Betänkande - A8-0315/2018Betänkande
A8-0315/2018

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd

11.10.2018 - (COM(2018)0398 – C8‑0316/2018 – 2018/0222(NLE)) - *

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Sander Loones
(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2018/0222(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0315/2018
Ingivna texter :
A8-0315/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd

(COM(2018)0398 – C8‑0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0398),

–  med beaktande av artikel 109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0316/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0315/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

MOTIVERING

Även om skillnaderna i den rättsliga statusen för EU-medel som betalas direkt till de slutliga stödmottagarna (inga statliga medel) och EU-medel som betalas indirekt via de nationella myndigheterna (statliga medel) är väletablerade, saknar de nationella eller regionala myndigheterna ofta kännedom om att EU-medel inte automatiskt utesluts från statsstödsreglerna och inte heller automatiskt utgör statsstöd. Förvirringen beror till stor del på att EU-medel omfattas av tillämpningsområdet för artikel 107.1 i EUF-fördraget endast om en offentlig myndighet kan utöva kontroll över pengarna.

Föredraganden välkomnar kommissionens initiativ att förbättra samspelet mellan EU:s finansieringsprogram och reglerna om statligt stöd. Den föreslagna ändringen av EU:s bemyndigandeförordning[1] på området för statligt stöd bidrar till detta mål, eftersom den kommer att bemyndiga kommissionen att göra riktade ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen[2] så att nationellt förvaltade medel och EU-medel som förvaltas centralt av kommissionen kan kombineras så smidigt som möjligt utan att konkurrensen på EU:s inre marknad snedvrids.

Kommissionens förslag att inkludera två nya kategorier i bemyndigandeförordningen (nationella medel kombinerat med centralt förvaltade EU-medel och projekt inom EU:s program för europeiskt territoriellt samarbete) i syfte att ändra den allmänna gruppundantagsförordningen kommer att bidra till administrativ förenkling. Projekt och finansiering som kommissionen godkänt på grundval av andra bestämmelser, som också syftar till att undvika snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden, bör inte underkastas ytterligare kontroll enligt reglerna om statligt stöd.

Föredraganden välkomnar således kommissionens förslag och föreslår att det antas genom förenklat förfarande enligt artikel 50 i parlamentets arbetsordning.

  • [1]  Rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd (EUT L 248, 24.9.2015, s.1).
  • [2]  Kommissionens förordning (EU) 651/2014 av den 17 juli 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 187, 26.6.2014, s.1).

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd

Referensnummer

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

Begäran om samråd med parlamentet

9.7.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

10.9.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

9.10.2018

Behandling i utskott

9.10.2018

 

 

 

Antagande

9.10.2018

 

 

 

Ingivande

11.10.2018

Senaste uppdatering: 19 oktober 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy