ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων

11.10.2018 - (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)) - *

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Sander Loones
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2018/0222(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0315/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0315/2018
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0398),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 109 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0316/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0315/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ενώ είναι παγιωμένες οι διαφορές στο νομικό καθεστώς των χρημάτων της ΕΕ που καταβάλλονται απευθείας στους τελικούς δικαιούχους (μη κρατικοί πόροι) και των χρημάτων της ΕΕ που καταβάλλονται έμμεσα μέσω των εθνικών αρχών (κρατικοί πόροι), οι εθνικές ή περιφερειακές αρχές συχνά αγνοούν το γεγονός ότι τα χρήματα της ΕΕ δεν εξαιρούνται αυτομάτως από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ούτε μπορούν να χαρακτηριστούν αυτομάτως κρατική ενίσχυση. Η σύγχυση προκύπτει κυρίως από το γεγονός ότι τα χρήματα της ΕΕ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ μόνο αν υπόκεινται δυνητικά στον έλεγχο δημόσιας αρχής.

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η προτεινόμενη τροποποίηση του εξουσιοδοτικού κανονισμού της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις[1] συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να επιφέρει στοχευμένες τροποποιήσεις στον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ)[2] ούτως ώστε τα κονδύλια που τελούν υπό εθνική διαχείριση και τα κονδύλια της ΕΕ υπό κεντρική διαχείριση να μπορούν να συνδυάζονται όσο το δυνατόν πιο ομαλά, χωρίς να προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Η πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθούν δύο νέες κατηγορίες στον εξουσιοδοτικό κανονισμό (εθνικά κονδύλια που συνδυάζονται με κονδύλια της ΕΕ υπό κεντρική διαχείριση· και έργα που υποστηρίζονται από ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας), με στόχο την τροποποίηση του ΓΚΑΚ, θα συμβάλει στη διοικητική απλούστευση. Είναι λογικό τα έργα και η χρηματοδότηση που εγκρίνονται από την Επιτροπή βάσει άλλων κανόνων, που επίσης επιδιώκουν την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, να μην υποβάλλονται σε επιπλέον ελέγχους βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Συνεπώς, ο εισηγητής επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής και προτείνει την έγκρισή της με απλοποιημένη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.

  • [1]  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ L 248 της 24.9.2015, σ. 1).
  • [2]  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

9.7.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

10.9.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

9.10.2018

Εξέταση στην επιτροπή

9.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

11.10.2018

Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου