ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019

11.10.2018 - (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))

Μέρος 1: Πρόταση ψηφίσματος
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητές: Daniele Viotti (Τμήμα III – Επιτροπή)
Paul Rübig (άλλα τμήματα)


Διαδικασία : 2018/2046(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0313/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0313/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[2],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[3],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[4] («κανονισμός ΠΔΠ»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[5],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού[6],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Απριλίου 2018, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019[7],

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 21 Ιουνίου 2018 (COM(2018)0600),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2018, σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019[8],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0313/2018),

Τμήμα ΙΙΙ

Γενική επισκόπηση

1.  τονίζει ότι στην ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2019 από το Κοινοβούλιο αποτυπώνονται πλήρως οι πολιτικές προτεραιότητες που εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο· υπενθυμίζει ότι στον πυρήνα αυτών των προτεραιοτήτων βρίσκονται: η βιώσιμη ανάπτυξη, η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια, η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, η διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η μετάβαση στη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας, και η απόδοση ιδιαίτερης έμφασης στους νέους·

2.  επισημαίνει ότι, ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, η Ένωση χρειάζεται τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών και να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις πολυάριθμες προαναφερόμενες προτεραιότητες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των πολιτών της·

3.  επισημαίνει ότι οι πολίτες της Ευρώπης αναμένουν από την Ένωση να επιστρατεύσει κάθε μέσο για να εξασφαλιστεί οικονομική ανάπτυξη και να ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας με ομοιόμορφο τρόπο σε όλες τις περιφέρειες· υπενθυμίζει ότι για να ικανοποιηθούν αυτές οι προσδοκίες απαιτούνται επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία, στην ψηφιοποίηση, στην εκπαίδευση, στις υποδομές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς και ενίσχυση της απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των νέων της Ευρώπης· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το Συμβούλιο προτείνει για μια ακόμη φορά περικοπές στα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να καταστήσουν την οικονομία της Ένωσης πιο ανταγωνιστική και καινοτόμο· τονίζει, επιπλέον, ότι πολλά από τα εν λόγω προγράμματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», υπερκαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που συνιστά κακή χρήση των πόρων και σημαίνει ότι πολλά εξέχοντα σχέδια δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση· υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι προγράμματα όπως το Erasmus+, το «Ορίζων 2020» και το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME) συνιστούν έμπρακτη απόδειξη των πλεονεκτημάτων της συνεργασίας σε ολόκληρη την Ένωση και συμβάλλουν στη δημιουργία αισθήματος ευρωπαϊκής ταυτότητας· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει σημαντικά το Erasmus + και να ενισχύσει επίσης τα προγράμματα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος «Ορίζων 2020», του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και του COSME·

4.   επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), συγκεκριμένα να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των σχετικών με το ΕΤΣΕ περικοπών στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και στον CEF στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· προτείνει, ως εκ τούτου, να αντισταθμιστούν οι περικοπές αυτές μέσω της αποκατάστασης του αρχικού ετήσιου προφίλ των δύο αυτών προγραμμάτων, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να εκπληρώσουν πλήρως τους στόχους που συμφωνήθηκαν κατά την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας· 

5.  επισημαίνει ότι, αν και η ανεργία των νέων είναι χαμηλότερη από τα προηγούμενα έτη, παραμένει απαράδεκτα υψηλή σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στις περιφέρειες της Ένωσης που παρουσιάζουν οικονομική υστέρηση, και ότι η κατάσταση των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) και των μακροχρόνια ανέργων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική· υπογραμμίζει ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) πέρα από το επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή· τονίζει ότι η ενίσχυση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση του κονδυλίου για την ΠΑΝ που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι απαιτείται περαιτέρω βελτίωση και αύξηση της αποτελεσματικότητας της ΠΑΝ, ώστε να αυξηθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της στις πολιτικές για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη, κυρίως εξασφαλίζοντας ότι δεν θα αντικαταστήσει τη χρηματοδότηση πρώην εθνικών πολιτικών·

6.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο για την ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση της Ένωσης και για τη σύγκλιση των κρατών μελών και των περιφερειών· τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για εξασφάλιση επαρκών πιστώσεων για τα εν λόγω προγράμματα, τα οποία αποτελούν βασική πολιτική της Ένωσης·

7.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις, μόνο το 19,3 % του προϋπολογισμού της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020 προβλέπεται να αφιερωθεί σε μέτρα που σχετίζονται με το κλίμα, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ο στόχος του 20 %, ο οποίος είναι προγενέστερος της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα· αντιλαμβάνεται ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε καθυστερήσεις στην πολιτική συνοχής και στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης· παροτρύνει τα κράτη μέλη που τα διαχειρίζονται, να επιταχύνουν την εφαρμογή τους, εστιάζοντας στις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα, ούτως ώστε να αντισταθμιστούν οι μειωμένοι πόροι που διατέθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών του ΠΔΠ· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει σχέδιο δράσης στο πλαίσιο προγραμμάτων που έχουν τεράστιο δυναμικό για να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα· ζητεί επίσης μια αξιόπιστη, ετήσια ενοποίηση στοιχείων για να υπάρξει πρόοδος στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου ενσωμάτωσης, με συγκεκριμένες και συνεκτικές διασφαλίσεις που να εγγυώνται ότι οι κλιματικά θωρακισμένες δημοσιονομικές αποφάσεις θα συνάδουν με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, με ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων για να δρομολογηθούν πρωτοβουλίες σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι·

8.  υπογραμμίζει ότι ο τομέας 3 έχει κινητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τα τελευταία έτη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική και προσφυγική πρόκληση, και ότι οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν για όσο διάστημα χρειάζεται· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί ενεργά την επάρκεια των πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα 3 και να κάνει πλήρη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για την έγκαιρη αντιμετώπιση οποιουδήποτε απρόβλεπτου γεγονότος για το οποίο ενδέχεται χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση στον τομέα της μετανάστευσης, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση των νησιωτικών περιοχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αποφασίζει να ενισχύσει το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης, και κυρίως για να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες υποδοχής, τα μέτρα και τις πρακτικές ένταξης για τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες, καθώς και για να ενισχυθούν η αλληλεγγύη και ο επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και η κατάρτιση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής· επισημαίνει, για άλλη μία φορά, ότι το ανώτατο όριο του τομέα 3 δεν αρκεί για να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την εσωτερική διάσταση των εν λόγω προτεραιοτήτων, καθώς και για άλλα προγράμματα προτεραιότητας, όπως για παράδειγμα τα προγράμματα στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας των τροφίμων, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης, της ιδιότητας του πολίτη και του πολιτισμού· θεωρεί ότι οι τοπικές αρχές που είναι πρόθυμες να στηρίξουν το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ένωσης θα πρέπει να υποστηριχθούν περαιτέρω μέσω του σκέλους του ΤΑΜΕ που αφορά την άμεση διαχείριση··

9.  επιμένει ότι, υπό το φως των πρόσφατων ανησυχιών για την ασφάλεια σε ολόκληρη την Ένωση κατά τη χρηματοδότηση που χορηγείται στο πλαίσιο του τομέα 3, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της Ένωσης· αποφασίζει για τον λόγο αυτό να ενισχύσει τους οργανισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, όπως ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (EUROPOL), ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ), ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας (eu-LISA), η Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) και η νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), οι οποίοι λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας και των πρόσθετων καθηκόντων, αντιμετώπισαν έλλειψη προσωπικού και χρηματοδότησης τα προηγούμενα έτη·

10.  επαναλαμβάνει ότι μέρος της λύσης για τη μεταναστευτική και προσφυγική πρόκληση, καθώς και για τις ανησυχίες των πολιτών της Ένωσης σε σχέση την ασφάλεια, έγκειται στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και στη διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων για τα εσωτερικά και εξωτερικά μέσα με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η φτώχεια, η έλλειψη απασχόλησης, εκπαίδευσης και οικονομικών ευκαιριών, η αστάθεια, οι συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Γειτονία και την Αφρική· θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο τους οικονομικούς πόρους στο πλαίσιο του τομέα 4, οι οποίοι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εξωτερικών προκλήσεων·

11.  αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη λόγω της μεγάλης εισροής μεταναστών και αιτούντων άσυλο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι όλες οι προσπάθειες καθιέρωσης ενός δίκαιου και ανθρώπινου σχεδίου για τους μετανάστες σε επίπεδο Ένωσης υπήρξαν μέχρι στιγμής ανεπιτυχείς·

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δε συμμετείχε δεόντως στις συζητήσεις για την παράταση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία (FRT)· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων εξωτερικών σχεδίων της ΕΕ· υποστηρίζει, υπενθυμίζοντας την υποστήριξή του για τη συνέχιση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, ότι, δεδομένων των πιέσεων που υφίσταται ο τομέας 4 λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης των εξωτερικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης με το ίδιο ποσό όπως και στην περίπτωση της πρώτης, δηλαδή με 1 δισεκατομμύριο EUR, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν με 2 δισεκατομμύρια EUR στη χρηματοδότησή της·

13.  επαναφέρει τα ποσά σε όλους τους τομείς στους οποίους το Συμβούλιο πρότεινε περικοπές για το σχέδιο προϋπολογισμού 2019 (ΣΠ 2019), με περιορισμένες εξαιρέσεις στον τομέα 4 και στον υποτομέα 1β· αρνείται να δεχθεί τις προτεινόμενες περικοπές στα προγράμματα με την υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως τις περικοπές στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και στον CEF, δύο προγράμματα που έχουν ήδη επηρεαστεί από ανακατανομές προς το ΕΤΣΕ, καθώς και τις περισσότερες περικοπές στις εξωτερικές πολιτικές· τονίζει ότι η λογική στην οποία βασίζονται οι περικοπές του Συμβουλίου δεν τεκμηριώνεται από τα πραγματικά αριθμητικά στοιχεία για την εκτέλεση και δε λαμβάνει υπόψη της τις ποικίλες μορφές υλοποίησης ορισμένων προγραμμάτων·

14.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, για την επαρκή χρηματοδότηση όλων των επιτακτικών αναγκών, και λαμβανομένων υπόψη των πολύ στενών ή ανύπαρκτων περιθωρίων του ΠΔΠ σε ορισμένους τομείς για το 2019, θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα μέσα ευελιξίας που διατίθενται στον κανονισμό για το ΠΔΠ· αναμένει ότι το Συμβούλιο θα συμμεριστεί την εν λόγω προσέγγιση και ότι θα επιτευχθεί εύκολα συμφωνία στο στάδιο της συναλλαγής, ώστε να μπορέσει η Ένωση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις επικείμενες προκλήσεις, ιδίως με δεδομένο ότι η φετινή διαδικασία συνδιαλλαγής θα είναι η τελευταία πριν από της ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2019·

15.  ορίζει το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων για το 2019 σε 166 340 415 936 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 149 349 039 847 EUR σε πιστώσεις πληρωμών, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 721 061 034 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε σύγκριση με το ΣΠ 2019·

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

16.  απορρίπτει τις αδικαιολόγητες περικοπές ύψους 794 εκατομμυρίων EUR που προτείνει το Συμβούλιο στον υποτομέα 1α, ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από τις μισές συνολικές περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στους τομείς του ΠΔΠ· σημειώνει ότι αυτές οι περικοπές δεν συνάδουν με τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει θέσει το Συμβούλιο· εκφράζει επιπλέον την ανησυχία του για το γεγονός ότι θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την υλοποίηση προγραμμάτων που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία·

17.  επισημαίνει εν προκειμένω προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και ο CEF και τα εμβληματικά διαστημικά προγράμματα, όπως το Copernicus, τα οποία προσφέρουν πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις σημαντικές περικοπές του Συμβουλίου στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία με τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», και ιδίως για τις περικοπές σε σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού, όπως η Ενίσχυση της έρευνας σε μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες και η Ενίσχυση των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών· σημειώνει επίσης ότι πολλά από τα εν λόγω προγράμματα συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και θεωρεί ότι η εν λόγω συμβολή θα πρέπει να ενισχυθεί· αποφασίζει, κατά συνέπεια, να ακυρώσει όλες τις περικοπές που πραγματοποίησε το Συμβούλιο και, επιπλέον, να αποκαταστήσει πλήρως το αρχικό προφίλ των γραμμών του «Ορίζων 2020» και του CEF που υπέστησαν περικοπές για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ·

18.  υπενθυμίζει ότι το Erasmus+ εξακολουθεί να αποτελεί ένα πρόγραμμα με υψηλή αξία και δημοτικότητα, το οποίο προωθεί την κινητικότητα των νέων για τον σκοπό της μάθησης και την επαγγελματική κατάρτιση, όπως αποδεικνύεται από τον όγκο των αιτήσεων συμμετοχής, που υπερβαίνει κατά πολύ τα διατιθέμενα κονδύλια και σημειώνει επίσης ότι συμβάλλει στην καλλιέργεια ισχυρού αισθήματος ευρωπαϊκής ταυτότητας και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στην ευρωπαϊκή δημοκρατία· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 για το πρόγραμμα Erasmus + υπολείπεται κατά πολύ των προσδοκιών του Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι δεν προχωρεί πέρα από τoυς αριθμητικούς στόχους που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· για τον λόγο αυτό, θεωρεί σημαντική την ενίσχυση των σκελών του Erasmus + που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, ως επακόλουθο της ενίσχυσης της ΠΑΝ που υπάγεται στον υποτομέα 1β·

19.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν εκτενείς συνέργειες μεταξύ του σκέλους των μεταφορών και του ψηφιακού σκέλους του CEF, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρηματοδοτική μόχλευση για έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιοποίησης των διαδρόμων του ΔΕΔ-Μ·

20.  επισημαίνει εκ νέου ότι οι ΜΜΕ αποτελούν ουσιώδες τμήμα της οικονομίας της Ένωσης και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ολόκληρη την Ένωση· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό για τις ΜΜΕ επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και να υποστηριχθούν οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα των ΜΜΕ, υποστηρίζοντας επίσης συνεταιριστικές εταιρείες με κοινωνικές, αλληλέγγυες και ηθικές πρακτικές· σημειώνει, ωστόσο, με βαθιά ανησυχία τις περικοπές του Συμβουλίου στο μέσο για τις ΜΜΕ, οι οποίες στέλνουν αντιφατικό μήνυμα στις επιχειρήσεις της Ένωσης· θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση την οποία στηρίζει, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορεί να αποτελέσουν βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των ΜΜΕ και για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ένωση· υπενθυμίζει εν προκειμένω τα προγράμματα COSME και «Ορίζων 2020»·

21.  αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει περαιτέρω, πέρα από το ΣΠ 2019 και τα προφίλ που προβλέπονταν πριν από το ΕΤΣΕ, τα προγράμματα που είναι καίριας σημασίας για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και τα οποία αντανακλούν τις ευρύτερα συμφωνημένες προτεραιότητες της Ένωσης, ήτοι το Erasmus+, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Marie Curie, «Υπεροχή στο διάστημα», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και του μέσου για τις ΜΜΕ), το COSME, τον CEF και το EaSI·

22.  αυξάνει, ως εκ τούτου, το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον υποτομέα 1α κατά 566 773 112 EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ 2019 (εξαιρουμένων της αποκατάστασης στα επίπεδα προ του ΕΤΣΕ, της αντιστάθμισης της πρότασης για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), αύξηση η οποία θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του διαθέσιμου περιθωρίου, καθώς και με περαιτέρω κινητοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων·

23.  χαιρετίζει τη δέσμευση για μια ανανεωμένη ατζέντα της Ένωσης στον τομέα της άμυνας, συγκεκριμένα, μέσω της συμφωνίας σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP)· εκφράζει την πρόθεσή του να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή από την Επιτροπή των συμφωνιών που έχουν συναφθεί για το EDIDP και για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, που θα πρέπει να περιληφθούν στη διορθωτική επιστολή που θα εκδώσει η Επιτροπή τον Οκτώβριο 2018·

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το μειούμενο ποσοστό ανεργίας των νέων σε επίπεδο Ένωσης το οποίο ανέρχεται σε 14,8 % (1η Οκτωβρίου 2018), αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το επίπεδο εξακολουθεί να παραμένει απαράδεκτα υψηλό σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη νεολαία» μέσω της ΠΑΝ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία όσον αφορά την ανάγκη παροχής νέας χρηματοδότησης για την ΠΑΝ, καθώς και για τη συμπερίληψη των αντίστοιχων πιστώσεων στο ΣΠ 2019· θεωρεί, ωστόσο, ότι, λόγω των προκλήσεων και των κινδύνων που προκύπτουν από την ανεργία των νέων, η ΠΑΝ θα πρέπει να διαθέτει ενισχυμένες πιστώσεις και, ως εκ τούτου, αποφασίζει να αυξήσει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την ΠΑΝ σε 580 εκατομμύρια EUR για το 2019· θεωρεί ότι η αύξηση αυτή είναι επιπρόσθετη προς το ποσό που έχει προγραμματιστεί για την ΠΑΝ για την περίοδο 2014-2020·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής να επιταχυνθεί για να καλυφθούν οι καθυστερήσεις· σημειώνει ότι, μολονότι το Συμβούλιο δεν έχει θέσει υπό αμφισβήτηση το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που πρότεινε η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο θα εξετάσει προσεκτικά τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της Επιτροπής με σκοπό να προσαρμοστούν οι πιστώσεις πληρωμών στις πραγματικές ανάγκες για να αποφευχθεί η ανασύσταση ανεκτέλεστων πληρωμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ·

26.  με βάση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την αναθεώρηση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ), συμφωνεί με τη μεταφορά 40 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 17,2 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών από τον υποτομέα 1β στον τομέα 2·

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

27.  υπενθυμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση των αναγκών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σημαντικά χαμηλότερο ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό που αναμένεται να είναι διαθέσιμο το 2019·

28.  σημειώνει τις περικοπές του Συμβουλίου, ύψους -328,13 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (0,52 % σε σύγκριση με το ΣΠ 2019) και -328,13 σε πιστώσεις πληρωμών (0,57 % σε σύγκριση με το ΣΠ 2019), αλλά θεωρεί ότι η διορθωτική επιστολή της Επιτροπής θα πρέπει να παραμείνει η βάση για κάθε αξιόπιστη αναθεώρηση των πιστώσεων του ΕΓΤΕ, και αποκαθιστά αναλόγως τα επίπεδα του ΣΠ 2019, εν αναμονή της εξέτασης της εν λόγω διορθωτικής επιστολής στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής·

29.   αποφασίζει να αυξήσει τη χρηματοδότηση για την στήριξη έκτακτης ανάγκης ιδίως για το χοιρινό κρέας υπό το φως της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες για τους γεωργούς και τους εργαζομένους στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη νόσο· αποφασίζει να εκφράσει την ισχυρή υποστήριξή του για τον γεωργικό τομέα της Ένωσης μέσω αύξησης των πιστώσεων για τα οπωροκηπευτικά προϊόντα, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα και των επιπτώσεων του ρωσικού εμπάργκο, καθώς και για την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του βακτηρίου plaques xilella fastidiosa και της αστάθειας της τιμής του ελαιόλαδου·

30.  επισημαίνει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, οι οποίοι βοηθούν την Ένωση και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και βασισμένες σε επιστημονικά στοιχεία αποφάσεις σχετικά με την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών της Ένωσης·

31.  αποφασίζει να προτείνει αύξηση της τάξης των 20 εκατομμυρίων EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ 2019 για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και για να διασφαλιστούν η κερδοφορία και η βιωσιμότητα των εν λόγω μέσων διαβίωσης στο μέλλον·

32.  αποφασίζει, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, να προτείνει αύξηση κατά 15,6 εκατομμύρια EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ 2019 για δράσεις σχετικά με το κλίμα· επιπλέον, υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την ανάσχεση και αντιστροφή της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και υπογραμμίζει ότι η αύξηση αυτή συμβάλλει επίσης στην προστασία της βιοποικιλότητας·

33.  αποφασίζει, με γνώμονα την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την αναθεώρηση της ΠΣΔΜ, να αποδεσμεύσει το αποθεματικό που εισήγαγε το Συμβούλιο για τα ποσά που μεταφέρονται από τον υποτομέα 1β·

34.  επισημαίνει τις επιπτώσεις της ακραίας ξηρασίας που πλήττει τα κράτη μέλη τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στη γεωργία και θέτοντας σε κίνδυνο μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, και επισημαίνει εν προκειμένω την ανάγκη εξασφάλισης μέτρων στήριξης με στόχο την παροχή βοήθειας στους αγρότες που πλήττονται περισσότερο·

35.  αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τα μέγιστα επίπεδα πιστώσεων που προβλέπονται στον σχετικό κανονισμό, για τα προγράμματα POSEI[9], υπογραμμίζοντας τη σημασία των εν λόγω προγραμμάτων για την ανθεκτικότητα των γεωργικών παραγωγών, και τονίζει την εύθραυστη οικονομική κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών·

36.   αυξάνει, ως εκ τούτου, τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων κατά 154,1 εκατομμύρια EUR, εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων, αφήνοντας περιθώριο 190,8 εκατομμυρίων EUR κάτω από το ανώτατο όριο των αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα 2·

Τομέας 3 - Ασφάλεια και ιθαγένεια

37.  επαναλαμβάνει τη μακροχρόνια πεποίθησή του ότι το ανώτατο όριο του τομέα 3 έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ανεπαρκές για την ικανοποιητική χρηματοδότηση της εσωτερικής διάστασης των βασικών προκλήσεων που σχετίζονται, αφενός, με την εσωτερική ασφάλεια και την ασφάλεια των πολιτών και, αφετέρου, με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες·

38.  αναμένει ότι, τόσο το 2019 όσο και κατά τα επόμενα έτη, η πίεση που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω κράτη μέλη στα συστήματα μετανάστευσης και ασύλου τους και στα σύνορά τους θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και είναι, για τον λόγο αυτό, της γνώμης ότι χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση στον τομέα των προσφύγων και της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων και ενόψει απρόβλεπτων αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον στους εν λόγω τους τομείς· ενισχύει, συνεπώς, το ΤΑΜΕ όσον αφορά τη στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης στην Ένωση, την προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και την ενίσχυση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής, ιδίως για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν τα μέτρα ένταξης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, και ιδίως τα παιδιά και τους ασυνόδευτους ανηλίκους·

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το ΤΑΜΕ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η νέα νομοθεσία για το Δουβλίνο ΙΙ (αν υποτεθεί ότι θα εγκριθεί έως το τέλος του 2018) και απορρίπτει την απόφαση του Συμβουλίου να μεταφέρει τις αντίστοιχες πιστώσεις σε αποθεματικό·

40.  υπογραμμίζει ότι η εσωτερική ασφάλεια πρέπει να παραμείνει μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ένωσης και τονίζει τον ρόλο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) ως βασικού χρηματοδοτικού μέσου για τη στήριξη των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να αυξήσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΤΕΑ, μεταξύ άλλων, για να ενισχυθεί η παροχή στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και να παρασχεθεί βοήθεια στα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών·

41.  επισημαίνει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί της Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων όσον αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών της Ένωσης· αποφασίζει να αυξήσει τις δημοσιονομικές πιστώσεις και τη στελέχωση της Ευρωπόλ, του CEPOL, του eu-LISA, της Eurojust και της EPPO·

42.  επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαία η επαρκής χρηματοδότηση και στελέχωση της EPPO· σημειώνει ότι στο ΣΠ 2019 η συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4 911 000 EUR. επισημαίνει ότι η εν λόγω πίστωση προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με το προσωπικό της EPPO, τις δαπάνες υποδομών, άλλες διοικητικές δαπάνες και τις επιχειρησιακές δαπάνες· σημειώνει ότι προβλέπονται μόνο 35 θέσεις προσωπικού, γεγονός που συνεπάγεται ότι μετά την αφαίρεση των θέσεων 23 Ευρωπαίων εισαγγελέων, προβλέπονται μόνο 12 θέσεις για διοικητικά καθήκοντα· θεωρεί ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, ιδίως όσον αφορά τα δύο επιπλέον κράτη μέλη που αποφάσισαν πρόσφατα να προσχωρήσουν στην EPPO· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να χορηγήσει εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση για την αύξηση του προσωπικού που προβλέπεται για το 2020 και να ευθυγραμμίσει τη διαβάθμιση του γενικού εισαγγελέα και των Ευρωπαίων εισαγγελέων με τη διαβάθμιση του επιπέδου διοίκησης της OLAF και της Ευρωπόλ·

43.  εκφράζει τη λύπη του για τις αυθαίρετες περικοπές, ύψους άνω των 35 εκατομμυρίων EUR, που προτείνει το Συμβούλιο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε διάφορα προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, της ιθαγένειας, της δικαιοσύνης και της δημόσιας υγείας, παρά τα άριστα ποσοστά εκτέλεσης των εν λόγω προγραμμάτων και παρά το γεγονός ότι πολλά σχέδια υψηλής ποιότητας μένουν χωρίς χρηματοδότηση λόγω της ήδη υφιστάμενης ανεπάρκειας πόρων· επαναφέρει όλες τις γραμμές τουλάχιστον στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού και προτείνει πρόσθετες αυξήσεις σε σχετικές γραμμές·

44.  τονίζει την αξία του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για τη στήριξη του οπτικοακουστικού και του πολιτιστικού τομέα της ΕΕ και επιμένει ότι τα επίπεδα χρηματοδότησης πρέπει να ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες του προγράμματος· ζητεί αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τα υποπρογράμματα «MEDIA» και «Πολιτισμός», για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, των χαμηλών ποσοστών επιτυχίας των αιτήσεων· επίσης, αυξάνει τις πιστώσεις για τις δράσεις πολυμέσων και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ικανότητας των ΜΜΕ του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα·

45.  υπενθυμίζει τη στήριξή του προς τα προγράμματα που προωθούν τα δικαιώματα, την ισότητα, την ιθαγένεια και τη δικαιοσύνη· αποφασίζει να αυξήσει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τα μέσα που αφορούν την απαγόρευση των διακρίσεων και την ισότητα γενικότερα, και ειδικά για το πρόγραμμα Daphne, καθώς και για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου και την επιβολή των δικαιωμάτων των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+·

46  υπενθυμίζει ότι τα σχέδια που αφορούν τον πολιτισμό και την εκπαίδευση υποστηρίζονται σε μια σειρά προγράμματα και μέσα της Ένωσης, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, του ΕΤΣΕ και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των δαπανών· καλεί ιδίως την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνητικές συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ο CEF, το Erasmus+, το EaSI, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και το COSME, το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ για την υποστήριξη περισσότερων έργων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας·

47.  ενισχύει τον τομέα 3 κατά 127,75 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού, εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, και προτείνει να χρηματοδοτηθούν οι εν λόγω ενισχύσεις με περαιτέρω κινητοποίηση των ειδικών μηχανισμών·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

48.  τονίζει ότι οι σύνθετες γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση απαιτούν επειγόντως ενίσχυση της εξωτερικής παρουσίας της Ένωσης· τονίζει για άλλη μια φορά ότι η εξωτερική δράση της Ένωσης μπορεί να είναι αξιόπιστη μόνο εάν συνοδεύεται από επαρκείς οικονομικούς πόρους· υπενθυμίζει ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης υπερβαίνουν κατά πολύ το σημερινό μέγεθος του τομέα 4 και ζητεί να υπάρχει επαρκές περιθώριο ελιγμών σε περίπτωση απρόβλεπτων εξωτερικών κρίσεων·

49.  υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) πρέπει να περνά μέσα από τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην παροχή επαρκών τροφίμων υψηλής ποιότητας, καθαρού νερού και στην κατασκευή πρόσθετων εγκαταστάσεων διάθεσης λυμάτων για την επίτευξη των ΣΒΑ 2 και 6· επιπλέον, εφιστά την προσοχή στην κλίμακα και τις επιπτώσεις της ενεργειακής πενίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και απαιτεί πρόσθετα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής πενίας σύμφωνα με τον ΣΒΑ 7, ιδίως σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές στις εκτός δικτύου περιφέρειες όσον αφορά την ενέργεια·

50.  εν προκειμένω, επαναβεβαιώνει, σύμφωνα με την άποψη που εξέφρασε στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2018, ότι η σημερινή αναλογία της συνεισφοράς που καταβάλλεται στην FRT από τον προϋπολογισμό της Ένωσης (1 δισεκατομμύριο EUR) και τα κράτη μέλη (2 δισεκατομμύρια EUR) θα πρέπει να διατηρηθεί για τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης της FRT· αποφασίζει, συνεπώς, να μειώσει τις συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης από 1,45 δισεκατομμύρια EUR σε 450 εκατομμύρια EUR· πιστεύει ότι η διαφορά θα πρέπει, αντίθετα, να χρηματοδοτηθεί από τις διμερείς συνεισφορές των κρατών μελών·

51.  πιστεύει ότι η προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει κεφαλαιώδη σημασία για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και των αντίστοιχων ανθρωπιστικών προκλήσεων στις νότιες γειτονικές χώρες, όπως η Λιβύη· υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της δυναμικής κοινωνίας των πολιτών για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φτώχειας σε μακροπρόθεσμη προοπτική και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες· αποφασίζει, συνεπώς, να αυξήσει τους πόρους για τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και το νότιο τμήμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) στο πλαίσιο των διαφόρων σκελών του, ώστε να αντικατοπτρίζουν επίσης τη σημαντική πίεση κάτω από την οποία η ENI θα συνεχίσει να βρίσκεται το 2019·

52.   υπενθυμίζει ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί να προστατεύσει και να προωθήσει συνολικά τα δικαιώματα των παιδιών, των κοριτσιών και των γυναικών, καθώς και των ατόμων με αναπηρία και ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της εξωτερικής της πολιτικής· τονίζει τη σημασία που έχει η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα δράσης για την ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευρωπαϊκή πολιτική για τα άτομα με αναπηρία στις εξωτερικές σχέσεις· στο πνεύμα αυτό, κρίνει σκόπιμο να διαθέσει το 10 % των πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση σε περιοχές κρίσεων·

53.   υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που έχει η παροχή επαρκούς χρηματοδότησης στα Δυτικά Βαλκάνια προκειμένου να παγιωθεί η πορεία τους προς την ένταξη· αδυνατεί να κατανοήσει την πρόταση του Συμβουλίου να μειώσει το κονδύλιο για πολιτικές μεταρρυθμίσεις, δεδομένου ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά κάθε δημοκρατικού μετασχηματισμού· τονίζει την ανάγκη επαρκούς οικονομικής στήριξης του σχεδίου δράσης 2018-2020 της στρατηγικής για τα Δυτικά Βαλκάνια, και, κατά συνέπεια, αποφασίζει να αυξήσει το κονδύλιο για τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) για την περιοχή·

54.  επισημαίνει ότι η κατάσταση στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης συνιστά επίσης σημαντική πρόκληση για την Ένωση· είναι πεπεισμένο ότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση για να υποστηριχθούν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των γειτόνων μας, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα, να προωθηθεί η ειρήνη και να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των πολιτών των εν λόγω χωρών·

55.  ζητεί ενίσχυση της στήριξης της Ένωσης για την UNRWA, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018[10], λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στην περιοχή και της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν την ετήσια εισφορά τους στον οργανισμό· διευκρινίζει ότι η προτεινόμενη αύξηση προορίζεται αποκλειστικά για την UNRWA και έχει ως στόχο να αντισταθμιστεί η σχετική ζημία·

56.  είναι πεπεισμένο για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διαπροσωπικές επαφές και η κινητικότητα των νέων ως μία από τις βασικές στρατηγικές για την ενίσχυση του αντίκτυπου της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και της προβολής της στους πολίτες των χωρών εταίρων μας· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει τις συνεισφορές από τον ΜΑΣ, τον ΕΜΓ, τον ΜΠΒ ΙΙ και το μέσο εταιρικής σχέσης στο Erasmus +·

57.  σύμφωνα με την αρχή της αιρεσιμότητας, υποστηρίζει τη μείωση του ποσού που διατίθεται στην Τουρκία σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη οπισθοδρόμηση όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα· ταυτόχρονα, κρίνει αναγκαία την περαιτέρω ενίσχυση της άμεσης στήριξης της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των επαφών μεταξύ των λαών·

58.  κρίνει αναγκαίο να αυξηθούν οι πιστώσεις στη γραμμή του προϋπολογισμού για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, ως αποφασιστική συμβολή στη συνέχιση και εντατικοποίηση του έργου της αποστολής της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο και στην εξασφάλιση καλών συνθηκών διαβίωσης για τους Μαρωνίτες που επιθυμούν να επανεγκατασταθούν και για όλους τους εγκλωβισμένους ανθρώπους, όπως συμφωνήθηκε στην 3η Συμφωνία της Βιέννης, καθώς και για να υποστηριχτεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ώστε να προαχθούν με αυτόν τον τρόπο η εμπιστοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων·

59.  αναγνωρίζει τη μέτρια αύξηση στη χρηματοδότηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) που προτείνει η Επιτροπή, σημειώνοντας όμως ότι ο προϋπολογισμός της ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η επέκταση μιας σειράς αποστολών της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) κινδυνεύει να οξύνει το πρόβλημα το 2019· ακυρώνει τη μείωση που πρότεινε το Συμβούλιο για άλλα μέτρα και επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, η οποία θα οδηγούσε σε μικρότερη ευελιξία στην αντιμετώπιση απρόσμενων κρίσεων·

60.  κατά συνέπεια, αποφασίζει να ακυρώσει όλες σχεδόν τις περικοπές του Συμβουλίου, να ενισχύσει τον τομέα 4 κατά 425,4 εκατομμύρια EUR πάνω από το ΣΠ 2019 (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων), μειώνοντας παράλληλα τις γραμμές που σχετίζονται με την FRT και την Τουρκία και μη αποκαθιστώντας της περικοπές του Συμβουλίου με συνολική επίπτωση -1,24 δισεκατομμυρίων EUR, με αποτέλεσμα να προκύπτει καθαρή διαφορά - 819,1 εκατομμυρίων EUR σε σχέση με το ΣΠ 2019 στον τομέα 4·

Τομέας 5 – Διοίκηση· Άλλοι τομείς – Δαπάνες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης

61.  θεωρεί ότι οι περικοπές του Συμβουλίου είναι αδικαιολόγητες και δεν αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες· επαναφέρει συνεπώς το ΣΠ 2019 για όλες τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης στους τομείς 1 έως 4·

Αποκεντρωμένοι Οργανισμοί

62.  προσυπογράφει, κατά γενικό κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες των οργανισμών· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι περαιτέρω περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών και δεν τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί· σημειώνει με ιδιαίτερη κατάπληξη την αυθαίρετη μείωση κατά μόνο 10 000 EUR στον CEPOL και καλεί το Συμβούλιο να κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο τα ουσιώδη στοιχεία που δικαιολογούν την άποψή του ότι οι περικοπές αυτές είναι αναγκαίες και εύλογες·

63.  σημειώνει ότι η χρηματοδότηση των οργανισμών με έσοδα από τέλη μειώνει την επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 1 δισεκατομμύριο EUR ετησίως· υπογραμμίζει ότι τα δημόσια καθήκοντα, όπως στον τομέα της υγείας, του περιβάλλοντος ή της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, θα πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης· πιστεύει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο εκδήλωσης συγκρούσεων συμφερόντων που ενδέχεται να προκύπτουν στους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από τα τέλη και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή τέτοιων συγκρούσεων·

64.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για την Ένωση η εστίαση στην ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις και προσωπικό για τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) και τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)· επισημαίνει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) και υπογραμμίζει την ανάγκη κινητοποίησης νέων πόρων γι’ αυτήν· αποκαθιστά τις σημαντικές περικοπές που πραγματοποίησε το Συμβούλιο στις πιστώσεις για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), θέτοντας παράλληλα μέρος των πιστώσεών τους σε αποθεματικό, εν αναμονή της προόδου όσον αφορά την επανεξέταση των ΕΕΑ·

65.  στο πλαίσιο των προκλήσεων που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ένωση όσον αφορά την ασφάλεια, και έχοντας κατά νου την ανάγκη για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση, αποφασίζει να ενισχύσει τις πιστώσεις για την Ευρωπόλ, τον eu-LISA, τον CEPOL, την Eurojust, την EPPO και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)·

66.  αναμένει ότι η πίεση που ασκείται σε ορισμένα συστήματα μετανάστευσης και ασύλου των κρατών μελών, καθώς και στα σύνορά τους, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα το 2019 και πιθανόν θα κλιμακωθεί, τονίζει ότι οι μελλοντικές ανάγκες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), όσον αφορά τους επιχειρησιακούς πόρους και το προσωπικό, θα πρέπει να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς και ενδεχομένως να επικαιροποιηθούν για τον προϋπολογισμό του 2019· αναμένει, συνεπώς, τη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επισκόπηση των δημοσιονομικών αναγκών για τον προϋπολογισμό του 2019 όσον αφορά τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις των εν λόγω οργανισμών το συντομότερο δυνατόν·

67.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι ο στόχος της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % έχει επιτευχθεί επιτυχώς· εκφράζει την πρόθεσή του να συμπεριλάβει κοινή δήλωση όλων των θεσμικών οργάνων η οποία να επιβεβαιώνει το τέλος αυτής της «εφάπαξ» άσκησης· θεωρεί ότι οι νέες θέσεις προσωπικού, τις οποίες ενέκρινε στο πλαίσιο της θέσης του, είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των πρόσθετων καθηκόντων που οφείλονται στις νέες εξελίξεις της πολιτικής και τη νέα νομοθεσία·

68.  υπενθυμίζει ότι η διοργανική ομάδα εργασίας για τους πόρους των αποκεντρωμένων οργανισμών 2 ολοκλήρωσε τις εργασίες της με την έγκριση συστάσεων σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την προσέγγιση για την επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, την αντιμετώπιση των νέων καθηκόντων, τις αξιολογήσεις των οργανισμών, την από κοινού χρήση οργανισμών, την αξιολόγηση των οργανισμών με περισσότερους του ενός τόπους εγκατάστασης και το υπόδειγμα για τη χρηματοδότηση των οργανισμών με έσοδα από τέλη· χαιρετίζει την κύρωση των εν λόγω συστάσεων από τα θεσμικά όργανα· εκφράζει την πρόθεσή του να συνεχίσει να ελέγχει το έργο της Επιτροπής σχετικά με τις εν λόγω συστάσεις στο μέλλον·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)

69.  υπογραμμίζει τη σημασία των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ-ΠΕ) ως μέσων για τον προσδιορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων και την εφαρμογή νέων πρωτοβουλιών που έχουν το δυναμικό να μετεξελιχθούν σε μόνιμες δραστηριότητες και προγράμματα της ΕΕ· μετά από προσεκτική ανάλυση όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την τήρηση των νομικών απαιτήσεων και τη δυνατότητα εκτέλεσης, αποφασίζει να θεσπίσει μια ισόρροπη δέσμη ΔΣ-ΠΕ που να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου·

70.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση του DiscoverEU, για τη διανομή 15 000 εισιτηρίων Interrail σε 18χρονους Ευρωπαίους το 2018, καθώς και για την πρόταση της Επιτροπής για τη διάθεση 700 εκατομμυρίων EUR για το ΠΔΠ 2021-2027, το οποίο συμβαδίζει με τις φιλοδοξίες της ΕΕ για την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης μεταξύ όλων των νέων· αποφασίζει να συνεχίσει τη σχετική προπαρασκευαστική ενέργεια το 2019 και είναι αποφασισμένο να τη συνεχίσει και το 2020·

Ειδικοί μηχανισμοί

71.  υπενθυμίζει τη χρησιμότητα των ειδικών μέσων για την παροχή ευελιξίας πέραν των πολύ στενών ανώτατων ορίων του τρέχοντος ΠΔΠ, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις που επέφερε η ενδιάμεση αναθεώρηση του κανονισμού του ΠΔΠ· ζητεί να γίνει εκτεταμένη χρήση του μέσου ευελιξίας, του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων και του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες στον προϋπολογισμό 2019, προκειμένου να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για το ευρύ φάσμα νέων προκλήσεων και πρόσθετων αρμοδιοτήτων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο προϋπολογισμός της Ένωσης· υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας (ΑΕΒ) και του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωση (ΤΑΕΕ)·

Πληρωμές

72.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του ότι, παρά την πρόσφατη κάλυψη, η υστέρηση εκτέλεσης των πληρωμών έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα την τελευταία τριετία, ιδίως στον υποτομέα 1β· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα οι πολίτες της Ένωσης να μην επωφελούνται έγκαιρα από το πλήρες δυναμικό των προτεραιοτήτων και των σχεδίων της Ένωσης· επισημαίνει το γεγονός ότι, λόγω της κατάστασης αυτής, το ΣΠ 2019 αφήνει ένα πρωτοφανές περιθώριο ύψους 19,3 δισεκατομμυρίων EUR κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών· ενισχύει τις πιστώσεις πληρωμών στις γραμμές στις οποίες τροποποιούνται οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

Άλλα τμήματα

Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

73.  διατηρεί αμετάβλητο το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2019, σύμφωνα με το ψήφισμά του για την κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών που ενέκρινε η ολομέλεια στις 19 Απριλίου 2018[11], στα 1 999 144 000 EUR· ενσωματώνει δημοσιονομικά ουδέτερες τεχνικές προσαρμογές οι οποίες αντανακλούν επικαιροποιημένες πληροφορίες που δεν ήταν διαθέσιμες νωρίτερα κατά το τρέχον έτος·

74.  σημειώνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2019 αντιστοιχεί στο 18,53 %, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 2018 (18,85 %) και το χαμηλότερο που έχει σημειωθεί στον τομέα V εδώ και περισσότερο από 15 έτη·

75.  σημειώνει ότι, λόγω των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019, οι δαπάνες θα είναι υψηλότερες σε ορισμένους τομείς, ιδίως σε σχέση με τους μη επανεκλεγόμενους βουλευτές και τους βοηθούς τους, ενώ εξοικονόμηση, αν και σε μικρότερη κλίμακα, θα προκύψει σε άλλους τομείς λόγω της μείωσης του όγκου της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ενός έτους εκλογών·

76.  εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2019 θα περιλαμβάνει περαιτέρω δόσεις επενδύσεων ουσιαστικού χαρακτήρα που άρχισαν ήδη το 2016 με σκοπό τη σημαντική βελτίωση της ασφάλειας του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι τα εν λόγω έργα καλύπτουν διάφορους τομείς, κυρίως όσον αφορά τα κτίρια, δηλαδή την αναβάθμιση της ασφάλειας στην είσοδο, τον εξοπλισμό και το προσωπικό, όπως το σχέδιο iPACS, αλλά και βελτιώσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των επικοινωνιών·

77.  λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Προεδρείου να επιλέξει δύο επιλογές, τη διαρθρωτική ανακαίνιση και τον επανασχεδιασμό, για την περαιτέρω επεξεργασία του κτιρίου της PHS· παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να παράσχουν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή λεπτομερή προϋπολογισμό για κάθε μία από αυτές τις επιλογές, επιπροσθέτως προς όλες τις τεχνικές προδιαγραφές·

78.  μειώνει το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας του για το 2019 κατά 59 θέσεις (στόχος για μείωση του προσωπικού κατά 1 %), με βάση τη συμφωνία της 14ης Νοεμβρίου 2015 με το Συμβούλιο όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, στην οποία ορίζεται ότι τα μέτρα του Κοινοβουλίου για την ετήσια μείωση προσωπικού θα συνεχιστούν έως το 2019·

79.  λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2018 που επιβεβαιώνει την άρνηση του Κοινοβουλίου να χορηγήσει πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τα έξοδα διαμονής των βουλευτών του ΕΚ, τα έξοδα ταξιδίου και τα επιδόματα κοινοβουλευτικής συνδρομής (απόφαση στις υποθέσεις T-639/15 έως T-666/15 Μαρία Ψαρά κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου και T-94/16, Gavin Sheridan κατά Κοινοβουλίου)·

80.  υπενθυμίζει ότι, στις 23 Οκτωβρίου 1997, στο ψήφισμά του για τον γενικό προϋπολογισμό του 1998, το Κοινοβούλιο κάλεσε το Προεδρείο του να ζητήσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο να διερευνήσει το καθεστώς προαιρετικής συντάξεως του Κοινοβουλίου, το οποίο οδήγησε στην έκδοση της γνώμης αριθ. 5/99 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ημερομηνία 16 Ιουνίου 1999, σχετικά με το «ταμείο και σύστημα συνταξιοδότησης των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»· καλεί τώρα το Προεδρείο να ζητήσει επειγόντως από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκδώσει άλλη μια παρόμοια γνώμη σχετικά με το σύστημα και το ταμείο συνταξιοδότησης το 2019·

81.  υπενθυμίζει ότι, με σημείωμα προς το Προεδρείο, με ημερομηνία 8 Μαρτίου 2018, ο Γενικός Γραμματέας του δέχτηκε ότι το ταμείο συνταξιοδότησης που συνδέεται με το καθεστώς προαιρετικής συντάξεως των βουλευτών θα εξαντλήσει το κεφάλαιό του πολύ πριν από τη λήξη των υποχρεώσεων χορήγησης συντάξεων και πιθανώς ήδη πριν από το 2024· ως εκ τούτου, καλεί τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο, τηρώντας στο ακέραιο το καθεστώς των βουλευτών, να θεσπίσουν επειγόντως με το ταμείο συνταξιοδότησης ένα σαφές σχέδιο, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να αναλάβει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του για το καθεστώς προαιρετικής συντάξεως των βουλευτών του αμέσως μετά τις εκλογές του 2019·

82.  ζητεί πρόσθετη ενωσιακή στήριξη για την κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ, ιδίως με την παροχή αυξημένης χρηματοδοτικής και προσωπικής υποστήριξης στην αρμόδια γραμματεία·

83.  ζητεί αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού κόμβου πολυμέσων, που εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό του 2018, για τη συνεργασία με τηλεοπτικούς σταθμούς, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους εταίρους με στόχο τη διαμόρφωση στόχων κατάρτισης για νέους δημοσιογράφους, ιδίως όσον αφορά τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις ειδήσεις που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και αξιολογούνται από ομοτίμους·

84.  υπενθυμίζει την ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 στην οποία το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου εκτιμάται σε 114 εκατομμύρια EUR ετησίως· σημειώνει, επιπλέον, ότι σύμφωνα με το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων[12], το 78 % του συνόλου των μετακινήσεων του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Κοινοβουλίου προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα της γεωγραφικής του διασποράς· τονίζει ότι στην έκθεση εκτιμάται επίσης ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της γεωγραφικής διασποράς κυμαίνεται μεταξύ 11 000 και 19 000 τόνων εκπομπών CO2· επαναλαμβάνει ότι η διασπορά αυτή δημιουργεί αρνητική εικόνα στην κοινή γνώμη και ζητεί συνεπώς έναν χάρτη πορείας προς μία ενιαία έδρα και μείωση των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού·

85.  παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα να καταρτίσει λεπτομερείς ρυθμίσεις για περισσότερη κοινοχρησία των λειτουργιών και υπηρεσιών υποστήριξης από το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή·

Τμήμα IV - Δικαστήριο

86.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ 2019 σε όλες τις θέσεις του προϋπολογισμού όπου πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο και οι οποίες είναι θεμελιώδους σημασίας για τη λειτουργία του Δικαστηρίου, και αποκαθιστά τις εκτιμήσεις για δύο θέσεις του προϋπολογισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα του Δικαστηρίου να αντεπεξέρχεται στις όλο και πιο υψηλές απαιτήσεις μετάφρασης·

87.  επαναφέρει τις 16 θέσεις και τις σχετικές πιστώσεις που περιέκοψε η Επιτροπή στο ΣΠ 2019 για να αποφευχθούν ενδεχόμενες ελλείψεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την παραγωγικότητα των δικαστηρίων στο πλαίσιο των νέων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το Δικαστήριο και της συνεχούς αύξησης του φόρτου εργασίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να εγκριθεί η δημιουργία των 16 νέων μόνιμων θέσεων για τις υπηρεσίες υποστήριξης, τις οποίες πρότεινε αρχικά το Δικαστήριο και απέρριψε η Επιτροπή·

Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο

88.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ 2019 σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο, ούτως ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο να υλοποιήσει το πρόγραμμα εργασίας του και να συντάξει τις προγραμματισμένες εκθέσεις λογιστικού ελέγχου·

Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

89.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ 2019 σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο·

90.  αυξάνει, σε διάφορες γραμμές, τα ποσά πάνω από το επίπεδο του ΣΠ 2019, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της ίδιας της Επιτροπής των Περιφερειών·

Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών

91.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ 2019 σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο·

92.  αυξάνει, σε διάφορες γραμμές, τα ποσά πάνω από το επίπεδο του ΣΠ 2019, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της ίδιας της Επιτροπής των Περιφερειών·

Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

93.  διατηρεί αμετάβλητο το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του Διαμεσολαβητή για το 2019, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή στο ΣΠ 2019·

Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

94.  αποφασίζει να μην επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ 2019 στη γραμμή στην οποία πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο, λόγω της μεγάλης αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

95.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ 2019 σε όλες τις γραμμές στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο·

96.  αυξάνει, σε διάφορες γραμμές, τα ποσά πάνω από το επίπεδο του ΣΠ, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της ίδιας της ΕΥΕΔ·

97.  επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει την ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας και την ενισχύει για να επιτευχθεί ισχυρότερη συντονισμένη απάντηση της Ένωσης στην πρόκληση της παραπληροφόρησης·

98.  επαναφέρει τις 28 + 5 θέσεις και τις σχετικές πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο, δεδομένου ότι συνιστούν μέτρια αύξηση του προσωπικού η οποία δικαιολογείται από τις σημαντικές νέες αρμοδιότητες της ΕΥΕΔ, και ιδίως εκείνες που συνδέονται με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και συγκεκριμένα τη δημιουργία νέας αντιπροσωπείας της Ένωσης στο Λονδίνο και νέας μονάδας στην έδρα, και με την έγκριση ορισμένων πρωτοβουλιών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας κατά τους τελευταίους μήνες.

o

o  o

99.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

 • [1]  ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
 • [2]  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
 • [3]  ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
 • [4]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
 • [5]  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
 • [6]  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2018)0089.
 • [7]  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2018)0182.
 • [8]  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2018)0311.
 • [9]  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 23).
 • [10]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0042.
 • [11]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0182.
 • [12]  ΕΕ C 436 της 24.11.2016, σ. 2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

5

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Auke Zijlstra

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου