Eljárás : 2018/0903(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0314/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0314/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 23/10/2018 - 7.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0395

JELENTÉS     
PDF 352kWORD 51k
11.10.2018
PE 628.529v02-00 A8-0314/2018

az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezésére irányuló javaslatról

(N8-0100/2018 – C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

Költségvetési Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadók: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri

(Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke)

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 1. MELLÉKLET: WILHELM MOLTERER ÖNÉLETRAJZA
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezésére irányuló javaslatról

(N8-0100/2018 – C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) irányítóbizottságának az ESBA ügyvezető igazgatója kinevezésének megújítására vonatkozó 2018. július 19-i javaslatára (C8-0423/2018),

–  tekintettel „az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap” című, 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendelet(1) 7. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 122a. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0314/2018),

A.  mivel az (EU) 2015/1017 rendelet 7. cikkének (6) bekezdése arról rendelkezik, hogy az ESBA ügyvezető igazgatóját és helyettes ügyvezető igazgatóját az Európai Beruházási Bank (EBB) eljárásainak megfelelően nyílt és átlátható kiválasztási eljárást – amelynek valamennyi szakaszában az Európai Parlamentet megfelelő módon és kellő időben tájékoztatni kell –, valamint az Európai Parlament általi jóváhagyást követően az EBB nevezi ki határozott, három évig tartó időtartamra, amely egy alkalommal megújítható;

B.  mivel 2018. július 19-én az ESBA irányítóbizottsága az ESBA ügyvezető igazgatójának és helyettes ügyvezető igazgatója kinevezésének megújítására irányuló javaslatot fogadott el, amelyet továbbított az Európai Parlamentnek;

C.  mivel 2018. szeptember 25-én a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság meghallgatást tartott Wilhelm Moltererrel, az ESBA ügyvezető igazgatói pozíciójára javasolt jelölttel, aki bevezető nyilatkozatot tett, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

1.  egyetért Wilhelm Molterernek az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójává történő kinevezésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak valamint a tagállamok kormányainak.

(1)

HL L 169., 2015.7.1., 1. o.


1. MELLÉKLET: WILHELM MOLTERER ÖNÉLETRAJZA

Wilhelm Molterer 2015. november 1-je óta az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) ügyvezető igazgatója.

Társadalom-gazdaságtanból szerzett mesterszintű diplomát a linzi Johannes Kepler Egyetemen. Egyetemi tanulmányait követően az Osztrák Gazdaszövetség gazdasági tanácsadója lett, majd Felső-Ausztria regionális gazdasági miniszterének tanácsadója. Ezt követően a szövetségi mezőgazdasági miniszter tanácsadója lett. Ezt követően a szövetségi mezőgazdasági miniszter kabinetfőnökeként és az Osztrák Gazdaszövetség főtitkáraként folytatta karrierjét.

Wilhelm Molterer 1990 és 1994 között az osztrák szövetségi parlament tagja és mezőgazdasági szóvivője volt, majd később az Osztrák Néppárt (ÖVP) főtitkára lett. 1994 és 2002 között ő volt a szövetségi mezőgazdasági, erdő- és vízgazdálkodási és környezetvédelmi miniszter Ausztriában. 2007–2008-ban a szövetségi pénzügyminiszter alkancellárja volt, majd 2008 és 2011 között a parlament alkotmányügyi szóvivőjeként tevékenykedett. 2011 júliusától 2015 augusztusáig az Európai Beruházási Bank (EBB) alelnöke és Igazgatási Bizottságának – állandó testületi végrehajtási szervének – tagja volt.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az ESBA ügyvezető igazgatójának kinevezése

Hivatkozások

2018/0903(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

25.9.2018

 

 

 

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

9.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

2

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Benyújtás dátuma

11.10.2018

Utolsó frissítés: 2018. október 17.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat