POROČILO o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe

11.10.2018 - (N8-0100/2018 – C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

Odbor za proračun
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalca: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri
(Skupne seje odborov – člen 55 Poslovnika)

Postopek : 2018/0903(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0314/2018
Predložena besedila :
A8-0314/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe

(N8-0100/2018 – C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga usmerjevalnega odbora Evropskega sklada za strateške naložbe z dne 19. julija 2018 za ponovno imenovanje izvršnega direktorja sklada (C8-0423/2015),

–  ob upoštevanju člena 7(6) Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe[1],

–  ob upoštevanju člena 122a Poslovnika,

–  ob upoštevanju skupne razprave Odbora za proračun ter Odbora za ekonomske in monetarne zadeve v skladu s členom 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0314/2018),

A.  ker člen 7(6) Uredbe (EU) 2015/1017 določa, da izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja EFSI imenuje EIB za triletni mandat, ki se lahko enkrat podaljša, po predhodni odobritvi Evropskega parlamenta na podlagi odprtega in preglednega postopka v skladu s postopki EIB, Evropski parlament pa mora biti v vseh fazah izbirnega postopka ustrezno in pravočasno obveščen;

B.  ker je usmerjevalni odbor EFSI 19. julija 2018 sprejel predlog za ponovno imenovanje izvršnega direktorja in namestnice izvršnega direktorja EFSI ter ga posredoval Evropskemu parlamentu;

C.  ker sta Odbor za proračun ter Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 25. septembra 2018 poslušala predstavitev predlaganega kandidata za izvršnega direktorja EFSI Wilhelma Moltererja, na kateri je podal uvodno izjavo, nato pa odgovarjal na vprašanja članov odborov;

1.  odobri imenovanje Wilhelma Motererja za izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji, Evropski investicijski banki ter vladam držav članic.

  • [1]  UL L 169, 1.7.2015, str. 1.

PRILOGA 1: ŽIVLJENJEPIS WILHELM MOLTERER

Wilhelm Molterer je izvršni direktor Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) od 1. novembra 2015.

Ima magisterij iz socialnega gospodarstva Univerze Johannes Kepler v Linzu, Avstriji. Po študiju je postal gospodarski svetovalec v avstrijskem združenju kmetov in svetovalec regionalnega ministra za kmetijstvo v Zgornji Avstriji. Nato je postal gospodarski svetovalec zveznega ministra za kmetijstvo. Svojo poklicno pot je nadaljeval kot vodja kabineta zveznega ministra za kmetijstvo in postal generalni sekretar avstrijskega združenja kmetov.

Wilhelm Moterer je bil od leta 1990 do leta 1994 poslanec avstrijskega zveznega parlamenta in tiskovni predstavnik za kmetijstvo, pozneje pa je postal generalni sekretar avstrijske ljudske stranke (ÖVP). V obdobju 1994–2002 je bil zvezni minister za kmetijstvo, okolje in gospodarjenje z vodo v Avstriji. Od leta 2007 do leta 2008 je bil podkancler in zvezni minister za finance, medtem ko je bil v obdobju 2008–2011 tiskovni predstavnik Parlamenta za ustavne zadeve. Od julija 2011 do avgusta 2015 je bil podpredsednik Evropske investicijske banke (EIB) in član njenega upravnega odbora, stalnega kolegijskega izvršilnega organa.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Imenovanje izvršnega direktorja EFSI

Referenčni dokumenti

2018/0903(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

25.9.2018

 

 

 

Pristojni odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Datum sprejetja

9.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

2

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Datum predložitve

11.10.2018

Zadnja posodobitev: 19. oktober 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov