Procedure : 2018/0222(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0315/2018

Ingediende teksten :

A8-0315/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/11/2018 - 14.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0450

VERSLAG     *
PDF 349kWORD 52k
11.10.2018
PE 628.419v02-00 A8-0315/2018

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen

(COM(2018)0398 – C8‑0316/2018 – 2018/0222(NLE))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Sander Loones

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen

(COM(2018)0398 – C8‑0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0398),

–  gezien artikel 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0316/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0315/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


TOELICHTING

De verschillen in wettelijke status tussen EU-subsidies die rechtstreeks aan de eindbegunstigden worden betaald (d.w.z. geen staatsmiddelen) en EU-subsidies die onrechtstreeks via de nationale autoriteiten worden betaald (staatsmiddelen), zijn welbekend. Toch weten nationale en regionale autoriteiten vaak onvoldoende dat EU-subsidies niet automatisch uitgesloten zijn van de regels inzake staatssteun en dat EU-subsidies niet automatisch als staatssteun gelden. Deze verwarring is grotendeels het gevolg van het feit dat de EU-middelen alleen binnen het toepassingsgebied van artikel 107, lid 1, VWEU vallen als een openbare instantie controle kan uitoefenen op de middelen.

De rapporteur is ingenomen met de initiatieven van de Europese Commissie om de wisselwerking tussen de EU-financieringsprogramma's en de staatssteunregels te verbeteren. Het voorgestelde amendement op de machtigingsverordening van de EU inzake staatssteun(1) draagt bij tot deze doelstelling: het stelt de Commissie namelijk in staat gerichte aanpassingen aan te brengen in de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV)(2), zodat door de lidstaten beheerde middelen en centraal beheerde EU-middelen zo naadloos mogelijk kunnen worden gecombineerd, zonder de concurrentie op de eengemaakte markt van de EU te verstoren.

Het voorstel van de Commissie om twee nieuwe categorieën in de machtigingsverordening op te nemen (nationale middelen in combinatie met centraal beheerde EU-middelen; en projecten in het kader van EU-programma's voor Europese territoriale samenwerking) met als doel de AGVV te wijzigen, zal voor vereenvoudiging op administratief vlak zorgen. Het houdt steek om projecten en subsidies die de Commissie op basis van andere voorschriften, die er eveneens op gericht zijn de mededinging op de eengemaakte markt niet te verstoren, heeft goedgekeurd, niet aan bijkomende controles uit hoofde van de voorschriften inzake staatssteun te onderwerpen.

De rapporteur steunt dan ook het voorstel van de Commissie en stelt voor om dit voorstel goed te keuren volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 50 van het Reglement van het Parlement. 

(1)

Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen, PB L 248 van 24.9.2015.

(2)

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, PB L 187 van 26.6.2014.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

De toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen

Document- en procedurenummers

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

9.7.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

10.9.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

9.10.2018

Behandeling in de commissie

9.10.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

9.10.2018

 

 

 

Datum indiening

11.10.2018

Laatst bijgewerkt op: 16 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid