Ziņojums - A8-0315/2018Ziņojums
A8-0315/2018

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulu (ES) 2015/1588 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu

11.10.2018 - (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)) - *

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Sander Loones
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

Procedūra : 2018/0222(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0315/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0315/2018
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulu (ES) 2015/1588 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0398),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 109. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0316/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0315/2018),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

Lai gan galīgajiem saņēmējiem tieši izmaksātās ES naudas (nav valsts līdzekļi) un netieši — ar valsts iestāžu starpniecību — izmaksātās ES naudas (ir valsts līdzekļi) juridiskā statusa atšķirības ir skaidri noteiktas, valsts vai reģionālās pārvaldes iestādes bieži vien neapzinās to, ka ES nauda nedz automātiski tiek izslēgta no valsts atbalsta noteikumu piemērošanas jomas, nedz arī automātiski tiek kvalificēta kā valsts atbalsts. Šo neskaidrību lielā mērā rada tas, ka ES nauda ietilpst LESD 107. panta 1. punkta piemērošanas jomā tikai tad, ja kāda valsts iestāde to var kontrolēt.

Referents atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas iniciatīvas uzlabot ES finansēšanas programmu mijiedarbību ar valsts atbalsta noteikumiem. Ierosinātais grozījums ES Valsts atbalstu pilnvarojošajā regulā[1] veicina šī mērķa sasniegšanu, jo tas ļaus Komisijai veikt uz konkrētu mērķi orientētas izmaiņas Vispārējā grupu atbrīvojuma regulā (VGAR)[2], lai valsts līmenī pārvaldītus līdzekļus un centralizēti pārvaldītus ES līdzekļus varētu kombinēt pēc iespējas vienmērīgi un neradot konkurences izkropļojumus vienotajā tirgū.

Komisijas priekšlikums Pilnvarojošajā regulā iekļaut divas jaunas kategorijas (valsts līdzekļi kombinācijā ar ES centralizēti pārvaldītiem līdzekļiem un projekti, ko īsteno ES teritoriālās sadarbības programmu ietvaros), lai grozītu VGAR, veicinās administratīvo vienkāršošanu. Ir lietderīgi projektus un finansējumu, ko Komisija apstiprina, pamatojoties uz citiem noteikumiem, kuru mērķis arī ir novērst konkurences izkropļojumus vienotajā tirgū, nepakļaut papildu pārbaudēm, ko paredz valsts atbalsta noteikumi.

Tādēļ referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un ierosina to pieņemt, izmantojot Reglamenta 50. pantā paredzēto vienkāršoto procedūru.

  • [1]  Padomes 2015. gada 13. jūlija Regula (ES) 2015/1588 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu, OV L 248, 24.9.2015, 1. lpp.
  • [2]  Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošana attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu

Atsauces

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

9.7.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

10.9.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

9.10.2018

Izskatīšana komitejā

9.10.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

9.10.2018

 

 

 

Iesniegšanas datums

11.10.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 15. oktobris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika