: Европейския корпус за солидарност, Европейския орган по труда, удължаването на срока на Програмата за подкрепа на структурните реформи; създаването на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, на резерв от способности за гражданска защита на равнището на Съюза, и създаването на новата Европейска прокуратура;

Представяне на бюджета на Съюза

1.  отбелязва, че бюджетът на Съюза е представен в раздели, съответстващи на дейности, осъществявани от институциите (бюджетиране, основано на дейности); счита, че това представяне не осигурява ясна и непосредствена представа за преследваните цели; отбелязва, че за разлика от това Многогодишната финансова рамка (МФР) е представена по функции, съответстващи на области на политиката;

2.  отбелязва, че програмните декларации на оперативните разходи, придружаващи проекта на бюджет, осигуряват връзката между всеки бюджетен ред и преследваните политически цели;

3.  изисква от Комисията да представя бюджета на Съюза съобразно политическите цели на МФР;

Разчети за оперативните разходи по програмите, приложени към бюджета за 2019 г.

4.  приветства разчетите за оперативните разходи по програмите, приложени към бюджета за 2019 г., които съгласно член 38 от Финансовия регламент предоставят информация за всяка от разходните програми относно:

–  обосновка и добавена стойност за ЕС на всяка програма;

–  общ преглед на изпълнението (действително и предстоящо);

–  напредък по изпълнението на програмите (цели, показатели, основни етапи и междинни цели) и принос към основните политики и цели на Съюза;

5.  отбелязва със загриженост, че Комисията използва два набора от цели и показатели за измерване на резултатите от финансовото управление; от една страна, генералните директори на ЕК оценяват в своите годишни отчети за дейността постигането на целите, определени в техния план за управление, а, от друга страна, Комисията измерва изпълнението на разходните програми чрез разчетите за оперативните разходи по програмите, като между двата вида документи няма почти никакви препратки; това обстоятелство затруднява съпоставимостта между различните видове документи относно резултатите от изпълнението;

6.  посочва по-специално, че в техните годишни отчети за дейността генералните директори докладват за постигането на общите и специфичните цели, но не посочват съответните разходи; затова призовава Комисията да прилага изцяло принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, при планирането, изпълнението и докладването относно бюджета, което ще създаде условия за последващо докладване относно финансовите средства, изразходвани за постигането на целите;

7.  припомня, че настоящата рамка на изпълнението на програмите, посочени в разчетите за програмите, включва 716 различни вида показатели за изпълнението спрямо 61 общи и 228 конкретни цели;

8.  приветства факта, че на този етап на изпълнение вече са докладвани (или са били частично докладвани) реални постижения за почти 90% от показателите; това е постоянно увеличение в сравнение с предходните години (60% съгласно разчетите по програмите за 2017 г. и 80% съгласно разчетите по програмите за 2018 г.); отбелязва, че разчетите по програмите включват данни за действителните резултати за 2014 – 2016 г. или 2017 г.;

9.  изисква от Комисията:

а)  да рационализира докладването на изпълнението, като:

–  намали още повече броя на целите и показателите, които използва за различните си отчети за изпълнението, и се съсредоточи върху тези, които най-добре измерват социалните, екологичните и икономическите резултати от изпълнението на бюджета на Съюза, като се избягва обаче прилагането на еднакъв за всички подход;

–  представя финансовата информация по начин, който я прави съпоставима с информацията за изпълнението, за да бъде ясна връзката между разходите и резултатите от изпълнението;

–  разясни и подобри цялостната съгласуваност между двата паралелни набора от цели и показатели за програмите, от една страна, и за генералните дирекции, от друга;

б)  да осигури повече баланс в отчитането на изпълнението, като представя ясна информация относно главните предизвикателства, които остава да бъдат преодолени;

10.  приветства факта, че разчетите по програмите за 2019 г. се отнасят до постигането на междусекторни цели на политиката като борбата с изменението на климата, биологичното разнообразие и въпросите, свързани с половете; оценява факта, че Комисията представя и съответните разходни програми, които допринасят за постигането на десетте приоритета на Комисията под председателството на Жан-Клод Юнкер, и подчертава най-новите и уместни инициативи, допринасящи за постигането на целите за устойчиво развитие, макар и често по непряк начин, който не може да бъде изразен количествено;

11.  призовава комисията по бюджети на Европейския парламент, съгласувано със секторните комисии на Парламента, да насърчава истинска култура на ориентиране към постигането на резултати, имаща за цел оптимизирането на използването на средствата, и да обмисли пренасочването на средства от програми, които показват слаби резултати;

Стратегията „Европа 2020“

12.  подчертава, че стратегията „Европа 2020“ съдържа приоритетни междинни и крайни цели за текущия програмен период, поради което бюджетът на Съюза е ключов инструмент за изпълнението на предвидените междинни цели и резултати на стратегията; изразява загриженост обаче, че съгласно ключови икономически и социални показатели Съюзът все още не е постигнал тези цели и резултати, а неравенствата и различията в рамките на Съюза и неговите държави членки продължават да съществуват, като по този начин излагат на риск самия европейски проект;

13.  отбелязва, че според Комисията приносът на общия проектобюджет за 2019 г. към стратегията „Европа 2020“ се изчислява на 66,2% (106 958,3 милиона евро), като по този начин той остава на равнището от предходните години; настоява, в контекста на ограниченията на ресурсите, че Комисията следва да положи всички усилия за по-добро насочване на наличните ресурси и за по-ефикасно използване на средствата, за които е поет ангажимент, за да се подобри значително изпълнението на основните цели на стратегията „Европа 2020“ в областите, където липсата на напредък е най-тревожна – намаляването на бедността и напредъка на социалното приобщаване;

Обща селскостопанска политика (ОСП)

14.  подчертава настоящото разпределение на разходите за ОСП: 44,7% от всички земеделски стопанства в Съюза са имали годишен доход под 4 000 EUR, а средно през 2016 г. най-облагодетелстваните 10% от получателите на преки помощи по линия на ОСП са получили около 60% от плащанията; отбелязва, че разпределението на директните плащания до голяма степен отразява концентрацията на земя, като 20% от земеделските стопани притежават 80% от земята, без да се забравят различията между отделните държави членки;

15.  призовава Комисията внимателно да анализира причините за общия спад на доходите на земеделските стопани от 2013 г. насам, особено по отношение на разходите спрямо печалбите за различните елементи по цялата верига за доставки на храни (производители, преработватели, транспорт, търговци на дребно и т.н. – това следва да покаже къде отива по-голямата част от печалбата), както и да извърши оценка на потребностите и да определи нова ключова цел за постигнати резултати, придружена от показатели за последиците и въздействието, насочени към намаляване на неравенството на доходите между земеделските стопани;

Ускоряване на политиката на сближаване

16.  изразява загриженост, че повече от три години след началото на периода 2014 – 2020 г. държавите членки са определили само 77% от органите по програмите, отговарящи за средствата по политиката на сближаване; до 1 март 2017 г. Комисията е получила окончателни отчети с разходи, които обхващат само 0,7% от бюджета, отпуснат за целия програмен период; до средата на 2017 г. забавянията в изпълнението на бюджета са били по-големи в сравнение със същия момент през периода 2007 – 2013 г.; отбелязва, че следователно непогасените бюджетни задължения в края на текущия период на финансиране могат да се окажат дори повече, отколкото през предходния;

17.  призовава Комисията да ускори изпълнението на програмите по линия на политиката на сближаване и свързаните с тях плащания, както и да използва ресурси, с които разполага, за да помогне на държавите членки да укрепят административния си капацитет, с оглед на намаляване на продължителността на срока на изпълнение в следващата многогодишна финансова рамка до година n + 2.

Европейски семестър

18.  призовава Комисията и държавите членки да засилят координацията между сближаването, икономическото управление и европейския семестър с оглед на ребалансирането на семестъра, като се гарантира приоритет на политиките за насърчаване на по-голямо социално равенство и социално сближаване.

Миграция

19.  отбелязва, че според оценки на Комисията през 2019 г. ще са необходими общо 2,3 милиарда евро по функция 3 „Сигурност и гражданство“, за да се отговори на предизвикателствата, свързани с миграцията и сигурността, но изразява съжаление във връзка с факта, че Европейската сметна палата отбелязва в последния си годишен доклад, че „общият размер на средствата, мобилизирани за кризата с бежанците и миграцията, не е докладван от Комисията и е труден за оценяване“ (годишен доклад на Палатата за 2016 г., параграф 2.28); опасява се, че ситуацията е същата в проектобюджета за 2019 г. и следователно може да усложни определянето на потребностите, които могат да възникнат; приветства факта, че Комисията приключва изготвянето на цялостен преглед на данните за имиграцията;

20.  припомня, че Комисията обясни, че е трудно, ако не и невъзможно, да се предостави ориентировъчната сума, заплащана за мигрантите/търсещите убежище по държави, тъй като управлението на миграционните потоци обхваща широк кръг от дейности(1);

Финансови инструменти и доверителни фондове

21.  изразява съжаление, че 6,7% от всички плащания към съответните инструменти за финансов инженеринг (900 милиона евро) са били изразходвани през 2016 г. за разходи за управление и такси; счита тази сума за неприемливо висока; отново настоятелно призовава Комисията да повиши прозрачността при използването на инструментите за финансов инженеринг, редовно да докладва относно коефициента дълг/капитал, загубите и рисковете и да представи анализ на разходите на инструментите за финансов инженеринг и ползите от тези инструменти в сравнение с по-преките форми на финансиране на проекти;

22.  подчертава, че доверителни фондове следва да се създават само когато тяхното използване е оправдано и осъществяването на необходимото действие не е възможно чрез други, съществуващи канали за финансиране; призовава Комисията освен това да разгледа възможността за закриване на доверителните фондове, които са неспособни да привличат значителни вноски от други донори или които не осигуряват добавена стойност в сравнение с „традиционните“ външни инструменти на Съюза; счита, че е недопустимо участието на ЕФР в доверителни фондове допълнително да ограничава възможността Парламентът да контролира разходването на средства на Съюза;

Европейска прокуратура

23.  настоява Европейската прокуратура да получи адекватно финансиране и персонал; отбелязва, че в проектобюджета за 2019 г. вноската на Съюза възлиза на общо 4 911 000 EUR; посочва, че този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с персонала на Европейската прокуратура, разходите за инфраструктура и оперативните разходи, както и оперативните разходи за започване на разработката на деловодната система на Европейската прокуратура;

24.  изразява съжаление, че са предвидени само 35 длъжности, което предполага, че след приспадане на длъжностите заместник прокурор (23 на брой), само 12 длъжности са предвидени за административни задачи; счита, че това не е реалистично.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Karin Kadenbach

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

NI

Cătălin Sorin Ivan

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

  Отговор на въпрос с искане за писмен отговор № 23 – изслушване на члена на Комисията Аврамопулос в комисията по бюджетен контрол на 29 ноември 2016 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (31.8.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Лудек Нидермайер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  призовава бюджетът за 2019 г. да се съсредоточи върху приоритетите, очертани в рамките на европейския семестър и в резолюциите на Европейския парламент, и да насочи вниманието си към основните опасения на гражданите на ЕС, които изцяло или частично са отговорност на ЕС, както са посочени например в Евробарометър 2018, според който най-належащите въпроси са в частност в областта на сигурността и отбраната;

2.  подчертава, че стимулирането на балансираното и устойчиво икономическо развитие и растеж при същевременно осъществяване на структурни реформи за модернизиране на европейските икономики, насърчаване на сближаването между регионите на ЕС и борба с младежката безработица са сред въпросите, които изискват спешни действия, наред със забавянето на изменението на климата, опазването на околната среда и на биологичното разнообразие, намаляване на неравенствата и финансиране на политиките в областта на миграцията, убежището и бежанците; подчертава, че целите за устойчиво развитие са важни за преодоляването на тези проблеми;

3.  припомня, че бюджетът на Съюза е основно бюджет за инвестиции;

4.  подчертава, че е важно да се осигурят достатъчно ресурси за координацията и наблюдението на макроикономическите политики; подчертава, че осъществяването на прозрачна комуникация и контакти с гражданите и заинтересованите страни по отношение на бъдещето на ИПС, включително еврото, следва да продължи;

5.  подчертава значението на ролята на европейските надзорни органи (ЕНО) за засилване на истински европейски подход към финансовия надзор, за насърчаване на сближаването в областта на надзора, на последователност в прилагането на правото на Съюза и по-добра координация между националните органи, за осигуряване на финансова стабилност, за насърчаване на по-доброто функциониране на финансовите пазари, както и за гарантиране на защитата на индивидуалните инвеститори и на потребителите; призовава комисията по бюджети да гарантира отпускането на подходящи ресурси, които, при пълно рационализиране, да дадат възможност на ЕНО да разполагат с необходимия персонал, както и със сигурни и ефикасни информационни системи, като същевременно се отчитат постепенно увеличаващият се размер на задачите, които им се възлагат;

6.  подчертава, че работата на Европейския банков орган (ЕБО) не следва да бъде нарушавана от излизането на Обединеното кралство от ЕС и от преместването на Oргана; подчертава значението на спешното окончателно изготвяне на съответното законодателство, за да се осигури достатъчно време за ефективно от гледна точка на разходите преместване; подчертава, че съответното бъдещо законодателство следва да зачита в пълна степен ролята на Европейския парламент в процедурите, водещи до бъдещо евентуално създаване и преместване на европейски агенции;

7.  отбелязва потенциално значителното увеличение на бюджетната прогноза на ЕНО за 2019 г., предизвикано главно от въвеждането на нови задачи, предложени в рамките на прегледа на ЕНО и други законодателни досиета, по които понастоящем се водят преговори, но настоява за пълна прозрачност при разпределението на тези допълнителни финансови ресурси; счита, че следва да се въведат условни бюджетни редове, покриващи разходите за новите задачи, които да се задействат едва след приемането на законите; признава, че това финансиране ще се прилага до приемането и въвеждането на нов механизъм за финансиране;

8.  подчертава, че е важно преразглеждането на Регламента за създаването на ЕНО да бъде окончателно приключено преди края на 8-ия законодателен мандат на Европейския парламент, за да се въведе, в зависимост от промените в обхвата на специфичния за институциите надзор, възможността за подходящо и пропорционално адаптирани такси за участниците на пазара, които частично заменят вноските на националните компетентни органи, като същевременно не се накърнява независимостта на ЕНО;

9.  подчертава, че ЕНО следва непрекъснато да се стремят да повишават своята ефективност, без да правят компромиси с качеството на работата си, с акцент върху непрекъснатата преоценка на методите на работа, трансфера на ноу-хау и други форми на взаимопомощ между ЕНО, както и върху ефективното използване на човешките и финансовите ресурси; припомня, че ЕНО трябва да се придържат стриктно към мандата, възложен им от законодателя на Съюза, и да не се опитват де факто да разширяват своя мандат;

10.  счита, че в бюджета за 2019 г. следва да се заделят повече средства за приема и подкрепата за бежанци и мигранти, особено за държавите членки по южната и източната граница на ЕС и за държавите, които изпълняват задълженията си в тази област.

11.  подчертава, че е необходимо да се гарантират подходящи средства за подкрепа на действията на Съюза за борба с агресивното данъчно планиране, данъчните измами и отклонението от данъчно облагане.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.8.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

6

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Tibor Szanyi

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

6

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (30.8.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Марита Улвског

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че устойчивият растеж и инвестициите са ключът към създаването на достойни работни места, водещи до качествена заетост, както и към увеличено и споделено благоденствие за всички; счита, че е необходимо структурните фондове и инвестициите да се насочат по-ефективно към насърчаване на приобщаващия растеж, намаляване на неравенствата и засилване на социалното сближаване във възходяща посока;

2.  подчертава, че бюджетът за 2019 г. следва да допринесе за постигането на целите в областта на заетостта и в социалната сфера, заложени в стратегията „Европа 2020“, и в изпълнение на прокламацията относно европейския стълб на социалните права и на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, особено когато става въпрос за борбата с младежката и дълготрайната безработица, увеличаващите се неравенства, социалното изключване и бедността, особено детската бедност; подчертава необходимостта от постоянна подкрепа за приобщаването на мигрантите;

3.  подчертава, че бюджетът за 2019 г. не може да бъде разбран извън контекста на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г.; подчертава, че планирането на средствата в социалната област и в областта на заетостта ще създаде полезни взаимодействия, за да се спомогне за намаляване на социалните различия и неравенствата, които бяха изострени от кризата; предупреждава, че всяко намаляване на бюджета за тези области само ще създаде трудности за ефективността на тези политики и за постигането на техните цели; припомня обаче, че в контекста на текущите бюджетни ограничения принципът за европейска добавена стойност следва да представлява основата за всички бъдещи разходи и че ефикасното и ефективното разходване на средства е също толкова важно, колкото и общите бюджетни тавани;

4.  отхвърля всяко намаляване на бюджетното планиране за редовете за заетост, социални въпроси и приобщаване; припомня, че трябва да се намери правилният баланс между бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, за да могат тези политики да реализират пълния си потенциал; изразява особена загриженост във връзка със съкращенията, въведени от Съвета по отношение на тези области, тъй като това може да попречи на ЕС да постигне целите си и да отговори на очакванията на гражданите;

5.  отбелязва предлаганото от Комисията цялостно увеличение в сравнение с предходната година на бюджетните кредити по функция 1 – Интелигентен и приобщаващ растеж (+3,1% за бюджетните кредити за поети задължения и +1,3% за бюджетните кредити за плащания);

6.  отбелязва предлаганото от Комисията скромно увеличение на бюджетните кредити по функция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване (+2,8% за бюджетните кредити за поети задължения и +1,1% за бюджетните кредити за плащания);

7.  повтаря призива си да се осигурят адекватни бюджетни кредити и по-специално бюджетни кредити за плащания в бюджета за 2019 г. за ЕСФ, като се има предвид, че той навлиза в период на интензивно изпълнение и исканията за плащане от страна на държавите членки ще се увеличат, и следователно изразява съжаление за предложеното намаляване на бюджетните кредити за плащания (-2,6%).

8.  приветства предложението за увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (+ 2% за всеки от тях); отбелязва със загриженост, че бюджетните кредити за плащания за ЕФПГ са намалени (-60%), както и че са намалени (съответно с 1,5% и -0,4%) бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI); подчертава, че бюджетните кредити за поети задължения за „Микрофинансиране и социално предприемачество“ ще трябва да бъдат запазени на амбициозно равнище;

9.  припомня, че ЕС е в контекст на почти стагнация и недостатъчен ръст на заплатите в някои държави членки(1) и че Комисията и ЕЦБ препоръчват общо увеличение на възнагражденията и подобряване на качеството на заетостта; подчертава освен това, че бюджетните редове в подкрепа на европейския социален диалог и мерките за социалните партньори са от първостепенно значение, когато става въпрос за засилване на участието на социалните партньори, например в европейския семестър и изпълнението на Европейския стълб на социалните права; признава лекото увеличение на бюджетните кредити за поети задължения (6,4%), но изразява съжаление за намаляването на бюджетните кредити за плащания (-21,8%), предложено от Комисията във връзка с колективните трудови правоотношения и социалния диалог; подчертава, че добре функциониращите системи на колективни трудови правоотношения оказват положително въздействие върху производителността, създаването и поддържането на заетост, качеството на работните места и гарантирането на достойни възнаграждения;

10.  подчертава, че безработицата сред младите хора в някои държави членки остава неприемливо висока в Европейския съюз и че положението на никъде неработещите, неучещите и необучаващите се млади хора (NEET) и на дълготрайно безработните лица е особено тревожно; подчертава, че младите хора са групата, която е най-застрашена от бедност и социално и икономическо изключване; подчертава, че за да се решат тези проблеми, изключително важно е да се осигури непрекъснато, увеличено и навременно финансиране за гаранцията за младежта чрез инициативата за младежка заетост, както и подходяща подкрепа за мерки за преодоляване на неравенствата, включително и извън въпросите за заетостта, чрез ЕСФ;

11.  отбелязва предложението на Европейската комисия за увеличение на средствата за инициативата за младежка заетост в размер на 233,3 милиона евро за 2019 г.; но счита, че общият бюджет на инициативата за младежка заетост все още не е достатъчен, за да гарантира постигане на целите на гаранцията за младежта, и следователно призовава бюджетните кредити за поети задължения за инициативата за младежка заетост да бъдат запазени за 2019 г. на същото равнище като за 2018 г., т.е. 350 милиона евро;

12.  подчертава важния принос на агенциите за решаването на широк кръг от социални въпроси и въпроси, свързани със заетостта; във връзка с това подчертава, че техните задачи постоянно нарастват и че следователно те трябва да получат нужните ресурси, за да изпълняват своите задачи и да осигуряват възможно най-добри резултати в подкрепа на законодателните и политическите цели на ЕС; следователно изразява съжаление за предложеното намаление на финансирането за Cedefop (-5,8% както за бюджетните кредити за поети задължения, така и за бюджетните кредити за плащания); изразява отново загрижеността си относно отрицателното въздействие върху бюджета на увеличаващия се корекционен коефициент на Ирландия, който все повече застрашава финансовия капацитет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) да изпълнява мандата си; очаква институциите на Съюза да предприемат действия за компенсиране на последиците, споменати в доклада относно освобождаването от отговорност на Eurofound за 2016 г.; подчертава необходимостта от допълнително финансиране, с цел да се запази равнището на научните изследвания, извършвани от агенцията, и по-конкретно да се гарантира работата по общоевропейските проучвания;

13.  приветства създаването на Европейски орган по труда, който се очаква да започне работа през 2019 г.; подчертава необходимостта от осигуряване на адекватно финансиране, което отразява задачите, посочени в предстоящия регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Европейски орган по труда, за да се гарантира, че са заделени достатъчно финансови средства за неговото създаване; отбелязва, че предложеното от Комисията финансиране (11 милиона евро бюджетни кредити, които ще бъдат записани в резерва до момента на приемане на основния акт от законодателя) е по-малко от размера на финансирането за другите агенции на ЕС в областта на заетостта и социалните въпроси; настоява, че това финансиране не може да се извърши чрез пренасочване на разпределени средства от другите агенции по социалните въпроси и по въпросите на заетостта;

14  отбелязва, че през 2019 и 2020 г. порталът EURES постепенно ще бъде изместен от Европейския орган по труда и призовава да се гарантира, че прехвърлянето на дейностите няма да доведе до намаляване на бюджета на EURES, нито до смущения във функционирането на портала;

15.  отново заявява, че пилотните проекти (ПП) и подготвителните действия (ПД) са много ценни инструменти за започване на нови дейности и политики в областта на заетостта и социалното приобщаване и че няколко идеи на комисията EMPL бяха успешно осъществени в миналото като ПП/ПД; насърчава пълното използване на наличните маржове по всички функции.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.8.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

10

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Heinz K. Becker, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Rory Palmer, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Birgit Sippel, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Geoffroy Didier, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Jan Keller, Edouard Martin, Rory Palmer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Birgit Sippel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

10

-

ECR

Arne Gericke, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

1

0

GUE/NGL

Paloma López Bermejo

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

вж. напр. Европейски семестър за 2017 г.: Съобщение на Комисията относно специфичните за всяка държава препоръки, стр. 3 и 8: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations-communication.pdf

По-специално:

СДП № 2 за Германия: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-germany-en.pdf

СДП № 2 за Нидерландия: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-netherlands-en.pdf


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (30.8.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Адина-Йоана Вълян

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че 20,1% от общия размер на поетите задължения в проектобюджета за 2019 г. (ПБ за 2019 г.) са свързани с климата; изразява съжаление за това, че въпреки целта 20% от бюджетните разходи на Съюза да бъдат свързани с предприемането на мерки по отношение на изменението на климата, по линия на бюджета на Съюза ще се предоставят само 19,3% за текущия период на многогодишната финансова рамка (МФР); подчертава, че следва да се положат всички възможни усилия за постигане на целта от 20%; подчертава, че подходящото ниво на финансова подкрепа е от решаващо значение за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптиране към него;

2.  отбелязва, че 8,2% от общия размер на поетите задължения са свързани с усилията за промяна на тенденцията за намаляване на биологичното разнообразие; призовава за разпределяне на достатъчно ресурси за опазването на биологичното разнообразие; припомня, че съгласно съобщението на Комисията, озаглавено „Бюджет за стратегията „Европа 2020“, финансирането на стратегията на Съюза за биологичното разнообразие до 2020 г. и нейната цел за спиране и обръщане на тенденцията за намаляване на биологичното разнообразие в Съюза изисква включване на биологичното разнообразие в бюджета на Съюза като цяло;

3.  отбелязва увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за програмата LIFE с 31,3 милиона евро (+6%); изразява съжаление за това, че LIFE представлява едва 0,3% от ПБ за 2019 г.;

4.  отбелязва предложението за осигуряване на бюджетни кредити за поети задължения в размер на 68,3 милиона евро (+2,9%) и на бюджетни кредити за плащания в размер на 61,3 милиона евро (+9,6%) за здравеопазване; изразява съжаление, че тази сума е едва 0,04% от ПБ за 2019 г. и 1,8% от бюджетните кредити по функция 3 (за поети задължения);

5.  счита, че средствата за здравеопазване следва да бъдат увеличени, и по-специално средствата, предназначени за изследването на психическите заболявания; призовава Комисията да проучи какви програми биха могли да бъдат приложени за увеличаване на средствата, предназначени за научноизследователска и развойна дейност в тази област, с оглед на следващия период на МФР, и да докладва на Парламента;

6.  отбелязва предложението за осигуряване на бюджетни кредити за поети задължения в размер на 297,7 милиона евро (+6,3%) и на бюджетни кредити за плащания в размер на 245,8 милиона евро (–1%) за храни и фуражи; изразява съжаление, че тази сума е едва 0,18% от ПБ за 2019 г. и 8% от бюджетните кредити по функция 3 (за поети задължения);

7.  отбелязва увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за Механизма за гражданска защита на Съюза (МГЗС) (149,6 милиона евро, +350%), който е важен елемент от солидарността на Съюза; подчертава, че това увеличение е необходимо, тъй като ПБ за 2019 г. включва въздействието на предложението на Комисията за преразглеждане на МГЗС;

8.  отбелязва, че броят на постоянните и временните длъжности, разрешени съгласно ПБ за 2019 г., остава непроменен в сравнение с бюджета за 2018 г. за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и Европейската агенция по лекарствата (EMA), докато броят на тези длъжности се увеличава за Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (+1)(1) и за Европейската агенция по химикали (ECHA) (+3); подчертава, че, по целесъобразност, за тези агенции трябва да бъдат разпределени повече финансови и човешки ресурси, за да могат те да изпълняват своя мандат и задачи и за да се насърчава прилагането на научнообоснован подход в Съюза;

9.  потвърждава, че временните длъжности, разрешени в рамките на ПБ за 2019 г. за ECHA, трябва да бъдат увеличени с три бройки; посочва, че целта на това увеличение е ресурсите на ECHA във връзка с биоцидите да се доближат до първоначално предвиденото ниво, както и да се компенсира липсата на ресурси през 2018 г.; отбелязва обаче, че на ECHA са възложени допълнителни задачи по преразгледаната Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(2) (Рамкова директива за отпадъците), за което понастоящем не са предвидени никакви длъжности или финансиране в ПБ за 2019 г.; освен това отбелязва, че за ECHA се предвиждат също така нови задачи при предстоящото преработване на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета(3) относно устойчивите органични замърсители и при режима на Европейския център по токсикология, и призовава за осигуряване на достатъчно ресурси за ECHA, за да може Агенцията да изпълнява тези нови дейности;

10.  подчертава, че в допълнение към значителното увеличение на нейните съществуващи задачи, на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) са възложени нови отговорности, които водят до повишаване на потребностите на ЕАОС от финансови средства и персонал, като същевременно се съблюдават целите за намаляване на персонала и за стабилизиране на бюджета; подчертава, че без увеличение на бройките в щатното ѝ разписание, съществува риск от значително накърняване на капацитета на ЕАОС да подкрепя разработването и изпълнението на политиката в областта на околната среда на равнището на Съюза и на национално равнище;

11.  отбелязва, че EMA е изправена пред нарастващ обем работа и допълнителни потребности от бюджетни кредити през 2019 г. вследствие на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза; счита, че следва да се разреши осигуряването на допълнителни финансови средства и персонал за ограничен период от време, за да може EMA да предава и съхранява важните знания и умения, които са ѝ необходими, за да може да продължи да изпълнява ефективно своите задачи и да възобнови понастоящем отложените дейности;

12.  призовава Комисията да изпълнява бързо пилотните проекти и подготвителните действия (ПП и ПД) в областта на околната среда, общественото здраве и безопасността на храните;

13.  припомня, че ПП и ПД в областта на околната среда, общественото здраве и безопасността на храните следва да получават подходящо финансиране през целия си жизнен цикъл, така че да могат да реализират пълния си потенциал;

14.  припомня принципа на отчетност пред данъкоплатците и потребителите и поради това настоятелно призовава за строга годишна бюджетна дисциплина, за да се вземе под внимание финансовата тежест за гражданите; подчертава, че ефективността на разходите за текущите политики, програми и мерки следва да се преразглежда ежегодно, и при необходимост, следва да се предприемат подходящи мерки.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.8.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

40

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

1

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

  ЕОБХ поиска допълнителна длъжност за попълване на позицията ръководител на Службата за подкрепа на агенциите на ЕС в Брюксел. Финансирането за тази длъжност ще бъде споделено между агенциите на ЕС, без да се налага заделянето на допълнителен бюджет за това.

(2)

  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3), последно изменена с Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 109).

(3)

  Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7).


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (25.9.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Йенс Гайер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отхвърля направените от Съвета съкращения с 3,61% на бюджетните кредити за поети задължения и с 0,22% на бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове, свързани със сферата на компетентност на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (комисията ITRE) в рамките на функция 1а от бюджета на Съюза за 2019 г., в сравнение с предложението на Комисията; отбелязва увеличението с 3,9% на бюджетните кредити за поети задължения и с 1,8% на бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове, свързани със сферата на компетентност на комисията ITRE в рамките на функция 1а от бюджета на Съюза, в предложението на Комисията в сравнение с 2018 г.; приветства фокуса на бюджета за 2019 г. върху растежа, иновациите, конкурентоспособността, цифровизацията, устойчивостта, изменението на климата и прехода към икономика с висока енергийна ефективност и основана на възобновяемите източници на енергия в съответствие с Парижкото споразумение, както и върху успеха на младите изследователи и жените изследователи и предприемачи;

2.  счита, че приносът на научните изследвания, малките и средните предприятия (МСП) и конкурентоспособността ще продължат да бъдат от решаващо значение за създаването на работни места и за растежа в целия Съюз; счита, че бюджетът, отпуснат за успешните програми „Хоризонт 2020“ и COSME за 2019 г., следва да бъде достатъчен, за да се осигури тяхното продължаване;

3.  подчертава необходимостта да се заемат водещи позиции в областта на иновациите и революционните технологии; изразява поради това съжаление с оглед на значителните съкращения от страна на Съвета на бюджетните кредити за поети задължения в размер на 0,3 милиарда евро и на бюджетните кредити за плащания в размер на 18 милиона евро в рамковата програма за научни изследвания и иновации, което ще има силно отрицателно въздействие върху „Хоризонт 2020“; изразява особено съжаление във връзка със съкращенията по съответните бюджетни редове, като реда за засилване на изследванията в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии и реда за укрепване на европейската научноизследователска инфраструктура, които служат за повишаване на стандартите на живот, за подобряване на достъпа до знания и за насърчаване на социалното и икономическото развитие; отбелязва предложеното от Комисията увеличение с 8,5% на бюджетните кредити за поети задължения за „Хоризонт 2020“ в общия бюджет за 2019 г.; припомня значителния недостиг на финансиране за „Хоризонт 2020“ в МФР за периода 2014 – 2020 г. вследствие на по-ниската степен на успеваемост (11,6% и едва 3% за някои програми) на заявленията спрямо предходния период на МФР, което означава, че по-малко на брой проекти с високо качество в областта на научните изследвания и иновациите получават финансиране от Съюза; по тази причина изразява отново дълбока загриженост във връзка с не особено амбициозното равнище на финансиране за „Хоризонт Европа“, предложено от Комисията за следващата МФР, и намерението си да подсигури минимум 120 милиарда евро по цени от 2018 г. за тази програма при предстоящите преговори за МФР за 2021 – 2027 г.; подчертава позицията си, че след договарянето на Парижкото споразумение свързаните с климата разходи следва да бъдат значително увеличени в сравнение с действащата МФР;

4.  счита, че бюджетът на ЕС за 2019 г. следва да се използва в подкрепа на всички съответни инструменти за борба с младежката безработица, особено в икономически изоставащите региони на ЕС, с акцент върху насърчаването на стопанската дейност и цифровите умения;

5.  признава значението и успеха на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); изразява съжаление, че с цел да се обезпечи допълнително финансиране за ЕФСИ, трябваше да се намалят бюджетните кредити за „Хоризонт 2020“; подчертава, че общият бюджет на Съюза не следва да финансира нови инициативи за сметка на съществуващи програми и политики на Съюза; възнамерява да изпълни ангажимента, който Парламентът пое по време на преговорите относно ЕФСИ, за намаляване във възможно най-голяма степен на въздействието върху тази програма и за увеличаване на бюджетните кредити за 2019 г. по съответните редове;

6.  припомня значението на насърчаването на широки полезни взаимодействия между МСЕ – Транспорт и МСЕ – Цифрови услуги, с цел постигане на максимален финансов ливъридж за проекти, насочени към насърчаване на цифровизацията на коридорите на TEN-T;

7.  подчертава, че е важно да се завърши изграждането на Енергийния съюз, като същевременно се постигнат европейските цели в областта на климата чрез изпълнение на Парижкото споразумение и на целите за устойчиво развитие на ООН; посочва исканията на Европейския парламент в доклада относно ускоряването на иновацията в областта на чистата енергия (2017/2084(INI)) за по-добра съгласуваност между ангажимента на Съюза по Парижкото споразумение и неговите политики на финансиране за петте взаимно допълващи се измерения на Енергийния съюз; припомня в този контекст възприетия принцип „енергийната ефективност на първо място“, както и целта Съюзът да се издигне на челна позиция в областта на възобновяемите източници на енергия; настоятелно призовава Комисията да предостави необходимото финансиране за инвестиции в тези области, както и за устойчиво развитие, справяне с енергийната бедност и справедлив преход и за гарантиране на еднакви условия на конкуренция за промишлеността в процеса на преход към по-чисти производствени процеси с цел постигане на икономика с нулеви нетни въглеродни емисии през 2050 г.; приветства в това отношение оценките на Комисията, че разходите в областта на климата ще достигнат 20,1% в бюджета за 2019 г., но отново заявява, че това предложение ще се изразява само в дял от 19,3% от бюджета на Съюза за периода 2014 – 2020 г. за мерки, свързани с климата; счита, че за да се постигнат тези цели, следва да се запази нивото на финансирането, необходимо за Механизма за свързване на Европа (МСЕ); изразява загриженост във връзка със значителните съкращения от страна на Съвета на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, предназначени за МСЕ – Енергетика;

8.  съзнава голямото значение на бюджетните редове за предизвикателствата в социалната област, и по-специално на бюджетния ред за подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот, с цел повишаване на жизнения стандарт в Съюза; насърчава Комисията да поддържа достатъчно равнище на финансиране за тези цели и изразява съжаление във връзка с предложените от Съвета съкращения;

9.  подчертава колко е важно да бъдат постигнати целите на цифровия единен пазар за подобряване на цифровизацията на Съюза и цифровото приобщаване на европейската икономика, публичния сектор и гражданите; признава в това отношение значението на инициативи като WIFI4EU; изразява съжаление във връзка със съкращенията на Съвета на бюджетните кредити за тази инициатива;

10.  подчертава, че МСП са съществена част от европейската икономика, тъй като осигуряват голям брой работни места в Съюза, и счита, че е необходимо да се създаде благоприятна за МСП стопанска среда, както и да се подкрепят клъстерите и мрежите на МСП; отбелязва обаче с дълбока загриженост съкращенията на Съвета на бюджетните кредити за инструмента за МСП, които изпращат противоречиви сигнали до европейските предприятия;

11.  отбелязва Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната; подчертава, че подобна дейност следва да бъде подкрепена със свежи ресурси, като се има предвид значителното ѝ въздействие върху бюджета на Съюза; изразява загриженост във връзка със съкращенията на Съвета на бюджетните кредити за МСЕ и за европейските космически програми, например по бюджетния ред за водещи позиции в космическите изследвания и за „Коперник“, с цел финансирането на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, тъй като не следва да се изтеглят финансови ресурси от гражданските програми, за да се подпомагат програми в областта на отбраната;

12.  подчертава необходимостта от реформиране на европейския сектор на мобилността, за да се постигне устойчив, екологично чист и конкурентоспособен транспорт в Съюза, за да може автомобилната промишленост на Съюза да се подготви за бъдещето и да постигне целите в областта на климата; подчертава следователно необходимостта от достатъчно финансиране за програмите в подкрепа на тези цели, като МСЕ – Транспорт и съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2); изразява поради това загриженост във връзка със съкращенията на Съвета на бюджетните кредити за тези програми;

13.  припомня, че е важно да се осигурят подходящо финансиране и достатъчно човешки ресурси за всички агенции в сферата на компетентност на комисията ITRE, за да се гарантира, че те могат да изпълняват правилно задачите си; подчертава, че прилагането на 5-процентното съкращение на служителите и на резерва за преразпределение приключва с този общ бюджет, и настоятелно призовава Комисията да се въздържа от сходни действия в бъдеще; настоява ресурсите да бъдат увеличени в съответствие с увеличаването на задачите на съответните агенции; приветства в това отношение увеличаването на персонала на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и на Европейската агенция за ГНСС (GSA); отбелязва със загриженост, че тези увеличения не са достатъчни, и освен това призовава за увеличение на персонала на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), за да могат тези агенции да изпълнят мандата си, включително необходимостта да се назначи и поддържа екип от високо специализирани експерти и да се планират бъдещите роли и отговорности;

14.  подчертава, че тъй като Обединеното кралство заяви, че ще участва в бюджета за 2019 и 2020 г., не се очаква оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза да повлияе пряко на програмите в сферата на компетентност на комисията ITRE;

15.  подчертава, че неизпълнението от страна на Съюза на неговите правни и политически задължения относно бюджетните кредити за плащания сериозно ще накърни доверието в него и ще има сериозни отрицателни последици за доверието в способността на институциите на Съюза да изпълняват своята роля; подчертава, че това се подсилва от факта, че Съюзът се приближава до края на действащата МФР, и че следователно изпълнението на многогодишните програми трябва бързо да отбележи напредък.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

5

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gesine Meissner, Pavel Telička

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bernd Kölmel

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

Igor Gräzin, Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Kölmel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

5

-

ECR

Amjad Bashir

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

S&D

José Blanco López

4

0

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (12.7.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Ясенко Селимович

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че в рамките на бюджетната процедура в сферата на отговорност на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (комисията IMCO) попадат бюджетни редове от дял 2 (Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП), дял 14 (Данъчно облагане и митнически съюз) и дял 33 (Правосъдие и потребители);

2.  подчертава, че единният пазар е едно от най-големите постижения на Европа, което даде възможност на хората, стоките, услугите и капитала да се движат по-свободно в Съюза, увеличи брутния вътрешен продукт на ЕС с 1,7% и създаде 3,6 милиона допълнителни работни места от 1990 г. насам, поради което счита, че завършването на изграждането на единния пазар трябва да остане един от приоритетите на бюджета за 2019 г., тъй като е от решаващо значение за утвърждаването на Съюза като по-конкурентоспособна и динамична икономика, основана на знанието, в полза както на неговите граждани, така и на неговите предприятия; подчертава във връзка с това необходимостта от повишаване на конкурентоспособността на Съюза и призовава за разпределянето на бюджетни кредити, за да се спомогне за трансформирането на дейностите за един цифров свят;

3.  припомня, че наличието на здравословна и придружена с права потребителска среда е основен фактор за завършването на изграждането на единния пазар и за икономическия растеж в цяла Европа, и подчертава, че законодателството на Съюза в областта на защитата на потребителите осигури на гражданите и на предприятията предсказуемостта и правната сигурност, които са необходими в редица области, като права на пътниците, права на потребителите и борбата срещу нелоялните търговски практики и неравноправните условия на договорите;

4.  отбелязва същевременно, че на пазара в Съюза все още има опасни и неотговарящи на изискванията продукти, както става видно от наскоро избухналите няколко скандала, с което се подчертава необходимостта да се задели финансиране за по-ефикасен и координиран надзор на пазара и мерки за осигуряване на безопасност на потребителите;

5.  приветства факта, че в проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (проектобюджет за 2019 г.) основните приоритети на комисията IMCO в областта на функционирането на митническия съюз, защитата на потребителите, конкурентоспособността и вътрешния пазар на стоки и услуги са надлежно взети предвид и за тях са предоставени достатъчно бюджетни средства по отношение на бюджетните кредити за поети задължения; приканва Съвета да потвърди тези бюджетни кредити;

6.  подчертава, че политиката за единния пазар следва да бъде приоритет като част от стремежа към по-добро разходване на бюджета и че следва да бъдат набелязани възможности за равностойни икономии в други области, за да се изпълнят поетите по отношение на разходите задължения;

7.  приветства увеличеното равнище на бюджетните кредити за поети задължения за модернизиране на митническия съюз в подкрепа на прилагането на Митническия кодекс на Съюза (Кодекса) и на развитието на електронните митнически системи, тъй като пълното и еднакво прилагане на Кодекса е от съществено значение за по-добрата защита на гражданите и на финансовите интереси на Съюза, а електронните митници са едно от главните предизвикателства през идните години за осигуряването на по-добро функциониране на вътрешния пазар; подчертава освен това, че опростяването на митническите процедури и ефективното прилагане на митническите системи са от първостепенно значение за борбата с измамите и за стимулиране на конкуренцията;

8.  подчертава, че все още съществуват предизвикателства в областта на защитата на потребителите по отношение на гражданите на Съюза, и по-специално що се отнася до цифровата икономика и развитието на трансграничната търговия на дребно в Съюза, поради което изразява съжаление, че бюджетните кредити за програмата за потребителите в проектобюджета за 2019 г. не са достатъчни; призовава следователно за адекватно финансиране на програмата за потребителите, за да се завърши изграждането на истински европейски цифров единен пазар, така че да се осигури висока степен на защита на потребителите, и по-специално на уязвимите потребители, и да се гарантира, че се предприемат подходящи действия във връзка с нововъзникващите предизвикателства за политиките на защита на потребителите;

9.  подчертава значението на механизмите за управление на вътрешния пазар за обезпечаване не само на правилното прилагане на правилата на Съюза, но и на по-добро информиране и подпомагане на потребителите и предприятията, и препоръчва Комисията да подкрепя програми за повишаване на осведомеността по отношение на техните права и правилните действия в случай на нарушаването им; призовава следователно за увеличаване на кредитите по бюджет ред 02 03 04 с цел да се осигури по-добро функциониране на единния пазар, и по-конкретно услуги за предоставяне на информация и оказване на съдействие;

10.  отбелязва, че 91,6% от гражданите и предприятията не познават нито една служба на европейско равнище за предоставяне на информация и оказване на съдействие(1), и счита, че осведомеността на потребителите и предприятията за инструментите за предоставяне на информация и оказване на съдействие, и по-специално за портала „Вашата Европа“ и за мрежата на европейските потребителски центрове, е от първостепенно значение и че е необходимо да се положат значителни усилия за повишаване на осведомеността, поради което очаква значително увеличение на предоставяното финансиране;

11.  отбелязва, че институциите на Съюза вече постигнаха неофициално споразумение по предложението на Комисията за регламент за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, и очаква още за 2019 г. да бъде разпределено адекватно по размер финансиране за подготовката на портала;

12.  припомня на Комисията, в контекста на влизането в сила на 3 декември 2018 г. на Регламент (EС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета(2), нейния ангажимент да осъществи до март 2020 г. задълбочен анализ на осъществимостта на разширяването на обхвата на регламента с цел да се обхванат изцяло предоставяните по електронен път услуги, защитени с авторско право, в т.ч. аудио-визуалните услуги, поради което призовава за разпределянето на подходящо по размер финансиране за тази цел още през 2019 г.;

13.  припомня, че Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) е важен инструмент за насърчаване на предприемаческата култура, за подкрепа на съществуващите малки и средни предприятия (МСП) и гарантиране на тяхната конкурентоспособност, устойчивост и растеж, за подпомагане на насочването им към цифрова трансформация, както и за насърчаване на развитието на обществото на знанието, и изразява надежда, че намаляването на бюджетните кредити за плащания за COSME в проектобюджета за 2019 г. се дължи единствено на прецизно изчисляване на неизплатените суми от Комисията, тъй като е от първостепенно значение да се избегнат затруднения и недостиг на финансови средства при плащането по действията в рамките на COSME;

14.  приветства увеличаването на бюджетните кредити за поети задължения в проектобюджета за 2019 г. по бюджетен ред 02 02 01 „Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и пазарния достъп на предприятията от Съюза“, като същевременно остава загрижен във връзка с равнището на програмираните бюджетни кредити за плащания, тъй като подобряването на достъпа на МСП до финансиране продължава да бъде основен приоритет за комисията IMCO в бюджета за 2019 г.;

15.  приветства увеличението на бюджетните кредити в проектобюджета за 2019 г. по бюджетен ред 33 04 01 „Защита на интересите на потребителите и подобряване на тяхната безопасност и информираност“; подчертава, че повишаването на образованието и осведомеността на средния потребител е от първостепенно значение в цифровия единен пазар; призовава за укрепване на инструментите на единния пазар, които повишават осведомеността относно правилата на вътрешния пазар; подчертава продължаването на разпределянето на финансови средства за SOLVIT, мрежата на европейските потребителски центрове и мрежата за решаване на финансови спорове FIN-NET;

16.  подчертава значението на стандартите за конкурентоспособността на пазара на Съюза; припомня, че е необходима подходяща финансова подкрепа за дейността на европейските организации за стандартизация;

17.  изисква да се финансират всички пилотни проекти, подкрепени от комисията IMCO, и по-специално проектите за „Мониторинг на евентуално нелоялно профилиране на потребителите и коригиране на цените от страна на въздушните превозвачи“ (за проверка дали въздушните превозвачи практикуват т.нар. „профилиране на потребителите“, за да коригират цените на билетите), за „Прилагането по подразбиране на изискванията за достъпност на уебсайтовете при инструментите за редактиране и платформите“ (за насърчаване и подкрепа на възприемането на съответните изисквания за достъпност съгласно европейски стандарт EN 301 549 v1.1.2 чрез предоставянето на безвъзмездни средства на дружества) и за „Оценка на предполагаемите разлики в качеството на продуктите, продавани на единния пазар“ (за развитие на по-нататъшно подходящо проучване, свързано с потребителите и пазара, относно предполагаемите разлики в качеството на продуктите на единния пазар);

18.  по отношение на пилотния проект „Оценка на предполагаемите разлики в качеството на продуктите, продавани на единния пазар“ призовава Комисията да предприеме необходимите мерки за привличане на членовете на комисията IMCO за тясно участие в планирането и надзора на всички дейности, свързани с този пилотен проект, и отново заявява, че членовете на ЕП следва да играят основна роля за осведомяването на широката общественост относно резултатите от окончателния доклад;

19.  подчертава необходимостта да се свържат всички програми относно вътрешния пазар с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(3).

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.7.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Sabine Verheyen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Isabella De Monte, Sylvie Goddyn, Nosheena Mobarik

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza-Bildt, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Stefanec, Róża Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Sabine Verheyen

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Isabella De Monte, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

Verts/ALE

Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Данни за 2017 г. въз основа на Study on information and assistance needs of businesses operating cross-border within the EU, including gap and cost analysis (Проучване относно нуждите от информация и от съдействие на предприятията, които извършват трансгранична дейност в рамките на ЕС, включващо анализ на пропуските и разходите), стр. 30.

(2)

Регламент (EС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 60 I, 2.3.2018 г., стр. 1).

(3)

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (30.8.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Павел Теличка

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приема за сведение предложения проект на бюджет за транспортната политика на ЕС по функция 1а, дял 6 „мобилност и транспорт“; подчертава настоятелно, че транспортната политика на ЕС е от ключово значение за свободното движение на лицата и стоките, за глобалната европейска интеграция, за социалното и териториалното сближаване в рамките на Съюза и за цялостната конкурентоспособност; подчертава поради това, че тази политика се нуждае от амбициозен бюджет за транспортния сектор, с цел запазване на надеждността на текущите проекти, гарантиране на подходяща мрежа на инфраструктури и осигуряване на правилното ѝ функциониране и на нейната безопасност, обезпечаване на сигурни дългосрочни инвестиции, засилващи европейските предприятия, и мобилизиране на допълнително финансиране от частния сектор;

2.  счита, че Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е жизненоважен инструмент, осигуряващ значителна европейска добавена стойност по отношение на оптимизирането на транспортната мрежа в Съюза като цяло чрез свързване и/или модернизиране на нова и съществуваща транспортна инфраструктура; подчертава решаващата роля на МСЕ в транспортния сектор за окончателното изграждане на основната и широкообхватна мрежа на трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) и изтъква, че в контекста на дългосрочно планиране МСЕ изисква стабилно и подходящо финансиране; изразява съжаление, че в миналото бюджетните съкращения бяха в ущърб на МСЕ и подчертава настоятелно, че са неприемливи нови съкращения на тази програма; приема за сведение, че Комисията предлага за програма МСЕ — транспорт увеличение съответно с 39,4% и 5,3% на поетите задължения и на плащанията и счита, като се има предвид, че 2019 г. е първата година от текущата многогодишна финансова рамка, в която може да бъде искано допълнително финансиране за проекти, започнати в периода 2014—2016 г., че тези суми са минимумът;

3.  приветства пренасочването на средства от Кохезионния фонд в размер на 1,7 милиарда евро за 2019 г. към програма МСЕ - Транспорт; припомня, че тези средства са заделени специално за инфраструктурните проекти по TEN-T в държавите членки, които имат право на финансиране по линия на Кохезионния фонд;

4.  подчертава, че проектът Rail Baltica, основаващ се на европейския стандарт за междурелсие, е един от най-важните по рода си в Съюза, но че предложеното финансиране е недостатъчно; поради това призовава Комисията да гарантира, че финансирането от Съюза се поддържа на същото непроменяемо равнище;

5.  приветства факта, че през май 2018 г. беше стартирана нова покана по програма МСЕ — транспорт в подкрепа на политическите насоки от третия Пакет „за чиста мобилност“ и че през 2019 г. ще бъдат отправени нови покани; припомня успеха на поканата за смесено финансиране от 2017 г. и настоятелно призовава Комисията да повтори тази покана за 2019 г.; подчертава и тази година, че е необходимо да се осигури взаимно допълване между МСЕ и други фондове, по-специално ЕФСИ, по отношение на проекти, носещи приходи, с цел максимално увеличаване на добавената стойност за Съюза при финансирането на проекти и привличането на допълнителни инвестиции от частния сектор за широкомащабни иновационни проекти като Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) и подобренията в цифровата област; същевременно припомня, че безвъзмездните средства по линия на МСЕ - Транспорт остават основният инструмент за финансиране на устойчиви инфраструктурни и трансгранични проекти по протежение на коридорите на TEN-T;

6.  припомня задълженията по Парижкото споразумение; изтъква, че в близко бъдеще на Европа ще се изправя пред все по-големи предизвикателства във връзка с транспорта, като например смекчаването на последиците от изменението на климата и нарастващото търсене на товарен транспорт, което ще трябва да включи енергийния преход и новите форми на мобилност, и припомня, че тези предизвикателства ще изискват достатъчно финансиране с цел Европа да остане приобщаваща и конкурентоспособна; поради това подчертава основното значение на подкрепата и насочването на адекватно финансиране за процеса на преминаване към други видове транспорт, за изграждането на единно европейско железопътно пространство с ниско съдържание на въглерод, например чрез прилагането на ERTMS, железопътните товарни превози, високоскоростните железопътни линии, трансграничните железопътни връзки, за насърчаването на морските магистрали и вътрешните водни пътища, включително фериботи с ниски емисии, с цел постигане на устойчив транспортен сектор; поддържа също така, че ефикасното управление на зелената логистика, обхващаща всички видове транспорт в Съюз, може да допринесе значително за облекчаване на трафика и за намаляване на емисиите на CO2, и настоятелно призовава Комисията да насърчава цифровизацията в логистиката;

7.  припомня значението на насърчаването на широки полезни взаимодействия между МСЕ — Транспорт и МСЕ — Цифрови услуги, с цел постигане на максимален финансов ливъридж за проекти, насочени към насърчаване на цифровизацията на коридорите на TEN-T;

8.  счита, че вноските от бюджета на Съюза за агенциите, които работят в областта на транспорта, следва да отразяват техните задачи; отбелязва, че отпуснатият бюджет за Европейската агенция за авиационна безопасност (EAAБ) е стабилен, че бюджетът за Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) е леко увеличен и че бюджетните средства, отпуснати за Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA), бяха намалени в сравнение с предходната бюджетна година; припомня, че обхватът на компетентност на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, на Европейската агенция за авиационна безопасност и на Европейската агенция за морска безопасност наскоро беше разширен, което изисква достатъчно финансиране и персонал, с цел гарантиране на успешното поемане на новите им отговорности; припомня в тази връзка значителното разширяване на мандата на Европейската агенция за авиационна безопасност, произтичащо от неотдавнашното приемане на преразгледания основен регламент, предвиждащ нови компетенции, например по отношение на безпилотните летателни апарати (дронове), управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване (УВД/АНО), околната среда, киберсигурността, научните изследвания, присъствието в международен план, поради което предложението в проекта на бюджета, отнасящо се до ЕААБ, следва да бъде увеличено по отношение на човешките и финансовите ресурси, за да се постигне адекватна осигуреност за поддържането на високо равнище на безопасност за гражданите на Съюза;

9.  припомня, че космосът е ключов сектор за Съюза, че глобалната навигационна спътникова система „Галилео“ и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) са широко използвани в транспортния сектор и че EGNOS функционира изцяло от 2011 г. насам, като от нея се ползват всички видове транспорт; подчертава, че „Галилео“ се финансира изцяло от бюджета на Съюза и че пълното ѝ разгръщане ще донесе значителни ползи за икономиката на Съюза чрез предоставянето на реални услуги на неговата промишленост и неговите граждани; отбелязва, че понастоящем „Галилео“ функционира с 22 спътника и че пълното ѝ разгръщане следва да бъде постигнато до 2020 г., когато ще бъдат изведени в орбита нейни 30 спътника; счита поради това, като се вземат предвид неотложните предизвикателства, свързани с киберсигурността, че е от изключително значение да бъде заделен подходящ бюджет за осигуряване на следващите операции по извеждането на спътници в орбита; обръща внимание на основните задачи на Европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA) по отношение на „Галилео“ и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS); счита, че GSA трябва да разполага с достатъчно персонал, за да се гарантира, че европейските програми за спътникова навигация (ГНСС) функционират правилно и че експлоатацията им може да носи ползи;

10.  счита, че подобряването на ефикасността на сектора на транспорта и намаляването на нивото на емисиите са взаимно зависими цели, като научните изследвания и иновациите могат да допринесат в голяма степен за постигането им в сътрудничество със съответните агенции на ЕС; приема за сведение предложената стабилност на бюджетните средства, отпуснати в рамките на програма „Хоризонт 2020“ за SESAR 2 (както за научноизследователска и развойна дейност, така и за прилагането на системата за управление на въздушното движение (УВД), съвместните предприятия „Shift2Rail“, „Чисто небе 2“ и „Горивни клетки и водород 2“, като същевременно подчертава колко е важно да се гарантира подходящо финансиране за успеха на тези програми;

11.  счита, че финансирането от Съюза за транспортна инфраструктура следва да вземе предвид следните аспекти:

- взаимната свързаност между коридорите и широкообхватната мрежа и трансграничните връзки;

- интермодалността като основа за вземането на решения относно проекти;

- оперативната съвместимост като условие за съфинансирането на транспортни проекти;

- качество на съфинансираните проекти вместо тяхното количество или размер;

- участие на гражданите в прозрачен процес на вземане на решения и мониторинг на развитието на големи проекти с общ размер на инвестициите над 1 милиард евро;

12.  изразява съжаление, че Съюзът не винаги има успех в разясняването на аспектите във връзка с преките въздействия на неговите политики и финансови програми, включително поради липсата на оценка на тези въздействия; посочва, че по отношение на транспортния сектор цялостната липса на осведоменост относно правата на пътниците в Съюза е повод за голяма загриженост, и изразява съжаление, че тези регламенти, особено в секторите на въздушния или железопътния транспорт, не винаги се прилагат съгласувано във всички държави членки; подчертава, че във време, в което могат лесно да бъдат стартирани кампании за дезинформация, трябва да бъде оказана по-голяма подкрепа по този въпрос;

13.  подчертава, че пилотните проекти и подготвителните действия са полезна възможност за Парламента да предостави пряк финансов стимул за инициативи в подкрепа на неговата законодателна дейност, за които е пряко отговорна Комисията; изразява съжаление, че резултатите от тези проекти и действия не винаги се докладват последователно, и отправя искане към Комисията да представи до края на мандата задълбочен анализ на проектите, финансирани в рамките на настоящия парламентарен мандат, както и насоки, в които не просто се посочват целите, но и методът за техния подбор.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.8.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Anna Hedh

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

3

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (4.9.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Дерек Вон

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава значението на политиката на сближаване като основна инвестиционна политика на Съюза, която допринася за намаляването на икономическите, социалните и териториалните различия между и в рамките на регионите на ЕС и за предотвратяването на изоставянето на райони, укрепва интелигентния, устойчив и приобщаващ икономически растеж, създава нови работни места и се бори с безработицата, повишава конкурентоспособността на МСП и достъпа им до световните пазари, насърчава иновациите в градските и селските райони и подтиква местните и регионалните органи да осъществяват прехода към неутрална от гледна точка на въглеродните емисии икономика; отбелязва, че всяко евро, инвестирано в политиката на сближаване, има доказана възвръщаемост на инвестициите от 174%(1) и че по-малко инвестиции ще означава по-слаб растеж и по-малко работни места за гражданите; подчертава, че политиката на сближаване е от полза за всички държави членки; призовава за запазване на ролята на политиката на сближаване като основна инвестиционна политика на Европейския съюз с бюджет, който съответства на амбициозните цели на политиката на сближаване;

2.  припомня, че политиката на сближаване е един от най-важните инструменти за осъществяване на основните приоритети, определени в проектобюджета на Комисията за 2019 г. – изграждането на по-силна и по-устойчива европейска икономика, намаляване на различията в рамките на ЕС, създаване на работни места, постигане на солидарност и сигурност във и извън границите на ЕС и гарантиране на правилното изпълнение на бюджета на ЕС; подчертава в тази връзка значението на ангажиментите, поети със споразумението от Париж, и постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката; подчертава, че е важно да се подобри видимостта на средствата на ЕС и да се комуникират по-добре резултатите от политиката на сближаване; настоятелно призовава Комисията заедно с държавите членки да повишат осведомеността относно различните инвестиционни възможности на ЕС, да популяризират новаторски проекти и да споделят добри практики;

3.  отбелязва със задоволство, че след непълното усвояване на средствата през първите години от периода 2014 – 2020 г., изпълнението на текущите програми вече набра скорост, което подобри извършването на плащанията и ускори подбора на проекти; насочва вниманието към факта, че закъсненията в началото на програмния период, могат да доведат до натрупване на неизплатени заявления за плащане през 2019 г.; признава усилията, положени от Комисията, за предотвратяване на ненужно натрупване на неизплатени заявления; настоятелно призовава в тази връзка да бъдат предоставени достатъчно по размер бюджетни кредити за плащания, за да може изпълнението да протича гладко; предвид на това, че според наскоро публикувани отчети на отпуснатите средства по държави членки някои държави членки изостават значително по отношение на отпуснатите средства, призовава Комисията да констатира недостатъците и да предприеме мерки с цел подобряване на усвояването на ЕСИ фондовете;

4.  отбелязва предложеното увеличение с 1,1% на равнището на бюджетните кредити за плащания на фона на намаления от съответно 8,9% и 3,6% за Кохезионния фонд и Европейското териториално сътрудничество, както и увеличението от 2,8% на бюджетните кредити за поети задължения по функция 1б в проектобюджета за 2019 г. спрямо предходния бюджет; изразява загриженост, че тези суми може да се окажат недостатъчни, за да се отговори на темпа на изпълнение на програмите по тази функция и за предотвратяване на ново натрупване на неизплатени искания за плащане, което ще подкопае доверието в политиката на сближаване; подчертава следователно необходимостта от по-високо равнище на бюджетните кредити за плащания, за да се покаже, че ЕС е в състояние да изпълнява поетите си задължения и по този начин да се увеличи доверието;

5.  напомня на Комисията за забавянията при определянето на националните управляващи органи; посочва факта, че към 31 май 2018 г. все още не са били определени националните органи по 16 програми; призовава Комисията и държавите членки да си сътрудничат активно за приключване на процеса на определяне във възможно най-кратък срок, за да се гарантира гладкото изпълнение на текущите програми; призовава държавите членки да направят всичко възможно за увеличаване на капацитета си за усвояване и да ускорят изпълнението на проектите, за да се ограничат забавянията, причинени от незавършено финансиране на сближаването през текущата финансова година; подчертава отново необходимостта от подобряване на изпълнението на финансирането и от намаляване на административната тежест и призовава държавите членки да работят в по-тясно сътрудничество с работната група на Комисията, за да се гарантира по-добро изпълнение и да се увеличи капацитетът за управление на финансирането за сближаване;

6.  отбелязва предложението за увеличаване на бюджета на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) с 80 милиона евро за периода 2019 – 2020 г., като увеличението в проектобюджета за 2019 г. е 40 милиона евро, с което общият финансов пакет за ППСР достига 222,8 милиона евро; предупреждава, че увеличението следва да бъде финансирано чрез мобилизиране на специалния инструмент, и да не бъде за сметка на политиката на сближаване; призовава Комисията да потърси по-нататъшни полезни взаимодействия и възможности за допълване с ЕСИ фондовете и други програми на ЕС, свързани с научните изследвания, иновациите и конкурентоспособността, като „Хоризонт 2020“, например за насърчаване на иновациите и цифровизацията в селските райони и в икономиката на селските райони;

7.  отбелязва изключително положителното въздействие на Кохезионния фонд в зони на конфликт, включително в рамките на програма PEACE за Северна Ирландия; призовава Комисията и държавите членки да продължат своята подкрепа за мирния процес чрез по-нататъшно финансиране на определени специфични програми, като програмата PEACE, при условия, които да бъдат определени и без да се засягат текущите преговори. посочва, че финансирането от европейските програми за териториално сътрудничество, т.е. за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС, може да е от полза и за политиката на разширяване.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Tonino Picula, Maria Gabriela Zoană

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Monika Vana

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Работен документ на службите на Комисията от 19 септември 2016 г., озаглавен „Ex post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-13“ („Последваща оценка на ЕФРР и Кохезионния фонд за периода 2007 – 2013 г.“) (SWD(2016)0318).


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (30.8.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Рамон Луис Валкарсел Сисо

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства предложените от Комисията в проектобюджета (ПБ) за 2019 г. за функция 2 суми от 60 млрд. евро за бюджетни кредити за поети задължения и 57,8 млрд. евро за бюджетни кредити за плащания, представляващи увеличение от съответно 1,2% и 3,0% спрямо бюджета за 2018 г.; при все това отбелязва, че що се отнася до ЕФГЗ, това увеличение се дължи на по-ниския размер на целевите приходи, които се очаква да бъдат предоставени на ЕФГЗ в ПБ за 2019 г., в сравнение с бюджета за 2018 г.; препоръчва да се направи всичко възможно, за да се избегне натрупването на забавени плащания при следващата многогодишна финансова рамка (2021 – 2027 г.)(МФР);

2.  настоява, че е необходимо да се осигурят финансови средства за компенсиране на икономическите загуби, понесени от земеделските стопани вследствие на пазарните кризи и на санитарните или фитосанитарните кризи, като например разпространението на Xylella fastidiosa, и изтъква отново необходимостта наличните маржове по функция 2 да се използват за целта, заедно с функция 3; настоява, че компенсациите за изкореняването следва да включват и рехабилитация на земеделските екосистеми, в това число и на почвата, както и установяването на стабилно биологично разнообразие, и по-специално гарантирането на генетично разнообразие на посадъчния материал, който в идеалния случай да бъде резистентен към болестта или вредителя или да бъде в състояние да ги толерира; счита, че една от целите на всяка отпусната помощ следва да бъде гарантирането на балансирани, биологически разнообразни земеделски екосистеми и ландшафт, които да бъдат по-малко уязвими на бъдещи атаки;

3.  настоява всички приходи в бюджета на Съюза, произтичащи от целеви приходи или възстановявания на средства във връзка с нередности в областта на селското стопанство през предходните години, да останат във функция 2;

4.  призовава за заделяне на допълнително финансиране за сектора на отглеждането на маслини и за сектора на маслиновото масло, за да се компенсират загубите на земеделските производители, причинени от епидемията от Xylella fastidiosa, за засилване на мерките за превенция в Европа и за преструктуриране на сектора и консолидиране на научните изследвания за патогена и неговия носител;

5.  призовава Комисията и държавите членки да осъществяват своевременен мониторинг на колебанията на цените на селскостопанските продукти, които оказват неблагоприятно въздействие върху доходите на земеделските производители, и да реагират бързо и ефективно, когато е необходимо;

6.  подчертава, че е от съществено значение средствата, предназначени за научни изследвания в хранително-вкусовия сектор, и по-специално от бюджета за програмата „Хоризонт 2020“, да не се използват за други цели, за да се стимулира и засили новаторството и интелигентните решения в секторите на селското стопанство и развитието на селските райони, както в случая със средствата от Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за инсталирането на широколентов интернет в селските райони; подчертава значението на практическата приложимост на резултатите на равнището на стопанствата и ролята на консултантските услуги в областта на селското стопанство; отбелязва, че интегрираните „интелигентни“ решения – като например интелигентните селища, прецизното земеделие, цифровизацията, икономиката на споделянето и кръговата икономика и социалните инициативи – могат да допринесат за селското стопанство и цялостното благосъстояние в селските райони; настоятелно призовава Комисията да планира финансиране за „интелигентните“ подходи с оглед на реформата на ОСП и Декларацията от Корк 2.0; подчертава факта, че тези „интелигентни“ решения следва да са съгласувани с целите на политиката в областта на околната среда, климата и биологичното разнообразие и да гарантират тясно сътрудничество със съответните заинтересовани страни от всички държави членки; подчертава, че е важно да се инвестира в прецизно селско стопанство с цел рационализиране на методите на производство и намаляване на загубите, както и да се стимулират и подкрепят инициативи, съобразени с потребностите на малките земеделски стопанства без мащабни икономии, така че те да могат да се възползват от новите технологии;

7.  подчертава, че програмите за съхранение са доказали своята ефективност по време на криза и че намаляването на финансовите ресурси, предвидени в процеса на планиране, ще бъде контрапродуктивно;

8.  изразява съжаление относно обявените съкращения на бюджета за ОСП в предложенията на Комисията за МФР; посочва по-специално, че селскостопанската политика е обща политика и евентуалните съкращения на бюджета за ОСП биха оказали непропорционално въздействие, тъй като не могат да бъдат заменени с национални средства заради правилата за държавните помощи;

9.  приветства увеличението на бюджетните кредити, предложено от Комисията за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците, и изтъква техния нарастващ принос за възстановяването на баланса на влиянието при договаряне по веригата за доставка на храни, и продължава да подчертава необходимостта от финансиране на мерки за увеличаване броя на земеделските производители, които членуват в тези организации;

10.  подчертава, че е важно да се определят мерки за подкрепа, за да се консолидира ролята на земеделските производители във веригата на доставки, както и нови начини за насърчаване на организациите на селскостопанските производители;

11.  изразява съжаление, че мерките в подкрепа на руското ембарго не са удължени, като се има предвид, че множество производители от Съюза, по-специално в секторите на млечните продукти и плодовете и зеленчуците, все още са засегнати отрицателно, за което те нямат никаква вина, тъй като селскостопанските производители не могат да носят отговорност за дипломатическата политика на Съюза; поради това призовава за запазване на мерките за подпомагане на земеделските производители на настоящите нива, в случаите в които продължават да съществуват пазарни трудности поради руското ембарго; призовава също така за създаването на нов резерв за реакция при кризисни ситуации, който да не разчита за своето финансиране на годишен механизъм за финансова дисциплина, за да може да реагира своевременно на възникващите кризисни ситуации; признава, че някои държави членки, които не са имали търговски връзки с Русия, са косвено засегнати от ембаргото и подчертава, че подкрепата трябва да покрива също и загубите, причинени от заливането на пазарите с продукти, предназначени за руския пазар;

12.  приветства увеличението на финансирането, предложено от Европейската комисия за мерките за насърчаване, което потвърждава ефективността на подобренията, извършени чрез последната реформа; счита, че мерките за насърчаване са от съществено значение за увеличаване на дела на европейския износ за пазари в целия свят и за справяне с ограниченията, наложени от някои трети държави по отношение на продукти от Съюза, като например руското ембарго или неотдавнашното решение на САЩ за налагане на антидъмпингови и изравнителни мита върху вноса на зрели маслини от Испания;

13.  подчертава последиците от екстремната суша, засягаща държавите членки през последните месеци, което води до значителни загуби за селското стопанство и застрашава голям брой предприятия, и в тази връзка подчертава необходимостта от гарантиране на специални мерки за подкрепа, насочени към подпомагане на най-засегнатите земеделски производители;

14.  приветства ангажимента на Европейската комисия за запазване на настоящото равнище на финансиране за пчеларския сектор, което е важно за подпомагане на покриването на разходите за националните програми;

15.  приветства увеличените средства за научноизследователска и развойна дейност в областта на селското стопанство по линия на програма „Хоризонт 2020“;

16.  предупреждава, че ако споразумението за свободна търговия с блока Меркосур не осигури адекватна защита за чувствителните сектори на селското стопанство в Съюза, много европейски производители ще бъдат подложени на допълнителен финансов натиск;

17.  счита, че Съюзът може да даде жизненоважен принос за насърчаването на здравословни навици на хранене на базата на устойчиво производство, особено сред децата, и поради това счита, че е от съществено значение да се използват в пълна степен максималните суми, предвидени за училищните схеми в Съюза в настоящия регламент; поради това призовава държавите членки да подобрят националните си програми, за да се гарантира пълно използване на максималните налични средства (250 млн. евро за Съюза);

18.  отбелязва неотдавнашните трансфери на средства от стълб I към стълб II, приети от Франция, Литва и Нидерландия, които доведоха до намаляване на бюджетните кредити за директни плащания в ПБ за 2019 г.;

19.  потвърждава жизненоважното значение на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, особено предвид настоящото равнище на недохранване на децата в Съюза; поради това призовава Комисията да намали съответната бюрокрация и подчертава необходимостта от насърчаване на здравословни хранителни навици у децата и консумацията на био плодове и зеленчуци;

20.  изразява съжаление във връзка с недостатъчното изпълнение на плащания за млади земеделски стопани през последните години и насърчава държавите членки да поощряват използването на тези бюджетни кредити през следващата година с цел насърчаване на приемствеността между поколенията и избягване на концентрацията и заграбването на земи; посочва, че недостигът на работници в селското стопанство е фактор, който ограничава развитието на селскостопанския сектор, и подчертава необходимостта от мерки за подкрепа за привличане на работници в селскостопанския сектор;

21.  подчертава значението на поетите задължения и разходите за развитие на селските райони и техния потенциал за създаване на икономическа дейност и работни места, по-специално в периферни райони с по-високи равнища на безработица, особено за по-младите поколения; настоява, че насочените към млади земеделски производители инициативи, включително специфичните за отделните региони програми, следва да бъдат запазени, което би подпомогнало иновациите и необходимата смяна на поколенията; счита, че подкрепата за младите хора следва да бъде концентрирана върху настоящите им потребности, като същевременно се избягва подтикването им към прекомерна задлъжнялост;

22.  отбелязва, че достъпът до финансовите инструменти за подпомагане на инвестициите в земеделските стопанства следва да бъде по-добре адаптиран към потребностите от инвестиции и към по-високия рисков профил на новите участници;

23.  призовава за запазване на бюджетните кредити за програмите POSEI в максималните равнища, предвидени в съответното законодателство на Съюза, като подчертава значението на тези програми за устойчивостта на селскостопанските производители и подчертава нестабилното икономическо положение на най-отдалечените региони, които все още са сериозно засегнати от кризата, и структурните ограничения, посочени в член 349 от ДФЕС (отдалеченост, островен характер, малка площ, трудни релеф и климат, както и икономическа зависимост от малък брой производства).

24.  подчертава значението на пилотните проекти и подготвителните действия за внедряването на иновации в секторите на селското стопанство и развитието на селските райони; изисква постоянна подкрепа за текущите и новите пилотни проекти и подготвителни действия;

25.  изразява дълбока загриженост относно съкращенията на бюджетни кредити за ОСП, предвидени в предложението на Европейската комисия за периода 2021 – 2027 г., и по-специално за най-отдалечените региони и програмите POSEI;

26.  изразява съжаление във връзка със значителното намаляване на средствата по бюджетния ред за схемата за доброволно обвързано с производството подпомагане, предвид факта, че обвързаните с производството помощи са важен инструмент за запазване на отглежданите култури, които осигуряват множество ползи за селското стопанство и околната среда;

27.  изразява удовлетворението си от увеличението с 25% на бюджетните кредити, предназначени за борба с болестите по животните и вредителите по растенията, тъй като Съюзът е изправен пред значителни рискове и увеличена опасност от епидемичен взрив.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.8.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Ramón Luis Valcárcel Siso

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Laurenţiu Rebega

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer‑Pierik, Czesław Adam Siekierski, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Anja Hazekamp

3

0

ALDE

Jan Huitema

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство (31.8.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Ален Кадек

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.   Финансовите ресурси на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), както и задължителните вноски в регионалните организации за управление на рибарството и в други международни организации и споразумения за устойчиво рибарство, са съсредоточени в раздел III и в дял 11, „Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)“;

Б.  основната цел на ОПОР е да постигне баланс между жизнеспособността на един икономически сектор, който е от стратегическо значение за Съюза – сектор, който допринася за доставките на храни, заетостта и икономическото и социално сближаване на крайбрежните региони и на най-отдалечените региони на Съюза – и необходимостта от опазване на морските екосистеми чрез развитието на икономически и екологично устойчив риболов;

1.  настоява на факта, че бюджетът на Съюза за 2019 г. следва да предвиди адекватно равнище на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, за да се отговори на нуждите от финансиране на ОПОР; счита, че за цялостното прилагане на ОПОР и за гарантиране на устойчивостта на дейностите на европейските аквакултури и рибарство е необходимо подходящо равнище на лесно достъпно финансиране за осигуряване / гарантиране на дългосрочни инвестиции;

2.  подчертава факта, че секторът на рибарството на ЕС е силно концентриран в определени региони, които са силно зависими от рибарството и че рибарството, и по-специално местният крайбрежен риболов, допринася за формирането на социално-икономическата и културна структура в много крайбрежни региони, в най-отдалечените региони и островите;

3.  отбелязва, че като се има предвид, че повече от 60% от рибните продукти, консумирани в ЕС, идват от международни води и от изключителните икономически зони на трети държави, е уместно да бъдат изчислени адекватни бюджетни средства за годишния бюджет за финансовата 2019 г., особено с оглед на планираното подновяване през същата година на протоколите, сключени с Мавритания и Сенегал;

4.  счита, че външното измерение на ОПОР изисква реалистични бюджетни прогнози, за да се финансират споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство с трети държави;

5.  настоява на факта, че равнището на изпълнение на ЕФМДР за периода 2014—2020 г. продължава да е недостатъчно вече четири години след приемането му, като към днешна дата изпълнението на бюджета се равнява на едва 4,5% (частта от ЕФМДР в режим на споделено управление); изразява надежда, че нивата на изпълнение на ЕФМДР постепенно ще се увеличават, и подчертава, че лошите нива на изпълнение се дължат отчасти на бюрокрацията на национално равнище и на равнището на Съюза, както и на липсата на амбиция в държавите членки, особено когато става въпрос за гарантиране на пълното и навременно изпълнение на задължението за разтоварване; посочва, че ще са необходими средства за подпомагане на риболовния сектор в процеса на въвеждане на задължението за разтоварване;

6.  подчертава необходимостта да се запазят достатъчни финансови средства за съфинансираните дейности, за да се даде възможност на секторите на крайбрежния, непромишления и любителския риболов да получават финансиране; счита, че е особено важно, в допълнение да се предвиди подходящо финансиране за модернизиране на инфраструктурата в областта на рибарството; счита, че изхождайки от общата, зададена от ЕФМДР рамка, държавите членки са тези, които трябва да установят приоритетите си за финансиране по такъв начин, че да отговорят на специфичните проблеми на тези сектори;

7.  подчертава значението на социалното и икономическото измерение на рибарството за местните общности и за някои морски и крайбрежни региони; признава, че трябва да се обезпечат достатъчно финансови средства, за да може да се осигури финансиране за секторите на крайбрежния, непромишления и дребномащабния риболов;

8.  подчертава, че научните данни са от съществено значение за по-добро разбиране за функционирането на морските екосистеми, което е необходима предпоставка за постигане на максимален устойчив улов от рибните ресурси; припомня, че е необходимо да се подобри събирането на научни данни и да се засили сътрудничеството и обменът на научни данни между морския сектор и сектора на рибарството, от една страна, и научната общност, от друга; посочва, че е необходимо да бъдат събрани научни данни за въздействието на любителския риболов върху рибните запаси;

9.  припомня значението на строгите и независими научни становища за оценяването на състоянието на рибните ресурси с цел да могат да се вземат управленски решения, които позволяват да се постигне максимален устойчив улов (МУУ); настоятелно призовава държавите членки да използват финансирането от ЕФМДР за целите на събирането на научни данни, което е задача от решаващо значение за създаването на възможност за вземане на рационални и научно обосновани решения по въпроси от областта на политиката на рибарството;

10.  подчертава значението на контрола по отношение на рибарските дейности, тъй като той е сред стълбовете на ОПОР; счита, че той трябва да продължи да получава финансиране от Съюза, и че държавите членки трябва да полагат повече усилия за усвояването на тези средства;

11.  подчертава значението на това да се поддържа същото ниво на финансиране за Европейската агенция за контрол на рибарството, за да се осигури доброто изпълнение на нейния мандат за инспекции и надзор в сектора на рибарството; изисква ролята на Агенцията да бъде засилена, с цел да се даде възможност за постигането на целите на ОПОР, както и възможност на Агенцията да засили дейностите си по управление на риболовните флоти и надзор на процедурите за мониторинг;

12.  потвърждава, че едно от предизвикателствата в риболовния сектор е приемствеността между поколенията и че тя трябва да бъде гарантирана чрез специални мерки на политиката и финансова подкрепа, които да насърчават младите хора да работят в сектора и да им предоставя условия, подобни на тези в други икономически сектори, особено в най-отдалечените региони;

13.  подчертава необходимостта ЕФМДР и други форми на финансиране от Съюза да се използват за улесняване на достъпа на младите хора до професии в областта на рибарството;

14.  счита, че излизането на Обединеното кралство от ЕС не трябва да се използва като претекст за намаляване на финансирането; счита, че Съюзът трябва да намери необходимите средства за финансиране на солидна финансова подкрепа на ОПОР.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.8.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, João Ferreira, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Seán Kelly, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

16

+

ALDE

António Marinho e Pinto

GUE

João Ferreira

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer‑Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Ian Hudghton

1

-

EFDD

Mike Hookem

3

0

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (4.9.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик: Мортен Льокегор

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че „Еразъм +“ си остава висока ценена и изключително популярна програма за насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора, което се доказва от броя на получените кандидатури, надвишаващ наличното финансиране; изразява дълбоко съжаление, че предвидените в проекта на бюджета за 2019 г. средства за програмата „Еразъм+“ са доста под очакванията на Парламента, като не надхвърлят планираните стойности по линия на настоящата МФР, включително при предоставяне на останалото налично допълнително финансиране за програмата, договорено при преразглеждането на МФР; следователно призовава за увеличаване с 20% на финансирането за проектобюджета за 2019 г. (ПБ за 2019 г.) по четирите бюджетни реда на програма „Еразъм +“, за да се отговори на настоящите потребности и очакванията на гражданите по отношение на програмата, както и да се осигури за европейската младеж бъдещето, което тя очаква от ЕС; в това отношение отново изразява своята подкрепа за утрояване на средствата за „Еразъм+“ в следващата МФР и намерението си да се бори за това увеличение;

2.  отново изразява своята загриженост за начина, по който Европейският корпус за солидарност беше първоначално създаден, без правно основание и без самостоятелен бюджетен ред; освен това се чувства неудобно за това, че окончателното решение относно източниците на финансиране за корпуса, с изключение на договорката за програма „Еразъм +“, беше оставено за годишната бюджетна процедура; потвърждава, че ще разгледа внимателно писмото за внасяне на корекции от Комисията, за да се гарантира пълно спазване на тристранното споразумение;

3.  подчертава значението на програмата „Творческа Европа“ за подкрепата на аудиовизуалния и културния сектор на ЕС и настоява, че равнищата на финансиране следва да съответстват на амбициите на програмата; отбелязва по отношение на подпрограмата „МЕДИА“, че за да се финансират всички качествени проекти, бюджетът ще трябва да бъде увеличен с около 44%; следователно призовава за значително увеличение на финансирането с 22% над ПБ за 2019 г., с цел преодоляване на ниската степен на изпълнение, засилване на подкрепата за мрежите на европейските оператори на киносалони и включване – и финансиране – на успешното подготвително действие за субтитриране на културно съдържание, без да се накърнява финансирането на основни дейности; отново заявява, че както подпрограмата „Култура“, така и междусекторното направление продължават да страдат от хроничен недостиг на финансиране, и призовава за увеличаване на финансирането с поне 10% над проектобюджета за 2019 г. по двата бюджетни реда; предлага по отношение на подпрограмата „Култура“ допълнително финансиране в размер на 3 милиона евро над ПБ за 2019 г., наред с увеличението от 10%, с цел разширяване на вече успешните, но понастоящем ограничени действия за проучване на индивидуалната мобилност на творците и специалистите в областта на културата, като подготовка за следващата програма „Творческа Европа“;

4.  отбелязва със задоволство, че новото предложение за програмата „Творческа Европа“ предвижда подкрепа за плурализма и свободата на медиите и медийната грамотност в рамките на междусекторното направление; призовава междувременно да бъде подсилен бюджетният ред за цифровото съдържание, аудио-визуалната индустрия и други медии (09 02 05), за да се даде тласък на усилията за борба с фалшивите новини чрез по-добра работа за постигане на медийна грамотност и за осигуряване на пряка подкрепа за организациите, които наблюдават и насърчават свободата и плурализма на медиите;

5.  приветства включването на подкрепата за музикалния сектор в рамките на новата програма „Творческа Европа“; отбелязва, че това доразвива успеха на пилотната инициатива в рамките на Комисията и на подготвителното действие „Music Moves Europe“, предложено от комисията;

6.  настоятелно призовава Комисията да осъществи цялостен преглед на всички дейности по бюджетния ред за „мултимедийни действия“, който да бъде представен на Парламента, за да се гарантира, че въпросните действия изпълняват своите основни цели; призовава за допълнително финансиране в размер на 4,2 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения през 2019 г., за да се обезпечи важното функциониране на „Euranet Plus“ за остатъка от МФР; отново подчертава, че настоящото съществуване на мрежата на принципа „от ден за ден“ е неустойчиво, и призовава за дългосрочно решение; отбелязва, че целта във връзка с финансирането на „Euranet Plus“ от 2020 г. нататък е да се заделят по 8,4 милиона евро годишно;

7.  подчертава значението на програмата „Европа за гражданите“ за повишаване на разбирането от страна на гражданите на ЕС и изграждането на чувство за гражданство; настоява планираните съкращения на програмата, за да се освободят средства за финансиране на обновяването на „Европейската гражданска инициатива“, да бъдат отменени; изразява съжаление поради факта, че законодателното предложение за новата „Европейска гражданска инициатива“ не разкрива в детайли бюджетните отражения върху програмата „Европа за гражданите“, като по този начин законодателят бива лишен от съществена информация; освен възстановяването на тези средства по бюджетния ред, призовава за 10%-но увеличение на финансирането над ПБ за 2019 г., въз основа на настоящите цифри за програмирането на МФР, за да се гарантира необходимото минимално увеличение за тази програма, която страда от постоянен недостиг на финансови средства и ниска степен на успеваемост на проектите, като разочарова очакванията на кандидатите;

8.  припомня, че оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз създава особено сериозни предизвикателства за Европейските училища, по-специално като се вземе предвид размерът на английската езикова секция (около 21% от всички ученици) и разпространението на английския език като втори език (61% от всички ученици през учебната 2016 – 2017 година); счита, че все още предстои да бъдат решени някои важни бюджетни и образователни въпроси във връзка с дългосрочното обезпечаване на първокласно обучение по английски език и запазване на признаването на европейската диплома за средно образование в Обединеното кралство, независимо от разпоредбите на член 120 от проекта на споразумението за оттегляне; настоятелно призовава Комисията и Управителния съвет да докладват на комисията по култура и образование относно дългосрочните си планове за справяне с предизвикателствата, породени от Брекзит;

9.  припомня, че проектите във връзка с културата и образованието се подпомагат от широк спектър програми и инструменти на Съюза, и по-специално от европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и „Хоризонт 2020“; настоятелно призовава Комисията да подобри полезното взаимодействие между програмите, с цел ефективно изразходване на средствата; призовава Комисията по-специално да използва пълноценно съществуващите полезни взаимодействия между различните програми на ЕС, като например „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на Европа, „Еразъм +“, Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI), програмите „Творческа Европа“ и COSME, както и фондовете ЕФСИ и ЕСИ, за подкрепа на повече проекти в областта на културните и творческите индустрии;

10.  посочва потенциала на пилотните проекти и подготвителните действия (ПП и ПД) като средства за тестване на мерки в области на политиката на Съюза и за въвеждане на нови иновативни инициативи, които биха могли да се превърнат в дългосрочни мерки на Съюза; подчертава, че редица ПП и ПД, предложени от комисията през настоящия парламентарен мандат, се оказаха изключително успешни, проправяйки пътя за разработването на ново поколение от образователни и културни програми; изразява съжаление за това, че в предварителната оценка на Комисията за ПП и ПД е предвидено много малко време за подпомагащите комисии на Парламента във връзка с разглеждането на оценките и забележките; освен това изразява съжаление за това, че в някои случаи оценките и забележките на Комисията не са напълно обективни и изглежда са повлияни от институционални или лични предпочитания; припомня, че обстоятелството, че в рамките на Комисията не е могло да се вземе решение относно даден пилотен проект или дадено подготвително действие, не може да бъде причина за даването на ниска оценка;

11.  настоятелно призовава комисията по бюджети да преразгледа процедурата за обсъждане и вземане на решения относно пилотни проекти и подготвителни действия, която понастоящем не е достатъчно прозрачна и не осигурява достатъчно възможности за отделните подпомагащи комисии да изготвят политическите приоритети за ПП и ПД в рамките на съответните им области на компетентност; изисква от комисията по бюджети да се ангажира по-активно с отделните подпомагащи комисии, преди гласуването на пакета за ПП и ПД, и да обмисли как може да прехвърли повече отговорности на подпомагащите комисии – евентуално чрез необвързващ финансов пакет за всяка комисия, въз основа на приоритетите на Парламента и предишните разходи в съответната област на политиката, наред с някои други критерии – за приемане на собствените им приоритети относно ПП и ПД; смята, че този подход може да помогне да се отговори на критиките на Комисията във връзка с все по-големия брой предложения за ПП и ПД през последните години, като се насърчи по-целенасочен и основан на приоритети метод в комисиите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Michel Reimon, Remo Sernagiotto

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Mark Demesmaeker

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ALDE

Morten Løkkegaard

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Michel Reimon

5

-

ECR

Mark Demesmaeker, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

ENF

Dominique Bilde

-

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (4.9.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Костас Хрисогонос

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства увеличението (+6,7% спрямо 2018 г.) на бюджетните кредити за поети задължения по функция III (Сигурност и гражданство) от 3,49 милиарда евро през 2018 г. на 3,73 милиарда евро през 2019 г.; подчертава, че това увеличение изисква повишаване на тавана на функция III с над 25% с цел допълването му с 927,5 милиона евро през 2019 г. (+10% спрямо 2018 г.); отбелязва, че вече пета поредна година инструментът за гъвкавост се използва за подкрепа на действия, изпълнявани от 2015 г. насам; следователно приканва Комисията, като част от новата МФР за периода след 2020 г., да създаде постоянен и устойчив механизъм за финансиране на действията в областта на миграцията и сигурността и да използва единствено гъвкави механизми за финансирането на наистина непредвидени кризи;

2.  подчертава, че справянето с предизвикателствата с вътрешната сигурност трябва да продължи да бъде един от основните приоритети на Съюза и подчертава ролята на фонд „Вътрешна сигурност“ като ключов финансов инструмент за подкрепа на държавите членки в областта на сигурността, включително борбата срещу тероризма и радикализацията, тежката и организирана престъпност и киберпрестъпността; отбелязва все пак преструктурирането на бюджетните кредити за поети задължения между фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) в полза на втория фонд, вследствие на резултатите от междинния преглед на двата фонда; приветства значителното увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ с 401,7 милиона евро (+56% в сравнение с 2018 г.) с цел финансиране на новото законодателство от Дъблин (като се предполага, че то ще бъде прието до края на 2018 г.); във връзка с това призовава Комисията при всички случаи да отдаде приоритет на преместването на лица през 2019 г. и приветства финансовия пакет от 175 милиона евро, поискан за Гърция, по-специално след приключване на действието на инструмента за спешна хуманитарна помощ на 1 януари 2019 г.;

3.  призовава Комисията да увеличи броя на бюджетните редове в рамките на ФУМИ, за да улесни постигането на по-голяма яснота и прозрачност за начина, по който ще бъдат изразходвани финансовите средства, разпределени за различните цели, и следователно за тези бюджетни редове; призовава по-специално Комисията във всички бъдещи проектобюджети да отделя разходите за подобряване на справедливи и ефикасни стратегии за връщане на лица от разходите за законна миграция и насърчаване на ефективната интеграция на граждани на трети държави; счита, че по отношение на ФУМИ следва да се даде приоритет на проекти, подпомагащи търсещите убежище лица и интеграцията на мигранти и бежанци; в тази връзка признава положителния принос на регионалните и местните органи на управление, както и на организациите на гражданското общество; подчертава по-специално значителната роля на организациите на гражданското общество за спасяване на живота на мигранти и лица, търсещи убежище, по външните граници, както и за защита, утвърждаване и прилагане на техните права; изисква следователно Съюзът и държавите членки да подкрепят гражданското общество, както и действията на организациите на гражданското общество, включително като им се предостави пряк достъп до ФУМИ;

4.  приветства определянето на бюджет от 4,9 милиона евро за Европейската прокуратура, която ще се занимава с наказателно преследване на случаи на трансгранична престъпност спрямо финансовите интереси на Съюза; изразява съжаление за контрапродуктивното намаляване на бюджетните кредити за поети задължения за програма „Правосъдие“ с 2,5 милиона евро (-5,4% в сравнение с 2018 г.); изразява своята загриженост, че това намаление е неприемливо предвид оперативния растеж и политическите приоритети в областта на сигурността и правосъдието, включително тероризма и трансграничната престъпност;

5.  изразява съжаление за предложеното намаление на бюджета и на щатното разписание на Евроюст, за разлика от други агенции, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи, което означава, че Съюзът спира по средата на пътя своите действия за борба с настоящите заплахи за сигурността, като не позволява реално предприемане на последващи съдебни действия; отбелязва, че Евроюст е единственият орган на Съюза, който може да гарантира това чрез съгласуване и сътрудничество между разследващите органи в борбата срещу тероризма, киберпрестъпността, контрабандата на мигранти и организираната престъпност; подчертава, че предоставянето на достатъчно финансови средства за Евроюст е съществена предпоставка за правилното функциониране на Агенцията и за развитието на всички нейни стратегически и оперативни дейности, с цел справяне с непрекъснатото увеличение на нейната работна натовареност и координационни дейности, както и избягване на неблагоприятни последици за дейността ѝ; следователно настоятелно призовава за укрепване на Евроюст чрез осигуряване на бюджет от 41,2 милиона евро за 2019 г. и общо 217 длъжности; подчертава, че е необходимо бюджетните потребности на Евроюст да бъдат приведени в съответствие с реалистична прогноза в МФР за периода след 2020 г., съгласно позицията на Парламента относно необходимостта от осигуряване на достатъчно средства в МФР за периода след 2020 г. за агенциите, работещи в областта на ПВР, за да се избегне систематичното ежегодно прилагане на разпоредбите за гъвкавост на МФР;

6.  приветства факта, че равнището на финансиране, предложено за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), съответства на първоначалното искане на Агенцията до Комисията; очаква Комисията да представи коригиращ бюджет за увеличаване на финансирането за операциите, ако поисканото от държавите членки равнище на оперативна подкрепа бъде увеличено през 2019 г.;

7.  посочва, че 2019 г. ще бъде година на предизвикателства за Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA), предвид значителното увеличение на нейните задачи и бюджет, както и че ще е необходимо ресурсите на Агенцията да бъдат увеличени по подходящ начин, за да може тя да изпълнява успешно новия си мандат; следователно изразява загриженост относно предложеното недостатъчно финансиране, както и относно набирането на персонал за eu-LISA, предвид все по-голямата сложност на нейните задачи, включително актуализирането на съществуващите бази данни (Шенгенската информационна система (ШИС), Евродак и Визовата информационна система), както и прилагането и оперативното управление на други широкомащабни информационни системи в областта на ПВР; подчертава необходимостта от обезпечаване на бюджетни кредити за поети задължения за eu-LISA, по-специално за изпълнение на планираните ѝ дейности през 2019 г., включително втората фаза на автоматизираната система за дактилоскопична идентификация (AFIS) и ШИС; подчертава необходимостта от увеличаване на ресурсите за eu-LISA и от назначаване на още 25 договорно наети служители, за да може Агенцията да изпълнява мандата си;

8.  приветства увеличението на бюджетните кредити (+16% в сравнение с 2018 г.) за административните разходи на Европейския надзорен орган по защита на данните с цел финансиране на новите му отговорности като секретариат на Европейския комитет по защита на данните, неговите допълнителни потребности във връзка с новите правила за защита на данните в институциите на Съюза, както и мониторинга и гарантирането на спазването на правилата за защита на данните на агенциите от бившия трети стълб;

9.  призовава за разкриване на повече длъжности AD като тази, която беше създадена за служителя по въпросите на основните права към Европейската гранична и брегова охрана (Frontex), за да се помогне на Агенцията да придобие експертен опит на високо равнище в областта на основните права и да се справи с допълнителните задачи, възлагани на служителя по въпросите на основните права;

10.  изразява съжаление за това, че бюджетът на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) не беше увеличен, защото се очаква Агенцията да бъде изправена пред нови задачи и отговорности през 2019 г. поради факта, че основните права продължават да бъдат обект на натиск; подчертава, че допълнителните задачи, възлагани на FRA, са се увеличили значително от 2015 г. поради все по-големия брой пристигащи бежанци, мигранти и лица, търсещи убежище; изразява загриженост за това, че мандатът на FRA все още ограничава ролята на Агенцията за подкрепа на основните права; подчертава, че FRA следва да може по своя инициатива да дава становища по законодателни предложения и че нейните правомощия следва да обхващат всички области на правата, защитени от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително, например, въпросите за полицейското и съдебното сътрудничество; следователно предлага подходящо увеличение на финансовите и човешките ресурси на FRA, за да може тя да изпълнява адекватно своите нови задачи, произтичащи от искания на институциите на Съюза, държавите членки и други агенции на Съюза; отново заявява, че Комисията следва да продължи да насочва вниманието си към въпросите, свързани с върховенството на закона и основните права, по-специално с оглед на подкопаването на демократичния процес в някои държави членки, включително чрез предлагане на механизми за по-строг мониторинг и правна защита;

11.  посочва, че са необходими повече човешки и финансови ресурси, за да може Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) да изпълни изцяло изискванията във връзка с нейната обновена правна основа от 2015 г., която разшири обхвата на целевата група на Агенцията от висши полицейски служители на служители на правоприлагащите органи от целия Съюз и от съседни на ЕС държави; счита, че това ще спомогне за преодоляване на пропуските в обучението, които не позволяват на правоприлагащите служби на държавите членки да използват пълноценно инструментите и системите за сътрудничество на равнището на Съюза в областта на организираната престъпност и тероризма, като същевременно основните права се разглеждат като хоризонтален въпрос при обучението в областта на правоприлагането;

12.  подчертава същественото увеличение на бюджетните кредити за поети задължения от 10 милиарда евро през 2018 г. на 11,38 милиарда евро през 2019 г. (+13,1%), както и на бюджетните кредити за плащания (+17,0%) по функция IV (Глобална Европа); приветства предложението за пълно използване през 2019 г. на неразпределения марж по функция IV, както и на 1 116,2 милиона евро от общия марж за поетите задължения, с цел укрепване на хуманитарната помощ и Европейския инструмент за съседство (ЕИС) във връзка с ангажиментите, поети на конференцията в Сирия през 2018 г.; отбелязва, че в бюджета на Съюза са предвидени 1,45 милиарда евро за финансиране на Механизма за бежанците в Турция II (МБТ II), а 560 милиона евро са включени в бюджета за преодоляване на кризата в Сирия; подчертава много рязкото увеличение на приноса на Съюза от бюджета на ЕС за МБТ II; призовава Комисията да осъществява ефективно наблюдение относно правилното разпределение и усвояване на този принос с оглед на продължаващото влошаване на положението с основните права и свободи, върховенството на закона и липсата на независимост на съдебната власт в Турция;

13.  приветства предложението на Комисията за преразглеждане на Механизма за гражданска защита на Съюза с цел укрепване на цялостния подход към управлението на бедствия; подчертава, че увеличението на бюджетните кредити за поети задължения (+46,1%) и на бюджетните кредити за Механизма за гражданска защита на Съюза през 2019 г. спрямо 2018 г. отразява очакваното разгръщане на дейностите в трети държави; приветства факта, че средствата за дейностите в областта на хуманитарната помощ за 2019 г. бяха увеличени спрямо финансовото планиране със 120 милиона евро, както и с 3,2 милиона евро за укрепване на мерките за готовност при бедствия;

14.  насърчава Комисията да увеличи своята подкрепа за разследващата журналистика, включително трансграничната разследваща журналистика, както и за свободата на медиите, чрез специални фондове като мярка, допринасяща за борбата с престъпността и повишаването на осведомеността сред гражданите на Съюза.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.8.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Bullock, Kostadinka Kuneva, Luigi Morgano, Gabriele Preuß

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Monika Beňová, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Luigi Morgano, Ivari Padar, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Ana Miranda, Judith Sargentini

8

-

ECR

Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Frank Engel

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (4.7.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Данута Мария Хюбнер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че 2019 г. е година, през която ще се проведат избори за Европейски парламент и Обединеното кралство ще се оттегли от Съюза;

1.  посреща със задоволство предложението за увеличаване с 4,1% на бюджетните кредити за поети задължения и с 2,1% на бюджетните кредити за плащания за програмата „Европа за гражданите“ и за увеличаване с 3,7% на бюджетните кредити за поети задължения и с 24,4% на бюджетните кредити за плащания за програмата „Права, равенство и гражданство“ в сравнение с бюджета за 2018 г., тъй като тези програми допринасят за повишаване на общото гражданско участие в политиките на Съюза и за по-активното упражняване на правата, произтичащи от гражданството на Съюза;

2.  счита, че от конституционна гледна точка е необходимо укрепване на институциите на Съюза и че транснационалните предизвикателства, които трябва да бъдат управлявани, като например изменението на климата и имиграцията, наред с останалите, изискват бюджетът за 2019 г. да е по-голям в реално изражение от този за 2018 г.;

3.  призовава за увеличаване с 10% на финансирането за програмата „Европа за гражданите“ с оглед на резултатите от междинната оценка на изпълнението на тази програма(1), в която се споменава, че значителен брой проекти, които биха спомогнали за по-широкото въздействие на програмата, не са могли да получат финансиране;

4.  счита, че следва да бъдат предназначени допълнителни бюджетни кредити за укрепване на нивото на осведоменост за Европейския съюз, особено, но не само, чрез заделяне на ресурси за финансиране на разработването на обща учебна програма за гражданско образование;

5.  посреща със задоволство увеличението с 46% на бюджетните кредити за поети задължения за Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) и изразява съжаление във връзка с намаляването с 3% на бюджетните кредити за плащания за тази програма в сравнение с равнищата от 2018 г.;

6.  посреща със задоволство увеличението на финансирането за европейските политически партии, а именно увеличението с 35% на бюджетните кредити за поети задължения и на бюджетните кредити за плащания в съответствие с измененията, извършени наскоро чрез Регламент (ЕС, Евратом) 2018/673 на Европейския парламент и на Съвета(2) относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации;

7.  отбелязва увеличението на финансирането за комуникационни дейности, а именно с 5,3% на бюджетните кредити за поети задължения и с 2,3% на бюджетните кредити за плащания, и изразява съжаление относно факта, че увеличението не е по-съществено, особено като се има предвид, че 2019 г. е година, през която ще се проведат избори за Европейски парламент;

8.  счита, че Европейските обществени пространства имат неизползван потенциал за предоставяне на информация на гражданите относно обсъжданите въпроси във връзка с изборите за Европейски парламент и относно тяхното участие в дебатите за бъдещето на Европа; поради това счита, че мрежата от Европейски обществени пространства следва да се разшири, така че да обхване всички държави членки; изразява съжаление, че тази цел няма да бъде постигната преди изборите за Европейски парламент през 2019 г., тъй като засега съществуват само 18 Европейски обществени пространства, въпреки че съгласно финансовото планиране към 2019 г. те е трябвало да бъдат 21;

9.   счита, че бюджетът за 2019 г. следва да осигури допълнително финансиране за програми за насърчаване и интегриране на имигрантите и бежанците, особено в граничните държави на Съюза, също с цел да се гарантира пълното им включване в правовата общност, която е Европейският съюз;

10.  изразява съжаление, че Комисията непрекъснато използва парични средства от съществуващи бюджетни редове за финансиране на новосъздадени фондове, които са извън бюджета на Съюза и които следователно не подлежат на парламентарен контрол.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.7.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

3

-

ECR

Ashley Fox

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

COM(2018)0170.

(2)

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 май 2018 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 114I , 4.5.2018 г., стр. 1).


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (28.9.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

(2018/2046(BUD))

Докладчик по становище: Малин Бьорк

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че Европейският съюз се основава, наред с останалото, на ценността равенство между половете и че член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз посочва, че насърчаването на това равенство е основен принцип на Съюза, който изисква равенството между половете да бъде включено във всички негови политики и дейности и разглеждано на всички равнища на бюджетния процес посредством интегриране на принципа на равенство между половете и бюджетиране, съобразено с равенството между половете;

Б.  като има предвид, че неравенството е нарастващ проблем в Съюза, както се вижда от настоящото отстъпление от правата на жените и равенството между половете, и като има предвид, че бюджетът на Съюза трябва във все по-голяма степен да бъде изготвян така, че да дава съществен принос за опазването и развитието на социалните права и за подобряването на равенството между половете и положението на жените;

В.  като има предвид, че бюджетирането, съобразено с равенството между половете, е прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете в бюджетния процес и означава съобразена с половете оценка на бюджета, включване на перспективата на половете на всички равнища от бюджетния процес и преструктуриране на приходите и разходите с цел насърчаване на равенство между половете(1);

Г.  като има предвид, че жените прекарват повече време от мъжете в неплатено полагане на грижи, което е една от основните причини за недостатъчната представеност на жените на пазара на труда; като има предвид, че търсенето на висококачествени, достъпни и на приемливи цени заведения за грижи за деца и дългосрочни грижи е по-голямо от настоящото предлагане и някои семейства в неравностойно положение срещат трудности при намирането на частни услуги за полагане на грижи;

Д.  като има предвид, че Европейският парламент отправи многократно призиви за предоставяне на подходящо финансиране и за поддържане на възможно най-висок приоритет за специфичната цел „Дафне“ в рамките на програмата „Права, равенство и гражданство“ с цел защита на жените и момичетата от насилие;

Е.  като има предвид, че бюджетите, съобразени с равенството между половете, и свързаните с тях политики, чиято цел е да допринесат за постигането на равенство между половете, водят до по-устойчив и приобщаващ растеж и заетост и увеличават прозрачността и отчетността на публичните разходи;

Ж.  като има предвид, че сред основните цели на предложението за проект на общ бюджет на Европейския съюз за 2019 г. са стратегическите инвестиции и устойчивото развитие, така че да се подкрепя икономическото сближаване и да се създават работни места, особено за младите хора; като има предвид, че в тази връзка също така е важно да се обърне специално внимание на развитието на потенциала на жените във всички сектори на икономиката, в т.ч. цифровизираната икономика, информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и науките, технологиите, инженерството и математиката; като има предвид, че е необходимо, като се поставя специален акцент върху равенството между половете в тези области, да се преодолее значителното неравенство между половете и недостигът на умения в целия Съюз в секторите на информационните и комуникационните технологии и на науките, технологиите, инженерството и математиката;

З.  като има предвид, че някои международни организации като МВФ силно насърчават съобразено с половете бюджетиране като стандартен инструмент за добро управление в публичните финанси и считат бюджетирането, съобразено с равенството между половете, за добро бюджетиране; като има предвид, че ОИСР признава бюджетирането, съобразено с равенството между половете, за ключов инструмент за осъществяване на равенство между половете в контекста на публичните финанси; като има предвид, че съвместната декларация на ЕП, Съвета и Комисията, приложена към МФР за периода 2014 – 2020 г., ангажира трите институции да „включват, когато е уместно, съобразени с пола елементи в бюджета на ЕС“, но като има предвид, че в „Стратегическия ангажимент за равенство между половете“ за 2016 – 2020 г. на Комисията се заявява, че „бюджетирането, съобразено с равенството между половете, не се прилага систематично в общия бюджет на ЕС“;

И.  като има предвид, че ЕС е поел ангажимент да насърчава равенството между половете и равните възможности, и като има предвид, че следователно жените и мъжете следва да се ползват в еднаква степен от публичните средства и услуги; като има предвид, че въпреки поетите на високо равнище политически ангажиментите на ЕС по отношение на равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете, в решенията за изразходване на средства не се взема под внимание равенството между половете във всички области на политиката;

Й.  като има предвид, че Съюзът и неговите държави членки колективно са най-големият донор на глобална помощ за развитие в света, като осигуряват над 50% от цялата такава помощ; като има предвид, че намаляването на помощта от другите донори в областите на сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП) и репродуктивното здраве на жените изисква увеличаване на настоящото финансиране на Съюза, по-конкретно в тези области, където измерението на пола е особено значимо;

К.  като има предвид, че ЕС се ангажира в съвместната декларация относно търговията и икономическото овластяване на жените да постигне напредък и да направи политиките си в областта на търговията и развитието в по-голяма степен съобразени с половете, за да може да докладва по този въпрос през 2019 г.; като има предвид, че Парламентът прие резолюция относно равенството между половете в търговските споразумения на ЕС, в която призовава за няколко нови мерки в областта на равенството между половете и търговията, за които са необходими силни бюджетни и политически ангажименти;

Л.  като има предвид, че трафикът на хора е ужасно престъпление, което застрашава най-онеправданите членове на обществото, главно жени и момичета, експлоатирани в индустрията на проституцията;

1.  призовава Комисията и Съвета систематично да използват бюджетиране, съобразено с равенството между половете, във всички публични разходи, включително когато договарят и конкретизират следващата многогодишна финансова рамка (МФР), с цел съобразяване с равенството между половете и постигане на целите за устойчиво развитие чрез стимулиране и осъществяване на ЦУР 5 относно равенството между половете и интегриране на принципа на равенство между половете във всички ЦУР;

2.  поема ангажимент да гарантира насърчаването и защитата на равенството между половете и на правата на жените и момичетата в бюджетната процедура за 2019 г.; призовава държавите членки и Комисията да включат бюджетирането, съобразено с равенството между половете, във всички бюджетни редове, а не само в програмите, в които въздействието на равенството между половете е най-очевидно, така че бюджетните приходи и разходи да насърчават равенството между половете и правата на жените;

3.  изразява загриженост, че въпреки силните междуинституционални и политически изявления, целите за равенство между половете не са изрично посочени в бюджетните документи на ЕС, нито се вземат предвид на всички етапи от бюджетния процес, и че през последните години проследяването на бюджетните задължения за насърчаване на равенството между половете е станало невъзможно поради заличаването на конкретни бюджетни редове за равенство между половете; подчертава необходимостта от обвързване на целите за равенство между половете със специално разпределени бюджетни средства; добавя, че тези средства следва да служат както за интегриране, така и за целеви действия, тъй като двойният подход е от ключово значение за положителното въздействие върху равенството между половете;

4.  припомня, че бюджетирането, съобразено с равенството между половете, е едно от измеренията на по-широка стратегия за интегриране на принципа за равенство между половете, и изтъква значението на прилагането на принципа на равенство между половете във всички етапи на цикъла на политиката; подчертава, че при създаването на нови политики и органи е налице ясна възможност за правилно прилагане на принципа за равенство между половете;

5.  подчертава, че „един съвременен, целенасочен бюджет на ЕС“ не може да бъде постигнат без ясна и всеобхватна перспектива за равенство между половете, която е от ключово значение, за да се даде възможност за по-добро и по-ефективно вземане на решения, което от своя страна допринася за осигуряване на ефективно използване на публичните средства и на добавената стойност на ЕС във всички негови действия;

6.  изисква цялостен подход при създаването на новия Европейски орган по труда, чрез въвеждане на изискване за прилагане на бюджетиране, съобразено с равенството между половете, в Регламента за Европейския орган по труда, и на отделен бюджетен ред в бюджета за 2019 г. за прилагане на принципа за равенство между половете в рамките на правомощията на Европейския орган по труда;

7.  потвърждава отново искането си за увеличаване на средствата, например по линия на Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Кохезионния фонд на ЕС, с цел отстояване на икономическите и социалните права на жените, особено чрез заетостта на жените и чрез инвестиции във висококачествени и финансово достъпни обществени услуги за полагане на грижи, и намаляване на неравенството между половете, включително чрез използване на съществуващите инструменти на равнището на Съюза и на държавите членки и чрез определяне на отделен бюджетен ред за тази цел;

8.  призовава за финансови средства за подпомагане на предприемачеството на жените и за обезпечаване и насърчаване на достъпа на жените до кредити и капиталово финансиране чрез фондове и програми на Съюза като Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), „Хоризонт 2020“ и Европейския социален фонд;

9.  призовава за осигуряване на равно участие на момичетата и младите жени в мерките, обхванати от инициативата за младежка заетост, и за обръщане на специално внимание на предлагането на качествено обучение и заетост за тях, в т.ч. в секторите на цифровизираната икономика, ИКТ и науките, технологиите, инженерството и математиката;

10.  призовава държавите членки да гарантират добре структурирани съобразени с половете бюджетни инициативи, които насърчават равенството между половете чрез образование и здравни услуги, по-специално широкообхватно сексуално образование и услуги в областта на СРЗП;

11.  припомня, че едно от изискванията за прилагане на равенството между половете е да се предвидят независими бюджетни редове за цели, свързани с равенството между половете, определени в дадена програма; подчертава необходимостта от увеличаване на ресурсите за борба с всички форми на насилие срещу жени и момичета, както и с основаното на пола насилие срещу ЛГБТКИ лица, включително чрез разпределяне на отделен бюджетен ред за програмата „Дафне“ и за насърчаване на равенството между половете и засилване на интегрирането на принципа на равенство между половете в рамките на програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 г. с най-малко същото равнище на разходите като през 2011 г., и с оглед на подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, необходимостта от предвиждане на специален бюджетен ред за тази конкретна цел; призовава да се гарантира наличието на устойчиво и достатъчно финансиране за действия, насочени към ефективното прилагане на Конвенцията от Истанбул, с особено внимание и финансово подпомагане за продължаващото професионално обучение на съдебните и други служители, които разглеждат жалби за сексуален тормоз и основано на пола насилие;

12.  призовава ЕС и държавите членки да включат конкретни мерки и да заделят подходящи финансови ресурси за борба с насилието срещу жени и момичета и за гарантиране на защитата от насилие на жените мигранти и бежанки, както и на жените с нередовен статут; настоява за целенасочени инвестиции за гарантиране на правата и безопасността на жените в цялата процедура по предоставяне на убежище;

13.  припомня, че много голям брой от влизащите в ЕС бежанци и лица, търсещи убежище, са жени и деца; подчертава, че интегрирането на принципа на равенство между половете е също така сред основополагащите принципи на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), и повтаря призива си измерението, свързано с равенството между половете, да бъде взето предвид в политиките в областта на миграцията и убежището чрез отпускане на специални средства за предотвратяване на насилието, основано на пола, и осигуряване на достъп до здравеопазване и репродуктивно здраве и права;

14.  призовава Съюза и неговите държави членки да увеличат усилията си за премахване на трафика на жени и момичета за сексуална експлоатация чрез подходящи бюджетни задължения в целия Съюз и все повече да инвестират в правата и защитата на жертвите, както и в действия за намаляване на търсенето на жени и момичета, които са жертва на трафик;

15.  призовава Съюза и държавите членки да насърчават организациите за права на жените, овластяването на момичетата и представителството на жените в процеса на вземане на решения чрез помощта на ЕС за развитие; припомня, че е крайно необходимо да се увеличи финансирането от Съюза за СРЗП, с цел да се противодейства на последиците от недостига на финансиране в резултат на възстановяването и разширяването на правилото за „глобално блокиране“ от страна на САЩ;

16.  подчертава необходимостта да се противодейства на стесняването на пространството за гражданското общество и призовава Съвета и държавите членки да дадат приоритет на инвестициите в подкрепа и защита на защитниците на правата на човека, и по-специално на жените – защитници на правата на човека, които в работата си са изправени пред уникални пречки и заплахи, свързани с пола, като им предоставят видима политическа подкрепа и признание, по-специално посредством безвъзмездни средства за спешна помощ в рамките на извънредния фонд на ЕИДПЧ за защитниците на правата на човека, изложени на риск;

17.  счита, че с оглед на изпълнението на ангажиментите си за постигане на ЦУР 5 и по-специално нейната цел за осигуряване на универсален достъп до сексуално и репродуктивно здраве и свързаните с това права (СРЗП), Комисията следва да включва целево финансиране за СРЗП, включително семейно планиране, чрез изрична бюджетна линия за СРЗП или чрез определяне на СРЗП като цел по нейните различни бюджетни редове, като здравеопазване, образование, овластяване на младите хора, права на човека, пол;

18.  настоятелно призовава Съюза и държавите членки да увеличат подкрепата си за социалните, икономическите и културните права на момичетата и жените в държавите партньори; в този контекст призовава всички страни да осигурят подобрение на прилагането на Втория план за действие относно равенството между половете въз основа на резултатите от годишните доклади;

19.  припомня важната роля на Европейския институт за равенство между половете и призовава бюджетът, щатното разписание и независимостта му да се запазят.

20.  призовава Съюза да подкрепи разработването на нови мерки, които ще насърчат и подкрепят равенството между половете, правата на жените и икономическото им овластяване, в своите търговски политики и разпределянето на достатъчни финансови ресурси за тези ангажименти.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Marek Plura, Damiano Zoffoli

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Jordi Solé, Ernest Urtasun

3

-

ECR

Jadwiga Wiśniewska

ENF

André Elissen

PPE

Marijana Petir

1

0

PPE

Michaela Šojdrová

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Auke Zijlstra


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 19 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност