RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1588 al Consiliului din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale

11.10.2018 - (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)) - *

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Sander Loones
(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2018/0222(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0315/2018
Texte depuse :
A8-0315/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1588 al Consiliului din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0398),

–  având în vedere articolul 109 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0316/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0315/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

EXPUNERE DE MOTIVE

Deși sunt bine definite diferențele în ceea ce privește statutul juridic al fondurilor UE plătite direct beneficiarilor finali (care nu se califică drept ajutor de stat) și cel al fondurilor UE plătite indirect prin intermediul autorităților naționale (așadar de la bugetul de stat), adesea autoritățile naționale sau regionale nu țin cont de faptul că fondurile UE nu sunt automat excluse de la aplicarea normelor privind ajutoarele de stat și nici nu se califică automat drept ajutor de stat. Confuzia intervine în mare parte din cauză că fondurile UE intră sub incidența articolului 107 alineatul (1) din TFUE doar dacă o autoritate publică poate exercita controlul asupra lor.

Raportorul salută inițiativele întreprinse de Comisia Europeană pentru a îmbunătăți interacțiunea programelor de finanțare ale UE cu normele privind ajutoarele de stat. Propunerea de modificare a Regulamentului UE de abilitare privind ajutoarele de stat[1] contribuie la acest obiectiv, deoarece va permite Comisiei să efectueze modificări punctuale la Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare (RGECA)[2], astfel încât fondurile gestionate la nivel național și fondurile UE gestionate la nivel central să poată fi combinate în cele mai bune condiții, fără a denatura concurența pe piața unică.

Propunerea Comisiei de a include două noi categorii în Regulamentul de abilitare (fonduri naționale combinate cu fonduri UE gestionate la nivel central și proiectele sprijinite prin programele de cooperare teritorială europeană ale UE), modificând astfel RGECA, va aduce o simplificare de ordin administrativ. Ar fi logic ca proiectele și finanțarea aprobate de Comisie în baza unor alte norme, care au ca scop și evitarea denaturării concurenței pe piața unică, să nu fie supuse unor controale suplimentare în temeiul normelor privind ajutoarele de stat.

În consecință, raportorul salută propunerea Comisiei și propune adoptarea acesteia prin procedura simplificată, în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul de procedură al Parlamentului.

  • [1]  Regulamentul (UE) 2015/1588 al Consiliului din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (JO L 248, 24.9.2015, p. 1-8).
  • [2]  Regulamentul (CE) nr. 651/2008 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO L 187, 26.6.2014).

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale

Referințe

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

Data sesizării

9.7.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ECON

10.9.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

9.10.2018

Examinare în comisie

9.10.2018

 

 

 

Data adoptării

9.10.2018

 

 

 

Data depunerii

11.10.2018

Ultima actualizare: 19 octombrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate