Postup : 2018/0903(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0314/2018

Predkladané texty :

A8-0314/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/10/2018 - 7.11

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0395

SPRÁVA     
PDF 435kWORD 46k
11.10.2018
PE 628.529v02-00 A8-0314/2018

o návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície

(N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajcovia: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri

(Spoločné schôdze výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Wilhelma Molterera
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície

(N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh riadiacej rady Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) z 19. júla 2018 týkajúci sa opätovného vymenovania jeho generálneho riaditeľa (C8-0423/2018),

–  so zreteľom na článok 7 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície(1),

–  so zreteľom na článok 122a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0314/2018),

A.  keďže v článku 7 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2015/1017 sa stanovuje, že generálny riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa EFSI majú byť vymenovaní Európskou investičnou bankou (EIB) na dobu určitú na obdobie troch rokov, pričom je možné jedno predĺženie na základe súhlasu Európskeho parlamentu a otvoreného a transparentného výberového konania v súlade s postupmi EIB, pričom Európsky parlament musí byť vo všetkých štádiách tohto výberového konania náležite a včas informovaný;

B.  keďže riadiaca rada EFSI prijala 19. júla 2018 návrh na opätovné vymenovanie generálneho riaditeľa a zástupcu generálneho riaditeľa EFSI a tento návrh odovzdala Európskemu parlamentu;

C.  keďže 25. septembra 2018 usporiadali Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci vypočutie s Wilhelmom Moltererom, navrhnutým kandidátom na funkciu generálneho riaditeľa EFSI, na ktorom kandidát predniesol úvodné vyhlásenie a následne odpovedal na otázky členov výborov;

1.  udeľuje súhlas s vymenovaním Wilhelma Molterera za generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Európskej investičnej banke a vládam členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.


PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Wilhelma Molterera

Wilhelm Molterer je výkonným riaditeľom Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) od 1. novembra 2015.

Má magisterský titul v odbore sociálnej ekonomiky z Univerzity Johannesa Keplera v rakúskom Linzi. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa stal ekonomickým poradcom v Rakúskom zväze poľnohospodárov a poradcom regionálneho ministra poľnohospodárstva v Hornom Rakúsku. Potom sa stal ekonomickým poradcom spolkového ministra poľnohospodárstva. Potom v kariére pokračoval ako vedúci kabinetu spolkového ministra poľnohospodárstva a stal sa generálnym tajomníkom Rakúskeho zväzu poľnohospodárov.

Od roku 1990 do roku 1994 bol Wilhelm Molterer poslancom rakúskeho spolkového parlamentu a hovorcom pre oblasť poľnohospodárstva a následne sa stal generálnym tajomníkom Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). Od roku 1994 do roku 2002 bol spolkovým ministrom poľného a lesného hospodárstva, životného prostredia a vodného hospodárstva v Rakúsku. Od roku 2007 do roku 2008 bol vicekancelárom a spolkovým ministrom financií, pričom od roku 2008 do roku 2011 pôsobil ako hovorca Parlamentu pre ústavné záležitosti. Od júla 2011 do augusta 2015 bol viceprezidentom Európskej investičnej banky (EIB) a členom jej riadiaceho výboru, stáleho kolektívneho výkonného orgánu.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI

Referenčné čísla

2018/0903(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

25.9.2018

 

 

 

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

2

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Dátum predloženia

11.10.2018

Posledná úprava: 19. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia