ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων

11.10.2018 - (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

Επιτροπή ΠροϋπολογισμώνΕπιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητές: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri
(Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών – Άρθρο 55 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2018/0903(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0314/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0314/2018
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων

(N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, της 19ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τον εκ νέου διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή του (C8-0423/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0314/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017, ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του ΕΤΣΕ διορίζονται από την ΕΤΕπ για καθορισμένη θητεία τριών ετών, άπαξ ανανεώσιμη, μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ανοικτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤΕπ, κατά τη διάρκεια της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται δεόντως και εγκαίρως σε όλα τα στάδια·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Ιουλίου 2018 το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ ενέκρινε πρόταση για τον εκ νέου διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ, και τη διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 η Επιτροπή Προϋπολογισμών και η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγαν ακρόαση με τον Wilhelm Molterer, προταθέντα υποψήφιο για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των μελών των επιτροπών·

1.  εγκρίνει τον διορισμό του Wilhelm Molterer ως εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ WILHELM MOLTERER

Ο Wilhelm Molterer είναι εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) από την 1η Νοεμβρίου 2015.

Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην κοινωνική οικονομία από το Πανεπιστήμιο Johannes Kepler του Λιντς (Αυστρία). Μετά τις πανεπιστημιακές του σπουδές, έγινε οικονομικός σύμβουλος της Αυστριακής Ένωσης Αγροτών και σύμβουλος του Περιφερειακού Υπουργού Γεωργίας της Άνω Αυστρίας. Στη συνέχεια, έγινε οικονομικός σύμβουλος του Ομοσπονδιακού Υπουργού Γεωργίας. Συνέχισε τη σταδιοδρομία του ως προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου του Ομοσπονδιακού Υπουργού Γεωργίας και έγινε γενικός γραμματέας της Αυστριακής Ένωσης Αγροτών.

Από το 1990 έως το 1994, ο Wilhelm Molterer ήταν βουλευτής του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Αυστρίας και εκπρόσωπος για θέματα γεωργίας, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του γενικού γραμματέα του Λαϊκού Κόμματος Αυστρίας (ÖVP). Από το 1994 έως το 2002 κατείχε τη θέση του Ομοσπονδιακού Υπουργού Γεωργίας, Δασών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης των Υδάτων στην Αυστρία. Από το 2007 έως το 2008 διετέλεσε Αντικαγκελάριος και Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών, ενώ κατά την περίοδο 2008-2011 κατείχε τη θέση του εκπροσώπου του Κοινοβουλίου για συνταγματικά θέματα. Μεταξύ Ιουλίου 2011 και Αυγούστου 2015 ήταν αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και μέλος της διευθύνουσας επιτροπής, του συλλογικού εκτελεστικού οργάνου της Τράπεζας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ

Έγγραφα αναφοράς

2018/0903(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

25.9.2018

 

 

 

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

2

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken, Γεώργιος Κύρτσος,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης

11.10.2018

Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου