Pranešimas - A8-0315/2018Pranešimas
A8-0315/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims

11.10.2018 - (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)) - *

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Sander Loones
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2018/0222(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0315/2018
Pateikti tekstai :
A8-0315/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0398),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 109 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0316/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0315/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Taryba ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

Nors ES lėšų, tiesiogiai išmokėtų galutiniams naudos gavėjams (valstybės ištekliai), teisinis statusas ir per nacionalines valdžios institucijas (valstybės ištekliai) mokamų ES lėšų teisinis statusas skiriasi, nacionalinės arba regioninės valdžios institucijos dažnai nepakankamai įvertina tai, kad ES lėšoms nėra automatiškai netaikomos valstybės pagalbos taisyklės ir šios lėšos nėra automatiškai laikomos valstybės pagalba. Painiava kyla daugiausia dėl to, kad ES lėšos patenka į SESV 107 straipsnio 1 dalies taikymo sritį tik tuo atveju, jei jas kontroliuoja valdžios institucijos.

Pranešėjas pritaria Europos Komisijos iniciatyvoms pagerinti ES finansavimo programų ir valstybės pagalbos taisyklių sąveiką. Siūlomu ES valstybės pagalbos priemonių reglamento pakeitimu[1] prisidedama prie šio tikslo, nes jis padės Komisijai atlikti tikslinius Bendrojo bendrosios išimties reglamento (BBIR)[2] pakeitimus, kad nacionaliniu lygmeniu valdomi fondai ir centralizuotai valdomi ES fondai galėtų būti derinami kuo sklandžiau ir neiškraipant konkurencijos bendrojoje rinkoje.

Komisijos pasiūlymas įtraukti dvi naujas kategorijas į Įgaliojimus suteikiantį reglamentą (nacionaliniai fondai kartu su centralizuotai valdomomis ES lėšomis ir ES Europos teritorinio bendradarbiavimo programų projektai), kuriuo siekiama iš dalies pakeisti BBIR, prisidės prie administracinio supaprastinimo. Tikslinga, kad papildomi patikrinimai pagal valstybės pagalbos taisykles nebūtų taikomi Komisijos pagal kitas taisykles (be kita ko, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo bendrojoje rinkoje) patvirtintiems projektams ir finansavimui.

Todėl pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir siūlo jį priimti pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnį taikant supaprastintą procedūrą.

  • [1]  2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims, OL L 248/1, 2015 9 24.
  • [2]  2014 m. liepos 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 651/2008, skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas), OL L 187/1 2014 6 26.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymas kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims

Nuorodos

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

9.7.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

10.9.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

9.10.2018

Svarstymas komitete

9.10.2018

 

 

 

Priėmimo data

9.10.2018

 

 

 

Pateikimo data

11.10.2018

Atnaujinta: 2018 m. spalio 19 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika