SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. dotyczące stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa

11.10.2018 - (COM(2018)0398 – C8‑0316/2018 – 2018/0222(NLE)) - *

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Sander Loones
(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2018/0222(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0315/2018
Teksty złożone :
A8-0315/2018
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. dotyczące stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa

(COM(2018)0398 – C8‑0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0398),

–  uwzględniając art. 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8‑0316/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0315/2018),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

Mimo że różnice w statusie prawnym środków finansowych UE wypłacanych bezpośrednio beneficjentom końcowym (bez zasobów państwowych) oraz środków finansowych UE wypłacanych pośrednio za pośrednictwem organów krajowych (zasobów państwowych) są dobrze znane, organy krajowe lub regionalne często nie wiedzą, że środki finansowe UE ani nie są automatycznie wyłączone z zasad pomocy państwa, ani nie uznaje się ich automatycznie za pomoc państwa. Niejasność wynika w dużej mierze z faktu, że środki finansowe UE wchodzą w zakres art. 107 ust. 1 TFUE jedynie w przypadku, gdy organ publiczny może sprawować nad nimi kontrolę.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy podjęte przez Komisję Europejską w celu poprawy wzajemnych zależności między programami finansowania UE a zasadami pomocy państwa. Proponowana zmiana unijnego rozporządzenia upoważniającego dotyczącego pomocy państwa[1] przyczynia się do realizacji tego celu, ponieważ umożliwi Komisji wprowadzenie ukierunkowanych zmian w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych[2], tak aby fundusze zarządzane na szczeblu krajowym i centralnie zarządzane fundusze UE mogły być jak najsprawniej połączone, bez zakłócania konkurencji na jednolitym rynku.

Wniosek Komisji dotyczący dodania dwóch nowych kategorii w rozporządzeniu upoważniającym (fundusze krajowe w połączeniu z centralnie zarządzanymi funduszami UE oraz projekty wspierane przez unijne programy w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej) z myślą o zmianie ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych przyczyni się do uproszczenia administracyjnego. Projekty i finansowanie zatwierdzone przez Komisję w oparciu o inne zasady, których celem jest również unikanie zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku, nie powinny podlegać dodatkowym kontrolom na podstawie przepisów dotyczących pomocy państwa.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zatem wniosek Komisji i sugeruje przyjęcie go w drodze procedury uproszczonej zgodnie z art. 50 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

  • [1]  Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 1).
  • [2]  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Stosowanie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa

Odsyłacze

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

Data konsultacji / wniosek o wyrażenie zgody

9.7.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

10.9.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Procedura uproszczona – data decyzji

9.10.2018

Rozpatrzenie w komisji

9.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

9.10.2018

 

 

 

Data złożenia

11.10.2018

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności