ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

11.10.2018 - (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Фредерик Рийс


Процедура : 2018/0172(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0317/2018

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0340),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0218/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, както и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по рибно стопанство (A8-0317/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  поради голямата функционалност и относително ниската цена на пластмасите този материал все повече се разпространява повсеместно в ежедневието. Нарастващата му употреба за широка гама от приложения с кратък жизнен цикъл, които не са предназначени за повторна употреба или рентабилно рециклиране, означава, че свързаните с тях модели на производство и потребление стават все по-неефикаснини и линейни. Ето защо, в контекста на плана за действие за кръговата икономика32, в европейската стратегия за пластмасите33 Комисията заключава, че трябва да се търси решение за постоянно нарастващото образуване на пластмасови отпадъци и тяхното изпускане в околната среда, в частност в морската среда, ако искаме да постигнем истинска кръгов жизнен цикъл при пластмасите.

(1)  поради голямата функционалност и относително ниската цена на пластмасите този материал все повече се разпространява повсеместно в ежедневието. Световното производство на пластмаса рязко се увеличи и през 2017 г. достигна 348 милиона тона. Европейският дял от това производство се равнява на 18,5% (64,4 милиона тона, увеличение с 3,4% в сравнение с производството през предходната година). Нарастващата му употреба за широка гама от приложения с кратък жизнен цикъл, които не са предназначени за повторна употреба или рентабилно рециклиране, означава, че свързаните с тях модели на производство и потребление стават все по-неефикасни и линейни. Ето защо, в контекста на плана за действие за кръговата икономика32, в европейската стратегия за пластмасите33 Комисията заключава, че трябва да се търси решение за постоянно нарастващото образуване на пластмасови отпадъци и тяхното изпускане в околната среда, в частност в морската среда, ако искаме да постигнем истински кръгов жизнен цикъл при пластмасите и да намалим общото количество пластмаси в околната среда. Европейската стратегия за пластмасите е малка първа крачка към въвеждането на кръгова икономика, основана на намаляването, повторната употреба и рециклирането на всички пластмасови продукти.

__________________

__________________

32 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015) 0614 final).

32 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015) 0614 final).

33 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018) 28 final).

33 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018) 28 final).

Обосновка

При все че това е световен проблем, Европейският съюз трябва да поеме своята отговорност и да се превърне в международен лидер в борбата с отпадъците в морските води.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Пластмасите имат полезна роля в икономиката и правят възможни основни приложения в много сектори. По-специално пластмасите се използват за опаковки (40%) и в строителния сектор (20%). Важна е и употребата на пластмаси в автомобилната промишленост, електрическото и електронното оборудване, хранителната промишленост и селското стопанство. Независимо от това значителното отрицателно въздействие на определени пластмасови продукти върху околната среда, здравето и икономиката налага създаването на правна уредба за ефективното намаляване на това значително отрицателно въздействие, включително чрез ограничение за пускането на пазара на определени продукти за еднократна употреба, за които има налични алтернативи, които са съвместими в по-голяма степен с кръговата икономика.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Подходите на кръговата икономика, които отдават предимство на продуктите, които могат да бъдат повторно употребявани, и системите за повторна употреба, ще доведат до намаляване на образуваните отпадъци, а предотвратяването на отпадъците заема първо място в йерархията на отпадъците, заложена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34.Такива подходи са също така в съответствие с цел за устойчиво развитие № 12 на Организацията на обединените нации35 за осигуряване на устойчиви модели на потребление и на производство.

(2)  Мерките, определени в настоящата директива, следва изцяло да са подчинени на подходите на кръговата икономика, които отдават предимство на безопасните и нетоксични продукти, които могат да бъдат повторно употребявани и не съдържат никакви опасни вещества, и системите за повторна употреба пред продуктите за еднократна употреба. Целта на всички мерки следва преди всичко да е намаляване на образуваните отпадъци и насърчаване на предотвратяването на отпадъците, тъй като това заема първо място в йерархията на отпадъците, заложена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34. Тъй като всички продукти за еднократна употреба оказват отрицателно въздействие върху климата или околната среда поради краткия си жизнен цикъл, трябва да се даде приоритет на предотвратяването на отпадъците и на повторното използване на продукти, което може да осигури по-големи икономии на СО2 и ценни суровини. Настоящата директива ще допринесе за постигането на цел за устойчиво развитие №12 на Организацията на обединените нации35 за осигуряване на устойчиви модели на потребление и на производство.

__________________

__________________

34 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

34 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

35 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.

35 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Замърсяването с морски отпадъци има трансграничен характер и се признава като глобален проблем. Намаляването на морските отпадъци е действие от ключово значение за постигането на цел за устойчиво развитие № 14 на Организацията на обединените нации, която призовава за опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие36. Съюзът трябва да играе своята роля в борбата с морските отпадъци и да се стреми да бъде лидер, определящ стандартите за света. Във връзка с това Съюзът работи съвместно с партньори в много международни форуми като Г-20, Г-7 и ООН за насърчаване на съгласувани действия. Настоящата инициатива е част от усилията на Съюза в това отношение.

(3)  Замърсяването с морски отпадъци има трансграничен характер и се признава като глобален проблем. Все по-големи количества отпадъци достигат до световните океани и засягат здравето на екосистемите, като убиват животните. Намаляването на морските отпадъци е действие от ключово значение за постигането на цел за устойчиво развитие №14 на Организацията на обединените нации, която е насочена към опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие36. Съюзът трябва да играе своята роля в борбата с морските отпадъци, като предотвратява генерирането на отпадъци и управлява морските отпадъци по-ефективно, и да се стреми да бъде лидер, определящ стандартите за света. Във връзка с това Съюзът работи съвместно с партньори в много международни форуми като Г-20, Г-7 и ООН за насърчаване на съгласувани действия. Настоящата инициатива е част от усилията на Съюза в това отношение.

_________________

_________________

36 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.

36 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В Съюза 80 – 85% от морските отпадъци, измерени чрез преброяване по плажовете, представляват пластмаса, като 50% от тях са пластмасови изделия за еднократна употреба и 27% са изделия, свързани с риболова. Пластмасовите продукти за еднократна употреба включват разнообразна гама от често използвани бързооборотни потребителски продукти, които се изхвърлят, след като са били използвани веднъж за целта, за която са предоставени, рядко се рециклират и лесно водят до замърсяване с отпадъци. Значителна част от риболовните съоръжения, предлагани на пазара, не се събират за третиране. Поради това пластмасовите продукти за еднократна употреба и риболовните съоръжения, съдържащи пластмаси, са особено сериозен проблем в контекста на морските отпадъци и представляват сериозен риск за морските екосистеми, биологичното разнообразие и потенциално за здравето на човека, и причиняват щети за дейности като туризма, рибарството и корабоплаването.

(5)  В Съюза 80 – 85% от морските отпадъци, измерени чрез преброяване по плажовете, представляват пластмаса, като 50% от тях са пластмасови изделия за еднократна употреба и 27% са изделия, свързани с риболова.Пластмасовите продукти за еднократна употреба включват разнообразна гама от често използвани бързооборотни потребителски продукти, които се изхвърлят, след като са били използвани веднъж за целта, за която са предоставени, рядко се рециклират и лесно водят до замърсяване с отпадъци. Значителна част от риболовните съоръжения и съоръженията за аквакултури, предлагани на пазара, не се събират за третиране. Поради това пластмасовите продукти за еднократна употреба и риболовните съоръжения и съоръженията за аквакултури, съдържащи пластмаси, като винтери, капани, поплавъци и шамандури, мрежи, въжета, жици, корди и въдици, са особено сериозен проблем в контекста на морските отпадъци и представляват сериозен риск за морските екосистеми, биологичното разнообразие, както и за здравето на човека и на животните, и причиняват щети за дейности като туризма, рибарството и корабоплаването.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  На заседанието си на 25 юни 2018 г. Съветът прие заключения относно „Изпълнение на плана за действие на ЕС за кръговата икономика“, в които ясно подкрепя действията, предприети на европейско и световно равнище, за ограничаване на използването на пластмасови микрочастици, нарочно добавени към продуктите, както и на използването на разградими при окисляване пластмаси в Съюза, и действията, предвидени в стратегията за пластмасите по отношение на намаляването на пластмасовите микрочастици от текстилни материали, автомобилни гуми и изпускане на предпроизводствени пластмасови гранули. Съюзът вече предприема действия, тъй като съгласно Регламента REACH съществува непрекъснат процес, като Комисията поиска от Европейската агенция по химикали да разработи досие по приложение XV за ограничаване на използването на умишлено добавени микропластмасови частици в потребителски продукти или продукти за професионална употреба от всякакъв вид.

Обосновка

Тъй като много държави членки вече са приели законодателство в тази област, е важно ЕС да предприеме действия въз основа на оценка на Европейската агенция по химикали и да предложи до 2020 г. ограничение за използването на умишлено добавени микропластмасови частици в потребителски продукти или продукти за професионална употреба.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Съюзът следва да възприеме всеобхватен подход към проблема с пластмасовите микрочастици и следва да насърчава всички производители да ограничават строго пластмасовите микрочастици в състава на своите продукти, като специално внимание се обръща на производителите на текстил и гуми, тъй като синтетичните облекла и гумите са източник на 63% от пластмасовите микрочастици, които се озовават пряко във водната среда.

Обосновка

Въпреки че пластмасовите микрочастици (т.е. парчета от пластмаса, по-малки от 5 mm) не са включени в обхвата и за тях не са предприети конкретни действия в рамките на стратегията за пластмасите, е важно да се уточни, че Европейският съюз следва да разполага с всеобхватен подход по отношение на този проблем предвид въздействието на пластмасовите отпадъци в моретата върху околната среда, морската фауна и човешкото здраве.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Съществуващото законодателство на Съюза40 и инструментите на политиката предвиждат някои регулаторни ответни мерки за справяне с морските отпадъци. По-специално, пластмасовите отпадъци подлежат на общите мерки и целеви стойности на Съюза за управление на отпадъците, като например целевата стойност за рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки41 и наскоро приетата в рамките на стратегията за пластмасите42 цел да се гарантира, че всички пластмасови опаковки ще бъдат годни за рециклиране до 2030 г. Въздействието на това законодателство върху морските отпадъци обаче не е достатъчно, а обхватът и равнището на амбиция на националните мерки за предотвратяване и намаляване на морските отпадъци се различават. Освен това някои от тези мерки, в частност ограниченията за търговия с пластмасови продукти за еднократна употреба, могат да създадат пречки пред търговията и да нарушат конкуренцията в Съюза.

(6)  Правилното управление на отпадъците продължава да бъде от съществено значение за предотвратяването на (морските) отпадъци. Съществуващото законодателство на Съюза40 и инструментите на политиката предвиждат някои регулаторни ответни мерки за справяне с морските отпадъци. По-специално, пластмасовите отпадъци подлежат на общите мерки и целеви стойности на Съюза за управление на отпадъците, като например целевата стойност за рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки41 и наскоро приетата в рамките на стратегията за пластмасите42 цел да се гарантира, че всички пластмасови опаковки ще бъдат годни за рециклиране до 2030 г. Въздействието на това законодателство върху морските отпадъци обаче не е достатъчно, а обхватът и равнището на амбиция на националните мерки за предотвратяване и намаляване на морските отпадъци се различават. Освен това някои от тези мерки, в частност ограниченията за търговия с пластмасови продукти за еднократна употреба, могат да създадат пречки пред търговията и да нарушат конкуренцията в Съюза.

__________________

__________________

40 Директива 2008/98/ЕО, Директива 2000/59/ЕО, Директива 2000/60/ЕО, Директива 2008/56/ЕО и Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

40 Директива 2008/98/ЕО, Директива 2000/59/ЕО, Директива 2000/60/ЕО, Директива 2008/56/ЕО и Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

41 Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).

41 Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).

42 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018) 28 final).

42 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018) 28 final).

Обосновка

Важно е да се подчертае, че предотвратяването на отпадъци започва с правилното управление на отпадъците.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Насърчаването на научните изследвания и иновациите в сектора на опаковките е ключов фактор за стимулиране на по-устойчива верига за създаване на стойност. За постигането на тази цел е необходимо да се укрепят съответните механизми за финансиране в контекста на европейските програмни инструменти за научноизследователска и развойна дейност, например рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации (т.е. „Хоризонт 2020“), с оглед на предстоящата стратегическа програма за научни изследвания и иновации за пластмасите.

Обосновка

Предоставянето на необходимото подпомагане и ресурси за научни изследвания и иновации в сектора на опаковките е необходима стъпка към постигането на целите на стратегията за пластмасите.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да се съсредоточат усилията там, където са най-необходими, настоящата директива следва да обхваща само най-често срещаните пластмасови продукти за еднократна употреба, които е изчислено, че представляват около 86% от пластмасите за еднократна употреба, които се срещат по плажове в Съюза, отчетени чрез преброяване.

(7)  За да се съсредоточат усилията там, където са най-необходими, настоящата директива следва да обхваща само най-често срещаните пластмасови продукти за еднократна употреба, както и риболовните съоръжения. За пластмасовите продукти за еднократна употреба, обхванати от мерките съгласно настоящата директива, е изчислено, че представляват около 86% от пластмасите за еднократна употреба, които се срещат по плажове в Съюза, отчетени чрез преброяване.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Настоящата директива не засяга разпоредбите, установени с Директива 94/62/ЕО по отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, считани за опаковки съгласно определението в член 3, параграф 1 от посочената директива.

Обосновка

Необходимо е пояснение относно пластмасовите опаковки за еднократна употреба, обхванати от Директива 94/62/ЕО.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  В доклада от прегледа на Комисията следва да се посочва дали обхватът може да бъде разширен, за да включи продуктите за еднократна употреба по принцип.

Обосновка

Прегледът следва да проучи възможността за разработване на ясен и последователен подход относно продуктите за еднократна употреба, който отчита принципите на жизнения цикъл.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)   Наземното замърсяване и замърсяването на почвата с по-големи пластмасови изделия и отчупилите се от тях парчета или пластмасови микрочастици може да бъде значително на местно или регионално равнище. На местно равнище то може да бъде значително поради интензивното използване на пластмаси в селското стопанство. За да се намали въздействието на пластмасовите отпадъци върху околната среда и здравето на човека и животните, замърсяването с пластмаси от земеделската земя също следва да се проучи задълбочено.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Пластмасовите продукти следва да се произвеждат, като се отчита целият им жизнен цикъл. Екопроектирането на пластмасовите продукти следва винаги да отчита фазата на производство, възможността за рециклиране и евентуално възможността за повторна употреба на продукта. Когато е целесъобразно, производителите следва да бъдат насърчавани да използват единични или съвместими полимери за производството на своите продукти, за да се опрости сортирането и да се подобрят възможностите за рециклиране, особено по отношение на пластмасовите опаковки.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) За да се определи ясно приложното поле на настоящата директива, трябва да се даде определение на понятието „пластмасов продукт за еднократна употреба“. Определението следва да изключва пластмасови продукти, които са замислени, проектирани и пуснати на пазара, за да направят в рамките на своя експлоатационен живот многократни цикли или обороти, като се пълнят отново или се използват повторно за същата цел, за която са били определени.

(9)  За да се определи ясно приложното поле на настоящата директива, трябва да се даде определение на понятието „пластмасов продукт за еднократна употреба“. Определението следва да включва продукти за еднократна употреба, които са произведени изцяло или частично от пластмаса и които са замислени, проектирани или пуснати на пазара с цел да бъдат използвани само веднъж за кратък период от време, преди да бъдат изхвърлени, и следователно следва да изключва пластмасовите продукти, които са замислени, проектирани и пуснати на пазара, за да направят в рамките на своя експлоатационен живот многократни цикли или обороти, като се пълнят отново или се използват повторно за същата цел, за която са били определени.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Чрез запазване на стойността на продуктите и материалите за възможно най-дълъг период от време и генериране на по-малко отпадъци икономиката на Съюза може да стане по-конкурентоспособна и по-устойчива, като същевременно се намали натискът върху ценните ресурси и околната среда.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба следва да бъдат разгледани чрез една или няколко мерки, в зависимост от различни фактори, като например наличието на подходящи и по-устойчиви алтернативи, възможността за промяна на моделите на потребление и степента, до която те вече са обхванати от съществуващото законодателство на Съюза.

(10)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба следва да бъдат разгледани чрез една или няколко мерки в зависимост от различни фактори, като например наличието на подходящи и по-устойчиви алтернативи, като се вземат предвид принципите на жизнения цикъл, възможността за промяна на моделите на потребление и степента, до която те вече са обхванати от съществуващото законодателство на Съюза.

Обосновка

Важно е тези мерки да подобряват цялостния резултат за околната среда, като се вземат предвид принципите на жизнения цикъл.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За някои пластмасови продукти за еднократна употреба все още не съществуват подходящи и по-устойчиви леснодостъпни алтернативи и се очаква потреблението на повечето пластмасови продукти за еднократна употреба от този вид да се увеличи. За да се обърне тази тенденция и да се насърчат усилията за постигане на по-устойчиви решения, държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат необходимите мерки за постигане на значително намаляване на потреблението на тези продукти, без да се излагат на риск хигиената на храните или безопасността на храните, добрите хигиенни практики, добрите производствени практики, информацията за потребителите или изискванията за проследимост, определени в законодателството на Съюза в областта на храните44.

(11)  За някои пластмасови продукти за еднократна употреба все още не съществуват подходящи и по-устойчиви леснодостъпни алтернативи и се очаква потреблението на повечето пластмасови продукти за еднократна употреба от този вид да се увеличи. За да се обърне тази тенденция и да се насърчат усилията за постигане на безопасни и устойчиви решения, държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат необходимите мерки за постигане на амбициозно и устойчиво намаляване на потреблението на тези продукти, както се прави с пластмасовите торбички в съответствие с Директива 94/62/ЕО, изменена от Директива (ЕС) 2015/720 на Европейския парламент и на Съвета43a, без да се нарушава член 18 от Директива 94/62/ЕО и без да се излагат на риск хигиената на храните или безопасността на храните, добрите хигиенни практики, добрите производствени практики, информацията за потребителите или изискванията за проследимост, определени в законодателството на Съюза в областта на храните44. Тези мерки следва да се прилагат за съдовете за храни, които отговарят на всички изброени по-долу критерии: въпросната храна е предназначена за незабавна консумация, предназначена е за консумация без по-нататъшна подготовка и е предназначена за консумация от съда. Държавите членки следва да се стремят към възможно най-амбициозни цели по отношение на тези мерки, които следва да бъдат пропорционални на сериозността на риска от замърсяване за различните продукти и видове употреба. Държавите членки следва да приемат национални цели за количествена оценка на последиците от предприетите мерки за постигане на амбициозно и устойчиво намаляване. Държавите членки следва да насърчават използването на продукти, които са подходящи за многократна употреба и които, след като се превърнат в отпадъци, могат да бъдат подготвени за повторна употреба и рециклиране, без да се излага на риск свободното движение на стоки на вътрешния пазар. Тези мерки следва да вземат под внимание въздействието на продуктите през целия им жизнен цикъл, включително когато са в морската среда, и следва да спазват йерархията на отпадъците.

___________________

___________________

 

43a Директива (EС) 2015/720 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. за изменение на Директива 94/62/EО по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване (ОВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 11).

44 Регламент (ЕО) № 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1 — 24), Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1 — 54), Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни и други относими законодателни актове, свързани с безопасността, хигиената и етикетирането на храните (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4 — 17).

44 Регламент (ЕО) № 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1 — 24), Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1 — 54), Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни и други относими законодателни актове, свързани с безопасността, хигиената и етикетирането на храните (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4 — 17).

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Филтрите за тютюневи изделия се нареждат на второ място сред най-често изхвърляните пластмасови изделия за еднократна употреба. Въпреки че изглежда, че пазарният дял на филтри за тютюневи изделия, получени от растителни целулозни влакна, се увеличава, приемливостта на наличните алтернативи не е ясна. Освен това огромното въздействие върху околната среда на тютюневите изделия с филтри не може да бъде пренебрегнато, тъй като филтрите могат да се разпадат на по-малки пластмасови частици. Използваните филтри за тютюн също така съдържат множество химикали, които са вредни за околната среда, от които най-малко 50 са известни канцерогени за човека, както и тежки метали, които могат да бъдат изпуснати от филтрите и да навредят на околните почви, въздух и морска среда. С цел да се предотвратява и отстранява въздействието върху околната среда вследствие на изхвърлянето на отпадъци след потребление, са необходими широк набор от мерки за тютюневите изделия с филтри, вариращи от намаляване на филтрите за еднократна употреба, съдържащи пластмаси, до разширена отговорност на производителя, за да се осигури отговорно обезвреждане и да се покрият разходите за почистване на отпадъците. С цел да се потърси решение на значителните по размер разходи за събиране и сортиране, които понастоящем са за сметка на данъкоплатците, схемите за разширена отговорност на производителя следва да покриват разходите за почистване на отпадъците и разходите за подходяща инфраструктура за събиране на отпадъците. Като част от тези мерки държавите членки биха могли да създадат също така стимули за верига на оползотворяване на фасовете, за да се почиства целулозният ацетат – пластмасовият материал, който съставлява 60% от състава на цигарените филтри, и да се трансформира в нови пластмасови продукти.

Обосновка

Thrown on the roadways, a cigarette butt takes up to ten or twelve years to deteriorate. Very volatile, it also regularly ends up in the rivers it contributes to polluting. In this regard, it is very appropriate to extend the polluter-pays principle to cigarette manufacturers that put on the market products whose waste is very difficult to recycle. According to figures provided by the European Commission, tobacco product filters are the second most polluting single use plastic items, after plastic bottles that contribute to marine litter. As the only provisions in the Commission proposal dealing with tobacco manufacturers are extended responsibility and awareness raising measures, the rapporteur wants to go further and suggests a wide range of measures such as consumption reduction targets for tobacco product filters.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За други пластмасови продукти за еднократна употреба съществуват подходящи и по-устойчиви алтернативи, които също така са финансово достъпни и леснодостъпни. За да се ограничи неблагоприятното въздействие на тези продукти върху околната среда, държавите членки следва да бъдат задължени да забранят пускането им на пазара на Съюза. По този начин ще бъдат стимулирани използването на тези леснодостъпни и по-устойчиви алтернативи, както и иновативни решения за по-устойчиви бизнес модели, алтернативи за повторна употреба и заместване на материали.

(12)  За други пластмасови продукти за еднократна употреба съществуват подходящи и по-устойчиви алтернативи, които също така са финансово достъпни и леснодостъпни. За да се ограничи неблагоприятното въздействие на тези продукти върху околната среда, държавите членки следва да бъдат задължени да забранят пускането им на пазара на Съюза. По този начин ще бъдат стимулирани използването на тези леснодостъпни и по-устойчиви алтернативи, които отговарят на съществуващите стандарти и правото на Съюза, както и иновативни решения за по-устойчиви бизнес модели, алтернативи за повторна употреба и заместване на материали в съответствие с йерархията на отпадъците, както е определена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО. Ограниченията за пускане на пазара, които се въвеждат с настоящата директива, следва да обхванат също така продукти, направени от разградима при окисляване пластмаса, тъй като този вид пластмаса не се разгражда биологично по подходящ начин и поради това допринася за замърсяването на околната среда с пластмасови микрочастици, не е компостируема, въздейства отрицателно на рециклирането на конвенционалната пластмаса и няма доказана полза за околната среда. Предвид широкото разпространение на отпадъци от полистирен в морската среда и наличието на алтернативи, съдовете за храни и напитки за еднократна употреба, направени от експандиран полистирен, също следва да бъдат ограничени.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  За пластмасовите чинии и прибори за хранене, въпреки че вече съществуват подходящи и по-устойчиви алтернативи, когато е надлежно обосновано и с цел да се избегне риск за непрекъснатостта на доставките на определени социални услуги, като кетъринг в учебните заведения и здравните служби, е целесъобразно да се предложи ограничено удължаване на срока за въвеждането на забраната за предлагането им на пазара на Съюза.

Обосновка

С цел постигане на компромис докладчикът естествено поддържа обхвата на директивата такъв, какъвто е, и особено списъка със забранени продукти, но предвижда двугодишен период за постепенно премахване на пластмасовите чинии и прибори за хранене, до 2023 г. Това е в съответствие с разпоредбите на Директива 2014/24/ЕС относно обществените поръчки и с цел осигуряване на непрекъснатостта на доставките на определени социални услуги, като кетъринг в учебните заведения и здравните служби.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  Директива 94/62/ЕО, изменена с Директива (ЕС) 2015/720, определи изискване към Комисията до 27 май 2017 г. да извърши законодателен преглед относно мерки за намаляване на потреблението на много тънки пластмасови торбички за пазаруване въз основа на въздействията на жизнения цикъл. До момента Комисията не е извършила такъв преглед. Като се има предвид, че този вид пластмасови торбички са много податливи на изхвърляне и допринасят за замърсяването на морската среда, е целесъобразно да се въведат мерки за ограничаване на пускането им на пазара, освен когато това е строго необходимо. Много тънките пластмасови торбички за пазаруване не следва да се пускат на пазара като опаковки за насипни храни, освен когато те са необходими по хигиенни причини или за опаковането на влажни насипни храни, като сурово месо, риба или млечни продукти. По отношение на много тънките пластмасови торбички за пазаруване, за които това ограничение за търговия не се прилага, действащите разпоредби, въведени с Директива (ЕС) 2015/720, следва да продължат да се прилагат.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в)  Мерките, предвидени в настоящата директива, които насърчават използването на алтернативни материали, различни от пластмаси, не следва при никакви обстоятелства да причиняват увеличаване на вредното въздействие върху околната среда и климата, например чрез допълнителни емисии на CO2 или експлоатация на ценни ресурси. Въпреки че много от алтернативните материали, различни от пластмаси, са направени от природни ресурси и се очаква да произхождат от биоикономиката, особено важно е да се гарантира устойчивостта на тези материали. По отношение на йерархията на отпадъците мерките, предвидени в настоящата директива, и тяхното прилагане винаги следва да дават приоритет на превенцията или на прехода към продукти, които могат да бъдат повторно използвани, вместо на други алтернативи за еднократна употреба дори ако са изработени от материали, различни от пластмаси.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Капачките и капаците — значителна част от които е произведена от пластмаса на съдовете за напитки са сред най-често срещаните пластмасови изделия за еднократна употреба, които се водят до замърсяване по плажовете на Съюза. Следователно пускането на пазара на съдове за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба, следва да е разрешено само ако отговарят на специфичните изисквания за дизайна на продукта, като по този начин значително се намалява изпускането в околната среда на капачки и капаци от съдове за напитки. За съдовете за напитки, които представляват пластмасови продукти и опаковки за еднократна употреба, това изискване е допълнение към основните изисквания за състава и естеството на опаковките, използвани повторно, възстановими, включително и годни за рециклиране, посочени в приложение II към Директива 94/62/ЕИО. За да се улесни привеждането в съответствие с изискването за дизайна на продукта и да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар, е необходимо да се разработи и приеме хармонизиран стандарт в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета45 и при спазването на този стандарт следва да може да се приема, че е налице съответствие с въпросните изисквания. Следва да се предвиди достатъчно време за разработването на хармонизиран стандарт и да се позволи на производителите да адаптират производствените си вериги във връзка с изпълнението на изискването за дизайн на продукта.

(13)  Капачките и капаците от пластмаса на съдовете за напитки са сред най-често срещаните пластмасови изделия за еднократна употреба, които водят до замърсяване по плажовете на Съюза. Следователно пускането на пазара на съдове за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба, следва да е разрешено само ако отговарят на специфичните изисквания за дизайна на продукта, като по този начин значително се намалява изпускането в околната среда на капачки и капаци от съдове за напитки и се увеличават рециклираните количества. За съдовете за напитки, които представляват пластмасови продукти и опаковки за еднократна употреба, това изискване е допълнение към основните изисквания за състава и естеството на опаковките, използвани повторно, възстановими, включително и годни за рециклиране, посочени в приложение II към Директива 94/62/ЕИО. За да се улесни привеждането в съответствие с изискването за дизайна на продукта и да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар, е необходимо да се разработи и приеме хармонизиран стандарт в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета45 и при спазването на този стандарт следва да може да се приема, че е налице съответствие с въпросните изисквания. Следва да се предвиди достатъчно време за разработването на хармонизиран стандарт и да се позволи на производителите да адаптират производствените си вериги във връзка с изпълнението на изискването за дизайн на продукта. За да се гарантира кръговата употреба на пластмасите, трябва да се осигури навлизането на рециклираните материали на пазара. Поради това е целесъобразно да се въведе изискване за задължително минимално съдържание на рециклирани пластмаси в някои продукти.

___________________

___________________

45 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

45 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  В рамките на прегледа, който ще бъде предприет съгласно член 9, параграф 5 от Директива 94/62/ЕО, Комисията следва да разгледа относителните свойства на различните опаковъчни материали, включително смесените материали, въз основа на оценки на жизнения цикъл, като се обърне особено внимание на предотвратяването и на проектирането с цел кръговост.

Обосновка

Solutions for attaching caps and lids to the bottles of carbonated drinks are not yet available on the market, given the specific requirements, including consumer safety, for the closures of such drinks. Additional time should therefore be given for the technical development of such solutions. The transition time should be long enough to allow for the development of the European standard as set out in this Article, and for a lead-in time to adopt production lines. Work on the European standard should start without any delay. In order to support the uptake of secondary raw materials and the functioning of the circular economy, a minimum level of recycled content should be established. Many players in the food and drinks sector have already committed to produce plastic bottles containing at least 25% of recycled plastics. It is important to support this commitment taken by the industry, which is directly involved in the overall solution to the major problem of marine litter. The changes to Article 6(1) and 6(2) are technical and aim at clarifying the scope of the Article.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  Наличието на опасни химически вещества в дамски превръзки, тампони и апликатори за тампони следва да бъде избягвано в интерес на здравето на жените. По същия начин наличието на достъпни алтернативи за многократна употреба и на икономически по-устойчиви алтернативи е от съществено значение за гарантирането на пълен достъп на жените до социалния живот.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Някои пластмасови продукти за еднократна употреба завършват пътя си в околната среда в резултат на неправилно обезвреждане чрез канализацията или друго неправилно освобождаване в околната среда. Ето защо пластмасовите продукти за еднократна употреба, които често неправилно се обезвреждат чрез канализацията или по друг начин, следва да подлежат на изисквания за маркировка. Маркировката трябва да информира потребителите за подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, и/или за отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда в резултат на замърсяване с отпадъци. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определи хармонизиран формат за маркировката и при това определяне тя следва, при необходимост, да провери възприемането на предложената маркировка от представителни групи потребители, за да се гарантират нейната ефективност и ясно разбиране.

(14)  Някои пластмасови продукти за еднократна употреба завършват пътя си в околната среда в резултат на неправилно обезвреждане чрез канализацията или друго неправилно освобождаване в околната среда. Обезвреждането чрез канализацията може в допълнение да нанесе значителни икономически щети на канализационните мрежи чрез запушване на помпите и запушване на тръбите. За тези продукти често съществува значителен недостиг на информация относно характеристиките на материалите в тях и подходящите варианти за обезвреждане. Ето защо пластмасовите продукти за еднократна употреба, които често неправилно се обезвреждат чрез канализацията или по друг начин, следва да подлежат на изисквания за маркировка и на мерки за повишаване на осведомеността. Маркировката трябва да информира потребителите за подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, за отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда в резултат на неправилно обезвреждане, за наличието на пластмаси в продукта и за възможността за рециклирането му. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определи хармонизиран формат за маркировката и при това определяне тя следва, при необходимост, да провери възприемането на предложената маркировка от представителни групи потребители, за да се гарантират нейната ефективност, ясно разбиране и недопускане на подвеждаща информация, като следва да разгледа също така действащите доброволни споразумения. По отношение на риболовните съоръжения следва да се прилагат изискванията за маркировка, приети в съответствие с Регламент (ЕО) № 1224/2009. Държавите членки следва да прилагат Доброволните насоки на ФАО относно маркирането на риболовните съоръжения.

Обосновка

С изменението се цели да се информират потребителите относно щетите на канализационните мрежи, до които водят неправилно обезврежданите в околната среда продукти, в съответствие с изискванията на член 10.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  По отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, за които няма леснодостъпни подходящи и по-устойчиви алтернативи, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, и схеми за разширена отговорност на производителя, за да се покрият разходите за управление и почистване на отпадъците, както и разходите за мерки за повишаване на осведомеността за предотвратяване и намаляване на такива отпадъци.

(15)  По отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, за които няма леснодостъпни подходящи и по-устойчиви алтернативи, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, и схеми за разширена отговорност на производителя, за да се покрият разходите, необходими за управление и почистване на отпадъците, както и разходите за мерки за повишаване на осведомеността за предотвратяване и намаляване на такива отпадъци и за справяне с неправомерното поведение на потребителите. Тези разходи не следва да надвишават разходите, необходими за осигуряване на тези услуги по икономически ефективен начин, и следва да бъдат установени по прозрачен начин между съответните участници. Разходите за почистване на отпадъци следва да бъдат пропорционални и следва да се основават на ясни цели, определени в съответствие с член 8а, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО. Тези цели следва да определят обхвата и мащаба на дейностите по почистване, покрити от разширената отговорност на производителя в съответствие със задълженията относно предотвратяването на отпадъците и морските отпадъци съгласно правото на Съюза. Дейностите следва да включват например предотвратяване и събиране на отпадъците по улиците, пазарите и други обществени пространства и по време на обществени мероприятия, но не следва да включват операции, в т.ч. почистване в моретата и океаните, за които публичните органи не носят отговорност.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Икономическите стимули са способни да влияят на избора на потребителите, да насърчават или обезсърчават конкретни навици на потребителите и по този начин могат да се използват като ефективен инструмент нагоре по веригата за намаляване на въздействието на някои пластмаси върху околната среда.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Големият дял в морските отпадъци на пластмасите от изоставени, изгубени и изхвърлени риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, показва, че съществуващите правни изисквания46 не осигуряват достатъчно стимули за връщането на такива риболовни съоръжения на брега с цел събирането и третирането им. Чрез системата за събиране на непрeки такси, предвидена съгласно законодателството на Съюза относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, се премахват стимулите за корабите да обезвреждат своите отпадъци в морето и се осигурява право на депониране. Тази система обаче следва да бъде подкрепена с допълнителни финансови стимули за рибарите при връщане на техните отпадъци от риболовни съоръжения на брега, за да избегнат евентуално увеличаване на непряката такса за отпадъци, която ще се плаща. Тъй като потенциалът за рециклиране на пластмасовите компоненти в риболовните съоръжения е висок, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, разширена отговорност на производителя за риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, за да улеснят разделното събиране на отпадъците от риболовни съоръжения и да финансират доброто управление на такива отпадъци от риболовни съоръжения, по-специално рециклирането.

(16)  Големият дял в морските отпадъци на пластмасите от изоставени, изгубени и изхвърлени риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, показва, че съществуващите правни изисквания46 не осигуряват достатъчно стимули за връщането на такива риболовни съоръжения на брега с цел събирането и третирането им. В съответствие с Регламент (ЕО) № 1224/2009, ако изгубените риболовни съоръжения не могат да бъдат открити, капитанът на кораба трябва да информира компетентния орган на държавата членка, под чийто флаг плава. За да се осигури хармонизиран мониторинг, данните относно изгубените риболовни съоръжения следва да се събират и записват от държавите членки и да се предават на Комисията всяка година. Чрез системата за събиране на непрeки такси, предвидена съгласно законодателството на Съюза относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, се премахват стимулите за корабите да обезвреждат своите отпадъци в морето и се осигурява право на депониране. Тази система обаче следва да бъде подкрепена с допълнителни финансови стимули за рибарите при връщане на техните отпадъци от риболовни съоръжения на брега, за да избегнат евентуално увеличаване на непряката такса за отпадъци, която ще се плаща. Тъй като потенциалът за рециклиране на пластмасовите компоненти в риболовните съоръжения е висок, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, разширена отговорност на производителя за риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, за да улеснят разделното събиране на отпадъците от риболовни съоръжения и да финансират доброто управление на такива отпадъци от риболовни съоръжения, по-специално рециклирането. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че финансовите вноски, плащани от производителите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, в изпълнение на техните задължения, произтичащи от отговорността на производителя, са адаптирани, по-специално предвид трайността, както и пригодността за ремонтиране, повторна употреба и рециклиране на тези риболовни съоръжения.

___________________

___________________

46 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, Директива 2000/59/ЕО и Директива 2008/98/ЕО.

46 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, Директива 2000/59/ЕО и Директива 2008/98/ЕО.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  В рамките на разширената отговорност на производителя за риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, държавите членки следва да наблюдават, оценяват, събират и рециклират риболовните съоръжения, за да постигнат количествените цели във връзка със събирането и рециклирането на риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, определени в настоящата директива.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  В стратегическите планове по линия на общата селскостопанска политика (ОСП) следва да се реши проблемът с пластмасовите отпадъци от селското стопанство и Комисията следва, по целесъобразност, да въведе стандарт за добро земеделско и екологично състояние на земята във връзка с пластмасовите отпадъци, като нов елемент на подобрената обвързаност с условията в средносрочен план, до 2023 г. Съгласно новото изискване за кръстосано съответствие земеделските стопани ще бъдат задължени да използват лицензирани предприятия за управление на отпадъците, за да организират събирането и рециклирането на пластмасата, и да съхраняват доказателствата, че пластмасовите отпадъци са правилно обработени.

Обосновка

Подобно изискване съществува в нормативната уредба за управление на отпадъците от 2006 г. (в Англия и Уелс, а в Шотландия – от 2005 г.). Чрез него управлението на отпадъците обхвана и селското стопанство. Една от големите промени е, че беше преустановена практиката на изгаряне или заравяне на пластмасовите отпадъци от селското стопанство, включително канапи за балиране, силажни фолиа, кутии от спрейове, чували от торове и от семена. От земеделските стопани се изисква също така да използват лицензирани предприятия за управление на отпадъците с утвърдена репутация при събирането и рециклирането на пластмасови и други отпадъци.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се предотвратят замърсяването с отпадъци и други неправилни форми на обезвреждане, водещи до морски отпадъци, съдържащи пластмаси, потребителите трябва да бъдат надлежно информирани за най-подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или за вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, за добрите практики по отношение на обезвреждането на отпадъци и за въздействието върху околната среда на лошите практики за обезвреждане, както и за съдържанието на пластмаси в определени пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения. Поради това държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат мерки за повишаване на осведомеността, с които се гарантира, че такава информация се предоставя на потребителите. Информацията не трябва да съдържа рекламно съдържание, насърчаващо употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба. Държавите членки следва да могат да избират най-подходящите мерки въз основа на естеството на продукта или неговата употреба. Производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, следва да покриват разходите за мерките за повишаване на осведомеността като част от тяхното задължение за разширена отговорност на производителя.

(18)  За да се предотвратят замърсяването с отпадъци и други неправилни форми на обезвреждане, водещи до морски отпадъци, съдържащи пластмаси, потребителите трябва да бъдат надлежно информирани за най-подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или за вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, за добрите практики по отношение на обезвреждането на отпадъци и за въздействието върху околната среда на лошите практики за обезвреждане, както и за съдържанието на пластмаси в определени пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, за да се стимулира отговорно поведение на потребителите при правилното обезвреждане на отпадъци. Поради това държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат мерки за повишаване на осведомеността, с които се гарантира, че такава информация се предоставя на потребителите. Тази информация следва да включва въздействието от неправилното обезвреждане на отпадъците върху канализационната мрежа. Информацията не трябва да съдържа рекламно съдържание, насърчаващо употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба. Държавите членки следва да могат да избират най-подходящите мерки въз основа на естеството на продукта или неговата употреба. Борбата с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци е споделено усилие на компетентните органи, производителите и потребителите. Производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, следва да покриват разходите за мерките за повишаване на осведомеността като част от тяхното задължение за разширена отговорност на производителя. Производителите следва да бъдат насърчавани да използват своето пазарно влияние, за да стимулират и налагат устойчиво и кръгово потребление и използване на продуктите.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  В съответствие със законодателството на Съюза Комисията се задължава да подпомага държавите членки при разработването на стратегии и планове за намаляване на разпространението в морето на риболовни съоръжения, включително чрез безвъзмездни средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Усилията могат да включват кампании и програми за повишаване на осведомеността относно въздействието на тези отпадъци върху морските екосистеми, проучване за осъществимостта във връзка с производството на биоразградими/компостируеми риболовни съоръжения, образователни проекти за рибари и специални обществени програми за отстраняване на пластмасови и други предмети от морското дъно.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба, са едни от най-често срещаните по плажовете в Съюза морски отпадъци. Това се дължи на неефективните системи за разделно събиране и слабото участие на потребителите в тези системи. Необходимо е да се насърчават по-ефикасни системи за разделно събиране и поради това трябва да се установи минимална целева стойност за разделно събиране на бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба. Държавите членки следва да могат да постигнат тази минимална целева стойност, като определят целеви стойности за разделно събиране на бутилки за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба в рамките на схемите за разширена отговорност на производителя, или като създадат схеми за възстановяване на депозитите, или чрез всяка друга мярка, която те считат за подходяща. Това ще окаже пряко положително въздействие върху нивото на събираемост, качеството на събраните материали и качеството на рециклирания материал, което ще разкрие възможности за предприятията за рециклиране и пазара на рециклирани материали.

(20)  Бутилките за напитки (с капачки и капаци), които са пластмасови продукти за еднократна употреба, са едни от най-често срещаните по плажовете в Съюза морски отпадъци. Това се дължи на неефективните системи за разделно събиране и слабото участие на потребителите в тези системи. Необходимо е да се насърчават по-ефикасни системи за разделно събиране и да се увеличи производството от рециклирано съдържание, и поради това трябва да се установи минимална целева стойност за разделно събиране на бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба. Държавите членки следва да могат да постигнат тази минимална целева стойност, като определят целеви стойности за разделно събиране на бутилки за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба в рамките на схемите за разширена отговорност на производителя, или като създадат схеми за възстановяване на депозитите, или всяка друга мярка, която те считат за подходяща. Тази минимална цел за събиране следва да бъде придружена от изискване за конкретен процент рециклирано съдържание за пластмасовите бутилки, за да се гарантира, че увеличената събираемост на пластмаса води до повторна употреба или рециклиране, и по този начин пластмасата отново се включва в кръговата икономика. Тези мерки ще окажат пряко положително въздействие върху нивото на събираемост и рециклиране, качеството на събраните материали и качеството на рециклирания материал, което ще разкрие възможности за предприятията за рециклиране и пазара на рециклирани материали. При прилагането на мерките за постигане на минималната целева стойност за разделно събиране държавите членки следва да гарантират, че се запазва доброто функциониране на съществуващите схеми за разширена отговорност на производителя. Комисията следва да определи насоки за функционирането на схемите за обратно изкупуване за тези държави членки, които изберат да въведат такива схеми.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Директива 2008/98/ЕО определя „разделното събиране“ като събиране, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед на улесняване на специфична обработка. В Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО е отбелязано, че разделното събиране на отпадъците може да се извършва чрез събиране от врата на врата, чрез системи за донасяне и приемане или други начини за събиране на отпадъците. В член 10, параграф 3, буква а) от Директива 2008/98/ЕО е предвидена възможност за дерогация, като някои видове отпадъци следва да могат да се събират заедно, ако това не възпрепятства висококачественото рециклиране или друго оползотворяване на отпадъците, в съответствие с йерархията на отпадъците, и води до резултати от тези операции с качество, което е подобно на това, което се постига при разделното събиране. Тази дерогация следва да може да се предоставя също така при прилагането на настоящата директива.

 

_____________

 

Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (OВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 109).

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Съгласно параграф 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.48 Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит и данните, събрани по време на прилагането на настоящата директива, както и на данните, събрани съгласно Директива 2008/56/ЕО или Директива 2008/98/ЕО. Оценката следва да предостави основата за оценяване на възможните по-нататъшни мерки и оценка на това дали, с оглед на мониторинга на морските отпадъци в Съюза, е необходимо да се преразгледа приложението, изброяващо пластмасовите продукти за еднократна употреба. При оценката следва също така да се разгледа дали научният и технически прогрес, който е достигнат междувременно, включително разработването на биоразградими материали и изготвянето на критерии или стандарт за биоразградимост на пластмасите в морската среда, както е предвидено в европейската стратегия за пластмасите, позволява установяването на стандарт за биоразграждане на определени пластмасови продукти за еднократна употреба в морската среда. Този стандарт би включвал стандарт за изпитване на това дали, в резултат на физическо и биологично разграждане в морската среда, пластмасите напълно се разлагат на въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода в рамките на достатъчно кратък срок, за да не настъпи вредно въздействие на пластмасите върху морските организми и натрупване на пластмаси в околната среда. Ако случаят е такъв, пластмасовите продукти за еднократна употреба, които отговарят на такъв стандарт, биха могли да бъдат освободени от забраната за пускане на пазара. Въпреки че в европейската стратегия за пластмасите вече са предвидени действия в тази област, там се признават и предизвикателствата, свързани със създаването на регулаторна рамка за пластмасите с биоразградими свойства, дължащи се на различните условия на морската среда в моретата и океаните.

(22)  Съгласно параграф 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.48 Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит и данните, събрани по време на прилагането на настоящата директива, както и на данните, събрани съгласно Директива 2008/56/ЕО или Директива 2008/98/ЕО. Оценката следва да предостави основата за оценяване на възможните по-нататъшни мерки, включително определянето на цели за намаляване на пластмасовите отпадъци в целия Съюз до 2030 г. и след това, и оценка на това дали, с оглед на мониторинга на морските отпадъци в Съюза, е необходимо да се преразгледа приложението, изброяващо пластмасовите продукти за еднократна употреба.

___________________

___________________

48. OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

48. OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Държавите членки следва да предвидят правила относно приложимите санкции при нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(23)  Държавите членки следва да предвидят правила относно приложимите санкции при нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Потребителите следва също да бъдат стимулирани или наказвани за поведението си, по целесъобразност.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, върху околната среда, да се насърчи преходът към кръгова икономика, включително да се стимулират иновативните бизнес модели, продукти и материали, като по този начин също така се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците на действията могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

(25)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения и съоръжения за аквакултури, съдържащи пластмаси, върху околната среда и върху здравето на човека, да се насърчи преходът към кръгова икономика, включително да се стимулират иновативните бизнес модели, продукти и материали, като по този начин също така се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците на действията могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

Обосновка

Позоваването на въздействието върху здравето на човека трябва да бъде включено в това съображение, както по-късно се посочва в член 1, в който подробно се посочва целта на настоящата директива, и вече е включено в съображение 5.

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Тъй като морските отпадъци от пластмаси не се ограничават до морската среда на териториите, заобикалящи Съюза, и тъй като в други части на света, различни от Съюза, може да бъде открито огромно количество морски отпадъци от пластмаси, държавите членки следва да гарантират, че износът на отпадъчни материали за трети държави не води до увеличаване на морските отпадъци от пластмаси на други места.

Изменение    41

Предложение за директива

Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25б)  Държавите членки могат също така да играят важна роля за намаляване на морските отпадъци, като споделят своите знания и експертен опит във връзка с устойчивото управление на материалите с трети държави.

Обосновка

Отпадъците в морските води са глобален екологичен проблем. Споделянето на експертните знания и опита на ЕС може да помогне за разрешаването на този сложен въпрос.

Изменение    42

Предложение за директива

Съображение 25 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25в)  Публичните органи, включително институциите на Съюза, следва да дават пример.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на настоящата директива е да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, и по-специално върху водната среда, както и върху здравето на човека, и да се насърчи преходът към кръгова икономика с иновативни бизнес модели, продукти и материали, като по този начин също така се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар.

Целта на настоящата директива е да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, и по-специално върху водните организми и водната среда, както и върху здравето на човека, и да се насърчи преходът към кръгова икономика с иновативни и устойчиви бизнес модели, продукти и материали, като по този начин също така се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива се прилага за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в приложението, и за риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси.

Настоящата директива се прилага за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в приложението, и за риболовни съоръжения и съоръжения за аквакултури, съдържащи пластмаси.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „пластмаса“ означава материал, състоящ се от полимер по смисъла на член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, към който може да са добавени добавки или други вещества и който може да функционира като основен структурен компонент на крайни продукти, с изключение на естествени полимери, които не са били химически модифицирани;

(1)  „пластмаса“ означава материал, състоящ се от полимер по смисъла на член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, към който може да са добавени добавки или други вещества и който функционира или може да функционира като основен структурен компонент на крайни продукти, с изключение на естествени полимери, които не са били химически модифицирани;

Изменение    46

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „пластмасов продукт за еднократна употреба“ означава продукт, който е направен изцяло или отчасти от пластмаса и не е замислен, проектиран или пуснат на пазара, за да направи в рамките на своя експлоатационен живот многократни цикли или обороти, като се връща на производителя за повторно пълнене или се използва за същата цел, за която е бил замислен;

(2)  „пластмасов продукт за еднократна употреба“ означава продукт, който е направен изцяло или отчасти от пластмаса и е замислен, проектиран или пуснат на пазара, за да бъде използван само веднъж за кратък период от време, преди да бъде изхвърлен;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  „много тънки пластмасови торбички за пазаруване“ означава тънки пластмасови торбички за пазаруване, съгласно определеното в член 3, параграф 1в от Директива 94/62/ЕО, с дебелина на стената под 15 микрона;

Изменение    48

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „риболовно съоръжение“ означава всяко изделие или част от оборудване, което се използва за целите на риболова или аквакултурите за насочване към или улавяне на морски биологични ресурси, или което плава по морската повърхност и се разполага с цел привличането и улавянето на такива морски биологични ресурси;

(3)  „риболовно съоръжение“ означава всяко изделие или част от оборудване, което се използва за целите на риболова или аквакултурите за насочване към, улавяне или задържане с цел отглеждане на морски биологични ресурси, или което плава по морската повърхност и се разполага с цел привличането, улавянето или задържането на такива морски биологични ресурси;

Изменение    49

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „отпадък от риболовно съоръжение“ означава всяко риболовно съоръжение, обхванато от определението за отпадък в Директива 2008/98/ЕО, включително всички отделни компоненти, вещества или материали, които са били част от такова риболовно съоръжение или са били прикрепени към него в момента на изхвърлянето му;

(4)  „отпадък от риболовно съоръжение“ означава всяко риболовно съоръжение, обхванато от определението за отпадък в Директива 2008/98/ЕО, включително всички отделни компоненти, вещества или материали, които са били част от такова риболовно съоръжение или са били прикрепени към него в момента на изхвърлянето или на загубата му;

Изменение    50

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което, независимо от използваните техники за продажба, включително договори от разстояние по смисъла на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.50, пуска на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, с изключение на лицата, осъществяващи риболовна дейност, както е определена в член 4, параграф 28 от Регламент (ЕО) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета51;

(10)  „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което професионално разработва, произвежда, преработва, обработва, продава или внася, независимо от използваните техники за продажба, включително договори от разстояние по смисъла на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.50, и по този начин пуска на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, с изключение на лицата, осъществяващи риболовна дейност или аквакултури, както са определени в член 4, параграфи 25 и 28 от Регламент (ЕО) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета51;

___________________

___________________

51 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

51 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

Изменение    51

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  „разделно събиране“ означава разделно събиране съгласно определението по член 3, параграф 11 от Директива 2008/98/ЕО;

Изменение    52

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 13 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  „биоразградима пластмаса“ означава пластмаса, която може да претърпи физическо и биологично разлагане, така че в крайна сметка да се разложи до въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода в съответствие с европейските стандарти за опаковките, подлежащи на рециклиране чрез компостиране и анаеробно разграждане;

Обосновка

In the context of the amendments on biodegradable plastics suggested in the following definitions should be integrated into article 3 of the directive in order to ensure coherence with other legislation and conformity with CEN standards. The definition of biodegradation is based on OECD (statistical term glossary) and ISO definitions (15270:2008; 17088). The definition of biodegradable plastics is derived from the definition of biodegradation. If a biodegradable plastic is certified according to European standards for industrial composting (EN 13432) is should be called compostable and a clear disposal message should be shared with the consumer.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 14 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  „тютюневи изделия“ означава тютюневи изделия съгласно определението по член 2, параграф 4 от Директива 2014/40/ЕС;

Обосновка

Определение, отнасящо се до изменение, с което тази категория продукти се добавя в член 4 от Директивата за намаляване на потреблението. Съществуват надеждни алтернативи, които могат да заместят целулозните филтри за тютюн, съдържащи пластмаси. Тези алтернативи са екологосъобразни и биоразградими. Те обаче все още не са възприети от тютюневата промишленост.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Намаляване на потреблението

Намаляване на потреблението

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на значително намаляване на потреблението на тяхната територия на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, до … [шест години след крайната дата за транспониране на настоящата директива].

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане, до … [четири години след крайната дата за транспониране на настоящата директива], на амбициозно и устойчиво намаляване на потреблението на тяхната територия на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението.

Тези мерки могат да включват целеви стойности за намаляване на потреблението на национално равнище, мерки, гарантиращи предоставянето на използваеми повторно алтернативи на тези изделия на мястото на продажба на крайния потребител, икономически инструменти, като например мерки, гарантиращи, че на мястото на продажба на крайния потребител не се предоставят безплатно пластмасови продукти за еднократна употреба. Тези мерки могат да варират в зависимост от въздействието върху околната среда на продуктите, посочени в първа алинея.

Тези мерки могат да включват мерки, гарантиращи предоставянето на използваеми повторно алтернативи на тези изделия на мястото на продажба на крайния потребител, икономически инструменти, като например мерки, гарантиращи, че на мястото на продажба на крайния потребител не се предоставят безплатно пластмасови продукти за еднократна употреба. Тези мерки могат да варират в зависимост от въздействието върху околната среда на продуктите, посочени в първа алинея, в продължение на жизнения им цикъл, включително когато са изхвърлени като отпадъци.

 

Държавите членки изготвят национални планове, в които се описват мерките, приети съгласно настоящия параграф. Държавите членки уведомяват Комисията за плановете и ги актуализират, когато е необходимо. Комисията може да отправя препоръки относно тези планове.

 

Държавите членки определят национални количествени цели за намаляване на потреблението с оглед на постигането на целта, определена в първа алинея от настоящия параграф. Тези цели се приемат до... [краен срок за транспониране на настоящата директива].

 

Мерките, приети съгласно настоящия параграф, са пропорционални и недискриминационни. За продуктите, обхванати от Директива 94/62/ЕО, тези мерки не засягат член 18 от посочената директива. Държавите членки нотифицират Комисията за тези мерки, приети в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535, когато това се изисква от разпоредбите на посочената директива.

2.  Комисията може да приеме акт за изпълнение, с който се определя методологията за изчисляване и проверка на значителното намаление на потреблението на пластмасови продукти за еднократна употреба, посочено в параграф 1. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

2.  Комисията приема акт за изпълнение, с който се определя методологията за изчисляване и проверка на амбициозното и устойчиво намаление на потреблението на пластмасови продукти за еднократна употреба, посочено в параграф 1, до ... [12 месеца след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

 

2a.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на устойчиво намаляване на въздействието на отпадъците от тютюневите изделия върху околната среда, и по-специално на съдържащите пластмаси филтри за тютюневите изделия, чрез намаляване на отпадъците след потребление от съдържащите пластмаси филтри за тютюневите изделия, както следва: 50% до 2025 г. и 80% до 2030 г. в сравнение със среднопретеглената стойност на тютюневите изделия с филтър, пуснати на пазара между 2014 и 2016 г.

 

_________________

 

Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (кодифициран текст) (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).

Обосновка

The ambitious and sustained reductions shall be met within 4 years of transposition, i.e. in 2025 (assuming adoption of Directive in 2019). Member States shall adopt the necessary measures as part of the transposition of the Directive, as laid down in the Commission proposal. In order to ensure consistency and transparency of these measures, Member States should draw up plans where all relevant measures are summarised. In addition, in order to ensure that substantial efforts are made and to establish a benchmark for their reduction measures, Member States should establish their own quantitative targets reflecting the ambition level and the expected results of these measures. The timeline is set out as follows: The methodology for calculation and verification should be adopted by the Commission by 2020 (assuming adoption of Directive in 2019). The first reporting by Member States of data on the placing on the market of products covered by this Article will take place in the same year (see Article 13). Using the methodology, MS shall at the latest in 2021 define their national target that fulfils the objective of ambitious and sustained reductions, to be met by 2025. The review of the directive will take place in 2026 (5 years after transposition - see Article 15). In that review the Commission will assess the national targets and efforts until 2025 and if appropriate make a proposal for EU-wide targets.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част В от приложението, които имат капачки и капаци, значителна част от които е произведена от пластмаса, могат да бъдат пуснати на пазара само ако капачките и капаците остават прикрепени към съда по време на предвидения етап на употреба на продукта.

1.  Държавите членки гарантират, че пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част В от приложението, които имат капачки и капаци, произведени от пластмаса, могат да бъдат пуснати на пазара само ако капачките и капаците остават прикрепени към съда по време на предвидения етап на употреба на продукта.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки гарантират, че до 2025 г. бутилките за напитки, изброени в част В от приложението, могат да бъдат пускани на пазара само ако са произведени с поне 35% рециклирано съдържание и могат да се рециклират.

 

До 1 януари 2022 г. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на методиката за изчисляване на рециклираното съдържание. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на настоящия член не се счита, че значителна част от металните капачки или капаци с пластмасови уплътнения е произведена от пластмаса.

2.  За целите на настоящия член не се счита, че металните капачки или капаци с пластмасови уплътнения са произведени от пластмаса. Съдовете за напитки от стъкло и метал, които имат капачки и капаци, произведени от пластмаса, не попадат в обхвата на настоящия член.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията отправя искане към европейските организации за стандартизация да разработят хармонизирани стандарти, свързани с изискването, посочено в параграф 1.

3.  До ... [3 месеца след влизане в сила на настоящата директива] Комисията отправя искане към европейските организации за стандартизация да разработят хармонизирани стандарти, свързани с изискването, посочено в параграф 1. Тези стандарти засягат по-специално необходимостта от гарантиране на необходимата здравина, надеждност и безопасност на системите за затваряне на съдовете за напитки, включително за газирани напитки.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Изисквания относно маркировката

Изисквания относно маркировката

1  Държавите членки гарантират, че на всеки пуснат на пазара пластмасов продукт за еднократна употреба, посочен в част Г от приложението, е нанесена видима, ясно четлива и незаличима маркировка, която информира потребителите за един или повече от следните елементи:

1  Държавите членки гарантират, че на всяка търговска опаковка на пуснатите на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба, посочени в част Г от приложението, е нанесена видима, ясно четлива и незаличима маркировка, както върху опаковката, съдържаща повече бройки, така и върху всяка опакована отделно бройка, която информира потребителите за следното:

а)  подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците за продукта или вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, за този продукт,

а)  подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците за продукта и/или вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, за този продукт,

б)  отрицателното въздействие върху околната среда от замърсяване или друго неправилно обезвреждане на отпадъците от продуктите, или

б)  отрицателното въздействие върху околната среда от замърсяване или друго неправилно обезвреждане на отпадъците от продуктите, и

в)  наличието на пластмаси в продукта.

в)  наличието на пластмаси в продукта.

 

В допълнение държавите членки гарантират, че на всяка търговска опаковка на пуснатите на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба, посочени в част Г от приложението, с изключение на тютюневите изделия с филтър и на филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия, е нанесена видима, ясно четлива и незаличима маркировка, както върху опаковката, съдържаща повече бройки, така и върху всяка опакована отделно бройка, която информира потребителите за възможността за рециклиране на продукта.

2.  Комисията приема до … [12 месеца преди крайната дата за транспониране на настоящата директива] акт за изпълнение, в който се определят спецификациите за маркировката, посочена в параграф 1. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

2.  Комисията приема до … [12 месеца преди крайната дата за транспониране на настоящата директива] акт за изпълнение, в който се определят спецификациите за маркировката, посочена в параграф 1, и по този начин отчита съществуващите секторни доброволни споразумения и обръща специално внимание на необходимостта от избягване на информация, която подвежда потребителите. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Обосновка

По-добре е маркировката да се намира върху търговската опаковка, а не върху самия продукт (например: опаковката на мокри кърпички, а не самите мокри кърпички). Потребителят следва да бъде информиран за наличието на алтернатива, за да се намали употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба. Потребителят следва да бъде информиран и за възможността за рециклиране на продуктите, за да се развие отговорното закупуване. Накрая, Комисията трябва да вземе предвид секторното споразумение, изготвено от отрасъла, тъй като то ще допринесе за по-добро информиране на потребителя, както и за ясна и четлива маркировка.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на създадените по силата на параграф 1 схеми държавите членки гарантират, че производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Д от приложението, покриват разходите за събирането на отпадъци, състоящи се от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, и за последващото им транспортиране и третиране, включително разходите за почистване на отпадъци и разходите за мерките за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, във връзка с тези продукти.

По отношение на създадените по силата на параграф 1 схеми държавите членки гарантират, че производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Д от приложението, покриват разходите за събирането на отпадъци, състоящи се от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, и за последващото им транспортиране и третиране, включително разходите за почистване на отпадъци и разходите за мерките за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, във връзка с тези продукти. Финансовите вноски, изплащани от производителите, за да изпълнят тези задължения, не надвишават разходите, необходими за предоставянето на тези услуги по разходоефективен начин, и се установяват по прозрачен начин между съответните участници.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По отношение на разходите за почистване на отпадъците, посочени в първа алинея, държавите членки гарантират, че плащаните от производителите финансови вноски са определени по пропорционален начин и са модулирани в съответствие с член 8а, параграф 4 от Директива 2008/98/ЕО, и вземат предвид разходите за почистване на отделните продукти или групи продукти. Разходите се ограничават до дейности, извършвани редовно от публични органи или от тяхно име, и включват дейности по почистване, насочени към изпълнение на съответните задължения за предотвратяване на генерирането на отпадъци и за опазване на околната среда съгласно законодателните актове на Съюза.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията разработва насоки, като се консултира с държавите членки, относно разпределянето на разходите за почистване на отпадъците, обхванати от схемите за разширена отговорност на производителя.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки гарантират, че схемите за разширена отговорност на производителя, въведени съгласно параграф 1 от настоящия член за филтрите за тютюневи изделия, които съдържат пластмаси, допринасят за постигането на екологичната цел, определена в член 4, параграф 2а, включително като гарантират, че производителите на съдържащи пластмаси филтри за тютюневите изделия покриват разходите за събиране на отпадъците от тези продукти и последващите превоз и обработка, включително разходите за почистване на отпадъците и разходите за мерките за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, по отношение на тези продукти. За постигането на тази цел държавите членки могат, наред с друго, да изискват от схемите за разширена отговорност на производителя да въведат системи за събиране или да финансират инфраструктура за събиране на използвани филтри или да насърчат обеззаразяването и рециклирането на използвани филтри чрез създаване на верига за оползотворяване на отпадъците.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки осигуряват създаването на схеми за разширена отговорност на производителя за пуснатите на пазара на Съюза риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, в съответствие с разпоредбите за разширена отговорност на производителя в Директива 2008/98/ЕО.

3.  Държавите членки осигуряват създаването на схеми за разширена отговорност на производителя за пуснатите на пазара на Съюза риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, в съответствие с разпоредбите за разширена отговорност на производителя в Директива 2008/98/ЕО. На тази основа държавите членки гарантират, че всяка година се постига минимално ниво на събираемост на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси. От 2025 г. минималното ниво на събираемост е 50% и се изчислява въз основа на общото тегло на риболовните съоръжения, събрани за дадена година във въпросната държава членка, изразено като процент от средното тегло на съдържащите пластмаси риболовни съоръжения, пуснати на пазара на посочената държава членка през трите предходни години.

 

Те също така гарантират, че тези схеми за разширена отговорност на производителя постигат цел за рециклиране от най-малко 15% за риболовните съоръжения до 2025 г. За да постигнат тази цел, държавите членки могат, наред с друго, да изискат в схемите:

 

а)  да се модулират финансовите вноски в съответствие с член 8а, параграф 4 от Директива 2008/98/ЕО за насърчаване на пускането на пазара на риболовни съоръжения, предназначени за повторна употреба и рециклиране;

 

б)  да се изготвят схеми за обратно изкупуване, за да се насърчи връщането на стари, изоставени или неизползваеми риболовни съоръжения;

 

в)  да включат програми за наблюдение, проследяване и докладване.

Обосновка

This amendment backs the proposal of the Commission asking Member States to introduce extended producer responsibility (EPR) schemes for fishing gear containing plastic In order to ensure the most effective reduction of marine litter from this multiple use product. It is important to specify how the EPR scheme will be implemented, hence the following provisions are included: a separate collection target for fishing gear of 50% by 2025; the establishment of deposit-refund schemes except in small unmanned ports or in remotely located ports, and an acceptable recycling target of 15% for fishing gear by 2025. For example, Iceland's best practises has already achieved a recycling target for nets of 45% in 2006, estimated today at 85% of recovery for both nets and wires.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Без да се засягат техническите мерки, посочени в Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета, Комисията изисква от европейските организации по стандартизация да разработят хармонизирани стандарти за съответстващ на кръговата икономика дизайн на риболовните съоръжения с цел насърчаване на подготовката за повторната им употреба и улесняване на възможността за рециклиране в края на жизнения им цикъл.

 

__________________

 

Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1).

Обосновка

Риболовните съоръжения по дефиниция са с дълъг експлоатационен живот. В това отношение е важно да се въведат хармонизирани стандарти по инициатива на Комисията с цел улесняване на рециклирането на пусканите на пазара на ЕС риболовни съоръжения в края на жизнения им цикъл.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят до 2025 г. разделното събиране на количество отпадъчни пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Е, равняващо се на 90 тегловни процента от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара за дадена година. За да постигнат тази цел, държавите членки могат, наред с друго:

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят до 2025 г. разделното събиране на количество отпадъчни пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Е, равняващо се на 90 тегловни процента от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара за дадена година, и гарантират последващото им рециклиране. За да постигнат тази цел, държавите членки могат, наред с друго:

Изменение    67

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Алинея 1 се прилага, без да се засяга член 10, параграф 3, буква а) от Директива 2008/98/ЕО.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

След консултация с държавите членки Комисията разработва насоки относно функционирането на схемите за възстановяване на депозитите.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 10

Мерки за повишаване на осведомеността

Мерки за повишаване на осведомеността

1.  Държавите членки вземат мерки за информиране на потребителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Ж и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, относно следното:

1.  Държавите членки вземат мерки за информиране и стимулиране на отговорно поведение на потребителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Ж от приложението и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, относно следното:

а)  съществуващите на разположение системи за повторна употреба и варианти за управление на отпадъците за тези продукти и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, както и най-добрите практики за добро управление на отпадъците, осъществявано в съответствие с член 13 от Директива 2008/98/ЕО;

а)  наличността на използваеми повторно алтернативи, системи за повторна употреба и варианти за управление на отпадъците за тези продукти и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, както и най-добрите практики за добро управление на отпадъците, осъществявано в съответствие с член 13 от Директива 2008/98/ЕО;

б)  въздействието на замърсяването с отпадъци и други неправилни начини за обезвреждане на отпадъците от такива продукти и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, върху околната среда, и по-специално върху морската среда.

б)  въздействието на замърсяването с отпадъци и други неправилни начини за обезвреждане на отпадъците от такива продукти и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, върху околната среда, и по-специално върху морската среда;

 

ба)  въздействието на неправилното обезвреждане на тези продукти върху канализационната мрежа.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерките, които държавите членки предприемат, за да транспонират и прилагат членове от 4 до 9, са съобразени със законодателството на Съюза в областта на храните, за да се гарантира, че хигиената на храните и безопасността на храните не се излагат на риск.

Мерките, които държавите членки предприемат, за да транспонират и прилагат членове от 4 до 9, са съобразени със законодателството на Съюза в областта на храните, за да се гарантира, че хигиената на храните и безопасността на храните не се излагат на риск, а така също и с Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета1a. Държавите членки насърчават използването по възможност на устойчиви, по-безопасни алтернативи на пластмасата за материалите, предназначени за контакт с храни.

 

________________

 

Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4);

Обосновка

На 28 ноември 2017 г. Комисията публикува пътна карта с оглед на преразглеждане на настоящия Регламент относно материалите, предназначени за контакт с храни. Ако регламентът бъде преразгледан през второто тримесечие на 2019 г., както е предвидено в пътната карта, с позоваване на настоящия регламент ще бъдат взети под внимание новите развития, включени в евентуално преразгледания регламент.

Изменение    71

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че износът на отпадъчни материали в трети държави не води до повишаване на количеството на морските отпадъци от пластмаси на други територии.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че в съответствие с националното законодателство или практика физическите или юридическите лица или техните сдружения, организации или групи имат достъп до процедура за обжалване пред съд или друг законово установен независим и безпристрастен орган, където могат да оспорят материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, свързани с прилагането на членове 5, 6, 7 и 8, когато е изпълнено едно от следните условия:

1.  Държавите членки гарантират, че в съответствие с националното законодателство или практика физическите или юридическите лица или техните сдружения, организации или групи имат достъп до процедура за обжалване пред съд или друг законово установен независим и безпристрастен орган, където могат да оспорят материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, свързани с прилагането на членове 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, когато е изпълнено едно от следните условия:

Обосновка

Не е посочена обосновка за изключването на членове 4, 9 и 10.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

Член 13

Информация относно контрола върху изпълнението

Информация относно контрола върху изпълнението

1.  Без да се засягат разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета52 и на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета53, държавите членки, подпомагани от Европейската агенция за околна среда, създават масив от данни, съдържащ:

1.  Без да се засягат разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета52 и на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета53, държавите членки, подпомагани от Европейската агенция за околна среда, създават масив от данни, съдържащ:

а)  данните за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, които са пуснати на пазара на Съюза всяка година, за да се демонстрира намаляването на потреблението в съответствие с член 4, параграф 1;

а)  данните за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, които са пуснати на пазара на Съюза всяка година, за да се демонстрира намаляването на потреблението в съответствие с член 4, параграф 1;

 

аа)  данните за пускането на пазара и разделното събиране на продукти, изброени в част Е от приложението, за да се демонстрира напредък при постигането на целта, определена в член 9;

 

аб)  данните за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част Ж от приложението, които се пускат на пазара на Съюза всяка година, за да се наблюдава тяхното потребление в Съюза;

 

ав)  данните за пуснатите на пазара риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, и за събраните и третирани отпадъци от риболовни съоръжения;

б)  информация за мерките, предприети от държавите членки за целите на член 4, параграф 1.

б)  информация за плановете и мерките, предприети от държавите членки за целите на член 4, параграф 1;

 

ба)  данните за морски отпадъци, и по-специално тези с произход от продукти, обхванати от настоящата директива, с цел наблюдение на въздействието на предприетите мерки.

Данните, посочени в първа алинея, буква а), се актуализират ежегодно в срок от 12 месеца от края на референтната година, за която са събрани. Когато е възможно, за представяне на посочените масиви от данни се използват услугите за пространствени данни, както са определени в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО.

Данните, посочени в първа алинея, буква а), се съобщават за пръв път до... [12 месеца след влизането в сила на настоящата директива]. Данните, посочени в букви а) до ав), се актуализират ежегодно в срок от 12 месеца от края на референтната година, за която са събрани. Когато е възможно, за представяне на посочените масиви от данни се използват услугите за пространствени данни, както са определени в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО.

2.  Държавите членки гарантират, че Комисията и Европейската агенция за околна среда имат достъп до масивите от данни, създадени в съответствие с параграф 1.

2.   Държавите членки гарантират, че Комисията и Европейската агенция за околна среда имат достъп до масивите от данни, създадени в съответствие с параграф 1.

3.  Европейската агенция за околна среда публикува и редовно актуализира общ за Съюза преглед въз основа на данните, събирани от държавите членки. Общият за Съюза преглед включва — според случая — показатели за краен продукт, резултати и въздействие на настоящата директива, обзорни карти за целия Съюз и обзорни доклади за държавите членки.

3.   Европейската агенция за околна среда публикува и редовно актуализира общ за Съюза преглед въз основа на данните, събирани от държавите членки. Общият за Съюза преглед включва — според случая — показатели за краен продукт, резултати и въздействие на настоящата директива, обзорни карти за целия Съюз и обзорни доклади за държавите членки.

4.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определят форматът на масива от данни, информацията и данните, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

4.   Комисията приема актове за изпълнение, с които се определят форматът на масива от данни, информацията и данните, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

___________________

___________________

52 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

52 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

53 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

53 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

Обосновка

Важно е съобщаваните данни да са възможно най-пълни, за да може да се извърши оценка на мерките и на тяхната ефективност.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 15

Член 15

Оценка и преразглеждане

Оценка и преразглеждане

1.  Комисията извършва оценка на настоящата директива до … [шест години след крайната дата за транспонирането ѝ]. Тази оценка се основава на наличната информация съгласно член 13. Държавите членки предоставят на Комисията всяка допълнителна необходима за целите на оценката и изготвянето на доклада информация, посочена в параграф 2.

1.  Комисията извършва оценка на настоящата директива до … [пет години след крайната дата за транспонирането ѝ]. Тази оценка се основава на наличната информация съгласно член 13. Държавите членки предоставят на Комисията всяка допълнителна необходима за целите на оценката и изготвянето на доклада информация, посочена в параграф 2.

2.  Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад с основните констатации от оценката, извършена в съответствие с параграф 1.

2.  Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад с основните констатации от оценката, извършена в съответствие с параграф 1. Ако е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение. Ако е целесъобразно, това предложение определя задължителни количествени цели за намаляване на потреблението на равнището на Съюза за продуктите, изброени в част А от приложението.

3.  В този доклад се посочва също така:

3.   Докладът включва:

а)  дали е необходимо да бъде преразгледано приложението, изброяващо пластмасовите продукти за еднократна употреба;

а)  оценка на необходимостта от преразглеждане на приложението, изброяващо пластмасовите продукти за еднократна употреба;

б)  дали е практически осъществимо определянето на обвързващи количествени целеви стойности на равнището на Съюза за намаляване на потреблението по-специално на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението;

б)  проучване на осъществимостта на определянето на обвързващи количествени целеви стойности на равнището на Съюза за намаляване на потреблението по-специално на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението; в това отношение в доклада се прави оценка на определянето на цели, изразени в абсолютни стойности, като се вземат предвид равнищата на потребление и вече постигнатите намаления в държавите членки;

 

ба)  оценка на промяната на материалите, използвани в обхванатите от настоящата директива продукти, и на иновациите в нови системи за доставка на използваеми повторно алтернативи на тези продукти; това включва цялостен анализ на екологичния жизнен цикъл на тези материали и произтичащите алтернативи;

в)  дали е постигнат достатъчен научен и технически прогрес и дали са разработени критерии или стандарт за биоразградимост в морската среда, приложими за пластмасовите продукти за еднократна употреба, попадащи в приложното поле на настоящата директива, и техните заместители за еднократна употреба, за да се определи, според случая, за кои изделия вече не трябва да се прилагат ограниченията за пускане на пазара.

 

Изменение    75

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят със задълженията за докладване, съдържащи се в член 13, параграф 1, буква а) до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива].

Изменение    76

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки обаче прилагат мерките, необходими за постигане на съответствие с член 5 и член 7, параграф 1, считано от … [2 години след датата на влизане в сила на настоящата директива], и с член 6, параграф 1, считано от … [3 години след датата на влизане в сила на настоящата директива].

Държавите членки обаче прилагат мерките, необходими за постигане на съответствие с член 5 и член 7, параграф 1, считано от … [2 години след датата на влизане в сила на настоящата директива], и с член 6, параграф 1, считано от … [3 години след датата на влизане в сила на настоящата директива], с изключение на мерките, необходими, за да се съобразят с изискването, посочено в член 6, параграф 1 по отношение на съдовете за напитки за газирани напитки, които държавите членки прилагат от ... [5 години след датата на влизане в сила на настоящата директива].

Изменение    77

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите на националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива. Комисията проверява дали тези разпоредби не създават неоправдани пречки за функционирането на единния пазар.

Изменение    78

Предложение за директива

Приложение I – част A

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 4 относно намаляване на потреблението

Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 4 относно намаляване на потреблението

 

  Чаши за напитки и техните капаци и капачки

–  Съдове за храни, т.е. съдове като кутии, с или без капак, използвани за съхранение на храна, която е предназначена за незабавна консумация от съда, както на място, така и за изнасяне от обекта, без по-нататъшна подготовка, като например съдове за храни, използвани в заведения за бързо хранене, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни

–  Съдове за храни, т.е. съдове като кутии, с или без капак, използвани за съхранение на храна, която е предназначена за незабавна консумация от съда, както на място, така и за изнасяне от обекта, без по-нататъшна подготовка, като например съдове за храни, използвани в заведения за бързо хранене, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни

 

Продажбата на храни в съд за порция храна за един човек или в съд с прилежащи към него прибори за хранене показва, че въпросната храна е предназначена за непосредствена консумация от съда за храна.

 

По-нататъшната подготовка включва дейности като затопляне, добавяне на вряща вода, измиване, нарязване на парчета и разфасоване.

 

Примери за пластмасови съдове за храна за еднократна употреба, обхванати от части А, Д и Ж от настоящото приложение:

 

  Съдове за „бързи храни“, като например кутии с храна и кутии със салата, съдържащи храна за консумация в студено състояние

 

  Съдове за „бързи храни“, като например кутии с храна и кутии със салата, съдържащи храна за консумация в горещо състояние, освен когато след покупката на продукта потребителят трябва да подложи храната на топлинна обработка

 

  Кутии за хамбургери, кутии за сандвичи, кутии за увити сандвичи

 

  Съдове за храна с порция храна за един човек, които съдържат прясна или обработена храна, която не се нуждае от по-нататъшна подготовка, например плодове, зеленчуци, десерти или сладоледи, и които се продават поединично

 

Примери за съдове, които не са пластмасови съдове за храна за еднократна употреба, обхванати от части А, Д и Ж от настоящото приложение:

 

  Съдове за храна, които съдържат изсушена храна или храна, която се продава студена, като тази храна се нуждае от по-нататъшна подготовка

 

  Съдове за храна, съдържащи храна в порции за повече от един човек

 

  Съдове за храна с порция храна за един човек, които не се продават поединично

–  Чаши за напитки

 

Изменение    79

Предложение за директива

Приложение I – част Б – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене)

—  Прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене) с изключение на, до 2023 г., прибори за хранене, които се доставят в учебните заведения и здравните служби въз основа на обществени поръчки за доставки1a, както са определени в член 2, точка 8 от Директива 2014/24/ЕС, които са били възложени преди 31 декември 2018 г.

 

___________________

 

„обществени поръчки за доставки“ означава договори, чийто предмет е покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без правото на закупуване на продуктите. Поръчките за доставки може да включват като допълнителен предмет дейности по проучване на терена и инсталиране.

Изменение    80

Предложение за директива

Приложение I – част Б – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Чинии

—  Чинии с изключение на, до 2023 г., чинии, които се доставят в учебните заведения и здравните служби въз основа на обществени поръчки за доставки1a, както са определени в член 2, точка 8 от Директива 2014/24/ЕС, които са били възложени преди 31 декември 2018 г.

 

___________________

 

„обществени поръчки за доставки“ означава договори, чийто предмет е покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без правото на закупуване на продуктите. Поръчките за доставки може да включват като допълнителен предмет дейности по проучване на терена и инсталиране.

Изменение    81

Предложение за директива

Приложение I – част Б – тире 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Пръчици, които следва да бъдат прикрепени и да поддържат балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се разпространяват между потребителите, включително механизмите за такива пръчици

—  Пръчици, които се прикрепят и поддържат балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се предлагат в търговската мрежа, с изключение на механизмите за такива пръчици

Изменение    82

Предложение за директива

Приложение I — част Б — тире 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Много тънки пластмасови торбички, освен когато те са необходими по хигиенни причини или за опаковането на влажни хранителни продукти в насипно състояние

Изменение    83

Предложение за директива

Приложение I — част Б — тире 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Продукти, направени от разградима при окисляване пластмаса

Изменение    84

Предложение за директива

Приложение I — част Б — тире 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Съдове за храни и напитки, направени от експандиран полистирен, използвани за съхранение на храна, която е предназначена за незабавна консумация от съда както на място, така и за изнасяне от обекта, без по-нататъшна подготовка.

Обосновка

All these additional market restriction for products are coherent with the current EU legislation in force or political statement from the European Parliament. For e.g. the European Parliament has just called, on Thursday 13 of September 2018, for a complete EU ban on oxo-degradable plastic by 2020, as this type of plastic negatively affects the recycling of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental benefit. Furthermore, the proposal to add a ban of some applications of expanded polystyrene (EPS) in the SUP proposal is justified by the fact that polystyrene, in its various sizes, appears in rank 1, 3, 13, 28 and 53 of the plastic waste most commonly found on European beaches, according to the Commission's classification in its impact assessment (Part II, pages 31 and 32). That is more than 31% of all plastics found on European beaches. Clearly, European legislators must find a way to address and to limit this source of marine litter, which the Commission has not done in its proposal.

Изменение    85

Предложение за директива

Приложение I – част В – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Съдове за напитки, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните капачки и капаци

—  Съдове за напитки, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните капачки и капаци, с изключение на съдове, предназначени и използвани за храни за специални медицински цели в течно състояние, съгласно определението по член 2, точка ж) от Регламент (ЕС) 609/2013

Изменение    86

Предложение за директива

Приложение I – част Г – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Тютюневи продукти с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи продукти

Обосновка

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Изменение    87

Предложение за директива

Приложение I – част Г – тире 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Пликове и обвивки, направени от гъвкав материал, съдържащи храни, предназначени за незабавна консумация от плика или обвивката, без по-нататъшна подготовка

Обосновка

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Изменение    88

Предложение за директива

Приложение I – част Г – тире 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Чаши за напитки

Обосновка

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Изменение    89

Предложение за директива

Приложение I – част Д – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Чаши за напитки

–  Чаши за напитки включително техните капаци и капачки

Изменение    90

Предложение за директива

Приложение I – част Е – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Бутилки за напитки

—  Бутилки за напитки, включително техните капаци и капачки

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

„Ерата на пластмасата“ – без да претендира да има познанията на историк, може би именно по този начин докладчикът би определила нашата епоха.

Изобретена в средата на 19-и век, пластмасата се произвежда масово от началото на 50-те години на миналия век, като през последните 15 години ръстът на производството е експоненциален: над 8 милиарда тона за едва 65 години[1], при над 6 милиарда тона отпадъци. Цифрата буди безпокойство.

Обществото на „предметите за еднократна употреба“ превръща океаните в голяма боклукчийска кофа, в която в крайна сметка попадат отпадъците, като пластмасовите изделия, половината от които са за еднократна употреба, а една четвърт – от риболовни съоръжения, са източник на 85% от морското замърсяване. Всяка година 15 600 тона пластмасови изделия за еднократна употреба замърсяват европейските води, или 26 600 тона, ако се добави риболовното оборудване[2].

В Европа всяка година в морето се изхвърлят 150 000 тона пластмаса[3]. На световно равнище положението е още по-тревожно, тъй като всяка година в океаните се изхвърлят 8 милиона тона.

Ако не се предприемат действия, през 2050 г. в океаните ще има повече пластмаса, отколкото риба. Цялата морска фауна е засегната – костенурки, птици, китоподобни, риби, ракообразни поглъщат пластмаса, което се отразява отрицателно на оцеляването ѝ, а все още не се знае какви точно са последиците за човешкото здраве.

Комисията застава начело

За разлика от изменението на климата тази констатация не се оспорва от никого и на 28 май доведе до публикуването от страна на Европейската комисия на законодателно предложение относно пластмасовите изделия за еднократна употреба.

Създаден е пакет от мерки, който се основава на инициативите на някои държави членки или региони, като ще ги допълва, надминава и хармонизира, интегрирайки се във всеобхватен подход на Съюза, а именно: Директива (ЕС) 2015/720 по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване, стратегията относно пластмасите, плана за действие за кръговата икономика и преразгледаното законодателство за отпадъците.

Комисията насочва усилията си към десетте основни източника на пластмасови макрочастици в моретата и по европейските плажове, които съставляват 70% от морските отпадъци.

Глобално предизвикателство, което предполага амбициозни и степенувани мерки 

– Въвеждане на забрана на пластмасовите изделия за еднократна употреба на равнището на ЕС, когато съществуват алтернативи. Това засяга девет продукта: приборите за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици) и чиниите, клечките за уши, сламките, бъркалките за напитки и дръжките на балони (член 5).

– Предоставяне на държавите членки на избор на начините за значително намаляване на потреблението на пластмасови изделия за еднократна употреба, за които понастоящем се разработват алтернативи: съдове за храни и чаши за напитки (член 4). Система, която е доказала своята стойност с планираната забрана на тънките пластмасови торбички с дебелина от 50 микрона или по-малко[4].

– Предприемане на мерки, така че до 2025 г. най-малко 90% от бутилките за напитки да бъдат събирани (член 9).

– Разширяване на схемата на отговорност на производителя (член 8), така че да включи всички продукти, които попадат в обхвата, с изключение на дамските превръзки, хигиенните тампони и апликаторите за тампони. Тази повишена отговорност ще покрие финансовите разходи за събирането и почистването на отпадъците и за мерките за повишаване на осведомеността на обществеността (член 10).

– Въвеждане на изисквания относно маркировката/етикетирането на три категории продукти: дамските превръзки и хигиенните тампони, мокрите кърпички и балоните от пластмаса (член 7).

По оценка на Комисията директивата ще носи ползи както за околната среда, така и за икономиката. Благодарение на нея ще се избегнат екологични щети, чиято стойност би възлязла на 22 милиарда евро до 2030 г.[5], а потребителите ще спестят до 6,5 милиарда евро[6] при изчислени за производителите разходи за адаптиране в размер на 3,2 милиарда евро[7]. Единствено сценарият за минимални действия (вариант 2а), който би се ограничил до доброволни действия от страна на заинтересованите участници от промишлеността и до информационни кампании, би довел до загуба на работни места[8]. За сметка на това биха могли да бъдат създадени между 30 000 и 50 000 работни места при прилагане на другите предвидени сценарии, които придават по-голямо значение на иновациите[9].

Приоритетите на докладчика

Докладчикът горещо приветства това амбициозно предложение на Комисията, което е в пълно съответствие с общественото мнение: 95% от европейците считат, че е необходимо и дори наложително да се предприемат действия във връзка с пластмасовите изделия за еднократна употреба[10].

Въпреки това желанието на докладчика би било Комисията да предвиди по-задълбочени действия във връзка с изводите от собствената ѝ оценка на въздействието. Освен това тя би желала да бъде публикувано проучването на консултантското дружество Eunomia, на което се основава тази оценка.

1.  Да се определят в бъдеще количествено изразени цели за намаляване на употребата на съдове за храни и чаши за напитки – два продукта, за които на пазара вече се предлагат алтернативи. Предвид липсата на съответни статистически данни от държавите членки докладчикът даде приоритет на приспособим график. Като референция се използва директивата от 2015 г. за тънките пластмасови торбички за пазаруване, която предвижда хармонизирани мерки за намаляване на употребата в рамките на 2 – 3 години след транспонирането в националното законодателство.

Докладчикът счита, че период от четири години е достатъчен, за да могат държавите членки да определят точни цели за намаляване на употребата на продуктите, посочени в член 4, на своя територия.

2.  Разделно събиране на пластмасовите бутилки

Докладчикът не е напълно удовлетворена от формулировката на член 9 относно разделното събиране на пластмасовите бутилки. Последните, наред с капачките, са първата по обем категория от пластмасови изделия за еднократна употреба, намирани в морето (1/5 от пластмасовите изделия за еднократна употреба).

Въпреки че в някои държави членки се обсъжда все по-активно въвеждането на всеобща схема за депозит във връзка с пластмасовите бутилки, докладчикът би желала да се остави по-голяма свобода на действие. Държавите членки следва да могат да изберат най-ефикасната система, така че този вид предмети да придобият пазарна стойност, както и да насърчават потребителите да връщат бутилките или да прилагат разделно събиране в домакинството.

Те са също така продукт, който подлежи в голяма степен на рециклиране и за който Комисията определи цел за събиране от 90% до 2025 г. Докладчикът предлага към изискването относно капачките и капаците, които са прикрепени към съда, предвидено в член 6, до 2025 г. да се добави разпоредба за минимално рециклирано съдържание от 25% при производството на пластмасови бутилки, за което в сектора беше поет ангажимент.

3.  Следване на препоръките на СЗО относно цигарите с пластмасови филтри

Пластмасовите филтри за цигари също са въпрос, който поражда загриженост у докладчика. Те са вторият по важност замърсител от пластмаса, редовно изхвърлян по европейските плажове. Докладчикът предлага да се добави нов член 4а: „Намаляване на отпадъците от тютюневи изделия след консумация“.

В него се посочва, че в допълнение към приложението на схемата на разширена отговорност за тютюнопроизводителите в държавите членки трябва да определят цели за намаляване на пластмасовите филтри за цигари с 50% до 2025 г. и с 80% до 2030 г.[11]

Държавите членки следва също така да се ангажират с въвеждането на система за събиране на фасовете. Освен това те би следвало да се вдъхновят от италианския модел и да предвидят глоби за пушачите, които хвърлят фасовете си на земята или в канализацията.

4.  За сметка на това докладчикът счита, че Комисията отива твърде далеч по отношение на „разширената отговорност на производителя“, предвидена в член 8.

Докладчикът признава, че това е важен инструмент на политиката в областта на околната среда, и споделя амбицията на Комисията да се допълнят вече съществуващите мерки в законодателството за отпадъците. От друга страна, тя отбелязва, като се позовава на член 8, параграф 1 от Рамкова директива 2008/98/ЕО (Рамковата директива за отпадъците), че тази отговорност по никакъв начин не покрива разходите за почистване на моретата и плажовете. Съгласно Директива 2018/852/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки схемите за разширена отговорност на производителя трябва да бъдат въведени по отношение на опаковките до 31 декември 2024 г., тоест не по-късно от три години от датата, определена в настоящото предложение. Всички тези елементи са източник на загриженост за докладчика, тъй като според нея схемата за разширена отговорност на производителя трябва да остане пропорционална.

5.  Включване на свръхтънките пластмасови торбички за пазаруване

Докладчикът предлага в списъка в член 5 на продуктите, подложени на ограничаване, да се добавят пластмасовите торбички от под 15 микрона, които не са обхванати от Директива (ЕС) 2015/720 по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване.

С оглед на бързите промени в навиците на потребителите в повечето държави членки, в които за найлоновите торбички вече се плаща на мястото на продажба, докладчикът счита, че следва да бъде даден ясен сигнал за забрана на категорията свръхтънки пластмасови торбички, като се изключат торбичките с хигиенни функции.

6.  Риболовните уреди са друг въпрос, по който докладчикът би желала да внесе промени. Тя констатира, че макар някои разпоредби на Съюза[12] да предвиждат мерки за премахване на замърсяването от мрежите и други съоръжения, които биват изоставяни или губени в морето, проблемът остава нерешен поради липсата на ефективен контрол на загубата на риболовни съоръжения на равнището на ЕС. Над 30% от отпадъците от риболовните кораби и от корабите за отдих би следвало да се връщат в пристанищата, но това не се случва, и те вероятно се изхвърлят в морето[13]. Докладчикът счита, че е логично системата за разширена отговорност да се прилага и спрямо производителите на риболовни уреди.

Тя предлага в член 8, параграф 3 да се добави цел за рециклиране от 15%, тъй като риболовните инструменти, като всеки устойчив материал, могат да бъдат използвани многократно и следователно трябва да бъдат връщани в пристанището. Това е реалистична цел, съобразена с най-добрите практики, по-конкретно в Исландия, където целта за рециклиране от 45% беше определена още през 2006 г., а понастоящем е 85% по отношение на събирането на влакна и мрежи.[14]

Общата амбиция на докладчика е в съответствие с позициите на учените и министрите, с които бяха проведени срещи с оглед на подготовката за изготвянето на доклада: има бъдеще за пластмасите – този чудотворен продукт, който се превърна в голям замърсител, като то е далеч от моретата и океаните.

 • [1]  R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, University study, „Production, use, and fate of all plastics ever made“, Science Advances, том 3, №°7, 2017 г.
 • [2]  Европейска комисия, Impact Assessment – Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear (Оценка на въздействието – Намаляване на отпадъците в моретата: действия във връзка с пластмасовите изделия за еднократна употреба и риболовното оборудване), SWD(2018)0254 final, 28 май 2018 г., част 1, стр. 10.
 • [3]  Пак там, част 1, стр. 10.
 • [4]  В член 4, параграф 1а, буква б) от Директива (EС) 2015/720 от 29 април 2015 г. за изменение на Директива 94/62/EО по отношение на намаляването на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване се посочва, че: „(...) до 31 декември 2018 г. тънките пластмасови торбички за пазаруване ще престанат да се предлагат безплатно на мястото на продажба на стоките или продуктите, освен ако не се прилагат инструменти с равностойна ефективност.“
 • [5]  Европейска комисия, „Пластмасови продукти за еднократна употреба: нови правила на ЕС за намаляване на морските отпадъци“, Съобщение за медиите, 28 май 2018 г.
 • [6]  Оценка на въздействието, цит. по-горе, част 1, стр. 60.
 • [7]  Пак там, част 1, стр. 60.
 • [8]  Пак там, част 1, стр. 60.
 • [9]  Пак там, част 1, стр. 60.
 • [10]  Пак там, част 1, стр. 6.
 • [11]  Доклад на Световната здравна организация „Tobacco and its environmental impact: an overview“ (Тютюнът и въздействието му върху околната среда: преглед), 2017 г.
 • [12]  Съгласно член 48 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството капитанът на риболовния кораб трябва да информира компетентния орган на държава членка на знамето за всяка загуба на съоръжения.
 • [13]  Оценка на въздействието, цит. по-горе, стр. 12.
 • [14]  http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА,ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Следният списък е изготвен на доброволни начала в рамките на изключителната отговорност на докладчика. В хода на изготвянето на [проекта на доклад/доклада преди приемането му в комисия] следните образувания или лица са предоставили информация на докладчика:

Образувание и/или лице

European Environmental Bureau

ClientEarth

Edana

Essenscia

EurEau

European Plastics Converters (EuPC)

Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA)

FoodDrinkEurope

Fostplus

Frans Timmermans, First Vice-President of the European Commission for Better Regulation, Interinstitutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights.

Friends of the Earth Europe

Go4Circle

Belgian Packaging Institute

Jyrki Katainen, First Vice-President of the European Commission

for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

Karmenu Vella, European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries

Nestlé S.A.

Pack2Go Europe

Petcore Europe

Philippe De Backer, Belgian State Secretary for the Prevention of Social Security Fraud, the Protection of Privacy and the North Sea, attached to the Minister for Social Affairs and Public Health Service

Plastics Europe

Plastics Recyclers Europe

Permanent Representation of Austria to the European Union

Rethink Plastic Alliance

Seas at risk

Sky

Suez S.A.

Surfrider Foundation Europe

Tetra Pack International S.A.

Zero Waste Europe

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (26.9.2018)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
(COM(2018)0340 – C8‑0218/2018 – 2018/0172(COD))

Докладчик по становище: Барбара Капел

КРАТКА ОБОСНОВКА

Инициативата относно пластмасовите продукти за еднократна употреба е част от по-широката програма на ЕС за преминаване към кръгова икономика и ще се занимае с икономическите стимули за намаляване на отпадъците в морските води. И по-специално с отрицателните външни ефекти, генерирани от пластмасовите продукти за еднократна употреба. Външните ефекти са некомпенсираните последици от икономически решения върху трети страни. Те не са отчетени в процеса на вземане на решения на причинителя. От икономическа гледна точка те представляват форма на неефективност на пазара и могат да доведат до необходимост от държавна намеса.

Предотвратяването и намаляването на замърсяването на морските води с пластмасови продукти за еднократна употреба (SUP) и риболовно оборудване, съдържащо пластмаси, допълват специфичните мерки за пластмасови микрочастици, предвидени в стратегията на ЕС за пластмасите. След като през 2015 г. бяха предприети действия по отношение на найлоновите торбички, 10 пластмасови продукта за еднократна употреба (SUP) и риболовно оборудване (т.нар. макропластмаса), бяха посочени като генериращи 70% от морските отпадъци в Европа. Важно е ЕС и държавите членки да предприемат подходящи мерки за справяне с екологичните аспекти на замърсяването на морската среда с отпадъци чрез намаляване на количеството пластмаса в океаните и по морските плажове, като в същото време се поставя по-силен акцент върху по-широкия контекст на прехода към кръгова икономика по отношение на пластмасите.

Изхвърлянето на отпадъци в морската среда е световен проблем, който далеч надхвърля границите на ЕС, и само едно глобално споразумение може да спомогне за цялостно справяне с предизвикателството, пред което е изправена нашата планета. Както показват проучванията, 80% от отпадъците в морските води са с произход от само 20 държави, като нито една от тях не е държава – членка на ЕС. Поради това докладчикът призовава за глобален подход за борба със замърсяването с пластмаси и настоява за предприемане на необходимите мерки на равнището на Г-7 и Г-20, както и за изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие.

Финансовият сектор следва да помогне на предприятията да инвестират повече в устойчиви решения преди правителствата да прибягнат до мерки на политиката. Докладчикът счита, че е за предпочитане да се възприеме подход, основан на повишаване на стандартите, който в крайна сметка да доведе не само до изтласкването на някои замърсяващи продукти от пазара, но същевременно и до насърчаване на научноизследователската и развойна дейност и иновациите за разработване на годни за рециклиране при по-ниски разходи, биоразградими или безвредни продукти. Тези нови стандарти следва да бъдат въведени в разумни срокове, за да се гарантира, че МСП могат да адаптират своя бизнес модел, тъй като огромна част от наброяващите близо 50 000 дружества, представляващи отрасъла на преработвателите на пластмаси в ЕС, са МСП.

Според изчисленията в анализа на Комисията предлаганите от нея варианти за забрана на някои SUP и целите за намаляване, разширената отговорност на производителя (EPR), мерките за проектиране на продукти и предоставяните на рибарите стимули за връщане на риболовното оборудване ще доведат до икономии в размер на 2,6 милиона тона CO2 еквивалент и ще спомогнат за предотвратяване на екологични щети в размер на 11 милиарда евро. Разходите за предприятията за привеждане в съответствие възлизат на 2 милиарда евро, а за управлението на отпадъците – на 510 милиона евро. Потребителите ще спестят около 6,5 милиарда евро, докато системите за обратно изкупуване или равностойните на тях системи ще струват на потребителите допълнително 1,4 милиарда евро. Комисията изчислява допълнителните разходи за риболовната промишленост на 0,16% от приходите при най-благоприятния сценарий. Комисията обаче не предоставя данни за разходите по изпълнението на EPR, които изцяло се прехвърлят към крайния потребител.

Борбата със замърсяването на морето с отпадъци може да създава икономически възможности. Предприятията могат да повишат своята конкурентоспособност посредством иновации и научноизследователска и развойна дейност, като допринасят за една декарбонизирана икономика с ефективно използване на ресурсите. Инвестициите в превенция на замърсяването на морето с отпадъци, устойчиви алтернативни материали, продукти и бизнес модели могат да спомагат за създаването на работни места и за повишаване на техническите и научните умения. Въпреки че приветстваме инициативата за намаляване на пластмасите от SUP, считаме, че е необходим балансиран подход, за да се гарантира пропорционалност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Икономическият просперитет на Съюза е неразривно свързан с дългосрочната устойчивост на околната среда. Повишаването на устойчивостта на икономическите модели на държавите членки може да разкрие нови възможности за иновации, конкурентоспособност и създаване на работни места.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение -1а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1a)   Предизвикателствата, свързани с третирането на пластмасовите отпадъци, могат да се превърнат във възможност европейската промишленост да стане световен лидер в намирането на решения за преминаване към кръгова икономика.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Замърсяването с морски отпадъци има трансграничен характер и се признава като глобален проблем. Намаляването на морските отпадъци е действие от ключово значение за постигането на цел за устойчиво развитие № 14 на Организацията на обединените нации, която призовава за опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие36. Съюзът трябва да играе своята роля в борбата с морските отпадъци и да се стреми да бъде лидер, определящ стандартите за света. Във връзка с това Съюзът работи съвместно с партньори в много международни форуми като Г-20, Г-7 и ООН за насърчаване на съгласувани действия. Настоящата инициатива е част от усилията на Съюза в това отношение.

(3)  Замърсяването с морски отпадъци има трансграничен характер и се признава като глобален проблем. Успешното предотвратяване на генерирането и управление на пластмасовите отпадъци се постига най-ефективно посредством международно сътрудничество и когато се използва научен, основан на доказателства подход. Намаляването на морските отпадъци е действие от ключово значение за постигането на цел за устойчиво развитие № 14 на Организацията на обединените нации, която призовава за опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие36. Съюзът трябва да играе своята роля в борбата с морските отпадъци и да се стреми да бъде лидер, определящ стандартите за света. Във връзка с това Съюзът следва да засили сътрудничеството си, по-специално с основните замърсяващи държави, и с партньори на международно равнище, като Г-20, Г-7 и ООН, за насърчаване на съгласувани действия. Настоящата инициатива е част от усилията на Съюза за намаляване на отпадъците за устойчива и кръгова икономика.

__________________

__________________

36 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.

36 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да се съсредоточат усилията там, където са най-необходими, настоящата директива следва да обхваща само най-често срещаните пластмасови продукти за еднократна употреба, които е изчислено, че представляват около 86 % от пластмасите за еднократна употреба, които се срещат по плажове в Съюза, отчетени чрез преброяване.

(7)  За да се съсредоточат усилията там, където са най-необходими, настоящата директива следва да обхваща най-често срещаните пластмасови продукти за еднократна употреба, които е изчислено, че представляват около 86% от пластмасите за еднократна употреба, които се срещат по плажове в Съюза, отчетени чрез преброяване, както и риболовните съоръжения. Преходът към кръгова икономика ще наложи намаляване на употреба на пластмаси за еднократна употреба като цяло.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Настоящата директива не засяга установените разпоредби в Директива 94/62/ЕО по отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, които се считат за опаковки съгласно определението в член 3, параграф 1 от Директива 94/62/ЕО.

Обосновка

Необходимо е пояснение относно пластмасовите опаковки за еднократна употреба, които са обхванати от Директива 94/62/ЕО.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба могат да бъдат произведени от широк спектър от пластмаси. Пластмасите обикновено се определят като полимерни материали, към които може да са добавени добавки. В обхвата на това определение обаче попадат някои естествени полимери. Немодифицираните естествени полимери не трябва да са обхванати, тъй като те се срещат в естествен вид в околната среда. Поради това определението за полимер в член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета43 следва да бъде адаптирано и за целите на настоящата директива следва да се въведе отделно определение. Пластмасите, произведени с модифицирани естествени полимери, или пластмасите, произведени от изходни вещества на биологична основа, на основата на изкопаеми горива или синтетични изходни вещества, не се срещат в естествен вид и поради това следва да бъдат разгледани в настоящата директива. Следователно адаптираното определение за пластмаси трябва да обхваща каучукови изделия на полимерна основа и пластмаси на биологична основа и биоразградими пластмаси, независимо от това дали са получени от биомаса и/или е предвидено да се разградят биологично с течение на времето. Някои полимерни материали не могат да функционират като основен структурен компонент на крайни материали и продукти, като полимерни покрития, бои, мастила и лепила. Тези материали не следва да бъдат разгледани в настоящата директива и поради това не следва да бъдат обхванати от определението.

(8)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба могат да бъдат произведени от широк спектър от пластмаси. Пластмасите обикновено се определят като полимерни материали, към които може да са добавени добавки. В обхвата на това определение обаче попадат някои естествени полимери. Немодифицираните естествени полимери не трябва да са обхванати, тъй като те се срещат в естествен вид в околната среда. Поради това определението за полимер в член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета43 следва да бъде адаптирано и за целите на настоящата директива следва да се въведе отделно определение. Пластмасите, произведени с модифицирани естествени полимери, или пластмасите, произведени от изходни вещества на биологична основа, на основата на изкопаеми горива или синтетични изходни вещества, не се срещат в естествен вид и поради това следва да бъдат разгледани в настоящата директива. Следователно адаптираното определение за пластмаси трябва да обхваща каучукови изделия на полимерна основа и пластмаси на биологична основа и биоразградими пластмаси, независимо от това дали са получени от биомаса и/или е предвидено да се разградят биологично с течение на времето. Някои полимерни материали не могат да функционират като основен структурен компонент на крайни материали и продукти, като полимерни покрития, облицовки или пластове, бои, мастила и лепила. Тези материали не следва да бъдат разгледани в настоящата директива и поради това не следва да бъдат обхванати от определението.

_________________

_________________

43 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

43 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За някои пластмасови продукти за еднократна употреба все още не съществуват подходящи и по-устойчиви леснодостъпни алтернативи и се очаква потреблението на повечето пластмасови продукти за еднократна употреба от този вид да се увеличи. За да се обърне тази тенденция и да се насърчат усилията за постигане на по-устойчиви решения, държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат необходимите мерки за постигане на значително намаляване на потреблението на тези продукти, без да се излагат на риск хигиената на храните или безопасността на храните, добрите хигиенни практики, добрите производствени практики, информацията за потребителите или изискванията за проследимост, определени в законодателството на Съюза в областта на храните44.

(11)  За някои пластмасови продукти за еднократна употреба все още не съществуват подходящи и по-устойчиви леснодостъпни алтернативи и се очаква потреблението на повечето пластмасови продукти за еднократна употреба от този вид да се увеличи. За да се насърчат усилията за постигане на по-устойчиви решения, държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат необходимите мерки за постигане на значително намаляване на потреблението на тези продукти, както се прави с найлоновите торбички в съответствие с Директива 94/62/ЕО, и без да се засяга член 18 от Директива 94/62/ЕО, без да се излагат на риск хигиената на храните или безопасността на храните, добрите хигиенни практики, добрите производствени практики, информацията за потребителите или изискванията за проследимост, определени в законодателството на Съюза в областта на храните44. Държавите членки следва да насърчават употребата на продукти за многократна употреба, които са подходящи за една кръгова икономика, без да се излага на риск свободното движение на стоки на вътрешния пазар и без да се нарушава конкуренцията между производителите от ЕС и извън него. Всички мерки, насочени към значително намаляване на потреблението на пластмасови продукти за еднократна употреба, следва да бъдат пропорционални на целите на настоящата директива. Тези мерки следва да отчитат въздействието на продуктите през целия им жизнен цикъл.

__________________

__________________

 

43a Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10 – 23).

44 Регламент (ЕО) № 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1 – 24), Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1 – 54), Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни и други относими законодателни актове, свързани с безопасността, хигиената и етикетирането на храните (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4 – 17).

44 Регламент (ЕО) № 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1 – 24), Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1 – 54), Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни и други относими законодателни актове, свързани с безопасността, хигиената и етикетирането на храните (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4 – 17).

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  В съответствие с Директива 94/62/ЕО от държавите членки следва да се изисква да нотифицират Комисията за проектомерките, свързани с опаковките, преди приемането им, за да се установи дали те няма да създадат пречки пред функционирането на вътрешния пазар.

Обосновка

Важно е да се гарантира съгласуваността между Директива 94/62/ЕО, особено на член 16 (нотифициране) и член 18 (свобода на пускане на пазара), и настоящата директива, когато става въпрос за пластмасови опаковки за еднократна употреба, и да се защитава вътрешният пазар за опаковки.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Някои пластмасови продукти за еднократна употреба завършват пътя си в околната среда в резултат на неправилно обезвреждане чрез канализацията или друго неправилно освобождаване в околната среда. Ето защо пластмасовите продукти за еднократна употреба, които често неправилно се обезвреждат чрез канализацията или по друг начин, следва да подлежат на изисквания за маркировка. Маркировката трябва да информира потребителите за подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, и/или за отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда в резултат на замърсяване с отпадъци. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определи хармонизиран формат за маркировката и при това определяне тя следва, при необходимост, да провери възприемането на предложената маркировка от представителни групи потребители, за да се гарантират нейната ефективност и ясно разбиране.

(14)  Някои пластмасови продукти за еднократна употреба завършват пътя си в околната среда в резултат на неправилно обезвреждане чрез канализацията или друго неправилно освобождаване в околната среда. Ето защо пластмасовите продукти за еднократна употреба, които често неправилно се обезвреждат чрез канализацията или по друг начин, следва да подлежат на изисквания за маркировка. Маркировката трябва да информира потребителите за подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, и/или за отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда в резултат на замърсяване с отпадъци. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определи хармонизиран формат за маркировката, например лого, и при това определяне тя следва, при необходимост, да провери възприемането на предложената маркировка от представителни групи потребители, за да се гарантират нейната ефективност и ясно разбиране. По време на този процес Комисията следва да взема предвид съществуващите секторни доброволни споразумения, приети за тази цел. Освен това държавите членки може да определят правила за налагане на възпиращи глоби и санкции на отговорните за замърсяването на околната среда с отпадъци.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  По отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, за които няма леснодостъпни подходящи и по-устойчиви алтернативи, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, и схеми за разширена отговорност на производителя, за да се покрият разходите за управление и почистване на отпадъците, както и разходите за мерки за повишаване на осведомеността за предотвратяване и намаляване на такива отпадъци.

(15)  По отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, за които няма леснодостъпни подходящи и по-устойчиви алтернативи, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, и схеми за разширена отговорност на производителя, за да се покрият необходимите разходи за управление в съответствие с член 8 и член 8а от Директива 2008/98/ЕО и член 7 от Директива 94/62/ЕО, както и разходите за мерки за повишаване на осведомеността за предотвратяване и намаляване на такива отпадъци.

Обосновка

Борбата с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци следва да бъде съвместно усилие на компетентните органи, производителите и потребителите. Проблемът с отпадъците не се решава с плащания от страна на производителите на разходите за почистване, а с различно поведение на потребителите, което се постига чрез образоване на потребителите и прилагане на съществуващото законодателство. Предотвратяването на отпадъците е много по-ефективно.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Гарантира се еднакво прилагане на мерките за разширена отговорност на производителя, с цел да се избегнат нарушения на конкуренцията на вътрешния пазар.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б)  Икономическите стимули могат да влияят на избора на потребителите, да насърчават или обезсърчават конкретни навици на потребителите и по този начин могат да се използват като ефективен инструмент нагоре по веригата за намаляване на въздействието на някои пластмаси върху околната среда.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Големият дял в морските отпадъци на пластмасите от изоставени, изгубени и изхвърлени риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, показва, че съществуващите правни изисквания46 не осигуряват достатъчно стимули за връщането на такива риболовни съоръжения на брега с цел събирането и третирането им. Чрез системата за събиране на непрeки такси, предвидена съгласно законодателството на Съюза относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, се премахват стимулите за корабите да обезвреждат своите отпадъци в морето и се осигурява право на депониране. Тази система обаче следва да бъде подкрепена с допълнителни финансови стимули за рибарите при връщане на техните отпадъци от риболовни съоръжения на брега, за да избегнат евентуално увеличаване на непряката такса за отпадъци, която ще се плаща. Тъй като потенциалът за рециклиране на пластмасовите компоненти в риболовните съоръжения е висок, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, разширена отговорност на производителя за риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, за да улеснят разделното събиране на отпадъците от риболовни съоръжения и да финансират доброто управление на такива отпадъци от риболовни съоръжения, по-специално рециклирането.

(16)  Големият дял в морските отпадъци на пластмасите от изоставени, изгубени и изхвърлени риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, показва, че съществуващите правни изисквания46 не осигуряват достатъчно стимули за връщането на такива риболовни съоръжения на брега с цел събирането и третирането им. Чрез системата за събиране на непрeки такси, предвидена съгласно законодателството на Съюза относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, се премахват стимулите за корабите да обезвреждат своите отпадъци в морето и се осигурява право на депониране. Тази система обаче не е достатъчно ефективна, за да накара рибарите да предават своите отпадъци от риболовни съоръжения на брега. Тъй като потенциалът за рециклиране на пластмасовите компоненти в риболовните съоръжения е висок, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, разширена отговорност на производителя за риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, за да финансират доброто управление на такива отпадъци от риболовни съоръжения, по-специално рециклирането. Освен това Комисията и държавите членки следва да работят заедно за създаване на механизми за намаляване на отпадъците от риболовни съоръжения и за улесняване на разделното събиране на отпадъци от риболовни съоръжения.

__________________

__________________

46 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, Директива 2000/59/ЕО и Директива 2008/98/ЕО.

46 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, Директива 2000/59/ЕО и Директива 2008/98/ЕО.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се предотвратят замърсяването с отпадъци и други неправилни форми на обезвреждане, водещи до морски отпадъци, съдържащи пластмаси, потребителите трябва да бъдат надлежно информирани за най-подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или за вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, за добрите практики по отношение на обезвреждането на отпадъци и за въздействието върху околната среда на лошите практики за обезвреждане, както и за съдържанието на пластмаси в определени пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения. Поради това държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат мерки за повишаване на осведомеността, с които се гарантира, че такава информация се предоставя на потребителите. Информацията не трябва да съдържа рекламно съдържание, насърчаващо употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба. Държавите членки следва да могат да избират най-подходящите мерки въз основа на естеството на продукта или неговата употреба. Производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, следва да покриват разходите за мерките за повишаване на осведомеността като част от тяхното задължение за разширена отговорност на производителя.

(18)  За да се предотвратят замърсяването с отпадъци и други неправилни форми на обезвреждане, водещи до морски отпадъци, съдържащи пластмаси, потребителите трябва да бъдат надлежно информирани за най-подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или за вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, за добрите практики по отношение на обезвреждането на отпадъци и за въздействието върху околната среда на лошите практики за обезвреждане, както и за съдържанието на пластмаси в определени пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения. Поради това държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат мерки за повишаване на осведомеността, включително образователни кампании в училищата, с които се гарантира, че такава информация се предоставя на потребителите, за да бъдат те стимулирани да променят поведението си и да участват по-активно в предотвратяването на генерирането на отпадъци. Държавите членки следва да могат да избират най-подходящите мерки въз основа на регионалните условия, естеството на продукта или неговата употреба. Трябва да се внимава да няма нарушаване на конкуренцията между местните производители на пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, и конкурентите, на които е позволено да продават продуктите си на единния пазар. Производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, следва да участват в мерките за повишаване на осведомеността като част от своята отговорност. Производителите не са задължени да покриват разходите за тези кампании за повишаване на осведомеността. Борбата с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци следва да бъде съвместно усилие на компетентните органи, производителите и потребителите.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Съгласно параграф 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.48 Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит и данните, събрани по време на прилагането на настоящата директива, както и на данните, събрани съгласно Директива 2008/56/ЕО или Директива 2008/98/ЕО. Оценката следва да предостави основата за оценяване на възможните по-нататъшни мерки и оценка на това дали, с оглед на мониторинга на морските отпадъци в Съюза, е необходимо да се преразгледа приложението, изброяващо пластмасовите продукти за еднократна употреба. При оценката следва също така да се разгледа дали научният и технически прогрес, който е достигнат междувременно, включително разработването на биоразградими материали и изготвянето на критерии или стандарт за биоразградимост на пластмасите в морската среда, както е предвидено в европейската стратегия за пластмасите, позволява установяването на стандарт за биоразграждане на определени пластмасови продукти за еднократна употреба в морската среда. Този стандарт би включвал стандарт за изпитване на това дали, в резултат на физическо и биологично разграждане в морската среда, пластмасите напълно се разлагат на въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода в рамките на достатъчно кратък срок, за да не настъпи вредно въздействие на пластмасите върху морските организми и натрупване на пластмаси в околната среда. Ако случаят е такъв, пластмасовите продукти за еднократна употреба, които отговарят на такъв стандарт, биха могли да бъдат освободени от забраната за пускане на пазара. Въпреки че в европейската стратегия за пластмасите вече са предвидени действия в тази област, там се признават и предизвикателствата, свързани със създаването на регулаторна рамка за пластмасите с биоразградими свойства, дължащи се на различните условия на морската среда в моретата и океаните.

(22)  Съгласно параграф 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.48 Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит и данните, събрани по време на прилагането на настоящата директива, както и на данните, събрани съгласно Директива 2008/56/ЕО или Директива 2008/98/ЕО. Оценката следва да предостави основата за оценяване на възможните по-нататъшни мерки и оценка на това дали, с оглед на мониторинга на морските отпадъци в Съюза, е необходимо да се преразгледа приложението, изброяващо пластмасовите продукти за еднократна употреба. При оценката следва също така да се разгледа дали научният и технически прогрес, който е достигнат междувременно, включително разработването на биоразградими материали и изготвянето на критерии или стандарт за биоразградимост на пластмасите в морската среда, както е предвидено в европейската стратегия за пластмасите, позволява установяването на стандарт за биоразграждане на определени пластмасови продукти за еднократна употреба в морската среда. Този стандарт би включвал стандарт за изпитване на това дали, в резултат на физическо и биологично разграждане в морската среда, пластмасите напълно се разлагат на въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода в рамките на достатъчно кратък срок, за да не настъпи вредно въздействие на пластмасите върху морските организми и натрупване на пластмаси в околната среда. Ако случаят е такъв, пластмасовите продукти за еднократна употреба, които отговарят на такъв стандарт, биха могли да бъдат освободени от забраната за пускане на пазара. Въпреки че в европейската стратегия за пластмасите вече са предвидени действия в тази област, там се признават и предизвикателствата, свързани със създаването на регулаторна рамка за пластмасите с биоразградими свойства, дължащи се на различните условия на морската среда в моретата и океаните. В оценката следва също така да се отчита икономическото въздействие върху секторите, които са най-силно засегнати от настоящата директива, включително разходите за привеждане в съответствие.

__________________

__________________

48 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

48 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на настоящата директива е да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, и по-специално върху водната среда, както и върху здравето на човека, и да се насърчи преходът към кръгова икономика с иновативни бизнес модели, продукти и материали, като по този начин също така се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар.

Целта на настоящата директива е да се предотврати и да се намали съществено въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, и по-специално върху водната среда, както и върху здравето на човека, и да се засили водещата роля на ЕС за насърчаване на прехода към кръгова икономика с иновативни и устойчиви бизнес модели, продукти и нетоксични материали, като по този начин също така се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на значително намаляване на потреблението на тяхната територия на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, до … [шест години след крайната дата за транспониране на настоящата директива].

Държавите членки предприемат необходимите мерки, без да се засяга член 18 от Директива 94/62/ЕО, за постигане на значително намаляване на потреблението на тяхната територия на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, до … [четири години след крайната дата за транспониране на настоящата директива].

Изменение    18

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки осигуряват създаването на схеми за разширена отговорност на производителя за всички пуснати на пазара на Съюза пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Д от приложението, в съответствие с разпоредбите за разширена отговорност на производителя в Директива 2008/98/ЕО.

1.  Държавите членки създават схеми за разширена отговорност на производителя за всички пуснати на пазара на Съюза пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Д от приложението, при условие че не възниква нарушение на конкуренцията и третирането на вносните и местните продукти е с еднакъв ефект върху пазарните цени. Гарантира се съответствие с разпоредбите за разширена отговорност на производителя в Директива 2008/98/ЕО.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на създадените по силата на параграф 1 схеми държавите членки гарантират, че производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Д от приложението, покриват разходите за събирането на отпадъци, състоящи се от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, и за последващото им транспортиране и третиране, включително разходите за почистване на отпадъци и разходите за мерките за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, във връзка с тези продукти.

По отношение на създадените по силата на параграф 1 схеми държавите членки гарантират, че производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Д от приложението, покриват необходимите разходи за събирането на отпадъци, състоящи се от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, и за последващото им транспортиране и третиране, както се посочва в член 8 и член 8а от Директива 2008/98/ЕО, включително разходите за почистване на отпадъци и разходите за мерките за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, във връзка с тези продукти.

Обосновка

Борбата с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци следва да бъде съвместно усилие на компетентните органи, производителите и потребителите. Проблемът с отпадъците не се решава с плащания от страна на производителите на разходите за почистване, а с различно поведение на потребителите, което се постига чрез образоване на потребителите и прилагане на съществуващото законодателство. Предотвратяването на отпадъците е много по-ефективно.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Комисията публикува насоки относно прилагането на всички мерки, включително разпределението на разходите, относно разширената отговорност на производителя в съответствие с настоящия член.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Компетентният орган гарантира, че разходите на производителите във връзка с разширената отговорност на производителя са пропорционални и се съобщават на съответните субекти редовно и по достъпен и прозрачен начин.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да определят целеви стойности за разделно събиране за относимите схеми за разширена отговорност на производителя.

б)  да определят целеви стойности за разделно събиране за относимите схеми за разширена отговорност на производителя или

Изменение    23

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) да определят системи за събиране на отпадъци, които са доказали своята ефективност и които те считат за подходящи за постигане на целите.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки могат, наред с другото, да въведат мерки за повишаване на осведомеността, когато това е целесъобразно. Тези мерки за повишаване на осведомеността могат например да се провеждат в училища или дружества.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Координиране на мерките

Координиране на мерките между държавите членки

Изменение    26

Предложение за директива

Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11 а

 

Координиране на мерките на международно равнище

 

Комисията, в сътрудничество с държавите членки, се стреми да координира мерките за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда и в подкрепа на прехода към устойчиви икономически модели на международно равнище.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията извършва оценка на настоящата директива до … [шест години след крайната дата за транспонирането ѝ]. Тази оценка се основава на наличната информация съгласно член 13. Държавите членки предоставят на Комисията всяка допълнителна необходима за целите на оценката и изготвянето на доклада информация, посочена в параграф 2.

1.  Комисията извършва оценка на настоящата директива до … [пет години след крайната дата за транспонирането ѝ]. Тази оценка се основава на наличната информация съгласно член 13. Държавите членки предоставят на Комисията всяка допълнителна необходима за целите на оценката и изготвянето на доклада информация, посочена в параграф 2.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 15 – параграф 3 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  икономическото въздействие върху секторите, които са най-силно засегнати от настоящата директива, и дали икономическото въздействие и разходите за привеждане в съответствие отговарят на прогнозите в оценката на въздействието на Комисията.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 15 – параграф 3 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  прилагането на настоящата директива по никакъв начин не оказва отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на секторите, които са най-засегнати от настоящото предложение, спрямо техните конкуренти, базирани извън ЕС.

Изменение    30

Предложение за директива

Приложение I – част Г – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  Мокри кърпички, т.е. предварително навлажнени кърпички за лична хигиена, битова и промишлена употреба

-  Мокри кърпички, т.е. предварително навлажнени кърпички за лична хигиена, битова и промишлена употреба, и отпадъци от предварително навлажнена тоалетна хартия.

Изменение    31

Предложение за директива

Приложение I – част Г – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Тютюневи продукти с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи продукти.

Обосновка

Цигарените фасове са вторият най-често срещан боклук по плажовете, а един единствен фас замърсява минимум 500 литра вода. Ето защо е много важно потребителите да осъзнават последиците, когато хвърлят цигари на улицата.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

Позовавания

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

ECON

5.7.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Barbara Kappel

20.6.2018

Разглеждане в комисия

3.9.2018

24.9.2018

 

 

Дата на приемане

24.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

19

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marcus Pretzell, Marco Zanni

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen

19

-

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

0

VERTS/ALE

Ernest Urtasun

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (27.9.2018)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
(COM(2018)0340 – C8‑0218/2018 – 2018/0172(COD))

Докладчик по становище: Барбара Капел

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предотвратяването и намаляването на замърсяването на морските води с пластмасови продукти за еднократна употреба (SUP) и риболовно оборудване, съдържащо пластмаси, допълват специфичните мерки за пластмасови микрочастици, предвидени в стратегията на ЕС за пластмасите. След като през 2015 г. бяха предприети действия по отношение на пластмасовите торбички, 10 пластмасови продукта за еднократна употреба (SUP) и риболовно оборудване (т.нар. макропластмаса), бяха идентифицирани като генериращи 70% от морските отпадъци в Европа. Важно е ЕС да предприеме подходящи мерки за справяне с екологичните аспекти на замърсяването на морската среда чрез намаляване на количеството пластмаса в океаните и по морските плажове, като в същото време се поставя по-силен акцент върху по-широкия контекст на прехода към кръгова икономика, що се отнася до пластмасите.

Изхвърлянето на отпадъци в морската среда е световен проблем, който далеч надхвърля границите на ЕС, и само едно глобално споразумение може да спомогне за цялостно справяне с предизвикателството, пред което е изправена нашата планета. Както показват проучванията, 80% от отпадъците в морските води са с произход от само 20 държави, като нито една от тях не е държава – членка на ЕС. Поради това докладчикът настоява за глобален подход за борба със замърсяването от пластмаса и призовава за предприемане на необходимите мерки на равнището на Г-7 и Г-20, както и за изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие. Освен това многонационалните кредитори и международните финансови организации следва да съсредоточават своите усилия върху мерки за намаляване на отпадъците в морските води чрез целеви програми за управление на отпадъците в рамките на кръговата икономика.

Освен това осведомеността на потребителите представлява решаващ елемент за успешното намаляване на пластмасови изделия за еднократна употреба (SUP). Докладчикът е убеден, че кампаниите за повишаване на осведомеността и образованието са от основно значение за постигането на трайни резултати по отношение на мерките, налагани на държавите членки и промишлеността.

Според изчисленията на анализа на Комисията предлаганите от нея варианти за забрана на някои SUP и целите за намаляването им, разширената отговорност на производителя (EPR), мерките за проектиране на продукти и предоставяните на рибарите стимули за връщане на риболовното оборудване ще доведат до икономии в размер на 2,6 милиона тона CO2 еквивалент и ще спомогнат за предотвратяване на екологични щети в размер на 11 милиарда евро. Разходите за предприятията за привеждане в съответствие възлизат на 2 милиарда евро, а управлението на отпадъците – на 510 милиона евро. Потребителите ще спестят около 6,5 млрд. евро, докато възстановяването на депозитите или равностойната система ще струва на потребителите допълнителни 1,4 млрд. евро. Комисията изчислява допълнителните разходи за риболовната промишленост на 0,16% от приходите при най-благоприятния сценарий. Комисията обаче не предоставя данни за разходите по изпълнението на EPR, които изцяло се прехвърлят към крайния потребител.

Докладчикът желае да подчертае, че като общ принцип вариантът на политиката за „забрана“ на някои видове продукти следва да бъде крайна мярка. Всъщност би било за предпочитане да се възприеме подход, основан на повишаване на стандартите, което в крайна сметка би довело до премахването на някои замърсяващи продукти от пазара и същевременно би довело до насърчаване на научноизследователската и развойна дейност и иновациите за годни за рециклиране при по-ниски разходи, биоразградими или безвредни продукти. Тези нови стандарти следва да бъдат въведени в разумни срокове, за да се гарантира, че МСП могат да адаптират своя бизнес модел, тъй като огромна част от наброяващите близо 50 000 дружества, представляващи отрасъла на преработвателите на пластмаси в ЕС, са МСП.

Борбата със замърсяването на морето с отпадъци може да създава икономически възможности. Предприятията могат да повишат своята конкурентоспособност посредством иновации и научноизследователска и развойна дейност, като допринасят за една декарбонизирана икономика с ефективно използване на ресурсите. Инвестициите в превенция на замърсяването на морето с отпадъци, устойчиви алтернативни материали, продукти и бизнес модели могат да спомагат за създаването на работни места и за повишаване на техническите и научните умения. Въпреки че приветстваме инициативата за намаляване на пластмасите от SUP, считаме, че е необходим балансиран подход, за да се гарантира пропорционалност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 192, параграф 1 от него, както и член 114, що се отнася до опаковките съгласно определението по член 3, параграф 1 от Директива 94/62/ЕО,

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  поради голямата функционалност и относително ниската цена на пластмасите този материал все повече се разпространява повсеместно в ежедневието. Нарастващата му употреба за широка гама от приложения с кратък жизнен цикъл, които не са предназначени за повторна употреба или рентабилно рециклиране, означава, че свързаните с тях модели на производство и потребление стават все по-неефикасни и линейни. Ето защо, в контекста на плана за действие за кръговата икономика, в европейската стратегия за пластмасите33 Комисията заключава, че трябва да се търси решение за постоянно нарастващото образуване на пластмасови отпадъци и тяхното изпускане в околната среда, в частност в морската среда, ако искаме да постигнем истинска кръгов жизнен цикъл при пластмасите.

(1)  поради голямата функционалност и относително ниската цена на пластмасите този материал все повече се разпространява повсеместно в ежедневието. Нарастващата му употреба за широка гама от приложения с кратък жизнен цикъл, които не са предназначени за повторна употреба или рентабилно рециклиране, означава, че свързаните с тях модели на производство и потребление стават все по-неефикасни и линейни. Ето защо, в контекста на плана за действие за кръговата икономика, в европейската стратегия за пластмасите33 Комисията заключава, че трябва да се търси решение за постоянно нарастващото образуване на пластмасови отпадъци и тяхното изпускане в околната среда, в частност в морската среда, ако искаме да постигнем истинска кръгов жизнен цикъл при пластмасите. Всички по-нататъшни усилия в сегмента на пластмасите следва да се основават на и да са напълно съвместими с наскоро приетото законодателство на ЕС за кръговата икономика, и да се вписват в създадената по този начин система.

__________________

__________________

32 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015) 0614 final).

32 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015) 0614 final).

33 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018) 28 final).

33 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018) 28 final).

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Наскоро приетото законодателство на ЕС в областта на отпадъците, по-специално Директива 2008/98/ЕС, Директива 94/62/ЕС и Директива 1999/31/ЕС, създаде сложна система за статистика за събирането и рециклирането на отпадъци, ясни цели за рециклирането на определени потоци от отпадъци, включително пластмаса, както и йерархия на отпадъците. Също така бяха определени стимули за преход към по-кръгова икономика, по-широко използване на рециклирани материали, определени задължения за производителите в съответствие с минималните изисквания за разширена отговорност на производителя. Целта на настоящата директива не е да замести тази схема, а да я допълни с мерки, насочени към специфичния проблем с морските отпадъци.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Икономическият просперитет на Съюза е неразривно свързан с дългосрочната устойчивост на околната среда. Повишаването на устойчивостта на икономическите модели на държавите членки може да създаде нови възможности за иновации, конкурентоспособност и откриване на работни места.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  Предизвикателствата, свързани с третирането на пластмасовите отпадъци, могат да се превърнат във възможност европейската промишленост да стане световен лидер в намирането на решения за преминаване към кръгова икономика.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Подходите на кръговата икономика, които отдават предимство на продуктите, които могат да бъдат повторно употребявани, и системите за повторна употреба, ще доведат до намаляване на образуваните отпадъци, а предотвратяването на отпадъците заема първо място в йерархията на отпадъците, заложена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34.Такива подходи са също така в съответствие с цел за устойчиво развитие № 1235 на Организацията на обединените нации за осигуряване на устойчиви модели на потребление и на производство.

(2)  Подходите на кръговата икономика, които отдават предимство на продуктите, които могат да бъдат повторно употребявани, и системите за повторна употреба, както и рециклируемостта на продуктите, ще доведат до намаляване на образуваните отпадъци, а предотвратяването на отпадъците заема първо място в йерархията на отпадъците, заложена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34. Такива подходи са също така в съответствие с цел за устойчиво развитие № 1235 на Организацията на обединените нации за осигуряване на устойчиви модели на потребление и на производство.

_________________

_________________

34 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

34 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

35 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.

35 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Замърсяването с морски отпадъци има трансграничен характер и се признава като глобален проблем. Намаляването на морските отпадъци е действие от ключово значение за постигането на цел за устойчиво развитие № 14 на Организацията на обединените нации, която призовава за опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие36. Съюзът трябва да играе своята роля в борбата с морските отпадъци и да се стреми да бъде лидер, определящ стандартите за света. Във връзка с това Съюзът работи съвместно с партньори в много международни форуми като Г-20, Г-7 и ООН за насърчаване на съгласувани действия. Настоящата инициатива е част от усилията на Съюза в това отношение.

(3)  В моретата и океаните на планетата са се натрупали 150 милиона тона пластмаси и пластмасови микрочастици, нанасящи сериозни вреди на морската фауна и флора, климата и биологичното разнообразие в световен мащаб, Замърсяването с морски отпадъци има трансграничен характер и се признава като глобален проблем. Намаляването на морските отпадъци е действие от ключово значение за постигането на цел за устойчиво развитие № 14 на Организацията на обединените нации, която призовава за опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие36. Съюзът трябва да играе своята роля в борбата с морските отпадъци и да се стреми да бъде лидер, определящ стандартите за света, като същевременно запазва справедлива конкурентна среда за своята промишленост. Във връзка с това Съюзът следва да се стреми към поемането на ангажименти от партньори на международно равнище като Г-20, Г-7 и ООН за насърчаване на съгласувани действия. Настоящата инициатива е част от усилията на Съюза за намаляване на отпадъците за устойчива икономика.

__________________

__________________

36 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.

36 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а)  Въпреки усилията на ЕС в областта на дипломацията по отношение на климата и международното сътрудничество, ситуацията в някои трети държави все още е тревожна. ЕС трябва да увеличи усилията си по отношение на международното сътрудничество в областта на опазването на околната среда. ЕС следва да изпълнява ролята си на посредник и пионер на политиката в областта на околната среда и управлението на отпадъците. ЕС следва да се стреми да предава опит, да разпространява ноу-хау и технологии за справяне със замърсяването с пластмаси и да обмени най-добрите практики в областта на опазването на водната среда, нейното почистване и предотвратяването на замърсяването с пластмаси.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В Съюза 80 – 85% от морските отпадъци, измерени чрез преброяване по плажовете, представляват пластмаса, като 50% от тях са пластмасови изделия за еднократна употреба и 27% са изделия, свързани с риболова. Пластмасовите продукти за еднократна употреба включват разнообразна гама от често използвани бързооборотни потребителски продукти, които се изхвърлят, след като са били използвани веднъж за целта, за която са предоставени, рядко се рециклират и лесно водят до замърсяване с отпадъци. Значителна част от риболовните съоръжения, предлагани на пазара, не се събират за третиране. Поради това пластмасовите продукти за еднократна употреба и риболовните съоръжения, съдържащи пластмаси, са особено сериозен проблем в контекста на морските отпадъци и представляват сериозен риск за морските екосистеми, биологичното разнообразие и потенциално за здравето на човека, и причиняват щети за дейности като туризма, рибарството и корабоплаването.

(5)  В Съюза 80 – 85% от морските отпадъци, измерени чрез преброяване по плажовете, представляват пластмаса, като 50% от тях са пластмасови изделия за еднократна употреба и 27% са изделия, свързани с риболова. Пластмасовите продукти за еднократна употреба включват разнообразна гама от често използвани бързооборотни потребителски продукти, които се изхвърлят, след като са били използвани веднъж за целта, за която са предоставени, рядко се рециклират и лесно водят до замърсяване с отпадъци. Значителна част от риболовните съоръжения, предлагани на пазара, не се събират за третиране. Поради това пластмасовите продукти за еднократна употреба и риболовните съоръжения, съдържащи пластмаси, са особено сериозен проблем в контекста на морските отпадъци и представляват сериозен риск за морските екосистеми, биологичното разнообразие и потенциално за здравето на човека и на животните; Те също така причиняват щети за дейности като туризма, рибарството и корабоплаването, по-специално в крайбрежните и островните региони.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Съществуващото законодателство на Съюза40 и инструментите на политиката предвиждат някои регулаторни ответни мерки за справяне с морските отпадъци. По-специално, пластмасовите отпадъци подлежат на общите мерки и целеви стойности на Съюза за управление на отпадъците, като например целевата стойност за рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки41 и наскоро приетата в рамките на стратегията за пластмасите42 цел да се гарантира, че всички пластмасови опаковки ще бъдат годни за рециклиране до 2030 г. Въздействието на това законодателство върху морските отпадъци обаче не е достатъчно, а обхватът и равнището на амбиция на националните мерки за предотвратяване и намаляване на морските отпадъци се различават. Освен това някои от тези мерки, в частност ограниченията за търговия с пластмасови продукти за еднократна употреба, могат да създадат пречки пред търговията и да нарушат конкуренцията в Съюза.

(6)  Съществуващото законодателство на Съюза40 и инструментите на политиката предвиждат някои регулаторни ответни мерки за справяне с морските отпадъци. По-специално, пластмасовите отпадъци подлежат на общите мерки и целеви стойности на Съюза за управление на отпадъците, като например целевата стойност за рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки41 и наскоро приетата в рамките на стратегията за пластмасите42 цел да се гарантира, че всички пластмасови опаковки ще бъдат годни за рециклиране до 2030 г.

_________________

_________________

40 Директива 2008/98/ЕО, Директива 2000/59/ЕО, Директива 2000/60/ЕО, Директива 2008/56/ЕО и Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

40 Директива 2008/98/ЕО, Директива 2000/59/ЕО, Директива 2000/60/ЕО, Директива 2008/56/ЕО и Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

41 Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).

41 Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).

42 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018) 28 final).

42 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018) 28 final).

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да се съсредоточат усилията там, където са най-необходими, настоящата директива следва да обхваща само най-често срещаните пластмасови продукти за еднократна употреба, които е изчислено, че представляват около 86 % от пластмасите за еднократна употреба, които се срещат по плажове в Съюза, отчетени чрез преброяване.

(7)  За да се съсредоточат усилията там, където са най-необходими, настоящата директива следва да обхваща най-често срещаните пластмасови продукти за еднократна употреба, които е изчислено, че представляват около 86 % от пластмасите за еднократна употреба, които се срещат по плажове в Съюза, отчетени чрез преброяване, както и риболовните съоръжения, които причиняват значителни щети, като например замърсяване на моретата. Освен това в контекста на прехода към кръгова икономика държавите членки следва да се стремят да постигнат цялостно намаляване на потреблението на всички продукти и опаковки за еднократна употреба. При това трябва да се избягва всякаква дискриминация.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба могат да бъдат произведени от широк спектър от пластмаси. Пластмасите обикновено се определят като полимерни материали, към които може да са добавени добавки. В обхвата на това определение обаче попадат някои естествени полимери. Немодифицираните естествени полимери не трябва да са обхванати, тъй като те се срещат в естествен вид в околната среда. Поради това определението за полимер в член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета43 следва да бъде адаптирано и за целите на настоящата директива следва да се въведе отделно определение. Пластмасите, произведени с модифицирани естествени полимери, или пластмасите, произведени от изходни вещества на биологична основа, на основата на изкопаеми горива или синтетични изходни вещества, не се срещат в естествен вид и поради това следва да бъдат разгледани в настоящата директива. Следователно адаптираното определение за пластмаси трябва да обхваща каучукови изделия на полимерна основа и пластмаси на биологична основа и биоразградими пластмаси, независимо от това дали са получени от биомаса и/или е предвидено да се разградят биологично с течение на времето. Някои полимерни материали не могат да функционират като основен структурен компонент на крайни материали и продукти, като полимерни покрития, бои, мастила и лепила. Тези материали не следва да бъдат разгледани в настоящата директива и поради това не следва да бъдат обхванати от определението.

(8)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба могат да бъдат произведени от широк спектър от пластмаси. Пластмасите обикновено се определят като полимерни материали, към които може да са добавени добавки. В обхвата на това определение обаче попадат някои естествени полимери. Немодифицираните естествени полимери не трябва да са обхванати, тъй като те се срещат в естествен вид в околната среда. Ето защо определението за полимер в член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета43 следва да бъде адаптирано и за целите на настоящата директива следва да се въведе отделно определение. Пластмасите, произведени с модифицирани естествени полимери, или пластмасите, произведени от изходни вещества на биологична основа, на основата на изкопаеми горива или синтетични изходни вещества, не се срещат в естествен вид и поради това следва да бъдат разгледани в настоящата директива. Следователно адаптираното определение за пластмаси трябва да обхваща каучукови изделия на полимерна основа и пластмаси на биологична основа и биоразградими пластмаси, независимо от това дали са получени от биомаса и/или е предвидено да се разградят биологично с течение на времето. Някои полимерни материали не могат да функционират като основен структурен компонент на крайни материали и продукти, като полимерни покрития, бои, мастила и лепила. Тези материали не следва да бъдат разгледани в настоящата директива и поради това не следва да бъдат обхванати от определението.

__________________

__________________

43 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

43 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Необходимо е да се въведе общоприето определение за биоразградима и компостируема пластмаса.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8 б)  Пластмасовите продукти следва да се произвеждат, като се отчита целият им жизнен цикъл. Екологичният дизайн на пластмасовия продукт следва винаги да отчита фазата на производство, рециклируемостта и евентуалната възможност за повторна употреба на продукта. Когато е целесъобразно, производителите следва да бъдат насърчавани да използват единични или съвместими полимери за производството на техните продукти, за да опростят сортирането и да подобрят рециклируемостта, особено на пластмасови опаковки.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба следва да бъдат разгледани чрез една или няколко мерки, в зависимост от различни фактори, като например наличието на подходящи и по-устойчиви алтернативи, възможността за промяна на моделите на потребление и степента, до която те вече са обхванати от съществуващото законодателство на Съюза.

(10)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба следва да бъдат разгледани чрез една или няколко мерки в зависимост от различни фактори, като например наличието на подходящи, по-устойчиви и икономически осъществими алтернативи, възможността за промяна на моделите на потребление и степента, до която те вече са обхванати от съществуващото законодателство на Съюза. Предложените мерки следва винаги да вземат под внимание Оценката на жизнения цикъл (LCA), за да се избегнат половинчати решения, които водят до още по-отрицателно въздействие върху различна част от околната среда или икономиката, като например заместване на пластмаси с подобен материал, произведен от биоматериал, без да има ясна оценка на биоразградимостта на този материал, включително биоразградимостта във водната среда. Настоящата директива не засяга разпоредбите, установени в Директива 94/62/ЕО, по отношение на продуктите за еднократна употреба, считани за опаковки съгласно определението в член 3, параграф 1 от същата директива.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Отбелязва, че с оглед на прехода от икономика, основана на изкопаеми горива, и от гледна точка на климата, продуктите от пластмаса на биологична основа са по-устойчива алтернатива на пластмасите на основата на изкопаеми горива. Ето защо следва да се насърчава предоставянето на стимули, целящи заместване на материалите на основата на изкопаеми горива с материали на биологична основа. Това е в съответствие с целите на кръговата икономика, стратегията за биоикономика и стратегията за пластмасите. Комисията следва да обмисли включването на стимули за заместване в бъдещото предложение в областта на политиката, а при прегледа на Директивата за обществените поръчки (Директива 2014/24/ЕС) да включи критерии за пластмасите въз основа на техния състав, равнище на пригодност за рециклиране и степен на опасност.

Обосновка

Регулирането в сегашния си вид остава неясно по отношение на пластмасите на биологична основа. Ползите от материалите на биологична основа за производството на пластмаси следва да бъдат признати и насърчавани, по-специално положителното им въздействие като по-устойчива алтернатива на пластмасите на полимерна основа, както и приносът им за намаляване на зависимостта от изкопаеми суровини.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За някои пластмасови продукти за еднократна употреба все още не съществуват подходящи и по-устойчиви леснодостъпни алтернативи и се очаква потреблението на повечето пластмасови продукти за еднократна употреба от този вид да се увеличи. За да се обърне тази тенденция и да се насърчат усилията за постигане на по-устойчиви решения, държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат необходимите мерки за постигане на значително намаляване на потреблението на тези продукти, без да се излагат на риск хигиената на храните или безопасността на храните, добрите хигиенни практики, добрите производствени практики, информацията за потребителите или изискванията за проследимост, определени в законодателството на Съюза в областта на храните44 .

(11)  За някои пластмасови продукти за еднократна употреба все още не съществуват подходящи и по-устойчиви леснодостъпни алтернативи и се очаква потреблението на повечето пластмасови продукти за еднократна употреба от този вид да се увеличи. За да се обърне тази тенденция и да се премине към по-устойчиви решения, държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат необходимите мерки за постигане на значително намаляване на потреблението на тези продукти, без да се излагат на риск хигиената на храните или безопасността на храните, добрите хигиенни практики, добрите производствени практики, информацията за потребителите или изискванията за проследимост, определени в законодателството на Съюза в областта на храните44. Намаляването на общото потребление на продукти за еднократна употреба е от решаващо значение при преминаването към кръгова икономика .

_________________

_________________

44 Регламент (ЕО) № 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1 – 24), Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1 – 54), Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни и други относими законодателни актове, свързани с безопасността, хигиената и етикетирането на храните (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4 – 17).

44 Регламент (ЕО) № 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1 – 24), Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1 – 54), Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни и други относими законодателни актове, свързани с безопасността, хигиената и етикетирането на храните (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4 – 17).

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За други пластмасови продукти за еднократна употреба съществуват подходящи и по-устойчиви алтернативи, които също така са финансово достъпни и леснодостъпни. За да се ограничи неблагоприятното въздействие на тези продукти върху околната среда, държавите членки следва да бъдат задължени да забранят пускането им на пазара на Съюза. По този начин ще бъдат стимулирани използването на тези леснодостъпни и по-устойчиви алтернативи, както и иновативни решения за по-устойчиви бизнес модели, алтернативи за повторна употреба и заместване на материали.

(12)  За други пластмасови продукти за еднократна употреба съществуват подходящи и по-устойчиви алтернативи, които също така са финансово достъпни и леснодостъпни. За да се ограничи неблагоприятното въздействие на тези продукти върху околната среда, държавите членки следва да бъдат задължени да забраняват или ограничават пускането на пазара на Съюза на продукти, които съдържат вещества и материали, за които съществуват устойчиви и налични алтернативи, освен ако те не отговарят на стандартите за морска биоразградимост, определени на равнището на ЕС, след доклада за оценка на Комисията, посочен в член 15, параграф 3, буква в) от настоящата директива. По този начин ще бъдат стимулирани използването на тези леснодостъпни и по-устойчиви алтернативи, както и иновативни решения за по-устойчиви бизнес модели, алтернативи за повторна употреба и заместване на материали. Целесъобразно е да се определят специфични критерии за оценка на жизнения цикъл на посочените алтернативи и да се прецени дали те отговарят на изискванията, които понастоящем са изпълнени от пластмасовите продукти за еднократна употреба, дали съответстват на законодателството на Съюза в областта на отпадъците и дали осигуряват по-голяма устойчивост.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Директива 94/62/ЕО, изменена с Директива (ЕС) 2015/720, определи изискване към Комисията до май 2017 г. да извърши законодателен преглед относно мерки за намаляване на потреблението на много тънки пластмасови торбички за пазаруване въз основа на въздействията на жизнения цикъл. До момента Комисията не е извършила такъв преглед. Като се има предвид, че подобни пластмасови торбички много често биват изхвърляни, е целесъобразно да се въведат мерки за ограничаване на пускането им на пазара, с изключение на строго необходимото. Много тънките пластмасови торбички за пазаруване не следва да се пускат на пазара като опаковки за насипни храни, освен когато те са необходими по хигиенни причини (в които случаи следва да се използват биоразградими и компостируеми торбички) като при опаковането на влажна храна (например сурово месо, риба или млечни продукти). По отношение на много тънките пластмасови торбички за пазаруване, за които това ограничение за търговия не се прилага, съществуващите разпоредби, въведени с Директива (ЕС) 2015/720, остават приложими.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  В съответствие с йерархията на управление на отпадъците държавите членки следва да предприемат мерки за насърчаване на възможностите за повторно използване на пластмаси за еднократна употреба, включително чрез поставяне на цели, икономически стимули, повишаване на осведомеността и осигуряване на широко разпространение на алтернативите за многократна употреба.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Във връзка с доклада за 2016 г. на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) Комисията изисква от европейските организации по стандартизация да разработят стандарт за биоразградимост в морска среда. 

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Някои пластмасови продукти за еднократна употреба завършват пътя си в околната среда в резултат на неправилно обезвреждане чрез канализацията или друго неправилно освобождаване в околната среда. Ето защо пластмасовите продукти за еднократна употреба, които често неправилно се обезвреждат чрез канализацията или по друг начин, следва да подлежат на изисквания за маркировка. Маркировката трябва да информира потребителите за подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, и/или за отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда в резултат на замърсяване с отпадъци. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определи хармонизиран формат за маркировката и при това определяне тя следва, при необходимост, да провери възприемането на предложената маркировка от представителни групи потребители, за да се гарантират нейната ефективност и ясно разбиране.

(14)  Някои пластмасови продукти за еднократна употреба завършват пътя си в околната среда в резултат на неправилно обезвреждане чрез канализацията или друго неправилно освобождаване в околната среда. Ето защо пластмасовите продукти за еднократна употреба, които често неправилно се обезвреждат чрез канализацията или по друг начин, следва да подлежат на изисквания за маркировка. Маркировката трябва да информира потребителите за подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, и/или за отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда в резултат на замърсяване с отпадъци. В сътрудничество с държавите членки Комисията следва да взема предвид приетите секторни доброволни споразумения за ясни правила за етикетиране, с цел информиране на потребителите, например чрез лого, дали продуктът подлежи на рециклиране или не. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определи хармонизиран формат за маркировката и при това определяне тя следва, при необходимост и при отчитане на различните специфики в държавите членки, да провери възприемането на предложената маркировка от представителни групи потребители, за да се гарантират нейната ефективност и ясно разбиране. Маркировката следва да се поставя на видимо място върху опаковката на продуктите, които се продават на крайния потребител.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  По отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, за които няма леснодостъпни подходящи и по-устойчиви алтернативи, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, и схеми за разширена отговорност на производителя, за да се покрият разходите за управление и почистване на отпадъците, както и разходите за мерки за повишаване на осведомеността за предотвратяване и намаляване на такива отпадъци.

(15)  По отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, за които няма леснодостъпни подходящи и по-устойчиви алтернативи, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, и схеми за разширена отговорност на производителя, за да се покрият разходите за управление и почистване на отпадъците, както и разходите за мерки за повишаване на осведомеността за предотвратяване и намаляване на такива отпадъци. По отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, за които няма леснодостъпни подходящи и по-устойчиви алтернативи, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, и схеми за разширена отговорност на производителя, за да се покриват разходите за управление в съответствие с член 8 и член 8а от Директива 2008/98/ЕО и член 7 от Директива 94/62/ЕО, както и разходите за изчистване на отпадъците и за мерки за повишаване на осведомеността за предотвратяване и намаляване на такива отпадъци. При това трябва да се взема предвид цялата потребителска верига и производителите не могат да бъдат държани отговорни за лошото поведение на потребителите. Следва да се прилага обща отговорност.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  На равнището на Съюза понастоящем не съществува приет научен стандарт за биоразградимост в морската среда, което подчертава спешната необходимостта Комисията да поиска от Европейския комитет по стандартизация да разработи отделен стандарт за биоразградимост в морската среда.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а)  В съответствие с йерархията на управлението на отпадъците държавите членки следва да поставят акцент върху предоставянето на информация относно алтернативите за многократна употреба на пластмасите за еднократна употреба.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  В Директива 2008/98/ЕО са установени общи минимални изисквания за схемите за разширена отговорност на производителя. Тези изисквания следва да се прилагат за схемите за разширена отговорност на производителя, установени с настоящата директива. В настоящата директива обаче се установяват и допълнителни изисквания за разширена отговорност на производителя, например изискването производителите на определени пластмасови продукти за еднократна употреба да покриват разходите за почистване на отпадъци.

(19)  В Директива 2008/98/ЕО са установени общи минимални изисквания за схемите за разширена отговорност на производителя. Тези изисквания следва да се прилагат за схемите за разширена отговорност на производителя, установени с настоящата директива. В настоящата директива обаче се установяват и допълнителни изисквания за разширена отговорност на производителя, например изискването производителите на определени пластмасови продукти за еднократна употреба да покриват разходите за повишаване на осведомеността и за информиране на потребителите относно подходящия начин за обезвреждане и относно въздействието на отпадъците върху околната среда. Следва да се прилага принципът на споделена отговорност, както и по-добро сътрудничество между всички съответни сектори, включително производителите, потребителите и обществената сфера.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба, са едни от най-често срещаните по плажовете в Съюза морски отпадъци. Това се дължи на неефективните системи за разделно събиране и слабото участие на потребителите в тези системи. Необходимо е да се насърчават по-ефикасни системи за разделно събиране и поради това трябва да се установи минимална целева стойност за разделно събиране на бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба. Държавите членки следва да могат да постигнат тази минимална целева стойност, като определят целеви стойности за разделно събиране на бутилки за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба в рамките на схемите за разширена отговорност на производителя, или като създадат схеми за възстановяване на депозитите, или чрез всяка друга мярка, която те считат за подходяща. Това ще окаже пряко положително въздействие върху нивото на събираемост, качеството на събраните материали и качеството на рециклирания материал, което ще разкрие възможности за предприятията за рециклиране и пазара на рециклирани материали.

(20)  Бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба, са едни от най-често срещаните по плажовете в Съюза морски отпадъци. Това се дължи на неефективните системи за разделно събиране и слабото участие на потребителите в тези системи. Необходимо е да се насърчават по-ефикасни системи за разделно събиране и от държавите членки зависи да установят най-ефективната и подходяща схема за събиране, за да постигнат целите, залегнали в Директива 2008/98/ЕО и Директива 94/62/ЕО. По-доброто събиране и по-високите нива на рециклиране биха могли да бъдат подпомогнати чрез мерки за екологичен дизайн, например чрез насърчаване на производителите да използват единични или съвместими полимери или чрез въвеждане на други мерки, които насърчават производителите да използват устойчиви материали. Това ще окаже положително въздействие върху нивото на събираемост, качеството на събраните материали и качеството на рециклирания материал, което ще разкрие възможности за предприятията за рециклиране и пазара на рециклирани материали.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Държавите членки следва да обмислят въвеждането на задължително рециклирано съдържание на някои пластмасови продукти, за да подпомогнат нивата на рециклиране и да търгуват с рециклирани материали. Следва да се подкрепят промишлените полезни взаимодействия в това отношение, тъй като отпадъците от един отрасъл на промишлеността биха могли да бъдат ценен ресурс за друг отрасъл. Държавите членки следва да играят своята роля в подкрепата на тези полезни взаимодействия и да стимулират доброволни дейности на производителите в областта на предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци и по-доброто управление на отпадъците и в борбата със замърсяването.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Съгласно параграф 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.48 Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит и данните, събрани по време на прилагането на настоящата директива, както и на данните, събрани съгласно Директива 2008/56/ЕО или Директива 2008/98/ЕО. Оценката следва да предостави основата за оценяване на възможните по-нататъшни мерки и оценка на това дали, с оглед на мониторинга на морските отпадъци в Съюза, е необходимо да се преразгледа приложението, изброяващо пластмасовите продукти за еднократна употреба. При оценката следва също така да се разгледа дали научният и технически прогрес, който е достигнат междувременно, включително разработването на биоразградими материали и изготвянето на критерии или стандарт за биоразградимост на пластмасите в морската среда, както е предвидено в европейската стратегия за пластмасите, позволява установяването на стандарт за биоразграждане на определени пластмасови продукти за еднократна употреба в морската среда. Този стандарт би включвал стандарт за изпитване на това дали, в резултат на физическо и биологично разграждане в морската среда, пластмасите напълно се разлагат на въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода в рамките на достатъчно кратък срок, за да не настъпи вредно въздействие на пластмасите върху морските организми и натрупване на пластмаси в околната среда. Ако случаят е такъв, пластмасовите продукти за еднократна употреба, които отговарят на такъв стандарт, биха могли да бъдат освободени от забраната за пускане на пазара. Въпреки че в европейската стратегия за пластмасите вече са предвидени действия в тази област, там се признават и предизвикателствата, свързани със създаването на регулаторна рамка за пластмасите с биоразградими свойства, дължащи се на различните условия на морската среда в моретата и океаните.

(22)  Съгласно параграф 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.48 Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит и данните, събрани по време на прилагането на настоящата директива, както и на данните, събрани съгласно Директива 2008/56/ЕО или Директива 2008/98/ЕО. Оценката следва да предостави основата за оценяване на възможните по-нататъшни мерки и оценка на това дали, с оглед на мониторинга на морските отпадъци в Съюза, е необходимо да се преразгледа приложението, изброяващо пластмасовите продукти за еднократна употреба. При оценката следва също така да се разгледа дали научният и технически прогрес, който е достигнат междувременно, включително разработването на биоразградими материали и изготвянето на критерии или стандарт за биоразградимост на пластмасите в морската среда, както е предвидено в европейската стратегия за пластмасите, позволява установяването на стандарт за биоразграждане на определени пластмасови продукти за еднократна употреба и на риболовни съоръжения в морската среда. Този стандарт би включвал стандарт за изпитване на това дали, в резултат на физическо и биологично разграждане в морската среда, пластмасите напълно се разлагат на въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода в рамките на достатъчно кратък срок, за да не настъпи вредно въздействие на пластмасите върху морските организми и натрупване на пластмаси в околната среда. Ако случаят е такъв, пластмасовите продукти за еднократна употреба и риболовните съоръжения, които отговарят на такъв стандарт, биха могли да бъдат освободени от забраната за пускане на пазара. Въпреки че в европейската стратегия за пластмасите вече са предвидени действия в тази област, там се признават и предизвикателствата, свързани със създаването на регулаторна рамка за пластмасите с биоразградими свойства, дължащи се на различните условия на морската среда в моретата и океаните.

_________________

_________________

48 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

48 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Обосновка

За да се предприемат всички необходими действия за предотвратяване на морските отпадъци, все още съществува необходимост от оценяване на техническия и научния напредък на всички продукти, които биха могли да достигнат до морската среда.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Държавите членки следва да предвидят правила относно приложимите санкции при нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(23)  Държавите членки следва да предвидят правила относно приложимите санкции при нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Потребителите също следва да бъдат стимулирани или наказвани за поведението си.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Необходимо е да се насърчават чрез осигуряване на подкрепа за научните изследвания и иновации, включително по линия на програмата „Хоризонт Европа“, инвестициите в ефективни по отношение на ресурсите и кръгови решения, като например възможностите за превенция и проектиране, диверсификация на суровините и иновационни технологии за рециклиране като молекулярно и химическо рециклиране, както и подобряване на механичното рециклиране; в това отношение следва да се подчертае иновативният потенциал на стартиращите предприятия; Европейският парламент подкрепя създаването на стратегическа програма за научни изследвания и иновации относно цикличността на материалите, със специален акцент върху пластмасите и материалите, съдържащи пластмаси, както и върху опаковките; ще бъде необходимо подходящо финансиране, за да се улесни привличането на частни инвестиции; публично-частните партньорства могат да спомогнат за ускоряването на прехода към кръгова икономика;

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25б)  Насърчаването на научните изследвания и иновациите е необходимо средство и предпоставка за постигането на по-устойчива за създаване на стойност в сектора на опаковането. За тази цел е желателно да се подкрепят механизмите за финансиране в контекста на европейските инструменти за планиране в областта на научноизследователската и развойната дейност, като например рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации (т.е. „Хоризонт 2020“) предвид предстоящата програма за стратегически иновации в областта на пластмасите.

 

(Това изменение следва да бъде включено като ново съображение; конкретното място не е важно.)

Обосновка

Изследванията и иновациите са основата на устойчивостта. С оглед на това е необходимо да се отделя адекватна помощ и средства за научни изследвания и иновации в сектора на опаковките, за да се подпомагат съответните промишлени отрасли в задачата им да постигат целите, посочени в стратегията за пластмасите.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на настоящата директива е да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, и по-специално върху водната среда, както и върху здравето на човека, и да се насърчи преходът към кръгова икономика с иновативни бизнес модели, продукти и материали, като по този начин също така се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар.

Целта на настоящата директива е да се затвърди водещата роля на Съюза за предотвратяване и значително намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, и по-специално върху водната среда, както и върху здравето на човека, и да се насърчи преходът към кръгова икономика чрез намаляване на потреблението на продукти за еднократна употреба и насърчаване на устойчиви и иновативни бизнес модели, продукти и материали, като по този начин също така се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „пластмаса“ означава материал, състоящ се от полимер по смисъла на член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, към който може да са добавени добавки или други вещества и който може да функционира като основен структурен компонент на крайни продукти, с изключение на естествени полимери, които не са били химически модифицирани;

(1)  „пластмаса“; материал, състоящ се от полимер по смисъла на член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, към който може да са добавени добавки или други вещества и който функционира като основен структурен компонент на крайни продукти, с изключение на естествени полимери, които не са били химически модифицирани, и полимерни покрития, облицовки или слоеве, бои, мастила и лепила, които не могат да функционират като основен структурен компонент на крайни изделия и продукти;

Изменение    35

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  биоразградими и компостируеми пластмаси и пластмаси, съдържащи високи нива на възобновяеми суровини, посочени в европейския стандарт UNI EN 13432 и Директива 94/62/EО относно опаковките и отпадъците от опаковки, които дават възможност да се оптимизира управлението на органичните отпадъци, да се намали въздействието върху околната среда и допринасят за развитието на непорочна система със съществени дългосрочни ползи за цялото производство, потребление и цикъла на обезвреждане.

Обосновка

Тези материали, произведени чрез използване на редица технологии в областта на нишестето, целулозата, растителните масла и техните комбинации, са направени посредством интегрирана верига, която следва модел на биоикономиката, отчитащ териториалното възстановяване и иновациите в промишлените съоръжения.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  „покрития“ означава един слой или повече слоя, който/които не е/са самоносещ(и), произведени с използване на пластмаса съгласно определението в член 3, параграф 1 от настоящия законодателен акт, нанасян(и) върху материал или изделие с цел придаване на специални свойства или подобряване на техническите му/им характеристики;

Обосновка

За целите на настоящата директива и за да се гарантира еднакво тълкуване от държавите членки и добро функциониране на единния пазар на ЕС, определението за покритие в настоящата директива следва да се дефинира ясно въз основа на вече съществуващото определение в Регламент (ЕС) 2018/213 на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  „много тънки пластмасови торбички за пазаруване“ означава тънки пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената под 15 микрона.

Обосновка

Много тънките пластмасови торбички за пазаруване следва да се определят само въз основа на тяхната дебелина. Вече съществуват алтернативи за насипната храна; затова и не е правилно да се изискват много тънки торбички за хигиенни цели или за опаковане на тези храни в насипно състояние. Следователно не е подходящо позоваването на определението в член 3 от Директива 94/62/ЕО.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на значително намаляване на потреблението на тяхната територия на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, до … [шест години след крайната дата за транспониране на настоящата директива].

Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на значително намаляване на потреблението на тяхната територия на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, до … [шест години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Държавите членки извършват оценка на социалните, икономическите и екологичните въздействия, за да приемат планове на национално равнище за постигането на това намаляване, включително специфични количествени цели за намаляване, специфични стимули за засегнатите сектори и предприетите мерки. Националните планове се представят на Комисията и при необходимост се актуализират. Комисията може да отправя препоръки относно приетите планове.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези мерки могат да включват целеви стойности за намаляване на потреблението на национално равнище, мерки, гарантиращи предоставянето на използваеми повторно алтернативи на тези изделия на мястото на продажба на крайния потребител, икономически инструменти, като например мерки, гарантиращи, че на мястото на продажба на крайния потребител не се предоставят безплатно пластмасови продукти за еднократна употреба. Тези мерки могат да варират в зависимост от въздействието върху околната среда на продуктите, посочени в първа алинея.

Тези мерки могат да включват целеви стойности за намаляване на потреблението на национално равнище, мерки, гарантиращи предоставянето на използваеми повторно алтернативи на тези изделия на мястото на продажба на крайния потребител, включително финансиране за изследвания за кръгови решения и взаимодействия с научноизследователски и инвестиционни фондове на ЕС, икономически инструменти, като например мерки, гарантиращи, че на мястото на продажба на крайния потребител не се предоставят безплатно пластмасови продукти за еднократна употреба. Тези мерки могат да варират в зависимост от националните особености и въздействието върху околната среда на продуктите, посочени в първа алинея. Желателни са мерки, предприемани от предприятията на доброволен принцип, и те следва да бъдат приоритетни и насърчавани.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  наличието на пластмаси в продукта.

заличава се

Обосновка

Наличието на пластмаса сама по себе си не съдържа информация, която е от значение. Пластмасата сама по себе си не е вещество, което следва да бъде забранявано или срещу което трябва да бъдат давани предупреждения.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Съдовете за напитки, съдържащи газирани напитки, се изключват от обхвата на настоящия член.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на създадените по силата на параграф 1 схеми държавите членки гарантират, че производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Д от приложението, покриват разходите за събирането на отпадъци, състоящи се от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, и за последващото им транспортиране и третиране, включително разходите за почистване на отпадъци и разходите за мерките за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, във връзка с тези продукти.

По отношение на създадените по силата на параграф 1 схеми държавите членки гарантират, че производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Д от приложението, покриват разходите за събирането на отпадъци, състоящи се от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, и за последващото им транспортиране и третиране, определени в член 8 и 8а от Директива 2008/98/ЕО, включително разходите за почистване на отпадъци и разходите за мерките за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, във връзка с тези продукти.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За пластмасовите продукти за еднократна употреба, които са опаковки, изискванията, посочени в настоящия параграф, допълват изискванията за схемите за разширена отговорност на производителя по Директива 94/62/ЕИО и Директива 2008/98/ЕО.

За пластмасовите продукти за еднократна употреба, които са опаковки, изискванията, посочени в настоящия параграф, не накърняват изискванията за схемите за разширена отговорност на производителя по Директива 94/62/ЕИО и Директива 2008/98/ЕО.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  В срок от 18 месеца от адаптирането на настоящата директива Комисията приема делегирани актове в съответствие с член [ХХХ], за да определи ключовите елементи на схемите за разширена отговорност на производителя, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, за всеки продукт поотделно. Основните елементи включват методи за разпределяне на отговорността, изчисляване на разходите и определяне на други специфични елементи в съответствие с минималните изисквания, установени с Директива 2008/98/ЕО. Където е уместно, следва да се вземат предвид и изискванията на Директива 94/62/ЕИО.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Държавите членки приемат схемите за разширена отговорност на производителя, които попадат в обхвата на параграфи 1 и 2 от настоящия член, в срок до [18 месеца] от приемането на делегирания акт на Комисията, посочен в параграф 2а от настоящия член.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на създадените по силата на параграф 3 схеми държавите членки гарантират, че производителите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, покриват разходите за събиране на отпадъци от риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, които са предадени на подходящи пристанищни приемни съоръжения в съответствие със законодателството на Съюза относно пристанищните приемни съоръжения или на други еквивалентни системи за събиране на отпадъци, които попадат извън обхвата на законодателството на Съюза относно пристанищните приемни съоръжения, и за последващото им транспортиране и третиране. Производителите също така покриват разходите за мерки за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, във връзка с риболовните съоръжения, съдържащи пластмаси.

По отношение на създадените по силата на параграф 3 схеми държавите членки гарантират, че производителите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, покриват допълнителните разходи за събиране на отпадъци от риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, които са предадени на подходящи пристанищни приемни съоръжения в съответствие със законодателството на Съюза относно пристанищните приемни съоръжения или на други еквивалентни системи за събиране на отпадъци, които попадат извън обхвата на законодателството на Съюза относно пристанищните приемни съоръжения, и за последващото им транспортиране и третиране. Производителите също така покриват разходите за мерки за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, във връзка с риболовните съоръжения, съдържащи пластмаси.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8 a

 

Упражняване на делегирането

 

1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове [XXX], се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано на влизане в сила на настоящата директива. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в членове [XXX], може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

5. Делегиран акт, приет съгласно членове [XXX], влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят до 2025 г. разделното събиране на количество отпадъчни пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Е, равняващо се на 90 тегловни процента от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара за дадена година. За да постигнат тази цел, държавите членки могат, наред с друго:

Държавите членки предприемат необходимите мерки за изпълнение на целите за събиране на пластмаси и пластмасови опаковки, поставени в Директива 2008/98/ЕС, Директива 94/62/ЕС. За да постигнат тази цел, държавите членки могат, наред с друго:

Изменение    49

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да създадат схеми за възстановяване на депозитите или

a)  да създадат схеми за възстановяване на депозитите или системи за автоматизирано събиране, които отчитат местните и регионалните условия , или

Изменение    50

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да определят целеви стойности за разделно събиране за относимите схеми за разширена отговорност на производителя.

б)  да определят целеви стойности за разделно събиране за относимите схеми за разширена отговорност на производителя или

Изменение    51

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) нов чрез всякакви други мерки, например тези, изброени в приложението към Директива 2008/98/ЕО, които държавите членки считат за подходящи.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9а

 

Европейската комисия разработва насоки, които съдържат минимални изисквания за създаването на системи за възстановяване на депозитите.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки предприемат мерки за информиране на потребителите, които използват пластмасови продукти за еднократно употреба, изброени в част Б от приложението, относно основанията за ограничаване на пускането им на пазара преди влизането в сила на съответните ограничения.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

На държавите членки се препоръчва да установят схема за стимулиране и санкциониране на потребителите за неправилното им поведение.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Координиране на мерките

Координиране на мерките между държавите членки

Изменение    56

Предложение за директива

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Координиране на мерките на международно равнище

 

Комисията, в сътрудничество с държавите членки, се стреми да координира мерки за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда и в подкрепа на прехода към устойчиви икономически модели на международно равнище.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията извършва оценка на настоящата директива до … [шест години след крайната дата за транспонирането ѝ]. Тази оценка се основава на наличната информация съгласно член 13. Държавите членки предоставят на Комисията всяка допълнителна необходима за целите на оценката и изготвянето на доклада информация, посочена в параграф 2.

1.  Комисията извършва оценка на настоящата директива до … [четири години след крайната дата за транспонирането ѝ]. Тази оценка се основава на наличната информация съгласно член 13. Държавите членки предоставят на Комисията всяка допълнителна необходима за целите на оценката и изготвянето на доклада информация, посочена в параграф 2.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 15 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  дали е постигнат достатъчен научен и технически прогрес и дали са разработени критерии или стандарт за биоразградимост в морската среда, приложими за пластмасовите продукти за еднократна употреба, попадащи в приложното поле на настоящата директива, и техните заместители за еднократна употреба, за да се определи, според случая, за кои изделия вече не трябва да се прилагат ограниченията за пускане на пазара.

в)  дали е постигнат достатъчен научен и технически прогрес и дали са разработени критерии или стандарт за биоразградимост в морската среда, приложими за пластмасовите продукти за еднократна употреба, попадащи в приложното поле на настоящата директива, и техните заместители за еднократна употреба, за да се определи, за кои изделия вече не трябва да се прилага намаляване на потреблението.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки обаче прилагат по отношение на микро-, малките и средните предприятия, определени в съответствие с определението на Комисията за понятието „МСП“, което е валидно към момента на влизане в сила, мерките, необходими за постигане на съответствие с член 5 и член 7, параграф 1, считано от … [3 години след датата на влизане в сила на настоящата директива], и с член 6, параграф 1, считано от … [4 години след датата на влизане в сила на хармонизирания стандарт, посочен в член 6, параграф 3 от настоящата директива].

Изменение    60

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки приемат схемите за разширена отговорност на производителя, необходими за спазване на параграфи 1 и 2 от член 8 в съответствие с разпоредбите на този член.

Изменение    61

Предложение за директива

Приложение I – част A – ред 24 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Мокри кърпички, т.е. предварително навлажнени кърпички за лична хигиена, битова и промишлена употреба,

Изменение    62

Предложение за директива

Приложение I – част A – тире 24 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Бутилки за напитки

Изменение    63

Предложение за директива

Приложение I – част Б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 5 относно ограничения за пускането на пазара

заличава се

— Клечки за уши, с изключение на тампони, предназначени и използвани за медицински цели

 

— Прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене)

 

— Чинии

 

— Сламки, с изключение на сламки, предназначени и използвани за медицински цели

 

— Бъркалки за напитки

 

— Пръчици, които се прикрепят и поддържат балони, с изключение за балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се предлагат в търговската мрежа, включително механизмите за такива пръчици

 

Обосновка

Докладчикът счита, че ограниченията трябва да се прилагат само като крайна мярка. Когато става въпрос за установяване на най-подходящите начини за предотвратяване на замърсяването с отпадъци, Комисията следва да отдаде приоритет на събирането и правилното управление на отпадъците. Освен това въведените тук ограничения не са предвидени в междуинституционалното споразумение и не са взети предвид по време на обществените консултации.

Изменение    64

Предложение за директива

Приложение I – част Г – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

— Балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се разпространяват между потребителите

заличава се

Обосновка

Вж. член 7.

Изменение    65

Предложение за директива

Приложение I – част Г – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

— Бебешки пелени за еднократна употреба

Изменение    66

Предложение за директива

Приложение I — част Е — тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

— Бебешки пелени за еднократна употреба

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

Позовавания

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

11.6.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Barbara Kappel

25.6.2018

Разглеждане в комисия

3.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

24.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

12

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Tilly Metz, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Markus Pieper, Pavel Telička

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Bernd Kölmel

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Markus Pieper, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

12

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Françoise Grossetête

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

6

0

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Massimiliano Salini

S&D

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (3.10.2018)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Докладчик по становище: Бронис Ропе

КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на директивата съгласно нейния член 1 е „да се намали въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, и по-специално върху водната среда, както и върху здравето на човека“.

Поради това счетохме, че в становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони е важно да се подчертаят видовете замърсяване с пластмаси, свързани със селското стопанство, дори ако те са по-силно представени на местно или на регионално равнище. Предложението на Комисията за намаляване на замърсяването с пластмаси за еднократна употреба се основава на оценка на въздействието на основните – усреднено за ЕС – категории замърсяване с големи пластмасови отпадъци, които се превръщат в морски отпадъци, и на това се обръща особено внимание при подхода, използван за изготвяне на предложението.

На първо място следва да се уточни, че пластмасата, която се намира в полето или в селскостопанската екосистема, може да бъде погълната от животни или да премине във водни екосистеми и в крайна сметка да попадне в морето. По подобен начин пластмасата, която влиза в почвата, в крайна сметка ще бъде раздробена или разградена от почвената флора и фауна на по-малки части, включително пластмасовите микрочастици, ще проникне в почвената вода и може да навлезе в сладководните екосистеми и след това в морските системи. Вторият начин на действие не се взема под внимание в основания на морски отпадъци подход при оценката на въздействието, който е съсредоточен върху по-големите отпадъци.

На второ място, съществуват някои видове замърсяване с пластмаси, които преобладават на регионално или местно равнище, свързани със специфични видове земеползване, които включват използването на селскостопански пластмаси. Те могат да бъдат съчетани с местни практики или инфраструктура, например трудностите, които много земеделски стопани или производители срещат при рециклирането на използвани пластмаси за мулчиране, или отказ да се приемат замърсени пластмасови листове.

На последно място, трябва да се отбележи, че подходът в предложението на Комисията дава възможност за мерки за повишаване на осведомеността на потребителите, в случая земеделските стопани, като тези мерки могат да бъдат под формата на информация за обезвреждането и рециклирането на селскостопански пластмаси, изисквания за маркиране, разширена отговорност на производителите на пластмаси и т.н. Следователно тези мерки не предполагат непременно допълнителна необоснована или скъпоструваща тежест за земеделските стопани.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Позоваване 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г. относно eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (COM(2018)28),

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Поради голямата функционалност и относително ниската цена на пластмасите този материал все повече се разпространява повсеместно в ежедневието. Нарастващата му употреба за широка гама от приложения с кратък жизнен цикъл, които не са предназначени за повторна употреба или рентабилно рециклиране, означава, че свързаните с тях модели на производство и потребление стават все по-неефикасни и линейни. Ето защо, в контекста на плана за действие за кръговата икономика, в европейската стратегия за пластмасите33 Комисията заключава, че трябва да се търси решение за постоянно нарастващото образуване на пластмасови отпадъци и тяхното изпускане в околната среда, в частност в морската среда, ако искаме да постигнем истинска кръгов жизнен цикъл при пластмасите.

(1)  Поради установената голяма достъпност и относително ниската цена на пластмасите този материал все повече се разпространява повсеместно в ежедневието. Нарастващата му употреба за широка гама от приложения с кратък жизнен цикъл, които не са предназначени за повторна употреба или рентабилно рециклиране, означава, че свързаните с тях модели на производство и потребление стават все по-неефикасни и линейни. Ето защо, в контекста на плана за действие за кръговата икономика, в европейската стратегия за пластмасите33 Комисията заключава, че трябва да се търси решение за постоянно нарастващото образуване на пластмасови отпадъци и тяхното изпускане в околната среда, в частност отпадъци, които, макар и да произхождат от морето, оказват неблагоприятно въздействие върху морската среда, ако искаме да постигнем истинска кръгов жизнен цикъл при пластмасите.

__________________

__________________

32 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015) 0614 final).

32 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015) 0614 final).

33 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018) 28 final).

33 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018) 28 final).

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Замърсяването с морски отпадъци има трансграничен характер и се признава като глобален проблем. Намаляването на морските отпадъци е действие от ключово значение за постигането на цел за устойчиво развитие № 14 на Организацията на обединените нации, която призовава за опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие36. Съюзът трябва да играе своята роля в борбата с морските отпадъци и да се стреми да бъде лидер, определящ стандартите за света. Във връзка с това Съюзът работи съвместно с партньори в много международни форуми като Г-20, Г-7 и ООН за насърчаване на съгласувани действия. Настоящата инициатива е част от усилията на Съюза в това отношение.

(3)  Замърсяването с морски отпадъци има трансграничен характер и се признава като глобален проблем. Все по-голямо количество отпадъци достигат до световните океани и засягат здравето на екосистемите, като убиват животните. Намаляването на морските отпадъци е действие от ключово значение за постигането на цел за устойчиво развитие № 14 на Организацията на обединените нации, чиято цел е опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие36. Съюзът трябва да играе своята роля в борбата с отпадъците, предотвратяването на производството на отпадъци и управлението на морските отпадъци много по-ефективно и да се стреми да бъде лидер, определящ стандартите за света. Във връзка с това Съюзът работи съвместно с партньори в много международни форуми като Г-20, Г-7 и ООН за насърчаване на съгласувани действия. Настоящата инициатива е част от усилията на Съюза в това отношение.

_________________

_________________

36 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.

36 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В съответствие с многостранните споразумения37 и законодателството на Съюза в областта на отпадъците38 от държавите членки се изисква да осигурят добро управление на отпадъците, за да предотвратяват и намаляват морските отпадъци от източници, разположени както в морето, така и на сушата. Съгласно законодателството на Съюза в областта на водите39 от държавите членки се изисква също така да се справят с морските отпадъци, когато те възпрепятстват постигането на добро състояние на околната среда в техните морски води, включително като принос към цел за устойчиво развитие № 14 на Организацията на обединените нации.

(4)  В съответствие с многостранните споразумения37 и законодателството на Съюза в областта на отпадъците38 от държавите членки се изисква да осигурят добро управление на отпадъците, за да предотвратяват и намаляват морските отпадъци от източници, разположени както в морето, така и на сушата. Съгласно законодателството на Съюза в областта на водите39 от държавите членки се изисква също така да се справят с морските отпадъци, за да гарантират, че техните свойства не нанасят вреди на морските води, включително като принос към цел за устойчиво развитие № 14 на Организацията на обединените нации.

__________________

__________________

37 Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS), Конвенцията за предотвратяване на замърсяването на морската среда от преднамерено изхвърляне на отпадъци и други материали от 1972 г. (Лондонската конвенция) и протоколът към нея от 1996 г. (Лондонският протокол), приложение V към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от плавателни съдове (MARPOL), Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

37 Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS), Конвенцията за предотвратяване на замърсяването на морската среда от преднамерено изхвърляне на отпадъци и други материали от 1972 г. (Лондонската конвенция) и протоколът към нея от 1996 г. (Лондонският протокол), приложение V към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от плавателни съдове (MARPOL), Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

38 Директива 2008/98/ЕО и Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 81).

38 Директива 2008/98/ЕО и Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 81).

39 Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1) и Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19)

39 Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1) и Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19)

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В Съюза 80 — 85% от морските отпадъци, измерени чрез преброяване по плажовете, представляват пластмаса, като 50% от тях са пластмасови изделия за еднократна употреба и 27% са изделия, свързани с риболова. Пластмасовите продукти за еднократна употреба включват разнообразна гама от често използвани бързооборотни потребителски продукти, които се изхвърлят, след като са били използвани веднъж за целта, за която са предоставени, рядко се рециклират и лесно водят до замърсяване с отпадъци. Значителна част от риболовните съоръжения, предлагани на пазара, не се събират за третиране. Поради това пластмасовите продукти за еднократна употреба и риболовните съоръжения, съдържащи пластмаси, са особено сериозен проблем в контекста на морските отпадъци и представляват сериозен риск за морските екосистеми, биологичното разнообразие и потенциално за здравето на човека, и причиняват щети за дейности като туризма, рибарството и корабоплаването.

(5)  В Съюза 80 — 85% от морските отпадъци, измерени чрез преброяване по плажовете, представляват пластмаса, като 50% от тях са пластмасови изделия за еднократна употреба и 27% са изделия, свързани с риболова. Пластмасовите продукти за еднократна употреба включват разнообразна гама от често използвани бързооборотни потребителски продукти, които се изхвърлят, след като са били използвани веднъж за целта, за която са предоставени, рядко се обезвреждат правилно поради липса на функционални системи за повторно използване или за рециклиране, като причиняват отпадъци. Значителна част от риболовните съоръжения, предлагани на пазара, не се събират за третиране. Поради това пластмасовите продукти за еднократна употреба и риболовните съоръжения, съдържащи пластмаси, са особено сериозен проблем, тъй като увеличават морските отпадъци и представляват сериозен риск за здравето на животните и следователно за морските екосистеми и за тяхното биоразнообразие в глобален мащаб, доколкото имат потенциално токсичен ефект върху организмите, и могат да бъдат субстрат за патогени, които разпространяват болести. Те имат потенциал и за увреждане на здравето на човека, както и да причиняват щети за дейности като туризма, рибарството и корабоплаването, въпреки съществуващото законодателство на ЕС относно използването на пластмаси за съдове за храни.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  ЕС следва да възприеме всеобхватен подход към проблема с пластмасовите микрочастици и насърчава всички производители да ограничават първичните пластмасови микрочастици в своите препарати и строго да ограничават продуктите, образуващи вторични пластмасови микрочастици, от навлизане в почвата и в сладководните, а оттам и в морските екосистеми.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да се съсредоточат усилията там, където са най-необходими, настоящата директива следва да обхваща само най-често срещаните пластмасови продукти за еднократна употреба, които е изчислено, че представляват около 86% от пластмасите за еднократна употреба, които се срещат по плажове в Съюза, отчетени чрез преброяване.

(7)  За да се съсредоточат усилията там, където са най-необходими, настоящата директива следва да обхваща само категориите на най-често срещаните пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в приложението, които е изчислено, че представляват около 86% от пластмасите за еднократна употреба, които се срещат по плажове/крайбрежни води, риболовни съоръжения, които причиняват значителни вреди, като замърсяването на морето, както и най-използваните селскостопански пластмасови продукти в Съюза, отчетени чрез преброяване.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Съществуват значителни различия между регионите по отношение на източниците на замърсяване с пластмаси. В някои региони други пластмасови продукти допринасят значително за морските отпадъци, както се вижда от наблюдението, проведено съгласно Рамковата директива за морска стратегия и от гражданското общество. В тези региони от държавите членки следва да се изисква да приемат специфични мерки за справяне с други преобладаващи на национално или местно равнище източници на замърсяване с пластмаси. Например пластмасите, използвани в селското стопанство, в рибарството и в други икономически дейности на открито, са свързани и с проблемите на наземното замърсяване, ниските нива на рециклиране и неподходящото обезвреждане. По-конкретно може да има местни фактори – икономически или свързани със съществуващата инфраструктура, – които възпрепятстват събирането и рециклирането на такива пластмаси. Тези пластмаси, по-специално селскостопанските, следва да се приемат от съоръжения за рециклиране или обезвреждане без ненужни пречки и да бъдат по-добре проектирани, за да бъдат по-лесно рециклирани или обезвреждани. Държавите членки следва на първо място да обменят добри практики с цел подобряване на ефикасността и ефективността на системите за рециклиране на пластмаси и за намаляване на отпадъците, които понастоящем пораждат допълнителни разходи за земеделските стопани.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)   В допълнение, наземното замърсяване и замърсяването на почвата с по-големи пластмасови изделия и производните от тях части или пластмасови микрочастици може да бъде значително на местно или регионално равнище. На местно равнище това може да бъде значително поради интензивното използване на пластмаси в селското стопанство. За да се намалят последиците от пластмасовите отпадъци върху околната среда и здравето на човека и животните, замърсяването с пластмаси от земеделската земя също следва да се проучи задълбочено.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)  Докато селскостопанските пластмасови продукти съставляват нисък процент от общото количество използвана пластмаса и генерирани пластмасови отпадъци, тяхното използване е географски концентрирано. Освен това категориите селскостопански пластмасови продукти имат много хомогенен състав, което прави потока от отпадъци много ценен за рециклиращото лице. Голяма част от селскостопанската пластмаса понастоящем се заравя в почвата, изгаря се или се изхвърля на полето, или завършва пътя си в сметищата. Това представлява непосредствена заплаха от необратимо замърсяване на почвата, от влошаване на качествените характеристики на почвата и евентуално заплаха за безопасността на храните. По време на изгарянето се разпространяват вредни вещества, включително вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, и канцерогени. Поради това настоящата директива следва да обхване най-използваните селскостопански пластмасови продукти в съответните държави членки.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба могат да бъдат произведени от широк спектър от пластмаси. Пластмасите обикновено се определят като полимерни материали, към които може да са добавени добавки. В обхвата на това определение обаче попадат някои естествени полимери. Немодифицираните естествени полимери не трябва да са обхванати, тъй като те се срещат в естествен вид в околната среда. Поради това определението за полимер в член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета43 следва да бъде адаптирано и за целите на настоящата директива следва да се въведе отделно определение. Пластмасите, произведени с модифицирани естествени полимери, или пластмасите, произведени от изходни вещества на биологична основа, на основата на изкопаеми горива или синтетични изходни вещества, не се срещат в естествен вид и поради това следва да бъдат разгледани в настоящата директива. Следователно адаптираното определение за пластмаси трябва да обхваща каучукови изделия на полимерна основа и пластмаси на биологична основа и биоразградими пластмаси, независимо от това дали са получени от биомаса и/или е предвидено да се разградят биологично с течение на времето. Някои полимерни материали не могат да функционират като основен структурен компонент на крайни материали и продукти, като полимерни покрития, бои, мастила и лепила. Тези материали не следва да бъдат разгледани в настоящата директива и поради това не следва да бъдат обхванати от определението.

(8)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба могат да бъдат произведени от широк спектър от пластмаси. Пластмасите обикновено се определят като полимерни материали, към които може да са добавени добавки. В обхвата на това определение обаче попадат някои естествени полимери. Немодифицираните естествени полимери не трябва да са обхванати, тъй като те се срещат в естествен вид в околната среда. Поради това определението за полимер в член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета43 следва да бъде адаптирано и за целите на настоящата директива следва да се въведе отделно определение. Пластмасите, произведени с модифицирани естествени полимери, или пластмасите, произведени от изходни вещества на биологична основа, на основата на изкопаеми горива или синтетични изходни вещества, не се срещат в естествен вид и поради това следва да бъдат разгледани в настоящата директива. Следователно адаптираното определение за пластмаси трябва да обхваща каучукови изделия на полимерна основа и пластмаси на биологична основа и биоразградими пластмаси, независимо от това дали са получени от биомаса и/или е предвидено да се разградят биологично с течение на времето. Някои полимерни материали не могат да функционират като основен структурен компонент на крайни материали и продукти, като полимерни покрития, облицовки или слоеве, бои, мастила и лепила. Тези материали не следва да бъдат разгледани в настоящата директива и поради това не следва да бъдат обхванати от определението.

_________________

_________________

43 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

43 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

Обосновка

Полимерните покрития, облицовки или слоеве притежават функционални характеристики по отношение на хигиената и безопасността на храните в многопластови изделия, изработени от няколко материала, и не могат да функционират самостоятелно като основни структурни компоненти на крайни материали или изделия, нито да се използват в отсъствието на други материали като основен структурен компонент. Тълкуването на определението за „пластмаса“ в настоящата директива следва да се съгласува с определението в Регламент (ЕС) № 10/2011.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  Отбелязва, че с оглед на прехода от икономика, основана на изкопаеми горива, и от гледна точка на климата, продуктите от пластмаса на биологична основа са по-устойчива алтернатива на пластмасите, основани на изкопаеми горива. Това също е в съответствие с целите на кръговата икономика, стратегията за биоикономика и стратегията за пластмасите. Ето защо следва да се насърчават стимулите за заместване на материалите, основани на изкопаеми горива, с материали на биологична основа. Комисията следва да обмисли включването на стимули за заместване в бъдещите предложения в областта на политиката, а при прегледа на Директивата за обществените поръчки (Директива 2014/24/ЕС) да включи критерии за пластмасите въз основа на техния състав, равнище на възможност за рециклиране и степен на опасност.

Обосновка

Регулирането в сегашния си вид остава неясно по отношение на пластмасите на биологична основа. Ползите от материалите на биологична основа за производството на пластмаси следва да бъдат признати и насърчавани, по-специално положителното им въздействие като по-устойчива алтернатива на пластмасите на полимерна основа, както и приносът им за намаляване на зависимостта от изкопаеми суровини.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да се определи ясно приложното поле на настоящата директива, трябва да се даде определение на понятието „пластмасов продукт за еднократна употреба“. Определението следва да изключва пластмасови продукти, които са замислени, проектирани и пуснати на пазара, за да направят в рамките на своя експлоатационен живот многократни цикли или обороти, като се пълнят отново или се използват повторно за същата цел, за която са били определени.

(9)  За да се определи ясно приложното поле на настоящата директива, трябва да се даде определение на понятието „пластмасов продукт за еднократна употреба“ като продукт, който е замислен и пуснат на пазара с цел еднократна и краткотрайна употреба. Определението следва да изключва пластмасови продукти, които са замислени, проектирани и пуснати на пазара, за да направят в рамките на своя експлоатационен живот многократни цикли или обороти, като се пълнят отново или се използват повторно за същата цел, за която са били определени.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  Чрез възможно най-дълго запазване на стойността на продуктите и материалите и генериране на по-малко отпадъци икономиката на ЕС може да стане по-конкурентоспособна и по-устойчива, като същевременно се намали натискът върху ценните ресурси и околната среда.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба следва да бъдат разгледани чрез една или няколко мерки в зависимост от различни фактори, като например наличието на подходящи и по-устойчиви алтернативи, възможността за промяна на моделите на потребление и степента, до която те вече са обхванати от съществуващото законодателство на Съюза.

(10)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба трябва да бъдат разгледани чрез една или няколко мерки, в зависимост от различни фактори, като например наличието на подходящи и по-устойчиви алтернативи, възможността за промяна на моделите на потребление и степента, до която те вече са обхванати от съществуващото законодателство на Съюза, и като се имат предвид inter alia последиците за околната среда и за икономиката от избора на алтернативни материали, особено в селското стопанство.

Обосновка

С изменението се цели да се подчертаят възможните последици от използването на селскостопански, биоразградими продукти като алтернативни суровини.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За други пластмасови продукти за еднократна употреба съществуват подходящи и по-устойчиви алтернативи, които също така са финансово достъпни и леснодостъпни. За да се ограничи неблагоприятното въздействие на тези продукти върху околната среда, държавите членки следва да бъдат задължени да забранят пускането им на пазара на Съюза. По този начин ще бъдат стимулирани използването на тези леснодостъпни и по-устойчиви алтернативи, както и иновативни решения за по-устойчиви бизнес модели, алтернативи за повторна употреба и заместване на материали.

(12)  За други пластмасови продукти за еднократна употреба съществуват подходящи и по-устойчиви алтернативи, които също така са финансово достъпни и леснодостъпни. За да се ограничи неблагоприятното въздействие на тези продукти върху околната среда, държавите членки следва да бъдат задължени да забранят пускането им на пазара на Съюза. Това следва, наред с други специфични видове пластмаси, да обхване и всички разградими при окисляване пластмаси, които не се разграждат биологично по безопасен начин и следователно не носят полза за околната среда. По този начин ще бъдат стимулирани използването на тези леснодостъпни и по-устойчиви алтернативи, както и иновативни решения за по-устойчиви бизнес модели, компостируеми алтернативи за повторна употреба и заместване на материали.

Обосновка

От гледна точка на селското стопанство, например фолиата за мулчиране може да са разградими при окисляване и да замърсяват почвената среда, а същевременно да изглеждат безопасно разградими.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а)  В член 20а, параграф 3 от Директива 94/62/ЕО, изменена с Директива (ЕС) 2015/720, е предвидено, че до май 2017 г. Комисията ще преразгледа законодателството относно мерките за намаляване на потреблението на пластмасови торбички за пазаруване, изработени от много лека пластмаса, въз основа на оценка на въздействието на жизнения цикъл. Комисията все още не е извършила това преразглеждане. Тъй като много тънките пластмасови торбички за пазаруване предразполагат към замърсяване, трябва да се въведат мерки за ограничаване на пускането им на пазара [една година след влизането в сила на настоящата директива].

Обосновка

Съгласно член 20а, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/720 до 27 май 2017 г. Комисията трябва да представи доклад относно въздействието по време на целия жизнен цикъл на различните възможности за намаляване на потреблението на много тънките пластмасови торбички за пазаруване и ако е уместно – да внесе законодателно предложение. Комисията обаче е пропуснала този срок. С оглед на това и за да не се губи повече ценно време, в предстоящата директива следва да бъде решен и проблемът с много тънките пластмасови торбички за пазаруване, както и да се забрани пускането им на пазара.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  Заместването или ограниченията за пластмасовите продукти, предмет на настоящата директива, ще трябва да бъдат извършени в достатъчно дълъг преходен период и по такъв начин, че да не се изложи на риск икономическата, социалната и екологичната устойчивост на производството и на пускането на пазара на новия продукт, определен като алтернативен, по-специално ако има вероятност той да има отрицателни последствия за идентифицирането и отглеждането на необходимата за производството му суровина.

Обосновка

С изменението се цели да се подчертаят възможните последици от използването на селскостопански, биоразградими продукти като алтернативни суровини.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в)  До 31.12.2019 г. Комисията ще разработи списък, определящ специфични критерии за това дали споменатите алтернативи отговарят на изискванията, спазвани понастоящем по отношение на приложенията на пластмасите за еднократна употреба, които са в съответствие с действащото законодателство относно отпадъците, както и дали действително е гарантирана по-голяма устойчивост.

Обосновка

Споменатите алтернативи трябва да бъдат внимателно разгледани, за да се провери дали те наистина могат да изпълнят всички настоящи изисквания за пластмасовите продукти за еднократна употреба – особено предназначените за контакт с храни/напитки – и дали ще продължат да бъдат по-устойчиви. Тези алтернативи следва не само да бъдат оценени въз основа на конкретни критерии, но и предвид на съответното законодателство, например одобрение на контакта с храни, REACH, възможност за рециклиране (Рамкова директива за отпадъците/Директива относно опаковките и отпадъците от опаковки).

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Някои пластмасови продукти за еднократна употреба завършват пътя си в околната среда в резултат на неправилно обезвреждане чрез канализацията или друго неправилно освобождаване в околната среда. Ето защо пластмасовите продукти за еднократна употреба, които често неправилно се обезвреждат чрез канализацията или по друг начин, следва да подлежат на изисквания за маркировка. Маркировката трябва да информира потребителите за подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, и/или за отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда в резултат на замърсяване с отпадъци. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определи хармонизиран формат за маркировката и при това определяне тя следва, при необходимост, да провери възприемането на предложената маркировка от представителни групи потребители, за да се гарантират нейната ефективност и ясно разбиране.

(14)  Някои пластмасови продукти за еднократна употреба завършват пътя си в околната среда в резултат на неправилно обезвреждане чрез канализацията или друго неправилно освобождаване в околната среда. Ето защо пластмасовите продукти за еднократна употреба, които често неправилно се обезвреждат чрез канализацията или по друг начин, следва да подлежат на изисквания за маркировка. Маркировката трябва да информира потребителите за подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, и/или за отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда в резултат на замърсяване с отпадъци. Същевременно съдържанието на етикетите следва да повишава осведомеността на потребителите относно опасностите от пластмасовите отпадъци за околната среда. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определи хармонизиран формат за маркировката и при това определяне тя следва, при необходимост, да провери възприемането на предложената маркировка от представителни групи потребители, за да се гарантират нейната ефективност и ясно разбиране.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а)  Тъй като най-отдалечените региони са засегнати в по-голяма степен от морските отпадъци, особено от пластмаси, и поради липсата на възможности за рециклиране, тъй като тези региони са изправени пред огромни количества пластмаси, донесени от морето, както и в резултат от собственото им потребление, следва да се създаде европейски фонд, с който да им се помогне да почистят своите морски зони и да се съсредоточат върху предотвратяването на използването на пластмаси.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б)  Държавите членки следва да гарантират по-доброто спазване на задължението за разделно събиране на отпадъците, включително на селскостопански пластмасови отпадъци. Те следва да обмислят и въвеждането на обвързаност по отношение на преработването на пластмасовите отпадъци в приложение III към регламента [Регламент относно стратегически планове по отношение на ОСП].

Обосновка

Подобно изискване съществува в нормативната уредба за управление на отпадъците от 2006 г. (в Англия и Уелс, а в Шотландия – от 2005 г.). Чрез него управлението на отпадъците обхвана и селското стопанство. Една от големите промени е, че беше преустановена практиката на изгаряне или заравяне на пластмасовите отпадъци от селското стопанство, включително канапи за балиране, силажни фолиа, кутии от спрейове, чували от торове и семена. От земеделските стопани се изисква също така да използват лицензирани предприятия за управление на отпадъците, с утвърдена репутация при събирането и рециклирането на пластмасови и други отпадъци.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 17 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17в)  Със стратегическите планове по отношение на ОСП следва да се предоставят решения на проблема със селскостопанските пластмасови отпадъци, а Европейската комисия следва по целесъобразност да въведе стандарт за добро селскостопанско и екологично състояние на земята по отношение на пластмасовите отпадъци като нов елемент за по-добра обвързаност в средносрочен план до 2023 г. Съгласно новото изискване за кръстосано спазване земеделските стопани ще бъдат задължени да използват упълномощено предприятие за управление на отпадъците, което да организира събирането и рециклирането на пластмаси и да съхранява доказателства, че пластмасовите отпадъци са били обработени правилно.

Обосновка

Подобно изискване съществува в нормативната уредба за управление на отпадъците от 2006 г. (в Англия и Уелс, а в Шотландия – от 2005 г.). Чрез него управлението на отпадъците обхвана и селското стопанство. Една от големите промени е, че беше преустановена практиката на изгаряне или заравяне на пластмасовите отпадъци от селското стопанство, включително канапи за балиране, силажни фолиа, кутии от спрейове, чували от торове и семена. От земеделските стопани се изисква също така да използват лицензирани предприятия за управление на отпадъците, с утвърдена репутация при събирането и рециклирането на пластмасови и други отпадъци.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба, са едни от най-често срещаните по плажовете в Съюза морски отпадъци. Това се дължи на неефективните системи за разделно събиране и слабото участие на потребителите в тези системи. Необходимо е да се насърчават по-ефикасни системи за разделно събиране и поради това трябва да се установи минимална целева стойност за разделно събиране на бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба. Държавите членки следва да могат да постигнат тази минимална целева стойност, като определят целеви стойности за разделно събиране на бутилки за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба в рамките на схемите за разширена отговорност на производителя, или като създадат схеми за възстановяване на депозитите, или чрез всяка друга мярка, която те считат за подходяща. Това ще окаже пряко положително въздействие върху нивото на събираемост, качеството на събраните материали и качеството на рециклирания материал, което ще разкрие възможности за предприятията за рециклиране и пазара на рециклирани материали.

(20)  Бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба, са едни от най-често срещаните по плажовете в Съюза морски отпадъци. Това се дължи на неефективните системи за разделно събиране, слабото участие на потребителите в тези системи, но и на физическите и химическите свойства на пластмасата, които я правят устойчива на разграждане, и следователно тя остава в околната среда десетилетия или векове, след като пластмасовите продукти са изпълнили предназначението си. Необходимо е да се насърчават по-ефикасни системи за разделно събиране и поради това трябва да се установи минимална целева стойност за разделно събиране на бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба. Държавите членки следва да могат да постигнат тази минимална целева стойност, като определят целеви стойности за разделно събиране на бутилки за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба в рамките на схемите за разширена отговорност на производителя, или като създадат схеми за възстановяване на депозитите, или чрез всяка друга мярка, която те считат за подходяща. Това ще окаже пряко положително въздействие върху нивото на събираемост, качеството на събраните материали и качеството на рециклирания материал, което ще разкрие възможности за предприятията за рециклиране и пазара на рециклирани материали.

Обосновка

Непластмасовите изделия, които не попадат в системите за събиране, са по-малко устойчиви и има по-голяма вероятност да се разградят, следователно е по-малко вероятно да се натрупат като плажни или морски отпадъци.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20а)  В този контекст е от съществено значение да се развива сътрудничество и да се хармонизират допълнително системите за рециклиране на отпадъци между държавите членки, за да може трансграничната търговия да не нанася щети на околната среда.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22а)  И все пак изключително важно е са се подчертае, че биоразградимостта не може да бъде доброволна възможност за края на жизнения цикъл. Още повече, че съгласно практиката някои пластмасови продукти неизбежно се изхвърлят в околната среда и за някои приложения е по-добре да се използват продукти, които се разграждат биологично в кратки срокове чрез микроорганизми, а не продукти, които ще останат в околната среда стотици години, без да се дезинтегрират. Това не изключва полагането на всички необходими усилия по отношение на системите за повторна употреба и рециклиране. 

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Държавите членки следва да предвидят правила относно приложимите санкции при нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(23)  Държавите членки следва да предвидят правила относно приложимите санкции при нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и да осигурят тяхното ефективно довеждане до знанието на производителите и прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24а)  Освен това заедно с информацията, която Европейската агенция за околна среда трябва да предостави, е желателно Комисията да включи и резултатите от проучването на Европейския комитет по стандартизация (CEN) относно стандарт за морска биоразградимост, научно приет на европейско равнище, чийто предмет са както продуктите в приложението към директивата, така и предложените алтернативи съгласно член 15.

Обосновка

Към момента не съществуват общи стандарти относно степента на биоразградимост в морето на обхванатите от директивата продукти и на алтернативите, които се обсъждат, но не се посочват изрично в разпоредбата. Необходимо е да се използват като отправна точка общи стандарти за степента на биоразградимост на продуктите, да може да се търсят общи алтернативи, и е необходимо Агенцията за околна среда да може да използва тези данни за своите доклади.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, върху околната среда, да се насърчи преходът към кръгова икономика, включително да се стимулират иновативните бизнес модели, продукти и материали, като по този начин също така се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците на действията могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

(25)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, върху околната среда и здравето на човека, да се насърчи преходът към кръгова икономика, включително да се стимулират иновативните бизнес модели, продукти и материали, като по този начин също така се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците на действията могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

Обосновка

Това съответства на член 1, в който вече се признава, че въздействието върху здравето дава повод за загриженост.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Целта на настоящата директива е да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, и по-специално върху водната среда, както и върху здравето на човека, и да се насърчи преходът към кръгова икономика с иновативни бизнес модели, продукти и материали, като по този начин също така се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар.

1. Целта на настоящата директива е да се предотврати и да се намали въздействието и присъствието на пластмаси, включително пластмасови микрочастици във и върху околната среда, и по-специално върху водните и сухоземните екосистеми, както и върху здравето на човека и на животните, и да се насърчи преходът към кръгова, нетоксична икономика с иновативни бизнес модели, нетоксични продукти и материали, като се насърчат добри практики за намаляване на пластмасовите отпадъци и се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива се прилага за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в приложението, и за риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси.

Настоящата директива се прилага по-специално за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в приложението, и за риболовни съоръжения, съдържащи значителен дял пластмаси.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „пластмаса“ означава материал, състоящ се от полимер по смисъла на член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, към който може да са добавени добавки или други вещества и който може да функционира като основен структурен компонент на крайни продукти, с изключение на естествени полимери, които не са били химически модифицирани;

(1)  „пластмаса“ означава материал, състоящ се от полимер по смисъла на член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, към който може да са добавени добавки или други вещества и който функционира като основен структурен компонент на крайни продукти, с изключение на естествени полимери, които не са били химически модифицирани, и полимерни покрития, облицовки или слоеве, бои, мастила и лепила, които не могат да функционират като основен структурен компонент на крайни изделия и продукти;

Обосновка

За целите на настоящата директива и за да се гарантира еднакво тълкуване от страна на държавите членки, както и добро функциониране на единния пазар на ЕС, обхватът на понятието „пластмаса“ в настоящата директива следва да бъде определен ясно с цел да се избегнат различни тълкувания.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  „покрития“ означава един слой или повече слоя, който/които не е/са самоносещ(и), произведени с използване на пластмаса съгласно определението в член 3, параграф 1 от настоящата директива, нанасян(и) върху материал или изделие с цел придаване на специални свойства или подобряване на техническите му/им характеристики;

Обосновка

За целите на настоящата директива и за да се гарантира еднакво тълкуване от държавите членки и добро функциониране на единния пазар на ЕС, определението за покритие в настоящата директива следва да се дефинира ясно въз основа на вече съществуващото определение в Регламент (ЕС) 2018/213 на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „пластмасов продукт за еднократна употреба“ означава продукт, който е направен изцяло или отчасти от пластмаса и не е замислен, проектиран или пуснат на пазара, за да направи в рамките на своя експлоатационен живот многократни цикли или обороти, като се връща на производителя за повторно пълнене или се използва за същата цел, за която е бил замислен;

(2)  „за еднократна употреба“ означава продукт, който е замислен, проектиран или пуснат на пазара, за да бъде използван веднъж, за кратък период от време, и който въз основа на хармонизирана методология е определен като отговарящ за значителен дял от морските отпадъци, открити в ЕС;

Обосновка

Важно е да се определи ясно понятието „за еднократна употреба“, за да се избегне всякаква неяснота при изпълнението на директивата. Важно е също определението на понятието „за еднократна употреба“ да се свърже с морските отпадъци, така че улавяните изделия да бъдат тези с най-голям принос за замърсяването. Следователно наличието на хармонизирана методология за определяне на срещаните в околната среда изделия е от съществено значение и за да се гарантират равни условия на конкуренция в ЕС.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  „пластмасов продукт“ означава продукт, изработен основно от пластмаса.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  „селскостопански пластмасов продукт“ означава всеки използван пластмасов материал или оборудване, или пластмасова опаковка от продукт, използван с намерението да се подобри производителността на земеделска площ

 

_________________

 

съгласно определението за земеделска площ в Регламент (ЕС) 1307/2013 (или Регламентът [Регламент относно стратегически планове по отношение на ОСП])

Изменение    37

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на значително намаляване на потреблението на тяхната територия на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, до … [шест години след крайната дата за транспониране на настоящата директива].

Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на: ефективно намаляване на снабдяването и потреблението на тяхната територия на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, до ... [три години след крайната дата за транспониране на настоящата директива].

Изменение    38

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези мерки могат да включват целеви стойности за намаляване на потреблението на национално равнище, мерки, гарантиращи предоставянето на използваеми повторно алтернативи на тези изделия на мястото на продажба на крайния потребител, икономически инструменти, като например мерки, гарантиращи, че на мястото на продажба на крайния потребител не се предоставят безплатно пластмасови продукти за еднократна употреба. Тези мерки могат да варират в зависимост от въздействието върху околната среда на продуктите, посочени в първа алинея.

Тези мерки включват целеви стойности за намаляване на потреблението на национално равнище, мерки, гарантиращи предоставянето на използваеми повторно алтернативи на тези изделия, като стъклени или дървени изделия, подлежащи на връщане и на повторна употреба, на мястото на продажба на крайния потребител, икономически инструменти, като например мерки, гарантиращи, че на мястото на продажба на крайния потребител не се предоставят безплатно пластмасови продукти за еднократна употреба, или ограничения за пускането на пазара, както и мерки за повишаване на осведомеността и оправомощаване на потребителите да рециклират пластмасови опаковки. Тези мерки могат да варират в зависимост от въздействието върху околната среда на продуктите, посочени в първа алинея, и в зависимост от това дали може да се гарантира тяхното събиране и рециклиране.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията може да приеме акт за изпълнение, с който се определя методологията за изчисляване и проверка на значителното намаление на потреблението на пластмасови продукти за еднократна употреба, посочено в параграф 1. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

2. Комисията приема акт за изпълнение, с който се определя методологията за изчисляване и проверка на значителното намаление на предлагането и потреблението на пластмасови продукти за еднократна употреба, посочено в параграф 1. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2, до две години след влизането в сила на настоящата директива.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки забраняват пускането на пазара на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част Б от приложението.

Държавите членки забраняват пускането на пазара на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част Б от приложението, като обръщат особено внимание на заведенията за обществено хранене в публичните институции, насърчават наличните устойчиви алтернативи и спомагат за разработването на допълнителни алтернативи чрез научните изследвания.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част В от приложението, които имат капачки и капаци, значителна част от които е произведена от пластмаса, могат да бъдат пуснати на пазара само ако капачките и капаците остават прикрепени към съда по време на предвидения етап на употреба на продукта.

1. Държавите членки гарантират, че пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част В от приложението, които имат капачки и капаци, значителна част от които е произведена от пластмаса, могат да бъдат пуснати на пазара само ако капачките и капаците остават прикрепени към съда по време на предвидения етап на употреба на продукта, освен ако не е надлежно обосновано, че това има отрицателно въздействие върху безопасността на храните и хигиената на съдържащия се вътре хранителен продукт.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на настоящия член не се счита, че значителна част от металните капачки или капаци с пластмасови уплътнения е произведена от пластмаса.

заличава се

Изменение    43

Предложение за директива

Член 7 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.   С оглед на тяхната употреба и естество продуктите, изброени в част Г от приложението, трябва да бъдат маркирани, за да се предотврати неправилното им обезвреждане и изхвърляне при поройни дъждове

Изменение    44

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че на всеки пуснат на пазара пластмасов продукт за еднократна употреба, посочен в част Г от приложението, е нанесена видима, ясно четлива и незаличима маркировка, която информира потребителите за един или повече от следните елементи:

1.  Държавите членки гарантират, че на всеки пуснат на пазара пластмасов продукт за еднократна употреба, посочен в част Г от приложението, е нанесена видима, ясно четлива и незаличима маркировка, която информира потребителите за следните елементи:

 

Изменение    45

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) отрицателното въздействие върху околната среда от замърсяване или друго неправилно обезвреждане на отпадъците от продуктите, или

б) отрицателното въздействие върху околната среда от замърсяване или друго неправилно обезвреждане на отпадъците от продуктите за еднократна употреба, и

Изменение    46

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) наличието на пластмаси в продукта.

в) фактът, че даден продукт съдържа пластмаса.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки осигуряват създаването на схеми за разширена отговорност на производителя за всички пуснати на пазара на Съюза пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Д от приложението, в съответствие с разпоредбите за разширена отговорност на производителя в Директива 2008/98/ЕО.

1.  Държавите членки осигуряват създаването на схеми или мерки за разширена отговорност на производителя за всички пуснати на пазара на Съюза пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Д от приложението, в съответствие с разпоредбите за разширена отговорност на производителя в Директива 2008/98/ЕО.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Тези схеми се създават по прозрачен начин и разходите се поемат съвместно от заинтересованите страни, като производителите допринасят за мерките, имащи за цел да повишат осведомеността, да подкрепят научните изследвания в търсене на алтернативи и да увеличат живота на продуктите. След консултации с държавите членки Комисията публикува насоки относно разпределянето на разходите за почистване на отпадъците, обхванати от настоящия член, съгласно принципа на пропорционалност.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По отношение на създадените по силата на параграф 1 схеми държавите членки гарантират, че производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Д от приложението, покриват разходите за събирането на отпадъци, състоящи се от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, и за последващото им транспортиране и третиране, включително разходите за почистване на отпадъци и разходите за мерките за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, във връзка с тези продукти.

2.  2. По отношение на създадените по силата на параграф 1 схеми държавите членки гарантират, че производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Д от приложението, покриват общите разходи, свързани със събирането на отпадъци, състоящи се от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, и за последващото им транспортиране и третиране, включително разходите за почистване на отпадъци и разходите за мерките за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, във връзка с тези продукти.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят до 2025 г. разделното събиране на количество отпадъчни пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Е, равняващо се на 90 тегловни процента от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара за дадена година. За да постигнат тази цел, държавите членки могат, наред с друго:

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят до 2025 г. разделното събиране на количество отпадъчни пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Е, равняващо се на 90 тегловни процента от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара за дадена година. За да постигнат тази цел, държавите членки, наред с друго:

Изменение    51

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да създадат схеми за възстановяване на депозитите или

а)  да създадат схеми за възстановяване на депозитите и

Изменение    52

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да определят целеви стойности за разделно събиране за относимите схеми за разширена отговорност на производителя.

б) да определят целеви стойности за разделно събиране за относимите схеми за разширена отговорност на производителя. Това следва да включва отделни пунктове за разделно събиране на пластмасовите отпадъци от най-използваните класове и материали според географските зони и/или сезоните, и по-специално селскостопанските пластмаси. Изчисляването на целите следва да бъде пропорционално на времето на тяхното използване.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки вземат мерки за информиране на потребителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Ж и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, относно следното:

Държавите членки вземат мерки за информиране на потребителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, предмет на настоящата директива, и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, относно следното:

Изменение    54

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  въздействието на замърсяването с отпадъци и други неправилни начини за обезвреждане на отпадъците от такива продукти и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, върху околната среда, и по-специално върху морската среда.

б)  въздействието на пластмасите върху околната среда и здравето на човека и животните, и по-специално върху морската среда и почвите, включително на пластмасовите микрочастици, чрез замърсяването с отпадъци и други неправилни начини за обезвреждане на отпадъците от такива продукти и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 10 — параграф 1 — буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  дава се приоритет на мерките за повишаване на осведомеността за намаляване на употребата на пластмаси и на продукти, съдържащи пластмасови микрочастици.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  държавите членки приемат също така мерки, чрез които да се избегне насърчаването на кратки срокове на експлоатация или ранно обезвреждане на продуктите, като се предвиждат стимули за разработване на по-лесно поддаващи се на рециклиране пластмаси, което прави процесите на рециклиране по-ефективни, както и като се проследяват и отстраняват опасни вещества и замърсители от рециклирани пластмаси.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв)  Комисията и държавите членки подпомагат местните органи, предприятия и асоциации при провеждането на кампании за повишаване на осведомеността на потребителите относно увеличаването на жизнения цикъл на продуктите и предоставянето на съвети за отговорно обезвреждане, в съответствие с резолюцията на ЕП от 4 юли 2017 г. относно по-дългия жизнен цикъл на продуктите.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че в съответствие с националното законодателство или практика физическите или юридическите лица или техните сдружения, организации или групи имат достъп до процедура за обжалване пред съд или друг законово установен независим и безпристрастен орган, където могат да оспорят материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, свързани с прилагането на членове 5, 6, 7 и 8, когато е изпълнено едно от следните условия:

1.  Държавите членки гарантират, че в съответствие с националното законодателство или практика физическите или юридическите лица или техните сдружения, организации или групи имат достъп до процедура за обжалване пред съд или друг законово установен независим и безпристрастен орган, където могат да оспорят материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, свързани с прилагането на членове 4, 5, 6, 7, 8, 9 и когато е изпълнено едно от следните условия:

Изменение    59

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) данните за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, които са пуснати на пазара на Съюза всяка година, за да се демонстрира намаляването на потреблението в съответствие с член 4, параграф 1;

а) данните за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А и Б от приложението, които са пуснати на пазара на Съюза всяка година, за да се демонстрира намаляването на потреблението в съответствие с член 4, параграф 1;

Изменение    60

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) информация за мерките, предприети от държавите членки за целите на член 4, параграф 1.

б) информация за мерките, предприети от държавите членки за целите на член 4, параграф 1, и член 5.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данните, посочени в първа алинея, буква а), се актуализират ежегодно в срок от 12 месеца от края на референтната година, за която са събрани. Когато е възможно, за представяне на посочените масиви от данни се използват услугите за пространствени данни, както са определени в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО.

Данните, посочени в първа алинея, букви а), се актуализират ежегодно в срок от 12 месеца от края на референтната година, за която са събрани. Когато е възможно, за представяне на посочените масиви от данни се използват услугите за пространствени данни, както са определени в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Европейската агенция за околна среда публикува и редовно актуализира общ за Съюза преглед въз основа на данните, събирани от държавите членки. Общият за Съюза преглед включва — според случая — показатели за краен продукт, резултати и въздействие на настоящата директива, обзорни карти за целия Съюз и обзорни доклади за държавите членки.

3.  Европейската агенция за околна среда публикува и редовно актуализира общ за Съюза преглед въз основа на данните, събирани от държавите членки. Общият за Съюза преглед включва — според случая — показатели за краен продукт за всяка държава членка, резултати и въздействие на настоящата директива, обзорни карти за целия Съюз и обзорни доклади за държавите членки.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията извършва оценка на настоящата директива до … [шест години след крайната дата за транспонирането ѝ]. Тази оценка се основава на наличната информация съгласно член 13. Държавите членки предоставят на Комисията всяка допълнителна необходима за целите на оценката и изготвянето на доклада информация, посочена в параграф 2.

1.  Комисията извършва оценка на настоящата директива до … [три години след крайната дата за транспонирането ѝ]. Тази оценка се основава на наличната информация съгласно член 13. Държавите членки предоставят на Комисията всяка допълнителна необходима за целите на оценката и изготвянето на доклада информация, посочена в параграф 2.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 15 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  дали е постигнат достатъчен научен и технически прогрес и дали са разработени критерии или стандарт за биоразградимост в морската среда, приложими за пластмасовите продукти за еднократна употреба, попадащи в приложното поле на настоящата директива, и техните заместители за еднократна употреба, за да се определи, според случая, за кои изделия вече не трябва да се прилагат ограниченията за пускане на пазара.

в)  дали е постигнат достатъчен научен и технически прогрес и дали са разработени критерии или европейски стандарт за биоразградимост в морската среда, приложими за пластмасовите продукти за еднократна употреба, попадащи в приложното поле на настоящата директива, и техните заместители за еднократна употреба, за да се определи, според случая, за кои изделия вече не трябва да се прилагат ограниченията за пускане на пазара или за потребление.

Изменение    65

Предложение за директива

Приложение I – част A – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Съдове за храни, т.е. съдове като кутии, с или без капак, използвани за съхранение на храна, която е предназначена за незабавна консумация от съда, както на място, така и за изнасяне от обекта, без по-нататъшна подготовка, като например съдове за храни, използвани в заведения за бързо хранене, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни

—  Съдове за храни, т.е. съдове като кутии, с или без капак, използвани за съхранение на храна, която е предназначена за незабавна консумация от съда, както на място, така и за изнасяне от обекта, без по-нататъшна подготовка, като например съдове за храни, използвани в заведения за бързо хранене, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи пресни хранителни продукти за домашна употреба, включително месо, когато не съществуват безопасни алтернативи.

Изменение    66

Предложение за директива

Приложение I – част A – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Чаши за напитки

—  Чаши за напитки, включително капаци

Изменение    67

Предложение за директива

Приложение I – част A – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Пластмасови кутии за еднократна употреба, предназначени за опаковане и транспортиране на селскостопански и рибни продукти

Изменение    68

Предложение за директива

Приложение I – част A – тире 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Бутилки за напитки

Изменение    69

Предложение за директива

Приложение I – част Б – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене)

—  Прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене), с изключение на затворени системи, в които събирането, повторната употреба и/или рециклирането са изцяло гарантирани

Изменение    70

Предложение за директива

Приложение I – част Б – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Чинии

—  Чинии, с изключение на затворени системи, в които събирането, повторната употреба и/или рециклирането са изцяло гарантирани

Изменение    71

Предложение за директива

Приложение I – част Б – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Сламки, с изключение на сламки, предназначени и използвани за медицински цели

—  Сламки, с изключение на сламки, предназначени и използвани за медицински цели, както и сламки, прикрепени към съдовете на напитките.

Изменение    72

Предложение за директива

Приложение I — част Б — тире 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Полистирен във всички приложения, освен когато може да се докаже за специфично приложение, че материалът носи най-голяма полза за околната среда и за обществото във въпросното приложение и се улавя за обработка на отпадъци.

Изменение    73

Предложение за директива

Приложение I – част Б – тире 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Разградими при окисляване пластмаси във всички приложения

Изменение    74

Предложение за директива

Приложение I – част Б – тире 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Съдържащи пластмаси опаковки или материали, предназначени за контакт с храни, които допринасят за навлизането на пластмасови микрочастици в почвата при компостиране или производство на биогаз, като пластмасови пакетчета за чай или пакетчета с пластмасово покритие

Изменение    75

Предложение за директива

Приложение I – част Б – тире 6 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Много тънки пластмасови торбички, определени съгласно член 1, параграф 1, буква г) от Директива 2015/720, освен по хигиенни съображения за месо, риба и млечни продукти.

Изменение    76

Предложение за директива

Приложение I – част Б – тире 6 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Първични опаковки на опаковани поотделно бонбони и сладкиши;

Изменение    77

Предложение за директива

Приложение I – част Б – тире 6 е (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Бонбони и близалки

Изменение    78

Предложение за директива

Приложение I — част Б — тире 6 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Първични опаковки на плодове и зеленчуци, които не са необходими за запазването на продукта;

Изменение    79

Предложение за директива

Приложение I – част В – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Съдове за напитки, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните капачки и капаци

—  Съдове за напитки, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните капачки и капаци, и съдове за еднократна употреба с пластмасови капаци за салати, кисело мляко и плодове

Изменение    80

Предложение за директива

Приложение I – част Г – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Мокри кърпички, т.е. предварително навлажнени кърпички за лична хигиена, битова и промишлена употреба

—  Мокри кърпички, т.е. предварително навлажнени кърпички за лична хигиена, битова и промишлена употреба, съдържащи пластмаси

Изменение    81

Предложение за директива

Приложение I – част Г – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Селскостопански пластмаси, когато са определени като местно или национално значим елемент, водещ до замърсяване на околната среда с пластмаси, и при които степента на събираемост е под 90%

Изменение    82

Предложение за директива

Приложение I – част Д – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Съдове за храни, т.е. съдове като кутии, с или без капак, използвани за съхранение на храна, която е предназначена за незабавна консумация от съда, както на място, така и за изнасяне от обекта, без по-нататъшна подготовка, като например съдове за храни, използвани в заведения за бързо хранене, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни

—  Съдове за храни, т.е. съдове като кутии, с или без капак, предназначени и предвидени за пълнене на мястото на продажба или използвани за съхранение на храна, която е предназначена за незабавна консумация от съда, както на място, така и за изнасяне от обекта, без по-нататъшна подготовка, като например съдове за храни, използвани в заведения за бързо хранене, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни

Изменение    83

Предложение за директива

Приложение I – част Д – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Съдове за напитки, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните капачки и капаци

—  Съдове за напитки, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните етикети, капачки и капаци

Изменение    84

Предложение за директива

Приложение I – част Д – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Капачки и капаци, съдържащи пластмаси

Изменение    85

Предложение за директива

Приложение I – част Д – тире 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Мокри кърпички, т.е. предварително навлажнени кърпички за лична хигиена, битова и промишлена употреба

—  Мокри кърпички, т.е. предварително навлажнени кърпички за лична хигиена, битова и промишлена употреба, съдържащи пластмаси

Изменение    86

Предложение за директива

Приложение I – част Д – тире 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Селскостопански пластмаси, например предпазни фолиа за култивиране, фолиа за мулчиране и силажни фолиа, тръби за напояване и дренаж, чували и съдове за суровини, когато са определени като местно или национално значим фактор за замърсяването на околната среда с пластмаси

Изменение    87

Предложение за директива

Приложение I – част Д – тире 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Пластмасови кутии за еднократна употреба, предназначени за опаковане и транспортиране на селскостопански и рибни продукти

Изменение    88

Предложение за директива

Приложение I — част Е — тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Селскостопански пластмаси, определени като местно или национално значим елемент, водещ до замърсяване на околната среда с пластмаси, включително отпадъчни материали, като листове или фолиа, използвани за защитено култивиране, мулчиране и силажиране, мрежи против градушка или за защита от вредители, тръби за напояване/дренаж, чували и съдове за суровини, опаковки за торове и агрохимични опаковки.

Изменение    89

Предложение за директива

Приложение I – част Ж – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  Съдове за напитки, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните капачки и капаци

—  Съдове за напитки, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните етикети, капачки и капаци

Изменение    90

Предложение за директива

Приложение I — част Ж — тире 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  Селскостопански пластмаси, когато са определени като местно или национално значим елемент, водещ до замърсяване на околната среда с пластмаси

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

Позовавания

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

AGRI

5.7.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Bronis Ropė

10.7.2018

Дата на приемане

1.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

3

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Renata Briano

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

37

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

3

0

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство (25.9.2018)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
(COM(2018)0340 – C8‑0218/2018 – 2018/0172(COD))

Докладчик по становище: Рената Бриано

КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на предложението на Комисията е да предотврати и намали отрицателното въздействие на някои пластмасови продукти върху околната среда, по-специално върху морската среда, в съответствие със стратегията на ЕС относно пластмасите и в по-широкия контекст на прехода към кръгова икономика. Разпространението на пластмаса в морето е световен проблем, поради което следва да се подходи към него чрез действия на няколко равнища и чрез по-добра координация на международните усилия.

Инициативата се отнася до 10 пластмасови изделия за еднократна употреба и до съдържащите пластмаси риболовни съоръжения. Тези продукти са избрани въз основа на количеството намерени по плажовете отпадъци, като са използвани и данните, събрани съгласно Рамковата директива за морска стратегия. Осъществен беше мониторинг на 276 европейски плажове, като бяха извършени общо 679 посещения и бяха наблюдавани 355 671 изделия. Преброяванията показаха, че около половината от всички отпадъци, намерени по плажовете, представляват пластмасови изделия за еднократна употреба, а 27% — от риболовни съоръжения.

Разпространението на пластмасата в морето оказва отрицателно въздействие върху морските биологични ресурси, по-специално върху най-чувствителните морски ресурси, както и върху средата, в която те виреят. Следователно това се отразява отрицателно и на риболовните дейности, с очаквани нетни загуби за европейския флот между 70 млн. EUR и 350 млн. EUR на година. Освен това се създава риск за здравето на човека, като се има предвид, че пластмасата, като се раздробява, попада в хранителната верига, тоест и на нашите трапези.

Докладчикът по становище счита на първо място, че рибарите играят ключова роля в решаването на проблема с разпространението на пластмасата в морето. Инициативите „улов на отпадъци“, финансирани включително чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), са пример за нова парадигма, в която рибарят става част от решението и престава да бъде част от проблема. Следователно е необходимо да се насърчават подходящи действия за признаване и засилване на ролята на рибарите като „пазители на морето“.

По отношение на риболовните съоръжения с предложението се въвеждат схеми за разширена отговорност на производителя и мерки за повишаване на осведомеността. Схемите за разширена отговорност на производителя ще осигурят по-добро управление на извадени от употреба риболовни съоръжения, като бъдат покрити разходите за обработка на такива отпадъци, както и на мерките за повишаване на осведомеността. Докладчикът счита, че посочените схеми следва да се придружават от адаптирана тарифа, която да облагодетелства пускането на пазара на риболовни съоръжения, създадени, за да бъдат трайни, повторно използваеми и подлежащи на рециклиране в съответствие със законодателството на Съюза относно отпадъците. Пластмасовите компоненти на риболовните съоръжения в действителност имат висок потенциал за рециклиране, който понастоящем не се използва.

Схемите за разширена отговорност на производителя, приложими за риболовните съоръжения се включват в мерките предвидени т предложението относно пристанищните съоръжения за приемане на отпадъци (COM (2018) 33), които намаляват финансовата тежест за пристанищата и съответно – за операторите в сектора на рибарството. Следователно от първостепенно значение е да се осигури съгласуваност между двете директиви. За тази цел е необходимо на първо място да се хармонизира терминологията, тъй като с настоящото предложение се въвежда определението за изведено от експлоатация риболовно съоръжение, докато терминологията относно пристанищните съоръжения се позовава на излезли от употреба риболовни съоръжения, за които обаче липсва определение. Необходимо е също така да се гарантира, че всички пристанища, на които могат да акостират риболовни кораби, са снабдени с подходящи съоръжения, за да се гарантира събирането и третирането на отпадъци, които се ловят пасивно по време на риболовните дейности, и че в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ на операторите не се възлагат допълнителни разходи за тези операции. По този начин рибарите ще имат допълнителен стимул да разтоварват на сушата извадените от употреба риболовни съоръжения и уловените пасивно отпадъци. Накрая, схемите за разширена отговорност на производителя ще обхванат също така разходите за управление на отпадъците от пластмасовите материали, използвани за аквакултури, които са изключени, поне отчасти, от мерките, предложени за пристанищните съоръжения. В този случай също докладчикът счита за необходимо да се осигури съгласуваност между двете предложения.

Предложението на Комисията включва също Регламент (ЕО) № 1224/2009 за създаване на система на Съюза за контрол на рибарството, включително мерки за намаляване на въздействието на изгубени риболовни уреди в морето, както превантивни, така и коригиращи. Поради това при настоящето преразглеждането на регламента относно контрола следва да се вземат предвид целите на тази инициатива.

В заключение по отношение на иновациите