MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 13 päivänä heinäkuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1588 muuttamisesta

11.10.2018 - (COM(2018)0398 – C8‑0316/2018 – 2018/0222(NLE)) - *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Sander Loones
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2018/0222(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0315/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0315/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 13 päivänä heinäkuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1588 muuttamisesta

(KOM(2018)0398 – C8 0316/2018 – 2018/0222(COD))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0398),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 109 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0316/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0315/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Erot suoraan lopullisille edunsaajille maksettujen EU:n varojen (ei valtion varoja) ja välillisesti kansallisten viranomaisten kautta maksettujen EU:n varojen (valtion varoja) oikeudellisessa asemassa ovat vakiintuneet, mutta kansalliset tai alueelliset viranomaiset eivät useinkaan ole tietoisia siitä, että EU:n varoja ei automaattisesti jätetä valtiontukisääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle eikä niitä myöskään automaattisesti katsota valtiontueksi. Epäselvyys johtuu suurelta osin siitä, että EU:n varat kuuluvat SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan vain siinä tapauksessa, että viranomainen voi valvoa niiden käyttöä.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen parantaa EU:n rahoitusohjelmien ja valtiontukisääntöjen yhteentoimivuutta. Ehdotettu muutos EU:n valtiontukien valtuusasetukseen[1] edistää tavoitteen saavuttamista, sillä sen avulla komissio voi tehdä kohdennettuja muutoksia yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen (GBER)[2], jotta kansallisesti hallinnoituja varoja ja komission keskitetysti hallinnoimia EU:n varoja voidaan yhdistää mahdollisimman saumattomasti vääristämättä kilpailua EU:n sisämarkkinoilla.

Komission ehdotus kahden uuden tukimuodon sisällyttämisestä valtuusasetukseen (kansalliset varat yhdistettyinä EU:n keskitetysti hallinnoimiin varoihin sekä EU:n Euroopan alueellisten yhteistyöohjelmien hankkeet) ryhmäpoikkeusasetuksen muuttamiseksi edistää hallinnollista yksinkertaistamista. Komission muiden, sisämarkkinoiden kilpailun vääristymisen estämistä koskevien sääntöjen nojalla hyväksymiin hankkeisiin ja rahoitukseen ei ole järkevää kohdistaa valtiontukisääntöjen mukaisia lisätarkastuksia.

Esittelijä suhtautuukin myönteisesti komission ehdotukseen ja ehdottaa sen hyväksymistä parlamentin työjärjestyksen 50 artiklan mukaisessa yksinkertaistetussa menettelyssä.

  • [1]  Neuvoston asetus (EU) 2015/1588, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin (EUVL L 248, 24.9.2015, s. 1).
  • [2]  Komission asetus 651/2014 [1], annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EUVL. L. 26.6.2014, 187/1.)

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltaminen tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin

Viiteasiakirjat

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

EP:n kuuleminen (pvä)

9.7.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

10.9.2018

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

9.10.2018

Valiokuntakäsittely

9.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.10.2018

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.10.2018

Päivitetty viimeksi: 19. lokakuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö