Menettely : 2017/0336(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0316/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0316/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2018 - 11.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0407

MIETINTÖ     ***I
PDF 642kWORD 79k
11.10.2018
PE 623.856v03-00 A8-0316/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijät: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0826),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 175 artiklan sekä 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0432/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. maaliskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A8-0316/2018),

1.  hylkää komission ehdotuksen;  

2.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Tällä komission 6. joulukuuta 2017 hyväksymällä ehdotuksella pyritään muuttamaan yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta, jotta suoritusvaraus (6 prosenttia EAKR:lle, ESR:lle ja koheesiorahastolle tarkoitetun Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisesti kohdennetuista sekä maatalousrahastolle ja EMKR:lle kohdennetuista varoista) voidaan käyttää kumppanuussopimuksissa vahvistettujen yksittäisten prioriteettien sijaan rakenneuudistuksiin. Erityisesti ehdotuksella pyritään lisäämään yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 22 artiklan 1 a kohta, 22 artiklan 8 kohta ja 23 a artikla, joissa vahvistetaan periaatteet ja menettelyt, joita sovelletaan koheesiopolitiikan varojen käyttöön rakenneuudistuksiin. Näistä muutoksista aiheutuu myös muita muutoksia yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen säännöksiin tavoitteen, määritelmien ja raportointivelvoitteiden osalta.

Yhteisesittelijät ovat harkinneet ehdotusta kaikilta osin ja tehneet sen johtopäätöksen, että ehdotus olisi hylättävä.

Parlamentti ei alun perin kannattanut suoritusvarausta, kun nykyinen koheesiopaketti hyväksyttiin, mutta yhteisesittelijöiden mielestä on tärkeää, että suoritusvarauksen varat käytetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti koheesiohankkeisiin eikä niitä kohdisteta rakenneuudistuksiin. Tämä ei tarkoita, että rakenneuudistukset eivät ole merkittäviä. Muissa yhteyksissä aluekehitysvaliokunta on kannattanut määrärahojen lisäämistä rakenneuudistuksia varten. Paikallisviranomaiset ja sidosryhmät tukeutuvat kuitenkin useimmissa tapauksissa suoritusvaraukseen varattuun kuuteen prosenttiin rahoittaakseen jo tämän ohjelmakauden loppuun saakka suunniteltuja hankkeita.

Aluekehitysvaliokunta on pitänyt ehdotuksesta useita kuulemistilaisuuksia sekä keskustellut siitä valiokunnassa komission varapuheenjohtajan Dombrovskisin, komission yksiköiden (sekä rakenneuudistusten tukipalvelun että alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston), talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean, neuvoston puheenjohtajavaltion ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Yhteisesittelijöillä on se yleiskäsitys, että ehdotusta kannatetaan erittäin heikosti kaikkialla ja että erittäin harva sidosryhmä kannattaa ehdotettua vaihtoehtoa, jossa suoritusvarauksella rahoitettaisiinkin rakenneuudistuksia.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (30.8.2018)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Valmistelija (*): Jens Geier

(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija toteaa, että komissio ehdottaa, että jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus käyttää asetuksessa tarkoitettu suoritusvaraus kokonaan tai osittain jäsenvaltioiden rakenneuudistussitoumusten tukemiseen. Päätös käyttää suoritusvaraus rakenneuudistuksiin jäisi täysin jäsenvaltioiden harkintavaltaan, ja niitä pyydetään laatimaan määrärahojen uudelleen kohdentamista koskeva virallinen ehdotus, johon sisältyy uudistustoimenpiteitä, välitavoitteita ja kokonaistavoitteita sekä aikataulu. Komissio arvioisi ehdotuksen ja hyväksyisi päätöksen antamalla täytäntöönpanosäädöksen.

Mahdollisuus käyttää suoritusvarausta rakenneuudistuksiin vesittää selvästi sen alkuperäisen tarkoituksen ja koheesiopolitiikan tavoitteen: suoritusvaraus perustettiin rahoituksen kohdentamiseksi välitavoitteensa saavuttaneisiin ERI-rahastojen ohjelmiin. Koska komissio aikoo tarkastella näitä ohjelmia vuonna 2019 uudelleen, ohjelmissa on ponnisteltu välitavoitteiden saavuttamiseksi ja laskettu suoritusvarauksesta saatavien varojen varaan. Jos jäsenvaltiot voivat nyt päättää varauksen käyttämisestä eri tarkoitukseen, koheesio-ohjelmien rahoitus saattaa vaarantua ja täytäntöönpano viivästyä. ERI-rahastojen ohjelmien menestyksekkään toteutuksen kannustin katoaisi.

Lisäksi muutosasetus asettaa koheesiopolitiikan osaksi talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa, vaikka sillä on omat, perussopimuksessa määrätyt tavoitteensa.

Rakenneuudistusten tukeminen suoran hallinnoinnin kautta varoin, jotka oli tarkoitus osoittaa koheesiopolitiikkaan, on myös koheesiopolitiikan yhteisrahoitusperiaatteen vastaista.

Komissio ei myöskään määrittele rakenneuudistuksia ehdotuksessaan selvästi, mikä lisää entisestään epäselvyyttä, joka liittyy varojen uudelleen kohdentamiseen suoritusvarauksesta.

Komissio perustelee lopuksi ehdotuksensa sillä, että se toimisi pilottina seuraavaa monivuotista rahoituskehystä silmällä pitäen. Kyseisen pilottivaiheen tuloksia ei kuitenkaan voida hyödyntää vielä seuraavaa monivuotista rahoituskehystä suunniteltaessa.

Kun kaikki tämä otetaan huomioon, valmistelija ehdottaa komission ehdotuksen hylkäämistä, sillä se on paras tapa varmistaa tehokas, itsenäinen ja onnistunut koheesiopolitiikka.

******

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ehdottamaan komission ehdotuksen hylkäämistä.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

Viitteet

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

14.12.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.12.2017

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

19.4.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jens Geier

23.4.2018

Valiokuntakäsittely

19.6.2018

10.7.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.8.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

2

0

ALDE

Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.10.2018)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Valmistelija: Derek Vaughan

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija toteaa komission ehdottavan, että jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus käyttää yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa tarkoitettu suoritusvaraus kokonaan tai osittain jäsenvaltioiden rakenneuudistussitoumusten tukemiseen. Päätös käyttää suoritusvaraus rakenneuudistuksiin jäisi täysin jäsenvaltioiden harkintavaltaan, ja niiden on toimitettava määrärahojen uudelleen kohdentamista koskeva virallinen ehdotus, johon sisältyy uudistustoimenpiteitä, välitavoitteita ja kokonaistavoitteita sekä aikataulu. Komissio arvioisi ehdotuksen ja hyväksyisi päätöksen antamalla täytäntöönpanosäädöksen.

EU-ohjausjakson tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus sovittaa yhteen talouspolitiikkojaan

• varmistamalla julkisen talouden vakaus (liiallisen julkisen velan välttäminen)

• ehkäisemällä liiallista makrotalouden epätasapainoa EU:ssa

• tukemalla rakenneuudistuksia uusien työpaikkojen ja talouskasvun aikaansaamiseksi ja

• edistämällä investointeja. 

Jäsenvaltioiden viranomaiset esittävät kumppanuussopimuksissa suunnitelmansa siitä, kuinka ne käyttävät Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) varoja vuosina 2014–2020, ja komissio hyväksyy suunnitelmat.

Jäsenvaltioiden vastuulla on ehdottaa konkreettisia ohjelmia ja hankkeita, joihin ERI‑rahastojen varat käytetään.

Suoritusvarauksen tarkoituksena on helpottaa keskittymistä suoritustasoon ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan unionin strategian tavoitteiden saavuttamiseen. Sen kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu määrä on kuusi prosenttia kokonaismäärärahoista, jotka on kohdennettu Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteeseen, maaseuturahastoon ja EMKR-asetuksen mukaisille yhteisen hallinnoinnin toimenpiteille.

Mahdollisuus käyttää suoritusvarausta rakenneuudistuksiin vesittää selvästi sen alkuperäisen tarkoituksen ja koheesiopolitiikan tavoitteen, sillä suoritusvaraus perustettiin rahoituksen kohdentamiseksi välitavoitteensa saavuttaneisiin ERI-rahastojen ohjelmiin. Koska komissio aikoo tarkastella näitä ohjelmia vuonna 2019 uudelleen, ohjelmissa on ponnisteltu välitavoitteiden saavuttamiseksi ja laskettu suoritusvarauksesta saatavien varojen varaan. Jos jäsenvaltiot voivat nyt päättää varauksen käyttämisestä eri tarkoitukseen, koheesio-ohjelmien rahoitus saattaa vaarantua ja täytäntöönpano viivästyä. ERI-rahastojen ohjelmien menestyksekkään toteutuksen kannustin katoaisi.

******

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ehdottamaan komission ehdotuksen hylkäämistä.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

14.12.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

14.12.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Derek Vaughan

4.9.2018

Hyväksytty (pvä)

4.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

10

6

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Dennis de Jong

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

10

+

ALDE

GUE/NGL

EPP

S&D

Verts/ALE

Jean Arthuis

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Bart Staes

6

-

ALDE

EPP

Nedzhmi Ali

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.4.2018)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Valmistelija: Adina-Ioana Vălean

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Varojen uudelleen kohdentaminen suoritusvarauksesta edellyttää, että talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen uudistusten toteuttamiseen liittyvät sitoumukset on täytetty. Etusijalle olisi asetettava sellaisten rakenneuudistusten toteuttaminen, joiden odotetaan eniten lisäävän jäsenvaltioiden talouksien sopeutumiskykyä ja tuottavan muihin jäsenvaltioihin kohdistuvia myönteisiä heijastusvaikutuksia. Tällaisia ovat muun muassa hyödyke- ja työmarkkinauudistukset, verouudistukset, pääomamarkkinoiden kehittäminen, liiketoimintaympäristöä parantavat uudistukset sekä investoinnit inhimilliseen pääomaan ja julkishallinnon uudistukset.

(3)  Varojen uudelleen kohdentaminen suoritusvarauksesta edellyttää, että talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen uudistusten toteuttamiseen liittyvät sitoumukset on täytetty. Etusijalle olisi asetettava sellaisten rakenneuudistusten toteuttaminen, joiden odotetaan eniten lisäävän jäsenvaltioiden talouksien sopeutumiskykyä ja tuottavan muihin jäsenvaltioihin kohdistuvia myönteisiä heijastusvaikutuksia. Tällaisia ovat muun muassa hyödyke- ja työmarkkinauudistukset, verouudistukset, pääomamarkkinoiden kehittäminen, liiketoimintaympäristöä parantavat uudistukset sekä investoinnit inhimilliseen pääomaan ja julkishallinnon uudistukset. Nämä uudistukset eivät kuitenkaan saa madaltaa vaatimuksia ja edellytyksiä työmarkkinoilla tai tuotannossa tai itse tuotteiden kohdalla.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

14.12.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.12.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Adina-Ioana Vălean

26.2.2018

Hyväksytty (pvä)

25.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

10

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

10

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NLG

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Elisabetta Gardini

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.7.2018)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Valmistelija: Sofia Sakorafa

LYHYET PERUSTELUT

Ohjelmakaudella 2014–2020 lisättiin tulossuuntautuneisuutta yrityksenä torjua arvostelut, joiden mukaan EU:n koheesiorahaston strategiset perustelut menoille – ja vastuuvelvollisuus niistä – ovat olleet riittämättömiä. Kullekin toimenpideohjelmalle määriteltiin tuloskehys, jossa esitetään yksityiskohtaisesti sijoituksen odotettavissa olevat tulokset ja se, kuinka mitataan etenemistä kohti näiden tavoitteiden saavuttamista.

Vuoteen 2019 mennessä tehdään tulosten tarkastelu, ja väli- ja kokonaistavoitteet saavuttaneisiin ohjelmiin ja painopisteisiin voidaan käyttää niihin liittyvän suoritusvarauksen varoja (kuusi prosenttia Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja koheesiorahaston kautta kohdennetuista varoista), kun taas niille, jotka eivät ole saavuttaneet välitavoitteita, voidaan määrätä seuraamuksia.

Valmistelija on ikävästi yllättynyt komission ehdotuksesta, jossa jäsenvaltioita oikeastaan pyydetään vapaaehtoisesti luovuttamaan suoritusvarauksen varojen hoito kokonaan tai osittain komissiolle, joka haluaa innokkaasti toteuttaa eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvät horisontaaliset rakenneuudistukset.

Valmistelija katsoo ensinnäkin, etteivät koheesiopolitiikan ja eurooppalaisen ohjausjakson tavoitteet ja pyrkimykset ole samat. Ennakkoehdot ja makrotaloudelliset ehdot ovat merkittävä riski kestävän, oikeudenmukaisen ja tasapainoisen kasvun aikaansaamiselle. Euroopan parlamentti on toistuvasti korostanut, että ”kyseisen politiikan ja talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson välinen vuorovaikutus ei saisi haitata sen perussopimuksiin kirjattujen todellisten tavoitteiden saavuttamista”(1). Siksi 21 miljardin lisämäärärahojen ohjaaminen tavoitteisiin, jotka liittyvät tiukasti Euroopan talouden hallinnan prosessiin, poikkeaa selvästi koheesiopolitiikan päätavoitteesta, jolla pyritään ”vähentämään alueiden välisiä kehityseroja”(2).

Näin huomattavan määrän uudelleen ohjaaminen häiritsee politiikan täytäntöönpanoa ja heikentää sen mahdollista vaikutusta. Koheesiopolitiikan keskeiset ja toisiaan täydentävät periaatteet, kuten käytännön yhteisvastuu, reilu ja oikeudenmukainen vaurauden uudelleenjako sekä samainen tulokseen perustuva kannustus-palkitsemislogiikka, heikentyvät vakavasti.

Valmistelija suhtautuu menettelytapaan erittäin varauksellisesti. Ehdotus tulee liian myöhään ja on erittäin epäselvä. Asiaankuuluvilla muutoksilla on taannehtiva vaikutus, ne voivat aiheuttaa taloudellisia häiriöitä sovituille kansallisille vuotuisille erille ja häiritä jo suunniteltuja erityishankkeita koskevia menoja.

Valmistelija pitää valitettavana sitä, että EU:n muista rahoitusvälineistä tuetaan eurooppalaiseen ohjausjaksoon keskittyviä rakenneuudistuksia nykyisellä ohjelmakaudella. Koheesiopolitiikan varojen uudelleen kohdentaminen muun muassa rakenneuudistusten tukiohjelman hyväksi on jo tapahtunut, ja nyt komissio ehdottaa tukiohjelman rahoituspuitteiden huomattavaa korottamista. Lisäksi tasapaino voi heikentyä tulevalla ohjelmakaudella 2021–2027. Komissio, joka ehdottaa uutta uudistusten tukiohjelmaa, jolla olisi 25 miljardin euron määrärahat ja joka rahoitettaisiin joustovälineestä, erillään EU:n rakenne- ja investointirahastoista, suunnittelee samaan aikaan seitsemän prosentin leikkausta koheesiopolitiikan kokonaisrahoitukseen(3).

Vaikka yhteistyössä tapahtuva hallinnointi luo vaikutelman yhteisvastuusta, jäsenvaltion päätös käyttää suoritusvarausta osittain tai kokonaan rakenneuudistusten tukemiseksi, merkitsee siirtymistä kohti suoraa hallinnointia. Näin ollen kaikki uudistussitoumusten tekemistä koskevat ehdotukset kuuluvat komission yksinomaisen arvioinnin, hyväksynnän ja hallinnoinnin piiriin.

Valmistelija lisäksi pitää valitettavana, että ehdotus on täysin ristiriidassa komission jokin aika sitten parlamentin täysistunnossa (maaliskuussa 2018) antamien lausuntojen(4) kanssa. Koska komissio on ilmoittanut, ettei se aio muuttaa tulosten arviointia ja suoritusvarausten myöntämistä koskevia päivämääriä, suoritusvarausten suuntauksen ja hallinnoinnin muuttaminen tässä vaiheessa loisi selvästi kaksoisnormit.

Kun kaikki edellä esitetty otetaan huomioon, valmistelija katsoo, että ITRE-valiokunnan olisi kehotettava asiasta vastaavaa REGI-valiokuntaa sekä yhteistyöhön osallistuvia ECON- ja BUDG-valiokuntia hylkäämään komission ehdotuksen.

******

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ehdottamaan komission ehdotuksen hylkäämistä.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

14.12.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

14.12.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Sofia Sakorafa

22.2.2018

Hyväksytty (pvä)

10.7.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Markus Pieper, Dominique Riquet

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Romeo Franz, Ulrike Rodust

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

51

+

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

6

-

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

Aluekehitysvaliokunnan lausunto (20.2.2018) talous- ja raha-asioiden valiokunnalle talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2018 (2017/2226(INI)), kohta 4.

(2)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – kolmas osa: unionin sisäiset politiikat ja toimet – XVIII osasto: taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus - 174 artikla (aiempi EY-sopimuksen 158 artikla), Virallinen lehti 115, 9.5.2008 s. 127.

(3)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Nykyaikainen talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia: monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027” COM(2018)0321, 2.5.2018, s. 10.

(4)

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa torstaina 15. maaliskuuta 2018, ensisijainen tiedustelu, suullisesti vastattava kysymys REGI-valiokunnan puolesta ERI-rahastojen suoritusvarauksesta.


MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (2.10.2018)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Valmistelija: Daniel Buda

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija panee merkille komission ehdotuksen siitä, että jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus käyttää asetuksen mukainen suoritusvaraus kokonaan tai osittain jäsenvaltioiden rakenneuudistussitoumuksiin. Päätös käyttää suoritusvaraus rakenneuudistuksiin jäisi täysin jäsenvaltioiden harkintavaltaan. Niitä pyydetään laatimaan määrärahojen uudelleen kohdentamista koskeva virallinen ehdotus, johon sisältyy uudistustoimenpiteitä, välitavoitteita ja kokonaistavoitteita sekä aikataulu. Komissio arvioisi ehdotusta ja hyväksyisi päätöksen täytäntöönpanosäädöksellä.

Komission ehdotuksen tarkoituksena on ohjata suoritusvaraukseen kohdennetut varat rakenneuudistuksiin. Nykyisen yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukaan suoritusvaraus vahvistetaan kumppanuussopimuksessa ja käytetään yksittäisiin prioriteetteihin.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan valmistelija katsoo, että suoritusvaraukseen osoitetut varat olisi käytettävä alun perin suunnitellulla tavalla, koska ne kohdistuvat hankkeisiin, jotka on rahoitettu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Koska suoritusvaraukseen kohdennettujen varojen käyttäminen rakenneuudistuksiin ohjaisi ne pois maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen kohdistuvista investoinneista, valmistelija ehdottaa yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen muuttamista koskevan komission ehdotuksen hylkäämistä.

******

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa esittämään komission ehdotuksen hylkäämistä.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

14.12.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

14.12.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Daniel Buda

30.5.2018

Hyväksytty (pvä)

1.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Renata Briano

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.9.2018)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Valmistelija: Sirpa Pietikäinen

******

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa esittämään komission ehdotuksen hylkäämistä.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

REGI

14.12.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

FEMM

14.12.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Sirpa Pietikäinen

26.2.2018

Valiokuntakäsittely

9.7.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria Noichl, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jérôme Lavrilleux, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Monika Vana, Julie Ward

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Patrick O’Flynn, Patrizia Toia

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

NI

Krisztina Morvai

PPE

José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Monika Vana

1

-

EFDD

Patrick O'Flynn

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.12.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

14.12.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.12.2017

CONT

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

 

ENVI

14.12.2017

ITRE

14.12.2017

TRAN

14.12.2017

AGRI

14.12.2017

 

PECH

14.12.2017

CULT

14.12.2017

FEMM

14.12.2017

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

EMPL

24.9.2018

TRAN

22.1.2018

PECH

24.1.2018

CULT

22.1.2018

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Lambert van Nistelrooij

25.1.2018

Constanze Krehl

25.1.2018

 

 

Valiokuntakäsittely

25.4.2018

20.6.2018

10.7.2018

 

Hyväksytty (pvä)

9.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, John Howarth, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.10.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

26

+

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Laurenţiu Rebega

EFDD

Paul Nuttall

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Derek Vaughan, Julie Ward, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

-

ALDE

Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

2

0

ALDE

Ivan Jakovčić

ECR

John Flack

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö