BETÆNKNING om forslag om udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

11.10.2018 - (N8-0100/2018 - C8‑0423/2018 – 2018/0903(NLE))

Budgetudvalget
Økonomi- og Valutaudvalget
Ordførere: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri
(Fælles udvalgsmøder – forretningsordenens artikel 55)

Procedure : 2018/0903(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0314/2018
Indgivne tekster :
A8-0314/2018
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om forslag om udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

(N8-0100/2018 - C8‑0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslaget fra styringsrådet for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer af 19. juli 2018 om genudnævnelse af fondens viceadministrerende direktør (C8-0424/2018),

–  der henviser til artikel 7, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer[1],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122a,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0314/2018),

A.  der henviser til, at det i artikel 7, stk. 6, i forordning (EU) nr. 2015/1017 bestemmes, at den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør for EFSI udnævnes af EIB for en periode på tre år, som kan forlænges én gang, efter godkendelse fra Europa-Parlamentet efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesproces i overensstemmelse med EIB's procedurer, hvorunder Europa-Parlamentet holdes behørigt og rettidigt informeret på alle trin;

B.  der henviser til, at styringsrådet for EFSI den 19. juli 2018 vedtog et forslag om genudnævnelse af den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør for EFSI og fremsendte forslaget til Europa-Parlamentet;

C.  der henviser til, at Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget den 25. september 2018 foretog en høring af Wilhelm Molterer, den indstillede kandidat til stillingen som administrerende direktør for EFSI, hvorunder han fremsatte en indledende erklæring og derefter besvarede spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne;

1.  godkender udnævnelsen af Wilhelm Molterer til administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank og medlemsstaternes regeringer.

  • [1]  EFT L 169 af 1.7.2015, s. 1.

BILAG 1: CURRICULUM VITAE FOR Wilhelm Molterer

Wilhelm Molterer har været administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) siden den 1. november 2015.

Han har en kandidatgrad i socialøkonomi fra Johannes Kepler universitetet i Linz, Østrig. Efter sine universitetsstudier blev han økonomisk rådgiver i den østrigske landbrugsforening og rådgiver for den regionale landbrugsminister i Oberösterreich. Siden blev han økonomisk rådgiver for forbundslandbrugsministeren. Derefter fortsatte han sin karriere som kabinetschef for forbundslandbrugsministeren og blev generalsekretær for den østrigske landbrugsforening.

Fra 1990 til 1994 var Wilhelm Molterer medlem af det østrigske parlament og landbrugsordfører og blev senere generalsekretær for det østrigske folkeparti (ÖVP). Fra 1994 til 2002 var han forbundsminister for landbrug, skovbrug, miljø og vandforvaltning i Østrig. Fra 2007 til 2008 var han vicekansler og forbundsfinansminister, mens han i perioden 2008-2011 fungerede som ordfører for konstitutionelle anliggender i parlamentet. Fra juli 2011 til august 2015 var han næstformand for Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og medlem af dens direktion, et permanent kollegialt eksekutivorgan.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Udnævnelse af administrerende direktør for EFSI

Referencer

2018/0903(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

25.9.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Dato for vedtagelse

9.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

2

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Dato for indgivelse

11.10.2018

Seneste opdatering: 19. oktober 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik