Postup : 2017/0336(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0316/2018

Predkladané texty :

A8-0316/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.8

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0407

SPRÁVA     ***I
PDF 904kWORD 81k
11.10.2018
PE 623.856v03-00 A8-0316/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajcovia: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0826),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 175 ods. 3 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C8-0432/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. marca 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a takisto stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0316/2018),

1.  zamieta návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby svoj návrh vzala späť;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia sa týmto návrhom prijatým 6. decembra 2017 snaží zmeniť nariadenie o spoločných ustanoveniach (NSU) s cieľom umožniť používanie výkonnostnej rezervy (6 % zdrojov pridelených do EFRR, ESF a KF v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti do EPFRV a do ENRF) na štrukturálne reformy namiesto na osobitné priority stanovené v dohodách o partnerstve. Komisia sa v návrhu konkrétne snaží vložiť do NSU článok 22 ods. 1a, článok 22 ods. 8 a článok 23a, ktorými by sa mali stanoviť zásady a postupy používania finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na štrukturálne reformy. Následné zmeny navyše vplývajú na ustanovenia NSU o cieli, vymedzení pojmov a povinnosti podávania správ.

Spoluspravodajcovia návrh v plnej miere zvážili a dospeli k záveru, že návrh by sa mal zamietnuť.

Európsky parlament síce pôvodne, keď sa prijímal aktuálny balík opatrení v oblasti súdržnosti, koncept výkonnostnej rezervy nepodporil, spoluspravodajcovia sa však domnievajú, že finančné prostriedky vo výkonnostnej rezerve by sa mali používať tak, ako to bolo pôvodne zamýšľané, teda na projekty súdržnosti, a že by sa nemali presúvať na štrukturálne reformy. To neznamená, že štrukturálne reformy nie sú dôležité: Výbor pre regionálny rozvoj v iných súvislostiach podporil zvýšenie rozpočtu na štrukturálne reformy. Miestne orgány a zainteresované strany sa však vo väčšine prípadov spoliehajú na 6 % vyčlenených vo výkonnostnej rezerve, aby mohli financovať projekty, ktoré sú už naplánované do konca tohto programového obdobia.

Výbor pre regionálny rozvoj o tomto návrhu viedol mnoho konzultácií vrátane výmeny názorov vo výbore s podpredsedom Komisie Dombrovskisom, útvarmi Komisie (službou na podporu štrukturálnych reforiem aj GR REGIO), Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Výborom regiónov, predsedníctvom Rady a Európskym dvorom audítorov. Spoluspravodajcovia majú celkový dojem, že tento návrh má všeobecne veľmi slabú podporu, pričom len veľmi málo zainteresovaných strán podporuje navrhovaný dobrovoľný presun výkonnostnej rezervy na financovanie štrukturálnych reforiem.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (30.8.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Jens Geier

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca berie na vedomie návrh Komisie umožniť členským štátom, aby výkonnostnú rezervu zakotvenú v nariadení úplne alebo čiastočne vyčlenili na podporu záväzkov členských štátov týkajúcich sa štrukturálnych reforiem. Rozhodnutie o použití výkonnostnej rezervy na štrukturálne reformy by sa úplne ponechalo na členské štáty, ktoré sú vyzvané, aby predložili oficiálny návrh na toto prerozdelenie vrátane opatrení na vykonanie reforiem, čiastkových a celkových cieľov a harmonogramu. Komisia by posúdila návrh a prijala rozhodnutie prostredníctvom vykonávacieho aktu.

Možnosť využitia výkonnostnej rezervy na štrukturálne reformy jasne oslabuje jej pôvodný účel a cieľ politiky súdržnosti, keďže výkonnostná rezerva bola vytvorená s cieľom prideliť finančné prostriedky na programy EIŠF, ktoré dosiahli svoje čiastkové ciele. Keďže Komisia preskúma tieto programy v roku 2019, v rámci programov sa vynakladalo úsilie o splnenie ich čiastkových cieľov, pričom sa počítalo s finančnými prostriedkami z výkonnostnej rezervy. Ak sa teraz budú môcť členské štáty rozhodnúť, že rezervu použijú na iný účel, môže to priniesť finančnú neistotu a oneskorenia pri vykonávaní programov politiky súdržnosti. Stimuly na to, aby programy EŠIF boli úspešné, by sa tým stratili.

Okrem toho pozmeňujúce nariadenie prikladá politike súdržnosti menší význam ako európskemu semestru, hoci ciele tejto politiky sú stanovené v zmluve.

Výber priameho hospodárenia – na podporu štrukturálnych reforiem – s finančnými prostriedkami, ktoré mali smerovať do politiky súdržnosti, by porušil aj zásadu spolufinancovania v rámci politiky súdržnosti.

Komisia navyše vo svojom návrhu jasne nedefinuje štrukturálne reformy, v dôsledku čoho je prerozdeľovanie finančných prostriedkov z výkonnostnej rezervy ešte nejasnejšie.

Komisia odôvodňuje svoj návrh tvrdením, že bude slúžiť ako pilotný projekt pre budúci VFR. Pri navrhovaní budúceho VFR však výsledky tejto pilotnej fázy nebude možné využiť.

Vzhľadom na uvedené spravodajca navrhuje zamietnuť návrh Komisie, pretože je to najlepší spôsob na zaručenie účinnej, nezávislej a úspešnej politiky súdržnosti.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor navrhol zamietnutie návrhu Komisie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

Referenčné čísla

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.12.2017

Pridružené výbory - dátum oznámenia na schôdzi

19.4.2018

Spravodajca

       dátum vymenovania

Jens Geier

23.4.2018

Prerokovanie vo výbore

19.6.2018

10.7.2018

 

 

Dátum prijatia

29.8.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

30

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

2

0

ALDE

Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (4.10.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Derek Vaughan

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca berie na vedomie návrh Komisie umožniť členským štátom, aby výkonnostnú rezervu zakotvenú v nariadení o spoločných ustanoveniach úplne alebo čiastočne vyčlenili na podporu záväzkov členských štátov týkajúcich sa štrukturálnych reforiem. Rozhodnutie o použití výkonnostnej rezervy na štrukturálne reformy by sa úplne ponechalo na členské štáty, ktoré musia predložiť oficiálny návrh na toto prerozdelenie vrátane opatrení na vykonanie reforiem, čiastkových a celkových cieľov a harmonogramu. Komisia návrh posúdi a prijme rozhodnutie prostredníctvom vykonávacieho aktu.

Cieľom európskeho semestra je umožniť členským štátom, aby mohli svoje hospodárske politiky koordinovať prostredníctvom:

• zabezpečenia dobrého stavu verejných financií (predchádzaním nadmernému verejnému dlhu)

• predchádzania nadmerným makroekonomickým nerovnováham v EÚ

• podpory štrukturálnych reforiem zameraných na vytváranie väčšieho počtu pracovných miest a dosiahnutie rastu a

• posilnenia investícií. 

Orgány členských štátov stanovili svoje plány týkajúce sa využívania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 až 2020 v dohodách o partnerstve a následne ich schválila Európska komisia.

Je zodpovednosťou členských štátov navrhnúť konkrétne programy a projekty, na ktoré sa európske štrukturálne a investičné fondy použijú.

Výkonnostná rezerva má uľahčiť zameranie na výkonnosť a dosiahnutie cieľov stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Tvorí ju 6 % celkových zdrojov pridelených na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti, ako aj na EPFRV a na opatrenia financované v rámci zdieľaného riadenia v súlade s nariadením o ENRF, stanovených pre každý členský štát.

Možnosť využitia výkonnostnej rezervy na štrukturálne reformy jasne oslabuje jej pôvodný účel a cieľ politiky súdržnosti, keďže výkonnostná rezerva bola vytvorená s cieľom prideliť finančné prostriedky na programy EIŠF, ktoré dosiahli svoje čiastkové ciele. Keďže Komisia tieto programy v roku 2019 preskúma, v rámci programov sa vynakladalo úsilie o splnenie ich čiastkových cieľov, pričom sa počítalo s finančnými prostriedkami z výkonnostnej rezervy. Ak sa teraz budú môcť členské štáty rozhodnúť, že rezervu použijú na iný účel, mohlo by to spôsobiť finančnú neistotu a oneskorenia pri vykonávaní programov politiky súdržnosti. Stimuly na to, aby programy EŠIF boli úspešné, by sa tým stratili.

******

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor navrhol zamietnutie návrhu Komisie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

Referenčné čísla

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

14.12.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       Date appointed

Derek Vaughan

4.9.2018

Dátum prijatia

4.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

10

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Dennis de Jong

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

10

+

ALDE

GUE/NGL

EPP

S&D

Verts/ALE

Jean Arthuis

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Bart Staes

6

-

ALDE

EPP

Nedzhmi Ali

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (26.4.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Každé prerozdelenie prostriedkov z výkonnostnej rezervy by malo byť podmienené splnením záväzkov súvisiacich s vykonaním reforiem určených v procese európskeho semestra. Prednosť by malo mať vykonávanie štrukturálnych reforiem, od ktorých sa očakáva, že v najväčšej miere prispejú k zvýšeniu odolnosti domácich hospodárstiev a majú pozitívne účinky presahovania v ďalších členských štátoch. Patria medzi ne reformy trhov s výrobkami a trhov práce, daňové reformy, rozvoj kapitálových trhov, reformy na zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj investície do ľudského kapitálu a reforiem verejnej správy.

(3)  Každé prerozdelenie prostriedkov z výkonnostnej rezervy by malo byť podmienené splnením záväzkov súvisiacich s vykonaním reforiem určených v procese európskeho semestra. Prednosť by malo mať vykonávanie štrukturálnych reforiem, od ktorých sa očakáva, že v najväčšej miere prispejú k zvýšeniu odolnosti domácich hospodárstiev a majú pozitívne účinky presahovania v ďalších členských štátoch. Patria medzi ne reformy trhov s výrobkami a trhov práce, daňové reformy, rozvoj kapitálových trhov, reformy na zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj investície do ľudského kapitálu a reforiem verejnej správy za predpokladu, že tieto reformy nepovedú k oslabeniu noriem a podmienok na trhoch práce, v rámci výroby ani vo vzťahu k samotným výrobkom.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

Referenčné čísla

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.12.2017

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Adina-Ioana Vălean

26.2.2018

Dátum prijatia

25.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

10

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

10

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NLG

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Elisabetta Gardini

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (11.7.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sofia Sakorafa

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V snahe vyvrátiť kritiku, že strategické odôvodnenie výdavkov z kohéznych fondov EÚ a s nimi spojenej zodpovednosti bolo nedostatočné, bolo v programovom období 2014 – 2020 zavedené zvýšené zameranie na výkonnosť. Pre každý operačný program bol definovaný výkonnostný rámec s podrobným uvedením očakávaných výsledkov investícií a postupu, ako merať pokrok v plnení týchto cieľov.

V roku 2019 sa uskutoční preskúmanie výkonnosti. Programy a priority, ktoré splnia stanovené míľniky a ciele, získajú prístup k súvisiacej výkonnostnej rezerve (6 % zdrojov pridelených prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu), zatiaľ čo tie, ktorým sa závažným spôsobom nepodarí dosiahnuť čiastkové ciele, môžu čeliť sankciám.

Spravodajkyňa je nepríjemne prekvapená návrhom Komisie, ktorý v skratke vyzýva členské štáty, aby sa dobrovoľne úplne alebo čiastočne vzdali správy finančných prostriedkov výkonnostnej rezervy a prenechali ich Komisii, ktorá chce uskutočniť horizontálne štrukturálne reformy spojené s európskym semestrom.

Spravodajkyňa zastáva názor, že politika súdržnosti a európsky semester nemajú rovnaké ciele a neslúžia na tie isté účely. Ex-ante kondicionality a makroekonomické podmienky predstavujú veľké riziko pre dosiahnutie udržateľného, spravodlivého a vyváženého rastu. Európsky parlament opakovane zdôraznil, že „prepojenie [politiky súdržnosti] s európskym semestrom by nemalo brániť dosahovaniu jej vlastných cieľov stanovených v zmluvách“(1). Presmerovanie ďalších 21 miliárd EUR na plnenie cieľov striktne spätých s procesom európskej správy hospodárskych záležitostí predstavuje jasnú odchýlku od hlavného účelu politiky súdržnosti, ktorým je „znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch “(2).

Presmerovanie takéhoto značného množstva finančných prostriedkov naruší implementáciu a negatívne ovplyvní potenciálny dosah tejto politiky. Vážne sa tým oslabia hlavné a doplnkové zásady politiky súdržnosti, ako sú solidarita v praxi, primerané a spravodlivé prerozdelenie bohatstva a samotná logika výkonnosti založená na motivačných stimuloch a odmenách.

Spravodajkyňa má vážne výhrady aj z procedurálneho hľadiska. Návrh prichádza príliš neskoro a je veľmi nejasný. Príslušné zmeny budú mať retroaktívny účinok, mohli by vyvolať narušenie rozpočtu, dohodnutých národných ročných tranží a narušiť už naplánované výdavky na konkrétne projekty.

Spravodajkyňa kritizuje skutočnosť, že v súčasnom programovom období slúžia na podporu štrukturálnych reforiem so zameraním na európsky semester iné nástroje financovania EÚ. Prerozdelenie kohéznych fondov napríklad v prospech programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) sa už uskutočnilo, pričom Komisia teraz navrhuje výrazné zvýšenie finančného krytia SRSP. Navyše zostatok sa môže v budúcom programovom období rokov 2021 – 2027 zhoršiť. Komisia navrhuje nový program na podporu reforiem s rozpočtom vo výške 25 miliárd EUR, ktorý sa financuje v rámci nástroja flexibility a oddelene od európskych štrukturálnych a investičných fondov, a zároveň plánuje zníženie celkového portfólia pre súdržnosť o 7%(3).

Hoci zdieľané riadenie vytvára dojem, že ide o spoločnú zodpovednosť, rozhodnutie členského štátu využiť čiastočne alebo v plnom rozsahu výkonnostnú rezervu na podporu štrukturálnych reforiem bude znamenať prechod na priame riadenie. Z toho vyplýva, že akýkoľvek návrh na uskutočnenie reformných záväzkov bude patriť do výlučného posúdenia, schvaľovania a riadenia Komisie.

Na záver spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh je v absolútnom rozpore s nedávnymi vyhláseniami Komisie, ktoré zazneli na plenárnom zasadnutí EP (v marci 2018)(4). Keďže Komisia nemá v úmysle zmeniť dátumy týkajúce sa posúdenia výkonnosti a vyčlenenia výkonnostnej rezervy, zmena orientácie a riadenia výkonnostnej rezervy by v tejto fáze predstavovala jasný príklad dvojakých noriem.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti sa spravodajkyňa domnieva, že výbor ITRE by mal vyzvať výbor REGI ako gestorský výbor a výbory ECON a BUDG ako pridružené výbory, aby návrh Komisie zamietli.

******

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor navrhol zamietnutie návrhu Komisie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

Referenčné čísla

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.12.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

Sofia Sakorafa

22.2.2018

Dátum prijatia

10.7.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

51

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Markus Pieper, Dominique Riquet

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Romeo Franz, Ulrike Rodust

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

51

+

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

6

-

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (20.2.2018) pre Výbor pre hospodárske a menové veci o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu 2018 (2017/2226(INI)), bod 4.

(2)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – tretia časť: Vnútorné politiky a činnosti Únie – hlava XVIII: Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť – článok 174 (bývalý článok 158 Zmluvy o ES), Ú. v. EÚ 115, 9.5.2008 s. 0127 – 0127.

(3)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027, COM(2018) 321 final, 2.5.2018, s. 10.

(4)

Plenárna schôdza EP, štvrtok 15. marca 2018 v Štrasburgu, väčšia interpelácia, otázka na ústne zodpovedanie v mene výboru REGI o výkonnostnej rezerve EŠIF.


STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (2.10.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Daniel Buda

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca berie na vedomie návrh Komisie umožniť členským štátom, aby výkonnostnú rezervu zakotvenú v nariadení úplne alebo čiastočne vyčlenili na podporu záväzkov členských štátov týkajúcich sa štrukturálnych reforiem. Rozhodnutie o použití výkonnostnej rezervy na štrukturálne reformy by sa úplne ponechalo na členské štáty, ktoré sú vyzvané, aby predložili oficiálny návrh na toto prerozdelenie vrátane opatrení na vykonanie reforiem, čiastkových a celkových cieľov a harmonogramu. Komisia by posúdila návrh a prijala rozhodnutie prostredníctvom vykonávacieho aktu.

Cieľom návrhu Európskej komisie je presmerovať sumu pridelenú na výkonnostnú rezervu na štrukturálne reformy. Súčasné nariadenie o spoločných ustanoveniach (NSU) stanovuje v dohodách o partnerstve, že tieto rozpočtové prostriedky sa použijú na konkrétne priority.

Spravodajca Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa domnieva, že finančné prostriedky pridelené na výkonnostnú rezervu by sa mali použiť tak, ako boli pôvodne určené, pretože sa zameriavajú na projekty financované prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Keďže využitie finančných prostriedkov, ktoré sa pridelili na výkonnostnú rezervu, na štrukturálne reformy by mohlo viesť k odkloneniu týchto prostriedkov od investícií v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, spravodajca navrhuje zamietnuť návrh Komisie, ktorým sa mení nariadenie o spoločných ustanoveniach.

******

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor navrhol zamietnutie návrhu Komisie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

Referenčné čísla

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

14.12.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

Daniel Buda

30.5.2018

Dátum prijatia

1.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

42

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Renata Briano

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

41

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (4.9.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sirpa Pietikäinen

******

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor navrhol zamietnutie návrhu Komisie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

Referenčné čísla

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

FEMM

14.12.2017

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Sirpa Pietikäinen

26.2.2018

Prerokovanie vo výbore

9.7.2018

 

 

 

Dátum prijatia

3.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

22

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria Noichl, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jérôme Lavrilleux, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Monika Vana, Julie Ward

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Patrick O’Flynn, Patrizia Toia

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

NI

Krisztina Morvai

PPE

José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Monika Vana

1

-

EFDD

Patrick O'Flynn

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

Referenčné čísla

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Dátum predloženia v EP

6.12.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

14.12.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.12.2017

CONT

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

 

ENVI

14.12.2017

ITRE

14.12.2017

TRAN

14.12.2017

AGRI

14.12.2017

 

PECH

14.12.2017

CULT

14.12.2017

FEMM

14.12.2017

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

EMPL

24.9.2018

TRAN

22.1.2018

PECH

24.1.2018

CULT

22.1.2018

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Lambert van Nistelrooij

25.1.2018

Constanze Krehl

25.1.2018

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.4.2018

20.6.2018

10.7.2018

 

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, John Howarth, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

Dátum predloženia

11.10.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

26

+

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Laurenţiu Rebega

EFDD

Paul Nuttall

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Derek Vaughan, Julie Ward, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

-

ALDE

Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

2

0

ALDE

Ivan Jakovčić

ECR

John Flack

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 19. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia