SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego powołania dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

11.10.2018 - (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

Komisja Budżetowa
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawcy: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri
(Wspólne posiedzenia komisji – art. 55 Regulaminu)

Procedura : 2018/0903(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0314/2018
Teksty złożone :
A8-0314/2018
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego powołania dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

(N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek rady kierowniczej Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych z dnia 19 lipca 2018 r. dotyczący ponownego powołania dyrektora zarządzającego Funduszu (C8-0423/2018),

–  uwzględniając art. 7 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych[1],

–  uwzględniając art. 122a Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0314/2018),

A.  mając na uwadze, że art. 7 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2015/1017 stanowi, że dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora zarządzającego EFIS są powoływani przez EBI na jednokrotnie odnawialną trzyletnią kadencję, po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, na podstawie otwartej i przejrzystej procedury wyboru zgodnie z procedurami EBI, podczas której na wszystkich etapach należycie i w odpowiednim terminie informuje się Parlament Europejski;

B.  mając na uwadze, że w dniu 19 lipca 2018 r. rada kierownicza EFIS przyjęła wniosek dotyczący ponownego powołania dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS oraz przekazała ten wniosek Parlamentowi Europejskiemu;

C.  mając na uwadze, że w dniu 25 września 2018 r. Komisja Budżetowa oraz Komisja Gospodarcza i Monetarna zorganizowały wysłuchanie zaproponowanego kandydata na stanowisko dyrektora zarządzającego EFIS Wilhelma Molterera, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

1.  wyraża zgodę na powołanie Wilhelma Molterera na stanowisko dyrektora zarządzającego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i rządom państw członkowskich.

  • [1]  Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.

ZAŁĄCZNIK 1: CURRICULUM VITAE Wilhelma Molterera

Wilhelm Molterer od dnia 1 listopada 2015 r. jest dyrektorem zarządzającym Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Posiada dyplom magistra w dziedzinie ekonomiki społecznej Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu (Austria). Po ukończeniu studiów był doradcą do spraw ekonomicznych Austriackiego Stowarzyszenia Rolników oraz doradcą regionalnego ministra rolnictwa w Górnej Austrii. Następnie został doradcą ekonomicznym federalnego ministra rolnictwa. W. Molterer kontynuował karierę jako szef gabinetu federalnego ministra rolnictwa, został też sekretarzem generalnym Austriackiego Stowarzyszenia Rolników.

W latach 1990–1994 Wilhelm Molterer był posłem do austriackiego parlamentu federalnego i rzecznikiem ds. rolnictwa, a następnie został sekretarzem generalnym Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP). W latach 1994–2002 sprawował funkcję federalnego ministra rolnictwa, leśnictwa, środowiska i gospodarki wodnej w Austrii. W latach 2007–2008 był wicekanclerzem i federalnym ministrem finansów, natomiast w latach 2008–2011 pełnił funkcję rzecznika parlamentu do spraw konstytucyjnych. W okresie od lipca 2011 r. do sierpnia 2015 r. był wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i członkiem jego Komitetu Zarządzającego, stałego kolegialnego organu wykonawczego.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Powołanie dyrektora zarządzającego EFIS

Odsyłacze

2018/0903(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

25.9.2018

 

 

 

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Data przyjęcia

9.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

2

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Data złożenia

11.10.2018

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności