BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

11.10.2018 - (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Frédérique Ries


Procedure : 2018/0172(COD)
Forløb i plenarforsamlingen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0340),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk.1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0218/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Fiskeriudvalget (A8-0317/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den høje funktionalitet og relativt lave omkostninger ved plast indebærer, at dette materiale bliver stadig mere allestedsnærværende i hverdagen. Plast bruges stadig mere til kortsigtede anvendelsesformål, der hverken er designet til genbrug eller omkostningseffektiv genanvendelse, hvilket har gjort relaterede produktions- og forbrugsmønstre stadig mere ineffektive og lineære. I forbindelse med handlingsplanen32 for den cirkulære økonomi konkluderede Kommissionen derfor i EU-strategien for plast33, at det er nødvendigt at gribe ind over for den voksende generering af plastaffald og udledning af plast i miljøet, navnlig i havmiljøet, hvis vi skal nå frem til en ægte cirkulær livscyklus for plast.

(1)  Den høje funktionalitet og relativt lave omkostninger ved plast indebærer, at dette materiale bliver stadig mere allestedsnærværende i hverdagen. Den globale produktion af plast er steget kraftigt og nåede i 2017 op på 348 mio. ton. Den europæiske andel af denne produktion udgjorde 18,5 % (64,4 mio. ton, en stigning på 3,4 % i forhold til produktionen i det foregående år). Plast bruges stadig mere til kortsigtede anvendelsesformål, der hverken er designet til genbrug eller omkostningseffektiv genanvendelse, hvilket har gjort relaterede produktions- og forbrugsmønstre stadig mere ineffektive og lineære. I forbindelse med handlingsplanen for den cirkulære økonomi konkluderede Kommissionen derfor i EU-strategien for plast, at det er nødvendigt at gribe ind over for den voksende generering af plastaffald og udledning af plast i miljøet, navnlig i havmiljøet, hvis vi skal nå frem til en ægte cirkulær livscyklus for plast og reducere den samlede mængde plast i miljøet. EU-strategien for plast er et første lille skridt i omstillingen til en cirkulær økonomi, der er baseret på reduktion, genanvendelse og genbrug af alle plastprodukter.

__________________

__________________

32Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" (COM(2015) 614 final).

32 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" (COM(2015) 614 final).

33Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi" (COM(2018) 28 final).

33 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi" (COM(2018) 28 final).

Begrundelse

Selv om der er tale om et globalt problem, skal EU påtage sig sit ansvar og indtage en international førerrolle med hensyn til at bekæmpe affald i havet.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Plast spiller en nyttig rolle i økonomien og har vigtige anvendelsesmuligheder i mange brancher. Plast anvendes især til emballage (40 %) og i bygge- og anlægssektoren (20 %). Desuden anvendes plast i betydeligt omfang i bilindustrien, til elektrisk og elektronisk udstyr samt i fødevare- og landbrugssektoren. De betydelige negative miljømæssige, sundhedsmæssige og økonomiske virkninger ved visse plastprodukter kræver ikke desto mindre, at der indføres en retlig ramme for effektivt at mindske disse betydelige negative virkninger, herunder gennem en begrænsning af markedsføringen af bestemte engangsprodukter, hvor mere cirkulære alternativer umiddelbart er tilgængelige.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Cirkulære tilgange, der prioriterer genbrugsprodukter og genbrugssystemer, vil føre til, at mængden af genereret affald reduceres, og en sådan forebyggelse ligger øverst i affaldshierarkiet, der er fastlagt ved artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF.34Sådanne tilgange er også i overensstemmelse med FN's bæredygtighedsmål 1235 om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

(2)  De foranstaltninger, der er fastlagt i dette direktiv, bør fuldt ud anvende cirkulære tilgange, der prioriterer sikre, ugiftige genbrugsprodukter, som ikke indeholder nogen farlige stoffer, og genbrugssystemer frem for enhver form for engangsprodukter. Alle foranstaltninger bør først og fremmest tage sigte på at reducere mængden af genereret affald og fremme forebyggelse af affald, da dette ligger øverst i affaldshierarkiet, der er fastlagt ved artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF34. Da ethvert engangsprodukt på grund af dets korte livscyklus er tilbøjelig til at have en negativ indvirkning på klimaet eller miljøet, er det nødvendigt at prioritere forebyggelse og genanvendelse af produkter, der kan give store besparelser af CO2 og værdifulde råvarer. Dette direktiv vil bidrage til at opfylde FN's bæredygtighedsmål 1235 om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

__________________

__________________

34Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

34Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

352030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.

352030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Havaffald er af grænseoverskridende karakter og anerkendes som et globalt problem. Reduktion af mængden af havaffald er et vigtigt tiltag til opnåelse af FN's bæredygtighedsmål 14, som opfordrer til at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og havets ressourcer for at fremme bæredygtig udvikling.36Unionen må spille sin rolle i forbindelse med at bekæmpe havaffald og sigte mod at sætte standarden for hele verden. I denne forbindelse arbejder Unionen sammen med partnere i mange internationale fora såsom G20, G7 og FN for at fremme en samordnet indsats. Nærværende initiativ indgår i Unionens indsats på dette område.

(3)  Havaffald er af grænseoverskridende karakter og anerkendes som et globalt problem. Stadigt større mængder affald når havene overalt på kloden, påvirker økosystemernes sundhed og dræber dyr. Reduktion af mængden af havaffald er et vigtigt tiltag til opnåelse af FN's bæredygtighedsmål 14, hvis sigte er at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og havets ressourcer for at fremme bæredygtig udvikling36. Unionen må spille sin rolle i forbindelse med at bekæmpe og forebygge produktionen af affald, håndtere havaffald mere effektivt og sigte mod at sætte standarden for hele verden. I denne forbindelse arbejder Unionen sammen med partnere i mange internationale fora såsom G20, G7 og FN for at fremme en samordnet indsats. Nærværende initiativ indgår i Unionens indsats på dette område.

_________________

_________________

362030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.

362030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I Unionen udgør plast 80 til 85 % af havaffald på strande baseret på optællinger af affald, og heraf udgør engangsplast 50 % og fiskerirelaterede genstande 27 %. Engangsplast omfatter et bredt udvalg af almindeligt anvendte, kortlivede forbrugsvarer, der kasseres efter at have været brugt én gang til det tiltænkte formål, de genanvendes sjældent og er tilbøjelige til at ende som henkastet affald. En betydelig del af de markedsførte fiskeredskaber bliver ikke indsamlet til affaldsbehandling. Engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, er derfor et særligt alvorligt problem i forbindelse med havaffald og udgør en alvorlig risiko for marine økosystemer, biodiversitet og potentielt for menneskers sundhed, og de skader aktiviteter såsom turisme, fiskeri og skibsfart.

(5)  I Unionen udgør plast 80 til 85 % af havaffald på strande baseret på optællinger af affald, og heraf udgør engangsplast 50 % og fiskerirelaterede genstande 27 %. Engangsplast omfatter et bredt udvalg af almindeligt anvendte, kortlivede forbrugsvarer, der kasseres efter at have været brugt én gang til det tiltænkte formål, de genanvendes sjældent og er tilbøjelige til at ende som henkastet affald. En betydelig del af de markedsførte fiske- og akvakulturredskaber bliver ikke indsamlet til affaldsbehandling. Engangsplastprodukter og fiske- og akvakulturredskaber, der indeholder plast, såsom ruser, fælder, flåd og bøjer, net, reb, snore og liner, er derfor et særligt alvorligt problem i forbindelse med havaffald og udgør en alvorlig risiko for marine økosystemer, biodiversitet samt for menneskers og dyrs sundhed, og de skader aktiviteter såsom turisme, fiskeri og skibsfart.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Rådet vedtog på sit møde den 25. juni 2018 konklusioner om gennemførelse af EU-handlingsplanen for den cirkulære økonomi, hvori det klart støtter tiltagene på EU-plan og globalt plan for at begrænse brugen af mikroplast, der bevidst tilsættes produkter, og oxo-plast i EU samt foranstaltningerne i plaststrategien vedrørende nedbringelse af mikroplast i tekstilvarer og bildæk samt udledning af præproduceret plastgranulat. Unionen træffer allerede foranstaltninger, idet der er indledt en REACH-procedure, inden for hvis rammer Kommissionen har anmodet Det Europæiske Kemikalieagentur om at udarbejde et bilag XV-begrænsningsdossier vedrørende brugen af bevidst tilsatte mikroplastpartikler til alle former for produkter, der anvendes af almindelige forbrugere eller i erhvervsmæssigt øjemed.

Begrundelse

Eftersom mange medlemsstater allerede har lovgivet på området, er det vigtigt, at EU skrider til handling og på grundlag af en vurdering fra ECHA senest 2020 fremlægger et forslag til indskrænkninger i anvendelsen af bevidst tilsatte mikroplastpartikler i produkter, der anvendes af almindelige forbrugere eller i erhvervsmæssigt øjemed.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  EU bør vedtage en samlet tilgang til problemet med mikroplast og tilskynde alle producenter, herunder navnlig tekstil- og dækproducenter, til kraftigt at begrænse anvendelsen af mikroplast i deres formuleringer, idet syntetisk beklædning og dæk tegner sig for 63 % af den mikroplast, der ender direkte i vandmiljøet.

Begrundelse

Selv om mikroplast (dvs. stykker af plast, der er mindre end 5 mm) ikke er omfattet af anvendelsesområdet og er genstand for særlige tiltag i henhold til plaststrategien, er det vigtigt at præcisere, at EU bør have en samlet tilgang til dette problem i betragtning af den indvirkning, som plastaffald har på miljøet, dyrelivet i havet og menneskers sundhed.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Den eksisterende EU-lovgivning40 og politiske instrumenter rummer nogle lovgivningsmæssige tiltag med henblik på at bekæmpe havaffald. Plastaffald er navnlig underlagt de overordnede EU-foranstaltninger og -mål for affaldshåndtering såsom genanvendelsesmål for plastemballageaffald41 og det nyligt vedtagne mål i plaststrategien42 om at sikre, at al plastemballage kan genanvendes senest i 2030. Effekten af ​​denne lovgivning på havaffald er imidlertid ikke tilstrækkelig, og der er forskelle i omfanget og ambitionsniveauet blandt nationale foranstaltninger til forebyggelse og reduktion af mængden af havaffald. Desuden kan nogle af disse foranstaltninger, navnlig markedsføringsrestriktioner for engangsplastprodukter, skabe hindringer for samhandelen og forvride konkurrencen i Unionen.

(6)  Korrekt håndtering af affald er fortsat afgørende for forebyggelse af (hav)affald. Den eksisterende EU-lovgivning40 og de eksisterende politiske instrumenter rummer nogle lovgivningsmæssige tiltag med henblik på at bekæmpe havaffald. Plastaffald er navnlig underlagt de overordnede EU-foranstaltninger og -mål for affaldshåndtering såsom genanvendelsesmål for plastemballageaffald41 og det nyligt vedtagne mål i plaststrategien42 om at sikre, at al plastemballage kan genanvendes senest i 2030. Effekten af denne lovgivning på havaffald er imidlertid ikke tilstrækkelig, og der er forskelle i omfanget og ambitionsniveauet blandt nationale foranstaltninger til forebyggelse og reduktion af mængden af havaffald. Desuden kan nogle af disse foranstaltninger, navnlig markedsføringsrestriktioner for engangsplastprodukter, skabe hindringer for samhandelen og forvride konkurrencen i Unionen.

__________________

__________________

40Direktiv 2008/98/EF, direktiv 2000/59/EF, direktiv 2000/60/EF, direktiv 2008/56/EF og Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og ophævelse af (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

40 Direktiv 2008/98/EF, direktiv 2000/59/EF, direktiv 2000/60/EF, direktiv 2008/56/EF og Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og ophævelse af (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

41Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10).

41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10).

42Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi" (COM(2018) 28 final).

42 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi" (COM(2018)028 final).

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at affald i naturen først og fremmest forebygges gennem korrekt affaldshåndtering.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Fremme af forskning og innovation i emballagesektoren er afgørende for at fremme en mere bæredygtig værdikæde. Med henblik på at nå dette mål er det nødvendigt at styrke de relevante finansieringsmekanismer som led i EU-programmeringsredskaberne inden for forskning og udvikling, såsom EU-rammeprogrammerne for forskning og innovation (Horisont 2020), med henblik på den kommende strategiske forsknings- og innovationsdagsorden for plast.

Begrundelse

Relevant støtte og midler til forskning og innovation i emballagesektoren er et nødvendigt skridt i retning af opfyldelsen af målsætningerne i plaststrategien.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at koncentrere indsatsen, hvor den er mest nødvendig, bør dette direktiv kun omfatte de hyppigst fundne engangsplastprodukter, som skønsmæssigt tegner sig for 86 % af den engangsplast, der findes, ifølge optællinger, på strande i Unionen.

(7)  For at koncentrere indsatsen, hvor den er mest nødvendig, bør dette direktiv kun omfatte de hyppigst fundne engangsplastprodukter samt fiskeredskaber. De engangsplastprodukter, der er omfattet af foranstaltninger i henhold til dette direktiv, tegner sig skønsmæssigt for omkring 86 % af den engangsplast, der findes, ifølge optællinger, på strande i Unionen.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Dette direktiv berører ikke bestemmelserne i direktiv 94/62/EF vedrørende engangsplastprodukter, der betragtes som emballage som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 94/62/EF.

Begrundelse

Der er behov for en præcisering med hensyn til engangsplastemballage, der er omfattet af direktiv 94/62/EF.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Kommissionens reviderede rapport bør indeholde oplysninger om, hvorvidt anvendelsesområdet kan udvides til engangsprodukter generelt.

Begrundelse

Det bør i forbindelse med revisionen undersøges, om det er muligt at udvikle en klar og konsekvent fremgangsmåde for engangsprodukter, der tager hensyn til livscyklusprincipperne.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c)   Forurening af landjorden og kontaminering af jordbunden med større plastgenstande og stykker heraf eller mikroplast kan på lokalt eller regionalt plan være betydelig. Dette kan på lokalt plan have et betydeligt omfang på grund af intensiv brug af plast i landbruget. For at reducere indvirkningen af plastaffald på miljøet og menneskers og dyrs sundhed bør der foretages en grundig undersøgelse af plastforureningen fra landbrugsarealer.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Plastprodukter bør fremstilles under hensyntagen til hele deres levetid. Miljøvenligt design af plastprodukter bør altid tage hensyn til produktionsfasen, genanvendeligheden og så vidt muligt også produktets genbrugspotentiale. Producenterne bør, hvor det er hensigtsmæssigt, opfordres til at anvende enkelte eller kompatible polymerer til fremstilling af deres produkter med henblik på at forenkle sorteringen og forbedre genanvendeligheden, navnlig for så vidt angår plastemballage.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) For klart at fastsætte anvendelsesområdet for dette direktiv bør udtrykket "engangsplastprodukt" defineres. Definitionen bør udelukke plastprodukter, som udtænkes, designes og markedsføres med henblik på at indgå i et kredsløb flere gange i løbet af deres livscyklus ved at blive genpåfyldt eller genbrugt til det samme formål, som de er tiltænkt.

(9)  For klart at fastsætte anvendelsesområdet for dette direktiv bør udtrykket "engangsplastprodukt" defineres. Definitionen bør omfatte engangsprodukter, der helt eller delvist er fremstillet af plast, og som udtænkes, designes eller markedsføres med henblik på kun at blive anvendt én gang i et kort tidsrum, før de kasseres, og bør dermed ikke omfatte plastprodukter, som udtænkes, designes og markedsføres med henblik på at indgå i et kredsløb flere gange i løbet af deres livscyklus ved at blive genpåfyldt eller genbrugt til det samme formål, som de er tiltænkt.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Ved at bevare værdien af produkter og materialer længst muligt og minimere affaldsproduktionen kan EU's økonomi blive mere konkurrencedygtig og mere robust, samtidig med at presset på dyrebare ressourcer og miljøet reduceres.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Engangsplastprodukter skal reguleres med en eller flere foranstaltninger afhængigt af forskellige faktorer, såsom tilgængeligheden af ​egnede og mere bæredygtige alternativer, muligheden for at ændre forbrugsmønstre og i hvilket omfang de allerede er omfattet af eksisterende EU-lovgivning.

(10)  Engangsplastprodukter skal reguleres med en eller flere foranstaltninger afhængigt af forskellige faktorer, såsom tilgængeligheden af egnede og mere bæredygtige alternativer, idet der tages hensyn til livscyklusprincipperne, muligheden for at ændre forbrugsmønstre og i hvilket omfang de allerede er omfattet af eksisterende EU-lovgivning.

Begrundelse

Det er vigtigt, at disse foranstaltninger forbedrer den overordnede miljømæssige præstation, idet der tages hensyn til livscyklusprincipperne.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For visse engangsplastprodukter findes der endnu ikke egnede og mere bæredygtige alternativer, og forbruget af de fleste sådanne engangsplastprodukter forventes at stige. For at vende denne tendens og fremme indsatsen for at nå frem til mere bæredygtige løsninger bør medlemsstaterne pålægges at træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå en betydelig reduktion i forbruget af disse produkter uden at gå på kompromis med fødevarehygiejne eller fødevaresikkerhed, god hygiejnepraksis, god fremstillingspraksis, forbrugeroplysning eller sporbarhedskrav i EU's fødevarelovgivning44.

(11)  For visse engangsplastprodukter findes der endnu ikke egnede og mere bæredygtige alternativer, og forbruget af de fleste sådanne engangsplastprodukter forventes at stige. For at vende denne tendens og fremme indsatsen for at nå frem til sikre og bæredygtige løsninger bør medlemsstaterne pålægges at træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå en ambitiøs og vedvarende reduktion i forbruget af disse produkter, som det sker for plastposer i henhold til direktiv 94/62/EF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/72043a, med forbehold af artikel 18 i direktiv 94/62/EF og uden at gå på kompromis med fødevarehygiejne eller fødevaresikkerhed, god hygiejnepraksis, god fremstillingspraksis, forbrugeroplysning eller sporbarhedskrav i EU's fødevarelovgivning44. Disse foranstaltninger bør gælde for beholdere til fødevarer, der opfylder samtlige følgende kriterier: De pågældende fødevarer er bestemt til umiddelbar fortæring, er bestemt til at blive fortæret uden yderligere tilberedning og er bestemt til at blive indtaget fra beholderen. Medlemsstaterne bør være så ambitiøse som muligt for så vidt angår disse foranstaltninger, der bør stå i forhold til den risiko for at ende som affald, som knytter sig til de forskellige produkter og anvendelser. Medlemsstaterne bør vedtage nationale mål for at opgøre virkningerne af de foranstaltninger, der træffes for at opnå den ambitiøse og vedvarende reduktion. Medlemsstaterne bør fremme anvendelsen af produkter, der egner sig til at blive anvendt flere gange, og som efter at være blevet til affald er egnede til genanvendelse og genbrug, uden at begrænse den frie bevægelighed for varer i det indre marked. Disse foranstaltninger bør tage højde for produkternes livscyklusindvirkning, herunder i havmiljøet, og bør respektere affaldshierarkiet.

___________________

___________________

 

43aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/720 af 29. april 2015 om ændring af direktiv 94/62/EF med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer (EUT L 115 af 6.5.2015, s. 11).

44Forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen (EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og anden relevant lovgivning vedrørende fødevaresikkerhed, hygiejne og mærkning (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).

44 Forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen (EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og anden relevant lovgivning vedrørende fødevaresikkerhed, hygiejne og mærkning (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4-17).

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Filtre til tobaksvarer er de næstmest forurenende engangsplastgenstande. Selv om markedsandelen af plantebaserede cellulosefiltre til tobaksvarer synes at være stigende, er det ikke klart, om de tilgængelige alternativer er acceptable. Endvidere kan den enorme indvirkning på miljøet af tobaksvarer med filtre ikke ignoreres, da deres filter kan nedbrydes til mindre plaststykker. Brugte tobaksfiltre indeholder også mange kemikalier, som er giftige for miljøet, og hvoraf mindst 50 er kendt som værende kræftfremkaldende hos mennesker, samt tungmetaller, der kan sive ud fra filteret og skade det omgivende land-, luft- og havmiljø. For at imødegå de miljømæssige virkninger, som forårsages af affald efter forbrug, er der behov for en lang række foranstaltninger for tobaksvarer med filtre, der spænder fra reduktion af engangsfiltre, som indeholder plast, til udvidet producentansvar, med henblik på at sikre ansvarlig bortskaffelse og for at dække omkostningerne ved affaldsoprydning. For at imødegå de betydelige indsamlings- og sorteringsomkostninger, som i øjeblikket afholdes af skatteyderne, bør ordningerne for udvidet producentansvar dække omkostningerne ved affaldsoprydning og omkostningerne ved etablering af passende infrastrukturer til affaldsindsamling. Medlemsstaterne kunne også som led i disse foranstaltninger skabe incitamenter for en kæde til genanvendelse af cigaretskodder for at rense celluloseacetat, det plastmateriale, som udgør 60 % af materialet i cigaretfiltre, og derefter omdanne det til nye plastgenstande.

Begrundelse

Thrown on the roadways, a cigarette butt takes up to ten or twelve years to deteriorate. Very volatile, it also regularly ends up in the rivers it contributes to polluting. In this regard, it is very appropriate to extend the polluter-pays principle to cigarette manufacturers that put on the market products whose waste is very difficult to recycle. According to figures provided by the European Commission, tobacco product filters are the second most polluting single use plastic items, after plastic bottles that contribute to marine litter. As the only provisions in the Commission proposal dealing with tobacco manufacturers are extended responsibility and awareness raising measures, the rapporteur wants to go further and suggests a wide range of measures such as consumption reduction targets for tobacco product filters.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For andre engangsplastprodukter findes der egnede og mere bæredygtige og økonomisk overkommelige alternativer. For at begrænse de miljøskadelige virkninger af sådanne produkter bør medlemsstaterne pålægges at forbyde markedsføringen af disse produkter i Unionen. Derved fremmes anvendelsen af ​de lettilgængelige og mere bæredygtige alternativer samt innovative løsninger til mere bæredygtige forretningsmodeller, genanvendelsesalternativer og substitution af materialer.

(12)  For andre engangsplastprodukter findes der egnede og mere bæredygtige og økonomisk overkommelige alternativer. For at begrænse de miljøskadelige virkninger af sådanne produkter bør medlemsstaterne pålægges at forbyde markedsføringen af disse produkter i Unionen. Derved fremmes anvendelsen af de lettilgængelige og mere bæredygtige alternativer, der opfylder gældende standarder og EU-lovgivningen, samt innovative løsninger til mere bæredygtige forretningsmodeller, genanvendelsesalternativer og substitution af materialer i overensstemmelse med affaldshierarkiet som fastsat i artikel 4 i direktiv 2008/98/EF. De markedsføringsrestriktioner, der indføres ved dette direktiv, bør også omfatte produkter, der er fremstillet af oxo-nedbrydelig plast, da denne form for plast ikke er fuldstændigt biologisk nedbrydelig og dermed bidrager til forurening af miljøet med mikroplast, ikke er komposterbar, har en negativ indvirkning på genvindingen af konventionel plast og ikke giver nogen dokumenteret miljømæssig gevinst. I betragtning af den store forekomst af polystyrenaffald i havmiljøet og tilgængeligheden af alternativer bør engangsfødevare- og drikkevarebeholdere af ekspanderet polystyren også begrænses.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  For så vidt angår plasttallerkener og -bestik er det, selv hvis der findes egnede og mere bæredygtige alternativer, som er umiddelbart tilgængelige, hensigtsmæssigt at indføre en begrænset forlængelse af fristen for gennemførelse af forbuddet mod at markedsføre dem på EU-markedet, såfremt det er behørigt begrundet, og med henblik på at undgå enhver risiko for kontinuiteten i leveringen af visse sociale ydelser, f.eks. catering på uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet.

Begrundelse

Med henblik på at nå frem til et kompromis fastholder ordføreren naturligvis direktivets anvendelsesområde i sin nuværende form, navnlig listen over produkter, der er omfattet af et forbud, men åbner mulighed for en toårig udfasningsperiode for plasttallerkener og -bestik frem til 2023. Dette sker i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb og for at sikre kontinuitet i leveringen af visse sociale ydelser, f.eks. catering på uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b)  I direktiv 94/62/EF, som ændret ved direktiv (EU) 2015/720, blev Kommissionen pålagt inden den 27. maj 2017 at foretage en lovgivningsmæssig revision af foranstaltninger til at mindske forbruget af meget lette plastbæreposer ud fra en vurdering af miljøbelastningen i et livscyklusperspektiv. Kommissionen har endnu ikke foretaget denne vurdering. Da sådanne plastposer meget let ender som affald og bidrager til forurening af havene, er det hensigtsmæssigt at indføre foranstaltninger, der begrænser markedsføringen af dem undtagen til strengt nødvendige anvendelser. Meget lette plastbæreposer bør ikke markedsføres som emballage til fødevarer i løs vægt, undtagen hvor det er nødvendigt af hygiejnemæssige årsager, f.eks. til emballering af fugtige fødevarer i løs vægt (f.eks. råt kød, fisk eller mejeriprodukter). De gældende bestemmelser i direktiv (EU) nr. 2015/720 bør fortsat finde anvendelse på meget lette plastposer, der ikke er omfattet af denne markedsføringsbegrænsning.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c)  De foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv, og som fremmer brug af alternativer til plast, må under ingen omstændigheder øge de skadelige virkninger på miljøet og klimaet og f.eks. give anledning til yderligere CO2-emissioner eller udnyttelse af værdifulde ressourcer. Om end mange af alternativerne til plast er fremstillet af naturressourcer og forventes at stamme fra bioøkonomien, er det særligt vigtigt at sikre disse materialers bæredygtighed. For så vidt angår affaldshierarkiet, bør der i forbindelse med de foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv, og gennemførelsen heraf altid gives forrang til forebyggelse eller omstilling til genanvendelige produkter frem for alternative engangsprodukter, selv hvis disse er fremstillet af andre materialer end plast.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Hætter og låg, hvoraf en væsentlig del er fremstillet af plast, fra drikkevarebeholdere er blandt de hyppigst fundne engangsprodukter på EU-strande. Drikkevarebeholdere, der er engangsplastprodukter, bør derfor kun kunne markedsføres, hvis de opfylder specifikke produktdesignkrav, der i betydelig grad reducerer udsivning i miljøet af drikkevarebeholderes hætter og låg. For drikkevarebeholdere, der er engangsplastprodukter og emballage, er dette krav et supplement til de væsentlige krav til sammensætningen af og egenskaberne ved genbrugsemballage og genvindelig, herunder genanvendelig, emballage, som er angivet i bilag II til direktiv 94/62/EØF. For at lette overensstemmelsen med produktdesignkravet og sikre et velfungerende indre marked er det nødvendigt at udvikle en harmoniseret standard vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/201245, og overholdelsen af denne standard bør kunne give anledning til en formodning om overensstemmelse med disse krav. Der bør afsættes tilstrækkelig tid til at udvikle en harmoniseret standard og give producenterne mulighed for at tilpasse deres produktionskæder i forbindelse med gennemførelsen af produktdesignkravet.

(13)  Plasthætter og -låg fra drikkevarebeholdere er blandt de hyppigst fundne engangsprodukter på EU-strande. Drikkevarebeholdere, der er engangsplastprodukter, bør derfor kun kunne markedsføres, hvis de opfylder specifikke produktdesignkrav, der i betydelig grad reducerer udsivning i miljøet af drikkevarebeholderes hætter og låg og øger andelen af disse, som genanvendes. For drikkevarebeholdere, der er engangsplastprodukter og emballage, er dette krav et supplement til de væsentlige krav til sammensætningen af og egenskaberne ved genbrugsemballage og genvindelig, herunder genanvendelig, emballage, som er angivet i bilag II til direktiv 94/62/EØF. For at lette overensstemmelsen med produktdesignkravet og sikre et velfungerende indre marked er det nødvendigt at udvikle en harmoniseret standard vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/201245, og overholdelsen af denne standard bør kunne give anledning til en formodning om overensstemmelse med disse krav. Der bør afsættes tilstrækkelig tid til at udvikle en harmoniseret standard og give producenterne mulighed for at tilpasse deres produktionskæder i forbindelse med gennemførelsen af produktdesignkravet. For at sikre cirkulær anvendelse af plast er det nødvendigt at sikre udbredelsen af genanvendte materialer på markedet. Det er derfor hensigtsmæssigt at indføre et krav om et obligatorisk minimumsindhold af genanvendt plast i visse produkter.

___________________

___________________

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

45 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Kommissionen bør i forbindelse med den undersøgelse, som skal foretages i henhold til direktiv 94/62/EF, artikel 9, stk. 5, tage højde for de forskellige emballagematerialers, herunder kompositmaterialers, egenskaber, på grundlag af livscyklusvurderinger, og navnlig lægge vægt på forebyggelse og design med henblik på cirkularitet.

Begrundelse

Solutions for attaching caps and lids to the bottles of carbonated drinks are not yet available on the market, given the specific requirements, including consumer safety, for the closures of such drinks. Additional time should therefore be given for the technical development of such solutions. The transition time should be long enough to allow for the development of the European standard as set out in this Article, and for a lead-in time to adopt production lines. Work on the European standard should start without any delay. In order to support the uptake of secondary raw materials and the functioning of the circular economy, a minimum level of recycled content should be established. Many players in the food and drinks sector have already committed to produce plastic bottles containing at least 25% of recycled plastics. It is important to support this commitment taken by the industry, which is directly involved in the overall solution to the major problem of marine litter. The changes to Article 6(1) and 6(2) are technical and aim at clarifying the scope of the Article.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b)  Tilstedeværelsen af farlige kemikalier i hygiejnebind, tamponer og udstyr til påføring af disse bør undgås af hensyn til kvinders sundhed. Ligeledes er tilgængeligheden af mere økonomisk bæredygtige universalløsninger afgørende for at sikre kvinders fulde adgang til det sociale liv.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Visse engangsplastprodukter ender i miljøet som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse gennem kloakker eller anden uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. Derfor skal engangsplastprodukter, som ofte bortskaffes gennem kloakker, eller som bortskaffes uhensigtsmæssigt, være omfattet mærkningskrav. Mærkningen skal oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, som bør undgås, og/eller om de negative miljøpåvirkninger af henkastet affald som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse. Kommissionen bør have beføjelse til at etablere et harmoniseret format for mærkning og i den forbindelse om fornødent afprøve, hvordan repræsentative forbrugergrupper opfatter ​​den foreslåede mærkning, for at sikre, at mærkningen er effektiv og letforståelig.

(14)  Visse engangsplastprodukter ender i miljøet som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse gennem kloakker eller anden uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. Bortskaffelse gennem kloakker kan desuden forårsage betydelige økonomiske skader på kloaknettet ved at tilstoppe pumper og blokere rør. Der hersker for så vidt angår disse produkter ofte en betydelig mangel på oplysninger om materialeegenskaber og korrekt bortskaffelse. Derfor skal engangsplastprodukter, som ofte bortskaffes gennem kloakker, eller som bortskaffes uhensigtsmæssigt, være omfattet af mærkningskrav og gøres til genstand for oplysningstiltag. Mærkningen skal oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, som bør undgås, og om de negative miljøpåvirkninger af henkastet affald som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse, om produktets plastindhold samt om mulighederne for at genanvende det. Kommissionen bør have beføjelse til at etablere et harmoniseret format for mærkning og i den forbindelse om fornødent afprøve, hvordan repræsentative forbrugergrupper opfatter den foreslåede mærkning, for at sikre, at mærkningen er effektiv, letforståelig og ikke vildledende, ligesom der bør tages hensyn til allerede eksisterende frivillige aftaler. Med hensyn til fiskeredskaber bør de krav til mærkning, der er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1224/2009, gælde. Medlemsstaterne bør gennemføre FAO's frivillige retningslinjer for mærkning af fiskeredskaber.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at oplyse forbrugerne om skader på kloaknettet forårsaget af produkter, der bortskaffes i miljøet på uhensigtsmæssig vis, som krævet i artikel 10.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For engangsplastprodukter, for hvilke der ikke findes tilgængelige, egnede og mere bæredygtige alternativer, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, også indføre ordninger for udvidet producentansvar til dækning af omkostningerne ved affaldshåndtering og oprydning af henkastet affald samt omkostningerne ved oplysningstiltag for at forebygge og reducere mængden af sådant henkastet affald.

(15)  For engangsplastprodukter, for hvilke der ikke findes tilgængelige, egnede og mere bæredygtige alternativer, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, også indføre ordninger for udvidet producentansvar for at dække de nødvendige omkostninger ved affaldshåndtering og oprydning af henkastet affald samt omkostningerne ved oplysningstiltag for at forebygge og reducere mængden af sådant henkastet affald og for at tackle uhensigtsmæssig forbrugeradfærd. Disse omkostninger bør ikke være højere, end hvad der er nødvendigt for, at disse tjenester kan leveres på en omkostningseffektiv måde, og bør fastsættes på gennemsigtig vis af de berørte aktører i fællesskab. Omkostningerne til affaldsoprydning bør være forholdsmæssige og bør baseres på klare mål, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 8a, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF. Disse mål bør i overensstemmelse med de relevante forpligtelser vedrørende affaldsforebyggelse og havaffald i EU-retten fastlægge rækkevidden og omfanget af de oprydningsaktiviteter, der er omfattet af ordningen for udvidet producentansvar. Sådanne aktiviteter bør f.eks. omfatte affaldsforebyggelse og indsamling af affald på gader, markeder og andre offentlige arealer samt ved offentlige arrangementer, men bør ikke omfatte foranstaltninger, herunder oprydningsforanstaltninger til havs, som de offentlige myndigheder ikke bærer ansvaret for.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Økonomiske incitamenter kan påvirke forbrugernes valg og tilskynde til eller modvirke bestemte forbrugervaner, og de kan således anvendes som et effektivt opstrømsredskab til at reducere miljøpåvirkningen fra visse former for plast.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Det fremgår af havaffaldets store andel af plast, der stammer fra efterladte, tabte og kasserede fiskeredskaber, der indeholder plast, at de eksisterende lovkrav46 ikke giver tilstrækkelige incitamenter til at bringe sådanne fiskeredskaber i land med henblik på indsamling og behandling. Det indirekte gebyrsystem, der er fastsat i EU-lovgivningen om modtagefaciliteter i havne for levering af affald fra skibe, fjerner incitamentet for skibe til at udlede deres affald til søs og sikrer en afleveringsret. Dette system bør dog suppleres med yderligere økonomiske incitamenter for fiskerne til at bringe deres udtjente fiskeredskaber i land for at undgå enhver mulig stigning i det indirekte affaldsgebyr, der skal betales. Da plastkomponenter fra fiskeredskaber har et højt genanvendelsespotentiale, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, indføre et udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, for at fremme særskilt indsamling af udtjente fiskeredskaber, samt finansiere forsvarlig affaldshåndtering af disse fiskeredskaber, navnlig genanvendelse.

(16)  Det fremgår af havaffaldets store andel af plast, der stammer fra efterladte, tabte og kasserede fiskeredskaber, der indeholder plast, at de eksisterende lovkrav46 ikke giver tilstrækkelige incitamenter til at bringe sådanne fiskeredskaber i land med henblik på indsamling og behandling. Hvis tabte fiskeredskaber ikke kan bjerges, skal fiskerfartøjets fører i henhold til forordning (EF) nr. 1224/2009 underrette den kompetente myndighed i sin flagmedlemsstat. For at sikre en harmoniseret overvågning bør data om tabte fiskeredskaber opsamles og registreres af medlemsstaterne og årligt fremsendes til Kommissionen. Det indirekte gebyrsystem, der er fastsat i EU-lovgivningen om modtagefaciliteter i havne for levering af affald fra skibe, fjerner incitamentet for skibe til at udlede deres affald til søs og sikrer en afleveringsret. Dette system bør dog suppleres med yderligere økonomiske incitamenter for fiskerne til at bringe deres udtjente fiskeredskaber i land for at undgå enhver mulig stigning i det indirekte affaldsgebyr, der skal betales. Da plastkomponenter fra fiskeredskaber har et højt genanvendelsespotentiale, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, indføre et udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, for at fremme særskilt indsamling af udtjente fiskeredskaber, samt finansiere forsvarlig affaldshåndtering af disse fiskeredskaber, navnlig genanvendelse. Medlemsstaterne bør iværksætte de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at finansielle bidrag, der betales af producenter af fiskeredskaber, som indeholder plast, i overensstemmelse med deres forpligtelser som følge af producentansvaret, tilpasses, navnlig således at der tages hensyn til holdbarheden af disse fiskeredskaber og muligheden for at reparere, genbruge og genanvende dem.

___________________

___________________

46Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, direktiv 2000/59/EF og direktiv 2008/98/EF.

46 Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, direktiv 2000/59/EF og direktiv 2008/98/EF.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Medlemsstaterne bør i forbindelse med et udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, overvåge, vurdere, indsamle og genanvende fiskeredskaber med henblik på at opfylde de kvantitative mål for indsamling og genanvendelse af fiskeredskaber, der indeholder plast, som er fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Problemet med plastaffald fra landbrugssektoren bør tages op i de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, og Kommissionen bør, hvis det er hensigtsmæssigt, inden 2023 indføre en standard for jordens gode landbrugs- og miljømæssige tilstand med hensyn til plastaffald som et nyt element i en forbedret konditionalitet på mellemlang sigt. Landbrugerne ville i henhold til det nye krydsoverensstemmelseskrav være forpligtede til at anvende en godkendt affaldshåndteringsvirksomhed til at varetage plastindsamling og -genanvendelse samt til at føre dokumentation for, at plastaffaldet er blevet håndteret korrekt.

Begrundelse

Lignende krav findes i forordningerne om affaldshåndtering fra 2006 (England og Wales, 2005 i Skotland). Med forordningerne blev kontrollen med affaldshåndteringen udvidet til at omfatte landbruget. En af de store ændringer var, at den satte en stopper for afbrændingen eller nedgravningen af plast fra landbrugssektoren, herunder bindegarn, plast til overdækning af ensilage, spraydåser og gødnings- og såsædssække. Landmændene er også forpligtet til at anvende en godkendt og velrenommeret affaldshåndteringsvirksomhed til at varetage indsamling og genanvendelse af plast og andet affald.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at forhindre henkastet affald og andre uhensigtsmæssige former for bortskaffelse, der resulterer i havaffald, der indeholder plast, skal forbrugerne oplyses korrekt om de mest hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, der bør undgås, bedste praksis med hensyn til bortskaffelse af affald og ​​dårlige bortskaffelsesmetoders miljøbelastning samt om plastindholdet i visse engangsplastprodukter og fiskeredskaber. Derfor bør medlemsstaterne pålægges at iværksætte oplysningstiltag, der sikrer, at sådanne oplysninger gives til forbrugerne. Oplysningerne bør ikke indeholde noget salgsfremmende indhold, der tilskynder til at bruge ​​engangsplastprodukter. Medlemsstaterne bør kunne vælge de foranstaltninger, der er mest hensigtsmæssige, baseret på produktets art eller dets anvendelse. Producenter af engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, bør afholde omkostningerne ved oplysningstiltag som led i deres forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar.

(18)  For at forhindre henkastet affald og andre uhensigtsmæssige former for bortskaffelse, der resulterer i havaffald, der indeholder plast, skal forbrugerne oplyses korrekt om de mest hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, der bør undgås, bedste praksis med hensyn til bortskaffelse af affald og dårlige bortskaffelsesmetoders miljøbelastning samt om plastindholdet i visse engangsplastprodukter og fiskeredskaber, for at tilskynde til ansvarlig forbrugeradfærd i forbindelse med bortskaffelse af affald. Derfor bør medlemsstaterne pålægges at iværksætte oplysningstiltag, der sikrer, at sådanne oplysninger gives til forbrugerne. Oplysningerne bør omfatte indvirkningen på kloaknettet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald. Oplysningerne bør ikke indeholde noget salgsfremmende indhold, der tilskynder til at bruge engangsplastprodukter. Medlemsstaterne bør kunne vælge de foranstaltninger, der ud fra produktets art eller dets anvendelse er mest hensigtsmæssige. Bekæmpelsen af henkastet affald er en fælles opgave for de kompetente myndigheder, producenterne og forbrugerne. Producenter af engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, bør afholde omkostningerne ved oplysningstiltag som led i deres forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar. Producenterne bør tilskyndes til at bruge deres markedsstyrke til at fremme og sætte skub i et bæredygtigt og cirkulært forbrug og en ditto produktanvendelse.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Kommissionen er i henhold til EU-lovgivningen forpligtet til at bistå medlemsstaterne med at udvikle strategier og planer til mindskelse af henkastningen af fiskeredskaber til havs, bl.a. gennem tilskud fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Indsatsen kan omfatte kampagner og oplysningsprogrammer om virkningerne af sådant affald på marine økosystemer, forskning i gennemførligheden af bionedbrydelige/komposterbare fiskeredskaber, uddannelsesprojekter for fiskere og specifikke offentlige programmer til at fjerne plast og andre objekter fra havbunden.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Drikkeflasker, der er engangsplastprodukter, er et af de hyppigst forekommende havaffaldsgenstande på strande i Unionen. Dette skyldes ineffektive særskilte indsamlingssystemer og lav forbrugerdeltagelse i disse systemer. Det er nødvendigt at fremme mere effektive særskilte indsamlingssystemer, og der bør derfor etableres et mindstemål for indsamling af drikkevareflasker, der er engangsplastprodukter. Medlemsstaterne bør være i stand til at nå dette minimumsmål ved at fastsætte mål for særskilt indsamling af drikkevareflasker, der er engangsplastprodukter, inden for rammerne af ordningerne for udvidet producentansvar eller ved at indføre pantordninger eller ved enhver anden foranstaltning, som de finder passende. Dette vil have en direkte, positiv indvirkning på indsamlingsprocenten, kvaliteten af ​​det indsamlede materiale og kvaliteten af ​​de genanvendte produkter, hvilket åbner muligheder for genanvendelsesvirksomheder og markedet for genanvendte produkter.

(20)  Drikkevareflasker (med hætter og låg), der er engangsplastprodukter, er en af de hyppigst forekommende havaffaldsgenstande på strande i Unionen. Dette skyldes ineffektive særskilte indsamlingssystemer og lav forbrugerdeltagelse i disse systemer. Det er nødvendigt at fremme mere effektive særskilte indsamlingssystemer og øge brugen af genanvendt materiale i produktionen, og der bør derfor etableres et mindstemål for indsamling af drikkevareflasker, der er engangsplastprodukter. Medlemsstaterne bør være i stand til at nå dette minimumsmål ved at fastsætte mål for særskilt indsamling af drikkevareflasker, der er engangsplastprodukter, inden for rammerne af ordningerne for udvidet producentansvar eller ved at indføre pantordninger eller ved enhver anden foranstaltning, som de finder passende. Dette minimumsmål for indsamling bør ledsages af et specifikt krav om anvendelse af genanvendt materiale til plastflasker for at sikre, at den øgede mængde plast, som indsamles, bliver genbrugt eller genanvendt og dermed atter indgår i den cirkulære økonomi. Disse foranstaltninger vil have en direkte, positiv indvirkning på indsamlings- og genanvendelsesprocenten, kvaliteten af det indsamlede materiale og kvaliteten af de genanvendte produkter, hvilket åbner nye muligheder for genanvendelsesvirksomheder og markedet for genanvendte produkter. Når medlemsstaterne gennemfører foranstaltningerne med henblik på at nå det specifikke minimumsmål for indsamling, bør de sikre, at de eksisterende ordninger for udvidet producentansvar fortsat er velfungerende. Kommissionen bør fastlægge retningslinjer for funktionen af pant- og retursystemer for de medlemsstater, der vælger at oprette sådanne systemer.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  I direktiv 2008/98/EF defineres "særskilt indsamling" som en indsamling, hvor en affaldsstrøm holdes adskilt alt efter affaldets type og art for at lette en specifik behandling. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/8511a om ændring af direktiv 2008/98/EF slår fast, at særskilt indsamling kan ske ved afhentning ved husstanden, indleverings- og modtagesystemer og andre indsamlingsordninger. Artikel 10, stk. 3, litra a), i direktiv 2008/98/EF giver mulighed for en undtagelse, i henhold til hvilken samlet indsamling af visse typer af affald bør være mulig, forudsat det ikke hæmmer genanvendelse eller anden nyttiggørelse af affald af høj kvalitet i overensstemmelse med affaldshierarkiet, og forudsat kvaliteten af outputtet fra disse operationer er sammenlignelig med den, der opnås via særskilt indsamling. Denne undtagelse bør også være til rådighed ved gennemførelsen af dette direktiv.

 

_____________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/851 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 109).

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 201648 bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv. Denne evaluering bør baseres på høstede erfaringer samt data indsamlet i løbet af gennemførelsen af ​​dette direktiv og data indsamlet i henhold til direktiv 2008/56/EF eller direktiv 2008/98/EF. Evalueringen skal danne grundlag for en vurdering af mulige yderligere foranstaltninger og en vurdering på baggrund af overvågningen af havaffald i Unionen af, om der er behov for at revidere bilaget med listen over engangsplastprodukter. Ved evalueringen bør det også overvejes, om den videnskabelige og tekniske udvikling, der har fundet sted i mellemtiden, herunder udvikling af bionedbrydelige materialer og udvikling af kriterier eller en standard for biologisk nedbrydelighed af plast i havmiljøet som fastsat i den europæiske plaststrategi, tillader indførelse af en standard for bionedbrydning af visse engangsplastprodukter i havmiljøet. Denne standard vil indeholde en standard for at afprøve, om plast som følge af fysisk og biologisk nedbrydning i havmiljøet ville nedbrydes fuldt ud til kuldioxid (CO2), biomasse og vand inden for en tidshorisont, der er kort nok til, at plastet ikke skader havets flora og fauna, og ikke fører til akkumulering af plast i miljøet. Hvis det er tilfældet, kan engangsplastprodukter, der opfylder en sådan standard, undtages fra markedsføringsforbuddet. Samtidig med, at der i den europæiske strategi for plast allerede påtænkes tiltag på dette område, anerkender den også udfordringerne ved at fastsætte en lovgivningsmæssig ramme for plast med bionedbrydelige egenskaber på grund af forskellene i havenes marine forhold.

(22)  I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 201648 bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv. Denne evaluering bør baseres på høstede erfaringer samt data indsamlet i løbet af gennemførelsen af dette direktiv og data indsamlet i henhold til direktiv 2008/56/EF eller direktiv 2008/98/EF. Evalueringen skal danne grundlag for en vurdering af mulige yderligere foranstaltninger, herunder fastsættelsen af reduktionsmål for hele EU for 2030 og perioden derefter, og en vurdering på baggrund af overvågningen af havaffald i Unionen af, om der er behov for at revidere bilaget med listen over engangsplastprodukter.

___________________

___________________

48. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

48. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i dette direktiv og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(23)  Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i dette direktiv og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Forbrugerne bør også alt efter omstændighederne belønnes eller straffes for deres adfærd.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Da målene i dette direktiv, nemlig at forebygge og reducere miljøpåvirkningen af visse engangsplastprodukter og fiskeredskaber, fremme omstillingen til en cirkulær økonomi, herunder fremme innovative forretningsmodeller, produkter og materialer, der således også bidrager til et velfungerende indre marked, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

(25)  Da målene i dette direktiv, nemlig at forebygge og reducere indvirkningen på miljøet og menneskers sundhed af visse engangsplastprodukter og fiske- og akvakulturredskaber, som indeholder plast, fremme omstillingen til en cirkulær økonomi, herunder fremme innovative forretningsmodeller, produkter og materialer, der således også bidrager til et velfungerende indre marked, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

Begrundelse

Det er nødvendigt at henvise til indvirkningen på menneskers sundhed i denne betragtning, eftersom det senere omtales i artikel 1, hvor der redegøres for målet med dette direktiv, og allerede indgår i betragtning 5.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Eftersom problemet med plasthavaffald ikke er begrænset til havene, der omgiver EU, og eftersom enorme mængder af plasthavaffald kan konstateres i andre dele af verden, bør medlemsstaterne sikre, at eksport af affaldsmaterialer til tredjelande ikke øger mængden af plasthavaffald andre steder.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25b)  Medlemsstaterne kan også spille en vigtig rolle i at begrænse havaffald ved at dele deres viden og ekspertise inden for bæredygtig håndtering af materialer med tredjelande.

Begrundelse

Havaffald er et miljøproblem globalt. Deling af EU's ekspertise og erfaringer kan bidrage til at løse dette komplekse problem.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Betragtning 25 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25c)  Offentlige myndigheder, herunder EU-institutionerne, bør gå foran med et godt eksempel.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at forebygge og reducere visse plastprodukters miljøpåvirkning, især vandmiljøet og menneskers sundhed samt fremme omstillingen til en cirkulær økonomi med innovative forretningsmodeller, produkter og materialer, dermed også bidrage til et velfungerende indre marked.

Formålet med dette direktiv er at forebygge og reducere visse plastprodukters miljøpåvirkning, især af dyrelivet i vandet, vandmiljøet og menneskers sundhed, samt at fremme omstillingen til en cirkulær økonomi med innovative og bæredygtige forretningsmodeller, produkter og materialer, og dermed også bidrage til et velfungerende indre marked.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på de i bilaget anførte engangsplastprodukter samt på fiskeredskaber, der indeholder plast.

Dette direktiv finder anvendelse på de i bilaget anførte engangsplastprodukter samt på fiske- og akvakulturredskaber, der indeholder plast.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "plast": et materiale bestående af en polymer som defineret i artikel 3, nr. 5), i forordning (EF) nr. 1907/2006, hvortil der kan være blevet tilsat additiver eller andre stoffer, og som kan fungere som strukturel hovedbestanddel i slutprodukter, med undtagelse af naturlige polymerer, der ikke er kemisk modificerede

1)  "plast": et materiale bestående af en polymer som defineret i artikel 3, nr. 5), i forordning (EF) nr. 1907/2006, hvortil der kan være blevet tilsat additiver eller andre stoffer, og som fungerer eller kan fungere som strukturel hovedbestanddel i slutprodukter, med undtagelse af naturlige polymerer, der ikke er kemisk modificerede

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "engangsplastprodukt": et produkt, der helt eller delvis fremstilles af plast, og som ikke udtænkes, udformes eller markedsføres med henblik på inden for dets levetid at indgå i et kredsløb flere gange ved at blive returneret til producenten til genpåfyldning eller genbrug til det samme formål, som det var tiltænkt

2)  "engangsplastprodukt": et produkt, der helt eller delvis fremstilles af plast, og som udtænkes, udformes eller markedsføres med henblik på engangsbrug i et kort tidsrum, inden det bortskaffes

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  "plastbæreposer med en meget lav vægt": letvægtsplastbæreposer som defineret i artikel 3, stk. 1c, i direktiv 94/62/EF, med en vægtykkelse på mindre end 15 mikron

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  ”fiskeredskab": enhver genstand eller udstyrsdel, der anvendes til fiskeri og akvakultur, til at efterspore eller fange biologiske havressourcer, eller som flyder på havfladen og indsættes med det formål at tillokke og fange sådanne biologiske havressourcer

(3)  "fiskeredskab": enhver genstand eller udstyrsdel, der anvendes til fiskeri og akvakultur, til at efterspore eller fange biologiske havressourcer eller fastholde dem med henblik på opdræt, eller som flyder på havfladen og indsættes med det formål at tillokke, fange eller fastholde sådanne biologiske havressourcer

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "udtjent fiskeredskab": fiskeredskaber, der er omfattet af definitionen af ​​affald i direktiv 2008/98/EF, herunder alle særskilte komponenter, stoffer eller materialer, der var en del af eller fastgjort på sådanne fiskeredskaber, da de blev kasseret

4)  "udtjent fiskeredskab": fiskeredskaber, der er omfattet af definitionen af ​​affald i direktiv 2008/98/EF, herunder alle særskilte komponenter, stoffer eller materialer, der var en del af eller fastgjort på sådanne fiskeredskaber, da de blev kasseret eller gik tabt

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  "producent": enhver fysisk eller juridisk person, der uanset den anvendte salgsteknik, herunder fjernsalg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 markedsfører engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, undtagen personer, der driver fiskeri som defineret i artikel 4, nr. 28), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1380/201351

(10)  "producent": enhver fysisk eller juridisk person, der uanset den anvendte salgsteknik, herunder fjernsalg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 professionelt udvikler, fremstiller, forarbejder, behandler, sælger eller importerer og ved at gøre dette markedsfører engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, undtagen personer, der driver fiskeri eller akvakultur som defineret i artikel 4, nr. 25 og nr. 28, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1380/201351;

___________________

___________________

51Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

51 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr.11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a)  "særskilt indsamling": særskilt indsamling som defineret i artikel 3, stk. 11, i direktiv 2008/98/EF

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr.13 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13a)  "bionedbrydeligt plast": et plastprodukt, der kan undergå fysisk, biologisk nedbrydning, således at det i sidste ende nedbrydes til kuldioxid (CO2), biomasse og vand i overensstemmelse med europæiske standarder for emballage, der kan genanvendes via kompostering og anaerob nedbrydning;

Begrundelse

I forbindelse med ændringsforslagene om bionedbrydeligt plast bør de foreslåede definitioner indarbejdes i direktivets artikel 3 for at sikre sammenhæng med anden lovgivning og overensstemmelse med CEN-standarder. Definitionen af bionedbrydning er baseret på OECD- (glossar over statistiske begreber) og ISO-definitioner (15270:2008; 17088). Definitionen af bionedbrydeligt plast er afledt af definitionen af biologisk nedbrydelighed. Hvis et bionedbrydeligt plastprodukt er certificeret i henhold til europæiske standarder for industriel kompostering (EN 13432), bør det betegnes som komposterbart, og forbrugeren bør have klar besked angående bortskaffelsen.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr.14 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14a)  "Tobaksvarer": tobaksvarer som defineret i artikel 2, nr. 4), i direktiv 2014/40/EU

Begrundelse

Definitionen henviser til det ændringsforslag, der føjer denne produktkategori til i direktivets artikel 4 om forbrugsreduktion. Der findes anvendelige alternativer, som har potentialet til at erstatte cellulosebaserede tobaksfiltre, der indeholder plast. Disse alternativer er miljøvenlige og biologisk nedbrydelige. De anvendes imidlertid endnu ikke af tobaksindustrien.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Forbrugsreduktion

Forbrugsreduktion

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at opnå en betydelig reduktion af forbruget af engangsplastprodukter, der er anført i bilagets Del A på deres område, senest den ... [seks år efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv ].

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for senest den ... [fire år efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv]at opnå en ambitiøs og vedholdende reduktion af forbruget af engangsplastprodukter, der er anført i bilagets Del A på deres område.

Disse foranstaltninger kan omfatte nationale mål for forbrugsreduktion, foranstaltninger til sikring af, at genanvendelige alternativer til disse produkter stilles til rådighed på salgsstedet for slutforbrugeren, økonomiske instrumenter såsom at sikre, at engangsplastprodukter ikke leveres gratis på salgsstedet til slutforbrugeren. Disse foranstaltninger kan variere afhængigt af miljøbelastningen fra de produkter, der nævnes i første afsnit.

Disse foranstaltninger kan omfatte foranstaltninger til sikring af, at genanvendelige alternativer til disse produkter stilles til rådighed på salgsstedet for slutforbrugeren, økonomiske instrumenter såsom at sikre, at engangsplastprodukter ikke leveres gratis på salgsstedet til slutforbrugeren. Disse foranstaltninger kan variere afhængigt af miljøbelastningen fra de produkter, der nævnes i første afsnit, gennem hele deres levetid, herunder når de bliver til affald.

 

Medlemsstaterne udarbejder nationale planer, der beskriver de foranstaltninger, der vedtages i henhold til dette stykke. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om planerne og ajourfører dem om nødvendigt. Kommissionen kan udstede henstillinger vedrørende disse planer.

 

Medlemsstaterne fastsætter nationale kvantitative reduktionsmål for at nå det mål, der er fastsat i dette stykkes første afsnit. Disse mål vedtages senest den [slutdato for gennemførelse af dette direktiv].

 

Foranstaltninger, der vedtages i henhold til dette stykke, skal være forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. For produkter, der er omfattet af direktiv 94/62/EF, gælder disse foranstaltninger med forbehold af artikel 18 i nævnte direktiv. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse foranstaltninger i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/15351a, såfremt dette direktiv kræver det.

2.  Kommissionen kan vedtage en gennemførelsesretsakt, der fastsætter metoden til beregning og verifikation af den betydelige reduktion af forbruget af de i stk. 1 omhandlede engangsplastprodukter. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i artikel 16, stk. 2.

2.  Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt, der fastsætter metoden til beregning og verifikation af den ambitiøse og vedholdende reduktion af forbruget af de i stk. 1 omhandlede engangsplastprodukter senest [12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for dette direktiv]. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i artikel 16, stk. 2.

 

2a.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at opnå en varig reduktion af miljøbelastningen fra affald fra tobaksvarer, navnlig tobaksvarefiltre, der indeholder plast, ved at reducere mængden af affald fra tobaksvarefiltre, der indeholder plast, som følger: 50 % i 2025 og 80 % i 2030 i forhold til det vægtede gennemsnit af tobaksvarer med filtre, der blev markedsført mellem 2014 og 2016.

 

_________________

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation) (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).

Begrundelse

De ambitiøse og vedvarende reduktioner skal nås inden for 4 år efter gennemførelsen, dvs. i 2025 (forudsat at direktivet vedtages i 2019). Medlemsstaterne vedtager de nødvendige foranstaltninger som en del af gennemførelsen af direktivet som fastsat i Kommissionens forslag. For at sikre konsekvens og gennemsigtighed i forbindelse med disse foranstaltninger bør medlemsstaterne udarbejde planer, når alle relevante foranstaltninger er sammenfattet. For at sikre, at der gøres en betydelig indsats, og for at fastlægge en benchmark for deres reduktionsforanstaltninger bør medlemsstaterne fastsætte deres egne kvantitative mål, der afspejler ambitionsniveauet og de forventede resultater af disse foranstaltninger. Tidsplanen er som følger: Metoden til beregning og kontrol bør vedtages af Kommissionen senest i 2020 (under forudsætning af, at der vedtages et direktiv i 2019). Medlemsstaternes første indberetning af data om markedsføring af produkter, der er omfattet af denne artikel, finder sted samme år (se artikel 13). Ved hjælp af metoden skal medlemsstaterne senest i 2021 definere deres nationale mål, som opfylder målet om ambitiøse og vedvarende reduktioner, som skal opfyldes inden 2025. Revisionen af direktivet vil finde sted i 2026 (5 år efter gennemførelsen — se artikel 15). I denne revision vil Kommissionen vurdere de nationale mål og bestræbelser frem til 2025 og om nødvendigt fremsætte forslag til EU-dækkende mål.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at engangsplastprodukter opført i Del C i bilaget, som har hætter og låg, hvoraf en væsentlig del er fremstillet af plast, kun må markedsføres, hvis hætter og låg forbliver fastgjort til beholderen under produktets planlagte brugsfase.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at engangsplastprodukter opført i Del C i bilaget, som har hætter og låg, hvoraf en væsentlig del er fremstillet af plast, kun må markedsføres, hvis hætter og låg forbliver fastgjort til beholderen under produktets planlagte brugsfase.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne sikrer, at drikkevareflasker, der er opført i bilagets del C, fra 2025 kun må markedsføres, hvis de er fremstillet af mindst 35 % genbrugsmateriale og er genvindelige.

 

Senest 1. januar 2022 vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastlægger metoden til beregning af det genanvendte indhold. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på denne artikel anses hætter eller låg af metal med plastplombering ikke for at have en væsentlig del fremstillet af plast.

2.  Med henblik på denne artikel anses hætter eller låg af metal med plastplombering ikke for at være fremstillet af plast. Drikkevandsbeholdere af glas og metal, der har kapsler og låg af plast, er ikke omfattet af denne artikel .

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen anmoder de europæiske standardiseringsorganisationer om at udvikle harmoniserede standarder vedrørende kravet i stk. 1.

3.  Senest den ... Senest [tre måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse] anmoder Kommissionen de europæiske standardiseringsorganisationer om at udvikle harmoniserede standarder vedrørende kravet i stk. 1. Disse standarder tager navnlig højde for behovet for at sikre den nødvendige styrke, pålidelighed og sikkerhed af lukninger på drikkevandsbeholdere, herunder beholdere til kulsyreholdige drikkevarer.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

Artikel 7

Mærkningskrav

Mærkningskrav

1  Medlemsstaterne sikrer, at alle markedsførte engangsplastprodukter, der er opført i Del D i bilaget, har en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning, der oplyser forbrugerne om et eller flere af følgende:

1  Medlemsstaterne sikrer, at enhver salgsemballage til de engangsplastprodukter, der er opført i Del D i bilaget, har en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning både på pakninger, der indeholder flere enheder, og på hver enkeltpakning, når de pakkes individuelt, der oplyser forbrugerne om et eller flere af følgende:

a)  hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder for produktet eller bortskaffelsesmetoder, der skal undgås for det pågældende produkt

a)  hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder for produktet og/eller bortskaffelsesmetoder, der skal undgås for det pågældende produkt

b)  miljøbelastninger fra henkastet affald eller anden uhensigtsmæssig bortskaffelse af produkterne eller

b)  miljøbelastninger fra henkastet affald eller anden uhensigtsmæssig bortskaffelse af produkterne og

c)  plastindholdet i produktet.

c)  plastindholdet i produktet.

 

Medlemsstaterne sikrer desuden, at enhver salgsemballage til de engangsplastprodukter, der er opført i Del D i bilaget, med undtagelse af tobaksvarer med filtre og filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer, har en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning både på pakninger, der indeholder flere enheder, og på hver enkeltpakning, når de pakkes individuelt, der oplyser forbrugerne om produktets genvindelighed.

2.  Kommissionen vedtager senest den ... [12 måneder inden gennemførelsesdatoen for dette direktiv en gennemførelsesretsakt, der fastsætter specifikationerne for mærkning som omhandlet i stk. 1. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i artikel 16, stk. 2.

2.  Kommissionen vedtager senest den ... [12 måneder inden gennemførelsesdatoen for dette direktiv en gennemførelsesretsakt, der fastsætter specifikationerne for mærkning som omhandlet i stk. 1 og tager i forbindelse dermed hensyn til de eksisterende sektorielle frivillige aftaler og skal være særlig opmærksom på nødvendigheden af at undgå oplysninger, der vildleder ikke forbrugerne. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i artikel 16, stk. 2.

Begrundelse

Det er bedre, at salgsemballagen i stedet for selve produktet er forsynet med mærkningen (eksempel: emballagen til vådservietter, men ikke selve vådservietterne). Forbrugeren bør informeres om, hvorvidt der findes et alternativ med henblik på at begrænse brugen af engangsplastprodukter. Forbrugerne bør også informeres om produkternes genanvendelighed med henblik på at udvikle ansvarlige indkøbsvaner. Endelig skal Kommissionen tage højde for den sektorspecifikke aftale, som industrien har udviklet, da den vil fremme en bedre forbrugeroplysning samt en klar og læselig mærkning.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med hensyn til de ordninger, der er oprettet i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at producenterne af engangsplastprodukter, der er anført i Del E i bilaget, afholder omkostningerne ved indsamling af affald, der består af disse engangsplastprodukter, og den efterfølgende transport og behandling, herunder omkostningerne til oprydning af henkastet affald og omkostningerne ved de oplysningstiltag, der er omhandlet i artikel 10 vedrørende disse produkter.

Med hensyn til de ordninger, der er oprettet i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at producenterne af engangsplastprodukter, der er anført i Del E i bilaget, afholder omkostningerne ved indsamling af havrelateret affald, der består af disse engangsplastprodukter, og den efterfølgende transport og behandling, herunder omkostningerne til oprydning af henkastet affald og omkostningerne ved de oplysningstiltag, der er omhandlet i artikel 10 vedrørende disse produkter. De finansielle bidrag, som producenterne betaler for at opfylde disse forpligtelser, må ikke være højere, end hvad der er nødvendigt for, at disse tjenester kan leveres på en omkostningseffektiv måde, og skal fastsættes på gennemsigtig vis mellem de berørte aktører.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvad angår omkostningerne til rensning af affald som omhandlet i første afsnit, sikrer medlemsstaterne, at de finansielle bidrag, som producenterne betaler, fastsættes forholdsmæssigt og tilpasset i overensstemmelse med artikel 8a, stk. 4, i direktiv 2008/98/EF, og tager hensyn til omkostningerne ved rensning af de enkelte produkter eller produktgrupper. Omkostningerne er begrænset til aktiviteter, der udføres regelmæssigt af offentlige myndigheder eller på deres vegne, og som omfatter anlæg til oprensning af affald, der har til formål at opfylde relevante forpligtelser vedrørende affaldsforebyggelse og miljøbeskyttelse efter EU-retsakter.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen udvikler i samråd med medlemsstaterne retningslinjer for fordelingen af omkostningerne ved rensning af affald, der dækkes inden for rammerne af ordningerne for udvidet producentansvar.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at ordninger for udvidet producentansvar, der er indført i henhold til denne artikels stk. 1, for tobaksvarefiltre, der indeholder plast, bidrager til opfyldelsen af det miljømål, der er fastsat i artikel 4, stk. 2a, herunder ved at sikre, at producenter af tobaksfiltre, der indeholder plast, dækker omkostningerne ved indsamling af affald fra disse produkter og efterfølgende transport og behandling heraf, herunder omkostninger ved rensning af affald og omkostningerne i forbindelse med de oplysningskampagner, der er omhandlet i artikel 10, vedrørende disse produkter. For at nå dette mål kan medlemsstaterne bl.a. kræve, at ordningerne for udvidet producentansvar etablerer indsamlingssystemer eller finansierer indsamlingsinfrastruktur til brugte filtre eller fremmer dekontaminering og genanvendelse af brugte filtre gennem etablering af en affaldskæde.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at der udarbejdes ordninger for udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, der markedsføres i Unionen, i henhold til bestemmelserne om udvidet producentansvar i direktiv 2008/98/EF.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at der udarbejdes ordninger for udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, der markedsføres i Unionen, i henhold til bestemmelserne om udvidet producentansvar i direktiv 2008/98/EF. Medlemsstaterne sikrer på dette grundlag, at der årligt nås et minimumsmål for indsamling af fiskeredskaber, der indeholder plast. Fra 2025 skal minimumsmålet for indsamling være 50 % beregnet på grundlag af den samlede vægt af fiskeredskaber, der indeholder plast, som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 i et givent år i den berørte medlemsstat, udtrykt som en procentdel af den gennemsnitlige vægt af fiskeredskaber, der indeholder plast, som er bragt i omsætning i de foregående tre år i denne medlemsstat.

 

De sikrer endvidere, at ordningerne om udvidet producentansvar når et genanvendelsesmål på mindst 15 % for fiskeredskaber, der indeholder plastik, senest i 2025. For at nå dette mål kan medlemsstaterne derudover stille krav om, at ordningerne:

 

a)  tilpasser de finansielle bidrag i overensstemmelse med artikel 8a, stk. 4, i direktiv 2008/98/EF for at fremme markedsføring af fiskeredskaber konstrueret til, at de kan forberedes med henblik på genbrug og genanvendelse

 

b)  opretter pantordninger for at tilskynde til, at gamle, forsømte eller ubrugelige fiskeredskaber returneres

 

c)  indbefatter programmer for overvågning, sporing og indberetning

Begrundelse

Denne ændring støtter Kommissionens forslag om at anmode medlemsstaterne om at indføre ordninger for udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast. Formålet er at sikre den mest effektive reduktion i mængden af affald i havet af dette produkt. Det er vigtigt at præcisere, hvordan ordningen for udvidet producentansvar vil blive gennemført, og følgende bestemmelser er derfor omfattet: et særskilt mål for indsamling af fiskeredskaber på 50 % senest i 2025; etablering af indskudsordninger, undtagen i små ubemandede havne eller i havne, der ligger meget afsides, og et acceptabelt genanvendelsesmål på 15 % for fiskeredskaber i 2025; et genanvendelsesmål for net på 45 % i 2006, mens det anslås, at andelen af både net og liner, som bjerges, i dag ligger på 85 %.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Uden at dette berører de tekniske foranstaltninger, der er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 850/981a, anmoder Kommissionen de europæiske standardiseringsorganisationer om at udarbejde harmoniserede standarder for cirkulært design af fiskeredskaber for at tilskynde til forberedelse til genbrug og lette genanvendelse, når redskaberne er udtjent.

 

__________________

 

Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1).

Begrundelse

Fiskeredskaber er pr. definition udformet, så de er holdbare. I denne henseende er det vigtigt at fastsætte harmoniserede standarder på Kommissionens initiativ til at fremme genanvendelse af udtjente fiskeredskaber på EU-markedet.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til senest i 2025 særskilt at indsamle en mængde affald af engangsplastprodukter opført i Del F i bilaget svarende til 90 % af sådanne engangsplastprodukter, der markedsføres i et givet år efter vægt. For at nå dette mål kan medlemsstaterne blandt andet:

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til senest i 2025 særskilt at indsamle en mængde affald af engangsplastprodukter opført i Del F i bilaget svarende til 90 % af sådanne engangsplastprodukter, der markedsføres i et givet år efter vægt og sikrer, at de derefter genanvendes. For at nå dette mål kan medlemsstaterne blandt andet:

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Afsnit 1a gælder med forbehold af artikel 10, stk. 3, i direktiv 2008/98/EF.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen udarbejder i samråd med medlemsstaterne retningslinjer vedrørende funktionen af pantordninger.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

Artikel 10

Oplysningstiltag

Oplysningstiltag

1.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på at oplyse forbrugerne af de engangsplastprodukter, der er opført i Del G i bilaget, og fiskeredskaber, der indeholder plast, om følgende:

1.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på at oplyse forbrugerne af de engangsplastprodukter, der er opført i Del G i bilaget, og fiskeredskaber, der indeholder plast, om følgende og tilskynde dem til ansvarlig adfærd:

a)  de tilgængelige genanvendelsessystemer og affaldshåndteringsmuligheder for de produkter og fiskeredskaber, der indeholder plast, samt bedste praksis for forsvarlig affaldshåndtering, der er udført i henhold til artikel 13 i direktiv 2008/98/EF

a)  tilgængeligheden af brugbare alternativer, genanvendelsessystemer og affaldshåndteringsmuligheder for de produkter og fiskeredskaber, der indeholder plast, samt bedste praksis for forsvarlig affaldshåndtering, der er udført i henhold til artikel 13 i direktiv 2008/98/EF

b)  Den belastning på miljøet og især på havmiljøet, som henkastet affald og anden uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald af disse produkter og fiskeredskaber, der indeholder plast, medfører.

b)  Den belastning på miljøet og især på havmiljøet, som henkastet affald og anden uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald af disse produkter og fiskeredskaber, der indeholder plast, medfører.

 

ba)  konsekvenserne af uhensigtsmæssig bortskaffelse af visse produkter for kloaknettet.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer for at omsætte og gennemføre artikel 4 til 9, skal overholde EU's fødevarelovgivning for at sikre, at fødevarehygiejne og fødevaresikkerhed ikke bringes i fare.

De foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer for at omsætte og gennemføre artikel 4 til 9, skal overholde EU's fødevarelovgivning for at sikre, at fødevarehygiejne og fødevaresikkerhed ikke bringes i fare samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 20041a. Medlemsstaterne opfordrer til brug af bæredygtige, mere sikre alternativer til plast, om muligt for materialer, der er i kontakt med fødevarer.

 

________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4)

Begrundelse

Kommissionen offentliggjorde en køreplan med henblik på en revision af den nuværende forordning om genstande i kontakt med fødevarer den 28. november 2017. Hvis forordningen revideres i det andet kvartal af 2019 som anført i køreplanen, tages der i en henvisning til denne forordning højde for den nye udvikling i den potentielt reviderede forordning.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer, at eksport af affaldsmaterialer til tredjelande ikke tilfører ekstra havplastaffald andre steder.

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal sikre, at fysiske eller juridiske personer eller deres sammenslutninger, organisationer eller grupper i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis har adgang til ved en domstol eller et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle eller processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse i forbindelse med gennemførelsen af artikel 5, 6, 7 og 8, når en af følgende betingelser er opfyldt:

1.  Medlemsstaterne skal sikre, at fysiske eller juridiske personer eller deres sammenslutninger, organisationer eller grupper i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis har adgang til ved en domstol eller et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle eller processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse i forbindelse med gennemførelsen af artikel 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, når en af følgende betingelser er opfyldt:

Begrundelse

Der er ingen begrundelse for at udelade artikel 4, 9 og 10.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13

Artikel 13

Oplysninger om overvågning af gennemførelsen

Oplysninger om overvågning af gennemførelsen

1.  Med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF52 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF53 skal medlemsstaterne bistået af Det Europæiske Miljøagentur oprette et datasæt indeholdende:

1.  Med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF skal medlemsstaterne bistået af Det Europæiske Miljøagentur oprette et datasæt indeholdende:

a)  Dataene om engangsplastprodukter, der er opført i Del A i bilaget, og som hvert år markedsføres EU-markedet, for at dokumentere forbrugsreduktionen i henhold til artikel 4, stk. 1.

a)  Dataene om engangsplastprodukter, der er opført i Del A i bilaget, og som hvert år markedsføres EU-markedet, for at dokumentere forbrugsreduktionen i henhold til artikel 4, stk. 1.

 

aa)  dataene vedrørende markedsføring og særskilt indsamling af produkter, der står opført i del F i bilaget, med henblik på at vise fremskridtene i retning af indfrielse af målet i artikel 9

 

ab)  dataene om engangsplastprodukter, der er opført i del G i bilaget, og som hvert år markedsføres på EU-markedet, med henblik på at overvåge forbruget af dem i Unionen

 

ac)  data om fiskeredskaber, der markedsføres, og om fiskeredskaber, der indsamles og behandles

b)  Oplysninger om de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer i henhold til artikel 4, stk. 1.

b)  oplysninger om de planer og foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer i henhold til artikel 4, stk. 1

 

ba)  data om havaffald, navnlig det der stammer fra produkter, som er omfattet af dette direktiv, med henblik på at overvåge virkningen af de trufne foranstaltninger.

De oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, litra a), ajourføres årligt senest 12 måneder efter udgangen af det referenceår, for hvilket det indsamles. Om muligt skal geodatatjenester som defineret i artikel 3, nr. 4), i direktiv 2007/2/EF anvendes til at fremlægge disse datasæt.

De i første afsnit, litra a), omhandlede data indberettes første gang senest... [12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden]. De oplysninger, der er omhandlet i litra a) til ac), ajourføres årligt senest 12 måneder efter udgangen af det referenceår, for hvilket det indsamles. Om muligt skal geodatatjenester som defineret i artikel 3, nr. 4), i direktiv 2007/2/EF anvendes til at fremlægge disse datasæt.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur har adgang til de datasæt, der er oprettet i henhold til stk. 1.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur har adgang til de datasæt, der er oprettet i henhold til stk. 1.

3.  Det Europæiske Miljøagentur offentliggør og ajourfører regelmæssigt en EU-dækkende oversigt på grundlag af de data, medlemsstaterne indsamler. Den EU-dækkende oversigt skal omfatte indikatorer for output, resultater og virkninger af dette direktiv, EU-dækkende oversigtskort og medlemsstaternes oversigtsrapporter.

3.   Det Europæiske Miljøagentur offentliggør og ajourfører regelmæssigt en EU-dækkende oversigt på grundlag af de data, medlemsstaterne indsamler. Den EU-dækkende oversigt skal omfatte indikatorer for output, resultater og virkninger af dette direktiv, EU-dækkende oversigtskort og medlemsstaternes oversigtsrapporter.

4.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger formatet for datasættet, oplysninger og data, der er omhandlet i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2.

4.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger formatet for datasættet, oplysninger og data, der er omhandlet i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2.

___________________

___________________

52Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

52 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

53Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

53 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

Begrundelse

Det er vigtigt, at de indberettede data er så fuldstændige som muligt for at gøre det muligt at evaluere foranstaltningerne og deres effektivitet.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 15

Artikel 15

Evaluering og revision

Evaluering og revision

1.  Kommissionen foretager en evaluering af dette direktiv senest den ... [ seks år efter gennemførelsesdatoen for ​​dette direktiv]. Evalueringen skal baseres på de foreliggende oplysninger i henhold til artikel 13. Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med yderligere oplysninger, der er nødvendige for evalueringen og udarbejdelsen af ​​den rapport, der er omhandlet i stk. 2.

1.  Kommissionen foretager en evaluering af dette direktiv senest den ... [fem år efter gennemførelsesdatoen for ​​dette direktiv]. Evalueringen skal baseres på de foreliggende oplysninger i henhold til artikel 13. Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med yderligere oplysninger, der er nødvendige for evalueringen og udarbejdelsen af ​​den rapport, der er omhandlet i stk. 2.

2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om hovedkonklusionerne af den evaluering, der er foretaget i overensstemmelse med stk. 1.

2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om hovedkonklusionerne af den evaluering, der er foretaget i overensstemmelse med stk. 1. Rapporten ledsages eventuelt af et lovgivningsforslag. Dette forslag fastsætter i givet fald de bindende kvantitative mål for reduktion af forbruget på EU-plan for de varer, der er opført i del A i bilaget.

3.  Rapporten skal også angive, om:

3.   Rapporten skal indeholde:

a)  bilaget, der indeholder en liste over engangsplastprodukter, skal revideres

a)  en vurdering af behovet for at revidere bilaget over de engangsplastprodukter, der anvendes;

b)  det er muligt at fastlægge bindende kvantitative EU-mål for forbrugsreduktion af især engangsplastprodukter, der er anført i Del A i bilaget

b)  en undersøgelse af, hvorvidt det er muligt at fastlægge bindende kvantitative EU-mål for forbrugsreduktion af især engangsplastprodukter, der er anført i Del A i bilaget; i denne forbindelse skal rapporten indeholde en vurdering af opstillingen af mål udtrykt i absolutte tal, idet der tages hensyn til forbrugsniveauerne, og de allerede opnåede reduktioner i medlemsstaterne;

 

ba)  en vurdering af ændringerne i de materialer, der anvendes, og innovation i nye leveringssystemer til genanvendelige alternativer til de produkter, der er omfattet af dette direktiv; dette omfatter en overordnet analyse af miljøpåvirkningerne i hele produktets levetid for disse materialer og alternativerne.

c)  der er sket tilstrækkelige videnskabelige og tekniske fremskridt, og der er udviklet kriterier eller en standard for bionedbrydelighed i havmiljøet for engangsplastprodukter, der er omfattet af dette direktiv, og deres substitutionsprodukter til engangsbrug, for at fastslå hvilke produkter der ikke længere skal underlægges markedsføringsrestriktioner, hvor det er relevant.

 

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Uanset første afsnit af dette stykke sætter medlemsstaterne de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at overholde indberetningsforpligtelserne i dette direktivs artikel 13, stk. 1, litra a) senest... [12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden].

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne anvender dog de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme artikel 5 og artikel 7, stk. 1, fra den ... [ 2 år efter dette direktivs ikrafttræden] og artikel 6, stk. 1, fra den ... [ 3 år efter dette direktivs ikrafttræden].

Medlemsstaterne anvender dog de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme artikel 5 og artikel 7, stk. 1, fra den ... [2 år efter dette direktivs ikrafttræden] og Artikel 6, stk. 1, fra den ... [3 år efter dette direktivs ikrafttræden] med undtagelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde de krav, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, hvad angår beholdere til kulsyreholdige drikkevarer, som medlemsstaterne skal anvende fra ... [5 år efter dette direktivs ikrafttræden].

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen kontrollerer, at disse retsforskrifter ikke skaber uberettigede hindringer for et velfungerende indre marked.

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Bilag I – del A

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Engangsplastprodukter, der er omfattet af artikel 4 om forbrugsreduktion

Engangsplastprodukter, der er omfattet af artikel 4 om forbrugsreduktion

 

  Drikkebægre samt hætter og låg hertil

–  Fødevarebeholdere, dvs. beholdere såsom æsker, med eller uden låg, til fødevarer, der er beregnet til umiddelbar fortæring fra beholderen, enten på salgsstedet eller som take-away uden yderligere tilberedning såsom fødevarebeholdere, der anvendes til fastfood, bortset fra drikkevarebeholdere, tallerkener samt indpakningsposer og folier, der indeholder fødevarer

–  Fødevarebeholdere, dvs. beholdere såsom æsker, med eller uden låg, til fødevarer, der er beregnet til umiddelbar fortæring fra beholderen, enten på salgsstedet eller som take-away uden yderligere tilberedning såsom fødevarebeholdere, der anvendes til fastfood, bortset fra drikkevarebeholdere, tallerkener samt indpakningsposer og -folier, der indeholder fødevarer

 

Salg af fødevarer i en beholder af en portionsstørrelse til én person eller i en beholder, der er forsynet med bestik, er en indikation af, at den pågældende fødevare er bestemt til umiddelbar fortæring fra fødevarebeholderen.

 

Begrebet yderligere tilberedning omfatter aktiviteter såsom opvarmning, tilsætning af kogende vand, vask, udskæring og tilskæring.

 

Eksempler på engangsplastbeholdere til fødevarer, der er omfattet af del A, E og G i dette bilag:

 

  Fast food-beholdere såsom madæsker og salatæsker med fødevarer til kold fortæring

 

  Fast food-beholdere såsom madæsker og salatæsker med fødevarer til varm fortæring, undtagen hvis fødevaren skal opvarmes af forbrugeren efter indkøb af varen

 

  Burgeræsker, sandwichæsker, indpakningsæsker

 

  Beholdere af en portionsstørrelse til én person med frisk eller forarbejdet mad, der ikke kræver yderligere tilberedelse, såsom frugt, grøntsager, desserter eller is, som sælges i en enkelt enhed

 

Eksempler på beholdere, der ikke er engangsplastbeholdere til fødevarer, der er omfattet af del A, E og G i dette bilag:

 

  Fødevarebeholdere med tørrede fødevarer eller fødevarer, der sælges kolde, og som kræver yderligere tilberedning

 

  Beholdere, der indeholder fødevarer i portionsmængder til mere end én person

 

  Beholdere af en portionsstørrelse til én person, der sælges i mere end én enhed

–  Drikkebægre

 

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Bilag I - del B - 2. led

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  Bestik (gafler, knive, skeer og spisepinde)

—  Bestik (gafler, knive, skeer og spisepinde) med undtagelse - indtil 2023 - af bestik, der leveres til uddannelsesinstitutioner eller sundhedsplejeinstitutioner med offentlige vareindkøbskontrakter1a som defineret i artikel 2, punkt 8, i direktiv 2014/24/EU, som blev tildelt inden 31. december 2018.

 

___________________

 

1a "offentlige vareindkøbskontrakter": offentlige kontrakter, som vedrører køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret af varer. En offentlig vareindkøbskontrakt kan accessorisk omfatte monterings- og installationsarbejde.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Bilag I - del B - 3. led

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  Tallerkener

—  Tallerkener med undtagelse - indtil 2023 - af tallerkener, der leveres til uddannelsesinstitutioner eller sundhedsplejeinstitutioner med offentlige vareindkøbskontrakter1a som defineret i artikel 2, punkt 8, i direktiv 2014/24/EU, der blev tildelt inden 31. december 2018.

 

___________________

 

1a "offentlige vareindkøbskontrakter": offentlige kontrakter, som vedrører køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret af varer. En offentlig vareindkøbskontrakt kan accessorisk omfatte monterings- og installationsarbejde.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Bilag I – del B – led 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  Pinde bestemt til at blive fastgjort til og understøtte balloner, undtagen balloner til industriel eller anden erhvervsmæssig anvendelse samt anvendelser, der ikke distribueres til forbrugere, herunder mekanismerne til sådanne pinde

—  Pinde bestemt til at blive fastgjort til og understøtte balloner, undtagen balloner til industriel eller anden erhvervsmæssig anvendelse samt anvendelser, der ikke distribueres til forbrugere, undtagen mekanismerne til sådanne pinde

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Bilag I – del B – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Meget lette plastbæreposer, undtagen hvis de er påkrævet af hygiejnemæssige årsager eller til indpakning af fugtige fødevarer i løs vægt

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Bilag I – del B – led 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Produkter fremstillet af oxo-nedbrydeligt plast

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Bilag I – del B – led 6 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Fødevare- og drikkevarebeholdere af ekspanderet polystyren, som anvendes til fødevarer, der er beregnet til fortæring direkte fra beholderen, enten på salgsstedet eller som takeaway uden yderligere tilberedning

Begrundelse

Alle disse yderligere begrænsninger på markedet for produkter stemmer overens med den gældende EU-lovgivning eller politiske erklæring fra Europa-Parlamentet. F.eks. har Europa-Parlamentet lige torsdag den 13. september 2018 opfordret til et fuldstændigt EU-forbud mod oxo-nedbrydelige plasttyper inden 2020, da denne form for plast har en negativ indvirkning på genbrug af konventionel plast og ikke giver en dokumenteret miljømæssig gevinst. Desuden er forslaget om at tilføje et forbud mod visse anvendelser af ekspanderet polystyren (EPS) i forslaget om engangsplastprodukter begrundet med, at polystyren i de forskellige størrelser forekommer i 1, 3, 13, 28 og 53 af det plastaffald, der er mest udbredt på europæiske strande, i overensstemmelse med Kommissionens klassificering i konsekvensanalysen (del II, s. 31 og 32). Det udgør mere end 31 % af al plast fundet på europæiske strande. Det er klart, at de europæiske lovgivere skal finde en måde til at håndtere og begrænse denne kilde til affald i havet, hvilket Kommissionen ikke har gjort i sit forslag.

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Bilag I – del C – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  Drikkevarebeholdere, dvs. beholdere, der anvendes til at indeholde en væske, såsom drikkeflasker, herunder hætter og låg til disse

—  Drikkevarebeholdere, dvs. beholdere, der anvendes til at indeholde en væske, såsom drikkeflasker, herunder hætter og låg til disse, bortset fra beholdere, der er beregnet til og anvendes til fødevarer til særlige medicinske formål i flydende form, og som er defineret i artikel 2, litra g, i forordning (EU) nr. 609/2013

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Bilag I – del D – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Tobaksvarer med filtre og filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer

Begrundelse

Cigaretskod har en alvorlig negativ indvirkning på miljøet. En cigaret kan f.eks. forurene mellem 500 og 1000 liter vand. Ved at medtage tobaksvarer i dette bilag vil forbrugerne blive bedre informeret om cigaretters indvirkning på miljøet. For så vidt angår medtagelse af pakker og indpakningsmateriale, ligger disse punkter på fjerdepladsen for så vidt angår strandtælling, og derfor er der behov for skærpede foranstaltninger. Der hersker på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig bevidsthed hos forbrugerne om, at der findes plast i drikkevarekopper, og om den korrekte bortskaffelse heraf. Forbrugerne bør derfor underrettes om passende bortskaffelse af disse produkter og deres negative indvirkning på miljøet.

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Bilag I – del D – led 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Indpakningsposer og -folier, der er fremstillet af fleksibelt materiale indeholdende fødevarer, der er beregnet til umiddelbar fortæring fra indpakningsposen eller -folien uden yderligere tilberedning

Begrundelse

Cigaretskod har en alvorlig negativ indvirkning på miljøet. En cigaret kan f.eks. forurene mellem 500 og 1000 liter vand. Ved at medtage tobaksvarer i dette bilag vil forbrugerne blive bedre informeret om cigaretters indvirkning på miljøet. For så vidt angår medtagelse af pakker og indpakningsmateriale, ligger disse punkter på fjerdepladsen for så vidt angår strandtælling, og derfor er der behov for skærpede foranstaltninger. Der hersker på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig bevidsthed hos forbrugerne om, at der findes plast i drikkevarekopper, og om den korrekte bortskaffelse heraf. Forbrugerne bør derfor underrettes om passende bortskaffelse af disse produkter og deres negative indvirkning på miljøet.

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Bilag I – del D – nr. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Drikkebægre

Begrundelse

Cigaretskod har en alvorlig negativ indvirkning på miljøet. En cigaret kan f.eks. forurene mellem 500 og 1000 liter vand. Ved at medtage tobaksvarer i dette bilag vil forbrugerne blive bedre informeret om cigaretters indvirkning på miljøet. For så vidt angår medtagelse af pakker og indpakningsmateriale, ligger disse punkter på fjerdepladsen for så vidt angår strandtælling, og derfor er der behov for skærpede foranstaltninger. Der hersker på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig bevidsthed hos forbrugerne om, at der findes plast i drikkevarekopper, og om den korrekte bortskaffelse heraf. Forbrugerne bør derfor underrettes om passende bortskaffelse af disse produkter og deres negative indvirkning på miljøet.

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Bilag I – del E – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Drikkebægre

–  Drikkebægre samt hætter og låg hertil

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Bilag I – del F – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  Drikkeflasker

—  Drikkeflasker, herunder hætter og låg til disse

 • [1]   EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0.
 • [2]   EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0.

BEGRUNDELSE

Baggrund

Uden at ville gå historikerne i bedene kunne ordføreren forestille sig "plasticalderen" som en passende betegnelse for vores tidsalder.

Plast blev opfundet i midten af det 19. århundrede og har siden begyndelsen af 1950'erne været sat i masseproduktion med en eksponentiel stigning i de sidste 15 år: over 8 mia. tons på knap 65 år[1], og over 6 mia. tons affald – et skræmmende tal.

Dette "forbrug og smid væk-samfund" gør vore have til endestation for affald – plast, der for halvdelens vedkommende består af engangsplastgenstande og for en fjerdedels vedkommende af fiskeredskaber, udgør 85 % af havaffaldet. Hvert år forurenes de europæiske farvande med 15 600 tons engangsplast – hvis fiskeredskaber medregnes, er tallet 26 600 tons[2].

I Europa henkastes der årligt 150 000 tons plast i havet[3]. På verdensplan er situationen endnu mere foruroligende, idet der hvert år smides over 8 mio. tons plast i havene.

Gøres der ikke noget ved denne situation, vil der i 2050 være mere plast end fisk i vore have. Dyrelivet i havet som helhed påvirkes heraf – skildpadder, fugle, hvaler, fisk og krebsdyr sluger plast med skadelige konsekvenser for deres overlevelse og endnu ukendte virkninger for menneskers sundhed.

Kommissionen tager initiativet

Det er en kendsgerning, som ingen – i modsætning til klimaændringerne – sætter spørgsmålstegn ved, og som den 28. maj fik Europa-Kommissionen til at offentliggøre sit lovgivningsforslag om engangsplast.

Forslaget rummer en række foranstaltninger, som tager udgangspunkt i initiativer i visse medlemsstater eller regioner, der suppleres, udbygges og harmoniseres, idet de indføjes i en samlet EU-tilgang, nemlig direktiv (EU) 2015/720 om at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer, strategien for plast, handlingsplanen for den cirkulære økonomi og den reviderede affaldslovgivning.

Kommissionens forslag er rettet mod de ti vigtigste typer af makroplast i havene og på Europas strande, som tilsammen udgør 70 % af havaffaldet.

En global udfordring, som kræver ambitiøse og graduerede foranstaltninger 

– forbyde engangsplastprodukter i hele EU, når der findes alternativer. Ni produkter er omfattet af forbuddet: bestik (gafler, knive, skeer, spisepinde) og tallerkener, vatpinde, sugerør, rørepinde til drikkevarer samt ballonpinde (artikel 5).

– overlade det til medlemsstaterne at vælge metoder til i væsentlig grad at nedbringe forbruget af engangsplastprodukter, som man er i færd med at udvikle alternativer til: fødevarebeholdere og drikkebægre (artikel 4). Denne ordning har bevist sit værd i forbindelse med det planlagte forbud mod letvægtsplastbæreposer med en tykkelse på 50 mikron eller mindre[4].

– sikre sig, at mindst 90 % af alle drikkeflaskerne indsamles senest i 2025 (artikel 9)

– udvide producentansvarsordningen (artikel 8) til alle de produktkategorier, som er omfattet af direktivet, med undtagelse af hygiejnebind, tamponer og indføringsrør til tamponer. Dette udvidede ansvar omfatter omkostningerne til indsamling, oprydning af forureningen og oplysningstiltag (artikel 10).

– fastsætte krav til mærkning/etikettering af tre produktkategorier: hygiejnebind og tamponer, vådservietter og plastbolde (artikel 7).

Ifølge Kommissionens skøn rummer direktivet såvel miljømæssige som økonomiske fordele. Det ville gøre det muligt at undgå skader på miljøet for et beløb på 22 mia. EUR frem til 2030[5] og spare forbrugerne for op til 6,5 mia. EUR[6] ved hjælp af tilpasningsomkostninger for producenterne på anslået 3,2 mia. EUR[7]. Kun minimumsscenarioet (model 2a), der begrænser sig til frivillige tiltag fra industriens side og informationskampagner, ville koste arbejdspladser[8]. På den anden side ville der med de andre, mere innovative, scenarier kunne skabes mellem 30 000 og 50 000 arbejdspladser[9].

Ordførerens prioriteter

Ordføreren ser med meget positive øjne på dette ambitiøse forslag fra Kommissionen, som er fuldstændigt på linje med holdningen i offentligheden: 95 % af EU-borgerne mener, at det er nødvendigt at gøre noget ved problemet med engangsplast, og at det haster[10].

Ordføreren havde ikke desto mindre gerne set, at Kommissionen var gået videre med hensyn til at følge op på resultaterne af sin egen konsekvensanalyse. Hun ønsker i øvrigt, at konsulentfirmaet Eunomias undersøgelse, som konsekvensanalysen bygger på, bliver offentliggjort.

1.  Fastlæggelse på sigt af de kvantificerede reduktionsmål for anvendelsen af fødevarebeholdere og drikkebægre, to produkter, for hvilke der allerede findes alternativer på markedet. Eftersom der imidlertid mangler data herom fra medlemsstaterne, har ordføreren prioriteret en passende tidsplan. Direktivet fra 2015 om "letvægtsplastbæreposer", hvori der fastsættes harmoniserede reduktionsforanstaltninger inden for en tidsramme på 2-3 år efter gennemførelsen i national lovgivning, tjener som reference.

Ordføreren anser en periode på fire år for at være tilstrækkelig til, at medlemsstaterne kan fastsætte præcise reduktionsmål på deres område for de varer, der er omhandlet i artikel 4.

2.  Særskilt indsamling af plastflasker

Ordføreren er ikke fuldt ud tilfreds med ordlyden i artikel 9, der drejer sig om særskilt indsamling af plastflasker. Plastflasker udgør sammen med propper den hyppigst forekommende kategori af plastaffald i havet (1/5 af den samlede mængde af engangsplast).

Mens debatten med hensyn til indførelsen af et generelt pantsystem for plastikflasker tager til i visse medlemsstater, ønsker ordføreren, at man lader valgmulighederne stå mere åbne. Medlemsstaterne bør kunne vælge det system, der er mest effektivt med henblik på at give flaskerne en markedsværdi og tilskynde forbrugerne til at aflevere dem eller sortere dem derhjemme.

Det er også et produkt, der er særdeles velegnet til genanvendelse, og Kommissionen har derfor fastsat en målsætning for indsamling på 90 % senest i 2025. Ordføreren foreslår at supplere kravet om propper og låg, der er fastgjort til beholderen, jf. artikel 6, med en bestemmelse om, at der ved fremstilling af plastflasker senest i 2025 skal anvendes mindst 25 % genbrugsmateriale, sådan som branchen har forpligtet sig til.

3.  Følge WHO's anbefalinger om cigaretter med plastfiltre

Cigaretfiltre af plast er en anden kilde til bekymring for ordføreren. De indtager andenpladsen blandt typer af plastaffald, der henkastes på europæiske strande. Ordføreren foreslår, at der tilføjes en ny artikel 4a, "reduktion af affald fra tobaksvarer efter forbrug".

Heri fastsættes det, at medlemsstaterne ud over indføre udvidet producentansvar for tobaksproducenter skal fastsætte reduktionsmål for anvendelsen af plastholdige cigaretfiltre på 50 % inden 2025 og 80 % inden 2030[11].

Medlemsstaterne bør desuden forpligte sig til at indføre et system til indsamling af cigaretskodder. De bør efterfølgende lade sig inspirere af den italienske model og indføre bøder for at afskrække rygere fra at smide cigaretskodder på jorden eller ned i kloakker.

4.  Ordføreren mener til gengæld, at Kommissionen går for vidt med hensyn til "udvidet producentansvar" (artikel 8).

Hun anerkender, at dette er et vigtigt miljøpolitisk instrument, og deler Kommissionens ambition om at supplere de foranstaltninger, som allerede findes i affaldslovgivningen. Hun bemærker på den anden side med henvisning til artikel 8, stk. 1, i rammedirektiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet), at dette ansvar under ingen omstændigheder omfatter omkostningerne til rensning af have og strande. Direktiv 2018/852/EF om emballage og emballageaffald fastsætter, at der senest den 31. december 2024 – dvs. tre år senere end den dato, der er fastsat i dette forslag – skal være etableret ordninger for udvidet producentansvar. Dette er alt sammen elementer, der bekymrer ordføreren, som ønsker, at ordningen for udvidet producentansvar skal være forholdsmæssig.

5.  Tilføjelse af meget lette plastposer

Ordføreren foreslår, at plastposer på under 15 mikron, der ikke er omfattet af direktiv (EU) 2015/720 om at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer, føjes til listen over produkter i artikel 5, for hvilke der gælder restriktioner for markedsføring.

På baggrund af den hurtige ændring i forbrugeradfærden i størstedelen af de medlemsstater, hvor der er indført betaling for plastposer på salgsstedet, mener ordføreren, at der bør gives et klart signal om forbud for kategorien af meget lette plastposer, dog med en undtagelse for dem, der opfylder et hygiejnisk formål.

6.  Fiskeredskaber er et andet punkt, hvor ordføreren gerne ser ændringer af ordlyden. Hun bemærker, at visse fællesskabsbestemmelser[12] allerede indeholder bestemmelser om håndtering af forurening, som skyldes net og andre redskaber, der er efterladt eller tabt på havet, men at manglen på effektiv kontrol på EU-plan med tab af fiskeredskaber gør, at problemet ikke bliver løst. Over 30 % af det affald, der stammer fra fiskerbåde og lystbåde, og som burde bringes med til havnene, bliver det ikke og ender sandsynligvis i havet[13]. Ordføreren finder det logisk også at lade ordningen for udvidet ansvar gælde for producenter af fiskeredskaber.

Hun foreslår, at der under artikel 8, stk. 3, tilføjes et genanvendelsesmål på 15 %, da fiskeredskaber som andet kraftigt udstyr rummer et højt genanvendelsespotentiale og derfor bør bringes i land. Målet er ikke urealistisk i betragtning af bedste praksis, navnlig i Island, hvor der for perioden efter 2006 blev fastsat et genanvendelsesmål på 45 %, som nu er blevet sat op til 85 % for liner og net[14].

Ordførerens overordnede ambition ligger på linje med holdningerne hos de videnskabsfolk og ministre, som hun har truffet under arbejdet med at udarbejde sin betænkning: Der er en fremtid for plast, et mirakelprodukt, som efterhånden er blevet for forurenende, men dets fremtid ligger fjernt fra have og oceaner.

 • [1]  R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, University study: "Production, use, and fate of all plastics ever made", Science Advances, vol. 3, nr.°7, 2017.
 • [2]  Europa-Kommissionen: konsekvensanalyse – Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear, SWD(2018)0254 final, 28. maj 2018, del 1, s. 10.
 • [3]  Ibidem, del 1, s. 10.
 • [4]  I artikel 4, stk. 1a, litra b, i direktiv 2015/720 af 29. april 2015 om ændring af direktiv 94/62/EF hedder det for så vidt angår reduktion af forbruget af letvægtsplastbæreposer, at de senest fra den 31. december 2018 ikke må udleveres gratis på salgssteder for varer eller produkter, medmindre der indføres lige så effektive instrumenter.
 • [5]  Europa-Kommissionen, Engangsplast: nye EU-regler til mindskelse af havaffald. Pressemeddelelse, den 28. maj 2018.
 • [6]  Konsekvensanalyse, op. cit., del 1, s. 60.
 • [7]  Ibidem, del 1, s. 60.
 • [8]  Ibidem, del 1, s. 60.
 • [9]  Ibidem, del 1, s. 60.
 • [10]  Ibidem, del 1, s. 6.
 • [11]  WHO-rapport om "Tobacco and its environmental impact: an overview" (Tobak og dens miljøpåvirkning: en oversigt) (2017).
 • [12]  I henhold til artikel 48 i forordning af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik skal føreren af et fiskerfartøj inden for 24 timer give meddelelse om tabte fiskeredskaber til den kompetente myndighed i sin flagmedlemsstat.
 • [13]  Konsekvensanalyse, op. cit., s. 12.
 • [14]  http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf

BILAG: LISTE OVER ENHEDER ELLER PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen [af udkastet til betænkning/betænkningen forud for vedtagelsen i udvalget]:

Enhed og/eller person

Det Europæiske Miljøagentur

ClientEarth

Edana

Essenscia

EurEau

European Plastics Converters (EuPC)

Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA)

FoodDrinkEurope

Fostplus

Frans Timmermans, førstenæstformand i Kommissionen med ansvar for bedre regulering, interinstitutionelle forbindelser, retsstatsprincippet og chartret om grundlæggende rettigheder

Friends of the Earth Europe

Go4Circle

Det belgiske institut for emballage

Jyrki Katainen, næstformand for Europa-Kommissionen

med ansvar for beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne

Karmenu Vella, kommissær med ansvar for miljø, maritime anliggender og fiskeri

Nestlé S.A.

Pack2Go Europe

Petcore Europe

Philippe De Backer, statssekretær for bekæmpelse af socialt bedrageri, beskyttelse af privatlivets fred samt Nordsøen under social- og sundhedsministeren

Plastics Europe

Plastics Recyclers Europe

Østrigs faste repræsentation ved Den Europæiske Union

Rethink Plastic Alliance

Seas at risk

Sky

Suez S.A.

Surfrider Foundation Europe

Tetra Pack International S.A.

Zero Waste Europe

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (26.9.2018)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Ordfører for udtalelse: Barbara Kappel

KORT BEGRUNDELSE

Initiativet vedrørende engangsplast indgår i EU's bredere dagsorden for en cirkulær økonomi, og det vil tage fat på de økonomiske incitamenter til at reducere mængden af affald i havene og især på de negative eksterne virkninger af plastprodukter til engangsbrug. De eksterne virkninger er de ikke-kompenserede virkninger af økonomiske beslutninger for tredjeparter. De indgår ikke i beslutningsprocessen hos dem, der foranlediger disse virkninger. Ud fra et økonomisk synspunkt udgør de en form for markedssvigt og kan nødvendiggøre statslig indgriben.

Forebyggelse og reduktion af plastaffald i havene fra engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, supplerer specifikke foranstaltninger vedrørende mikroplast, der påtænkes som led i EU's plaststrategi. Efter at der i 2015 blev taget fat på plastposer, er 10 plastprodukter til engangsbrug og fiskeredskaber (såkaldt makroplast) blevet indkredset som dem, der tegner sig for 70 % af havaffaldet i Europa. Det er vigtigt, at EU og medlemsstaterne reagerer hensigtsmæssigt for at tackle havaffaldets miljømæssige aspekter ved at reducere mængden af plast i havene og på strandene, samtidig med at der lægges større vægt på at få plast til at indgå i en cirkulær økonomi.

Havaffald er et globalt problem, der rækker langt ud over EU's grænser, og kun en global aftale vil være i stand til fuldt ud at løse denne udfordring for vores planet. Undersøgelser viser, at 80 % af havaffaldet stammer fra blot 20 lande, og at ingen af dem er EU-medlemsstater. Ordføreren opfordrer derfor til en global tilgang til bekæmpelse af plastforurening og opfordrer indtrængende til, at de nødvendige foranstaltninger i denne henseende træffes på G7- og G20-niveau, samt til gennemførelse af FN's mål for bæredygtig udvikling.

Den finansielle sektor bør hjælpe virksomhederne med at investere mere i bæredygtige løsninger, inden regeringerne griber til politiske foranstaltninger. Ordføreren mener, at det ville være at foretrække at se en tilgang baseret på bedre standarder, som vil fortrænge visse forurenende produkter fra markedet, men som samtidig vil fremme forskning og udvikling samt innovation i mere omkostningseffektive, genanvendelige, bionedbrydelige eller uskadelige produkter. Disse nye standarder bør gennemføres inden for en rimelig tidsfrist for at sikre, at SMV'er kan tilpasse deres forretningsmodel dertil, da et stort flertal af de 50 000 virksomheder, der repræsenterer plastkonverteringssektoren i EU, er SMV'er.

Det anslås i Kommissionens analyse, at de heri foreslåede løsninger, der omfatter reduktionsmål og et forbud mod visse engangsplastprodukter, udvidet producentansvar, produktudformningsforanstaltninger og incitamenter til at indlevere fiskeredskaber vil kunne spare 2,6 mio. ton CO2-ækvivalenter og undgå miljøskader for 11 mia. EUR. Virksomhedernes overholdelsesomkostninger beløber sig til 2 mia. EUR, og affaldshåndtering til 510 mio. EUR. Forbrugerne ville spare omkring 6,5 mia. EUR, mens et pantsystem eller et tilsvarende system ville koste forbrugerne yderligere 1,4 mia. EUR. Kommissionen skønner, at de ekstra omkostninger for fiskerierhvervet vil beløbe sig til 0,16 % af indtægterne i det bedste scenario. Kommissionen giver imidlertid ikke oplysninger om de gennemførelsesomkostninger i forbindelse med udvidet producentansvar, der overføres fuldt ud til den endelige forbruger.

Håndteringen af problemet med affald i havene kan skabe økonomiske muligheder. Virksomhederne kan styrke deres konkurrenceevne gennem innovation samt forskning og udvikling ved at bidrage til en ressourceeffektiv og dekarboniseret økonomi. Investeringer i forebyggelse af havaffald samt bæredygtige alternative materialer, produkter og forretningsmodeller kan bidrage til at skabe job og styrke tekniske og videnskabelige færdigheder. Initiativet til at reducere engangsplastprodukter hilses velkommen, men der er behov for en afbalanceret tilgang for at sikre proportionalitet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1)  Unionens økonomiske velstand er uløseligt forbundet med langsigtet miljømæssig bæredygtighed. Ved at gøre medlemsstaternes økonomiske modeller mere bæredygtige kan der skabes nye muligheder for innovation, konkurrenceevne og jobskabelse.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a)   Udfordringer i forbindelse med behandlingen af plastaffald kan gøres til en mulighed for, at den europæiske industri kan blive førende på verdensplan, når det gælder om at finde løsninger med hensyn til omstillingen til en cirkulær økonomi.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Havaffald er af grænseoverskridende karakter og anerkendes som et globalt problem. Reduktion af mængden af havaffald er et vigtigt tiltag til opnåelse af FN's bæredygtighedsmål 14, som opfordrer til at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og havets ressourcer for at fremme bæredygtig udvikling36. Unionen må spille sin rolle i forbindelse med at bekæmpe havaffald og sigte mod at sætte standarden for hele verden. I denne forbindelse arbejder Unionen sammen med partnere i mange internationale fora såsom G20, G7 og FN for at fremme en samordnet indsats. Nærværende initiativ indgår i Unionens indsats på dette område.

(3)  Havaffald er af grænseoverskridende karakter og anerkendes som et globalt problem. Vellykket forebyggelse og håndtering af plastaffald opnås mest effektivt gennem internationalt samarbejde og ved hjælp af en videnskabelig, evidensbaseret tilgang. Reduktion af mængden af havaffald er et vigtigt tiltag til opnåelse af FN's bæredygtighedsmål 14, som opfordrer til at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og havets ressourcer for at fremme bæredygtig udvikling36. Unionen må spille sin rolle i forbindelse med at bekæmpe havaffald og sigte mod at sætte standarden for hele verden. I denne forbindelse bør Unionen håndhæve samarbejdet, navnlig med de mest forurenende lande, og i fællesskab med partnere på internationalt niveau såsom G20, G7 og FN fremme en samordnet indsats. Nærværende initiativ indgår i Unionens indsats for at reducere affaldsmængden med henblik en bæredygtig og cirkulær økonomi.

__________________

__________________

36 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.

36 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at koncentrere indsatsen, hvor den er mest nødvendig, bør dette direktiv kun omfatte de hyppigst fundne engangsplastprodukter, som skønsmæssigt tegner sig for 86 % af den engangsplast, der findes, ifølge optællinger, på strande i Unionen.

(7)  For at koncentrere indsatsen, hvor den er mest nødvendig, bør dette direktiv omfatte de hyppigst fundne engangsplastprodukter, som skønsmæssigt tegner sig for 86 % af den engangsplast, der findes, ifølge optællinger, på strande i Unionen, og fiskeredskaber. Omstillingen til en cirkulær økonomi vil kræve, at den samlede anvendelse af engangsplast mindskes.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Dette direktiv berører ikke bestemmelserne i direktiv 94/62/EF vedrørende engangsplastprodukter, der betragtes som emballage som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 94/62/EF.

Begrundelse

Der er behov for en præcisering med hensyn til engangsplastemballage, der er omfattet af direktiv 94/62/EF.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Engangsplastprodukter kan fremstilles af en bred vifte af plasttyper. Plast defineres sædvanligvis som polymere materialer, hvortil additiver kan være blevet tilsat. Denne definition ville dog dække visse naturlige polymerer. Umodificerede naturlige polymerer bør ikke være omfattet, da de forekommer naturligt i miljøet. Derfor bør definitionen af ​​polymer, jf. artikel 3, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200643 tilpasses, og der bør indføres en særskilt definition med henblik på dette direktiv. Plast fremstillet af modificerede naturlige polymerer eller plast fremstillet af biobaserede fossile eller syntetiske udgangsstoffer forekommer ikke naturligt og bør derfor behandles i dette direktiv. Den tilpassede definition af plast bør derfor omfatte polymerbaserede gummiprodukter og biobaseret og bionedbrydelig plast, uanset om de er afledt af biomasse og/eller beregnet til biologisk nedbrydning over tid. Visse polymere materialer er uegnede til at fungere som en primær strukturel bestanddel i færdige materialer og produkter såsom polymere belægninger, maling, trykfarve og klæbemidler. Disse materialer bør ikke behandles i dette direktiv og bør derfor ikke være omfattet af definitionen.

(8)  Engangsplastprodukter kan fremstilles af en bred vifte af plasttyper. Plast defineres sædvanligvis som polymere materialer, hvortil additiver kan være blevet tilsat. Denne definition ville dog dække visse naturlige polymerer. Umodificerede naturlige polymerer bør ikke være omfattet, da de forekommer naturligt i miljøet. Derfor bør definitionen af ​​polymer, jf. artikel 3, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200643 tilpasses, og der bør indføres en særskilt definition med henblik på dette direktiv. Plast fremstillet af modificerede naturlige polymerer eller plast fremstillet af biobaserede fossile eller syntetiske udgangsstoffer forekommer ikke naturligt og bør derfor behandles i dette direktiv. Den tilpassede definition af plast bør derfor omfatte polymerbaserede gummiprodukter og biobaseret og bionedbrydelig plast, uanset om de er afledt af biomasse og/eller beregnet til biologisk nedbrydning over tid. Visse polymere materialer er uegnede til at fungere som en primær strukturel bestanddel i færdige materialer og produkter såsom polymere belægninger, beklædninger eller lag, maling, trykfarve og klæbemidler. Disse materialer bør ikke behandles i dette direktiv og bør derfor ikke være omfattet af definitionen.

_________________

_________________

43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For visse engangsplastprodukter findes der endnu ikke egnede og mere bæredygtige alternativer, og forbruget af de fleste sådanne engangsplastprodukter forventes at stige. For at vende denne tendens og fremme indsatsen for at nå frem til mere bæredygtige løsninger bør medlemsstaterne pålægges at træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå en betydelig reduktion i forbruget af disse produkter uden at gå på kompromis med fødevarehygiejne eller fødevaresikkerhed, god hygiejnepraksis, god fremstillingspraksis, forbrugeroplysning eller sporbarhedskrav i EU's fødevarelovgivning44.

(11)  For visse engangsplastprodukter findes der endnu ikke egnede og mere bæredygtige alternativer, og forbruget af de fleste sådanne engangsplastprodukter forventes at stige. For at fremme indsatsen for at nå frem til mere bæredygtige løsninger bør medlemsstaterne pålægges at træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå en betydelig reduktion i forbruget af disse produkter, sådan som det allerede er tilfældet med plastposer i henhold til direktiv 94/62/EF, og uden at det berører artikel 18 i direktiv 94/62/EF, uden at gå på kompromis med fødevarehygiejne eller fødevaresikkerhed, god hygiejnepraksis, god fremstillingspraksis, forbrugeroplysning eller sporbarhedskrav i EU's fødevarelovgivning44. Medlemsstaterne bør tilskynde til anvendelse af genanvendelige produkter, som er egnede til en cirkulær økonomi, uden at det går ud over varernes frie bevægelighed på det indre marked, og uden at det skaber konkurrenceforvridning mellem EU-producenter og producenter uden for EU. Alle foranstaltninger, der har til formål at reducere forbruget af plastprodukter væsentligt, bør stå i forhold til målene i dette direktiv. Disse foranstaltninger bør tage højde for produkternes miljøpåvirkning i hele deres livscyklus.

__________________

__________________

 

43a Direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10-23).

44 Forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen (EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og anden relevant lovgivning vedrørende fødevaresikkerhed, hygiejne og mærkning (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).

44 Forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen (EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og anden relevant lovgivning vedrørende fødevaresikkerhed, hygiejne og mærkning (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Det bør i overensstemmelse med direktiv 94/62/EF pålægges medlemsstaterne at meddele Kommissionen eventuelle udkast til foranstaltninger vedrørende emballage, før de vedtages, således at det kan undersøges, om foranstaltningerne kan udgøre en hindring for det indre markeds funktion.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre sammenhæng mellem direktiv 94/62/EF, navnlig artikel 16 (anmeldelse) og artikel 18 (markedsføring), og dette direktiv i forbindelse med engangsplastprodukter og beskyttelse af det indre marked for emballage.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Visse engangsplastprodukter ender i miljøet som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse gennem kloakker eller anden uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. Derfor skal engangsplastprodukter, som ofte bortskaffes gennem kloakker, eller som bortskaffes uhensigtsmæssigt, være omfattet mærkningskrav. Mærkningen skal oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, som bør undgås, og/eller om de negative miljøpåvirkninger af henkastet affald som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse. Kommissionen bør have beføjelse til at etablere et harmoniseret format for mærkning og i den forbindelse om fornødent afprøve, hvordan repræsentative forbrugergrupper opfatter ​​den foreslåede mærkning, for at sikre, at mærkningen er effektiv og letforståelig.

(14)  Visse engangsplastprodukter ender i miljøet som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse gennem kloakker eller anden uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. Derfor skal engangsplastprodukter, som ofte bortskaffes gennem kloakker, eller som bortskaffes uhensigtsmæssigt, være omfattet mærkningskrav. Mærkningen skal oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, som bør undgås, og/eller om de negative miljøpåvirkninger af henkastet affald som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse. Kommissionen bør have beføjelse til at etablere et harmoniseret format for mærkning, f.eks. et logo, og i den forbindelse om fornødent afprøve, hvordan repræsentative forbrugergrupper opfatter den foreslåede mærkning, for at sikre, at mærkningen er effektiv og letforståelig. I denne proces bør Kommissionen tage hensyn til de eksisterende sektorspecifikke frivillige aftaler, der blev vedtaget til dette formål. Medlemsstaterne kan desuden fastlægge regler om afskrækkende bøder og sanktioner, som finder anvendelse på de ansvarlige for frigivelse af affald i miljøet.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For engangsplastprodukter, for hvilke der ikke findes tilgængelige, egnede og mere bæredygtige alternativer, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, også indføre ordninger for udvidet producentansvar til dækning af omkostningerne ved affaldshåndtering og oprydning af henkastet affald samt omkostningerne ved oplysningstiltag for at forebygge og reducere mængden af sådant henkastet affald.

(15)  For engangsplastprodukter, for hvilke der ikke findes tilgængelige, egnede og mere bæredygtige alternativer, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, også indføre ordninger for udvidet producentansvar til dækning af de nødvendige omkostninger ved affaldshåndtering i overensstemmelse med artikel 8 og 8a i direktiv 2008/98/EF og artikel 7 i direktiv 94/62/EF samt omkostningerne ved oplysningstiltag for at forebygge og reducere mængden af sådant henkastet affald.

Begrundelse

Bekæmpelsen af henkastet affald bør være en fælles opgave for de kompetente myndigheder, producenterne og forbrugerne. Problemet med henkastet affald løses ikke ved at producenterne betaler for oprydningen, men ved en ændret forbrugeradfærd, som opnås ved at uddanne forbrugerne og håndhæve den eksisterende lovgivning. Det er langt mere effektivt at forebygge henkastning af affald.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Der bør sikres en ensartet gennemførelse af foranstaltninger til udvidet producentansvar for at undgå konkurrenceforvridning på det indre marked.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15b)  Økonomiske incitamenter kan påvirke forbrugervalget, tilskynde til eller modvirke specifikke forbrugervaner og kan således anvendes som et effektivt opstrømsredskab til at reducere miljøpåvirkningen fra visse former for plast.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Det fremgår af havaffaldets store andel af plast, der stammer fra efterladte, tabte og kasserede fiskeredskaber, der indeholder plast, at de eksisterende lovkrav46 ikke giver tilstrækkelige incitamenter til at bringe sådanne fiskeredskaber i land med henblik på indsamling og behandling. Det indirekte gebyrsystem, der er fastsat i EU-lovgivningen om modtagefaciliteter i havne for levering af affald fra skibe, fjerner incitamentet for skibe til at udlede deres affald til søs og sikrer en afleveringsret. Dette system bør dog suppleres med yderligere økonomiske incitamenter for fiskerne til at bringe deres udtjente fiskeredskaber i land for at undgå enhver mulig stigning i det indirekte affaldsgebyr, der skal betales. Da plastkomponenter fra fiskeredskaber har et højt genanvendelsespotentiale, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, indføre et udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, for at fremme særskilt indsamling af udtjente fiskeredskaber, samt finansiere forsvarlig affaldshåndtering af disse fiskeredskaber, navnlig genanvendelse.

(16)  Det fremgår af havaffaldets store andel af plast, der stammer fra efterladte, tabte og kasserede fiskeredskaber, der indeholder plast, at de eksisterende lovkrav46 ikke giver tilstrækkelige incitamenter til at bringe sådanne fiskeredskaber i land med henblik på indsamling og behandling. Det indirekte gebyrsystem, der er fastsat i EU-lovgivningen om modtagefaciliteter i havne for levering af affald fra skibe, fjerner incitamentet for skibe til at udlede deres affald til søs og sikrer en afleveringsret. Dette system er dog ikke tilstrækkeligt effektivt til, at fiskerne kan bringe deres udtjente fiskeredskaber i land. Da plastkomponenter fra fiskeredskaber har et højt genanvendelsespotentiale, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, indføre et udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, for at finansiere forsvarlig affaldshåndtering af disse fiskeredskaber, navnlig genanvendelse. Kommissionen og medlemsstaterne bør desuden samarbejde om at etablere mekanismer til reduktion af affald i form af fiskeredskaber og lette særskilt indsamling af udtjente fiskeredskaber.

__________________

__________________

46 Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, direktiv 2000/59/EF og direktiv 2008/98/EF.

46 Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, direktiv 2000/59/EF og direktiv 2008/98/EF.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at forhindre henkastet affald og andre uhensigtsmæssige former for bortskaffelse, der resulterer i havaffald, der indeholder plast, skal forbrugerne oplyses korrekt om de mest hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, der bør undgås, bedste praksis med hensyn til bortskaffelse af affald og ​​dårlige bortskaffelsesmetoders miljøbelastning samt om plastindholdet i visse engangsplastprodukter og fiskeredskaber. Derfor bør medlemsstaterne pålægges at iværksætte oplysningstiltag, der sikrer, at sådanne oplysninger gives til forbrugerne. Oplysningerne bør ikke indeholde noget salgsfremmende indhold, der tilskynder til at bruge ​​engangsplastprodukter. Medlemsstaterne bør kunne vælge de foranstaltninger, der er mest hensigtsmæssige, baseret på produktets art eller dets anvendelse. Producenter af engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, bør afholde omkostningerne ved oplysningstiltag som led i deres forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar.

(18)  For at forhindre henkastet affald og andre uhensigtsmæssige former for bortskaffelse, der resulterer i havaffald, der indeholder plast, skal forbrugerne oplyses korrekt om de mest hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, der bør undgås, bedste praksis med hensyn til bortskaffelse af affald og ​​dårlige bortskaffelsesmetoders miljøbelastning samt om plastindholdet i visse engangsplastprodukter og fiskeredskaber. Derfor bør medlemsstaterne pålægges at iværksætte oplysningstiltag, herunder oplysningskampagner på skoler, der sikrer, at sådanne oplysninger gives til forbrugerne, således at de motiveres til at ændre adfærd og til at deltage mere aktivt i at forebygge henkastning af affald. Medlemsstaterne bør kunne vælge de foranstaltninger, der er mest hensigtsmæssige, baseret på regionale forhold, produktets art eller dets anvendelse. Der skal udvises stor omhu, således at der ikke opstår konkurrenceforvridning mellem indenlandske producenter af engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, og konkurrenter uden for EU, der må sælge deres produkter på det indre marked. Producenter af engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, bør som led i deres ansvar deltage i oplysningstiltagene. Producenterne bør ikke være forpligtet til at dække omkostningerne ved disse oplysningskampagner. Bekæmpelsen af henkastet affald bør være en fælles opgave for de kompetente myndigheder, producenterne og forbrugerne.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 201648 bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv. Denne evaluering bør baseres på høstede erfaringer samt data indsamlet i løbet af gennemførelsen af ​​dette direktiv og data indsamlet i henhold til direktiv 2008/56/EF eller direktiv 2008/98/EF. Evalueringen skal danne grundlag for en vurdering af mulige yderligere foranstaltninger og en vurdering på baggrund af overvågningen af havaffald i Unionen af, om der er behov for at revidere bilaget med listen over engangsplastprodukter. Ved evalueringen bør det også overvejes, om den videnskabelige og tekniske udvikling, der har fundet sted i mellemtiden, herunder udvikling af bionedbrydelige materialer og udvikling af kriterier eller en standard for biologisk nedbrydelighed af plast i havmiljøet som fastsat i den europæiske plaststrategi, tillader indførelse af en standard for bionedbrydning af visse engangsplastprodukter i havmiljøet. Denne standard vil indeholde en standard for at afprøve, om plast som følge af fysisk og biologisk nedbrydning i havmiljøet ville nedbrydes fuldt ud til kuldioxid (CO2), biomasse og vand inden for en tidshorisont, der er kort nok til, at plastet ikke skader havets flora og fauna, og ikke fører til akkumulering af plast i miljøet. Hvis det er tilfældet, kan engangsplastprodukter, der opfylder en sådan standard, undtages fra markedsføringsforbuddet. Samtidig med, at der i den europæiske strategi for plast allerede påtænkes tiltag på dette område, anerkender den også udfordringerne ved at fastsætte en lovgivningsmæssig ramme for plast med bionedbrydelige egenskaber på grund af forskellene i havenes marine forhold.

(22)  I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 201648 bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv. Denne evaluering bør baseres på høstede erfaringer samt data indsamlet i løbet af gennemførelsen af ​​dette direktiv og data indsamlet i henhold til direktiv 2008/56/EF eller direktiv 2008/98/EF. Evalueringen skal danne grundlag for en vurdering af mulige yderligere foranstaltninger og en vurdering på baggrund af overvågningen af havaffald i Unionen af, om der er behov for at revidere bilaget med listen over engangsplastprodukter. Ved evalueringen bør det også overvejes, om den videnskabelige og tekniske udvikling, der har fundet sted i mellemtiden, herunder udvikling af bionedbrydelige materialer og udvikling af kriterier eller en standard for biologisk nedbrydelighed af plast i havmiljøet som fastsat i den europæiske plaststrategi, tillader indførelse af en standard for bionedbrydning af visse engangsplastprodukter i havmiljøet. Denne standard vil indeholde en standard for at afprøve, om plast som følge af fysisk og biologisk nedbrydning i havmiljøet ville nedbrydes fuldt ud til kuldioxid (CO2), biomasse og vand inden for en tidshorisont, der er kort nok til, at plastet ikke skader havets flora og fauna, og ikke fører til akkumulering af plast i miljøet. Hvis det er tilfældet, kan engangsplastprodukter, der opfylder en sådan standard, undtages fra markedsføringsforbuddet. Samtidig med, at der i den europæiske strategi for plast allerede påtænkes tiltag på dette område, anerkender den også udfordringerne ved at fastsætte en lovgivningsmæssig ramme for plast med bionedbrydelige egenskaber på grund af forskellene i havenes marine forhold. Ved evalueringen bør de økonomiske konsekvenser, herunder overholdelsesomkostningerne, for de sektorer, der er mest berørte af dette direktiv, også vurderes.

__________________

__________________

48 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

48 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at forebygge og reducere visse plastprodukters miljøpåvirkning, især vandmiljøet og menneskers sundhed samt fremme omstillingen til en cirkulær økonomi med innovative forretningsmodeller, produkter og materialer, dermed også bidrage til et velfungerende indre marked.

Formålet med dette direktiv er at forebygge og væsentligt at reducere visse plastprodukters miljøpåvirkning, især på vandmiljøet, og indvirkning på menneskers sundhed samt at styrke EU's førende rolle med hensyn til at fremme omstillingen til en cirkulær økonomi med innovative og bæredygtige forretningsmodeller, produkter og ikketoksiske materialer, dermed også bidrage til et velfungerende indre marked.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at opnå en betydelig reduktion af forbruget af engangsplastprodukter, der er anført i bilagets Del A på deres område, senest den ... [seks år efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv ].

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger, uden at dette berører artikel 18 i direktiv 94/62/EF, for at opnå en betydelig reduktion af forbruget af engangsplastprodukter, der er anført i bilagets Del A på deres område, senest den ... [fire år efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv].

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at der udarbejdes ordninger for udvidet producentansvar for alle engangsplastprodukter, der er anført i del C i bilaget, der markedsføres i Unionen i henhold til bestemmelserne om udvidet producentansvar i direktiv 2008/98/EF.

1.  Medlemsstaterne indfører ordninger for udvidet producentansvar for alle engangsplastprodukter, der er anført i Del E i bilaget, der markedsføres i Unionen, forudsat at de ikke medfører konkurrenceforvridning, og at importerede produkter og indenlandsk fremstillede produkter behandles med samme indvirkning på markedspriserne. Der sikres overensstemmelse med bestemmelserne om udvidet producentansvar i direktiv 2008/98/EF.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med hensyn til de ordninger, der er oprettet i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at producenterne af engangsplastprodukter, der er anført i Del E i bilaget, afholder omkostningerne ved indsamling af affald, der består af disse engangsplastprodukter, og den efterfølgende transport og behandling, herunder omkostningerne til oprydning af henkastet affald og omkostningerne ved de oplysningstiltag, der er omhandlet i artikel 10 vedrørende disse produkter.

Med hensyn til de ordninger, der er oprettet i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at producenterne af engangsplastprodukter, der er anført i Del E i bilaget, afholder de nødvendige omkostninger ved indsamling af affald, der består af disse engangsplastprodukter, og den efterfølgende transport og behandling som defineret i artikel 8 og 8a i direktiv 2008/98/EF, herunder omkostningerne til oprydning af henkastet affald og omkostningerne ved de oplysningstiltag, der er omhandlet i artikel 10 vedrørende disse produkter.

Begrundelse

Bekæmpelsen af henkastet affald bør være de kompetente myndigheders, producenternes og forbrugernes fælles opgave. Problemet med henkastet affald løses ikke ved, at producenterne betaler for oprydningen, men ved en ændret forbrugeradfærd, som opnås ved at uddanne forbrugerne og håndhæve den eksisterende lovgivning. Det er langt mere effektivt at forebygge henkastning af affald.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen offentliggør retningslinjer for gennemførelsen af foranstaltninger, herunder fordelingen af omkostningerne – i forbindelse med udvidet producentansvar – i overensstemmelse med denne artikel.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Den kompetente myndighed sikrer, at omkostningerne for producenterne i forbindelse med det udvidede producentansvar er forholdsmæssige, og at de påvirkede enheder regelmæssigt underrettes herom på en tilgængelig og gennemsigtig måde.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fastsætte mål for særskilt indsamling for relevante ordninger for udvidet producentansvar.

b)  fastsætte mål for særskilt indsamling for relevante ordninger for udvidet producentansvar eller

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) indføre affaldsindsamlingssystemer, der har vist sig at være effektive, og som de finder hensigtsmæssige med hensyn til at nå målene.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan bl.a. indføre oplysningstiltag, hvor det er relevant. Disse oplysningstiltag kan f.eks. gennemføres på skoler eller i virksomheder.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Koordinering af foranstaltninger

Koordinering af foranstaltninger mellem medlemsstaterne

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Koordinering af foranstaltninger på internationalt niveau

 

Kommissionen bestræber sig i samarbejde med medlemsstaterne på at koordinere foranstaltninger, der reducerer visse plastprodukters miljøpåvirkning, og som understøtter overgangen til bæredygtige økonomiske modeller, på internationalt niveau.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen foretager en evaluering af dette direktiv senest den ... [ seks år efter gennemførelsesdatoen for ​​dette direktiv]. Evalueringen skal baseres på de foreliggende oplysninger i henhold til artikel 13. Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med yderligere oplysninger, der er nødvendige for evalueringen og udarbejdelsen af ​​den rapport, der er omhandlet i stk. 2.

1.  Kommissionen foretager en evaluering af dette direktiv senest den ... [fem år efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv]. Evalueringen skal baseres på de foreliggende oplysninger i henhold til artikel 13. Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med yderligere oplysninger, der er nødvendige for evalueringen og udarbejdelsen af ​​den rapport, der er omhandlet i stk. 2.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  de økonomiske konsekvenser for de sektorer, der er mest berørt af dette direktiv, og hvorvidt de økonomiske konsekvenser og overholdelsesomkostningerne svarer til fremskrivningerne i Kommissionens konsekvensanalyse

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  gennemførelsen af dette direktiv på nogen måde har negative konsekvenser for konkurrenceevnen i de sektorer, der påvirkes mest af dette forslag sammenlignet med deres konkurrenter uden for EU.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Bilag I – del D – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Vådservietter, dvs. forvædede servietter til personlig pleje, husholdningsbrug og industriel brug

-  Vådservietter, dvs. forvædede servietter til personlig pleje, husholdningsbrug og industriel brug og affald af forvædet toiletpapir.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Bilag I – del D – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  Tobaksvarer med filtre og filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer

Begrundelse

Cigaretskod er den næsthyppigste affaldstype på strande, og ét enkelt skod forurener mindst 500 liter vand. Det er derfor meget vigtigt, at forbrugerne er opmærksomme på følgerne af at smide skod på gaden.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

Referencer

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Barbara Kappel

20.6.2018

Behandling i udvalg

3.9.2018

24.9.2018

 

 

Dato for vedtagelse

24.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

19

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

25

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marcus Pretzell, Marco Zanni

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen

19

-

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

0

VERTS/ALE

Ernest Urtasun

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (27.9.2018)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Ordfører for udtalelse: Barbara Kappel

KORT BEGRUNDELSE

Forebyggelse og reduktion af plastaffald i havet fra engangsbrug af plastprodukter (SUP) og af fiskeredskaber, der indeholder plast, supplerer supplerende specifikke foranstaltninger vedrørende mikroplast, der er omhandlet i EU's plaststrategi. Efter at have taget fat på plastposer i 2015, blev der udpeget 10 engangsprodukter af plast og fiskeredskaber (såkaldt makroplast), der tegner sig for 70 % af havaffaldet i Europa. Det er vigtigt, at EU træffer passende foranstaltninger til at tackle de miljømæssige aspekter af havaffald ved at reducere mængden af plast i havene og på strandene, samtidig med at der lægges større vægt på at få plast til at indgå i en cirkulær økonomi.

Havaffald er et globalt problem, der har betydning langt ud over EU's grænser, og kun en global aftale vil være i stand til fuldt ud at løse denne udfordring for vores planet. Undersøgelser viser, at 80 % af havaffaldet stammer fra kun 20 lande, og at ingen af dem er EU-medlemsstater. Ordføreren opfordrer derfor til en global tilgang til bekæmpelse af plastforurening og opfordrer til, at der træffes de nødvendige foranstaltninger i denne henseende på G7- og G20-niveau og til gennemførelse af FN's mål for bæredygtig udvikling. Multinationale långivere og internationale finansfolk bør desuden fokusere deres indsats på foranstaltninger til at reducere mængden af affald i havet ved at målrette deres indsats på programmer for affaldshåndtering inden for rammerne af den cirkulære økonomi.

Forbrugerbevidsthed er et afgørende element for en vellykket reduktion af engangsplastprodukter. Ordføreren er overbevist om, at oplysningskampagner og uddannelse har afgørende betydning for, at der kan opnås varige resultater med hensyn til foranstaltninger, der pålægges medlemsstaterne og industrien.

Det anslås i Kommissionens analyse, at de heri foreslåede løsninger, der omfatter et forbud mod visse engangsplastprodukter og visse mål for begrænsninger, udvidet producentansvar, produktudformningsforanstaltninger og incitamenter til at indlevere fiskeredskaber vil kunne spare 2,6 mio. ton CO2-ækvivalenter og undgå miljøskader for 11 mia. EUR. Virksomhedernes overholdelsesomkostninger beløber sig til 2 mia. EUR, og affaldshåndtering til 510 mio. EUR. Forbrugerne ville spare omkring 6,5 mia. EUR, mens et pantsystem eller et tilsvarende system ville koste forbrugerne yderligere 1,4 mia. EUR. Kommissionen skønner, at de ekstra omkostninger for fiskerierhvervet vil beløbe sig til 0,16 % af indtægterne i det bedste scenario. Kommissionen giver imidlertid ikke oplysninger om de gennemførelsesomkostninger, som overføres fuldt ud til den endelige forbruger.

Ordføreren ønsker at understrege, at den politiske løsningsmodel, der går ud på "at forbyde" visse produkttyper, som et generelt princip bør være en sidste udvej. Det ville være at foretrække at se en tilgang baseret på bedre standarder, som vil fortrænge visse forurenende produkter ud af markedet, men samtidig fremme F & U og innovation i mere omkostningseffektive, bionedbrydelige eller uskadelige produkter. Disse nye standarder bør gennemføres inden for en rimelig tidsfrist for at sikre, at SMV'erne kan tilpasse deres forretningsmodel, da et stort flertal af de 50 000 virksomheder, der repræsenterer plastkonverteringssektoren i EU, er SMV'er.

Håndteringen af problemet med havaffald kan skabe økonomiske muligheder. Virksomhederne kan styrke deres konkurrenceevne gennem innovation og F & U ved at bidrage til en ressourceeffektiv og dekarboniseret økonomi. Investeringer i forebyggelse af havaffald, bæredygtige alternative materialer, produkter og forretningsmodeller kan bidrage til at skabe job og styrke tekniske og videnskabelige færdigheder. Selv om initiativet for at reducere engangsplast hilses velkommen, er der behov for en afbalanceret tilgang for at sikre proportionalitet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig Artikel 192, stk. 1, og artikel 114 med hensyn til emballage som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv 94/62/EF,

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den høje funktionalitet og relativt lave omkostninger ved plast indebærer, at dette materiale bliver stadig mere allestedsnærværende i hverdagen. Plast bruges stadig mere til kortsigtede anvendelsesformål, der hverken er designet til genbrug eller omkostningseffektiv genanvendelse, hvilket har gjort relaterede produktions- og forbrugsmønstre stadig mere ineffektive og lineære. I forbindelse med handlingsplanen for den cirkulære økonomi32 konkluderede Kommissionen derfor i EU-strategien for plast33, at det er nødvendigt at gribe ind over for den voksende generering af plastaffald og udledning af plast i miljøet, navnlig i havmiljøet, hvis vi skal nå frem til en ægte cirkulær livscyklus for plast.

(1)  Den høje funktionalitet og relativt lave omkostninger ved plast indebærer, at dette materiale bliver stadig mere allestedsnærværende i hverdagen. Plast bruges stadig mere til kortsigtede anvendelsesformål, der hverken er designet til genbrug eller omkostningseffektiv genanvendelse, hvilket har gjort relaterede produktions- og forbrugsmønstre stadig mere ineffektive og lineære. I forbindelse med handlingsplanen for den cirkulære økonomi32 konkluderede Kommissionen derfor i EU-strategien for plast33, at det er nødvendigt at gribe ind over for den voksende generering af plastaffald og udledning af plast i miljøet, navnlig i havmiljøet, hvis vi skal nå frem til en ægte cirkulær livscyklus for plast. Yderligere bestræbelser inden for segmentet for plast skal baseres på og være fuldt kompatible med den nyligt vedtagne EU-lovgivning om den cirkulære økonomi og passe ind i det dertil oprettede system.

__________________

__________________

32Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" (COM(2015) 614 final).

32Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" (COM(2015) 614 final).

33Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi" (COM(2018) 28 final).

33Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi" (COM(2018) 28 final).

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 a)  EU's nyligt vedtagne affaldslovgivning, navnlig direktiv 2008/98/EU, direktiv 94/62/EU og direktiv 1999/31/EU, har fastsat et komplekst system af statistik over affaldsindsamling og genanvendelse, klare mål for genanvendelse af visse affaldsstrømme, herunder plast, og et affaldshierarki. Den har også bestemmelser om incitamenter til fremme af overgangen til en mere cirkulær økonomi, bredere brug af genanvendte materialer og klare forpligtelser for producenter i henhold til minimumskravene for udvidet producentansvar. Formålet med dette direktiv er ikke at erstatte denne ordning, men snarere at supplere den med foranstaltninger, der omhandler et bestemt problem med havaffald.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 b)  Unionens økonomiske velstand er uløseligt forbundet med langsigtet miljømæssig bæredygtighed. Ved at gøre medlemsstaternes økonomiske modeller mere bæredygtige kan der skabes nye muligheder for innovation, konkurrenceevne og jobskabelse.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 c)  Udfordringerne i forbindelse med behandlingen af plastaffald kan gøres til muligheder, således at den europæiske industri kan blive førende på verdensplan, når det gælder om at finde løsninger på problemerne ved overgangen til en cirkulær økonomi.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Cirkulære tilgange, der prioriterer genbrugsprodukter og genbrugssystemer, vil føre til, at mængden af genereret affald reduceres, og en sådan forebyggelse ligger øverst i affaldshierarkiet, der er fastlagt ved artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF.34Sådanne tilgange er også i overensstemmelse med FN's bæredygtighedsmål 1235 om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

(2)  Cirkulære tilgange, der ud over produkters genanvendelighed prioriterer genbrugsprodukter og genbrugssystemer, vil føre til, at mængden af genereret affald reduceres, og en sådan forebyggelse ligger øverst i affaldshierarkiet, der er fastlagt ved Artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF.34 Sådanne tilgange er også i overensstemmelse med FN's bæredygtighedsmål 1235 om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

_________________

_________________

34Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

34Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

352030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.

352030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Havaffald er af grænseoverskridende karakter og anerkendes som et globalt problem. Reduktion af mængden af havaffald er et vigtigt tiltag til opnåelse af FN's bæredygtighedsmål 14, som opfordrer til at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og havets ressourcer for at fremme bæredygtig udvikling.36 Unionen må spille sin rolle i forbindelse med at bekæmpe havaffald og sigte mod at sætte standarden for hele verden. I denne forbindelse arbejder Unionen sammen med partnere i mange internationale fora såsom G20, G7 og FN for at fremme en samordnet indsats. Nærværende initiativ indgår i Unionens indsats på dette område.

(3)  150 mio. t. plast og mikroplast har samlet sig i verdens oceaner og have, hvor det forårsager alvorlig skade på havets flora og fauna, klimaet og den globale diversitet. Havaffald er af grænseoverskridende karakter og anerkendes som et globalt problem. Reduktion af mængden af havaffald er et vigtigt tiltag til opnåelse af FN's bæredygtighedsmål 14, som opfordrer til at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og havets ressourcer for at fremme bæredygtig udvikling36. Unionen må spille sin rolle i forbindelse med at bekæmpe havaffald og sigte mod at sætte standarden for hele verden og samtidig sikre et rimeligt konkurrencemiljø for industrien. I denne forbindelse bør Unionen søge tilsagn fra partnere på internationalt plan såsom G20, G7 og FN for at fremme en samordnet indsats. Nærværende initiativ indgår i Unionens indsats for at reducere affald med henblik en bæredygtig økonomi.

__________________

__________________

362030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.

362030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3 a)  Trods EU's indsats inden for klimadiplomati og internationalt samarbejde er situationen i visse tredjelande fortsat alarmerende. EU skal øge indsatsen inden for det internationale samarbejde om miljøbeskyttelse. EU skal opfylde sin rolle som facilitator og pioner for miljøpolitik og affaldshåndtering. EU bør bestræbe sig på at overføre erfaring, formidle knowhow og teknologier for at håndtere plastforurening og udveksle bedste praksis inden for beskyttelse af vandmiljøet, oprensning af det og forebyggelse af plastforurening.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I Unionen udgør plast 80 til 85 % af havaffald på strande baseret på optællinger af affald, og heraf udgør engangsplast 50 % og fiskerirelaterede genstande 27 %. Engangsplast omfatter et bredt udvalg af almindeligt anvendte, kortlivede forbrugsvarer, der kasseres efter at have været brugt én gang til det tiltænkte formål, de genanvendes sjældent og er tilbøjelige til at ende som henkastet affald. En betydelig del af de markedsførte fiskeredskaber bliver ikke indsamlet til affaldsbehandling. Engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, er derfor et særligt alvorligt problem i forbindelse med havaffald og udgør en alvorlig risiko for marine økosystemer, biodiversitet og potentielt for menneskers sundhed, og de skader aktiviteter såsom turisme, fiskeri og skibsfart.

(5)  I Unionen udgør plast 80 til 85 % af havaffald på strande baseret på optællinger af affald, og heraf udgør engangsplast 50 % og fiskerirelaterede genstande 27 %. Engangsplast omfatter et bredt udvalg af almindeligt anvendte, kortlivede forbrugsvarer, der kasseres efter at have været brugt én gang til det tiltænkte formål, de genanvendes sjældent og er tilbøjelige til at ende som henkastet affald. En betydelig del af de markedsførte fiskeredskaber bliver ikke indsamlet til affaldsbehandling. Engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, er derfor et særligt alvorligt problem i forbindelse med havaffald og udgør en alvorlig risiko for marine økosystemer, biodiversitet og potentielt for menneskers og dyrs sundhed. De skader også aktiviteter såsom turisme, fiskeri og skibsfart, navnlig i kystområder og på øer.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Den eksisterende EU-lovgivning40 og politiske instrumenter rummer nogle lovgivningsmæssige tiltag med henblik på at bekæmpe havaffald. Plastaffald er navnlig underlagt de overordnede EU-foranstaltninger og -mål for affaldshåndtering såsom genanvendelsesmål for plastemballageaffald41 og det nyligt vedtagne mål i plaststrategien42 om at sikre, at al plastemballage kan genanvendes senest i 2030. Effekten af ​​denne lovgivning på havaffald er imidlertid ikke tilstrækkelig, og der er forskelle i omfanget og ambitionsniveauet blandt nationale foranstaltninger til forebyggelse og reduktion af mængden af havaffald. Desuden kan nogle af disse foranstaltninger, navnlig markedsføringsrestriktioner for engangsplastprodukter, skabe hindringer for samhandelen og forvride konkurrencen i Unionen.

(6)  Den eksisterende EU-lovgivning40 og politiske instrumenter rummer nogle lovgivningsmæssige tiltag med henblik på at bekæmpe havaffald. Plastaffald er navnlig underlagt de overordnede EU-foranstaltninger og -mål for affaldshåndtering såsom genanvendelsesmål for plastemballageaffald41 og det nyligt vedtagne mål i plaststrategien42 om at sikre, at al plastemballage kan genanvendes senest i 2030.

_________________

_________________

40Direktiv 2008/98/EF, direktiv 2000/59/EF, direktiv 2000/60/EF, direktiv 2008/56/EF og Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og ophævelse af (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

v40Direktiv 2008/98/EF, direktiv 2000/59/EF, direktiv 2000/60/EF, direktiv 2008/56/EF og Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og ophævelse af (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

41Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10).

41Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10).

42Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi" (COM(2018) 28 final).

42Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi" (COM(2018) 28 final).

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at koncentrere indsatsen, hvor den er mest nødvendig, bør dette direktiv kun omfatte de hyppigst fundne engangsplastprodukter, som skønsmæssigt tegner sig for 86 % af den engangsplast, der findes, ifølge optællinger, på strande i Unionen.

(7)  For at koncentrere indsatsen, hvor den er mest nødvendig, bør dette direktiv omfatte de hyppigst fundne engangsplastprodukter, som skønsmæssigt tegner sig for 86 % af den engangsplast, der findes, ifølge optællinger, på strande i Unionen, samt fiskeredskaber, som forårsager betydelig skade som havforurening. Medlemsstaterne bør desuden i forbindelse med omstillingen til en cirkulær økonomi søge at opnå en generel reduktion af forbruget af alle former for engangsprodukter og emballage. I dette bør enhver form for forskelsbehandling undgås.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Engangsplastprodukter kan fremstilles af en bred vifte af plasttyper. Plast defineres sædvanligvis som polymere materialer, hvortil additiver kan være blevet tilsat. Denne definition ville dog dække visse naturlige polymerer. Umodificerede naturlige polymerer bør ikke være omfattet, da de forekommer naturligt i miljøet. Derfor bør definitionen af ​​polymer, jf. artikel 3, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200643 tilpasses, og der bør indføres en særskilt definition med henblik på dette direktiv. Plast fremstillet af modificerede naturlige polymerer eller plast fremstillet af biobaserede fossile eller syntetiske udgangsstoffer forekommer ikke naturligt og bør derfor behandles i dette direktiv. Den tilpassede definition af plast bør derfor omfatte polymerbaserede gummiprodukter og biobaseret og bionedbrydelig plast, uanset om de er afledt af biomasse og/eller beregnet til biologisk nedbrydning over tid. Visse polymere materialer er uegnede til at fungere som en primær strukturel bestanddel i færdige materialer og produkter såsom polymere belægninger, maling, trykfarve og klæbemidler. Disse materialer bør ikke behandles i dette direktiv og bør derfor ikke være omfattet af definitionen.

(8)  Engangsplastprodukter kan fremstilles af en bred vifte af plasttyper. Plast defineres sædvanligvis som polymere materialer, hvortil additiver kan være blevet tilsat. Denne definition ville dog dække visse naturlige polymerer. Umodificerede naturlige polymerer bør ikke være omfattet, da de forekommer naturligt i miljøet. Definitionen af ​​polymer, jf. artikel 3, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200643 bør således tilpasses, og der bør indføres en særskilt definition med henblik på dette direktiv. Plast fremstillet af modificerede naturlige polymerer eller plast fremstillet af biobaserede fossile eller syntetiske udgangsstoffer forekommer ikke naturligt og bør derfor behandles i dette direktiv. Den tilpassede definition af plast bør derfor omfatte polymerbaserede gummiprodukter og biobaseret og bionedbrydelig plast, uanset om de er afledt af biomasse og/eller beregnet til biologisk nedbrydning over tid. Visse polymere materialer er uegnede til at fungere som en primær strukturel bestanddel i færdige materialer og produkter såsom polymere belægninger, maling, trykfarve og klæbemidler. Disse materialer bør ikke behandles i dette direktiv og bør derfor ikke være omfattet af definitionen.

__________________

__________________

43Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

43Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Det er nødvendigt at fastsætte en fælles definition af bionedbrydeligt og komposterbart havaffald.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  Plastprodukter bør fremstilles under hensyntagen til hele deres levetid. Økodesign af plastprodukter bør altid tage hensyn til produktionsfase, genanvendelighed og muligvis også produktets genanvendelighed. Producenterne bør, hvor det er hensigtsmæssigt, opfordres til at anvende enkelte eller kompatible polymerer til fremstilling af deres produkter med henblik på at forenkle sortering og forbedre genanvendeligheden, navnlig vedrørende plastemballage.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Engangsplastprodukter skal reguleres med en eller flere foranstaltninger afhængigt af forskellige faktorer, såsom tilgængeligheden af ​​egnede og mere bæredygtige alternativer, muligheden for at ændre forbrugsmønstre og i hvilket omfang de allerede er omfattet af eksisterende EU-lovgivning.

(10)  Engangsplastprodukter skal reguleres med en eller flere foranstaltninger afhængigt af forskellige faktorer, såsom tilgængeligheden af egnede og mere bæredygtige og økonomisk levedygtige alternativer, muligheden for at ændre forbrugsmønstre og i hvilket omfang de allerede er omfattet af eksisterende EU-lovgivning. De foreslåede foranstaltninger bør altid tage hensyn til livscyklusvurderinger for at undgå halve løsninger, der har en endnu mere negativ indvirkning på forskellige dele af miljøet eller økonomien som f.eks. at erstatte plast med tilsvarende materiale fremstillet af biomateriale uden at have en klar vurdering af sådant materiales bionedbrydelighed, herunder bionedbrydelighed i vandmiljøet. Dette direktiv berører ikke bestemmelserne i direktiv 94/62/EF om engangsplastprodukter, der betragtes som emballage som defineret i nævnte direktivs artikel 3, stk. 1.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10 a)  Bemærker, at biobaserede plastprodukter er mere bæredygtige alternativer til plastprodukter baseret på fossilt brændsel i forbindelse med overgangen væk fra en økonomi baseret på fossilt brændsel og ud fra et klimamæssigt synspunkt. Der bør derfor indføres incitamenter til at erstatte materialer baseret på fossilt brændsel med biobaserede materialer. Dette er i overensstemmelse med målsætningerne for den cirkulære økonomi, den bioøkonomiske strategi og plaststrategien. Kommissionen bør i fremtidige forslag til politikker overveje at medtage incitamenter til erstatning og f.eks. i en revision af direktivet om offentlige indkøb (direktiv 2014/24/EU) medtage kriterier for plast baseret på deres sammensætning, genanvendelighed og farlighed.

Begrundelse

Den nuværende lovgivning er uklar med hensyn til situationen for biobaseret plast. Fordelen ved at anvende biobaserede materialer til fremstilling af plast bør anerkendes og fremmes, særlig de positive virkninger, de har som et mere bæredygtigt alternativ til plast fremstillet af polymerer, og deres bidrag til en mindsket afhængighed af fossile råstoffer.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For visse engangsplastprodukter findes der endnu ikke egnede og mere bæredygtige alternativer, og forbruget af de fleste sådanne engangsplastprodukter forventes at stige. For at vende denne tendens og fremme indsatsen for at nå frem til mere bæredygtige løsninger bør medlemsstaterne pålægges at træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå en betydelig reduktion i forbruget af disse produkter uden at gå på kompromis med fødevarehygiejne eller fødevaresikkerhed, god hygiejnepraksis, god fremstillingspraksis, forbrugeroplysning eller sporbarhedskrav i EU's fødevarelovgivning44.

(11)  For visse engangsplastprodukter findes der endnu ikke egnede og mere bæredygtige alternativer, og forbruget af de fleste sådanne engangsplastprodukter forventes at stige. For at vende denne tendens og bevæge sig hen imod mere bæredygtige løsninger bør medlemsstaterne pålægges at træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå en betydelig reduktion i forbruget af disse produkter uden at gå på kompromis med fødevarehygiejne eller fødevaresikkerhed, god hygiejnepraksis, god fremstillingspraksis, forbrugeroplysning eller sporbarhedskrav i EU's fødevarelovgivning44. Begrænsning af det generelle forbrug af engangsprodukter er afgørende for omstillingen til en cirkulær økonomi.

_________________

_________________

44Forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen (EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og anden relevant lovgivning vedrørende fødevaresikkerhed, hygiejne og mærkning (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).

44Forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen (EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og anden relevant lovgivning vedrørende fødevaresikkerhed, hygiejne og mærkning (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For andre engangsplastprodukter findes der egnede og mere bæredygtige og økonomisk overkommelige alternativer. For at begrænse de miljøskadelige virkninger af sådanne produkter bør medlemsstaterne pålægges at forbyde markedsføringen af disse produkter i Unionen. Derved fremmes anvendelsen af ​​de lettilgængelige og mere bæredygtige alternativer samt innovative løsninger til mere bæredygtige forretningsmodeller, genanvendelsesalternativer og substitution af materialer.

(12)  For andre engangsplastprodukter findes der egnede og mere bæredygtige og økonomisk overkommelige alternativer. For at begrænse de miljøskadelige virkninger af sådanne produkter bør medlemsstaterne pålægges at forbyde eller begrænse markedsføringen af disse produkter i Unionen, som indeholder stoffer og materialer, for hvilke der findes bæredygtige og tilgængelige alternativer, medmindre de opfylder standarden for bionedbrydelighed i havet som fastsat på EU-plan efter Kommissionens evalueringsrapport i henhold til artikel 15, stk. 3, litra c), i dette direktiv. Derved fremmes anvendelsen af ​​de lettilgængelige og mere bæredygtige alternativer samt innovative løsninger til mere bæredygtige forretningsmodeller, genanvendelsesalternativer og substitution af materialer. Det er hensigtsmæssigt at fastsætte specifikke kriterier for vurderingen af disse alternativers livscyklus og fastslå, dels om de opfylder de krav, der i øjeblikket opfyldes af engangsplastprodukter, dels om de er i overensstemmelse med EU's affaldslovgivning, og dels om de sikrer større bæredygtighed.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  I henhold til direktiv 94/62/EF, som ændret ved direktiv (EU) nr. 2015/720, blev Kommissionen pålagt senest i maj 2017 at forelægge en lovgivningsmæssig revision af foranstaltningerne til at reducere brugen af meget lette plastbæreposer i et livscyklusperspektiv. Hidtil har Kommissionen ikke foretaget denne revision. Da risikoen for spredning af disse plastposer i miljøet er meget høj, er det hensigtsmæssigt at indføre foranstaltninger til begrænsning af deres markedsføring med undtagelse af strengt nødvendige anvendelser. Meget lette plastposer bør ikke markedsføres som emballage til fødevarer i løs vægt, medmindre de er nødvendige af hygiejnemæssige årsager, og i dette tilfælde bør der kun anvendes bionedbrydelige og komposterbare poser, for eksempel til emballering af fugtige fødevarer, såsom råt kød, fisk eller mejeriprodukter. For meget lette plastposer, der ikke er omfattet af begrænsning af markedsføring, finder de gældende bestemmelser i direktiv (EU) nr. 2015/720 fortsat anvendelse.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12 b)  I overensstemmelse med affaldshåndteringshierarkiet bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger til at fremme genanvendelige alternativer til engangsplast, herunder ved at opstille mål, økonomiske incitamenter og oplysningstiltag og sikre bred tilgængelighed af genanvendelige alternativer.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13 a)  Hvad angår UNEP's rapport fra 2016, anmoder Kommissionen de europæiske standardiseringsorganisationer om at udvikle en standard for biologisk nedbrydelighed i havet. 

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Visse engangsplastprodukter ender i miljøet som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse gennem kloakker eller anden uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. Derfor skal engangsplastprodukter, som ofte bortskaffes gennem kloakker, eller som bortskaffes uhensigtsmæssigt, være omfattet mærkningskrav. Mærkningen skal oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, som bør undgås, og/eller om de negative miljøpåvirkninger af henkastet affald som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse. Kommissionen bør have beføjelse til at etablere et harmoniseret format for mærkning og i den forbindelse om fornødent afprøve, hvordan repræsentative forbrugergrupper opfatter ​​den foreslåede mærkning, for at sikre, at mærkningen er effektiv og letforståelig.

(14)  Visse engangsplastprodukter ender i miljøet som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse gennem kloakker eller anden uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. Derfor skal engangsplastprodukter, som ofte bortskaffes gennem kloakker, eller som bortskaffes uhensigtsmæssigt, være omfattet mærkningskrav. Mærkningen skal oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, som bør undgås, og/eller om de negative miljøpåvirkninger af henkastet affald som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse. Kommissionen bør i samarbejde med medlemsstaterne tage højde for sektorielle frivillige aftaler, som vedtages med henblik på klare mærkningsregler for at informere forbrugerne, f.eks. via et logo, om produktet kan genanvendes. Kommissionen bør have beføjelse til at etablere et harmoniseret format for mærkning og i den forbindelse om fornødent og på en sådan måde, at det afspejler forskellige forhold i medlemsstaterne, afprøve, hvordan repræsentative forbrugergrupper opfatter ​​den foreslåede mærkning, for at sikre, at mærkningen er effektiv og letforståelig. Mærkningen skal placeres synligt på emballagen af de produkter, som sælges til slutbrugeren.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For engangsplastprodukter, for hvilke der ikke findes tilgængelige, egnede og mere bæredygtige alternativer, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, også indføre ordninger for udvidet producentansvar til dækning af omkostningerne ved affaldshåndtering og oprydning af henkastet affald samt omkostningerne ved oplysningstiltag for at forebygge og reducere mængden af sådant henkastet affald.

(15)  For engangsplastprodukter, for hvilke der ikke findes tilgængelige, egnede og mere bæredygtige alternativer, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, også indføre ordninger for udvidet producentansvar til dækning af omkostningerne ved affaldshåndtering og oprydning af henkastet affald samt omkostningerne ved oplysningstiltag for at forebygge og reducere mængden af sådant henkastet affald. For engangsplastprodukter, for hvilke der ikke findes tilgængelige, egnede og mere bæredygtige alternativer, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, også indføre ordninger for udvidet producentansvar til dækning af omkostningerne ved affaldshåndtering i overensstemmelse med artikel 8 og artikel 8a i direktiv 2008/98/EF og artikel 7 i direktiv 94/62/EF og af omkostningerne ved oprydning af henkastet affald samt omkostningerne ved oplysningstiltag for at forebygge og reducere mængden af sådant henkastet affald. I denne forbindelse skal der tages højde for hele forbrugerkæden, og producenterne kan ikke holdes ansvarlige for forbrugernes dårlige adfærd. Fælles ansvar bør være gældende.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15 a)  På EU-plan er der på nuværende tidspunkt ingen anerkendt videnskabelig standard om biologisk nedbrydelighed, hvilket gør det tydeligt, at det haster for Kommissionen at anmode Den Europæiske Standardiseringsorganisation om at udvikle en særlig standard for biologisk nedbrydelighed i havet.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18 a)  I overensstemmelse med affaldshåndteringshierarkiet bør medlemsstaterne lægge vægt på at give oplysninger om genanvendelige alternativer til engangsplast.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Ved direktiv 2008/98/EF fastsættes generelle minimumskrav til ordninger for udvidet producentansvar. Disse krav bør gælde for ordninger for udvidet producentansvar, der er fastlagt i dette direktiv. Ved dette direktiv fastlægges dog yderligere krav om udvidet producentansvar, for eksempel kravet om, at producenter af visse engangsplastprodukter skal dække omkostningerne ved oprydning af henkastet affald.

(19)  Ved direktiv 2008/98/EF fastsættes generelle minimumskrav til ordninger for udvidet producentansvar. Disse krav bør gælde for ordninger for udvidet producentansvar, der er fastlagt i dette direktiv. Ved dette direktiv fastlægges dog yderligere krav om udvidet producentansvar, for eksempel kravet om, at producenter af visse engangsplastprodukter skal dække omkostningerne ved oplysningstiltag og underrette forbrugerne om hensigtsmæssig bortskaffelse og betydningen af at henkaste affald i miljøet. Princippet om delt ansvar bør anvendes ligesom princippet om bedre samarbejde mellem alle relevante sektorer, herunder producenter, forbrugere og det offentlige rum.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Drikkeflasker, der er engangsplastprodukter, er et af de hyppigst forekommende havaffaldsgenstande på strande i Unionen. Dette skyldes ineffektive særskilte indsamlingssystemer og lav forbrugerdeltagelse i disse systemer. Det er nødvendigt at fremme mere effektive særskilte indsamlingssystemer, og der bør derfor etableres et mindstemål for indsamling af drikkevareflasker, der er engangsplastprodukter. Medlemsstaterne bør være i stand til at nå dette minimumsmål ved at fastsætte mål for særskilt indsamling af drikkevareflasker, der er engangsplastprodukter, inden for rammerne af ordningerne for udvidet producentansvar eller ved at indføre pantordninger eller ved enhver anden foranstaltning, som de finder passende. Dette vil have en direkte, positiv indvirkning på indsamlingsprocenten, kvaliteten af ​​det indsamlede materiale og kvaliteten af ​​de genanvendte produkter, hvilket åbner muligheder for genanvendelsesvirksomheder og markedet for genanvendte produkter.

(20)  Drikkeflasker, der er engangsplastprodukter, er et af de hyppigst forekommende havaffaldsgenstande på strande i Unionen. Dette skyldes ineffektive særskilte indsamlingssystemer og lav forbrugerdeltagelse i disse systemer. Det er nødvendigt at fremme mere effektive særskilte indsamlingssystemer, og det er op til medlemsstaterne at udarbejde den mest effektive og passende indsamlingsordning med henblik på at nå de mål, som er fastsat i direktiv 2008/98/EF og direktiv 94/62/EU. Bedre indsamling og højere genanvendelsesprocenter kan støttes gennem økodesignforanstaltninger, f.eks. ved at opfordre producenterne til at anvende enkelte eller kompatible polymerer eller indføre andre foranstaltninger, som opfordrer producenterne til at anvende bæredygtige materialer. Dette vil have en direkte, positiv indvirkning på indsamlingsprocenten, kvaliteten af det indsamlede materiale og kvaliteten af de genanvendte produkter, hvilket åbner muligheder for genanvendelsesvirksomheder og markedet for genanvendte produkter.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20 a)  Medlemsstaterne bør overveje at indføre en obligatorisk forpligtelse for genanvendelse af plast i visse plastprodukter for at øge andelen af plast, der genanvendes, og understøtte markedet for genanvendte materialer. I denne henseende bør industrielle synergier støttes, idet affald fra én industri kan være en værdifuld ressource for en anden. Medlemsstaterne bør spille deres rolle med hensyn til at støtte sådanne synergier og give incitament til frivillige aktiviteter blandt producenterne inden for affaldsforebyggelse og bedre affaldshåndtering og bekæmpelse af forurening.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 201648 bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv. Denne evaluering bør baseres på høstede erfaringer samt data indsamlet i løbet af gennemførelsen af ​​dette direktiv og data indsamlet i henhold til direktiv 2008/56/EF eller direktiv 2008/98/EF. Evalueringen skal danne grundlag for en vurdering af mulige yderligere foranstaltninger og en vurdering på baggrund af overvågningen af havaffald i Unionen af, om der er behov for at revidere bilaget med listen over engangsplastprodukter. Ved evalueringen bør det også overvejes, om den videnskabelige og tekniske udvikling, der har fundet sted i mellemtiden, herunder udvikling af bionedbrydelige materialer og udvikling af kriterier eller en standard for biologisk nedbrydelighed af plast i havmiljøet som fastsat i den europæiske plaststrategi, tillader indførelse af en standard for bionedbrydning af visse engangsplastprodukter i havmiljøet. Denne standard vil indeholde en standard for at afprøve, om plast som følge af fysisk og biologisk nedbrydning i havmiljøet ville nedbrydes fuldt ud til kuldioxid (CO2), biomasse og vand inden for en tidshorisont, der er kort nok til, at plastet ikke skader havets flora og fauna, og ikke fører til akkumulering af plast i miljøet. Hvis det er tilfældet, kan engangsplastprodukter, der opfylder en sådan standard, undtages fra markedsføringsforbuddet. Samtidig med, at der i den europæiske strategi for plast allerede påtænkes tiltag på dette område, anerkender den også udfordringerne ved at fastsætte en lovgivningsmæssig ramme for plast med bionedbrydelige egenskaber på grund af forskellene i havenes marine forhold.

(22)  I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 201648 bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv. Denne evaluering bør baseres på høstede erfaringer samt data indsamlet i løbet af gennemførelsen af ​​dette direktiv og data indsamlet i henhold til direktiv 2008/56/EF eller direktiv 2008/98/EF. Evalueringen skal danne grundlag for en vurdering af mulige yderligere foranstaltninger og en vurdering på baggrund af overvågningen af havaffald i Unionen af, om der er behov for at revidere bilaget med listen over engangsplastprodukter. Ved evalueringen bør det også overvejes, om den videnskabelige og tekniske udvikling, der har fundet sted i mellemtiden, herunder udvikling af bionedbrydelige materialer og udvikling af kriterier eller en standard for biologisk nedbrydelighed af plast i havmiljøet som fastsat i den europæiske plaststrategi, tillader indførelse af en standard for bionedbrydning af visse engangsplastprodukter og fiskeredskaber i havmiljøet. Denne standard vil indeholde en standard for at afprøve, om plast som følge af fysisk og biologisk nedbrydning i havmiljøet ville nedbrydes fuldt ud til kuldioxid (CO2), biomasse og vand inden for en tidshorisont, der er kort nok til, at plastet ikke skader havets flora og fauna, og ikke fører til akkumulering af plast i miljøet. Hvis det er tilfældet, kan engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der opfylder en sådan standard, undtages fra markedsføringsforbuddet. Samtidig med, at der i den europæiske strategi for plast allerede påtænkes tiltag på dette område, anerkender den også udfordringerne ved at fastsætte en lovgivningsmæssig ramme for plast med bionedbrydelige egenskaber på grund af forskellene i havenes marine forhold.

_________________

_________________

48EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

48EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Begrundelse

For at kunne træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre havaffald, kræver vi fortsat en omfattende vurdering af de tekniske og videnskabelige fremskridt for alle de produkter, der kan nå frem til havmiljøet.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i dette direktiv og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(23)  Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i dette direktiv og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Forbrugerne bør også belønnes eller straffes for deres adfærd.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Det er nødvendigt gennem støtten til forskning og innovation, bl.a. inden for rammerne af Horisontprogrammet, at fremme investeringer hen imod ressourceeffektive og cirkulære løsninger, såsom forebyggelses- og designmuligheder, diversificering af råmaterialer og innovative genbrugsteknologier såsom molekylær og kemisk genanvendelse samt forbedring af den mekaniske genanvendelse; fremhæver nystartede virksomheders innovationspotentiale i denne sammenhæng; støtter oprettelsen af et strategisk program for forskning og innovation om materialers cirkularitet med særligt fokus, ud over emballage, på plast og materialer, der indeholder plast; bemærker, at der er behov for passende finansieringer for at bidrage til at fremme private investeringer; understreger, at offentlig-private partnerskaber kan bidrage til at fremskynde overgangen til en cirkulær økonomi.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25b)  Fremme af forskning og innovation er et nødvendigt værktøj og en forudsætning for at opnå en mere bæredygtig værdikæde i emballagesektoren. I denne henseende synes det at være en god idé at styrke de relevante finansieringsmekanismer som led i EU-programmeringsredskaberne inden for forskning og udvikling, såsom EU's rammeprogrammer for forskning og innovation (Horisont 2020), i lyset af den kommende strategiske forsknings- og innovationsdagsorden for plast.

 

(Dette ændringsforslag bør indarbejdes som en ny begrundelse. Den konkrete holdning er ikke vigtig).

Begrundelse

Forskning og innovation er grundpillen for bæredygtighed. I lyset heraf er det nødvendigt at tildele passende støtte og midler til forskning og innovation i emballagesektoren for at hjælpe de relevante industrier med at opfylde målsætningerne i plaststrategien.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at forebygge og reducere visse plastprodukters miljøpåvirkning, især vandmiljøet og menneskers sundhed samt fremme omstillingen til en cirkulær økonomi med innovative forretningsmodeller, produkter og materialer, dermed også bidrage til et velfungerende indre marked.

Formålet med dette direktiv er at styrke Unionens ledende rolle i forbindelse med forebyggelse af og sikring af en betydelige begrænsning af visse plastprodukters miljøpåvirkning, især vandmiljøet og menneskers sundhed samt fremme omstillingen til en cirkulær økonomi ved at reducere forbruget af engangsprodukter og ved at fremme bæredygtige og innovative forretningsmodeller, produkter og materialer, og dermed også bidrage til et velfungerende indre marked.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "plast": et materiale bestående af en polymer som defineret i artikel 3, nr. 5), i forordning (EF) nr. 1907/2006, hvortil der kan være blevet tilsat additiver eller andre stoffer, og som kan fungere som strukturel hovedbestanddel i slutprodukter, med undtagelse af naturlige polymerer, der ikke er kemisk modificerede

1)  "plast": et materiale bestående af en polymer som defineret i Artikel 3, nr. 5), i forordning (EF) nr. 1907/2006, hvortil der kan være blevet tilsat additiver eller andre stoffer, og som fungerer som den strukturelle hovedbestanddel i slutprodukter, med undtagelse af naturlige polymerer, der ikke er kemisk modificerede, samt polymere belægninger, maling, blæk og klæbestoffer, som ikke kan fungere som den strukturelle hovedbestanddel i slutartikler og -produkter

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  plast med et højt indhold af vedvarende råmaterialer i overensstemmelse med europæisk standard DS/ EN 13432 og direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald, hvilket gør det muligt at optimere håndteringen af organisk affald, reducere miljøpåvirkningen og bidrage til udviklingen af effektive systemer med betydelige fordele i hele cyklussen (produktion/forbrug/bortskaffelse).

Begrundelse

Disse materialer, der fremstilles gennem en række teknologier og med brug af stivelse, cellulose, vegetabilske olier og kombinationer heraf, fremstilles i en integreret forsyningskæde, der følger en model for bioøkonomi, hvor der er fokus på territorial regenerering og innovation i industrianlæg.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b)  "belægninger": et eller flere ikke-selvbærende lag fremstillet af plast som defineret i denne lovgivnings artikel 3, stk. 1, der påføres et materiale eller en artikel for at give det/den særlige egenskaber eller forbedre dets/dens tekniske egenskaber

Begrundelse

I dette direktiv og for at sikre en ensartet fortolkning i medlemsstaterne og et velfungerende indre marked i EU, bør "belægninger" i dette direktiv defineres klart på grundlag af den definition, der allerede findes i Kommissionens forordning (EU) nr. 2018/213 om ændring af forordningen om plast 10/2011.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a)  "plastbæreposer med en meget lav vægt": letvægtsplastbæreposer med en vægtykkelse på mindre end 15 mikron

Begrundelse

Plastbæreposer med en meget lav vægt bør udelukkende defineres ved deres vægtykkelse. Der findes allerede alternativer til løse fødevarer, og det er derfor ikke korrekt, at plastbæreposer med en meget lav vægt er nødvendige af hygiejneårsager eller til emballering af løse fødevarer. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at henvise til definitionen i artikel 3 i direktiv 94/62/EF.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at opnå en betydelig reduktion af forbruget af engangsplastprodukter, der er anført i bilagets Del A på deres område, senest den ... [seks år efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv ].

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at opnå en betydelig reduktion af forbruget af engangsplastprodukter, der er anført i bilagets Del A på deres område, senest den ... [seks år efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv ]. Medlemsstaterne vurderer de sociale, økonomiske og miljømæssige virkninger og vedtager nationale planer med henblik på opnåelsen af denne reduktion, herunder med specifikke kvantitative reduktionsmål, specifikke incitamenter for de berørte sektorer og de trufne foranstaltninger. De nationale planer forelægges Kommissionen og ajourføres om nødvendigt. Kommissionen kan rette henstillinger om de vedtagne planer.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse foranstaltninger kan omfatte nationale mål for forbrugsreduktion, foranstaltninger til sikring af, at genanvendelige alternativer til disse produkter stilles til rådighed på salgsstedet for slutforbrugeren, økonomiske instrumenter såsom at sikre, at engangsplastprodukter ikke leveres gratis på salgsstedet til slutforbrugeren. Disse foranstaltninger kan variere afhængigt af miljøbelastningen fra de produkter, der nævnes i første afsnit.

Disse foranstaltninger kan omfatte nationale mål for forbrugsreduktion, foranstaltninger til sikring af, at genanvendelige alternativer til disse produkter stilles til rådighed på salgsstedet for slutforbrugeren, herunder gennem finansiering af forskning i cirkulære løsninger og synergi med EU's forsknings- og investeringsfonde, og økonomiske instrumenter såsom at sikre, at engangsplastprodukter ikke leveres gratis på salgsstedet til slutforbrugeren. Disse foranstaltninger kan variere afhængigt af den nationale situation og miljøbelastningen fra de produkter, der nævnes i første afsnit. Foranstaltninger, som virksomhederne træffer frivilligt, er ønskelige og bør prioriteres og fremmes.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  plastindholdet i produktet.

udgår

Begrundelse

Tilstedeværelsen af plast giver som sådan ingen relevante oplysninger. Plast som sådan er ikke et middel, der skal forbydes, eller som der skal advares imod.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Denne artikel finder ikke anvendelse på beholdere til drikkevarer indeholdende drikkevarer tilsat kulsyre.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med hensyn til de ordninger, der er oprettet i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at producenterne af engangsplastprodukter, der er anført i Del E i bilaget, afholder omkostningerne ved indsamling af affald, der består af disse engangsplastprodukter, og den efterfølgende transport og behandling, herunder omkostningerne til oprydning af henkastet affald og omkostningerne ved de oplysningstiltag, der er omhandlet i artikel 10 vedrørende disse produkter.

Med hensyn til de ordninger, der er oprettet i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at producenterne af engangsplastprodukter, der er anført i Del E i bilaget, afholder omkostningerne ved indsamling af affald, der består af disse engangsplastprodukter, og den efterfølgende transport og behandling som defineret i artikel 8 og 8a i direktiv 2008/98/EF og omkostningerne ved de oplysningstiltag, der er omhandlet i Artikel 10 vedrørende disse produkter.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For engangsplastprodukter, der er emballage, supplerer kravene i dette afsnit kravene i ordningerne for udvidet producentansvar, der er fastsat i direktiv 94/62/EØF og i direktiv 2008/98/EF.

For engangsplastprodukter, der er emballage, tilsidesætter kravene i dette afsnit ikke kravene i ordningerne for udvidet producentansvar, der er fastsat i direktiv 94/62/EØF og i direktiv 2008/98/EF.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Kommissionen vedtager senest 18 måneder efter vedtagelsen af dette direktiv delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel [XXX] for at definere de centrale elementer af ordningerne for udvidet producentansvar, jf. denne artikels stk. 1 og 2, for de enkelte produkter. De centrale elementer omfatter metoder til fordeling af ansvaret, beregning af omkostninger og fastlæggelse af andre specifikke aspekter i henhold til minimumskravene i direktiv 2008/98/EF. Hvor det er relevant, tages der også hensyn til kravene i 94/62/EØF.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 b.  Medlemsstaterne indfører ordningerne for udvidet producentansvar, jf. denne artikels stk. 1 og 2, senest [18 måneder] efter vedtagelsen af Kommissionens delegerede retsakt, jf. stk. 2a i denne artikel.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med hensyn til de ordninger, der er oprettet i henhold til stk. 3, sørger medlemsstaterne for, at producenterne af fiskeredskaber, der indeholder plast, afholder omkostningerne ved indsamling af udtjente fiskeredskaber, der indeholder plast, der er blevet leveret til passende modtagefaciliteter i havne i overensstemmelse med EU-lovgivningen om modtagefaciliteter i havne eller til andre tilsvarende indsamlingssystemer, der falder uden for EU-lovgivningen om modtagefaciliteter i havne, samt efterfølgende transport og behandling. Producenterne skal også dække udgifterne til de i artikel 10 omhandlede oplysningstiltag vedrørende fiskeredskaber, der indeholder plast.

Med hensyn til de ordninger, der er oprettet i henhold til stk. 3, sørger medlemsstaterne for, at producenterne af fiskeredskaber, der indeholder plast, afholder ekstraomkostningerne ved indsamling af udtjente fiskeredskaber, der indeholder plast, der er blevet leveret til passende modtagefaciliteter i havne i overensstemmelse med EU-lovgivningen om modtagefaciliteter i havne eller til andre tilsvarende indsamlingssystemer, der falder uden for EU-lovgivningen om modtagefaciliteter i havne, samt efterfølgende transport og behandling. Producenterne skal også dække udgifterne til de i artikel 10 omhandlede oplysningstiltag vedrørende fiskeredskaber, der indeholder plast.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Udøvelse af delegerede beføjelser

 

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter som omhandlet i artikel [XXX] for en periode på [fem år] fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3. Den i artikel [XXX] omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegeringen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den har ingen virkning for allerede ikrafttrådte delegerede retsakter.

 

4. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel [XXX], træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til senest i 2025 særskilt at indsamle en mængde affald af engangsplastprodukter opført i Del F i bilaget svarende til 90 % af sådanne engangsplastprodukter, der markedsføres i et givet år efter vægt. For at nå dette mål kan medlemsstaterne blandt andet:

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at opfylde målene for indsamling af plast og plastemballage som fastsat i direktiv 2008/98/EU, direktiv 94/62/EU. For at nå dette mål kan medlemsstaterne blandt andet:

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  indføre pantordninger

a)  indføre pantordninger eller automatiserede indsamlingssystemer, der tager hensyn til lokale og regionale forhold, eller

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fastsætte mål for særskilt indsamling for relevante ordninger for udvidet producentansvar.

b)  fastsætte mål for særskilt indsamling for relevante ordninger for udvidet producentansvar, eller

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) nyt: ved hjælp af enhver anden foranstaltning, f.eks. dem, der er anført i bilaget til direktiv 2008/98/EU, som medlemsstaterne finder relevante.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Kommissionen udarbejder en vejledning indeholdende minimumskrav for oprettelsen af pantordninger.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på at oplyse forbrugerne af engangsplastprodukter, der er opført i bilagets Del B, om grundene til restriktionerne for markedsføring heraf, inden de træder i kraft.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne opfordres til at indføre en ordning, der skaber incitament for forbrugerne og straffer dem for deres uhensigtsmæssige adfærd.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Koordinering af foranstaltninger

Koordinering af foranstaltninger mellem medlemsstaterne

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Koordinering af foranstaltninger på internationalt niveau

 

Kommissionen bestræber sig i samarbejde med medlemsstaterne på at koordinere foranstaltninger, der reducerer visse plastprodukters miljøpåvirkning, og som understøtter overgangen til bæredygtige økonomiske modeller, på internationalt niveau.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen foretager en evaluering af dette direktiv senest den ... [ seks år efter gennemførelsesdatoen for ​​dette direktiv]. Evalueringen skal baseres på de foreliggende oplysninger i henhold til artikel 13. Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med yderligere oplysninger, der er nødvendige for evalueringen og udarbejdelsen af ​​den rapport, der er omhandlet i stk. 2.

1.  Kommissionen foretager en evaluering af dette direktiv senest den ... [ fire år efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv]. Evalueringen skal baseres på de foreliggende oplysninger i henhold til artikel 13. Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med yderligere oplysninger, der er nødvendige for evalueringen og udarbejdelsen af ​​den rapport, der er omhandlet i stk. 2.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  der er sket tilstrækkelige videnskabelige og tekniske fremskridt, og der er udviklet kriterier eller en standard for bionedbrydelighed i havmiljøet for engangsplastprodukter, der er omfattet af dette direktiv, og deres substitutionsprodukter til engangsbrug, for at fastslå hvilke produkter der ikke længere skal underlægges markedsføringsrestriktioner, hvor det er relevant.

c)  der er sket tilstrækkelige videnskabelige og tekniske fremskridt, og der er udviklet kriterier eller en europæisk standard for bionedbrydelighed i havmiljøet for engangsplastprodukter, der er omfattet af dette direktiv, og deres substitutionsprodukter til engangsbrug, for at fastslå hvilke produkter der ikke længere skal underlægges forbrugsbegrænsninger.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne anvender imidlertid de foranstaltninger, der er nødvendige for overholdelsen af artikel 5 og 7, stk. 1, fra … [3 år efter dette direktivs ikrafttræden] og af artikel 6, stk. 1, fra …[4 år efter den harmoniserede standard, jf. artikel 6, stk. 3, i dette direktivs ikrafttræden] på mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder som afgrænset i henhold til Kommissionens definition af "SMV", som er gældende på ikrafttrædelsestidspunktet.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne vedtager de ordninger for udvidet producentansvar, der er nødvendige for at efterkomme artikel 8, stk. 1 og 2, i overensstemmelse med bestemmelserne i den nævnte artikel.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Bilag I – del A – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Vådservietter, dvs. forvædede servietter til personlig pleje, husholdningsbrug og industriel brug

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Bilag I – del A – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  Drikkeflasker

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Bilag I – del B

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Engangsplastprodukter, der er omfattet af artikel 5 om restriktioner for markedsføring

udgår

  Vatpinde, undtagen svaberpinde, der er beregnet til og anvendes til medicinske formål

 

  Bestik (gafler, knive, skeer og spisepinde)

 

  Tallerkener

 

  Sugerør, undtagen sugerør, der er beregnet til og anvendes til medicinske formål

 

  Rørepinde til drikkevarer

 

  Pinde bestemt til at blive fastgjort til og understøtte balloner, undtagen balloner til industriel eller anden erhvervsmæssig anvendelse samt anvendelser, der ikke distribueres til forbrugere, herunder mekanismerne til sådanne pinde

 

Begrundelse

I henhold til proportionalitetsprincippet bør restriktioner kun anvendes som en sidste udvej. Med hensyn til at fastlægge den mest velegnede metode til forebyggelse af henkastet affald bør Kommissionen prioritere indsamling og korrekt forvaltning af affald. Desuden var de her indførte restriktioner ikke nævnt i IIA, og de var heller en del af den offentlige høring.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Bilag I – del D – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  Balloner, undtagen balloner til industriel eller anden erhvervsmæssig anvendelse og anvendelser, der ikke distribueres til forbrugere

udgår

Begrundelse

Se artikel 7.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Bilag I – del D – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  Engangsbleer

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Bilag I – del F – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  Engangsbleer

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

Referencer

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Barbara Kappel

25.6.2018

Behandling i udvalg

3.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

12

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Tilly Metz, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Markus Pieper, Pavel Telička

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Bernd Kölmel

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

27

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Markus Pieper, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

12

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Françoise Grossetête

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

6

0

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Massimiliano Salini

S&D

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (3.10.2018)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Ordfører for udtalelse: Bronis Ropė

KORT BEGRUNDELSE

Formålet med direktivet, der fremgår af artikel 1, er at "reducere visse plastprodukters miljøpåvirkning, især af vandmiljøet og menneskers sundhed".

Efter Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikters mening fandt vi det derfor vigtigt at fremhæve de typer plastforurening, der vedrører landbruget, selv om det er mere kritisk lokalt eller regionalt. Kommissionens forslag om at nedbringe forureningen fra engangsplast er baseret på en konsekvensanalyse, som dækker hovedkategorierne af forurening med større stykker affald af plast, der ender som havaffald, som et gennemsnit på EU-plan, og dette fremhæves særligt i dens udformning af udkastet.

For det første bør det præciseres, at plast, der ender på marker eller i landbrugets økosystem, kan blive indtaget af dyr eller fortsætte ud i vandøkosystemer og til sidst i havet. Tilsvarende vil det, der ender i jorden, med tiden gå i små stykker eller blive nedbrudt af jordbundens dyre- og plantearter til mindre stykker, inklusive mikroplast, og ende i grundvandet og kan trænge ind i ferskvandsøkosystemerne og derefter de marine systemer. Konsekvensanalysen tager i sin tilgang, der tager udgangspunkt i havaffald med fokus på større genstande, ikke denne anden vej i betragtning.

For det andet er der visse typer plastforurening, der er regionalt eller lokalt forekommende og knyttet til bestemte arealanvendelser, der omfatter brugen af landbrugsplast. Disse kan blive forværret af lokal praksis eller infrastruktur, f.eks. mange landmænds eller producenters vanskeligheder med at genbruge brugt plast fra jorddækning eller ved at snavset plastmateriale nægtes modtagelse.

Endelig skal det nævnes, at tilgangen i Kommissionens udkast giver mulighed for bevidsthedsskabende foranstaltninger for forbrugere, i dette tilfælde brugere såsom landmænd, der kan foregå som oplysning om bortskaffelse og genbrug af plast, mærkningskrav, udvidet producentansvar for plastproducenter osv. Derfor betyder sådanne tiltag ikke nødvendigvis yderligere urimelige eller store økonomiske byrder for landmændene.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Henvisning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. januar 2018 om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi (COM(2018)0028),

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den høje funktionalitet og relativt lave omkostninger ved plast indebærer, at dette materiale bliver stadig mere allestedsnærværende i hverdagen. Plast bruges stadig mere til kortsigtede anvendelsesformål, der hverken er designet til genbrug eller omkostningseffektiv genanvendelse, hvilket har gjort relaterede produktions- og forbrugsmønstre stadig mere ineffektive og lineære. I forbindelse med handlingsplanen32 for den cirkulære økonomi konkluderede Kommissionen derfor i EU-strategien for plast33, at det er nødvendigt at gribe ind over for den voksende generering af plastaffald og udledning af plast i miljøet, navnlig i havmiljøet, hvis vi skal nå frem til en ægte cirkulær livscyklus for plast.

(1)  Den veletablerede, høje rådighed og de relativt lave omkostninger ved plast indebærer, at dette materiale bliver stadig mere allestedsnærværende i hverdagen. Plast bruges stadig mere til kortsigtede anvendelsesformål, der hverken er designet til genbrug eller omkostningseffektiv genanvendelse, hvilket har gjort relaterede produktions- og forbrugsmønstre stadig mere ineffektive og lineære. I forbindelse med handlingsplanen for den cirkulære økonomi32 konkluderede Kommissionen derfor i EU-strategien for plast33, at det er nødvendigt at gribe ind over for den voksende generering af plastaffald og udledning af plast i miljøet, navnlig det affald, som – selv om det ikke produceres nær havet – har en negativ indvirkning på havmiljøet, hvis vi skal nå frem til en ægte cirkulær livscyklus for plast.

__________________

__________________

32Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" (COM(2015) 614 final).

32Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" (COM(2015) 614 final).

33Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi" (COM(2018) 28 final).

33Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi" (COM(2018) 28 final).

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Havaffald er af grænseoverskridende karakter og anerkendes som et globalt problem. Reduktion af mængden af havaffald er et vigtigt tiltag til opnåelse af FN's bæredygtighedsmål 14, som opfordrer til at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og havets ressourcer for at fremme bæredygtig udvikling36.Unionen må spille sin rolle i forbindelse med at bekæmpe havaffald og sigte mod at sætte standarden for hele verden. I denne forbindelse arbejder Unionen sammen med partnere i mange internationale fora såsom G20, G7 og FN for at fremme en samordnet indsats. Nærværende initiativ indgår i Unionens indsats på dette område.

(3)  Havaffald er af grænseoverskridende karakter og anerkendes som et globalt problem. Stadig større mængder affald når ud i havene overalt på kloden, påvirker økosystemernes sundhed og er dræbende for dyrelivet. Reduktion af mængden af havaffald er et vigtigt tiltag til opnåelse af FN's bæredygtighedsmål 14, som sigter mod at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og havets ressourcer for at fremme bæredygtig udvikling36.Unionen må spille sin rolle i at bekæmpe, forebygge generering af affald og håndtere havaffald mere effektivt samt sigte mod at sætte standarden for hele verden. I denne forbindelse arbejder Unionen sammen med partnere i mange internationale fora såsom G20, G7 og FN for at fremme en samordnet indsats. Nærværende initiativ indgår i Unionens indsats på dette område.

_________________

_________________

362030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.

362030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I overensstemmelse med multilaterale aftaler37 og EU's affaldslovgivning38 er medlemsstaterne forpligtet til at sikre forsvarlig affaldshåndtering for at forhindre og reducere mængden af havaffald fra både hav- og landkilder. I overensstemmelse med EU's vandlovgivning39 er medlemsstaterne også forpligtet til at tackle havaffald, hvor det underminerer opnåelsen af ​​god miljøtilstand for deres havområder, herunder som et bidrag til FN's bæredygtighedsmål 14.

(4)  I overensstemmelse med multilaterale aftaler37 og EU's affaldslovgivning38 er medlemsstaterne forpligtet til at sikre forsvarlig affaldshåndtering for at forhindre og reducere mængden af havaffald fra både hav- og landkilder. I overensstemmelse med EU's vandlovgivning39 er medlemsstaterne også forpligtet til at tackle havaffald for at sikre, at dets egenskaber, herunder dets kemiske sammensætning og mængderne af det, ikke forårsager skade på havområder, herunder som et bidrag til FN's bæredygtighedsmål 14.

__________________

__________________

37FN's havretskonvention (UNCLOS), konventionen om forebyggelse af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer 1972 (London-konventionen) og dens protokol af 1996 (London-protokollen), bilag V til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL), Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf.

37FN's havretskonvention (UNCLOS), konventionen om forebyggelse af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer 1972 (London-konventionen) og dens protokol af 1996 (London-protokollen), bilag V til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL), Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf.

38Direktiv 2008/98/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe (EFT L 332 af 28.12.2000, s. 81).

38Direktiv 2008/98/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe (EFT L 332 af 28.12.2000, s. 81).

39Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

39Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I Unionen udgør plast 80 til 85 % af havaffald på strande baseret på optællinger af affald, og heraf udgør engangsplast 50 % og fiskerirelaterede genstande 27 %. Engangsplast omfatter et bredt udvalg af almindeligt anvendte, kortlivede forbrugsvarer, der kasseres efter at have været brugt én gang til det tiltænkte formål, de genanvendes sjældent og er tilbøjelige til at ende som henkastet affald. En betydelig del af de markedsførte fiskeredskaber bliver ikke indsamlet til affaldsbehandling. Engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, er derfor et særligt alvorligt problem i forbindelse med havaffald og udgør en alvorlig risiko for marine økosystemer, biodiversitet og potentielt for menneskers sundhed, og de skader aktiviteter såsom turisme, fiskeri og skibsfart.

(5)  I Unionen udgør plast 80 til 85 % af havaffald på strande baseret på optællinger af affald, og heraf udgør engangsplast 50 % og fiskerirelaterede genstande 27 %. Engangsplast omfatter et bredt udvalg af almindeligt anvendte, kortlivede forbrugsvarer, der kasseres efter at have været brugt én gang til det tiltænkte formål, de genanvendes sjældent og bortskaffes sjældent korrekt som følge af utilstrækkeligt funktionelle genbrugs- og genvindingssystemer, hvilket resulterer i henkastet affald. En betydelig del af de markedsførte fiskeredskaber bliver ikke indsamlet til affaldsbehandling. Engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, er derfor et særligt alvorligt problem, der bidrager til havaffald og udgør en alvorlig risiko for dyresundhed og marine økosystemer på globalt plan og disses biodiversitet, hvor de har potentielt giftige virkninger for organismer og kan udgøre en grobund for sygdomsagenser. De kan potentielt også være skadelige for det menneskelige helbred såvel som for aktiviteter såsom turisme, fiskeri og skibsfart, til trods for nugældende EU-regler om anvendelse af plast i fødevarebeholdere.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  EU bør vedtage en samlet tilgang til problemet med mikroplast og bør opfordre alle producenter til at begrænse primær-mikroplast i deres formuleringer og strengt begrænse sekundære mikroplast-skabende produkter, der trænger ned i jorden og grundvandet og dermed ind i de marine vandøkosystemer.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at koncentrere indsatsen, hvor den er mest nødvendig, bør dette direktiv kun omfatte de hyppigst fundne engangsplastprodukter, som skønsmæssigt tegner sig for 86 % af den engangsplast, der findes, ifølge optællinger, på strande i Unionen.

(7)  For at koncentrere indsatsen, hvor den er mest nødvendig, bør dette direktiv kun omfatte de kategorier af hyppigst fundne engangsplastprodukter, der er opstillet i bilaget, og som skønsmæssigt tegner sig for 86 % af den engangsplast, der findes, ifølge optællinger, på strande/i kystnære farvande, fiskeudstyr der øver stor skade via havforurening, såvel som de mest anvendte landbrugsplastprodukter i Unionen.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Der er betydelige forskelle regionerne imellem i kilderne til plastforurening. I nogle regioner bidrager andre plastprodukter kraftigt til havaffaldet, hvilket fremgik af den overvågning, der blev udført inden for havstrategirammedirektivet og af civilsamfundet. I sådanne områder bør medlemsstaterne pålægges at vedtage særlige foranstaltninger, der kan løse problemet med andre store nationalt eller lokalt forekommende kilder til plastforurening. Eksempelvis er plast, som anvendes i landbrug, fiskeri og andre udendørs økonomiske aktiviteter, også knyttet til problemerne med forurening af jorden, lave genvindingsprocenter og ukorrekt bortskaffelse. Der kan navnlig forekomme lokale faktorer – af økonomisk karakter eller i tilknytning til eksisterende infrastruktur – der forhindrer indsamling og genvinding af sådanne plastformer. Sådanne plastformer, navnlig landbrugsrelaterede, bør godtages ved genvindings- eller bortskaffelsesfaciliteter uden unødige hindringer, og bør udformes, så de lettere kan genvindes eller bortskaffes. Medlemsstaterne bør udveksle god praksis for at forbedre effektiviteten og virkningerne af plast-genbrugssystemerne og for overhovedet at reducere affaldet, der på nuværende tidspunkt bidrager til landbrugeres ekstraomkostninger.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)   Derudover kan forurening af landjorden og kontaminering af jordbunden med større plastgenstande og stykker heraf eller mikroplast være betydelige efter lokal eller regional målestok. På lokalt plan kan dette være betydeligt på grund af intensiv brug af plast i landbruget. For at reducere indvirkningen af plastaffald på miljøet og menneskers og dyrs sundhed bør der foretages en grundig undersøgelse af plastforureningen fra landbrugsarealer.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c)  Mens plast fra landbrugssektoren udgør en lille procentdel af den samlede mængde anvendt plast og frembragt plastaffald, er anvendelsen heraf koncentreret geografisk. Desuden har kategorier af plast fra landbrugssektoren en meget homogen sammensætning, hvilket gør affaldsstrømmen meget værdifuld for genanvendelsesvirksomheder. En stor del af plasten fra landbrugssektoren begraves i dag i jorden, brændes eller henkastes på markerne eller ender på lossepladser. Dette indebærer en umiddelbar fare for uigenkaldelig kontaminering af jorden, forringelse af jordkvaliteten og potentielt en trussel mod fødevaresikkerheden. Ved afbrænding frigives skadelige stoffer, herunder hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer. Dette direktiv bør derfor omfatte de fleste engangsplastprodukter fra landbrugssektoren i de respektive medlemsstater.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Engangsplastprodukter kan fremstilles af en bred vifte af plasttyper. Plast defineres sædvanligvis som polymere materialer, hvortil additiver kan være blevet tilsat. Denne definition ville dog dække visse naturlige polymerer. Umodificerede naturlige polymerer bør ikke være omfattet, da de forekommer naturligt i miljøet. Derfor bør definitionen af ​​polymer, jf. artikel 3, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200643 tilpasses, og der bør indføres en særskilt definition med henblik på dette direktiv. Plast fremstillet af modificerede naturlige polymerer eller plast fremstillet af biobaserede fossile eller syntetiske udgangsstoffer forekommer ikke naturligt og bør derfor behandles i dette direktiv. Den tilpassede definition af plast bør derfor omfatte polymerbaserede gummiprodukter og biobaseret og bionedbrydelig plast, uanset om de er afledt af biomasse og/eller beregnet til biologisk nedbrydning over tid. Visse polymere materialer er uegnede til at fungere som en primær strukturel bestanddel i færdige materialer og produkter såsom polymere belægninger, maling, trykfarve og klæbemidler. Disse materialer bør ikke behandles i dette direktiv og bør derfor ikke være omfattet af definitionen.

(8)  Engangsplastprodukter kan fremstilles af en bred vifte af plasttyper. Plast defineres sædvanligvis som polymere materialer, hvortil additiver kan være blevet tilsat. Denne definition ville dog dække visse naturlige polymerer. Umodificerede naturlige polymerer bør ikke være omfattet, da de forekommer naturligt i miljøet. Derfor bør definitionen af ​​polymer, jf. artikel 3, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200643 tilpasses, og der bør indføres en særskilt definition med henblik på dette direktiv. Plast fremstillet af modificerede naturlige polymerer eller plast fremstillet af biobaserede fossile eller syntetiske udgangsstoffer forekommer ikke naturligt og bør derfor behandles i dette direktiv. Den tilpassede definition af plast bør derfor omfatte polymerbaserede gummiprodukter og biobaseret og bionedbrydelig plast, uanset om de er afledt af biomasse og/eller beregnet til biologisk nedbrydning over tid. Visse polymere materialer er uegnede til at fungere som en primær strukturel bestanddel i færdige materialer og produkter såsom polymere belægninger, beklædninger eller lag, maling, trykfarve og klæbemidler. Disse materialer bør ikke behandles i dette direktiv og bør derfor ikke være omfattet af definitionen.

_________________

_________________

43Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

43Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

Begrundelse

Polymere belægninger, beklædninger og glasur har hygiejne- og fødevaresikkerhedsmæssige funktioner i produkter bestående af flere materialer i flere lag og kan ikke i sig selv fungere som strukturelle hovedbestanddele i færdige materialer eller produkter og kan ikke anvendes, hvis der ikke findes andre materialer som strukturelle hovedbestanddele. Definitionen af plast i dette direktiv bør bringes på linje med definitionen i forordning (EU) nr. 10/2011.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Det skal bemærkes, at biobaserede plastprodukter, med henblik på overgangen fra en fossilt baseret økonomi og set i et klimaperspektiv, er mere bæredygtige alternativer til fossilbaseret plast. Dette er også i overensstemmelse med målsætningerne for den cirkulære økonomi, den bioøkonomiske strategi og plaststrategien. Der bør derfor indføres incitamenter til at erstatte materialer baseret på fossilt brændsel med biobaserede materialer. Kommissionen bør i fremtidige forslag til politikker overveje at medtage incitamenter til erstatning og f.eks. i en revision af direktivet om offentlige indkøb (direktiv 2014/24/EU) medtage kriterier for plast baseret på deres sammensætning, genanvendelighed og farlighed.

Begrundelse

Den nuværende lovgivning er uklar med hensyn til situationen for biobaseret plast. Fordelen ved at anvende biobaserede materialer til fremstilling af plast bør anerkendes og fremmes, særlig de positive virkninger, de har som et mere bæredygtigt alternativ til plast fremstillet af polymerer, og deres bidrag til en mindsket afhængighed af fossile råstoffer.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For klart at fastsætte anvendelsesområdet for dette direktiv bør udtrykket "engangsplastprodukt" defineres. Definitionen bør udelukke plastprodukter, som udtænkes, designes og markedsføres med henblik på at indgå i et kredsløb flere gange i løbet af deres livscyklus ved at blive genpåfyldt eller genbrugt til det samme formål, som de er tiltænkt.

(9)  For klart at fastsætte anvendelsesområdet for dette direktiv bør udtrykket "engangsplastprodukt" defineres som et produkt, der udtænkes og markedsføres med henblik på at blive brugt kortvarigt én eneste gang. Definitionen bør udelukke plastprodukter, som udtænkes, designes og markedsføres med henblik på at indgå i et kredsløb flere gange i løbet af deres livscyklus ved at blive genpåfyldt eller genbrugt til det samme formål, som de er tiltænkt.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Ved at bevare værdien af produkter og materialer længst muligt og minimere affaldsproduktionen kan EU's økonomi blive mere konkurrencedygtig og mere modstandsdygtig og samtidig reducere presset på dyrebare ressourcer og miljøet.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Engangsplastprodukter skal reguleres med en eller flere foranstaltninger afhængigt af forskellige faktorer, såsom tilgængeligheden af ​​egnede og mere bæredygtige alternativer, muligheden for at ændre forbrugsmønstre og i hvilket omfang de allerede er omfattet af eksisterende EU-lovgivning.

(10)  Engangsplastprodukter skal reguleres med en eller flere foranstaltninger afhængigt af forskellige faktorer, såsom tilgængeligheden af ​​egnede og mere bæredygtige alternativer, muligheden for at ændre forbrugsmønstre og i hvilket omfang de allerede er omfattet af eksisterende EU-lovgivning, også i betragtning af de miljømæssige og økonomiske virkninger af valget af alternative materialer, navnlig inden for landbruget.

Begrundelse

Ændringsforslaget tager sigte på at fremhæve de mulige virkninger af brugen af landbrugsprodukter og biologisk nedbrydelige produkter som alternative råvarer.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For andre engangsplastprodukter findes der egnede og mere bæredygtige og økonomisk overkommelige alternativer. For at begrænse de miljøskadelige virkninger af sådanne produkter bør medlemsstaterne pålægges at forbyde markedsføringen af disse produkter i Unionen. Derved fremmes anvendelsen af ​​de lettilgængelige og mere bæredygtige alternativer samt innovative løsninger til mere bæredygtige forretningsmodeller, genanvendelsesalternativer og substitution af materialer.

(12)  For andre engangsplastprodukter findes der egnede og mere bæredygtige og økonomisk overkommelige alternativer. For at begrænse de miljøskadelige virkninger af sådanne produkter bør medlemsstaterne pålægges at forbyde markedsføringen af disse produkter i Unionen. Dette bør blandt andre specifikke typer plast omfatte oxo-nedbrydelig plast, som ikke bionedbrydes på en sikker måde og derfor ikke medfører en miljømæssig fordel. Derved fremmes anvendelsen af ​​de lettilgængelige og mere bæredygtige alternativer samt innovative løsninger til mere bæredygtige forretningsmodeller, komposterbare genanvendelsesalternativer og substitution af materialer.

Begrundelse

Inden for landbrugssektoren kan f.eks. plastfolie være oxo-nedbrydelig og forurene jordmiljøet, selv om det påstås, at det nedbrydes på en sikker måde.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Det fastsættes i artikel 20a, stk. 3, i direktiv 94/62/EF, som ændret ved direktiv (EU) 2015/720, at Kommissionen senest til maj 2017 vurderer lovgivningen om foranstaltninger til reduktion af forbruget af meget lette plastbæreposer på basis af en livscyklus-konsekvensanalyse. Kommissionen har endnu ikke foretaget denne vurdering. Da meget lette plastbæreposer meget let ender som affald, skal der indføres foranstaltninger, der begrænser markedsføringen af dem [et år efter dette direktivs ikrafttræden].

Begrundelse

I henhold til artikel 20a, stk. 3, i direktiv (EU) 2015/720 fremlægger Kommissionen senest den 27. maj 2017 en rapport om miljøbelastningen i et livscyklusperspektiv fra forskellige muligheder for at mindske forbruget af meget lette plastbæreposer og forelægger om nødvendigt et lovgivningsforslag. Kommissionen har imidlertid overskredet denne frist. Af denne grund og for ikke at spilde mere værdifuld tid bør det kommende direktiv også omhandle spørgsmålet om meget lette plastbæreposer og forbyde dem på markedet.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b)  Erstatning af eller restriktioner for de plastprodukter, der er omfattet af dette direktiv, skal ske med en passende overgangsperiode og på en sådan måde, at det ikke går ud over den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed i fremstillingen og markedsføringen af det nye alternative produkt, navnlig hvis det kan have negative følgevirkninger for forskning i og dyrkning af den råvare, der er nødvendig for at fremstille det.

Begrundelse

Ændringsforslaget tager sigte på at fremhæve de mulige virkninger af brugen af landbrugsprodukter og biologisk nedbrydelige produkter som alternative råvarer.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c)  Kommissionen udarbejder senest den 31. december 2019 et katalog indeholdende specifikke kriterier, der skal bidrage til at afgøre, om de nævnte alternativer opfylder de krav, som engangsplastprodukter i øjeblikket opfylder, at de er i overensstemmelse med den nuværende affaldslovgivning, og at der rent faktisk sikres en øget bæredygtighed.

Begrundelse

Det skal undersøges nøje, om de nævnte alternativer rent faktisk kan opfylde alle de krav, der i dag stilles til engangsplastprodukter – særlig de plastprodukter, der kommer i kontakt med fødevarer/drikkevarer – og om de stadig vil være mere bæredygtige. Ikke blot bør sådanne alternativer vurderes i forhold til specifikke kriterier, der skal også tages hensyn til relevant lovgivning, som f.eks. godkendelse til at komme i kontakt med fødevarer, REACH, genanvendelighed (affaldsrammedirektivet/direktivet om emballage og emballageaffald).

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Visse engangsplastprodukter ender i miljøet som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse gennem kloakker eller anden uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. Derfor skal engangsplastprodukter, som ofte bortskaffes gennem kloakker, eller som bortskaffes uhensigtsmæssigt, være omfattet mærkningskrav. Mærkningen skal oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, som bør undgås, og/eller om de negative miljøpåvirkninger af henkastet affald som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse. Kommissionen bør have beføjelse til at etablere et harmoniseret format for mærkning og i den forbindelse om fornødent afprøve, hvordan repræsentative forbrugergrupper opfatter ​​den foreslåede mærkning, for at sikre, at mærkningen er effektiv og letforståelig.

(14)  Visse engangsplastprodukter ender i miljøet som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse gennem kloakker eller anden uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. Derfor skal engangsplastprodukter, som ofte bortskaffes gennem kloakker, eller som bortskaffes uhensigtsmæssigt, være omfattet mærkningskrav. Mærkningen skal oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, som bør undgås, og/eller om de negative miljøpåvirkninger af henkastet affald som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse. Samtidig bør mærkningens indhold øge forbrugernes bevidsthed om de miljømæssige risici ved plastaffald. Kommissionen bør have beføjelse til at etablere et harmoniseret format for mærkning og i den forbindelse om fornødent afprøve, hvordan repræsentative forbrugergrupper opfatter ​​den foreslåede mærkning, for at sikre, at mærkningen er effektiv og letforståelig.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Da regionerne i den yderste periferi er mere ramt af havaffald, særlig plast, og mangler muligheder for genanvendelse, eftersom de står med enorme mængder plast, som havet fører ind, og fra eget forbrug, bør der oprettes en europæisk fond, som kan hjælpe dem med at rense deres havområder og bidrage til at forebygge brugen af plast.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17 b)  Medlemsstaterne bør sikre en øget opfyldelse af forpligtelsen til affaldssortering, herunder af plastaffald fra landbrugssektoren. De bør også overveje at indføre konditionalitet i tilknytning til behandling af plastaffald i bilag III til forordningen [forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik].

Begrundelse

Der findes tilsvarende krav i Waste Management Regulations 2006 (England og Wales, 2005 i Skotland). Med denne blev kontrollen med affaldsforvaltningen udvidet til at omfatte landbruget. En af de store ændringer var, at den satte en stopper for afbrændingen eller nedgravningen af plast fra landbrugssektoren, herunder bindegarn, spraydåser, gødning og sække til såsæd. Landmændene skal også anvende en godkendt og anerkendt affaldshåndteringsvirksomhed til indsamling og genanvendelse af plast og andet affald.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 17 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17c)  Problemet med plastaffald fra landbrugssektoren bør tages op i de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, og Kommissionen bør – såfremt det er hensigtsmæssigt – inden 2023 indføre en standard for jordens gode landbrugs- og miljømæssige tilstand med hensyn til plastaffald som et nyt element i en forbedret konditionalitet på mellemlang sigt. Landmændene vil under det nye krydsoverensstemmelseskrav være forpligtet til at anvende en godkendt og anerkendt affaldshåndteringsvirksomhed til indsamling og genanvendelse af plast og til at føre dokumentation for, at plastaffald er blevet håndteret korrekt.

Begrundelse

Der findes tilsvarende krav i Waste Management Regulations 2006 (England og Wales, 2005 i Skotland). Med denne blev kontrollen med affaldsforvaltningen udvidet til at omfatte landbruget. En af de store ændringer var, at den satte en stopper for afbrændingen eller nedgravningen af plast fra landbrugssektoren, herunder bindegarn, spraydåser, gødning og sække til såsæd. Landmændene skal også anvende en godkendt og anerkendt affaldshåndteringsvirksomhed til indsamling og genanvendelse af plast og andet affald.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Drikkeflasker, der er engangsplastprodukter, er et af de hyppigst forekommende havaffaldsgenstande på strande i Unionen. Dette skyldes ineffektive særskilte indsamlingssystemer og lav forbrugerdeltagelse i disse systemer. Det er nødvendigt at fremme mere effektive særskilte indsamlingssystemer, og der bør derfor etableres et mindstemål for indsamling af drikkevareflasker, der er engangsplastprodukter. Medlemsstaterne bør være i stand til at nå dette minimumsmål ved at fastsætte mål for særskilt indsamling af drikkevareflasker, der er engangsplastprodukter, inden for rammerne af ordningerne for udvidet producentansvar eller ved at indføre pantordninger eller ved enhver anden foranstaltning, som de finder passende. Dette vil have en direkte, positiv indvirkning på indsamlingsprocenten, kvaliteten af ​​det indsamlede materiale og kvaliteten af ​​de genanvendte produkter, hvilket åbner muligheder for genanvendelsesvirksomheder og markedet for genanvendte produkter.

(20)  Drikkeflasker, der er engangsplastprodukter, er et af de hyppigst forekommende havaffaldsgenstande på strande i Unionen. Dette skyldes ineffektive særskilte indsamlingssystemer og lav forbrugerdeltagelse i disse systemer, men også de fysiske og kemiske egenskaber ved plast gør den modstandsdygtig over for nedbrydning, og derfor kan den overleve i miljøet i årtier eller århundreder, efter at plastprodukterne har opfyldt deres formål. Det er nødvendigt at fremme mere effektive særskilte indsamlingssystemer, og der bør derfor etableres et mindstemål for indsamling af drikkevareflasker, der er engangsplastprodukter. Medlemsstaterne bør være i stand til at nå dette minimumsmål ved at fastsætte mål for særskilt indsamling af drikkevareflasker, der er engangsplastprodukter, inden for rammerne af ordningerne for udvidet producentansvar eller ved at indføre pantordninger eller ved enhver anden foranstaltning, som de finder passende. Dette vil have en direkte, positiv indvirkning på indsamlingsprocenten, kvaliteten af ​​det indsamlede materiale og kvaliteten af ​​de genanvendte produkter, hvilket åbner muligheder for genanvendelsesvirksomheder og markedet for genanvendte produkter.

Begrundelse

Genstande, der ikke er af plast og undslipper indsamlingssystemerne, er mindre vedvarende og vil derfor mindre sandsynligt samle sig som strand- eller havaffald.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  I denne forbindelse er det afgørende at samarbejde og foretage en yderligere harmonisering af systemerne til genanvendelse af affald mellem medlemsstaterne for at forhindre, at handel over grænserne skader miljøet.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22 a)  Det er dog vigtigt at understrege, at bionedbrydning ikke kan være en frivillig mulighed ved slutningen af produktets levetid. Virkeligheden viser imidlertid, at nogle plastprodukter uundgåeligt vil sive ud i miljøet, og at det i forbindelse med visse anvendelser er bedre at have produkter, der inden for kort tid nedbrydes af mikroorganismer, frem for produkter, der bliver i miljøet i århundreder uden at nedbrydes. Dette udelukker ikke hele den nødvendige indsats med hensyn til genanvendelses- og genbrugssystemer. 

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i dette direktiv og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(23)  Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i dette direktiv og sikre, at de effektivt formidles til producenterne og implementeres. Sanktionerne bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Det er endvidere hensigtsmæssigt, at Kommissionen sammen med de oplysninger, Det Europæiske Miljøagentur skal fremlægge, også medtager resultaterne af undersøgelsen af en standard for bionedbrydelighed i havmiljøet, som er videnskabeligt accepteret på europæisk plan og fastlagt af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), og som omfatter både produkterne i direktivets bilag og de foreslåede alternativer i henhold til den efterfølgende artikel 15.

Begrundelse

Hidtil eksisterer der ikke nogen fælles standarder for niveauet af bionedbrydelighed i havmiljøet af de produkter, direktivet omhandler, og de alternativer, der omtales, men som ikke udtrykkeligt nævnes i bestemmelsen. Det er nødvendigt, at man tager udgangspunkt i fælles standarder for produkternes niveau af bionedbrydelighed, at man ser på nogle fælles alternativer, og at Miljøagenturet kan benytte disse data til sine sammenfatninger.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Da målene i dette direktiv, nemlig at forebygge og reducere miljøpåvirkningen af visse engangsplastprodukter og fiskeredskaber, fremme omstillingen til en cirkulær økonomi, herunder fremme innovative forretningsmodeller, produkter og materialer, der således også bidrager til et velfungerende indre marked, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

(25)  Da målene i dette direktiv, nemlig at forebygge og reducere indvirkningen på miljøet og menneskers sundhed af visse engangsplastprodukter og fiskeredskaber, fremme omstillingen til en cirkulær økonomi, herunder fremme innovative forretningsmodeller, produkter og materialer, der således også bidrager til et velfungerende indre marked, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

Begrundelse

Dette er i tråd med artikel 1, der allerede anerkender, at indvirkningen på menneskers sundhed er et problem.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Formålet med dette direktiv er at forebygge og reducere visse plastprodukters miljøpåvirkning, især vandmiljøet og menneskers sundhed samt fremme omstillingen til en cirkulær økonomi med innovative forretningsmodeller, produkter og materialer, dermed også bidrage til et velfungerende indre marked.

1. Formålet med dette direktiv er at forebygge og reducere tilstedeværelsen i og indvirkningen på miljøet, især vand- og landøkosystemer og på menneske- og dyresundhed, af visse plastprodukter, herunder mikroplast, samt fremme omstillingen til en cirkulær, giftfri økonomi med innovative forretningsmodeller, giftfrie produkter og materialer, fremme god praksis for reduktion af plastaffald og bidrage til et velfungerende indre marked.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på de i bilaget anførte engangsplastprodukter samt på fiskeredskaber, der indeholder plast.

Dette direktiv finder især anvendelse på de i bilaget anførte engangsplastprodukter samt på fiskeredskaber, der indeholder en væsentlig andel af plast.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "plast": et materiale bestående af en polymer som defineret i artikel 3, nr. 5), i forordning (EF) nr. 1907/2006, hvortil der kan være blevet tilsat additiver eller andre stoffer, og som kan fungere som strukturel hovedbestanddel i slutprodukter, med undtagelse af naturlige polymerer, der ikke er kemisk modificerede

1)  "plast": et materiale bestående af en polymer som defineret i artikel 3, nr. 5), i forordning (EF) nr. 1907/2006, hvortil der kan være blevet tilsat additiver eller andre stoffer, og som fungerer som den strukturelle hovedbestanddel i slutprodukter, med undtagelse af naturlige polymerer, der ikke er kemisk modificerede, og polymere belægninger, maling, trykfarve og klæbemidler, der er uegnede til at fungere som en strukturel hovedbestanddel i færdige materialer og produkter

Begrundelse

I dette direktiv og for at sikre en ensartet fortolkning i medlemsstaterne og et velfungerende indre marked i EU, bør anvendelsesområdet for "plast" i dette direktiv defineres klart for at undgå forskellige fortolkninger.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 a (nyT)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  "belægninger": et eller flere ikke-selvbærende lag fremstillet af plast som defineret i dette direktivs artikel 3, stk. 1, der påføres et materiale eller et produkt for at give det særlige egenskaber eller forbedre dets tekniske egenskaber

Begrundelse

I dette direktiv og for at sikre en ensartet fortolkning i medlemsstaterne og et velfungerende indre marked i EU bør "belægninger" i dette direktiv defineres klart på grundlag af den definition, der allerede findes i Kommissionens forordning (EU) 2018/213 om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 om plast.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "engangsplastprodukt": et produkt, der helt eller delvis fremstilles af plast, og som ikke udtænkes, udformes eller markedsføres med henblik på inden for dets levetid at indgå i et kredsløb flere gange ved at blive returneret til producenten til genpåfyldning eller genbrug til det samme formål, som det var tiltænkt

2)  "engangs-": der vedrører et produkt, som er udtænkt, udformet eller markedsført med henblik på at blive brugt én gang i et kort tidsrum, og som på grundlag af en harmoniseret metodologi anses for at tegne sig for en væsentlig andel af det havaffald, der findes i EU

Begrundelse

Det er vigtigt klart at definere begrebet "engangs-" for at undgå enhver forvirring i forbindelse med gennemførelsen af direktivet. Det er også vigtigt at knytte "engangs-" sammen med havaffald, så de emner, der er omfattet, er dem, der bidrager mest til affaldet. En harmoniseret metode til identifikation af emner, der findes i miljøet, er derfor også vigtig for at sikre lige konkurrencevilkår i hele EU.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  "plastprodukt": et produkt, der hovedsageligt er fremstillet af plast

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  "plastprodukter fra landbrugssektoren": ethvert plastmateriale eller udstyr, der anvendes, eller plastemballage til et produkt, der anvendes med henblik på at forbedre landbrugsarealets produktivitet1a

 

_________________

 

1a Landbrugsarealet som defineret i forordning (EU) nr. 1307/2013 (eller forordning [forordningen om de strategiske planer]).

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at opnå en betydelig reduktion af forbruget af engangsplastprodukter, der er anført i bilagets Del A på deres område, senest den ... [seks år efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv ].

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at opnå en virkningsfuld reduktion af udbuddet og forbruget af engangsplastprodukter, der er anført i bilagets Del A på deres område, senest den ... [tre år efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv].

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse foranstaltninger kan omfatte nationale mål for forbrugsreduktion, foranstaltninger til sikring af, at genanvendelige alternativer til disse produkter stilles til rådighed på salgsstedet for slutforbrugeren, økonomiske instrumenter såsom at sikre, at engangsplastprodukter ikke leveres gratis på salgsstedet til slutforbrugeren. Disse foranstaltninger kan variere afhængigt af miljøbelastningen fra de produkter, der nævnes i første afsnit.

Disse foranstaltninger omfatter nationale mål for forbrugsreduktion, foranstaltninger til sikring af, at genanvendelige alternativer til disse produkter, såsom retur- og genbrugsglas eller træprodukter, stilles til rådighed på salgsstedet for slutforbrugeren, økonomiske instrumenter såsom at sikre, at engangsplastprodukter ikke leveres gratis på salgsstedet til slutforbrugeren eller restriktioner på markedsføring og foranstaltninger til at højne bevidstheden og styrke forbrugerne i at genbruge plastemballage. Disse foranstaltninger kan variere afhængigt af miljøbelastningen fra de produkter, der nævnes i første afsnit, og hvorvidt indsamling og genvinding kan garanteres.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage en gennemførelsesretsakt, der fastsætter metoden til beregning og verifikation af den betydelige reduktion af forbruget af de i stk. 1 omhandlede engangsplastprodukter. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i artikel 16, stk. 2.

2. Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt, der fastsætter metoden til beregning og verifikation af den betydelige reduktion af udbuddet og forbruget af de i stk. 1 omhandlede engangsplastprodukter. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i artikel 16, stk. 2, inden for to år efter dette direktivs ikrafttrædelse.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføringen af engangsplastprodukter, der er opført i Del B i bilaget.

Medlemsstaterne forbyder markedsføringen af engangsplastprodukter, der er opført i Del B i bilaget med særlig vægt på storkøkkener i offentlige institutioner, fremme af bæredygtige alternativer og bistand til udvikling af yderligere alternativer gennem forskning.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at engangsplastprodukter opført i Del C i bilaget, som har hætter og låg, hvoraf en væsentlig del er fremstillet af plast, kun må markedsføres, hvis hætter og låg forbliver fastgjort til beholderen under produktets planlagte brugsfase.

1. Medlemsstaterne sikrer, at engangsplastprodukter opført i Del C i bilaget, som har hætter og låg, hvoraf en væsentlig del er fremstillet af plast, kun må markedsføres, hvis hætter og låg forbliver fastgjort til beholderen under produktets planlagte brugsfase, medmindre det behørigt godtgøres, at dette har negativ indvirkning på fødevaresikkerheden og hygiejnen for så vidt angår det indeholdte fødevareprodukt.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på denne artikel anses hætter eller låg af metal med plastplombering ikke for at have en væsentlig del fremstillet af plast.

udgår

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.   De produkter, der er opført i bilagets del D, skal mærkes med henblik på at modvirke, at de bortskaffes på ukorrekt vis og i regnvandsløb og -render

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle markedsførte engangsplastprodukter, der er opført i Del D i bilaget, har en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning, der oplyser forbrugerne om et eller flere af følgende:

1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle markedsførte engangsplastprodukter, der er opført i Del D i bilaget, har en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning, der oplyser forbrugerne om følgende:

 

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) miljøbelastninger fra henkastet affald eller anden uhensigtsmæssig bortskaffelse af produkterne eller

b) miljøbelastninger fra henkastet affald eller anden uhensigtsmæssig bortskaffelse af engangsprodukterne og

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) plastindholdet i produktet.

c) den omstændighed, at produktet indeholder plast.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at der udarbejdes ordninger for udvidet producentansvar for alle engangsplastprodukter, der er anført i del C i bilaget, der markedsføres i Unionen i henhold til bestemmelserne om udvidet producentansvar i direktiv 2008/98/EF.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at der udarbejdes ordninger eller foranstaltninger for udvidet producentansvar for alle engangsplastprodukter, der er anført i del C i bilaget, der markedsføres i Unionen i henhold til bestemmelserne om udvidet producentansvar i direktiv 2008/98/EF.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Disse ordninger skal opstilles på en gennemsigtig måde og udgifterne afholdes i fællesskab af de berørte parter, idet producenterne bidrager til foranstaltninger, der har til formål at øge bevidstheden, støtte forskning i alternativer og forlænge produkternes levetid. Kommissionen offentliggør i samråd med medlemsstaterne retningslinjer om håndtering af omkostningerne ved rensning af affald, der er omfattet af denne artikel, under iagttagelse af proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med hensyn til de ordninger, der er oprettet i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at producenterne af engangsplastprodukter, der er anført i Del E i bilaget, afholder omkostningerne ved indsamling af affald, der består af disse engangsplastprodukter, og den efterfølgende transport og behandling, herunder omkostningerne til oprydning af henkastet affald og omkostningerne ved de oplysningstiltag, der er omhandlet i artikel 10 vedrørende disse produkter.

2.   Med hensyn til de ordninger, der er oprettet i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at producenterne af engangsplastprodukter, der er anført i Del E i bilaget, afholder de samlede omkostninger knyttet til indsamling af affald, der består af disse engangsplastprodukter, og den efterfølgende transport og behandling, herunder omkostningerne til oprydning af henkastet affald og omkostningerne ved de oplysningstiltag, der er omhandlet i artikel 10 vedrørende disse produkter.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til senest i 2025 særskilt at indsamle en mængde affald af engangsplastprodukter opført i Del F i bilaget svarende til 90 % af sådanne engangsplastprodukter, der markedsføres i et givet år efter vægt. For at nå dette mål kan medlemsstaterne blandt andet:

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til senest i 2025 særskilt at indsamle en mængde affald af engangsplastprodukter opført i Del F i bilaget svarende til 90 % af sådanne engangsplastprodukter, der markedsføres i et givet år efter vægt. For at nå dette mål skal medlemsstaterne blandt andet:

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  indføre pantordninger

a)  indføre pantordninger, og

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) fastsætte mål for særskilt indsamling for relevante ordninger for udvidet producentansvar.

b) fastsætte mål for særskilt indsamling for relevante ordninger for udvidet producentansvar. Dette bør indbefatte særskilte indsamlingssteder til de mest anvendte kategorier og materialer, der geografisk og/eller sæsonmæssigt resulterer i koncentreret plastaffald, særlig plastaffald fra landbrugssektoren. Beregning af måltærskler bør være proportionel med den tid, de bruges.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på at oplyse forbrugerne af de engangsplastprodukter, der er opført i Del G i bilaget, og fiskeredskaber, der indeholder plast, om følgende:

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på at oplyse forbrugerne af de engangsplastprodukter, der er omhandlet i dette direktiv, og fiskeredskaber, der indeholder plast, om følgende:

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Den belastning på miljøet og især på havmiljøet, som henkastet affald og anden uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald af disse produkter og fiskeredskaber, der indeholder plast, medfører.

b)  Den belastning, som plast medfører på miljøet og menneskets sundhed og især på havmiljøet og jorden, herunder mikroplast, gennem henkastning af affald og anden uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald af disse produkter og fiskeredskaber, der indeholder plast.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Oplysende foranstaltninger, der er beregnet til at mindske brugen af plast og af produkter, der indeholder mikroplast, prioriteres.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  Medlemsstaterne skal også vedtage foranstaltninger til at undgå at tilskynde til kortvarige levetider eller for tidlig bortskaffelse af produkter, idet der skabes incitamenter til at udvikle mere genbrugelig plast, der gør genbrugsprocesserne mere effektive og sporing og fjernelse af farlige og forurenende stoffer fra genbrugt plast nemmere.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc)  Kommissionen og medlemsstaterne bistår de lokale myndigheder, virksomheder og sammenslutninger med at gennemføre oplysningskampagner for forbrugerne om at forhøje produkternes levetid og yde rådgivning om forsvarlig bortskaffelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2017 om produkters længere levetid.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal sikre, at fysiske eller juridiske personer eller deres sammenslutninger, organisationer eller grupper i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis har adgang til ved en domstol eller et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle eller processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse i forbindelse med gennemførelsen af artikel 5, 6, 7 og 8, når en af følgende betingelser er opfyldt:

1.  Medlemsstaterne skal sikre, at fysiske eller juridiske personer eller deres sammenslutninger, organisationer eller grupper i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis har adgang til ved en domstol eller et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle eller processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse i forbindelse med gennemførelsen af artikel 4, 5, 6, 7, 8 og 9, når en af følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Dataene om engangsplastprodukter, der er opført i Del A i bilaget, og som hvert år markedsføres EU-markedet, for at dokumentere forbrugsreduktionen i henhold til artikel 4, stk. 1.

a) Dataene om engangsplastprodukter, der er opført i Del A og B i bilaget, og som hvert år markedsføres EU-markedet, for at dokumentere forbrugsreduktionen i henhold til artikel 4, stk. 1.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Oplysninger om de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer i henhold til artikel 4, stk. 1.

b) Oplysninger om de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer i henhold til artikel 4, stk. 1, og artikel 5.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, litra a), ajourføres årligt senest 12 måneder efter udgangen af det referenceår, for hvilket det indsamles. Om muligt skal geodatatjenester som defineret i artikel 3, nr. 4), i direktiv 2007/2/EF anvendes til at fremlægge disse datasæt.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det Europæiske Miljøagentur offentliggør og ajourfører regelmæssigt en EU-dækkende oversigt på grundlag af de data, medlemsstaterne indsamler. Den EU-dækkende oversigt skal omfatte indikatorer for output, resultater og virkninger af dette direktiv, EU-dækkende oversigtskort og medlemsstaternes oversigtsrapporter.

3.  Det Europæiske Miljøagentur offentliggør og ajourfører regelmæssigt en EU-dækkende oversigt på grundlag af de data, medlemsstaterne indsamler. Den EU-dækkende oversigt skal omfatte indikatorer for output for hver medlemsstat, resultater og virkninger af dette direktiv, EU-dækkende oversigtskort og medlemsstaternes oversigtsrapporter.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen foretager en evaluering af dette direktiv senest den ... [seks år efter gennemførelsesdatoen for ​​dette direktiv]. Evalueringen skal baseres på de foreliggende oplysninger i henhold til artikel 13. Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med yderligere oplysninger, der er nødvendige for evalueringen og udarbejdelsen af ​​den rapport, der er omhandlet i stk. 2.

1.  Kommissionen foretager en evaluering af dette direktiv senest den ... [tre år efter gennemførelsesdatoen for ​​dette direktiv]. Evalueringen skal baseres på de foreliggende oplysninger i henhold til artikel 13. Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med yderligere oplysninger, der er nødvendige for evalueringen og udarbejdelsen af ​​den rapport, der er omhandlet i stk. 2.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  der er sket tilstrækkelige videnskabelige og tekniske fremskridt, og der er udviklet kriterier eller en standard for bionedbrydelighed i havmiljøet for engangsplastprodukter, der er omfattet af dette direktiv, og deres substitutionsprodukter til engangsbrug, for at fastslå hvilke produkter der ikke længere skal underlægges markedsføringsrestriktioner, hvor det er relevant.

c)  der er sket tilstrækkelige videnskabelige og tekniske fremskridt, og der er udviklet kriterier eller en EU-standard for bionedbrydelighed i havmiljøet for engangsplastprodukter, der er omfattet af dette direktiv, og deres substitutionsprodukter til engangsbrug, for at fastslå hvilke produkter der ikke længere skal underlægges restriktioner vedrørende markedsføring eller forbrug, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Bilag I – del A – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  Fødevarebeholdere, dvs. beholdere såsom æsker, med eller uden låg, til fødevarer, der er beregnet til umiddelbar fortæring fra beholderen, enten på salgsstedet eller som take-away uden yderligere tilberedning såsom fødevarebeholdere, der anvendes til fastfood, bortset fra drikkevarebeholdere, tallerkener samt indpakningsposer og -folier, der indeholder fødevarer

—  Fødevarebeholdere, dvs. beholdere såsom æsker, med eller uden låg, til fødevarer, der er beregnet til umiddelbar fortæring fra beholderen, enten på salgsstedet eller som take-away uden yderligere tilberedning såsom fødevarebeholdere, der anvendes til fastfood, bortset fra drikkevarebeholdere, tallerkener samt indpakningsposer og -folier, der indeholder friske fødevarer til hjemlig fortæring, herunder kød når der ikke eksisterer ufarlige alternativer.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Bilag I – del A – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  Drikkebægre

—  Drikkebægre, inklusive låg

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Bilag I – del A – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  plastkasser til engangsbrug beregnet til emballering og transport af landbrugs- og fiskeriprodukter

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Bilag I – del A – led 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Drikkeflasker

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Bilag I – del B – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  Bestik (gafler, knive, skeer og spisepinde)

—  Bestik (gafler, knive, skeer og spisepinde) undtagen i lukkede systemer hvor indsamling, genbrug og/eller genvinding er helt tilsikret

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Bilag I – del B – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  Tallerkener

—  Tallerkener, undtagen i lukkede systemer hvor indsamling, genbrug og/eller genvinding er helt tilsikret

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Bilag I – del B – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  Sugerør, undtagen sugerør, der er beregnet til og anvendes til medicinske formål

—  Sugerør, undtagen sugerør, der er beregnet til og anvendes til medicinske formål, og sugerør indbygget i og påsat drikkebeholderne

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Bilag I – del B – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Polystyren i alle anvendelser, medmindre det kan godtgøres, at materialet til en specifik anvendelse giver de største miljø- og samfundsmæssige fordele i den pågældende anvendelse og kan indsamles til affaldsbehandling.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Bilag I – del B – led 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  oxo-nedbrydelig plast i alle anvendelser

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Bilag I – del B – led 6 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Plastholdig emballage eller kontaktmateriale til fødevarer, der bidrager til belastning af jordbunden med mikroplast ved kompostering eller gæring ved biogasfremstilling, såsom plast eller plastimprægnerede teposer

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Bilag I – del B – led 6 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Meget lette og lette plastbæreposer som defineret i direktiv (EU) 2015/720, undtagen af hygiejniske årsager til kød, fisk og mejeriprodukter

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Bilag I – del B – led 6 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  primæremballage til individuelt pakket slik og kage

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Bilag I – del B – led 6 f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  slik og slikkepinde

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Bilag I – del B – led 6 g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  primæremballage til frugt og grøntsager, som ikke er nødvendig for at konservere produktet

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Bilag I – del C – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  Drikkevarebeholdere, dvs. beholdere, der anvendes til at indeholde en væske, såsom drikkeflasker, herunder hætter og låg til disse

—  Drikkevarebeholdere, dvs. beholdere, der anvendes til at indeholde en væske, såsom drikkeflasker, herunder etiketter, hætter og låg og engangsplastbeholdere med låg til salater, yoghurt og frugt

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Bilag I – del D – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  Vådservietter, dvs. forvædede servietter til personlig pleje, husholdningsbrug og industriel brug

—  Vådservietter, dvs. forvædede servietter indeholdende plast til personlig pleje, husholdningsbrug og industriel brug

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Bilag I – del D – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Landbrugsplast, hvis det udpeges som værende en betydelig lokal eller national bidragyder til plastforurening af miljøet, og hvor indsamlingsprocenterne ligger under 90 %

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Bilag I – del E – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  Fødevarebeholdere, dvs. beholdere såsom æsker, med eller uden låg, til fødevarer, der er beregnet til umiddelbar fortæring fra beholderen, enten på salgsstedet eller som take-away uden yderligere tilberedning såsom fødevarebeholdere, der anvendes til fastfood, bortset fra drikkevarebeholdere, tallerkener samt indpakningsposer og -folier, der indeholder fødevarer

– Fødevarebeholdere, dvs. beholdere såsom æsker, med eller uden låg, der er designet og beregnet til at blive fyldt på salgsstedet, til fødevarer, der er beregnet til umiddelbar fortæring fra beholderen, enten på salgsstedet eller som take-away uden yderligere tilberedning såsom fødevarebeholdere, der anvendes til fastfood, bortset fra drikkevarebeholdere, tallerkener samt indpakningsposer og -folier, der indeholder fødevarer.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Bilag I – del E – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  Drikkevarebeholdere, dvs. beholdere, der anvendes til at indeholde en væske, såsom drikkeflasker, herunder hætter og låg til disse

—  Drikkevarebeholdere, dvs. beholdere, der anvendes til at indeholde en væske, såsom drikkeflasker, herunder etiketter, hætter og låg til disse

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Bilag I – del E – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  Kapsler og låg indeholdende plast

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Bilag I – del E – led 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

—  Vådservietter, dvs. forvædede servietter til personlig pleje, husholdningsbrug og industriel brug

—  Vådservietter, dvs. forvædede servietter indeholdende plast til personlig pleje, husholdningsbrug og industriel brug

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Bilag I – del E – led 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Landbrugsplast, f.eks. film til beskyttet dyrkning, jorddækning og ensilagefilm, vandings- og afløbsrør, sække og beholdere til rå- og hjælpestoffer, når de i lokalt eller nationalt regi er blevet identificeret som en væsentlig kilde til forurening af miljøet i miljøet

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Bilag I – del E – led 8 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  plastkasser til engangsbrug beregnet til emballering og transport af landbrugs- og fiskeriprodukter

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Bilag I – del F – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Landbrugsplast, der bidrager væsentligt til forurening af plast lokalt eller på nationalt plan, herunder affald som f.eks. plader eller film, der anvendes til beskyttet dyrkning, overfladedækning og ensilering, antihagl eller skadedyrsbeskyttelsesnet, vandings- og afløbsrør, sække og beholdere til rå- og hjælpestoffer, ballesejlgarn, gødningsstoffer og agrokemisk emballage.

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Bilag I – del G – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Drikkevarebeholdere, dvs. beholdere, der anvendes til at indeholde en væske, såsom drikkeflasker, herunder hætter og låg til disse

–  Drikkevarebeholdere, dvs. beholdere, der anvendes til at indeholde en væske, såsom drikkeflasker, herunder etiketter, hætter og låg til disse

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Bilag I – del G – led 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Landbrugsplast, hvis det udpeges som værende en betydelig lokal eller national bidragyder til plastforurening af miljøet

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

Referencer

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Bronis Ropė

10.7.2018

Dato for vedtagelse

1.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

3

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Renata Briano

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

37

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

3

0

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Fiskeriudvalget (25.9.2018)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Ordfører for udtalelse: Renata Briano

KORT BEGRUNDELSE

Formålet med Kommissionens forslag er at forebygge og mindske visse plastprodukters negative indvirkning på miljøet, navnlig havmiljøet, i overensstemmelse med EU's strategi for plast og som led i den bredere kontekst, som overgangen til en cirkulær økonomi udgør. Henkastning af plast i havet er et globalt problem, som må bekæmpes med tiltag på flere niveauer og gennem en bedre koordinering af de internationale bestræbelser.

Det foreliggende initiativ vedrører ti engangsplastprodukter samt plastholdige fiskeredskaber. Disse produkter er udvalgt på grundlag af optællinger af affald på strande, idet der også er anvendt data indsamlet i henhold til havstrategirammedirektivet. 276 europæiske strande er blevet overvåget gennem i alt 679 besøg, og 355.671 emner er blevet observeret. I optællingerne blev det konstateret, at ca. halvdelen af alt det affald, der blev fundet på strandene, hidrører fra engangsplastprodukter, og at 27 % kommer fra fiskeredskaber.

Henkastningen af plast i havet har en negativ indvirkning på havets biologiske ressourcer, navnlig de mest følsomme, og de miljøer, de lever i. Dette påvirker også fiskeriet negativt med et anslået nettounderskud for den europæiske flåde på mellem 70 mio. EUR og 350 mio. EUR om året. Desuden udgør det en risiko for menneskers sundhed, da plasten findeles og ender i fødekæden og dermed også på vores spiseborde.

Ordføreren mener først og fremmest, at fiskerne har en vigtig rolle at spille, når det drejer sig om at løse problemet med henkastning af plast til søs. Initiativet "Fishing for litter", der bl.a. finansieres gennem Hav- og Fiskerifonden (EHFF), er et eksempel på et nyt paradigme, hvor fiskeren er en del af løsningen og ikke længere af problemet. Der er således behov for foranstaltninger, der anerkender og styrker fiskernes rolle som "havværger".

Med hensyn til fiskeredskaber indfører forslaget en ordning med udvidet producentansvar samt oplysningstiltag. Ordningen med udvidet producentansvar skal sikre en bedre håndtering af udtjente fiskeredskaber og dækning af omkostningerne til behandling af dette affald samt oplysningstiltag. Ordføreren mener, at ordningen bør udbygges med en differentieret takst for at fremme markedsføringen af fiskeredskaber, der er beregnet til at være holdbare og til at kunne genbruges og genanvendes i overensstemmelse med EU's affaldslovgivning. Plastkomponenter fra fiskeredskaber har faktisk et højt genanvendelsespotentiale, som i øjeblikket ikke udnyttes.

Ordningen med udvidet producentansvar for fiskeredskaber supplerer de foranstaltninger, der er fastsat i forslaget om modtagefaciliteter i havne (COM(2018)0033), og mindsker de finansielle byrder for havnene og dermed også for fiskerioperatørerne. Det er derfor af afgørende betydning, at der sikres overensstemmelse mellem de to direktiver. Med henblik herpå er det nødvendigt først og fremmest at harmonisere terminologien, da det foreliggende forslag indfører en definition af udtjent fiskeredskab, mens der i forslaget om modtagefaciliteter i havne henvises til dels vraget, dels udtjent fiskeriudstyr (i henholdsvis betragtning 12 og 13, o.a.), som imidlertid ikke defineres. Det er desuden nødvendigt at sikre, at alle havne, som fiskerfartøjer kan anløbe, har passende faciliteter til indsamling og behandling af affald, der fiskes passivt i forbindelse med fiskeriaktiviteter, og at fiskerioperatørerne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, ikke pålægges yderligere omkostninger herfor. Dette vil give fiskerne et yderligere incitament til at bringe udtjente fiskeredskaber og passivt fisket affald i land. Endelig vil ordningen med udvidet producentansvar også dække omkostningerne ved affaldshåndtering for plastmaterialer, der anvendes i akvakultur, som - i hvert fald delvis - er udelukket af de foranstaltninger, der foreslås for havnefaciliteter. Også i denne forbindelse finder ordføreren det nødvendigt at sikre overensstemmelse mellem de to forslag.

Kommissionens forslag supplerer desuden forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EU-kontrolordning for fiskeriet, som indeholder nogle foranstaltninger, både forebyggende og afhjælpende, til at mindske problemet med fiskeriredskaber, der tabes til havs. Ved revisionen af den nuværende kontrolforordning bør der derfor tages højde for målsætningerne med det foreliggende initiativ.

Hvad endelig angår innovation og forskning i alternative materialer, mener ordføreren, at det vil være hensigtsmæssigt, om Den Europæiske Union vedtager en klar definition af såvel biologisk nedbrydelig plast som biobaseret plast samt harmoniserede standarder for biologisk nedbrydelighed, navnlig biologisk nedbrydelighed i havet, og for komposterbarhed med henblik på at skabe en klar og ensartet retlig ramme.

ÆNDRINGSFORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Hvis man sikre, at der træffes den rette foranstaltning til at bekæmpe plastaffald i havmiljøet, er det nødvendigt også at inddrage plastaffald på havbunden og i vandmiljøet samt problemet med mikroplast.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  EU-medlemsstaterne har undertegnet den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL) og bør tilstræbe, at bestemmelserne i den gennemføres fuldt ud.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  Det anslås, at 80 % af havaffaldet er plast, og at 20-40 % af plastaffaldet i havene til dels hænger sammen med menneskelige aktiviteter til søs, herunder fragtskibe og krydstogtsskibe, mens resten stammer fra landjorden. Ifølge en nylig undersøgelse fra FAO stammer ca. 10% fra tabte og efterladte fiskeredskaber. Tabte og efterladte fiskeredskaber repræsenterer en bestanddel af plastaffaldet, og eftersom omkring 94 % af det plast, der ender i havet, lander på havbunden, kunne der gøres brug af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) med henblik på at tilskynde fiskerne til at deltage i "havaffaldsfiskeri"-ordninger, f.eks. ved hjælp af finansielle og materielle incitamenter. De umådelige mængder plast, der efterlades til havs, indvirker negativt på bæredygtige fiskebestande, havets biologiske ressourcer, navnlig de følsomme, og på de miljøer, de lever i, og de indvirker desuden på fiskeriaktiviteterne, som bl.a. påføres betydelige omkostninger til rensning af de indsamlede net og bortskaffelse af det indsamlede affald. For det ikke-industrielle fiskeri er indvirkningen endnu større og økonomisk tyngende. I betragtning af at havaffald har en grænseoverskridende virkning, bør Kommissionen gøre en yderligere indsats i samarbejde med tredjelande for at forhindre, at der produceres en sådan form for affald, og for at fremme korrekt affaldshåndtering.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  I FN's Miljøforsamlings resolution 11 inden for rammerne af FN's miljøprogram, som blev vedtaget på samlingen den 23.-27. maj 2016, blev det anerkendt, at tilstedeværelsen af plastaffald og mikroplast i havmiljøet er et hastigt voksende problem af global rækkevidde, der kræver en hurtig global reaktion baseret på en livscyklustilgang. Forbindelsen mellem mikroplast og engangsplast og fiskeredskaber bør tages i betragtning, da dette plast kan fragmenteres til mikroplast og forårsage skade. Undersøgelser har vist, at der kan være en omfattende tilstedeværelse af mikroplast i havmiljøet, og at der foreligger dokumentation for, at det optages af havdyr og på denne måde kommer ind i fødekæden1. De foranstaltninger, der er fastlagt i dette direktiv med henblik på at nedbringe indvirkningen af visse former for plast, har derfor betydelige miljø- og sundhedsmæssige fordele. Unionen bør vedtage en samlet tilgang til problemet med mikroplast og tilskynde alle producenter, herunder navnlig tekstil- og dækproducenter, til kraftigt at begrænse anvendelsen af mikroplast i deres materialer, idet syntetisk beklædning og dæk tegner sig for 63 % af den mikroplast, der ender direkte i havmiljøet.

 

_________________

 

1 EFSA CONTAM Panel (EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden), 2016: Statement on the presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I Unionen udgør plast 80 til 85 % af havaffald på strande baseret på optællinger af affald, og heraf udgør engangsplast 50 % og fiskerirelaterede genstande 27 %. Engangsplast omfatter et bredt udvalg af almindeligt anvendte, kortlivede forbrugsvarer, der kasseres efter at have været brugt én gang til det tiltænkte formål, de genanvendes sjældent og er tilbøjelige til at ende som henkastet affald. En betydelig del af de markedsførte fiskeredskaber bliver ikke indsamlet til affaldsbehandling. Engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, er derfor et særligt alvorligt problem i forbindelse med havaffald og udgør en alvorlig risiko for marine økosystemer, biodiversitet og potentielt for menneskers sundhed, og de skader aktiviteter såsom turisme, fiskeri og skibsfart.

(5)  I Unionen udgør plast 80 til 85 % af havaffald på strande baseret på optællinger af affald, og heraf udgør engangsplast 50 % og fiskerirelaterede genstande 27 %. Engangsplast omfatter et bredt udvalg af almindeligt anvendte, kortlivede forbrugsvarer, der kasseres efter at have været brugt én gang til det tiltænkte formål, de genanvendes sjældent og ender som henkastet affald. En betydelig del af de markedsførte fiskeredskaber bliver ikke indsamlet til affaldsbehandling. Engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast og mikroplast, er derfor et særligt alvorligt problem i forbindelse med havaffald og udgør en alvorlig risiko for marine økosystemer, bæredygtige fiskebestande, biodiversitet og potentielt for menneskers sundhed, og de skader aktiviteter såsom turisme, erhvervs- og lystfiskeri og skibsfart, især i regioner i den yderste periferi og kystregioner.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Der forekommer spøgelsesfiskeri, når tabte eller efterladte ikke-bionedbrydelige fiskenet, ruser og liner fanger, vikler sig om, sårer, udsulter og dræber livet i havene. Fænomenet spøgelsesfiskeri forårsages af tab og efterladelse af fiskeredskaber. Forordning (EF) nr. 1224/2009 indeholder et krav om obligatorisk mærkning af redskaber samt underretning om og bjergning af tabte redskaber. Nogle fiskere bringer derfor på eget initiativ tabte redskaber, der er bjerget fra havet, tilbage i havn.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at koncentrere indsatsen, hvor den er mest nødvendig, bør dette direktiv kun omfatte de hyppigst fundne engangsplastprodukter, som skønsmæssigt tegner sig for 86 % af den engangsplast, der findes, ifølge optællinger, på strande i Unionen.

(7)  For at koncentrere indsatsen, hvor den er mest nødvendig, bør dette direktiv omfatte de hyppigst fundne engangsplastprodukter, som skønsmæssigt tegner sig for 86 % af den engangsplast, der findes, ifølge optællinger, på strande i Unionen, og også fiskeredskaber. Overgangen til en cirkulær økonomi vil nødvendiggøre en nedbringelse af den samlede anvendelse af engangsplast.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Engangsplastprodukter kan fremstilles af en bred vifte af plasttyper. Plast defineres sædvanligvis som polymere materialer, hvortil additiver kan være blevet tilsat. Denne definition ville dog dække visse naturlige polymerer. Umodificerede naturlige polymerer bør ikke være omfattet, da de forekommer naturligt i miljøet. Derfor bør definitionen af ​​polymer, jf. artikel 3, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200643 tilpasses, og der bør indføres en særskilt definition med henblik på dette direktiv. Plast fremstillet af modificerede naturlige polymerer eller plast fremstillet af biobaserede fossile eller syntetiske udgangsstoffer forekommer ikke naturligt og bør derfor behandles i dette direktiv. Den tilpassede definition af plast bør derfor omfatte polymerbaserede gummiprodukter og biobaseret og bionedbrydelig plast, uanset om de er afledt af biomasse og/eller beregnet til biologisk nedbrydning over tid. Visse polymere materialer er uegnede til at fungere som en primær strukturel bestanddel i færdige materialer og produkter såsom polymere belægninger, maling, trykfarve og klæbemidler. Disse materialer bør ikke behandles i dette direktiv og bør derfor ikke være omfattet af definitionen.

(8)  Engangsplastprodukter kan fremstilles af en bred vifte af plasttyper. Plast defineres sædvanligvis som polymere materialer, hvortil additiver kan være blevet tilsat. Denne definition ville dog dække visse naturlige polymerer. Umodificerede naturlige polymerer bør ikke være omfattet, da de forekommer naturligt i miljøet. Derfor bør definitionen af ​​polymer i artikel 3, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200643 tilpasses, og der bør indføres en særskilt definition med henblik på dette direktiv. Plast fremstillet af modificerede naturlige polymerer eller plast fremstillet af biobaserede fossile eller syntetiske udgangsstoffer forekommer ikke naturligt og bør derfor behandles i dette direktiv. Den tilpassede definition af plast bør derfor omfatte polymerbaserede gummiprodukter og biobaseret og bionedbrydelig plast, uanset om de er afledt af biomasse og/eller beregnet til biologisk nedbrydning over tid. Visse polymere materialer er uegnede til at fungere som en primær strukturel bestanddel i færdige materialer og produkter såsom polymere belægninger, polstring eller glasur, maling, trykfarve og klæbemidler. Disse materialer bør ikke behandles i dette direktiv og bør derfor ikke være omfattet af definitionen.

_________________

_________________

43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For visse engangsplastprodukter findes der endnu ikke egnede og mere bæredygtige alternativer, og forbruget af de fleste sådanne engangsplastprodukter forventes at stige. For at vende denne tendens og fremme indsatsen for at nå frem til mere bæredygtige løsninger bør medlemsstaterne pålægges at træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå en betydelig reduktion i forbruget af disse produkter uden at gå på kompromis med fødevarehygiejne eller fødevaresikkerhed, god hygiejnepraksis, god fremstillingspraksis, forbrugeroplysning eller sporbarhedskrav i EU's fødevarelovgivning44.

(11)  For visse engangsplastprodukter findes der endnu ikke egnede og mere bæredygtige alternativer, og forbruget af de fleste sådanne engangsplastprodukter forventes at stige. For at vende denne tendens og fremme indsatsen for at nå frem til mere bæredygtige løsninger bør medlemsstaterne pålægges at træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå en betydelig reduktion i forbruget af disse produkter uden at gå på kompromis med fødevarehygiejne eller fødevaresikkerhed, god hygiejnepraksis, god fremstillingspraksis, forbrugeroplysning eller sporbarhedskrav i EU's fødevarelovgivning44. Medlemsstaterne bør være så ambitiøse som muligt for så vidt angår disse foranstaltninger, som bør stå i forhold til risikoen for, at de forskellige produkter og anvendelser, som er omfattet af det overordnede reduktionsmål, ender som havaffald.

_________________

_________________

44 Forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen (EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og anden relevant lovgivning vedrørende fødevaresikkerhed, hygiejne og mærkning (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).

44 Forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen (EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og anden relevant lovgivning vedrørende fødevaresikkerhed, hygiejne og mærkning (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).

Begrundelse

Det bør understreges, at medlemsstaterne i praksis står frit med hensyn til at målrette deres foranstaltninger, at disse skal stå i forhold til, hvor alvorlig risikoen for forurening af havene er, og at de alvorligste tilfælde bør prioriteres højest.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For andre engangsplastprodukter findes der egnede og mere bæredygtige og økonomisk overkommelige alternativer. For at begrænse de miljøskadelige virkninger af sådanne produkter bør medlemsstaterne pålægges at forbyde markedsføringen af disse produkter i Unionen. Derved fremmes anvendelsen af ​​de lettilgængelige og mere bæredygtige alternativer samt innovative løsninger til mere bæredygtige forretningsmodeller, genanvendelsesalternativer og substitution af materialer.

(12)  For andre engangsplastprodukter findes der egnede og mere bæredygtige og økonomisk overkommelige alternativer. For at begrænse de miljøskadelige virkninger, særlig på havmiljøet, af sådanne produkter bør medlemsstaterne pålægges at forbyde markedsføringen af disse produkter i Unionen. Derved fremmes anvendelsen af ​​de lettilgængelige og mere bæredygtige alternativer samt innovative løsninger til mere bæredygtige forretningsmodeller, genanvendelsesalternativer og substitution af materialer. Der er behov for specifikke kriterier med henblik på at kunne fastslå, om disse alternativer opfylder de krav, der i øjeblikket opfyldes af engangsplastprodukter, er i overensstemmelse med Unionens affaldslovgivning og sikrer større bæredygtighed.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Der er behov for en klar definition af såvel bionedbrydelig plast som biobaseret plast samt for harmoniserede standarder for det biologiske indhold, bionedbrydelighed (især for bionedbrydelighed til havs) og komposterbarhed for at afhjælpe eksisterende uklarheder og misforståelser på området.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Visse engangsplastprodukter ender i miljøet som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse gennem kloakker eller anden uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. Derfor skal engangsplastprodukter, som ofte bortskaffes gennem kloakker, eller som bortskaffes uhensigtsmæssigt, være omfattet mærkningskrav. Mærkningen skal oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, som bør undgås, og/eller om de negative miljøpåvirkninger af henkastet affald som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse. Kommissionen bør have beføjelse til at etablere et harmoniseret format for mærkning og i den forbindelse om fornødent afprøve, hvordan repræsentative forbrugergrupper opfatter ​​den foreslåede mærkning, for at sikre, at mærkningen er effektiv og letforståelig.

(14)  Visse engangsplastprodukter ender i miljøet som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse gennem kloakker eller anden uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. Derfor skal engangsplastprodukter, som ofte bortskaffes gennem kloakker, eller som bortskaffes uhensigtsmæssigt, være omfattet mærkningskrav. Mærkningen skal oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, som bør undgås, og/eller om de negative miljøpåvirkninger af henkastet affald som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse. Kommissionen bør have beføjelse til at etablere et harmoniseret format for mærkning og i den forbindelse om fornødent afprøve, hvordan repræsentative forbrugergrupper opfatter ​​den foreslåede mærkning, for at sikre, at mærkningen er effektiv og letforståelig. Hvad angår fiskeredskaber, gælder de krav til mærkning, der er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1224/2009. Medlemsstaterne bestræber sig på at gennemføre FAO's frivillige retningslinjer om mærkning af fiskeredskaber.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For engangsplastprodukter, for hvilke der ikke findes tilgængelige, egnede og mere bæredygtige alternativer, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, også indføre ordninger for udvidet producentansvar til dækning af omkostningerne ved affaldshåndtering og oprydning af henkastet affald samt omkostningerne ved oplysningstiltag for at forebygge og reducere mængden af sådant henkastet affald.

(15)  For engangsplastprodukter, for hvilke der i øjeblikket ikke findes tilgængelige, egnede og mere bæredygtige alternativer, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, også indføre ordninger for udvidet producentansvar til dækning af omkostningerne ved affaldshåndtering og oprydning af henkastet affald samt omkostningerne ved oplysningstiltag for at forebygge og reducere mængden af sådant henkastet affald. Pantordninger og tilgængelige midler fra EHFF bør anvendes til at støtte initiativer som fiskeri efter affald-initiativer og bestræbelser på at finde tabte, henkastede og efterladte fiskeredskaber.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Hver dag ender en masse forskelligt affald, som enten er genereret på landjorden eller henkastet fra skibe, i havet, og en meget stor andel af dette affald udgøres af plastaffald (flasker, poser osv.).

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16.  Det fremgår af havaffaldets store andel af plast, der stammer fra efterladte, tabte og kasserede fiskeredskaber, der indeholder plast, at de eksisterende lovkrav1 ikke giver tilstrækkelige incitamenter til at bringe sådanne fiskeredskaber i land med henblik på indsamling og behandling. Det indirekte gebyrsystem, der er fastsat i EU-lovgivningen om modtagefaciliteter i havne for levering af affald fra skibe, fjerner incitamentet for skibe til at udlede deres affald til søs og sikrer en afleveringsret. Dette system bør dog suppleres med yderligere økonomiske incitamenter for fiskerne til at bringe deres udtjente fiskeredskaber i land for at undgå enhver mulig stigning i det indirekte affaldsgebyr, der skal betales. Da plastkomponenter fra fiskeredskaber har et højt genanvendelsespotentiale, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, indføre et udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, for at fremme særskilt indsamling af udtjente fiskeredskaber, samt finansiere forsvarlig affaldshåndtering af disse fiskeredskaber, navnlig genanvendelse.

16.  Det fremgår af havaffaldets store andel af plast, der stammer fra efterladte, tabte og kasserede fiskeredskaber, der indeholder plast, og af affald, der fiskes passivt under normale fiskeriaktiviteter, at de eksisterende lovkrav1 ikke giver tilstrækkelige incitamenter til at bringe sådanne fiskeredskaber og dette passivt fiskede affald i land med henblik på indsamling og behandling. I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1224/2009 skal fiskerfartøjets fører, hvis de tabte fiskeredskaber ikke kan bjerges, underrette den kompetente myndighed i sin flagmedlemsstat. Forordning (EF) nr. 1224/2009 overvåger imidlertid ikke konsekvent sådanne tab af fiskeredskaber, og gennemførelsen af underretningskravene er utilstrækkelig. Derfor bør revisionen af kontrolforordningen fastsætte yderligere foranstaltninger, der kan styrke kapaciteten til bjergning af tabte redskaber og indberetning, og navnlig bør medlemsstaterne indsamle og registrere data for tabte fiskeredskaber og fremsende dem til Kommissionen hvert år. Desuden fjerner det indirekte gebyrsystem, der er fastsat i EU-lovgivningen om modtagefaciliteter i havne for levering af affald fra skibe, incitamentet for skibe til at udlede deres affald til søs og sikrer en afleveringsret. Dette system bør dog suppleres med yderligere økonomiske incitamenter for fiskerne til at bringe deres udtjente fiskeredskaber og passivt fiskede affald såvel som tabte eller efterladte fiskeredskaber i land for at undgå enhver mulig stigning i det indirekte affaldsgebyr, der skal betales. Aflevering af passivt opsamlet affald bør ikke medføre yderligere omkostninger for fiskerne. Da plastkomponenter fra fiskeredskaber har et højt genanvendelsespotentiale, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, indføre et udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, for at fremme særskilt indsamling af udtjente fiskeredskaber, samt finansiere forsvarlig affaldshåndtering af disse fiskeredskaber, navnlig genanvendelse såvel som en indsats for at bjerge mistede, efterladte eller henkastede fiskeredskaber. I sådanne systemer bør der fastsættes differentierede finansielle bidrag for redskaber, der er beregnet til genbrug og genanvendelse, i overensstemmelse med kravene i direktiv 2008/98/EF, og de bør suppleres med et indsamlingsmål for udtjente fiskeredskaber. Ud over sådanne initiativer bør medlemsstaterne gennemføre foranstaltninger med henblik på at fremme udviklingen af fiskeredskaber, der anvender mere bæredygtige og miljøvenlige materialer.

_________________

_________________

1 Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, direktiv 2000/59/EF og direktiv 2008/98/EF.

1 Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, direktiv 2000/59/EF og direktiv 2008/98/EF.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Mens fiskerne selv og ikke-industrielle producenter af fiskeredskaber, der indeholder plast, ikke bør være omfattet af det udvidede producentansvar, bør det overvejes at indføre fiskeredskaber fra bæredygtige kilder, der ikke indeholder plast, som et alternativ.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at forhindre henkastet affald og andre uhensigtsmæssige former for bortskaffelse, der resulterer i havaffald, der indeholder plast, skal forbrugerne oplyses korrekt om de mest hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, der bør undgås, bedste praksis med hensyn til bortskaffelse af affald og ​​dårlige bortskaffelsesmetoders miljøbelastning samt om plastindholdet i visse engangsplastprodukter og fiskeredskaber. Derfor bør medlemsstaterne pålægges at iværksætte oplysningstiltag, der sikrer, at sådanne oplysninger gives til forbrugerne. Oplysningerne bør ikke indeholde noget salgsfremmende indhold, der tilskynder til at bruge ​​engangsplastprodukter. Medlemsstaterne bør kunne vælge de foranstaltninger, der er mest hensigtsmæssige, baseret på produktets art eller dets anvendelse. Producenter af engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, bør afholde omkostningerne ved oplysningstiltag som led i deres forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar.

(18)  For at forhindre henkastet affald og andre uhensigtsmæssige former for bortskaffelse, der resulterer i havaffald, der indeholder plast, skal forbrugerne oplyses korrekt om de mest hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, der bør undgås, bedste praksis med hensyn til bortskaffelse af affald og ​​dårlige bortskaffelsesmetoders miljøbelastning samt om plastindholdet i visse engangsplastprodukter og fiskeredskaber, og de tilgængelige alternativer, der allerede findes på markedet. Derfor bør medlemsstaterne pålægges at iværksætte oplysningstiltag, der sikrer, at sådanne oplysninger gives til forbrugerne. Oplysningerne bør ikke indeholde noget salgsfremmende indhold, der tilskynder til at bruge ​​engangsplastprodukter. Medlemsstaterne bør kunne vælge de foranstaltninger, der er mest hensigtsmæssige, baseret på produktets art eller dets anvendelse. Producenter af engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, bør afholde omkostningerne ved oplysningstiltag som led i deres forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Kommissionen er i overensstemmelse med EU-lovgivningen forpligtet til at bistå medlemsstaterne med at udvikle strategier og planer til mindskelse af henkastningen af fiskeredskaber til havs, bl.a. gennem tilskud fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Indsatsen kan omfatte kampagner og oplysningsprogrammer om virkningerne af sådant affald på marine økosystemer, forskning i gennemførligheden af bionedbrydelige/komposterbare fiskeredskaber, uddannelsesprojekter for fiskere og specifikke offentlige programmer til at fjerne plastik og andre objekter fra havbunden.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Ved direktiv 2008/98/EF fastsættes generelle minimumskrav til ordninger for udvidet producentansvar. Disse krav bør gælde for ordninger for udvidet producentansvar, der er fastlagt i dette direktiv. Ved dette direktiv fastlægges dog yderligere krav om udvidet producentansvar, for eksempel kravet om, at producenter af visse engangsplastprodukter skal dække omkostningerne ved oprydning af henkastet affald.

(19)  Ved direktiv 2008/98/EF fastsættes generelle minimumskrav til ordninger for udvidet producentansvar. Disse krav bør gælde for ordninger for udvidet producentansvar, der er fastlagt i dette direktiv. Ved dette direktiv fastlægges dog yderligere krav om udvidet producentansvar, for eksempel kravet om, at producenter af visse engangsplastprodukter skal dække omkostningerne ved oprydning af henkastet affald. Hvad angår fiskeredskaber, bør medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de finansielle bidrag, der betales af producenter af plastholdige fiskeredskaber i overensstemmelse med deres forpligtelser som følge af producentansvaret, kan differentieres, navnlig således at der tages hensyn til holdbarhed, mulighed for reparation, genbrug og genanvendelse af de fiskeredskaber, der bringes i omsætning.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Bevidstgørelse om affald fra engangsplast og fiskeredskaber og den betydelige miljøpåvirkning, som det medfører, bør betragtes som en vigtig del af EU's plaststrategi, da det vil sætte borgerne i stand til at bidrage til nedbringelsen af plastaffald. Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger til at skabe bevidsthed om dette spørgsmål og om den finansielle støtte, der er tilgængelig til håndtering heraf, ligesom de bør fremme udveksling af bedste praksis mellem lokalsamfund og netværk.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 20161 bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv. Denne evaluering bør baseres på høstede erfaringer samt data indsamlet i løbet af gennemførelsen af ​​dette direktiv og data indsamlet i henhold til direktiv 2008/56/EF eller direktiv 2008/98/EF. Evalueringen skal danne grundlag for en vurdering af mulige yderligere foranstaltninger og en vurdering på baggrund af overvågningen af havaffald i Unionen af, om der er behov for at revidere bilaget med listen over engangsplastprodukter. Ved evalueringen bør det også overvejes, om den videnskabelige og tekniske udvikling, der har fundet sted i mellemtiden, herunder udvikling af bionedbrydelige materialer og udvikling af kriterier eller en standard for biologisk nedbrydelighed af plast i havmiljøet som fastsat i den europæiske plaststrategi, tillader indførelse af en standard for bionedbrydning af visse engangsplastprodukter i havmiljøet. Denne standard vil indeholde en standard for at afprøve, om plast som følge af fysisk og biologisk nedbrydning i havmiljøet ville nedbrydes fuldt ud til kuldioxid (CO2), biomasse og vand inden for en tidshorisont, der er kort nok til, at plastet ikke skader havets flora og fauna, og ikke fører til akkumulering af plast i miljøet. Hvis det er tilfældet, kan engangsplastprodukter, der opfylder en sådan standard, undtages fra markedsføringsforbuddet. Samtidig med, at der i den europæiske strategi for plast allerede påtænkes tiltag på dette område, anerkender den også udfordringerne ved at fastsætte en lovgivningsmæssig ramme for plast med bionedbrydelige egenskaber på grund af forskellene i havenes marine forhold.

(22)  I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 20161 bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv. Denne evaluering bør baseres på høstede erfaringer samt data indsamlet i løbet af gennemførelsen af ​​dette direktiv og data indsamlet i henhold til direktiv 2008/56/EF eller direktiv 2008/98/EF. Evalueringen skal danne grundlag for en vurdering af mulige yderligere foranstaltninger og en vurdering på baggrund af overvågningen af havaffald i Unionen af, om der er behov for at revidere bilaget med listen over engangsplastprodukter. Ved evalueringen bør det også overvejes, om den videnskabelige og tekniske udvikling, der har fundet sted i mellemtiden, herunder udvikling af bionedbrydelige materialer og udvikling af kriterier eller en standard for biologisk nedbrydelighed af plast i havmiljøet som fastsat i den europæiske plaststrategi, tillader indførelse af en standard for bionedbrydning af visse engangsplastprodukter og plastholdige fiskeredskaber i havmiljøet. Denne standard vil indeholde en standard for at afprøve, om plast som følge af de fysiske og biologiske betingelser for nedbrydning, der findes i havmiljøet, ville nedbrydes fuldt ud til kuldioxid (CO2), biomasse og vand inden for en tidshorisont, der er kort nok til, at plastet ikke skader havets flora og fauna, og ikke fører til akkumulering af plast i miljøet. Hvis det er tilfældet, kan engangsplastprodukter, der opfylder en sådan standard, undtages fra markedsføringsforbuddet. Samtidig med, at der i den europæiske strategi for plast allerede påtænkes tiltag på dette område, anerkender den også udfordringerne ved at fastsætte en lovgivningsmæssig ramme for plast med bionedbrydelige egenskaber på grund af forskellene i havenes marine forhold.

_________________

_________________

1 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

1 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  I overensstemmelse med EU's affaldslovgivning skal Kommissionen og medlemsstaterne - så vidt muligt med inddragelse af fiskerfartøjerne - støtte planer til indsamling af havaffald og sikre passende faciliteter i havne til modtagelse og behandling af dette affald, især genanvendelse. De incitamenter, der findes til at returnere fiskeredskaber, bør ligeledes anvendes på returnering af passivt fisket affald samt affald, der er fisket under fiskeri efter affald-initiativer. Kravene til havnefaciliteter bør være proportionale og bør ikke pålægge små, ubemandede havne eller fjernt beliggende havne, navnlig på fjerntliggende øer, en uforholdsmæssig administrativ byrde.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at forebygge og reducere visse plastprodukters miljøpåvirkning, især vandmiljøet og menneskers sundhed samt fremme omstillingen til en cirkulær økonomi med innovative forretningsmodeller, produkter og materialer, dermed også bidrage til et velfungerende indre marked.

Formålet med dette direktiv er at sikre, at Unionen deltager i løsningen af det globale problem med havaffald på grund af plast, ved at forebygge og reducere visse plastprodukters miljøpåvirkning, især vandmiljøet og menneskers sundhed, ved at fremme omstillingen til en cirkulær økonomi med innovative forretningsmodeller, produkter og materialer, dermed også bidrage til et mere velfungerende og mere bæredygtigt indre marked.

Begrundelse

Formålet med forslaget bør være mere synligt: Unionens andel af produktionen af havaffald på verdensplan er relativt lille, da den forbruger omkring 16 % af den samlede mængde engangsplast, som forbruges på verdensplan. Unionen kan imidlertid spille en vigtig rolle, når det drejer sig om at finde en løsning og vende udviklingen, ved at foregå med et godt eksempel.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "fiskeredskab": enhver genstand eller udstyrsdel, der anvendes til fiskeri og akvakultur, til at efterspore eller fange biologiske havressourcer, eller som flyder på havfladen og indsættes med det formål at tillokke og fange sådanne biologiske havressourcer

3)  "fiskeredskab": enhver genstand eller udstyrsdel, der anvendes til fiskeri og akvakultur, til at efterspore eller fange biologiske havressourcer eller tilbageholde dem med henblik på dyrkning, eller som flyder på havfladen og indsættes med det formål at tillokke, fange eller tilbageholde sådanne biologiske havressourcer

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "udtjent fiskeredskab": fiskeredskaber, der er omfattet af definitionen af ​​affald i direktiv 2008/98/EF, herunder alle særskilte komponenter, stoffer eller materialer, der var en del af eller fastgjort på sådanne fiskeredskaber, da de blev kasseret

4)  "udtjent fiskeredskab": fiskeredskaber, der er omfattet af definitionen af ​​affald i direktiv 2008/98/EF, herunder alle særskilte komponenter, stoffer eller materialer, der var en del af eller fastgjort på sådanne fiskeredskaber, da de blev kasseret eller gik tabt

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a)  "passivt fisket affald": affald, der fanges i garn under fiskeri

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "producent": enhver fysisk eller juridisk person, der uanset den anvendte salgsteknik, herunder fjernsalg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25.10.2011 50 markedsfører engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, undtagen personer, der driver fiskeri som defineret i artikel 4, nr. 28), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1380/201351

10)  "producent": enhver fysisk eller juridisk person, der uanset den anvendte salgsteknik, herunder fjernsalg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25.10.201150 markedsfører engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, undtagen personer, der driver fiskeri eller akvakultur som defineret i artikel 4, nr. 25 og 28), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1380/201351

_________________

_________________

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).

51 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

51 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle markedsførte engangsplastprodukter, der er opført i Del D i bilaget, har en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning, der oplyser forbrugerne om et eller flere af følgende:

1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle markedsførte engangsplastprodukter, der er opført i del D i bilaget, og fiskeredskaber, der indeholder plast, har en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning, der oplyser forbrugerne om følgende:

a)  hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder for produktet eller bortskaffelsesmetoder, der skal undgås for det pågældende produkt

a)  hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder for produktet eller bortskaffelsesmetoder, der skal undgås for det pågældende produkt

b)  miljøbelastninger fra henkastet affald eller anden uhensigtsmæssig bortskaffelse af produkterne eller

b)  miljøbelastninger fra henkastet affald eller anden uhensigtsmæssig bortskaffelse af produkterne og

c)  plastindholdet i produktet.

c)  plastindholdet i produktet og, hvor det er relevant, tilgængeligheden af alternative produkter med tilsvarende anvendelsesegenskaber.

2.  Kommissionen vedtager senest den ... [12 måneder inden gennemførelsesdatoen for dette direktiv en gennemførelsesretsakt, der fastsætter specifikationerne for mærkning som omhandlet i stk. 1. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i artikel 16, stk. 2.

2.  Kommissionen vedtager senest den ... [12 måneder inden gennemførelsesdatoen for dette direktiv en gennemførelsesretsakt, der fastsætter specifikationerne for mærkning som omhandlet i stk. 1. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i artikel 16, stk. 2.

 

3.  Med forbehold af stk. 1 finder mærkningskrav vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1224/2009 anvendelse på fiskeredskaber.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at der udarbejdes ordninger for udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, der markedsføres i Unionen, i henhold til bestemmelserne om udvidet producentansvar i direktiv 2008/98/EF.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at der udarbejdes ordninger for udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, der markedsføres i Unionen, i henhold til bestemmelserne om udvidet producentansvar i direktiv 2008/98/EF. Medlemsstaterne sikrer, at de omtalte ordninger for udvidet producentansvar resulterer i en øget indsamling og genanvendelse af fiskeredskaber. Med henblik herpå kræver medlemsstaterne, at ordningerne bl.a.:

 

a)  indbefatter programmer for overvågning, sporing og indberetning

 

b)  dækker bjergningsaktiviteter.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne kan også indføre indskudsrefusionsordninger for at tilskynde til, at gamle, forsømte eller ustabile fiskeredskaber tilpasses, således at der tages hensyn til risikoen for utilsigtet tab af fiskeredskaber eller dele heraf.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de finansielle bidrag, der betales af producenter af plastholdige fiskeredskaber i overensstemmelse med deres forpligtelser som følge af producentansvaret, differentieres, navnlig således at der tages hensyn til holdbarhed, mulighed for reparation, genbrug og genanvendelse af de fiskeredskaber, der bringes i omsætning.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  Medlemsstaterne indfører desuden supplerende økonomiske incitamenter for fiskere for at tilskynde dem til at bringe udtjente fiskeredskaber og andet plastaffald, som de indsamler på havet, i land. Medlemsstaterne fjerner alle unødvendige juridiske og økonomiske hindringer for, at fiskere kan indsamle og lande udtjente fiskeredskaber og plast.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  fremme oprettelsen af et offentligt program, der specifikt er rettet mod at fjerne plast og andre genstande fra havbunden

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  indføre et EU-dækkende obligatorisk digitalt indberetningssystem for de enkelte fiskerfartøjers indberetning af fiskeredskaber, der tabes på havet, for at støtte bjergningsforanstaltninger

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Incitamentsordninger

 

1.  I de operationelle programmer, der finansieres af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), indføjer medlemsstaterne finansiel støtte til udarbejdelsen af en handlingsplan i samarbejde med producentorganisationer, rederiforeninger, offentlige myndigheder, miljøbeskyttelsesorganisationer og hele den berørte sektor. Heri skal indgå foranstaltninger til genindvinding af affald og redskaber fra havet samt forbedring af infrastrukturen til og processerne for affaldshåndtering på skibe og i havne.

 

2.  Medlemsstaterne indfører en ordning i havnene for aflevering, genanvendelse og returnering af fiskenet, der skal indgå i handlingsplanen, der udarbejdes i henhold til stk. 1.

 

3.  Medlemsstaterne indfører en ordning i havnene til kontrol og registrering af net i havnene, der skal indgå i handleplanen, der udarbejdes i henhold til stk. 1.

 

4.  Medlemsstaterne udformer støttemekanismer til FoU til udvikling af fiskenet, der er lettere at spore og mindre forurenende, i form af incitamentsforanstaltninger til virksomheder, der fremstiller fiskeredskaber. Dette omfatter investeringer i udvikling af nye materialer med lavere miljøpåvirkning.

Begrundelse

Som det fremgår af betragtning 16, er der brug for incitamenter for operatørerne med henblik på at fremme en kultur, hvor havmiljøet beskyttes, for gradvis at reducere mængden af havaffald og undgå tab af fiskenet i havet.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9b

 

Passivt fisket affald

 

1.  Medlemsstaterne vedtager proportionale nationale planer for at sikre, at alle havne, som fiskerfartøjer kan anløbe, undtagen små ubemandede havne og fjerntliggende havne, navnlig på fjerntliggende øer, er i stand til at varetage indsamling og efterfølgende behandling af affald, der fiskes passivt i forbindelse med almindelige fiskeriaktiviteter, for at tilskynde til differentieret indsamling, genbrug og genanvendelse heraf.

 

2.  Disse planer udarbejdes i overensstemmelse med retningslinjerne i OSPAR-kommissionens henstilling 2016/1 om begrænsning af havaffald gennem iværksættelse af fiskeri efter affald-initiativer.

 

3.  Ud over de ressourcer, der stilles til rådighed af EHFF, kan medlemsstaterne oprette og drive en national fond til støtte af indsamlingen af affald, der fiskes passivt af fiskerfartøjer. Midlerne kan anvendes til at sikre gennemførelsen af fiskeri efter affald-initiativer, herunder tilrådighedsstillelse af faciliteter til opbevaring af affald om bord på fartøjer, overvågning af passivt fisket affald, uddannelse, fremme af frivillig deltagelse i initiativet, omkostninger ved behandlingen af affaldet samt til det personale, der er nødvendigt for at sikre gennemførelsen af disse ordninger.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på at oplyse forbrugerne af de engangsplastprodukter, der er opført i Del G i bilaget, og fiskeredskaber, der indeholder plast, om følgende:

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på at oplyse alle relevante aktører, særligt forbrugerne af de engangsplastprodukter, der er opført i Del G i bilaget, og fiskeredskaber, der indeholder plast, fiskerisektoren og fiskersamfundene, om følgende:

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de tilgængelige genanvendelsessystemer og affaldshåndteringsmuligheder for de produkter og fiskeredskaber, der indeholder plast, samt bedste praksis for forsvarlig affaldshåndtering, der er udført i henhold til artikel 13 i direktiv 2008/98/EF

a)  tilgængeligheden af brugbare alternativer, genanvendelsessystemer og affaldshåndteringsmuligheder for de produkter og fiskeredskaber, der indeholder plast, samt bedste praksis for forsvarlig affaldshåndtering, der er udført i henhold til artikel 13 i direktiv 2008/98/EF

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  der iværksættes programmer til oplysning om plastaffaldets og mikroplastaffaldets påvirkning af de marine økosystemer og til at forhindre, at det når ud i havet

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer, at der er vejledning til rådighed for alle de relevante aktører, navnlig aktører inden for fiskerisektoren, så de kan træffe de nødvendige foranstaltninger til at nedbringe affald fra fiskeredskaber, der indeholder plast.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysninger om overvågning af gennemførelsen

Oplysninger om overvågning af gennemførelsen og rapporteringskrav

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  skøn over mængden af havaffald, der stammer fra produkter, som er omfattet af dette direktiv, med henblik på at overvåge virkningerne af de trufne foranstaltninger

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne meddeler for hvert kalenderår Kommissionen dataene for markedsførte plastholdige fiskeredskaber og for udtjente fiskeredskaber, der er indsamlet og behandlet. Dataene meddeles i overensstemmelse med det format, der fastlægges af Kommissionen, jf. stk. 4.

 

Første rapporteringsperiode begynder det første fulde kalenderår efter vedtagelsen af gennemførelsesretsakten, der fastlægger formatet for rapporteringen, jf. stk. 4.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger formatet for datasættet, oplysninger og data, der er omhandlet i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2.

4.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger formatet for datasættet, oplysninger og data, der er omhandlet i stk. 1 og 3a. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  der er sket en tilstrækkelig forbedring af genanvendelsesgraden for fiskeredskaber, og om det er nødvendigt at indføre kvantitative mål for at sikre tilstrækkelige fremskridt fremover

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  det er muligt at fastlægge bindende kvantitative EU-mål for genanvendelse af plastholdige fiskeredskaber

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  der er sket tilstrækkelige videnskabelige og tekniske fremskridt, og der er udviklet kriterier eller en standard for bionedbrydelighed i havmiljøet for engangsplastprodukter, der er omfattet af dette direktiv, og deres substitutionsprodukter til engangsbrug, for at fastslå hvilke produkter der ikke længere skal underlægges markedsføringsrestriktioner, hvor det er relevant.

c)  der er sket tilstrækkelige videnskabelige og tekniske fremskridt, og der er udviklet kriterier eller en standard for bionedbrydelighed i havmiljøet for engangsplastprodukter og plastholdige fiskeredskaber, der er omfattet af dette direktiv, og deres substitutionsprodukter for at fastslå hvilke produkter der ikke længere skal underlægges markedsføringsrestriktioner, hvor det er relevant.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

Referencer

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Renata Briano

14.6.2018

Behandling i udvalg

20.6.2018

29.8.2018

 

 

Dato for vedtagelse

24.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, John Flack, Francisco José Millán Mon, Nils Torvalds

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Howarth

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Norbert Erdős, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ole Christensen, John Howarth, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

0

-

 

 

3

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

Referencer

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Dato for høring af EP

28.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

5.7.2018

ITRE

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

PECH

11.6.2018

 

JURI

11.6.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

JURI

24.9.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Frédérique Ries

7.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

29.8.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

10

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Peter Jahr, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Kati Piri

Dato for indgivelse

11.10.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

-

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, György Hölvényi, Giovanni La Via, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Renate Sommer

S&D

Nicola Caputo

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Julia Reid

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 22. oktober 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik