POROČILO o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči

11.10.2018 - (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)) - *

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Sander Loones
(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

Postopek : 2018/0222(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0315/2018
Predložena besedila :
A8-0315/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0398),

–  ob upoštevanju člena 109 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0316/2018),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0315/2018),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

Čeprav med državami članicami obstajajo razlike v tem, kakšen pravni status ima denar EU, ki se končnim upravičencem izplača neposredno (nedržavna sredstva) in denar EU, ki se posredno izplača prek nacionalnih organov (državna sredstva), pa nacionalni in regionalni organi pogosto še vedno ne vedo, da sredstva EU niso samodejno izključena iz pravil o državni pomoči niti ne pomenijo kar samodejno državne pomoči. Razlog za zmedo je predvsem to, da denar EU načeloma sodi pod člen 107(1) PDEU le, če lahko nadzor nad njim izvaja javni organ.

Poročevalec pozdravlja pobude Komisije, da bi izboljšala sedanjo prepletenost programov financiranja EU s pravili o državni pomoči. Predlagana sprememba k pooblastitveni uredbi EU o državni pomoči[1] k temu prispeva, saj bo Komisiji omogočila ciljno usmerjene spremembe v uredbi o splošnih skupinskih izjemah[2], tako da se bodo lahko sredstva, ki se upravljajo na nacionalni ravni, in tista, ki se centralno upravljajo na ravni EU, nemoteno kombinirala, ne da bi to izkrivljalo konkurenco na enotnem trgu.

Predlog Komisije, da bi v pooblastitveno uredbo vključili dve novi kategoriji (nacionalna sredstva skupaj s sredstvi EU, ki se upravljajo centralno, in projekte v okviru programov evropskega teritorialnega sodelovanja), zato da bi spremenili uredbo o splošnih skupinskih izjemah, bo prispeval k upravni poenostavitvi. Smiselno je, da financiranja in projektov, ki jih odobri Komisija in za katere veljajo druga pravila za preprečevanje motenj konkurence na enotnem trgu, ne bi še dodatno preverjali po pravilih o državni pomoči.

Poročevalec zato pozdravlja predlog Komisije in predlaga, da bi ga sprejeli po poenostavljenem postopku v skladu s členom 50 Poslovnika.

  • [1]  Uredba Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (UL L 248, 24.9.2015, str. 1).
  • [2]  Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uporaba členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči

Referenčni dokumenti

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

9.7.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

10.9.2018

 

 

 

Poročevalec

Datum imenovanja

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

9.10.2018

Obravnava v odboru

9.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

9.10.2018

 

 

 

Datum predložitve

11.10.2018

Zadnja posodobitev: 19. oktober 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov