Postupak : 2018/0903(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0314/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0314/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 23/10/2018 - 7.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0395

IZVJEŠĆE     
PDF 430kWORD 51k
11.10.2018
PE 628.529v02-00 A8-0314/2018

o prijedlogu za imenovanje glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja

(N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

Odbor za proračune

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelji: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri

(Zajedničke sjednice odbora – članak 55. Poslovnika)

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS WILHELMA MOLTERERA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu za imenovanje glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja

(N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Upravljačkog odbora Europskog fonda za strateška ulaganja od 19. srpnja 2018. o ponovnom imenovanju njegova glavnog direktora (C8-0423/2018),

–  uzimajući u obzir članak 7. stavak 6. Uredbe (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja(1),

–  uzimajući u obzir članak 122.a Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0314/2018),

A.  budući da je člankom 7. stavkom 6. Uredbe (EU) 2015/1017 predviđeno da glavnog direktora i zamjenika glavnog direktora EFSU-a imenuje Europska investicijska banka (EIB) na razdoblje od tri godine koje se može jednom produžiti nakon odobrenja Europskog parlamenta i nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira u skladu s postupcima EIB-a, o čemu se Europski parlament obavješćuje pravovremeno i u svim fazama postupka;

B.  budući da je Upravljački odbor EFSU-a 19. srpnja 2018. donio prijedlog o ponovnom imenovanju glavnog direktora i zamjenice glavnog direktora EFSU-a i proslijedio ga Europskom parlamentu;

C.  budući da su Odbor za proračune i Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 25. rujna 2018. održali saslušanje s Wilhelmom Moltererom, predloženim kandidatom za dužnost glavnog direktora EFSU-a, na kojem je on održao uvodnu riječ, a zatim odgovarao na pitanja članova odborâ;

1.  daje suglasnost za imenovanje Wilhelma Molterera na dužnost glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj investicijskoj banci i vladama država članica.

(1)

SL L 169, 1.7.2015., str. 1.


PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS WILHELMA MOLTERERA

Wilhelm Molterer generalni je direktor Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) od 1. studenog 2015.

Magistrirao je socijalnu ekonomiju na Sveučilištu Johannesa Keplera u Linzu u Austriji. Nakon studija postao je gospodarski savjetnik u Austrijskom udruženju poljoprivrednika i savjetnik regionalnog ministra poljoprivrede u pokrajini Gornjoj Austriji. Zatim je postao gospodarski savjetnik saveznog ministra poljoprivrede. Nakon toga je nastavio karijeru kao voditelj kabineta saveznog ministra poljoprivrede te je postao glavni tajnik Austrijskog udruženja poljoprivrednika.

Od 1990. do 1994. Wilhelm Molterer bio je zastupnik u austrijskom Saveznom parlamentu i glasnogovornik za poljoprivredu. Potom je postao glavni tajnik Austrijske narodne stranke (njem. Österreichische Volkspartei, ÖVP). Od 1994. do 2002. obnašao je dužnost saveznog ministra za poljoprivredu, šumarstvo, okoliš i upravljanje vodama u Austriji. Od 2007. do 2008. bio je zamjenik kancelara i savezni ministar financija, a od 2008. do 2011. glasnogovornik Parlamenta za ustavna pitanja. Od srpnja 2011. do kolovoza 2015. bio je potpredsjednik Europske investicijske banke (EIB) i član njezina upravljačkog odbora, stalnog kolegijalnog izvršnog tijela.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Imenovanje glavnog direktora EFSU-a

Referentni dokumenti

2018/0903(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

25.9.2018

 

 

 

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Datum usvajanja

9.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

2

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Datum podnošenja

11.10.2018

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti