ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

11.10.2018 - (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Frédérique Ries


Postup : 2018/0172(COD)
Průběh na zasedání

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0340),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0218/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro rybolov (A8-0317/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Vysoká funkčnost a relativně nízká cena plastů znamenají, že tento materiál je v každodenním životě všudypřítomný v čím dál větší míře. Vzhledem k tomu, že se stále častěji používá v krátkodobých aplikacích, které nejsou určeny k opakovanému použití nebo nákladově efektivní recyklaci, související výrobní a spotřební vzorce jsou stále více neúčinné a lineární. V souvislosti s akčním plánem pro oběhové hospodářství32 proto Komise v evropské strategii pro plasty33 dospěla k závěru, že je nutné řešit nepřetržitý nárůst vzniku plastových odpadů a jejich únik do životního prostředí, a to zejména do mořského prostředí, aby bylo možné vybudovat skutečně oběhový životní cyklus plastů.

(1)  Vysoká funkčnost a relativně nízká cena plastů znamenají, že tento materiál je v každodenním životě všudypřítomný v čím dál větší míře. Celosvětová výroba plastů se prudce zvýšila a v roce 2017 dosáhla objemu 348 milionů tun. Evropský podíl na této výrobě představoval 18,5 % (64,4 milionu tun, což znamená nárůst o 3,4 % v porovnání s výrobou v předchozím roce). Vzhledem k tomu, že se stále častěji používá v krátkodobých aplikacích, které nejsou určeny k opakovanému použití nebo nákladově efektivní recyklaci, související výrobní a spotřební vzorce jsou stále více neúčinné a lineární. V souvislosti s akčním plánem pro oběhové hospodářství proto Komise v evropské strategii pro plasty dospěla k závěru, že je nutné řešit nepřetržitý nárůst vzniku plastových odpadů a jejich únik do životního prostředí, a to zejména do mořského prostředí, aby bylo možné vybudovat skutečně oběhový životní cyklus plastů a omezit celkové množství plastů v životním prostředí. Evropská strategie pro plasty je prvním krůčkem na cestě k vytvoření oběhového hospodářství založeného na snižování, opětovném používání a recyklaci veškerých plastových výrobků.

__________________

__________________

32 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství“ (COM(2015)0614 final).

32 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství“ (COM(2015)0614 final).

33 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ (COM(2018) 28 final).

33 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ (COM(2018) 28 final).

Odůvodnění

I když se jedná o globální problém, Evropská unie musí převzít svou odpovědnost a stát se mezinárodním leaderem v boji proti znečišťování moří odpadky.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Plasty jsou užitečné v hospodářství a mají zásadní využití v mnoha odvětvích. Používají se zejména k výrobě obalů (40 %) a ve stavebnictví (20 %). Významnou měrou se plasty používají i v automobilovém průmyslu, v odvětví výroby elektrických a elektronických zařízení a v potravinářském a zemědělském odvětví. Nicméně výrazné negativní dopady některých plastových výrobků na životní prostředí, zdraví a hospodářství vyžadují vytvoření právního rámce pro účinné omezení těchto negativních účinků, mimo jiné prostřednictvím omezení uvádění na trh určitých výrobků na jedno použití, jejichž alternativy, které lépe vyhovují potřebám oběhového hospodářství, již jsou bez problémů dostupné.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Přístupy v duchu oběhového hospodářství, které upřednostňují opakovaně použitelné výrobky a systémy opětovného použití, povedou k omezení objemu produkovaných odpadů a taková prevence stojí na vrcholu hierarchie způsobů nakládání s odpady zakotvené v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES34.Uvedené přístupy jsou též v souladu s cílem udržitelného rozvoje č1235, zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby, který stanovila Organizace spojených národů.

(2)  V opatřeních, jež stanoví tato směrnice, by se měly důsledně uplatňovat přístupy v duchu oběhového hospodářství, které upřednostňují bezpečné, netoxické opakovaně použitelné výrobky bez jakýchkoli nebezpečných látek a systémy opětovného použití před veškerými výrobky na jedno použití. Všechna opatření by však především měla být zaměřena na omezení objemu produkovaných odpadů a prosazování prevence vzniku odpadů, která stojí na vrcholu hierarchie způsobů nakládání s odpady zakotvené v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES34. Jelikož u každého výrobku na jedno použití lze vzhledem ke krátkodobosti jeho životního cyklu předpokládat negativní dopad na klima nebo na životní prostředí, měla by být upřednostňována prevence a opětovné používání výrobků, neboť takovým způsobem lze docílit rozsáhlých úspor CO2 a cenných surovin. Tato směrnice přispěje k plnění dvanáctého cíle udržitelného rozvoje35, jímž je zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby, který stanovila Organizace spojených národů.

__________________

__________________

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

35 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 25. září 2015.

35 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 25. září 2015.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Odpadky v mořích neznají hranice a jsou uznávány jako celosvětový problém. Omezování znečištění moří odpadky je klíčovým krokem k dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 stanoveného Organizací spojených národů, který vyžaduje chránit a udržitelným způsobem využívat oceány, mořemořské zdroje za účelem udržitelného rozvoje36.Unie musí plnit svoji roli při řešení problematiky odpadků v mořích a své úsilí zaměřit na tvorbu norem ve světovém měřítku. V této souvislosti Unie v zájmu koordinované činnosti spolupracuje s partnery na mnoha mezinárodních fórech, jako jsou skupiny G20, G7 a Organizace spojených národů. Součástí úsilí Unie v daném ohledu je i tato iniciativa.

(3)  Odpadky v mořích neznají hranice a jsou uznávány jako celosvětový problém. Stále více odpadu se dostává do oceánů po celém světě, ovlivňuje zdraví ekosystémů a zabíjí zvířata. Omezování znečištění moří odpadky je klíčovým krokem k dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 stanoveného Organizací spojených národů, který se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání oceánů, mořímořských zdrojů za účelem udržitelného rozvoje.36 Unie musí plnit svoji roli při řešení problematiky odpadků v mořích , při předcházení jejich vzniku a při efektivnějším nakládání s odpadky v mořích a své úsilí zaměřit na tvorbu norem ve světovém měřítku. V této souvislosti Unie v zájmu koordinované činnosti spolupracuje s partnery na mnoha mezinárodních fórech, jako jsou skupiny G20, G7 a Organizace spojených národů. Součástí úsilí Unie v daném ohledu je i tato iniciativa.

_________________

_________________

36 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 25. září 2015.

36 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 25. září 2015.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Plasty v Unii tvoří 80 až 85 % odpadků v mořích, měřeno podle počtu odpadků vyplavených na pláže, přičemž plastové výrobky na jedno použití představují 50 % a výrobky spojené s rybolovem 27 %. Plastové výrobky na jedno použití zahrnují rozmanitou škálu běžně používaných rychloobrátkových spotřebních výrobků, které se vyhazují po jednom použití za účelem, pro který byly poskytnuty, zřídka se recyklují a obvykle se z nich stanou odpadky. Významná část lovných zařízení uváděných na trh se nesbírá jako odpad za účelem zpracování. Plastové výrobky na jedno použití a lovná zařízení obsahující plasty tudíž představují obzvlášť vážný problém v souvislosti se znečišťováním moří odpadky a závažné riziko pro mořské ekosystémy, biologickou rozmanitost a potenciálně pro lidské zdraví a poškozují činnosti, jako je cestovní ruch, rybolov a lodní doprava.

(5)  Plasty v Unii tvoří 80 až 85 % odpadků v mořích, měřeno podle počtu odpadků vyplavených na pláže, přičemž plastové výrobky na jedno použití představují 50 % a výrobky spojené s rybolovem 27 %.Plastové výrobky na jedno použití zahrnují rozmanitou škálu běžně používaných rychloobrátkových spotřebních výrobků, které se vyhazují po jednom použití za účelem, pro který byly poskytnuty, zřídka se recyklují a obvykle se z nich stanou odpadky. Významná část lovných a akvakulturních zařízení uváděných na trh se nesbírá jako odpad za účelem zpracování. Plastové výrobky na jedno použití a lovná a akvakulturní zařízení obsahující plasty, jako jsou nádoby, pasti, plováky a bóje, sítě, provazy, lana a vlasce, tudíž představují obzvlášť vážný problém v souvislosti se znečišťováním moří odpadky a závažné riziko pro mořské ekosystémy, biologickou rozmanitost a také pro lidské zdraví i zdraví zvířat a poškozují činnosti, jako je cestovní ruch, rybolov a lodní doprava.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Rada na svém zasedání dne 25. června 2018 přijala závěry týkající se „Plnění akčního plánu EU pro oběhové hospodářství“, v nichž jasně podporuje opatření přijatá na evropské i celosvětové úrovni s cílem omezit v Unii používání mikroplastů přidávaných do výrobků záměrně, jakož i použití oxo-plastů a opatření plánovaná v rámci strategie pro plasty, pokud jde o omezení množství mikroplastů v textiliích a automobilových pneumatikách a omezení úniku granulátu v předvýrobní fázi. Unie již podniká kroky, protože v rámci systému REACH probíhá proces, v jehož rámci požádala Komise Evropskou agenturu pro chemické látky, aby vypracovala dokumentaci k restrikcím podle přílohy XV, jež se týkají použití jakýchkoli záměrně přidaných mikroplastových částic do jakéhokoli druhu výrobku ke spotřebnímu či profesionálnímu použití.

Odůvodnění

Mnoho členských států již přijalo právní předpisy v této oblasti. Je proto důležité, aby EU na základě hodnocení agentury ECHA učinila příslušné kroky a předložila do roku 2020 návrh omezení používání záměrně přidaných mikroplastových částic ve výrobcích ke spotřebnímu či profesionálnímu použití.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Unie by měla přijmout k problému mikroplastů komplexní přístup a měla by vybídnout všechny výrobce, aby mikroplasty ve složeních svých výrobků přísně omezili, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována výrobcům textilu a pneumatik, neboť syntetické oděvy a pneumatiky představují 63 % mikroplastů, které končí přímo ve vodním prostředí.

Odůvodnění

Ačkoli nejsou mikroplasty (tj. kousky plastů menší než 5 µm) zahrnuty do oblasti působnosti a jsou řešeny konkrétními opatřeními v rámci strategie pro plasty, je důležité jasně stanovit, že by Evropská unie měla, vzhledem k dopadům plastového odpadu v moři na životní prostředí, mořskou faunu a lidské zdraví, zaujmout k tomuto problému komplexní přístup.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Stávající právní předpisy Unie40 a politické nástroje poskytují určitá regulační řešení problému odpadků v mořích. Konkrétně, plastové odpady jsou předmětem celkových opatření a cílů Unie v oblasti nakládání s odpady, jako je recyklační cíl pro plastové obalové odpady41 a nedávno přijatý cíl ve strategii pro plasty42 zajistit do roku 2030, aby veškeré plastové obaly byly recyklovatelné. Dopad uvedených právních předpisů na odpadky v mořích však není dostatečný a vnitrostátní opatření pro předcházení znečišťování moří odpadky a pro jeho omezování se liší co do oblasti působnosti a úrovně ambicí. Navíc některá z těchto opatření, zejména omezení týkající se uvádění plastových výrobků na jedno použití na trh, mohou vytvářet překážky obchodu a narušit hospodářskou soutěž v Unii.

(6)  Pro předcházení znečišťování (moří) odpadky má zásadní význam řádné nakládání s odpady. Stávající právní předpisy Unie40 a politické nástroje poskytují určitá regulační řešení problému odpadků v mořích. Konkrétně, plastové odpady jsou předmětem celkových opatření a cílů Unie v oblasti nakládání s odpady, jako je recyklační cíl pro plastové obalové odpady41 a nedávno přijatý cíl ve strategii pro plasty42 zajistit do roku 2030, aby veškeré plastové obaly byly recyklovatelné. Dopad uvedených právních předpisů na odpadky v mořích však není dostatečný a vnitrostátní opatření pro předcházení znečišťování moří odpadky a pro jeho omezování se liší co do oblasti působnosti a úrovně ambicí. Navíc některá z těchto opatření, zejména omezení týkající se uvádění plastových výrobků na jedno použití na trh, mohou vytvářet překážky obchodu a narušit hospodářskou soutěž v Unii.

__________________

__________________

40 Směrnice 2008/98/ES, směrnice 2000/59/ES, směrnice 2000/60/ES, směrnice 2008/56/ES a nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

40 Směrnice 2008/98/ES, směrnice 2000/59/ES, směrnice 2000/60/ES, směrnice 2008/56/ES a nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

41 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).

41 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).

42 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ (COM(2018) 28 final).

42 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ (COM(2018) 28 final).

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že předcházení znečišťování odpadky začíná u řádného nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Podpora výzkumu a inovací v odvětví obalů má klíčový význam pro vytváření udržitelnějšího hodnotového řetězce. Za účelem dosažení tohoto cíle je nutné se zřetelem k chystanému strategickému plánu výzkumu a inovací v oblasti plastů posílit příslušné mechanismy financování v rámci evropských nástrojů programování výzkumu a vývoje, jako je rámcový program pro výzkum a inovace (tj. Horizont 2020).

Odůvodnění

Poskytování náležité podpory a prostředků na výzkum a inovace v oblasti obalů je nezbytný krokem na cestě k dosažení cílů strategie v oblasti plastů.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  V zájmu zaměření úsilí pouze na oblasti, kde je to nejvíce potřeba, by tato směrnice měla zahrnovat pouze nejčastěji nacházené plastové výrobky na jedno použití, které by podle odhadů měly podle počtu kusů tvořit zhruba 86 % plastů na jedno použití nalezených na plážích v Unii.

(7)  V zájmu zaměření úsilí pouze na oblasti, kde je to nejvíce potřeba, by tato směrnice měla zahrnovat pouze nejčastěji nacházené plastové výrobky na jedno použití a také lovná zařízení. Plastové výrobky na jedno použití, které pokrývají opatření v rámci této směrnice,by podle odhadů měly podle počtu kusů tvořit zhruba 86 % plastů na jedno použití nalezených na plážích v Unii.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení směrnice 94/62/ES týkající se plastových výrobků na jedno použití, které jsou považovány za obaly ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 94/62/ES.

Odůvodnění

Je potřebné vyjasnění ohledně plastových obalů na jedno použití, jež jsou zahnuty ve směrnici 94/62/ES.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Ve zprávě Komise o přezkumu by mělo být uvedeno, zda oblast působnosti může být rozšířena na výrobky na jedno použití obecně.

Odůvodnění

Přezkum by se měl zabývat možností vypracovat jasný a jednotný přístup k výrobkům na jedno použití, který bude zohledňovat zásady životního cyklu.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7c)   V místním nebo regionálním měřítku může být významné pozemní znečištění a kontaminace půdy většími plastovými výrobky a následně fragmenty nebo mikroplasty. V místním měřítku může být toto znečištění značné vzhledem k intenzivnímu využívání plastů v zemědělství. Aby se snížily dopady plastového odpadu na životní prostředí a na lidské zdraví a zdraví zvířat, je třeba důkladně zkoumat znečištění životního prostředí plastovými odpady ze zemědělské půdy.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Plastové výrobky by se měly vyrábět s ohledem na jejich celkovou životnost. Ekodesign plastových výrobků by měl vždy zohledňovat výrobní fázi, recyklovatelnost a případně také možnost opětovného použití výrobku. Výrobci by měli být vybízeni, aby pokud možno k výrobě svých výrobků používali jednoduché nebo kompatibilní polymery, aby se zjednodušilo třídění a zvýšila recyklovatelnost, zejména v případě plastových obalů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Aby bylo možné jasně vymezit oblast působnosti této směrnice, je nutné definovat pojem „plastový výrobek na jedno použití“. Definice by neměla zahrnovat plastové výrobky, které jsou vytvořené, navržené či uváděné na trh tak, aby během své životnosti prošly několika obrátkami nebo cykly tím, že budou opětovně naplněny nebo opakovaně použity ke stejnému účelu, ke kterému byly vytvořeny.

(9)  Aby bylo možné jasně vymezit oblast působnosti této směrnice, je nutné definovat pojem „plastový výrobek na jedno použití“. Definice by měla zahrnovat jednorázové výrobky, které jsou vyrobené zcela nebo částečně z plastu a které jsou vytvořené, navržené či uváděné na trh s tím, že během krátké doby své životnosti budou použity pouze jednou a následně budou vyhozeny, a měla by tudíž vylučovat plastové výrobky, které jsou vytvořené, navržené a uváděné na trh tak, aby během své životnosti prošly několika obrátkami nebo cykly tím, že budou opětovně naplněny nebo opakovaně použity ke stejnému účelu, ke kterému byly vytvořeny.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Díky co možná nejdelšímu zachování hodnoty výrobků a materiálů a vytváření menšího množství odpadů se může hospodářství Unie stát konkurenceschopnějším a odolnějším a zároveň se tak sníží tlak na vzácné zdroje a životní prostředí.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Plastovým výrobkům na jedno použití by se mělo věnovat jedno či několik opatření v závislosti na různých faktorech, jako je dostupnost vhodných a udržitelnějších alternativ, proveditelnost změny spotřebních návyků a to, do jaké míry jsou již upraveny ve stávajících právních předpisech Unie.

(10)  Plastovým výrobkům na jedno použití by se mělo věnovat jedno či několik opatření v závislosti na různých faktorech, jako je dostupnost vhodných a udržitelnějších alternativ s ohledem na zásady životního cyklu, proveditelnost změny spotřebních návyků a to, do jaké míry jsou již upraveny ve stávajících právních předpisech Unie.

Odůvodnění

Je důležité, aby tato opatření zlepšila celkové dopady na životní prostředí, přičemž je třeba zohledňovat zásady životního cyklu.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Pro některé plastové výrobky na jedno použití ještě nejsou snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy a očekává se, že spotřeba většiny takových plastových výrobků na jedno použití poroste. V zájmu zvrácení tohoto vývoje a podpory zaměření úsilí na udržitelnější řešení by se od členských států mělo vyžadovat, aby přijaly nezbytná opatření k dosažení významného snížení spotřeby těchto výrobků, aniž by byly ohroženy požadavky týkající se hygieny nebo bezpečnosti potravin, správné hygienické praxe, správné výrobní praxe, informovanosti spotřebitele nebo sledovatelnosti stanovené v právních předpisech EU v oblasti potravin44.

(11)  Pro některé plastové výrobky na jedno použití ještě nejsou snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy a očekává se, že spotřeba většiny takových plastových výrobků na jedno použití poroste. V zájmu zvrácení tohoto vývoje a podpory zaměření úsilí na bezpečná a udržitelná řešení by se od členských států mělo vyžadovat, aby přijaly nezbytná opatření k dosažení ambiciózního a trvalého snížení spotřeby těchto výrobků, jako se to v současnosti děje u plastových tašek v rámci směrnice 94/62/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/72043a, aniž by byl dotčen článek 18 směrnice 94/62/ES a aniž by byly ohroženy požadavky týkající se hygieny nebo bezpečnosti potravin, správné hygienické praxe, správné výrobní praxe, informovanosti spotřebitele nebo sledovatelnosti stanovené v právních předpisech EU v oblasti potravin44. Tato opatření by se měla uplatňovat na nádoby na potraviny splňující všechna následující kritéria: daná potravina je určena k okamžité spotřebě, je určena ke spotřebě bez další přípravy a je určena ke spotřebě z nádoby. Členské státy by se měly snažit vypracovat tato opatření s nejvyššími možnými ambicemi, tak aby byla úměrná vážnosti rizika znečištění různými výrobky a způsoby jejich používání. Členské státy by měly přijmout vnitrostátní cíle za účelem kvantifikace účinků opatření přijatých k dosažení ambiciózního a trvalého snížení. Členské státy by měly vybízet k tomu, aby se používaly výrobky, které jsou použitelné opakovaně a které lze poté, co se stanou odpadem, snadno upravit pro opětovné použití a recyklaci, aniž by to omezovalo volný pohyb zboží na vnitřním trhu. Tato opatření by měla zohledňovat dopad výrobků v průběhu celého jejich životního cyklu, a to i v případě jejich nalezení v mořském prostředí, a měla by dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady.

___________________

___________________

 

43a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (Úř. věst. L 115, 6.5.2015, s. 11);

44 Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1), nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a další příslušné právní předpisy o bezpečnosti, hygieně a označování potravin (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).

44 Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1), nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a další příslušné právní předpisy o bezpečnosti, hygieně a označování potravin (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Tabákové filtry jsou druhým nejvíce znečišťujícím plastovým výrobkem na jedno použití. Ačkoli se zdá, že tabákové filtry z celulózy rostlinného původu získávají stále větší podíl na trhu, přijatelnost dostupných alternativ není jednoznačná. Dalekosáhlý dopad tabákových výrobků s filtry na životní prostředí navíc nelze ignorovat proto, že tyto filtry se mohou rozpadnout na menší plastové kousky. Použité plastové filtry obsahují také množství chemických látek, které jsou škodlivé pro životní prostředí, přičemž nejméně o 50 z nich, jako jsou těžké kovy, je známo, že u lidí způsobují rakovinu, mohou se z filtrů vyplavit a způsobit škody v okolním prostředí, ať již v půdě, vzduchu nebo v moři. Má-li se vyřešit dopad na životní prostředí zapříčiněný odpadem po spotřebě, je nutné přijmout v případě tabákových výrobků s filtry řadu opatření, počínaje snížením používání filtrů na jedno použití obsahujících plasty po rozšířenou odpovědnost výrobce, s cílem zajistit odpovědné odstranění a pokrýt náklady na odklízení odpadků. S cílem řešit značné náklady na sběr a třídění, které nyní nesou plátci daní, by měly mechanismy rozšířené odpovědnosti výrobce pokrývat náklady na odklízení odpadků a náklady na infrastruktury pro odpovídající sběr odpadu. Jako součást těchto opatření by členské státy mohly také vytvářet pobídky pro řetězec využití cigaretových nedopalků s cílem odstraňovat acetát celulózy, plastový materiál tvořící až 60 % složení cigaretových filtrů, a poté jej transformovat do nových plastových předmětů.

Odůvodnění

Thrown on the roadways, a cigarette butt takes up to ten or twelve years to deteriorate. Very volatile, it also regularly ends up in the rivers it contributes to polluting. In this regard, it is very appropriate to extend the polluter-pays principle to cigarette manufacturers that put on the market products whose waste is very difficult to recycle. According to figures provided by the European Commission, tobacco product filters are the second most polluting single use plastic items, after plastic bottles that contribute to marine litter. As the only provisions in the Commission proposal dealing with tobacco manufacturers are extended responsibility and awareness raising measures, the rapporteur wants to go further and suggests a wide range of measures such as consumption reduction targets for tobacco product filters.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Pro ostatní plastové výrobky na jedno použití jsou již snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, jež jsou též cenově přijatelné. Členské státy by měly být povinny zakázat uvádění těchto výrobků na trh Unie, aby omezily jejich nepříznivý dopad na životní prostředí. Tím by bylo podporováno používání uvedených snadno dostupných a udržitelnějších alternativ i inovativní řešení směřující k udržitelnějším obchodním modelům, opakovaně použitelné alternativy a nahrazování materiálů.

(12)  Pro ostatní plastové výrobky na jedno použití jsou již snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, jež jsou též cenově přijatelné. Členské státy by měly být povinny zakázat uvádění těchto výrobků na trh Unie, aby omezily jejich nepříznivý dopad na životní prostředí. Tím by bylo podporováno používání uvedených snadno dostupných a udržitelnějších alternativ, které jsou v souladu s existujícími standardy a právními předpisy Unie, i inovativní řešení směřující k udržitelnějším obchodním modelům, opakovaně použitelné alternativy a nahrazování materiálů v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, jak je stanovena v článku 4 směrnice 2008/98/ES. Omezení týkající se uvádění na trh zavedená do této směrnice by měla také pokrývat výrobky z plastů rozkládajících se za pomoci oxidačních činidel vzhledem k tomu, že tento druh plastů není čistě biologicky rozložitelný a přispívá tudíž ke znečištění mikroplasty v životním prostředí, nedá se kompostovat, negativně ovlivňuje recyklaci běžných plastů a neposkytuje prokázaný environmentální přínos. Vzhledem k výrazné převaze polystyrenového odpadu v mořském prostředí a k dostupným alternativám by se měly omezit také nádoby na potraviny a nápoje na jedno použití vyrobené z expandovaného polystyrenu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  U plastových talířů a příborů, ačkoli jsou vhodné a ačkoli jsou již také dostupné udržitelnější alternativy, tam, kde je to řádně odůvodněno a s cílem zabránit jakýmkoli rizikům v kontinuitě poskytování některých sociálních služeb, jako je stravování ve vzdělávacích zařízeních a zdravotnických službách, je vhodné na omezenou dobu prodloužit uplatňování zákazu jejich uvádění na trh Unie.

Odůvodnění

S cílem dosáhnout kompromisu zpravodajka samozřejmě zachovává rozsah působnosti směrnice takový, jaký je nyní, zejména pokud jde o seznam výrobků podléhajících zákazu, ale poskytuje dvouleté období pro ukončení používání plastových talířů a příborů, až do roku 2023. To je v souladu s ustanoveními směrnice 2014/24/EU o veřejných zakázkách a cílem je zajistit kontinuitu poskytování některých sociálních služeb, jako je stravování ve vzdělávacích zařízeních a zdravotnických službách.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  Směrnice 94/62/ES ve znění směrnice (EU) 2015/720 stanoví požadavek, aby Komise do 27. května 2017 provedla legislativní přezkum opatření na snížení spotřeby velmi lehkých plastových nákupních tašek, a to na základě dopadů v rámci životního cyklu. Komise tento přezkum dosud neprovedla. Vzhledem k tomu, že z těchto plastových tašek se velmi často stává znečišťující odpad a že přispívají k tvorbě mořského odpadu, je vhodné zavést opatření omezující jejich uvádění na trh, s výjimkou situací, kdy je jejich použití naprosto nezbytné. Velmi lehké plastové nákupní tašky by neměly být uváděny na trh jako obaly pro volně ložené potraviny, s výjimkou případů, kdy jsou nezbytné z hygienických důvodů nebo k balení vlhkých ložených potravin, například syrového masa, ryb nebo mléčných výrobků. Pro velmi lehké plastové nákupní tašky, na něž se uvedené omezení ohledně jejich uvádění na trh nevztahuje, by měla zůstat platná stávající ustanovení směrnice (EU) 2015/720.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c)  Opatření stanovená v této směrnici na podporu používání neplastových alternativ by za žádných okolností neměla zvyšovat škodlivé dopady na životní prostředí a klima, například tím, že by měla za následek rozsáhlejší emise CO2 nebo odčerpávání cenných zdrojů. Ačkoli se mnohé neplastové alternativy vyrábějí z přírodních zdrojů a předpokládá se, že pocházejí z biohospodářství, je zvláště důležité, aby byla zajištěna udržitelnost těchto materiálů. Ve vztahu k hierarchii způsobů nakládání s odpady by opatření stanovená v této směrnici a jejich provádění měla vždy upřednostňovat prevenci nebo přechod k opětovně použitelným výrobkům, spíše než jiné alternativy na jedno použití, byť i vyráběné z neplastových materiálů.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Uzávěry a víčka nádob na nápoje, které se ze značné části vyrábějí z plastu, patří mezi vyhozené plastové výrobky na jedno použití nejčastěji nacházené na plážích v Unii. Uvádění nádob na nápoje, jež jsou výrobky na jedno použití, na trh by tudíž mělo být povoleno pouze tehdy, pokud splňují specifické požadavky na navrhování výrobků, které významně omezují únik uzávěrů a víček nádob na nápoje do životního prostředí. U nádob na nápoje, které jsou plastovými výrobky na jedno použití a obaly, tento požadavek doplňuje základní požadavky na složení a vlastnosti opakovaně použitelných a využitelných obalů, včetně recyklovatelných obalů, stanovené v příloze II směrnice 94/62/ES. Za účelem usnadnění souladu s požadavkem týkajícím se navrhování výrobků a zajištění hladkého fungování vnitřního trhu je potřeba vypracovat harmonizovanou normu přijatou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/201245, přičemž soulad s uvedenou normou by měl zakládat předpoklad shody s uvedenými požadavky. Na vypracování harmonizované normy by měl být dán dostatek času, a to i z toho důvodu, aby v souvislosti s prováděním požadavku na navrhování výrobků mohli výrobci přizpůsobit své výrobní řetězce.

(13)  Uzávěry a víčka nádob na nápoje, které se ze značné části vyrábějí z plastu, patří mezi vyhozené plastové výrobky na jedno použití nejčastěji nacházené na plážích v Unii. Uvádění nádob na nápoje, jež jsou výrobky na jedno použití, na trh by tudíž mělo být povoleno pouze tehdy, pokud splňují specifické požadavky na navrhování výrobků, které významně omezují únik uzávěrů a víček nádob na nápoje do životního prostředí a zvyšují jejich recyklované množství. U nádob na nápoje, které jsou plastovými výrobky na jedno použití a obaly, tento požadavek doplňuje základní požadavky na složení a vlastnosti opakovaně použitelných a využitelných obalů, včetně recyklovatelných obalů, stanovené v příloze II směrnice 94/62/ES. Za účelem usnadnění souladu s požadavkem týkajícím se navrhování výrobků a zajištění hladkého fungování vnitřního trhu je potřeba vypracovat harmonizovanou normu přijatou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/201245, přičemž soulad s uvedenou normou by měl zakládat předpoklad shody s uvedenými požadavky. Na vypracování harmonizované normy by měl být dán dostatek času, a to i z toho důvodu, aby v souvislosti s prováděním požadavku na navrhování výrobků mohli výrobci přizpůsobit své výrobní řetězce. Má-li se zajistit oběhové používání plastů, je třeba zabezpečit uvádění recyklovaných materiálů na trh. Je proto vhodné zavést požadavek na povinný minimální obsah recyklovaného plastu v určitých výrobcích.

___________________

___________________

45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  V souvislosti s přezkumem, který se má provést v souladu s čl. 9 odst. 5 směrnice 94/62/ES by Komise měla vzít v úvahu relativní vlastnosti různých obalových materiálů, včetně materiálů kompozitních, na základě posouzení životního cyklu, a zaměřit se zejména na prevenci a na řešení podporující oběhové hospodářství.

Odůvodnění

Solutions for attaching caps and lids to the bottles of carbonated drinks are not yet available on the market, given the specific requirements, including consumer safety, for the closures of such drinks. Additional time should therefore be given for the technical development of such solutions. The transition time should be long enough to allow for the development of the European standard as set out in this Article, and for a lead-in time to adopt production lines. Work on the European standard should start without any delay. In order to support the uptake of secondary raw materials and the functioning of the circular economy, a minimum level of recycled content should be established. Many players in the food and drinks sector have already committed to produce plastic bottles containing at least 25% of recycled plastics. It is important to support this commitment taken by the industry, which is directly involved in the overall solution to the major problem of marine litter. The changes to Article 6(1) and 6(2) are technical and aim at clarifying the scope of the Article.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)  V zájmu zdraví žen by se mělo zabránit přítomnosti nebezpečných chemických látek v hygienických vložkách, tamponech a aplikátorech tamponů. Pro zajištění plného přístupu žen k životu ve společnosti je zároveň důležité, aby byla dostupná ekonomicky udržitelnější řešení pro vícenásobné použití.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Některé plastové výrobky na jedno použití končí v životním prostředí v důsledku nevhodného způsobu odstraňování vhazováním do kanalizace nebo jiného nevhodného uvolňování do životního prostředí. Plastové výrobky na jedno použití, které se často odstraňují vhazováním do kanalizace nebo jiným nevhodným způsobem, by proto měly být předmětem požadavků na označování. Označení by mělo spotřebitele informovat o vhodných možnostech odstraňování odpadů anebo o možnostech odstraňování odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, anebo o nepříznivých dopadech nevhodným způsobem odstraněných odpadků na životní prostředí. Komise by měla být zmocněna ke stanovení harmonizovaného formátu označování a při tom by měla v příslušných případech ověřit, jak navrhované označování vnímají reprezentativní vzorky spotřebitelů, aby bylo zajištěno, že je efektivní a jasně srozumitelné.

(14)  Některé plastové výrobky na jedno použití končí v životním prostředí v důsledku nevhodného způsobu odstraňování vhazováním do kanalizace nebo jiného nevhodného uvolňování do životního prostředí. Odstraňování vhazováním do kanalizace může navíc způsobit významné hospodářské škody v kanalizačních sítích tím, že se ucpou čerpadla a zablokuje potrubí. U těchto výrobků je často značný nedostatek informací o vlastnostech materiálu těchto výrobků a o vhodných způsobech odstraňování odpadu. Plastové výrobky na jedno použití, které se často odstraňují vhazováním do kanalizace nebo jiným nevhodným způsobem, by proto měly být předmětem požadavků na označování a osvětových opatření. Označení by mělo spotřebitele informovat o vhodných možnostech odstraňování odpadů a/nebo o možnostech odstraňování odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, o nepříznivých dopadech nevhodným způsobem odstraněných odpadků na životní prostředí, o přítomnosti plastů ve výrobku a o recyklovatelnosti výrobku. Komise by měla být zmocněna ke stanovení harmonizovaného formátu označování a při tom by měla v příslušných případech ověřit, jak navrhované označování vnímají reprezentativní vzorky spotřebitelů, aby bylo zajištěno, že je efektivní, jasně srozumitelné a nezavádějící, a měla by také brát v úvahu existující dobrovolné dohody. Na lovná zařízení by se měly vztahovat požadavky na označování přijaté podle nařízení (ES) č. 1224/2009. Členské státy by měly provádět dobrovolné pokyny FAO pro označování lovných zařízení.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je informovat spotřebitele o škodách na životním prostředí, jaké v kanalizačních sítích způsobují nevhodně odstraněné výrobky, jak požaduje článek 10.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Co se týče plastových výrobků na jedno použití, pro něž neexistují snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, členské státy by měly v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ rovněž zavést systémy rozšířené odpovědnosti výrobce za účelem pokrytí nákladů na nakládání s odpady a odklízení odpadků i nákladů na osvětová opatření, jejichž cílem je předcházet znečišťování životního prostředí odpadky a toto znečišťování omezovat.

(15)  Co se týče plastových výrobků na jedno použití, pro něž neexistují snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, členské státy by měly v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ rovněž zavést systémy rozšířené odpovědnosti výrobce za účelem pokrytí nezbytných nákladů na nakládání s odpady a odklízení odpadků i nákladů na osvětová opatření, jejichž cílem je předcházet znečišťování životního prostředí odpadky, toto znečišťování omezovat a řešit nevhodné chování spotřebitelů. Tyto náklady by neměly přesáhnout náklady, které jsou nezbytné k nákladově efektivnímu poskytování těchto služeb, a měly by být transparentně stanoveny mezi dotčenými subjekty. Náklady na odstranění odpadků by měly být přiměřené a měly by vycházet z jasných cílů stanovených v souladu s čl. 8a odst. 1 směrnice 2008/98/ES. Tyto cíle by měly určovat rozsah a působnost, pokud jde o odklízecí činnosti, na něž se vztahuje rozšířená odpovědnost výrobce v souladu s příslušnými povinnostmi v právních předpisech Unie týkajících se předcházení vzniku odpadů a odpadků v mořích. Tyto činnosti by měly zahrnovat například prevenci znečištění odpadky a jejich sběr v ulicích, na trzích a na dalších veřejných místech i při veřejných akcích, ale neměly by zahrnovat operace, včetně čištění moří a oceánů, za něž nenesou odpovědnost veřejné orgány.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Ekonomické pobídky mohou ovlivnit volbu spotřebitele, podnítit specifické zvyklosti spotřebitele nebo od nich spotřebitele odrazovat, a mohou tak být použity jako efektivní preventivní nástroj pro snížení dopadu některých plastů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Velký podíl plastů mezi odpadky v mořích pocházejících z opuštěných, ztracených a vyhozených lovných zařízení obsahujících plasty značí, že stávající právní požadavky46 neposkytují dostatečnou motivaci k vracení uvedených lovných zařízení na pevninu za účelem sběru a zpracování. Systém nepřímých poplatků, jehož zavedení předpokládá právo Unie o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, nepodněcuje lodě k tomu, aby vyhazovaly odpad do moře, a zajišťuje právo na předání odpadu. Uvedený systém by však měl být doplněn dalšími finančními pobídkami, které rybáře budou motivovat k tomu, aby přiváželi odpadní lovná zařízení na pevninu, aby se zamezilo jakémukoli případnému nárůstu nepřímého poplatku za odpad, který má být uhrazen. Jelikož plastové součásti lovných zařízení mají vysoký recyklační potenciál, členské státy by měly v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ zavést rozšířenou odpovědnost výrobce pro lovná zařízení obsahující plasty v zájmu usnadnění odděleného sběru odpadních lovných zařízení a financování řádného nakládání s odpady z takových lovných zařízení, a to zejména recyklace.

(16)  Velký podíl plastů mezi odpadky v mořích pocházejících z opuštěných, ztracených a vyhozených lovných zařízení obsahujících plasty značí, že stávající právní požadavky46 neposkytují dostatečnou motivaci k vracení uvedených lovných zařízení na pevninu za účelem sběru a zpracování. V souladu s nařízením (ES) č. 1224/2009 je velitel rybářského plavidla povinen informovat příslušný orgán členského státu vlajky, pokud ztracená lovná zařízení nemohou být získána zpět. Pro zajištění harmonizovaného monitorování by měly být údaje týkající se ztracených lovných zařízení shromažďovány a registrovány členskými státy a každoročně předávány Komisi. Systém nepřímých poplatků, jehož zavedení předpokládá právo Unie o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, nepodněcuje lodě k tomu, aby vyhazovaly odpad do moře, a zajišťuje právo na předání odpadu. Uvedený systém by však měl být doplněn dalšími finančními pobídkami, které rybáře budou motivovat k tomu, aby přiváželi odpadní lovná zařízení na pevninu, aby se zamezilo jakémukoli případnému nárůstu nepřímého poplatku za odpad, který má být uhrazen. Jelikož plastové součásti lovných zařízení mají vysoký recyklační potenciál, členské státy by měly v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ zavést rozšířenou odpovědnost výrobce pro lovná zařízení obsahující plasty v zájmu usnadnění odděleného sběru odpadních lovných zařízení a financování řádného nakládání s odpady z takových lovných zařízení, a to zejména recyklace. Členské státy by měly přijmout opatření nezbytná pro zajištění toho, aby finanční příspěvky poskytované výrobci lovných zařízení obsahujících plasty při plnění jejich povinností vyplývajících z odpovědnosti výrobce byly odstupňovány zejména se zohledněním trvanlivosti, opravitelnosti, opětovné použitelnosti a recyklovatelnosti lovných zařízení.

___________________

___________________

46 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, směrnice 2000/59/ES a směrnice 2008/98/ES.

46 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, směrnice 2000/59/ES a směrnice 2008/98/ES.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  V rámci rozšířené odpovědnosti výrobce za lovná zařízení obsahující plasty by členské státy měly monitorovat, posuzovat, shromažďovat a recyklovat lovná zařízení s cílem splnit kvantitativní cíle pro sběr a recyklaci lovných zařízení obsahujících plasty stanovené v této směrnici.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Ve strategických plánech společné zemědělské politiky (SZP) by se měl řešit problém plastového odpadu v zemědělství a Komise by případně měla jako nový prvek zpřísněných podmínek zavést ve střednědobém výhledu do roku 2023 normu dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, co do obsahu plastového odpadu. Zemědělci by v rámci nového požadavku podmíněnosti měli mít povinnost využívat za účelem sběru a recyklování plastů služeb podniku oprávněného ke zpracovávání odpadu a vést evidenci o řádném nakládání s plastovým odpadem.

Odůvodnění

Podobné požadavky stanoví i nařízení o nakládání s odpadem z roku 2006 (Anglie a Wales) a 2005 (Skotsko). Těmito nařízeními byla zavedena kontrola nakládání s odpadem i v zemědělství. Jednou z největších změn byl zákaz spalování či zasypávání plastů používaných v zemědělství, jako jsou balicí motouzy, silážní folie, obaly od postřiků, pytle od hnojiv či osiv. Zemědělci mají rovněž povinnost využívat za účelem organizace sběru a recyklování plastů a jiných druhů odpadu služeb osvědčeného podniku oprávněného ke zpracovávání odpadu.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Aby se zabránilo vyhazování odpadků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiným nevhodným formám odstraňování odpadů vedoucím ke znečištění moří odpadky obsahujícími plasty, musí být spotřebitelé řádně informováni o nejvhodnějších dostupných možnostech odstranění odpadů anebo o možnostech odstranění odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, dále o osvědčených postupech týkajících se odstraňování odpadů a dopadu nevhodných způsobů odstraňování odpadů na životní prostředí i o obsažených plastech v některých plastových výrobcích na jedno použití a lovných zařízeních. Členské státy by proto měly být povinny přijmout osvětová opatření, která zajistí, že jsou tyto informace spotřebitelům poskytovány. Informace by neměly obsahovat reklamní obsah podněcující spotřebitele k používání plastových výrobků na jedno použití. Členské státy by měly mít možnost zvolit si opatření, která jsou nejvhodnější s ohledem na povahu výrobku nebo jeho použití. Náklady na osvětová opatření by měli hradit výrobci plastových výrobků na jedno použití a lovných zařízení obsahujících plasty v rámci své povinnosti rozšířené odpovědnosti výrobce.

(18)  Aby se zabránilo vyhazování odpadků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiným nevhodným formám odstraňování odpadů vedoucím ke znečištění moří odpadky obsahujícími plasty, musí být spotřebitelé řádně informováni o nejvhodnějších dostupných možnostech odstranění odpadů anebo o možnostech odstranění odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, dále o osvědčených postupech týkajících se odstraňování odpadů a dopadu nevhodných způsobů odstraňování odpadů na životní prostředí i o obsažených plastech v některých plastových výrobcích na jedno použití a lovných zařízeních, aby se tak podpořilo odpovědné chování spotřebitelů, pokud jde o správné odstraňování odpadu. Členské státy by proto měly být povinny přijmout osvětová opatření, která zajistí, že jsou tyto informace spotřebitelům poskytovány. Jejich součástí by měly být také informace o vlivu nevhodného nakládání s odpadem na kanalizační síť. Informace by neměly obsahovat reklamní obsah podněcující spotřebitele k používání plastových výrobků na jedno použití. Členské státy by měly mít možnost zvolit si opatření, která jsou nejvhodnější s ohledem na povahu výrobku nebo jeho použití. Boj proti znečišťování odpadky je sdíleným úsilím příslušných orgánů, výrobců a spotřebitelů. Náklady na osvětová opatření by měli hradit výrobci plastových výrobků na jedno použití a lovných zařízení obsahujících plasty v rámci své povinnosti rozšířené odpovědnosti výrobce. Výrobci by měli být vybízeni k tomu, aby využívali svých marketingových možností k podpoře a posilování udržitelné spotřeby a využívání výrobků v souladu s požadavky oběhového hospodářství.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Komise je v souladu s právními předpisy Unie povinna napomáhat členským státům při vypracování strategií a plánů pro snížení rozptylu lovných zařízení v moři, i prostřednictvím subvencí z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Toto úsilí může zahrnovat kampaně a programy na zvyšování povědomí o dopadu takových odpadů na mořské ekosystémy, výzkum o proveditelnosti biologicky rozložitelných/kompostovatelných lovných zařízení, vzdělávací programy pro rybáře a konkrétní veřejné programy na odstraňování plastů a dalších objektů z mořského prostředí.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Nápojové lahve, jež jsou plastovými výrobky na jedno použití, patří mezi nejčastěji nacházené odpadky, které moře vyplaví na pláže v Unii. Důvodem jsou neúčinné systémy tříděného sběru a nízké zapojení spotřebitelů do těchto systémů. Je nezbytné podporovat účinnější systémy tříděného sběru, a proto by měl být stanoven minimální cíl pro tříděný sběr nápojových lahví, které jsou plastovými výrobky na jedno použití. Členské státy by měly být schopny uvedeného minimálního cíle dosáhnout stanovením cílů pro tříděný sběr nápojových lahví, které jsou plastovými výrobky na jedno použití, v rámci systémů rozšířené odpovědnosti výrobce nebo zavedením zálohových systémů či prostřednictvím jakéhokoli jiného opatření, které považují za vhodné. To bude mít přímý pozitivní dopad na míru sběru, kvalitu sebraného materiálu a kvalitu recyklovaných látek a zároveň poskytne příležitosti podnikům zabývajícím se recyklací a trhu pro recyklované látky.

(20)  Nápojové lahve (s uzávěry a víčky), jež jsou plastovými výrobky na jedno použití, patří mezi nejčastěji nacházené odpadky, které moře vyplaví na pláže v Unii. Důvodem jsou neúčinné systémy tříděného sběru a nízké zapojení spotřebitelů do těchto systémů. Je nezbytné podporovat účinnější systémy tříděného sběru a zvýšit výrobu z recyklovaného materiálu, a proto by měl být stanoven minimální cíl pro tříděný sběr nápojových lahví, které jsou plastovými výrobky na jedno použití. Členské státy by měly být schopny uvedeného minimálního cíle dosáhnout stanovením cílů pro tříděný sběr nápojových lahví, které jsou plastovými výrobky na jedno použití, v rámci systémů rozšířené odpovědnosti výrobce nebo zavedením zálohových systémů či prostřednictvím jakéhokoli jiného opatření, které považují za vhodné. Tento minimální cíl pro sběr by měl být doprovázen požadavkem na konkrétní obsah recyklovaného plastu v plastových lahvích, aby se zajistilo, že zvýšený objem shromážděného plastu bude opětovně využit nebo recyklován, a tudíž znovu zaveden do oběhového hospodářství. Tato opatření budou mít přímý pozitivní dopad na míru sběru a recyklace, kvalitu sebraného materiálu a kvalitu recyklovaných látek a zároveň poskytnou nové příležitosti podnikům zabývajícím se recyklací a trhu pro recyklované látky. Při provádění těchto opatření pro dosažení minimálního cíle pro tříděný sběr by členské státy měly zajistit zachování řádného dodržování stávajících režimů rozšířené odpovědnosti výrobce. Komise by měla stanovit pokyny pro fungování zálohových systémů pro ty členské státy, které se rozhodnou tyto systémy zavést.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Směrnice 2008/98/EC definuje „tříděný sběr“ jako sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu a povahy odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování. Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/8511a, kterou se mění směrnice 2008/98/EC, se uvádí, že tříděného sběru by se mohlo dosáhnout sběrem dům od domu, systémy přinášení a přijímání nebo jinými úpravami sběru. Ustanovení čl. 10 odst. 3 písm. a) směrnice 2008/98/ES umožňuje odchylku, na jejímž základě by mělo být možné sbírat některé druhy odpadu společně, pokud to nebrání vysoce kvalitní recyklaci nebo jinému využití odpadu v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a kvalita výstupů z těchto postupů je srovnatelná s kvalitou, jíž je dosahováno prostřednictvím tříděného sběru. Tato odchylka by měla být možná i při provádění této směrnice.

 

_____________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o  odpadech (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 109).

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  V souladu s bodem 22 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201648 by Komise měla provést hodnocení této směrnice. Uvedené hodnocení by mělo vycházet ze zkušeností získaných a údajů shromážděných během provádění této směrnice a údajů shromážděných v souladu se směrnicí 2008/56/ES nebo směrnicí 2008/98/ES. Hodnocení by mělo poskytnout základ pro posouzení případných dalších opatření a toho, zda je vzhledem k monitorování odpadků v mořích v Unii potřeba revidovat přílohu obsahující výčet plastových výrobků na jedno použití. Hodnocení by mělo též zvážit, zda vědecký a technický pokrok, ke kterému mezitím došlo, včetně vývoje biologicky rozložitelných materiálů a vypracování kritérií nebo normy týkajících se biologické rozložitelnosti plastů v mořském prostředí, jak předpokládá evropská strategie pro plasty, umožňuje stanovit normu týkající se biologické rozložitelnosti některých plastových výrobků na jedno použití v mořském prostředí. Tato norma by zahrnovala normu pro testování, zda by se plasty vlivem fyzického a biologického rozkladu v mořském prostředí plně rozložily na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu za dostatečně krátkou dobu, aby nebyly škodlivé pro mořský život a aby nedocházelo k hromadění plastů v životním prostředí. V takovém případě by plastové výrobky splňující uvedenou normu mohly být vyňaty ze zákazu uvádění na trh. Přestože evropská strategie pro plasty již stanoví opatření v této oblasti, uznává též problémy spojené s vymezením regulačního rámce pro plasty s biologicky rozložitelnými vlastnostmi s ohledem na různé podmínky v mořích.

(22)  V souladu s bodem 22 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201648 by Komise měla provést hodnocení této směrnice. Uvedené hodnocení by mělo vycházet ze zkušeností získaných a údajů shromážděných během provádění této směrnice a údajů shromážděných v souladu se směrnicí 2008/56/ES nebo směrnicí 2008/98/ES. Hodnocení by mělo poskytnout základ pro posouzení případných dalších opatření, včetně stanovení celounijních cílů pro rok 2030 a následující období,posouzení toho, zda je vzhledem k monitorování odpadků v mořích v Unii potřeba revidovat přílohu obsahující výčet plastových výrobků na jedno použití.

___________________

___________________

48. Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

48. Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušení ustanovení této směrnice a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(23)  Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušení ustanovení této směrnice a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující. Pobídky a sankce by se měly vztahovat případně i na chování spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Jelikož cílů této směrnice, totiž předcházení dopadu některých plastových výrobků na jedno použití a lovných zařízení obsahujících plasty na životní prostředí a omezování tohoto dopadu, podpory přechodu na oběhové hospodářství, včetně podpory inovativních obchodních modelů, výrobků a materiálů, a tím přispívání k účinnému fungování vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků činnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné,

(25)  Jelikož cílů této směrnice, totiž předcházení dopadu některých plastových výrobků na jedno použití a zařízení pro rybolov a akvakulturu obsahujících plasty na životní prostředí a lidské zdraví a omezování tohoto dopadu, podpory přechodu na oběhové hospodářství, včetně podpory inovativních obchodních modelů, výrobků a materiálů, a tím přispívání k účinnému fungování vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků činnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné,

Odůvodnění

V tomto bodě odůvodnění by měl být zmíněn rovněž dopad na lidské zdraví, protože je zmiňován následně v článku 1, kde je vyložen cíl této směrnice, a byl zmíněn již i dříve v 5. bodě odůvodnění.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Vzhledem k tomu, že ke znečišťování moří plastovými odpadky nedochází jen v mořském prostředí kolem Unie, ale lze jej v obrovském rozsahu pozorovat i v jiných částech světa, měly by členské státy zajistit, aby vývoz odpadních materiálů do třetích zemí nepřispíval ke znečišťování moří plastovými odpadky jinde ve světě.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25b)  K likvidaci odpadků znečišťujících moře mohou členské státy významně přispět i tím, že své znalosti a odborné zkušenosti v oblasti používání udržitelných materiálů budou sdílet se třetími zeměmi.

Odůvodnění

Znečištění moří odpadky je celosvětový environmentální problém. Sdílení odborných poznatků a zkušeností, které EU má, může s řešením tohoto složitého problému pomoci.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25c)  Veřejné orgány, včetně orgánů Unie, by měly jít příkladem.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je předcházet dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, zejména na vodní prostředí, a na lidské zdraví a omezovat jej, jakož i podporovat přechod k oběhovému hospodářství pomocí inovativních obchodních modelů, výrobků a materiálů, a tím též přispívat k účinnému fungování vnitřního trhu.

Cílem této směrnice je předcházet dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, zejména na vodní život a prostředí, a na lidské zdraví a omezovat jej, jakož i podporovat přechod k oběhovému hospodářství pomocí inovativních a udržitelných obchodních modelů, výrobků a materiálů, a tím též přispívat k účinnému fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje na plastové výrobky na jedno použití uvedené v příloze a na lovná zařízení obsahující plasty.

Tato směrnice se vztahuje na plastové výrobky na jedno použití uvedené v příloze a na lovná zařízení a zařízení pro akvakulturu obsahující plasty.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „plasty“ materiál tvořený polymerem ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení (ES) č. 1907/2006, k němuž mohou být přidány přísady nebo jiné látky a který může být hlavní složkou struktury konečných výrobků; výjimkou jsou chemicky neupravené přírodní polymery;

1)  „plasty“ materiál tvořený polymerem ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení (ES) č. 1907/2006, k němuž mohou být přidány přísady nebo jiné látky a který je nebo může být hlavní složkou struktury konečných výrobků; výjimkou jsou chemicky neupravené přírodní polymery;

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „plastovým výrobkem na jedno použití“ výrobek, který je vyroben zcela či částečně z plastu a který není vytvořený, navržený či uváděný na trh tak, aby během své životnosti prošel několika obrátkami nebo cykly tím, že bude vrácen výrobci k opětovnému naplnění nebo opětovně použit ke stejnému účelu, ke kterému byl vytvořen;

2)  „plastovým výrobkem na jedno použití“ výrobek, který je vyroben zcela či částečně z plastu a který je vytvořen, navržen či uváděn na trh s tím, aby byl před svým vyhozením použit pouze jednou a krátkodobě;

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  „velmi lehkými plastovými nákupními taškami“ lehké plastové nákupní tašky definované v čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 94/62/ES o tloušťce stěny pod 15 mikronů;

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „lovným zařízením“ jakákoli položka nebo součást zařízení, která se používá při rybolovu nebo v akvakultuře k cílenému lovu biologických mořských zdrojů nebo která pluje na mořské hladině a používá se s cílem přilákat a ulovit tyto biologické mořské zdroje;

3)  „lovným zařízením“ jakákoli položka nebo součást zařízení, která se používá při rybolovu nebo v akvakultuře k cílenému lovu biologických mořských zdrojů nebo k jejich chovu nebo která pluje na mořské hladině a používá se s cílem přilákat, ulovit nebo chovat tyto biologické mořské zdroje;

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „odpadním lovným zařízením“ jakékoli lovné zařízení, na které se vztahuje definice odpadu ve směrnici 2008/98/ES, včetně všech samostatných součástí, látek či materiálů, které byly součástí vyřazeného lovného zařízení nebo které k němu byly připevněny;

4)  „odpadním lovným zařízením“ jakékoli lovné zařízení, na které se vztahuje definice odpadu ve směrnici 2008/98/ES, včetně všech samostatných součástí, látek či materiálů, které byly součástí vyřazeného nebo ztraceného lovného zařízení nebo které k němu byly připevněny;

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně smluv uzavřených na dálku ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011, uvádí na trh plastové výrobky na jedno použití a lovná zařízení obsahující plasty, vyjma osob vykonávajících rybolovnou činnost ve smyslu čl. 4 bodu 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1380/201351;

10)  „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která profesionálně vyvíjí, vyrábí, zpracovává, upravuje, prodává nebo dováží, bez ohledu na způsob prodeje, včetně smluv uzavřených na dálku ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011, a přitom uvádí na trh plastové výrobky na jedno použití a zařízení pro rybolov a akvakulturu obsahující plasty, vyjma osob vykonávajících rybolovnou činnost ve smyslu čl. 4 bodu 25 a čl. 4 bodu 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1380/201351;

___________________

___________________

51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a)  „tříděným sběrem“ tříděný sběr ve smyslu čl. 3 bodu 11 směrnice 2008/98/ES;

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

13a)  „biologicky rozložitelným plastem“ plast schopný se podrobit fyzikálnímu, biologickému rozkladu, umožňujícímu, aby se nakonec rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu v souladu s evropskými normami o obalech využitelných formou kompostování a anaerobního vyhnívání.

Odůvodnění

In the context of the amendments on biodegradable plastics suggested in the following definitions should be integrated into article 3 of the directive in order to ensure coherence with other legislation and conformity with CEN standards. The definition of biodegradation is based on OECD (statistical term glossary) and ISO definitions (15270:2008; 17088). The definition of biodegradable plastics is derived from the definition of biodegradation. If a biodegradable plastic is certified according to European standards for industrial composting (EN 13432) is should be called compostable and a clear disposal message should be shared with the consumer.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14a)  „tabákovými výrobky“ tabákové výrobky definované v čl. 2 odst. 4 směrnice 2014/40/EU.

Odůvodnění

Definice odkazující na změnu týkající se zahrnutí této kategorie výrobků do článku 4 směrnice o snížení spotřeby. K dispozici jsou schůdné alternativy, které mají potenciál nahradit celulózové tabákové filtry obsahující plast. Tyto alternativy jsou šetrné k životnímu prostředí a biologicky rozložitelné. Tabákový průmysl je však dosud nepřijal.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

Článek 4

Snížení spotřeby

Snížení spotřeby

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k dosažení významného snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedených v části A přílohy na svém území do … [šest let po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu].

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k tomu, aby bylo do … [čtyř let po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu] dosaženo ambiciózního a trvalého snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedených v části A přílohy na jejich území.

Uvedená opatření mohou zahrnovat vnitrostátní cíle snížení spotřeby, opatření zajišťující, aby byly v místě prodeje konečnému spotřebiteli k dispozici opakovaně použitelné alternativy těchto výrobků, ekonomické nástroje, jako je zajištění, aby se plastové výrobky na jedno použití neposkytovaly v místě prodeje konečnému spotřebiteli zdarma. Uvedená opatření se mohou lišit v závislosti na dopadu výrobků uvedených v prvním pododstavci na životní prostředí.

Uvedená opatření mohou zahrnovat opatření zajišťující, aby byly v místě prodeje konečnému spotřebiteli k dispozici opakovaně použitelné alternativy těchto výrobků, ekonomické nástroje, jako je zajištění, aby se plastové výrobky na jedno použití neposkytovaly v místě prodeje konečnému spotřebiteli zdarma. Uvedená opatření se mohou lišit v závislosti na dopadu výrobků uvedených v prvním pododstavci na životní prostředí v průběhu jejich životního cyklu, a to i poté, co se stanou odpadem.

 

Členské státy vypracují národní plány, které popíší opatření přijatá podle tohoto odstavce. O těchto plánech členské státy informují Komisi a v případě potřeby je aktualizují. Komise může k těmto plánům vydat doporučení.

 

Členské státy stanoví vnitrostátní kvantitativní cíle pro snížení emisí za účelem dosažení cíle stanoveného v prvním pododstavci tohoto odstavce. Tyto cíle se přijmou do ... [konec lhůty pro provedení této směrnice].

 

Opatření přijatá podle tohoto odstavce jsou přiměřená a nediskriminační. V případě výrobků, na něž se vztahuje směrnice 94/62/ES, se tato opatření nedotýkají článku 18 dané směrnice. Členské státy informují Komisi o těchto opatřeních v souladu se směrnicí (EU) 2015/15351a, pokud to uvedená směrnice vyžaduje.

2.  Komise může přijmout prováděcí akt, který stanoví metodiku výpočtu a ověřování významného snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedeného v odstavci 1. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2.

2.  Komise do [12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost] přijme prováděcí akt, který stanoví metodiku výpočtu a ověřování ambiciózního a trvalého snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedeného v odstavci 1. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2.

 

2a.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k dosažení udržitelného snížení dopadu na životní prostředí u odpadu z tabákových výrobků, zejména filtrů tabákových výrobků obsahujících plast, tím, že omezí odpad po spotřebě filtrů tabákových výrobků obsahujících plast následujícím způsobem: 50 % do roku 2025 a 80 % do roku 2030 ve srovnání s váženým průměrem tabákových výrobků s filtry uvedených na trh v letech 2014 až 2016.

 

_________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikované znění) (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

Odůvodnění

The ambitious and sustained reductions shall be met within 4 years of transposition, i.e. in 2025 (assuming adoption of Directive in 2019). Member States shall adopt the necessary measures as part of the transposition of the Directive, as laid down in the Commission proposal. In order to ensure consistency and transparency of these measures, Member States should draw up plans where all relevant measures are summarised. In addition, in order to ensure that substantial efforts are made and to establish a benchmark for their reduction measures, Member States should establish their own quantitative targets reflecting the ambition level and the expected results of these measures. The timeline is set out as follows: The methodology for calculation and verification should be adopted by the Commission by 2020 (assuming adoption of Directive in 2019). The first reporting by Member States of data on the placing on the market of products covered by this Article will take place in the same year (see Article 13). Using the methodology, MS shall at the latest in 2021 define their national target that fulfils the objective of ambitious and sustained reductions, to be met by 2025. The review of the directive will take place in 2026 (5 years after transposition - see Article 15). In that review the Commission will assess the national targets and efforts until 2025 and if appropriate make a proposal for EU-wide targets.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby plastové výrobky na jedno použití uvedené v části C přílohy, které mají uzávěry a víčka ze značné části vyrobené z plastu, mohly být uváděny na trh pouze tehdy, pokud uzávěry a víčka zůstanou během fáze určeného použití výrobku připevněny k nádobě.

1.  Členské státy zajistí, aby plastové výrobky na jedno použití uvedené v části C přílohy, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, mohly být uváděny na trh pouze tehdy, pokud uzávěry a víčka zůstanou během fáze určeného použití výrobku připevněny k nádobě.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy zajistí, aby do roku 2025 mohly být nápojové láhve uvedené v části C přílohy uváděny na trh, pouze jsou-li vyrobeny alespoň ze 35 % z recyklovaného materiálu a jsou-li recyklovatelné.

 

Do 1. ledna roku 2022 přijme Komise prováděcí opatření, kterými stanoví metodiku pro výpočet recyklovaného obsahu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely tohoto článku se nemá za to, že by u kovových uzávěrů nebo víček s plastovým těsněním byla jejich značná část vyrobena z plastu.

2.  Pro účely tohoto článku se nemá za to, že by kovové uzávěry nebo víčka s plastovým těsněním byly vyrobeny z plastu. Na skleněné a kovové nádoby na nápoje, které jsou opatřeny uzávěry a víčky z plastů, se tento článek nevztahuje.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise požádá evropské normalizační organizace o vypracování harmonizovaných norem týkajících se požadavku uvedeného v odstavci 1.

3.  Do ... [3 měsíce po vstupu této směrnice v platnost] požádá Komise evropské normalizační organizace o vypracování harmonizovaných norem týkajících se požadavku uvedeného v odstavci 1. Tyto normy řeší zejména potřebu zachování nezbytné tloušťky, spolehlivosti a bezpečnosti uzávěrů nádob, včetně těch používaných pro sycené nápoje.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

Článek 7

Požadavky týkající se označování

Požadavky týkající se označování

1  Členské státy zajistí, aby každý plastový výrobek na jedno použití uvedený v části D přílohy, který je uváděn na trh, byl opatřen viditelným, jasně čitelným a nesmazatelným označením, které spotřebitelům poskytne jednu či více těchto informací:

1  Členské státy zajistí, aby každý prodejní obal plastového výrobku na jedno použití uvedeného v části D přílohy, který je uváděn na trh, byl opatřen viditelným, jasně čitelným a nesmazatelným označením jak na balení obsahujícím více kusů, tak na každém jednotlivém kusu, pokud je balen samostatně, které spotřebitelům poskytne tyto informace:

a)  vhodné možnosti odstraňování odpadů z výrobku nebo způsoby odstraňování odpadů, jichž je třeba se u daného výrobku vyvarovat;

a)  vhodné možnosti odstraňování odpadů z výrobku a/nebo způsoby odstraňování odpadů, jichž je třeba se u daného výrobku vyvarovat;

b)  nepříznivé dopady vyhazování výrobků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiných nevhodných forem odstraňování odpadů z výrobků na životní prostředí nebo

b)  nepříznivé dopady vyhazování výrobků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiných nevhodných forem odstraňování odpadů z výrobků na životní prostředí a

c)  obsah plastů ve výrobku.

c)  obsah plastů ve výrobku.

 

Členské státy navíc zajistí, aby každý prodejní obal plastového výrobku na jedno použití uvedeného v části D přílohy, kromě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, který je uváděn na trh, byl opatřen viditelným, jasně čitelným a nesmazatelným označením informujícím spotřebitele o recyklovatelnosti daného výrobku, a to jak na balení obsahujícím více kusů, tak na každém jednotlivém kusu, pokud je balen samostatně.

2.  Komise do … [dvanáct měsíců před uplynutím lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu] přijme prováděcí akt, který stanoví specifikace týkající se označování uvedeného v odstavci 1. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2.

2.  Komise do … [dvanáct měsíců před uplynutím lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu] přijme prováděcí akt, který stanoví specifikace týkající se označování uvedeného v odstavci 1, přičemž vezme v úvahu stávající odvětvové dobrovolné dohody a náležitě zohlední nutnost vyhnout se informacím, kterými by spotřebitelé byli uváděni v omyl. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2.

Odůvodnění

Je vhodnější, aby označením byl opatřen prodejní obal výrobku, nikoli výrobek sám (například obal vlhčených ubrousků, nikoli samy vlhčené ubrousky). V zájmu snížení spotřeby výrobků na jedno použití by měl být spotřebitel informován o alternativách. V zájmu rozvoje odpovědného nákupu by spotřebitel měl být rovněž informován o recyklovatelnosti výrobků. Komise musí rovněž zohlednit odvětvovou dohodu vypracovanou výrobním odvětvím, jelikož bude upřednostňovat lepší informovanost spotřebitele a jasné a čitelné označení.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S ohledem na systémy zavedené v souladu s odstavcem 1 členské státy zajistí, aby výrobci plastových výrobků na jedno použití uvedených v části E přílohy hradili náklady na sběr odpadu tvořeného uvedenými plastovými výrobky na jedno použití a na jejich následnou přepravu a zpracování, včetně nákladů na odklízení odpadků a nákladů na osvětová opatření uvedená v článku 10 týkající se těchto výrobků.

S ohledem na systémy zavedené v souladu s odstavcem 1 členské státy zajistí, aby výrobci plastových výrobků na jedno použití uvedených v části E přílohy hradili náklady na sběr odpadu tvořeného uvedenými plastovými výrobky na jedno použití a na jejich následnou přepravu a zpracování, včetně nákladů na odklízení odpadků a nákladů na osvětová opatření uvedená v článku 10 týkající se těchto výrobků. Finanční příspěvky hrazené spotřebiteli v rámci plnění těchto závazků nepřesahují náklady, které jsou nezbytné k nákladově efektivnímu poskytování těchto služeb, a jsou stanoveny mezi dotčenými subjekty transparentním způsobem.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud jde o náklady na odklízení odpadků podle prvního pododstavce, členské státy zajistí, aby finanční příspěvky hrazené výrobci byly stanoveny proporcionálně a byly upravovány v souladu s čl. 8a odst. 4 směrnice 2008/98/ES a aby také zohledňovaly náklady na odklízení jednotlivých výrobků nebo skupin výrobků. Náklady se omezí na činnosti prováděné pravidelně orgány veřejné moci nebo jejich jménem a zahrnou činnosti spojené s odklízením odpadků s cílem splnit příslušné povinnosti týkající se předcházení vzniku odpadů a ochrany životního prostředí podle legislativních aktů Unie.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise po konzultaci s členskými státy vypracuje pokyny ohledně rozdělení nákladů na odklízení odpadků, na které se vztahují systémy rozšířené odpovědnosti výrobce.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy zajistí, aby systémy rozšířené odpovědnosti výrobce stanovené podle odstavce 1 tohoto článku pro filtry tabákových výrobků obsahující plasty přispěly k dosažení environmentálního cíle stanoveného v čl. 4 odst. 2a, mimo jiné tím, že zajistí, aby výrobci filtrů tabákových výrobků obsahujících plasty pokrývaly náklady na sběr odpadu tvořeného uvedenými výrobky a jeho následnou přepravu a zpracování, včetně nákladů na odklízení odpadků a nákladů na osvětová opatření uvedená v článku 10 týkající se těchto výrobků. K dosažení tohoto cíle mohou členské státy mimo jiné požadovat, aby systémy rozšířené odpovědnosti výrobce vytvořily systémy sběru nebo financovaly infrastrukturu pro sběr použitých filtrů nebo aby podpořily dekontaminaci a recyklaci použitých filtrů zřízením řetězce pro využití odpadu.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajistí, aby byly zavedeny systémy rozšířené odpovědnosti výrobce pro lovná zařízení obsahující plasty uváděná na trh Unie v souladu s ustanoveními o rozšířené odpovědnosti výrobce ve směrnici 2008/98/ES.

3.  Členské státy zajistí, aby byly zavedeny systémy rozšířené odpovědnosti výrobce pro lovná zařízení obsahující plasty uváděná na trh Unie v souladu s ustanoveními o rozšířené odpovědnosti výrobce ve směrnici 2008/98/ES. Členské státy na základě toho zajistí, aby každoročně bylo dosaženo určité minimální úrovně sběru lovných zařízení obsahujících plasty. Od roku 2025 bude tato minimální úroveň sběru 50 %, která se vypočítá na základě celkové hmotnosti lovných zařízení obsahujících plasty získaných sběrem během daného roku v dotčeném členském státě a vyjádří se jako procento průměrné hmotnosti lovných zařízení obsahujících plasty uvedených v tomto členském státě na trh za předcházející tři roky.

 

Zajistí rovněž, aby tyto systémy rozšířené odpovědnosti výrobce pro lovná zařízení obsahující plasty dosáhly do roku 2025 úrovně recyklace alespoň 15 %. V zájmu dosažení tohoto cíle mohou členské státy dodatečně mimo jiné požadovat, aby systémy mimo jiné:

 

a)  upravovaly finanční příspěvky v souladu s čl. 8a odst. 4 směrnice 2008/98/ES tak, aby bylo propagováno uvádění lovných zařízení určených k opakovanému použití a recyklaci na trh;

 

b)  zavedly zálohové systémy na podporu vracení starých, opuštěných nebo nepoužitelných lovných zařízení;

 

c)  zahrnovaly programy monitorování, sledování a podávání zpráv.

Odůvodnění

This amendment backs the proposal of the Commission asking Member States to introduce extended producer responsibility (EPR) schemes for fishing gear containing plastic In order to ensure the most effective reduction of marine litter from this multiple use product. It is important to specify how the EPR scheme will be implemented, hence the following provisions are included: a separate collection target for fishing gear of 50% by 2025; the establishment of deposit-refund schemes except in small unmanned ports or in remotely located ports, and an acceptable recycling target of 15% for fishing gear by 2025. For example, Iceland's best practises has already achieved a recycling target for nets of 45% in 2006, estimated today at 85% of recovery for both nets and wires.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aniž jsou dotčena technická opatření stanovená v nařízení Rady (ES) č. 850/981a, Komise požádá evropské normalizační organizace o vypracování harmonizovaných norem, které upraví oběhový model pro lovná zařízení s cílem podpořit přípravu na jejich opětované používání a usnadnit jejich recyklovatelnost na konci životního cyklu.

 

__________________

 

1a Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1.)

Odůvodnění

Lovná zařízení jsou již z definice navrhována k dlouhodobému užívání. Je proto zapotřebí, aby z podnětu Komise byly stanoveny harmonizované normy, které usnadní recyklaci lovných zařízení uvedených na trh EU na konci jejich životního cyklu.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se do roku 2025 začalo s prováděním tříděného sběru plastových výrobků na jedno použití uvedených v části F přílohy, a to v objemu, který se rovná 90 % těchto plastových výrobků na jedno použití uvedených na trh v daném roce podle hmotnosti. K dosažení tohoto cíle mohou členské státy mimo jiné:

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se do roku 2025 začalo s prováděním tříděného sběru plastových výrobků na jedno použití uvedených v části F přílohy, a to v objemu, který se rovná 90 % těchto plastových výrobků na jedno použití uvedených na trh v daném roce podle hmotnosti, a zajistí jejich následnou recyklaci. K dosažení tohoto cíle mohou členské státy mimo jiné:

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

První pododstavec se použije, aniž je dotčen čl. 10 odst. 3 písm. a) směrnice 2008/98/ES.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise po konzultaci s členskými státy vypracuje pokyny o fungování zálohových systémů.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

Článek 10

Osvětová opatření

Osvětová opatření

1.  Členské státy přijmou opatření, jejichž cílem je poskytovat spotřebitelům plastových výrobků na jedno použití uvedených v části G přílohy a spotřebitelům lovných zařízení obsahujících plasty tyto informace:

1.  Členské státy přijmou opatření, jejichž cílem je poskytovat spotřebitelům plastových výrobků na jedno použití uvedených v části G přílohy a spotřebitelům lovných zařízení obsahujících plasty pobídky k odpovědnému chování a tyto informace:

a)  o dostupných systémech opětovného použití uvedených výrobků a lovných zařízení obsahujících plasty a o možnostech nakládání s odpady z uvedených výrobků a lovných zařízení obsahujících plasty, jakož i o osvědčených postupech řádného nakládání s odpady v souladu s článkem 13 směrnice 2008/98/ES;

a)  o dostupnosti opětovně použitelných alternativ, systémech opětovného použití uvedených výrobků a lovných zařízení obsahujících plasty a o možnostech nakládání s odpady z uvedených výrobků a lovných zařízení obsahujících plasty, jakož i o osvědčených postupech řádného nakládání s odpady v souladu s článkem 13 směrnice 2008/98/ES;

b)  o dopadu vyhazování odpadků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiného nevhodného odstraňování odpadů z uvedených výrobků a lovných zařízení obsahujících plasty na životní prostředí, a zejména na mořské prostředí.

b)  o dopadu vyhazování odpadků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiného nevhodného odstraňování odpadů z uvedených výrobků a lovných zařízení obsahujících plasty na životní prostředí, a zejména na mořské prostředí;

 

(ba)  o dopadu nevhodného odstraňování odpadů z uvedených výrobků na kanalizační síť.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření, která členské státy přijmou za účelem provedení článků 4 až 9 ve vnitrostátním právu a jejich provádění, musí být v souladu s potravinovým právem Unie, aby bylo zajištěno, že není ohrožena hygiena a bezpečnost potravin.

Opatření, která členské státy přijmou za účelem provedení článků 4 až 9 ve vnitrostátním právu a jejich provádění, musí být v souladu s potravinovým právem Unie, aby bylo zajištěno, že není ohrožena hygiena a bezpečnost potravin, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/20041a. Členské státy vytvoří příznivé podmínky motivující k tomu, aby se jako materiály přicházející do styku s potravinami používaly pokud možno udržitelnější a bezpečnější alternativy plastů.

 

________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).

Odůvodnění

V souvislosti s revizí stávajícího nařízení o materiálech přicházejících do styku s potravinami uveřejnila Komise dne 28. listopadu 2017 plán postupu. Bude-li nařízení revidováno podle tohoto plánu ve druhém čtvrtletí roku 2019, bude tento odkaz zohledňovat nové změny, k nimž v případné revizi nařízení dojde.

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zajistí, aby vývoz odpadních materiálů do třetích zemí nepřispíval ke znečišťování moří plastovými odpadky v jiných částech světa.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí měly fyzické nebo právnické osoby či jejich sdružení, organizace nebo skupiny možnost dosáhnout přezkumu soudem nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem zřízeným ze zákona, a mohly tak napadat hmotnou nebo procesní zákonnost rozhodnutí, jednání nebo opomenutí týkajících se provádění článků 5, 6, 7 a 8, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

1.  Členské státy zajistí, aby v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí měly fyzické nebo právnické osoby či jejich sdružení, organizace nebo skupiny možnost dosáhnout přezkumu soudem nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem zřízeným ze zákona, a mohly tak napadat hmotnou nebo procesní zákonnost rozhodnutí, jednání nebo opomenutí týkajících se provádění článků 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

Odůvodnění

K vynechání článků 4, 9 a 10 není žádný důvod.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13

Článek 13

Informace o monitorování provádění

Informace o monitorování provádění

1.  Aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES52 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES53, členské státy vytvoří ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí soubor údajů obsahující:

1.  Aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES52 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES53, členské státy vytvoří ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí soubor údajů obsahující:

a)  údaje o plastových výrobcích na jedno použití uvedených v části A přílohy, které byly každoročně uvedeny na trh Unie, s cílem doložit snížení spotřeby v souladu s čl. 4 odst. 1;

a)  údaje o plastových výrobcích na jedno použití uvedených v části A přílohy, které byly každoročně uvedeny na trh Unie, s cílem doložit snížení spotřeby v souladu s čl. 4 odst. 1;

 

aa)  údaje o uvádění na trh a tříděném sběru výrobků uvedených v části F přílohy s cílem prokázat pokrok v plnění cíle vytčeného v článku 9;

 

ab)  údaje o plastových výrobcích na jedno použití uvedených v části G přílohy, které jsou každoročně uvedeny na trh Unie, s cílem monitorovat snížení jejich spotřeby v Unii;

 

ac)  údaje o lovných zařízeních obsahujících plasty uvedených na trh a o shromážděných a zpracovaných odpadních lovných zařízeních;

b)  informace o opatřeních přijatých členskými státy pro účely čl. 4 odst. 1.

b)  informace o plánech a opatřeních přijatých členskými státy pro účely čl. 4 odst. 1;

 

ba)  údaje o odpadcích v moři, zejména o těch, které pocházejí z výrobků, jež spadají do působnosti této směrnice, s cílem monitorovat důsledky přijatých opatření.

Údaje uvedené v prvním pododstavci písmenu a) se aktualizují ročně do dvanácti měsíců od konce referenčního roku, za který byly shromážděny. K prezentaci uvedených souborů údajů se pokud možno použijí služby založené na prostorových datech ve smyslu čl. 3 bodu 4 směrnice 2007/2/ES.

Údaje uvedené v prvním pododstavci písmenu a) se poprvé vykáží do... [12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. Údaje uvedené v písmenu a) až ac) se aktualizují ročně do dvanácti měsíců od konce referenčního roku, za který byly shromážděny. K prezentaci uvedených souborů údajů se pokud možno použijí služby založené na prostorových datech ve smyslu čl. 3 bodu 4 směrnice 2007/2/ES.

2.  Členské státy zajistí, aby Komise a Evropská agentura pro životní prostředí měly přístup k souborům údajů sestaveným v souladu s odstavcem 1.

2.   Členské státy zajistí, aby Komise a Evropská agentura pro životní prostředí měly přístup k souborům údajů sestaveným v souladu s odstavcem 1.

3.  Evropská agentura pro životní prostředí pravidelně zveřejňuje a aktualizuje celounijní přehled na základě údajů shromážděných členskými státy. Celounijní přehled zahrnuje podle potřeby ukazatele výstupů, výsledků a dopadů této směrnice, mapy celounijního přehledu a souhrnné zprávy členských států.

3.   Evropská agentura pro životní prostředí pravidelně zveřejňuje a aktualizuje celounijní přehled na základě údajů shromážděných členskými státy. Celounijní přehled zahrnuje podle potřeby ukazatele výstupů, výsledků a dopadů této směrnice, mapy celounijního přehledu a souhrnné zprávy členských států.

4.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví formát souboru údajů, informací a údajů uvedených v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2.

4.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví formát souboru údajů, informací a údajů uvedených v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2.

___________________

___________________

52 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

52 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

53 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

53 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

Odůvodnění

Je důležité, aby vykazované údaje byly co nejúplnější, aby bylo možné vyhodnotit opatření a jejich účinnost.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 15

Článek 15

Hodnocení a přezkum

Hodnocení a přezkum

1.  Komise provede hodnocení této směrnice do … [šest let po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu]. Hodnocení vychází z informací dostupných v souladu s článkem 13. Členské státy Komisi poskytnou veškeré doplňující informace nezbytné pro účely hodnocení a vypracování zprávy uvedené v odstavci 2.

1.  Komise provede hodnocení této směrnice do … [pět let po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu]. Hodnocení vychází z informací dostupných v souladu s článkem 13. Členské státy Komisi poskytnou veškeré doplňující informace nezbytné pro účely hodnocení a vypracování zprávy uvedené v odstavci 2.

2.  Komise předloží zprávu o hlavních zjištěních hodnocení provedeného v souladu s odstavcem 1 Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

2.  Komise předloží zprávu o hlavních zjištěních hodnocení provedeného v souladu s odstavcem 1 Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. K této zprávě případně připojí legislativní návrh. Tímto návrhem se v případě potřeby stanoví závazné kvantitativní cíle snížení spotřeby na úrovni Unie pro výrobky uvedené v části A přílohy.

3.  Zpráva též uvádí, zda:

3.   Zpráva obsahuje:

a)  je potřeba přezkoumat přílohu obsahující výčet plastových výrobků na jedno použití;

a)  posouzení potřeby přezkoumat přílohu obsahující výčet plastových výrobků na jedno použití;

b)  je proveditelné stanovit závazné kvantitativní cíle Unie pro snížení spotřeby zejména plastových výrobků na jedno použití uvedených v části A přílohy;

b)  studii proveditelnosti stanovení závazných kvantitativních cílů Unie pro snížení spotřeby zejména plastových výrobků na jedno použití uvedených v části A přílohy; v této souvislosti se ve zprávě posoudí stanovení cílů vyjádřených v absolutních číslech s ohledem na úrovně spotřeby a již dosažené snížení v členských státech;

 

ba)  posouzení změny materiálů použitých ve výrobcích, na které se vztahuje tato směrnice, a inovací u nových systémů dodávek pro opakovaně použitelné alternativy výrobků, na něž se vztahuje tato směrnice; posouzení zahrne celkovou analýzu životního cyklu těchto materiálů z hlediska životního prostředí a výsledné alternativy;

c)  bylo dosaženo dostatečného vědeckého a technického pokroku a zda byla vypracována kritéria nebo norma týkající se biologické rozložitelnosti v mořském prostředí platné pro plastové výrobky na jedno použití spadající do působnosti této směrnice a zda byly vyvinuty náhrady těchto výrobků na jedno použití, aby bylo případně možné určit, jaké výrobky již nemusí být předmětem omezení uvádění na trh.

 

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odchylně od prvního pododstavce tohoto odstavce uvedou členské státy v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s povinnostmi týkajícími se podávání zpráv obsaženými v čl. 13 odst. 1 písm. a) do ... [12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost].

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy však použijí předpisy nezbytné k zajištění souladu s článkem 5 a čl. 7 odst. 1 od … [dva roky po vstupu této směrnice v platnost] a s čl. 6 odst. 1 od …[tři roky po vstupu této směrnice v platnost].

Členské státy však použijí předpisy nezbytné k zajištění souladu s článkem 5 a čl. 7 odst. 1 od … [dva roky po vstupu této směrnice v platnost] a s čl. 6 odst. 1 od ....[tři roky po vstupu této směrnice v platnost], s výjimkou opatření nezbytných pro splnění požadavku uvedeného v čl. 6 odst. 1, pokud jde o nádoby na nápoje sycené oxidem uhličitým, která členské státy použijí od ... [5 let po vstupu této směrnice v platnost].

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Komise ověří, že tato ustanovení nekladou zbytečné překážky fungování jednotného trhu.

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Příloha I – část A

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Plastové výrobky na jedno použití, na které se vztahuje článek 4 o snížení spotřeby

Plastové výrobky na jedno použití, na které se vztahuje článek 4 o snížení spotřeby

 

  Nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a víček

–  Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež se používají pro potraviny určené k okamžité spotřebě z nádoby, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou, bez jakékoli další přípravy, např. nádoby na potraviny používané pro rychlé občerstvení, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny.

–  Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež se používají pro potraviny určené k okamžité spotřebě z nádoby, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou, bez jakékoli další přípravy, např. nádoby na potraviny používané pro rychlé občerstvení, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny.

 

Prodej potravin v nádobě na jednu porci nebo v nádobě spolu s příborem znamená, že daná potravina je určena k okamžité spotřebě z nádoby.

 

Pojem „další příprava“ zahrnuje činnosti, jako je ohřátí, přidání vroucí vody, umytí, krájení a řezání.

 

Příklady potravinových plastových nádob na jedno použití, na něž se vztahují části A, E a G této přílohy:

 

  nádoby na potraviny používané pro rychlé občerstvení, jako jsou krabice na jídlo a krabice na saláty s jídlem ke spotřebě za studena

 

  nádoby na potraviny používané pro rychlé občerstvení, jako jsou krabice na jídlo a krabice na saláty s jídlem ke spotřebě za tepla, s výjimkou případů, kdy musí spotřebitel po koupi výrobku jídlo ohřát

 

  krabice na burgery, sendviče a wrapy

 

  potravinové nádoby na jednu porci obsahující čerstvé nebo zpracované potraviny, které nepotřebují další přípravu, jako je ovoce, zelenina, dezerty nebo zmrzliny, prodávané po kusech

 

Příklady nádob, které nejsou potravinovými plastovými nádobami na jedno použití, na něž se vztahují části A, E a G této přílohy:

 

  nádoby na potraviny se sušenými potravinami nebo potravinami prodávanými za studena, které vyžadují další přípravu

 

  nádoby obsahující potraviny ve větším množství než na jednu porci

 

  nádoby na potraviny na jednu porci prodávané po více kusech

–  Nápojové kelímky

 

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky).

–  Příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky), s výjimkou příborů, které budou do roku 2023 dodávány do vzdělávacích zařízení nebo zdravotnických zařízení na základě veřejných zakázek na dodávky1a definovaných v čl. 2 bodě 8 směrnice 2014/24/EU, které byly zadány do 31. prosince 2018.

 

___________________

 

1a „veřejnými zakázkami na dodávky“ se rozumějí veřejné zakázky, jejichž předmětem je koupě výrobků, leasing výrobků nebo jejich nájem, s možností následné koupě nebo bez ní. Veřejná zakázka na dodávky může jako vedlejší předmět zahrnovat umístění stavby a instalační práce.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Talíře.

–  Talíře, s výjimkou talířů, které budou do roku 2023 dodávány do vzdělávacích zařízení nebo zdravotnických zařízení na základě veřejných zakázek na dodávky1a definovaných v čl. 2 bodě 8 směrnice 2014/24/EU, které byly zadány do 31. prosince 2018.

 

___________________

 

1a „veřejnými zakázkami na dodávky“ se rozumějí veřejné zakázky, jejichž předmětem je koupě výrobků, leasing výrobků nebo jejich nájem, s možností následné koupě nebo bez ní. Veřejná zakázka na dodávky může jako vedlejší předmět zahrnovat umístění stavby a instalační práce.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Tyčky k uchycení a podpěře balónků, kromě balónků pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům, včetně mechanismů těchto tyček.

–  Tyčky k uchycení a podpěře balónků, kromě balónků pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům, s výjimkou mechanismů těchto tyček.

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Velmi lehké plastové nákupní tašky, s výjimkou případů, kdy je jejich použití nutné z hygienických důvodů, nebo s ohledem na vlhké volně ložené potravinářské výrobky.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 6 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Výrobky z oxo-rozložitelných plastů.

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 6 c (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Nádoby na potraviny a nápoje vyrobené z expandovaného polystyrenu, jež se používají pro potraviny určené k okamžité spotřebě z nádoby, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou, bez jakékoli další přípravy.

Odůvodnění

All these additional market restriction for products are coherent with the current EU legislation in force or political statement from the European Parliament. For e.g. the European Parliament has just called, on Thursday 13 of September 2018, for a complete EU ban on oxo-degradable plastic by 2020, as this type of plastic negatively affects the recycling of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental benefit. Furthermore, the proposal to add a ban of some applications of expanded polystyrene (EPS) in the SUP proposal is justified by the fact that polystyrene, in its various sizes, appears in rank 1, 3, 13, 28 and 53 of the plastic waste most commonly found on European beaches, according to the Commission's classification in its impact assessment (Part II, pages 31 and 32). That is more than 31% of all plastics found on European beaches. Clearly, European legislators must find a way to address and to limit this source of marine litter, which the Commission has not done in its proposal.

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Příloha I – část C – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Nádoby na nápoje, tj. nádoby, jež se používají pro kapaliny, např. nápojové lahve včetně jejich uzávěrů a víček.

–  Nádoby na nápoje, tj. nádoby, jež se používají pro kapaliny, např. nápojové lahve včetně jejich uzávěrů a víček, s výjimkou nádob určených a používaných na potraviny pro zvláštní lékařské účely definované v čl. 2 písm. g) nařízení (EU) 609/2013.

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Příloha I – část D – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.

Odůvodnění

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Příloha I – část D – odrážka 3 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Sáčky a balení zhotovené z pružného materiálu, které obsahují potraviny určené k okamžité spotřebě ze sáčku nebo balení bez jakékoli další přípravy.

Odůvodnění

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Příloha I – část D – odrážka 3 c (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Nápojové kelímky

Odůvodnění

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Příloha I – část E – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Nápojové kelímky

–  Nápojové kelímky včetně jejich uzávěrů a víček.

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Příloha I – část F – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Nápojové lahve

–  Nápojové lahve, včetně jejich uzávěrů a víček.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Zpravodajka není historička, ani o to neusiluje, přesto by mohla naši epochu označit jako „Věk plastů“.

Plast byl vynalezen v polovině XIX. století, masově se vyrábí od počátku 50. let a jeho výroba za posledních 15 let exponenciálně vzrostla. Více než 8 miliard tun během necelých 65 let[1] a více než 6 miliard tun odpadu jsou hrozivá čísla.

Tato společnost, v níž je „vše na vyhození“, mění naše oceány v poslední a definitivní smetiště, přičemž 85 % znečištění moří a oceánů zapříčiňují plasty, z nichž polovina je na jedno použití a čtvrtinu tvoří lovná zařízení. To znamená 15 600 tun jednorázových plastových výrobků, které každoročně znečišťují evropské vody, a 26 600 tun, pokud k nim připočteme rybářské vybavení[2].

V Evropě se do moře každoročně vyhodí 150 000 tun plastů[3]. Ještě více alarmující je situace v celosvětovém měřítku, do oceánů se každoročně vyhodí 8 milionů tun.

Pokud nic neuděláme, bude v roce 2050 v našich oceánech více plastů než ryb. Postižena je veškerá mořská fauna, želvy, ptáci, kytovci, ryby, korýši, ti všichni polykají plasty, což má zhoubné důsledky pro jejich přežití a dosud neurčené důsledky pro lidské zdraví.

Komise se ujímá vedení

Toto konstatování, které na rozdíl od změny klimatu, nikdo nezpochybňuje, přivedlo Evropskou komisi 28. května t.r. ke zveřejnění návrhu právního předpisu o plastech na jedno použití.

Na základě iniciativ některých členských států nebo regionů se zavádí celá řada opatření, jimiž se tyto iniciativy doplňují, překonávají, harmonizují a jimiž se začleňují do společného přístupu Společenství, který představuje směrnice (EU)2015/720 o snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, strategie pro plasty, akční plán pro oběhové hospodářství a revidované právní předpisy týkající se odpadů.

Komise se zaměřuje na deset hlavních zdrojů plastů, které se nacházejí v evropských mořích a na plážích a tvoří 70 % odpadků v oceánech a mořích.

Globální výzva zahrnující ambiciózní a odstupňovaná opatření 

– zakázat plasty na jedno použití na úrovni EU, pokud existují alternativy. To se vztahuje na devět druhů výrobků: příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky) a talíře, vatové tyčinky, brčka, míchátka na nápoje a tyčky k balónkům (článek 5).

– ponechat členským státům volbu nástrojů za účelem významného snížení spotřeby plastů na jedno použití, jejichž alternativy se vyvíjejí: nádoby na potraviny a nápojové kelímky (článek 4). Systém, který se osvědčil u plánovaného zákazu lehkých plastových nákupních tašek o tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů nebo méně.[4]

– zajistit, že do roku 2025 se bude sbírat nejméně 90 % nápojových lahví (článek 9)

– rozšířit systém odpovědnosti výrobce (článek 8) na všechny kategorie výrobků spadajících do oblasti působnosti směrnice, s výjimkou hygienických vložek, tamponů a aplikátorů tamponů. Tato rozšířená odpovědnost pokryje finanční náklady na sběr, odstraňování znečištění a na osvětová opatření směrem k veřejnosti (článek 10).

– stanovit požadavky na označování pro tři kategorie výrobků: hygienické vložky a tampony, vlhčené ubrousky a plastové balonky (článek 7).

Podle odhadů Komise bude směrnice znamenat přínosy jak pro životní prostředí, tak pro hospodářství. Umožní zabránit poškozování životního prostředí, které by si do roku 2030 vyžádalo až 22 miliard EUR[5], a spotřebitelům umožní ušetřit až 6,5 miliardy EUR[6], zatímco náklady výrobců na úpravu se odhadují na 3,2 miliardy EUR[7]. Pouze minimalistický scénář (možnost 2a), který by se omezil na dobrovolná opatření výrobců a na informační kampaně, by měl za následek ztrátu pracovních míst[8]. Podle ostatních předpokládaných scénářů příznivějších pro inovace by naopak mohlo být vytvořeno 30 000 až 50 000 pracovních míst[9].

Priority zpravodajky

Zpravodajka velmi vítá tento ambiciózní návrh Komise, který je zcela v souladu s veřejným míněním: 95 % Evropanů považuje za nezbytné a dokonce naléhavé provést opatření týkající se plastů na jedno použití[10].

Zpravodajka by si však přála, aby Komise šla ve využití poznatků ze své vlastní analýzy dopadu ještě dále. Přála by si mimo jiné, aby byla zveřejněna studie vypracovaná poradenskou společností Eunomia, z níž tato analýza vycházela.

1.  Včas stanovit kvantifikované závazky snížení používání nádob na potraviny a nápojových kelímků. Jedná se o dva výrobky, pro které již na trhu existují alternativy. Zpravodajka však neměla k dispozici příslušné údaje od členských států, proto dala přednost uzpůsobenému harmonogramu. Jako referenční slouží směrnice z roku 2015 o „lehkých plastových nákupních taškách“, která stanoví harmonizovaná opatření za účelem omezení v rozmezí od 2 do 3 let po provedení transpozice do vnitrostátního práva.

Zpravodajka se domnívá, že v tomto případě je čtyřleté období dostatečně dlouhé k tomu, aby členským státům umožnilo stanovit na jejich území přesné cíle omezení, pokud jde o výrobky uvedené v článku 4.

2.  Tříděný sběr plastových lahví

Zpravodajka není zcela spokojena se zněním článku 9 zaměřeného na tříděný sběr plastových lahví. Lahve a zátky jsou první kategorií jednorázových plastů, které se nacházejí v moři (1/5 plastů na jedno použití).

Zatímco se v některých členských státech zintenzivňuje diskuse o všeobecném zavedení vratných plastových lahví, zpravodajka si přeje ponechat možnosti více otevřené. Členské státy musí mít možnost si vybrat nejúčinnější systém, aby tento předmět získal tržní hodnotu, a vybízet spotřebitele, aby lahve vraceli nebo aby je třídili doma.

Jedná se také o vysoce recyklovatelný výrobek, pro nějž Komise stanovila cíl sběru ve výši 90 %, jehož má být dosaženo do roku 2025. K požadavku na uzávěry a víčka připevněné k nádobě podle článku 6 zpravodajka navrhuje doplnit míru minimálního recyklovaného obsahu při výrobě plastových lahví ve výši 25 % do roku 2025, jak se k tomu toto odvětví zavázalo.

3.  Dodržovat doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) o cigaretách s plastovým filtrem

Předmětem zpravodajčiných obav jsou také plastové cigaretové filtry. Jsou na druhém místě mezi znečišťujícími plasty, které se běžně vyhazují na evropských plážích. Zpravodajka navrhuje doplnit nový článek 4a „Omezení odpadu po spotřebě tabákových výrobků“.

Tento článek upřesňuje, že kromě uplatňování režimu rozšířené odpovědnosti výrobců tabáku musí členské státy zavést cíle omezení plastových filtrů v cigaretách o 50 % do roku 2025 a o 80 % do roku 2030.[11]

Členské státy by se měly také zavázat, že zavedou systém sběru cigaretových nedopalků. A následně by se měly inspirovat italským vzorem a stanovit odrazující pokuty pro kuřáky, kteří nedopalky cigaret odhazují na zem nebo do kanálů.

4.  Zpravodajka se domnívá, že Komise naopak zachází příliš daleko, pokud jde o „Rozšířenou odpovědnost výrobce“ stanovenou v článku 8.

Uznává, že se jedná o důležitý nástroj environmentální politiky, a sdílí záměr Komise doplnit opatření, která již existují v právních předpisech o odpadech. Na druhou stranu s odkazem na čl. 8 odst. 1 rámcové směrnice 2008/98/ES (WFD) konstatuje, že tato odpovědnost v žádném případě nepokrývá náklady na čištění moří a pláží. Směrnice 2018/852/ES o obalech a obalových odpadech stanoví, že systémy rozšířené odpovědnosti výrobce musí být u obalů zavedeny nejpozději ke dni 31.12.2024, to znamená o tři roky později, než je lhůta stanovená v tomto návrhu. Zpravodajka věnuje těmto prvkům pozornost, protože podle jejího názoru musí systém rozšířené odpovědnosti výrobce zůstat přiměřený.

5.  Zahrnutí ultralehkých plastových nákupních tašek

Zpravodajka navrhuje, aby byly do seznamu výrobků podléhajících omezení podle článku 5 zahrnuty plastové nákupní tašky o tloušťce menší než 15 mikronů, které nepokrývá směrnice (EU) 2015/720 o snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek.

Ve většině členských států, v nichž se za plastové tašky v obchodech nyní platí, se zvyky spotřebitelů rychle změnily, proto se zpravodajka domnívá, že by bylo třeba kategorii ultralehkých plastových tašek jednoznačně zakázat s výjimkou těch, které plní hygienickou funkci.

6.  Rybářské náčiní je dalším tématem, k němuž by zpravodajka ráda navrhla změny. Zpravodajka má za to, že ačkoli se podle některých ustanovení Společenství[12] má řešit znečištění sítěmi a dalším náčiním ponechaným nebo ztraceným v moři, tento problém se neřeší, protože neexistuje účinná kontrola ztrát lovných zařízení na úrovni EU. Více než 30 % odpadu pocházejícího z rybářských a výletních lodí, který by měl být odvezen do přístavu, se neodváží a místo toho končí pravděpodobně v moři[13]. Zpravodajka považuje za logické uplatnit na výrobce rybářského náčiní systém rozšířené odpovědnosti.

Připojuje k článku 8.3 recyklační cíl ve výši 15 % vzhledem k tomu, že rybolovná zařízení mají stejně jako každý pevný materiál výrazný potenciál k opětovnému použití a musí proto být odvezena do přístavu. Jedná se o realistický cíl s ohledem na osvědčené postupy, zejména islandské: 45% recyklace stanovená od roku 2006, přehodnocená dnes na 85% vytažení vlasců a sítí.[14]

Celkový záměr zpravodajky odpovídá postojům vědců a ministrů, s nimiž se při přípravě své zprávy setkala. Plast, zázračný výrobek, který dnes příliš znečišťuje, má budoucnost, ale ta existuje mimo moře a oceány a daleko od nich.

 • [1]  R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, univerzitní studie, „Production, use, and fate of all plastics ever made“ (Výroba, využití a osud všech kdy vyrobených umělých hmot), Science Advances, svazek 3, č. 7, 2017.
 • [2]  Evropská komise, Posouzení dopadu – snížení množství odpadu v mořích: opatření týkající se plastů na jedno použití a lovných zařízení, SWD(2018) 254 final, 28. května 2018, část 1 s.10.
 • [3]  tamtéž, část 1 s.10
 • [4]  Podle čl. 4 odst. 1a písm. b) směrnice 2015/720 ze dne 29.4.2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek: „aby nejpozději od 31. prosince 2018 nebyly lehké plastové nákupní tašky v místě prodeje zboží nebo produktů poskytovány bezplatně, ledaže jsou uplatňovány stejně účinné nástroje. “
 • [5]  Evropská komise, plasty na jedno použití: Nová pravidla EU za účelem snížení množství odpadků v mořích, tiskové komuniké, 28. května 2018.
 • [6]  Posouzení dopadu, citováno výše, část 1 s. 60
 • [7]  Tamtéž, část 1 s. 60
 • [8]  Tamtéž, část 1 s. 60
 • [9]  Tamtéž, část 1 s. 60
 • [10]  Tamtéž, část 1 s. 6
 • [11]  Zpráva WHO „Tobacco and its environmental impact: an overview“ (Tabák a jeho dopad na životní prostředí: shrnutí) 2017
 • [12]  Článek 48 nařízení ze dne 20.11.2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu rybolovu, stanoví, že kapitán rybářské lodi musí o jakékoli ztrátě rybolovného zařízení do 24 hodin informovat příslušný orgán členského státu vlajky.
 • [13]  Posouzení dopadu, citováno výše, s.12
 • [14]  http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf

PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ NEBO OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA INFORMACE

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost zpravodajky. Při vypracovávání tohoto návrhu zprávy obdržela zpravodajka podněty od těchto subjektů či osob:

Subjekt nebo osoba

Evropský úřad pro životní prostředí

ClientEarth

Edana

Essenscia

EurEau

Evropské sdružení zpracovatelů plastů (EuPC)

Aliance pro rozšířenou odpovědnost výrobce (EXPRA)

FoodDrinkEurope

Fostplus

Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise odpovědný za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv

Friends of the Earth Europe

Go4Circle

Belgický institut pro obaly

Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost

Karmenu Vella, evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov

Nestlé S.A.

Pack2Go Europe

Petcore Europe

Philippe De Backer, belgický státní tajemník pro boj proti zneužívání dávek, ochranu soukromého života a Severní moře, náměstek ministra sociálních věcí a veřejného zdraví

Plastics Europe

Plastics Recyclers Europe

Stálé zastoupení Rakouska při Evropské unii

Rethink Plastic Alliance

Seas at risk

Sky

Suez S.A.

Nadace Surfrider Foundation Europe

Tetra Pack International S.A.

Zero Waste Europe

STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (26.9.2018)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Zpravodajka: Barbara Kappel

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Iniciativa týkající se plastových výrobků na jedno použití je součástí širší agendy oběhového hospodářství EU. Zabývá se ekonomickými pobídkami, které mají omezit odpad v mořích, zvláště pak negativní externality způsobené plastovými výrobky na jedno použití. Externality jsou nekompenzované účinky ekonomických rozhodnutí třetích stran. Nejsou součástí rozhodovacího procesu aktéra. Z ekonomického hlediska představují formu selhání trhu a mohou vyžadovat státní zásah.

Předcházení znečišťování moří odpadky tvořenými plastovými výrobky na jedno použití a lovnými zařízeními obsahujícími plasty, jakož i jeho omezování, doplňují zvláštní opatření týkající se mikroplastů, s nimiž počítá strategie EU pro plasty. Poté, co byla v roce 2015 řešena otázka plastových sáčků, bylo zjištěno, že 70 % odpadu v evropských mořích tvoří deset plastových výrobků na jedno použití a lovných zařízení (tzv. makroplastů). Je důležité, aby EU a členské státy reagovaly přijetím odpovídajících opatření s cílem řešit environmentální aspekty odpadu v mořích snížením objemu plastů v oceánech a na pobřeží a zároveň se důkladně zaměřily na širší souvislosti začlenění plastů do oběhového hospodářství.

Odpad v mořích je celosvětovým problémem, který sahá daleko za hranice EU, a tak může tuto výzvu pro naši planetu v plné míře vyřešit pouze globální dohoda. Studie ukazují, že 80 % odpadu v mořích pochází pouze z 20 zemí, z nichž žádná není členským státem EU. Zpravodajka proto vyzývá k zaujetí celosvětového přístupu k boji proti znečištění plasty a naléhavě vyzývá k přijetí nezbytných opatření na úrovni skupin G7 a G20, jakož i k provádění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Než se stát uchýlí k politickým opatřením, měl by podnikům pomáhat více investovat do udržitelných řešení finanční sektor. Zpravodajka považuje za vhodnější přístup založený na zpřísňování norem, v jehož důsledku by byly určité znečišťující výrobky vytěsněny z trhu, ale které by zároveň podporovalo výzkum, vývoj a inovace v oblasti nákladově účinněji recyklovatelných, biologicky rozložitelných nebo neškodných výrobků. Nové normy by měly být zaváděny v odpovídajícím časovém rámci tak, aby malé a střední podniky mohly upravit svůj obchodní model, neboť valnou většinu z 50 000 společností představujících odvětví zpracovatelů plastů v EU tvoří právě malé a střední podniky.

V analýze Komise se odhaduje, že navrhované možnosti – k nimž patří zákaz určitých plastových výrobků na jedno použití a cíle jejich omezování, rozšířená odpovědnost výrobce, opatření týkající se navrhování výrobků a iniciativy na vracení zařízení pro rybáře – by znamenaly úsporu odpovídající 2,6 milionů tun ekvivalentu CO2 a zabránily by škodám na životním prostředí ve výši 11 miliard EUR. Náklady pro podniky spojené s dodržováním předpisů by dosáhly 2 miliard EUR a nakládání s odpady by vyžadovalo 510 milionů EUR. Spotřebitelé by ušetřili okolo 6,5 miliard EUR, přičemž systém vratných záloh či obdobný systém by pro ně znamenal vynaložení dodatečné 1,4 miliardy EUR. Komise odhaduje, že dodatečné náklady pro odvětví rybolovu se podle nejlepšího scénáře vyšplhají na 0,16 % zisku. Avšak Komise nepředkládá údaje o nákladech na zavedení rozšířené odpovědnosti výrobce plně přenesených na koncového spotřebitele.

Řešení problému znečištění moří odpadky může vytvořit ekonomické příležitosti. Podniky mohou posílit svou konkurenceschopnost tím, že inovacemi, výzkumem a vývojem přispějí k vytvoření dekarbonizovaného hospodářství účinně využívajícího zdroje. Investice do prevence vzniku plastového odpadu v mořích, udržitelné alternativní materiály, výrobky a obchodní modely mohou pomoci vytvářet pracovní místa a prohloubit technické a vědecké dovednosti. Iniciativa usilující o omezení plastových výrobků na jedno použití je vítána, ovšem k zajištění proporcionality je zapotřebí vyváženého přístupu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Hospodářská prosperita Unie je neoddělitelně spjata s dlouhodobou udržitelností životního prostředí. Zvýšení udržitelnosti hospodářských modelů členských států může přinést nové příležitosti pro inovace, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1a)   Výzvy spojené se zpracováním plastového odpadu se mohou stát příležitostí pro evropský průmysl, aby globálně zaujal vedoucí postavení v oblasti řešení problémů s přechodem na oběhové hospodářství.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Odpadky v mořích neznají hranice a jsou uznávány jako celosvětový problém. Omezování znečištění moří odpadky je klíčovým krokem k dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 stanoveného Organizací spojených národů, který vyžaduje chránit a udržitelným způsobem využívat oceány, moře a mořské zdroje za účelem udržitelného rozvoje.36 Unie musí plnit svoji roli při řešení problematiky odpadků v mořích a své úsilí zaměřit na tvorbu norem ve světovém měřítku. V této souvislosti Unie v zájmu koordinované činnosti spolupracuje s partnery na mnoha mezinárodních fórech, jako jsou skupiny G20, G7 a Organizace spojených národů. Součástí úsilí Unie v daném ohledu je i tato iniciativa.

(3)  Odpadky v mořích neznají hranice a jsou uznávány jako celosvětový problém. Úspěšná prevence plastového odpadu a nakládání s ním jsou nejúčinnější prostřednictvím mezinárodní spolupráce a s využitím vědeckého přístupu založeného na důkazech. Omezování znečištění moří odpadky je klíčovým krokem k dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 stanoveného Organizací spojených národů, který vyžaduje chránit a udržitelným způsobem využívat oceány, moře a mořské zdroje za účelem udržitelného rozvoje.36 Unie musí plnit svoji roli při řešení problematiky odpadků v mořích a své úsilí zaměřit na tvorbu norem ve světovém měřítku. V této souvislosti by Unie v zájmu koordinované činnosti měla posílit spolupráci, zejména se zeměmi, které patří k největším znečišťovatelům, a s partnery na mezinárodní úrovni, jako jsou skupiny G20, G7 a Organizace spojených národů. Tato iniciativa je součástí úsilí Unie o snížení množství odpadu v zájmu udržitelného a oběhového hospodářství.

__________________

__________________

36 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 25. září 2015.

36 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 25. září 2015.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  V zájmu zaměření úsilí pouze na oblasti, kde je to nejvíce potřeba, by tato směrnice měla zahrnovat pouze nejčastěji nacházené plastové výrobky na jedno použití, které by podle odhadů měly podle počtu kusů tvořit zhruba 86 % plastů na jedno použití nalezených na plážích v Unii.

(7)  V zájmu zaměření úsilí pouze na oblasti, kde je to nejvíce potřeba, by tato směrnice měla zahrnovat nejčastěji nacházené plastové výrobky na jedno použití, které by podle odhadů měly podle počtu kusů tvořit zhruba 86 % plastů na jedno použití nalezených na plážích v Unii, a rovněž lovná zařízení. Přechod k oběhovému hospodářství bude vyžadovat, aby se v celosvětovém měřítku snížilo používání plastů na jedno použití.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení uvedená ve směrnici 94/62/ES týkající se plastových výrobků na jedno použití, jež jsou považovány za obaly, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 1 směrnice 94/62/ES.

Odůvodnění

Je potřebné vyjasnění ohledně plastových obalů na jedno použití, jež jsou zahnuty ve směrnici 94/62/ES.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Plastové výrobky na jedno použití mohou být vyráběny z široké škály plastů. Plasty se zpravidla definují jako polymerní materiály, k nimž mohly být přidány přísady. Tato definice by však zahrnovala i některé přírodní polymery. Nemodifikované přírodní polymery by neměly být zahrnuty, jelikož se v životním prostředí vyskytují přirozeně. Proto by definice polymeru v čl. 3 bodě 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 měla být upravena a pro účely této směrnice by měla být zavedena samostatná definice. Plasty vyrobené za použití modifikovaných přírodních polymerů nebo plasty vyrobené z biologických, fosilních či syntetických výchozích látek se v přírodě běžně nevyskytují, a měla by je proto řešit tato směrnice. Upravená definice plastů by tudíž měla zahrnovat výrobky z kaučuku na bázi polymerů, bioplasty a biologicky rozložitelné plasty bez ohledu na to, zda jsou získávány z biomasy anebo zda se mají časem biologicky rozložit. Některé polymerní materiály nemohou být hlavní strukturní složkou konečných materiálů a výrobků, jako jsou polymerní nátěrové hmoty, barvy, inkousty a lepidla. Uvedené materiály by tato směrnice neměla řešit, a neměly by tudíž být do definice zahrnuty.

(8)  Plastové výrobky na jedno použití mohou být vyráběny z široké škály plastů. Plasty se zpravidla definují jako polymerní materiály, k nimž mohly být přidány přísady. Tato definice by však zahrnovala i některé přírodní polymery. Nemodifikované přírodní polymery by neměly být zahrnuty, jelikož se v životním prostředí vyskytují přirozeně. Proto by definice polymeru v čl. 3 bodě 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 měla být upravena a pro účely této směrnice by měla být zavedena samostatná definice. Plasty vyrobené za použití modifikovaných přírodních polymerů nebo plasty vyrobené z biologických, fosilních či syntetických výchozích látek se v přírodě běžně nevyskytují, a měla by je proto řešit tato směrnice. Upravená definice plastů by tudíž měla zahrnovat výrobky z kaučuku na bázi polymerů, bioplasty a biologicky rozložitelné plasty bez ohledu na to, zda jsou získávány z biomasy anebo zda se mají časem biologicky rozložit. Některé polymerní materiály nemohou být hlavní strukturní složkou konečných materiálů a výrobků, jako jsou polymerní nátěrové hmoty, výstelky či vrstvy, barvy, inkousty a lepidla. Uvedené materiály by tato směrnice neměla řešit, a neměly by tudíž být do definice zahrnuty.

_________________

_________________

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Pro některé plastové výrobky na jedno použití ještě nejsou snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy a očekává se, že spotřeba většiny takových plastových výrobků na jedno použití poroste. V zájmu zvrácení tohoto vývoje a podpory zaměření úsilí na udržitelnější řešení by se od členských států mělo vyžadovat, aby přijaly nezbytná opatření k dosažení významného snížení spotřeby těchto výrobků, aniž by byly ohroženy požadavky týkající se hygieny nebo bezpečnosti potravin, správné hygienické praxe, správné výrobní praxe, informovanosti spotřebitele nebo sledovatelnosti stanovené v právních předpisech EU v oblasti potravin.

(11)  Pro některé plastové výrobky na jedno použití ještě nejsou snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy a očekává se, že spotřeba většiny takových plastových výrobků na jedno použití poroste. V zájmu podpory zaměření úsilí na udržitelnější řešení by se od členských států mělo vyžadovat, aby přijaly nezbytná opatření k dosažení významného snížení spotřeby těchto výrobků, jako je tomu v případě plastových tašek podle nařízení 94/62/ES, aniž by byl dotčen článek 18 směrnice 94/62/ES a aniž by byly ohroženy požadavky týkající se hygieny nebo bezpečnosti potravin, správné hygienické praxe, správné výrobní praxe, informovanosti spotřebitele nebo sledovatelnosti stanovené v právních předpisech EU v oblasti potravin44. Členské státy by měly podporovat používání výrobků k opakovanému použití, které jsou vhodné pro oběhové hospodářství, aniž by ohrozily volný pohyb zboží na vnitřním trhu a aniž by narušily hospodářskou soutěž mezi výrobci z EU a ze třetích zemí. Všechna opatření zaměřená na výrazné snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití by měla být přiměřená cílům této směrnice.  Tato opatření by měla brát v úvahu dopad výrobků během jejich celého životního cyklu.

__________________

__________________

 

43a Směrnice 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10–23).

44 Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1), nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a další příslušné právní předpisy o bezpečnosti, hygieně a označování potravin (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).

44 Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1), nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a další příslušné právní předpisy o bezpečnosti, hygieně a označování potravin (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. .4-17).

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Členské státy by měly být v souladu se směrnicí 94/62/ES povinny Komisi informovat o všech návrzích opatření týkajících se obalů před jejich přijetím, aby se ověřilo, zda by nemohla vytvořit překážky pro fungování vnitřního trhu.

Odůvodnění

Je důležité zajistit konzistentnost směrnice 94/62/ES, zejména článku 16 (oznamování) a článku 18 (volné uvádění na trh) s touto směrnicí, pokud se jedná o plastové obaly na jedno použití a ochranu vnitřního trhu s obaly.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Některé plastové výrobky na jedno použití končí v životním prostředí v důsledku nevhodného způsobu odstraňování vhazováním do kanalizace nebo jiného nevhodného uvolňování do životního prostředí. Plastové výrobky na jedno použití, které se často odstraňují vhazováním do kanalizace nebo jiným nevhodným způsobem, by proto měly být předmětem požadavků na označování. Označení by mělo spotřebitele informovat o vhodných možnostech odstraňování odpadů anebo o možnostech odstraňování odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, anebo o nepříznivých dopadech nevhodným způsobem odstraněných odpadků na životní prostředí. Komise by měla být zmocněna ke stanovení harmonizovaného formátu označování a při tom by měla v příslušných případech ověřit, jak navrhované označování vnímají reprezentativní vzorky spotřebitelů, aby bylo zajištěno, že je efektivní a jasně srozumitelné.

(14)  Některé plastové výrobky na jedno použití končí v životním prostředí v důsledku nevhodného způsobu odstraňování vhazováním do kanalizace nebo jiného nevhodného uvolňování do životního prostředí. Plastové výrobky na jedno použití, které se často odstraňují vhazováním do kanalizace nebo jiným nevhodným způsobem, by proto měly být předmětem požadavků na označování. Označení by mělo spotřebitele informovat o vhodných možnostech odstraňování odpadů anebo o možnostech odstraňování odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, anebo o nepříznivých dopadech nevhodným způsobem odstraněných odpadků na životní prostředí. Komise by měla být zmocněna ke stanovení harmonizovaného formátu označování, například loga, a při tom by měla v příslušných případech ověřit, jak navrhované označování vnímají reprezentativní vzorky spotřebitelů, aby bylo zajištěno, že je efektivní a jasně srozumitelné. V rámci tohoto procesu by Komise měla zohlednit stávající odvětvové dobrovolné dohody, které byly za tímto účelem přijaty. Mimoto by členské státy měly stanovit pravidla pro odrazující pokuty a sankce, které by se vztahovaly na osoby odpovědné za zanášení tohoto odpadu životního prostředí.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Co se týče plastových výrobků na jedno použití, pro něž neexistují snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, členské státy by měly v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ rovněž zavést systémy rozšířené odpovědnosti výrobce za účelem pokrytí nákladů na nakládání s odpady a odklízení odpadků i nákladů na osvětová opatření, jejichž cílem je předcházet znečišťování životního prostředí odpadky a toto znečišťování omezovat.

(15)  Co se týče plastových výrobků na jedno použití, pro něž neexistují snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, členské státy by měly v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ rovněž zavést systémy rozšířené odpovědnosti výrobce za účelem pokrytí nezbytných nákladů na nakládání s odpady v souladu s články 8 a 8a směrnice 2008/98/ES 2/ES a článkem 7 směrnice 94/62/ES i nákladů na osvětová opatření, jejichž cílem je předcházet znečišťování životního prostředí odpadky a toto znečišťování omezovat.

Odůvodnění

Boj proti znečišťování odpadky by měl být úsilím příslušných orgánů, výrobců a spotřebitelů. Odstranění problému znečištění odpadky se nevyřeší platbami na odstranění znečistění ze strany výrobců, ale odlišným chováním spotřebitelů, jehož se dosahuje výchovou spotřebitelů a vymáháním stávajících právních předpisů. Předcházení znečištění odpadky je mnohem účinnější.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Musí se zajistit jednotné provádění opatření rozšířené odpovědnosti výrobce s cílem vyhnout se narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b)  Ekonomické pobídky mohou ovlivnit volbu spotřebitele, podnítit specifické zvyklosti spotřebitele nebo od nich spotřebitele odrazovat, a mohou tak být použity jako efektivní preventivní nástroj pro snížení dopadu některých plastů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Velký podíl plastů mezi odpadky v mořích pocházejících z opuštěných, ztracených a vyhozených lovných zařízení obsahujících plasty značí, že stávající právní požadavky46 neposkytují dostatečnou motivaci k vracení uvedených lovných zařízení na pevninu za účelem sběru a zpracování. Systém nepřímých poplatků, jehož zavedení předpokládá právo Unie o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, nepodněcuje lodě k tomu, aby vyhazovaly odpad do moře, a zajišťuje právo na předání odpadu. Uvedený systém by však měl být doplněn dalšími finančními pobídkami, které rybáře budou motivovat k tomu, aby přiváželi odpadní lovná zařízení na pevninu, aby se zamezilo jakémukoli případnému nárůstu nepřímého poplatku za odpad, který má být uhrazen. Jelikož plastové součásti lovných zařízení mají vysoký recyklační potenciál, členské státy by měly v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ zavést rozšířenou odpovědnost výrobce pro lovná zařízení obsahující plasty v zájmu usnadnění odděleného sběru odpadních lovných zařízení a financování řádného nakládání s odpady z takových lovných zařízení, a to zejména recyklace.

(16)  Velký podíl plastů mezi odpadky v mořích pocházejících z opuštěných, ztracených a vyhozených lovných zařízení obsahujících plasty značí, že stávající právní požadavky46 neposkytují dostatečnou motivaci k vracení uvedených lovných zařízení na pevninu za účelem sběru a zpracování. Systém nepřímých poplatků, jehož zavedení předpokládá právo Unie o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, nepodněcuje lodě k tomu, aby vyhazovaly odpad do moře, a zajišťuje právo na předání odpadu. Uvedený systém však není natolik efektivní, aby rybáři přiváželi svá odpadní lovná zařízení na pevninu. Jelikož plastové součásti lovných zařízení mají vysoký recyklační potenciál, členské státy by měly v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ zavést rozšířenou odpovědnost výrobce pro lovná zařízení obsahující plasty v zájmu financování řádného nakládání s odpady z takových lovných zařízení, a to zejména recyklace. Mimoto by Komise a členské státy měly spolupracovat na vytvoření mechanismu pro snižování odpadních lovných zařízení a usnadnění tříděného sběru odpadních lovných zařízení.

__________________

__________________

46 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, směrnice 2000/59/ES a směrnice 2008/98/ES.

46 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, směrnice 2000/59/ES a směrnice 2008/98/ES.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Aby se zabránilo vyhazování odpadků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiným nevhodným formám odstraňování odpadů vedoucím ke znečištění moří odpadky obsahujícími plasty, musí být spotřebitelé řádně informováni o nejvhodnějších dostupných možnostech odstranění odpadů anebo o možnostech odstranění odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, dále o osvědčených postupech týkajících se odstraňování odpadů a dopadu nevhodných způsobů odstraňování odpadů na životní prostředí i o obsažených plastech v některých plastových výrobcích na jedno použití a lovných zařízeních. Členské státy by proto měly být povinny přijmout osvětová opatření, která zajistí, že jsou tyto informace spotřebitelům poskytovány. Informace by neměly obsahovat reklamní obsah podněcující spotřebitele k používání plastových výrobků na jedno použití. Členské státy by měly mít možnost zvolit si opatření, která jsou nejvhodnější s ohledem na povahu výrobku nebo jeho použití. Náklady na osvětová opatření by měli hradit výrobci plastových výrobků na jedno použití a lovných zařízení obsahujících plasty v rámci své povinnosti rozšířené odpovědnosti výrobce.

(18)  Aby se zabránilo vyhazování odpadků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiným nevhodným formám odstraňování odpadů vedoucím ke znečištění moří odpadky obsahujícími plasty, musí být spotřebitelé řádně informováni o nejvhodnějších dostupných možnostech odstranění odpadů anebo o možnostech odstranění odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, dále o osvědčených postupech týkajících se odstraňování odpadů a dopadu nevhodných způsobů odstraňování odpadů na životní prostředí i o obsažených plastech v některých plastových výrobcích na jedno použití a lovných zařízeních. Členské státy by proto měly být povinny přijmout osvětová opatření, včetně vzdělávacích kampaní ve školách, která zajistí, že jsou tyto informace spotřebitelům poskytovány, s cílem povzbudit je ke změně chování a k aktivnější účasti na předcházení znečišťování moří odpadem. Členské státy by měly mít možnost zvolit si opatření, která jsou nejvhodnější s ohledem na regionální podmínky, povahu výrobku nebo jeho použití. Musí být věnována řádná péče tomu, aby nedocházelo k žádným narušením hospodářské soutěže mezi domácími výrobci plastových výrobků na jedno použití a lovných zařízení obsahujících plasty a jejich konkurenty ze třetích zemí, jimž je dovoleno prodávat své výrobky na jednotném trhu. Do osvětových opatření by se měli v rámci svých povinností zapojit výrobci plastových výrobků na jedno použití a lovných zařízení obsahujících plasty. Výrobci nebudou povinni hradit náklady na tyto osvětové kampaně. Boj proti znečišťování odpadky by měl být sdíleným úsilím příslušných orgánů, výrobců a spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  V souladu s bodem 22 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201648 by Komise měla provést hodnocení této směrnice. Uvedené hodnocení by mělo vycházet ze zkušeností získaných a údajů shromážděných během provádění této směrnice a údajů shromážděných v souladu se směrnicí 2008/56/ES nebo směrnicí 2008/98/ES. Hodnocení by mělo poskytnout základ pro posouzení případných dalších opatření a toho, zda je vzhledem k monitorování odpadků v mořích v Unii potřeba revidovat přílohu obsahující výčet plastových výrobků na jedno použití. Hodnocení by mělo též zvážit, zda vědecký a technický pokrok, ke kterému mezitím došlo, včetně vývoje biologicky rozložitelných materiálů a vypracování kritérií nebo normy týkajících se biologické rozložitelnosti plastů v mořském prostředí, jak předpokládá evropská strategie pro plasty, umožňuje stanovit normu týkající se biologické rozložitelnosti některých plastových výrobků na jedno použití v mořském prostředí. Tato norma by zahrnovala normu pro testování, zda by se plasty vlivem fyzického a biologického rozkladu v mořském prostředí plně rozložily na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu za dostatečně krátkou dobu, aby nebyly škodlivé pro mořský život a aby nedocházelo k hromadění plastů v životním prostředí. V takovém případě by plastové výrobky splňující uvedenou normu mohly být vyňaty ze zákazu uvádění na trh. Přestože evropská strategie pro plasty již stanoví opatření v této oblasti, uznává též problémy spojené s vymezením regulačního rámce pro plasty s biologicky rozložitelnými vlastnostmi s ohledem na různé podmínky v mořích.

(22)  V souladu s bodem 22 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201648 by Komise měla provést hodnocení této směrnice. Uvedené hodnocení by mělo vycházet ze zkušeností získaných a údajů shromážděných během provádění této směrnice a údajů shromážděných v souladu se směrnicí 2008/56/ES nebo směrnicí 2008/98/ES. Hodnocení by mělo poskytnout základ pro posouzení případných dalších opatření a toho, zda je vzhledem k monitorování odpadků v mořích v Unii potřeba revidovat přílohu obsahující výčet plastových výrobků na jedno použití. Hodnocení by mělo též zvážit, zda vědecký a technický pokrok, ke kterému mezitím došlo, včetně vývoje biologicky rozložitelných materiálů a vypracování kritérií nebo normy týkajících se biologické rozložitelnosti plastů v mořském prostředí, jak předpokládá evropská strategie pro plasty, umožňuje stanovit normu týkající se biologické rozložitelnosti některých plastových výrobků na jedno použití v mořském prostředí. Tato norma by zahrnovala normu pro testování, zda by se plasty vlivem fyzického a biologického rozkladu v mořském prostředí plně rozložily na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu za dostatečně krátkou dobu, aby nebyly škodlivé pro mořský život a aby nedocházelo k hromadění plastů v životním prostředí. V takovém případě by plastové výrobky splňující uvedenou normu mohly být vyňaty ze zákazu uvádění na trh. Přestože evropská strategie pro plasty již stanoví opatření v této oblasti, uznává též problémy spojené s vymezením regulačního rámce pro plasty s biologicky rozložitelnými vlastnostmi s ohledem na různé podmínky v mořích. Hodnocení by mělo též posoudit hospodářský dopad na odvětví, na která bude mít tato směrnice největší dopad, včetně nákladů na dodržování předpisů.

__________________

__________________

48 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

48 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je předcházet dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, zejména na vodní prostředí, a na lidské zdraví a omezovat jej, jakož i podporovat přechod k oběhovému hospodářství pomocí inovativních obchodních modelů, výrobků a materiálů, a tím též přispívat k účinnému fungování vnitřního trhu.

Cílem této směrnice je předcházet dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, zejména na vodní prostředí, a na lidské zdraví a výrazně jej omezit, jakož i posilovat vedoucí úlohu EU při přechodu k oběhovému hospodářství pomocí inovativních a udržitelných obchodních modelů, výrobků a netoxických materiálů, a tím též přispívat k účinnému fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření k dosažení významného snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedených v části A přílohy na svém území do … [šest let po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu].

Aniž je dotčen článek 18 směrnice 94/62/ES, přijmou členské státy nezbytná opatření k dosažení významného snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedených v části A přílohy na svém území do … [čtyři roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu].

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby byly zavedeny systémy rozšířené odpovědnosti výrobce pro všechny plastové výrobky na jedno použití uvedené v části E přílohy, které jsou uváděny na trh Unie, v souladu s ustanoveními o rozšířené odpovědnosti výrobce ve směrnici 2008/98/ES.

1.  Členské státy zavedou systémy rozšířené odpovědnosti výrobce pro všechny plastové výrobky na jedno použití uvedené v části E přílohy, které jsou uváděny na trh Unie, aniž by došlo k jakémukoli narušení soutěže a pod podmínkou, že s dováženými i tuzemskými výrobky je zacházeno tak, že mají stejný vliv na tržní ceny. Musí být zajištěn soulad s ustanoveními o rozšířené odpovědnosti výrobce ve směrnici 2008/98/ES.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S ohledem na systémy zavedené v souladu s odstavcem 1 členské státy zajistí, aby výrobci plastových výrobků na jedno použití uvedených v části E přílohy hradili náklady na sběr odpadu tvořeného uvedenými plastovými výrobky na jedno použití a na jejich následnou přepravu a zpracování, včetně nákladů na odklízení odpadků a nákladů na osvětová opatření uvedená v článku 10 týkající se těchto výrobků.

S ohledem na systémy zavedené v souladu s odstavcem 1 členské státy zajistí, aby výrobci plastových výrobků na jedno použití uvedených v části E přílohy hradili náklady nezbytné na sběr odpadu tvořeného uvedenými plastovými výrobky na jedno použití a na jejich následnou přepravu a zpracování, jak je definováno v článku 8 a 8a směrnice 2008/98/ES, včetně nákladů na odklízení odpadků a nákladů na osvětová opatření uvedená v článku 10 týkající se těchto výrobků.

Odůvodnění

Boj proti znečišťování odpadky by měl být úsilím příslušných orgánů, výrobců a spotřebitelů. Odstranění problému znečištění odpadky se nevyřeší platbami na odstranění znečistění ze strany výrobců, ale odlišným chováním spotřebitelů, jehož se dosahuje výchovou spotřebitelů a vymáháním stávajících právních předpisů. Předcházení znečištění odpadky je mnohem účinnější.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise zveřejní pokyny pro provádění veškerých opatření, včetně rozdělení nákladů, týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce v souladu s tímto článkem.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Příslušný orgán zajistí, aby náklady pro výrobce týkající se rozšířené odpovědnosti výrobce byly přiměřené a aby o nich byly dotčené subjekty pravidelně informovány přístupným a transparentním způsobem.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  stanovit cíle pro tříděný sběr pro příslušné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce.

b)  stanovit cíle pro tříděný sběr pro příslušné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce nebo

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) zavést systémy sběru odpadu, které prokázaly svou účinnosti a o nichž se domnívají, že jsou vhodné pro splnění stanovených cílů.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy mohou mj. přijmout v případě potřeby osvětová opatření. Tato osvětová opatření by se mohla realizovat např. ve školách nebo v podnicích.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Koordinace opatření

Koordinace opatření mezi členskými státy

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Koordinace opatření na mezinárodní úrovni

 

Komise ve spolupráci s členskými státy usiluje o mezinárodní koordinaci opatření k omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí a k podpoře přechodu na udržitelné ekonomické modely.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise provede hodnocení této směrnice do … [šest let po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu]. Hodnocení vychází z informací dostupných v souladu s článkem 13. Členské státy Komisi poskytnou veškeré doplňující informace nezbytné pro účely hodnocení a vypracování zprávy uvedené v odstavci 2.

1.  Komise provede hodnocení této směrnice do … [pět let po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu]. Hodnocení vychází z informací dostupných v souladu s článkem 13. Členské státy Komisi poskytnou veškeré doplňující informace nezbytné pro účely hodnocení a vypracování zprávy uvedené v odstavci 2.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  hospodářský dopad na odvětví, jež jsou touto směrnicí nejvíce dotčena, a hospodářský dopad a náklady na dodržování předpisů odpovídají odhadům uvedeným v posouzení dopadu vypracovaném Komisí.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  provádění této směrnice nějakým způsobem negativně neovlivnilo konkurenceschopnost odvětví, která jsou tímto návrhem nejvíc dotčena, ve srovnání s jejich konkurenty mimo EU.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Příloha I – část D – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu, péči o domácnost a průmyslové účely.

–  Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu, péči o domácnost a průmyslové účely, a odpadní předvlhčený toaletní papír.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Příloha I – část D – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

- Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.

Odůvodnění

Cigaretové nedopalky jsou druhými nejběžnějšími předměty, které se nacházejí na plážích, přičemž jediný cigaretový nedopalek znečistí minimálně 500 litrů vody. Proto je velmi důležité, aby si byli spotřebitelé vědomi důsledků neuvážlivého odhazování cigaret na ulicích.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

Referenční údaje

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Barbara Kappel

20.6.2018

Projednání ve výboru

3.9.2018

24.9.2018

 

 

Datum přijetí

24.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

19

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

25

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marcus Pretzell, Marco Zanni

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen

19

-

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

0

VERTS/ALE

Ernest Urtasun

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (27.9.2018)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Zpravodajka: Barbara Kappel

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Předcházení znečišťování moří odpadky tvořenými plastovými výrobky na jedno použití a lovnými zařízeními obsahujícími plasty, jakož i jeho omezování, doplňují zvláštní opatření týkající se mikroplastů, s nimiž počítá strategie EU pro plasty. Poté, co byla v roce 2015 řešena otázka plastových sáčků, bylo u deseti plastových výrobků na jedno použití a lovných zařízení (tzv. makroplastů) zjištěno, že tvoří 70 % plastového odpadu v evropských mořích. Je důležité, aby EU přijala odpovídající opatření s cílem řešit environmentální aspekty odpadu v mořích skrze snížení objemu plastů v oceánech a na pobřeží a zároveň se důkladně zaměřila na širší souvislosti začlenění plastů do oběhového hospodářství.

Odpad v mořích je celosvětový problém, který sahá daleko za hranice EU, přičemž tuto výzvu pro naši planetu může v plné míře vyřešit pouze globální dohoda. Studie ukazují, že 80 % odpadu v mořích pochází pouze z 20 zemí, přičemž žádná z nich není členským státem EU. Zpravodajka proto vyzývá k přijetí celosvětového postoje za účelem boje proti znečištění plasty a naléhavě vyzývá k přijetí nezbytných opatření na úrovni skupin G7 a G20, jakož i k provádění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Kromě toho by nadnárodní věřitelé a mezinárodní finanční korporace měli napřít své úsilí směrem k opatřením na snížení objemu odpadu v mořích prostřednictvím cílených programů pro nakládání s odpadem v rámci oběhového hospodářství.

Informovanost spotřebitelů představuje navíc klíčový prvek pro úspěšné omezení plastových výrobků na jedno použití. Zpravodajka je přesvědčena, že kampaně zaměřené na zvyšování informovanosti veřejnosti spolu se vzděláváním slouží jako nástroj pro dosažení trvalých výsledků v souvislosti s opatřeními zavazujícími členské státy a průmyslové odvětví.

V analýze Komise se odhaduje, že jí navrhované možnosti zahrnující zákaz určitých plastových výrobků na jedno použití a cíle pro jejich omezování, rozšířená odpovědnost výrobce, opatření týkající se navrhování výrobků a iniciativy na vracení zařízení pro rybáře by znamenaly úsporu odpovídající 2,6 milionů tun CO2 a zabránily by škodám na životním prostředí ve výši 11 miliard EUR. Náklady pro podniky na dodržování předpisů by dosáhly 2 miliard EUR a nakládání s odpady by vyžadovalo 510 miliard EUR. Spotřebitelé by ušetřili okolo 6,5 miliard EUR, přičemž systém vratných záloh či obdobný systém by pro ně znamenal vynaložit dodatečných 1,4 miliard EUR. Komise odhaduje, že dodatečné náklady pro odvětví rybolovu se v nejlepším případě vyšplhají na 0,16 % zisku. Avšak Komise nepředkládá údaje o nákladech na zavedení rozšířené odpovědnosti výrobce plně přenesených na koncového spotřebitele.

Zpravodajka si přeje zdůraznit, že podle obecné zásady by politické opatření „zákazu“ určitých druhů výrobků mělo být až krajním řešením. V každém případě by byl vhodnější přístup založený na zpřísnění norem, v jejichž důsledku by měly být určité znečišťující výrobky vytěsněny z trhu, ale které by zároveň podporovaly výzkum, vývoj a inovaci nákladově účinněji recyklovatelných, biologicky rozložitelných nebo neškodných výrobků. Tyto nové normy by měly být zavedeny v odpovídajícím časovém rámci s cílem zajistit, aby malé a střední podniky mohly upravit svůj obchodní model, neboť velká část 50 000 společností představujících odvětví zpracovatelů plastů v EU jsou malé a střední podniky.

Řešení problému znečištění moří odpadky může přinést ekonomické příležitosti. Podniky mohou posílit svou konkurenceschopnost tím, že přispějí skrze inovace, výzkum a vývoj k vytvoření dekarbonizovaného hospodářství účinně využívajícího zdroje. Investování do prevence vzniku plastového odpadu v mořích, udržitelné alternativní materiály, výrobky a obchodní modely mohou pomoci vytvořit pracovní místa a prohloubit dovednosti na poli vědy a techniky. Zatímco je iniciativa na omezení plastových výrobků na jedno použití vítána, je k zajištění proporcionality zapotřebí vyváženého přístupu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy a článek 114, pokud jde o obaly ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 94/62/ES,

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Vysoká funkčnost a relativně nízká cena plastů znamenají, že tento materiál je v každodenním životě všudypřítomný v čím dál větší míře. Vzhledem k tomu, že se stále častěji používá v krátkodobých aplikacích, které nejsou určeny k opakovanému použití nebo nákladově efektivní recyklaci, související výrobní a spotřební vzorce jsou stále více neúčinné a lineární. V souvislosti s akčním plánem32 pro oběhové hospodářství proto Komise v evropské strategii pro plasty dospěla k závěru, že je nutné řešit nepřetržitý nárůst vzniku plastových odpadů33 a jejich únik do životního prostředí, a to zejména do mořského prostředí, aby bylo možné vybudovat skutečně oběhový životní cyklus plastů.

(1)  Vysoká funkčnost a relativně nízká cena plastů znamenají, že tento materiál je v každodenním životě všudypřítomný v čím dál větší míře. Vzhledem k tomu, že se stále častěji používá v krátkodobých aplikacích, které nejsou určeny k opakovanému použití nebo nákladově efektivní recyklaci, související výrobní a spotřební vzorce jsou stále více neúčinné a lineární. V souvislosti s akčním plánem32 pro oběhové hospodářství proto Komise v evropské strategii pro plasty dospěla k závěru, že je nutné řešit nepřetržitý nárůst vzniku plastových odpadů33 a jejich únik do životního prostředí, a to zejména do mořského prostředí, aby bylo možné vybudovat skutečně oběhový životní cyklus plastů. Veškeré další snahy v oblasti plastů se musí zakládat na nedávno přijatých právních předpisech EU o oběhovém hospodářství a musí s nimi být plně v souladu a vhodně zapadat do systému, který tvoří.

__________________

__________________

32 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství“ (COM(2015)0614 final).

32 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství“ (COM(2015)0614 final).

33 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ (COM(2018) 28 final).

33 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ (COM(2018) 28 final).

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Nedávno přijaté právní předpisy EU o odpadech, konkrétně směrnice 2008/98/EU, směrnice 94/62/EU a směrnice 1999/31/EU, stanovují komplexní systém statistiky shromažďování a recyklace odpadů, jednoznačné cíle recyklace některých toků odpadů včetně plastů a hierarchii způsobů nakládání s odpady. Rovněž stanovují pobídky k přechodu na více oběhové hospodářství, širší využívání recyklovaných materiálů a vymezuje povinnosti výrobce v rámci minimálních požadavků na rozšířenou odpovědnost výrobce. Cílem směrnice není nahradit tento systém, ale spíše jej doplnit opatřeními zabývajícími se konkrétním problémem znečištění moří odpadky.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Hospodářská prosperita Unie je neoddělitelně spjata s dlouhodobou udržitelností životního prostředí. Zvýšení udržitelnosti hospodářských modelů členských států může přinést nové příležitosti pro inovace, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Výzvy spojené se zpracováním plastového odpadu se mohou stát příležitostí pro evropský průmysl, aby globálně zaujal vedoucí postavení v oblasti řešení problémů s přechodem na oběhové hospodářství.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Přístupy v duchu oběhového hospodářství, které upřednostňují opakovaně použitelné výrobky a systémy opětovného použití, povedou k omezení objemu produkovaných odpadů a taková prevence stojí na vrcholu hierarchie způsobů nakládání s odpady zakotvené v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.34Uvedené přístupy jsou též v souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 1235, zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby, který stanovila Organizace spojených národů.

(2)  Přístupy v duchu oběhového hospodářství, které vedle recyklovatelnosti výrobků upřednostňují opakovaně použitelné výrobky a systémy opětovného použití, povedou k omezení objemu produkovaných odpadů a taková prevence stojí na vrcholu hierarchie způsobů nakládání s odpady zakotvené v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES34. Uvedené přístupy jsou též v souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 1235, zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby, který stanovila Organizace spojených národů.

_________________

_________________

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

35 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 25. září 2015.

35 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 25. září 2015.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Odpadky v mořích neznají hranice a jsou uznávány jako celosvětový problém. Omezování znečištění moří odpadky je klíčovým krokem k dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 stanoveného Organizací spojených národů, který vyžaduje chránit a udržitelným způsobem využívat oceány, moře a mořské zdroje za účelem udržitelného rozvoje.36 Unie musí plnit svoji roli při řešení problematiky odpadků v mořích a své úsilí zaměřit na tvorbu norem ve světovém měřítku. V této souvislosti Unie v zájmu koordinované činnosti spolupracuje s partnery na mnoha mezinárodních fórech, jako jsou skupiny G20, G7 a Organizace spojených národů. Součástí úsilí Unie v daném ohledu je i tato iniciativa.

(3)  V mořích a oceánech planety se nahromadilo 150 milionů tun plastu a mikroplastu, což závažně poškozuje mořskou faunu a flóru, klima a světovou biologickou rozmanitost. Odpadky v mořích neznají hranice a jsou uznávány jako celosvětový problém. Omezování znečištění moří odpadky je klíčovým krokem k dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 stanoveného Organizací spojených národů, který vyžaduje chránit a udržitelným způsobem využívat oceány, moře a mořské zdroje za účelem udržitelného rozvoje.36 Unie musí plnit svoji roli při řešení problematiky odpadků v mořích a své úsilí zaměřit na tvorbu norem ve světovém měřítku, přičemž musí zachovat spravedlivé konkurenční prostředí pro svůj průmysl. V této souvislosti by Unie v zájmu koordinované činnosti měla usilovat o to, aby závazky v této věci přijali partneři na mezinárodní úrovni, jako jsou skupiny G20, G7 a Organizace spojených národů. Tato iniciativa je součástí úsilí Unie o snížení množství odpadu v zájmu udržitelného hospodářství.

__________________

__________________

36 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 25. září 2015.

36 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 25. září 2015.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Navzdory úsilí EU v podobě diplomatické činnosti v oblasti změny klimatu a mezinárodní spolupráce je situace v některých třetích zemích stále znepokojivá. EU musí zvýšit své úsilí na úrovni mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí. EU musí plnit svou úlohu zprostředkovatele a průkopníka na poli environmentální politiky a nakládání s odpady. EU by se měla snažit předávat zkušenosti, šířit know-how a technologie pro řešení znečištění plastovými odpadky a o výměnu osvědčených postupů v oblasti ochrany vodního prostředí, jeho čištění a prevence znečištění plastovými odpadky.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Plasty v Unii tvoří 80 až 85 % odpadků v mořích, měřeno podle počtu odpadků vyplavených na pláže, přičemž plastové výrobky na jedno použití představují 50 % a výrobky spojené s rybolovem 27 %. Plastové výrobky na jedno použití zahrnují rozmanitou škálu běžně používaných rychloobrátkových spotřebních výrobků, které se vyhazují po jednom použití za účelem, pro který byly poskytnuty, zřídka se recyklují a obvykle se z nich stanou odpadky. Významná část lovných zařízení uváděných na trh se nesbírá jako odpad za účelem zpracování. Plastové výrobky na jedno použití a lovná zařízení obsahující plasty tudíž představují obzvlášť vážný problém v souvislosti se znečišťováním moří odpadky a závažné riziko pro mořské ekosystémy, biologickou rozmanitost a potenciálně pro lidské zdraví a poškozují činnosti, jako je cestovní ruch, rybolov a lodní doprava.

(5)  Plasty v Unii tvoří 80 až 85 % odpadků v mořích, měřeno podle počtu odpadků vyplavených na pláže, přičemž plastové výrobky na jedno použití představují 50 % a výrobky spojené s rybolovem 27 %. Plastové výrobky na jedno použití zahrnují rozmanitou škálu běžně používaných rychloobrátkových spotřebních výrobků, které se vyhazují po jednom použití za účelem, pro který byly poskytnuty, zřídka se recyklují a obvykle se z nich stanou odpadky. Významná část lovných zařízení uváděných na trh se nesbírá jako odpad za účelem zpracování. Plastové výrobky na jedno použití a lovná zařízení obsahující plasty tudíž představují obzvlášť vážný problém v souvislosti se znečišťováním moří odpadky a závažné riziko pro mořské ekosystémy, biologickou rozmanitost a potenciálně pro lidské zdraví a zdraví zvířat. Rovněž poškozují činnosti, jako je cestovní ruch, rybolov a lodní doprava, zejména v pobřežních oblastech a na ostrovech.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Stávající právní předpisy Unie40 a politické nástroje poskytují určitá regulační řešení problému odpadků v mořích. Konkrétně, plastové odpady jsou předmětem celkových opatření a cílů Unie v oblasti nakládání s odpady, jako je recyklační cíl pro plastové obalové odpady a nedávno přijatý cíl ve strategii pro plasty42 zajistit do roku 2030, aby veškeré plastové obaly byly recyklovatelné. Dopad uvedených právních předpisů na odpadky v mořích však není dostatečný a vnitrostátní opatření pro předcházení znečišťování moří odpadky a pro jeho omezování se liší co do oblasti působnosti a úrovně ambicí. Navíc některá z těchto opatření, zejména omezení týkající se uvádění plastových výrobků na jedno použití na trh, mohou vytvářet překážky obchodu a narušit hospodářskou soutěž v Unii.

(6)  Stávající právní předpisy Unie40 a politické nástroje poskytují určitá regulační řešení problému odpadků v mořích. Konkrétně, plastové odpady jsou předmětem celkových opatření a cílů Unie v oblasti nakládání s odpady, jako je recyklační cíl pro plastové obalové odpady a nedávno přijatý cíl ve strategii pro plasty42 zajistit do roku 2030, aby veškeré plastové obaly byly recyklovatelné.

_________________

_________________

40 Směrnice 2008/98/ES, směrnice 2000/59/ES, směrnice 2000/60/ES, směrnice 2008/56/ES a nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

40 Směrnice 2008/98/ES, směrnice 2000/59/ES, směrnice 2000/60/ES, směrnice 2008/56/ES a nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

41 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).

41 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).

42 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ (COM(2018) 28 final).

42 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ (COM(2018) 28 final).

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  V zájmu zaměření úsilí pouze na oblasti, kde je to nejvíce potřeba, by tato směrnice měla zahrnovat pouze nejčastěji nacházené plastové výrobky na jedno použití, které by podle odhadů měly podle počtu kusů tvořit zhruba 86 % plastů na jedno použití nalezených na plážích v Unii.

(7)  V zájmu zaměření úsilí pouze na oblasti, kde je to nejvíce potřeba, by tato směrnice měla zahrnovat nejčastěji nacházené plastové výrobky na jedno použití, které by podle odhadů měly podle počtu kusů tvořit zhruba 86 % plastů na jedno použití nalezených na plážích v Unii, a lovná zařízení znečišťující moře, která způsobují významné škody. Kromě toho by členské státy měly v souvislosti s přechodem na oběhové hospodářství usilovat o celkové snížení spotřeby všech výrobků a obalů na jedno použití. Přitom je třeba vyvarovat se jakékoli diskriminace.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Plastové výrobky na jedno použití mohou být vyráběny z široké škály plastů. Plasty se zpravidla definují jako polymerní materiály, k nimž mohly být přidány přísady. Tato definice by však zahrnovala i některé přírodní polymery. Nemodifikované přírodní polymery by neměly být zahrnuty, jelikož se v životním prostředí vyskytují přirozeně. Proto by definice polymeru v čl. 3 bodě 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 měla být upravena a pro účely této směrnice by měla být zavedena samostatná definice. Plasty vyrobené za použití modifikovaných přírodních polymerů nebo plasty vyrobené z biologických, fosilních či syntetických výchozích látek se v přírodě běžně nevyskytují, a měla by je proto řešit tato směrnice. Upravená definice plastů by tudíž měla zahrnovat výrobky z kaučuku na bázi polymerů, bioplasty a biologicky rozložitelné plasty bez ohledu na to, zda jsou získávány z biomasy anebo zda se mají časem biologicky rozložit. Některé polymerní materiály nemohou být hlavní strukturní složkou konečných materiálů a výrobků, jako jsou polymerní nátěrové hmoty, barvy, inkousty a lepidla. Uvedené materiály by tato směrnice neměla řešit, a neměly by tudíž být do definice zahrnuty.

(8)  Plastové výrobky na jedno použití mohou být vyráběny z široké škály plastů. Plasty se zpravidla definují jako polymerní materiály, k nimž mohly být přidány přísady. Tato definice by však zahrnovala i některé přírodní polymery. Nemodifikované přírodní polymery by neměly být zahrnuty, jelikož se v životním prostředí vyskytují přirozeně. Tudíž by definice polymeru v čl. 3 bodě 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 měla být upravena a pro účely této směrnice by měla být zavedena samostatná definice. Plasty vyrobené za použití modifikovaných přírodních polymerů nebo plasty vyrobené z biologických, fosilních či syntetických výchozích látek se v přírodě běžně nevyskytují, a měla by je proto řešit tato směrnice. Upravená definice plastů by tudíž měla zahrnovat výrobky z kaučuku na bázi polymerů, bioplasty a biologicky rozložitelné plasty bez ohledu na to, zda jsou získávány z biomasy anebo zda se mají časem biologicky rozložit. Některé polymerní materiály nemohou být hlavní strukturní složkou konečných materiálů a výrobků, jako jsou polymerní nátěrové hmoty, barvy, inkousty a lepidla. Uvedené materiály by tato směrnice neměla řešit, a neměly by tudíž být do definice zahrnuty.

__________________

__________________

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Je nezbytné stanovit společnou definici biologicky rozložitelného a kompostovatelného plastu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Plastové výrobky by měly být vyráběny s ohledem na jejich celkovou životnost. Ekodesign plastových výrobků by měl vždy zohledňovat výrobní fázi, recyklovatelnost a případně možnost opětovného použití výrobku. Výrobci by měli být vybízeni, aby pokud možno k výrobě svých výrobků používali jednoduché nebo kompatibilní polymery, aby se zjednodušilo třídění a zvýšila recyklovatelnost, zejména v případě plastových obalů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Plastovým výrobkům na jedno použití by se mělo věnovat jedno či několik opatření v závislosti na různých faktorech, jako je dostupnost vhodných a udržitelnějších alternativ, proveditelnost změny spotřebních návyků a to, do jaké míry jsou již upraveny ve stávajících právních předpisech Unie.

(10)  Plastovým výrobkům na jedno použití by se mělo věnovat jedno či několik opatření v závislosti na různých faktorech, jako je dostupnost vhodných, udržitelnějšíchhospodářsky více životaschopných alternativ, proveditelnost změny spotřebních návyků a to, do jaké míry jsou již upraveny ve stávajících právních předpisech Unie. Navrhovaná opatření by měla vždy zohledňovat posouzení životního cyklu, aby se zabránilo polovičatým řešením, jež by měla v důsledku ještě horší nepříznivý dopad na různé složky životního prostředí nebo hospodářství, jako je například nahrazení plastů obdobným materiálem vyrobeným z biomateriálu, aniž by bylo k dispozici jednoznačné posouzení biologické rozložitelnosti tohoto materiálu včetně jeho biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí. Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení směrnice 94/62/ES týkající se plastových výrobků na jedno použití, které jsou považovány za obaly ve smyslu čl. 3 odst. 1 uvedené směrnice.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Konstatuje, že v zájmu přechodu z ekonomiky založené na fosilních palivech a z hlediska ochrany klimatu jsou plastové výrobky vyrobené z biologických látek udržitelnější alternativou k plastům vyrobeným z fosilních surovin. Proto by měly být podporovány pobídky určené k nahrazení materiálů vyrobených z fosilních surovin biologickými materiály. To je v souladu s cíli oběhového hospodářství, strategie pro biohospodářství a strategie pro plasty. Komise by měla při předkládání budoucího návrhu politiky zvážit zahrnutí pobídky k nahrazení, a – například při revizi směrnice o zadávání veřejných zakázek (směrnice 2014/24/EU) – stanovit kritéria pro plasty založená na jejich složení, míře recyklovatelnosti a nebezpečnosti.

Odůvodnění

Nařízení ve své stávající podobě není ohledně situace plastů vyrobených z biologických materiálů zřetelné. Přínosy používání biomateriálů k výrobě plastů by měly být uznány a podporovány, zejména příznivý účinek, který mají jako udržitelnější alternativa k plastům vyrobeným z polymerů, jakož i jejich podíl na snížení závislosti na fosilních surovinách.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Pro některé plastové výrobky na jedno použití ještě nejsou snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy a očekává se, že spotřeba většiny takových plastových výrobků na jedno použití poroste. V zájmu zvrácení tohoto vývoje a podpory zaměření úsilí na udržitelnější řešení by se od členských států mělo vyžadovat, aby přijaly nezbytná opatření k dosažení významného snížení spotřeby těchto výrobků, aniž by byly ohroženy požadavky týkající se hygieny nebo bezpečnosti potravin, správné hygienické praxe, správné výrobní praxe, informovanosti spotřebitele nebo sledovatelnosti stanovené v právních předpisech EU v oblasti potravin44.

(11)  Pro některé plastové výrobky na jedno použití ještě nejsou snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy a očekává se, že spotřeba většiny takových plastových výrobků na jedno použití poroste. V zájmu zvrácení tohoto vývoje a přechodu na udržitelnější řešení by se od členských států mělo vyžadovat, aby přijaly nezbytná opatření k dosažení významného snížení spotřeby těchto výrobků, aniž by byly ohroženy požadavky týkající se hygieny nebo bezpečnosti potravin, správné hygienické praxe, správné výrobní praxe, informovanosti spotřebitele nebo sledovatelnosti stanovené v právních předpisech EU v oblasti potravin44. Snížení celkové spotřeby výrobků na jedno použití má pro přechod na oběhové hospodářství zásadní význam.

_________________

_________________

44 Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1), nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a další příslušné právní předpisy o bezpečnosti, hygieně a označování potravin (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).

44 Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1), nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a další příslušné právní předpisy o bezpečnosti, hygieně a označování potravin (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Pro ostatní plastové výrobky na jedno použití jsou již snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, jež jsou též cenově přijatelné. Členské státy by měly být povinny zakázat uvádění těchto výrobků na trh Unie, aby omezily jejich nepříznivý dopad na životní prostředí. Tím by bylo podporováno používání uvedených snadno dostupných a udržitelnějších alternativ i inovativní řešení směřující k udržitelnějším obchodním modelům, opakovaně použitelné alternativy a nahrazování materiálů.

(12)  Pro ostatní plastové výrobky na jedno použití jsou již snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, jež jsou též cenově přijatelné. Aby omezily nepříznivý dopad těchto výrobků na životní prostředí, měly by být členské státy povinny zakázat nebo omezit uvádění výrobků na trh Unie v případě, že obsahují látky a materiály, pro které existují udržitelné a dostupné alternativy, pokud nesplňují normu pro biologickou rozložitelnost v moři stanovenou na úrovni EU na základě hodnotící zprávy Komise podle čl. 15 odst. 3 písm. c) této směrnice. Tím by bylo podporováno používání uvedených snadno dostupných a udržitelnějších alternativ i inovativní řešení směřující k udržitelnějším obchodním modelům, opakovaně použitelné alternativy a nahrazování materiálů. Je vhodné stanovit konkrétní kritéria pro posouzení životního cyklu takových alternativ a určit, zda splňují požadavky v současnosti uspokojované plastovými výrobky na jedno použití, zda jsou v souladu s právními předpisy EU o odpadech a zda zaručují větší udržitelnost.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Směrnice 94/62/ES ve znění směrnice (EU) 2015/720 stanoví požadavek, aby Komise do května 2017 provedla legislativní přezkum opatření na snížení spotřeby velmi lehkých plastových nákupních tašek na základě dopadu v rámci životního cyklu. Komise tento přezkum dosud neprovedla. Vzhledem k tomu, že se z těchto plastových tašek velmi často stává znečišťující odpad, je vhodné zavést opatření omezující jejich uvádění na trh, s výjimkou situací, kdy je jejich použití naprosto nezbytné. Velmi lehké plastové nákupní tašky by neměly být uváděny na trh jako obaly pro volně ložené potraviny, s výjimkou případů, kdy jsou obaly nezbytné z hygienických důvodů, jako je balení vlhkých potravin (např. syrového masa, ryb nebo mléčných výrobků), a v tom případě by se měly používat pouze biologicky rozložitelné a kompostovatelné tašky. Pro velmi lehké plastové nákupní tašky, na něž se uvedené omezení ohledně jejich uvádění na trh nevztahuje, zůstávají platná stávající ustanovení směrnice (EU) 2015/720.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  V souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady by členské státy měly přijmout opatření na podporu opakovaně použitelných alternativ k plastům na jedno použití, jako např. stanovením cílů, ekonomických pobídek, osvětovými kampaněmi a zajištěním široké dostupnosti těchto opakovaně použitelných alternativ.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  S ohledem na zprávu Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) z roku 2016 požádá Komise evropské normalizační organizace, aby vypracovaly normu pro biologickou rozložitelnost v mořích. 

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Některé plastové výrobky na jedno použití končí v životním prostředí v důsledku nevhodného způsobu odstraňování vhazováním do kanalizace nebo jiného nevhodného uvolňování do životního prostředí. Plastové výrobky na jedno použití, které se často odstraňují vhazováním do kanalizace nebo jiným nevhodným způsobem, by proto měly být předmětem požadavků na označování. Označení by mělo spotřebitele informovat o vhodných možnostech odstraňování odpadů anebo o možnostech odstraňování odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, anebo o nepříznivých dopadech nevhodným způsobem odstraněných odpadků na životní prostředí. Komise by měla být zmocněna ke stanovení harmonizovaného formátu označování a při tom by měla v příslušných případech ověřit, jak navrhované označování vnímají reprezentativní vzorky spotřebitelů, aby bylo zajištěno, že je efektivní a jasně srozumitelné.

(14)  Některé plastové výrobky na jedno použití končí v životním prostředí v důsledku nevhodného způsobu odstraňování vhazováním do kanalizace nebo jiného nevhodného uvolňování do životního prostředí. Plastové výrobky na jedno použití, které se často odstraňují vhazováním do kanalizace nebo jiným nevhodným způsobem, by proto měly být předmětem požadavků na označování. Označení by mělo spotřebitele informovat o vhodných možnostech odstraňování odpadů anebo o možnostech odstraňování odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, anebo o nepříznivých dopadech nevhodným způsobem odstraněných odpadků na životní prostředí. Komise ve spolupráci s členskými státy by měla přihlížet k odvětvovým dobrovolným dohodám přijatým v zájmu jasných pravidel označování s cílem informovat spotřebitele, např. prostřednictvím loga, zda je výrobek recyklovatelný, či nikoli. Komise by měla být zmocněna ke stanovení harmonizovaného formátu označování a při tom by měla v příslušných případech a při zohlednění specifické situace v jednotlivých členských státech ověřit, jak navrhované označování vnímají reprezentativní vzorky spotřebitelů, aby bylo zajištěno, že je efektivní a jasně srozumitelné. Označení musí být viditelně umístěno na obalu výrobků, které jsou prodávány konečnému uživateli.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Co se týče plastových výrobků na jedno použití, pro něž neexistují snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, členské státy by měly v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ rovněž zavést systémy rozšířené odpovědnosti výrobce za účelem pokrytí nákladů na nakládání s odpady a odklízení odpadků i nákladů na osvětová opatření, jejichž cílem je předcházet znečišťování životního prostředí odpadky a toto znečišťování omezovat.

(15)  Co se týče plastových výrobků na jedno použití, pro něž neexistují snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, členské státy by měly v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ rovněž zavést systémy rozšířené odpovědnosti výrobce za účelem pokrytí nákladů na nakládání s odpady a odklízení odpadků i nákladů na osvětová opatření, jejichž cílem je předcházet znečišťování životního prostředí odpadky a toto znečišťování omezovat. Co se týče plastových výrobků na jedno použití, pro něž neexistují snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, členské státy by měly v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ rovněž zavést systémy rozšířené odpovědnosti výrobce za účelem pokrytí nákladů na nakládání s odpady v souladu s články 8 a 8a směrnice 2008/98/ES 2/ES a článkem 7 směrnice 94/62/ES a odklízení odpadků i nákladů na osvětová opatření, jejichž cílem je předcházet znečišťování životního prostředí odpadky a toto znečišťování omezovat. Přitom je třeba brát v úvahu celý spotřebitelský řetězec, neboť výrobci nemohou nést odpovědnost za nesprávné chování spotřebitelů. Měla by se uplatňovat zásada sdílené odpovědnosti.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Na unijní úrovni v současnosti chybí schválená vědecká norma týkající se biologické rozložitelnosti v mořích, a je tady naléhavé, aby Komise požádala Evropský výbor pro normalizaci o vypracování samostatné normy, která by tuto otázku upravovala.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  V souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady by členské státy měly klást důraz na poskytování informací o opakovaně použitelných alternativách k plastům na jedno použití.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Směrnice 2008/98/ES stanoví obecné minimální požadavky na systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. Uvedené požadavky by se měly uplatnit na systémy rozšířené odpovědnosti výrobce zavedené touto směrnicí. Tato směrnice však stanoví další požadavky týkající se rozšířené odpovědnosti výrobce, například požadavek, aby výrobci některých plastových výrobků na jedno použití hradili náklady na odklízení odpadků.

(19)  Směrnice 2008/98/ES stanoví obecné minimální požadavky na systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. Uvedené požadavky by se měly uplatnit na systémy rozšířené odpovědnosti výrobce zavedené touto směrnicí. Tato směrnice však stanoví další požadavky týkající se rozšířené odpovědnosti výrobce, například požadavek, aby výrobci některých plastových výrobků na jedno použití hradili náklady na osvětová opatření a informovali spotřebitele o vhodném způsobu odstraňování odpadů a jejich dopadu na životní prostředí. Měla by se uplatňovat zásada sdílené odpovědnosti i lepší spolupráce mezi všemi příslušnými odvětvími, včetně výrobců, spotřebitelů a veřejným sektorem.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Nápojové lahve, jež jsou plastovými výrobky na jedno použití, patří mezi nejčastěji nacházené odpadky, které moře vyplaví na pláže v Unii. Důvodem jsou neúčinné systémy tříděného sběru a nízké zapojení spotřebitelů do těchto systémů. Je nezbytné podporovat účinnější systémy tříděného sběru,proto by měl být stanoven minimální cíl pro tříděný sběr nápojových lahví, které jsou plastovými výrobky na jedno použití. Členské státy by měly být schopny uvedeného minimálního cíle dosáhnout stanovením cílů pro tříděný sběr nápojových lahví, které jsou plastovými výrobky na jedno použití, v rámci systémů rozšířené odpovědnosti výrobce nebo zavedením zálohových systémů či prostřednictvím jakéhokoli jiného opatření, které považují za vhodné. To bude mít přímý pozitivní dopad na míru sběru, kvalitu sebraného materiálu a kvalitu recyklovaných látek a zároveň poskytne příležitosti podnikům zabývajícím se recyklací a trhu pro recyklované látky.

(20)  Nápojové lahve, jež jsou plastovými výrobky na jedno použití, patří mezi nejčastěji nacházené odpadky, které moře vyplaví na pláže v Unii. Důvodem jsou neúčinné systémy tříděného sběru a nízké zapojení spotřebitelů do těchto systémů. Je nezbytné podporovat účinnější systémy tříděného sběru a je na členských státech, aby za účelem dosažení cílů stanovených ve směrnici 2008/98/ES a směrnici 94/62/EU zavedly co nejúčinnější a nejvhodnější systém sběru. Lepší sběr a vyšší míra recyklace by mohly být podpořeny opatřeními v oblasti ekodesignu, například prostřednictvím pobídky výrobcům k používání jednoduchých nebo kompatibilních polymerů nebo k zavedení jiných opatření, která by výrobce povzbudila k používání udržitelných materiálů. To bude mít pozitivní dopad na míru sběru, kvalitu sebraného materiálu a kvalitu recyklovaných látek a zároveň poskytne příležitosti podnikům zabývajícím se recyklací a trhu pro recyklované látky.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Členské státy by měly zvážit zavedení povinného obsahu recyklovaného materiálu v některých plastových výrobcích, což by podpořilo míru recyklace a trh s recyklovanými materiály.tomto ohledu by měly být podporovány synergie jednotlivých odvětví, kdy by se odpad z jednoho odvětví mohl stát cennou surovinou pro jiné. Členské státy by měly sehrát svou úlohu při podpoře těchto synergií a při vytváření pobídek pro dobrovolná opatření ze strany výrobců v oblasti předcházení vzniku odpadů a lepšího nakládání s odpady a boje proti znečištění.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  V souladu s bodem 22 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201648 by Komise měla provést hodnocení této směrnice. Uvedené hodnocení by mělo vycházet ze zkušeností získaných a údajů shromážděných během provádění této směrnice a údajů shromážděných v souladu se směrnicí 2008/56/ES nebo směrnicí 2008/98/ES. Hodnocení by mělo poskytnout základ pro posouzení případných dalších opatření a toho, zda je vzhledem k monitorování odpadků v mořích v Unii potřeba revidovat přílohu obsahující výčet plastových výrobků na jedno použití. Hodnocení by mělo též zvážit, zda vědecký a technický pokrok, ke kterému mezitím došlo, včetně vývoje biologicky rozložitelných materiálů a vypracování kritérií nebo normy týkajících se biologické rozložitelnosti plastů v mořském prostředí, jak předpokládá evropská strategie pro plasty, umožňuje stanovit normu týkající se biologické rozložitelnosti některých plastových výrobků na jedno použití v mořském prostředí. Tato norma by zahrnovala normu pro testování, zda by se plasty vlivem fyzického a biologického rozkladu v mořském prostředí plně rozložily na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu za dostatečně krátkou dobu, aby nebyly škodlivé pro mořský život a aby nedocházelo k hromadění plastů v životním prostředí. V takovém případě by plastové výrobky splňující uvedenou normu mohly být vyňaty ze zákazu uvádění na trh. Přestože evropská strategie pro plasty již stanoví opatření v této oblasti, uznává též problémy spojené s vymezením regulačního rámce pro plasty s biologicky rozložitelnými vlastnostmi s ohledem na různé podmínky v mořích.

(22)  V souladu s bodem 22 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201648 by Komise měla provést hodnocení této směrnice. Uvedené hodnocení by mělo vycházet ze zkušeností získaných a údajů shromážděných během provádění této směrnice a údajů shromážděných v souladu se směrnicí 2008/56/ES nebo směrnicí 2008/98/ES. Hodnocení by mělo poskytnout základ pro posouzení případných dalších opatření a toho, zda je vzhledem k monitorování odpadků v mořích v Unii potřeba revidovat přílohu obsahující výčet plastových výrobků na jedno použití. Hodnocení by mělo též zvážit, zda vědecký a technický pokrok, ke kterému mezitím došlo, včetně vývoje biologicky rozložitelných materiálů a vypracování kritérií nebo normy týkajících se biologické rozložitelnosti plastů v mořském prostředí, jak předpokládá evropská strategie pro plasty, umožňuje stanovit normu týkající se biologické rozložitelnosti některých plastových výrobků na jedno použití a lovných zařízení v mořském prostředí. Tato norma by zahrnovala normu pro testování, zda by se plasty vlivem fyzického a biologického rozkladu v mořském prostředí plně rozložily na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu za dostatečně krátkou dobu, aby nebyly škodlivé pro mořský život a aby nedocházelo k hromadění plastů v životním prostředí. V takovém případě by plastové výrobky a lovná zařízení splňující uvedenou normu mohly být vyňaty ze zákazu uvádění na trh. Přestože evropská strategie pro plasty již stanoví opatření v této oblasti, uznává též problémy spojené s vymezením regulačního rámce pro plasty s biologicky rozložitelnými vlastnostmi s ohledem na různé podmínky v mořích.

_________________

_________________

48 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

48 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odůvodnění

Abychom podnikli veškerá nezbytná opatření s cílem zabránit znečištění moří odpadky, požadujeme komplexní hodnocení technického a vědeckého pokroku všech výrobků, které by se mohly dostat do moře.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušení ustanovení této směrnice a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(23)  Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušení ustanovení této směrnice a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující. Pobídky a sankce by se měly rovněž vztahovat na chování spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Prostřednictvím podpory výzkumu a inovací, a to i v rámci programu Horizont Evropa, je třeba podpořit investice do účinných řešení využívání zdrojů a oběhového hospodářství, jako jsou možnosti prevence a návrhu, diverzifikace vstupních surovin a inovativní recyklační technologie, např. molekulární a chemická recyklace, jakož i zlepšení mechanické recyklace;této souvislosti je třeba zdůraznit inovační potenciál začínajících podniků; Evropský parlament podporuje zavedení strategického programu pro výzkum a inovace v oblasti oběhového hospodářství v souvislosti s materiály, v němž bude zvláštní pozornost věnována plastu a materiálům s obsahem plastu a také balení; pro zvýšení soukromých investic budou zapotřebí odpovídající finanční prostředky; partnerství veřejného a soukromého sektoru mohou pomoci urychlit přechod na oběhové hospodářství.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25b)  Podpora výzkumu a inovací je nezbytným nástrojem a předpokladem dosažení udržitelnějšího hodnotového řetězce v odvětví obalů.ohledem na budoucí strategický plán výzkumu a inovací v oblasti plastů bude v tomto ohledu vhodné posílit mechanismy financování v rámci evropských nástrojů tvorby programů v oblasti výzkumu a vývoje, jako jsou rámcové programy EU pro výzkum a inovace (tj. Horizont 2020).

 

(Tento pozměňovací návrh by měl být zahrnut do nového bodu odůvodnění; přesné umístění není důležité.)

Odůvodnění

Výzkum a inovace jsou základními pilíři udržitelnosti. Proto je nezbytné přidělit přiměřenou podporu a prostředky na výzkum a inovace v odvětví obalů, jež napomohou dotčeným odvětvím při plnění cílů uvedených ve strategii pro plasty.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je předcházet dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, zejména na vodní prostředí, a na lidské zdraví a omezovat jej, jakož i podporovat přechod k oběhovému hospodářství pomocí inovativních obchodních modelů, výrobků a materiálů, a tím též přispívat k účinnému fungování vnitřního trhu.

Cílem této směrnice je posílit vedoucí úlohu Unie při předcházení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, zejména na vodní prostředí, a na lidské zdraví a při výrazném snižování tohoto dopadu, jakož i podporovat přechod k oběhovému hospodářství snižováním spotřeby výrobků na jedno použití a prosazováním udržitelných a inovativních obchodních modelů, výrobků a materiálů, a tím též přispívat k účinnému fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „plasty“ materiál tvořený polymerem ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení (ES) č. 1907/2006, k němuž mohou být přidány přísady nebo jiné látky a který může být hlavní složkou struktury konečných výrobků; výjimkou jsou chemicky neupravené přírodní polymery;

1)  1) „plasty; materiál tvořený polymerem ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení (ES) č. 1907/2006, k němuž mohou být přidány přísady nebo jiné látky a který je hlavní složkou struktury konečných výrobků; výjimkou jsou chemicky neupravené přírodní polymery a polymerní nátěrové hmoty, barvy, inkousty a lepidla, které nemohou tvořit hlavní složku struktury konečných předmětů a výrobků;

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  biologicky rozložitelnými a kompostovatelnými bioplasty a plasty s vysokým obsahem obnovitelných surovin ve smyslu evropské normy UNI EN 13432 a směrnice 94/62/EU o obalech a obalových odpadech, které umožňují optimalizovat nakládání s organickými odpady, snížit dopad na životní prostředí a přispět k rozvoji dokonalých systémů se značnými výhodami po celou dobu cyklu výroba-spotřeba-likvidace.

Odůvodnění

Tyto materiály získané pomocí celé řady technologií v oblasti amidů, celulózy, rostlinných olejů a jejich kombinací jsou realizovány prostřednictvím integrovaného řetězce na základě modelu ekologického hospodářství, jehož cílem je územní obnova a inovace v průmyslových podnicích.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b)  „nátěrovými hmotami“ nesamonosná vrstva nebo vrstvy vyrobené za použití plastů ve smyslu definice čl. 3 odst. 1 tohoto právního předpisu, nanesené na materiál nebo předmět za účelem dodání zvláštních vlastností nebo zlepšení jeho technické účinnosti;

Odůvodnění

Pro účely této směrnice a za účelem zajištění jednotného výkladu členskými státy a řádného fungování jednotného trhu EU by měla být definice „nátěrové hmoty“ v této směrnici jednoznačně vymezena na základě definice uvedené již v nařízení Komise (EU) 2018/213, kterým se mění nařízení o materiálech a předmětech z plastů 10/2011.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  „velmi lehkými plastovými nákupními taškami“ lehké plastové nákupní tašky o tloušťce stěny pod 15 mikronů;

Odůvodnění

Velmi lehké plastové nákupní tašky by měly být definovány pouze na základě své tloušťky. Pro volně ložené potraviny jsou již k dispozici alternativy; proto není pravda, že pro hygienické účely nebo pro účely balení volně ložených potravin jsou velmi lehké nákupní tašky nezbytné. Odkaz na definici v článku 3 směrnice 94/62/ES proto není namístě.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření k dosažení významného snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedených v části A přílohy na svém území do … [šest let po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu].

Členské státy přijmou nezbytná opatření k dosažení významného snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedených v části A přílohy na svém území do … [šest let po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu]. Členské státy vyhodnotí sociální, ekonomické a environmentální dopady a přijmou pro dosažení tohoto snížení vnitrostátní plány zahrnující konkrétní kvantitativní cíle, konkrétní pobídky pro dotčená odvětí a přijatá opatření. Tyto vnitrostátní plány budou předloženy Komisi a v případě nutnosti aktualizovány. Komise může k přijatým plánům vydat doporučení.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uvedená opatření mohou zahrnovat vnitrostátní cíle snížení spotřeby, opatření zajišťující, aby byly v místě prodeje konečnému spotřebiteli k dispozici opakovaně použitelné alternativy těchto výrobků, ekonomické nástroje, jako je zajištění, aby se plastové výrobky na jedno použití neposkytovaly v místě prodeje konečnému spotřebiteli zdarma. Uvedená opatření se mohou lišit v závislosti na dopadu výrobků uvedených v prvním pododstavci na životní prostředí.

Uvedená opatření mohou zahrnovat vnitrostátní cíle snížení spotřeby, opatření zajišťující, aby byly v místě prodeje konečnému spotřebiteli k dispozici opakovaně použitelné alternativy těchto výrobků, a to i financování výzkumu oběhových řešení a synergií s výzkumnými a investičními fondy EU, ekonomické nástroje, jako je zajištění, aby se plastové výrobky na jedno použití neposkytovaly v místě prodeje konečnému spotřebiteli zdarma. Uvedená opatření se mohou lišit v závislosti na specificích jednotlivých členských států a na dopadu výrobků uvedených v prvním pododstavci na životní prostředí. Opatření přijatá podniky na dobrovolném základě jsou žádoucí a měla by být upřednostňována a podporována.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  obsah plastů ve výrobku.

vypouští se

Odůvodnění

Obsah plastů ve výrobku není sám o sobě významnou informací. Plasty jako takové nejsou materiálem, který by se měl zakázat, nebo před nímž by mělo být varováno.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Nádoby na sycené nápoje jsou vyňaty z oblasti působnosti tohoto článku.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S ohledem na systémy zavedené v souladu s odstavcem 1 členské státy zajistí, aby výrobci plastových výrobků na jedno použití uvedených v části E přílohy hradili náklady na sběr odpadu tvořeného uvedenými plastovými výrobky na jedno použití a na jejich následnou přepravu a zpracování, včetně nákladů na odklízení odpadků a nákladů na osvětová opatření uvedená v článku 10 týkající se těchto výrobků.

S ohledem na systémy zavedené v souladu s odstavcem 1 členské státy zajistí, aby výrobci plastových výrobků na jedno použití uvedených v části E přílohy hradili náklady na sběr odpadu tvořeného uvedenými plastovými výrobky na jedno použití a na jejich následnou přepravu a zpracování ve smyslu definic uvedených v článcích 8 a 8a směrnice 2008/98/ES, včetně nákladů na osvětová opatření uvedená v článku 10 týkající se těchto výrobků.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě plastových výrobků na jedno použití, jež jsou obaly, požadavky stanovené v tomto odstavci doplňují požadavky týkající se systémů rozšířené odpovědnosti výrobce stanovené ve směrnici 94/62/ES a směrnici 2008/98/ES.

V případě plastových výrobků na jedno použití, jež jsou obaly, platí požadavky stanovené v tomto odstavci bez dotčení požadavků týkajících se systémů rozšířené odpovědnosti výrobce stanovené ve směrnici 94/62/ES a směrnici 2008/98/ES.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Do 18 měsíců od přijetí této směrnice přijme Komise v souladu s článkem [XXX] akty v přenesené pravomoci, v nichž vymezí klíčové prvky systémů rozšířené odpovědnosti výrobce uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku pro každý výrobek individuálně. Klíčové prvky zahrnují metody pro rozdělení odpovědnosti, výpočet nákladů a vymezení dalších specifických prvků v souladu s minimálními požadavky stanovenými směrnicí 2008/98/ES.relevantních případech by měly být také vzaty v úvahu požadavky směrnice 94/62/EHS.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Členské státy přijmou systém rozšířené odpovědnosti výrobce podle odstavců 1 a 2 tohoto článku do [18 měsíců] od přijetí aktu Komise v přenesené pravomoci uvedeného v odstavci 2a tohoto článku.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S ohledem na systémy zavedené v souladu s odstavcem 3 členské státy zajistí, aby výrobci lovných zařízení obsahujících plasty hradili náklady na sběr odpadu z lovných zařízení obsahujících plasty předaných do příslušných přístavních zařízení pro příjem odpadu v souladu s právem Unie o přístavních zařízeních pro příjem odpadu nebo do jiných ekvivalentních systémů sběru odpadu, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie o přístavních zařízeních pro příjem odpadu, a hradili i náklady na následnou přepravu a zpracování. Výrobci rovněž hradí náklady na osvětová opatření uvedená v článku 10 týkající se lovných zařízení obsahujících plasty.

S ohledem na systémy zavedené v souladu s odstavcem 3 členské státy zajistí, aby výrobci lovných zařízení obsahujících plasty hradili vícenáklady na sběr odpadu z lovných zařízení obsahujících plasty předaných do příslušných přístavních zařízení pro příjem odpadu v souladu s právem Unie o přístavních zařízeních pro příjem odpadu nebo do jiných ekvivalentních systémů sběru odpadu, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie o přístavních zařízeních pro příjem odpadu, a hradili i náklady na následnou přepravu a zpracování. Výrobci rovněž hradí náklady na osvětová opatření uvedená v článku 10 týkající se lovných zařízení obsahujících plasty.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích [XXX] je svěřena Komisi na období pěti let od data vstupu této směrnice v platnost. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v článcích [XXX] kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků [XXX] vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví.podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se do roku 2025 začalo s prováděním tříděného sběru plastových výrobků na jedno použití uvedených v části F přílohy, a to v objemu, který se rovná 90 % těchto plastových výrobků na jedno použití uvedených na trh v daném roce podle hmotnosti. K dosažení tohoto cíle mohou členské státy mimo jiné:

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby splnily cíle pro sběr plastů a plastových obalů, které jsou stanoveny ve směrnici 2008/98/EU a směrnici 94/62/EU. K dosažení tohoto cíle mohou členské státy mimo jiné:

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zavést zálohové systémy nebo

a)  zavést zálohové systémy nebo systémy automatizovaného sběru, které zohledňují místní a regionální podmínky nebo

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  stanovit cíle pro tříděný sběr pro příslušné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce.

b)  stanovit cíle pro tříděný sběr pro příslušné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, nebo

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) nové: jakýmkoli jiným opatřením, například těmi z výčtu v příloze směrnice 2008/98/EU, která považují členské státy za vhodná.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Evropská komise vypracuje pokyny obsahující minimální požadavky na zavedení zálohových systémů.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy přijmou opatření, jejichž cílem je sdělit spotřebitelům plastových výrobků na jedno použití uvedených v části B přílohy důvody omezení jejich uvádění na trh dříve, než tato opatření vstoupí v platnost.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členským státům se doporučuje, aby zavedly systém pobídek a penalizace spotřebitelů za jejich nesprávné chování.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Koordinace opatření

Koordinace opatření mezi členskými státy

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Koordinace opatření na mezinárodní úrovni

 

Komise ve spolupráci s členskými státy usiluje o mezinárodní koordinaci opatření k omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí a k podpoře přechodu na udržitelné ekonomické modely.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise provede hodnocení této směrnice do … [šest let po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu]. Hodnocení vychází z informací dostupných v souladu s článkem 13. Členské státy Komisi poskytnou veškeré doplňující informace nezbytné pro účely hodnocení a vypracování zprávy uvedené v odstavci 2.

1.  Komise provede hodnocení této směrnice do … [čtyři roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu]. Hodnocení vychází z informací dostupných v souladu s článkem 13. Členské státy Komisi poskytnou veškeré doplňující informace nezbytné pro účely hodnocení a vypracování zprávy uvedené v odstavci 2.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  bylo dosaženo dostatečného vědeckého a technického pokroku a zda byla vypracována kritéria nebo norma týkající se biologické rozložitelnosti v mořském prostředí platné pro plastové výrobky na jedno použití spadající do působnosti této směrnice a zda byly vyvinuty náhrady těchto výrobků na jedno použití, aby bylo případně možné určit, jaké výrobky již nemusí být předmětem omezení uvádění na trh.

c)  bylo dosaženo dostatečného vědeckého a technického pokroku a zda byla vypracována kritéria nebo evropská norma týkající se biologické rozložitelnosti v mořském prostředí platné pro plastové výrobky na jedno použití spadající do působnosti této směrnice a zda byly vyvinuty náhrady těchto výrobků na jedno použití, aby bylo možné určit, jaké výrobky již nemusí být předmětem snížení spotřeby.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy však použijí pro mikropodniky a malé a střední podniky v souladu s definicí Komise pro malé a střední podniky, použitelnou v okamžik vstupu v platnost, předpisy nezbytné k zajištění souladu s článkem 5 a čl. 7 odst. 1 od ... [tři roky po vstupu této směrnice v platnost] a s čl. 6 odst. 1 od ... [čtyři roky po vstupu harmonizované normy uvedené v čl. 6 odst. 3 této směrnice v platnost].

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy přijmou systémy rozšířené odpovědnosti výrobce nezbytné pro dosažení souladu s čl. 8 odst. 1 a 2 v souladu s ustanoveními uvedeného článku.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Příloha I – část A – dílčí nadpis 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu, péči o domácnost a průmyslové účely.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Příloha I – část A – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-  Nápojové lahve

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Příloha I – část B

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

B  Plastové výrobky na jedno použití, na které se vztahuje článek 5 o omezení uvádění výrobků na trh

vypouští se

— Vatové tyčinky, s výjimkou odběrových tamponů určených a používaných k lékařským účelům.

 

— Příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky).

 

— Talíře.

 

— Brčka, s výjimkou brček určených a používaných k lékařským účelům.

 

— Nápojová míchátka.

 

— Tyčky k uchycení a podpěře balónků, kromě balónků pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům, včetně mechanismů těchto tyček.

 

Odůvodnění

V souladu se zásadou proporcionality by omezení uvádění na trh měla být používána až jako poslední možnost. Pokud jde o určení nejvhodnějších způsobů, jak zabránit znečišťování odpadky, měla by Komise přiznat prioritu sběru a řádnému nakládání s odpady. Navíc zde zavedená omezení nebyla obsažena v interinstitucionální dohodě a ani nebyla zohledněna při veřejných konzultacích.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Příloha I – část D – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  Balónky, kromě balónků pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům.

vypouští se

Odůvodnění

Viz článek 7.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Příloha I – část D – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  Dětské pleny na jedno použití

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Příloha I – část F – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  Dětské pleny na jedno použití

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

Referenční údaje

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Barbara Kappel

25.6.2018

Projednání ve výboru

3.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

24.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

12

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Tilly Metz, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Markus Pieper, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bernd Kölmel

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Markus Pieper, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

12

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Françoise Grossetête

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

6

0

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Massimiliano Salini

S&D

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (3.10.2018)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Zpravodaj: Bronis Ropė

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem směrnice stanoveným v článku 1 je „předcházet dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, zejména na vodní prostředí, a na lidské zdraví a omezovat jej“.

Proto bylo pro Výbor pro zemědělství důležité, aby ve svém stanovisku zdůraznil typy znečištění plasty související se zemědělstvím, přestože tento problém je naléhavý spíše na místní nebo regionální úrovni. Návrh Komise snížit znečištění plasty na jedno použití vychází z posouzení průměrné úrovně dopadu u hlavních kategorií rozsáhlého znečištění plastovým odpadem v EU, který končí v oceánech a mořích, což Komise v pojetí návrhu zvláště zdůrazňuje.

Za prvé je třeba upřesnit, že plast, který se dostává na pole nebo do zemědělského ekosystému, mohou požít zvířata nebo se může dostat do vodních ekosystémů a končí v moři. Podobně to, co proniká do půdy, se nakonec rozpadne nebo rozloží působením živých složek půdy na menší části včetně mikroplastů, končí v půdní vodě a může se dostat do sladkovodních ekosystémů a poté do mořských systémů. Tento druhý způsob se nezohledňuje při posuzování dopadu odpadků v oceánech a mořích, které se zaměřuje na větší výrobky.

Za druhé, určité druhy znečištění plastovým odpadem převládají v některých regionech nebo místech podle konkrétního způsobu využívání půdy, které zahrnuje využívání plastů v zemědělství. Na situaci mohou mít vliv místní postupy nebo infrastruktury, například obtíže, jimž mnozí zemědělci nebo producenti čelí při recyklaci použitého plastového mulče, nebo skutečnost, že zašpiněné plastové fólie nejsou přijímány.

Na závěr je třeba uvést, že návrh Komise umožňuje zavést opatření ke zvýšení povědomí spotřebitelů, v tomto případě uživatelů, jako jsou zemědělci, přičemž tato opatření mohou mít podobu informací o odstraňování a recyklaci plastů používaných v zemědělství, o požadavcích na označování, o rozšířené odpovědnosti výrobce plastů apod. Proto tato opatření nemusí pro zemědělce nezbytně znamenat další nepřiměřenou nebo nákladnou zátěž.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Právní východisko 4 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ ze dne 16. ledna 2018 (COM(2018)28),

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Vysoká funkčnost a relativně nízká cena plastů znamenají, že tento materiál je v každodenním životě všudypřítomný v čím dál větší míře. Vzhledem k tomu, že se stále častěji používá v krátkodobých aplikacích, které nejsou určeny k opakovanému použití nebo nákladově efektivní recyklaci, související výrobní a spotřební vzorce jsou stále více neúčinné a lineární. V souvislosti s akčním plánem32 pro oběhové hospodářství proto Komise v evropské strategii pro plasty33 dospěla k závěru, že je nutné řešit nepřetržitý nárůst vzniku plastových odpadů a jejich únik do životního prostředí, a to zejména do mořského prostředí, aby bylo možné vybudovat skutečně oběhový životní cyklus plastů.

(1)  Vysoká dostupnost a relativně nízká cena plastů znamenají, že tento materiál je v každodenním životě všudypřítomný v čím dál větší míře. Vzhledem k tomu, že se stále častěji používá v krátkodobých aplikacích, které nejsou určeny k opakovanému použití nebo nákladově efektivní recyklaci, související výrobní a spotřební vzorce jsou stále více neúčinné a lineární. V souvislosti s akčním plánem32 pro oběhové hospodářství proto Komise v evropské strategii pro plasty33 dospěla k závěru, že je nutné řešit nepřetržitý nárůst vzniku plastových odpadů a jejich únik do životního prostředí, a to zejména odpadů, které sice vznikají mimo mořské prostředí, ale mají na něj nepříznivý dopad, aby bylo možné vybudovat skutečně oběhový životní cyklus plastů.

__________________

__________________

32 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství“ (COM(2015)0614 final).

33 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství“ (COM(2015)0614 final).

33 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ (COM(2018) 28 final).

32 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ (COM(2018) 28 final).

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Odpadky v mořích neznají hranice a jsou uznávány jako celosvětový problém. Omezování znečištění moří odpadky je klíčovým krokem k dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 stanoveného Organizací spojených národů, který vyžaduje chránit a udržitelným způsobem využívat oceány, mořemořské zdroje za účelem udržitelného rozvoje.36 Unie musí plnit svoji roli při řešení problematiky odpadků v mořích a své úsilí zaměřit na tvorbu norem ve světovém měřítku. V této souvislosti Unie v zájmu koordinované činnosti spolupracuje s partnery na mnoha mezinárodních fórech, jako jsou skupiny G20, G7 a Organizace spojených národů. Součástí úsilí Unie v daném ohledu je i tato iniciativa.

(3)  Odpadky v mořích neznají hranice a jsou uznávány jako celosvětový problém. Stále více odpadu se dostává do oceánů po celém světě, ovlivňuje zdraví ekosystémů a zabíjí zvířata. Omezování znečištění moří odpadky je klíčovým krokem k dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 stanoveného Organizací spojených národů, který se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání oceánů, mořímořských zdrojů za účelem udržitelného rozvoje.36 Unie musí plnit svoji roli při účinnějším řešení problematiky odpadků v moři, předcházení jejich vzniku a nakládání s nimi a své úsilí zaměřit na tvorbu norem ve světovém měřítku. V této souvislosti Unie v zájmu koordinované činnosti spolupracuje s partnery na mnoha mezinárodních fórech, jako jsou skupiny G20, G7 a Organizace spojených národů. Součástí úsilí Unie v daném ohledu je i tato iniciativa.

_________________

_________________

36 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 25. září 2015.

36 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 25. září 2015.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V souladu s mnohostrannými dohodami37 a právními předpisy Unie38 o odpadech jsou členské státy povinny zajistit řádné nakládání s odpady, aby předcházely a omezily znečišťování moří odpadky z mořských i pozemních zdrojů. V souladu s právními předpisy Unie o vodě39 jsou členské státy rovněž povinny řešit problém znečištění moří odpadky, pokud ohrožuje dosažení dobrého stavu jejich mořských vod, a to i jako příspěvek k plnění cíle udržitelného rozvoje č. 14, který stanovila OSN.

(4)  V souladu s mnohostrannými dohodami37 a právními předpisy Unie38 o odpadech jsou členské státy povinny zajistit řádné nakládání s odpady, aby předcházely a omezily znečišťování moří odpadky z mořských i pozemních zdrojů. V souladu s právními předpisy Unie o vodě jsou členské státy rovněž povinny řešit problém znečištění moří odpadky s cílem zajistit, aby jejich vlastnosti a množství, neškodily mořským vodám, a to i jako příspěvek k plnění cíle udržitelného rozvoje č. 14, který stanovila OSN.

__________________

__________________

37 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, Úmluva o předcházení znečišťování moří ukládáním odpadů a jiných látek z roku 1972 (Londýnská úmluva) a protokol k této úmluvě z roku 1996 (Londýnský protokol), příloha V Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování.

37 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, Úmluva o předcházení znečišťování moří ukládáním odpadů a jiných látek z roku 1972 (Londýnská úmluva) a protokol k této úmluvě z roku 1996 (Londýnský protokol), příloha V Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování.

38 Směrnice 2008/98/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81).

38 Směrnice 2008/98/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81).

39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Plasty v Unii tvoří 80 až 85 % odpadků v mořích, měřeno podle počtu odpadků vyplavených na pláže, přičemž plastové výrobky na jedno použití představují 50 % a výrobky spojené s rybolovem 27 %. Plastové výrobky na jedno použití zahrnují rozmanitou škálu běžně používaných rychloobrátkových spotřebních výrobků, které se vyhazují po jednom použití za účelem, pro který byly poskytnuty, zřídka se recyklují a obvykle se z nich stanou odpadky. Významná část lovných zařízení uváděných na trh se nesbírá jako odpad za účelem zpracování. Plastové výrobky na jedno použití a lovná zařízení obsahující plasty tudíž představují obzvlášť vážný problém v souvislosti se znečišťováním moří odpadky a závažné riziko pro mořské ekosystémy, biologickou rozmanitostpotenciálně pro lidské zdraví a poškozují činnosti, jako je cestovní ruch, rybolov a lodní doprava.

(5)  Plasty v Unii tvoří 80 až 85 % odpadků v mořích, měřeno podle počtu odpadků vyplavených na pláže, přičemž plastové výrobky na jedno použití představují 50 % a výrobky spojené s rybolovem 27 %. Plastové výrobky na jedno použití zahrnují rozmanitou škálu běžně používaných rychloobrátkových spotřebních výrobků, které se vyhazují po jednom použití za účelem, pro který byly poskytnuty, vzhledem k nedostatečným systémům funkčního opětovného využití a recyklace se zřídka ukládají řádným způsobem, a recyklují a způsobují znečišťování životního prostředí odpadky. Významná část lovných zařízení uváděných na trh se nesbírá jako odpad za účelem zpracování. Plastové výrobky na jedno použití a lovná zařízení obsahující plasty tudíž představují obzvlášť vážný problém, přispívají ke znečišťování moří odpadky a závažným způsobem ohrožují zdraví zvířat i mořské ekosystémy v celosvětovém měřítku a biologickou rozmanitost v určitém místě, neboť mají potenciálně toxický účinek na organismymohou tvořit substrát pro patogeny, čímž přispívají k šíření nemocí. Plastové výrobky rovněž mohou být nebezpečím pro lidské zdraví a ohrožovat cestovní ruch, rybolov a lodní dopravu, a to navzdory stávajícím právním předpisům EU o používání plastů v nádobách na potraviny.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Evropská unie by měla k problému mikroplastů přistupovat komplexně a měla by všechny výrobce vybízet k omezování primárních mikroplastů ve složení jejich výrobků a striktně omezit pronikání výrobků vytvářejících sekundární mikroplasty do půdy a sladké vody, a tudíž do mořských vodních ekosystémů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  V zájmu zaměření úsilí pouze na oblasti, kde je to nejvíce potřeba, by tato směrnice měla zahrnovat pouze nejčastěji nacházené plastové výrobky na jedno použití, které by podle odhadů měly podle počtu kusů tvořit zhruba 86 % plastů na jedno použití nalezených na plážích v Unii.

(7)  V zájmu zaměření úsilí pouze na oblasti, kde je to nejvíce potřeba, by se tato směrnice měla vztahovat pouze na kategorie nejčastěji nacházených plastových výrobků na jedno použití uvedených v příloze, které by podle odhadů měly podle počtu kusů tvořit zhruba 86 % plastů na jedno použití nalezených na plážích / v pobřežních vodách, na lovná zařízení, která závažným způsobem poškozují a znečišťují moře a na nejpoužívanější plastové výrobky v zemědělství v Unii.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Zdroje znečištění plasty se mezi jednotlivými regiony značně liší. Jak ukázalo monitorování rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí i občanská společnost, v některých regionech se na odpadu v mořích výrazně podílejí jiné plastové výrobky. V těchto oblastech by se mělo od členských států požadovat, aby přijaly specifická opatření zaměřená na jiné vnitrostátně nebo místně převládající zdroje znečištění plasty. Například plasty používané v zemědělství, rybolovu a jiných venkovních hospodářských činnostech souvisejí také s otázkami pozemního znečištění, nízké míry recyklace a nevhodného způsobu odstraňování odpadů. Zejména mohou existovat místní faktory – hospodářské nebo s ohledem na stávající infrastrukturu –, které brání shromažďování a recyklaci takových plastů. Tyto plasty, zejména zemědělské, by měly být přijímány v zařízeních na recyklaci nebo odstraňování odpadu bez zbytečných překážek a měly by být lépe navrženy tak, aby byly snáze recyklovatelné nebo odstranitelné. Členské státy by si měly vyměňovat osvědčené postupy s cílem zlepšit účinnost a účelnost systémů recyklace plastů a především snížení množství odpadu, které v současné době přispívá k dodatečným nákladům pro zemědělce.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)   Mimoto může být v místním nebo regionálním měřítku významné pozemní znečištění a kontaminace půdy většími plastovými výrobky a následně fragmenty nebo mikroplasty. V místním měřítku může být toto znečištění značné vzhledem k intenzivnímu využívání plastů v zemědělství. Aby se snížily dopady plastového odpadu na životní prostředí a lidské zdraví a zdraví zvířat, je třeba důkladně zkoumat znečištění životního prostředí plastovými odpady ze zemědělské půdy.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7c)  Plastové výrobky používané v zemědělství tvoří sice v rámci celkového množství používaných plastů a vytvářeného plastového odpadu jen nízké procento, jsou však geograficky koncentrované. V zemědělství se navíc používají takové druhy plastových výrobků, které mají velmi stejnorodé složení, což pro provozovatele recyklačních zařízení představuje velmi cenný odpadní tok. V současné době se velká část tohoto odpadu se zakryje půdou, spaluje se, vyhazuje na polích nebo končí na skládkách odpadu. Bezprostředně tak hrozí, že dojde k nevratné kontaminaci půdy, ke zhoršení její jakosti a případně i bezpečnosti potravin. Při spalování se uvolňují škodlivé látky, mimo jiné endokrinní disruptory a karcinogeny. Tato směrnice by se proto měla vztahovat na zemědělské plastové výrobky na jedno použití, které se v jednotlivých členských státech nejvíce používají.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Plastové výrobky na jedno použití mohou být vyráběny z široké škály plastů. Plasty se zpravidla definují jako polymerní materiály, k nimž mohly být přidány přísady. Tato definice by však zahrnovala i některé přírodní polymery. Nemodifikované přírodní polymery by neměly být zahrnuty, jelikož se v životním prostředí vyskytují přirozeně. Proto by definice polymeru v čl. 3 bodě 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 měla být upravena a pro účely této směrnice by měla být zavedena samostatná definice. Plasty vyrobené za použití modifikovaných přírodních polymerů nebo plasty vyrobené z biologických, fosilních či syntetických výchozích látek se v přírodě běžně nevyskytují, a měla by je proto řešit tato směrnice. Upravená definice plastů by tudíž měla zahrnovat výrobky z kaučuku na bázi polymerů, bioplasty a biologicky rozložitelné plasty bez ohledu na to, zda jsou získávány z biomasy anebo zda se mají časem biologicky rozložit. Některé polymerní materiály nemohou být hlavní strukturní složkou konečných materiálů a výrobků, jako jsou polymerní nátěrové hmoty, barvy, inkousty a lepidla. Uvedené materiály by tato směrnice neměla řešit, a neměly by tudíž být do definice zahrnuty.

(8)  Plastové výrobky na jedno použití mohou být vyráběny z široké škály plastů. Plasty se zpravidla definují jako polymerní materiály, k nimž mohly být přidány přísady. Tato definice by však zahrnovala i některé přírodní polymery. Nemodifikované přírodní polymery by neměly být zahrnuty, jelikož se v životním prostředí vyskytují přirozeně. Proto by definice polymeru v čl. 3 bodě 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 měla být upravena a pro účely této směrnice by měla být zavedena samostatná definice. Plasty vyrobené za použití modifikovaných přírodních polymerů nebo plasty vyrobené z biologických, fosilních či syntetických výchozích látek se v přírodě běžně nevyskytují, a měla by je proto řešit tato směrnice. Upravená definice plastů by tudíž měla zahrnovat výrobky z kaučuku na bázi polymerů, bioplasty a biologicky rozložitelné plasty bez ohledu na to, zda jsou získávány z biomasy anebo zda se mají časem biologicky rozložit. Některé polymerní materiály nemohou být hlavní strukturní složkou konečných materiálů a výrobků, jako jsou polymerní nátěrové hmoty, obklady či vrstvy, barvy, inkousty a lepidla. Uvedené materiály by tato směrnice neměla řešit, a neměly by tudíž být do definice zahrnuty.

_________________

_________________

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

Odůvodnění

Polymerové nátěry, obklady a vrstvy mají svou funkci v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin jako součást mnohosložkových a mnohovrstevnatých předmětů a nemohou samy o sobě tvořit hlavní strukturální složky výsledných materiálů či předmětů a nemohou být používány bez jiných materiálů, které tvoří hlavní strukturální složku. Výklad definice „plastů“ v této směrnici by měl být v souladu s definicí v nařízení 10/2011/ES.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Konstatuje, že v zájmu přechodu z ekonomiky založené na fosilních palivech a z hlediska ochrany klimatu jsou plastové výrobky vyrobené z biologických látek udržitelnější alternativou k plastům vyrobeným z fosilních surovin. To je rovněž v souladu s cíli oběhového hospodářství, strategie pro biohospodářství a strategie pro plasty. Proto by měly být podporovány pobídky určené k nahrazení materiálů vyrobených z fosilních surovin biologickými materiály. Komise by měla při předkládání budoucích návrhů politik zvážit zahrnutí pobídek k nahrazení, a – například při revizi směrnice o zadávání veřejných zakázek (směrnice 2014/24/EU) – stanovit kritéria pro plasty založená na jejich složení, míře recyklovatelnosti a nebezpečnosti.

Odůvodnění

Ve své stávající podobě je nařízení ohledně situace plastů vyrobených z biologických materiálů vágní. Přínosy používání biomateriálů k výrobě plastů by měly být uznány a podporovány, zejména příznivé dopady, které mají jako udržitelnější alternativa k plastům vyrobeným z polymerů, jakož i jejich podíl na snížení závislosti na fosilních surovinách.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Aby bylo možné jasně vymezit oblast působnosti této směrnice, je nutné definovat pojem „plastový výrobek na jedno použití“. Definice by neměla zahrnovat plastové výrobky, které jsou vytvořené, navržené či uváděné na trh tak, aby během své životnosti prošly několika obrátkami nebo cykly tím, že budou opětovně naplněny nebo opakovaně použity ke stejnému účelu, ke kterému byly vytvořeny.

(9)  Aby bylo možné jasně vymezit oblast působnosti této směrnice, je nutné definovat pojem „plastový výrobek na jedno použití“ jako výrobek navržený a uvedený na trh za účelem jediného krátkodobého použití. Definice by neměla zahrnovat plastové výrobky, které jsou vytvořené, navržené či uváděné na trh tak, aby během své životnosti prošly několika obrátkami nebo cykly tím, že budou opětovně naplněny nebo opakovaně použity ke stejnému účelu, ke kterému byly vytvořeny.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Díky co možná nejdelšímu zachování hodnoty výrobků a materiálů a vytváření menšího množství odpadů se může hospodářství EU stát konkurenceschopnějším a odolnějším a zároveň se tak sníží tlak na vzácné zdroje a životní prostředí.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Plastovým výrobkům na jedno použití by se mělo věnovat jedno či několik opatření v závislosti na různých faktorech, jako je dostupnost vhodných a udržitelnějších alternativ, proveditelnost změny spotřebních návyků a to, do jaké míry jsou již upraveny ve stávajících právních předpisech Unie.

(10)  Plastovým výrobkům na jedno použití se musí věnovat jedno či několik opatření v závislosti na různých faktorech, jako je dostupnost vhodných a udržitelnějších alternativ, proveditelnost změny spotřebních návyků a to, do jaké míry jsou již upraveny ve stávajících právních předpisech Unie, přičemž je třeba mít mimo jiné na zřeteli environmentální a ekonomický dopad zvolených alternativních materiálů, zejména v zemědělství.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznit možný dopad používání zemědělských, biologicky rozložitelných výrobků jako alternativních surovin.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Pro ostatní plastové výrobky na jedno použití jsou již snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, jež jsou též cenově přijatelné. Členské státy by měly být povinny zakázat uvádění těchto výrobků na trh Unie, aby omezily jejich nepříznivý dopad na životní prostředí. Tím by bylo podporováno používání uvedených snadno dostupných a udržitelnějších alternativ i inovativní řešení směřující k udržitelnějším obchodním modelům, opakovaně použitelné alternativy a nahrazování materiálů.

(12)  Pro ostatní plastové výrobky na jedno použití jsou již snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, jež jsou též cenově přijatelné. Členské státy by měly být povinny zakázat uvádění těchto výrobků na trh Unie, aby omezily jejich nepříznivý dopad na životní prostředí. Tento zákaz by se měl kromě jiných specifických druhů plastů vztahovat i na všechny plasty rozkládající se za pomoci oxidačních činidel, které se nerozkládají biologicky bezpečným způsobem, a nemají tudíž environmentální přínos. Tím by bylo podporováno používání uvedených snadno dostupných a udržitelnějších alternativ i inovativní řešení směřující k udržitelnějším obchodním modelům, opakované použití, kompostovatelné alternativy a nahrazování materiálů.

Odůvodnění

Z hlediska zemědělské plochy, například mulčovací fólie mohou být rozložitelné za pomoci oxidačních činidel a kontaminovat půdní prostředí, ačkoli se zdánlivě rozkládají bezpečně.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Směrnice 94/62/ES ve znění směrnice (EU) 2015/720/ES stanoví v čl. 20a odst. 3, že do května 2017 Komise přezkoumá právní předpisy týkající se opatření ke snížení spotřeby velmi lehkých plastových nákupních tašek na základě posouzení dopadů během životního cyklu. Komise dosud tento přezkum neprovedla. Z tašek z velmi lehkých plastů se stávají odpadky, proto je třeba zavést opatření omezující jejich uvádění na trh [jeden rok po vstupu této směrnice v platnost].

Odůvodnění

Směrnice (EU) 2015/720 požaduje v čl. 20a odst. 3, aby Komise do 27. května 2017 předložila zprávu o dopadu různých možností snížení spotřeby velmi lehkých plastových nákupních tašek během jejich životního cyklu, a aby případně předložila legislativní návrh. Komise však tuto lhůtu nesplnila. Vzhledem k tomu, a aby se nemarnil drahocenný čas, měla by se připravovaná směrnice zabývat rovněž otázkou velmi lehkých plastových nákupních tašek a zakázat je na trhu.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  Nahrazení nebo omezení plastových výrobků, na které se vztahuje tato směrnice, se musí uskutečnit během odpovídajícího přechodného období takovým způsobem, aby neohrozilo hospodářskou, sociální a environmentální udržitelnost výroby a uvádění nového výrobku určeného jako alternativa na trh, zejména pokud je pravděpodobné, že to bude mít negativní důsledky pro identifikaci a pěstování suroviny potřebné k jeho výrobě.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznit možný dopad používání zemědělských, biologicky rozložitelných výrobků jako alternativních surovin.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c)  Komise vytvoří do 31. 12. 2019 katalog, v němž stanoví specifická kritéria, která pomohou určit, zda uvedené alternativy splňují požadavky, které v současnosti splňují plastové výrobky na jedno použití, že jsou v souladu se stávajícími právními předpisy a že je zajištěna větší udržitelnost.

Odůvodnění

Je třeba ověřit, že uvedené alternativy mohou splnit všechny požadavky, které jsou v současnosti kladeny na plastové výrobky na jedno použití – zejména u výrobků, které přicházejí do kontaktu s potravinami/nápoji – a že přitom budou udržitelnější. Alternativy je třeba posoudit nejen s ohledem na specifická kritéria, ale také s ohledem na příslušné právní předpisy, jako je schválení pro kontakt s potravinami, nařízení REACH, recyklovatelnost (rámcová směrnice o odpadech / směrnice o obalech a obalových odpadech).

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Některé plastové výrobky na jedno použití končí v životním prostředí v důsledku nevhodného způsobu odstraňování vhazováním do kanalizace nebo jiného nevhodného uvolňování do životního prostředí. Plastové výrobky na jedno použití, které se často odstraňují vhazováním do kanalizace nebo jiným nevhodným způsobem, by proto měly být předmětem požadavků na označování. Označení by mělo spotřebitele informovat o vhodných možnostech odstraňování odpadů anebo o možnostech odstraňování odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, anebo o nepříznivých dopadech nevhodným způsobem odstraněných odpadků na životní prostředí. Komise by měla být zmocněna ke stanovení harmonizovaného formátu označování a při tom by měla v příslušných případech ověřit, jak navrhované označování vnímají reprezentativní vzorky spotřebitelů, aby bylo zajištěno, že je efektivní a jasně srozumitelné.

(14)  Některé plastové výrobky na jedno použití končí v životním prostředí v důsledku nevhodného způsobu odstraňování vhazováním do kanalizace nebo jiného nevhodného uvolňování do životního prostředí. Plastové výrobky na jedno použití, které se často odstraňují vhazováním do kanalizace nebo jiným nevhodným způsobem, by proto měly být předmětem požadavků na označování. Označení by mělo spotřebitele informovat o vhodných možnostech odstraňování odpadů anebo o možnostech odstraňování odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, anebo o nepříznivých dopadech nevhodným způsobem odstraněných odpadků na životní prostředí. Zároveň by měl obsah označení zvyšovat informovanost spotřebitelů o nebezpečích plastového odpadu pro životní prostředí. Komise by měla být zmocněna ke stanovení harmonizovaného formátu označování a při tom by měla v příslušných případech ověřit, jak navrhované označování vnímají reprezentativní vzorky spotřebitelů, aby bylo zajištěno, že je efektivní a jasně srozumitelné.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Vzhledem k tomu, že nejvzdálenější regiony jsou nejvíce dotčeny odpadem v moři, zejména plasty, a s ohledem na nedostatečné možnosti recyklace, neboť čelí jak velkému množství plastů vyplavených mořem, tak plastům z vlastní spotřeby, měl by být vytvořen evropský fond na pomoc těmto regionům při čištění jejich mořské zóny a rovněž při prevenci používání plastů.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b)  Členské státy by měly zajistit důslednější plnění povinnosti třídit odpady, včetně plastového odpadu v zemědělství. Měly by také zvážit zavedení podmínek spojených se zpracováváním plastového odpadu podle přílohy III nařízení [nařízení o strategických plánech SZP].

Odůvodnění

Podobné požadavky stanoví i nařízení o nakládání s odpadem z roku 2006 (Anglie a Wales) a 2005 (Skotsko). Těmito nařízeními byla zavedena kontrola nakládání s odpadem i v zemědělství. Jednou z největších změn byl zákaz spalování či zasypávání plastů používaných v zemědělství, jako jsou balicí motouzy, silážní folie, obaly od postřiků, pytle od hnojiv či osiv. Zemědělci mají rovněž povinnost využívat za účelem organizace sběru a recyklování plastů a jiných druhů odpadu služeb osvědčeného podniku oprávněného ke zpracovávání odpadu.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17c)  Ve strategických plánech SZP by se měl problém plastového odpadu v zemědělství řešit a Evropská komise by případně měla jako nový prvek zpřísněných podmínek zavést ve střednědobém výhledu do roku 2023 standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy z hlediska obsahu plastového odpadu. Zemědělci by v rámci nového požadavku podmíněnosti měli mít povinnost využívat za účelem sběru a recyklování plastů služeb podniku oprávněného ke zpracovávání odpadu a uchovávat doklady o řádném nakládání s plastovým odpadem.

Odůvodnění

Podobné požadavky stanoví i nařízení o nakládání s odpadem z roku 2006 (Anglie a Wales) a 2005 (Skotsko). Těmito nařízeními byla zavedena kontrola nakládání s odpadem i v zemědělství. Jednou z největších změn byl zákaz spalování či zasypávání plastů používaných v zemědělství, jako jsou balicí motouzy, silážní folie, obaly od postřiků, pytle od hnojiv či osiv. Zemědělci mají rovněž povinnost využívat za účelem organizace sběru a recyklování plastů a jiných druhů odpadu služeb osvědčeného podniku oprávněného ke zpracovávání odpadu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Nápojové lahve, jež jsou plastovými výrobky na jedno použití, patří mezi nejčastěji nacházené odpadky, které moře vyplaví na pláže v Unii. Důvodem jsou neúčinné systémy tříděného sběru a nízké zapojení spotřebitelů do těchto systémů. Je nezbytné podporovat účinnější systémy tříděného sběru, a proto by měl být stanoven minimální cíl pro tříděný sběr nápojových lahví, které jsou plastovými výrobky na jedno použití. Členské státy by měly být schopny uvedeného minimálního cíle dosáhnout stanovením cílů pro tříděný sběr nápojových lahví, které jsou plastovými výrobky na jedno použití, v rámci systémů rozšířené odpovědnosti výrobce nebo zavedením zálohových systémů či prostřednictvím jakéhokoli jiného opatření, které považují za vhodné. To bude mít přímý pozitivní dopad na míru sběru, kvalitu sebraného materiálu a kvalitu recyklovaných látek a zároveň poskytne příležitosti podnikům zabývajícím se recyklací a trhu pro recyklované látky.

(20)  Nápojové lahve, jež jsou plastovými výrobky na jedno použití, patří mezi nejčastěji nacházené odpadky, které moře vyplaví na pláže v Unii. Důvodem jsou neúčinné systémy tříděného sběru a nízké zapojení spotřebitelů do těchto systémů, ale také fyzikální a chemické vlastnosti plastů, díky nimž jsou odolné proti rozložení a zůstávají tudíž v životním prostředí celá desetiletí nebo staletí poté, co plastové výrobky splnily svůj účel. Je nezbytné podporovat účinnější systémy tříděného sběru, a proto by měl být stanoven minimální cíl pro tříděný sběr nápojových lahví, které jsou plastovými výrobky na jedno použití. Členské státy by měly být schopny uvedeného minimálního cíle dosáhnout stanovením cílů pro tříděný sběr nápojových lahví, které jsou plastovými výrobky na jedno použití, v rámci systémů rozšířené odpovědnosti výrobce nebo zavedením zálohových systémů či prostřednictvím jakéhokoli jiného opatření, které považují za vhodné. To bude mít přímý pozitivní dopad na míru sběru, kvalitu sebraného materiálu a kvalitu recyklovaných látek a zároveň poskytne příležitosti podnikům zabývajícím se recyklací a trhu pro recyklované látky.

Odůvodnění

Předměty, které nejsou vyrobeny z plastu a nedostanou se do systémů sběru, jsou méně trvanlivé a snáze se rozkládají, proto se také nehromadí jako odpad na plážích nebo v mořích a oceánech.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  V této souvislosti je nezbytné, aby členské státy spolupracovaly a dále harmonizovaly systémy recyklace odpadů, aby se zabránilo poškozování životního prostředí přeshraničním obchodem.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Je nicméně nutné zdůraznit, že biologický rozklad nemůže být dobrovolnou možností konce životnosti. Skutečnost ukazuje, že některé plastové výrobky se nevyhnutelně dostanou do životního prostředí a že u některých využití je lepší mít výrobky, které se biologicky rozkládají za krátkou dobu díky mikroorganismům, než výrobky, které zůstanou v životním prostředí po celá staletí, aniž se rozloží. To nevylučuje veškeré potřebné úsilí v oblasti opětovného využití a recyklace. 

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušení ustanovení této směrnice a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(23)  Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušení ustanovení této směrnice a zajistit, aby výrobci byli s těmito ustanoveními účinně seznámeni a aby byla tato ustanovení uplatňována. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Je rovněž žádoucí, aby Komise spolu s informacemi, které má poskytnout Evropská agentura pro životní prostředí, začlenila i výsledky studie vypracované Evropským výborem pro normalizaci týkající se normy pro biologickou rozložitelnost v mořském prostředí, která je vědecky přijatelná na evropské úrovni, jejímž předmětem jsou jak produkty uvedené v příloze směrnice, tak navrhované alternativy, jak je uvedeno v článku 15 níže.

Odůvodnění

Zatím neexistují žádné dohodnuté normy pro úroveň biologické rozložitelnosti výrobků v mořském prostředí, na které se vztahuje tato směrnice, a alternativ, o kterých se jedná, ale nejsou výslovně uvedené v tomto ustanovení. Aby bylo možné posoudit schválené alternativy, je nezbytné vycházet z dohodnutých norem pro úroveň biologické rozložitelnosti výrobků a je nezbytné, aby agentura pro životní prostředí mohla tyto údaje použít pro svá shrnutí.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Jelikož cílů této směrnice, totiž předcházení dopadu některých plastových výrobků na jedno použití a lovných zařízení obsahujících plasty na životní prostředí a omezování tohoto dopadu, podpory přechodu na oběhové hospodářství, včetně podpory inovativních obchodních modelů, výrobků a materiálů, a tím přispívání k účinnému fungování vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků činnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné,

(25)  Jelikož cílů této směrnice, totiž předcházení dopadu některých plastových výrobků na jedno použití a lovných zařízení obsahujících plasty na životní prostředí a lidské zdraví a omezování tohoto dopadu, podpory přechodu na oběhové hospodářství, včetně podpory inovativních obchodních modelů, výrobků a materiálů, a tím přispívání k účinnému fungování vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků činnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné,

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s článkem 1, který již uznává, že dopady na zdraví jsou důvodem k obavám.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Cílem této směrnice je předcházet dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, zejména na vodní prostředí, a na lidské zdraví a omezovat jej, jakož i podporovat přechod k oběhovému hospodářství pomocí inovativních obchodních modelů, výrobků a materiálů, a tím též přispívat k účinnému fungování vnitřního trhu.

1. Cílem této směrnice je předcházet dopadu plastů, včetně mikroplastů na životní prostředí a jejich výskytu v něm, zejména pokud jde o vodní ekosystémy a ekosystémy zemského povrchu, a dopadu na lidské zdraví a zdraví zvířat a omezovat je, jakož i podporovat přechod k oběhovému netoxickému hospodářství pomocí inovativních obchodních modelů, netoxických výrobků a materiálů, podporou osvědčených postupů pro snižování plastového odpadu, a tím též přispívat k účinnému fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje na plastové výrobky na jedno použití uvedené v příloze a na lovná zařízení obsahující plasty.

Tato směrnice se vztahuje zejména na plastové výrobky na jedno použití uvedené v příloze a na lovná zařízení obsahující výrazný podíl plastů.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „plasty“ materiál tvořený polymerem ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení (ES) č. 1907/2006, k němuž mohou být přidány přísady nebo jiné látky a který může být hlavní složkou struktury konečných výrobků; výjimkou jsou chemicky neupravené přírodní polymery;

1)  „plasty“ materiál tvořený polymerem ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení (ES) č. 1907/2006, k němuž mohou být přidány přísady nebo jiné látky a který je hlavní složkou struktury konečných výrobků; výjimkou jsou chemicky neupravené přírodní polymery a polymerní nátěrové hmoty, barvy, inkousty a lepidla, jež nemohou být hlavní strukturní složkou konečných předmětů a výrobků;

Odůvodnění

Pro účely této směrnice a za účelem zajištění jednotného výkladu členskými státy i řádného fungování jednotného trhu EU by měl být pojem „plasty“ v této směrnici jasně definován, aby se zamezilo různým interpretacím.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  „nátěrovými hmotami“ jedna či více nesamostatných vrstev vyrobených z plastu ve smyslu čl. 3 odst. 1 této směrnice a aplikovaných na materiál nebo předmět, aby mu byly dodány zvláštní vlastnosti nebo aby byl zlepšen jeho technický výkon;

Odůvodnění

Pro účely této směrnice a za účelem zajištění jednotného výkladu členskými státy i řádného fungování jednotného trhu EU by měl být pojem „nátěrová hmota“ jasně vymezen na základě již zavedené definice, kterou obsahuje nařízení Komise (EU) 2018/213, kterým se mění nařízení č. 10/2011 o plastech.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „plastovým výrobkem na jedno použití“ výrobek, který je vyroben zcela či částečně z plastu a který není vytvořený, navržený či uváděný na trh tak, aby během své životnosti prošel několika obrátkami nebo cykly tím, že bude vrácen výrobci k opětovnému naplnění nebo opětovně použit ke stejnému účelu, ke kterému byl vytvořen;

2)  „na jedno použití“ skutečnost, že je daný výrobek vytvořen, navržen či uváděn na trh tak, aby byl použit jen jednou a krátkodobě, a že bylo na základě harmonizované metodiky zjištěno, že se významně podílí na znečišťování moří odpadky v EU;

Odůvodnění

Je třeba jasně vymezit pojem „na jedno použití“, aby při provádění této směrnice nevznikaly nejasnosti. Definici pojmu „na jedno použití“ je třeba také spojit se znečišťováním moří odpadky, tak aby se vztahovala na výrobky, které se největší měrou podílejí na jejich znečišťování. Pro zajištění rovných podmínek v celé EU je proto rovněž nezbytná harmonizovaná metodika k identifikaci výrobků, které se nacházejí v životním prostředí.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  „plastovým výrobkem“ výrobek, který je vyroben převážně z plastu;

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  „zemědělským plastovým výrobkem“ jakýkoli plastový materiál nebo plastové zařízení či plastový obal určitého výrobku, jež se používají za účelem zvýšení produktivity zemědělské plochy1a;

 

_________________

 

1a Zemědělská plocha definovaná v nařízení (EU) č. 1307/2013 (nebo v nařízení [nařízení o strategických plánech SZP]).

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření k dosažení významného snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedených v části A přílohy na svém území do … [šest let po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu].

Členské státy přijmou nezbytná opatření k dosažení: účinného snížení dodávek a spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedených v části A přílohy na svém území do … [tři roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu].

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uvedená opatření mohou zahrnovat vnitrostátní cíle snížení spotřeby, opatření zajišťující, aby byly v místě prodeje konečnému spotřebiteli k dispozici opakovaně použitelné alternativy těchto výrobků, ekonomické nástroje, jako je zajištění, aby se plastové výrobky na jedno použití neposkytovaly v místě prodeje konečnému spotřebiteli zdarma. Uvedená opatření se mohou lišit v závislosti na dopadu výrobků uvedených v prvním pododstavci na životní prostředí.

Uvedená opatření zahrnují vnitrostátní cíle snížení spotřeby, opatření zajišťující, aby byly v místě prodeje konečnému spotřebiteli k dispozici opakovaně použitelné alternativy těchto výrobků, např. vratné a znovu použitelné skleněné či dřevěné výrobky, dále ekonomické nástroje, jako je zajištění, aby se plastové výrobky na jedno použití neposkytovaly v místě prodeje konečnému spotřebiteli zdarma, či omezení týkající se uvádění na trh a osvětová opatření s cílem posílit postavení spotřebitelů, pokud jde o recyklaci plastových obalů. Uvedená opatření se mohou lišit v závislosti na dopadu výrobků uvedených v prvním pododstavci na životní prostředí a na možnosti zaručit jejich sběr a recyklaci.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise může přijmout prováděcí akt, který stanoví metodiku výpočtu a ověřování významného snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedeného v odstavci 1. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2.

2. Komise přijme prováděcí akt, který stanoví metodiku výpočtu a ověřování významného snížení dodávek a spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedeného v odstavci 1. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2 do dvou let od vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zakážou uvádění plastových výrobků na jedno použití uvedených v části B přílohy na trh.

Členské státy zakážou uvádění plastových výrobků na jedno použití uvedených v části B přílohy na trh, přičemž věnují zvláštní pozornost společnému stravování ve veřejných institucích, podporují udržitelné alternativy, jež jsou k dispozici, a napomáhají vyvíjet další alternativy prostřednictvím výzkumu.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby plastové výrobky na jedno použití uvedené v části C přílohy, které mají uzávěry a víčka ze značné části vyrobené z plastu, mohly být uváděny na trh pouze tehdy, pokud uzávěry a víčka zůstanou během fáze určeného použití výrobku připevněny k nádobě.

1. Členské státy zajistí, aby plastové výrobky na jedno použití uvedené v části C přílohy, které mají uzávěry a víčka ze značné části vyrobené z plastu, mohly být uváděny na trh pouze tehdy, pokud uzávěry a víčka zůstanou během fáze určeného použití výrobku připevněny k nádobě, ledaže je předloženo řádné odůvodnění, že tato podmínka negativně ovlivňuje bezpečnost a hygienu potravinářského výrobku obsaženého uvnitř.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely tohoto článku se nemá za to, že by u kovových uzávěrů nebo víček s plastovým těsněním byla jejich značná část vyrobena z plastu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.   Výrobky uvedené v části D přílohy musí být s ohledem na jejich využití a vlastnosti označeny s cílem odradit spotřebitele od jejich nevhodného odstraňování a odhazování do odvodňovacích kanálů.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby každý plastový výrobek na jedno použití uvedený v části D přílohy, který je uváděn na trh, byl opatřen viditelným, jasně čitelným a nesmazatelným označením, které spotřebitelům poskytne jednu či více těchto informací:

1.  Členské státy zajistí, aby každý plastový výrobek na jedno použití uvedený v části D přílohy, který je uváděn na trh, byl opatřen viditelným, jasně čitelným a nesmazatelným označením, které spotřebitelům poskytne tyto informace:

 

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) nepříznivé dopady vyhazování výrobků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiných nevhodných forem odstraňování odpadů z výrobků na životní prostředí nebo

b) nepříznivé dopady vyhazování výrobků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiných nevhodných forem odstraňování odpadů z výrobků na jedno použití na životní prostředí a

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) obsah plastů ve výrobku.

c) skutečnost, že výrobek obsahuje plast.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby byly zavedeny systémy rozšířené odpovědnosti výrobce pro všechny plastové výrobky na jedno použití uvedené v části E přílohy, které jsou uváděny na trh Unie, v souladu s ustanoveními o rozšířené odpovědnosti výrobce ve směrnici 2008/98/ES.

1.  Členské státy zajistí, aby byly zavedeny systémy nebo opatření rozšířené odpovědnosti výrobce pro všechny plastové výrobky na jedno použití uvedené v části E přílohy, které jsou uváděny na trh Unie, v souladu s ustanoveními o rozšířené odpovědnosti výrobce ve směrnici 2008/98/ES.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Tyto systémy se zavádějí transparentním způsobem a náklady nesou společně zúčastněné strany, přičemž výrobci přispívají na opatření, která mají zvýšit informovanost, podpořit výzkum alternativ a prodloužit životnost výrobků. Komise po konzultaci s členskými státy a v souladu se zásadou proporcionality zveřejní pokyny, jak řešit náklady na odklízení odpadů, jimiž se zabývá tento článek.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  S ohledem na systémy zavedené v souladu s odstavcem 1 členské státy zajistí, aby výrobci plastových výrobků na jedno použití uvedených v části E přílohy hradili náklady na sběr odpadu tvořeného uvedenými plastovými výrobky na jedno použití a na jejich následnou přepravuzpracování, včetně nákladů na odklízení odpadků a nákladů na osvětová opatření uvedená v článku 10 týkající se těchto výrobků.

2.  S ohledem na systémy zavedené v souladu s odstavcem 1 členské státy zajistí, aby výrobci plastových výrobků na jedno použití uvedených v části E přílohy hradili celkové náklady spojené se sběrem odpadu tvořeného uvedenými plastovými výrobky na jedno použití a s jejich následnou přepravouzpracováním, včetně nákladů na odklízení odpadků a nákladů na osvětová opatření uvedená v článku 10 týkající se těchto výrobků.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se do roku 2025 začalo s prováděním tříděného sběru plastových výrobků na jedno použití uvedených v části F přílohy, a to v objemu, který se rovná 90 % těchto plastových výrobků na jedno použití uvedených na trh v daném roce podle hmotnosti. K dosažení tohoto cíle mohou členské státy mimo jiné:

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se do roku 2025 začalo s prováděním tříděného sběru plastových výrobků na jedno použití uvedených v části F přílohy, a to v objemu, který se rovná 90 % těchto plastových výrobků na jedno použití uvedených na trh v daném roce podle hmotnosti. K dosažení tohoto cíle musejí členské státy mimo jiné:

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zavést zálohové systémy nebo

a)  zavést zálohové systémy a

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) stanovit cíle pro tříděný sběr pro příslušné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce.

b) stanovit cíle pro tříděný sběr pro příslušné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. To by mělo zahrnovat sběrny tříděného odpadu pro nejpoužívanější třídy a materiály zeměpisně a/nebo sezónně koncentrovaných plastových odpadů, zejména však pro zemědělské plastové výrobky. Cíle by se měly vypočítávat úměrně době, po kterou jsou využívány.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření, jejichž cílem je poskytovat spotřebitelům plastových výrobků na jedno použití uvedených v části G přílohy a spotřebitelům lovných zařízení obsahujících plasty tyto informace:

Členské státy přijmou opatření, jejichž cílem je poskytovat spotřebitelům plastových výrobků na jedno použití, kterými se zabývá tato směrnice, a spotřebitelům lovných zařízení obsahujících plasty tyto informace:

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  o dopadu vyhazování odpadků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiného nevhodného odstraňování odpadů z uvedených výrobků a lovných zařízení obsahujících plasty na životní prostředí, a zejména na mořské prostředí.

b)  o dopadu plastů, včetně mikroplastů, na životní prostředí, na zdraví lidí a zvířat, a zejména na mořské prostředí a dno, a to prostřednictvím vyhazování odpadků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiného nevhodného odstraňování odpadů z uvedených výrobků a lovných zařízení obsahujících plasty.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  Upřednostňují se osvětová opatření zaměřená na snížení používání plastů a výrobků obsahujících mikroplasty.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  Členské státy rovněž přijmou opatření s cílem zabránit krátké životnosti nebo předčasnému odstraňování výrobků, poskytnout pobídky pro vývoj recyklovatelnějších plastů, zefektivnit recyklační procesy a sledovat a odstraňovat nebezpečné a kontaminující látky z recyklovaných plastů.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc)  Komise a členské státy pomáhají místním orgánům, podnikům a sdružením při provádění osvětových kampaní zaměřených na spotřebitele, jejichž cílem je prodloužení životnosti výrobků a poskytnutí poradenství ohledně jejich zodpovědného odstranění v souladu s usnesením EP ze dne 4. července 2017 o delší životnosti výrobků.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí měly fyzické nebo právnické osoby či jejich sdružení, organizace nebo skupiny možnost dosáhnout přezkumu soudem nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem zřízeným ze zákona, a mohly tak napadat hmotnou nebo procesní zákonnost rozhodnutí, jednání nebo opomenutí týkajících se provádění článků 5, 6, 7 a 8, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

1.  Členské státy zajistí, aby v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí měly fyzické nebo právnické osoby či jejich sdružení, organizace nebo skupiny možnost dosáhnout přezkumu soudem nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem zřízeným ze zákona, a mohly tak napadat hmotnou nebo procesní zákonnost rozhodnutí, jednání nebo opomenutí týkajících se provádění článků 4, 5, 6, 7, 8 a 9, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) údaje o plastových výrobcích na jedno použití uvedených v části A přílohy, které byly každoročně uvedeny na trh Unie, s cílem doložit snížení spotřeby v souladu s čl. 4 odst. 1;

a) údaje o plastových výrobcích na jedno použití uvedených v částech A a B přílohy, které byly každoročně uvedeny na trh Unie, s cílem doložit snížení spotřeby v souladu s čl. 4 odst. 1;

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) informace o opatřeních přijatých členskými státy pro účely čl. 4 odst. 1.

b) informace o opatřeních přijatých členskými státy pro účely čl. 4 odst. 1 a článku 5.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje uvedené v prvním pododstavci písmenu a) se aktualizují ročně do dvanácti měsíců od konce referenčního roku, za který byly shromážděny. K prezentaci uvedených souborů údajů se pokud možno použijí služby založené na prostorových datech ve smyslu čl. 3 bodu 4 směrnice 2007/2/ES.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropská agentura pro životní prostředí pravidelně zveřejňuje a aktualizuje celounijní přehled na základě údajů shromážděných členskými státy. Celounijní přehled zahrnuje podle potřeby ukazatele výstupů, výsledků a dopadů této směrnice, mapy celounijního přehledu a souhrnné zprávy členských států.

3.  Evropská agentura pro životní prostředí pravidelně zveřejňuje a aktualizuje celounijní přehled na základě údajů shromážděných členskými státy. Celounijní přehled zahrnuje podle potřeby ukazatele výstupů pro každý členský stát a výsledků a dopadů této směrnice, mapy celounijního přehledu a souhrnné zprávy členských států.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise provede hodnocení této směrnice do … [šest let po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu]. Hodnocení vychází z informací dostupných v souladu s článkem 13. Členské státy Komisi poskytnou veškeré doplňující informace nezbytné pro účely hodnocení a vypracování zprávy uvedené v odstavci 2.

1.  Komise provede hodnocení této směrnice do … [tři roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu]. Hodnocení vychází z informací dostupných v souladu s článkem 13. Členské státy Komisi poskytnou veškeré doplňující informace nezbytné pro účely hodnocení a vypracování zprávy uvedené v odstavci 2.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  bylo dosaženo dostatečného vědeckého a technického pokroku a zda byla vypracována kritéria nebo norma týkající se biologické rozložitelnosti v mořském prostředí platné pro plastové výrobky na jedno použití spadající do působnosti této směrnice a zda byly vyvinuty náhrady těchto výrobků na jedno použití, aby bylo případně možné určit, jaké výrobky již nemusí být předmětem omezení uvádění na trh.

c)  bylo dosaženo dostatečného vědeckého a technického pokroku a zda byla vypracována kritéria nebo evropská norma týkající se biologické rozložitelnosti v mořském prostředí platné pro plastové výrobky na jedno použití spadající do působnosti této směrnice a zda byly vyvinuty náhrady těchto výrobků na jedno použití, aby bylo případně možné určit, jaké výrobky již nemusí být předmětem omezení v oblasti uvádění na trh nebo spotřeby.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Příloha I – část A – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež se používají pro potraviny určené k okamžité spotřebě z nádoby, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou, bez jakékoli další přípravy, např. nádoby na potraviny používané pro rychlé občerstvení, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny.

–  Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež se používají pro potraviny určené k okamžité spotřebě z nádoby, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou, bez jakékoli další přípravy, např. nádoby na potraviny používané pro rychlé občerstvení, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících čerstvé potravinářské výrobky pro domácí použití včetně masa, kde neexistuje žádná bezpečná alternativa.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Příloha I – část A – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Nápojové kelímky.

–  Nápojové kelímky včetně víček.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Příloha I – část A – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  Plastové krabičky na jedno použití k zabalení a přepravě zemědělských produktů a produktů rybolovu.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Příloha I – část A – odrážka 2 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  Nápojové lahve.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky).

–  Příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky), s výjimkou uzavřených systémů, kdy je plně zajištěn jejich sběr, opětovné použití a/nebo recyklace.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Talíře.

–  Talíře, s výjimkou uzavřených systémů, kdy je plně zajištěn jejich sběr, opětovné použití a/nebo recyklace.

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Brčka, s výjimkou brček určených a používaných k lékařským účelům.

–  Brčka, s výjimkou brček určených a používaných k lékařským účelům a brček zabudovaných do obalů na nápoje či k těmto obalům připojených.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Polystyren ve všech formách použití, s výjimkou případů, kdy lze u konkrétního použití prokázat, že tento materiál v daném případě zajišťuje maximální environmentální a společenský užitek a je zachycován za účelem zpracování odpadu.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 6 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Oxo-rozložitelné plasty ve všech formách použití.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 6 c (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Potravinové obaly obsahující plast nebo materiál určený pro styk s potravinami, které po kompostování nebo fermentaci, při níž vzniká bioplyn, zvyšují obsah mikroplastů v půdě, například plastové nebo plastem impregnované čajové sáčky.

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 6 d (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Velmi lehké a lehké plastové nákupní tašky podle definice ve směrnici 2015/720, s výjimkou čerstvých masných, rybích a mléčných výrobků, kdy je jejich použití nutné z hygienických důvodů.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 6 e (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Primární obaly jednotlivě balených cukrovinek a moučníků.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 6 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Tyčky používané u cukrovinek a lízátek.

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Příloha I – část B – odrážka 6 g (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Primární obaly ovoce a zeleniny, které nejsou nutné k uchování produktu.

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Příloha I – část C – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Nádoby na nápoje, tj. nádoby, jež se používají pro kapaliny, např. nápojové lahve včetně jejich uzávěrů a víček.

–  Nádoby na nápoje, tj. nádoby, jež se používají pro kapaliny, např. nápojové lahve včetně jejich etiket, uzávěrů a víček, a nádoby na salát, jogurt a ovoce na jedno použití s plastovým víčkem.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Příloha I – část D – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu, péči o domácnost a průmyslové účely.

–  Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu, péči o domácnost a průmyslové účely obsahující plasty.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Příloha I – část D – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Zemědělské plasty, které jsou identifikovány jako místně nebo celostátně významný přispěvatel ke znečištění životního prostředí plasty a u nichž míra sběru nedosahuje 90 %.

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Příloha I – část E – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež se používají pro potraviny určené k okamžité spotřebě z nádoby, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou, bez jakékoli další přípravy, např. nádoby na potraviny používané pro rychlé občerstvení, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny.

– Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež jsou navrženy a určeny k naplnění v místě prodeje nebo se používají pro potraviny určené k okamžité spotřebě z nádoby, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou, bez jakékoli další přípravy, např. nádoby na potraviny používané pro rychlé občerstvení, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Příloha I – část E – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Nádoby na nápoje, tj. nádoby, jež se používají pro kapaliny, např. nápojové lahve včetně jejich uzávěrů a víček.

–  Nádoby na nápoje, tj. nádoby, jež se používají pro kapaliny, např. nápojové lahve včetně jejich etiket, uzávěrů a víček.

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Příloha I – část E – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Uzávěry a víčka obsahující plasty.

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Příloha I – část E – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu, péči o domácnost a průmyslové účely.

–  Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu, péči o domácnost a průmyslové účely obsahující plasty.

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Příloha I – část E – odrážka 8 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Zemědělské plasty, např. fólie používané při chráněném pěstování, mulčovací a silážní fólie, zavlažovací a drenážní potrubí a vaky a nádoby na zemědělské vstupy, které jsou identifikovány jako místně nebo celostátně významný přispěvatel ke znečištění životního prostředí plasty.

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Příloha I – část E – odrážka 8 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  Plastové krabičky na jedno použití k zabalení a přepravě zemědělských produktů a produktů rybolovu.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Příloha I – část F – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  Zemědělské plasty, které jsou identifikovány jako místně nebo celostátně významný přispěvatel ke znečištění životního prostředí plasty, včetně odpadního materiálu, jako jsou plachty nebo fólie používané při chráněném pěstování, mulčování a siláži, sítě proti kroupám nebo škůdcům, zavlažovací/drenážní potrubí, vaky a nádoby na zemědělské vstupy, balíkové motouzy a obaly na hnojiva a agrochemické přípravky.

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Příloha I – část G – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Nádoby na nápoje, tj. nádoby, jež se používají pro kapaliny, např. nápojové lahve včetně jejich uzávěrů a víček.

–  Nádoby na nápoje, tj. nádoby, jež se používají pro kapaliny, např. nápojové lahve včetně jejich etiket, uzávěrů a víček.

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Příloha I – část G – odrážka 9 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Zemědělské plasty, které jsou identifikovány jako místně nebo celostátně významný přispěvatel ke znečištění životního prostředí plasty.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

Referenční údaje

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Bronis Ropė

10.7.2018

Datum přijetí

1.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

3

3

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Renata Briano

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

37

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

3

0

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro rybolov (25.9.2018)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Zpravodajka: Renata Briano

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhu Komise je předcházet negativnímu dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, zejména mořské, a tyto dopady snižovat, v souladu se strategií EU pro plasty a v širším kontextu přechodu k oběhovému hospodářství. Rozšíření plastů v moři je globálním problémem, kterému je proto třeba čelit kroky na více úrovních a prostřednictvím lepší koordinace mezinárodního úsilí.

Tato iniciativa se tudíž zaměřuje na 10 druhů plastů na jedno použití a lovná zařízení obsahující plasty. Tyto výrobky byly vybrány na základě počítání odpadů nalezených na pláži, přičemž byly využity také údaje shromážděné v rámci rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí. Bylo monitorováno 276 evropských pláží a uskutečněno 679 sběrů, při nichž bylo zjištěno 355 671 kusů plastů. Z počítání se zjistilo, že přibližně polovina odpadků nalezených na plážích pochází z plastových výrobků na jedno použití a přibližně 27 % z lovných zařízení obsahujících plasty.

Rozšíření plastů v moři má negativní vliv na biologické mořské zdroje, zejména na ty nejcitlivější, a na prostředí v němž tyto druhy žijí. Má rovněž negativní dopady na rybářské aktivity, s odhadovanou čistou ztrátou pro evropskou flotilu mezi 70 a 350 miliony eur ročně. Dále s sebou nese riziko pro lidské zdraví, s ohledem na to, že plast po svém rozdrolení skončí v potravním řetězci, a tedy i na našem stole.

Zpravodajka se proto domnívá, že rybáři mají zásadní úlohu při řešení problému rozptýlení plastu v moři. Iniciativy lovu odpadů („fishing for litter“) financované rovněž prostřednictvím Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) jsou příklady nového paradigmatu, v němž rybář přestává být součástí problému a stává se součástí řešení. Je proto třeba podporovat vhodné kroky pro uznání a ocenění úlohy rybářů jako „strážců moře“.

Pokud jde lovná zařízení, zavádí návrh systémy rozšířené odpovědnosti výrobců a opatření na zvýšení povědomí. Systémy zvýšené odpovědnosti výrobců zaručují lepší správu vyřazených lovných zařízení a pokrývají náklady na zpracování takových odpadů i opatření na zvyšování povědomí o tomto problému. Zpravodajka se domnívá, že je třeba takové systémy propojit s modulovaným poplatkem, který umožní uvádět na trh lovná zařízení navržená tak, aby byla trvanlivá, znovu použitelná a recyklovatelná, v souladu s právními předpisy Unie v oblasti odpadů. Plastové součásti lovných zařízení mají totiž vysoký recyklační potenciál, jenž není v současnosti využíván.

Systémy rozšířené odpovědnosti výrobců za lovná zařízení zahrnují opatření obsažená v návrhu o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (COM(2018)33), jež snižují finanční zátěž přístavů, a tedy i hospodářských subjektů v odvětví rybolovu. Je tedy zásadně důležité zajistit koherentnost mezi oběma směrnicemi. Za tímto účelem je především nezbytné harmonizovat terminologii, kdy tento návrh zavádí definici vyřazeného lovného zařízení, zatímco návrh týkající se přístavních zařízení odkazuje na nepoužívaná lovná zařízení, jež nejsou přitom definována. Kromě toho je třeba zajistit, aby všechny přístavy, kde mohou být vykládána rybářská plavidla, byly vybaveny vhodnými zařízeními pro zajištění příjmu a zpracování odpadu vyloveného pasivně během rybolovu a aby v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ nebyly hospodářské subjekty v odvětví rybolovu nuceny k dodatečným nákladům za tyto operace. Bude to pro rybáře tak představovat další pobídku, aby přiváželi na pevninu vyřazená lovná zařízení a pasivně vylovený odpad. Systémy rozšířené odpovědnosti výrobce pokryjí rovněž náklady na nakládání s odpady z plastu použitými pro akvakulturu, na něž se, přinejmenším částečně, nevztahují opatření navrhovaná pro přístavní zařízení. Také v tomto případě považuje zpravodajka za nezbytné zajistit koherentnost mezi oběma návrhy.

Návrh Komise zahrnuje také nařízení (ES) č. 1224/2009, jež zavádí systém unijní kontroly pro rybolov a jež obsahuje několik opatření na snížení dopadu lovných zařízení ztracených v moři, a to preventivních i nápravných opatření. V současnosti probíhající přezkum nařízení o kontrole by měl přitom zohledňovat cíle této iniciativy.

Konečně, pokud jde o inovace a hledání alternativních matriálů, zpravodajka považuje za vhodné, aby Evropská unie přijala jasnou definici jak biologicky rozložitelných plastů, tak biologických plastů, i harmonizované normy pro biologickou rozložitelnost, zejména v mořském prostředí, a pro kompostovatelnost, s cílem zajistit jasný a jednotný právní rámec.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  S cílem zajistit, aby byly podniknuty příslušné kroky v boji proti plastovému odpadu v mořích, je třeba rovněž řešit problematiku plastového odpadu na mořském dně a ve vodním prostředí obecně, jako je tomu v případě mikroplastů.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  vzhledem k tomu, že členské státy jsou signatáři Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL) a měly by usilovat o bezvýhradné provádění jejích ustanovení;

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Odhaduje se, že 80 % znečistění odpady v moři lze přičíst plastům a mikroplastům, a přibližně 20 % až 40 % plastových odpadu v moři jsou spojeny s lidskými činnostmi na moři, včetně obchodních a výletních lodí, zatímco zbytek pochází z pevniny. Podle studie FAO přibližně 10 % pochází ze ztracených a opuštěných lovných zařízení. Ztracená a opuštěná lovná zařízení tvoří jednu ze složek mořského plastového odpadu a přibližně 94 % plastů, které se dostanou do oceánu, končí na jeho dně, a je tedy zapotřebí využít Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) k přímému zapojení rybářů do systémů „vylovování odpadků z moře“ tak, že jim budou na oplátku poskytovány finanční odměny nebo jiné finanční či materiální pobídky; Uvolňování velkého množství plastu do moře má kromě negativních dopadů na udržitelné rybí populace, biologické mořské zdroje, zejména citlivé druhy, a na prostředí v nichž tyto druhy žijí rovněž dopady na rybolovné činnosti i v souvislosti s vyššími náklady na čištění sítí a na likvidaci shromážděného odpadu; V případě tradičního rybolovu se tento dopad stává významnějším a ekonomicky nákladnějším. S ohledem na to, že znečisťování moří odpadky má přeshraniční rozměr, by měla Komise vyvinout další úsilí ve spolupráci s nečlenskými zeměmi, aby předešla takovému znečisťování a podpořila řádné nakládání s odpady;

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Rezoluce 11 Environmentálního shromáždění OSN Programu OSN pro životní prostředí z 23.–27. května 2016 uznala, že přítomnost plastového odpadu a mikroplastů v mořském prostředí představuje rychle narůstající závažný problém celosvětové povahy, který vyžaduje naléhavé celosvětové řešení zohledňující přístup založený na životním cyklu výrobků; Je třeba zohlednit propojení mezi mikroplasty a plasty na jedno použití a lovnými zařízeními vzhledem k tomu, že se tyto plasty se mohou rozpadat na mikroplasty a působit škodu. Studie prokázaly, že přítomnost mikroplastů v mořském prostředí může být významná a existují důkazy, že mikroplasty mohou být přijímány ingescí mořskými živočichy a v důsledku toho se dostávat do potravního řetězce1. Opatření stanovená v této směrnici na snížení dopadu určitých plastů mají proto důležité environmentální a zdravotní přínosy. Unie by měla přijmout k problému mikroplastů komplexní přístup a měla by vybídnout všechny výrobce, aby mikroplasty ve složeních svých výrobků přísně omezili, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována výrobcům textilu a pneumatik, neboť syntetické oděvy a pneumatiky představují 63 % mikroplastů, které končí přímo v mořském prostředí.

 

_________________

 

1 Komise CONTAM úřadu EFSA (komise úřadu EFSA pro kontaminující látky v potravinovém řetězci), 2016. Prohlášení o přítomnosti mikroplastů a nanoplastů v potravinách, se zvláštním zaměřením na potraviny pocházející z moře

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Plasty v Unii tvoří 80 až 85 % odpadků v mořích, měřeno podle počtu odpadků vyplavených na pláže, přičemž plastové výrobky na jedno použití představují 50 % a výrobky spojené s rybolovem 27 %. Plastové výrobky na jedno použití zahrnují rozmanitou škálu běžně používaných rychloobrátkových spotřebních výrobků, které se vyhazují po jednom použití za účelem, pro který byly poskytnuty, zřídka se recyklují a obvykle se z nich stanou odpadky. Významná část lovných zařízení uváděných na trh se nesbírá jako odpad za účelem zpracování. Plastové výrobky na jedno použití a lovná zařízení obsahující plasty tudíž představují obzvlášť vážný problém v souvislosti se znečišťováním moří odpadky a závažné riziko pro mořské ekosystémy, biologickou rozmanitost a potenciálně pro lidské zdraví a poškozují činnosti, jako je cestovní ruch, rybolov a lodní doprava.

(5)  Plasty v Unii tvoří 80 až 85 % odpadků v mořích, měřeno podle počtu odpadků vyplavených na pláže, přičemž plastové výrobky na jedno použití představují 50 % a výrobky spojené s rybolovem 27 %. Plastové výrobky na jedno použití zahrnují rozmanitou škálu běžně používaných rychloobrátkových spotřebních výrobků, které se vyhazují po jednom použití za účelem, pro který byly poskytnuty, zřídka se recyklují a končí jako odpadky. Významná část lovných zařízení uváděných na trh se nesbírá jako odpad za účelem zpracování. Plastové výrobky na jedno použití, lovná zařízení obsahující plasty a mikroplasty tudíž představují obzvlášť vážný problém v souvislosti se znečišťováním moří odpadky a závažné riziko pro mořské ekosystémy, udržitelné rybí populace, biologickou rozmanitost a potenciálně pro lidské zdraví a poškozují činnosti, jako je cestovní ruch, profesionální a rekreační rybolov a lodní doprava, zejména v zámořských a pobřežních oblastech.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  K tzv. „ghost fishingu“ (nechtěnému odlovu) dochází, když se do ztracených nebo opuštěných, biologicky nerozložitelných rybářských sítí, udic a háčků zachytí nebo zapletou mořští živočichové, kteří se o ně zraní nebo vyhladoví a zemřou; Fenomén „ghost fishingu“ je způsoben ztrátou lovných zařízení a jejich ponecháním v moři. Podle zařízení (ES)č. 1224/2009 mají být lovná zařízení označena a ztracená lovná zařízení oznámena a nalezena. Někteří rybáři proto z vlastního podnětu přivážejí ztracené sítě zpět do přístavu po jejich nalezení na moři.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  V zájmu zaměření úsilí pouze na oblasti, kde je to nejvíce potřeba, by tato směrnice měla zahrnovat pouze nejčastěji nacházené plastové výrobky na jedno použití, které by podle odhadů měly podle počtu kusů tvořit zhruba 86 % plastů na jedno použití nalezených na plážích v Unii.

(7)  V zájmu zaměření úsilí na oblasti, kde je to nejvíce potřeba, by tato směrnice měla zahrnovat nejběžněji nacházené plastové výrobky na jedno použití, které by podle odhadů měly podle počtu kusů tvořit zhruba 86 % plastů na jedno použití nalezených na plážích v Unii, a rovněž lovná zařízení. Přechod k oběhovému hospodářství bude vyžadovat, aby se v celosvětovém měřítku snížilo používání plastů na jedno použití.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Plastové výrobky na jedno použití mohou být vyráběny z široké škály plastů. Plasty se zpravidla definují jako polymerní materiály, k nimž mohly být přidány přísady. Tato definice by však zahrnovala i některé přírodní polymery. Nemodifikované přírodní polymery by neměly být zahrnuty, jelikož se v životním prostředí vyskytují přirozeně. Proto by definice polymeru v čl. 3 bodě 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 měla být upravena a pro účely této směrnice by měla být zavedena samostatná definice. Plasty vyrobené za použití modifikovaných přírodních polymerů nebo plasty vyrobené z biologických, fosilních či syntetických výchozích látek se v přírodě běžně nevyskytují, a měla by je proto řešit tato směrnice. Upravená definice plastů by tudíž měla zahrnovat výrobky z kaučuku na bázi polymerů, bioplasty a biologicky rozložitelné plasty bez ohledu na to, zda jsou získávány z biomasy anebo zda se mají časem biologicky rozložit. Některé polymerní materiály nemohou být hlavní strukturní složkou konečných materiálů a výrobků, jako jsou polymerní nátěrové hmoty, barvy, inkousty a lepidla. Uvedené materiály by tato směrnice neměla řešit, a neměly by tudíž být do definice zahrnuty.

(8)  Plastové výrobky na jedno použití mohou být vyráběny z široké škály plastů. Plasty se zpravidla definují jako polymerní materiály, k nimž mohly být přidány přísady. Tato definice by však zahrnovala i některé přírodní polymery. Nemodifikované přírodní polymery by neměly být zahrnuty, jelikož se v životním prostředí vyskytují přirozeně. Proto by definice polymeru v čl. 3 bodě 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 měla být upravena a pro účely této směrnice by měla být zavedena samostatná definice. Plasty vyrobené za použití modifikovaných přírodních polymerů nebo plasty vyrobené z biologických, fosilních či syntetických výchozích látek se v přírodě běžně nevyskytují, a měla by je proto řešit tato směrnice. Upravená definice plastů by tudíž měla zahrnovat výrobky z kaučuku na bázi polymerů, bioplasty a biologicky rozložitelné plasty bez ohledu na to, zda jsou získávány z biomasy anebo zda se mají časem biologicky rozložit. Některé polymerní materiály nemohou být hlavní strukturní složkou konečných materiálů a výrobků, jako jsou polymerní nátěrové hmoty, výstelky či vrstvy, barvy, inkousty a lepidla. Uvedené materiály by tato směrnice neměla řešit, a neměly by tudíž být do definice zahrnuty.

_________________

_________________

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Pro některé plastové výrobky na jedno použití ještě nejsou snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy a očekává se, že spotřeba většiny takových plastových výrobků na jedno použití poroste. V zájmu zvrácení tohoto vývoje a podpory zaměření úsilí na udržitelnější řešení by se od členských států mělo vyžadovat, aby přijaly nezbytná opatření k dosažení významného snížení spotřeby těchto výrobků, aniž by byly ohroženy požadavky týkající se hygieny nebo bezpečnosti potravin, správné hygienické praxe, správné výrobní praxe, informovanosti spotřebitele nebo sledovatelnosti stanovené v právních předpisech EU v oblasti potravin44.

(11)  Pro některé plastové výrobky na jedno použití ještě nejsou snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy a očekává se, že spotřeba většiny takových plastových výrobků na jedno použití poroste. V zájmu zvrácení tohoto vývoje a podpory zaměření úsilí na udržitelnější řešení by se od členských států mělo vyžadovat, aby přijaly nezbytná opatření k dosažení významného snížení spotřeby těchto výrobků, aniž by byly ohroženy požadavky týkající se hygieny nebo bezpečnosti potravin, správné hygienické praxe, správné výrobní praxe, informovanosti spotřebitele nebo sledovatelnosti stanovené v právních předpisech EU v oblasti potravin44. Členské státy by se měly snažit vypracovat tato opatření s nejvyššími možnými ambicemi, tak aby byla úměrná vážnosti rizika znečištění moře příslušnými výrobky a způsoby jejich používání, které si kladou za cíl celkově omezit.

_________________

_________________

44 Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1), nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a další příslušné právní předpisy o bezpečnosti, hygieně a označování potravin (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).

44 Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1), nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a další příslušné právní předpisy o bezpečnosti, hygieně a označování potravin (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že členské státy mají de facto volnost v tom, jak svá opatření zacílit, a že tato opatření musí být úměrná závažnosti rizika znečištění moře odpadky a že nejzávažnější případy by měly být řešeny prioritně.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Pro ostatní plastové výrobky na jedno použití jsou již snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, jež jsou též cenově přijatelné. Členské státy by měly být povinny zakázat uvádění těchto výrobků na trh Unie, aby omezily jejich nepříznivý dopad na životní prostředí. Tím by bylo podporováno používání uvedených snadno dostupných a udržitelnějších alternativ i inovativní řešení směřující k udržitelnějším obchodním modelům, opakovaně použitelné alternativy a nahrazování materiálů.

(12)  Pro ostatní plastové výrobky na jedno použití jsou již snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, jež jsou též cenově přijatelné. Členské státy by měly být povinny zakázat uvádění těchto výrobků na trh Unie, aby omezily jejich nepříznivý dopad na životní prostředí, zejména na mořské prostředí. Tím by bylo podporováno používání uvedených snadno dostupných a udržitelnějších alternativ i inovativní řešení směřující k udržitelnějším obchodním modelům, opakovaně použitelné alternativy a nahrazování materiálů. Je vhodné stanovit konkrétní kritéria pro určení, zda takové alternativy splňují požadavky v současnosti uspokojované plastovými výrobky na jedno použití, zda jsou v souladu s právními předpisy Unie o odpadech a zda zaručují větší udržitelnost.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Je třeba zavést vhodnou definici jak biologicky rozložitelného odpadu, tak biologického odpadu, i harmonizované normy pro biologický obsah, biologickou rozložitelnost (zejména biologickou rozložitelnost v mořském prostředí) a pro kompostovatelnost, s cílem vyjasnit nejednoznačnosti a neporozumění, jež v této oblasti existují.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Některé plastové výrobky na jedno použití končí v životním prostředí v důsledku nevhodného způsobu odstraňování vhazováním do kanalizace nebo jiného nevhodného uvolňování do životního prostředí. Plastové výrobky na jedno použití, které se často odstraňují vhazováním do kanalizace nebo jiným nevhodným způsobem, by proto měly být předmětem požadavků na označování. Označení by mělo spotřebitele informovat o vhodných možnostech odstraňování odpadů anebo o možnostech odstraňování odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, anebo o nepříznivých dopadech nevhodným způsobem odstraněných odpadků na životní prostředí. Komise by měla být zmocněna ke stanovení harmonizovaného formátu označování a při tom by měla v příslušných případech ověřit, jak navrhované označování vnímají reprezentativní vzorky spotřebitelů, aby bylo zajištěno, že je efektivní a jasně srozumitelné.

(14)  Některé plastové výrobky na jedno použití končí v životním prostředí v důsledku nevhodného způsobu odstraňování vhazováním do kanalizace nebo jiného nevhodného uvolňování do životního prostředí. Plastové výrobky na jedno použití, které se často odstraňují vhazováním do kanalizace nebo jiným nevhodným způsobem, by proto měly být předmětem požadavků na označování. Označení by mělo spotřebitele informovat o vhodných možnostech odstraňování odpadů anebo o možnostech odstraňování odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, anebo o nepříznivých dopadech nevhodným způsobem odstraněných odpadků na životní prostředí. Komise by měla být zmocněna ke stanovení harmonizovaného formátu označování a při tom by měla v příslušných případech ověřit, jak navrhované označování vnímají reprezentativní vzorky spotřebitelů, aby bylo zajištěno, že je efektivní a jasně srozumitelné. Na lovná zařízení se vztahují požadavky na označování přijatá podle nařízení (ES) č. 1224/2009. Členské státy budou usilovat o provedení dobrovolných pokynů FAO pro označování lovných zařízení.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Co se týče plastových výrobků na jedno použití, pro něž neexistují snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, členské státy by měly v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ rovněž zavést systémy rozšířené odpovědnosti výrobce za účelem pokrytí nákladů na nakládání s odpady a odklízení odpadků i nákladů na osvětová opatření, jejichž cílem je předcházet znečišťování životního prostředí odpadky a toto znečišťování omezovat.

(15)  Co se týče plastových výrobků na jedno použití, pro něž v současnosti neexistují snadno dostupné vhodné a udržitelnější alternativy, členské státy by měly v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ rovněž zavést systémy rozšířené odpovědnosti výrobce za účelem pokrytí nákladů na nakládání s odpady a odklízení odpadků i nákladů na osvětová opatření, jejichž cílem je předcházet znečišťování životního prostředí odpadky a toto znečišťování omezovat. Na podporu iniciativ v oblasti lovu odpadků a úsilí o zpětné získání ztracených, vyhozených a opuštěných lovných zařízení by se měly využívat zálohové systémy i dostupné prostředky ENRF;

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Každodenně končí velmi rozmanitý odpad vytvořený na pevnině nebo vyhozený z lodí v moři, přičemž odpadní plasty (láhve, sáčky, atd.) z něho činí velmi významný problém.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16.  Velký podíl plastů mezi odpadky v mořích pocházejících z opuštěných, ztracených a vyhozených lovných zařízení obsahujících plasty značí, že stávající právní požadavky1 neposkytují dostatečnou motivaci k vracení uvedených lovných zařízení na pevninu za účelem sběru a zpracování. Systém nepřímých poplatků, jehož zavedení předpokládá právo Unie o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, nepodněcuje lodě k tomu, aby vyhazovaly odpad do moře, a zajišťuje právo na předání odpadu. Uvedený systém by však měl být doplněn dalšími finančními pobídkami, které rybáře budou motivovat k tomu, aby přiváželi odpadní lovná zařízení na pevninu, aby se zamezilo jakémukoli případnému nárůstu nepřímého poplatku za odpad, který má být uhrazen. Jelikož plastové součásti lovných zařízení mají vysoký recyklační potenciál, členské státy by měly v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ zavést rozšířenou odpovědnost výrobce pro lovná zařízení obsahující plasty v zájmu usnadnění odděleného sběru odpadních lovných zařízení a financování řádného nakládání s odpady z takových lovných zařízení, a to zejména recyklace.

16.  Velký podíl plastů pocházející z opuštěných, ztracených a vyhozených lovných zařízení obsahujících plasty a z odpadu pasivně vyloveného během normálních rybolovných činností značí, že stávající právní požadavky1 neposkytují dostatečnou motivaci k vracení uvedených lovných zařízení a takového pasivně vyloveného odpadu na pevninu za účelem sběru a zpracování. V souladu s nařízením (ES) č. 1224/2009, informuje velitel rybářského plavidla příslušný orgán členského státu vlajky, pokud ztracená lovná zařízení nemohou být získána zpět. Nařízení (ES) č. 1224/2009 však důsledně tyto ztráty lovných zařízení nemonitoruje a provádění požadavků na podávání zpráv zůstává slabé. Přezkum kontrolního nařízení by proto měl stanovit další opatření na posílení kapacit znovuzískání ztracených zařízení a podávání zpráv o nich, a zejména by měly být údaje o ztracených lovných zařízeních shromažďovány a zaznamenávány členskými státy a každoročně předávány Komisi. Systém nepřímých poplatků, jehož zavedení předpokládá právo Unie o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, také nepodněcuje lodě k tomu, aby vyhazovaly odpad do moře, a zajišťuje právo na předání odpadu. Uvedený systém by však měl být doplněn dalšími finančními pobídkami, které rybáře budou motivovat k tomu, aby přiváželi odpadní lovná zařízení a pasivně vylovené odpady i ztracená nebo vyhozená lovná zařízení na pevninu, aby se zamezilo jakémukoli případnému nárůstu nepřímého poplatku za odpad, který má být uhrazen. Vykládání pasivně vyloveného odpadu by pro rybáře nemělo představovat další náklady. Jelikož plastové součásti lovných zařízení mají vysoký recyklační potenciál, členské státy by měly v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ zavést rozšířenou odpovědnost výrobce pro lovná zařízení obsahující plasty v zájmu usnadnění odděleného sběru odpadních lovných zařízení a financování řádného nakládání s odpady z takových lovných zařízení, což představuje pobídky pro recyklaci takových materiálů i pro snahy o znovuzískání ztracených, opuštěných nebo vyhozených lovných zařízení. Tyto systémy by měly stanovit modulované finanční příspěvky na zařízení určená k opětovnému použití a recyklaci v souladu s požadavky směrnice 2008/98/ES a měly by být doplněny kolektivním cílem pro lovná zařízení, jež se stala odpadem. Kromě těchto iniciativ by členské státy měly podnikat akce na podporu vývoje lovných zařízení využívajících udržitelné a k životnímu prostředí šetrnější materiály;

_________________

_________________

1 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, směrnice 2000/59/ES a směrnice 2008/98/ES.

1 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, směrnice 2000/59/ES a směrnice 2008/98/ES.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  I když by se rozšířená odpovědnost výrobce neměla vztahovat na samotné rybáře a drobné výrobce lovných zařízení obsahujících plasty, je třeba zvážit jako alternativu podporu zavedení udržitelných lovných zařízení neobsahujících žádné plasty.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Aby se zabránilo vyhazování odpadků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiným nevhodným formám odstraňování odpadů vedoucím ke znečištění moří odpadky obsahujícími plasty, musí být spotřebitelé řádně informováni o nejvhodnějších dostupných možnostech odstranění odpadů anebo o možnostech odstranění odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, dále o osvědčených postupech týkajících se odstraňování odpadů a dopadu nevhodných způsobů odstraňování odpadů na životní prostředí i o obsažených plastech v některých plastových výrobcích na jedno použití a lovných zařízeních. Členské státy by proto měly být povinny přijmout osvětová opatření, která zajistí, že jsou tyto informace spotřebitelům poskytovány. Informace by neměly obsahovat reklamní obsah podněcující spotřebitele k používání plastových výrobků na jedno použití. Členské státy by měly mít možnost zvolit si opatření, která jsou nejvhodnější s ohledem na povahu výrobku nebo jeho použití. Náklady na osvětová opatření by měli hradit výrobci plastových výrobků na jedno použití a lovných zařízení obsahujících plasty v rámci své povinnosti rozšířené odpovědnosti výrobce.

(18)  Aby se zabránilo vyhazování odpadků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiným nevhodným formám odstraňování odpadů vedoucím ke znečištění moří odpadky obsahujícími plasty, musí být spotřebitelé řádně informováni o nejvhodnějších dostupných možnostech odstranění odpadů anebo o možnostech odstranění odpadů, jichž je třeba se vyvarovat, dále o osvědčených postupech týkajících se odstraňování odpadů a dopadu nevhodných způsobů odstraňování odpadů na životní prostředí i o obsažených plastech v některých plastových výrobcích na jedno použití a lovných zařízeních a o již dostupných alternativách na trhu. Členské státy by proto měly být povinny přijmout osvětová opatření, která zajistí, že jsou tyto informace spotřebitelům poskytovány. Informace by neměly obsahovat reklamní obsah podněcující spotřebitele k používání plastových výrobků na jedno použití. Členské státy by měly mít možnost zvolit si opatření, která jsou nejvhodnější s ohledem na povahu výrobku nebo jeho použití. Náklady na osvětová opatření by měli hradit výrobci plastových výrobků na jedno použití a lovných zařízení obsahujících plasty v rámci své povinnosti rozšířené odpovědnosti výrobce.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Komise je v souladu s právními předpisy Unie povinna napomáhat členským státům při vypracování strategií a plánů pro snížení rozptylu lovných zařízení v moři, i prostřednictvím subvencí z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Toto úsilí může zahrnovat kampaně a programy na zvyšování povědomí o dopadu takových odpadů na mořské ekosystémy, výzkum o proveditelnosti biologicky rozložitelných/kompostovatelných lovných zařízení, vzdělávací programy pro rybáře a konkrétní veřejné programy na odstraňování plastů a dalších objektů z mořského prostředí.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Směrnice 2008/98/ES stanoví obecné minimální požadavky na systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. Uvedené požadavky by se měly uplatnit na systémy rozšířené odpovědnosti výrobce zavedené touto směrnicí. Tato směrnice však stanoví další požadavky týkající se rozšířené odpovědnosti výrobce, například požadavek, aby výrobci některých plastových výrobků na jedno použití hradili náklady na odklízení odpadků.

(19)  Směrnice 2008/98/ES stanoví obecné minimální požadavky na systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. Uvedené požadavky by se měly uplatnit na systémy rozšířené odpovědnosti výrobce zavedené touto směrnicí. Tato směrnice však stanoví další požadavky týkající se rozšířené odpovědnosti výrobce, například požadavek, aby výrobci některých plastových výrobků na jedno použití hradili náklady na odklízení odpadků. Pro lovná zařízení by členské státy měly přijmout opatření nezbytná k zajištění toho, aby finanční příspěvky poskytované výrobci lovných zařízení obsahujících plasty při plnění jejich povinností vyplývajících z odpovědnosti výrobce byly odstupňovány zejména se zohledněním trvanlivosti, opravitelnosti, opětovné použitelnosti a recyklovatelnosti takových lovných zařízení uváděných na trh.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Zvyšování povědomí o odpadu zapříčiněném plasty na jedno použití a lovnými zařízeními a o jeho významném dopadu na životní prostředí by měly být považovány za zásadní prvek strategii EU pro plasty s ohledem na to, že to umožní občanům přispívat ke snížení plastového odpadu. Členské státy by měly přijmout opatření na zvyšování povědomí o této otázce a finančních podporách dostupných na řešení tohoto problému a usnadňovat výměnu osvědčených postupů mezi jednotlivými komunitami a sítěmi.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  V souladu s bodem 22 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161 by Komise měla provést hodnocení této směrnice. Uvedené hodnocení by mělo vycházet ze zkušeností získaných a údajů shromážděných během provádění této směrnice a údajů shromážděných v souladu se směrnicí 2008/56/ES nebo směrnicí 2008/98/ES. Hodnocení by mělo poskytnout základ pro posouzení případných dalších opatření a toho, zda je vzhledem k monitorování odpadků v mořích v Unii potřeba revidovat přílohu obsahující výčet plastových výrobků na jedno použití. Hodnocení by mělo též zvážit, zda vědecký a technický pokrok, ke kterému mezitím došlo, včetně vývoje biologicky rozložitelných materiálů a vypracování kritérií nebo normy týkajících se biologické rozložitelnosti plastů v mořském prostředí, jak předpokládá evropská strategie pro plasty, umožňuje stanovit normu týkající se biologické rozložitelnosti některých plastových výrobků na jedno použití v mořském prostředí. Tato norma by zahrnovala normu pro testování, zda by se plasty vlivem fyzického a biologického rozkladu v mořském prostředí plně rozložily na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu za dostatečně krátkou dobu, aby nebyly škodlivé pro mořský život a aby nedocházelo k hromadění plastů v životním prostředí. V takovém případě by plastové výrobky splňující uvedenou normu mohly být vyňaty ze zákazu uvádění na trh. Přestože evropská strategie pro plasty již stanoví opatření v této oblasti, uznává též problémy spojené s vymezením regulačního rámce pro plasty s biologicky rozložitelnými vlastnostmi s ohledem na různé podmínky v mořích.

(22)  V souladu s bodem 22 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161 by Komise měla provést hodnocení této směrnice. Uvedené hodnocení by mělo vycházet ze zkušeností získaných a údajů shromážděných během provádění této směrnice a údajů shromážděných v souladu se směrnicí 2008/56/ES nebo směrnicí 2008/98/ES. Hodnocení by mělo poskytnout základ pro posouzení případných dalších opatření a toho, zda je vzhledem k monitorování odpadků v mořích v Unii potřeba revidovat přílohu obsahující výčet plastových výrobků na jedno použití. Hodnocení by mělo též zvážit, zda vědecký a technický pokrok, ke kterému mezitím došlo, včetně vývoje biologicky rozložitelných materiálů a vypracování kritérií nebo normy týkajících se biologické rozložitelnosti plastů v mořském prostředí, jak předpokládá evropská strategie pro plasty, umožňuje stanovit normu týkající se biologické rozložitelnosti některých plastových výrobků na jedno použití nebo lovných zařízení obsahujících plasty v mořském prostředí. Tato norma by zahrnovala normu pro testování, zda by se plasty vlivem podmínek fyzického a biologického rozkladu panujících v mořském prostředí plně rozložily na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu za dostatečně krátkou dobu, aby nebyly škodlivé pro mořský život a aby nedocházelo k hromadění plastů v životním prostředí. V takovém případě by plastové výrobky splňující uvedenou normu mohly být vyňaty ze zákazu uvádění na trh. Přestože evropská strategie pro plasty již stanoví opatření v této oblasti, uznává též problémy spojené s vymezením regulačního rámce pro plasty s biologicky rozložitelnými vlastnostmi s ohledem na různé podmínky v mořích.

_________________

_________________

1 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

1 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  V souladu s právními předpisy Unie o odpadech mají Komise a členské státy podporovat plány sběru odpadu v moři a, je-li to možné, zapojit rybářská plavidla a zajistit, aby byla přístavní zařízení upravena pro příjem a zpracování takového odpadu, a zejména jeho recyklaci; stejné pobídky pro navracení lovných zařízení by se měly rovněž vztahovat na navracený odpad, který byl pasivně zachycen, i na odpad, který byl zachycen iniciativami v oblasti lovu odpadků; požadavky na přístavní zařízení by měly být přiměřené a neměly by přinášet nadměrnou administrativní zátěž pro malé přístavy bez obsluhy nebo na vzdálené přístavy, zejména na vzdálených ostrovech;

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je předcházet dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, zejména na vodní prostředí, a na lidské zdraví a omezovat jej, jakož i podporovat přechod k oběhovému hospodářství pomocí inovativních obchodních modelů, výrobků a materiálů, a tím též přispívatúčinnému fungování vnitřního trhu.

Cílem této směrnice je, aby se Unie podílela na řešení globálního problému znečišťování moří plastovými odpadky na základě prevence a omezování dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, zejména na vodní prostředí, a na lidské zdraví, jakož i podpory přechodu k oběhovému hospodářství pomocí inovativních obchodních modelů, výrobků a materiálů, a tím též přispívalaúčinnějšímu a udržitelnějšímu fungování vnitřního trhu.

Odůvodnění

Cíl návrhu by měl být zřetelnější. Evropská unie se sice na produkci odpadků znečišťujících moře na celém světě podílí relativně málo, protože z celkového množství plastů na jedno použití spotřebovaných ve světě jich spotřebovává zhruba 16 %, nicméně může hrát významnou roli při hledání řešení a nastolení pozitivních trendů tím, že půjde příkladem.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „lovným zařízením“ jakákoli položka nebo součást zařízení, která se používá při rybolovu nebo v akvakultuře k cílenému lovu biologických mořských zdrojů nebo která pluje na mořské hladině a používá se s cílem přilákat a ulovit tyto biologické mořské zdroje;

3)  „lovným zařízením“ jakákoli položka nebo součást zařízení, která se používá při rybolovu nebo v akvakultuře k cílenému lovu biologických mořských zdrojů nebo k jejich chovu nebo která pluje na mořské hladině a používá se s cílem přilákat, ulovit nebo chovat tyto biologické mořské zdroje;

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „odpadním lovným zařízením“ jakékoli lovné zařízení, na které se vztahuje definice odpadu ve směrnici 2008/98/ES, včetně všech samostatných součástí, látek či materiálů, které byly součástí vyřazeného lovného zařízení nebo které k němu byly připevněny;

4)  „odpadním lovným zařízením“ jakékoli lovné zařízení, na které se vztahuje definice odpadu ve směrnici 2008/98/ES, včetně všech samostatných součástí, látek či materiálů, které byly součástí vyřazeného nebo ztraceného lovného zařízení nebo které k němu byly připevněny;

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)  „pasivně vyloveným odpadem“ odpad zachycený v sítích během rybolovných činností;

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně smluv uzavřených na dálku ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 201150, uvádí na trh plastové výrobky na jedno použití a lovná zařízení obsahující plasty, vyjma osob vykonávajících rybolovnou činnost ve smyslu čl. 4 bodu 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1380/201351;

10)  „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně smluv uzavřených na dálku ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 201150, uvádí na trh plastové výrobky na jedno použití a lovná zařízení obsahující plasty, vyjma osob vykonávajících rybolovnou činnost nebo působících v akvakultuře ve smyslu čl. 4 bodů 25 a 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1380/201351;

_________________

_________________

50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64).

50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64).

51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby každý plastový výrobek na jedno použití uvedený v části D přílohy, který je uváděn na trh, byl opatřen viditelným, jasně čitelným a nesmazatelným označením, které spotřebitelům poskytne jednu či více těchto informací:

1.  Členské státy zajistí, aby každý plastový výrobek na jedno použití uvedený v části D přílohy a lovné zařízení obsahující plasty, které jsou uváděny na trh, byly opatřeny viditelným, jasně čitelným a nesmazatelným označením, které spotřebitelům poskytne tyto informace:

a)  vhodné možnosti odstraňování odpadů z výrobku nebo způsoby odstraňování odpadů, jichž je třeba se u daného výrobku vyvarovat;

a)  vhodné možnosti odstraňování odpadů z výrobku nebo způsoby odstraňování odpadů, jichž je třeba se u daného výrobku vyvarovat;

b)  nepříznivé dopady vyhazování výrobků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiných nevhodných forem odstraňování odpadů z výrobků na životní prostředí nebo

b)  nepříznivé dopady vyhazování výrobků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiných nevhodných forem odstraňování odpadů z výrobků na životní prostředí a

c)  obsah plastů ve výrobku.

c)  obsah plastů ve výrobku a případně dostupnost alternativních výrobků se stejnými provozními charakteristikami.

2.  Komise do … [dvanáct měsíců před uplynutím lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu] přijme prováděcí akt, který stanoví specifikace týkající se označování uvedeného v odstavci 1. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2.

2.  Komise do … [dvanáct měsíců před uplynutím lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu] přijme prováděcí akt, který stanoví specifikace týkající se označování uvedeného v odstavci 1. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2.

 

3.  Aniž je dotčen odstavec 1, vztahují se na lovná zařízení požadavky na uvádění na trh přijaté podle nařízení č. 1224/2009.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajistí, aby byly zavedeny systémy rozšířené odpovědnosti výrobce pro lovná zařízení obsahující plasty uváděná na trh Unie v souladu s ustanoveními o rozšířené odpovědnosti výrobce ve směrnici 2008/98/ES.

3.  Členské státy zajistí, aby byly zavedeny systémy rozšířené odpovědnosti výrobce pro lovná zařízení obsahující plasty uváděná na trh Unie v souladu s ustanoveními o rozšířené odpovědnosti výrobce ve směrnici 2008/98/ES. Členské státy zajistí, aby tyto režimy rozšířené odpovědnosti výrobce pro lovná zařízení dosáhly lepší úrovně sběru a recyklace. V zájmu dosažení tohoto cíle členské státy požadují, aby tyto systémy mimo jiné:

 

a)  zahrnovaly programy monitorování, sledování a podávání zpráv;

 

b)  pokrývaly operace na vytažení zařízení.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy mohou rovněž zřídit zálohové systémy, aby podpořily navracení starých, opuštěných nebo nestabilních lovných zařízení, jež by byly upraveny tak, aby zohledňovaly riziko náhodné ztráty lovného zařízení nebo jeho části.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Členské státy přijmou opatření nezbytná pro zajištění toho, aby finanční příspěvky poskytované výrobci lovných zařízení obsahujících plasty při plnění jejich povinností vyplývajících z odpovědnosti výrobce byly odstupňovány zejména se zohledněním trvanlivosti, opravitelnosti, opětovné použitelnosti a recyklovatelnosti lovných zařízení, jež výrobci uvádějí na trh.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c.  Členské státy rovněž zavedou další finanční pobídky pro rybáře, aby přiváželi na břeh odpadní lovná zařízení i další plastový odpad, který shromáždili na moři; Členské státy odstraní veškerou právní a finanční administrativní zátěž a překážky pro to, aby byly odpadní lovná zařízení a plastový odpad shromažďovány rybáři a přiváženy na pevninu v co největší míře.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  podporovat zřízení zvláštního veřejného programu na odstraňování plastů a dalších věcí z mořského dna;

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  zřídit celounijní povinný digitální systém podávání zpráv pro jednotlivá rybářská plavidla, v němž by oznamovala ztrátu zařízení na moři, s cílem zahájit akci na jeho zpětné získání;

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Systém pobídek

 

1.  Do operačních programů financovaných Evropským námořním a rybářským fondem (ENRF) zahrnou členské státy finanční podporu věnovanou na vypracování akčního plánu ve spolupráci s organizacemi producentů, svazy provozovatelů námořních plavidel, veřejnými subjekty, organizacemi zabývajícími se zachováním životního prostředí a celým dotčeným odvětvím. To zahrnuje opatření na sběr odpadu a lovných zařízení, jakož i zlepšení infrastruktury a procesů pro nakládání s odpady na plavidlech a v přístavech.

 

2.  Členské státy v přístavech zavedou systémy na ukládání, sběr a navracení lovných zařízení, jež budou zařazeny do akčního plánu zavedeného podle odstavce 1.

 

3.  Členské státy v přístavech zavedou systémy na kontrolu a registraci sítí, jež budou zařazeny do akčního plánu zavedeného podle odstavce 1.

 

4.  Členské státy navrhnou podpůrné mechanismy pro výzkum a vývoj v oblasti vývoje lépe dohledatelných a méně znečišťujících sítí, a to formou pobídek pro podniky vyrábějící lovná zařízení. To bude zahrnovat investice do vývoje nových materiálů s menším dopadem na životní prostředí.

Odůvodnění

Jak stanoví 16. bod odůvodnění, jsou nezbytné pobídky pro provozovatele, aby se podpořila kultura ochrany mořského prostředí, postupně snižovalo množství odpadků v moři a skoncovalo se ztrátami sítí v mořích.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9b

 

Pasivně vylovený odpad

 

1.  Členské státy přijmou přiměřené národní plány pro zajištění toho, aby všechny přístavy, kde mohou přistávat rybářská plavidla, s výjimkou malých přístavů bez obsluhy a vzdálených přístavů, zejména na vzdálených ostrovech, mohly zajištovat příjem a následné zpracování pasivně vyloveného odpadu, s cílem podpořit tříděný sběr, opětovné používání a recyklaci.

 

2.  Tyto plány jsou zavedeny v souladu s pokyny uvedenými v doporučení výboru OSPAR 2016/1 o snížení mořského odpadu prostřednictvím iniciativ lovu odpadů.

 

3.  Kromě zdrojů uvolněných z ENRF mohou členské státy zavést a provozovat vnitrostátní fond na podporu sběru odpadu pasivně vyloveného rybářskými plavidly. Tento fond může být použit na zajištění fungování inciativ lovu odpadků, včetně zpřístupnění skladovacích struktur pro odpady na palubě, monitorování pasivně vyloveného odpadu, odbornou přípravu, prosazování dobrovolné účasti na iniciativě a pokrytí nákladů na zpracování odpadu i pro pokrytí nákladů na personál nezbytný pro zajištění fungování těchto systémů.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření, jejichž cílem je poskytovat spotřebitelům plastových výrobků na jedno použití uvedených v části G přílohy a spotřebitelům lovných zařízení obsahujících plasty tyto informace:

Členské státy přijmou opatření, jejichž cílem je poskytovat všem příslušným aktérům, zejména spotřebitelům plastových výrobků na jedno použití uvedených v části G přílohy, odvětví rybolovu a rybářským komunitám a spotřebitelům lovných zařízení obsahujících plasty tyto informace:

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  o dostupných systémech opětovného použití uvedených výrobků a lovných zařízení obsahujících plasty a o možnostech nakládání s odpady z uvedených výrobků a lovných zařízení obsahujících plasty, jakož i o osvědčených postupech řádného nakládání s odpady v souladu s článkem 13 směrnice 2008/98/ES;

a)  o dostupnosti opětovně použitelných alternativ, systémech opětovného použití uvedených výrobků a lovných zařízení obsahujících plasty a o možnostech nakládání s odpady z uvedených výrobků a lovných zařízení obsahujících plasty, jakož i o osvědčených postupech řádného nakládání s odpady v souladu s článkem 13 směrnice 2008/98/ES;

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  Jsou podporovány programy na zvyšování povědomí o dopadu mikroplastů a plastového odpadu na mořské prostředí a na zabránění tomu, aby se tyto odpady dostaly do moře.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zajistí dostupné pokyny pro všechny příslušné aktéry, zejména aktéry působící v odvětví rybolovu, tak aby mohli přijmout požadované kroky na snížení odpadu z lovných zařízení obsahujících plasty.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace o monitorování provádění

Informace o monitorování provádění a komunikační povinnosti

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  odhady množství odpadů v moři pocházejících z výrobků, které spadají do působnosti této směrnice, s cílem monitorovat důsledky přijatých opatření;

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Za každý kalendářní rok sdělí členské státy Komisi údaje o lovných zařízeních obsahujících plasty uvedených na jejich trh a o shromážděných a zpracovaných odpadních lovných zařízeních. Tyto údaje se sdělí v podobě stanovené Komisí v souladu s odstavcem 4.

 

První sledované období začíná v prvním úplném kalendářním roce po přijetí prováděcího aktu podle odstavce 4, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví formát souboru údajů, informací a údajů uvedených v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2.

4.  Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví formát souboru údajů, informací a údajů uvedených v odstavci 1 a 3a. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v čl. 16 odst. 2.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  došlo k dostatečnému zlepšení míry recyklace lovných zařízení a zda je třeba zavést kvantitativní cíle pro zajištění dostatečného pokroku v budoucnu.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  je možné stanovit závazné kvantitativní cíle na úrovni Unie pro recyklaci lovných zařízení obsahujících plasty;

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  bylo dosaženo dostatečného vědeckého a technického pokroku a zda byla vypracována kritéria nebo norma týkající se biologické rozložitelnosti v mořském prostředí platné pro plastové výrobky na jedno použití spadající do působnosti této směrnice a zda byly vyvinuty náhrady těchto výrobků na jedno použití, aby bylo případně možné určit, jaké výrobky již nemusí být předmětem omezení uvádění na trh.

c)  bylo dosaženo dostatečného vědeckého a technického pokroku a zda byla vypracována kritéria nebo norma týkající se biologické rozložitelnosti v mořském prostředí platné pro plastové výrobky na jedno použití nebo lovná zařízení obsahující plasty spadající do působnosti této směrnice a zda byly vyvinuty náhrady těchto výrobků na jedno použití, aby bylo případně možné určit, jaké výrobky již nemusí být předmětem omezení uvádění na trh.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

Referenční údaje

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

PECH

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Renata Briano

14.6.2018

Projednání ve výboru

20.6.2018

29.8.2018

 

 

Datum přijetí

24.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

0

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, John Flack, Francisco José Millán Mon, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Howarth

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Norbert Erdős, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ole Christensen, John Howarth, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

0

-

 

 

3

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

Referenční údaje

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Datum předložení EP

28.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

5.7.2018

ITRE

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

PECH

11.6.2018

 

JURI

11.6.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

24.9.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Frédérique Ries

7.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

29.8.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

10

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Peter Jahr, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Kati Piri

Datum předložení

11.10.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl‑Heinz Florenz, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

-

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, György Hölvényi, Giovanni La Via, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Renate Sommer

S&D

Nicola Caputo

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Julia Reid

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 22. října 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí