Postopek : 2017/0336(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0316/2018

Predložena besedila :

A8-0316/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2018 - 11.8

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0407

POROČILO     ***I
PDF 774kWORD 78k
11.10.2018
PE 623.856v03-00 A8-0316/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Poročevalca: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 MNENJE Odbora za proračunski nadzor
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
 MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
 MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0826),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in tretjega odstavka člena 175 ter člena 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0432/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. marca 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0316/2018),

1.  zavrne predlog Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj umakne svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Ta predlog, ki ga je Komisija sprejela 6. decembra 2017, spreminja uredbo o skupnih določbah, da bo mogoče rezervo za uspešnost (6 % sredstev za Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in cilj Kohezijskega sklada za naložbe za rast in delovna mesta, za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo) namesto za „posebne prednostne naloge“ v partnerskih sporazumih nameniti za strukturne reforme. V prvi vrsti predlog v uredbo o skupnih določbah dodaja člene 22(1a), 22(8) in 23a, v katerih so določena načela in postopki za uporabo zneskov kohezijske politike za strukturne reforme. Poleg tega predlogi, ki izhajajo iz te spremembe, vplivajo na določbe obravnavane uredbe o cilju, opredelitvah ter obveznostih poročanja.

Soporočevalca sta predlog skrbno preučila in ugotovila, da je treba predlog zavrniti.

Evropski parlament pri sprejemanju sedanjega kohezijskega svežnja sprva sicer ni podpiral koncepta rezerve za uspešnost, vendar je po mnenju soporočevalcev pomembno, da se sredstva iz rezerve za uspešnost porabijo glede na njihov prvotni namen, torej za kohezijske projekte, in se ne prerazporedijo za strukturne reforme. To seveda ne zmanjšuje pomena strukturnih reform: v drugih primerih je Odbor za regionalni razvoj podprl povečanje proračuna za strukturne reforme. Vendar lokalni organi in deležniki pri financiranju projektov, ki so že načrtovani do konca tega programskega obdobja, pogosto računajo na teh 6 % sredstev, namenjenih za rezervo za uspešnost.

Odbor za regionalni razvoj je opravil številna posvetovanja o tem predlogu in izmenjal mnenja s podpredsednikom Komisije Dombrovskisom, službami Komisije (podporno službo za strukturne reforme in GD REGIO), Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, Odborom regij, predsedstvom Sveta in Evropskim računskim sodiščem. Soporočevalca sta dobila vtis, da je na splošno podpora temu predlogu zelo šibka in le malo deležnikov podpira predlagano možnost za prerazporeditev rezerve za uspešnost za financiranje strukturnih reform.


MNENJE Odbora za proračun (30.8.2018)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Pripravljavec mnenja (*): Jens Geier

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja se je seznanil s predlogom Komisije, ki bi državam članicam omogočil, da rezervo za uspešnost, vključeno v uredbo, v celoti ali deloma dodelijo za podporo zavezam držav članic o strukturnih reformah. Odločitev o uporabi rezerve za uspešnost za strukturne reforme bi bila popolnoma prepuščena presoji držav članic, ki se jih pozove, naj pripravijo uradni predlog za prerazporeditev, vključno z ukrepi za izvajanje reforme, mejniki, cilji in časovnim razporedom. Komisija bi ocenila predlog in sprejela sklep z izvedbenim aktom.

Možnost uporabe rezerve za uspešnost za strukturne reforme očitno spodkopava njen prvotni namen in cilj kohezijske politike, saj je bila rezerva za uspešnost oblikovana za dodeljevanje sredstev programom evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki so dosegli svoje mejnike. Ker bo Komisija v letu 2019 opravila pregled teh programov, so si izvajalci prizadevali doseči mejnike programov in računali na sredstva iz rezerve za uspešnost. Če bodo države članice imele možnost, da se odločijo za uporabo rezerve za drugačen namen, se lahko kohezijski programi znajdejo v finančni negotovosti in lahko pride do zamud pri izvajanju. Spodbuda za uspešne programe evropskih strukturnih in investicijskih skladov bi izginila.

Poleg tega uredba o spremembi podreja kohezijsko politiko evropskemu semestru, čeprav ima lastne cilje, določene v Pogodbi.

Odločitev za neposredno upravljanje pri podpori strukturnim reformam s sredstvi, ki naj bi bila namenjena kohezijski politiki, bi bila tudi v nasprotju z načelom sofinanciranja kohezijske politike.

Poleg tega Komisija v predlogu ni jasno opredelila strukturnih reform, zaradi česar je prerazporeditev sredstev iz rezerve za uspešnost še bolj nejasna.

Nazadnje Komisija upravičuje svoj predlog z navedbo, da bo služil kot pilotni projekt za naslednji večletni finančni okvir. Vendar pa rezultatov te pilotne faze ne bo mogoče upoštevati pri oblikovanju naslednjega večletnega finančnega okvira.

Ob upoštevanju navedenega pripravljavec mnenja priporoča, da se predlog Komisije zavrne, ker je to najboljši način za zagotavljanje učinkovite, avtonomne in uspešne kohezijske politike.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da predlaga zavrnitev predloga Komisije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

Referenčni dokumenti

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

14.12.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.12.2017

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

19.4.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Jens Geier

23.4.2018

Obravnava v odboru

19.6.2018

10.7.2018

 

 

Datum sprejetja

29.8.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

30

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali)

2

0

ALDE

Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za proračunski nadzor (4.10.2018)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Pripravljavec mnenja: Derek Vaughan

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja se je seznanil s predlogom Komisije, da bi državam članicam omogočili, da rezervo za uspešnost, ki jo določa uredba o skupnih določbah, v celoti ali deloma dodelijo za podporo zavezam držav članic v zvezi s strukturnimi reformami. Odločitev o uporabi rezerve za uspešnost za strukturne reforme bi bila popolnoma prepuščena presoji držav članic, ki morajo pripraviti uradni predlog za prerazporeditev, vključno z ukrepi za izvajanje reforme, mejniki, cilji in časovnim razporedom. Komisija bi ocenila predlog in sprejela sklep z izvedbenim aktom.

Cilj evropskega semestra je državam članicam omogočiti, da bi svoje ekonomske politike uskladile z:

• zagotavljanjem javnih financ, ki so v dobrem stanju (izogibanje čezmernemu javnemu dolgu)

• preprečevanjem čezmernih makroekonomskih neravnotežij v EU

• podporo strukturnim reformam za ustvarjanje novih delovnih mest in gospodarske rasti ter

• spodbujanjem naložb

Organi držav članic oblikujejo načrte o uporabi sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov med letoma 2014 in 2020 v partnerskih sporazumih, ki jih naknadno odobri Evropska komisija.

Države članice so pristojne, da predlagajo konkretne programe in projekte, na podlagi katerih bodo porabljeni evropski strukturni in investicijski skladi.

Cilj rezerve za uspešnost je, da omogoči osredotočenost na uspešnost in doseganje ciljev iz strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast, obsega pa 6 % vseh dodeljenih sredstev za cilj naložbe za rast in delovna mesta, EKSRP in ukrepe, ki se financirajo v okviru deljenega upravljanja za uredbo o ESPR, in sicer za vsako državo članico.

Možnost uporabe rezerve za uspešnost za strukturne reforme očitno spodkopava njen prvotni namen in cilj kohezijske politike, saj je bila rezerva za uspešnost oblikovana za dodeljevanje sredstev programom evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki so dosegli svoje mejnike. Ker bo Komisija v letu 2019 opravila pregled teh programov, so si izvajalci prizadevali doseči mejnike programov in računali na sredstva iz rezerve za uspešnost. Če bodo države članice imele možnost, da se odločijo za uporabo rezerve za drugačen namen, se lahko kohezijski programi znajdejo v finančni negotovosti in lahko pride do zamud pri izvajanju. Spodbuda za uspešnost programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov bi izginila.

******

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da predlaga zavrnitev predloga Komisije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

Referenčni dokumenti

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

REGI

14.12.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

CONT

14.12.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

Derek Vaughan

4.9.2018

Datum sprejetja

4.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

10

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Dennis de Jong

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

10

+

ALDE

GUE/NGL

EPP

S&D

Verts/ALE

Jean Arthuis

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Bart Staes

6

-

ALDE

EPP

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali)

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (26.4.2018)

za Odbor za razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Pogoj za vsako prerazporeditev iz rezerve za uspešnost bi moralo biti izpolnjevanje zavez glede izvajanja reform, opredeljenih v okviru evropskega semestra. Prednost bi bilo treba dati izvajanju strukturnih reform, za katere se pričakuje, da bodo največ prispevale k odpornosti nacionalnih gospodarstev in imele pozitivne učinke prelivanja na druge države članice. Te vključujejo reforme na proizvodnih trgih in trgih dela, davčne reforme, razvoj kapitalskih trgov, reforme za izboljšanje poslovnega okolja ter naložbe v človeški kapital in reforme javne uprave.

(3)  Pogoj za vsako prerazporeditev iz rezerve za uspešnost bi moralo biti izpolnjevanje zavez glede izvajanja reform, opredeljenih v okviru evropskega semestra. Prednost bi bilo treba dati izvajanju strukturnih reform, za katere se pričakuje, da bodo največ prispevale k odpornosti nacionalnih gospodarstev in imele pozitivne učinke prelivanja na druge države članice. Te vključujejo reforme na proizvodnih trgih in trgih dela, davčne reforme, razvoj kapitalskih trgov, reforme za izboljšanje poslovnega okolja ter naložbe v človeški kapital in reforme javne uprave, če se zaradi teh reform ne znižajo standardi in pogoji na trgu dela, v proizvodnji ali za same proizvode.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

Referenčni dokumenti

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

14.12.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

14.12.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

26.2.2018

Datum sprejetja

25.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

10

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

10

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NLG

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Elisabetta Gardini

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (11.7.2018)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Pripravljavka mnenja: Sofia Sakorafa

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Da bi zavrnili kritike, kako strateška utemeljitev in odgovornost za porabo sredstev Kohezijskega sklada EU nista bili ustrezni, je bila v programskem obdobju 2014–2020 uvedena večja usmerjenost k uspešnosti. Za vsak operativni program je bil določen okvir uspešnosti, v katerem so podrobno navedeni pričakovani rezultati naložb in kako naj bi se meril napredek pri doseganju teh ciljev.

Pregled uspešnosti bo opravljen do leta 2019, programi in prednostne naloge, ki bodo izpolnili zastavljene mejnike in cilje, pa bodo pridobili dostop do s tem povezanih rezerv za uspešnost (6 % sredstev, dodeljenih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada), medtem ko se tistim, ki še zdaleč ne bodo dosegli mejnikov, morda obetajo kazni.

Pripravljavka mnenja je neprijetno presenečena nad predlogom Komisije, ki v želji po izvajanju horizontalnih strukturnih reform, povezanih z evropskim semestrom, poziva države članice, naj ji prostovoljno v celoti ali delno v upravljanje predajo rezerve za uspešnost.

Kot prvo meni, da kohezijska politika in evropski semester nimata enakih ciljev oziroma ne služita istim ciljem. Predhodni in makroekonomski pogoji pomenijo veliko tveganje za doseganje trajnostne, pravične in uravnotežene rasti. Evropski parlament je večkrat poudaril, da sodelovanje v okviru evropskega semestra ne bi smelo ovirati doseganja ustreznih ciljev kohezijske politike, kot so določeni v Pogodbah(1). Preusmeritev dodatnih 21 milijard EUR k ciljem, ki so strogo povezani s postopkom evropskega ekonomskega upravljanja, pomeni jasno odstopanje od glavnega namena kohezijske politike, ki je zmanjšati razlike v stopnji razvoja med regijami(2).

Preusmeritev tako velikega zneska sredstev bo povzročila motnje pri izvajanju in negativno vplivala na možnosti za politični učinek. Močno oslabljena bodo ključna in dopolnilna načela kohezijske politike, kot so solidarnost v praksi, pravična in poštena prerazdelitev bogastva ter prav isto načelo, da so spodbude in nagrade povezane z uspešnostjo.

Pripravljavka mnenja izraža resne pridržke tudi s postopkovnega vidika. Predlog je prišel prepozno in je zelo nejasen. Ustrezne spremembe bodo imele učinek za nazaj, kar utegne povzročiti proračunske motnje v dogovorjenih nacionalnih letnih tranšah in motnje v že načrtovanih izdatkih za določene projekte.

Pripravljavka mnenja obsoja, da drugi instrumenti financiranja EU podpirajo strukturne reforme, ki se osredotočajo na evropski semester v tekočem programskem obdobju. Čeprav so bila sredstva kohezijskih skladov že prerazporejena v korist programa za podporo strukturnim reformam, pa Komisija zdaj predlaga znatno povečanje finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam. Poleg tega se lahko v prihodnjem programskem obdobju 2021–2027 razmerje poslabša. Komisija predlaga nov program za podporo strukturnim reformam s proračunom v višini 25 milijard EUR, ki se bo financiral v okviru instrumenta prilagodljivosti in bo ločen od strukturnih in investicijskih skladov EU, obenem pa je na splošno zmanjšala skupni kohezijski portfelj za 7 %(3).

Skupno upravljanje sicer vzbuja občutek skupne odgovornosti, vendar bi odločitev države članice, da delno ali v celoti uporablja rezervo za uspešnost za podporo strukturnim reformam, pomenila premik k neposrednemu upravljanju. Zato bi kakršen koli predlog za izvedbo zavez iz reforme spadal v izključno področje ocenjevanja, odobritve in upravljanja Komisije.

Končno pripravljavka mnenja obžaluje, da je predlog popolnoma v nasprotju z nedavnimi izjavami Komisije na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta marca 2018(4). Ker je Komisija izjavila, da ne namerava spremeniti datumov za oceno uspešnosti in dodeljevanje rezerve za uspešnost, bi bile spremembe na tej stopnji usmerjanja in upravljanje rezerve za uspešnost jasen primer dvojnih standardov.

Ob upoštevanju navedenega pripravljavka mnenja meni, da bi moral odbor ITRE pozvati odbor REGI kot pristojni odbor ter odbora ECON in BUDG kot pridružena odbora, naj predlog Komisije zavrnejo.

******

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da predlaga zavrnitev predloga Komisije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

Referenčni dokumenti

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

14.12.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

14.12.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Sofia Sakorafa

22.2.2018

Datum sprejetja

10.7.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Markus Pieper, Dominique Riquet

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Romeo Franz, Ulrike Rodust

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

51

+

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Marisa Matias, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

6

-

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

Mnenje Odbora za regionalni razvoj z dne 20. 2. 2018 za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve o Evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018 (2017/2226(INI)), točka 4.

(2)

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del: Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov XVIII: Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija – člen 174 (prejšnji člen 158 PES), Uradni list 115, 9.5.2008, str. 127.

(3)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Sodoben proračun za Unijo, ki varuje, opolnomoča in ščiti: večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0321), 2.5.2018, str. 10.

(4)

Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasbourgu, v četrtek, 15. marca 2018, večja interpelacija, vprašanje za ustni odgovor v imenu odbora REGI o rezervi za uspešnost evropskih strukturnih in investicijskih skladov.


MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (2.10.2018)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Pripravljavec mnenja: Daniel Buda

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja se je seznanil s predlogom Komisije, s katerim bi se državam članicam omogočilo, da rezervo za uspešnost, vključeno v uredbo, v celoti ali deloma dodelijo za podporo zavezam držav članic v zvezi s strukturnimi reformami. Odločitev o uporabi rezerve za uspešnost za strukturne reforme bi bila popolnoma prepuščena presoji držav članic, ki se jih pozove, naj pripravijo uradni predlog za prerazporeditev, vključno z ukrepi za izvajanje reforme, mejniki, cilji in časovnim razporedom. Komisija bi ocenila predlog in sprejela sklep z izvedbenim aktom.

Namen predloga Evropske komisije je, da se znesek, dodeljen za rezervo za uspešnost, preusmeri v strukturne reforme. Veljavna uredba o skupnih določbah za sporazume o partnerstvu določa, da se te dodelitve uporabijo za posebne prednostne naloge.

Pripravljavec mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja meni, da bi bilo treba sredstva, dodeljena za rezervo za uspešnost, uporabiti, kot je bilo prvotno namenjeno, saj so namenjena projektom, ki se financirajo prek Evropskega sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Če bi se sredstva, dodeljena za rezervo za uspešnost, uporabila za strukturne reforme, bi to lahko odvrnilo od naložb v kmetijstvo in razvoj podeželja, zato pripravljavec mnenja predlaga, naj se predlog Komisije o spremembi uredbe o skupnih določbah zavrne.

******

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, naj predlaga zavrnitev predloga Komisije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

Referenčni dokumenti

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

14.12.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

14.12.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Daniel Buda

30.5.2018

Datum sprejetja

1.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Molly Scott Cato, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Thomas Waitz

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Renata Briano

 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

41

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov (4.9.2018)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Pripravljavka mnenja: Sirpa Pietikäinen

******

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, naj predlaga zavrnitev predloga Evropske komisije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

Referenčni dokumenti

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

14.12.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

FEMM

14.12.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Sirpa Pietikäinen

26.2.2018

Obravnava v odboru

9.7.2018

 

 

 

Datum sprejetja

3.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria Noichl, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jérôme Lavrilleux, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Monika Vana, Julie Ward

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Patrick O’Flynn, Patrizia Toia

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

NI

Krisztina Morvai

PPE

José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Monika Vana

1

-

EFDD

Patrick O'Flynn

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

Referenčni dokumenti

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Datum predložitve EP

6.12.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

14.12.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.12.2017

CONT

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

 

ENVI

14.12.2017

ITRE

14.12.2017

TRAN

14.12.2017

AGRI

14.12.2017

 

PECH

14.12.2017

CULT

14.12.2017

FEMM

14.12.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

EMPL

24.9.2018

TRAN

22.1.2018

PECH

24.1.2018

CULT

22.1.2018

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Lambert van Nistelrooij

25.1.2018

Constanze Krehl

25.1.2018

 

 

Obravnava v odboru

25.4.2018

20.6.2018

10.7.2018

 

Datum sprejetja

9.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Andrej Novakov (Andrey Novakov), Paul Nuttall, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, John Howarth, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

Datum predložitve

11.10.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

26

+

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Laurenţiu Rebega

EFDD

Paul Nuttall

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Derek Vaughan, Julie Ward, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

-

ALDE

Elsi Katainen, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

2

0

ALDE

Ivan Jakovčić

ECR

John Flack

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 19. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov