MIETINTÖ Euroopan strategisten investointien rahaston toimitusjohtajan nimitysehdotuksesta

11.10.2018 - (N8-0100/2018 - C8‑0423/2018 – 2018/0903(NLE))

Budjettivaliokunta
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijät: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri
(Valiokuntien yhteiskokoukset – työjärjestyksen 55 artikla)

Menettely : 2018/0903(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0314/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0314/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan strategisten investointien rahaston toimitusjohtajan nimitysehdotuksesta

(N8-0100/2018 - C8‑0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) johtokunnan 19. heinäkuuta 2018 tekemän ehdotuksen rahaston toimitusjohtajan uudelleennimityksestä (C8‑0423/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan strategisten investointien rahastosta, Euroopan investointineuvontakeskuksesta ja Euroopan investointihankeportaalista sekä asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta 25. kesäkuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/1017 7 artiklan 6 kohdan – Euroopan strategisten investointien rahasto[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 a artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0314/2018),

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) 2015/1017 7 artiklan 6 kohdassa säädetään, että Euroopan investointipankki (EIP) nimittää Euroopan parlamentin hyväksynnän jälkeen ESIRin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran, noudattaen EIP:n menettelyjä vastaavaa avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä, jonka yhteydessä Euroopan parlamentille on tiedotettava asianmukaisesti ja hyvissä ajoin kaikissa sen vaiheissa;

B.  ottaa huomioon, että ESIRin johtokunta hyväksyi 19. heinäkuuta 2018 ESIRin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan uudelleennimitystä koskevan ehdotuksen ja välitti tämän ehdotuksen Euroopan parlamentille;

C.  ottaa huomioon, että budjettivaliokunta sekä talous- ja raha-asioiden valiokunta järjestivät 25. syyskuuta 2018 ESIRin toimitusjohtajan tehtävään ehdotetun Wilhelm Moltererin kuulemistilaisuuden, jossa tämä piti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokuntien jäsenten kysymyksiin;

1.  hyväksyy Wilhelm Moltererin nimityksen Euroopan strategisten investointien rahaston toimitusjohtajaksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, Euroopan investointipankille ja jäsenvaltioiden hallituksille.

  • [1] EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1.

LIITE 1: WILHELM MOLTERERIN ANSIOLUETTELO

Wilhelm Molterer on toiminut Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) toimitusjohtajana 1. marraskuuta 2015 lähtien.

Hän on suorittanut yhteisötaloustieteen maisterintutkinnon Linzin Johannes Kepler ‑yliopistossa Itävallassa. Yliopisto-opintojensa jälkeen Wilhelm Molterer työskenteli Itävallan maanviljelijäliitossa taloudellisena neuvonantajana ja Ylä-Itävallan alueellisen maatalousministerin neuvonantajana. Myöhemmin hänestä tuli liittovaltion maatalousministerin neuvonantaja, minkä jälkeen hänen uransa jatkui tämän kabinettipäällikkönä ja Itävallan maanviljelijäliiton pääsihteerinä.

Vuosina 1990–1994 Wilhelm Molterer oli Itävallan liittoparlamentin jäsen ja maatalousasioiden tiedottaja. Myöhemmin hänet nimitettiin Itävallan kansanpuolueen (ÖVP) pääsihteeriksi. Vuosina 1994–2002 Molterer toimi liittovaltion maa- ja metsätalous-, ympäristö- ja vesihuoltoministerinä. Vuosina 2007–2008 hän oli varaliittokansleri ja liittovaltion valtiovarainministeri, ja vuosina 2008–2011 hän toimi parlamentin tiedottajana perustuslakiasioissa. Heinäkuusta 2011 elokuuhun 2015 Molterer oli Euroopan investointipankin (EIP) varapääjohtaja ja jäsen sen hallituksessa, joka on pankin pysyvä kollegiaalinen toimeenpaneva elin.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Appointment of the Managing Director of the EFSI

Viiteasiakirjat

2018/0903(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

25.9.2018

 

 

 

Asiasta vastaavat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Esittelijät

       Date appointed

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

2

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.10.2018

Päivitetty viimeksi: 19. lokakuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö