ДОКЛАД относно предложението за назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции

11.10.2018 - (N8-0100/2018 - C8‑0423/2018 – 2018/0903(NLE))

Комисия по бюджети
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчици: Жан Артюи, Роберто Гуалтиери
(Съвместни комисии – член 55 от Правилника за дейността)

Процедура : 2018/0903(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0314/2018
Внесени текстове :
A8-0314/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции

(N8-0100/2018 - C8‑0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на управителния съвет на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) от 19 юли 2018 г. за преназначаването на изпълнителния директор на ЕФСИ на поста му (C8‑0423/2018),

–  като взе предвид член 7, параграф 6 от Регламент (EС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 – Европейски фонд за стратегически инвестиции[1],

–  като взе предвид член 122а от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0314/2018),

А.  като има предвид, че съгласно член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2015/1017 изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор на ЕФСИ се назначават от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с мандат от три години, който може да бъде подновен еднократно, след получаване на одобрението на Европейския парламент и след провеждането на открит и прозрачен процес на подбор в съответствие с процедурите на ЕИБ, по време на който Европейският парламент бива надлежно и своевременно информиран за всички етапи на процедурата за подбор;

Б.  като има предвид, че на 19 юли 2018 г. управителният съвет на ЕФСИ прие предложение за преназначаването на изпълнителния директор и на заместник изпълнителния директор на ЕФСИ на постовете им и предаде предложението на Европейския парламент;

В.  като има предвид, че на 25 септември 2018 г. комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси проведоха изслушване на Вилхелм Молтерер, предложения кандидат за длъжността изпълнителен директор на ЕФСИ, по време на което той направи встъпително изявление, след което отговори на въпроси на членовете на двете комисии;

1.  одобрява назначаването на Вилхелм Молтерер за изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, на Комисията, на Европейската инвестиционна банка, както и на правителствата на държавите членки.

  • [1]  ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Вилхелм Молтерер

Вилхелм Молтерер е изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) от 1 ноември 2015 г.

Той има магистърска степен по социална икономика от университета „Йоханес Кеплер“ в Линц, Австрия. След завършване на висшето си образование той става икономически съветник в австрийската асоциация на земеделските производители и съветник на регионалния министър на земеделието в Горна Австрия. Впоследствие той става икономически съветник на федералния министър на земеделието. След това той продължава кариерата си като ръководител на кабинета на федералния министър на земеделието и става генерален секретар на австрийската асоциация на земеделските производители.

От 1990 г. до 1994 г. Вилхелм Молтерер е член на австрийския федерален парламент и говорител по въпросите на селското стопанство, а по-късно става главен секретар на Австрийската народна партия (ÖVP). От 1994 г. до 2002 г. е федерален министър на земеделието, горите, околната среда и управлението на водите в Австрия. През периода 2007 – 2008 г. той е заместник-канцлер и федерален министър на финансите, а през периода 2008 – 2011 г. изпълнява длъжността говорител на Парламента по конституционните въпроси. От юли 2011 г. до август 2015 г. е заместник-председател на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и член на управителния ѝ комитет, който представлява постоянен колективен изпълнителен орган.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции

Позовавания

2018/0903(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

25.9.2018

 

 

 

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Дата на приемане

9.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Дата на внасяне

11.10.2018

Последно осъвременяване: 19 октомври 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност