ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

11.10.2018 - (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Frédérique Ries


Διαδικασία : 2018/0172(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0317/2018

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0340),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0218/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0317/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η υψηλή λειτουργικότητα και το σχετικά χαμηλό κόστος της πλαστικής ύλης σημαίνει ότι αυτό το υλικό είναι ολοένα και περισσότερο πανταχού παρόν στην καθημερινή ζωή. Η αυξανόμενη χρήση του σε εφαρμογές βραχείας διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα σχετικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία32, η Επιτροπή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες33 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η σταθερή αύξηση της παραγωγής πλαστικών αποβλήτων και η διαφυγή τους στο περιβάλλον μας, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί ένας πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής για τις πλαστικές ύλες.

(1)  Η υψηλή λειτουργικότητα και το σχετικά χαμηλό κόστος της πλαστικής ύλης σημαίνει ότι αυτό το υλικό είναι ολοένα και περισσότερο πανταχού παρόν στην καθημερινή ζωή. Η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών υλών έχει αυξηθεί κατακόρυφα και το 2017 έφτασε τους 348 εκατομμύρια τόνους. Το ευρωπαϊκό μερίδιο της εν λόγω παραγωγής αντιπροσώπευε ποσοστό 18,5 % (64,4 εκατομμύρια τόνοι, ποσότητα που συνιστά αύξηση 3,4 % σε σύγκριση με την παραγωγή του προηγούμενου έτους). Η αυξανόμενη χρήση του σε εφαρμογές βραχείας διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα σχετικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, η Επιτροπή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η σταθερή αύξηση της παραγωγής πλαστικών αποβλήτων και η διαφυγή τους στο περιβάλλον μας, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί ένας πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής για τις πλαστικές ύλες και να μειωθεί η συνολική ποσότητα πλαστικών υλών στο περιβάλλον. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες αποτελεί ένα μικρό πρώτο βήμα προς τη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας που θα βασίζεται στη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση όλων των πλαστικών προϊόντων.

__________________

__________________

32 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» [COM(2015) 0614 final].

 

33 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)28 final].

 

Αιτιολόγηση

Παρόλο που αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της και ηγετικό ρόλο διεθνώς στην καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Οι πλαστικές ύλες διαδραματίζουν χρήσιμο ρόλο στην οικονομία και έχουν σημαντικές εφαρμογές σε πολλούς τομείς. Ειδικότερα, οι πλαστικές ύλες χρησιμοποιούνται στη συσκευασία (40 %) και στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών (20 %). Σημαντική είναι επίσης η χρήση πλαστικών υλών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας. Ωστόσο, λόγω των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, την υγεία και την οικονομία, απαιτείται η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για την αποτελεσματική μείωση των εν λόγω σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων, μεταξύ άλλων με τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά συγκεκριμένων προϊόντων μίας χρήσης για τα οποία υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες πιο κυκλικές εναλλακτικές λύσεις.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι κυκλικές προσεγγίσεις που αποδίδουν προτεραιότητα στα επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα και στα συστήματα επαναχρησιμοποίησης θα οδηγήσουν σε μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και η πρόληψη αυτή βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας των αποβλήτων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι επίσης σύμφωνες με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 12 των Ηνωμένων Εθνών35 για τη διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής.

(2)  Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιδιώκουν πλήρως κυκλικές προσεγγίσεις που αποδίδουν προτεραιότητα στα ασφαλή, μη τοξικά επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες και στα συστήματα επαναχρησιμοποίησης έναντι οποιουδήποτε προϊόντος μίας χρήσης. Όλα τα μέτρα θα πρέπει πρωτίστως να επιδιώκουν τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και να προωθούν την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων καθώς αυτό βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας των αποβλήτων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34. Καθώς κάθε προϊόν μίας χρήσης τείνει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα ή στο περιβάλλον λόγω του σύντομου κύκλου ζωής του, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση CO2 και πολύτιμων πρώτων υλών. Η παρούσα οδηγία θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 12 των Ηνωμένων Εθνών35 για τη διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής.

__________________

__________________

34 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

34 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

35 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

35 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο ζητούμενο είναι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη36. Η Ένωση οφείλει να επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων και να επιδιώξει να αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση συνεργάζεται με εταίρους σε διάφορα διεθνή φόρουμ, όπως η G20, η G7 και ο ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ένωσης προς τον σκοπό αυτό.

(3)  Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. Αυξανόμενες ποσότητες αποβλήτων φθάνουν στους ωκεανούς σε ολόκληρο τον κόσμο και πλήττουν την υγεία των οικοσυστημάτων, σκοτώνοντας ζώα. Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο ζητούμενο είναι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη36. Η Ένωση οφείλει να επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων, με την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων, και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων, και να επιδιώξει να αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση συνεργάζεται με εταίρους σε διάφορα διεθνή φόρουμ, όπως η G20, η G7 και ο ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ένωσης προς τον σκοπό αυτό.

_________________

_________________

36 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

36 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στην Ένωση, το 80-85 % των θαλάσσιων απορριμμάτων, που καταμετρούνται ως απορρίμματα στην παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης να αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών καταναλωτικών προϊόντων ταχείας κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, ανακυκλώνονται σπανίως και συχνά καταλήγουν να πεταχτούν ως απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται στην αγορά δεν συλλέγονται για επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα προκειμένου για τα θαλάσσια απορρίμματα και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και, ενδεχομένως, την ανθρώπινη υγεία και βλάπτουν δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η αλιεία και η ναυτιλία.

(5)  Στην Ένωση, το 80-85 % των θαλάσσιων απορριμμάτων, που καταμετρούνται ως απορρίμματα στην παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης να αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών καταναλωτικών προϊόντων ταχείας κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, ανακυκλώνονται σπανίως και συχνά καταλήγουν να πεταχτούν ως απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των αλιευτικών εργαλείων και των εργαλείων υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην αγορά δεν συλλέγονται για επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, τα αλιευτικά εργαλεία και τα εργαλεία υδατοκαλλιέργειας που περιέχουν πλαστική ύλη, όπως οι κιούρτοι, οι παγίδες, οι πλωτήρες και οι σημαδούρες, τα δίχτυα, τα σκοινιά, οι σπάγκοι και τα νήματα, αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα προκειμένου για τα θαλάσσια απορρίμματα και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα καθώς και την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων, και βλάπτουν δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η αλιεία και η ναυτιλία.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Το Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 25ης Ιουνίου 2018, ενέκρινε συμπεράσματα με θέμα «Υλοποίηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία», υποστηρίζοντας σαφώς τις δράσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για περιορισμό της χρήσης μικροπλαστικών που προστίθενται σκόπιμα στα προϊόντα καθώς και τη χρήση οξοπλαστικών στην Ένωση, και τις δράσεις που προβλέπονται στη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες όσον αφορά την μείωση των μικροπλαστικών από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα ελαστικά αυτοκινήτων και τη διαρροή συσσωματωμάτων πριν από την παραγωγή. Η Ένωση λαμβάνει ήδη μέτρα καθώς υπάρχει μια συνεχιζόμενη διαδικασία στο πλαίσιο του κανονισμού REACH, βάσει της οποίας η Επιτροπή ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων να καταρτίσει έναν φάκελο επιβολής περιορισμών σύμφωνα με το παράρτημα XV όσον αφορά τη χρήση μικροπλαστικών σωματιδίων που προστίθενται σκόπιμα σε καταναλωτικά ή επαγγελματικά προϊόντα κάθε είδους.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη νομοθετήσει στον συγκεκριμένο τομέα, είναι σημαντικό να αναλάβει δράση η ΕΕ, βάσει μιας αξιολόγησης του ECHA, και να προχωρήσει έως το 2020 σε περιορισμό της χρήσης μικροπλαστικών σωματιδίων που προστίθενται σκόπιμα σε καταναλωτικά ή επαγγελματικά προϊόντα.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Η Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το πρόβλημα των μικροπλαστικών και θα πρέπει να ενθαρρύνει όλους τους παραγωγούς να περιορίσουν αυστηρά τα μικροπλαστικά στις συνθέσεις των προϊόντων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στους παραγωγούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ελαστικών, καθώς τα συνθετικά ενδύματα και τα ελαστικά ευθύνονται για το 63 % των μικροπλαστικών που καταλήγουν απευθείας στο υδάτινο περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Παρόλο που τα μικροπλαστικά(δηλαδή κομμάτια πλαστικών με μέγεθος μικρότερο των 5 mm) δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής, ούτε αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένη προσέγγιση στο εν λόγω πρόβλημα δεδομένων των επιπτώσεων των πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων στο περιβάλλον, τη θαλάσσια πανίδα και την ανθρώπινη υγεία.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η υφιστάμενη νομοθεσία40 και τα μέσα πολιτικής της Ένωσης παρέχουν ορισμένες ρυθμιστικές απαντήσεις για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, τα πλαστικά απόβλητα υπόκεινται σε γενικά μέτρα και ποσοτικούς στόχους της Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως ο στόχος ανακύκλωσης των απορριμμάτων από πλαστικές συσκευασίες41 και ο στόχος που εγκρίθηκε πρόσφατα στη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες42, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες έως το 2030. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της εν λόγω νομοθεσίας στα θαλάσσια απορρίμματα δεν είναι επαρκής και υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο φιλοδοξίας μεταξύ των εθνικών μέτρων για την πρόληψη και τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα. Επιπλέον, ορισμένα από τα μέτρα αυτά, και ιδίως οι περιορισμοί εμπορίας για πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, ενδέχεται να δημιουργήσουν φραγμούς στο εμπόριο και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην Ένωση.

(6)  Η κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων εξακολουθεί να έχει καίρια σημασία για την πρόληψη των (θαλάσσιων) απορριμμάτων. Η υφιστάμενη νομοθεσία40 και τα μέσα πολιτικής της Ένωσης παρέχουν ορισμένες ρυθμιστικές απαντήσεις για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, τα πλαστικά απόβλητα υπόκεινται σε γενικά μέτρα και ποσοτικούς στόχους της Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως ο στόχος ανακύκλωσης των απορριμμάτων από πλαστικές συσκευασίες41 και ο στόχος που εγκρίθηκε πρόσφατα στη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες42, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες έως το 2030. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της εν λόγω νομοθεσίας στα θαλάσσια απορρίμματα δεν είναι επαρκής και υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο φιλοδοξίας μεταξύ των εθνικών μέτρων για την πρόληψη και τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα. Επιπλέον, ορισμένα από τα μέτρα αυτά, και ιδίως οι περιορισμοί εμπορίας για πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, ενδέχεται να δημιουργήσουν φραγμούς στο εμπόριο και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην Ένωση.

__________________

__________________

40 Οδηγία 2008/98/ΕΚ, οδηγία 2000/59/ΕΚ, οδηγία 2000/60/ΕΚ, οδηγία 2008/56/ΕΚ και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

40 Οδηγία 2008/98/ΕΚ, οδηγία 2000/59/ΕΚ, οδηγία 2000/60/ΕΚ, οδηγία 2008/56/ΕΚ και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

41 Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10).

41 Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10).

42 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)28 final].

42 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)28 final].

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σημείο εκκίνησης της πρόληψης δημιουργίας απορριμμάτων πρέπει να είναι η κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της συσκευασίας αποτελεί καίριο παράγοντα για την προώθηση μιας πιο βιώσιμης αλυσίδας αξίας. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι σχετικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εργαλείων προγραμματισμού Ε&Α, όπως τα προγράμματα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (δηλαδή το «Ορίζων 2020»), ενόψει του επερχόμενου στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και καινοτομίας για τις πλαστικές ύλες.

Αιτιολόγηση

Η παροχή κατάλληλης στήριξης και πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της συσκευασίας αποτελεί ένα απαραίτητο βήμα προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για να επικεντρωθούν οι προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει μόνον τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα, τα οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 86 % των πλαστικών μίας χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε παραλίες στην Ένωση.

(7)  Για να επικεντρωθούν οι προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει μόνον τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα καθώς και τα αλιευτικά εργαλεία. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από μέτρα δυνάμει της παρούσας οδηγίας εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 86 % των πλαστικών μίας χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε παραλίες στην Ένωση.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική παράγραφος 7α (νέα):

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που θεωρούνται συσκευασίες όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/EK.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία μια διευκρίνιση όσον αφορά τις πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης που καλύπτονται από την οδηγία 94/62/ΕΚ.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Στην έκθεση επανεξέτασης της Επιτροπής θα πρέπει να επισημαίνεται αν μπορεί να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής στα προϊόντα μίας χρήσης εν γένει.

Αιτιολόγηση

Στην επανεξέταση θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης μιας σαφούς και συνεκτικής προσέγγισης για τα προϊόντα μίας χρήσης που να λαμβάνει υπόψη τις αρχές του κύκλου ζωής.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ)   Μπορεί να είναι σημαντικές σε τοπική ή περιφερειακή κλίμακα η χερσαία ρύπανση και η μόλυνση του εδάφους από πλαστικά μεγαλύτερου μεγέθους και από τα προκύπτοντα θραύσματα ή μικροπλαστικά. Σε τοπική κλίμακα, αυτό το φαινόμενο μπορεί να είναι σημαντικό λόγω της εντατικής χρήσης πλαστικών προϊόντων στη γεωργία. Για να μειωθούν οι επιπτώσεις των πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον και στην υγεία ανθρώπων και ζώων πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος η ρύπανση με πλαστικές ύλες που προέρχεται από γεωργικές εκτάσεις.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Τα πλαστικά προϊόντα θα πρέπει να κατασκευάζονται λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη τη διάρκεια ζωής τους. Ο οικολογικός σχεδιασμός των πλαστικών προϊόντων θα πρέπει να λαμβάνει πάντα υπόψη το στάδιο της παραγωγής, την ανακυκλωσιμότητα και, ενδεχομένως, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του προϊόντος. Οι παραγωγοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται, ανάλογα με την περίπτωση, να χρησιμοποιούν ένα μοναδικό πολυμερές ή συμβατά πολυμερή για την κατασκευή των προϊόντων τους, ώστε να απλουστεύεται η διαλογή και να βελτιώνεται η ανακυκλωσιμότητά τους, ιδίως στην περίπτωση των πλαστικών συσκευασιών.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου να οριστεί σαφώς το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, πρέπει να οριστεί ο όρος «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης». Ο ορισμός θα πρέπει να αποκλείει τα πλαστικά προϊόντα που μελετώνται, σχεδιάζονται και διατίθενται στην αγορά για να ολοκληρώνουν έναν ελάχιστο αριθμό διαδρομών ή επιστροφών εντός του κύκλου ζωής τους, επαναπληρούμενα ή επαναχρησιμοποιούμενα για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί.

(9)  Προκειμένου να οριστεί σαφώς το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, πρέπει να οριστεί ο όρος «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης». Ο ορισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα προϊόντα μίας χρήσης τα οποία κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη και τα οποία μελετώνται, σχεδιάζονται ή διατίθενται στην αγορά για να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά για σύντομο χρονικό διάστημα πριν από την απόρριψή τους και, συνεπώς, θα πρέπει να αποκλείει τα πλαστικά προϊόντα που μελετώνται, σχεδιάζονται και διατίθενται στην αγορά για να ολοκληρώνουν πολλαπλές διαδρομές ή επαναλαμβανόμενες χρήσεις εντός του κύκλου ζωής τους, επαναπληρούμενα ή επαναχρησιμοποιούμενα για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Διατηρώντας την αξία των προϊόντων και των υλικών όσο το δυνατόν περισσότερο και δημιουργώντας λιγότερα απόβλητα, η οικονομία της Ένωσης μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική, μειώνοντας παράλληλα την πίεση στους πολύτιμους πόρους και το περιβάλλον.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα ή περισσότερα μέτρα, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η ύπαρξη κατάλληλων και περισσότερο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, το αν είναι εφικτή η αλλαγή των τρόπων κατανάλωσης, καθώς και ο βαθμός στον οποίο καλύπτονται ήδη από υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης.

(10)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα ή περισσότερα μέτρα, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η ύπαρξη κατάλληλων και περισσότερο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, λαμβανομένων υπόψη των αρχών του κύκλου ζωής, το αν είναι εφικτή η αλλαγή των τρόπων κατανάλωσης, καθώς και ο βαθμός στον οποίο καλύπτονται ήδη από υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό τα μέτρα αυτά να βελτιώνουν το συνολικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του κύκλου ζωής.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και η κατανάλωση των περισσότερων τέτοιων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή και να προωθηθούν προσπάθειες για πιο βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, η πληροφόρηση των καταναλωτών ή οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα44.

(11)  Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και η κατανάλωση των περισσότερων τέτοιων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή και να προωθηθούν προσπάθειες για ασφαλείς και βιώσιμες λύσεις, θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη φιλόδοξης και σταθερής μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων, όπως συμβαίνει για τις πλαστικές σακούλες δυνάμει της οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43α, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 της οδηγίας 94/62/EK και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, η πληροφόρηση των καταναλωτών ή οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα44. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε περιέκτες τροφίμων που πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια: τα εν λόγω τρόφιμα προορίζονται για άμεση κατανάλωση, για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, και για κατανάλωση από το δοχείο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξα τα εν λόγω μέτρα, τα οποία θα πρέπει να είναι αναλογικά προς τη σοβαρότητα του κινδύνου δημιουργίας απορριμμάτων τον οποίο συνεπάγονται τα διάφορα προϊόντα και οι διάφορες χρήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν εθνικούς στόχους για να ποσοτικοποιήσουν τα αποτελέσματα των μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη της φιλόδοξης και σταθερής μείωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση προϊόντων τα οποία είναι κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις και τα οποία, αφού γίνουν απόβλητα, είναι κατάλληλα για προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των προϊόντων σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, μεταξύ άλλων όταν βρίσκονται στο θαλάσσιο περιβάλλον, και να τηρούν την ιεραρχία των αποβλήτων.

___________________

___________________

 

43α Οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (ΕΕ L 115 της 6.5.2015, σ. 11).

44 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, 30.4.2004, σ.1-54), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή και με άλλες συναφείς νομοθεσίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και τη σήμανση (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4-17).

44 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, 30.4.2004, σ.1-54), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή και με άλλες συναφείς νομοθεσίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και τη σήμανση (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4-17).

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Τα φίλτρα προϊόντων καπνού κατέχουν τη δεύτερη θέση μεταξύ των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απορρίπτονται συχνότερα στο περιβάλλον. Παρόλο που το μερίδιο αγοράς των φίλτρων κυτταρίνης φυτικής προέλευσης για προϊόντα καπνού φαίνεται να αυξάνεται, η δυνατότητα αποδοχής των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων δεν είναι σαφής. Επιπρόσθετα, ο τεράστιος αντίκτυπος των προϊόντων καπνού με φίλτρο στο περιβάλλον δεν μπορεί να αγνοηθεί καθώς τα εν λόγω φίλτρα μπορούν να διασπαστούν σε μικρότερα πλαστικά σωματίδια. Τα χρησιμοποιημένα φίλτρα καπνού περιέχουν επίσης πολλές χημικές ουσίες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον, εκ των οποίων τουλάχιστον 50 είναι γνωστά καρκινογόνα για τον άνθρωπο, καθώς και βαρέα μέταλλα, που μπορεί να διαρρεύσουν από το φίλτρο και να βλάψουν το γύρω χερσαίο, ατμοσφαιρικό και θαλάσσιο περιβάλλον. Για να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν τα απόβλητα μετά την κατανάλωση, είναι αναγκαίο ένα ευρύ φάσμα μέτρων για τα προϊόντα καπνού με φίλτρο, που ποικίλλουν από τη μείωση των φίλτρων μίας χρήσης που περιέχουν πλαστική ύλη έως τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού ώστε να εξασφαλίζεται η υπεύθυνη διάθεση και να καλύπτεται το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων. Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του σημαντικού κόστους συλλογής και διαλογής που επωμίζονται σήμερα οι φορολογούμενοι, τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων και το κόστος κατάλληλων υποδομών συλλογής αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να δημιουργήσουν κίνητρα για μια αλυσίδα ανάκτησης αποτσίγαρων προκειμένου να αφαιρείται η οξεϊκή κυτταρίνη, η πλαστική ύλη που αποτελεί το 60 % της σύνθεσης των φίλτρων τσιγάρων, και στη συνέχεια να μετατρέπεται σε νέα πλαστικά αντικείμενα.

Αιτιολόγηση

Thrown on the roadways, a cigarette butt takes up to ten or twelve years to deteriorate. Very volatile, it also regularly ends up in the rivers it contributes to polluting. In this regard, it is very appropriate to extend the polluter-pays principle to cigarette manufacturers that put on the market products whose waste is very difficult to recycle. According to figures provided by the European Commission, tobacco product filters are the second most polluting single use plastic items, after plastic bottles that contribute to marine litter. As the only provisions in the Commission proposal dealing with tobacco manufacturers are extended responsibility and awareness raising measures, the rapporteur wants to go further and suggests a wide range of measures such as consumption reduction targets for tobacco product filters.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να απαγορεύσουν τη διάθεσή τους στην αγορά της Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η χρήση των διαθέσιμων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και καινοτόμων λύσεων για πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, εναλλακτικές επιλογές επαναχρησιμοποίησης και αντικατάσταση υλικών.

(12)  Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να απαγορεύσουν τη διάθεσή τους στην αγορά της Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η χρήση των άμεσα διαθέσιμων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που συμμορφώνονται με τα υφιστάμενα πρότυπα και το δίκαιο της Ένωσης, καθώς και καινοτόμων λύσεων για πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, εναλλακτικές επιλογές επαναχρησιμοποίησης και αντικατάσταση υλικών, σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/EΚ. Οι περιορισμοί εμπορίας που εισάγονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτουν επίσης προϊόντα από οξοδιασπώμενο πλαστικό, καθώς αυτός ο τύπος πλαστικού δεν βιοαποδομείται κατά τρόπο κατάλληλο, και, συνεπώς, συμβάλλει στη ρύπανση από μικροπλαστικά στο περιβάλλον, δεν είναι λιπασματοποιήσιμο, επηρεάζει αρνητικά την ανακύκλωση των συμβατικών πλαστικών και δεν παρέχει αποδεδειγμένα όφελος για το περιβάλλον. Λόγω του υψηλού επιπολασμού απορριμμάτων από πολυστυρένιο στο θαλάσσιο περιβάλλον και της διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων, θα πρέπει επίσης να περιοριστούν οι περιέκτες τροφίμων και ποτών μίας χρήσης που κατασκευάζονται από διογκωμένο πολυστυρένιο.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Όσον αφορά τα πλαστικά πιάτα και μαχαιροπίρουνα, ακόμα και αν επίσης υφίστανται κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, όπου αιτιολογείται δεόντως και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι για τη συνέχεια της παροχής ορισμένων κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η τροφοδοσία σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί περιορισμένη παράταση για την εφαρμογή της απαγόρευσης διάθεσής τους στην αγορά της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Με στόχο να επιτευχθεί συμβιβασμός, η εισηγήτρια διατηρεί ασφαλώς το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ως έχει, ιδίως όσον αφορά τον κατάλογο των προϊόντων που υπόκεινται σε απαγόρευση, αλλά προβλέπει διετή περίοδο σταδιακής κατάργησης των πλαστικών πιάτων και μαχαιροπίρουνων έως το 2023. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της παροχής ορισμένων κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η τροφοδοσία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β)  Η οδηγία 94/62/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2015/720 προέβλεπε την απαίτηση να προβεί η Επιτροπή σε νομοθετική επανεξέταση μέχρι τις 27 Μαΐου του 2017 σχετικά με μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, με βάση τις επιπτώσεις του κύκλου ζωής. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει πραγματοποιήσει την εν λόγω επανεξέταση. Δεδομένου ότι οι εν λόγω πλαστικές σακούλες είναι ιδιαίτερα πιθανό να απορριφθούν και συμβάλλουν στη δημιουργία θαλάσσιων απορριμμάτων, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν μέτρα για τον περιορισμό της διάθεσής τους στην αγορά με εξαίρεση τις χρήσεις που είναι απολύτως αναγκαίες. Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς δεν θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά ως συσκευασίες χύδην τροφίμων παρά μόνο όταν απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή για τη συσκευασία νωπών χύδην τροφίμων, όπως το ωμό κρέας, τα ψάρια ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Για τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω περιορισμός εμπορίας, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/720.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12γ)  Τα μέτρα που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία τα οποία προωθούν τη χρήση μη πλαστικών εναλλακτικών λύσεων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαλούν αύξηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στο κλίμα, λ.χ. επιπλέον εκπομπές CO2 ή εκμετάλλευση πολύτιμων πόρων. Αν και πολλές από τις εναλλακτικές λύσεις που δεν αποτελούνται από πλαστικές ύλες κατασκευάζονται από φυσικούς πόρους και αναμένεται να προέρχονται από τη βιοοικονομία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτών των υλικών. Όσον αφορά την ιεραρχία των αποβλήτων, τα μέτρα που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία και η εφαρμογή τους θα πρέπει πάντα να δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη ή τη μετάβαση σε επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα παρά σε άλλες εναλλακτικές λύσεις μίας χρήσης, ακόμη κι αν δεν κατασκευάζονται από πλαστικές ύλες.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Τα καπάκια και τα καλύμματα των οποίων σημαντικό τμήμα αποτελείται από πλαστική ύλη, από δοχεία ποτών, συγκαταλέγονται στα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα ως απορρίμματα στις παραλίες της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι περιέκτες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα πρέπει να επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού προϊόντος ώστε να μειώνεται σημαντικά η διαφυγή καπακιών και καλυμμάτων των περιεκτών ποτών στο περιβάλλον. Για τους περιέκτες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα και συσκευασίες μίας χρήσης, η απαίτηση αυτή αποτελεί προσθήκη στις βασικές απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση και την επαναχρησιμοποιήσιμη και ανακτήσιμη, συμπεριλαμβανομένης της ανακυκλώσιμης, φύση της συσκευασίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 94/62/ΕΟΚ. Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την απαίτηση σχεδιασμού προϊόντος και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι ανάγκη να εκπονηθεί ένα εναρμονισμένο πρότυπο που θα εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45 και η συμμόρφωση με το εν λόγω πρότυπο θα πρέπει να αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για την εκπόνηση του εναρμονισμένου προτύπου και για την προσαρμογή των αλυσίδων παραγωγής των κατασκευαστών σε σχέση με την εφαρμογή της απαίτησης σχεδιασμού προϊόντος.

(13)  Τα καπάκια και τα καλύμματα που αποτελούνται από πλαστική ύλη, από δοχεία ποτών, συγκαταλέγονται στα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα ως απορρίμματα στις παραλίες της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι περιέκτες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα πρέπει να επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού προϊόντος ώστε να μειώνεται σημαντικά η διαφυγή καπακιών και καλυμμάτων των περιεκτών ποτών στο περιβάλλον και να αυξάνονται οι ποσότητες που ανακυκλώνονται. Για τους περιέκτες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα και συσκευασίες μίας χρήσης, η απαίτηση αυτή αποτελεί προσθήκη στις βασικές απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση και την επαναχρησιμοποιήσιμη και ανακτήσιμη, συμπεριλαμβανομένης της ανακυκλώσιμης, φύση της συσκευασίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 94/62/ΕΟΚ. Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την απαίτηση σχεδιασμού προϊόντος και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι ανάγκη να εκπονηθεί ένα εναρμονισμένο πρότυπο που θα εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45 και η συμμόρφωση με το εν λόγω πρότυπο θα πρέπει να αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για την εκπόνηση του εναρμονισμένου προτύπου και για την προσαρμογή των αλυσίδων παραγωγής των κατασκευαστών σε σχέση με την εφαρμογή της απαίτησης σχεδιασμού προϊόντος. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η κυκλική χρήση των πλαστικών υλών, θα πρέπει να διαφυλαχθεί η υιοθέτηση των ανακυκλωμένων υλικών από την αγορά. Είναι επομένως σκόπιμο να θεσπιστεί απαίτηση για υποχρεωτική ελάχιστη περιεκτικότητα ανακυκλωμένης πλαστικής ύλης σε ορισμένα προϊόντα.

___________________

___________________

45 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).

45 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Στο πλαίσιο της επανεξέτασης που θα διενεργηθεί δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 5 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις σχετικές ιδιότητες των διαφόρων υλικών συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των σύνθετων υλικών, με βάση αξιολογήσεις του κύκλου ζωής τους, εξετάζοντας ιδίως την πρόληψη και τον σχεδιασμό για κυκλικότητα.

Αιτιολόγηση

Solutions for attaching caps and lids to the bottles of carbonated drinks are not yet available on the market, given the specific requirements, including consumer safety, for the closures of such drinks. Additional time should therefore be given for the technical development of such solutions. The transition time should be long enough to allow for the development of the European standard as set out in this Article, and for a lead-in time to adopt production lines. Work on the European standard should start without any delay. In order to support the uptake of secondary raw materials and the functioning of the circular economy, a minimum level of recycled content should be established. Many players in the food and drinks sector have already committed to produce plastic bottles containing at least 25% of recycled plastics. It is important to support this commitment taken by the industry, which is directly involved in the overall solution to the major problem of marine litter. The changes to Article 6(1) and 6(2) are technical and aim at clarifying the scope of the Article.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Η παρουσία επικίνδυνων χημικών ουσιών σε σερβιέτες, ταμπόν και εξαρτήματα εφαρμογής ταμπόν θα πρέπει να αποφευχθεί προς το συμφέρον της υγείας των γυναικών. Ομοίως, η προσβασιμότητα λύσεων πολλαπλής χρήσης και πιο οικονομικά βιώσιμων είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης πρόσβαση των γυναικών στην κοινωνική ζωή.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει να ελέγχει τη σύλληψη της προτεινόμενης σήμανσης με αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της και η σαφής κατανόησή της.

(14)  Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Η απόρριψη μέσω υπονόμων μπορεί επιπρόσθετα να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές ζημίες στα αποχετευτικά δίκτυα φράσσοντας τις αντλίες και τους αγωγούς. Στην περίπτωση των συγκεκριμένων προϊόντων, συχνά υπάρχει σημαντική έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα υλικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών και την κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Ως εκ τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης και σε μέτρα ευαισθητοποίησης. Η σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται, τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης, την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν και την ανακυκλωσιμότητα του προϊόντος. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει να ελέγχει το πώς γίνεται αντιληπτή η προτεινόμενη σήμανση με αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι αποτελεσματική, σαφώς κατανοητή, και όχι παραπλανητική, και θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες εθελοντικές συμφωνίες. Όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία, θα πρέπει να ισχύουν οι απαιτήσεις σήμανσης που θεσπίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Τα κράτη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του FAO σχετικά με τη σήμανση των αλιευτικών εργαλείων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να ενημερώσει τους καταναλωτές για τις ζημιές που προκαλούνται στα αποχετευτικά δίκτυα από προϊόντα τα οποία έχουν διατεθεί ακατάλληλα στο περιβάλλον, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 10.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής απορριμμάτων καθώς και το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους απορριμμάτων.

(15)  Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για την κάλυψη του αναγκαίου κόστους διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής απορριμμάτων καθώς και το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους απορριμμάτων και την καταπολέμηση της ανάρμοστης συμπεριφοράς των καταναλωτών. Το εν λόγω κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος που απαιτείται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και θα πρέπει να καθορίζεται με διαφάνεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων. Το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων θα πρέπει να είναι αναλογικό και να βασίζεται σε σαφείς στόχους που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8α παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να ορίζουν το πεδίο εφαρμογής και την κλίμακα των δραστηριοτήτων περισυλλογής που καλύπτονται από το σύστημα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού σύμφωνα με τις σχετικές υποχρεώσεις σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και θαλάσσιων απορριμμάτων που προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν για παράδειγμα την πρόληψη δημιουργίας και τη συλλογή απορριμμάτων στους δρόμους, τις αγορές και άλλους δημόσιους χώρους και κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων αλλά δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών καθαρισμού των θαλασσών και των ωκεανών, για τις οποίες δεν είναι αρμόδιες οι δημόσιες αρχές.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Τα οικονομικά κίνητρα είναι σε θέση να επηρεάσουν τις επιλογές των καταναλωτών, να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν συγκεκριμένες καταναλωτικές συνήθειες και, επομένως, να χρησιμοποιηθούν ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάντη για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών υλών στο περιβάλλον.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η μεγάλη ποσότητα πλαστικών υλών από εγκαταλελειμμένα, απολεσθέντα και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη δείχνει ότι οι υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις46 δεν προβλέπουν επαρκή κίνητρα για την επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων στην ξηρά για συλλογή και επεξεργασία. Το σύστημα έμμεσων τελών που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία απομακρύνει τα κίνητρα των πλοίων να εκφορτώσουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα και διασφαλίζει το δικαίωμα παράδοσης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να συμπληρωθεί με περαιτέρω οικονομικά κίνητρα για τους αλιείς να φέρουν τα απόβλητα από τα αλιευτικά τους εργαλεία στην ξηρά, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ενδεχόμενη αύξηση των έμμεσων τελών αποβλήτων που πρέπει να καταβληθούν. Δεδομένου ότι τα πλαστικά εξαρτήματα των αλιευτικών εργαλείων έχουν υψηλές δυνατότητες ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη, ώστε να διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή αλιευτικών εργαλείων και να χρηματοδοτηθεί η υγιής διαχείριση των αποβλήτων αυτών των αλιευτικών εργαλείων, ιδίως η ανακύκλωση.

(16)  Η μεγάλη ποσότητα πλαστικών υλών από εγκαταλελειμμένα, απολεσθέντα και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη δείχνει ότι οι υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις46 δεν προβλέπουν επαρκή κίνητρα για την επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων στην ξηρά για συλλογή και επεξεργασία. Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, εάν τα απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία δεν μπορούν να ανασυρθούν, ο πλοίαρχος του σκάφους οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη παρακολούθηση, τα δεδομένα που αφορούν τα απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία θα πρέπει να συλλέγονται και καταγράφονται από τα κράτη μέλη και να διαβιβάζονται ετησίως στην Επιτροπή. Το σύστημα έμμεσων τελών που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία απομακρύνει τα κίνητρα των πλοίων να εκφορτώσουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα και διασφαλίζει το δικαίωμα παράδοσης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να συμπληρωθεί με περαιτέρω οικονομικά κίνητρα για τους αλιείς να φέρουν τα απόβλητα από τα αλιευτικά τους εργαλεία στην ξηρά, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ενδεχόμενη αύξηση των έμμεσων τελών αποβλήτων που πρέπει να καταβληθούν. Δεδομένου ότι τα πλαστικά εξαρτήματα των αλιευτικών εργαλείων έχουν υψηλές δυνατότητες ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη, ώστε να διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή αλιευτικών εργαλείων και να χρηματοδοτηθεί η υγιής διαχείριση των αποβλήτων αυτών των αλιευτικών εργαλείων, ιδίως η ανακύκλωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την προσαρμογή των χρηματοδοτικών συνεισφορών που καταβάλλουν οι παραγωγοί αλιευτικών εργαλείων τα οποία περιέχουν πλαστικές ύλες στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από την ευθύνη του παραγωγού, ιδίως για να λαμβάνεται υπόψη η ανθεκτικότητα, η δυνατότητα επισκευής, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και η ανακυκλωσιμότητα των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων.

___________________

___________________

46 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, οδηγία 2000/59/ΕΚ και οδηγία 2008/98/ΕΚ.

46 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, οδηγία 2000/59/ΕΚ και οδηγία 2008/98/ΕΚ.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν, να αξιολογούν, να συλλέγουν και να ανακυκλώνουν αλιευτικά εργαλεία προκειμένου να επιτυγχάνουν τους ποσοτικούς στόχους συλλογής και ανακύκλωσης αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη οι οποίοι ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Το πρόβλημα των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων θα πρέπει να εξεταστεί στα στρατηγικά σχέδια της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να θεσπίσει ένα πρότυπο για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης σε σχέση με τα πλαστικά απόβλητα, ως νέο στοιχείο ενισχυμένης αιρεσιμότητας σε μεσοπρόθεσμη βάση, έως το 2023. Σύμφωνα με τη νέα απαίτηση πολλαπλής συμμόρφωσης, οι γεωργοί θα υποχρεούνται να συνεργάζονται με εγκεκριμένη επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων για τη συλλογή και την ανακύκλωση των πλαστικών και να τηρούν αποδεικτικά στοιχεία της ορθής διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων.

Αιτιολόγηση

Παρόμοια απαίτηση υπάρχει και στους κανονισμούς για τη διαχείριση των αποβλήτων του 2006 (Αγγλία και Ουαλία, 2005 στη Σκωτία). Η εν λόγω απαίτηση επεκτείνει τους ελέγχους διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία. Μια από τις μεγάλες αλλαγές ήταν ότι καταργήθηκε η πρακτική της καύσης ή της ταφής γεωργικών πλαστικών, συμπεριλαμβανομένων σπάγκων δεσίματος, μεμβρανών ενσίρωσης, δοχείων ψεκασμού, σάκων λιπασμάτων και σπόρων. Επίσης, οι γεωργοί υποχρεούνται να συνεργάζονται με εγκεκριμένη και ευυπόληπτη επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων για τη συλλογή και την ανακύκλωση πλαστικών και άλλων αποβλήτων.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη και άλλες ακατάλληλες μορφές διάθεσης που οδηγούν σε θαλάσσια απορρίμματα που περιέχουν πλαστική ύλη, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις καταλληλότερες διαθέσιμες επιλογές διάθεσης αποβλήτων και/ή τις επιλογές διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται, τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρακτικών κακής διάθεσης καθώς και σχετικά με την περιεκτικότητα σε πλαστική ύλη ορισμένων πλαστικών προϊόντων και αλιευτικών εργαλείων μίας χρήσης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα ευαισθητοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στους καταναλωτές. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο που να ενθαρρύνει τη χρήση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα μέτρα που είναι τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με τη φύση του προϊόντος ή τη χρήση του. Οι παραγωγοί πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης ως μέρος της υποχρέωσής τους για διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.

(18)  Προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη και άλλες ακατάλληλες μορφές διάθεσης που οδηγούν σε θαλάσσια απορρίμματα που περιέχουν πλαστική ύλη, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις καταλληλότερες διαθέσιμες επιλογές διάθεσης αποβλήτων και/ή τις επιλογές διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται, τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρακτικών κακής διάθεσης καθώς και σχετικά με την περιεκτικότητα σε πλαστική ύλη ορισμένων πλαστικών προϊόντων και αλιευτικών εργαλείων μίας χρήσης, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά ως προς την κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα ευαισθητοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στους καταναλωτές. Στις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο αντίκτυπος της ακατάλληλης διάθεσης αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο που να ενθαρρύνει τη χρήση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα μέτρα που είναι τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με τη φύση του προϊόντος ή τη χρήση του. Η καταπολέμηση της δημιουργίας απορριμμάτων αποτελεί κοινή προσπάθεια των αρμόδιων αρχών, των παραγωγών και των καταναλωτών. Οι παραγωγοί πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης ως μέρος της υποχρέωσής τους για διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. Οι παραγωγοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν την ισχύ τους στην αγορά για να προωθήσουν και να προαγάγουν τη βιώσιμη και κυκλική κατανάλωση και χρήση των προϊόντων.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Η Επιτροπή οφείλει, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, να συνδράμει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων για τη μείωση της διασποράς αλιευτικών εργαλείων στη θάλασσα, μεταξύ άλλων μέσω επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Οι προσπάθειες είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν εκστρατείες και προγράμματα ευαισθητοποίησης σχετικά με τις επιπτώσεις των εν λόγω αποβλήτων στα θαλάσσια οικοσυστήματα, έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής βιοαποδομήσιμων/λιπασματοποιήσιμων αλιευτικών εργαλείων, εκπαιδευτικά προγράμματα για τους αλιείς και ειδικά δημόσια προγράμματα για την απομάκρυνση των πλαστικών και άλλων αντικειμένων από τον θαλάσσιο πυθμένα.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Οι φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής συλλογής και στη χαμηλή συμμετοχή των καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα. Είναι αναγκαίο να προωθηθούν αποτελεσματικότερα συστήματα χωριστής συλλογής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ένας ελάχιστος στόχος χωριστής συλλογής για τις φιάλες ποτών που αποτελούν πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν αυτόν τον ελάχιστο στόχο θέτοντας στόχους χωριστής συλλογής για φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στο πλαίσιο των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού ή θεσπίζοντας συστήματα επιστροφής της εγγύησης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνουν κατάλληλο. Αυτό θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής, στην ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού και στην ποιότητα των ανακυκλούμενων υλικών, προσφέροντας ευκαιρίες για τον κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά ανακυκλούμενου υλικού.

(20)  Οι φιάλες ποτών (με τα καπάκια και τα καλύμματά τους) που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής συλλογής και στη χαμηλή συμμετοχή των καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα. Είναι αναγκαίο να προωθηθούν αποτελεσματικότερα συστήματα χωριστής συλλογής και να αυξηθεί η παραγωγή από ανακυκλωμένο περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ένας ελάχιστος στόχος χωριστής συλλογής για τις φιάλες ποτών που αποτελούν πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν αυτόν τον ελάχιστο στόχο θέτοντας στόχους χωριστής συλλογής για φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στο πλαίσιο των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού ή θεσπίζοντας συστήματα επιστροφής της εγγύησης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνουν κατάλληλο. Ο εν λόγω ελάχιστος στόχος συλλογής θα πρέπει να συνοδεύεται από απαίτηση για συγκεκριμένη περιεκτικότητα των πλαστικών φιαλών σε ανακυκλωμένο πλαστικό, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα επιπλέον πλαστικά που συλλέγονται επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται και, κατά συνέπεια, επανεισάγονται στην κυκλική οικονομία. Τα εν λόγω μέτρα θα έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής και ανακύκλωσης, στην ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού και στην ποιότητα των ανακυκλούμενων υλικών, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για τον κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά ανακυκλούμενου υλικού. Κατά την εφαρμογή των μέτρων για την επίτευξη του ελάχιστου στόχου χωριστής συλλογής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι διατηρείται η ορθή λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία συστημάτων επιστροφής εγγύησης για τα κράτη μέλη που επιλέγουν να καθιερώσουν τέτοια συστήματα.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Η οδηγία 2008/98/ΕΚ ορίζει τη «χωριστή συλλογή» ως τη συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία. Η οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ επισημαίνει ότι η χωριστή συλλογή θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη συλλογή από πόρτα σε πόρτα, με συστήματα παράδοσης σε σημεία συλλογής ή με άλλες ρυθμίσεις για τη συλλογή. Το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ προβλέπει τη χορήγηση παρέκκλισης βάσει της οποίας είναι δυνατή η κοινή συλλογή ορισμένων ειδών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν εμποδίζει την ανακύκλωση υψηλής ποιότητας ή άλλη ανάκτηση αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων, και ότι τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών είναι συγκρίσιμης ποιότητας προς αυτά που επιτυγχάνονται μέσω της χωριστής συλλογής. Η εν λόγω παρέκκλιση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

 

 

 

Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 109).

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Δυνάμει της παραγράφου 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201648, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων και την αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου να παρακολουθούνται τα θαλάσσια απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να επανεξεταστεί το παράρτημα που απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να εξετάζει κατά πόσον η επιστημονική και η τεχνική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί εν τω μεταξύ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βιοαποδομήσιμων υλικών και της ανάπτυξης κριτηρίων ή πρότυπου βιοαποδομησιμότητας των πλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες, επιτρέπει τη θέσπιση προτύπου για τη βιοαποδόμηση ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το πρότυπο αυτό θα περιλάμβανε ένα πρότυπο για να ελεγχθεί εάν, ως αποτέλεσμα της φυσικής και βιολογικής αποσύνθεσης στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι πλαστικές ύλες θα αποσυντίθεντο πλήρως προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό εντός χρονικού διαστήματος αρκετά μικρού ώστε να μην είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια ζωή και να μην οδηγούν σε συσσώρευση πλαστικών υλών στο περιβάλλον. Αν συμβαίνει αυτό, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που πληρούν ένα τέτοιο πρότυπο θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά. Παρότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες προβλέπει ήδη δράση στον τομέα αυτό, αναγνωρίζει επίσης τις προκλήσεις όσον αφορά τον καθορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου για τις πλαστικές ύλες με ιδιότητες βιοαποδόμησης, λόγω των διαφορετικών συνθηκών στις διάφορες θάλασσες.

(22)  Δυνάμει της παραγράφου 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201648, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού στόχων μείωσης σε επίπεδο Ένωσης για το 2030 και μετέπειτα, και την αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου να παρακολουθούνται τα θαλάσσια απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να επανεξεταστεί το παράρτημα που απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης.

___________________

___________________

48. ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

48. ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις ρήτρες που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(23)  Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις ρήτρες που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπονται κίνητρα ή κυρώσεις για τους καταναλωτές, ανάλογα με τη συμπεριφορά τους, όπως αρμόζει.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η πρόληψη και ο περιορισμός των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη για το περιβάλλον, η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υλικών, που συνεπώς συμβάλλει επίσης στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων,

(25)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η πρόληψη και ο περιορισμός των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και των αλιευτικών εργαλείων και των εργαλείων ιχθυοκαλλιέργειας που περιέχουν πλαστική ύλη στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υλικών, που συνεπώς συμβάλλει επίσης στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων,

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί στην παρούσα αιτιολογική σκέψη αναφορά στον αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, αφού αναφέρεται και παρακάτω στο άρθρο 1 το οποίο ορίζει λεπτομερώς τον στόχο της παρούσας οδηγίας και περιλαμβάνεται ήδη στην αιτιολογική σκέψη 5.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Δεδομένου ότι τα πλαστικά θαλάσσια απορρίμματα δεν περιορίζονται στο θαλάσσιο περιβάλλον που περιβάλλει την Ένωση και δεδομένου ότι τεράστιες ποσότητες πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων μπορούν να ανιχνευτούν σε άλλα μέρη του κόσμου εκτός της Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εξαγωγές αποβλήτων σε τρίτες χώρες δεν επιβαρύνουν περαιτέρω τη ρύπανση από πλαστικά θαλάσσια απορρίμματα σε άλλα μέρη του κόσμου.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25β)  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων με την ανταλλαγή των γνώσεων και της εμπειρογνωσίας τους στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των υλικών με τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν παγκόσμια περιβαλλοντική πηγή ανησυχίας. Η προσφορά της εμπειρογνωσίας και της πείρας της ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του σύνθετου προβλήματος.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25γ)  Οι δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στους υδρόβιους οργανισμούς και στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα και στα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα και στα αλιευτικά εργαλεία και τα εργαλεία υδατοκαλλιέργειας που περιέχουν πλαστική ύλη.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που αποτελείται από πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες, και το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα φυσικά πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς·

(1)  «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που αποτελείται από πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες, και το οποίο λειτουργεί ή μπορεί να λειτουργήσει ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα φυσικά πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς·

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης»: το προϊόν που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη και το οποίο δεν έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί ή διατεθεί στην αγορά προκειμένου να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του πολλαπλές διαδρομές ή επιστροφές, με επιστροφή στον παραγωγό για επαναπλήρωση ή επαναχρησιμοποίηση για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε·

(2)  «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης»: το προϊόν που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη και το οποίο έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί ή διατεθεί στην αγορά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά για σύντομο χρονικό διάστημα πριν από την απόρριψή του·

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  «πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 94/62/ΕΚ με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 15 μικρών·

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «αλιευτικό εργαλείο»: κάθε αντικείμενο ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια για τη στόχευση ή τη σύλληψη θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή που επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας και εκπτύσσεται με στόχο την προσέλκυση και τη σύλληψη τέτοιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

(3)  «αλιευτικό εργαλείο»: κάθε αντικείμενο ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια για τη στόχευση, τη σύλληψη ή τη συγκράτηση για εκτροφή θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή που επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας και εκπτύσσεται με στόχο την προσέλκυση, τη σύλληψη ή τη συγκράτηση τέτοιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «απόβλητο αλιευτικών εργαλείων»: κάθε αλιευτικό εργαλείο που καλύπτεται από τον ορισμό των αποβλήτων στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων όλων των ξεχωριστών συστατικών, ουσιών ή υλικών που αποτελούσαν μέρος ή ήταν προσκολλημένα στο αλιευτικό εργαλείο όταν αυτό απορρίφθηκε·

(4)  «απόβλητο αλιευτικών εργαλείων»: κάθε αλιευτικό εργαλείο που καλύπτεται από τον ορισμό των αποβλήτων στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων όλων των ξεχωριστών συστατικών, ουσιών ή υλικών που αποτελούσαν μέρος ή ήταν προσκολλημένα στο αλιευτικό εργαλείο όταν αυτό απορρίφθηκε ή απολέσθηκε·

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «παραγωγός»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης κατά την έννοια της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, διαθέτει στην αγορά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, εκτός από τα πρόσωπα που διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51·

(10)  «παραγωγός»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναπτύσσει επαγγελματικά, κατασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται, πωλεί ή εισάγει, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης κατά την έννοια της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, και, κατ’αυτόν τον τρόπο, διαθέτει στην αγορά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, εκτός από τα πρόσωπα που διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες ή υδατοκαλλιέργεια, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 25 και 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51·

___________________

___________________

51 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

51 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  «χωριστή συλλογή»: η χωριστή συλλογή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  «βιοαποδομήσιμη πλαστική ύλη»: πλαστική ύλη που μπορεί να υποστεί φυσική ή βιολογική αποσύνθεση, έτσι ώστε τελικά να αποσυντεθεί προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό, και, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις συσκευασίες, είναι ανακτήσιμη μέσω λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης·

Αιτιολόγηση

In the context of the amendments on biodegradable plastics suggested in the following definitions should be integrated into article 3 of the directive in order to ensure coherence with other legislation and conformity with CEN standards. The definition of biodegradation is based on OECD (statistical term glossary) and ISO definitions (15270:2008; 17088). The definition of biodegradable plastics is derived from the definition of biodegradation. If a biodegradable plastic is certified according to European standards for industrial composting (EN 13432) is should be called compostable and a clear disposal message should be shared with the consumer.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  «προϊόντα καπνού» : προϊόντα καπνού όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 4) της οδηγίας 2014/40/ΕΕ

Αιτιολόγηση

Ορισμός που αναφέρεται στην τροπολογία που προσθέτει την εν λόγω κατηγορία προϊόντων στο άρθρο 4 της οδηγίας σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης. Υπάρχουν διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τα φίλτρα καπνού που περιέχουν πλαστική ύλη με φίλτρα καπνού από κυτταρίνη. Οι εν λόγω εναλλακτικές λύσεις είναι φιλικές προς το περιβάλλον και βιοαποδομήσιμες. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την καπνοβιομηχανία.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Μείωση της κατανάλωσης

Μείωση της κατανάλωσης

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος στην επικράτειά τους έως τις ... [έξι έτη μετά την ημερομηνία λήξης της μεταφοράς της παρούσας οδηγίας].

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη φιλόδοξης και σταθερής μείωσης στην κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος στην επικράτειά τους έως τις... [τέσσερα έτη από τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο].

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης, μέτρα που εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά προϊόντα στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, ή οικονομικά μέσα που να εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά προϊόντα στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, ή οικονομικά μέσα που να εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, μεταξύ άλλων και όταν απορρίπτονται.

 

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια που περιγράφουν τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα σχέδια στην Επιτροπή και τα επικαιροποιούν, όπου κρίνεται αναγκαίο. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει συστάσεις σχετικά με τα εν λόγω σχέδια.

 

Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικούς ποσοτικούς στόχους μείωσης για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εν λόγω στόχοι θεσπίζονται έως τις… [λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο].

 

Τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου είναι αναλογικά και δεν εισάγουν διακρίσεις. Όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 94/62/ΕΚ, τα εν λόγω μέτρα ισχύουν με την επιφύλαξη του άρθρου 18 της εν λόγω οδηγίας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα αυτά σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/15351a εφόσον αυτό απαιτείται από την εν λόγω οδηγία.

2.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την επαλήθευση της σημαντικής μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την επαλήθευση της φιλόδοξης και σταθερής μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως τις...[12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

 

2α.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να επιτευχθεί σταθερή μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που έχουν τα απόβλητα από προϊόντα καπνού, ιδιαίτερα τα φίλτρα προϊόντων καπνού που περιέχουν πλαστική ύλη, με τη μείωση των αποβλήτων μετά την κατανάλωση από φίλτρα προϊόντων καπνού που περιέχουν πλαστική ύλη ως ακολούθως: κατά 50 % έως το 2025 και κατά 80 % έως το 2030, σε σύγκριση με τον σταθμισμένο μέσο όρο των προϊόντων καπνού με φίλτρα που διατέθηκαν στην αγορά από το 2014 έως το 2016.

 

_________________

 

Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποίηση) (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

Αιτιολόγηση

The ambitious and sustained reductions shall be met within 4 years of transposition, i.e. in 2025 (assuming adoption of Directive in 2019). Member States shall adopt the necessary measures as part of the transposition of the Directive, as laid down in the Commission proposal. In order to ensure consistency and transparency of these measures, Member States should draw up plans where all relevant measures are summarised. In addition, in order to ensure that substantial efforts are made and to establish a benchmark for their reduction measures, Member States should establish their own quantitative targets reflecting the ambition level and the expected results of these measures. The timeline is set out as follows: The methodology for calculation and verification should be adopted by the Commission by 2020 (assuming adoption of Directive in 2019). The first reporting by Member States of data on the placing on the market of products covered by this Article will take place in the same year (see Article 13). Using the methodology, MS shall at the latest in 2021 define their national target that fulfils the objective of ambitious and sustained reductions, to be met by 2025. The review of the directive will take place in 2026 (5 years after transposition - see Article 15). In that review the Commission will assess the national targets and efforts until 2025 and if appropriate make a proposal for EU-wide targets.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παραρτήματος και φέρουν καπάκια και καλύμματα των οποίων σημαντικό τμήμα αποτελείται από πλαστική ύλη μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν τα καπάκια και τα καλύμματα παραμένουν προσαρτημένα στον περιέκτη κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου χρήσης του προϊόντος.

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παραρτήματος και φέρουν καπάκια και καλύμματα που αποτελούνται από πλαστική ύλη να μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν τα καπάκια και τα καλύμματα παραμένουν προσαρτημένα στον περιέκτη κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου χρήσης του προϊόντος.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι έως το 2025 οι φιάλες ποτών που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παραρτήματος μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον αποτελούνται από τουλάχιστον 35 % ανακυκλωμένο περιεχόμενο και είναι ανακυκλώσιμες.

 

Έως την 1η Ιανουαρίου 2022, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ανακυκλωμένου περιεχομένου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα μεταλλικά καπάκια και καλύμματα με πλαστικές στεγανώσεις δεν θεωρείται ότι περιέχουν σημαντικό τμήμα από πλαστική ύλη.

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα μεταλλικά καπάκια και καλύμματα με πλαστικές στεγανώσεις δεν θεωρείται ότι αποτελούνται από πλαστική ύλη. Οι γυάλινοι και μεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν καπάκια και καλύμματα από πλαστική ύλη δεν καλύπτονται από το παρόν άρθρο.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή θα ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν εναρμονισμένα πρότυπα σχετικά με την απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.  Έως τις ... [3 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή ζητεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν εναρμονισμένα πρότυπα σχετικά με την απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα εν λόγω πρότυπα ανταποκρίνονται ιδίως στην ανάγκη να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ισχύς, αξιοπιστία και ασφάλεια των κλεισιμάτων των περιεκτών ποτών, συμπεριλαμβανομένων όσων χρησιμοποιούνται για ανθρακούχα ποτά.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση

Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση

1  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος και διατίθενται στην αγορά φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση που ενημερώνει τους καταναλωτές για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

1  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι συσκευασίες πώλησης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος και διατίθενται στην αγορά να φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση, τόσο στη συσκευασία που περιλαμβάνει πολλές μονάδες όσο και σε κάθε επιμέρους μονάδα όταν συσκευάζεται χωριστά, που ενημερώνει τους καταναλωτές για τα ακόλουθα:

α)  τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης του προϊόντος ως αποβλήτου ή τους τρόπους διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται για το συγκεκριμένο προϊόν,

α)  τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης του προϊόντος ως αποβλήτου και/ή τους τρόπους διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται για το συγκεκριμένο προϊόν,

β)  τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων του προϊόντος ή άλλης ακατάλληλης διάθεσης του προϊόντος ως αποβλήτου, ή

β)  τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων του προϊόντος ή άλλης ακατάλληλης διάθεσης του προϊόντος ως αποβλήτου, και

γ)  την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν.

γ)  την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν.

 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι συσκευασίες πώλησης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος, με την εξαίρεση των προϊόντων καπνού με φίλτρο και των φίλτρων που διατίθενται στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού, που διατίθενται στην αγορά, να φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση, τόσο στη συσκευασία που περιλαμβάνει πολλές μονάδες όσο και σε κάθε επιμέρους μονάδα όταν συσκευάζεται χωριστά, που ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με την ανακυκλωσιμότητα του προϊόντος.

2.  Η Επιτροπή, έως την... [12 μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας] εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των προδιαγραφών για τη σήμανση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

2.  Η Επιτροπή, έως την... [12 μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας] εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των προδιαγραφών για τη σήμανση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες τομεακές εθελοντικές συμφωνίες και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη να αποφεύγονται πληροφορίες που παραπλανούν τους καταναλωτές. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Είναι καλύτερο να φέρει τη σήμανση η συσκευασία πώλησης αντί για το προϊόν (για παράδειγμα: η συσκευασία που περιέχει τα υγρά μαντηλάκια αλλά όχι το ίδιο το υγρό μαντηλάκι). Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τη διαθεσιμότητα εναλλακτικής λύσης προκειμένου να μειωθεί η χρήση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης. Ο καταναλωτής θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται σχετικά με την ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων προκειμένου να αναπτύξει υπεύθυνες αγοραστικές συνήθειες. Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη την τομεακή συμφωνία που αναπτύχθηκε από τη βιομηχανία καθώς θα ευνοήσει την καλύτερη πληροφόρηση του καταναλωτή καθώς και μια σαφή και ευανάγνωστη σήμανση.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά τα συστήματα που καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του παραρτήματος καλύπτουν το κόστος της συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων και του κόστους των μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα.

Όσον αφορά τα συστήματα που καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του παραρτήματος καλύπτουν το κόστος της συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων και του κόστους των μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που καταβάλλουν οι παραγωγοί προκειμένου να συμμορφώνονται με τις εν λόγω υποχρεώσεις δεν υπερβαίνουν το κόστος που απαιτείται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και καθορίζονται με διαφάνεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όσον αφορά το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που καταβάλλουν οι παραγωγοί καθορίζονται με αναλογικό τρόπο και διαμορφώνονται σύμφωνα με το άρθρο 8a παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, και λαμβάνουν υπόψη το κόστος περισυλλογής μεμονωμένων προϊόντων ή ομάδων προϊόντων. Το κόστος περιορίζεται σε δραστηριότητες που αναλαμβάνονται σε τακτική βάση από τις δημόσιες αρχές ή εξ ονόματός τους, που περιλαμβάνουν δραστηριότητες περισυλλογής των απορριμμάτων με σκοπό την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων που αφορούν την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος βάσει νομοθετικών πράξεων της Ένωσης.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, σχετικά με την κατανομή του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων που καλύπτονται από τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος παρόντος άρθρου για τα φίλτρα προϊόντων καπνού που περιέχουν πλαστική ύλη συμβάλλουν στην επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2a, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι οι παραγωγοί φίλτρων προϊόντων καπνού που περιέχουν πλαστική ύλη καλύπτουν το κόστος συλλογής αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων και την επακόλουθη μεταφορά και επεξεργασία τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων και του κόστους των μέτρων ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων, να απαιτούν από τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού να θεσπίζουν συστήματα συλλογής ή να χρηματοδοτούν υποδομές συλλογής για χρησιμοποιημένα φίλτρα, ή να προωθούν την απολύμανσή και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων φίλτρων μέσω της δημιουργίας μιας αλυσίδας ανάκτησης αποβλήτων.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη και διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη και διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν σε αυτή τη βάση ότι επιτυγχάνεται ένα ελάχιστο ποσοστό συλλογής αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη ετησίως. Από το 2025, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 50 % και υπολογίζεται βάσει του συνολικού βάρους των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, εκφράζεται δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη που τέθηκε σε κυκλοφορία στην αγορά κατά τα προηγούμενα τρία έτη στο εν λόγω κράτος μέλος.

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι τα εν λόγω συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού επιτυγχάνουν στόχο ανακύκλωσης τουλάχιστον 15 % για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη έως το 2025. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν επιπροσθέτως να απαιτούν τα συστήματα, μεταξύ άλλων:

 

α)  να διαμορφώνουν τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σύμφωνα με το άρθρο 8α παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για να προωθούν τη διάθεση στην αγορά αλιευτικών εργαλείων σχεδιασμένων για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση·

 

β)  να καθιερώνουν συστήματα επιστροφής εγγύησης για να ενθαρρύνουν την επιστροφή παλαιών, εγκαταλελειμμένων ή άχρηστων αλιευτικών εργαλείων·

 

γ)  να περιλαμβάνουν προγράμματα παρακολούθησης, ιχνηλάτησης και υποβολής στοιχείων.

Αιτιολόγηση

This amendment backs the proposal of the Commission asking Member States to introduce extended producer responsibility (EPR) schemes for fishing gear containing plastic In order to ensure the most effective reduction of marine litter from this multiple use product. It is important to specify how the EPR scheme will be implemented, hence the following provisions are included: a separate collection target for fishing gear of 50% by 2025; the establishment of deposit-refund schemes except in small unmanned ports or in remotely located ports, and an acceptable recycling target of 15% for fishing gear by 2025. For example, Iceland's best practises has already achieved a recycling target for nets of 45% in 2006, estimated today at 85% of recovery for both nets and wires.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Με την επιφύλαξη των τεχνικών μέτρων που ορίζονται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 850/981a, η Επιτροπή ζητεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν εναρμονισμένα πρότυπα σχετικά με τον κυκλικό σχεδιασμό των αλιευτικών εργαλείων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και να διευκολυνθεί η ανακυκλωσιμότητα στο τέλος της διάρκειας ζωής.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Τα αλιευτικά εργαλεία είναι εξ ορισμού σχεδιασμένα για να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η θέσπιση εναρμονισμένων προτύπων με πρωτοβουλία της Επιτροπής για να διευκολυνθεί η ανακύκλωση στο τέλος της διάρκειας ζωής των αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη χωριστή συλλογή, μέχρι το 2025, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος ίσης με το 90 % αυτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σε ένα δεδομένο έτος, κατά βάρος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη χωριστή συλλογή, μέχρι το 2025, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος ίσης με το 90 % αυτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σε ένα δεδομένο έτος, κατά βάρος, και διασφαλίζουν την επακόλουθη ανακύκλωσή τους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων:

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 3 στοιχείο a) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων επιστροφής εγγύησης.

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Μέτρα ευαισθητοποίησης

Μέτρα ευαισθητοποίησης

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την πληροφόρηση των καταναλωτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Ζ του παραρτήματος και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη σχετικά με τα παρακάτω:

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την πληροφόρηση καθώς και την παροχή κινήτρων για υπεύθυνη συμπεριφορά των καταναλωτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Ζ του παραρτήματος και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη σχετικά με τα παρακάτω:

α)  τα διαθέσιμα συστήματα επαναχρησιμοποίησης και τις επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για τα εν λόγω προϊόντα και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στην ορθή διαχείριση αποβλήτων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

α)  τη διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών λύσεων, συστημάτων επαναχρησιμοποίησης και επιλογών διαχείρισης αποβλήτων για τα εν λόγω προϊόντα και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στην ορθή διαχείριση αποβλήτων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

β)  τις επιπτώσεις της δημιουργίας απορριμμάτων και άλλων ακατάλληλων τρόπων διάθεσης αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη στο περιβάλλον, και ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον.

β)  τις επιπτώσεις της δημιουργίας απορριμμάτων και άλλων ακατάλληλων τρόπων διάθεσης αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη στο περιβάλλον, και ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον.

 

β α)  τις επιπτώσεις που έχει η ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων στο αποχετευτικό δίκτυο.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόσουν τα άρθρα 4 έως 9 συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο περί τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θίγεται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων.

Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόσουν τα άρθρα 4 έως 9 συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο περί τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θίγεται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων, και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρήση, όπου είναι δυνατόν, βιώσιμων, ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με τα πλαστικά προϊόντα όσον αφορά τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

 

________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4).

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 28 Νοεμβρίου 2017 έναν χάρτη πορείας ενόψει της αναθεώρησης του ισχύοντος κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Εάν ο κανονισμός αναθεωρηθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2019, όπως αναφέρεται στον χάρτη πορείας, μια αναφορά σε αυτόν τον κανονισμό θα λαμβάνει υπόψη τις νέες εξελίξεις που περιλαμβάνονται στον κανονισμό που δυνητικά θα αναθεωρηθεί.

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εξαγωγές αποβλήτων σε τρίτες χώρες δεν επιβαρύνουν περαιτέρω τη ρύπανση από πλαστικά θαλάσσια απορρίμματα σε άλλα μέρη του κόσμου.

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις, οι οργανώσεις ή οι ομάδες τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, διαθέτουν πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης ενώπιον ενός δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου σώματος που έχει συσταθεί με νόμο, προκειμένου να προσβάλλουν την ουσιαστική ή διαδικαστική νομιμότητα των αποφάσεων, ενεργειών ή παραλείψεων που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 5, 6, 7 και 8, όταν πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρους:

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις, οι οργανώσεις ή οι ομάδες τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, διαθέτουν πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης ενώπιον ενός δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου σώματος που έχει συσταθεί με νόμο, προκειμένου να προσβάλλουν την ουσιαστική ή διαδικαστική νομιμότητα των αποφάσεων, ενεργειών ή παραλείψεων που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, όταν πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρους:

Αιτιολόγηση

Δεν δόθηκε αιτιολόγηση για την παράλειψη των άρθρων 4, 9 και 10

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής

Πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής

1.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52 και της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53, τα κράτη μέλη, επικουρούμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, καθορίζουν ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει:

1.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52 και της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53, τα κράτη μέλη, επικουρούμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, καθορίζουν ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει:

α)  τα δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος και τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης κάθε έτος, προκειμένου να καταδειχθεί η μείωση της κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1·

α)  τα δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος και τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης κάθε έτος, προκειμένου να καταδειχθεί η μείωση της κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1·

 

α α)  τα δεδομένα σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χωριστή συλλογή των προϊόντων που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος, ώστε να αποδεικνύεται η πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 9·

 

α β)  τα δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Ζ του παραρτήματος και τα οποία διατίθενται στην αγορά της Ένωσης κάθε έτος, προκειμένου να παρακολουθείται η κατανάλωσή τους στην Ένωση·

 

α γ)  δεδομένα για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη και διατίθενται στην αγορά και σχετικά με τα απόβλητα αλιευτικών εργαλείων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία·

β)  πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1.

β)  πληροφορίες για τα σχέδια και τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1·

 

β α)  δεδομένα σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα, ιδίως όσα προέρχονται από προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία προκειμένου να παρακολουθούνται τα αποτελέσματα των ληφθέντων μέτρων.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου ενημερώνονται ετησίως εντός 12 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέγονται. Όπου είναι εφικτό, χρησιμοποιούνται υπηρεσίες χωρικών δεδομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ προκειμένου να παρουσιαστούν τα εν λόγω σύνολα δεδομένων.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου υποβάλλονται για πρώτη φορά έως τις... [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως α γ) ενημερώνονται ετησίως εντός 12 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέγονται. Όπου είναι εφικτό, χρησιμοποιούνται υπηρεσίες χωρικών δεδομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ προκειμένου να παρουσιαστούν τα εν λόγω σύνολα δεδομένων.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος διαθέτουν πρόσβαση στα σύνολα δεδομένων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος διαθέτουν πρόσβαση στα σύνολα δεδομένων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκδίδει και επικαιροποιεί τακτικά μια πανευρωπαϊκή επισκόπηση με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Η πανευρωπαϊκή επισκόπηση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, δείκτες για τις εκροές, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας, πανευρωπαϊκούς χάρτες επισκόπησης και εκθέσεις επισκόπησης των κρατών μελών.

3.   Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκδίδει και επικαιροποιεί τακτικά μια πανευρωπαϊκή επισκόπηση με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Η πανευρωπαϊκή επισκόπηση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, δείκτες για τις εκροές, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας, πανευρωπαϊκούς χάρτες επισκόπησης και εκθέσεις επισκόπησης των κρατών μελών.

4.  Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για να ορίσει τη μορφή του συνόλου δεδομένων, των πληροφοριών και των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να ορίσει τη μορφή του συνόλου δεδομένων, των πληροφοριών και των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

___________________

___________________

52 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).

52 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).

53 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

53 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό τα δεδομένα που υποβάλλονται να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερα για να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση των μέτρων και της αποτελεσματικότητάς τους.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Αξιολόγηση και επανεξέταση

Αξιολόγηση και επανεξέταση

1.  Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας έως...[έξι έτη από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης και την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

1.  Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας έως...[πέντε έτη από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης και την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα της αξιολόγησης που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1.

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα της αξιολόγησης που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η έκθεση θα συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται. Η εν λόγω πρόταση, εάν κρίνεται σκόπιμο, ορίζει δεσμευτικούς ποσοτικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης σε επίπεδο Ένωσης για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος.

3.  Η εν λόγω έκθεση αναφέρει επίσης κατά πόσον:

3.   Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει:

α)  είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του παραρτήματος όπου απαριθμούνται τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης·

α)  αξιολόγηση της ανάγκης αναθεώρησης του παραρτήματος όπου απαριθμούνται τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης·

β)  είναι εφικτό να θεσπιστούν δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι της Ένωσης για τη μείωση της κατανάλωσης ιδίως των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος·

β)  μελέτη σκοπιμότητας για τη θέσπιση δεσμευτικών ποσοτικών στόχων της Ένωσης για τη μείωση της κατανάλωσης ιδίως των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος· εν προκειμένω, η έκθεση αξιολογεί τον καθορισμό στόχων που εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα κατανάλωσης και τις ήδη επιτευχθείσες μειώσεις σε κράτη μέλη·

 

β α)  μια αξιολόγηση της αλλαγής των υλικών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και της καινοτομίας στα νέα συστήματα παράδοσης επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών λύσεων για τα προϊόντα αυτά· η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει μια συνολική ανάλυση του περιβαλλοντικού κύκλου ζωής αυτών των υλικών και των εναλλακτικών επιλογών που προκύπτουν·

γ)  έχει σημειωθεί επαρκής επιστημονική και τεχνική πρόοδος και έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή πρότυπο για τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον που ισχύουν για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και κατά πόσον έχουν αναπτυχθεί υποκατάστατά τους, με σκοπό να προσδιοριστεί ποια προϊόντα δεν είναι πλέον απαραίτητο να υπάγονται στους περιορισμούς διάθεσης στην αγορά, κατά περίπτωση.

 

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) έως τις...[12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με το άρθρο 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 από την …[2 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και με το άρθρο 6 παράγραφος 1 από την [3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Ωστόσο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με το άρθρο 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 από τις … [2 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και με το άρθρο 6 παράγραφος 1 από τις … [3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], με την εξαίρεση των μέτρων που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 όσον αφορά τους περιέκτες ποτών για ανθρακούχα ποτά, που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν από τις…[πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν θέτουν αδικαιολόγητα εμπόδια στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I - Μέρος Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 4 για τη μείωση της κατανάλωσης

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 4 για τη μείωση της κατανάλωσης

 

  Κυπελλάκια, συμπεριλαμβανομένων των πωμάτων και των καλυμμάτων τους

–  Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το δοχείο είτε επιτόπου είτε σε πακέτο για το σπίτι, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως περιέκτες τροφίμων που χρησιμοποιούνται για ταχυφαγεία, εκτός από κουτιά αναψυκτικών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα

–  Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το δοχείο είτε επιτόπου είτε σε πακέτο για το σπίτι, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως περιέκτες τροφίμων που χρησιμοποιούνται για ταχυφαγεία, εκτός από κουτιά αναψυκτικών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα

 

Η πώληση τροφίμων σε περιέκτη χωρητικότητας μερίδας ενός ατόμου, ή σε περιέκτη εφοδιασμένο με μαχαιροπίρουνα, αποτελεί ένδειξη ότι το εν λόγω τρόφιμο προορίζεται να καταναλωθεί αμέσως από τον περιέκτη τροφίμων.

 

Η έννοια της περαιτέρω προετοιμασίας περιλαμβάνει ενέργειες όπως η θέρμανση, η προσθήκη βραστού νερού, το πλύσιμο, η κοπή σε φέτες και ο τεμαχισμός.

 

Παραδείγματα πλαστικών περιεκτών τροφίμων μίας χρήσης που καλύπτονται από τα μέρη A, Ε και Ζ του παρόντος παραρτήματος:

 

  Περιέκτες ταχυφαγείων όπως συσκευασίες γευμάτων και σαλατών με τρόφιμα που προορίζονται να καταναλωθούν κρύα.

 

  Περιέκτες ταχυφαγείων όπως συσκευασίες γευμάτων και σαλατών με τρόφιμα που προορίζονται να καταναλωθούν ζεστά, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που το τρόφιμο χρειάζεται να θερμανθεί από τον καταναλωτή μετά την αγορά του προϊόντος

 

  Κουτιά για μπέργκερ, σάντουιτς και σάντουιτς-ρολά(wraps)

 

  Περιέκτες τροφίμων χωρητικότητας μερίδας ενός ατόμου, με νωπά ή μεταποιημένα τρόφιμα που δεν χρειάζονται περαιτέρω προετοιμασία, όπως φρούτα, λαχανικά, επιδόρπια ή παγωτά, που πωλούνται ανά μονάδα

 

Παραδείγματα περιεκτών που δεν αποτελούν πλαστικούς περιέκτες τροφίμων μίας χρήσης που καλύπτονται από τα μέρη Α, Ε και Ζ του παρόντος παραρτήματος:

 

  Περιέκτες τροφίμων με αποξηραμένα τρόφιμα ή τρόφιμα που πωλούνται κρύα και χρειάζονται περαιτέρω προετοιμασία

 

  Περιέκτες που περιέχουν τρόφιμα σε ποσότητα που υπερβαίνει το μέγεθος μερίδας ενός ατόμου

 

  Περιέκτες τροφίμων χωρητικότητας μερίδας ενός ατόμου που πωλούνται ανά περισσότερες της μίας μονάδες

–  Κυπελλάκια

 

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού)

—  Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού), με την εξαίρεση, έως το 2023, των μαχαιροπίρουνων που παρέχονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης βάσει δημόσιων συμβάσεων προμηθειών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 8 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ που ανατέθηκαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

 

___________________

 

«δημόσιες συμβάσεις προμηθειών»: δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια δημόσια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης·

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Πιάτα

—  Πιάτα, με την εξαίρεση έως το 2023, πιάτων που παρέχονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης βάσει δημόσιων συμβάσεων προμηθειώνόπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 8 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ που ανατέθηκαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

 

___________________

 

«δημόσιες συμβάσεις προμηθειών»: δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια δημόσια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης·

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Ξυλάκια που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών από τέτοια ξυλάκια

—  Ξυλάκια που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους καταναλωτές, εξαιρουμένων μηχανισμών από τέτοια ξυλάκια

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος A – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή για τη συσκευασία νωπών χύδην τροφίμων

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Προϊόντα κατασκευασμένα από οξοδιασπώμενες πλαστικές ύλες

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Περιέκτες τροφίμων και ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο, που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το δοχείο είτε επιτόπου είτε σε πακέτο για το σπίτι, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία.

Αιτιολόγηση

All these additional market restriction for products are coherent with the current EU legislation in force or political statement from the European Parliament. For e.g. the European Parliament has just called, on Thursday 13 of September 2018, for a complete EU ban on oxo-degradable plastic by 2020, as this type of plastic negatively affects the recycling of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental benefit. Furthermore, the proposal to add a ban of some applications of expanded polystyrene (EPS) in the SUP proposal is justified by the fact that polystyrene, in its various sizes, appears in rank 1, 3, 13, 28 and 53 of the plastic waste most commonly found on European beaches, according to the Commission's classification in its impact assessment (Part II, pages 31 and 32). That is more than 31% of all plastics found on European beaches. Clearly, European legislators must find a way to address and to limit this source of marine litter, which the Commission has not done in its proposal.

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Γ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι φιάλες ποτών, μαζί με τα καπάκια και τα καλύμματά τους

—  Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι φιάλες ποτών, μαζί με τα καπάκια και τα καλύμματά τους, εκτός από περιέκτες που προορίζονται και χρησιμοποιούνται για τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε υγρή μορφή, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013.

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού

Αιτιολόγηση

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Πακέτα και περιτυλίγματα από εύκαμπτο υλικό που περιέχουν τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγμα χωρίς καμία περαιτέρω προετοιμασία

Αιτιολόγηση

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Κυπελλάκια

Αιτιολόγηση

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Κυπελλάκια

–  Κυπελλάκια συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος ΣΤ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Φιάλες ποτών

—  Φιάλες ποτών, συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η «εποχή του πλαστικού»: έτσι θα περιέγραφε η εισηγήτρια την εποχή μας, χωρίς να ισχυρίζεται ότι είναι ιστορικός,

Το πλαστικό εφευρέθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, παράγεται μαζικά από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, και με εκθετικό τρόπο τα τελευταία 15 χρόνια: πάνω από 8 δισεκατομμύρια τόνοι σε μόλις 65 χρόνια[1], και πάνω από 6 δισεκατομμύρια αποβλήτων, οι αριθμοί είναι τρομακτικοί.

Αυτή η κοινωνία όπου «όλα πετιούνται» μετατρέπει τους ωκεανούς μας στον τελικό κάδο απορριμμάτων και τα πλαστικά προϊόντα, τα μισά από τα οποία είναι μίας χρήσης, και το ένα τέταρτο των οποίων είναι αλιευτικά εργαλεία, ευθύνονται για το 85 % της θαλάσσιας ρύπανσης. Κάθε χρόνο, 15 600 τόνοι πλαστικού πετιούνται και ρυπαίνουν τα ευρωπαϊκά ύδατα· 26 600 τόνοι όταν προσθέτουμε και τα αλιευτικά εργαλεία[2].

Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο 150 000 τόνοι πλαστικού πετιούνται στη θάλασσα[3]. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική, 8 εκατομμύρια τόνοι πετιούνται κάθε χρόνο στους ωκεανούς.

Αν δεν κάνουμε τίποτα, το 2050, θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά από ψάρια στους ωκεανούς μας. Πλήττεται το σύνολο της θαλάσσιας πανίδας: χελώνες, πτηνά, κήτη, ψάρια, καρκινοειδή, που καταπίνουν τα πλαστικά με επιβλαβείς συνέπειες για την επιβίωσή τους, και συνέπειες που δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη για την ανθρώπινη υγεία.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει τα ηνία

Μια διαπίστωση που, σε αντίθεση με την κλιματική αλλαγή, δεν αμφισβητείται από κανέναν, και οδήγησε στις 28 Μαΐου 2018 την Επιτροπή να δημοσιεύσει τη νομοθετική πρότασή της για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης.

Θεσπίζεται μια σειρά μέτρων, που βασίζεται στις πρωτοβουλίες ορισμένων κρατών ή περιφερειών, τα οποία συμπληρώνει, υπερβαίνει και εναρμονίζει με την ένταξή τους σε μια συνολική ενωσιακή προσέγγιση: την οδηγία (ΕΕ)2015/720 σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, τη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες, το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και την αναθεωρημένη νομοθεσία για τα απόβλητα.

Η Επιτροπή στοχεύει τις δέκα κύριες πηγές μακροπλαστικών που εντοπίζονται στις ευρωπαϊκές θάλασσες και παραλίες, που αντιπροσωπεύουν το 70 % των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Μια παγκόσμια πρόκληση που περιλαμβάνει φιλόδοξα και κλιμακούμενα μέτρα 

– απαγορεύει τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης σε επίπεδο ΕΕ όταν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Αφορά εννέα προϊόντα: : τα μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια) και τα πιάτα, τις μπατονέτες, τα καλαμάκια, τους αναδευτήρες και τα ξυλάκια για μπαλόνια (άρθρο 5).

– αφήνει στα κράτη μέλη την επιλογή των μέσων για τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης για τα οποία αναπτύσσονται εναλλακτικές λύσεις: περιέκτες τροφίμων και κυπελλάκια (άρθρο 4). Ένα σύστημα που έχει αποδείξει την αξία του και προβλέπει την απαγόρευση των λεπτών πλαστικών σακουλών με πάχος 50 μικρομέτρων ή μικρότερο[4].

- εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον 90 % των φιαλών για ποτά θα συλλέγονται έως το 2025 (άρθρο 9)

- επεκτείνει το σύστημα ευθύνης του παραγωγού (άρθρο 8) σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, με την εξαίρεση των σερβιετών, των ταμπόν και των εξαρτημάτων εφαρμογής ταμπόν. Η εν λόγω διευρυμένη ευθύνη θα καλύπτει το οικονομικό κόστος της συλλογής, της περισυλλογής απορριμμάτων, και των μέτρων ευαισθητοποίησης του κοινού (άρθρο 10).

- πρόβλεψη απαιτήσεων σήμανσης για τρεις κατηγορίες προϊόντων : σερβιέτες και ταμπόν, υγρά μαντηλάκια και πλαστικά μπαλόνια (άρθρο 7).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, η οδηγία θα αποφέρει οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την οικονομία. Θα καταστεί δυνατή η αποφυγή περιβαλλοντικών ζημιών το κόστος των οποίων έως το 2030 θα ανέρχετο σε 22 δισεκατομμύρια ευρώ[5] , και η εξοικονόμηση έως 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ[6] για τους καταναλωτές, με κόστος προσαρμογής για τους παραγωγούς που εκτιμάται σε 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ[7]. Μόνο το συντηρητικό σενάριο (επιλογή 2α), που περιορίζεται σε εθελοντικές δράσεις της βιομηχανίας και ενημερωτικές εκστρατείες, θα προκαλούσε απώλεια θέσεων εργασίας[8]. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μεταξύ 30 000 και 50 000 θέσεις εργασίας σύμφωνα με τα άλλα προβλεπόμενα σενάρια, τα οποία ευνοούν περισσότερο την καινοτομία[9].

Οι προτεραιότητες της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια επικροτεί τη συγκεκριμένη φιλόδοξη πρόταση της Επιτροπής, που συνάδει πλήρως με την κοινή γνώμη : 95 % των Ευρωπαίων θεωρεί αναγκαία και μάλιστα επείγουσα την ανάληψη δράσης για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης[10].

Ωστόσο, η εισηγήτρια θα ήθελε η Επιτροπή να προχωρήσει περαιτέρω ως προς την αξιοποίηση των διδαγμάτων της εκτίμησης επιπτώσεων που διενέργησε. Επιπρόσθετα, επιθυμεί να δημοσιοποιηθεί η μελέτη που εκπόνησε η εταιρεία συμβούλων Eunomia στην οποία βασίζεται η εν λόγω εκτίμηση επιπτώσεων.

1.  Καθορισμός, σε βάθος χρόνου, στόχων για να μειωθούν οι περιέκτες τροφίμων και τα κυπελλάκια που χρησιμοποιούνται. Πρόκειται για δύο προϊόντα για τα οποία διατίθενται ήδη εναλλακτικές λύσεις. Όμως, ελλείψει σχετικών στοιχείων από τα κράτη μέλη, η εισηγήτρια προτιμά ένα προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα. Η οδηγία του 2015 για τις «λεπτές πλαστικές σακούλες» που προβλέπει εναρμονισμένα μέτρα μείωσης, μέσα σε διάστημα δύο έως τριών ετών μετά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, χρησιμοποιείται ως αναφορά.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι μια περίοδος τεσσάρων ετών είναι επαρκής για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να ορίσουν συγκεκριμένους στόχους μείωσης στην επικράτειά τους για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4.

2.  Χωριστή συλλογή πλαστικών φιαλών

Η εισηγήτρια δεν ικανοποιείται απόλυτα από τη διατύπωση του άρθρου 9 που αφορά τη χωριστή συλλογή πλαστικών φιαλών. Οι πλαστικές φιάλες, και τα καπάκια τους, αποτελούν την πρώτη κατηγορία πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που εντοπίζονται στη θάλασσα (1/5 των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης).

Ενώ η συζήτηση εντείνεται σε ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με τη θέσπιση γενικευμένων συστημάτων καταβολής εγγύησης επιστροφής για τις πλαστικές φιάλες, η εισηγήτρια επιθυμεί να αφήσει τις επιλογές πιο ανοιχτές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το αποτελεσματικότερο σύστημα προκειμένου το εν λόγω αντικείμενο να αποκτά εμπορική αξία και να ενθαρρύνονται οι καταναλωτές να το προσκομίζουν ή να κάνουν τη διαλογή κατ’οίκον.

Επίσης, αποτελεί ένα εξαιρετικά ανακυκλώσιμο προϊόν για το οποίο η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο συλλογής το 90% έως το 2025. Η εισηγήτρια προτείνει να προστεθεί στην απαίτηση για τα καπάκια και τα καλύμματα που είναι προσαρτημένα στον περιέκτη η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6, ένα μέτρο για ελάχιστο ποσοστό 25 % ανακυκλωμένου περιεχομένου στην παραγωγή πλαστικών φιαλών έως το 2025, όπως έχει δεσμευτεί σχετικά ο κλάδος.

3.  Εφαρμογή των συστάσεων του ΠΟΥ σχετικά με τα τσιγάρα με πλαστικό φίλτρο

Τα πλαστικά φίλτρα των τσιγάρων αποτελούν επίσης ζήτημα που ανησυχεί την εισηγήτρια. Πρόκειται για τον δεύτερο συνηθέστερο τύπο ρυπογόνου πλαστικού προϊόντος που πετιέται στις ευρωπαϊκές παραλίες. Προτείνει την προσθήκη ενός νέου άρθρου 4α «Μείωση των αποβλήτων προϊόντων καπνού μετά την κατανάλωση».

Στο εν λόγω άρθρο ορίζεται ότι, πέρα από το σύστημα διευρυμένης ευθύνης για τους καπνοπαραγωγούς, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν στόχους για τη μείωση των πλαστικών φίλτρων στα τσιγάρα κατά 50 % έως το 2025 και κατά 80 % έως το 2030[11].

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να δεσμευτούν για τη δημιουργία ενός συστήματος συλλογής αποτσίγαρων. Και σε επόμενο στάδιο, να βασιστούν στο ιταλικό μοντέλο και να προβλέπουν αποτρεπτικά πρόστιμα για τους καπνιστές που πετούν τα αποτσίγαρά τους στο έδαφος ή σε αποχετεύσεις.

4.  Αντίθετα, η εισηγήτρια εκτιμά ότι η Επιτροπή προχωρά σε μεγάλο βαθμό στο ζήτημα «Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού» που προβλέπεται στο άρθρο 8.

Αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ένα σημαντικό μέσο περιβαλλοντικής πολιτικής και συμμερίζεται τη φιλοδοξία της Επιτροπής να συμπληρώσει τα υφιστάμενα μέτρα στον τομέα της νομοθεσίας για τα απόβλητα. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνει, όσον αφορά το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ (ΟΠΥ) ότι η εν λόγω ευθύνη δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση το κόστος περισυλλογής απορριμμάτων από τις θάλασσες και τις ακτές. Η οδηγία 2018/852/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας προβλέπει ότι πρέπει να θεσπιστούν συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τις συσκευασίες το αργότερο έως τις 31/12/2024, δηλαδή τρία έτη μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στην παρούσα πρόταση. Όλα αυτά τα στοιχεία ανησυχούν την εισηγήτρια, κατά τη γνώμη της οποίας το σύστημα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού πρέπει να παραμείνει αναλογικό.

5.  Συμπερίληψη των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών

Η εισηγήτρια προτείνει να προστεθεί στον κατάλογο των προϊόντων του άρθρου 5 που υπόκεινται σε περιορισμό οι πλαστικές σακούλες πάχους μικρότερου των 15 μικρόμετρων που δεν καλύπτονται από την οδηγία (ΕΕ) 2015/720 για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι, δεδομένης της ταχείας αλλαγής συνηθειών των καταναλωτών στην περισσότερα κράτη μέλη όπου άρχισαν να χρεώνονται οι πλαστικές σακούλες στο σημείο πώλησης, θα πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα απαγόρευσης για την κατηγορία των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών με την εξαίρεση όσων έχουν λειτουργία διασφάλισης της υγιεινής.

6.  Τα αλιευτικά εργαλεία είναι ένα άλλο ζήτημα στο οποίο η εισηγήτρια επιθυμεί να επιφέρει τροποποιήσεις. Διαπιστώνει ότι παρόλο που ορισμένες κοινοτικές διατάξεις[12] προβλέπουν ήδη την αντιμετώπιση της ρύπανσης που οφείλεται στα δίχτυα και σε άλλα αλιευτικά εργαλεία που εγκαταλείπονται ή χάνονται στη θάλασσα, η απουσία αποτελεσματικού ελέγχου των απωλειών αλιευτικών εργαλείων σε επίπεδο ΕΕ διατηρεί το πρόβλημα αμετάβλητο. Πάνω από 30 % των αποβλήτων αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, που θα έπρεπε να επιστρέφονται στους λιμένες, δεν επιστρέφονται και καταλήγουν πιθανώς στη θάλασσα[13]. Η εισηγήτρια θεωρεί λογική την εφαρμογή του συστήματος διευρυμένης ευθύνης στους παραγωγούς αλιευτικών εργαλείων.

Επίσης, προσθέτει στο άρθρο 8 παράγραφος 3 έναν στόχο ανακύκλωσης 15 % δεδομένου ότι, όπως κάθε ανθεκτικός εξοπλισμός, τα αλιευτικά εργαλεία έχουν μεγάλες δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και, για αυτό, πρέπει να επιστρέφονται στον λιμένα. Αποτελεί ρεαλιστικό στόχο σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, ιδίως της Ισλανδίας : Το ποσοστό 45% της ανακύκλωσης έχει καθοριστεί από το 2006, και επανεκτιμήθηκε σήμερα σε ποσοστό 85 % ανάκτησης διχτυών και συρμάτων[14].

Η συνολική φιλοδοξία της εισηγήτριας συμπίπτει με τις θέσεις των επιστημόνων και των υπουργών με τους οποίους συναντήθηκε για να προετοιμάσει τη σύνταξη της έκθεσής της: Αν υπάρχει μέλλον για το πλαστικό, προϊόν-θαύμα που έχει καταστεί υπέρμετρα ρυπογόνο, βρίσκεται έξω και μακριά από τις θάλασσες και τους ωκεανούς.

 • [1]  R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, πανεπιστημιακή μελέτη, «Production, use, and fate of all plastics ever made» (Παραγωγή, χρήση και κατάληξη όλων των πλαστικών που κατασκευάστηκαν), Science Advances, τ. 3, τεύχος 7, 2017.
 • [2]  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκτίμηση επιπτώσεων - Μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων: δράση για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία, SWD(2018) 254 final, 28 Μαΐου 2018, μέρος 1 σ.10.
 • [3]  ο.π., μέρος 1 σ. 10
 • [4]  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1α στοιχείο β) της οδηγίας 2015/720 της 29ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών: « το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς δεν θα παρέχονται δωρεάν στα σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, εκτός αν τεθούν σε εφαρμογή εξίσου αποτελεσματικά μέσα.. »
 • [5]  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Plastique à usage unique: nouvelles règles de l'UE pour réduire les déchets marins» (Πλαστικά μίας χρήσης: νέοι κανόνες της ΕΕ για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων, δελτίο τύπου, 28 Μαΐου 2018.
 • [6]  Εκτίμηση επιπτώσεων ε. α., μέρος 1 σ.60
 • [7]  ο.π., μέρος 1 σ. 60
 • [8]  ο.π., μέρος 1 σ. 60
 • [9]  ο.π., μέρος 1 σ. 60
 • [10]  ο.π., μέρος 1 σ.6
 • [11]  Έκθεση του ΠΟΥ με τίτλο «Tobacco and its environmental impact: an overview» (Καπνός και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπός του: μια επισκόπηση), 2017
 • [12]  Το άρθρο 48 του κανονισμού της 20ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος ελέγχου της αλιείας προβλέπει ότι ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους πρέπει να αναφέρει εντός 24 ωρών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας κάθε απώλεια αλιευτικών εργαλείων.
 • [13]  Εκτίμηση επιπτώσεων, ο. π., σ.12
 • [14]  http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη της εισηγήτριας. Στην εισηγήτρια κατατέθηκαν κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης μέχρι την έγκρισή του στην επιτροπή απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες και τα ακόλουθα πρόσωπα:

Οντότητα ή/και πρόσωπο

ΕΓΠ (Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος)

ClientEarth

Edana

Essenscia

EurEau

European Plastics Converters (EuPC)

Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA)

FoodDrinkEurope

Fostplus

Frans Timmermans, πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τη Βελτίωση του Νομοθετικού Έργου, τις Διοργανικές Σχέσεις, το Κράτος Δικαίου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Friends of the Earth Europe

Go4Circle

Βελγικό Ινστιτούτο Συσκευασίας

Jyrki Katainen, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα

Karmenu Vella, Επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία

Nestlé S.A.

Pack2Go Europe

Petcore Europe

Philippe De Backer, Υφυπουργός Καταπολέμησης της απάτης κατά των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, Προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της Βόρειας Θαλάσσης, παρά τη Υπουργώ Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Υγείας του Βελγίου

Plastics Europe

Plastics Recyclers Europe

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Rethink Plastic Alliance

Seas at risk

Sky

Suez S.A.

Surfrider Foundation Europe

Tetra Pack International S.A.

Zero Waste Europe

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (26.9.2018)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον
(COM(2018)0340 – C8‑0218/2018 – 2018/0172(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Barbara Kappel

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρωτοβουλία για τα πλαστικά μιας χρήσης είναι μέρος της ευρύτερης ατζέντας της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και θα καλύψει τα οικονομικά κίνητρα για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Ειδικότερα, τη μείωση των αρνητικών εξωτερικοτήτων που προκύπτουν από τα πλαστικά μιας χρήσης. Εξωτερικότητα είναι η μη αντισταθμισμένη επίπτωση οικονομικών αποφάσεων σε τρίτους. Οι εξωτερικότητες δεν περιλαμβάνονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αυτού που τις προξενεί. Από οικονομική άποψη, αποτελούν μια μορφή αδυναμίας της αγοράς και μπορεί να απαιτήσουν κρατική παρέμβαση.

Η πρόληψη και μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης (SUP) και από αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη συμπληρώνουν τα ειδικά μέτρα για τα μικροπλαστικά που προβλέπονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τις πλαστικές ύλες. Μετά την ρύθμιση του ζητήματος της πλαστικής σακούλας το 2015, εντοπίστηκαν 10 προϊόντα SUP και αλιευτικά εργαλεία (τα λεγόμενα μακροπλαστικά) τα οποία αντιπροσωπεύουν το 70 % των θαλάσσιων απορριμμάτων στην Ευρώπη. Πρέπει να αντιδράσουν καταλλήλως η ΕΕ και τα κράτη μέλη, ώστε να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές πτυχές των θαλάσσιων απορριμμάτων μειώνοντας την ποσότητα των πλαστικών σε ωκεανούς και σε παραλίες και εστιάζοντας ταυτόχρονα σε μεγαλύτερο βαθμό στο ευρύτερο ζήτημα της μετάβασης, από τα πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία.

Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα που υπερβαίνει κατά πολύ τα σύνορα της ΕΕ και μόνο μια παγκόσμια συμφωνία θα μπορέσει να διευθετήσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Σύμφωνα με μελέτες, το 80 % των θαλάσσιων απορριμμάτων προέρχεται από 20 μόνο χώρες, από τις οποίες καμία δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η συντάκτρια της γνωμοδότησης ζητεί μια παγκόσμια προσέγγιση για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλαστικά και ζητεί να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε επίπεδο G7 και G20, καθώς και να υλοποιηθούν οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος θα πρέπει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο σε βιώσιμες λύσεις, προτού οι κυβερνήσεις καταφύγουν στη λήψη μέτρων. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης εκτιμά όντως ότι θα ήταν προτιμότερη μια προσέγγιση βασισμένη στην αναβάθμιση των προτύπων, η οποία θα απέφερε κατά συνέπεια την απόσυρση από την αγορά ορισμένων ρυπογόνων προϊόντων και ταυτόχρονα θα προωθούσε την Ε & Α και την καινοτομία για προϊόντα με φθηνότερη ανακύκλωση, βιοαποδομήσιμα ή αβλαβή. Αυτά τα νέα πρότυπα θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ώστε να μπορέσουν οι ΜΜΕ να προσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειονότητα των 50.000 εταιρειών που αντιπροσωπεύουν τον τομέα της μετατροπής πλαστικών υλών στην ΕΕ είναι ΜΜΕ.

Στην ανάλυσή της, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι επιλογές που προτείνει και που αφορούν την απαγόρευση ορισμένων πλαστικών SUP και τους στόχους μείωσης, τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού (EPR/ΔΕΠ), τα μέτρα που αφορούν τον σχεδιασμό των προϊόντων και την παροχή κινήτρων στους αλιείς για την επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων, αναμένεται να συμβάλουν στην εξοικονόμηση 2,6 εκατ. τόνων ισοδυνάμου CO2 και στην αποφυγή περιβαλλοντικών ζημιών ισοδύναμων με 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ και η διαχείριση των αποβλήτων σε 510 εκατ. ευρώ. Οι καταναλωτές αναμένεται να εξοικονομήσουν περίπου 6,5 δισ. ευρώ, ενώ ένα σύστημα επιστροφής της εγγύησης ή ένα ισοδύναμο σύστημα θα κόστιζε στους καταναλωτές ακόμα 1,4 δισ. ευρώ. Η Επιτροπή εκτιμά ότι το πρόσθετο κόστος για τον κλάδο της αλιείας θα ανέλθει στην καλύτερη περίπτωση στο 0,16 % των εσόδων. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν παρέχει στοιχεία σχετικά με το κόστος εφαρμογής της ΔΕΠ (διευρυμένης ευθύνης παραγωγού), που μετακυλίεται πλήρως στον τελικό καταναλωτή.

Η αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων μπορεί να δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και της Ε & Α, συμβάλλοντας σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία χωρίς εκπομπές άνθρακα. Οι επενδύσεις στην πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα, στα βιώσιμα εναλλακτικά υλικά, στα προϊόντα και στα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση των τεχνικών και επιστημονικών δεξιοτήτων. Μολονότι η πρωτοβουλία για τη μείωση των πλαστικών SUP είναι ευπρόσδεκτη, απαιτείται εντούτοις μια ισορροπημένη προσέγγιση, ώστε να υπάρχει αναλογικότητα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Η οικονομική ευημερία της Ένωσης είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η βελτίωση της βιωσιμότητας των οικονομικών μοντέλων των κρατών μελών μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες για καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1α)   Τα προβλήματα που συνδέονται με την επεξεργασία των πλαστικών αποβλήτων μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρία για να καταστεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή λύσεων εν όψει της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο ζητούμενο είναι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη.36 Η Ένωση οφείλει να επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων και να επιδιώξει να αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση συνεργάζεται με εταίρους σε διάφορα διεθνή φόρουμ, όπως η G20, η G7 και ο ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ένωσης προς τον σκοπό αυτό.

(3)  Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. Η επιτυχής πρόληψη και διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων είναι πιο αποτελεσματική μέσω της διεθνούς συνεργασίας και της χρήσης μιας επιστημονικής και τεκμηριωμένης προσέγγισης. Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο ζητούμενο είναι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη36. Η Ένωση οφείλει να επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων και να επιδιώξει να αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της, ιδίως με τις κυριότερες παραγωγούς χώρες και μαζί με εταίρους σε διεθνές επίπεδο, όπως η G20, η G7 και ο ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ένωσης να μειώσει τα απόβλητα για μια βιώσιμη και κυκλική οικονομία.

__________________

__________________

36 Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

36 Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για να επικεντρωθούν οι προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει μόνον τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα, τα οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 86 % των πλαστικών μίας χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε παραλίες στην Ένωση.

(7)  Για να επικεντρωθούν οι προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που ανευρίσκονται συνηθέστερα, τα οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 86 % των πλαστικών μίας χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε παραλίες στην Ένωση, και επίσης τα αλιευτικά εργαλεία. Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία θα απαιτήσει τη μείωση της συνολικής χρήσης πλαστικών μίας χρήσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 α)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που θεωρούνται συσκευασίες όπως ορίζει το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/EK.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία μια διευκρίνιση όσον αφορά τις πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης που καλύπτονται από την οδηγία 94/62/ΕΚ.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης μπορούν να κατασκευαστούν από ένα ευρύ φάσμα πλαστικών υλών. Οι πλαστικές ύλες συνήθως ορίζονται ως πολυμερή υλικά στα οποία μπορούν να προστεθούν πρόσθετα. Ωστόσο, αυτός ο ορισμός θα κάλυπτε ορισμένα φυσικά πολυμερή. Τα μη τροποποιημένα φυσικά πολυμερή δεν πρέπει να καλύπτονται, καθώς εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, ο ορισμός του πολυμερούς στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 θα πρέπει να προσαρμοστεί και θα πρέπει να διατυπωθεί χωριστός ορισμός για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι πλαστικές ύλες που παράγονται με τροποποιημένα φυσικά πολυμερή ή οι πλαστικές ύλες που παράγονται από βιολογικές, ορυκτές ή συνθετικές αρχικές ουσίες δεν απαντώνται στη φύση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, ο προσαρμοσμένος ορισμός των πλαστικών υλών θα πρέπει να καλύπτει τα είδη από καουτσούκ με βάση πολυμερές και τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από βιομάζα και/ή προορίζονται να βιοαποδομούνται με την πάροδο του χρόνου. Ορισμένα πολυμερή υλικά δεν είναι ικανά να λειτουργούν ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών υλικών και προϊόντων, όπως πολυμερών επιστρώσεων, χρωμάτων, μελανιών και συγκολλητικών ουσιών. Τα εν λόγω υλικά δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό.

(8)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης μπορούν να κατασκευαστούν από ένα ευρύ φάσμα πλαστικών υλών. Οι πλαστικές ύλες συνήθως ορίζονται ως πολυμερή υλικά στα οποία μπορούν να προστεθούν πρόσθετα. Ωστόσο, αυτός ο ορισμός θα κάλυπτε ορισμένα φυσικά πολυμερή. Τα μη τροποποιημένα φυσικά πολυμερή δεν πρέπει να καλύπτονται, καθώς εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, ο ορισμός του πολυμερούς στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 θα πρέπει να προσαρμοστεί και θα πρέπει να διατυπωθεί χωριστός ορισμός για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι πλαστικές ύλες που παράγονται με τροποποιημένα φυσικά πολυμερή ή οι πλαστικές ύλες που παράγονται από βιολογικές, ορυκτές ή συνθετικές αρχικές ουσίες δεν απαντώνται στη φύση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, ο προσαρμοσμένος ορισμός των πλαστικών υλών θα πρέπει να καλύπτει τα είδη από καουτσούκ με βάση πολυμερές και τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από βιομάζα και/ή προορίζονται να βιοαποδομούνται με την πάροδο του χρόνου. Ορισμένα πολυμερή υλικά δεν είναι ικανά να λειτουργούν ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών υλικών και προϊόντων, όπως πολυμερών επιστρώσεων, επενδύσεων ή στρώσεων, χρωμάτων, μελανιών και συγκολλητικών ουσιών. Τα εν λόγω υλικά δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό.

_________________

_________________

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και η κατανάλωση των περισσότερων τέτοιων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή και να προωθηθούν προσπάθειες για πιο βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, η πληροφόρηση των καταναλωτών ή οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα44.

(11)  Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και η κατανάλωση των περισσότερων τέτοιων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να αυξηθεί. Για να προωθηθούν προσπάθειες για πιο βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων, όπως συμβαίνει με τις πλαστικές σακούλες δυνάμει της οδηγίας 94/62/ΕΚ, και με την επιφύλαξη του άρθρου 18 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, η πληροφόρηση των καταναλωτών ή οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα44. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση προϊόντων πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλων για μια κυκλική οικονομία, χωρίς να υποσκάπτεται η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και χωρίς να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ παραγωγών ΕΕ και μη ΕΕ. Όλα τα μέτρα με στόχο τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης θα πρέπει να είναι αναλογικά προς τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των προϊόντων σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

__________________

__________________

 

43α Οδηγία 94/62/EΚ, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10-23).

44 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ.1-54), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή και με άλλες συναφείς νομοθεσίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και τη σήμανση (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4-17).

44 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ.1-54), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή και με άλλες συναφείς νομοθεσίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και τη σήμανση (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4-17).

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11 α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται, σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ, να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα σχέδια μέτρων που αφορούν συσκευασίες, πριν από τη θέσπισή τους, προκειμένου να επαληθευτεί κατά πόσο ενδέχεται να δημιουργήσουν φραγμούς στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνοχή της οδηγίας 94/62/ΕΚ, ιδίως του άρθρου 16 (κοινοποίηση) και του άρθρου 18 (ελευθερία διάθεσης στην αγορά), και της παρούσας οδηγίας κατά την αντιμετώπιση των πλαστικών συσκευασιών μίας χρήσης και να προστατευτεί η εσωτερική αγορά συσκευασιών.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει να ελέγχει τη σύλληψη της προτεινόμενης σήμανσης με αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της και η σαφής κατανόησή της.

(14)  Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση, π.χ. ένα λογότυπο, και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει να ελέγχει τη σύλληψη της προτεινόμενης σήμανσης με αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της και η σαφής κατανόησή της. Σε αυτή τη διεργασία θα πρέπει η Επιτροπή να λάβει υπόψη τις υφιστάμενες τομεακές εθελοντικές συμφωνίες που είχαν εγκριθεί για το σκοπό αυτό. Επί πλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για την επιβολή αποτρεπτικών προστίμων και κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για την απελευθέρωση των απορριμμάτων στο περιβάλλον.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής απορριμμάτων καθώς και το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους απορριμμάτων.

(15)  Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για την κάλυψη του αναγκαίου κόστους διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και το άρθρο 7 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, καθώς και το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους απορριμμάτων.

Αιτιολόγηση

Ο αγώνας κατά των απορριμμάτων θα πρέπει να αποτελεί κοινή προσπάθεια των αρμόδιων αρχών, των παραγωγών και των καταναλωτών. Το πρόβλημα των απορριμμάτων δεν επιλύεται με την πληρωμή του κόστους περισυλλογής από τους παραγωγούς, αλλά με τη μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς που μπορεί να επιτευχθεί με την εκπαίδευση των καταναλωτών και την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας. Η πρόληψη των απορριμμάτων είναι πολύ πιο αποτελεσματική.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Διασφαλίζεται μια ενιαία εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β)  Τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να επηρεάσουν τις επιλογές των καταναλωτών, να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν συγκεκριμένες καταναλωτικές συνήθειες και, επομένως, να χρησιμοποιηθούν ως ένα προκαταρκτικό εργαλείο για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου ορισμένων πλαστικών υλών.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η μεγάλη ποσότητα πλαστικών υλών από εγκαταλελειμμένα, απολεσθέντα και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη δείχνει ότι οι υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις46 δεν προβλέπουν επαρκή κίνητρα για την επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων στην ξηρά για συλλογή και επεξεργασία. Το σύστημα έμμεσων τελών που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία απομακρύνει τα κίνητρα των πλοίων να εκφορτώσουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα και διασφαλίζει το δικαίωμα παράδοσης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να συμπληρωθεί με περαιτέρω οικονομικά κίνητρα για τους αλιείς να φέρουν τα απόβλητα από τα αλιευτικά τους εργαλεία στην ξηρά, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ενδεχόμενη αύξηση των έμμεσων τελών αποβλήτων που πρέπει να καταβληθούν. Δεδομένου ότι τα πλαστικά εξαρτήματα των αλιευτικών εργαλείων έχουν υψηλές δυνατότητες ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη, ώστε να διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή αλιευτικών εργαλείων και να χρηματοδοτηθεί η υγιής διαχείριση των αποβλήτων αυτών των αλιευτικών εργαλείων, ιδίως η ανακύκλωση.

(16)  Η μεγάλη ποσότητα πλαστικών υλών από εγκαταλελειμμένα, απολεσθέντα και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη δείχνει ότι οι υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις46 δεν προβλέπουν επαρκή κίνητρα για την επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων στην ξηρά για συλλογή και επεξεργασία. Το σύστημα έμμεσων τελών που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία απομακρύνει τα κίνητρα των πλοίων να εκφορτώσουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα και διασφαλίζει το δικαίωμα παράδοσης. Το σύστημα αυτό, ωστόσο, δεν είναι επαρκώς αποτελεσματικό για τους αλιείς ώστε να φέρουν τα απόβλητα από τα αλιευτικά τους εργαλεία στην ξηρά. Δεδομένου ότι τα πλαστικά εξαρτήματα των αλιευτικών εργαλείων έχουν υψηλές δυνατότητες ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη, ώστε να χρηματοδοτηθεί η υγιής διαχείριση των αποβλήτων αυτών των αλιευτικών εργαλείων, ιδίως η ανακύκλωση. Επί πλέον, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν για τη δημιουργία μηχανισμών μείωσης των αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων και για τη διευκόλυνση της χωριστής συλλογής απόβλητων αλιευτικών εργαλείων.

__________________

__________________

46 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, οδηγία 2000/59/ΕΚ και οδηγία 2008/98/ΕΚ.

46 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, οδηγία 2000/59/ΕΚ και οδηγία 2008/98/ΕΚ.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη και άλλες ακατάλληλες μορφές διάθεσης που οδηγούν σε θαλάσσια απορρίμματα που περιέχουν πλαστική ύλη, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις καταλληλότερες διαθέσιμες επιλογές διάθεσης αποβλήτων και/ή τις επιλογές διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται, τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρακτικών κακής διάθεσης καθώς και σχετικά με την περιεκτικότητα σε πλαστική ύλη ορισμένων πλαστικών προϊόντων και αλιευτικών εργαλείων μίας χρήσης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα ευαισθητοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στους καταναλωτές. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο που να ενθαρρύνει τη χρήση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα μέτρα που είναι τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με τη φύση του προϊόντος ή τη χρήση του. Οι παραγωγοί πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης ως μέρος της υποχρέωσής τους για διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.

(18)  Προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη και άλλες ακατάλληλες μορφές διάθεσης που οδηγούν σε θαλάσσια απορρίμματα που περιέχουν πλαστική ύλη, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις καταλληλότερες διαθέσιμες επιλογές διάθεσης αποβλήτων και/ή τις επιλογές διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται, τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρακτικών κακής διάθεσης καθώς και σχετικά με την περιεκτικότητα σε πλαστική ύλη ορισμένων πλαστικών προϊόντων και αλιευτικών εργαλείων μίας χρήσης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών εκστρατειών στα σχολεία, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στους καταναλωτές για να τους δώσουν κίνητρα να μεταβάλουν τη συμπεριφορά τους και να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην πρόληψη των απορριμμάτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα μέτρα που είναι τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, τη φύση του προϊόντος ή τη χρήση του. Πρέπει να δοθεί κατάλληλη προσοχή ώστε να μην προκύψει καμία στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των εγχώριων παραγωγών πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη και των ανταγωνιστών που έχουν άδεια να πωλούν τα προϊόντα τους στην Ενιαία Αγορά. Οι παραγωγοί πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη θα πρέπει να συμμετέχουν στα μέτρα ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ευθύνης τους. Οι παραγωγοί δεν υποχρεούνται να καλύψουν τις δαπάνες των αυτών εκστρατειών ευαισθητοποίησης. Ο αγώνας κατά των απορριμμάτων θα πρέπει να αποτελεί κοινή προσπάθεια των αρμόδιων αρχών, των παραγωγών και των καταναλωτών.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Δυνάμει της παραγράφου 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201648, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων και την αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου να παρακολουθούνται τα θαλάσσια απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να επανεξεταστεί το παράρτημα που απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να εξετάζει κατά πόσον η επιστημονική και η τεχνική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί εν τω μεταξύ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βιοαποδομήσιμων υλικών και της ανάπτυξης κριτηρίων ή πρότυπου βιοαποδομησιμότητας των πλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες, επιτρέπει τη θέσπιση προτύπου για τη βιοαποδόμηση ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το πρότυπο αυτό θα περιλάμβανε ένα πρότυπο για να ελεγχθεί εάν, ως αποτέλεσμα της φυσικής και βιολογικής αποσύνθεσης στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι πλαστικές ύλες θα αποσυντίθεντο πλήρως προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό εντός χρονικού διαστήματος αρκετά μικρού ώστε να μην είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια ζωή και να μην οδηγούν σε συσσώρευση πλαστικών υλών στο περιβάλλον. Αν συμβαίνει αυτό, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που πληρούν ένα τέτοιο πρότυπο θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά. Παρότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες προβλέπει ήδη δράση στον τομέα αυτό, αναγνωρίζει επίσης τις προκλήσεις όσον αφορά τον καθορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου για τις πλαστικές ύλες με ιδιότητες βιοαποδόμησης, λόγω των διαφορετικών συνθηκών στις διάφορες θάλασσες.

(22)  Δυνάμει της παραγράφου 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201648, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων και την αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου να παρακολουθούνται τα θαλάσσια απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να επανεξεταστεί το παράρτημα που απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να εξετάζει κατά πόσον η επιστημονική και η τεχνική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί εν τω μεταξύ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βιοαποδομήσιμων υλικών και της ανάπτυξης κριτηρίων ή πρότυπου βιοαποδομησιμότητας των πλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες, επιτρέπει τη θέσπιση προτύπου για τη βιοαποδόμηση ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το πρότυπο αυτό θα περιλάμβανε ένα πρότυπο για να ελεγχθεί εάν, ως αποτέλεσμα της φυσικής και βιολογικής αποσύνθεσης στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι πλαστικές ύλες θα αποσυντίθεντο πλήρως προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό εντός χρονικού διαστήματος αρκετά μικρού ώστε να μην είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια ζωή και να μην οδηγούν σε συσσώρευση πλαστικών υλών στο περιβάλλον. Αν συμβαίνει αυτό, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που πληρούν ένα τέτοιο πρότυπο θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά. Παρότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες προβλέπει ήδη δράση στον τομέα αυτό, αναγνωρίζει επίσης τις προκλήσεις όσον αφορά τον καθορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου για τις πλαστικές ύλες με ιδιότητες βιοαποδόμησης, λόγω των διαφορετικών συνθηκών στις διάφορες θάλασσες. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να αξιολογεί τον οικονομικό αντίκτυπο στους τομείς που εκτίθενται περισσότερο στην παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συμμόρφωσης.

__________________

__________________

48 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

48 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη και η σημαντική μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στην προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και μη τοξικά υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος στην επικράτειά τους έως τις ... [έξι έτη μετά την ημερομηνία λήξης της μεταφοράς της παρούσας οδηγίας].

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος στην επικράτειά τους έως τις ... [τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία λήξης της μεταφοράς της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Ε του παραρτήματος και που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Ε του παραρτήματος και που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψει καμία στρέβλωση του ανταγωνισμού και ότι οι τιμές αγοράς των εισαγόμενων και των εγχώριων προϊόντων θα επηρεάζονται το ίδιο. Διασφαλίζεται η συμφωνία με τις διατάξεις περί διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά τα συστήματα που καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του παραρτήματος καλύπτουν το κόστος της συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων και του κόστους των μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα.

Όσον αφορά τα συστήματα που καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του παραρτήματος καλύπτουν το αναγκαίο κόστος της συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους, όπως ορίζεται στα άρθρα 8 και 8α της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων και του κόστους των μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα.

Αιτιολόγηση

Ο αγώνας κατά των απορριμμάτων θα πρέπει να αποτελεί κοινή προσπάθεια των αρμόδιων αρχών, των παραγωγών και των καταναλωτών. Το πρόβλημα των απορριμμάτων δεν επιλύεται με την πληρωμή του κόστους περισυλλογής από τους παραγωγούς, αλλά με τη μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς που μπορεί να επιτευχθεί με την εκπαίδευση των καταναλωτών και την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας. Η πρόληψη των απορριμμάτων είναι πολύ πιο αποτελεσματική.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή τυχόν μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής του κόστους, που αφορούν τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι το κόστος που επιβαρύνει τους παραγωγούς λόγω της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού είναι αναλογικό και κοινοποιείται στους επηρεαζόμενους σε τακτική βάση και με έναν προσβάσιμο και διαφανή τρόπο.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να καθορίσουν στόχους χωριστής συλλογής για σχετικά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

β)  να καθορίσουν στόχους χωριστής συλλογής για σχετικά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ή

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) να καθορίσουν συστήματα συλλογής αποβλήτων τα οποία έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά και κρίνονται κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη δύνανται, μεταξύ άλλων, να εισάγουν μέτρα ευαισθητοποίησης κατά περίπτωση. Τα εν λόγω μέτρα ευαισθητοποίησης θα μπορούσαν π.χ. να υλοποιούνται σε σχολεία ή σε εταιρείες.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συντονισμός των μέτρων

Συντονισμός των μέτρων μεταξύ των κρατών μελών

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Συντονισμός μέτρων σε διεθνές επίπεδο

 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, επιδιώκει να συντονίζει τα μέτρα που μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ορισμένων πλαστικών προϊόντων και που στηρίζουν τη μετάβαση σε βιώσιμα οικονομικά μοντέλα σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας έως...[έξι έτη από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας μεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης και την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

1.  Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας έως...[πέντε έτη από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας μεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης και την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  ο οικονομικός αντίκτυπος στους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από την παρούσα οδηγία και ο οικονομικός αντίκτυπος και το κόστος συμμόρφωσης αντιστοιχούν στις προβλέψεις της εκτίμησης αντικτύπου της Επιτροπής.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν έχει επηρεάσει αρνητικά με κανέναν τρόπο την ανταγωνιστικότητα των τομέων που επηρεάζονται περισσότερο από την παρούσα οδηγία, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους εκτός ΕΕ.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής, οικιακής και βιομηχανικής υγιεινής

-  Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής, οικιακής και βιομηχανικής υγιεινής και απόβλητα προδιαβρεγμένου χαρτιού υγείας

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Δ – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού

Αιτιολόγηση

Οι γόπες τσιγάρων είναι το δεύτερο είδος που εντοπίζεται συχνότερα στις παραλίες και μία μόνο γόπα ρυπαίνει τουλάχιστον 500 λίτρα νερού. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό οι καταναλωτές να είναι ενήμεροι για τις συνέπειες της απόρριψης τσιγάρων στο δρόμο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Barbara Kappel

20.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

3.9.2018

24.9.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

19

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marcus Pretzell, Marco Zanni

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen

19

-

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

0

VERTS/ALE

Ernest Urtasun

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (27.9.2018)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Barbara Kappel

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόληψη και η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά απορρίμματα που προέρχονται από πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης (SUP) και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη είναι συμπληρωματικά ειδικά μέτρα για τα μικροπλαστικά που προβλέπονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τις πλαστικές ύλες. Μετά την αντιμετώπιση του ζητήματος των πλαστικών σακουλών το 2015, εντοπίστηκαν 10 προϊόντα SUP και αλιευτικά εργαλεία (τα λεγόμενα μακροπλαστικά) τα οποία αντιπροσωπεύουν το 70 % των θαλάσσιων απορριμμάτων στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό η ΕΕ να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές πτυχές των θαλάσσιων απορριμμάτων, μειώνοντας την ποσότητα των πλαστικών σε ωκεανούς και σε παραλίες, εστιάζοντας ταυτόχρονα σε μεγαλύτερο βαθμό στο ευρύτερο ζήτημα της μετάβασης από τα πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία.

Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα που υπερβαίνει κατά πολύ τα σύνορα της ΕΕ και μόνο μια παγκόσμια συμφωνία θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθει πλήρως στην πρόκληση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Σύμφωνα με μελέτες, το 80 % των θαλάσσιων απορριμμάτων προέρχεται από 20 μόνο χώρες καμία από τις οποίες δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η συντάκτρια της γνωμοδότησης ζητεί μια παγκόσμια προσέγγιση για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλαστικά και ζητεί να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε επίπεδο G7 και G20, καθώς και να υλοποιηθούν οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, οι πολυεθνικοί δανειστές και οι διεθνείς χρηματοδότες θα πρέπει να επικεντρώσουν τη δέσμευσή τους σε μέτρα για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων, στοχεύοντας σε προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Επιπλέον, η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχή μείωση των προϊόντων SUP. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι πεπεισμένη ότι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού και η εκπαίδευση έχουν καθοριστική σημασία για την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων όσον αφορά τα μέτρα που επιβάλλονται στα κράτη μέλη και τη βιομηχανία.

Στην ανάλυσή της, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι επιλογές που προτείνει και που αφορούν την απαγόρευση ορισμένων πλαστικών SUP και τους στόχους μείωσης, τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού (ΔΕΠ), τα μέτρα που αφορούν τον σχεδιασμό των προϊόντων και την παροχή κινήτρων στους αλιείς για την επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων, αναμένεται να συμβάλουν στην εξοικονόμηση 2.6 εκατ. τόνων ισοδυνάμου CO2 και στην αποφυγή περιβαλλοντικών ζημιών ισοδύναμων με 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ και η διαχείριση των αποβλήτων σε 510 εκατ. ευρώ. Οι καταναλωτές αναμένεται να εξοικονομήσουν περίπου 6.5 δισ. ευρώ, ενώ ένα σύστημα επιστροφής εγγύησης ή ένα ισοδύναμο σύστημα θα κόστιζε στους καταναλωτές ακόμα 1.4 δισ. ευρώ. Η Επιτροπή εκτιμά ότι το πρόσθετο κόστος για τον κλάδο της αλιείας θα ανέλθει στην καλύτερη περίπτωση στο 0,16 % των εσόδων. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν παρέχει στοιχεία σχετικά με το κόστος εφαρμογής της ΔΕΠ που μεταβιβάζεται πλήρως στον τελικό καταναλωτή.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να τονίσει ότι, ως γενική αρχή, η επιλογή πολιτικής της «απαγόρευσης» ορισμένων ειδών προϊόντων θα πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση. Θα ήταν, όντως, προτιμότερο να υπάρχει μια προσέγγιση που να βασίζεται στην αναβάθμιση των προτύπων, με την οποία θα πρέπει, κατά συνέπεια, να αποσυρθούν από την αγορά ορισμένα προϊόντα που προκαλούν ρύπανση και ταυτόχρονα να προωθηθούν η Ε & Α και η καινοτομία για την εξασφάλιση προϊόντων που να γίνονται ανακυκλώσιμα με τρόπο αποδοτικότερο σε σχέση με το κόστος και που να είναι, επίσης, βιοαποικοδομήσιμα ή αβλαβή. Αυτά τα νέα πρότυπα θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ θα μπορέσουν να προσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των 50,000 εταιρειών που αντιπροσωπεύουν τον τομέα των μεταποιητών πλαστικών υλών στην ΕΕ είναι ΜΜΕ.

Η διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων μπορεί να δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και της Ε & Α, συμβάλλοντας σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία χωρίς εκπομπές άνθρακα. Οι επενδύσεις στην πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα, βιώσιμα εναλλακτικά υλικά, προϊόντα και επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση των τεχνικών και επιστημονικών δεξιοτήτων. Μολονότι η πρωτοβουλία για τη μείωση των πλαστικών προϊόντων SUP είναι ευπρόσδεκτη, απαιτείται μια ισορροπημένη προσέγγιση για τη διασφάλιση της αναλογικότητας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, καθώς και το άρθρο 114, εφόσον πρόκειται για συσκευασίες κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/EK,

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η υψηλή λειτουργικότητα και το σχετικά χαμηλό κόστος της πλαστικής ύλης σημαίνει ότι αυτό το υλικό είναι ολοένα και περισσότερο πανταχού παρόν στην καθημερινή ζωή. Η αυξανόμενη χρήση του σε εφαρμογές βραχείας διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα σχετικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία32, η Επιτροπή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες33 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η σταθερή αύξηση της παραγωγής πλαστικών αποβλήτων και η διαφυγή τους στο περιβάλλον μας, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί ένας πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής για τις πλαστικές ύλες.

(1)  Η υψηλή λειτουργικότητα και το σχετικά χαμηλό κόστος της πλαστικής ύλης σημαίνει ότι αυτό το υλικό είναι ολοένα και περισσότερο πανταχού παρόν στην καθημερινή ζωή. Η αυξανόμενη χρήση του σε εφαρμογές βραχείας διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα σχετικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία32, η Επιτροπή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες33 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η σταθερή αύξηση της παραγωγής πλαστικών αποβλήτων και η διαφυγή τους στο περιβάλλον μας, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί ένας πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής για τις πλαστικές ύλες. Οποιεσδήποτε περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα των πλαστικών υλών πρέπει να βασιστούν και να είναι πλήρως συμβατές με την πρόσφατα θεσπισμένη νομοθεσία της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και να είναι κατάλληλες για το σύστημα που έχει δημιουργηθεί με βάση αυτήν.

__________________

__________________

32 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» [COM(2015) 0614 final].

32 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» [COM(2015) 0614 final].

33 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)28 final].

33 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)28 final].

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 α)  Η πρόσφατα εκδοθείσα νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα και, ειδικότερα, η οδηγία 2008/98/ΕΕ, η οδηγία 94/62/ΕΕ και η οδηγία 1999/31/ΕΕ, έχει θεσπίσει ένα περίπλοκο σύστημα στατιστικών στοιχείων για τη συλλογή και την ανακύκλωση των αποβλήτων, σαφείς στόχους για την ανακύκλωση ορισμένων ρευμάτων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών, και μια ιεράρχηση των αποβλήτων. Έχουν τεθεί επίσης κίνητρα για τη μετάβαση προς μια περισσότερο κυκλική οικονομία, για την ευρύτερη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους παραγωγούς στο πλαίσιο των ελάχιστων απαιτήσεων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Στόχος της παρούσας οδηγίας δεν είναι να αντικαταστήσει αυτό το σύστημα, αλλά να το συμπληρώσει με μέτρα που να αντιμετωπίζουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα θαλάσσιων απορριμμάτων.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 β)  Η οικονομική ευημερία της Ένωσης είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η βελτίωση της βιωσιμότητας των οικονομικών μοντέλων των κρατών μελών μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες για καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 γ)  Τα προβλήματα που συνδέονται με την επεξεργασία των πλαστικών αποβλήτων μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρία για να καταστεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή λύσεων εν όψει της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι κυκλικές προσεγγίσεις που αποδίδουν προτεραιότητα στα μη τοξικά επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα και στα συστήματα επαναχρησιμοποίησης θα οδηγήσουν σε μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και η πρόληψη αυτή βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας των αποβλήτων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι επίσης σύμφωνες με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 12 των Ηνωμένων Εθνών35 για τη διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής.

(2)  Οι κυκλικές προσεγγίσεις που αποδίδουν προτεραιότητα στα επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα και στα συστήματα επαναχρησιμοποίησης, καθώς και στην ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων, θα οδηγήσουν σε μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και η πρόληψη αυτή βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας των αποβλήτων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι επίσης σύμφωνες με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 12 των Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής.

_________________

_________________

34 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

34 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

35 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

35 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο ζητούμενο είναι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη36. Η Ένωση οφείλει να επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων και να επιδιώξει να αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση συνεργάζεται με εταίρους σε διάφορα διεθνή φόρουμ, όπως η G20, η G7 και ο ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ένωσης προς τον σκοπό αυτό.

(3)  150 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών και μικροπλαστικών συσσωρεύονται στις θάλασσες και τους ωκεανούς του πλανήτη, προκαλώντας σοβαρές βλάβες στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, το κλίμα και την παγκόσμια βιοποικιλότητα. Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο ζητούμενο είναι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη36. Η Ένωση οφείλει να επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων και να επιδιώξει να αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού για τη βιομηχανία της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει τη δέσμευση των εταίρων σε φόρουμ διεθνούς επιπέδου, όπως η G20, η G7 και ο ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ένωσης προς τον σκοπό αυτό για τη μείωση των αποβλήτων εν όψει μιας βιώσιμης οικονομίας.

__________________

__________________

36 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

36 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 α)  Παρά την προσπάθεια της ΕΕ στον τομέα της διπλωματίας και της διεθνούς συνεργασίας για το κλίμα, η κατάσταση σε ορισμένες τρίτες χώρες εξακολουθεί να είναι ανησυχητική. Η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τις προσπάθειες της για διεθνή συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Η ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τον ρόλο της ως συντονιστή και πρωτοπόρου σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης των αποβλήτων. Η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για τη μεταφορά εμπειριών, τη διάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικά και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος, του καθαρισμού του και της πρόληψης της ρύπανσης από πλαστικά.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στην Ένωση, το 80-85 % των θαλάσσιων απορριμμάτων, που καταμετρούνται ως απορρίμματα στην παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης να αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών καταναλωτικών προϊόντων ταχείας κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, ανακυκλώνονται σπανίως και συχνά καταλήγουν να πεταχτούν ως απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται στην αγορά δεν συλλέγονται για επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα προκειμένου για τα θαλάσσια απορρίμματα και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και, ενδεχομένως, την ανθρώπινη υγεία και βλάπτουν δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η αλιεία και η ναυτιλία.

(5)  Στην Ένωση, το 80-85 % των θαλάσσιων απορριμμάτων, που καταμετρούνται ως απορρίμματα στην παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης να αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών καταναλωτικών προϊόντων ταχείας κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, ανακυκλώνονται σπανίως και συχνά καταλήγουν να πεταχτούν ως απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται στην αγορά δεν συλλέγονται για επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα προκειμένου για τα θαλάσσια απορρίμματα και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και, ενδεχομένως, την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων. Επιπλέον, βλάπτουν δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η αλιεία και η ναυτιλία, ιδίως στις παράκτιες περιοχές και στα νησιά.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η υφιστάμενη νομοθεσία40 και τα μέσα πολιτικής της Ένωσης παρέχουν ορισμένες ρυθμιστικές απαντήσεις για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, τα πλαστικά απόβλητα υπόκεινται σε γενικά μέτρα και ποσοτικούς στόχους της Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως ο στόχος ανακύκλωσης των απορριμμάτων από πλαστικές συσκευασίες41 και ο στόχος που εγκρίθηκε πρόσφατα στη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες42, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες έως το 2030. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της εν λόγω νομοθεσίας στα θαλάσσια απορρίμματα δεν είναι επαρκής και υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο φιλοδοξίας μεταξύ των εθνικών μέτρων για την πρόληψη και τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα. Επιπλέον, ορισμένα από τα μέτρα αυτά, και ιδίως οι περιορισμοί εμπορίας για πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, ενδέχεται να δημιουργήσουν φραγμούς στο εμπόριο και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην Ένωση.

(6)  Η υφιστάμενη νομοθεσία40 και τα μέσα πολιτικής της Ένωσης παρέχουν ορισμένες ρυθμιστικές απαντήσεις για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, τα πλαστικά απόβλητα υπόκεινται σε γενικά μέτρα και ποσοτικούς στόχους της Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως ο στόχος ανακύκλωσης των απορριμμάτων από πλαστικές συσκευασίες41 και ο στόχος που εγκρίθηκε πρόσφατα στη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες42, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες έως το 2030.

_________________

_________________

40 Οδηγία 2008/98/ΕΚ, οδηγία 2000/59/ΕΚ, οδηγία 2000/60/ΕΚ, οδηγία 2008/56/ΕΚ και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

40 Οδηγία 2008/98/ΕΚ, οδηγία 2000/59/ΕΚ, οδηγία 2000/60/ΕΚ, οδηγία 2008/56/ΕΚ και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

41 Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10).

41 Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10).

42 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)28 final].

42 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)28 final].

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για να επικεντρωθούν οι προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει μόνον τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα, τα οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 86 % των πλαστικών μίας χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε παραλίες στην Ένωση.

(7)  Για να επικεντρωθούν οι προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα, τα οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 86 % των πλαστικών μίας χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε παραλίες στην Ένωση, καθώς και τα αλιευτικά εργαλεία που προκαλούν σημαντικές βλάβες με τη μορφή της θαλάσσιας ρύπανσης. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της μετάβασης στην κυκλική οικονομία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν στόχο την επίτευξη γενικής μείωσης της κατανάλωσης όλων των προϊόντων και των συσκευασιών μίας χρήσης. Οι διατάξεις της θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε διακριτική μεταχείριση.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης μπορούν να κατασκευαστούν από ένα ευρύ φάσμα πλαστικών υλών. Οι πλαστικές ύλες συνήθως ορίζονται ως πολυμερή υλικά στα οποία μπορούν να προστεθούν πρόσθετα. Ωστόσο, αυτός ο ορισμός θα κάλυπτε ορισμένα φυσικά πολυμερή. Τα μη τροποποιημένα φυσικά πολυμερή δεν πρέπει να καλύπτονται, καθώς εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, ο ορισμός του πολυμερούς στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 θα πρέπει να προσαρμοστεί και θα πρέπει να διατυπωθεί χωριστός ορισμός για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι πλαστικές ύλες που παράγονται με τροποποιημένα φυσικά πολυμερή ή οι πλαστικές ύλες που παράγονται από βιολογικές, ορυκτές ή συνθετικές αρχικές ουσίες δεν απαντώνται στη φύση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, ο προσαρμοσμένος ορισμός των πλαστικών υλών θα πρέπει να καλύπτει τα είδη από καουτσούκ με βάση πολυμερές και τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από βιομάζα και/ή προορίζονται να βιοαποδομούνται με την πάροδο του χρόνου. Ορισμένα πολυμερή υλικά δεν είναι ικανά να λειτουργούν ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών υλικών και προϊόντων, όπως πολυμερών επιστρώσεων, χρωμάτων, μελανιών και συγκολλητικών ουσιών. Τα εν λόγω υλικά δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό.

(8)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης μπορούν να κατασκευαστούν από ένα ευρύ φάσμα πλαστικών υλών. Οι πλαστικές ύλες συνήθως ορίζονται ως πολυμερή υλικά στα οποία μπορούν να προστεθούν πρόσθετα. Ωστόσο, αυτός ο ορισμός θα κάλυπτε ορισμένα φυσικά πολυμερή. Τα μη τροποποιημένα φυσικά πολυμερή δεν πρέπει να καλύπτονται, καθώς εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον. Κατά συνέπεια, ο ορισμός του πολυμερούς στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 θα πρέπει να προσαρμοστεί και θα πρέπει να διατυπωθεί χωριστός ορισμός για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι πλαστικές ύλες που παράγονται με τροποποιημένα φυσικά πολυμερή ή οι πλαστικές ύλες που παράγονται από βιολογικές, ορυκτές ή συνθετικές αρχικές ουσίες δεν απαντώνται στη φύση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, ο προσαρμοσμένος ορισμός των πλαστικών υλών θα πρέπει να καλύπτει τα είδη από καουτσούκ με βάση πολυμερές και τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από βιομάζα και/ή προορίζονται να βιοαποδομούνται με την πάροδο του χρόνου. Ορισμένα πολυμερή υλικά δεν είναι ικανά να λειτουργούν ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών υλικών και προϊόντων, όπως πολυμερών επιστρώσεων, χρωμάτων, μελανιών και συγκολλητικών ουσιών. Τα εν λόγω υλικά δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό.

__________________

__________________

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8 α)  Είναι αναγκαίο να καθιερωθεί ένας κοινός ορισμός για τις βιοαποδομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές ύλες.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8 β)  Τα πλαστικά προϊόντα θα πρέπει να κατασκευάζονται με γνώμονα ολόκληρη τη διάρκεια ζωής τους. Στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού ενός πλαστικού προϊόντος θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη το στάδιο της παραγωγής, η ανακυκλωσιμότητα και, ενδεχομένως, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του προϊόντος. Οι παραγωγοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται, ανάλογα με την περίπτωση, να χρησιμοποιούν ένα μοναδικό πολυμερές ή συμβατά πολυμερή για την κατασκευή των προϊόντων τους, ώστε να απλουστεύεται η διαλογή και να βελτιώνεται η ανακυκλωσιμότητά τους, ιδίως στην περίπτωση των πλαστικών συσκευασιών.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα ή περισσότερα μέτρα, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η ύπαρξη κατάλληλων και περισσότερο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, το αν είναι εφικτή η αλλαγή των τρόπων κατανάλωσης, καθώς και ο βαθμός στον οποίο καλύπτονται ήδη από υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης.

(10)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα ή περισσότερα μέτρα, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η ύπαρξη κατάλληλων και περισσότερο βιώσιμων και οικονομικά εφικτών εναλλακτικών λύσεων, το αν είναι εφικτή η αλλαγή των τρόπων κατανάλωσης, καθώς και ο βαθμός στον οποίο καλύπτονται ήδη από υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης. Τα προτεινόμενα μέτρα θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη την ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ), ώστε να αποφεύγονται ημίμετρα τα οποία θα έχουν τελικά ακόμα χειρότερο αντίκτυπο σε άλλο τμήμα του περιβάλλοντος ή της οικονομίας, όπως παραδείγματος χάριν η αντικατάσταση των πλαστικών από παρόμοιο υλικό που παράγεται από βιοϋλικό χωρίς να υπάρχει σαφής εκτίμηση της βιοαποδομησιμότητας του εν λόγω υλικού, συμπεριλαμβανομένης της βιοαποδομησιμότητάς του στο υδάτινο περιβάλλον. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που θεωρούνται συσκευασίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της ανωτέρω οδηγίας.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10 α)  Επισημαίνει ότι, για τη μετάβαση από μια οικονομία που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τα πλαστικά προϊόντα βιολογικής βάσης αποτελούν πιο βιώσιμη εναλλακτική από τα πλαστικά ορυκτής προέλευσης. Επομένως, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κίνητρα για την υποκατάσταση των υλικών ορυκτής προέλευσης με υλικά βιολογικής βάσης. Αυτό συνάδει με τους στόχους της κυκλικής οικονομίας, της στρατηγικής για τη βιοοικονομία και της στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στη μελλοντική πρόταση πολιτικής κίνητρα για την εν λόγω υποκατάσταση και, για παράδειγμα, να συμπεριλάβει σε μια αναθεώρηση της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις (οδηγία 2014/24/ΕΕ) κριτήρια για τα πλαστικά με βάση τη σύνθεση, το επίπεδο ανακυκλωσιμότητας και την επικινδυνότητά τους.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός, με την τρέχουσα μορφή του, παραμένει ασαφής σχετικά με την κατάσταση των πλαστικών βιολογικής βάσης. Θα πρέπει να αναγνωριστούν τα πλεονεκτήματα των υλικών βιολογικής βάσης για την παραγωγή πλαστικών, και ιδίως οι θετικές επιπτώσεις τους ως μια πιο βιώσιμη εναλλακτική στα πλαστικά με βάση πολυμερές και η συμβολή τους στη μείωση της εξάρτησης από ορυκτές πρώτες ύλες, και να ενθαρρυνθεί η χρήση τους.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και η κατανάλωση των περισσότερων τέτοιων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή και να προωθηθούν προσπάθειες για πιο βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, η πληροφόρηση των καταναλωτών ή οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα44.

(11)  Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και η κατανάλωση των περισσότερων τέτοιων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή και να πραγματοποιηθεί η στροφή προς πιο βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, η πληροφόρηση των καταναλωτών ή οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα. Η μείωση της συνολικής κατανάλωσης προϊόντων μίας χρήσης έχει κρίσιμη σημασία για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

_________________

_________________

44 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ.1-54), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή και με άλλες συναφείς νομοθεσίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και τη σήμανση (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4-17).

44 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ.1-54), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή και με άλλες συναφείς νομοθεσίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και τη σήμανση (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4-17).

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να απαγορεύσουν τη διάθεσή τους στην αγορά της Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η χρήση των διαθέσιμων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και καινοτόμων λύσεων για πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, εναλλακτικές επιλογές επαναχρησιμοποίησης και αντικατάσταση υλικών.

(12)  Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης προϊόντων που περιέχουν ουσίες και υλικά για τα οποία υπάρχουν βιώσιμες και διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, εκτός εάν πληρούν τις απαιτήσεις βιοαποδομησιμότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον που θεσπίστηκαν σε επίπεδο ΕΕ μετά την έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της παρούσας οδηγίας. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η χρήση των διαθέσιμων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και καινοτόμων λύσεων για πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, εναλλακτικές επιλογές επαναχρησιμοποίησης και αντικατάσταση υλικών. Είναι σκόπιμο να καθοριστούν ειδικά κριτήρια προκειμένου να αξιολογείται ο κύκλος ζωής αυτών των εναλλακτικών λύσεων και να προσδιορίζεται κατά πόσο οι λόγω εναλλακτικές λύσεις πληρούν τις απαιτήσεις που επί του παρόντος πληρούνται από τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, συνάδουν με τη νομοθεσία της Ένωσης για τα απόβλητα και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 α)  Η οδηγία 94/62/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2015/720 προέβλεπε την απαίτηση να προβεί η Επιτροπή σε νομοθετική επανεξέταση μέχρι τον Μάιο του 2017 σχετικά με μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, με βάση τις επιπτώσεις του κύκλου ζωής. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει πραγματοποιήσει την εν λόγω επανεξέταση. Δεδομένου ότι οι εν λόγω πλαστικές σακούλες συμβάλλουν συνήθως στη δημιουργία απορριμμάτων, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν μέτρα για τον περιορισμό της διάθεσής τους στην αγορά με εξαίρεση τις χρήσεις που είναι απολύτως αναγκαίες. Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς δεν θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά ως συσκευασίες χύδην τροφίμων παρά μόνο όταν απαιτείται για λόγους υγιεινής, και στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιούνται μόνο οι βιοαποδομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες σακούλες, όπως για τη συσκευασία νωπών τροφίμων (όπως το ωμό κρέας, τα ψάρια ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα). Για τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω περιορισμός εμπορίας, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/720.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 β)  Σύμφωνα με την ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την προώθηση επαναχρησιμοποιούμενων εναλλακτικών στα πλαστικά μίας χρήσης, μεταξύ άλλων μέσω καθορισμού στόχων, οικονομικών κινήτρων, ευαισθητοποίησης και εξασφάλισης της ευρείας διαθεσιμότητας επαναχρησιμοποιούμενων εναλλακτικών.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13 α)  Βάσει της έκθεσης της UNEP για το 2016, η Επιτροπή θα απαιτήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν ένα πρότυπο για τη θαλάσσια βιοαποδομησιμότητα. 

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει να ελέγχει τη σύλληψη της προτεινόμενης σήμανσης με αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της και η σαφής κατανόησή της.

(14)  Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ενδεχόμενες τομεακές εθελοντικές συμφωνίες σχετικά με κανόνες ευκρινούς επισήμανσης, π.χ. μέσω λογοτύπου, προκειμένου να ενημερώνονται οι καταναλωτές κατά πόσο ένα προϊόν είναι ή όχι ανακυκλώσιμο. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και με βάση τις διάφορες ιδιαιτερότητες στα κράτη μέλη, θα πρέπει να ελέγχει τη σύλληψη της προτεινόμενης σήμανσης με αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της και η σαφής κατανόησή της. Η σήμανση πρέπει να τοποθετείται σε εμφανές σημείο της συσκευασίας των προϊόντων που πωλείται στον τελικό χρήστη.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής απορριμμάτων καθώς και το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους απορριμμάτων.

(15)  Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής απορριμμάτων καθώς και το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους απορριμμάτων. Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για την κάλυψη του αναγκαίου κόστους διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και το άρθρο 7 της οδηγίας 94/62/ΕΚ και περισυλλογής απορριμάτων, καθώς και του κόστους των μέτρων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους απορριμμάτων. Σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η καταναλωτική αλυσίδα και οι παραγωγοί δεν μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνοι για τυχόν εσφαλμένη συμπεριφορά των καταναλωτών. Θα πρέπει να εφαρμόζεται επιμερισμένη ευθύνη.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15 α)  Σε επίπεδο Ένωσης, δεν υπάρχει επί του παρόντος κανένα αποδεκτό επιστημονικό πρότυπο για τη θαλάσσια βιοαποικοδομησιμότητα, πράγμα που καταδεικνύει ότι είναι επειγόντως αναγκαίο να ζητήσει η Επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης να αναπτύξει χωριστό πρότυπο για τη θαλάσσια βιοαποικοδομησιμότητα.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18 α)  Σύμφωνα με την ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην παροχή πληροφοριών σχετικά με επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά προϊόντα προς τα πλαστικά μίας χρήσης.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η οδηγία 2008/98/ΕΚ καθορίζει τις ελάχιστες γενικές απαιτήσεις για τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται στα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. Εντούτοις, η παρούσα οδηγία θεσπίζει πρόσθετες απαιτήσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, για παράδειγμα την απαίτηση να καλύπτουν οι παραγωγοί ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων.

(19)  Η οδηγία 2008/98/ΕΚ καθορίζει τις ελάχιστες γενικές απαιτήσεις για τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται στα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. Εντούτοις, η παρούσα οδηγία θεσπίζει πρόσθετες απαιτήσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, για παράδειγμα την απαίτηση να καλύπτουν οι παραγωγοί ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης το κόστος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με κατάλληλους τρόπους διάθεσης και τον αντίκτυπο των απορριμμάτων στο περιβάλλον. Θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της επιμερισμένης ευθύνης και να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων σχετικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών, των καταναλωτών και του δημόσιου τομέα.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Οι φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής συλλογής και στη χαμηλή συμμετοχή των καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα. Είναι αναγκαίο να προωθηθούν αποτελεσματικότερα συστήματα χωριστής συλλογής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ένας ελάχιστος στόχος χωριστής συλλογής για τις φιάλες ποτών που αποτελούν πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν αυτόν τον ελάχιστο στόχο θέτοντας στόχους χωριστής συλλογής για φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στο πλαίσιο των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού ή θεσπίζοντας συστήματα επιστροφής της εγγύησης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνουν κατάλληλο. Αυτό θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής, στην ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού και στην ποιότητα των ανακυκλούμενων υλικών, προσφέροντας ευκαιρίες για τον κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά ανακυκλούμενου υλικού.

(20)  Οι φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής συλλογής και στη χαμηλή συμμετοχή των καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα. Είναι αναγκαίο να προωθηθούν αποτελεσματικότερα συστήματα χωριστής συλλογής και εναπόκειται στα κράτη μέλη να θεσπίσουν το πλέον αποδοτικό και κατάλληλο σύστημα συλλογής για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και της οδηγίας 94/62/ΕΕ. Η καλύτερη συλλογή και τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης θα μπορούσαν να υποστηριχθούν με μέτρα οικολογικού σχεδιασμού, παραδείγματος χάριν ενθαρρύνοντας τους παραγωγούς να χρησιμοποιούν ένα μεμονωμένο ή συμβατά πολυμερή ή θεσπίζοντας άλλα μέτρα που ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να χρησιμοποιούν βιώσιμα υλικά. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής, στην ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού και στην ποιότητα των ανακυκλούμενων υλικών, προσφέροντας ευκαιρίες για τον κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά ανακυκλούμενου υλικού.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20 α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης υποχρέωσης ορισμένα πλαστικά προϊόντα να περιέχουν ανακυκλωμένο υλικό με σκοπό την υποστήριξη των ποσοστών ανακύκλωσης και της αγοράς με ανακυκλωμένα υλικά. Θα πρέπει να υποστηριχθεί η επίτευξη βιομηχανικών συνεργιών για τον σκοπό αυτό, καθώς τα απόβλητα ενός βιομηχανικού κλάδου θα μπορούσαν να αποτελούν πολύτιμο πόρο για έναν άλλο κλάδο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο για την υποστήριξη αυτών των συνεργιών και την παροχή κινήτρων για εθελοντικές δραστηριότητες των παραγωγών στον τομέα της πρόληψης των αποβλήτων, της καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων και της αντιμετώπισης της ρύπανσης.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Δυνάμει της παραγράφου 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201648, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων και την αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου να παρακολουθούνται τα θαλάσσια απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να επανεξεταστεί το παράρτημα που απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να εξετάζει κατά πόσον η επιστημονική και η τεχνική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί εν τω μεταξύ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βιοαποδομήσιμων υλικών και της ανάπτυξης κριτηρίων ή πρότυπου βιοαποδομησιμότητας των πλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες, επιτρέπει τη θέσπιση προτύπου για τη βιοαποδόμηση ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το πρότυπο αυτό θα περιλάμβανε ένα πρότυπο για να ελεγχθεί εάν, ως αποτέλεσμα της φυσικής και βιολογικής αποσύνθεσης στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι πλαστικές ύλες θα αποσυντίθεντο πλήρως προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό εντός χρονικού διαστήματος αρκετά μικρού ώστε να μην είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια ζωή και να μην οδηγούν σε συσσώρευση πλαστικών υλών στο περιβάλλον. Αν συμβαίνει αυτό, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που πληρούν ένα τέτοιο πρότυπο θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά. Παρότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες προβλέπει ήδη δράση στον τομέα αυτό, αναγνωρίζει επίσης τις προκλήσεις όσον αφορά τον καθορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου για τις πλαστικές ύλες με ιδιότητες βιοαποδόμησης, λόγω των διαφορετικών συνθηκών στις διάφορες θάλασσες.

(22)  Δυνάμει της παραγράφου 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201648, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων και την αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου να παρακολουθούνται τα θαλάσσια απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να επανεξεταστεί το παράρτημα που απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να εξετάζει κατά πόσον η επιστημονική και η τεχνική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί εν τω μεταξύ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βιοαποδομήσιμων υλικών και της ανάπτυξης κριτηρίων ή πρότυπου βιοαποδομησιμότητας των πλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες, επιτρέπει τη θέσπιση προτύπου για τη βιοαποδόμηση ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και αλιευτικών εργαλείων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το πρότυπο αυτό θα περιλάμβανε ένα πρότυπο για να ελεγχθεί εάν, ως αποτέλεσμα της φυσικής και βιολογικής αποσύνθεσης στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι πλαστικές ύλες θα αποσυντίθεντο πλήρως προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό εντός χρονικού διαστήματος αρκετά μικρού ώστε να μην είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια ζωή και να μην οδηγούν σε συσσώρευση πλαστικών υλών στο περιβάλλον. Αν συμβαίνει αυτό, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία που πληρούν ένα τέτοιο πρότυπο θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά. Παρότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες προβλέπει ήδη δράση στον τομέα αυτό, αναγνωρίζει επίσης τις προκλήσεις όσον αφορά τον καθορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου για τις πλαστικές ύλες με ιδιότητες βιοαποδόμησης, λόγω των διαφορετικών συνθηκών στις διάφορες θάλασσες.

_________________

_________________

48 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

48 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των θαλάσσιων απορριμμάτων, εξακολουθεί να απαιτείται μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση σχετικά με την τεχνική και επιστημονική πρόοδο σε σχέση με όλα τα προϊόντα που θα μπορούσαν να καταλήξουν στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις ρήτρες που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(23)  Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις ρήτρες που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπονται κίνητρα ή κυρώσεις για τους καταναλωτές, ανάλογα με τη συμπεριφορά τους.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25 α)  Είναι αναγκαίο, μέσω της στήριξης στην έρευνα και την καινοτομία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», να προωθηθούν επενδύσεις σε αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων και κυκλικές λύσεις, μεταξύ των οποίων οι επιλογές πρόληψης και σχεδιασμού, η διαφοροποίηση των πρώτων υλών και οι καινοτόμες τεχνολογίες ανακύκλωσης, όπως η μοριακή και η χημική ανακύκλωση, καθώς και η βελτίωση της μηχανικής ανακύκλωσης· εν προκειμένω, θα πρέπει να τονιστεί το καινοτόμο δυναμικό των νεοφυών επιχειρήσεων· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τη θέσπιση ενός στρατηγικού προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία σχετικά με την κυκλικότητα των υλικών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πλαστικές ύλες και στις ύλες που περιέχουν πλαστικό, καθώς και στις συσκευασίες· επισημαίνει ότι θα χρειαστεί επαρκής χρηματοδότηση για τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων· τονίζει ότι οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μπορούν να συμβάλουν στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία·

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25 β)  Η ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας αποτελεί απαραίτητο εργαλείο και προϋπόθεση για την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης αλυσίδας αξίας στον τομέα των συσκευασιών. Για τον σκοπό αυτόν, κρίνεται επιθυμητό να υποστηριχθούν οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εργαλείων προγραμματισμού Ε&Α, όπως τα προγράμματα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (δηλαδή το «Ορίζων 2020»), ενόψει του επερχόμενου στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και καινοτομίας για τις πλαστικές ύλες.

 

(Η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως νέα αιτιολογική σκέψη· η θέση της συγκεκριμένα δεν είναι σημαντική.)

Αιτιολόγηση

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τον άξονα της βιωσιμότητας. Με αυτό το δεδομένο, είναι απαραίτητο να διατεθούν επαρκείς πόροι και στήριξη για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των συσκευασιών, ώστε να υποστηριχθούν οι σχετικές επιχειρήσεις στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων που περιγράφονται συνοπτικά στη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Ένωσης στην πρόληψη και τη σημαντική μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία με τη μείωση της κατανάλωσης προϊόντων μίας χρήσης και την προώθηση βιώσιμων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υλικών, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που αποτελείται από πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες, και το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα φυσικά πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς·

(1)  «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που αποτελείται από πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες, και το οποίο λειτουργεί ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα φυσικά πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς και τις πολυμερισμένες επιστρώσεις, επενδύσεις ή στρώματα, χρώματα διακόσμησης, μελάνια και συγκολλητικές ουσίες που δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως κύρια δομικά συστατικά τελικών υλικών και προϊόντων·

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 α)  βιοαποδομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες βιοπλαστικές ύλες και υψηλής περιεκτικότητας σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο UNI EN 13432 και την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, οι οποίες επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων, μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και συμβάλλουν στην ανάπτυξη υποδειγματικών συστημάτων με σημαντικά πλεονεκτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής-κατανάλωσης-διάθεσης.

Αιτιολόγηση

Οι συγκεκριμένες ύλες που προέρχονται από μια σειρά τεχνολογιών στον τομέα των αμύλων, των κυτταρινούχων υλών, των φυτικών ελαίων και των συνδυασμών τους προκύπτουν μέσω ολοκληρωμένης αλυσίδας η οποία βασίζεται σε ένα μοντέλο βιοοικονομίας που αποσκοπεί στην εδαφική αναγέννηση και την καινοτομία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 β)  «επιστρώσεις»: ένα ή περισσότερα μη αυτοφερόμενα στρώματα κατασκευασμένα από πλαστικό, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας νομοθεσίας, που εφαρμόζονται σε ένα υλικό ή αντικείμενο προκειμένου να του προσδώσουν ειδικές ιδιότητες ή να βελτιώσουν την τεχνική του απόδοση·

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και για την εξασφάλιση μιας κοινής ερμηνείας από τα κράτη μέλη και της καλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί σαφής ορισμός στις επιστρώσεις στην παρούσα οδηγία βάσει του ήδη υπάρχοντος ορισμού στον κανονισμό (ΕΚ) 2018/213 της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό 10/2011 για τα πλαστικά.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α)  «πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 15 μικρών.

Αιτιολόγηση

Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς θα πρέπει να οριστούν μόνο βάσει του πάχους. Υπάρχουν ήδη εναλλακτικές για τα μη συσκευασμένα τρόφιμα. Έτσι, δεν είναι σωστό να απαιτούνται πολύ λεπτές σακούλες για λόγους υγιεινής ή για τη συσκευασία μη συσκευασμένων τροφίμων. Συνεπώς δεν είναι ενδεδειγμένη η αναφορά στον ορισμό του άρθρου 3 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος στην επικράτειά τους έως τις ... [έξι έτη μετά την ημερομηνία λήξης της μεταφοράς της παρούσας οδηγίας].

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος στην επικράτειά τους έως τις ... [έξι έτη μετά την ημερομηνία λήξης της μεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Τα κράτη μέλη αξιολογούν τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις με σκοπό να εγκρίνουν εθνικά σχέδια για την επίτευξη της εν λόγω μείωσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους μείωσης, συγκεκριμένα κίνητρα για τους οικείους τομείς και τα μέτρα που λαμβάνονται. Τα εθνικά σχέδια υποβάλλονται στην Επιτροπή και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται αναγκαίο. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει συστάσεις σχετικά με τα εγκεκριμένα σχέδια.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης, μέτρα που εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά προϊόντα στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, ή οικονομικά μέσα που να εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης, μέτρα που εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά προϊόντα στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδότησης της έρευνας για λύσεις κυκλικής οικονομίας και συνεργιών με ερευνητικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ, ή οικονομικά μέσα που να εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Τα μέτρα που λαμβάνονται από επιχειρήσεις σε εθελοντική βάση είναι επιθυμητά και θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα και να προωθούνται.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρουσία πλαστικής ύλης δε συνιστά σημαντική πληροφορία. Οι ίδιες οι πλαστικές ύλες δεν είναι ουσίες που πρέπει να απαγορευθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο προειδοποίησης.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Οι περιέκτες αναψυκτικών εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά τα συστήματα που καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του παραρτήματος καλύπτουν το κόστος της συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων και του κόστους των μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα.

Όσον αφορά τα συστήματα που καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του παραρτήματος καλύπτουν το κόστος της συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους, όπως ορίζεται στα άρθρα 8 και 8α της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που είναι συσκευασίες, οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο συμπληρώνουν τις απαιτήσεις σχετικά με τα διευρυμένα συστήματα ευθύνης του παραγωγού που ορίζονται στην οδηγία 94/62/EΟΚ και στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.

Για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που είναι συσκευασίες, οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν με την επιφύλαξη των απαιτήσεων σχετικά με τα διευρυμένα συστήματα ευθύνης του παραγωγού που ορίζονται στην οδηγία 94/62/EΟΚ και στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Η Επιτροπή εκδίδει, εντός 18 μηνών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο [ΧΧΧ] για τον καθορισμό των βασικών στοιχείων των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου για κάθε προϊόν χωριστά. Στα βασικά στοιχεία περιλαμβάνονται οι μέθοδοι για τον επιμερισμό της ευθύνης, ο υπολογισμός του κόστους και ο ορισμός άλλων ειδικών στοιχείων σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις της οδηγίας 94/62/ΕΟΚ θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 β.  Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που εμπίπτουν στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου εντός [18 μηνών] από την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 α του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά τα συστήματα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παραγωγοί αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη να καλύπτουν το κόστος της συλλογής αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη και έχουν παραδοθεί σε κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής ή σε άλλα ισοδύναμα συστήματα συλλογής που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους. Οι παραγωγοί καλύπτουν επίσης το κόστος των μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη.

Όσον αφορά τα συστήματα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παραγωγοί αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη να καλύπτουν το επιπλέον κόστος της συλλογής αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη και έχουν παραδοθεί σε κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής ή σε άλλα ισοδύναμα συστήματα συλλογής που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους. Οι παραγωγοί καλύπτουν επίσης το κόστος των μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα [ΧΧΧ] για περίοδο [πέντε ετών] μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα [XΧΧ] μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων [ΧΧΧ] τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη χωριστή συλλογή, μέχρι το 2025, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος ίσης με το 90 % αυτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σε ένα δεδομένο έτος, κατά βάρος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση των στόχων σχετικά με τη συλλογή πλαστικών υλών και πλαστικών συσκευασιών σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΕ και την οδηγία 94/62/ΕΕ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων:

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να καθιερώσουν συστήματα επιστροφής εγγύησης ή

α)  να καθιερώσουν συστήματα επιστροφής εγγύησης ή συστήματα αυτοματοποιημένης συλλογής, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες ή

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να καθορίσουν στόχους χωριστής συλλογής για σχετικά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

β)  να καθορίσουν στόχους χωριστής συλλογής για σχετικά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ή

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) νέα με κάθε άλλο μέτρο, όπως για παράδειγμα με τα μέτρα που αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγία 2008/98/ΕΕ, τα οποία τα κράτη μέλη θεωρούν κατάλληλα.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες περιέχουν ελάχιστες απαιτήσεις για τη θέσπιση συστημάτων επιστροφής της εγγύησης.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την ενημέρωση των καταναλωτών που χρησιμοποιούν τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος σχετικά με τους λόγους περιορισμού της διάθεσής τους στην αγορά , πριν οι εν λόγω περιορισμοί τεθούν σε ισχύ.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Συνιστάται στα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα σύστημα παροχής κινήτρων στους καταναλωτές και επιβολής κυρώσεων στην περίπτωση εσφαλμένης συμπεριφοράς.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συντονισμός των μέτρων

Συντονισμός των μέτρων μεταξύ των κρατών μελών

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Συντονισμός μέτρων σε διεθνές επίπεδο

 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, επιδιώκει να συντονίζει τα μέτρα που μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ορισμένων πλαστικών προϊόντων και που στηρίζουν τη μετάβαση σε βιώσιμα οικονομικά μοντέλα σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας έως...[έξι έτη από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης και την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

1.  Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας έως...[τέσσερα έτη από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης και την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  έχει σημειωθεί επαρκής επιστημονική και τεχνική πρόοδος και έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή πρότυπο για τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον που ισχύουν για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και κατά πόσον έχουν αναπτυχθεί υποκατάστατά τους, με σκοπό να προσδιοριστεί ποια προϊόντα δεν είναι πλέον απαραίτητο να υπάγονται στους περιορισμούς διάθεσης στην αγορά, κατά περίπτωση.

γ)  έχει σημειωθεί επαρκής επιστημονική και τεχνική πρόοδος και έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή ευρωπαϊκό πρότυπο για τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον που ισχύουν για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και κατά πόσον έχουν αναπτυχθεί υποκατάστατά τους, με σκοπό να προσδιοριστεί ποια προϊόντα δεν είναι πλέον απαραίτητο να υπάγονται σε μείωση της κατανάλωσης.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής για τις ΜΜΕ που ισχύει κατά το χρονικό σημείο έναρξης ισχύος τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με το άρθρο 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 από την ... [3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και με το άρθρο 6 παράγραφος 1 από την … [4 έτη μετά την έναρξη ισχύος του εναρμονισμένου προτύπου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος A – υπότιτλος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής, οικιακής και βιομηχανικής υγιεινής

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος A – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- Φιάλες ποτών

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 5 για τον περιορισμό διάθεσης στην αγορά

διαγράφεται

— Μπατονέτες, εκτός από βαμβακοφόρους στειλεούς που προορίζονται και χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς

 

— Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού)

 

— Πιάτα

 

— Καλαμάκια, εκτός από σωληνίσκους που προορίζονται και χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς

 

— Αναδευτήρες ποτών

 

— Ξυλάκια που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών από τέτοια ξυλάκια

 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι περιορισμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση. Η Επιτροπή πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη συλλογή και χρηστή διαχείριση των αποβλήτων ως το καταλληλότερο μέσο για την πρόληψη της ρίψης απορριμμάτων. Επιπλέον, στο IIA δεν προβλεπόταν, ενώ στη φάση των δημόσιων διαβουλεύσεων δεν ελήφθησαν υπόψη οι περιορισμοί που θεσπίστηκαν με το παρόν.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

— Μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές, που δεν διανέμονται στους καταναλωτές

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 7.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Δ – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- Χάρτινα τραπεζομάντιλα μίας χρήσης

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος ΣΤ – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- Χάρτινα τραπεζομάντιλα μίας χρήσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μείωση του αντικτύπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Barbara Kappel

25.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

3.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

12

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Tilly Metz, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Νεοκλής Συλικιώτης, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Markus Pieper, Pavel Telička

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bernd Kölmel

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Markus Pieper, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

12

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Françoise Grossetête

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

6

0

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Massimiliano Salini

S&D

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (3.10.2018)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον
(COM(2018)0340 – C8‑0218/2018 – 2018/0172(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bronis Ropė

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της οδηγίας, όπως δηλώνεται στο άρθρο 1, είναι «η μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, και στην υγεία του ανθρώπου».

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Γεωργίας κατέληξε ότι είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στα είδη εκείνα της ρύπανσης από πλαστικά που συνδέονται με την γεωργία, ακόμη και αν πρόκειται για είδη ρύπανσης με εντονότερη παρουσία σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η πρόταση της Επιτροπής για μείωση της ρύπανσης από πλαστικά μιας χρήσης βασίζεται σε εκτίμηση επιπτώσεων, στην οποία ελήφθησαν υπόψη οι σημαντικότερες κατηγορίες ρύπανσης από μεγάλα πλαστικά απορρίμματα, τα οποία στην ΕΕ καταλήγουν κατά μέσο όρο στη θάλασσα, γεγονός στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συντακτική προσέγγιση της Επιτροπής.

Πρώτον, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα πλαστικά που εισέρχονται στους αγρούς ή στα γεωργικά οικοσυστήματα μπορούν να προσληφθούν από ζώα ή να περάσουν στα υδάτινα οικοσυστήματα και να καταλήξουν στη θάλασσα. Ομοίως, ό,τι εισέρχεται στο έδαφος τελικά κατακερματίζεται ή διασπάται από τους μικροοργανισμούς του εδάφους σε μικρότερα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων των μικροπλαστικών, καταλήγει στο εδαφικό ύδωρ και μπορεί να εισέλθει στα υδάτινα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων και στη συνέχεια στα θαλάσσια συστήματα. Η δεύτερη αυτή πορεία δεν λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της προσέγγισης που υιοθετείται στην εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία βασίζεται στα θαλάσσια απορρίμματα και εστιάζει σε απορρίμματα μεγαλύτερου μεγέθους.

Δεύτερον, υπάρχουν ορισμένα είδη ρύπανσης από πλαστικά που εντοπίζονται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και συνδέονται με ειδικές χρήσεις γης που συνεπάγονται τη χρήση γεωργικών πλαστικών. Αυτά μπορεί να συνδυάζονται με τοπικές πρακτικές ή υποδομές, όπως για παράδειγμα η δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί γεωργοί ή παραγωγοί όσον αφορά την ανακύκλωση μεταχειρισμένων πλαστικών φύλλων, ή το γεγονός ότι τα ακάθαρτα πλαστικά φύλλα δεν γίνονται δεκτά προς ανακύκλωση.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής προβλέπει τη λήψη μέτρων ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, όπως είναι εν προκειμένω οι αγρότες, τα οποία θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή ενημέρωσης, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη διάθεση και την ανακύκλωση των γεωργικών πλαστικών, τις απαιτήσεις σήμανσης ή την επέκταση της ευθύνης του παραγωγού πλαστικού. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω μέτρα δεν συνεπάγονται κατ’ ανάγκη πρόσθετο αδικαιολόγητο φόρτο ή δαπανηρή επιβάρυνση για τους γεωργούς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία της 16ης Ιανουαρίου 2018 (COM(2018)28),

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η υψηλή λειτουργικότητα και το σχετικά χαμηλό κόστος της πλαστικής ύλης σημαίνει ότι αυτό το υλικό είναι ολοένα και περισσότερο πανταχού παρόν στην καθημερινή ζωή. Η αυξανόμενη χρήση του σε εφαρμογές βραχείας διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα σχετικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, η Επιτροπή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η σταθερή αύξηση της παραγωγής πλαστικών αποβλήτων και η διαφυγή τους στο περιβάλλον μας, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί ένας πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής για τις πλαστικές ύλες.

(1)  Η εδραιωμένη υψηλή διαθεσιμότητα και το σχετικά χαμηλό κόστος της πλαστικής ύλης σημαίνει ότι αυτό το υλικό είναι ολοένα και περισσότερο πανταχού παρόν στην καθημερινή ζωή. Η αυξανόμενη χρήση του σε εφαρμογές βραχείας διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα σχετικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία32, η Επιτροπή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες33 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η σταθερή αύξηση της παραγωγής πλαστικών αποβλήτων και η διαφυγή τους στο περιβάλλον μας, ιδίως των αποβλήτων τα οποία, ακόμη και αν παρήχθησαν μακριά από τη θάλασσα, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί ένας πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής για τις πλαστικές ύλες.

__________________

__________________

32 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» [COM(2015) 0614 final].

32 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» [COM(2015) 0614 final].

33 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)28 final].

33 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)28 final].

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο ζητούμενο είναι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη.36Η Ένωση οφείλει να επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων και να επιδιώξει να αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση συνεργάζεται με εταίρους σε διάφορα διεθνή φόρουμ, όπως η G20, η G7 και ο ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ένωσης προς τον σκοπό αυτό.

(3)  Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. Αυξανόμενες ποσότητες απορριμμάτων φθάνουν στους ωκεανούς σε ολόκληρο τον κόσμο και επηρεάζουν την υγεία των οικοσυστημάτων, σκοτώνοντας ζώα. Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο ζητούμενο είναι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη36. Η Ένωση οφείλει να επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην καταπολέμηση, με πρόληψη των απορριμμάτων και με διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελεσματικότερα και να επιδιώξει να αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση συνεργάζεται με εταίρους σε διάφορα διεθνή φόρουμ, όπως η G20, η G7 και ο ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ένωσης προς τον σκοπό αυτό.

_________________

_________________

36 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

36 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Σύμφωνα με πολυμερείς συμφωνίες37 και με τη νομοθεσία της Ένωσης για τα απόβλητα38, τα κράτη μέλη καλούνται να διασφαλίσουν την ορθή διαχείριση των αποβλήτων για την πρόληψη και τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων τόσο από θαλάσσιες όσο και από χερσαίες πηγές. Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τα ύδατα39, τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να καταπολεμούν τα θαλάσσια απορρίμματα όταν αυτά υπονομεύουν την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών.

(4)  Σύμφωνα με πολυμερείς συμφωνίες37 και με τη νομοθεσία της Ένωσης για τα απόβλητα38, τα κράτη μέλη καλούνται να διασφαλίσουν την ορθή διαχείριση των αποβλήτων για την πρόληψη και τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων τόσο από θαλάσσιες όσο και από χερσαίες πηγές. Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τα ύδατα39, τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να καταπολεμούν τα θαλάσσια απορρίμματα, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι ιδιότητές τους και η ποσότητά τους δεν βλάπτουν τα θαλάσσια ύδατά τους, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών.

__________________

__________________

37 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS), σύμβαση για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από την απόρριψη αποβλήτων και άλλων υλών του 1972 (Σύμβαση του Λονδίνου) και του πρωτοκόλλου της του 1996 (πρωτόκολλο του Λονδίνου), παράρτημα V της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (MARPOL), σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους.

37 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS), σύμβαση για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από την απόρριψη αποβλήτων και άλλων υλών του 1972 (Σύμβαση του Λονδίνου) και του πρωτοκόλλου της του 1996 (πρωτόκολλο του Λονδίνου), παράρτημα V της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (MARPOL), σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους.

38 Οδηγία 2008/98/ΕΚ και οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 81).

38 Οδηγία 2008/98/ΕΚ και οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 81).

39 Οδηγία 2000/60/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1) και οδηγία 2008/56/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

39 Οδηγία 2000/60/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1) και οδηγία 2008/56/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στην Ένωση, το 80-85 % των θαλάσσιων απορριμμάτων, που καταμετρούνται ως απορρίμματα στην παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης να αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών καταναλωτικών προϊόντων ταχείας κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, ανακυκλώνονται σπανίως και συχνά καταλήγουν να πεταχτούν ως απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται στην αγορά δεν συλλέγονται για επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα προκειμένου για τα θαλάσσια απορρίμματα και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και, ενδεχομένως, την ανθρώπινη υγεία και βλάπτουν δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η αλιεία και η ναυτιλία.

(5)  Στην Ένωση, το 80-85 % των θαλάσσιων απορριμμάτων, που καταμετρούνται ως απορρίμματα στην παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης να αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών καταναλωτικών προϊόντων ταχείας κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, σπανίως διατίθενται σωστά εξαιτίας έλλειψης λειτουργικών συστημάτων επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης, προκαλώντας απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται στην αγορά δεν συλλέγονται για επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα καθώς συμβάλλουν στα θαλάσσια απορρίμματα και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ζώων, και κατά συνέπεια για τα θαλάσσια οικοσυστήματα σε παγκόσμια κλίμακα και για την τοπική τους βιοποικιλότητα, όπου έχουν ενδεχομένως τοξικές επιπτώσεις σε οργανισμούς και μπορεί να αποτελούν υπόστρωμα για παθογόνους παράγοντες με αποτέλεσμα την εξάπλωση νόσων. Επίσης έχουν το δυναμικό να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία, καθώς και δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η αλιεία και η ναυτιλία, παρά την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη χρήση πλαστικών σε περιέκτες τροφίμων.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5 α)  Η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει μια συνολική προσέγγιση του προβλήματος των μικροπλαστικών και να ενθαρρύνει όλους τους παραγωγούς να περιορίσουν τις πρωτογενείς μικροπλαστικές ύλες στα σκευάσματά τους, καθώς και να περιορίσουν αυστηρά τα δευτερογενή προϊόντα που μπορεί να μετατραπούν σε μικροπλαστικές ύλες στο έδαφος και στα γλυκά ύδατα, και, κατά συνέπεια, στα θαλάσσια υδάτινα οικοσυστήματα.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για να επικεντρωθούν οι προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει μόνον τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα, τα οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 86 % των πλαστικών μίας χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε παραλίες στην Ένωση.

(7)  Για να επικεντρωθούν οι προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει μόνον τις κατηγορίες πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα, και που εκτίθενται στο παράρτημα, τα οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 86 % των πλαστικών μίας χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε παραλίες/παράκτια ύδατα, τον αλιευτικό εξοπλισμό που προκαλεί σοβαρές ζημίες ως θαλάσσια ρύπανση και επίσης τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα γεωργικά πλαστικά προϊόντα στην Ένωση.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 α)  Παρατηρείται σημαντική ετερογένεια μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά τις πηγές ρύπανσης από πλαστικά. Ανάλογα με την περιφέρεια ποικίλλουν τα πλαστικά προϊόντα που συμβάλλουν σημαντικά στη θαλάσσια ρύπανση, όπως καταδεικνύεται από την παρακολούθηση που διεξάγεται βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική και από την κοινωνία των πολιτών. Σε τέτοιες περιοχές, θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφορετικών, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, πηγών ρύπανσης από πλαστικά. Για παράδειγμα, τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, την αλιεία και άλλες υπαίθριες οικονομικές δραστηριότητες συνδέονται και με τα ζητήματα της χερσαίας ρύπανσης, με τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και την ακατάλληλη διάθεση. Ειδικότερα, μπορεί να υπάρχουν τοπικοί παράγοντες —οικονομικοί ή σχετικοί με τις υπάρχουσες υποδομές— που δεν επιτρέπουν τη συλλογή και την ανακύκλωση τέτοιων πλαστικών. Τα πλαστικά αυτά, και ιδίως τα γεωργικά, πρέπει να γίνονται δεκτά σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή διάθεσης χωρίς περιττά εμπόδια και θα πρέπει να σχεδιάζονται καλύτερα ώστε να ανακυκλώνονται ή να διατίθενται ευκολότερα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ανακύκλωσης πλαστικών και την κατά πρώτο λόγο μείωση των αποβλήτων, τα οποία αυτή τη στιγμή συμβάλλουν σε πρόσθετο κόστος για τους γεωργούς.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 β)   Επιπλέον, μπορεί να είναι σημαντικές σε τοπική ή περιφερειακή κλίμακα η χερσαία ρύπανση και η μόλυνση του εδάφους από πλαστικά μεγαλύτερου μεγέθους και από τα προκύπτοντα θραύσματα ή μικροπλαστικά. Σε τοπική κλίμακα, αυτό το φαινόμενο μπορεί να είναι σημαντικό λόγω της εντατικής χρήσης των πλαστικών στη γεωργία. Για να μειωθούν οι επιπτώσεις των πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον και στην υγεία ανθρώπων και ζώων πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος η ρύπανση με πλαστικές ύλες που προέρχεται από γεωργικές εκτάσεις.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 γ)  Παρόλο που τα γεωργικά πλαστικά προϊόντα αποτελούν χαμηλό ποσοστό της συνολικής ποσότητας χρησιμοποιούμενων πλαστικών υλών και παραγόμενων πλαστικών αποβλήτων, η χρήση τους παρουσιάζει γεωγραφική συγκέντρωση. Επίσης, οι κατηγορίες των γεωργικών πλαστικών προϊόντων έχουν πολύ ομοιογενή σύνθεση, γεγονός που καθιστά αυτό το ρεύμα αποβλήτων πολύτιμο για τον ανακυκλωτή. Αυτή τη στιγμή μεγάλο μέρος των γεωργικών πλαστικών θάβονται στο έδαφος, καίγονται ή απορρίπτονται στην ύπαιθρο ή καταλήγουν σε χωματερές. Αυτό συνιστά επικείμενη απειλή για μη αναστρέψιμη μόλυνση του εδάφους, υποβάθμιση των χαρακτηριστικών ποιότητας του εδάφους και, δυνητικά, για την ασφάλεια των τροφίμων. Κατά την καύση εκλύονται επιβλαβείς ουσίες, μεταξύ των οποίων ενδοκρινικοί διαταράκτες και καρκινογόνες ουσίες. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει τα περισσότερα γεωργικά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στα αντίστοιχα κράτη μέλη.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης μπορούν να κατασκευαστούν από ένα ευρύ φάσμα πλαστικών υλών. Οι πλαστικές ύλες συνήθως ορίζονται ως πολυμερή υλικά στα οποία μπορούν να προστεθούν πρόσθετα. Ωστόσο, αυτός ο ορισμός θα κάλυπτε ορισμένα φυσικά πολυμερή. Τα μη τροποποιημένα φυσικά πολυμερή δεν πρέπει να καλύπτονται, καθώς εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, ο ορισμός του πολυμερούς στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να προσαρμοστεί και θα πρέπει να διατυπωθεί χωριστός ορισμός για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι πλαστικές ύλες που παράγονται με τροποποιημένα φυσικά πολυμερή ή οι πλαστικές ύλες που παράγονται από βιολογικές, ορυκτές ή συνθετικές αρχικές ουσίες δεν απαντώνται στη φύση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, ο προσαρμοσμένος ορισμός των πλαστικών υλών θα πρέπει να καλύπτει τα είδη από καουτσούκ με βάση πολυμερές και τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από βιομάζα και/ή προορίζονται να βιοαποδομούνται με την πάροδο του χρόνου. Ορισμένα πολυμερή υλικά δεν είναι ικανά να λειτουργούν ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών υλικών και προϊόντων, όπως πολυμερών επιστρώσεων, χρωμάτων, μελανιών και συγκολλητικών ουσιών. Τα εν λόγω υλικά δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό.

(8)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης μπορούν να κατασκευαστούν από ένα ευρύ φάσμα πλαστικών υλών. Οι πλαστικές ύλες συνήθως ορίζονται ως πολυμερή υλικά στα οποία μπορούν να προστεθούν πρόσθετα. Ωστόσο, αυτός ο ορισμός θα κάλυπτε ορισμένα φυσικά πολυμερή. Τα μη τροποποιημένα φυσικά πολυμερή δεν πρέπει να καλύπτονται, καθώς εμφανίζονται φυσικά στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, ο ορισμός του πολυμερούς στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να προσαρμοστεί και θα πρέπει να διατυπωθεί χωριστός ορισμός για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι πλαστικές ύλες που παράγονται με τροποποιημένα φυσικά πολυμερή ή οι πλαστικές ύλες που παράγονται από βιολογικές, ορυκτές ή συνθετικές αρχικές ουσίες δεν απαντώνται στη φύση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, ο προσαρμοσμένος ορισμός των πλαστικών υλών θα πρέπει να καλύπτει τα είδη από καουτσούκ με βάση πολυμερές και τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από βιομάζα και/ή προορίζονται να βιοαποδομούνται με την πάροδο του χρόνου. Ορισμένα πολυμερή υλικά δεν είναι ικανά να λειτουργούν ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών υλικών και προϊόντων, όπως πολυμερών επιστρώσεων, επενδύσεων ή στρώσεων, χρωμάτων, μελανιών και συγκολλητικών ουσιών. Τα εν λόγω υλικά δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισμό.

_________________

_________________

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Οι επιστρώσεις, οι επενδύσεις και οι στρώσεις με πολυμερές έχουν σημαντική λειτουργικότητα από άποψη υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων σε πολυστρωματικά αντικείμενα πολλαπλών υλών και δεν μπορούν από μόνες τους να λειτουργούν ως βασικά δομικά συστατικά τελικών υλικών ή αντικειμένων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελλείψει άλλων υλικών ως κύριο δομικό συστατικό. Η ερμηνεία του ορισμού των «πλαστικών» στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να εναρμονιστεί με τον ορισμό του κανονισμού αριθ. 10/2011/ΕΚ.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8 α)  Παρατηρεί ότι, για τη μετάβαση από μια οικονομία που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τα πλαστικά προϊόντα βιολογικής βάσης αποτελούν πιο βιώσιμη εναλλακτική από τα πλαστικά ορυκτής προέλευσης. Αυτό συνάδει επίσης με τους στόχους της κυκλικής οικονομίας, της στρατηγικής για τη βιοοικονομία και της στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες. Επομένως, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κίνητρα για την υποκατάσταση των υλικών ορυκτής προέλευσης από υλικά βιολογικής βάσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στις μελλοντικές προτάσεις πολιτικής κίνητρα για την εν λόγω υποκατάσταση και, παραδείγματος χάριν, να συμπεριλάβει σε μια αναθεώρηση της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις (οδηγία 2014/24/ΕΕ) κριτήρια για τα πλαστικά με βάση τη σύνθεση, το επίπεδο ανακυκλωσιμότητας και την επικινδυνότητά τους.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός, με την τρέχουσα μορφή του, παραμένει ασαφής σχετικά με την κατάσταση των πλαστικών βιολογικής βάσης. Θα πρέπει να αναγνωριστούν τα πλεονεκτήματα των υλικών βιολογικής βάσης για την παραγωγή πλαστικών, ιδίως οι θετικές επιπτώσεις τους ως μια πιο βιώσιμη εναλλακτική στα πλαστικά με βάση πολυμερές και η συμβολή τους στη μείωση της εξάρτησης από ορυκτές πρώτες ύλες, και να ενθαρρυνθεί η χρήση τους.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου να οριστεί σαφώς το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, πρέπει να οριστεί ο όρος «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης». Ο ορισμός θα πρέπει να αποκλείει τα πλαστικά προϊόντα που μελετώνται, σχεδιάζονται και διατίθενται στην αγορά για να ολοκληρώνουν έναν ελάχιστο αριθμό διαδρομών ή επιστροφών εντός του κύκλου ζωής τους, επαναπληρούμενα ή επαναχρησιμοποιούμενα για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί.

(9)  Προκειμένου να οριστεί σαφώς το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, πρέπει να οριστεί ο όρος «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης» ως προϊόν που σχεδιάζεται και τοποθετείται στην αγορά για μία και μοναδική χρήση και για σύντομη χρονική διάρκεια. Ο ορισμός θα πρέπει να αποκλείει τα πλαστικά προϊόντα που μελετώνται, σχεδιάζονται και διατίθενται στην αγορά για να ολοκληρώνουν έναν ελάχιστο αριθμό διαδρομών ή επιστροφών εντός του κύκλου ζωής τους, επαναπληρούμενα ή επαναχρησιμοποιούμενα για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9 α)  Διατηρώντας την αξία των προϊόντων και των υλικών όσο το δυνατόν περισσότερο και δημιουργώντας λιγότερα απορρίμματα, η οικονομία της ΕΕ μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική, μειώνοντας παράλληλα την πίεση στους πολύτιμους πόρους και το περιβάλλον.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα ή περισσότερα μέτρα, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η ύπαρξη κατάλληλων και περισσότερο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, το αν είναι εφικτή η αλλαγή των τρόπων κατανάλωσης, καθώς και ο βαθμός στον οποίο καλύπτονται ήδη από υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης.

(10)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα ή περισσότερα μέτρα, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η ύπαρξη κατάλληλων και περισσότερο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, το αν είναι εφικτή η αλλαγή των τρόπων κατανάλωσης, καθώς και ο βαθμός στον οποίο καλύπτονται ήδη από υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης, και λαμβανομένων επίσης υπόψη των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων της επιλογής εναλλακτικών υλικών ιδίως στον τομέα της γεωργίας.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που έχει ως στόχο να επισημάνει τις πιθανές επιπτώσεις της χρήσης γεωργικών και βιοαποδομήσιμων προϊόντων ως εναλλακτικών βασικών υλικών

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να απαγορεύσουν τη διάθεσή τους στην αγορά της Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η χρήση των διαθέσιμων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και καινοτόμων λύσεων για πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, εναλλακτικές επιλογές επαναχρησιμοποίησης και αντικατάσταση υλικών.

(12)  Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να απαγορεύσουν τη διάθεσή τους στην αγορά της Ένωσης. Η εν λόγω απαγόρευση θα πρέπει να καλύπτει, μεταξύ άλλων συγκεκριμένων τύπων πλαστικών, όλα τα οξοδιασπώμενα πλαστικά που δεν βιοαποδομούνται με ασφάλεια και, επομένως, δεν προσφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η χρήση των διαθέσιμων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και καινοτόμων λύσεων για πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, εναλλακτικές επιλογές επαναχρησιμοποίησης και λιπασματοποίησης και αντικατάσταση υλικών.

Αιτιολόγηση

Σχετικά με τον γεωργικό τομέα, π.χ. οι μεμβράνες εδαφοκάλυψης μπορεί να είναι οξοδιασπώμενες και να μολύνουν το περιβάλλον του εδάφους, ενώ υποτίθεται ότι αποδομούνται με ασφάλεια.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 a)  Η οδηγία 94/62/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2015/720, ορίζει στο άρθρο 20α παράγραφος 3 ότι, έως τον Μάιο του 2017, η Επιτροπή επανεξετάζει τη νομοθεσία που αφορά τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς με βάση εκτίμηση των επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Προς το παρόν, η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε αυτήν την επανεξέταση. Δεδομένου ότι οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς αποτελούν συνήθη πηγή ρύπανσης, πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για τον περιορισμό της διάθεσής τους στην αγορά [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 20α παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/720, η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει έκθεση έως τις 27 Μαΐου 2017 σχετικά με τον αντίκτυπο των διάφορων δυνατοτήτων μείωσης των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και, εφόσον ενδείκνυται, να υποβάλει νομοθετική πρόταση. Ωστόσο, η προθεσμία που είχε τεθεί στην Επιτροπή παρήλθε. Δεδομένου αυτού και για να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος, η επερχόμενη οδηγία θα πρέπει να αντιμετωπίζει επίσης το ζήτημα των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς και να τις απαγορεύει από την αγορά.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 β)  Η αντικατάσταση ή ο περιορισμός των πλαστικών προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε εύλογο μεταβατικό χρονικό διάστημα και κατά τρόπο που δεν θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της παραγωγής και της διάθεσης στην αγορά του νέου προϊόντος που προσδιορίζεται ως εναλλακτική λύση, ιδίως εάν είναι πιθανό να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για την έρευνα και την καλλιέργεια της πρώτης ύλης που απαιτείται για την παραγωγή του.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο να επισημάνει τις πιθανές επιπτώσεις της χρήσης γεωργικών και βιοαποδομήσιμων προϊόντων ως εναλλακτικών βασικών υλικών

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 γ)  Η Επιτροπή θα καταρτίσει κατάλογο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 στον οποίο θα καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια που θα βοηθήσουν να προσδιοριστεί εάν οι εναλλακτικές που έχουν αναφερθεί πληρούν τις απαιτήσεις που επί του παρόντος πληρούνται από τις εφαρμογές των πλαστικών μίας χρήσης, εάν συνάδουν με την τρέχουσα νομοθεσία για τα απόβλητα και εάν έχει όντως διασφαλιστεί αυξημένη βιωσιμότητα.

Αιτιολόγηση

Οι εναλλακτικές που αναφέρθηκαν θα πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικά για να διαπιστωθεί εάν όντως μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις απαιτήσεις που πληρούν σήμερα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, ιδίως όσα έρχονται σε επαφή με τρόφιμα/ποτά, και εάν θα είναι όντως περισσότερο βιώσιμες. Οι εν λόγω εναλλακτικές δεν θα πρέπει να αξιολογηθούν μόνο με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη σχετική νομοθεσία, όπως την έγκριση υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, τον κανονισμό REACH, την ανακυκλωσιμότητα (οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα/ οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας).

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει να ελέγχει τη σύλληψη της προτεινόμενης σήμανσης με αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της και η σαφής κατανόησή της.

(14)  Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης. Ταυτοχρόνως, η σήμανση πρέπει να περιέχει μηνύματα για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους των πλαστικών αποβλήτων. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει να ελέγχει τη σύλληψη της προτεινόμενης σήμανσης με αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της και η σαφής κατανόησή της.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17 α)  Δεδομένου ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές επηρεάζονται περισσότερο από τα θαλάσσια απορρίμματα, ιδίως από τα πλαστικά, και λόγω της έλλειψης δυνατοτήτων ανακύκλωσης, καθώς είναι αντιμέτωπες με τεράστιες ποσότητες πλαστικών που μεταφέρονται μέσω της θάλασσας καθώς και πλαστικών από ιδία κατανάλωση, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό ταμείο για να τις βοηθήσει να καθαρίσουν τη θαλάσσια ζώνη τους και να βάλουν το στοίχημα της πρόληψης της χρήσης πλαστικών.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17 β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν βελτιωμένη συμμόρφωση με την υποχρέωση χωριστής συλλογής των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης προϋποθέσεων σχετικά με την επεξεργασία των πλαστικών αποβλήτων στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού [κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ].

Αιτιολόγηση

Παρόμοια απαίτηση υπάρχει και στους κανονισμούς για τη διαχείριση των αποβλήτων του 2006 (Αγγλία και Ουαλία, 2005 στη Σκωτία). Επεκτάθηκαν οι έλεγχοι διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία. Μία από τις μεγάλες αλλαγές ήταν ότι κατάργησε την πρακτική της καύσης ή της ταφής γεωργικών πλαστικών, συμπεριλαμβανομένων σπάγκων δεσίματος, μεμβρανών ενσίρωσης, δοχείων ψεκασμού, σάκων λιπασμάτων και σπόρων. Επίσης, οι γεωργοί υποχρεούνται να συνεργάζονται με εγκεκριμένη και αξιόπιστη επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων για τη συλλογή και την ανακύκλωση πλαστικών και άλλων αποβλήτων.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17 γ)  Στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, το πρόβλημα των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να καθορίσει απαιτήσεις για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης σε σχέση με τα πλαστικά απόβλητα, ως ένα νέο στοιχείο βελτιωμένων προϋποθέσεων μεσοπρόθεσμα, έως το 2023. Σύμφωνα με τη νέα απαίτηση πολλαπλής συμμόρφωσης, οι γεωργοί θα υποχρεούνται να συνεργάζονται με εγκεκριμένη επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων για τη συλλογή και την ανακύκλωση των πλαστικών και να τηρούν αποδεικτικά στοιχεία της ορθής διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων.

Αιτιολόγηση

Παρόμοια απαίτηση υπάρχει και στους κανονισμούς για τη διαχείριση των αποβλήτων του 2006 (Αγγλία και Ουαλία, 2005 στη Σκωτία). Επεκτάθηκαν οι έλεγχοι διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία. Μία από τις μεγάλες αλλαγές ήταν ότι κατάργησε την πρακτική της καύσης ή της ταφής γεωργικών πλαστικών, συμπεριλαμβανομένων σπάγκων δεσίματος, μεμβρανών ενσίρωσης, δοχείων ψεκασμού, σάκων λιπασμάτων και σπόρων. Επίσης, οι γεωργοί υποχρεούνται να συνεργάζονται με εγκεκριμένη και αξιόπιστη επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων για τη συλλογή και την ανακύκλωση πλαστικών και άλλων αποβλήτων.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Οι φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής συλλογής και στη χαμηλή συμμετοχή των καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα. Είναι αναγκαίο να προωθηθούν αποτελεσματικότερα συστήματα χωριστής συλλογής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ένας ελάχιστος στόχος χωριστής συλλογής για τις φιάλες ποτών που αποτελούν πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν αυτόν τον ελάχιστο στόχο θέτοντας στόχους χωριστής συλλογής για φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στο πλαίσιο των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού ή θεσπίζοντας συστήματα επιστροφής της εγγύησης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνουν κατάλληλο. Αυτό θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής, στην ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού και στην ποιότητα των ανακυκλούμενων υλικών, προσφέροντας ευκαιρίες για τον κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά ανακυκλούμενου υλικού.

(20)  Οι φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής συλλογής, στη χαμηλή συμμετοχή των καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα, αλλά και στις φυσικές και χημικές ιδιότητες των πλαστικών, που τα καθιστούν ανθεκτικά στην αποδόμηση, με αποτέλεσμα να παραμένουν στο περιβάλλον επί δεκαετίες ή αιώνες μετά την εκπλήρωση του σκοπού των πλαστικών προϊόντων. Είναι αναγκαίο να προωθηθούν αποτελεσματικότερα συστήματα χωριστής συλλογής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ένας ελάχιστος στόχος χωριστής συλλογής για τις φιάλες ποτών που αποτελούν πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν αυτόν τον ελάχιστο στόχο θέτοντας στόχους χωριστής συλλογής για φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στο πλαίσιο των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού ή θεσπίζοντας συστήματα επιστροφής της εγγύησης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνουν κατάλληλο. Αυτό θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής, στην ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού και στην ποιότητα των ανακυκλούμενων υλικών, προσφέροντας ευκαιρίες για τον κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά ανακυκλούμενου υλικού.

Αιτιολόγηση

Τα μη πλαστικά αντικείμενα που διαφεύγουν των συστημάτων συλλογής είναι λιγότερο ανθεκτικά και είναι πιθανότερο να αποδομηθούν, συνεπώς είναι λιγότερο πιθανό να καταλήξουν να συσσωρεύονται ως απορρίμματα στις παραλίες και τις θάλασσες.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20 α)  Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η συνεργασία των κρατών μελών και η περαιτέρω εναρμόνιση των συστημάτων ανακύκλωσης αποβλήτων τους προκειμένου να αποτραπεί η καταστροφή του περιβάλλοντος από το διασυνοριακό εμπόριο.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22 α)  Είναι, ωστόσο, πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι η βιοαποδόμηση δεν μπορεί να συνιστά προαιρετική επιλογή για το τέλος του κύκλου ζωής. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι ορισμένα πλαστικά προϊόντα θα διαρρεύσουν αναπόφευκτα στο περιβάλλον και ότι, για ορισμένες εφαρμογές είναι καλύτερο να υπάρχουν προϊόντα που βιοαποδομούνται εντός σύντομου χρονικού διαστήματος μέσω της δράσης μικροοργανισμών, αντί προϊόντων που θα παραμείνουν στο περιβάλλον για αιώνες χωρίς να αποσυντεθούν. Αυτή η πρόβλεψη δεν αποκλείει όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες για συστήματα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. 

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις ρήτρες που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(23)  Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις ρήτρες που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν ότι αυτοί θα γνωστοποιηθούν αποτελεσματικά στους παραγωγούς και θα εφαρμοστούν. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24 α)  Κρίνεται επιπλέον σκόπιμο η Επιτροπή να συμπεριλάβει στις πληροφορίες που οφείλει να παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με ένα πρότυπο βιοαποδομησιμότητας στη θάλασσα επιστημονικά αποδεκτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), που θα αφορά είτε τα προϊόντα του παραρτήματος της οδηγίας είτε τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15 κατωτέρω.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν υφίστανται κοινά πρότυπα σχετικά με το επίπεδο βιοαποδομησιμότητας στη θάλασσα των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της οδηγίας και των εναλλακτικών λύσεων για τις οποίες γίνεται μεν λόγος αλλά οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά στην οδηγία. Είναι απαραίτητο σημείο αφετηρίας να αποτελέσουν κοινά πρότυπα σχετικά με το επίπεδο βιοαποδομησιμότητας των προϊόντων και να καταστεί δυνατή η εξέταση κοινών εναλλακτικών λύσεων, καθώς και ο Οργανισμός Περιβάλλοντος να μπορέσει να αξιοποιήσει τα δεδομένα αυτά στις αναλύσεις του.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η πρόληψη και ο περιορισμός των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη για το περιβάλλον, η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υλικών, που συνεπώς συμβάλλει επίσης στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων,

(25)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η πρόληψη και ο περιορισμός των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υλικών, που συνεπώς συμβάλλει επίσης στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων,

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 1, το οποίο ήδη αναγνωρίζει ότι οι επιπτώσεις στην υγεία αποτελούν πηγή ανησυχίας.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου και της παρουσίας πλαστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων μικροπλαστικών, στο περιβάλλον, ιδίως στα υδάτινα και χερσαία οικοσυστήματα, και στην ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων, καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική, μη τοξική οικονομία με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, μη τοξικά προϊόντα και υλικά, με προώθηση βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων και συμβάλλοντας στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα και στα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται ιδίως στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα και στα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη σε σημαντικό βαθμό.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που αποτελείται από πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες, και το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα φυσικά πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς·

(1)  «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που αποτελείται από πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες, και το οποίο λειτουργεί ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα φυσικά πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς και τις πολυμερισμένες επιστρώσεις, χρώματα, μελάνια και συγκολλητικές ουσίες που δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως κύρια δομικά συστατικά τελικών υλικών και προϊόντων·

Αιτιολόγηση

Για τον σκοπό της παρούσας οδηγίας και για την εξασφάλιση μιας κοινής ερμηνείας από τα κράτη μέλη και της καλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, πρέπει να οριστεί με σαφήνεια στην παρούσα οδηγία το εύρος των «πλαστικών υλών» προκειμένου να αποφευχθούν οι διαφορετικές ερμηνείες.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 α)  «επιστρώσεις»: ένα ή περισσότερα μη αυτοφερόμενα στρώματα κατασκευασμένα από πλαστικό, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, που εφαρμόζονται σε ένα υλικό ή αντικείμενο προκειμένου να του προσδώσουν ειδικές ιδιότητες ή να βελτιώσουν την τεχνική του απόδοση·

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και για την εξασφάλιση μιας κοινής ερμηνείας από τα κράτη μέλη και της καλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, θα πρέπει να οριστεί σαφώς στην παρούσα οδηγία ο όρος «επιστρώσεις» βάσει του ήδη υπάρχοντος ορισμού στον κανονισμό (ΕΚ) 2018/213 της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό 10/2011 για τα πλαστικά.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης»: το προϊόν που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη και το οποίο δεν έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί ή διατεθεί στην αγορά προκειμένου να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του πολλαπλές διαδρομές ή επιστροφές, με επιστροφή στον παραγωγό για επαναπλήρωση ή επαναχρησιμοποίηση για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε·

(2)  «μίας χρήσης»: αυτό που έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί ή διατεθεί στην αγορά για να χρησιμοποιηθεί μία φορά, για μικρή χρονική περίοδο και το οποίο έχει διαπιστωθεί βάσει εναρμονισμένης μεθοδολογίας ότι ευθύνεται για σημαντικό μέρος των θαλασσίων απορριμμάτων που απαντώνται στην ΕΕ·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να οριστεί με σαφήνεια ο όρος «μίας χρήσης» προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση στην εφαρμογή της οδηγίας. Είναι επίσης σημαντικό να συνδεθεί ο ορισμός της «μίας χρήσης» με τα θαλάσσια απορρίμματα, προκειμένου τα συμπεριλαμβανόμενα είδη να είναι εκείνα με τη μεγαλύτερη συμβολή στη δημιουργία απορριμμάτων. Ως εκ τούτου, μια εναρμονισμένη μεθοδολογία για την επισήμανση των ειδών που απαντώνται στο περιβάλλον είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α)  «πλαστικό προϊόν»: ένα προϊόν που αποτελείται κυρίως από πλαστικό.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α)  «γεωργικό πλαστικό προϊόν»: οποιοδήποτε τεμάχιο πλαστικού υλικού ή εξοπλισμού που έχει χρησιμοποιηθεί ή οποιαδήποτε πλαστική συσκευασία προϊόντος που έχει χρησιμοποιηθεί με την πρόθεση να βελτιωθεί η παραγωγικότητα μιας γεωργικής έκτασης

 

_________________

 

Όπως ορίζεται η γεωργική έκταση στον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1307/2013 (ή στον κανονισμό [κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ])

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος στην επικράτειά τους έως τις ... [έξι έτη μετά την ημερομηνία λήξης της μεταφοράς της παρούσας οδηγίας].

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη: ουσιαστικής μείωσης στην προσφορά και την κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος στην επικράτειά τους έως τις ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία λήξης της μεταφοράς της παρούσας οδηγίας]

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης, μέτρα που εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά προϊόντα στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, ή οικονομικά μέσα που να εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης, μέτρα που εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά προϊόντα, όπως επιστρεφόμενα και επαναχρησιμοποιούμενα γυάλινα ή ξύλινα προϊόντα, στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, ή οικονομικά μέσα που να εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή ή περιορισμούς κατά τη διάθεσή τους στην αγορά, καθώς και μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την ενδυνάμωση καταναλωτών για την ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και με το κατά πόσον είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η συγκέντρωση και η ανακύκλωσή τους.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την επαλήθευση της σημαντικής μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την επαλήθευση της σημαντικής μείωσης της προσφοράς και της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη μαζική εστίαση σε δημόσιους οργανισμούς, προωθούν διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και συμβάλλουν στην ανάπτυξη περαιτέρω εναλλακτικών μέσω της έρευνας.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παραρτήματος και φέρουν καπάκια και καλύμματα των οποίων σημαντικό τμήμα αποτελείται από πλαστική ύλη μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν τα καπάκια και τα καλύμματα παραμένουν προσαρτημένα στον περιέκτη κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου χρήσης του προϊόντος.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παραρτήματος και φέρουν καπάκια και καλύμματα των οποίων σημαντικό τμήμα αποτελείται από πλαστική ύλη μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν τα καπάκια και τα καλύμματα παραμένουν προσαρτημένα στον περιέκτη κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου χρήσης του προϊόντος, εκτός εάν είναι δεόντως αιτιολογημένο ότι τούτο επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια και την υγιεινή του προϊόντος τροφίμου που περιέχεται στο εσωτερικό.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα μεταλλικά καπάκια και καλύμματα με πλαστικές στεγανώσεις δεν θεωρείται ότι περιέχουν σημαντικό τμήμα από πλαστική ύλη.

διαγράφεται

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.   Δεδομένης της χρήσης και της φύσης τους, τα προϊόντα που αναφέρονται στο μέρος Δ του παραρτήματος πρέπει να φέρουν σήμανση, προκειμένου να αποθαρρύνεται η εσφαλμένη διάθεση και απόρριψή τους σε υπερχειλίσεις ομβρίων υδάτων.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος και διατίθενται στην αγορά φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση που ενημερώνει τους καταναλωτές για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος και διατίθενται στην αγορά φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση που ενημερώνει τους καταναλωτές για τα ακόλουθα:

 

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων του προϊόντος ή άλλης ακατάλληλης διάθεσης του προϊόντος ως αποβλήτου, ή

β) τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων του προϊόντος ή άλλης ακατάλληλης διάθεσης του προϊόντος μίας χρήσης ως αποβλήτου, και

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν.

γ) το γεγονός ότι ένα προϊόν περιέχει πλαστικές ύλες.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Ε του παραρτήματος και που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση συστημάτων ή μέτρων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Ε του παραρτήματος και που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα συστήματα αυτά καθορίζονται με διαφάνεια και οι δαπάνες βαρύνουν από κοινού τους ενδιαφερόμενους συμφεροντούχους, με τους παραγωγούς να συμβάλλουν σε μέτρα που αποβλέπουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, στη στήριξη της έρευνας σε εναλλακτικές λύσεις και στην παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, σχετικά με την αντιμετώπιση του κόστους καθαρισμού που συνδέεται με τα απόβλητα που καλύπτονται από το παρόν άρθρο, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όσον αφορά τα συστήματα που καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του παραρτήματος καλύπτουν το κόστος της συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων και του κόστους των μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα.

2.  2. Όσον αφορά τα συστήματα που καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του παραρτήματος καλύπτουν το συνολικό κόστος που συνδέεται με τη συλλογή των αποβλήτων που συνίστανται στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων και του κόστους των μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη χωριστή συλλογή, μέχρι το 2025, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος ίσης με το 90 % αυτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σε ένα δεδομένο έτος, κατά βάρος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη χωριστή συλλογή, μέχρι το 2025, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος ίσης με το 90 % αυτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σε ένα δεδομένο έτος, κατά βάρος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη πρέπει, μεταξύ άλλων:

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να καθιερώσουν συστήματα επιστροφής εγγύησης ή

α)λ  να καθιερώσουν συστήματα επιστροφής εγγύησης και

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) να καθορίσουν στόχους χωριστής συλλογής για σχετικά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

β) να καθορίσουν στόχους χωριστής συλλογής για σχετικά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Τούτο πρέπει να περιλαμβάνει σημεία χωριστής συλλογής για τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες κατηγορίες και τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα υλικά με βάση τη γεωγραφική και/ή εποχιακή συγκέντρωση αποβλήτων πλαστικών προϊόντων, ιδίως γεωργικών πλαστικών προϊόντων Ο υπολογισμός των στόχων θα πρέπει να είναι αναλογικός προς τον χρόνο χρησιμοποίησής τους.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την πληροφόρηση των καταναλωτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Ζ του παραρτήματος και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη σχετικά με τα παρακάτω:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την πληροφόρηση των καταναλωτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη σχετικά με τα παρακάτω:

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τις επιπτώσεις της δημιουργίας απορριμμάτων και άλλων ακατάλληλων τρόπων διάθεσης αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη στο περιβάλλον, και ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον.

β)  τις επιπτώσεις των πλαστικών στο περιβάλλον, στην υγεία ανθρώπων και ζώων και, ιδίως, στο θαλάσσιο περιβάλλον και το έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των μικροπλαστικών, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας απορριμμάτων και άλλων ακατάλληλων τρόπων διάθεσης αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  δίδεται προτεραιότητα σε μέτρα ευαισθητοποίησης για τη μείωση της χρήσης πλαστικών και προϊόντων που περιέχουν μικροπλαστικά.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν επίσης μέτρα για την αποφυγή της ενθάρρυνσης σύντομης διάρκειας ζωής ή της πρόωρης διάθεσης των προϊόντων, παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη πιο ανακυκλώσιμων πλαστικών υλών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών ανακύκλωσης, καθώς και την παρακολούθηση και την απομάκρυνση επικίνδυνων ουσιών και προσμείξεων από τα ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β γ)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επικουρούν τις τοπικές αρχές, τις επιχειρήσεις και τις ενώσεις στη διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για την αύξηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων και την παροχή πληροφοριών και συμβουλών για την υπεύθυνη διάθεση, σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις, οι οργανώσεις ή οι ομάδες τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, διαθέτουν πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης ενώπιον ενός δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου σώματος που έχει συσταθεί με νόμο, προκειμένου να προσβάλλουν την ουσιαστική ή διαδικαστική νομιμότητα των αποφάσεων, ενεργειών ή παραλείψεων που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 5, 6, 7 και 8, όταν πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρους:

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις, οι οργανώσεις ή οι ομάδες τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, διαθέτουν πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης ενώπιον ενός δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου σώματος που έχει συσταθεί με νόμο, προκειμένου να προσβάλλουν την ουσιαστική ή διαδικαστική νομιμότητα των αποφάσεων, ενεργειών ή παραλείψεων που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 και όταν πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρους:

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τα δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος και τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης κάθε έτος, προκειμένου να καταδειχθεί η μείωση της κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1·

α) τα δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στα μέρη Α και Β του παραρτήματος και τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης κάθε έτος, προκειμένου να καταδειχθεί η μείωση της κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1·

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1.

β) πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 5.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου ενημερώνονται ετησίως εντός 12 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέγονται. Όπου είναι εφικτό, χρησιμοποιούνται υπηρεσίες χωρικών δεδομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ προκειμένου να παρουσιαστούν τα εν λόγω σύνολα δεδομένων.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α) του πρώτου εδαφίου ενημερώνονται ετησίως εντός 12 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέγονται. Όπου είναι εφικτό, χρησιμοποιούνται υπηρεσίες χωρικών δεδομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ προκειμένου να παρουσιαστούν τα εν λόγω σύνολα δεδομένων.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκδίδει και επικαιροποιεί τακτικά μια πανευρωπαϊκή επισκόπηση με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Η πανευρωπαϊκή επισκόπηση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, δείκτες για τις εκροές, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας, πανευρωπαϊκούς χάρτες επισκόπησης και εκθέσεις επισκόπησης των κρατών μελών.

3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκδίδει και επικαιροποιεί τακτικά μια πανευρωπαϊκή επισκόπηση με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Η πανευρωπαϊκή επισκόπηση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, δείκτες για τις εκροές ανά κράτος μέλος, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας, πανευρωπαϊκούς χάρτες επισκόπησης και εκθέσεις επισκόπησης των κρατών μελών.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας έως...[έξι έτη από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσμίας µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης και την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

1.  Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας έως...[τρία έτη από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσμίας µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης και την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  έχει σημειωθεί επαρκής επιστημονική και τεχνική πρόοδος και έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή πρότυπο για τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον που ισχύουν για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και κατά πόσον έχουν αναπτυχθεί υποκατάστατά τους, με σκοπό να προσδιοριστεί ποια προϊόντα δεν είναι πλέον απαραίτητο να υπάγονται στους περιορισμούς διάθεσης στην αγορά, κατά περίπτωση.

γ)  έχει σημειωθεί επαρκής επιστημονική και τεχνική πρόοδος και έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον που ισχύουν για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και κατά πόσον έχουν αναπτυχθεί υποκατάστατά τους, με σκοπό να προσδιοριστεί ποια προϊόντα δεν είναι πλέον απαραίτητο να υπάγονται στους περιορισμούς διάθεσης στην αγορά ή την κατανάλωση, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το δοχείο είτε επιτόπου είτε σε πακέτο για το σπίτι, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως περιέκτες τροφίμων που χρησιμοποιούνται για ταχυφαγεία, εκτός από κουτιά αναψυκτικών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα

—  Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το δοχείο είτε επιτόπου είτε σε πακέτο για το σπίτι, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως περιέκτες τροφίμων που χρησιμοποιούνται για ταχυφαγεία, εκτός από κουτιά αναψυκτικών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν νωπά προϊόντα τροφίμων για οικιακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου του κρέατος, εφόσον δεν υπάρχει ασφαλής εναλλακτική λύση.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Κυπελλάκια

—  Κυπελλάκια, μαζί με τα καλύμματά τους

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος A – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Πλαστικά καφάσια μίας χρήσης που προορίζονται για τη συσκευασία και τη μεταφορά γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Α – περίπτωση 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- Φιάλες ποτών

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού)

—  Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού) εκτός από κλειστά συστήματα στα οποία εξασφαλίζονται πλήρως η συλλογή, η επαναχρησιμοποίηση ή/και η ανακύκλωση

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Πιάτα

—  Πιάτα, εκτός από κλειστά συστήματα στα οποία εξασφαλίζονται πλήρως η συλλογή, η επαναχρησιμοποίηση ή/και η ανακύκλωση

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Καλαμάκια, εκτός από σωληνίσκους που προορίζονται και χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς

—  Καλαμάκια, εκτός από σωληνίσκους που προορίζονται και χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς, καθώς και καλαμάκια προσαρτημένα σε περιέκτες ποτών

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Πολυστυρένιο σε όλες τις εφαρμογές, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να αποδειχθεί για συγκεκριμένη εφαρμογή ότι το υλικό αυτό παρέχει το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος στην εν λόγω εφαρμογή και δεσμεύεται για επεξεργασία αποβλήτων

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  οξοδιασπώμενες πλαστικές ύλες σε κάθε εφαρμογή

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Υλικά συσκευασίας ή υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και περιέχουν πλαστικό, εφόσον συνεισφέρουν στην επιβάρυνση του εδάφους με μικροπλαστικά κατά τη λιπασματοποίηση ή κατά την παραγωγή βιοαερίου, όπως τα πλαστικά ή εμποτισμένα με πλαστικό φακελάκια τσαγιού

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Πολύ λεπτές και ελαφρές πλαστικές σακούλες μεταφοράς όπως ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2015/720 εκτός εάν απαιτούνται για λόγους υγιεινής για κρέας, ψάρι και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Πρωτογενής συσκευασία για ατομικά συσκευασμένα γλυκά και κέικ

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Ξυλάκια για γλυκίσματα και καραμέλες

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 ζ(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Πρωτογενής συσκευασία για φρούτα και λαχανικά, η οποία δεν είναι αναγκαία για τη διατήρηση του προϊόντος

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Γ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι φιάλες ποτών, μαζί με τα καπάκια και τα καλύμματά τους

—  Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι φιάλες ποτών, μαζί με τις ετικέτες, τα καπάκια και τα καλύμματά τους, καθώς και δοχεία από πλαστικό μίας χρήσης με καπάκι για σαλάτες, γιαούρτι, φρούτα

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής, οικιακής και βιομηχανικής υγιεινής

—  Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής, οικιακής και βιομηχανικής υγιεινής, τα οποία περιέχουν πλαστικό

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Δ – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Γεωργικά πλαστικά, όταν διαπιστώνεται ότι συνεισφέρουν σημαντικά σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο στη ρύπανση του περιβάλλοντος με πλαστικές ύλες, και όταν το ποσοστό συλλογής τους είναι χαμηλότερο του 90 %

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το δοχείο είτε επιτόπου είτε σε πακέτο για το σπίτι, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως περιέκτες τροφίμων που χρησιμοποιούνται για ταχυφαγεία, εκτός από κουτιά αναψυκτικών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα

Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, που είναι σχεδιασμένα και προορίζονται για να γεμίζουν στο σημείο πώλησης και χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το δοχείο είτε επιτόπου είτε σε πακέτο για το σπίτι, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως περιέκτες τροφίμων που χρησιμοποιούνται για ταχυφαγεία, εκτός από κουτιά αναψυκτικών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι φιάλες ποτών, μαζί με τα καπάκια και τα καλύμματά τους

—  Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι φιάλες ποτών, μαζί με τις ετικέτες, τα καπάκια και τα καλύμματά τους

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Καπάκια και καλύμματα που περιέχουν πλαστικές ύλες

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής, οικιακής και βιομηχανικής υγιεινής

—  Υγρά μαντηλάκια, δηλαδή προδιαβρεγμένα μαντηλάκια προσωπικής, οικιακής και βιομηχανικής υγιεινής, τα οποία περιέχουν πλαστικό

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Γεωργικά πλαστικά, π.χ. μεμβράνες προστατευόμενων καλλιεργειών, μεμβράνες εδαφοκάλυψης και ενσίρωσης, σωλήνες άρδευσης και αποστράγγισης, σάκοι και περιέκτες εισροών, που έχουν αναγνωριστεί ότι συμβάλλουν σημαντικά σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο στη ρύπανση από πλαστικές ύλες στο περιβάλλον

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Πλαστικά καφάσια μίας χρήσης που προορίζονται για τη συσκευασία και τη μεταφορά γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος ΣΤ – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Γεωργικά πλαστικά, που έχουν αναγνωριστεί ότι συμβάλλουν σημαντικά σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο στη ρύπανση από πλαστικές ύλες στο περιβάλλον, μεταξύ των οποίων απόβλητα όμως φύλλα ή μεμβράνες που χρησιμοποιούνται για προστατευόμενες καλλιέργειες, εδαφοκάλυψη ή ενσίρωση, δίχτυα προστασίας από το χαλάζι ή κατά των ζιζανίων, σωλήνες άρδευσης και αποστράγγισης, σάκοι και περιέκτες εισροών, σπάγκοι δεσίματος, λιπάσματα και συσκευασίες αγροχημικών προϊόντων

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ζ – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι φιάλες ποτών, μαζί με τα καπάκια και τα καλύμματά τους

—  Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι φιάλες ποτών, μαζί με τις ετικέτες, τα καπάκια και τα καλύμματά τους

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ζ – περίπτωση 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  Γεωργικά πλαστικά, όταν διαπιστώνεται ότι συνεισφέρουν σημαντικά σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο στη ρύπανση του περιβάλλοντος με πλαστικές ύλες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Bronis Ropė

10.7.2018

Ημερομηνία έγκρισης

1.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

3

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Renata Briano

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

3

0

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας (25.9.2018)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Renata Briano

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η πρόληψη και η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τα πλαστικά και στο ευρύτερο πλαίσιο της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία. Η διασπορά των πλαστικών στη θάλασσα αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπιστεί με δράσεις σε διάφορα επίπεδα και με καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών σε διεθνές επίπεδο.

Η πρωτοβουλία αφορά δέκα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη. Τα προϊόντα αυτά έχουν επιλεγεί με βάση καταμετρήσεις ειδών απορριμμάτων στις παραλίες, με τη χρήση, μεταξύ άλλων, στοιχείων που συλλέγονται βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική. Πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση σε 276 ευρωπαϊκές ακτές και 679 αυτοψίες συνολικά και εξετάστηκαν 355 671 αντικείμενα. Από τις καταμετρήσεις διαπιστώθηκε ότι περίπου το ήμισυ του συνόλου των αποβλήτων που βρέθηκαν στις παραλίες προέρχονται από πλαστικά είδη μίας χρήσης, ενώ το 27 % από αλιευτικά εργαλεία.

Η διασπορά πλαστικών στη θάλασσα επηρεάζει αρνητικά τους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους, ιδίως τους πιο ευαίσθητους από αυτούς, και τα περιβάλλοντα που τους φιλοξενούν. Κατά συνέπεια, έχει επίσης αρνητικές συνέπειες στην αλιεία, με εκτιμώμενη καθαρή ζημία για τον ευρωπαϊκό στόλο μεταξύ 70 και 350 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επιπλέον, εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, δεδομένου ότι τα πλαστικά καταλήγουν στην τροφική αλυσίδα και άρα στο τραπέζι μας.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης φρονεί ότι, κατ’ αρχάς, οι αλιείς καλούνται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διασποράς των πλαστικών στη θάλασσα. Οι πρωτοβουλίες αλίευσης αποβλήτων, που χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων μέσω του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), είναι ενδεικτικές του νέου μοντέλου στο πλαίσιο του οποίου ο αλιέας αποτελεί μέρος της λύσης και όχι πλέον του προβλήματος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προαχθούν κατάλληλες δράσεις για την αναγνώριση και την ενίσχυση του ρόλου των αλιέων ως «φυλάκων της θάλασσας».

Όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία, η πρόταση εισάγει καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και μέτρα ευαισθητοποίησης. Τα καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού θα εξασφαλίσουν καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων, καλύπτοντας το κόστος της επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων, καθώς και των μέτρων ευαισθητοποίησης. Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι τα σχήματα αυτά θα πρέπει να συμπληρωθούν με διαφοροποιημένη τιμολόγηση που θα υποστηρίζει τη διάθεση στην αγορά αλιευτικών εργαλείων σχεδιασμένων έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα. Τα πλαστικά συστατικά των αλιευτικών εργαλείων έχουν υψηλό δυναμικό ανακύκλωσης, το οποίο επί του παρόντος δεν αξιοποιείται.

Τα καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία συμπληρώνουν τα μέτρα που προβλέπονται στην πρόταση σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων (COM (2018)33), μειώνοντας την οικονομική επιβάρυνση των λιμένων και, κατά συνέπεια, των επιχειρήσεων του αλιευτικού κλάδου. Συνεπώς, προέχει να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των δύο οδηγιών. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει πρωτίστως να εναρμονιστεί η ορολογία, δεδομένου ότι η παρούσα πρόταση εισάγει τον ορισμό του αποβλήτου αλιευτικών εργαλείων, ενώ η οδηγία για τις λιμενικές εγκαταστάσεις αναφέρεται στα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία, τα οποία, ωστόσο, δεν ορίζονται. Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι όλοι οι λιμένες στους οποίους μπορούν να αγκυροβολήσουν τα αλιευτικά σκάφη διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διασφάλιση της συλλογής και της επεξεργασίας των αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά στο πλαίσιο των αλιευτικών δραστηριοτήτων και ότι, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», οι επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας δεν υπόκεινται σε πρόσθετο κόστος για τις εν λόγω δράσεις. Με τον τρόπο αυτό οι αλιείς θα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να μεταφέρουν τα απόβλητα αλιευτικών εργαλείων και τα απόβλητα που αλιεύονται παθητικά. Τέλος, τα καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού θα καλύπτουν και το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων από πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την υδατοκαλλιέργεια, τα οποία αποκλείονται, τουλάχιστον εν μέρει, από τα μέτρα που προτείνονται για τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, η συντάκτρια γνωμοδότησης κρίνει αναγκαία τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των δύο προτάσεων.

Η πρόταση της Επιτροπής συμπληρώνει επίσης τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 που θεσπίζει ένα ενωσιακό σύστημα ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής και περιλαμβάνει ορισμένα μέτρα για τον περιορισμό του αντίκτυπου των αλιευτικών εργαλείων που χάνονται στη θάλασσα, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και εξυγίανσης. Κατά συνέπεια, η εν εξελίξει αναθεώρηση του ισχύοντος κανονισμού ελέγχου θα πρέπει να λάβει υπόψη τους στόχους της πρωτοβουλίας αυτής.

Τέλος, όσον αφορά την καινοτομία και την αναζήτηση εναλλακτικών υλικών, η συντάκτρια γνωμοδότησης κρίνει σκόπιμο να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαφή ορισμό των βιοαποδομήσιμων πλαστικών και των βιοπλαστικών, καθώς και εναρμονισμένα πρότυπα για τη βιοαποδομησιμότητα, ιδίως τη θαλάσσια, και για τη λιπασματοποίηση, με στόχο την εξασφάλιση σαφούς και ενιαίου νομικού πλαισίου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Για να διασφαλιστεί η ανάληψη ορθής δράσης για την καταπολέμηση των πλαστικών αποβλήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον απαιτείται επίσης η αντιμετώπιση του προβλήματος των πλαστικών αποβλήτων στην ξηρά και στο υδάτινο περιβάλλον εν γένει, αλλά και του προβλήματος των μικροπλαστικών.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL) και ότι θα πρέπει να μεριμνούν για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεών της·

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Υπολογίζεται ότι το 80 % περίπου των θαλάσσιων αποβλήτων αποτελείται από πλαστικά και μικροπλαστικά και ότι μεταξύ 20 % και 40 % περίπου των πλαστικών θαλάσσιων αποβλήτων συνδέεται εν μέρει με ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από την ξηρά. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του FAO, το 10 % περίπου προέρχεται από απολεσθέντα και εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία. Τα απολεσθέντα και εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία αποτελούν ένα από τα συστατικά των πλαστικών θαλάσσιων αποβλήτων και, δεδομένου ότι εκτιμάται ότι το 94 % των πλαστικών που εισέρχονται στους ωκεανούς καταλήγουν στον θαλάσσιο πυθμένα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι αλιείς να συμμετάσχουν σε προγράμματα συλλογής θαλάσσιων αποβλήτων, π.χ. με την παροχή οικονομικών ή υλικών κινήτρων. Η απελευθέρωση στη θάλασσα τεράστιων ποσοτήτων πλαστικών υλών, πέρα από τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στα βιώσιμα ιχθυαποθέματα, στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους, ιδίως στους ευαίσθη