Ziņojums - A8-0314/2018Ziņojums
A8-0314/2018

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektoru

  11.10.2018 - (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

  Budžeta komiteja
  Ekonomikas un monetārā komiteja
  Referents: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri
  (Komiteju kopīgās sanāksmes – Reglamenta 55. pants)

  Procedūra : 2018/0903(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0314/2018
  Iesniegtie teksti :
  A8-0314/2018
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMAM

  par priekšlikumu iecelt Eiropas Stratēģisko investīciju fonda izpilddirektoru

  (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

  (Piekrišana)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) Valdes 2018. gada 19. jūlija priekšlikumu par tā rīkotājdirektora atkārtotu iecelšanu amatā (C8-0423/2015),

  –  ņemot vērā 7. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulā (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 — Eiropas Stratēģisko investīciju fonds[1],

  –  ņemot vērā Reglamenta 122.a pantu,

  –  ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas kopīgās apspriedes, kas rīkotas saskaņā ar Reglamenta 55. pantu,

  –  ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetāro lietu komitejas ziņojumu (A8-0314/2018),

  A.  tā kā Regulas (ES) 2015/1017 7. panta 6. punkts paredz, ka ESIF rīkotājdirektoru un rīkotājdirektora vietnieku amatā uz noteiktu trīs gadu termiņu, ko var atjaunot vienu reizi, ieceļ Eiropas Investīciju banka (EIB) pēc Eiropas Parlamenta apstiprinājuma saņemšanas un ievērojot atklātu un pārredzamu atlases procesu saskaņā ar EIB procedūrām, kura laikā visos posmos pienācīgi un savlaicīgi informē Eiropas Parlamentu;

  B.  tā kā 2018. gada 19. jūlijā ESIF Valde pieņēma priekšlikumu par ESIF rīkotājdirektora un viņa vietnieka iecelšanu amatā un nosūtīja šo priekšlikumu Eiropas Parlamentam;

  C.  tā kā 2018. gada 25. septembrī Budžeta komiteja un Ekonomikas un monetārā komiteja noturēja ESIF rīkotājdirektora amatam izvirzītā kandidāta Wilhelm Molterer uzklausīšanu, kurā viņš uzstājās ar ievadpaziņojumu un pēc tam atbildēja uz komiteju locekļu jautājumiem,

  1.  sniedz savu piekrišanu Wilhelm Molterer iecelšanai Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektora amatā;

  2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Investīciju bankai un dalībvalstu valdībām.

  • [1]  OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.

  1. PIELIKUMS. Wilhelm Molterer DZĪVES APRAKSTS

  Wilhelm Molterer ir Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) rīkotājdirektors kopš 2015. gada 1. novembra.

  Viņam ir maģistra grāds sociālajā ekonomikā, kas iegūts Johannesa Keplera vārdā nosauktajā universitātē Lincā (Austrijā). Pēc studijām universitātē viņš strādāja par ekonomikas padomdevēju Austrijas Lauksaimnieku apvienībā un Augšaustrijas Reģionālajā lauksaimniecības ministrijā. Pēc tam viņš strādāja par ekonomikas padomdevēju Federālajā lauksaimniecības ministrijā. Pēc tam viņš turpināja savu karjeru kā kabineta vadītājs Federālajā lauksaimniecības ministrijā un kā Austrijas Lauksaimnieku apvienības ģenerālsekretārs.

  No 1990. gada līdz 1994. gadam Wilhelm Molterer bija Austrijas Federālā parlamenta deputāts un runaspersona lauksaimniecības jautājumos, vēlāk kļuva par Austrijas Tautas Partijas (ÖVP) ģenerālsekretāru. No 1994. gada līdz 2002. gadam viņš bija Austrijas federālais lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdenssaimniecības ministrs. No 2007. gada līdz 2008. gadam viņš bija vicekanclers un federālais finanšu ministrs un no 2008. gada līdz 2011. gadam — Austrijas Federālā parlamenta runaspersona konstitucionālajos jautājumos. No 2011. gada jūlija līdz 2015. gada augustam viņš bija Eiropas Investīciju bankas (EIB) priekšsēdētāja vietnieks un Vadības komitejas, kas ir pastāvīga koleģiāla izpildstruktūra, loceklis.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā

  Atsauces

  2018/0903(NLE)

  Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

  25.9.2018

   

   

   

  Atbildīgās komitejas

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  BUDG

  4.10.2018

  ECON

  4.10.2018

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Jean Arthuis

  25.9.2018

  Roberto Gualtieri

  25.9.2018

   

   

  Pieņemšanas datums

  9.10.2018

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  45

  2

  6

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

  Iesniegšanas datums

  11.10.2018

  Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. oktobris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika