Förfarande : 2017/0336(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0316/2018

Ingivna texter :

A8-0316/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.8

Antagna texter :

P8_TA(2018)0407

BETÄNKANDE     ***I
PDF 631kWORD 79k
11.10.2018
PE 623.856v03-00 A8-0316/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Utskottet för regional utveckling

Föredragande: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0826),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 175.3 och 177 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0432/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 mars 2018(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0316/2018).

l.  Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Syftet med detta förslag, som antogs av kommissionen den 6 december 2017, är att ändra förordningen om gemensamma bestämmelser för att göra det möjligt att använda resultatreserven (6 procent av de medel som anslagits till Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden inom ramen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt, samt till Ejflu och EHFF) till strukturreformer i stället för till de ”särskilda prioriteringar” som fastställs i partnerskapsöverenskommelserna. I synnerhet är förslaget ett försök att i förordningen om gemensamma bestämmelser införa artiklarna 22.1a, 22.8 och 23a som fastställer principer och förfaranden för att använda sammanhållningspolitiska medel till strukturreformer. Följdändringar påverkar dessutom bestämmelserna i den förordningen vad gäller dess mål, definitioner och rapporteringsskyldigheter.

Medföredragandena har mycket noggrant behandlat förslaget och kommit fram till att det bör förkastas.

Även om parlamentet inte från början stödde idén om en resultatreserv när det befintliga sammanhållningspaketet antogs, anser medföredragandena att det är viktigt att medlen i resultatreserven används för sitt ursprungliga ändamål, dvs. olika sammanhållningsprojekt, och inte omdirigeras för att stödja strukturreformer. Detta betyder inte att strukturreformer inte är viktiga: i andra sammanhang har utskottet för regional utveckling stött en ökning av budgeten för strukturreformer. Lokala myndigheter och berörda aktörer räknar dock i de flesta fall med de 6 procent som avsatts i resultatreserven för att kunna finansiera projekt som redan planerats fram till slutet av innevarande planeringsperiod.

Utskottet för regional utveckling har hållit en rad samråd om detta förslag, inbegripet diskussioner i utskottet med kommissionens vice ordförande Dombrovskis, kommissionens avdelningar (både stödtjänsten för strukturreformer och GD Regio), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, rådets ordförandeskap och revisionsrätten. Över lag har medföredragandena intrycket att stödet för förslaget generellt sett är mycket litet och att väldigt få berörda parter stöder den föreslagna möjligheten att använda resultatreserven till strukturreformer.


YTTRANDE från budgetutskottet (30.8.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Föredragande av yttrande (*): Jens Geier

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden tar del av kommissionens förslag om att ge medlemsstaterna möjlighet att fördela hela eller delar av den resultatreserv som ingår i förordningen till att stödja medlemsstaternas åtaganden om strukturreformer. Beslutet att använda resultatreserven för strukturreformer ska, enligt förslaget, helt och hållet fattas av medlemsstaterna, som uppmanas att lägga fram ett officiellt förslag för denna omfördelning inklusive åtgärder för genomförandet av reformen, milstolpar, mål och en tidsplan. Kommissionen ska sedan utvärdera förslaget och anta ett beslut genom en genomförandeakt.

Möjligheten att använda resultatreserven för strukturreformer undergräver tydligt dess ursprungliga syfte och syftet med sammanhållningspolitiken, med tanke på att resultatreserven inrättades för att anslå medel till sådana program inom ramen för ESI‑fonderna som uppnått sina delmål. Eftersom kommissionen kommer att göra en översyn av dessa program 2019 har programmen strävat efter att uppnå sina delmål och räknar med medlen från resultatreserven. Om medlemsstaterna nu kan besluta att använda reserven för ett annat ändamål kan sammanhållningsprogrammen drabbas av ekonomisk osäkerhet och förseningar i genomförandet. Incitamentet för att göra program inom ramen för ESI-fonderna framgångsrika skulle gå förlorat.

Dessutom underordnar ändringsförordningen sammanhållningspolitiken under den europeiska planeringsterminen, trots att den har sina egna mål som fastställs i fördraget.

Valet av direkt förvaltning för att stödja strukturreformerna med medel som skulle ha gått till sammanhållningspolitiken skulle också strida mot sammanhållningspolitikens princip om medfinansiering.

Dessutom gör kommissionen ingen tydlig definition av strukturreformer i sitt förslag, vilket gör omfördelningen av medel från resultatreserven ännu mer oklar.

Slutligen motiverar kommissionen sitt förslag med att det ska fungera som ett pilotprojekt för nästa fleråriga budgetram. Resultatet från denna pilotfas kommer dock inte att kunna beaktas i utformningen av nästa fleråriga budgetram.

Med tanke på allt detta föreslår föredraganden att kommissionens förslag ska förkastas, eftersom det är det bästa sättet att säkerställa en effektiv, självständig och framgångsrik sammanhållningspolitik.

******

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

Referensnummer

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

14.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.12.2017

Associerat/Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

19.4.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jens Geier

23.4.2018

Behandling i utskott

19.6.2018

10.7.2018

 

 

Antagande

29.8.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan Štefanec, Marco Valli

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

30

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

1

-

ALDE

Nedzhmi Ali

2

0

ALDE

Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (4.10.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Föredragande av yttrande: Derek Vaughan

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden har tagit del av kommissionens förslag om att ge medlemsstaterna möjlighet att fördela hela eller delar av resultatreserven i förordningen om gemensamma bestämmelser till att stödja strukturreformer i medlemsstaterna. Beslutet att använda resultatreserven för strukturreformer ska, enligt förslaget, helt och hållet fattas av medlemsstaterna, som måste lägga fram ett officiellt förslag för denna omfördelning, med uppgifter om åtgärder för genomförandet av reformerna, delmål, mål och en tidsplan. Kommissionen ska sedan utvärdera förslaget och anta ett beslut via en genomförandeakt.

Syftet med den europeiska planeringsterminen är att göra det möjligt för medlemsstaterna att samordna sin ekonomiska politik genom att

• säkerställa sunda offentliga finanser (undvika alltför stor statsskuld),

• förhindra alltför stora makroekonomiska obalanser i EU,

• stödja strukturreformer, för att skapa fler jobb och mer tillväxt, och

• stimulera investeringar. 

Medlemsstaternas myndigheter fastställde sina planer för hur de tänkte använda finansieringen från de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) 2014‑2020 i partnerskapsöverenskommelserna, som sen godkändes av kommissionen.

Det är upp till medlemsstaterna att föreslå konkreta program och projekt som ESI-fondernas pengar ska gå till.

Syftet med resultatreserven är att skärpa fokus på att uppnå resultat och att uppfylla målen i unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Reserven uppgår till 6 procent av de totala anslagen till målet Investering för tillväxt och sysselsättning, liksom till Ejflu och till åtgärder som finansieras inom ramen för delad förvaltning inom EHFF-förordningen, som fastställts för varje medlemsstat.

Möjligheten att använda resultatreserven för strukturreformer undergräver klart dess ursprungliga syfte och syftet med sammanhållningspolitiken, med tanke på att resultatreserven inrättades för att anslå medel till sådana ESI-fondsprogram som uppnått sina delmål. Kommissionen kommer att göra en översyn av dessa program 2019, och inom programmen har man därför strävat efter att uppnå delmålen och räknat med medlen från resultatreserven. Om medlemsstaterna nu kan besluta att använda reserven för ett annat ändamål kan sammanhållningsprogrammen drabbas av ekonomisk osäkerhet och förseningar i genomförandet. Incitamentet för att sträva efter goda resultat inom ESI-programmen skulle gå förlorat.

******

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

Referensnummer

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

14.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

14.12.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Derek Vaughan

4.9.2018

Antagande

4.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

10

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Dennis de Jong

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean Arthuis, Richard Ashworth

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

10

+

ALDE

GUE/NGL

EPP

S&D

Verts/ALE

Jean Arthuis

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Bart Staes

6

-

ALDE

EPP

Nedzhmi Ali

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

1

0

EFDD

Jonathan Bullock

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (26.4.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för regional utveckling ansvarigt utskott att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  En förutsättning för all omfördelning från resultatreserven bör vara att alla åtaganden avseende genomförande av reformer som fastställts inom ramen för europeiska planeringsterminen fullgjorts. Genomförandet av strukturreformer bör prioriteras, då dessa bäst kan bidra till de nationella ekonomiernas motståndskraft och har positiv inverkan på andra medlemsstater. Hit hör reformer på produkt- och arbetsmarknaden, skattereformer, utvecklingen av kapitalmarknader, reformer för att förbättra företagsklimatet, investeringar i humankapital och reformer av den offentliga förvaltningen.

(3)  En förutsättning för all omfördelning från resultatreserven bör vara att alla åtaganden avseende genomförande av reformer som fastställts inom ramen för europeiska planeringsterminen fullgjorts. Genomförandet av strukturreformer bör prioriteras, då dessa bäst kan bidra till de nationella ekonomiernas motståndskraft och har positiv inverkan på andra medlemsstater. Hit hör reformer på produkt- och arbetsmarknaden, skattereformer, utvecklingen av kapitalmarknader, reformer för att förbättra företagsklimatet, investeringar i humankapital och reformer av den offentliga förvaltningen, på villkor att dessa reformer inte leder till sänkta standarder och försämrade villkor på arbetsmarknaden, i produktionen eller i själva produkterna.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

Referensnummer

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

14.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

14.12.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Adina-Ioana Vălean

26.2.2018

Antagande

25.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

10

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina‑Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

41

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

10

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NLG

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Elisabetta Gardini

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (11.7.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Föredragande av yttrande: Sofia Sakorafa

KORTFATTAD MOTIVERING

För att försöka bemöta kritiken om bristande strategisk motivering – och ansvarstagande – för utgifter inom EU:s sammanhållningsfonder infördes ökad resultatinriktning programperioden 2014–2020. En resultatram fastställdes för varje operativt program, där man specificerade investeringarnas förväntade resultat och hur man skulle mäta framstegen på väg mot målen.

Senast 2019 kommer en översyn att göras och de program och prioriteringar som uppnått sina delmål och slutmål kommer att få tillgång till den tillhörande resultatreserven (6 % av de resurser som tilldelats genom Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden). De som allvarligt misslyckats med att uppnå sina delmål kan eventuellt få böta.

Föredraganden är negativt överraskad av kommissionens förslag, som kort och gott uppmanar medlemsstaterna att frivilligt, helt eller delvis, låta förvaltningen av pengarna i resultatreserven styras av kommissionens iver att genomföra horisontella strukturreformer med koppling till den europeiska planeringsterminen.

För det första anser föredraganden att sammanhållningspolitiken och den europeiska planeringsterminen varken har samma mål eller tjänar samma syfte. Förhandsvillkor och makroekonomiska villkor medför stora risker vad gäller att uppnå en hållbar, rättvis och balanserad tillväxt. Europaparlamentet har vid flera tillfällen understrukit att sammanhållningspolitikens ”interaktion med den europeiska planeringsterminen inte bör förhindra uppfyllandet av dess verkliga mål i enlighet med fördragen”(1). Att avleda ytterligare 21 miljarder euro till mål som är strikt kopplade till den europeiska ekonomiska styrprocessen avviker klart från sammanhållningspolitikens huvudsakliga mål, nämligen att ”minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer”(2).

Att omleda så stora summor kommer att störa genomförandet och skada politikens potentiella verkan. Viktiga och kompletterande sammanhållningspolitiska principer, t.ex. konkret solidaritet, rättvis omfördelning av tillgångar och själva idén med resultatbetingade incitament och belöningar, kommer att allvarligt undergrävas.

Vad gäller förfarandet har föredraganden starka invändningar. Förslaget kommer för sent och är extremt otydligt. Ändringarna kommer att ha retroaktiv verkan, skulle kunna rubba budgeten för de överenskomna årliga nationella beloppen och kan störa redan planerade utgifter för specifika projekt.

Föredraganden kritiserar att andra EU-finansieringsinstrument stöder strukturreformer som är inriktade på den europeiska planeringsterminen under innevarande programperiod. Omfördelning av sammanhållningspengar till förmån för t.ex. stödprogrammet för strukturreformer har redan gjorts, och nu föreslår kommissionen en kraftig ökning av anslagen till detta stödprogram. Balansen skulle dessutom kunna försämras ytterligare i nästa programplaneringsperiod 2021–2027. Kommissionen föreslår ett nytt reformstödprogram med en budget på 25 miljarder euro – som finansieras genom flexibilitetsinstrumentet och hålls separat från EU:s struktur- och investeringsfonder – och planerar samtidigt att minska de totala anslagen till sammanhållningspolitiken med 7 %(3).

Delad förvaltning ger intryck av delat ansvar, men om en medlemsstat beslutar sig för att helt eller delvis använda resultatreserven till stöd för strukturreformer innebär det att man går över till direkt förvaltning. Följaktligen kommer eventuella förslag om reformåtaganden att bedömas, godkännas och förvaltas enbart av kommissionen.

Föredraganden beklagar att förslaget går stick i stäv med andra kommissionsuttalanden i parlamentets kammare den senaste tiden (mars 2018)(4). Eftersom kommissionen inte sagt sig ha någon avsikt att ändra datum för resultatbedömningen och tilldelningen av resultatreserven, skulle en ändring av resultatreservens inriktning och förvaltning i detta skede vara ett klart fall av dubbelmoral.

Med beaktande av ovanstående anser föredraganden att ITRE-utskottet bör uppmana REGI‑utskottet, som ansvarigt utskott, samt ECON-utskottet och BUDG-utskottet, som associerade utskott, att förkasta kommissionens förslag.

******

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

Referensnummer

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

14.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

14.12.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Sofia Sakorafa

22.2.2018

Antagande

10.7.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michał Boni, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Markus Pieper, Dominique Riquet

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Romeo Franz, Ulrike Rodust

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

51

+

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Romeo Franz, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz

6

-

ALDE

Fredrick Federley, Gesine Meissner, Caroline Nagtegaal, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

Regionutskottets yttrande (20.2.2018), till utskottet för ekonomi och valutafrågor och deras betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 (2017/2226(INI)), punkt 4.

(2)

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Tredje delen: Unionens politik och inre åtgärder – Avdelning XVIII: Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning – Artikel 174 (f.d. artikel 158 i EG-fördraget), EUT 115, 9.5.2008, s. 127.

(3)

Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021-2027 (COM(2018)0321), 2.5.2018, s. 10.

(4)

Europaparlamentets plenarsammanträde, torsdagen den 15 mars 2018, större interpellation, fråga för muntligt besvarande från REGI-utskottet om ESI-fondernas resultatreserv.


YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (2.10.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Föredragande av yttrande: Daniel Buda

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden tar del av kommissionens förslag om att ge medlemsstaterna möjlighet att fördela hela eller delar av den resultatreserv som ingår i förordningen till att stödja medlemsstaternas åtaganden om strukturreformer. Beslutet att använda resultatreserven för strukturreformer ska, enligt förslaget, helt och hållet fattas av medlemsstaterna, som uppmanas att lägga fram ett officiellt förslag för denna omfördelning inklusive åtgärder för genomförandet av reformen, milstolpar, mål och en tidsplan. Kommissionen ska sedan utvärdera förslaget och anta ett beslut genom en genomförandeakt.

Europeiska kommissionens förslag syftar till att omdirigera det belopp som anslagits för resultatreserven till strukturreformer. Enligt den nuvarande förordningen om gemensamma bestämmelser ska det i partnerskapsavtalen fastställas att dessa anslag ska användas för särskilda prioriteringar.

Föredraganden i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling anser att de medel som anslagits till resultatreserven bör användas på det sätt som det ursprungligen var tänkt, eftersom de är inriktade på projekt som finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om de medel som anslagits för resultatreserven utnyttjas för strukturreformer, skulle detta kunna leda till att dessa medel styrs bort från investeringar i jordbruk och landsbygdsutveckling. Föredraganden föreslår därför att kommissionens förslag om ändring av förordningen om gemensamma bestämmelser förkastas.

******

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott rekommendera att kommissionens förslag förkastas.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

Referensnummer

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

14.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

14.12.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Daniel Buda

30.5.2018

Antagande

1.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Renata Briano

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

41

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew, Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (4.9.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

(COM(2017)0826 – C8‑0432/2017 – 2017/0336(COD))

Föredragande av yttrande: Sirpa Pietikäinen

******

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

Referensnummer

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

14.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

FEMM

14.12.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Sirpa Pietikäinen

26.2.2018

Behandling i utskott

9.7.2018

 

 

 

Antagande

3.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria Noichl, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Slutomröstning: närvarande suppleanter

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jérôme Lavrilleux, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Monika Vana, Julie Ward

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Patrick O’Flynn, Patrizia Toia

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

22

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

NI

Krisztina Morvai

PPE

José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Monika Vana

1

-

EFDD

Patrick O'Flynn

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

Referensnummer

COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)

Framläggande för parlamentet

6.12.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

14.12.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.12.2017

CONT

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

 

ENVI

14.12.2017

ITRE

14.12.2017

TRAN

14.12.2017

AGRI

14.12.2017

 

PECH

14.12.2017

CULT

14.12.2017

FEMM

14.12.2017

 

Inget yttrande avges

       Beslut

EMPL

24.9.2018

TRAN

22.1.2018

PECH

24.1.2018

CULT

22.1.2018

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Lambert van Nistelrooij

25.1.2018

Constanze Krehl

25.1.2018

 

 

Behandling i utskott

25.4.2018

20.6.2018

10.7.2018

 

Antagande

9.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, John Howarth, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

Ingivande

11.10.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

26

+

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Laurenţiu Rebega

EFDD

Paul Nuttall

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Derek Vaughan, Julie Ward, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

-

ALDE

Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

2

0

ALDE

Ivan Jakovčić

ECR

John Flack

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 19 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy