Procedure : 2018/0903(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0314/2018

Ingediende teksten :

A8-0314/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/10/2018 - 7.11

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0395

VERSLAG     
PDF 342kWORD 46k
11.10.2018
PE 628.529v02-00 A8-0314/2018

over de voordracht voor de benoeming van de algemeen directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen

(N8-0100/2018 - C8‑0423/2018 – 2018/0903(NLE))

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteurs: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri

(Gezamenlijke commissievergaderingen – Artikel 55 van het Reglement)

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE 1: CURRICULUM VITAE VAN Wilhelm Molterer
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de voordracht voor de benoeming van de algemeen directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen

(N8-0100/2018 - C8‑0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van het bestuur van het Europees Fonds voor strategische investeringen van 19 juli 2018 voor de herbenoeming van de algemeen-directeur (C8‑0423/2018),

–  gezien artikel 7, lid 6, van Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 – het Europees Fonds voor strategische investeringen(1),

–  gezien artikel 122 bis van zijn Reglement,

–  gezien het gezamenlijk overleg van de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 55 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0314/2018),

A.  overwegende dat overeenkomstig artikel 7, lid 6, van Verordening (EU) nr. 2015/1017 de algemeen directeur en de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI door de EIB moeten worden benoemd voor een eenmalig hernieuwbare vaste termijn van drie jaar, na goedkeuring door het Europees Parlement en aan de hand van een open en transparante selectieprocedure overeenkomstig de procedures van de EIB, gedurende welke het Europees Parlement in elke fase naar behoren en tijdig op de hoogte wordt gehouden;

B.  overwegende dat het bestuur van het EFSI op 19 juli 2018 een voorstel heeft aangenomen voor de herbenoeming van de algemeen directeur en de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI en dit voorstel heeft doorgezonden aan het Europees Parlement;

C.  overwegende dat de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken op dinsdag 25 september 2018 een hoorzitting hebben gehouden met Wilhelm Molterer, de voorgestelde kandidaat voor de functie van algemeen directeur van het EFSI, waarbij hij een openingsverklaring heeft afgelegd maakt en vervolgens vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

1.  hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van Wilhelm Molterer als algemeen directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Investeringsbank en de regeringen van de lidstaten.

(1)

PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1.


BIJLAGE 1: CURRICULUM VITAE VAN Wilhelm Molterer

Wilhelm Molterer is sinds 1 november 2015 algemeen directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen.

Hij heeft een masterdiploma sociale economie van de Johannes Kepler Universiteit in Linz, Oostenrijk. Na zijn studie ging hij werken als economisch adviseur bij de Oostenrijkse vereniging van landbouwers en als adviseur bij de regionale minister van Landbouw in Oberösterreich. Vervolgens werd hij economisch adviseur van de federale minister van Landbouw. Hij vervolgde zijn carrière als hoofd van het kabinet van de federale minister van Landbouw en werd secretaris-generaal van de Oostenrijkse vereniging van landbouwers.

Van 1990 tot 1994 was Wilhelm Molterer lid van het Oostenrijks Federaal Parlement en woordvoerder voor Landbouw, en later werd hij secretaris-generaal van de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP). Van 1994 tot 2002 was hij federaal minister van Landbouw, Bosbouw, Milieu en Waterbeheer van Oostenrijk. Van 2007 tot 2008 was hij vicekanselier en federaal minister van Financiën, en in de periode van 2008 tot 2011 trad hij op als woordvoerder van het Parlement voor constitutionele zaken. Van juli 2011 tot augustus 2015 was hij vicepresident van de Europese Investeringsbank (EIB) en lid van de raad van beheer, een permanent uitvoerend college.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI

Document- en procedurenummers

2018/0903(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

25.9.2018

 

 

 

Bevoegde commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Datum goedkeuring

9.10.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

45

2

6

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Datum indiening

11.10.2018

Laatst bijgewerkt op: 15 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid