ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ

11.10.2018 - (COM(2018)0398 – C8‑0316/2018 – 2018/0222(NLE)) - *

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Сандер Лонес
(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

Процедура : 2018/0222(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0315/2018
Внесени текстове :
A8-0315/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ

(COM(2018)0398 – C8‑0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0398),

–  като взе предвид член 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0316/2018),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0315/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Макар и разликите в правния статут на средствата от ЕС, изплащани пряко на крайните бенефициери (които не са държавни ресурси), и средствата от ЕС, които се плащат непряко чрез националните органи (държавни ресурси), да са добре установени, националните или регионалните органи често не са достатъчно добре запознати с факта, че средствата от ЕС не се изключват автоматично от правилата за държавната помощ, нито автоматично се определят като държавна помощ. Объркването се дължи до голяма степен на факта, че средствата от ЕС попадат в приложното поле на член 107, параграф 1 от ДФЕС само ако публичен орган може да упражнява контрол върху тях.

Докладчикът приветства инициативите, предприети от Европейската комисия за подобряване на взаимодействието между програмите на ЕС за финансиране и правилата за държавните помощи. Предложеното изменение на Упълномощаващия регламент на ЕС за държавната помощ[1] допринася за постигането на тази цел, тъй като ще позволи на Комисията да направи целеви изменения на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО)[2], така че средствата, управлявани на национално равнище, и централно управляваните средства от ЕС да могат да бъдат комбинирани възможно най-безпрепятствено, без да се нарушава конкуренцията на единния пазар.

Предложението на Комисията да се включат две нови категории в Упълномощаващия регламент (национални средства, комбинирани с централно управлявани средства от ЕС, и проекти по линия на програмите на ЕС за Европейско териториално сътрудничество) с оглед на изменението на ОРГО ще допринесе за опростяване на административните процедури. Логично е да не се подлагат на допълнителни проверки съгласно правилата за държавна помощ проектите и финансирането, одобрени от Комисията въз основа на други правила, които също имат за цел да се избегне нарушаване на конкуренцията на единния пазар.

Затова докладчикът приветства предложението на Комисията и предлага то да бъде прието посредством опростената процедура съгласно член 50 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

  • [1]  Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ, ОВ L. 24.9.2015, 248/1.
  • [2]  Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, ОВ L. 26.6.2014, 187/1.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ

Позовавания

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

Дата на сезиране

9.7.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

10.9.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

9.10.2018

Разглеждане в комисия

9.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

9.10.2018

 

 

 

Дата на внасяне

11.10.2018

Последно осъвременяване: 19 октомври 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност