RAPORT referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Fondului european pentru investiții strategice

11.10.2018 - (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

Comisia pentru bugete
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportori: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri
(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2018/0903(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0314/2018
Texte depuse :
A8-0314/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de numire a directorului executiv al Fondului european pentru investiții strategice

(N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comitetului director al Fondului european pentru investiții strategice din 19 iulie 2018 privind renumirea în funcție a directorului executiv al acestuia (C8-0423/2018),

–  având în vedere articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice[1],

–  având în vedere articolul 122a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0314/2018),

A.  întrucât, la articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2015/2017, se prevede că directorul executiv și directorul executiv adjunct ai FEIS trebuie să fie numiți pentru un termen fix de trei ani, care poate fi prelungit o singură dată, în urma aprobării de către Parlamentul European și a unui proces de selecție deschis și transparent desfășurat în conformitate cu procedurile BEI, în timpul căruia Parlamentul European este informat în mod corespunzător și în timp util în toate etapele procedurii de selecție;

B.  întrucât, la 19 iulie 2018, Comitetul director al FEIS a adoptat o propunere privind renumirea în funcție a directorului executiv și a directorului executiv adjunct ai FEIS și a transmis propunerea în cauză Parlamentului European;

C.  întrucât, la 25 septembrie 2018, Comisia pentru bugete și Comisia pentru afaceri economice și monetare au organizat o audiere cu Wilhelm Molterer, candidatul propus pentru funcția de director executiv al FEIS, în cadrul căreia acesta a rostit o declarație de deschidere și a răspuns apoi la întrebările adresate de membrii celor două comisii,

1.  aprobă numirea lui Wilhelm Molterer în calitate de director executiv al Fondului european pentru investiții strategice;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, Băncii Europene de Investiții, precum și guvernelor statelor membre.

  • [1]  JO L 169, 1.7.2015, p. 1.

ANEXA 1: CURRICULUM VITEA al lui Wilhelm Molterer

Wilhelm Molterer a ocupat funcția de director executiv al Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) începând de la 1 noiembrie 2015.

El deține o diplomă de master în economie socială, obținută de la Universitatea Johannes Kepler din Linz, Austria. După terminarea studiilor universitare, a devenit consilier economic al Asociației fermierilor din Austria și consilier al ministrului regional al agriculturii din Austria Superioară. Ulterior, a devenit consilier economic al ministrului federal al agriculturii. Și-a continuat cariera în calitate de șef de cabinet al ministrului federal al agriculturii și a devenit secretar general al Asociației fermierilor din Austria.

În perioada 1990-1994, Wilhelm Molterer a fost membru al Parlamentului Federal al Austriei și purtător de cuvânt pentru agricultură, devenind ulterior secretar general al Partidului Popular Austriac (ÖVP). În perioada 1994-2002, a fost ministru federal al agriculturii, pădurilor, mediului și gospodăririi apelor din Austria. În perioada 2007-2008, a fost vicecancelar și ministru federal al finanțelor, iar în perioada 2008-2011 a fost purtător de cuvânt al parlamentului pentru chestiunile constituționale. În perioada iulie 2011-august 2015, a fost vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții (BEI) și membru al Comitetului său de direcție, un organ executiv colegial permanent.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Numirea directorului executiv al FEIS

Referințe

2018/0903(NLE)

Data sesizării

25.9.2018

 

 

 

Comisii competente

       Data anunțului în plen

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Raportori

       Data numirii

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Data adoptării

9.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

2

6

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Membri supleanți prezenți la votul final

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Data depunerii

11.10.2018

Ultima actualizare: 19 octombrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate