RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

11.10.2018 - (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))

Partea 1: Propunere de rezoluție
Comisia pentru bugete
Raportori: Daniele Viotti (secțiunea III – Comisia)
Paul Rübig (alte secțiuni)


Procedură : 2018/2046(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0313/2018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene[1],

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[2],

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[3],

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[4] (Regulamentul privind CFM),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[5],

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2018 referitoare la orientările generale pentru pregătirea bugetului[6],

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2019[7],

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat de Comisie la 21 iunie 2018 (COM(2018)0600),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2018 și transmisă Parlamentului European la 13 septembrie 2018 (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2018 referitoare la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2019[8],

–  având în vedere articolul 88 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele celorlalte comisii interesate (A8-0313/2018),

Secțiunea III

Prezentare generală

1.  subliniază că bugetul pe 2019 în lectura Parlamentului reflectă pe deplin prioritățile politice adoptate de o majoritate covârșitoare în rezoluțiile sale sus-menționate, și anume în Rezoluția din 15 martie 2018 referitoare la orientările generale și în Rezoluția din 5 iulie 2018 referitoare la mandatul pentru trilog; reamintește că în prim-planul acestor priorități se află: creșterea economică durabilă, inovarea, competitivitatea, securitatea, abordarea cauzelor profunde ale fluxurilor de refugiați și de migrație, gestionarea fluxurilor de refugiați și de migrație, lupta împotriva schimbărilor climatice și tranziția către o energie sustenabilă, precum și o atenție deosebită acordată tinerilor;

2.  evidențiază că, înainte de retragerea Regatului Unit din Uniune, Uniunea are nevoie de resursele financiare necesare pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor, pentru a putea să trateze în mod eficace numeroasele priorități menționate mai sus și să facă față provocărilor cu care se confruntă și pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor săi;

3.  pune în lumină faptul că cetățenii Europei se așteaptă ca Uniunea să nu precupețească niciun efort pentru a asigura creștere economică și a impulsiona crearea de locuri de muncă în mod uniform în toate regiunile sale; reamintește că satisfacerea acestor așteptări necesită investiții în cercetare și inovare, digitalizare, educație, infrastructură și întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), precum și pentru stimularea ocupării forței de muncă, în special în rândul tinerilor din Europa; nu este de acord cu faptul că, încă o dată, Consiliul propune tăieri de fonduri chiar de la programele menite să facă economia Uniunii mai competitivă și mai inovatoare; atrage atenția că, în plus, aceste programe, de pildă Orizont 2020, au primit un număr mult mai mare de proiecte decât pot finanța, ceea ce constituie o proastă folosire a resurselor și înseamnă că multe proiecte excelente nu beneficiază de fonduri; mai scoate, de asemenea, în evidență faptul că programe precum Erasmus+, Orizont 2020 și programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) sunt o dovadă vie a avantajelor conlucrării la nivelul întregii Uniuni și întăresc sentimentul apartenenței la familia europeană; hotărăște, așadar, să prevadă mult mai multe resurse pentru Erasmus+ și programele care contribuie la creștere economică și crearea de locuri de muncă, inclusiv Orizont 2020, Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) și COSME;

4.   își reafirmă hotărârea de a-și respecta angajamentele asumate în cursul negocierilor privind Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), și anume de a reduce la minimum impactul reducerilor legate de FEIS asupra programului Orizont 2020 și a MIE în cadrul procedurii bugetare anuale; propune, prin urmare, să se compenseze aceste reduceri prin restabilirea profilului anual inițial al celor două programe, pentru a le permite să își îndeplinească integral obiectivele convenite în cursul procesului de adoptare a legislației relevante; 

5.  evidențiază că șomajul în rândul tinerilor este mai scăzut decât în anii anteriori, dar rămâne inacceptabil de ridicat în unele state membre și că situația tinerilor neîncadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) și a șomerilor pe termen lung este deosebit de îngrijorătoare; atrage atenția că tinerii reprezintă grupul cel mai expus riscului de sărăcie și excluziune socială și economică; decide, prin urmare, să aloce mai multe resurse pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), peste nivelul propus de Comisie; insistă că o astfel de majorare a resurselor nu ar trebui în niciun caz percepută ca o simplă alocare anticipată a creditelor pentru YEI în contextul revizuirii la jumătatea perioadei a CFM; subliniază totuși că YEI ar trebui să fie îmbunătățită în continuare și eficientizată, cu scopul de a crește valoarea sa adăugată europeană pentru politicile de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor din statele membre, asigurând, în special, faptul că YEI nu înlocuiește finanțarea politicilor naționale anterioare;

6.  reamintește că politica de coeziune joacă un rol principal în dezvoltarea și creșterea economică a Uniunii, precum și în convergența dintre statele membre și regiuni; reliefează angajamentul Parlamentului de a asigura credite adecvate pentru aceste programe, care reprezintă o politică fundamentală a Uniunii;

7.   regretă că după previziunile actuale, doar 19,3 % din bugetul Uniunii pentru 2014 – 2020 ar urma să fie dedicat măsurilor legate de climă, ratând, astfel, ținta de 20 %, un obiectiv anterior Acordului de la Paris privind schimbările climatice; înțelege că acest lucru se datorează în bună măsură întârzierilor din programele aferente politicii de coeziune și dezvoltării rurale; îndeamnă statele membre, care administrează aceste programe, să accelereze execuția lor punând accentul pe cheltuielile legate de schimbările climatice pentru a compensa alocările mai reduse făcute în primii ani ai CFM; solicită Comisiei să elaboreze un plan de acțiune în cadrul unor programe cu potențial masiv de a contribui la atingerea obiectivului de cheltuieli legate de climă; solicită, de asemenea, un solid exercițiu anual de consolidare pentru a realiza progrese către obiectivul de integrare a dimensiunii climatice, cu garanții concrete și coerente care să asigure că deciziile bugetare țin seama de obiectivele climatice, în conformitate cu angajamentele asumate de Uniune în cadrul Acordului de la Paris, precum și prezentarea unor rapoarte cuprinzătoare în scopul lansării de inițiative în cazul neîndeplinirii obiectivelor;

8.  subliniază că fondurile din cadrul rubricii 3 au fost în mare parte mobilizate în ultimii ani pentru a răspunde provocărilor generate de criza refugiaților și a migrației și că aceste acțiuni ar trebui să continue și să fie consolidate în măsura necesarului și atât timp cât este nevoie; invită Comisia să monitorizeze în mod activ adecvarea alocărilor din cadrul rubricii 3 și să utilizeze pe deplin toate instrumentele disponibile pentru a răspunde în timp util la orice eveniment neprevăzut care ar putea necesita finanțare suplimentară în domeniul migrației, acordând o atenție specială regiunilor insulare care intră sub incidența articolului 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; decide să majoreze resursele Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI), pentru a acoperi în totalitate nevoile Uniunii în domeniul migrației, în special pentru a sprijini statele membre să îmbunătățească condițiile de primire, măsurile și practicile de integrare a solicitanților de azil și a migranților, și pentru a asigura o mai mare solidaritate și partajare a responsabilității între statele membre, precum și strategii de returnare mai echitabile și mai eficace; constată, încă o dată, că plafonul de la rubrica 3 este insuficient pentru a putea asigura fonduri adecvate pentru dimensiunea internă a acestor priorități sau pentru alte programe prioritare, cum ar fi cele din domeniile sănătății, siguranței alimentare, securității, justiției, cetățeniei și culturii; consideră că autoritățile locale care își manifestă dorința de a sprijini programul de relocare al Uniunii ar trebui sprijinite suplimentar prin componenta de gestionare directă a FAMI;

9.  insistă că, date fiind recentele preocupări legate de securitate apărute pe întreg teritoriul Uniunii, finanțarea de la rubrica 3 ar trebui, de asemenea, să acorde o atenție deosebită măsurilor care vor duce la creșterea nivelului de securitate a cetățenilor Uniunii; decide, din acest motiv, să majoreze resursele agențiilor din domeniul justiției și al afacerilor interne, cum ar fi Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL), Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă (eu-LISA), Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) și noul Parchet European (EPPO), care, din cauza creșterii volumului de muncă și a numărului de sarcini suplimentare, s-au confruntat în ultimii ani cu un deficit de personal și de finanțare;

10.  reiterează faptul că o parte a soluției la provocarea migrației și a refugiaților, precum și la grijile de securitate ale cetățenilor Uniunii rezidă în tratarea cauzelor profunde ale migrației și alocarea unor mijloace financiare suficiente pentru instrumentele de acțiune internă și externă, care vizează aspecte precum sărăcia, lipsa locurilor de muncă, educația și oportunitățile economice, instabilitatea, conflictele și schimbările climatice în vecinătatea europeană și Africa; este de părere că Uniunea ar trebui să utilizeze în mod optim mijloacele financiare de la rubrica 4, care s-au dovedit a fi insuficiente pentru a răspunde în egală măsură tuturor provocărilor externe;

11.  ia act de provocarea reprezentată pentru unele state membre de afluxul mare de migranți și de solicitanți de azil; regretă că, până în prezent, toate eforturile depuse pentru instituirea unui regim de migrație echitabil și uman la nivelul Uniunii au eșuat;

12.  regretă că Parlamentul nu a fost implicat corespunzător în discuțiile privind prelungirea Instrumentului pentru refugiații din Turcia (IRT); își reiterează poziția de principiu, conform căreia nu trebuie finanțate inițiative noi în detrimentul proiectelor externe existente ale UE; susține în continuare, reamintind totodată sprijinul său pentru continuarea IRT, că, având în vedere presiunea mare actuală pe resursele de la rubrica 4 pentru a răspunde provocărilor externe, inclusiv migrația, bugetul Uniunii ar trebui să contribuie la finanțarea celei de-a doua tranșe în aceeași proporție ca în cazul primei tranșe, și anume 1 miliard EUR, în timp ce statele membre ar trebui să contribuie cu 2 miliarde EUR la finanțarea sa;

13.  anulează toate reducerile propuse de Consiliu la proiectul de buget 2019 (PB 2019) pentru toate rubricile, cu excepții limitate la rubrica 4 și la subrubrica 1b; nu acceptă reducerile propuse în cazul unor programe cu valoare adăugată europeană maximă, de exemplu reducerile aplicate programului Orizont 2020 și MIE, două programe afectate deja de redistribuirile către FEIS, precum și majoritatea reducerilor aplicate politicilor externe; subliniază că logica din spatele tăierilor de fonduri propuse de Consiliu nu este susținută de cifrele reale privind stadiul de execuție al programelor și ignoră faptul că anumite programe au tipuri de implementare diferite;

14.  trage concluzia că, pentru a finanța corespunzător toate nevoile urgente și ținând seama de marjele foarte strânse sau inexistente la anumite rubrici în 2019, vor trebui mobilizate toate mecanismele de flexibilitate disponibile în Regulamentul privind CFM; se așteaptă ca Consiliul să împărtășească această abordare și să se ajungă ușor la un acord în faza de conciliere, ceea ce i-ar permite Uniunii să se ridice la înălțimea momentului și să facă față cu brio provocărilor viitoare, având în vedere că concilierea din acest an va fi ultima înainte de alegerile europene din mai 2019;

15.  stabilește nivelul general al creditelor pentru 2019 la 166 340 415 936 EUR în credite de angajament și 149 349 039 470 EUR în credite de plată, ceea ce reprezintă o creștere de 721 061 034 EUR în credite de angajament față de PB 2019;

Subrubrica 1a – Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă

16.  respinge reducerea nejustificată de 794 de milioane EUR propusă de Consiliu la subrubrica 1a, care reprezintă aproape jumătate din totalul reducerilor aplicate de Consiliu la angajamentele din cadrul rubricilor CFM; observă că astfel de reduceri contravin priorităților politice declarate ale Consiliului; este preocupat de asemenea de faptul că ele ar putea frâna implementarea unor programe care joacă un rol esențial în crearea de locuri de muncă și creșterea economică, cu un posibil impact negativ asupra economiei Uniunii;

17.  face trimitere în această privință la programe precum Orizont 2020 și MIE și programe spațiale emblematice, cum ar fi programul Copernicus, care aduc o valoare adăugată europeană foarte consistentă; regretă reducerile semnificative operate de Consiliu la Cadrul strategic comun pentru cercetare și inovare, cu un impact negativ covârșitor asupra programului Orizont 2020, și regretă, în special, reducerile la linii bugetare relevante precum Consolidarea cercetării în tehnologiile viitoare și emergente și Consolidarea infrastructurii europene de cercetare; constată, de asemenea, că multe dintre aceste programe aduc o contribuție importantă la lupta împotriva schimbărilor climatice și consideră că această contribuție ar trebui amplificată; în consecință, decide să anuleze toate reducerile aplicate de Consiliu și, în plus, să restabilească integral profilul inițial al liniilor bugetare aferente programului Orizont 2020 și MIE, care au fost reduse pentru dotarea Fondului de garantare al FEIS;

18.  reamintește că Erasmus+ rămâne un program foarte apreciat și extrem de popular care promovează mobilitatea în scop educațional și formarea profesională în rândul tinerilor, fapt demonstrat de volumul de cereri primite, care depășește cu mult fondurile disponibile și ajută, de asemenea, la fortificarea sentimentului identității europene și la încurajarea participării tinerilor la democrația europeană; regretă profund că proiectul de buget pe 2019 destinat programului Erasmus+ este cu mult sub așteptările Parlamentului, nedepășind nivelul de finanțare programat conform actualului CFM; de aceea, consideră esențial să se aloce fonduri suplimentare pentru componentele educație și formare și tineret ale programului Erasmus +, ca un corolar la consolidarea YEI de la subrubrica 1b;

19.  reamintește importanța promovării sinergiilor ample dintre MIE-Transporturi și MIE-Digital pentru a maximiza efectul de pârghie financiară pentru proiectele care urmăresc să stimuleze procesul de digitalizare a coridoarelor TEN-T;

20.  subliniază încă o dată că IMM-urile reprezintă o parte esențială a economiei Uniunii și joacă un rol crucial în crearea de locuri de muncă în întreaga Uniune; consideră că este necesar să se creeze un mediu de afaceri favorabil IMM-urilor, precum și să se susțină grupurile și rețelele de IMM-uri, sprijinind, de asemenea, întreprinderile cooperative cu practici sociale, solidare și etice; constată totuși cu profundă îngrijorare reducerile aplicate de Consiliu instrumentului pentru IMM-uri, care transmit un semnal contradictoriu întreprinderilor europene; consideră că bugetul Uniunii și accesul la finanțare pe care acesta îl sprijină, întreprinderile nou-înființate și microîntreprinderile pot fi instrumente esențiale pentru ca IMM-urile să devină mai competitive și mai inovatoare și pentru a promova spiritul antreprenorial în Uniune; reamintește în acest sens COSME și Orizont 2020;

21.  decide, prin urmare, să se majoreze și mai mult, peste limitele din PB 2019 și peste profilurile programelor înainte de reducerile aplicate în favoarea FEIS, fondurile pentru acele programe care sunt esențiale pentru stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă și care reflectă prioritățile Uniunii care se bucură de un larg consens, mai precis Erasmus+, Orizont 2020 (inclusiv Marie Curie, poziția de lider în sectorul spațial, Consiliul European pentru Cercetare, Instrumentul pentru IMM-uri), COSME, MIE și EaSI;

22.  majorează, așadar, nivelul creditelor de angajament de la subrubrica 1a peste nivelul din PB 2019 cu 566 773 112 EUR (fără a include creditele alocate pentru a reinstitui nivelul anterior realocării către FEIS, compensarea pentru propunerea de înființare a Autorității Europene a Muncii, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare), urmând a se finanța din marja disponibilă, precum și printr-o nouă mobilizare a marjei globale pentru angajamente;

23.  salută angajamentul față de o agendă reînnoită de apărare a Uniunii, manifestat prin acordul privind Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP); își exprimă intenția de a da o atenție deosebită punerii în practică de către Comisie a acordurilor obținute cu privire la EDIDP și Corpul european de solidaritate, care ar trebui să fie prevăzute în scrisoarea rectificativă, ce urmează să fie publicată de Comisie în octombrie 2018;

Subrubrica 1b – Coeziune economică, socială și teritorială

24.  salută scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor la nivelul Uniunii cu 14,8 % (la 1 octombrie 2018), dar regretă că, în anumite state membre, nivelul rămâne inacceptabil de ridicat; subliniază că, pentru a soluționa această problemă, este important să se asigure fonduri adecvate sistemelor aferente Garanției pentru tineret prin intermediul YEI și al Fondului social european (FSE); salută acordul obținut cu privire la nevoia de a furniza noi fonduri pentru YEI și la includerea unor credite corespunzătoare în PB 2019; consideră, cu toate acestea, că, având în vedere provocările și riscurile pe care le presupune șomajul în rândul tinerilor, YEI ar trebui să beneficieze de o majorare a creditelor alocate și, prin urmare, hotărăște să majoreze creditele de angajament pentru YEI până la 580 de milioane EUR în 2019; consideră că această creștere este în plus față de suma pentru YEI programată în prezent pentru perioada 2014-2020;

25.  invită statele membre să accelereze implementarea programelor din cadrul politicii de coeziune pentru a recupera întârzierile; constată că, deși Consiliul nu contestat nivelul creditelor de plată propuse de Comisie, Parlamentul va examina cu atenție previziunile actualizate ale Comisiei, pentru a ajusta creditele de plată la nevoile reale, evitând astfel acumularea altor restanțe la plată la sfârșitul actualului CFM;

26.  în conformitate cu acordul la care s-a ajuns cu privire la revizuirea Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS), este de acord cu transferarea a 40 de milioane EUR în credite de angajament și 17,2 milioane EUR în credite de plată de la subrubrica 1b la rubrica 2;

Rubrica 2 – Creștere economică durabilă: resurse naturale

27.  reamintește că propunerea Comisiei de majorare a creditelor pentru finanțarea nevoilor Fondului european de garantare agricolă (FEGA) este motivată, în mare măsură, de reducerea considerabilă a nivelului veniturilor alocate preconizate a fi disponibile în 2019;

28.  ia act de reducerile de 310 milioane EUR în credite de angajament (-0,52 % comparativ cu PB 2019) și -328,13 milioane EUR în credite de plată (-0,57 % comparativ cu PB 2019) propuse de Consiliu, dar consideră că scrisoarea rectificativă a Comisiei ar trebui să reprezinte în continuare baza oricărei revizuiri fiabile a creditelor destinate FEGA și reinstituie deci nivelurile din PB 2019 până la examinarea respectivei scrisori rectificative în cadrul procedurii de conciliere;

29.   hotărăște că suplimenteze fondurile pentru sprijinul de urgență în special pentru sectorul cărnii de porc lovit de pesta porcină africană pentru a reduce impactul negativ asupra fermierilor și angajaților din regiunile cele mai afectate de boală; decide să își declare susținerea fermă pentru sectorul agricol din Uniune prin majorarea creditelor pentru fructe și legume, pentru a contracara efectele crizei în acest sector și efectele embargoului rus, precum și pentru măsurile de combatere a efectelor bacteriei xylella fastidiosa și a volatilității prețului la uleiul de măsline;

30.  evidențiază rolul esențial jucat de agențiile descentralizate ale Uniunii în domeniul mediului, al sănătății publice și al siguranței alimentare, care ajută Uniunea și statele membre să ia decizii în cunoștință de cauză, fundamentate științific, cu privire la protecția și ameliorarea mediului și a sănătății publice, consolidând totodată cooperarea dintre statele membre pentru a răspunde preocupărilor cetățenilor Uniunii;

31.  decide să propună o majorare cu 20 de milioane EUR peste nivelul din PB 2019 pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) cu scopul de a promova inovarea în sectoarele agricol și forestier și de a asigura rentabilitatea și sustenabilitatea acestor mijloace de subzistență în viitor;

32.  decide, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și cu angajamentele sale internaționale în materie de combatere a schimbărilor climatice, să propună o majorare cu 15,6 milioane EUR peste nivelul din PB 2019 a creditelor destinate acțiunilor legate de climă; în plus, reamintește angajamentele asumate de Uniune pentru stoparea și inversarea declinului biodiversității și subliniază că această creștere contribuie, de asemenea, la protejarea biodiversității;

33.  în lumina încheierii cu succes a negocierilor privind revizuirea PSRS, decide să deblocheze rezerva introdusă de Consiliu pentru sumele transferate de la subrubrica 1b;

34.  atrage atenția asupra efectelor secetei extreme care a afectat statele membre în ultimele luni, provocând pierderi considerabile în sectorul agricol și punând în pericol un mare număr de întreprinderi și evidențiază, în acest sens, necesitatea de a garanta măsuri de sprijin menite să-i ajute pe fermierii cei mai afectați;

35.  decide să utilizeze nivelul maxim prevăzut în regulamentul relevant[9] pentru programele POSEI, subliniind relevanța acestor programe pentru reziliența producătorilor agricoli și reliefează, totodată, situația economică fragilă a regiunilor ultraperiferice;

36.   majorează, prin urmare, creditele de angajament cu 154,1 milioane EUR, cu excepția proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare, lăsând o marjă de 190,8 milioane EUR sub plafonul angajamentelor de la rubrica 2;

Rubrica 3 – Securitate și cetățenie

37.  își reiterează convingerea de mult formată că plafonul de la rubrica 3 s-a dovedit insuficient pentru a finanța în mod adecvat dimensiunea internă a unor provocări esențiale legate, pe de o parte, de securitatea internă și siguranța cetățenilor și, pe de altă parte, de refugiați și migranți;

38.  se așteaptă ca presiunea asupra sistemelor de migrație și azil ale unor state membre, precum și asupra frontierelor acestora, să rămână mare în 2019 și în anii următori și este, așadar, de părere că sunt necesare fonduri suplimentare în domeniul refugiaților și al migrației, având în vedere, de asemenea, nevoile viitoare în acest domeniu, imposibil de prevăzut; prin urmare, majorează resursele FAMI pentru sprijinirea migrației legale către Uniune și promovarea integrării efective a resortisanților țărilor terțe și consolidarea strategiilor echitabile și eficace în materie de returnare, în special pentru a susține statele membre să îmbunătățească măsurile de integrare pentru refugiați și imigranți, mai ales copii și minori neînsoțiți;

39.  salută majorarea creditelor de angajament pentru FAMI pentru a finanța noua legislație Dublin II (presupunând că va fi adoptată până la sfârșitul lui 2018) și respinge decizia Consiliului de a transfera creditele corespunzătoare într-o rezervă;

40.  subliniază că securitatea internă trebuie să rămână una dintre principalele priorități ale Uniunii și evidențiază rolul Fondului pentru securitate internă (FSI) ca instrument financiar esențial pentru sprijinirea statelor membre în domeniul securității, inclusiv în combaterea terorismului și a radicalizării, a criminalității grave și organizate și a criminalității informatice; decide, prin urmare, să majoreze creditele bugetare ale FSI, să suplimenteze sprijinul pentru gestionarea frontierelor și să le ofere asistență victimelor actelor teroriste;

41.  atrage atenția asupra rolului esențial jucat de agențiile Uniunii din domeniul justiției și afacerilor interne în intensificarea cooperării dintre statele membre pentru a răspunde preocupărilor cetățenilor Uniunii; decide să mărească creditele bugetare și personalul Europol, CEPOL, eu-LISA, Eurojust și EPPO;

42.  insistă, în acest context, ca EPPO să fie finanțat în mod adecvat și dotat cu personal suficient; constată că, în PB 2019, contribuția Uniunii se ridică la un total de 4 911 000 EUR; semnalează că acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente personalului EPPO, cele de infrastructură, alte cheltuieli administrative și cheltuielile operaționale; observă că sunt prevăzute doar 35 de posturi, ceea ce înseamnă că, după scăderea numărului de 23 de posturi de procurori europeni, mai rămân doar 12 posturi pentru sarcini administrative; consideră că acest lucru nu este realist, în special având în vedere decizia recentă a altor două state membre de a se alătura EPPO; decide, prin urmare, să anticipeze mărirea personalului prevăzută pentru 2020 și să clasifice posturile de procuror-șef și de procurori europeni la nivelul posturilor de conducere din cadrul OLAF și Europol;

43.  regretă reducerile arbitrare de peste 35 de milioane EUR în credite de angajament impuse de Consiliu în cazul a numeroase programe din domeniul culturii, cetățeniei, justiției, sănătății publice, drepturilor consumatorilor și protecției civile, fără a ține seama de ratele de execuție excelente ale acestor programe și de faptul că nivelul finanțării este deja insuficient, numeroase proiecte de foarte bună calitate rămânând astfel nefinanțate; readuce cel puțin la nivelul din PB toate liniile bugetare reduse de Consiliu, propunând totodată noi majorări la liniile relevante;

44.  subliniază contribuția importantă a programului „Europa creativă” la sprijinirea sectorului audiovizual și a celui cultural din UE și insistă asupra faptului că nivelurile de finanțare ar trebui să corespundă ambițiilor programului; solicită o majorare a creditelor de angajament pentru subprogramele MEDIA și Cultura pentru a combate, printre altele, ratele scăzute de reușită a cererilor; de asemenea, majorează creditele pentru acțiuni multimedia și pentru întărirea capacității financiare a IMM-urilor din sectoarele culturale și creative europene;

45.  reamintește sprijinul său pentru programele în materie de drepturi, egalitate, cetățenie și justiție; decide să majoreze creditele de angajament pentru instrumentele care se ocupă de nediscriminare și egalitate, în general, și, mai precis, pentru programul Daphne și să combată violența de gen și să asigure respectarea drepturilor femeii și LGBTQI+;

46  reamintește că proiectele din domeniul culturii și al educației beneficiază de sprijin din partea unei game variate de programe și instrumente ale Uniunii, în special a fondurilor ESI, a FEIS și a programului Orizont 2020; îndeamnă Comisia să îmbunătățească sinergiile între programe, pentru a asigura cheltuirea eficace a fondurilor; solicită Comisiei, în special, să exploateze la maximum sinergiile potențiale existente între diverse programe ale Uniunii – precum Orizont 2020, MIE, Erasmus+, EaSI, Europa creativă și COSME, FEIS și fondurile ESI, pentru a sprijini mai multe proiecte în domeniul industriilor culturale și creative;

47.  majorează creditele de angajament de la rubrica 3 cu 127,75 milioane EUR față de PB, cu excepția proiectelor-pilot și acțiunilor pregătitoare, și propune să se finanțeze această majorare printr-o altă mobilizare a instrumentelor speciale;

Rubrica 4 – Europa globală

48.  subliniază că, date fiind provocările geopolitice complexe cu care se confruntă, Uniunea trebuie să își întărească urgent prezența externă; afirmă încă o dată că acțiunea externă a Uniunii poate fi credibilă numai dacă este susținută de resurse financiare suficiente; reamintește că nevoile de finanțare depășesc cu mult dimensiunea actuală a rubricii 4 și solicită o marjă de manevră adecvată în cazul unor crize externe neprevăzute;

49.  reamintește că punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) trebuie să fie o componentă transversală a politicilor interne și externe ale UE, deoarece ar trebui să se pună accent deosebit pe furnizarea unor alimente de bună calitate în cantitate suficientă, pe apa curată și pe construirea unor instalații de evacuare a apelor reziduale pentru a îndeplini ODD 2 și ODD 6; de asemenea, atrage atenția asupra amplorii și implicațiilor sărăciei energetice în țările în curs de dezvoltare și solicită acțiuni suplimentare pentru reducerea sărăciei energetice în concordanță cu ODD 7, în special în zonele rurale îndepărtate neconectate la rețeaua de energie electrică;

50.  în acest sens, reafirmă, în acord cu poziția exprimată în rezoluția sa din 5 iulie 2018, că raportul contribuției la IRT, adică 1 miliard EUR de la bugetul Uniunii și 2 miliarde EUR de la statele membre, ar trebui menținut și pentru finanțarea celei de-a doua tranșe a IRT; prin urmare, decide să reducă contribuția din bugetul Uniunii de la 1,45 miliarde EUR la 450 de milioane EUR; consideră că diferența ar trebui, în schimb, finanțată din contribuțiile bilaterale ale statelor membre;

51.  consideră că promovarea păcii, a securității și a justiției în țările în curs de dezvoltare este deosebit de importantă pentru a trata cauzele profunde ale migrației și problemele umanitare aferente din vecinătatea sudică, de exemplu din Libia; subliniază cât este de important să susținem buna guvernanță, democrația, statul de drept și o societate civilă dinamică, pentru a combate în mod eficace sărăcia pe termen lung și pentru a ne ocupa de problemele provocate de schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare; decide, prin urmare, să mărească resursele Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD) și ale componentei de sud a Instrumentului european de vecinătate (IEV), cu diversele sale domenii, pentru a reflecta, de asemenea, presiunea imensă sub care va continua să fie IEV în 2019;

52.   reamintește că Uniunea s-a angajat să protejeze și să promoveze în mod cuprinzător drepturile copilului, fetelor și femeilor, precum și ale persoanelor cu dizabilități și cu nevoi speciale în politica sa externă; evidențiază importanța aplicării în relațiile externe a Orientărilor UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului, a Planului de acțiune al Uniunii Europene privind aspectele legate de gen, precum și a Politicii europene pentru persoanele cu dizabilități; în acest sens, consideră oportun să se aloce 10 % din resursele disponibile în cadrul ajutorului umanitar pentru accesul la educație în zonele de criză;

53.   subliniază că furnizarea unor fonduri suficiente pentru Balcanii de Vest pentru a netezi drumul acestora către aderare are o importanță strategică; nu înțelege propunerea Consiliului de a micșora alocarea pentru reformele politice, întrucât astfel de reforme reprezintă coloana vertebrală a oricărei transformări democratice; subliniază că este nevoie de o susținere financiară adecvată pentru planul de acțiune 2018-2020 al Strategiei pentru Balcanii de Vest și decide, în consecință, să majoreze fondurile alocate Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) pentru regiune;

54.  semnalează că situația din țările parteneriatului estic constituie și o provocare importantă pentru Uniune; este convins de importanța furnizării de fonduri suplimentare pentru a sprijini eforturile de reformă ale țărilor vecine, a contribui la creșterea stabilității, a încuraja pacea și a îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor din aceste țări;

55.  solicită ca sprijinul Uniunii pentru UNRWA să fie majorat, în concordanță cu rezoluția sa din 8 februarie 2018[10], având în vedere înrăutățirea situației de pe teren și hotărârea Statelor Unite de a-și retrage contribuția anuală la agenție; menționează faptul că majorarea propusă este destinată exclusiv UNRWA în vederea compensării pierderii corespunzătoare;

56.  este convins de posibilitățile oferite de contactele interpersonale și de mobilitatea tinerilor, care constituie, totodată, una dintre strategiile-cheie de potențare a impactului acțiunii externe a UE și a vizibilității sale pentru populația țărilor partenere; a decis, prin urmare, să majoreze contribuțiile din cadrul ICD, IEV, IPA II și Instrumentului de parteneriat pentru Erasmus+;

57.  în concordanță cu principiul condiționalității, susține o reducere a fondurilor alocate Turciei la toate liniile bugetare, având în vedere deteriorarea continuă a situației statului de drept, democrației și drepturilor omului; în același timp, consideră necesar să se intensifice în continuare sprijinul direct acordat societății civile, precum și contactele interpersonale;

58.  consideră că este necesar să se majoreze creditele de la linia bugetară dedicată comunității turco-cipriote pentru a aduce o contribuție decisivă la continuarea și intensificarea misiunii Comisiei pentru persoane dispărute din Cipru, la bunăstarea maroniților care doresc să se relocheze și a tuturor persoanelor aflate în enclave, așa cum s-a convenit în cadrul celui de al 3-lea Acord de la Viena, și a sprijini Comisia tehnică pentru patrimoniul cultural, cu structură bipartită, promovând astfel încrederea între cele două comunități și reconcilierea acestora;

59.  ia act de majorarea moderată propusă de Comisie a finanțării pentru politica externă și de securitate comună (PESC), remarcând totodată faptul că bugetul PESC este în continuare supus unor presiuni puternice, luând în considerare și extinderea unui număr de misiuni ale politicii de securitate și apărare comune (PSAC), ce riscă să exacerbeze problema în 2019; anulează reducerea propusă de Consiliu în privința altor măsuri și operațiuni de gestionare a crizelor, care ar avea ca rezultat o flexibilitate mai scăzută în cazul unor crize neprevăzute;

60.  prin urmare, decide să inverseze aproape toate reducerile Consiliului, să majoreze rubrica 4 cu 425,4 milioane EUR peste PB 2019 (cu excepția proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare), reducând, în același timp, liniile legate de IRT și Turcia și anulând reducerile Consiliului cu un efect total de -1,24 miliarde EUR, având ca rezultat o diferență netă de -819,1 milioane EUR sub PB 2019 la rubrica 4;

Rubrica 5 – Administrația; alte rubrici - cheltuieli de sprijin administrativ și pentru cercetare

61.  consideră că reducerile efectuate de Consiliu sunt nejustificate și nu reflectă nevoile reale; reinstituie, așadar, nivelul din PB 2019 al tuturor cheltuielilor administrative ale Comisiei, inclusiv al cheltuielilor de la rubricile 1-4 pentru sprijin administrativ și cercetare;

Agențiile descentralizate

62.  sprijină, în general, estimarea Comisiei privind nevoile bugetare ale agențiilor; consideră, prin urmare, că orice reducere suplimentară propusă de Consiliu ar pune în pericol buna funcționare a agențiilor și nu le-ar permite să-și îndeplinească sarcinile ce le-au fost atribuite; constată cu mare iritare reducerea arbitrară a sumei modice de 10 000 EUR destinate CEPOL și invită Consiliul să explice Parlamentului în detaliu de ce consideră că astfel de reduceri sunt necesare și rezonabile;

63.  observă că finanțarea din taxe a agențiilor reduce povara suportată de bugetul Uniunii cu 1 miliard EUR pe an; subliniază că sarcinile publice, cum ar fi cele din domeniul sănătății, al mediului sau al securității și justiției, ar trebui să rămână întotdeauna în cadrul bugetului Uniunii; consideră totuși că Comisia ar trebui să continue să abordeze riscul posibilei apariții a unor conflicte de interese în cadrul agențiilor finanțate din taxe și să ia măsuri adecvate pentru a evita astfel de conflicte;

64.  reamintește că este important ca Uniunea să se axeze pe competitivitate pentru creștere economică și locuri de muncă; consideră, în acest context, că sunt necesare credite și personal suplimentar pentru Agenția GNSS European (GSA) și Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER); ia act de crearea Autorității Europene a Muncii (ELA) și subliniază necesitatea de a mobiliza noi resurse pentru aceasta; anulează reducerile substanțiale propuse de Consiliu la creditele pentru autoritățile europene de supraveghere (AES), punând în același timp părți din creditele lor în rezervă, în așteptarea înregistrării de progrese în revizuirea AES;

65.  în contextul provocărilor de securitate cu care se confruntă în continuare Uniunea și având în vedere necesitatea unui răspuns coordonat la nivel european, decide să majoreze creditele alocate EUROPOL, eu-LISA, CEPOL, EUROJUST, EPPO și Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA);

66.  se așteaptă ca presiunea asupra sistemelor de migrație și azil ale unor state membre, precum și asupra frontierelor acestora, să se mențină la un nivel ridicat în 2019 și, eventual, să crească; atrage atenția că nevoile viitoare ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) și ale Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) în materie de resurse operaționale și personal vor trebui monitorizate cu grijă și, posibil, actualizate pentru bugetul 2019; așteaptă, prin urmare, scrisoarea rectificativă a Comisiei; solicită Comisiei să ofere cât mai curând posibil o imagine de ansamblu asupra necesităților bugetare în cadrul bugetului 2019 legate de reformele propuse ale agențiilor respective;

67.  își reiterează poziția că obiectivul de reducere cu 5 % a personalului a fost atins cu succes; își exprimă intenția de a include o declarație comună a tuturor instituțiilor care să confirme încheierea exercițiului unic în cauză; consideră că noile posturi aprobate în poziția sa sunt necesare pentru a îndeplini sarcini suplimentare ca urmare a noilor evoluții politice și a noii legislații;

68.  reamintește că Grupul de lucru interinstituțional privind resursele agențiilor descentralizate 2 și-a încheiat activitatea formulând recomandări referitoare la lecțiile învățate din abordarea care vizează atingerea obiectivului de reducere cu 5 % a personalului, la gestionarea noilor sarcini, la evaluările agențiilor, la utilizarea în comun a serviciilor acestora, la evaluarea agențiilor cu sedii multiple și la modelul pentru agențiile finanțate din taxe; salută ratificarea acestor recomandări de către instituții; își exprimă intenția de a continua să examineze, în viitor, activitatea Comisiei cu privire la aceste recomandări;

Proiecte-pilot (PP) și acțiuni pregătitoare (AP)

69.  reamintește importanța proiectelor-pilot (PP) și a acțiunilor pregătitoare (AP) ca instrumente pentru formularea unor priorități politice și introducerea unor noi inițiative care au potențialul de a se transforma în activități și programe permanente ale UE; după ce a efectuat o analiză atentă a tuturor propunerilor prezentate și luând în considerare evaluarea de către Comisie a respectării cerințelor legale și a posibilității de implementare, decide să adopte un pachet echilibrat de PP-AP care să reflecte prioritățile politice ale Parlamentului;

70.  salută lansarea programului Discover EU, distribuirea a 15 000 de bilete InterRail în 2018 pentru europenii în vârstă de 18 ani, precum și propunerea Comisiei de a aloca 700 de milioane EUR pentru CFM 2021-2027, care se încadrează bine în ambițiile Uniunii de a promova mobilitatea de studiu, cetățenia activă, incluziunea socială și solidaritatea tuturor tinerilor; decide să continue acțiunea pregătitoare relevantă în 2019 și este hotărât să o continue și în 2020;

Instrumente speciale

71.  reamintește utilitatea instrumentelor speciale pentru a asigura o marjă de flexibilitate peste plafoanele foarte strânse prevăzute de actualul CFM și salută îmbunătățirile aduse de revizuirea la jumătatea perioadei a Regulamentului privind CFM; solicită să se utilizeze din plin Instrumentul de flexibilitate și marja globală pentru angajamente în bugetul 2019 pentru a finanța gama largă de noi provocări și responsabilități suplimentare cărora trebuie să le facă față bugetul Uniunii; reamintește, de asemenea, importanța Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), a rezervei pentru ajutoare de urgență (EAR) și a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE);

Plăți

72.  se arată din nou preocupat de faptul că, în pofida unei recuperări recente, sub-execuția plăților a atins un nivel record în ultimii trei ani, în special la subrubrica 1b; regretă că, din cauza unor astfel de întârzieri, prioritățile și proiectele Uniunii nu le pot oferi cetățenilor întregul lor potențial în timp util; atrage atenția că, drept urmare, PB 2019 lasă o marjă fără precedent de 19,3 miliarde EUR sub plafonul de plăți; majorează creditele de plată aferente acelor linii la care sunt modificate creditele de angajament;

Alte secțiuni

Secțiunea I – Parlamentul European

73.  menține neschimbat nivelul global al bugetului său pentru 2019, în conformitate cu Rezoluția sa referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European, adoptată în plen pe 19 aprilie 2018[11], la 1 999 144 000 EUR; include ajustări tehnice neutre din punct de vedere bugetar, pentru a ține seama de o serie de informații actualizate care nu erau disponibile la începutul acestui an;

74.  constată că nivelul bugetului estimat pentru 2019 corespunde unui procent de 18,53 %, mai mic decât cel din 2018 (18,85 %) și cel mai mic procent înregistrat în ultimii 15 ani la rubrica V;

75.  constată că, din cauza alegerilor pentru Parlamentul European din 2019, cheltuielile vor fi substanțial mai mari în unele domenii, în special în raport cu deputații care nu sunt realeși și asistenții lor, în timp ce în alte domenii se vor realiza economii, deși de mai mică amploare, ca urmare a reducerii volumului activităților parlamentare în cursul unui an electoral;

76.  apreciază faptul că bugetul pe 2019 va include și alte tranșe de investiții substanțiale, începute în 2016, cu scopul de a întări semnificativ securitatea Parlamentului; relevă că aceste proiecte privesc diferite domenii, legate în special de clădiri, cum ar fi, de exemplu, un nivel mai ridicat de securitate pentru intrări, echipamente și personal, asigurat de proiectul iPACS, dar și îmbunătățiri în domeniul securității cibernetice și al securității comunicațiilor;

77.  ia act de decizia Biroului de a alege două opțiuni, de renovare structurală și de reproiectare, în vederea unei dezvoltări ulterioare a clădirii PHS; îndeamnă Secretarul General și Biroul să furnizeze autorității bugetare un buget detaliat pentru fiecare dintre aceste opțiuni, pe lângă toate specificațiile tehnice;

78.  reduce schema de personal a Secretariatului său General pe 2019 cu 59 de posturi (obiectivul privind reducerea cu 1 % a personalului), în conformitate cu acordul din 14 noiembrie 2015 convenit cu Consiliul referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, prin care măsurile de reducere anuală a personalului Parlamentului sunt prevăzute să continue până în 2019;

79.  ia act de decizia Tribunalului din 25 septembrie 2018, care confirmă refuzul Parlamentului de a acorda acces la documentele referitoare la diurnele, cheltuielile de călătorie și indemnizațiile de asistență parlamentară ale deputaților, (hotărârea în cauzele T-639/15 - T-666/15 Maria Psara și alții/Parlamentul și T-94/16 Gavin Sheridan/Parlamentul);

80.  reamintește că, la 23 octombrie 1997, în rezoluția sa referitoare la bugetul general pentru 1998, Parlamentul a cerut Biroului său să solicite Curții de Conturi să investigheze sistemul facultativ de pensii al Parlamentului, ceea ce a dus la avizul nr. 5/99 al Curții de Conturi din 16 iunie 1999 privind fondul și sistemul de pensii pentru deputații în Parlamentul European; cere acum Biroului să solicite de urgență Curții de Conturi să publice un alt asemenea aviz cu privire la sistemul și fondul de pensii în 2019;

81.  reamintește că, într-o notă către Birou din 8 martie 2018, Secretarul General a acceptat că fondul de pensii legat de sistemul facultativ de pensii pentru deputați „își va epuiza capitalul cu mult timp înainte de încheierea obligațiilor în materie de pensii, poate chiar până în 2024”; invită, prin urmare, Secretarul General și Biroul, cu respectarea deplină a Statutului deputaților, să stabilească de urgență cu fondul de pensii un plan clar pentru ca Parlamentul să își asume și să preia obligațiile și responsabilitățile pentru sistemul facultativ de pensii pentru deputați imediat după alegerile din 2019;

82.  cere imperios mai mult sprijin din partea Uniunii pentru dimensiunea parlamentară a OMC, în special creșterea resurselor financiare și umane acordate secretariatului competent;

83.  solicită să se extindă competențele Centrului european pentru mass-media științifică, aprobat în cadrul bugetului pe 2018, și să aibă loc o cooperare cu posturile de televiziune, cu platformele de comunicare socială și cu alți parteneri cu scopul de a stabili obiective de formare pentru tinerii jurnaliști, în special în raport cu noile evoluții ale științei și tehnologiei și cu știrile bazate pe fapte, evaluate inter pares;

84.  reamintește analiza CCE din 2014 care estima costurile dispersiei geografice a Parlamentului la 114 milioane EUR pe an; în plus, ia act de constatarea prezentată în Rezoluția sa din 20 noiembrie 2013 referitoare la stabilirea sediilor instituțiilor Uniunii Europene[12] că 78 % din toate misiunile personalului statutar al Parlamentului reprezintă rezultatul direct al dispersiei geografice a instituției; evidențiază că raportul estimează, de asemenea, impactul asupra mediului al dispersiei geografice între 11 000 și 19 000 tone de emisii de CO2; reiterează percepția publică negativă cauzată de dispersie și solicită, prin urmare, o foaie de parcurs spre un sediu unic și o reducere a liniilor bugetare relevante;

85.  îndeamnă Secretarul General să stabilească modalități detaliate pentru partajarea crescută a funcțiilor și serviciilor administrative de către Parlament, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European;

Secțiunea IV – Curtea de Justiție

86.  reinstituie nivelul din PB 2019 al tuturor posturilor bugetare reduse de Consiliu, care sunt esențiale pentru funcționarea Curții, și reinstituie nivelul de finanțare prevăzut de estimări pentru două posturi bugetare, pentru a spori capacitatea Curții de a face față unei cereri din ce în ce mai ridicate în domeniul serviciilor de traducere;

87.  reintroduce cele 16 posturi și creditele aferente tăiate de Comisie în PB 2019 pentru a preveni orice blocaj care ar putea afecta negativ productivitatea instanțelor în contextul în care Curtea a preluat noi sarcini și volumul de muncă a crescut continuu; consideră că ar trebui aprobată crearea a 16 posturi permanente noi pentru serviciile de sprijin, propuse inițial de către Curte și respinse de Comisie;

Secțiunea V – Curtea de Conturi

88.  reinstituie nivelul din PB 2019 al tuturor posturilor bugetare reduse de Consiliu, pentru a permite Curții de Conturi să își execute programul de lucru și să prezinte rapoartele de audit planificate;

Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European

89.  reinstituie nivelul din PB 2019 al tuturor posturilor bugetare reduse de Consiliu;

90.  majorează peste nivelul din PB 2019 o serie de linii bugetare în conformitate cu propriile estimări ale Comitetului Economic și Social European;

Secțiunea VII – Comitetul Regiunilor

91.  reinstituie nivelul din PB 2019 al tuturor posturilor bugetare reduse de Consiliu;

92.  majorează peste nivelul din PB 2019 o serie de linii bugetare în conformitate cu propriile estimări ale Comitetului Regiunilor;

Secțiunea VIII – Ombudsmanul European

93.  menține neschimbat nivelul general al bugetului Ombudsmanului pentru 2019, astfel cum a fost propus de Comisie în PB 2019;

Secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

94.  decide să nu reinstituie nivelul din PB 2019 al liniei reduse de Consiliu, din cauza unei creșteri ridicate a bugetului total față de anul precedent;

Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă

95.  reinstituie nivelul din PB 2019 al tuturor liniilor bugetare reduse de Consiliu;

96.  majorează peste nivelul din PB 2019 o serie de linii bugetare în conformitate cu propriile estimări ale SEAE;

97.  reiterează sprijinul Parlamentului pentru capacitatea de comunicare strategică și îi alocă mai multe resurse pentru a oferi un răspuns coordonat mai puternic al Uniunii la fenomenul dezinformării;

98.  reinstituie cele 28 de posturi + încă 5 și creditele aferente reduse de Consiliu deoarece este vorba de o creștere moderată a personalului, justificată de noile responsabilități semnificative ale SEAE, în special cele legate de retragerea Regatului Unit din Uniune, și anume crearea unei noi delegații a Uniunii la Londra și a unei noi unități la sediul său, precum și de adoptarea unei serii de inițiative în domeniul securității și al apărării în ultimele luni;

o

o  o

99.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu amendamentele la proiectul de buget general, Consiliului, Comisiei, celorlalte instituții și organe interesate, precum și parlamentelor naționale.

 • [1]  JO L 168, 7.6.2014, p. 105.
 • [2]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
 • [3]  JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
 • [4]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
 • [5]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
 • [6]  Texte adoptate la această dată, P8_TA(2018)0089.
 • [7]  Texte adoptate la această dată, P8_TA(2018)0182.
 • [8]  Texte adoptate la această dată, P8_TA(2018)0311.
 • [9]  Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 23).
 • [10]  Texte adoptate, P8_TA(2018)0042.
 • [11]  Texte adoptate, P8_TA(2018)0182.
 • [12]  JO C 436, 24.11.2016, p. 2.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (31.8.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportor pentru aviz: Brando Benifei

SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de majorarea creditelor de angajament de la rubrica 4, însă observă că cea mai mare parte a acestei creșteri se datorează contribuției mai mari la Instrumentul pentru refugiații din Turcia (FRiT); subliniază că, în condițiile multiplelor probleme cu care se confruntă UE pe scena internațională, acțiunea externă poate fi credibilă doar dacă i se alocă resurse suficiente;

2.  își manifestă preocuparea cu privire la faptul că proiectul de buget epuizează complet marjele rămase la rubrica 4, astfel încât Uniunea va dispune de o marjă de manevră foarte redusă în cazul unor crize externe neprevăzute;

3.  subliniază importanța strategică a asigurării unei finanțări suficiente pentru Balcanii de Vest, o zonă prioritară pentru UE, pentru a consolida parcursul către aderare al țărilor respective și regretă, în acest sens, propunerea de reducere cu 10 milioane EUR a fondurilor alocate pentru reforme politice în Balcanii de Vest; cere inversarea acestei tendințe, ținând cont de faptul că reformele politice formează coloana vertebrală a oricărei transformări democratice și, implicit, a procesului de aderare la UE; subliniază necesitatea unei finanțări suficiente în vederea punerii în aplicare a Planului de acțiune 2018-2020 al Strategiei pentru Balcanii de Vest, acordându-se prioritate susținerii statului de drept și integrării regionale; solicită ca contribuția IPA II la programul Erasmus+ să se dubleze, așa cum se prevede în Strategie;

4.  în concordanță cu principiul condiționalității, susține o reducere a fondurilor alocate Turciei la toate liniile bugetare, având în vedere deteriorarea continuă a situației în ceea ce privește statul de drept, democrația și drepturile fundamentale; în același timp, ar trebui întărite în continuare susținerea directă a societății civile, precum și contactele interpersonale directe, în contextul polarizării crescânde a societății turcești și a măsurilor luate de autorități împotriva drepturilor și libertăților fundamentale, precum și împotriva apărătorilor drepturilor omului în urma încercării de lovitură de stat; în acest sens, ar trebui acordată o atenție deosebită libertății mijloacelor de informare și drepturilor persoanelor LGBTI;

5.  consideră că ar trebui să se mențină raportul actual între contribuțiile provenind de la bugetul Uniunii (1 miliard EUR) și cele asigurate de statele membre (2 miliarde EUR) pentru finanțarea FRiT; solicită o ajustare corespunzătoare a contribuției UE propuse pentru finanțarea FRiT în 2019, în concordanță cu poziția Parlamentului exprimată în Rezoluția sa din 5 iulie 2018 referitoare la trilogul privind proiectul de buget 2019[1]; în plus, trebuie să se garanteze că orice contribuție de la rubrica 4 la FRiT nu va conduce la o reducere a fondurilor disponibile pentru programele existente; insistă, în plus, asupra necesității de a monitoriza îndeaproape utilizarea fondurilor din FRiT, asigurând faptul că aceste fonduri vizează în mod precis proiecte privitoare la refugiați și nu sunt utilizate în alte scopuri; invită Comisia să raporteze cu regularitate autorității bugetare cu privire la compatibilitatea acțiunilor finanțate sub temeiul juridic subiacent;

6.  ia act cu regret de reducerea finanțării alocate sub forma sprijinului financiar pentru a încuraja dezvoltarea economică a comunității cipriote turce; solicită restabilirea bugetului la nivelurile curente, fără nicio reducere;

7.  subliniază importanța strategică a vecinătății estice și sudice imediate a UE; subliniază că situația din țările învecinate continuă să constituie o provocare importantă pentru Uniune; este preocupat de faptul că, în 2019, presiunea asupra resurselor Instrumentului european de vecinătate (IEV) va continua să fie considerabilă, fiind exacerbată de direcționarea unor fonduri din cadrul IEV pentru a finanța angajamentul față de Siria și proiecte lansate sub egida Fondului fiduciar de urgență al UE pentru Africa; solicită ca aceste noi angajamente să fie pe deplin compensate prin majorări ale creditelor; salută creșterea creditelor de angajament destinate măsurilor de consolidare a încrederii, securității și de prevenire și soluționare a conflictelor din țările mediteraneene; subliniază, în acest context, nevoia de sprijinire adecvată a grupurilor vulnerabile, în special a copiilor (neînsoțiți), femeilor și victimelor violenței sexuale provocate sau nu de conflicte armate;

8.  salută intenția Comisiei de a acorda în continuare un sprijin sporit Ucrainei, în special în contextul conflictului prelungit din estul Ucrainei, precum și Tunisiei, în special în privința efortului său de combatere a sărăciei și a șomajului în rândul tinerilor; având în vedere recentele evoluții politice de la fața locului, solicită alocarea unei finanțări mai consistente pentru a susține stabilizarea situației din Libia, inclusiv în ceea ce privește sprijinirea societății civile și respectarea standardelor în materie de drepturi ale omului și a dreptului internațional; în legătură cu aceasta, o atenție sporită ar trebui acordată garantării faptului că fondurile UE acordate Libiei nu sunt folosite pentru a finanța detenția arbitrară și detenția persoanelor vulnerabile, în special a copiilor, în concordanță cu Orientările Uniunii Europene pentru promovarea și protecția drepturilor copilului și că migranții sunt tratați cu respectarea deplină a standardelor internaționale în materie de drepturile omului; remarcă faptul că stabilizarea Libiei va fi doar un prim pas și că vor fi necesare eforturi suplimentare pentru reconstrucție și reforme; solicită acordarea unui sprijin sporit reformelor politice și proceselor democratice din Georgia și Republica Moldova; insistă asupra necesității unei monitorizări adecvate a punerii în aplicare și a progreselor înregistrate în procesul de reformă în țările partenere în cauză;

9.  solicită creșterea finanțării, în cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, destinate protejării apărătorilor drepturilor omului aflați în pericol, inclusiv prin intermediul Mecanismului pentru apărătorii drepturilor omului (ProtectDefenders.eu), în condițiile reprimării brutale a acestora în mai multe țări; în plus, trebuie asigurată o finanțare suficientă misiunilor UE de observare a alegerilor ca mod de a contribui la întărirea instituțiilor democratice și de a instaura încrederea publicului în procesele electorale, promovând astfel stabilitatea și susținând și alte obiective de politică externă;

10.  regretă reducerile care afectează contribuția UE la Centrul European Interuniversitar pentru Drepturile Omului și Democratizare (EIUC) și la Campusul global pentru drepturile omului al acestuia, fapt care va submina grav funcționarea acestui program academic emblematic pentru UE; solicită Comisiei să își păstreze alocarea financiară destinată EIUC la un nivel comparabil cu contribuțiile din trecut;

11.  solicită ca sprijinul Uniunii pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Autoritatea Palestiniană și UNRWA să fie consolidat, în concordanță cu Rezoluția Parlamentului European din 8 februarie 2018 referitoare la situația UNRWA[2], având în vedere înrăutățirea situației de pe teren și hotărârea Statelor Unite de a-și reduce drastic implicarea; este în continuare preocupat de amplificarea distrugerii și confiscării ajutoarelor umanitare finanțate de UE în Cisiordania;

12.  ia act de majorarea moderată a finanțării pentru politica externă și de securitate comună (PESC), remarcând totodată faptul că bugetul PESC este în continuare supus unor presiuni puternice, luând în considerare și extinderea unui număr de misiuni ale politicii de securitate și apărare comune (PSAC), ce riscă să exacerbeze problema în 2019; solicită anularea reducerii propuse de Consiliu în privința altor măsuri și operațiuni de gestionare a crizelor, care ar avea ca rezultat o flexibilitate mai scăzută în cazul unor crize neprevăzute, și cere creșterea bugetului PESC într-o proporție corespunzătoare;

13.  solicită fonduri suplimentare pentru Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), dat fiind rolul său important în reacția la situații de criză, în pregătirea pentru situații de criză, prevenirea conflictelor și edificarea păcii; subliniază importanța implementării continue a legăturii dintre dezvoltare și securitate în Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace și solicită fonduri suplimentare, care urmează să fie folosite în cadrul componentelor existente ale IcSP;

14.  subliniază importanța conturării treptate a unei politici de apărare comune a UE și nevoia de a susține continuarea finanțării pentru a garanta implementarea acesteia;

15.  salută adoptarea recentă a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP), cu scopul de a susține cooperarea și inovarea europeană în materie de apărare și integrarea sa în proiectul de buget pe 2019; consideră că, împreună cu acțiunea pregătitoare în curs de desfășurare privind cercetarea în domeniul apărării din UE, acest program va contribui la dezvoltarea unei industrii europene de apărare; subliniază importanța participării transfrontaliere a IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie;

16.  solicită o creștere a sprijinului pentru neproliferare și dezarmare, în concordanță cu obligațiile decurgând din Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare și cu Rezoluția Parlamentului European din 27 octombrie 2016 privitoare la securitatea și neproliferarea nucleară[3];

17.  solicită creșterea contribuțiilor la programul Erasmus+ din partea tuturor instrumentelor de finanțare, deoarece contactele interpersonale și mobilitatea tinerilor constituie una dintre strategiile cheie de creștere a impactului acțiunii externe a UE și a vizibilității sale pentru publicul țărilor partenere;

18.  reamintește că efectele schimbărilor climatice au un impact concret asupra mai multor aspecte ale vieții umane și sunt din ce în ce mai resimțite în țările în curs de dezvoltare; solicită să se majoreze fondurile alocate politicilor climatice, fapt ce reflectă mai bine angajamentul ferm asumat al UE față de diplomația climatică și gradul tot mai mare de implicare în aceasta.INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

29.8.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

5

8

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Asim Ademov, Brando Benifei, Andrea Bocskor, Tanja Fajon, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

43

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Brando Benifei, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Wajid Khan, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala

5

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

8

0

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (6.9.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportor pentru aviz: Arne Lietz

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  subliniază că obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) 2030, în special obiectivul 3 privind sănătatea, obiectivul 4 privind educația, obiectivul 5 privind egalitatea de gen și obiectivul 13 privind acțiunile climatice, necesită o asistență adecvată din partea Uniunii și trebuie să se reflecte în bugetul Uniunii pe 2019, demonstrându-se astfel prioritatea acordată eforturilor pe termen lung de eradicare a sărăciei, așa cum se prevede la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE); reamintește că punerea în aplicare a acestuia presupune implicarea politicilor interne și externe ale Uniunii, precum și integrarea, într-un mod echilibrat și coerent, a celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile, abordând interconexiunile dintre diferitele ODD; solicită Comisiei și statelor membre să facă din ODD 2030 o prioritate strategică și să le reflecte în bugetul Uniunii;

2.  reamintește că Uniunea s-a angajat să protejeze și să promoveze în mod cuprinzător drepturile copilului în politica sa externă, în conformitate cu dispozițiile Convenției ONU cu privire la drepturile copilului; evidențiază importanța punerii în aplicare a Orientărilor UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului în relațiile externe ale Uniunii; solicită Comisiei să monitorizeze și să raporteze cu privire la progresele înregistrate în legătură cu drepturile copilului în programele externe ale Uniunii;

3.  își reiterează dezacordul ferm cu privire la utilizarea fondurilor destinate dezvoltării pentru obiective ce nu țin de dezvoltare, cum ar fi gestionarea frontierelor și consolidarea capacităților militare, și subliniază că finanțarea care nu îndeplinește criteriile pentru asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) trebuie să provină integral din alte instrumente decât Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) sau Fondul european de dezvoltare (FED); reiterează că, pentru combaterea eficientă a sărăciei pe termen lung și respectând articolul 208 din TFUE, dintre acțiunile care îndeplinesc criteriile privind ajutorul public pentru dezvoltare trebuie să se acorde prioritate celor care au ca scop combaterea cauzelor profunde ale sărăciei; își reafirmă sprijinul pentru includerea FED în buget și subliniază importanța limitării bugetelor alocate pentru Africa, Caraibe și Pacific (ACP);

4.  subliniază că, deși flexibilitatea și utilizarea rapidă a sumelor prezintă avantaje în vederea unei gestionări eficiente a fondurilor, aceste avantaje nu pot justifica în niciun fel deturnarea fondurilor destinate dezvoltării, restrângerea competențelor în materie de control ale Parlamentului, singurul organism ales în mod democratic, și nici planificarea ordonată a unor acțiuni pe termen lung; în acest sens, solicită să se limiteze la maximum crearea de instrumente extraordinare, cum ar fi fondurile fiduciare și să se țină seama de aceste principii pentru structurarea următorului cadru financiar multianual (CFM);

5.  atrage atenția că Uniunea și statele sale membre trebuie să își onoreze angajamentul colectiv, confirmat în 2015, de a-și crește nivelul AOD la 0,7 % din venitul lor național brut (VNB) până în 2030; reamintește angajamentul Uniunii de a furniza în mod colectiv, pe termen scurt, țărilor cel mai puțin dezvoltate între 0,15 % și 0,20 % din VNB-ul alocat pentru AOD; subliniază că AOD colectivă a Uniunii a scăzut cu 2,4 % în 2017 în comparație cu cifrele din 2016; este preocupat de faptul că UE, păstrând nivelul de 0,11 % din VNB în 2016, nu va putea să își respecte angajamentele asumate pentru țările cel mai puțin dezvoltate; solicită Comisiei și statelor membre să pregătească și să prezinte un calendar plauzibil pentru o asemenea creștere progresivă a AOD în vederea atingerii acestui nivel; solicită statelor membre să excludă de la calculul AOD costurile legate de refugiați atunci când aceștia se află pe teritoriul unei țări donatoare; reiterează angajamentul asumat de către Comisie de a aloca cel puțin 20 % din AOD totală dezvoltării umane și incluziunii sociale; solicită majorarea fondurilor alocate sănătății, educației și protecției sociale în cadrul AOD 2019, în vederea respectării angajamentului asumat până la finalul actualului CFM; subliniază în special nevoia de a promova și de a proteja sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, contracarând astfel „regula călușului mondial” (Global Gag Rule) reintrodusă de guvernul Statelor Unite; afirmă că asistența pentru dezvoltare acordată de Uniune ar trebui utilizată într-un mod mai eficient și că AOD ar trebui să vizeze acele sectoare unde este cea mai necesară, și anume consolidarea capacităților, buna guvernanță, sănătatea, educația, agricultura, aprovizionarea cu apă și salubritatea, precum și energia; evidențiază necesitatea asistenței în domeniul întreținerii, cu acces suficient la piese de schimb și la experți tehnici formați la nivel local;

6.  subliniază, având în vedere importanța rolului jucat de Regatul Unit în materie de dezvoltare, că trebuie menținute legături strânse între Uniune și Regatul Unit după retragerea sa efectivă, pentru a limita pierderile rezultate;

7.  recunoaște că nicio țară nu s-a dezvoltat niciodată fără a se angaja în relații comerciale extinse cu vecinii săi și cu restul lumii; încurajează, de asemenea, finanțarea măsurilor de ajutor destinate activităților comerciale, pentru a permite țărilor în curs de dezvoltare să participe, în viitor, într-o măsură mult mai mare la lanțurile valorice globale; în acest context, subliniază importanța din ce în ce mai mare a conectivității digitale în vederea unei distribuții mai echilibrate a beneficiilor globalizării în favoarea țărilor în curs de dezvoltare;

8.  evidențiază importanța majoră a sprijinirii microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii și solicită, în special, instituirea unor soluții locale pentru a îmbunătăți accesul la finanțare cu o consolidare suplimentară a sistemelor de garanții și împrumuturi pentru microfinanțare;

9.  solicită extinderea programului „Erasmus pentru tinerii antreprenori” dincolo de granițele Europei, în special în țările în curs de dezvoltare, oferind în același timp mijloacele financiare necesare;

10.  încurajează înființarea unor instituții de formare profesională bazate pe un sistem dual, care să le permită tinerilor să urmeze, în același timp, un program de ucenicie axat pe aspectele practice ale profesiei și o formare teoretică în cadrul unor școli profesionale specializate;

11.  dată fiind situația gravă din domeniul ajutorului umanitar, insistă ca necesitățile umanitare globale actuale să fie reflectate printr-o creștere substanțială a finanțării pentru liniile bugetare aferente ajutorului umanitar, care ar trebui să poată fi mobilizate ușor; reiterează că educația băieților și fetelor joacă un rol-cheie în prevenirea crizelor umanitare provocate de om, evitând conflictele, protejând copiii și oferindu-le perspective; salută faptul că o parte semnificativă a ajutorului umanitar este cheltuită deja pentru educația în situații de urgență; solicită totuși ca această parte să fie mărită în mod adecvat și să se acorde un sprijin suplimentar liniei bugetare Erasmus+ ICD, luând în considerare faptul că educația în situații de urgență este esențială pentru dezvoltarea unei populații odată ce faza de urgență a încetat și că această fază poate avea uneori o durată chiar de mai mulți ani;

12.  ia notă de epuizarea marjelor și a mecanismelor de flexibilitate în cadrul bugetului Uniunii și în cadrul acțiunilor externe ale Uniunii, care sunt adesea utilizate în vederea mobilizării de fonduri suplimentare pentru a răspunde unor nevoi neprevăzute, inclusiv crizelor umanitare; în acest sens, se opune propunerii Comisiei de a finanța cea de-a doua tranșă a Instrumentului pentru refugiații din Turcia (IRT), care nu a lăsat o marjă suficientă în cadrul rubricii 4 și al instrumentelor speciale ale CFM pentru crize umanitare neprevăzute, din cauza nerespectării de către statele membre a angajamentului de a contribui cu 2 miliarde EUR prin intermediul unor acorduri bilaterale pe lângă IRT; își exprimă îngrijorarea cu privire la mobilizarea continuă a rezervei FED pentru a completa contribuțiile la Fondul fiduciar al Uniunii pentru Africa, cel mai recent cu 500 de milioane EUR; subliniază că acest transfer de fonduri nu doar că deviază resurse de la obiectivele FED de eradicare a sărăciei și de promovare a dezvoltării durabile spre gestionarea migrației, ci limitează, în același timp, în mod grav posibilitatea de a mobiliza fonduri suplimentare pentru viitoare crize umanitare în regiunile ACP în anii următori; solicită din nou statelor membre să își mărească contribuția la IRT și la Fondul fiduciar al Uniunii pentru Africa, pentru care contribuțiile promise însumează în prezent 3 miliarde EUR (înainte de cele 500 de milioane EUR suplimentare) din bugetul Uniunii și FED și doar 430 de milioane EUR din partea statelor membre ale UE și a altor donatori;

13.  consideră că promovarea păcii, a securității și a justiției în țările în curs de dezvoltare este deosebit de importantă pentru Uniune, în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației; recunoaște că cheltuielile legate de securitate sunt deosebit de relevante în cadrul eforturilor actuale de a aborda în mod cuprinzător legătura dintre securitate și dezvoltare și de a realiza obiectivul 16 din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;

14.  evidențiază importanța creșterii fondurilor alocate sprijinirii bunei guvernanțe, democrației și statului de drept în țările în curs de dezvoltare, pentru a promova instituții responsabile și transparente, a sprijini consolidarea capacităților și a favoriza procesul decizional participativ și accesul public la informații;

15.  reamintește importanța sprijinirii cheltuielilor direct legate de realizarea obiectivelor politicii de ajutor umanitar, printre altele, cheltuielile privind asistența tehnică și administrativă;

16.  reliefează importanța menținerii creditelor de plată în cadrul capitolului privind ajutorul umanitar cel puțin la același nivel cu creditele de angajament, pentru a evita lipsa gravă și constantă de fonduri pentru plăți, intervențiile urgente complicate și acumularea de facturi neplătite cu efecte negative și asupra partenerilor de punere în aplicare;

17.  subliniază importanța furnizării de apă curată și a construirii de stații suplimentare de eliminare a apelor uzate;

18.  atrage atenția asupra amplorii și implicațiilor sărăciei energetice din țările în curs de dezvoltare și asupra implicării ferme a UE în eforturile de reducere a acesteia; evidențiază că este necesar ca guvernele și părțile interesate din țările afectate să depună eforturi considerabile și coordonate pentru a reduce sărăcia energetică și a îndeplini ODD 7, în special în cazul zonelor rurale îndepărtate neconectate la rețeaua de energie electrică;

19.  solicită resurse financiare suficiente pentru Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat, în vederea asigurării unui sprijin constant pentru refugiații palestinieni din regiune;

20.  salută creșterea creditelor destinate sprijinirii inițiativelor de dezvoltare în țările în curs de dezvoltare, derulate de către sau pentru organizațiile societății civile și autoritățile locale; reamintește Comisiei și Consiliului, în ceea ce privește ajutorul umanitar, de angajamentul privind localizarea asumat în cadrul „marii înțelegeri”, conform căruia cel puțin un sfert din fondurile totale destinate ajutorului umanitar trebuie plătite cât mai direct posibil respondenților naționali și locali și, prin urmare, solicită o revizuire a actualului Regulament (CE) nr. 1257/96 al Consiliului[1] (care datează din 1996) pentru a asigura că finanțarea viitoare a ajutorului umanitar continuă să se bazeze pe necesități și respectă Consensul european privind ajutorul umanitar, dar și că se adaptează unui context în schimbare și devine din ce în ce mai eficient, în special în ceea ce privește progresul legăturii dintre ajutorul umanitar și dezvoltare și contribuția la punerea în aplicare a angajamentelor asumate cu ocazia summitului umanitar mondial din 2016, ca parte a „marii înțelegeri”;

21.  reiterează importanța axării pe principalele crize umanitare, inclusiv pe crizele umanitare uitate; solicită garantarea finanțării umanitare pentru următoarele crize: Yemen (22 de milioane de persoane care au nevoie de ajutor umanitar), criza din Siria, inclusiv din țările învecinate (peste 13 milioane de persoane care au nevoie de asistență umanitară pe teritoriul Siriei), precum și pentru crizele umanitare uitate, precum cea din Sahel (1,6 milioane de copii expuși riscului de a suferi de malnutriție acută gravă și 6,8 milioane de persoane aflate în situație de insecuritate alimentară) și din Republica Democratică Congo (13 milioane de persoane aflate în dificultate și peste 2 milioane de copii care suferă de malnutriție acută gravă);

22.  evidențiază necesitatea garantării de ajutor umanitar și pentru dezvoltare regiunii Sahel; subliniază că sărăcia cronică, schimbările climatice, intensificarea conflictelor și sezonul cu recoltă destul de slabă de anul acesta au făcut ca 6,8 milioane de persoane să aibă nevoie de ajutor umanitar într-o regiune unde fragilitatea structurală limitează accesul la servicii sociale de bază; solicită, prin urmare, creșterea finanțării umanitare și pentru dezvoltare destinată regiunii, pentru a acoperi atât acțiunile de salvare de vieți, cât și eforturile pe termen mai lung menite să combată cauzele fundamentale ale vulnerabilității la insecuritatea alimentară și nutrițională și să consolideze serviciile sociale de bază;

23.  atrage atenția că necesitatea punerii în aplicare a legăturii dintre ajutorul umanitar și dezvoltare ar trebui să se reflecte în bugetul Uniunii pentru 2019, prin axarea pe sectoare-cheie, precum nutriția; solicită, prin urmare, Comisiei și, în special, Direcției Generale Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene și Direcției Generale Cooperare Internațională și Dezvoltare să elimine decalajul umanitar și de dezvoltare prin alocarea de finanțare în bugetul Uniunii pentru 2019 atât pentru ajutor umanitar, cât și pe termen lung pentru nutriție, permițându-le astfel copiilor care suferă de malnutriție acută gravă să aibă acces la tratament în toate contextele, atât în caz de urgență, cât și în cadrul dezvoltării;

24.  reamintește că efectele schimbărilor climatice au un impact concret asupra mai multor aspecte ale vieții umane și sunt din ce în ce mai resimțite în țările în curs de dezvoltare; solicită resurse suplimentare provenite din alte instrumente decât ICD și/sau FED pentru politicile climatice, fapt ce reflectă angajamentul ferm asumat față de diplomația climatică și gradul tot mai mare de implicare în aceasta, promovând în special sectorul energiei din surse regenerabile, cu scopul de a combate schimbările climatice; reamintește că accesul la apa potabilă reprezintă un factor-cheie de dezvoltare socială și economică care permite să se combată sărăcia și să se asigure accesul la educație și la asistență medicală; solicită respectarea angajamentelor asumate de statele membre și de alte părți, în ceea ce privește lupta împotriva încălzirii globale și a schimbărilor climatice; subliniază că fondurile alocate vor proveni din alte surse decât finanțarea pentru dezvoltare;

25.  reamintește că, în contextul schimbărilor climatice și al necesității adaptării la efectele schimbărilor climatice, investițiile în reducerea riscurilor de dezastre și în pregătire în cadrul programelor de dezvoltare sunt fundamentale pentru prevenirea suferinței umane și a pierderii de vieți omenești, pentru păstrarea rezultatelor obținute prin cooperarea pentru dezvoltare în țările partenere și pentru reducerea necesității de a răspunde unor situații de urgență;

26.  regretă faptul că Comisia nu a realizat obiectivul de a aloca 20 % din AOD dezvoltării umane și incluziunii sociale și chiar reduce linia bugetară în cauză; solicită, prin urmare, o creștere considerabilă a acestor credite;

27.  evidențiază importanța proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare; solicită sprijin constant pentru proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare noi sau în curs;

28.  subliniază importanța menținerii unei cooperări cât mai strânse cu putință cu Regatul Unit în domeniul cooperării pentru dezvoltare, după Brexit;

29.  observă majorarea propusă cu 134 % a liniei bugetare aferente cooperării cu Orientul Mijlociu și majorarea cu 6 % a liniei bugetare aferente migrației și azilului; regretă lipsa de explicații din partea Comisiei în ceea ce privește cele două majorări, în contextul în care fluxurile migratorii către Europa au scăzut drastic; propune, prin urmare, reducerea creditelor în cauză pentru a finanța majorarea necesară a liniei bugetare aferente dezvoltării umane.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

29.8.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Mirja Vehkaperä, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean‑Luc Schaffhauser

2

0

PPE

Joachim Zeller, Anna Záborská

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 • [1]  Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar (JO L 163, 2.7.1996, p. 1).

AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (29.8.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportor pentru aviz: William (Conte de) Dartmouth

SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  observă că Uniunea are o agendă comercială tot mai ambițioasă, așa cum se prezintă în strategia „Comerț pentru toți”; subliniază că trebuie acordat un sprijin politic și administrativ suficient pentru a asigura convenirea acordurilor comerciale în termene corespunzătoare; subliniază că ar trebui alocate fonduri suplimentare inițiativelor privind ajutorul pentru comerț și suficiente resurse către DG Comerț din cadrul Comisiei, pentru ca aceasta să poată duce la bun sfârșit numărul tot mai mare de activități, în special pentru a asigura punerea în aplicare și respectarea dispozițiilor prevăzute atât în acordurile bilaterale, cât și în cele multilaterale; subliniază faptul că, pentru a putea elabora o strategie mai incluzivă, este important să se realizeze evaluări înainte de încheierea unor astfel de acorduri, pe parcursul procesului de încheiere a acordurilor și după finalizarea acestora; în această privință, recunoaște că este necesar să se pună la dispoziție date defalcate în funcție de gen; reafirmă necesitatea de a finanța în mod adecvat punerea în aplicare a instrumentelor de apărare comercială (IAC) pentru a promova investigații rapide și pentru a permite adoptarea lor fără întârziere; subliniază necesitatea de a asigura fonduri suficiente pentru cooperare și asistență cu țările terțe pentru a promova și facilita respectarea de către acestea a inițiativelor și acordurilor comerciale bilaterale și multilaterale, inclusiv Aranjamentul de la Wassenaar, Procesul Kimberley și Alianța de combatere a torturii la nivel internațional; solicită ca asistența Uniunii în domeniul comerțului să pună un accent mai puternic pe sprijinirea intensificării comerțului local și intra-regional în statele și regiunile noastre partenere, consolidând astfel dezvoltarea economică independentă și de lungă durată a țărilor implicate; în plus, solicită Comisiei să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor în cauză pentru a crește la maximum eficacitatea sa;

2.  subliniază că comerțul internațional reprezintă un instrument esențial pentru politica externă a Uniunii care, dacă beneficiază de suficientă finanțare și dacă este pus în aplicare prin strategii coerente, contribuie la dezvoltarea durabilă, în special în țările în curs de dezvoltare; consideră politica comercială comună drept unul dintre cele mai puternice instrumente ale Uniunii de combatere a cauzelor migrației;

3.  subliniază că este necesar ca bugetul Uniunii și structura sa să fie reorganizate în profunzime, inclusiv atribuirea unui rol mai ambițios și substanțial pentru Parlamentul European, în contextul evaluării viitorului CFM, ținând seama de agenda de politică comercială, și solicită Comisiei să prezinte Consiliului și Parlamentului o inițiativă în acest sens;

4.  solicită Comisiei să evalueze instrumentele existente destinate promovării internaționalizării IMM-urilor, analizându-le coerența cu alte instrumente europene de susținere a IMM-urilor, precum și subsidiaritatea, nesuprapunerea și complementaritatea în raport cu programele respective ale statelor membre; solicită Comisiei să finanțeze în continuare programele de internaționalizare a IMM-urilor și să depună eforturi pentru a pune la dispoziție un calculator privind regulile de origine adaptat IMM-urilor, care să le permită acestora în mod explicit să folosească preferințele disponibile în cadrul acordurilor existente, în vederea creșterii ratei de utilizare a preferințelor;

5.  observă că implicarea societății civile și a partenerilor sociali în punerea în aplicare a acordurilor comerciale poate fi benefică pentru legitimitatea și eficacitatea politicii comerciale comune, că cetățenii Uniunii solicită să fie informați și angajați într-o mai mare măsură în politica comercială și că acest interes manifestat de cetățeni a devenit o prioritate pentru Comisie; consideră că este crucial să fie alocate suficiente resurse pentru implicarea activă a cetățenilor în procesul de elaborare a politicii comerciale a Uniunii și pentru a sensibiliza în mai mare măsură cetățenii europeni cu privire la beneficiile acestei politici; solicită să se includă grupurile consultative interne și platformele comune în dialogul cu cetățenii, care în prezent au un buget insuficient, deoarece acestea sunt principalele instrumente cu ajutorul cărora se poate asigura participarea efectivă a societății civile la asigurarea respectării și monitorizarea aplicării dispozițiilor din capitolele privind sustenabilitatea comerțului ale acordurilor comerciale; solicită să se elaboreze indicatorii-cheie de performanță care sunt în prezent avuți în vedere pentru evaluarea performanței administrațiilor vamale la nivel național și la nivelul Uniunii; invită statele membre să își asume un rol mai activ în a explica valoarea adăugată a politicii comerciale a Uniunii, având în vedere faptul că le revine responsabilitatea de a elabora mandatele de negociere;

6.  subliniază că sprijinul tehnic și asistența economică în materie de comerț oferite de politica europeană de vecinătate (PEV) partenerilor Uniunii de la granița estică, precum și țărilor aflate în perioada de după Primăvara arabă, au o contribuție importantă la stabilitatea din aceste regiuni;

7.  solicită Comisiei să investească într-un studiu privind contribuția politicii comerciale a Uniunii la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite, care să includă și recomandări pentru alinierea politicii la Agenda 2030.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

29.8.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

3

3

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Membri supleanți prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Paul Rübig, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Nessa Childers

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

25

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

William (Conte de) Dartmouth

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Sorin Moisă, Franck Proust, Fernando Ruas, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nessa Childers, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

3

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (28.9.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportor pentru aviz: Joachim Zeller

SUGESTII

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A.  întrucât proiectul de buget pe 2019 al Uniunii se ridică la 166 miliarde EUR în credite de angajamente, ceea ce corespunde unei creșteri de 3 % față de 2018, pentru investiții într-o economie europeană mai puternică și mai rezistentă și pentru promovarea solidarității și securității de ambele părți ale frontierelor Uniunii;

B.  întrucât, în plus față de consolidarea eforturilor din trecut, prezentul proiect de buget cuprinde, de asemenea, sprijin pentru inițiative noi: Corpul european de solidaritate, Autoritatea Europeană în domeniul Muncii, prelungirea Programului de sprijin pentru reforme structurale; instituirea programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, o rezervă de capacități de protecție civilă la nivelul Uniunii și crearea noului Parchet European;

Prezentarea bugetului Uniunii

1.  ia act de faptul că bugetul Uniunii este prezentat în secțiunile corespunzătoare activităților desfășurate de instituții (întocmirea bugetului pe activități); consideră că această prezentare nu asigură o înțelegere clară și rapidă a obiectivelor urmărite; în schimb, remarcă faptul că cadrul financiar multianual (CFM) este prezentat pe rubrici care corespund unor domenii de politică;

2.  ia act de faptul că fișele de program pentru cheltuieli operaționale care însoțesc proiectul de buget fac legătura între fiecare linie bugetară și obiectivele politice urmărite;

3.  solicită Comisiei să prezinte bugetul Uniunii în conformitate cu obiectivele politice ale CFM;

Fișele de program pentru cheltuieli operaționale care însoțesc bugetul pentru 2019

4.  salută existența fișelor de program pentru cheltuieli operaționale care însoțesc bugetul 2019 și faptul că, în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul financiar, acestea conțin informații pentru fiecare dintre programele de cheltuieli privind:

–  justificarea și valoarea adăugată europeană a fiecărui program;

–  prezentarea punerii în aplicare (actuală și viitoare);

–  progresele în îndeplinirea programului (obiective, indicatori, obiective de etapă și ținte) și contribuția la principalele politici și obiective ale Uniunii;

5.  ia act cu preocupare de faptul că Comisia utilizează două seturi de obiective și de indicatori pentru măsurarea performanței gestiunii financiare; pe de o parte, directorii generali din CE evaluează în rapoartele lor anuale de activitate realizarea obiectivelor definite în planul de management și, pe de altă parte, Comisia măsoară performanțele programelor de cheltuieli prin intermediul fișelor de program pentru cheltuielile operaționale, cu foarte puține trimiteri încrucișate; acest lucru limitează comparabilitatea între diferitele tipuri de evaluări de performanță;

6.  subliniază, în special, faptul că, în rapoartele lor anuale de activitate, directorii generali raportează cu privire la îndeplinirea obiectivelor generale și specifice, dar nu indică cheltuielile aferente; invită așadar Comisia să pună pe deplin în aplicare principiul întocmirii bugetului în funcție de performanțe al planificării bugetare, execuției și raportării, care va permite raportarea ex post cu privire la fondurile alocate în vederea realizării obiectivelor stabilite;

7.  reamintește că actualul cadru de performanță al programelor, astfel cum este menționat în fișele de program, include 716 de indicatori de diferite tipuri, care măsoară performanța utilizând drept criterii 61 de obiective generale și 228 de obiective specifice;

8.  salută faptul că, în această etapă a punerii în aplicare, realizările efective pentru aproape 90 % din indicatori au fost deja raportate (sau parțial raportate); aceasta reprezintă o creștere constantă față de anii precedenți (60 % în fișele de program în 2017 și 80 % în fișele de program în 2018); remarcă faptul că fișele de program includ date privind rezultatele reale pentru perioada 2014-2016 sau 2017;

9.  solicită Comisiei:

(a)  să simplifice raportarea cu privire la performanță prin următoarele măsuri:

–  reducând și mai mult numărul obiectivelor și al indicatorilor la care apelează pentru diversele sale rapoarte privind performanța și punând un accent mai mare pe cele care măsoară cel mai bine performanța socială, economică și de mediu a bugetului UE, evitând totuși o abordare bazată pe un model unic;

–  prezentând informațiile financiare de așa manieră încât acestea să poată fi comparate cu informațiile referitoare la performanță, astfel încât legătura dintre cheltuieli și performanță să fie clară;

–  explicând și îmbunătățind coerența globală între cele două seturi de obiective și indicatori ale sale – cel pentru programe, pe de o parte, și cel pentru direcții generale, pe de altă parte;

(b)  să asigure un echilibru mai bun la raportarea performanțelor prezentând în mod clar informații privind principalele provocări care mai rămân de îndeplinit;

10.  salută faptul că fișele de program pentru 2019 se referă la realizarea obiectivelor strategice transversale, cum ar fi lupta împotriva schimbărilor climatice, aspectele de gen și diversitatea biologică; apreciază faptul că Comisia prezintă, de asemenea, programele de cheltuieli relevante care contribuie la îndeplinirea celor zece priorități ale Comisiei Juncker și subliniază cele mai recente și relevante inițiative care contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă, deși adesea în mod indirect și necuantificabil;

11.  invită Comisia pentru bugete a Parlamentului European ca, în colaborare cu comisiile responsabile pentru domeniile relevante, să promoveze o veritabilă cultură a orientării către rezultate pentru optimizarea cheltuielilor și să aibă în vedere realocarea fondurilor de la programe cu un nivel scăzut de performanță;

Strategia Europa 2020

12.  subliniază că Strategia Europa 2020 conține ținte și obiective prioritare pentru perioada de programare actuală și, prin urmare, bugetul Uniunii este un instrument esențial pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor preconizate; cu toate acestea, este preocupat de faptul că, în conformitate cu indicatori economici și sociali importanți, Uniunea nu a atins încă aceste obiective și rezultate, iar inegalitățile și disparitățile în cadrul Uniunii și al statelor sale membre au persistat, punând astfel în pericol însuși proiectul european;

13.  constată că, potrivit Comisiei, contribuția totală prevăzută în proiectul de buget pe 2019 pentru Strategia Europa 2020 este estimată la 66,2 % (106 958,3 milioane EUR), rămânând astfel la nivelul anilor precedenți; insistă, în lumina constrângerilor legate de resurse, asupra faptului că Comisia ar trebui să depună toate eforturile pentru o mai bună direcționare a resurselor disponibile și pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor angajate pentru a îmbunătăți semnificativ implementarea obiectivelor principale ale Strategiei Europa 2020 în cazul cărora lipsa de progrese este cea mai îngrijorătoare - reducerea ratei sărăciei și progrese în ceea ce privește incluziunea socială;

Politica agricolă comună (PAC)

14.  subliniază actuala distribuție a cheltuielilor din cadrul PAC: 44,7 % din totalul exploatațiilor din Uniune au avut un venit anual mai mic de 4 000 EUR și, în 2016, în medie, 10 % dintre beneficiarii principali ai sprijinului direct din partea PAC au primit circa 60 % din plăți; constată că distribuirea plăților directe reflectă în mare măsură concentrarea terenurilor, 20 % dintre fermieri deținând 80 % din terenuri, ținând cont de diferențele existente între statele membre;

15.  invită Comisia să analizeze cu atenție cauzele scăderii globale, începând din 2013, a veniturilor agricultorilor, în special în ceea ce privește raportul dintre costuri și profit pentru diversele elemente de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente (producători, prelucrători, transport, comercianți cu amănuntul etc. - această analiză ar trebui apoi să arate unde se duce cea mai mare parte a profitului) și să desfășoare o evaluare a nevoilor și să definească un nou obiectiv-cheie de performanță, însoțit de indicatori de rezultat și impact, care să vizeze atenuarea inegalităților în materie de venituri între agricultori;

Accelerarea politicii de coeziune

16.  este îngrijorat de faptul că, la peste trei ani de la începerea perioadei 2014-2020, statele membre nu au desemnat decât în proporție de 77 % autoritățile de management al programelor care vor fi responsabile de fondurile politicii de coeziune; până la data de 1 martie 2017, cheltuielile prezentate Comisiei în conturi finale nu reprezentau decât 0,7 % din bugetul alocat pentru întreaga perioadă de programare; la jumătatea anului 2017, întârzierile existente în execuția bugetului erau mai mari decât cele care fuseseră înregistrate într-un stadiu similar în perioada 2007-2013; ia act de faptul că, prin urmare, angajamentele restante la sfârșitul actualei perioade de finanțare ar putea fi chiar mai mari decât în cea precedentă;

17.  invită Comisia să accelereze realizarea programelor din domeniul politicii de coeziune și execuția plăților conexe și să utilizeze resursele de care dispune pentru a ajuta statele membre să-și consolideze capacitățile administrative, în vederea reducerii duratei perioadei de punere în aplicare în viitorul CFM la anul n+2;

Semestrul european

18.  invită Comisia și statele membre să asigure o mai bună coordonare între politica de coeziune, guvernanța economică și semestrul european, în vederea reechilibrării semestrului, asigurând prioritatea politicilor care promovează o mai mare echitate socială și coeziune socială;

Migrația

19.  ia act de faptul că Comisia estimează că un total de 2,3 miliarde EUR va fi necesar în 2019 la rubrica 3 „Securitate și cetățenie” pentru abordarea provocărilor legate de migrație și de securitate, dar regretă faptul că Curtea de Conturi Europeană a remarcat în ultimul său raport anual că „valoarea totală a fondurilor mobilizate pentru criza refugiaților și a migrației nu a fost raportată de către Comisie și este dificil de estimat” (raportul anual al Curții pe 2016, punctul 2.28); își exprimă temerea că acest lucru este încă valabil în proiectul de buget pentru 2019 și, prin urmare, poate complica identificarea nevoilor care ar putea apărea; salută faptul că Comisia urmează să finalizeze o analiză cuprinzătoare a datelor privind imigrația;

20.  reamintește faptul că Comisia a explicat că este „dificil, dacă nu imposibil, să furnizeze o estimare a cheltuielilor legate de migranți/solicitanți de azil în funcție de țară, întrucât gestionarea fluxurilor de migrație cuprinde o gamă largă de activități”[1];

Instrumentele financiare și fondurile fiduciare

21.  regretă faptul că 6,7 % din totalul plăților pentru instrumentele de inginerie financiară în cauză (900 milioane EUR) au fost destinate în 2016 costurilor și comisioanelor de gestiune; consideră că această sumă este mult prea mare; își reiterează îndemnul adresat Comisiei de a spori gradul de transparență în ceea ce privește utilizarea instrumentelor de inginerie financiară (FEI), de a raporta periodic cu privire la efectul de levier, la pierderi și la riscuri și de a prezenta o analiză costuri-beneficii a FEI în care să compare FEI cu forme mai directe de finanțare a proiectelor;

22.  subliniază că fondurile fiduciare ar trebui să fie create numai atunci când utilizarea lor este justificată și măsurile necesare nu sunt posibile prin intermediul altor canale existente de finanțare; solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a solicita închiderea fondurilor fiduciare care nu sunt în măsură să atragă o contribuție semnificativă din partea altor donatori sau care nu furnizează o valoare adăugată în comparație cu instrumentele externe „tradiționale” ale Uniunii; consideră inacceptabil faptul că implicarea FED în fonduri fiduciare limitează și mai mult posibilitatea Parlamentului de a examina cheltuielile Uniunii;

Parchetul European

23.  insistă asupra faptului ca Parchetul European să fie finanțat în mod adecvat și dotat cu personal suficient; ia act de faptul că, în proiectul de buget 2019, contribuția Uniunii se ridică la un total de 4 911 000 EUR; subliniază că acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente personalului Parchetului European, cheltuielile de infrastructură și cele operaționale, precum și cele necesare pentru dezvoltarea sistemului Parchetului European de gestionare a cauzelor;

24.  regretă faptul că sunt avute în vedere doar 35 de posturi, ceea ce înseamnă că, după scăderea numărului de 23 de posturi de procurori adjuncți, mai rămân doar 12 de posturi pentru sarcini administrative; consideră că aceste previziuni nu sunt realiste.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

27.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Karin Kadenbach

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

19

+

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

NI

Cătălin Sorin Ivan

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 • [1]  Răspunsul la întrebarea cu solicitare de răspuns scris nr. 23 – audierea comisarului Avramopoulos de către Comisia CONT din 29 noiembrie 2016.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (31.8.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportor pentru aviz: Luděk Niedermayer

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  solicită ca bugetul pentru 2019 să se concentreze pe prioritățile descrise în semestrul european și în rezoluțiile Parlamentului European, precum și pe abordarea principalelor preocupări ale cetățenilor UE care sunt de responsabilitatea integrală sau parțială a UE, așa cum este indicat, de exemplu, în Eurobarometrul 2018, potrivit căruia chestiunile cele mai arzătoare se regăsesc în special în domeniul securității și al apărării;

2.  subliniază că stimularea unei dezvoltări și creșteri economice sustenabile și echilibrate din punct de vedere social, introducând în același timp reforme structurale de modernizare a economiilor europene, stimulând convergența dintre regiunile UE și combătând șomajul în rândul tinerilor se numără printre aspectele care necesită măsuri urgente, în paralel cu necesitatea de a încetini schimbările climatice, de a respecta mediul și de a proteja biodiversitatea, de a reduce inegalitățile și de a finanța politicile în materie de migrație, azil și refugiați; subliniază importanța obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru depășirea acestor probleme;

3.  reamintește că bugetul UE este în mod fundamental un buget de investiții;

4.  subliniază importanța de a se asigura resurse suficiente pentru coordonarea și supravegherea politicilor macroeconomice; subliniază că ar trebui să continue comunicarea transparentă cu cetățenii și cu părțile interesate, ca și sensibilizarea acestora cu privire la viitorul UEM, inclusiv în ceea ce privește moneda euro;

5.  subliniază importanța rolului jucat de autoritățile europene de supraveghere (AES) pentru a încuraja o abordare cu adevărat europeană a supravegherii financiare, pentru a promova convergența în materie de supraveghere, punerea în aplicare consecventă a legislației Uniunii și o mai bună coordonare între autoritățile naționale, pentru a asigura stabilitatea financiară, a promova o funcționare mai bună a piețelor financiare și a asigura protecția investitorilor de retail și a consumatorilor; solicită Comisiei pentru bugete să se asigure că se alocă resurse adecvate care, odată raționalizate pe deplin, ar permite AES să dispună de un personal adecvat și să dețină sisteme informatice sigure și eficiente, ținând totodată seama în mod corespunzător de volumul tot mai mare de sarcini atribuite acestora;

6.  subliniază că activitatea Autorității Bancare Europene (ABE) nu ar trebui să fie perturbată de Brexit și de mutarea ei; subliniază că este important să se finalizeze de urgență legislația corespunzătoare, pentru a se asigura suficient de mult timp pentru o mutare eficientă din punctul de vedere al costurilor; subliniază că legislațiile viitoare relevante ar trebui să respecte pe deplin rolul Parlamentului European în cadrul procedurilor care conduc la posibile configurări viitoare și la mutarea agențiilor europene;

7.  ia act de creșterea potențial semnificativă a estimărilor bugetare pentru 2019 ale AES, în special din cauza introducerii unor sarcini noi propuse în revizuirea AES și în alte dosare legislative în curs de negociere; insistă, totuși, asupra transparenței depline privind distribuția acestor resurse financiare suplimentare; consideră că ar trebui introduse linii bugetare condiționate care să acopere costurile noilor sarcini, fondurile urmând să fie deblocate doar după adoptarea actelor legislative; recunoaște că o astfel de finanțare se va aplica până la adoptarea și introducerea unui nou mecanism de finanțare;

8.  subliniază că este important să se finalizeze revizuirea Regulamentului de instituire a AES înainte de finalul celei de a opta legislaturi a Parlamentului European pentru a introduce, în funcție de evoluția sferei de aplicare a supravegherii specifice instituțiilor, posibilitatea ca taxe calibrate, adecvate și proporționale pentru participanții pe piață să înlocuiască parțial contribuțiile autorităților naționale competente, fără a afecta în același timp independența AES;

9.  subliniază că AES ar trebui să depună permanent eforturi pentru a-și îmbunătăți eficiența fără a compromite calitatea activităților efectuate, punând accentul pe reevaluarea continuă a metodelor de lucru, pe transferul de know-how și pe alte forme de asistență reciprocă între AES, precum și pe utilizarea eficace a resurselor umane și financiare; reamintește că AES trebuie să respecte cu strictețe mandatul care li se atribuie de către legiuitorul Uniunii și nu trebuie să își extindă de facto mandatul;

10.  consideră că bugetul pentru 2019 ar trebui să aloce mai multe resurse primirii și asistenței refugiaților și migranților, în special pentru acele state membre care se află la frontiera sudică și estică a Uniunii și pentru cele care își respectă angajamentele în acest domeniu;

11.  subliniază că este necesar să se asigure resursele adecvate pentru a sprijini acțiunea Uniunii de combatere a planificării fiscale agresive, a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

29.8.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

6

2

Membri titulari prezenți la votul final

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Thomas Mann, Siegfried Mureșan, Andreas Schwab, Tibor Szanyi

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

42

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureșan, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

6

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (30.8.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportoare pentru aviz: Marita Ulvskog

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  reamintește că creșterea durabilă și investițiile reprezintă factori-cheie pentru crearea de locuri de muncă decente care să ducă la o încadrare în muncă de calitate, precum și la un nivel mai ridicat de prosperitate pentru toți; consideră necesară direcționarea mai eficientă a fondurilor structurale și a investițiilor către promovarea creșterii favorabile incluziunii, reducerea inegalităților și stimularea unei convergențe sociale ascendente;

2.  subliniază că bugetul pe 2019 ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor sociale și în domeniul ocupării forței de muncă stabilite în Strategia Europa 2020 și la punerea în aplicare a Proclamației privind Pilonul european al drepturilor sociale și a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, în special în ceea ce privește combaterea șomajului în rândul tinerilor și a șomajului pe termen lung, a inegalităților în creștere, a excluziunii sociale și a sărăciei, în special a sărăciei în rândul copiilor; evidențiază nevoia unui sprijin continuu pentru integrarea migranților;

3.  atrage atenția că bugetul pe 2019 nu poate fi privit în afara contextului cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020; evidențiază că programarea fondurilor în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale creează sinergii care să contribuie la reducerea divergențelor și inegalităților sociale care au fost exacerbate de criză; avertizează că orice reducere a bugetului pentru aceste domenii nu va face decât să pună piedici în calea eficacității acestor politici și a atingerii obiectivelor lor; reamintește totuși că, în contextul constrângerilor bugetare actuale, principiul valorii adăugate europene ar trebui să stea la baza tuturor cheltuielilor viitoare și că cheltuielile eficiente și efective sunt la fel de importante ca plafoanele bugetare totale;

4.  respinge orice reducere a programării bugetare la liniile privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea; reamintește că trebuie găsit un echilibru adecvat între creditele de angajament și creditele de plată pentru a permite acestor politici să își atingă potențialul maxim; este deosebit de preocupat de reducerile introduse de Consiliu în domeniile respective, întrucât acestea ar putea să împiedice UE să îndeplinească așteptările cetățenilor și să se ridice la înălțimea acestor așteptări;

5.  ia act de majorarea globală de la un an la altul propusă de Comisie în ceea ce privește creditele de la rubrica 1 – Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii (+3,1 % în credite de angajament și +1,3 % în credite de plată);

6.  constată majorarea modestă propusă de Comisie în ceea ce privește creditele de la rubrica 1b – Coeziune economică, socială și teritorială (+2,8 % în credite de angajament și +1,1 % în credite de plată);

7.  își reiterează apelul să se asigure credite adecvate și în special credite de plată în bugetul pe 2019 pentru FSE, dat fiind faptul că acesta intră într-o perioadă de punere în aplicare intensă, iar numărul cererilor de plată din partea statelor membre va crește, și regretă, prin urmare, reducerea propusă a creditelor de plată (-2,6 %);

8.  salută propunerea de a majora creditele de angajament pentru FEAD și FEG (+2 % pentru fiecare în parte); ia act cu îngrijorare de reducerea creditelor de plată (-60 %) pentru FEG, precum și de reducerea creditelor de angajament și a creditelor de plată (-1,5 %, respectiv -0,4 %) pentru EaSI; subliniază că creditele de angajament pentru axa „Microfinanțare și antreprenoriat social” vor trebui să fie menținute la un nivel ambițios;

9.  reamintește că UE se află într-un context de cvasistagnare și de creștere insuficientă a salariilor în anumite state membre[1] și că atât Comisia, cât și BCE recomandă o creștere generală a salariilor și o îmbunătățire a calității locurilor de muncă; subliniază, în plus, că liniile bugetare care susțin dialogul social european și măsurile pentru partenerii sociali sunt de o importanță crucială în ceea ce privește consolidarea implicării partenerilor sociali, de exemplu în semestrul european și în punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale; ia act de ușoara creștere a nivelului creditelor de angajament (6,4 %), dar regretă reducerea creditelor de plată (-21,8 %) propusă de Comisie în ceea ce privește relațiile de muncă și dialogul social; evidențiază că sistemele de relații de muncă funcționale au un impact pozitiv asupra productivității, a creării și menținerii de locuri de muncă, a calității locurilor de muncă și a salariilor decente;

10.  evidențiază că șomajul în rândul tinerilor în unele state membre rămâne inacceptabil de ridicat în Uniunea Europeană și că situația tinerilor neîncadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) și a șomerilor pe termen lung este deosebit de îngrijorătoare; evidențiază că tinerii reprezintă grupul cel mai expus riscului de sărăcie și excluziune socială și economică; subliniază că, pentru a soluționa aceste probleme, este extrem de important să se asigure o finanțare continuă, majorată și în timp util a Garanției pentru tineret prin intermediul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), precum și o soluție adecvată pentru susținerea măsurilor de combatere a inegalităților, inclusiv dincolo de aspectele referitoare la ocuparea forței de muncă, prin intermediul FSE;

11.  ia act de propunerea Comisiei Europene de a majora creditele alocate YEI cu 233,3 milioane EUR în 2019; consideră însă că bugetul general al YEI nu este încă suficient pentru a asigura faptul că Garanția pentru tineret își atinge obiectivele și, prin urmare, solicită ca creditele de angajament pentru YEI să fie menținute în 2019 la același nivel ca și în 2018, adică 350 de milioane EUR;

12.  scoate în evidență contribuția importantă a agențiilor la abordarea unei game variate de chestiuni sociale și privind locurile de muncă; subliniază, în acest context, că sarcinile acestora se înmulțesc constant și că, drept urmare, ele trebuie să dispună de resurse necesare pentru a-și îndeplini sarcinile și a garanta cele mai bune rezultate, cu scopul de a sprijini obiectivele legislative și politice ale UE; regretă, prin urmare, reducerea propusă în ceea ce privește finanțarea Cedefop (-5,8 % atât la nivelul angajamentelor, cât și al plăților); își reiterează îngrijorarea cu privire la impactul bugetar negativ al creșterii coeficientului de țară al Irlandei, care riscă tot mai mult să submineze capacitatea financiară a Eurofound de a-și îndeplini mandatul; se așteaptă ca instituțiile Uniunii să ia măsuri pentru a compensa efectele acestei creșteri, după cum s-a cerut în raportul Eurofound de descărcare de gestiune pe 2016; insistă că este nevoie de finanțare suplimentară pentru a menține nivelul cercetărilor realizate de agenție, în special pentru a garanta continuarea activității privind sondajele paneuropene;

13.  salută înființarea Autorității Europene a Muncii, care se preconizează că își va începe activitatea în 2019; evidențiază necesitatea de a prevedea o finanțare adecvată, care să reflecte sarcinile stabilite în viitorul regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii, pentru a se asigura că sunt puse în rezervă suficiente resurse financiare pentru înființarea acesteia; regretă că finanțarea propusă de Comisie (11 milioane EUR, credite care urmează să fie puse în rezervă până în momentul adoptării actului de bază de către legiuitor) este mai mică decât cea alocată altor agenții UE în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale; insistă asupra faptului că finanțarea nu poate fi asigurată prin realocarea creditelor aferente altor agenții din domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale;

14.  observă că portalul EURES va fi transferat treptat sub autoritatea ELA (Agenția Europeană a Muncii) în 2019 și 2020 și solicită asigurări că acest transfer de activități nu va conduce nici la reduceri ale bugetului EURES, nici la perturbări în ceea ce privește funcționarea portalului;

15.  reiterează că proiectele-pilot (PP) și acțiunile pregătitoare (AP) sunt instrumente foarte valoroase pentru a iniția noi activități și politici în domeniul ocupării forței de muncă și al incluziunii sociale și că mai multe idei ale Comisiei EMPL au fost implementate cu succes în trecut sub formă de PP-uri/AP-uri; încurajează utilizarea integrală a marjelor disponibile la fiecare rubrică.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

29.8.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

10

1

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Heinz K. Becker, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Rory Palmer, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Birgit Sippel, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

32

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Geoffroy Didier, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Jan Keller, Edouard Martin, Rory Palmer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Birgit Sippel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

10

-

ECR

Arne Gericke, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

1

0

GUE/NGL

Paloma López Bermejo

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (30.8.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  subliniază faptul că 20,1 % din totalul creditelor de angajament prevăzute în cadrul proiectului de buget pentru 2019 (PB 2019) sunt destinate unor măsuri legate de schimbările climatice; regretă faptul că, în pofida obiectivului de a aloca 20 % din cheltuielile bugetare ale Uniunii combaterii schimbărilor climatice, pentru întreaga durată a actualului cadru financiar multianual, tendința constatată în cadrul bugetului UE arată că acest procent va fi de numai 19,3 %; subliniază că ar trebui să se depună toate eforturile posibile pentru a atinge obiectivul de 20 %; subliniază că un nivel adecvat al sprijinului financiar este esențial pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea;

2.  remarcă faptul că 8,2 % din totalul creditelor de angajament sunt legate de inversarea declinului biodiversității; solicită să se aloce suficiente resurse pentru protejarea biodiversității; reamintește că, în conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată „Un buget pentru Europa 2020”, finanțarea Strategiei Uniunii în domeniul biodiversității pentru 2020 și obiectivul acesteia de a opri și a inversa declinul biodiversității în Uniune necesită integrarea biodiversității în bugetul Uniunii;

3.  ia act de majorarea cu 31,3 milioane EUR a creditelor de angajament pentru LIFE (+6 %); regretă faptul că LIFE reprezintă doar 0,3 % din PB 2019;

4.  ia act de sumele de 68,3 milioane EUR în credite de angajament (+2,9 %) și de 61,3 milioane EUR în credite de plată (+9,6 %) propuse pentru sănătate; regretă că aceste sume reprezintă doar 0,04 % din PB 2019 și 1,8 % din rubrica 3 (în credite de angajament);

5.  consideră că ar trebui majorate resursele destinate sănătății, în special cele alocate cercetării în domeniul sănătății mintale; solicită Comisiei să analizeze și să raporteze Parlamentului cu privire la programele pe care le-ar putea pune în aplicare pentru a spori resursele dedicate cercetării și dezvoltării în acest domeniu, în perspectiva adoptării viitorului CFM;

6.  ia act de sumele de 297,7 milioane EUR în credite de angajament (+6,3 %) și de 245,8 milioane EUR în credite de plată (-1 %) propuse pentru produse alimentare și hrană pentru animale; regretă că aceste sume reprezintă doar 0,18 % din PB 2019 și 8 % din rubrica 3 (în credite de angajament);

7.  ia act de majorarea creditelor de angajament destinate mecanismului de protecție civilă al Uniunii (UCPM) (149,6 milioane EUR, +350 %), care constituie o componentă centrală a politicii de solidaritate a Uniunii; subliniază că această creștere este necesară în condițiile în care proiectul de buget 2019 reflectă impactul propunerii Comisiei de revizuire a UCPM;

8.  constată că numărul posturilor permanente și temporare autorizate în cadrul PB 2019 rămâne neschimbat comparativ cu bugetul pe 2018 pentru Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), Agenția Europeană de Mediu (AEM) și Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), constatându-se majorări ale numărului de posturi în cazul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (+1)[1] și al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) (+3); subliniază că acestor agenții ar trebui să le fie alocate mai multe resurse financiare și umane, după caz, pentru a le permite să își îndeplinească mandatul și să își execute sarcinile, precum și pentru a promova o abordare bazată pe date științifice în Uniune;

9.  ia act de faptul că în PB 2019 au fost autorizate trei posturi temporare suplimentare pentru ECHA; subliniază că o astfel de creștere este destinată să permită ECHA să dispună, în domeniul produselor biocide, de resurse mai apropiate de nivelul prevăzut inițial și să compenseze resursele care lipsesc în 2018; ia act, cu toate acestea, de faptul că ECHA a primit sarcini suplimentare în cadrul Directivei revizuite 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului [2] (Directiva-cadru privind deșeurile), iar pentru aceste sarcini PB 2019 nu prevede, în prezent, posturi sau fonduri suplimentare; ia act, de asemenea, că se prevăd noi sarcini pentru ECHA și în cadrul procesului de reformare în curs a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului[3] privind poluanții organici persistenți și în cadrul regimului Centrului de informare toxicologică al Uniunii și cere să se pună la dispoziția ECHA resurse suficiente pentru realizarea acestor noi activități;

10.  subliniază că, în plus față de o creștere semnificativă a sarcinilor existente, AEM i s-au atribuit responsabilități noi, care au drept rezultat o creștere a nevoilor financiare și de personal ale AEM, în condițiile în care se respectă, totodată, obiectivele de reducere a personalului și de stabilizare bugetară; subliniază că, în lipsa unei consolidări a schemei de personal, există riscul întreruperii substanțiale a capacității SEE de a sprijini dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii de mediu la nivelul Uniunii și la nivel național;

11.  remarcă, în special, că EMA se confruntă cu o creștere a volumului de lucru și cu necesități bugetare suplimentare în 2019, ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune; consideră că ar trebui să fie autorizate resurse financiare și de personal suplimentare pentru o perioadă limitată, astfel încât EMA să poată transfera și păstra cunoștințele și aptitudinile critice necesare pentru a continua să își îndeplinească sarcinile în mod eficient și pentru a relua activitățile în prezent amânate;

12.  invită Comisia să pună în aplicare rapid proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare (PP-AP) în domeniul mediului, al sănătății publice și al siguranței alimentare;

13.  reamintește că PP și AP în domeniul mediului, al sănătății publice și al siguranței alimentare ar trebui să dispună de o finanțare suficientă de-a lungul întregului lor ciclu de viață, astfel încât să își poată atinge întregul potențial;

14.  reamintește principiul responsabilității față de contribuabili și consumatori și, prin urmare, solicită o disciplină bugetară anuală puternică pentru a se ține seama de sarcina financiară a cetățenilor; subliniază că rentabilitatea politicilor, programelor și măsurilor actuale ar trebui evaluată anual și, după caz, ar trebui luate măsuri corespunzătoare.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

30.8.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Olle Ludvigsson

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

40

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

1

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 • [1]    EFSA a solicitat un post suplimentar pentru a acoperi funcția de șef al Biroului de sprijin al agențiilor UE de la Bruxelles. Finanțarea acestui post va fi împărțită între agențiile UE, fără a necesita un buget suplimentar în acest sens.
 • [2]    Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3), modificată recent prin Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 (JO L 150, 14.6.2018, p. 109).
 • [3]    Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 7).

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (25.9.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportor pentru aviz: Jens Geier

SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  respinge reducerile propuse de Consiliu, de 3,61 % la creditele de angajament și de 0,22 % la creditele de plată în comparație cu propunerea Comisiei pentru liniile bugetare legate de sfera de competențe a Comisiei ITRE de la rubrica 1a a bugetului Uniunii pe 2019; ia act de majorarea cu 3,9 % a creditelor de angajament și cu 1,8 % a creditelor de plată pentru liniile bugetare legate de sfera de competențe a Comisiei ITRE de la rubrica 1a a bugetului general al Uniunii în comparație cu 2018 în propunerea Comisiei; apreciază accentul pus de bugetul 2019 pe creșterea economică, inovare, competitivitate, digitalizare, sustenabilitate, schimbările climatice și tranziția către o economie foarte eficientă din punct de vedere energetic și bazată pe surse regenerabile, în conformitate cu Acordul de la Paris, și pe succesul cercetătorilor și antreprenorilor tineri și femei;

2.  consideră că cercetarea, IMM-urile și competitivitatea vor continua să joace un rol decisiv în crearea de locuri de muncă și în asigurarea creșterii economice în întreaga Uniune; consideră că în 2019 bugetul alocat programelor Orizont 2020 și Cosme ar trebui să fie suficient pentru a asigura continuarea acestor programe de succes.

3.  subliniază necesitatea de a ocupa poziția de lider în inovare și în tehnologii revoluționare; regretă, prin urmare, reducerile semnificative operate de Consiliu, de 0,3 miliarde EUR la creditele de angajament și de 18 milioane EUR la creditele de plată din Cadrul strategic comun pentru cercetare și inovare, cu un impact negativ covârșitor asupra programului Orizont 2020, și regretă, în special, reducerile aduse liniilor bugetare relevante precum Consolidarea cercetării în tehnologiile viitoare și emergente și Consolidarea infrastructurii europene de cercetare, care urmăresc creșterea nivelului de trai, facilitarea accesului la cunoaștere și promovarea dezvoltării sociale și economice; ia act de propunerea Comisiei de majorare cu 8,5 % pentru Orizont 2020 la creditele de angajament pentru bugetul general 2019; reamintește îngrijorarea profundă privind subfinanțarea gravă a programului Orizont 2020 în cadrul CFM 2014-2020, având ca rezultat o rată mai scăzută de succes a cererilor de finanțare (11,6% și chiar 3% pentru unele programe) decât în perioada CFM-ului precedent, ceea ce înseamnă că mai puține proiecte de înaltă calitate din domeniul cercetării și inovării primesc finanțare din partea Uniunii; prin urmare, își reafirmă profunda îngrijorare cu privire la nivelul scăzut de finanțare pentru Orizont 2020 propus de Comisie pentru următorul CFM și intenționează să asigure un minim necesar de 120 de miliarde EUR în prețuri din 2018 pentru acest program în cadrul negocierilor pentru CFM 2021-2027 și își afirmă răspicat poziția că, în urma Acordului de la Paris, cheltuielile legate de climă ar trebui să fie majorate semnificativ în comparație cu actualul CFM;

4.  consideră ca bugetul UE pe 2019 ar trebui să susțină toate instrumentele relevante pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, în special în regiunile UE rămase în urmă din punct de vedere economic, acordând o atenție deosebită promovării competențelor antreprenoriale și digitale;

5.  recunoaște importanța și succesul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS); regretă că, pentru a obține finanțare suplimentară pentru FEIS, a trebuit să se taie din fondurile Orizont 2020; insistă că bugetul general al UE nu ar trebui să finanțeze inițiative noi în detrimentul programelor și politicilor existente ale Uniunii; intenționează să onoreze angajamentul Parlamentului din cursul negocierilor pentru FEIS de a reduce pe cât posibil impactul asupra acestui program și de a majora creditele pentru liniile afectate în 2019;

6.  reamintește importanța promovării unor sinergii ample între MIE-Transporturi și MIE-Digital pentru a maximiza efectul de pârghie financiară pentru proiectele care urmăresc să stimuleze procesul de digitalizare a coridoarelor TEN-T;

7.  subliniază importanța finalizării uniunii energetice, îndeplinind în același timp obiectivele europene în materie de schimbări climatice prin respectarea Acordului de la Paris și atingerea obiectivelor de sustenabilitate ale ONU; semnalează apelurile făcute de Parlamentul European în raportul său referitor la accelerarea inovării în domeniul energiei curate (2017/2084 (INI)) pentru o mai mare coerență între angajamentul Uniunii în cadrul Acordului de la Paris și politicile de finanțare a celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice care se susțin reciproc; reamintește în acest context adoptarea principiului „în primul rând eficiență energetică” precum și obiectivul pe care și l-a propus Uniunea de a deveni numărul unu la surse regenerabile; îndeamnă Comisia să asigure finanțarea necesară pentru investiții în aceste domenii, precum și pentru dezvoltarea durabilă, combaterea sărăciei energetice și o tranziție justă și să garanteze condiții de concurență echitabile pentru industrie în procesul de tranziție către procese de producție mai puțin poluante pentru a obține o economie cu zero emisii de carbon în 2050; în acest sens, se bucură că, potrivit estimărilor Comisiei, cheltuielile pentru combaterea schimbărilor climatice vor atinge 20,1 % din bugetul pe 2019, dar afirmă încă o dată că această propunere va conduce la o pondere de doar 19,3 % din bugetul Uniunii pe perioada 2014-2020 pentru măsurile legate de climă; consideră că pentru a atinge aceste obiective ar trebui menținute fondurile necesare în MIE; este îngrijorat de reducerile semnificative operate de Consiliu la angajamentele și plățile pentru MIE-Energie;

8.  este conștient de importanța deosebită a liniilor bugetare pentru „Provocări societale” și, mai precis, a liniei bugetare pentru îmbunătățirea sănătății și stării de bine pe tot parcursul vieții pentru a crește nivelul de trai în Uniune; încurajează Comisia să mențină fonduri suficiente în acest scop și regretă reducerile propuse de Consiliu;

9.  subliniază importanța atingerii obiectivelor pieței unice digitale pentru a extinde digitalizarea Uniunii și incluziunea digitală în economia europeană, sectorul public și în rândul cetățenilor; recunoaște în acest sens importanța unor inițiative precum WiFi4EU; regretă tăierile de fonduri propuse de Consiliu pentru această inițiativă;

10.  subliniază că IMM-urile sunt o componentă esențială a economiei europene, deoarece oferă un număr mare de locuri de muncă în Uniune, și relevă necesitatea de a crea un mediu de afaceri propice IMM-urilor și de a sprijini grupurile și rețelele lor; constată, totuși, cu profundă îngrijorare reducerile aduse de Consiliu instrumentului IMM, care transmit un semnal contradictoriu întreprinderilor europene;

11.  ia act de Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP); subliniază că o astfel de activitate ar trebui să fie dotată cu noi resurse, dat fiind impactul său semnificativ asupra bugetului Uniunii; își exprimă îngrijorarea cu privire la tăierile de fonduri aplicate de Consiliu pentru MIE și programele spațiale europene, precum „Lideri în sectorul spațial” și Copernicus pentru a finanța EDIDP, deoarece nu ar trebui luate resurse financiare de la programele civile pentru a sprijini programe din domeniul apărării;

12.  subliniază necesitatea de a reforma sectorul european al mobilității, pentru a asigura un transport sustenabil, curat și competitiv în Uniune, pentru ca industria automobilelor din Uniune să fie aptă pentru viitor și pentru a atinge obiectivele privind clima; subliniază, așadar, că este nevoie de fonduri suficiente pentru programele care sprijină aceste obiective, precum MIE-Transport și Întreprinderea comună Pile de combustie și hidrogen 2 (FCH 2); își exprimă astfel îngrijorarea față de reducerile operate de Consiliu la aceste programe;

13.  reamintește importanța unor resurse financiare și umane adecvate pentru toate agențiile din resortul ITRE, care să le permită să își îndeplinească sarcinile în mod corespunzător; subliniază faptul că reducerea cu 5 % și redistribuirea personalului se încheie o dată cu acest buget general și îndeamnă Comisia să se abțină de la acțiuni similare în viitor; insistă asupra necesității de a mări resursele proporțional cu înmulțirea sarcinilor agențiilor în cauză; salută, în acest sens, creșterea numărului de angajați pentru ENISA și GSA; constată cu îngrijorare că aceste suplimentări sunt insuficiente și cere, de asemenea, suplimentarea personalului ACER, pentru ca ele să își poată îndeplini mandatul, care presupune și a recruta și păstra experți cu un nivel înalt de specializare și a face planuri pentru roluri și responsabilități viitoare;

14.  subliniază că, cum Regatul Unit a declarat că va contribui la bugetele 2019 și 2020, retragerea Regatului Unit din Uniune nu este de așteptat să aibă un impact direct asupra programelor derulate sub coordonarea ITRE;

15.  subliniază că neonorarea de către Uniune a angajamentelor sale juridice și politice privind creditele de plată i-ar știrbi grav credibilitatea și ar avea consecințe negative grave asupra încrederii în capacitatea instituțiilor Uniunii de a-și îndeplini rolul și subliniază că această situație este agravată de faptul că Uniunea se apropie de sfârșitul actualului CFM și că, prin urmare, executarea programelor multianuale trebuie să facă progrese rapide.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

24.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

5

4

Membri titulari prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Membri supleanți prezenți la votul final

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gesine Meissner, Pavel Telička

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Bernd Kölmel

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

39

+

ALDE

Igor Gräzin, Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Kölmel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

5

-

ECR

Amjad Bashir

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

S&D

José Blanco López

4

0

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (12.7.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportor pentru aviz: Jasenko Selimovic

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  observă că, în cadrul procedurii bugetare, răspunderea Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) vizează liniile bugetare de la titlurile 2 (Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri), 14 (Impozitare și uniune vamală) și 33 (Justiție și consumatori);

2.  subliniază faptul că piața unică este una dintre cele mai mari realizări ale Europei, care a permis persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor să circule mai liber în Uniune, a favorizat creșterea produsului intern brut al UE cu 1,7 % și a permis crearea a 3,6 milioane de locuri de muncă suplimentare începând din 1990 și consideră, prin urmare, că finalizarea pieței unice ar trebui să rămână una dintre prioritățile bugetului 2019, deoarece este esențial ca Uniunea să devină o economie mai competitivă și mai dinamică, bazată pe cunoaștere, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor deopotrivă; subliniază, în acest context, necesitatea de a crește competitivitatea Uniunii și face apel la o alocare bugetară care să contribuie la transformarea activităților pentru o lume digitală;

3.  reamintește că un mediu propice consumatorilor, care să le susțină drepturile, este un factor esențial atât pentru realizarea pieței unice, cât și pentru creșterea economică în Europa și subliniază că legislația Uniunii în materie de protecție a consumatorilor a adus previzibilitate cetățenilor și întreprinderilor și certitudinea juridică atât de necesară în numeroase domenii, cum ar fi drepturile consumatorilor și drepturile pasagerilor, combaterea practicilor comerciale neloiale și a clauzelor contractuale abuzive;

4.  observă, în același timp, că mai multe scandaluri recente au arătat ca produsele nesigure și neconforme sunt încă o realitate pe piața Uniunii, și subliniază necesitatea că sunt necesare resurse bugetare dedicate pentru o supraveghere mai eficientă și mai coordonată a pieței și pentru îmbunătățirea siguranței consumatorilor;

5.  salută faptul că, în proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (proiectul de buget 2019), principalele priorități ale IMCO în domeniile legate de funcționarea uniunii vamale, protecția consumatorilor, competitivitatea și piața internă a bunurilor și serviciilor au fost luate în considerare în mod adecvat, alocându-li-se resurse bugetare adecvate în ceea ce privește creditele de angajament, și invită Consiliul să confirme aceste credite;

6.  subliniază că politica privind piața internă ar trebui să constituie un domeniu de acțiune prioritar, în contextul eforturilor de creștere a eficienței cheltuielilor bugetare, precum și faptul că, pentru a putea respecta angajamentele referitoare la cheltuieli, ar trebui să se realizeze economii echivalente în alte domenii de politică;

7.  salută nivelul crescut de credite de angajament prevăzute pentru modernizarea uniunii vamale în vederea sprijinirii punerii în aplicare a Codului vamal al Uniunii („Codul”) și a dezvoltării sistemelor vamale electronice, dat fiind că implementarea deplină și uniformă a Codului este esențială pentru protejarea mai eficientă a cetățenilor și a intereselor financiare ale Uniunii, iar vămuirea electronică constituie o provocare majoră pentru următorii ani în asigurarea unei funcționări mai bune a pieței interne; și subliniază că simplificarea procedurilor vamale și funcționarea eficientă a sistemelor vamale sunt esențiale pentru combaterea fraudei și pentru stimularea concurenței;

8.  subliniază că subzistă încă provocări în materie de protecție a consumatorilor din Uniune, în special în ceea ce privește economia digitală și dezvoltarea comerțului transfrontalier cu amănuntul în Uniune și, prin urmare, regretă faptul că creditele pentru programul de protecție a consumatorilor prevăzute în proiectul de buget 2019 nu sunt suficiente; solicită, prin urmare, o finanțare adecvată pentru programul adresat consumatorilor, pentru a finaliza introducerea unei veritabile piețe unice digitale europene, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, în special a consumatorilor vulnerabili și să se asigure ca noile provocări la adresa politicii de protecție a consumatorilor sunt luate în considerare în mod corespunzător;

9.  subliniază importanța instrumentelor pentru guvernanța pieței interne în ceea ce privește nu numai asigurarea aplicării corespunzătoare a normelor Uniunii, ci și îmbunătățirea informațiilor și asistenței pentru consumatori și întreprinderi și recomandă Comisiei să sprijine programele de popularizare cu privire la drepturile consumatorilor și la acțiunile corespunzătoare ca răspuns la încălcările acestora; de aceea, solicită ca linia bugetară corespunzătoare 02 03 04 să fie majorată pentru a asigura o mai bună funcționare a pieței unice, mai precis a serviciilor de informare și asistență;

10.  subliniază că 91,6 % din cetățeni și întreprinderi nu cunosc niciun serviciu de informare sau asistență de la nivel european[1] și este de părere că sensibilizarea consumatorilor și a întreprinderilor cu privire la instrumentele de informare și asistență, în special portalul „Europa ta” și Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor, este deosebit de importantă și necesită eforturi considerabile pentru a fi îmbunătățită și solicită astfel o majorare semnificativă a fondurilor alocate;

11.  subliniază că instituțiile Uniunii au ajuns deja la un acord informal cu privire la propunerea, prezentată de Comisie, de Regulament privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și solicită alocarea de fonduri adecvate încă din 2019 pentru pregătirea portalului;

12.  amintește Comisiei, în contextul intrării în vigoare la 3 decembrie 2018 a Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului[2] de angajamentul său de a realiza până în martie 2020 o analiză amplă de fezabilitate a extinderii domeniului de aplicare a regulamentului pentru a acoperi în totalitate serviciile furnizate pe cale electronică protejate de drepturi de autor, inclusiv serviciile din domeniul audiovizual, și solicită astfel alocarea de fonduri adecvate pentru acest scop încă din 2019;

13.  reamintește că Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) este un instrument esențial pentru a încuraja o cultură antreprenorială, pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) aflate în activitate și pentru a asigura competitivitatea, durabilitatea și creșterea economică, pentru a le ajuta să se adapteze la transformările din sectorul digital, precum și pentru a promova progresul societății bazate pe cunoaștere și speră că reducerea creditelor de plată pentru COSME în proiectul de buget 2019 se explică numai prin calcularea detaliată de către Comisie a sumelor restante, dat fiind că este de o importanță capitală să se evite blocajele și lipsa fondurilor la plata acțiunilor COSME;

14.  salută majorarea creditelor de angajament în proiectul de buget 2019, la linia bugetară 02 02 01 „Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe piețe al întreprinderilor din Uniune”, dar își exprimă în continuare preocupările cu privire la nivelul creditelor de plată programate, dat fiind că îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare rămâne o prioritate-cheie pentru Comisia IMCO în bugetul 2019;

15.  salută majorarea creditelor la linia bugetară 33 04 01 din proiectul de buget 2019, „Protejarea intereselor consumatorilor și îmbunătățirea siguranței și informării acestora”; reamintește faptul că îmbunătățirea cunoștințelor consumatorului mediu este de o importanță capitală în cadrul pieței unice digitale; cere să se consolideze instrumentele pieței unice care fac posibilă o mai bună cunoaștere a normelor pieței interne; insistă să fie păstrate alocările bugetare pentru SOLVIT, Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor și FIN-Net;

16.  subliniază importanța standardelor pentru competitivitatea pieței Uniunii; reamintește faptul că activitățile desfășurate de organizațiile de standardizare europene trebuie să beneficieze de un sprijin financiar corespunzător;

17.  solicită finanțarea tuturor proiectelor-pilot aprobate de IMCO, în special „Monitorizarea unor practici posibil neloiale ale companiilor aeriene de stabilire a profilurilor consumatorilor și de ajustare a prețurilor” (care analizează măsura în care companiile aeriene practică așa-numita „stabilire a profilurilor consumatorilor” în vederea ajustării tarifelor de zbor), „Aplicarea din oficiu a cerințelor de accesibilitate la rețea la instrumentele și platformele de creare de conținut ” (care încurajează și sprijină adoptarea cerințelor relevante de accesibilitate ale Standardului european EN 301 549 v1.1.2 prin acordarea de granturi în favoarea firmelor) și „Evaluarea presupuselor diferențe de calitate între produsele vândute pe piața unică” (care sprijină cercetările pe piață și în rândul consumatorilor privind diferențele de calitate a produselor alimentare de pe piața unică).

18.  în legătură cu proiectul-pilot privind „Evaluarea presupuselor diferențe de calitate între produsele vândute pe piața unică”, solicită Comisiei să se asigure că membrii Comisiei IMCO sunt implicați îndeaproape în planificarea și monitorizarea tuturor activităților aferente acestui proiect-pilot și reiterează faptul că rolul deputaților în Parlamentul European ar trebui să fie esențial în informarea publicului larg cu privire la rezultatele raportului final;

19.  subliniază nevoia de corelare a tuturor programelor pentru Piața Interna cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului[3];

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

12.7.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Țurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Sabine Verheyen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Asim Ademov, Isabella De Monte, Sylvie Goddyn, Nosheena Mobarik

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

34

+

ALDE

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza-Bildt, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Stefanec, Róża Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Sabine Verheyen

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Isabella De Monte, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

Verts/ALE

Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 • [1]  Date din 2017 extrase din Studiul privind nevoile de informații și asistență ale întreprinderilor care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier în UE, inclusiv analiza lacunelor și costurilor, p. 30.
 • [2]  Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE, JO L 60 I, 2.3.2018, p. 1.
 • [3]  Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (30.8.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportor pentru aviz: Pavel Telička

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de proiectul de buget propus la rubrica 1a titlul 6, „Mobilitate și transporturi”, pentru politica UE în domeniul transporturilor; insistă asupra faptului că politica Uniunii în domeniul transporturilor este esențială pentru libera circulație a persoanelor și bunurilor, integrarea europeană globală, coeziunea socială și teritorială a Uniunii și competitivitatea globală; subliniază, așadar, că această politică are nevoie de un buget ambițios pentru sectorul transporturilor, care să mențină credibilitatea proiectelor aflate în derulare, să garanteze o rețea corespunzătoare de infrastructuri și să asigure funcționarea corectă și siguranța acesteia, să asigure investiții pe termen lung care să întărească întreprinderile europene și să mobilizeze o finanțare privată complementară;

2.  consideră că Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) este un instrument fundamental cu o valoare adăugată europeană semnificativă pentru optimizarea rețelei de transport în întreaga Uniune, prin conectarea și/sau modernizarea infrastructurilor de transport existente și a celor noi; subliniază rolul esențial pe care îl joacă MIE în sectorul transporturilor pentru finalizarea rețelelor TEN-T centrale și extinse și subliniază că, pentru planificarea pe termen lung, MIE necesită o finanțare corespunzătoare și stabilă; regretă faptul că, în trecut, au fost efectuate reduceri bugetare în detrimentul MIE și insistă asupra faptului că nu poate fi acceptată nicio reducere suplimentară în cadrul acestui program; ia act de faptul că Comisia propune pentru MIE-Transporturi o majorare de 39,4 % în credite de angajament și, respectiv, de 5,3 % în credite de plată și consideră că, ținând seama de faptul că 2019 este primul an din actualul cadru financiar multianual în care poate fi solicitată o finanțare suplimentară pentru proiectele care au demarat în perioada 2014-2016, valoarea acestor majorări se menține la un nivel minim;

3.  salută realocarea, în 2019, a sumei de 1,7 miliarde EUR din Fondul de coeziune în favoarea programului de transport al MIE; reamintește că aceste fonduri sunt alocate exclusiv pentru proiectele de infrastructură „TEN-T” din statele membre eligibile pentru Fondul de coeziune;

4.  subliniază faptul că proiectul Rail Baltica, bazat pe ecartamentul căilor ferate europene, este unul dintre cele mai importante de acest tip din Uniune, dar că finanțarea propusă este inadecvată; invită, prin urmare, Comisia să se asigure că finanțarea UE este menținută la același nivel neschimbat;

5.  salută faptul că o nouă cerere de propuneri a fost lansată în mai 2018 pentru MIE-Transporturi, cu scopul de a sprijini orientările de politică din cel de-al treilea Pachet privind mobilitatea curată, iar în 2019 vor fi lansate cereri de propuneri suplimentare; reamintește succesul cererii de propuneri de finanțare mixtă din 2017 și îndeamnă Comisia să relanseze o astfel de cerere pentru anul 2019; subliniază, și în acest an, necesitatea de a asigura complementaritatea dintre MIE și alte fonduri, în special FEIS pentru proiectele care generează venituri, pentru a maximiza valoarea adăugată a contribuției Uniunii la finanțarea proiectelor și a atrage investiții private suplimentare pentru proiecte de inovare pe scară largă, cum ar fi ERTMS și consolidarea capacității digitale; reamintește totodată că, în domeniul MIE-Transporturi, granturile financiare vor rămâne principalul instrument de finanțare a infrastructurii și a proiectelor transfrontaliere de-a lungul coridoarelor TEN-T;

6.  reamintește obligațiile asumate în temeiul Acordului de la Paris; reamintește că, în viitorul apropiat, Europa se va confrunta cu provocări tot mai mari legate de transporturi, cum ar fi atenuarea schimbărilor climatice și creșterea cererii de transport de marfă, care vor trebui să includă tranziția energetică și noile forme de mobilitate; reamintește că aceste provocări vor necesita o finanțare suficientă pentru ca Europa să rămână competitivă și favorabilă incluziunii; subliniază, prin urmare, că, pentru a obține un sector al transporturilor durabil, este esențial să se sprijine și să se finanțeze corespunzător transferul modal, realizarea spațiului feroviar unic european cu emisii scăzute de carbon – de exemplu, prin implementarea ERTMS, prin transportul feroviar de marfă, prin căi ferate de mare viteză, prin legături feroviare transfrontaliere – și promovarea autostrăzilor maritime și a căilor navigabile interioare, inclusiv a feriboturilor cu emisii reduse; în plus, susține că o gestionare eficientă și ecologică a logisticii la nivelul tuturor modurilor de transport din Uniune poate contribui considerabil la decongestionarea traficului și la reducerea emisiilor de CO2 și îndeamnă Comisia să încurajeze digitalizarea în domeniul logisticii;

7.  reamintește importanța de a promova sinergiile ample între MIE-Transporturi și MIE-Digital pentru a maximiza efectul de pârghie financiară pentru proiectele menite să stimuleze procesul de digitalizare a coridoarelor TEN-T;

8.  consideră că contribuțiile de la bugetul Uniunii pentru agențiile din domeniul transporturilor ar trebui să reflecte sarcinile acestora; ia act de faptul că bugetul alocat pentru AESA este stabil, că bugetul alocat EMSA a crescut ușor și că bugetul alocat pentru ERA a scăzut, din păcate, în comparație cu exercițiul bugetar anterior; reamintește că domeniul de competență al agențiilor ERA, AESA și EMSA a fost recent extins, așa că este necesar să se asigure o finanțare adecvată și un efectiv de personal corespunzător pentru a garanta asumarea cu succes a noilor responsabilități ale acestor agenții; reamintește, în această privință, evoluția foarte semnificativă a mandatului AESA ce decurge din adoptarea recentă a regulamentului său de bază revizuit, care prevede noi competențe precum ATM/ANS, mediu, securitate cibernetică, cercetare și prezență internațională și, prin urmare, ar trebui să fie majorat bugetul propus al AESA în ceea ce privește resursele umane și financiare, astfel încât să dispună de fonduri suficiente pentru a menține un nivel ridicat de siguranță pentru cetățenii Uniunii;

9.  reamintește că sectorul spațial este strategic pentru Uniune, sistemele Galileo și EGNOS sunt folosite pe scară largă în sectorul transporturilor, iar EGNOS este pe deplin funcțional din 2011; subliniază că Galileo este finanțat integral din bugetul UE, iar implementarea sa completă va aduce beneficii majore economiei Uniunii, oferind servicii reale de care vor putea beneficia sectoarele industriale și cetățenii din UE; ia act de faptul că, în prezent, sistemul Galileo funcționează cu 22 de sateliți și că ar trebui să devină pe deplin funcțional până în 2020, de îndată ce toți cei 30 de sateliți ai săi vor fi pe orbită; consideră, prin urmare, luând în considerare provocarea presantă asociată securității informatice, că este extrem de important să se aloce un buget adecvat pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a următoarelor operațiuni de lansare de sateliți; atrage atenția asupra sarcinilor de bază ale Agenției GNSS European (GSA) în ceea ce privește Galileo și Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS); consideră că GSA trebuie să dispună de personal suficient pentru a se asigura că programele sistemelor europene de radionavigație prin satelit (GNSS) funcționează corect și pot fi exploatate în mod adecvat;

10.  consideră că îmbunătățirea eficienței sectorului transporturilor și reducerea nivelului său de emisii sunt obiective interdependente, la a căror îndeplinire cercetarea și inovarea pot contribui în mare măsură, împreună cu agențiile relevante ale UE; ia notă de propunerea de a asigura stabilitate în bugetul alocat, în cadrul programului Orizont 2020, pentru SESAR 2 (atât în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, cât și în ceea ce privește implementarea sistemului de management al traficului aerian (ATM) și pentru întreprinderile comune Shift2Rail, Clean Sky 2 și „Pile de combustie și hidrogen 2”;

11.  consideră că finanțarea Uniunii pentru infrastructura de transport ar trebui să țină seama de următoarele aspecte:

- trebuie să constituie o prioritate interconectivitatea între coridoare și rețeaua globală și conexiunile transfrontaliere;

- intermodalitatea ar trebui să fie o bază pentru deciziile privind proiectele;

- interoperabilitatea trebuie să fie o condiție pentru cofinanțarea proiectelor de transport;

- calitatea proiectelor cofinanțate, mai degrabă decât cantitatea sau dimensiunea lor;

- participarea cetățenilor la un proces decizional transparent și monitorizarea dezvoltării proiectelor de mare anvergură care au un volum total de investiții de peste 1 miliard de euro;

12.  regretă faptul că Uniunea nu este în măsură să comunice întotdeauna cu succes despre efectele directe ale politicilor și programelor sale financiare, inclusiv faptul că aceste efecte nu au fost evaluate; subliniază că, în ceea ce privește sectorul transporturilor, gradul de informare insuficient cu privire la drepturile pasagerilor în UE este un aspect deosebit de preocupant și regretă că reglementările respective, mai ales în sectorul aerian sau în cel feroviar, nu se aplică în mod consecvent în toate statele membre; subliniază că, într-un moment în care pot fi lansate cu ușurință campanii de dezinformare, este necesar să se ofere mai mult sprijin în legătură cu acest aspect;

13.  subliniază că proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare reprezintă ocazii utile cu care Parlamentul European poate să acorde stimulente financiare directe pentru inițiativele care sprijină activitatea sa legislativă și în privința cărora Comisia este direct responsabilă; regretă că rezultatele generate de aceste proiecte și acțiuni nu sunt întotdeauna raportate în mod consecvent și îi solicită Comisiei să prezinte, până la sfârșitul mandatului, o analiză amănunțită a proiectelor finanțate în cadrul actualei legislaturi și orientări care să clarifice atât obiectivele, cât și metoda de selectare a acestora.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

29.8.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Anna Hedh

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

3

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (4.9.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportor pentru aviz: Derek Vaughan

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  subliniază importanța politicii de coeziune ca principală politică de investiții a Uniunii, care contribuie la reducerea decalajelor de natură economică, socială și teritorială dintre regiunile UE și din interiorul acestora și la prevenirea situației în care unele regiuni ar putea rămâne în urmă, favorizează creșterea economică inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, creează noi locuri de muncă și combate șomajul, ameliorează competitivitatea și accesul IMM-urilor pe piețele mondiale, stimulează inovarea în zonele urbane și rurale și încurajează autoritățile locale și regionale să facă tranziția către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon; remarcă faptul că fiecare 1 EUR investit în politica de coeziune aduce un randament dovedit al investițiilor de 174 %[1], iar mai puține investiții ar însemna reducerea creșterii economice și a numărului de locuri de muncă pentru cetățeni; subliniază că politica de coeziune este benefică pentru toate statele membre; solicită ca fondurile din cadrul politicii de coeziune să își mențină rolul pe care îl au în prezent, acela de politică principală de investiții a Uniunii Europene, cu un buget pe măsura scopurilor ambițioase ale politicii de coeziune;

2.  reamintește că politica de coeziune este unul dintre cele mai importante instrumente pentru a aborda principalele priorități definite în proiectul de buget al Comisiei pentru 2019, și anume construirea unei economii europene mai puternice și mai reziliente, reducerea disparităților din interiorul UE, crearea de locuri de muncă, solidaritate și a securitate în interiorul UE și dincolo de frontierele sale și asigurarea unei execuții adecvate a bugetului UE; în această privință, subliniază importanța angajamentelor asumate prin Acordul de la Paris și realizarea obiectivelor UE în materie de climă și energie; subliniază importanța îmbunătățirii vizibilității fondurilor UE și a unei mai bune comunicări a rezultatelor politicii de coeziune; invită Comisia ca, împreună cu statele membre, să sensibilizeze publicul în legătură cu varietatea posibilităților de investiții ale UE, să prezinte proiecte inovatoare și să facă partajeze bunele practici;

3.  constată cu satisfacție că, după ce în primii ani ai perioadei 2014-2020 s-a constatat o rată insuficientă de execuție a programelor actuale, aceasta a atins, în cele din urmă, viteza de croazieră, în condițiile în care s-a înregistrat o îmbunătățire a nivelului de execuție a plăților și a ratei de selectare a proiectelor; atrage atenția asupra faptului că întârzierile înregistrate la începutul perioadei de programare pot atrage aglomerări a cererilor de plată în 2019; ia act de eforturile depuse de Comisie pentru a preveni apariția oricăror restanțe inutile; solicită, în acest sens, să se asigure niveluri suficiente de credite de plată, pentru ca punerea în aplicare să se desfășoare în bune condiții; întrucât, conform rapoartelor recente referitoare la plățile defalcate pe state membre, unele state membre au întârzieri mari în ceea ce privește sumele plătite, solicită Comisiei să identifice deficiențele și să ia măsuri pentru ameliorarea absorbției fondurilor ESI;

4.  ia act de propunerea de majorare cu 1,1 % a nivelului creditelor de plată, în condițiile în care s-au înregistrat scăderi de 8,9 % și, respectiv, 3,6 % pentru Fondul de coeziune și obiectivul de cooperare teritorială europeană, precum și de majorarea cu 2,8 % a creditelor de angajament de la rubrica 1b în cadrul proiectului de buget pe 2019, comparativ cu bugetul anterior; este preocupat de faptul că aceste sume pot să nu fie suficiente pentru a face față ritmului de execuție a programelor de la rubrica respectivă și pentru a preveni reapariția problemei legate de acumularea de plăți restante, care ar submina credibilitatea politicii de coeziune; subliniază, prin urmare, necesitatea unui nivel mai ridicat de credite de plată pentru a demonstra că UE este în măsură să își îndeplinească angajamentele și, astfel, să-și sporească credibilitatea;

5.  reamintește Comisiei de întârzierile înregistrate în desemnarea autorităților naționale de management; atrage atenția asupra faptului că, la data de 31 mai 2018, pentru 16 dintre programe era nevoie de autorități naționale desemnate; invită Comisia și statele membre să coopereze în mod activ pentru a finaliza cât mai curând posibil procesul de desemnare a acestor autorități, cu scopul de a asigura o punere în aplicare fără dificultăți a programelor actuale; solicită statelor membre să depună eforturi pentru creșterea capacității de absorbție și accelerarea procesului de implementare a proiectelor, pentru a limita întârzierile cauzate de finanțarea incompletă a proiectelor de coeziune în exercițiul financiar actual; insistă în continuare asupra îmbunătățirii procesului de execuție a fondurilor și reducerea poverii administrative și invită statele membre să coopereze mai strâns cu Grupul de lucru al Comisiei pentru o mai bună implementare, în vederea consolidării capacității de management a finanțărilor pentru coeziune;

6.  ia act de propunerea de a crește bugetul Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) cu 80 de milioane EUR pentru perioada 2019-2020, cu 40 de milioane EUR în cadrul proiectului de buget pe 2019, acest lucru însemnând că pachetul financiar global al PSRS ar urma să se ridice la 222,8 milioane EUR; avertizează supra faptului că majorarea ar trebui să fie finanțată prin mobilizarea instrumentului special și fără să afecteze politica de coeziune; solicită Comisiei să urmărească realizarea de noi sinergii și complementarități cu fondurile ESI și cu alte programe ale UE în domeniul cercetării, inovării și competitivității, precum programul Orizont, pentru a stimula, de exemplu, inovarea și digitalizarea în zonele și economiile rurale;

7.  ia act de impactul extrem de pozitiv pe care îl au fondurile de coeziune în zonele de conflict, inclusiv în contextul punerii în aplicare a programului PEACE pentru Irlanda de Nord; invită Comisia și statele membre să continue să sprijine procesul de pace, continuând să finanțeze anumite programe specifice precum programul PEACE, în condiții care urmează a fi stabilite și fără a afecta negocierile în curs; subliniază că finanțarea acordată prin programele de cooperare teritorială europeană, mai exact pentru cooperarea transfrontalieră la frontierele externe ale UE, poate fi benefică și pentru politica de extindere a UE.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

3.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Tonino Picula, Maria Gabriela Zoană

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

23

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Monika Vana

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 • [1]  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 19 septembrie 2016, intitulat „Evaluarea ex post a FEDR și a Fondului de coeziune 2007-2013” (SWD(2016)0318).

AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (30.8.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportor pentru aviz: Ramón Luis Valcárcel Siso

SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută faptul că, la rubrica 2 a proiectului de buget (PB) pentru 2019, Comisia a propus suma de 60 miliarde EUR în credite de angajament și de 57,8 miliarde EUR în credite de plată, aceste alocări reprezentând, în comparație cu bugetul pe 2018, o majorare cu 1,2 % și respectiv 3,0 %; constată, totuși, că, în ceea ce privește FEGA, această creștere se datorează nivelului mai scăzut al veniturilor alocate estimate a fi disponibile pentru FEGA în cadrul PB pentru 2019 comparativ cu bugetul pe 2018; recomandă să se depună toate eforturile pentru a evita acumularea de plăți restante pentru următorul cadru financiar multianual (CFM) (2021-2027);

2.  insistă asupra necesității de a se prevedea fonduri pentru a compensa pierderile economice suferite de fermieri ca urmare a crizelor piețelor și a crizelor sanitare sau fitosanitare, cum ar fi cea provocată de Xylella fastidiosa, și reafirmă necesitatea de a utiliza, în acest scop, marjele disponibile în cadrul rubricii 2 în corelație cu rubrica 3; insistă ca despăgubirile pentru eradicare să acopere, de asemenea, refacerea ecosistemelor agricole, inclusiv a solului, precum și crearea unei diversități biologice robuste și, în special, asigurarea unei diversități genetice a materialului de plantare, care să includă, în mod ideal, caracteristici de rezistență sau de toleranță la boală sau la dăunători; consideră că unul dintre obiectivele oricăror ajutoare acordate ar trebui să fie asigurarea unor ecosisteme agricole echilibrate și cu diversitate biologică și a unor peisaje mai rezistente la atacuri viitoare;

3.  insistă ca orice venituri destinate bugetului Uniunii care provin din veniturile alocate sau din recuperarea plăților necuvenite efectuate în sectorul agriculturii în exercițiile precedente să rămână la rubrica 2;

4.  solicită alocarea de fonduri suplimentare pentru sectorul cultivării măslinelor și al producției de ulei de măsline, pentru a compensa pierderile suferite de fermieri ca urmare a epidemiei de Xylella fastidiosa, pentru a intensifica măsurile de prevenție în Europa și pentru a restructura sectorul și a consolida cercetarea științifică legată de agentul patogen responsabil și de vectorii acestuia;

5.  invită Comisia și statele membre să monitorizeze din timp volatilitatea prețurilor la produsele agricole, care are efecte negative asupra veniturilor fermierilor, și să reacționeze prompt și în mod eficace atunci când este nevoie;

6.  subliniază că este esențial ca fondurile alocate pentru cercetare în sectorul agroalimentar, în special din bugetul programului Orizont 2020, să rămână pe deplin disponibile, pentru a stimula și a consolida inovarea și soluțiile inteligente în sectorul agriculturii și al dezvoltării rurale, așa cum se întâmplă în cazul fondurilor aferente Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) pentru a permite instalarea benzii largi în zonele rurale; subliniază importanța aplicabilității practice a rezultatelor la nivel de exploatație și rolul serviciilor de informare agricolă; ia act de faptul că soluțiile integrate „inteligente” – cum ar fi satele inteligente, agricultura de precizie, digitalizarea, economia circulară și cea bazată pe partajare și inițiativele sociale – se pot dovedi benefice pentru agricultură și pot contribui la bunăstarea generală în zonele rurale; îndeamnă Comisia să planifice finanțarea abordărilor „inteligente” în lumina reformei PAC și a Declarației 2.0 de la Cork; subliniază faptul că aceste soluții „inteligente” ar trebui să mențină coerența cu obiectivele politicii în domeniul mediului, climei și biodiversității și să asigure o cooperare strânsă cu părțile interesate relevante din toate statele membre; subliniază importanța investițiilor în agricultura de precizie în vederea eficientizării metodelor de producție și a reducerii pierderilor, precum și importanța stimulării și sprijinirii inițiativelor adaptate la nevoile micilor exploatații fără economii de scară, astfel încât acestea să poată beneficia de noile tehnologii;

7.  subliniază că programele de stocare s-au dovedit eficace în perioadele de criză și că o reducere a resurselor financiare alocate în cadrul procesului de planificare s-ar dovedi contraproductivă;

8.  regretă reducerea anunțată a bugetului PAC în propunerile Comisiei referitoare la CFM; subliniază, în special, că politica agricolă este o politică comună și că orice reducere a bugetului PAC ar avea efecte disproporționate, deoarece ea nu poate fi compensată prin fonduri naționale din cauza normelor privind ajutoarele de stat.

9.  salută faptul că Comisia a propus o majorare a creditelor alocate organizațiilor producătorilor din sectorul fructelor și al legumelor și subliniază totodată că aceste organizații au o contribuție tot mai importantă la reechilibrarea puterii de negociere în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente; insistă in continuare asupra necesității de a finanța măsuri ce urmăresc înscrierea mai multor producători agricoli în aceste organizații;

10.  subliniază importanța identificării unor măsuri de sprijin pentru consolidarea rolului agricultorilor în lanțul de aprovizionare, precum și a unor noi modalități de încurajare a organizațiilor de fermieri;

11.  regretă că nu s-a decis prelungirea duratei de aplicare a măsurilor de sprijin în contextul embargoului impus de Rusia, având în vedere faptul că numeroși producători din Uniune, în special în sectorul produselor lactate și al fructelor și legumelor, sunt în continuare afectați în mod negativ, deși nu au nicio vină, dat fiind că fermierii nu pot fi considerați responsabili pentru politica diplomatică a Uniunii; solicită, prin urmare, menținerea la nivelurile actuale a măsurilor de sprijin pentru producătorii agricoli, în cazul în care persistă dificultăți pe piață în urma interdicției impuse de Rusia; solicită, de asemenea, crearea unei noi rezerve pentru situațiile de criză, a cărei finanțare să nu se bazeze pe un mecanism de disciplină financiară anuală, astfel încât să poată reacționa în timp util la situațiile de criză care apar; recunoaște că unele state membre care nu au avut relații comerciale cu Rusia au fost afectate indirect de embargo și insistă ca sprijinul să acopere și pierderile produse prin inundarea piețelor cu produse destinate pieței rusești;

12.  salută majorarea finanțării destinate măsurilor de promovare propusă de Comisia Europeană, care confirmă eficacitatea îmbunătățirilor aduse de ultima reformă; consideră că măsurile de promovare sunt esențiale pentru a crește proporția exporturilor europene pe piețele din întreaga lume și pentru a face față restricțiilor impuse de anumite țări terțe asupra produselor din Uniune, cum ar fi embargoul impus de Rusia sau recenta decizie a SUA de a impune taxe antidumping și compensatorii la importurile de măsline coapte din Spania;

13.  atrage atenția asupra efectelor secetei extreme care a afectat statele membre în ultimele luni, provocând pierderi considerabile în sectorul agricol și punând în pericol un mare număr de întreprinderi și subliniază, în acest sens, necesitatea de a garanta măsuri speciale de sprijin menite să-i ajute pe fermierii cei mai afectați;

14.  salută angajamentul Comisiei Europene de a menține nivelul actual de finanțare pentru sectorul apicol, acest lucru fiind esențial pentru a contribui la acoperirea cheltuielilor aferente programelor naționale;

15.  salută majorarea alocărilor pentru cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii în cadrul programului Orizont 2020;

16.  avertizează că, dacă un acord de liber schimb cu blocul Mercosur nu prevede o protecție adecvată a sectoarelor sensibile ale agriculturii Uniunii, mulți producători europeni se vor confrunta cu dificultăți financiare și mai mari;

17.  consideră că Uniunea poate avea o contribuție vitală la promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase bazate pe o producție sustenabilă, în special în rândul copiilor, și, prin urmare, consideră că este esențial să se utilizeze pe deplin fondurile disponibile sub plafoanele prevăzute pentru programele desfășurate de Uniune în școli în cadrul de reglementare actual; invită, prin urmare, statele membre să își consolideze programele naționale pentru a asigura utilizarea integrală a alocărilor maxime disponibile (250 de milioane EUR pentru Uniune);

18.  ia act de transferurile recente de la pilonul I la pilonul II decise de Franța, Lituania și Țările de Jos, care au dus la o scădere a creditelor pentru plățile directe în PB 2019;

19.  reafirmă importanța vitală a programului de încurajare a consumului de fructe și de legume în școli, în special din cauza nivelului actual de malnutriție infantilă în Uniune; prin urmare, solicită Comisiei să reducă birocrația în legătură cu acest sistem și atrage atenția asupra necesității de a promova obiceiuri sănătoase la copii și consumul de fructe și legume ecologice;

20.  regretă faptul că, în ultimii ani, rata de execuție a plăților către tinerii fermieri a fost insuficientă și încurajează statele membre să promoveze utilizarea creditelor respective în exercițiul următor, pentru a încuraja reînnoirea generațiilor și a evita concentrarea și acapararea terenurilor; atrage atenția asupra faptului că lipsa lucrătorilor în agricultură reprezintă un factor ce limitează dezvoltarea sectorului agricol și insistă asupra necesității de a se introduce măsuri de sprijin pentru a atrage lucrătorii în domeniul agricol

21.  subliniază importanța angajamentelor și a cheltuielilor din domeniul dezvoltării rurale și evidențiază potențialul acestora de a sprijini crearea de activități economice și de locuri de muncă, mai ales în zonele periferice care se confruntă cu rate mai ridicate ale șomajului, în special în rândul generațiilor mai tinere; insistă asupra faptului că inițiativele care îi vizează pe tinerii fermieri, inclusiv programele specifice regiunilor individuale, ar trebui menținute, deoarece acestea ar sprijini inovarea și procesul necesar de reînnoire a generațiilor; consideră că sprijinul acordat tinerilor ar trebui să se concentreze pe nevoile lor actuale, evitând totodată orice măsură prin care tinerii ar putea fi încurajați să se îndatoreze excesiv;

22.  observă că accesul la instrumente financiare destinate să sprijine investițiile în ferme ar trebui adaptat mai bine la nevoile de investiții și profilurile de risc mai ridicat ale nou-veniților.

23.  solicită menținerea creditelor destinate programelor POSEI la nivelurile maxime prevăzute în reglementările UE din domeniu, subliniind relevanța acestor programe pentru reziliența producătorilor agricoli și subliniază situația economică fragilă a regiunilor ultraperiferice, care sunt încă puternic afectate de criză și de dezavantajele structurale menționate la articolul 349 din TFUE (depărtare, insularitate, suprafață redusă, relief și climă dificile și dependența economică de un număr redus de produse);

24.  subliniază importanța proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare pentru inovarea în sectorul agricol și în cel al dezvoltării rurale: solicită acordarea de sprijin în continuare pentru proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare noi și aflate în desfășurare;

25.  își arată profunda îngrijorare cu privire la reducerea fondurilor pentru PAC prevăzută în cadrul propunerii Comisiei Europene pentru perioada 2021-2027, în special în ceea ce privește regiunile ultraperiferice și programul POSEI;

26.  regretă reducerea substanțială a liniei bugetare aferente schemei de sprijin cuplat facultativ, dat fiind că ajutoarele cuplate reprezintă un instrument esențial pentru conservarea culturilor care aduc mai multe beneficii agricole și de mediu;

27.  își exprimă satisfacția cu privire la creșterea cu 25 % a creditelor destinate combaterii bolilor animalelor și organismelor dăunătoare plantelor, deoarece Uniunea se confruntă cu riscuri semnificative și cu un număr din ce în ce mai mare de focare.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

29.8.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

2

3

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Ramón Luis Valcárcel Siso

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Laurențiu Rebega

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Anja Hazekamp

3

0

ALDE

Jan Huitema

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru pescuit (31.8.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportor pentru aviz: Alain Cadec

SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. resursele financiare ale politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), precum și contribuțiile obligatorii la organizațiile regionale de gestionare a pescuitului și acordurile în domeniul pescuitului sustenabil sunt concentrate în secțiunea III și la titlul 11 din buget - „Afaceri Maritime și Pescuit: Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)”;

B. obiectivul de bază al PCP este de a găsi un echilibru între viabilitatea unui sector economic de importanță strategică pentru Uniunea Europeană, care contribuie la aprovizionarea cu alimente, ocuparea forței de muncă și coeziunea economică și socială din regiunile de coastă și ultraperiferice ale Uniunii, și necesitatea de a conserva ecosistemele marine prin dezvoltarea unor activități pescărești sustenabile din punct de vedere economic și ecologic;

1.  insistă asupra faptului că bugetul Uniunii pe 2019 ar trebui să prevadă un nivel corespunzător de credite de angajament și de plată pentru a răspunde nevoilor de finanțare ale PCP; consideră că este necesar să se asigure un nivel adecvat de fonduri ușor accesibile pentru a asigura/garanta investițiile pe termen lung, astfel încât să se pună PCP în aplicare pe deplin și să se garanteze sustenabilitatea acvaculturii și a activităților pescărești la nivel european;

2.  subliniază faptul că, în Uniune, sectorul pescuitului este foarte concentrat în anumite regiuni care depind în mare măsură de pescuit și că pescuitul, în special pescuitul local costier, contribuie la formarea structurii socio-economice și culturale a numeroase regiuni costiere, regiuni ultraperiferice și insule;

3.  constată că, întrucât peste 60 % din produsele pescărești consumate în UE provin din apele internaționale și din zonele economice exclusive ale țărilor terțe, este necesar ca alocările bugetare aferente exercițiului 2019 să fie adecvate, în special ca urmare a reînnoirii prevăzute pentru anul respectiv a protocoalelor încheiate cu Mauritania și Senegal;

4.  consideră că, pentru dimensiunea externă a PCP, este esențială elaborarea unor previziuni bugetare realiste în vederea finanțării acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil cu țări terțe;

5.  insistă asupra faptului că nivelul de execuție al FEPAM pentru 2014-2020 continuă să fie insuficient după patru ani de la adoptarea sa la 15 mai 2014, execuția bugetară fiind de doar 4,5% în prezent (partea FEPAM în gestiune partajată); își exprimă dorința ca nivelul de execuție al FEPAM să crească treptat și subliniază că gradul scăzut de execuție este cauzat în parte de constrângerile birocratice de la nivel național și de la nivelul Uniunii, precum și de lipsa de ambiție în statele membre, în special în ceea ce privește asigurarea punerii în aplicare integrale și în timp util a obligației de debarcare; reamintește necesitatea acestor fonduri pentru a sprijini sectorul până la finalizarea introducerii obligației de debarcare;

6.  subliniază necesitatea de a prevedea fonduri suficiente pentru activitățile cofinanțate, astfel încât să existe fonduri disponibile pentru sectoarele pescuitului costier, la scară mică și de agrement; consideră, de asemenea, că este deosebit de important să se aloce o finanțare adecvată pentru modernizarea infrastructurii din domeniul piscicol; consideră că, în temeiul cadrului general facilitat de FEPAM, statelor membre le revine sarcina de a își stabili prioritățile de finanțare în așa fel încât să răspundă problemelor specifice cu care se confruntă sectorul;

7.  subliniază importanța dimensiunii sociale și economice a pescuitului pentru comunitățile locale și pentru unele regiuni maritime și de coastă; recunoaște necesitatea de a se prevedea în continuare fonduri suficiente pentru a putea asigura finanțarea sectoarelor pescuitului costier, artizanal și la scară mică;

8.  subliniază că datele științifice sunt esențiale pentru a înțelege mai bine funcționarea ecosistemelor marine, ceea ce reprezintă o condiție prealabilă pentru a obține randamentul maxim durabil; reamintește că este necesar să se îmbunătățească colectarea datelor științifice și să se stimuleze cooperarea și schimbul de date științifice dintre sectorul maritim și cel pescăresc, pe de o parte, și comunitatea științifică, pe de altă parte; reamintește necesitatea colectării de date științifice privind impactul pescuitului recreativ asupra stocurilor de pește;

9.  reamintește importanța de a se baza pe avize științifice riguroase și independente atunci când se evaluează situația resurselor piscicole, pentru a se putea lua decizii de gestionare care să permită realizarea producției maxime durabile (MSY); îndeamnă statele membre să folosească finanțarea din FEPAM pentru colectarea de date științifice, aceasta fiind o sarcină-cheie care să permită să se ia decizii raționale și fundamentate din punct de vedere științific cu privire la aspecte legate de politica în domeniul pisciculturii;

10.  subliniază importanța monitorizării activităților piscicole, care este una dintre pietrele de temelie ale PCP; consideră că această activitate trebuie să continue să beneficieze de finanțare de la Uniunea Europeană și că statele membre trebuie să-și intensifice eforturile pentru a utiliza resursele respective;

11.  subliniază că este important să se mențină nivelul de finanțare actual pentru Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) cu scopul de a se asigura exercitarea în bune condiții a funcțiilor sale de inspecție și de supraveghere a sectorului pescăresc; își exprimă dorința ca rolul agenției să fie consolidat în viitor pentru a putea îndeplini obiectivele PCP și pentru a permite EFCA să își consolideze activitățile legate de administrarea flotelor de pescuit și de supravegherea procedurilor de monitorizare;

12.  observă că una dintre provocările pentru sectorul pescuitului este reînnoirea generațiilor, care trebuie să fie încurajată prin măsuri financiare și de politică speciale pentru a încuraja tinerii să lucreze în acest domeniu și a le oferi condiții similare cu cele din alte sectoare economice, în special în regiunile ultraperiferice;

13.  subliniază necesitatea utilizării FEPAM și a altor scheme de finanțare ale Uniunii pentru a facilita accesul tinerilor la locuri de muncă din industria pescuitului;

14.  consideră că Brexitul nu trebuie să fie folosit ca scuză pentru a se reduce finanțarea; este de părere că Uniunea trebuie să găsească resursele necesare pentru finanțarea corespunzătoare a PCP.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

29.8.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, João Ferreira, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Seán Kelly, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

16

+

ALDE

António Marinho e Pinto

GUE

João Ferreira

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Ian Hudghton

1

-

EFDD

Mike Hookem

3

0

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație (4.9.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportor: Morten Løkkegaard

SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  reamintește că Erasmus+ rămâne un program foarte apreciat și extrem de popular care promovează mobilitatea în scop educațional în rândul tinerilor, fapt demonstrat de volumul de cereri primite, care depășește fondurile disponibile; regretă profund că proiectul de buget pe 2019 destinat programului Erasmus+ este cu mult sub așteptările Parlamentului, nedepășind nivelul de finanțare care a fost programat conform actualului CFM, inclusiv în ceea ce privește acordarea restului finanțării complementare disponibile pentru program, convenite în cadrul revizuirii CFM; solicită, prin urmare, o creștere cu 20 % a finanțării în proiectul de buget pe 2019 (PB 2019), pentru toate cele patru linii bugetare ale programului Erasmus+, pentru a răspunde nevoilor actuale, pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor în legătură cu programul și pentru a oferi tinerilor europeni viitorul la care se așteaptă din partea UE; își reiterează, în acest sens, sprijinul pentru o triplare a finanțării Erasmus+ în următorul CFM, precum și intenția de a se lupta pentru această creștere;

2.  își reiterează preocuparea cu privire la modul în care a fost creat inițial Corpul european de solidaritate, fără un temei juridic și fără o linie bugetară de sine stătătoare; își exprimă, de asemenea, insatisfacția pentru faptul că decizia finală cu privire la sursele de finanțare pentru Corpul european de solidaritate - cu excepția dispoziției privind Erasmus+ - a fost lăsată pentru procedura bugetară anuală; confirmă că va urmări cu mare atenție scrisoarea rectificativă a Comisiei, pentru a se asigura că acordul din cadrul trilogului este întru totul respectat;

3.  subliniază contribuția importantă a programului „Europa creativă” la sprijinirea sectorului audiovizual și a celui cultural din UE și insistă asupra faptului că nivelurile de finanțare ar trebui să corespundă ambițiilor programului; constată, în ceea ce privește subprogramul MEDIA, că, pentru a finanța toate proiectele de înaltă calitate, bugetul ar trebui să fie majorat cu aproximativ 44 %; solicită, prin urmare, o creștere substanțială a finanțării, de 22 %, față de PB 2019, pentru a crește rata de reușită, a consolida sprijinul pentru rețelele europene de operatori de cinematografe și a include - și a finanța - Acțiunea pregătitoare pentru subtitrarea conținuturilor culturale - care este o acțiune reușită - fără a pune în pericol finanțarea acțiunilor de bază; reiterează că atât subprogramul „Cultura”, cât și componenta intersectorială rămân subfinanțate cronic și solicită o majorare a finanțării amândurora cu cel puțin 10 % în PB 2019; propune, în ceea ce privește subprogramul „Cultura”, o finanțare suplimentară de 3 milioane EUR în cadrul PB 2019 - pe lângă creșterea de 10 % - pentru a intensifica acțiunile de testare deja încununate de succes, dar în prezent limitate, legate de mobilitatea individuală a artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii, în pregătirea următorului program „Europa Creativă”;

4.  constată cu satisfacție că noua propunere de program „Europa Creativă” prevede, în cadrul componentei intersectoriale, măsuri de sprijinire a pluralismului și a libertății mass-mediei, precum și a alfabetizării mediatice; solicită să se asigure, între timp, consolidarea liniei bugetare care vizează conținutul digital, sectorul audiovizual și alte sectoare media (09 02 05), pentru a susține eforturile de contracarare a știrilor false prin creșterea nivelului de alfabetizare mediatică și pentru a oferi un sprijin direct organizațiilor de monitorizare și promovare a libertății și pluralismului mass-mediei;

5.  salută includerea sprijinului acordat sectorului muzicii în cadrul noului program „Europa creativă”; ia act de faptul că acesta se bazează pe succesul inițiativei-pilot în cadrul Comisiei și al acțiunii pregătitoare „Music Moves Europe”, propusă de comisie;

6.  îndeamnă Comisia să efectueze o trecere în revistă completă – care să fie prezentată Parlamentului – a tuturor activităților din cadrul liniei „acțiuni multimedia”, pentru a se asigura că acestea își îndeplinesc obiectivele principale; solicită majorarea creditelor de angajament cu 4,2 milioane EUR în 2019 pentru a garanta continuitatea activităților importante ale Euranet Plus în perioada rămasă din CFM; reamintește că actuala existență fragilă a rețelei este neviabilă, fapt care face necesară o soluție pe termen lung; constată că obiectivul de finanțare a Euranet Plus începând din 2020 este de 8,4 milioane EUR pe an;

7.  subliniază valoarea programului „Europa pentru cetățeni” pentru îmbunătățirea înțelegerii cetățenilor cu privire la UE și pentru stimularea unui sentiment al cetățeniei; solicită cu insistență să se anuleze planurile de reducere a finanțării alocate acestui program pentru a finanța inițiativa cetățenească europeană în forma sa revizuită; regretă faptul că propunerea legislativă referitoare la noua inițiativă cetățenească europeană nu a oferit detalii privind impactul bugetar asupra programului „Europa pentru cetățeni”, privând astfel autoritatea legislativă de informații esențiale; solicită, pe lângă restaurarea acestor fonduri în cadrul liniei bugetare, o majorare a finanțării cu 10 % în PB 2019 - pe baza cifrelor actuale ale programării CFM - pentru a oferi creșterea minimă necesară pentru acest program, care se confruntă cu o subutilizare persistentă și cu rate scăzute de succes ale proiectelor, ceea ce afectează așteptările solicitanților;

8.  reamintește că retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană reprezintă o provocare serioasă pentru Școlile Europene, dată fiind în special mărimea secției de engleză (circa 21 % dintre toți elevii) și predominanța limbii engleze ca a doua limbă (61 % dintre toți elevii din anul școlar 2016-2017); consideră că încă rămân de soluționat chestiuni importante de natură bugetară și educațională, legate de posibilitatea de a oferi o predare de calitate superioară a limbii engleze și continuarea recunoașterii bacalaureatului european în Regatul Unit, în ciuda dispozițiilor articolului 120 din proiectul de acord de retragere; îndeamnă Comisia și Consiliul superior să comunice Comisiei pentru cultură și educație planurile acestora pe termen lung de abordare a provocărilor reprezentate de Brexit;

9.  reamintește că proiectele din domeniul culturii și al educației beneficiază de sprijin din partea unei game variate de programe și instrumente ale Uniunii, în special a fondurilor ESI, a FEIS și a programului Orizont 2020; îndeamnă Comisia să îmbunătățească sinergiile între programe, pentru a asigura cheltuirea eficace a fondurilor; solicită Comisiei, în special, să exploateze la maximum sinergiile potențiale existente între diverse programe ale UE – precum Orizont 2020, Mecanismul pentru interconectarea Europei, Erasmus+, EaSI, Europa creativă și COSME, FEIS și fondurile ESI, pentru a sprijini mai multe proiecte în domeniul industriilor culturale și creative;

10.  subliniază potențialul pe care îl prezintă proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare (PPAP) ca mijloc de testare a diferitelor acțiuni în domeniile de politică ale Uniunii, precum și introducerea unor noi inițiative inovatoare, care s-ar putea materializa în măsuri pe termen lung ale Uniunii; subliniază că o serie de PPAP propuse de comisie în actuala legislatură s-au dovedit extrem de reușite, deschizând calea pentru conceperea noii generații de programe în domeniul educației și culturii; regretă că evaluarea prealabilă a PPAP de către Comisie lasă comisiilor din Parlament care emit avize un termen foarte limitat pentru a se ocupa de ratinguri și comentarii; regretă, în plus, faptul că, în unele cazuri, ratingurile și observațiile furnizate de Comisie nu sunt pe deplin obiective și par să fi fost influențate de preferințe instituționale sau personale; reamintește că eșecul realizării PPAP în cadrul Comisiei nu poate fi un motiv pentru un nivel scăzut la evaluare;

11.  invită Comisia pentru bugete să revizuiască procedura de tratare și de decizie cu privire la proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, care, în prezent, nu este transparentă și nu oferă suficient spațiu comisiilor pentru aviz pentru a contribui la stabilirea priorităților politice ale PPAP în cadrul mandatelor lor respective de politică; solicită Comisiei pentru bugete să se angajeze mai activ, împreună cu comisiile pentru aviz, înainte de a vota pachetul PPAP și să ia în considerare modul în care ar putea conferi o responsabilitate mai mare acestor comisii – eventual prin intermediul unui pachet financiar fără caracter obligatoriu pentru fiecare comisie, pe baza priorităților și cheltuielilor anterioare ale Parlamentului în domeniul de politică relevant, printre alte criterii – pentru adoptarea propriilor PPAP prioritare; sugerează că o astfel de abordare ar putea contribui la formularea unui răspuns la criticile exprimate de Comisie cu privire la proliferarea propunerilor de PPAP în ultimii ani, prin promovarea unei metode mai bine orientate, bazate pe priorități, în cadrul comisiilor.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

3.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Membri supleanți prezenți la votul final

Norbert Erdős, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Michel Reimon, Remo Sernagiotto

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Mark Demesmaeker

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

17

+

ALDE

Morten Løkkegaard

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Michel Reimon

5

-

ECR

Mark Demesmaeker, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

ENF

Dominique Bilde

-

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (4.9.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportor pentru aviz: Kostas Chrysogonos

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută majorarea (+6,7 % comparativ cu 2018) creditelor de angajament pentru rubrica III (Securitate & Cetățenie) de la 3,49 miliarde EUR în 2018 la 3,73 miliarde EUR în 2019; subliniază că această majorare impune creșterea cu peste 25 % a plafonului de la rubrica III, pentru a-l completa cu 927,5 milioane EUR în 2019 (+ 10 % comparativ cu 2018); ia act de faptul că acesta este cel de al cincilea an consecutiv în care este invocat instrumentul de flexibilitate pentru sprijinirea acțiunilor care sunt în curs de punere în aplicare din anul 2015; invită, prin urmare, Comisia să instituie, ca parte a noului CFM pentru perioada de după 2020, un mecanism permanent și durabil pentru finanțarea acțiunilor în materie de migrație și securitate și să nu se bazeze pe mecanismele de flexibilitate decât pentru finanțarea adevăratelor crize neprevăzute;

2.  subliniază că abordarea securității interne trebuie să rămână una dintre principalele priorități ale Uniunii și subliniază rolul Fondului pentru securitate internă (FSI) ca instrument financiar esențial pentru sprijinirea statelor membre în domeniul securității, inclusiv în combaterea terorismului și a radicalizării, a criminalității grave și organizate și a criminalității informatice; constată, cu toate acestea, reechilibrarea creditelor de angajament între FSI și FAMI (Fondul pentru azil, migrație și integrare) în favoarea acestuia din urmă ca urmare a rezultatelor evaluării la jumătatea perioadei a celor două fonduri; salută creșterea cu adevărat semnificativă a creditelor de angajament pentru FAMI, de 401,7 milioane EUR (+ 56 % comparativ cu 2018) în vederea finanțării noii legislații Dublin (presupunând că se va adopta până la sfârșitul anului 2018); în acest sens, invită Comisia ca, în orice caz, să acorde prioritate transferurilor în 2019 și salută, de asemenea, pachetul financiar de 175 de milioane EUR solicitat pentru Grecia, în special ca urmare a încheierii finanțării instrumentului de sprijin umanitar de urgență la 1 ianuarie 2019;

3.  solicită Comisiei să majoreze în mod corespunzător numărul liniilor bugetare aferente FAMI, pentru a face mai ușor de înțeles și mai transparent modul în care vor fi executate resursele financiare alocate diferitelor obiective și, prin urmare, liniilor bugetare respective; invită în special Comisia să separe în toate proiectele de buget viitoare cheltuielile destinate consolidării strategiilor echitabile și eficace în materie de returnare de cele destinate migrației legale și promovării integrării eficace a resortisanților din țări terțe; consideră că, în ceea ce privește FAMI, ar trebui să se acorde prioritate proiectelor care urmăresc sprijinirea solicitanților de azil și integrarea migranților și a refugiaților; recunoaște contribuția pozitivă a autorităților regionale și locale, precum și a organizațiilor societății civile în această privință; subliniază în special rolul important jucat de organizațiile societății civile în salvarea vieților migranților și ale solicitanților de azil la frontierele externe, precum și în ceea ce privește salvgardarea, promovarea și respectarea efectivă a drepturilor lor; solicită, prin urmare, Uniunii și statelor membre să sprijine societatea civilă, precum și acțiunile organizațiilor societății civile, inclusiv acordându-le acestora acces direct la FAMI;

4.  salută instituirea unui buget de 4,9 milioane EUR pentru Parchetul European, care va urmări în justiție infracțiunile transfrontaliere care aduc prejudicii intereselor financiare ale Uniunii (infracțiuni PIF); regretă reducerea contraproductivă de 2,5 milioane EUR (-5,4 % comparativ cu 2018) a creditelor de angajament pentru programul „Justiție”; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că o astfel de reducere este de neconceput, având în vedere creșterea operațională și prioritățile politice din domeniul securității și al justiției, inclusiv terorismul și criminalitatea transfrontalieră;

5.  regretă propunerea de reducere a bugetului și a schemelor de personal ale Eurojust, spre deosebire de alte agenții în domeniul justiției și al afacerilor interne (agenții JAI), ceea ce înseamnă că Uniunea se oprește la jumătatea drumului în cadrul acțiunilor sale de combatere a amenințărilor actuale la adresa securității, deoarece nu permite o monitorizare judiciară eficientă; constată că Eurojust este singurul organism al Uniunii care poate garanta acest lucru prin coordonarea autorităților de investigare în combaterea terorismului, a criminalității informatice, a introducerii ilegale de migranți și a criminalității organizate și prin cooperarea cu aceste autorități; subliniază că punerea la dispoziția Eurojust a unor mijloace financiare suficiente este o condiție prealabilă esențială pentru buna funcționare a agenției și pentru dezvoltarea tuturor activităților sale strategice și operaționale, pentru a face față creșterii volumului său de lucru și activităților sale de coordonare, precum și pentru a evita un impact negativ asupra funcționării sale; îndeamnă, prin urmare, ca Eurojust să fie consolidată cu un buget pentru 2019 de 41,2 milioane EUR și un total de 217 posturi; subliniază că este nevoie să se coreleze nevoile bugetare ale Eurojust cu o previziune realistă în CFM post-2020, în conformitate cu poziția Parlamentului privind necesitatea de a furniza resurse financiare suficiente în CFM post-2020 agențiilor JAI pentru a evita recurgerea sistematică, în fiecare an, la dispozițiile privind flexibilitatea din CFM;

6.  salută faptul că nivelul de finanțare propus de Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) corespunde cererii inițiale a agenției către Comisie; se așteaptă ca Comisia să prezinte un buget rectificativ pentru a majora finanțarea operațiunilor dacă nivelul sprijinului operațional solicitat de statele membre va crește în 2019;

7.  subliniază că anul 2019 va fi un an dificil pentru Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), având în vedere creșterea substanțială a sarcinilor sale și bugetul care îi este alocat, și că, pentru ca agenția să poată obține rezultate în conformitate cu noul mandat, resursele sale vor trebui consolidate în mod corespunzător; își exprimă, prin urmare, îngrijorarea cu privire la finanțarea și personalul insuficiente propuse pentru eu-LISA, având în vedere complexitatea sporită a sarcinilor sale, care includ actualizarea bazelor de date existente [Sistemul de informații Schengen (SIS), Eurodac și Sistemul de informații privind vizele (VIS)] și punerea în aplicare și gestionarea operațională a altor sisteme informatice la scară largă în domeniul JAI; subliniază că creditele de angajament sunt necesare pentru eu-LISA, în special pentru executarea activităților sale planificate în 2019, inclusiv a doua etapă a sistemului automat de identificare a amprentelor digitale (AFIS) și a SIS; subliniază necesitatea consolidării resurselor eu-LISA și a prevederii unui număr suplimentar de 25 de agenți contractuali, pentru ca agenția să își poată îndeplini obligațiile în conformitate cu mandatul său;

8.  salută majorarea creditelor (+16 % comparativ cu 2018) pentru cheltuielile administrative ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor, pentru ca autoritatea să își poată acoperi noile responsabilități în calitate de secretariat al Comitetului european pentru protecția datelor și nevoile suplimentare în legătură cu noile norme privind protecția datelor în cadrul instituțiilor Uniunii, precum și pentru monitorizarea și asigurarea conformității cu normele de protecție a datelor ale agențiilor din cadrul fostului al treilea pilon;

9.  solicită o creștere a numărului de posturi AD create pentru ofițerul pentru drepturile fundamentale din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), pentru a ajuta agenția să obțină un nivel înalt de expertiză în domeniul drepturilor fundamentale și să facă față sarcinilor suplimentare ale ofițerului pentru drepturile fundamentale;

10.  regretă că bugetul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) nu a fost majorat, dat fiind că este de așteptat ca FRA să se confrunte cu noi sarcini și responsabilități în 2019, în contextul în care drepturile fundamentale sunt în continuare supuse unor presiuni; subliniază că volumul de sarcini suplimentare încredințat FRA a crescut semnificativ începând cu 2015, din cauza unui val sporit de refugiați, migranți și solicitanți de azil; este preocupat de faptul că mandatul FRA continuă să îi limiteze rolul în sprijinirea drepturilor fundamentale; subliniază că FRA ar trebui să poată emite avize din proprie inițiativă referitoare la propuneri legislative, iar mandatul ei ar trebui extins la toate domeniile ce privesc drepturile care sunt protejate în temeiul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, incluzând, de exemplu, chestiunile ce țin de cooperarea în materie polițienească și judiciară; propune, prin urmare, să extindă în mod adecvat resursele financiare și umane ale FRA pentru a-și îndeplini în mod corespunzător noile sarcini care rezultă din cererile instituțiilor UE, ale statelor membre și ale agențiilor Uniunii; reiterează faptul că Comisia ar trebui să pună în continuare accentul pe problemele privind statul de drept și drepturile fundamentale - în special având în vedere regresul democratic din unele state membre -, inclusiv prin propunerea unor mecanisme de monitorizare și de recurs mai puternice;

11.  subliniază că sunt necesare mai multe resurse umane și financiare pentru a permite Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) să pună pe deplin în aplicare baza sa juridică reînnoită pentru 2015, care și-a lărgit grupul țintă de la înalți ofițeri de poliție la personalul responsabil cu aplicarea legii în întreaga Uniune și în vecinătatea acesteia; consideră că acest lucru va contribui la reducerea deficiențelor în materie de formare care împiedică serviciile de punere în aplicare a legii din statele membre să utilizeze pe deplin instrumentele și sistemele de cooperare la nivelul Uniunii în domeniul criminalității organizate și al terorismului, abordând în același timp drepturile fundamentale ca o problemă transversală în cadrul formării în materie de aplicare a legii;

12.  subliniază creșterea cu adevărat semnificativă a creditelor de angajament, de la 10 miliarde EUR în 2018 la 11,38 miliarde EUR în 2019 (+ 13,1 %), precum și creșterea creditelor de plată (+17,0 %) pentru titlul IV (Europa globală); salută propunerea de utilizare integrală în 2019 a marjei nealocate de la rubrica IV, precum și a sumei de 1 116,2 milioane EUR din marja globală pentru angajamente în scopul de a consolida ajutorul umanitar și Instrumentul european de vecinătate (IEV) pentru angajamentele asumate în 2018 la conferința din Siria; ia act de faptul că 1,45 miliarde EUR sunt înscriși în bugetul UE pentru finanțarea „Instrumentului pentru refugiații din Turcia II” (IRT II) și că 560 de milioane EUR sunt înscriși în bugetul pentru combaterea crizei siriene; subliniază creșterea foarte abruptă a contribuției din bugetul Uniunii pentru IRT II; invită Comisia să monitorizeze în mod eficace alocarea și punerea în aplicare corespunzătoare a acestei contribuții, având în vedere deteriorarea continuă a drepturilor și libertăților fundamentale și a statului de drept și lipsa de independență judiciară în Turcia;

13.  salută propunerea Comisiei de revizuire a mecanismului de protecție civilă al Uniunii (UCPM), pentru a consolida abordarea generală a gestionării dezastrelor; subliniază faptul că majorarea creditelor de angajament (+46,1 %) și a creditelor de plată (+33,6 %) ale UCPM în 2019, în comparație cu 2018, reflectă adoptarea preconizată de acțiuni în țările terțe; consideră pozitiv faptul că, în raport cu programarea financiară, alocarea activităților de ajutor umanitar în 2019 include creșteri de 120 de milioane EUR și de 3,2 milioane EUR pentru extinderea acțiunilor de pregătire pentru dezastre;

14.  încurajează Comisia să consolideze sprijinul pentru jurnalismul de investigație, inclusiv jurnalismul de investigație transfrontalier și pentru libertatea mass-mediei prin fonduri specifice, ca măsură care contribuie la combaterea criminalității și la creșterea gradului de sensibilizare în rândul cetățenilor Uniunii. INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

30.8.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

8

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jonathan Bullock, Kostadinka Kuneva, Luigi Morgano, Gabriele Preuß

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

35

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Monika Beňová, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Luigi Morgano, Ivari Padar, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Ana Miranda, Judith Sargentini

8

-

ECR

Daniel Dalton, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Frank Engel

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale (4.7.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportoare pentru aviz: Danuta Maria Hübner

SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A.  întrucât 2019 va fi anul în care vor avea loc alegerile europene, precum și anul retragerii Marii Britanii din Uniune,

1.  salută în special majorarea propusă de 4,1 % în credite de angajament și 2,1 % în credite de plată pentru programul „Europa pentru cetățeni”, precum și majorarea cu 3,7 % a creditelor de angajament și cu 24,4 % a creditelor de plată pentru programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” în comparație cu bugetul pe 2018, deoarece aceste programe contribuie la îmbunătățirea globală a participării civice la politica Uniunii și exercitarea drepturilor care decurg din cetățenia Uniunii;

2.  consideră că, din punct de vedere constituțional, este necesar să se consolideze instituțiile Uniunii și că provocările transnaționale care trebuie gestionate, cum ar fi schimbările climatice și imigrația, printre altele, necesită un buget pe 2019 mai mare în termeni reali decât bugetul pe 2018;

3.  solicită să se asigure o majorare cu 10 % a finanțării pentru programul „Europa pentru cetățeni”, având în vedere rezultatele evaluării intermediare a punerii în aplicare a acestui program[1], în cadrul căreia s-a menționat faptul că un număr semnificativ de proiecte, care ar fi putut contribui la maximizarea impactului acestui program, nu au putut fi finanțate;

4.  consideră că ar trebui alocate credite bugetare suplimentare în vederea îmbunătățirii nivelului de informare cu privire la Uniunea Europeană, în special (dar nu numai) prin alocarea de resurse pentru a finanța elaborarea unui exemplu de programă comună în materie de educație privind cetățenia europeană;

5.  salută majorarea cu 46 % a creditelor de angajament alocate pentru inițiativa cetățenească europeană (ICE) și regretă reducerea cu 3 % a creditelor de plată destinate acestui program, comparativ cu nivelurile din 2018;

6.  salută majorarea cu 35 % a creditelor de angajament și a creditelor de plată alocate pentru finanțarea partidelor politice europene, în conformitate cu amendamentele introduse recent prin intermediul Regulamentului (UE, Euratom) 2018/673 al Parlamentului European și al Consiliului[2] privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene;

7.  ia act de creșterea finanțării acordate acțiunilor de comunicare, cu 5,3 % pentru creditele de angajament și cu 2,3 % pentru creditele de plată, și regretă faptul că majorarea de capital nu este mai substanțială, mai ales având în vedere faptul că 2019 este anul în care vor avea loc alegerile europene;

8.  consideră că spațiile publice europene (SPE) au un potențial neexploatat de a oferi cetățenilor informații cu privire la chestiunile de interes în contextul alegerilor europene și posibilitățile acestora de a se implica în dezbaterea privind viitorul Europei; consideră, prin urmare, că spațiile publice europene ar trebui să fie extinse pentru a cuprinde teritoriul tuturor statelor membre; regretă faptul că acest obiectiv nu a putut fi atins pentru alegerile europene din 2019, având în vedere că există doar 18 SPE în prezent, deși numărul acestora ar fi trebuit să fie de 21 până în 2019, în conformitate cu programarea financiară;

9.   consideră că bugetul pe 2019 ar trebui să aloce o finanțare suplimentară destinată programelor care susțin imigranții și refugiații și care contribuie la integrarea lor, în special în statele situate la frontiera Uniunii, pentru a garanta integrarea lor deplină în comunitatea de drept care este Uniunea Europeană;

10.  regretă utilizarea constantă de către Comisie a creditelor de la liniile bugetare existente pentru a finanța fondurile nou create, care se află în afara bugetului Uniunii și, prin urmare, nu fac obiectul controlului parlamentar.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

2.7.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt

Membri supleanți prezenți la votul final

Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

21

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

3

-

ECR

Ashley Fox

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Gerolf Annemans

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 • [1]  COM(2018)0170.
 • [2]  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/673 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 114I , 4.5.2018, p. 1).

AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (28.9.2018)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

(2018/2046(BUD))

Raportoare pentru aviz: Malin Björk

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A.  întrucât Uniunea Europeană este întemeiată, printre altele, pe valoarea egalității de gen și articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede faptul că promovarea acestei egalități reprezintă un principiu fundamental al Uniunii, care presupune ca egalitatea de gen să fie integrată în toate politicile și activitățile sale și abordată la toate nivelurile procesului bugetar prin integrarea perspectivei de gen și prin integrarea dimensiunii de gen în buget;

B.  întrucât inegalitatea este o problemă tot mai acută în Uniune, lucru demonstrat de actualele reacții ostile împotriva drepturilor femeilor și egalității de gen, și întrucât bugetul Uniunii trebuie să fie planificat din ce în ce mai mult astfel încât să contribuie semnificativ la garantarea și dezvoltarea drepturilor sociale și la îmbunătățirea egalității de gen și a situației femeilor;

C.  întrucât bugetarea de gen reprezintă o aplicare a principiului integrării perspectivei de gen în procesul bugetar și înseamnă o evaluare a bugetelor pe criterii de gen, incluzând perspectiva de gen la toate nivelurile procesului bugetar și restructurând veniturile și cheltuielile pentru a promova egalitatea de gen[1];

D.  întrucât femeile petrec mai mult timp decât bărbații cu activitățile de îngrijire neremunerate, acesta fiind unul dintre principalele motive ale subreprezentării femeilor pe piața forței de muncă; întrucât cererea de servicii de înaltă calitate, accesibile și la prețuri acceptabile de îngrijire a copiilor și de servicii de îngrijire pe termen lung este mai mare decât oferta actuală, iar unele familii din medii defavorizate întâmpină dificultăți în a plăti servicii de îngrijire private;

E.  întrucât Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri o finanțare suficientă și menținerea unei vizibilități cât mai ridicate a obiectivului specific Daphne în cadrul programului „Drepturi, egalitate și cetățenie”, pentru a proteja femeile și fetele împotriva violenței;

F.  întrucât bugetele care integrează dimensiunea de gen și politicile conexe care vizează să contribuie la realizarea egalității de gen conduc la o creștere economică mai sustenabilă și incluzivă, precum și la creșterea gradului de transparență și de asumare a responsabilității în ceea ce privește cheltuielile publice;

G.  întrucât unul dintre principalele obiective ale propunerii de proiect de buget general al Uniunii Europene pentru 2019 îl reprezintă investițiile strategice și creșterea sustenabilă în vederea sprijinirii coeziunii economice și a creării de locuri de muncă, în special destinate tinerilor; întrucât, în această privință, este important să se acorde atenție și consolidării potențialului femeilor în toate sectoarele economice, inclusiv în economia digitalizată, tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) și știință, tehnologie, inginerie și matematică (STIM); întrucât, acordând o atenție deosebită dimensiunii de gen în aceste domenii, este necesar să se abordeze disparitățile de gen semnificative și deficitul de competențe înregistrat la nivelul Uniunii în sectoarele TIC și STIM;

H.  întrucât organizațiile internaționale, cum ar fi FMI, promovează intens integrarea dimensiunii de gen în buget ca instrument standard de bună guvernanță în finanțele publice și consideră bugetarea de gen ca fiind o practică adecvată; întrucât OCDE recunoaște bugetarea de gen ca instrument esențial pentru punerea în aplicare a principiului egalității de gen în contextul finanțelor publice; întrucât declarația comună a PE, Consiliului și Comisiei anexată la CFM 2014-2020 angajează cele trei instituții să integreze, după caz, elemente de gen în bugetul UE, dar întrucât Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen al Comisiei pentru perioada 2016-2020 afirmă că dimensiunea de gen nu este integrată sistematic în bugetul general al UE;

I.  întrucât UE s-a angajat să promoveze egalitatea de gen și egalitatea de șanse, iar femeile și bărbații ar trebui, prin urmare, să beneficieze în aceeași măsură de fonduri și servicii publice; întrucât, deși UE și-a asumat angajamente politice la nivel înalt în favoarea egalității de gen și a integrării perspectivei de gen, deciziile în materie de cheltuieli nu țin seama de egalitatea de gen în toate domeniile de politică;

J.  întrucât Uniunea și statele sale membre constituie împreună, la nivel mondial, cel mai mare donator de ajutor global pentru dezvoltare, furnizând mai mult de 50 % din totalul acestui ajutor; întrucât reducerea ajutorului din partea altor donatori în domeniul sănătății sexuale și reproductive și drepturilor aferente (SRHR) și al sănătății reproductive a femeilor presupune o majorare a finanțării actuale din partea Uniunii, în special în domeniile caracterizate îndeosebi de o dimensiune de gen;

K.  întrucât UE s-a angajat în Declarația comună privind comerțul și capacitarea economică a femeilor să înregistreze progrese în legătură cu integrarea dimensiunii de gen în politicile sale comerciale și de dezvoltare, urmând să raporteze cu privire la acestea în 2019; întrucât Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE prin care se solicită mai multe măsuri noi în domeniul genului și al comerțului care necesită angajamente bugetare și politice solide;

L.  întrucât traficul de persoane este o crimă atroce care îi amenință pe membrii cei mai defavorizați ai societății, în special femei și fete, exploatate în sectorul prostituției,

1.  invită Comisia și Consiliul să integreze sistematic dimensiunea de gen în buget în cazul tuturor cheltuielilor publice, inclusiv atunci când negociază și concretizează următorul cadru financiar multianual (CFM), cu scopul de a fi sensibile la dimensiunea de gen și de a realiza ODD-urile prin promovarea și punerea în aplicare a ODD 5 privind egalitatea de gen, precum și integrarea perspectivei de gen în toate ODD-urile;

2.  se angajează să garanteze protecția și promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor și fetelor în cadrul procedurii bugetare 2019; invită statele membre și Comisia să integreze bugetarea de gen în procedura bugetară la toate liniile bugetare, și nu doar în programele în care impactul de gen este cel mai evident, astfel încât veniturile și cheltuielile bugetare să promoveze egalitatea de gen și drepturile femeilor;

3.  este preocupat de faptul că, în pofida unor declarații politice și interinstituționale ferme, obiectivele egalității de gen nu sunt menționate în mod explicit în documentele bugetare ale UE, nici nu sunt luate în considerare în toate etapele procesului bugetar, și că, în ultimii ani, monitorizarea angajamentelor bugetare destinate promovării egalității de gen a devenit imposibilă ca urmare a eliminării unor linii bugetare destinate egalității de gen; subliniază necesitatea de a prevedea fonduri bugetare dedicate obiectivelor egalității de gen; adaugă că aceste alocări ar trebui să servească atât integrării perspectivei de gen, cât și acțiunilor specifice, întrucât dubla abordare este esențială pentru a avea un impact pozitiv asupra egalității de gen; 

4.  reamintește că bugetarea de gen reprezintă o dimensiune a unei strategii mai ample de integrare a perspectivei de gen și evidențiază importanța integrării acestei perspective în toate etapele ciclului de elaborare a politicilor; subliniază că există o oportunitate clară de a integra corespunzător perspectiva de gen atunci când se concep noi politici și organisme;

5.  subliniază că „un buget al UE modern, cu obiective precise” nu poate fi realizat fără o perspectivă de gen clară și cuprinzătoare, care este esențială pentru a permite un proces decizional mai bun și bazat într-o mai mare măsură pe date concrete, care, la rândul său, contribuie la asigurarea unei utilizări eficace a fondurilor publice și a unei valori adăugate europene în toate acțiunile sale;

6.  solicită să se adopte o abordare holistică la conceperea noii Autorități Europene a Muncii (ELA) introducând o cerință privind bugetarea de gen în Regulamentul ELA și o linie bugetară individuală în bugetul 2019 pentru a realiza integrarea perspectivei de gen în cadrul competențelor ELA;

7.  își reiterează solicitarea de majorare a resurselor, de exemplu în cadrul Fondului social european, al Fondului european de dezvoltare regională, al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală și al Fondului de coeziune al UE, pentru a sprijini și menține drepturile economice și sociale ale femeilor, în special prin încadrarea în muncă a femeilor și prin investiții în servicii de îngrijire publice de înaltă calitate, la prețuri accesibile, și pentru a reduce inegalitățile de gen, inclusiv prin utilizarea instrumentelor existente la nivelul Uniunii și al statelor membre, precum și prin alocarea unei linii bugetare individuale în acest scop;

8.  solicită să se aloce fonduri pentru sprijinirea antreprenoriatului în rândul femeilor și pentru asigurarea și încurajarea accesului femeilor la împrumuturi și la finanțare cu capital de risc prin intermediul programelor și fondurilor Uniunii, cum ar fi COSME, Orizont 2020 și Fondul social european;

9.  solicită să se asigure participarea în condiții de egalitate a fetelor și a femeilor tinere în cadrul măsurilor acoperite de inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” și să se acorde o atenție deosebită ofertelor de calitate în domeniul formării și încadrării în muncă a acestora, inclusiv în sectoarele economiei digitalizate, TIC și STIM;

10.  invită statele membre să asigure inițiative bine structurate de integrare a dimensiunii de gen în buget, care să promoveze egalitatea de gen prin educație și servicii de sănătate, în special o educație sexuală completă și servicii SRHR;

11.  reamintește faptul că una dintre cerințele de integrare a dimensiunii de gen în buget constă în prevederea într-un anumit program a unor linii bugetare independente pentru atingerea obiectivelor egalității de gen; subliniază necesitatea de a majora resursele pentru combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, precum și a violenței bazate pe gen îndreptate împotriva persoanelor LGBTQI, inclusiv prin dedicarea unei linii bugetare independente pentru Daphne și pentru promovarea egalității între femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen în cadrul programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014 - 2020, cu un nivel al cheltuielilor cel puțin egal cu cel din 2011, și, în vederea pregătirii următorului cadru financiar multianual, necesitatea de a prevedea o linie bugetară separată pentru acest obiectiv specific; solicită să se asigure finanțare sustenabilă și adecvată pentru acțiuni care urmăresc punerea în aplicare efectivă a Convenției de la Istanbul, acordându-se o atenție deosebită și sprijin financiar formării continue a personalului din domeniul judiciar sau din alte domenii, care are ca obiect plângerile de hărțuire sexuală și violență bazată pe gen;

12.  invită UE și statele membre să includă măsuri concrete și să aloce resurse financiare adecvate pentru a combate violența împotriva femeilor și a fetelor și pentru a asigura protecția migrantelor și a femeilor refugiate, precum și a femeilor aflate într-o situație neregulamentară, împotriva violenței; insistă asupra unor investiții specifice menite să asigure drepturile și siguranța femeilor pe parcursul întregii proceduri de azil;

13.  reamintește că un număr foarte important de refugiați și solicitanți de azil care au intrat în UE sunt femei și copii; atrage atenția că integrarea perspectivei de gen se numără, de asemenea, printre principiile fondatoare ale Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și își reiterează solicitarea ca dimensiunea de gen să fie luată în considerare și în politicile în materie de migrație și azil prin alocarea unor fonduri specifice destinate prevenirii violenței bazate pe gen, precum și prin asigurarea accesului la servicii de sănătate și de sănătate reproductivă și la drepturile aferente;

14.  invită Uniunea și statele membre să își intensifice eforturile de eradicare a traficului de femei și de fete în scopul exploatării sexuale prin angajamente bugetare adecvate în întreaga Uniune și să investească mai mult în drepturile și protecția victimelor, precum și în acțiunile de reducere a cererii de femei și fete care fac obiectul traficului; 

15.  invită Uniunea și statele sale membre să promoveze organizațiile pentru apărarea drepturilor femeilor, capacitarea fetelor și reprezentarea femeilor în procesul decizional prin ajutorul de dezvoltare al UE; reamintește nevoia urgentă de a majora finanțarea Uniunii pentru SRHR cu scopul de a contracara impactul deficitului de finanțare produs de SUA după reintroducerea și extinderea regulii „călușului mondial” („global gag rule”);

16.  subliniază necesitatea de a contracara restrângerea spațiului de care dispune societatea civilă și invită Uniunea și statele membre să acorde prioritate investițiilor în sprijinirea și protejarea apărătorilor drepturilor omului, în special a apărătoarelor drepturilor omului, care se confruntă în activitatea lor cu obstacole și amenințări de gen specifice, oferindu-le sprijin politic vizibil și recunoaștere, în special prin acordarea urgentă de granturi în cadrul fondului de urgență al IEDDO pentru apărătorii drepturilor omului aflați în situație de risc;

17.  consideră că, în vederea îndeplinirii angajamentelor sale de a realiza ODD 5 și, în special, obiectivul său de asigurare a accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile aferente (SRHR), Comisia ar trebui să prevadă alocarea de fonduri specifice pentru SRHR, inclusiv planificarea familială, printr-o linie bugetară explicită aferentă SRHR sau prin desemnarea SRHR ca obiectiv în cadrul diferitelor sale linii bugetare, cum ar fi sănătatea, educația, responsabilizarea tinerilor, drepturile omului, egalitatea de gen;

18.  îndeamnă Uniunea și statele membre să acorde un sprijin suplimentar drepturilor sociale, economice și culturale ale fetelor și femeilor din țările partenere; solicită, în acest context, ca toate părțile să asigure o mai bună punere în aplicare a GAP II, pe baza rezultatelor rapoartelor anuale;

19.  reamintește rolul important al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și solicită ca bugetul institutului, schema de personal și independența acestuia să fie menținute;

20.  invită Uniunea să sprijine elaborarea de noi măsuri care să promoveze și să sprijine egalitatea de gen, drepturile omului ale femeilor și capacitarea lor economică în cadrul politicilor sale comerciale și să aloce resurse financiare adecvate pentru aceste angajamente.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

27.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Membri supleanți prezenți la votul final

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Marek Plura, Damiano Zoffoli

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

18

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Jordi Solé, Ernest Urtasun

3

-

ECR

Jadwiga Wiśniewska

ENF

André Elissen

PPE

Marijana Petir

1

0

PPE

Michaela Šojdrová

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

9.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

5

2

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrey Novakov

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eleonora Evi, Auke Zijlstra

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate