Procedure : 2018/0222(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0315/2018

Indgivne tekster :

A8-0315/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/11/2018 - 14.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0450

BETÆNKNING     *
PDF 350kWORD 52k
11.10.2018
PE 628.419v02-00 A8-00315/2018

om udkast til Rådets forordning om (EU) nr. 2015/1588 af 13. juli 2015 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for horisontal statsstøtte

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Sander Loones

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets forordning om (EU) nr. 2015/1588 af 13. juli 2015 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for horisontal statsstøtte

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (COM(2018)0398),

–  der henviser til artikel 109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0316/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-00315/2018),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


BEGRUNDELSE

Selv om forskellene i den retlige status for EU-midler, der betales direkte til endelige modtagere (ingen statsmidler) og EU-midler, der betales indirekte via de nationale myndigheder (statsmidler), er veletablerede, mangler de nationale eller regionale myndigheder ofte kendskab til, at EU-midler ikke automatisk er udelukket fra statsstøttereglerne og heller ikke automatisk udgør statsstøtte. Forvirringen skyldes hovedsagelig, at EU-midler kun falder ind under anvendelsesområdet for artikel 107, stk. 1, i TEUF, hvis en offentlig myndighed kan udøve kontrol over EU's midler.

Ordføreren hilser de initiativer, der er taget af Europa-Kommissionen for at forbedre samspillet mellem EU-støtteprogrammerne og statsstøttereglerne, velkommen. Den foreslåede ændring af EU's bemyndigelsesforordning for statsstøtte(1) bidrager til at nå dette mål, da den vil sætte Kommissionen i stand til at foretage målrettede ændringer af den generelle gruppefritagelsesforordning(2), således at nationalt forvaltede midler og centralt forvaltede EU-midler kan kombineres så gnidningsløst som muligt uden at fordreje konkurrencen på det indre marked.

Kommissionens forslag om at medtage to nye kategorier i bemyndigelsesforordningen (nationale midler, der er kombineret med centralt forvaltede EU-midler), og projekter, der gennemføres af EU's programmer for territorialt samarbejde med henblik på ændring af den generelle gruppefritagelsesforordning, vil bidrage til administrativ forenkling. Det giver mening ikke at underkaste projekter og finansiering, som Kommissionen har godkendt, på grundlag af andre regler, der også tager sigte på at undgå konkurrenceforvridning på det indre marked, yderligere kontrol i henhold til statsstøttereglerne.

Ordføreren bifalder således Kommissionens forslag og foreslår, at det vedtages ved hjælp af den forenklede procedure i henhold til artikel 50 i Parlamentets forretningsorden.

(1)

Rådets forordning (EU) nr. 2015/1588 af 13. juli 2015 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse former for horisontal statsstøtte, EUT L af 24.9.2015, 248/1.

(2)

Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juli 2014, der erklærer visse kategorier af støtte forenelig med det indre marked i henhold til artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, EUT L af 26.6.2014, 187/1.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for horisontal statsstøtte

Referencer

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

9.7.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

10.9.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

9.10.2018

Behandling i udvalg

9.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

9.10.2018

 

 

 

Dato for indgivelse

11.10.2018

Seneste opdatering: 19. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik