Betänkande - A8-0314/2018Betänkande
A8-0314/2018

BETÄNKANDE om förslaget till utnämning av verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar

11.10.2018 - (N8-0100/2018 - C8‑0423/2018 – 2018/0903(NLE))

Budgetutskottet
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri
(Gemensamma utskottssammanträden – artikel 55 i arbetsordningen)

Förfarande : 2018/0903(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0314/2018
Ingivna texter :
A8-0314/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om förslaget till utnämning av verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar

(N8-0100/2018 - C8‑0423/2018 – 2018/0903(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av förslaget av den 19 juli 2018 från styrelsen för Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) om utnämning av Efsis verkställande direktör (C8‑0423/2018),

–  med beaktande av artikel 7.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar[1],

–  med beaktande av artikel 122a i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0314/2018), och av följande skäl:

A.  I enlighet med artikel 7.6 i förordning (EU) nr 2015/1017 ska Efsis verkställande direktör och biträdande verkställande direktör utses av EIB för en period av tre år, som kan förnyas en gång, efter godkännande av Europaparlamentet och efter ett öppet och transparent urvalsförfarande i enlighet med EIB-förfarandena, under vilket Europaparlamentet i vederbörlig ordning och vid rätt tidpunkt ska informeras om alla etapper.

B.  Den 19 juli 2018 antog Efsis styrelse ett förslag till återutnämning av verkställande direktören och biträdande verkställande direktören för Efsi och överlämnade detta förslag till Europaparlamentet.

C.  Budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor höll den 25 september 2018 en utfrågning med Wilhelm Molterer, den föreslagna kandidaten till befattningen som verkställande direktör för Efsi, där han höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker utnämningen av Wilhelm Molterer till verkställande direktör för Europeiska fonden för strategiska investeringar.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska investeringsbanken och medlemsstaternas regeringar.

  • [1]  EUT L 169, 1.7.2015, s. 1.

BILAGA 1: Wilhelm MoltererS MERITFÖRTECKNING

Wilhelm Molterer är verkställande direktör för Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) sedan den 1 november 2015.

Han har en masterexamen i social ekonomi från Johannes Kepler-universitetet i Linz, Österrike. Efter sina studier arbetade han som ekonomisk rådgivare för det österrikiska lantbrukarförbundet och som rådgivare för den regionala jordbruksministern i delstaten Oberösterreich. Därefter arbetade han som ekonomisk rådgivare för förbundsministern för jordbruk. Han fortsatte därefter sin karriär som kanslichef för förbundsministern för jordbruk och blev generalsekreterare för det österrikiska jordbruksförbundet.

Mellan 1990 och 1994 var Wilhelm Molterer ledamot av Österrikes parlament och talesperson i jordbruksfrågor, och blev senare generalsekreterare för det österrikiska folkpartiet (ÖVP). Mellan 1994 och 2002 var han förbundsminister för jord- och skogsbruk, miljö samt vattenförvaltning i Österrike. Mellan 2007 och 2008 var han vicekansler och förbundsminister för ekonomi, och mellan 2008 och 2011 var han parlamentets talesperson i konstitutionella frågor. Mellan juli 2011 och augusti 2015 var han vice ordförande för Europeiska investeringsbanken (EIB) och ledamot av dess förvaltningskommitté, ett permanent kollegialt verkställande organ.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utnämning av verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar

Referensnummer

2018/0903(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

25.9.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Föredragande:

       Utnämning

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Antagande

9.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

2

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Ingivande

11.10.2018

Senaste uppdatering: 19 oktober 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy