ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки

11.10.2018 - (COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD)) - ***I

Комисия по регионално развитие
Докладчици: Ламберт ван Нистелрой, Констанце Крел

Процедура : 2017/0336(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0316/2018
Внесени текстове :
A8-0316/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0826),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 175, параграф 3 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0432/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 март 2018 г.[1],

–  след като се консултира с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0316/2018),

1.  отхвърля предложението на Комисията;

2.  призовава Комисията да оттегли своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящото предложение, прието от Комисията на 6 декември 2017 г., има за цел да измени Регламента за общоприложимите разпоредби, за да се даде възможност резервът за изпълнение (6% от средствата, предназначени за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)) да се използва за структурни реформи, вместо за „специфичните приоритети“, предвидени в споразуменията за партньорство. По-специално предложението има за цел да включи член 22, параграф 1а, член 22, параграф 8 и член 23а в Регламента за общоприложимите разпоредби, в които да се определят принципите и процедурите за използване на средствата в рамките на политиката на сближаване за структурни реформи. Освен това произтичащите от това изменения имат отражение върху разпоредбите на Регламента за общоприложимите разпоредби относно целта, определенията и задълженията за докладване.

Съдокладчиците разгледаха внимателно предложението и стигнаха до заключението, че предложението следва да бъде отхвърлено.

Въпреки че когато настоящият пакет за политиката на сближаване беше приет, Европейският парламент първоначално не подкрепи идеята за резерв за изпълнение, съдокладчиците считат, че е важно средствата в резерва за изпълнение да бъдат изразходвани според първоначалното си предназначение, т.е. за проекти, свързани със сближаването, а не да бъдат отклонявани за структурни реформи. Това не означава, че структурните реформи не са важни: в друг контекст комисията по регионално развитие е подкрепяла увеличаването на бюджета за структурни реформи. Местните органи и заинтересованите страни обаче в повечето случаи разчитат на заделените 6% в резерва за изпълнение, за да финансират проекти, които вече са планирани до края на настоящия програмен период.

Комисията по регионално развитие проведе редица консултации по това предложение, включително организира размяна на мнения в рамките на комисията със заместник-председателя на Комисията Домбровскис, службите на Комисията (както Службата за подкрепа на структурните реформи, така и ГД „Регионална и селищна политика“), Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, председателството на Съвета и Европейската сметна палата. Съдокладчиците имат общото впечатление, че подкрепата за предложението като цяло е много слаба, като много малко заинтересовани страни подкрепят предложеното незадължително отклоняване на резерва за изпълнение за финансиране на структурни реформи.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (30.8.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки
(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Докладчик по становище (*): Йенс Гайер

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът отбелязва предложението на Комисията да се осигури възможност за държавите членки да разпределят изцяло или частично резерва за изпълнение, който е определен в регламента, в подкрепа на ангажиментите за структурни реформи, поети от държавите членки. Решението за използване на резерва за изпълнение в подкрепа на структурни реформи ще бъде изцяло по преценка на държавите членки, които трябва да направят официално предложение за това преразпределение, включително мерки за изпълнението на реформите, междинни и крайни цели и график. Комисията ще направи оценка на предложението и ще приеме решение посредством акт за изпълнение.

Възможността за използване на резерва за изпълнение в подкрепа на структурни реформи категорично противоречи на първоначалното му предназначение и целите на политиката на сближаване, тъй като резервът за изпълнение беше създаден, за да се разпределят средства за програмите по линия на ЕСИ фондовете, които са постигнали своите междинни цели. Тъй като през 2019 г. Комисията ще извърши преглед на тези програми, програмите са се стремили да постигнат своите междинни цели и са разчитали на средствата от резерва за изпълнение. Ако сега държавите членки могат да решават да използват резерва за друга цел, програмите за сближаване могат да бъдат изправени пред финансова несигурност и закъснения в изпълнението. За програмите по линия на ЕСИ фондовете вече няма да са налице стимули за постигане на успех.

Освен това регламентът за изменение подчинява политиката на сближаване на европейския семестър, въпреки че тя има свои собствени цели, определени в Договора.

С избора на пряко управление за подкрепа на структурните реформи с пари, които са били предназначени за политиката на сближаване, също така ще бъде нарушен принципът на съфинансиране на политиката на сближаване.

Освен това Комисията не определя ясно понятието „структурни реформи“ в своето предложение, което прави преразпределението на парите от резерва за изпълнение още по-неясно.

И накрая, Комисията обосновава своето предложение, като заявява, че то изпълнява ролята на пилотен проект за следващата МФР. Резултатите от тази пилотна фаза обаче няма да могат да бъдат взети предвид при изготвянето на следващата МФР.

Като се има предвид всичко това, докладчикът предлага да се отхвърли предложението на Комисията, тъй като това е най-добрият начин да се гарантира ефикасна, автономна и успешна политика на сближаване.

******

Комисията по бюджети призовава водещата комисия по регионално развитие да предложи отхвърлянето на предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки

Позовавания

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

14.12.2017

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.12.2017

Асоциирани комисии – дата на обявяване в заседание

19.4.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Йенс Гайер

23.4.2018

Разглеждане в комисия

19.6.2018

10.7.2018

 

 

Дата на приемане

29.8.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

2

0

ALDE

Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (4.10.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки
(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Докладчик по становище: Дерек Вон

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът отбелязва предложението на Комисията да се даде възможност на държавите членки да разпределят изцяло или частично резерва за изпълнение, предвиден в Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР), в подкрепа на ангажиментите за структурни реформи, поети от държавите членки. Решението за използване на резерва за изпълнение в подкрепа на структурни реформи би било изцяло по преценка на държавите членки, които трябва да направят официално предложение за това преразпределение, включително мерки за изпълнението на реформите, междинни и крайни цели и график. Комисията би давала оценка на предложението и би приемала решение посредством акт за изпълнение.

Целта на европейския семестър е да се даде възможност на държавите членки да координират икономическите си политики чрез:

• осигуряване на стабилни публични финанси (избягване на прекомерен държавен дълг),

• предотвратяване на прекомерни макроикономически дисбаланси в ЕС,

• подпомагане на структурните реформи, за да се създадат повече работни места и растеж, и чрез

• стимулиране на инвестициите. 

Органите на властта на държавите членки представиха своите планове за начините на използване на финансирането от европейските структурни и инвестиционни фондове между 2014 г. и 2020 г. в споразуменията за партньорство, впоследствие одобрени от Европейската комисия.

Задължение на държавите членки е да предложат конкретни програми и проекти, по които ще бъдат изразходвани европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на резерва за изпълнение е да се улесни акцентът върху изпълнението и постигането на целите на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като той се състои от 6% от общите отпуснати средства за целта „Инвестиции за растеж и работни места“, както и за ЕЗФРСР и за мерките, финансирани при споделено управление за Регламента за ЕФМДР, установени за всяка държава членка.

Възможността за използване на резерва за изпълнение в подкрепа на структурни реформи категорично накърнява първоначалното му предназначение и целите на политиката на сближаване, тъй като резервът за изпълнение беше създаден, за да се разпределят средства за програмите по линия на ЕСИ фондовете, които са постигнали своите междинни цели. Тъй като през 2019 г. Комисията ще извърши преглед на тези програми, програмите са се стремили да постигнат своите междинни цели и са разчитали на средствата от резерва за изпълнение. Ако сега държавите членки могат да решават да използват резерва за друга цел, програмите за сближаване могат да бъдат изправени пред финансова несигурност и закъснения в изпълнението. За програмите по линия на ЕСИ фондовете вече няма да са налице стимули за постигане на успех.

******

Комисията по бюджетен контрол призовава водещата комисия по регионално развитие да предложи отхвърлянето на предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки

Позовавания

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

14.12.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CONT

14.12.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Derek Vaughan

4.9.2018

Дата на приемане

4.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

10

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Dennis de Jong

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

10

+

ALDE

GUE/NGL

EPP

S&D

Verts/ALE

Jean Arthuis

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Bart Staes

6

-

ALDE

EPP

Nedzhmi Ali

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (26.4.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки
(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Докладчик по становище: Адина-Йоана Вълян

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Всяко преразпределение на средства от резерва за изпълнение следва да зависи от изпълнението на поетите задължения по отношение на осъществяването на реформите, набелязани в процеса на европейския семестър. Следва да се изпълняват приоритетно структурните реформи, за които се очаква да допринесат в най-голяма степен за устойчивостта на националните икономики и да имат положителни странични последици за другите държави членки. Сред тях са реформите на продуктовите пазари и пазарите на труда, данъчните реформи, развитието на капиталовите пазари, реформите за подобряване на бизнес средата, както и инвестициите в човешки капитал и реформите на публичната администрация.

(3)  Всяко преразпределение на средства от резерва за изпълнение следва да зависи от изпълнението на поетите задължения по отношение на осъществяването на реформите, набелязани в процеса на европейския семестър. Следва да се изпълняват приоритетно структурните реформи, за които се очаква да допринесат в най-голяма степен за устойчивостта на националните икономики и да имат положителни странични последици за другите държави членки. Сред тях са реформите на продуктовите пазари и пазарите на труда, данъчните реформи, развитието на капиталовите пазари, реформите за подобряване на бизнес средата, както и инвестициите в човешки капитал и реформите на публичната администрация, при условие че тези реформи не водят до снижени стандарти и условия на пазарите на труда, в производството или в самите продукти.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета

Позовавания

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

14.12.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.12.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

26.2.2018

Дата на приемане

25.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

10

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

10

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NLG

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Elisabetta Gardini

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (11.7.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки
(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Докладчик по становище: София Сакорафа

КРАТКА ОБОСНОВКА

В опит за опровергаване на критиката, че стратегическата обосновка на фондовете на ЕС за сближаване, що се отнася до отчетността и разходите, е била незадоволителна, беше въведена ориентация за повишаване резултатите от изпълнението през програмния период 2014—2020 г. Беше определена рамка на изпълнението за всяка оперативна програма, с подробна информация за очакваните резултати от инвестициите и относно начините за измерване на напредъка.

До 2019 г. ще бъде извършен преглед на изпълнението и програмите и приоритетите, които са постигнали основните цели и определените целеви стойности, ще получат достъп до свързания с тях резерв за изпълнение (6% от средствата, отпуснати по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд), докато на тези, които имат сериозен неуспех при постигането на етапните цели, могат да бъдат наложени санкции.

Докладчикът е неприятно изненадан от предложението на Комисията, което, накратко, приканва държавите членки да предоставят доброволно, частично или изцяло, управлението на средствата от резерва за изпълнение на прекомерното желание на Комисията да извършва хоризонтални структурни реформи, свързани с европейския семестър.

На първо място, докладчикът счита, че политиката на сближаване и европейският семестър не споделят или не служат на едни и същи цели. Предварителните и макроикономическите условия представляват сериозна опасност за постигането на устойчив, справедлив и балансиран растеж. Европейският парламент многократно е подчертавал, че „взаимодействието с европейския семестър не следва да възпрепятства постигането на целите на политиката на сближаване, както е предвидено в Договорите“[1]. Пренасочването на още 21 млрд. евро за целите, тясно свързани с процеса на европейското икономическо управление, представлява явно отклонение от главната цел на политиката на сближаване за „намалят различията в нивото на развитие между регионите“[2].

Пренасочването на толкава значителни по размер средства ще наруши изпълнението и ще се отрази отрицателно върху потенциала на въздействието на политиките. Ключови и допълващи принципи на политиката на сближаване, като например солидарност на практика, честно и справедливо преразпределяне на богатството, както и самата логика на изпълнението, основана на принципа „стимул- възнаграждение“, ще бъдат сериозно накърнени.

От процедурна гледна точка докладчикът изразява сериозни резерви. Предложението идва твърде късно и е изключително неясно. Съответните промени ще имат обратно действие, могат да предизвикат бюджетни сътресения, що се отнася до договорените национални годишни траншове, и могат да нарушат вече планирани разходи по конкретни проекти.

Докладчикът разкрива, че други финансови инструменти на ЕС подпомагат структурните реформи с поставяне на акцент върху европейския семестър през настоящия програмен период. Преразпределянето на средства от фондовете за сближаване, т.е. в полза на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР), е вече факт, докато Комисията предлага значително увеличение на финансовия пакет за Програмата за подкрепа на структурните реформи. Освен това равновесието може да се влоши в бъдещия програмен период 2021—2027 г. Комисията, докато предлага нова програма за подкрепа на реформите в размер на 25 милиарда евро, финансирана по линия на Инструмента за гъвкавост и отделно от структурните и инвестиционните фондове на ЕС, планира успоредно с това намаление от 7% на общия портфейл на сближаване[3].

Въпреки че споделеното управление създава впечатлението за съвместна отговорност, решението на дадена държава членка да използва частично или изцяло резерва за изпълнение за подпомагане на структурните реформи ще означава преминаване към пряко управление. Следователно всяко предложение за поемане на ангажименти за реформи ще попада под изключителната оценка, одобрение и управление от страна на Комисията.

В заключение, докладчикът изразява съжаление, че предложението е в пълно противоречие с неотдавнашните изявления на Комисията по време на пленарната сесия на ЕП (март 2018 г.)[4]. Тъй като Комисията не е декларирала намерение за промяна на датите за оценка на изпълнението и за разпределянето на резерва за изпълнение, изменянето на този етап на ориентацията и управлението на резерва за изпълнение ще представлява ясен случай на двойни стандарти.

Като се има предвид всичко посочено по-горе, докладчикът счита, че комисията ITRE следва да призове комисията REGI като водеща комисия и комисиите ECON и BUDG, като асоциирани комисии, да отхвърлят на предложението на Комисията.

******

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по регионално развитие да предложи отхвърлянето на предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки

Позовавания

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

REGI

14.12.2017

 

 

 

Дадено становище

Дата на обявяване в заседание

ITRE

14.12.2017

Докладчик по становище

Дата на назначаване

Sofia Sakorafa

22.2.2018

Дата на приемане

10.7.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Markus Pieper, Dominique Riquet

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Romeo Franz, Ulrike Rodust

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

51

+

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

6

-

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

  • [1]  Становище на комисията по регионално развитие (20.2.2018 г.), на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси, относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г.“ (2017/2226(INI)), точка 4
  • [2]  Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз , Част трета: Вътрешни политики и дейности на Съюза — Дял XVIII: Икономическо, социално и териториално сближаване — член 174 (предишен член 158 от ДЕО), Официален вестник L 115, 09/05/2008 г., стр. 0127 - 0127.
  • [3]  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава – Многогодишна финансова рамка за периода 2021–2027 г.“, COM(2018) 321 final, 2.5.2018 г., стр 10.
  • [4]  Пленарно заседание на Европейския парламент, Страсбург, четвъртък, 15 март 2018 г., четвъртък, запитване, въпрос с искане за устен отговор от името на комисията по регионално развитие (REGI) относно резерва за изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове.

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (2.10.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки
(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Докладчик по становище: Даниел Буда

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът отбелязва предложението на Комисията да се осигури възможност за държавите членки да разпределят изцяло или частично резерва за изпълнение, определен в регламента, в подкрепа на ангажиментите за структурни реформи, поети от държавите членки. Решението за използване на резерва за изпълнение за структурни реформи ще бъде изцяло по преценка на държавите членки, които трябва да направят официално предложение за това преразпределение, включително за мерки за изпълнението на реформите, междинни и крайни цели и график. Комисията ще направи оценка на предложението и ще приеме решение посредством акт за изпълнение.

Предложението на Европейската комисия предвижда да пренасочи сумата, разпределена за резерва за изпълнение, към структурни реформи. Действащият понастоящем Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР) определя в споразуменията за партньорство, че тези разпределени средства се използват за конкретни приоритети.

Докладчикът от комисията по земеделие и развитие на селските райони счита, че средствата, разпределени за резерва за изпълнение, следва да се изразходят както е предвидено първоначално, тъй като са насочени към проекти, финансирани чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Тъй като използването на средства, разпределени за резерва за изпълнение за структурни реформи, може да доведе до отклоняването им от инвестиции в селското стопанство и развитието на селските райони, докладчикът предлага предложението на Комисията за изменение на РОР да се отхвърли.

******

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по регионално развитие да предложи отхвърлянето на предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки

Позовавания

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

REGI

14.12.2017

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

AGRI

14.12.2017

Докладчик по становище

Дата на назначаване

Daniel Buda

30.5.2018

Дата на приемане

1.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Renata Briano

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (4.9.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки
(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Докладчик по становище: Сирпа Пиетикяйнен

******

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по регионално развитие да предложи отхвърлянето на предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки

Позовавания

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

14.12.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

FEMM

14.12.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Sirpa Pietikäinen

26.2.2018

Разглеждане в комисия

9.7.2018

 

 

 

Дата на приемане

3.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria Noichl, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jérôme Lavrilleux, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Monika Vana, Julie Ward

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Patrick O’Flynn, Patrizia Toia

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

NI

Krisztina Morvai

PPE

José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Monika Vana

1

-

EFDD

Patrick O'Flynn

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки

Позовавания

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Дата на представяне на ЕП

6.12.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

14.12.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.12.2017

CONT

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

 

ENVI

14.12.2017

ITRE

14.12.2017

TRAN

14.12.2017

AGRI

14.12.2017

 

PECH

14.12.2017

CULT

14.12.2017

FEMM

14.12.2017

 

Неизказано становище

       Дата на решението

EMPL

24.9.2018

TRAN

22.1.2018

PECH

24.1.2018

CULT

22.1.2018

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Lambert van Nistelrooij

25.1.2018

Constanze Krehl

25.1.2018

 

 

Разглеждане в комисия

25.4.2018

20.6.2018

10.7.2018

 

Дата на приемане

9.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, John Howarth, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

Дата на внасяне

11.10.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

26

+

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Laurenţiu Rebega

EFDD

Paul Nuttall

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Derek Vaughan, Julie Ward, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

-

ALDE

Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

2

0

ALDE

Ivan Jakovčić

ECR

John Flack

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 19 октомври 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност