Menettely : 2018/0172(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0317/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0317/2018

Keskustelut :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Äänestykset :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Äänestysselitykset
PV 27/03/2019 - 18.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

MIETINTÖ     ***I
PDF 1567kWORD 288k
11.10.2018
PE 623.714v02-00 A8-0317/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Frédérique Ries

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA
 TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0340),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0218/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

–  ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, maaseudun ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ja kalatalousvaliokunnan lausunnot (A8-0317/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Muovin erinomaisen käyttökelpoisuuden ja siitä aiheutuvien suhteellisen edullisten kustannusten vuoksi se on läsnä kaikkialla jokapäiväisessä elämässä. Muovia käytetään yhä enemmän lyhytikäisissä sovelluksissa, joita ei ole suunniteltu uudelleenkäyttöä tai kustannustehokasta kierrätystä varten, ja tämän myötä tuotanto- ja kulutusmalleista on tullut yhä tehottomampia ja lineaarisempia. Tämän vuoksi komissio totesi muovia koskevassa EU:n strategiassa32 kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman33 yhteydessä, että koko ajan lisääntyvään muovijätteeseen ja sen päätymiseen ympäristöön, erityisesti meriympäristöön, on puututtava, jotta muoveille voidaan saada aikaan todellinen kiertotalouden mukainen elinkaari.

(1)  Muovin erinomaisen käyttökelpoisuuden ja siitä aiheutuvien suhteellisen edullisten kustannusten vuoksi se on läsnä kaikkialla jokapäiväisessä elämässä. Muovin tuotanto maailmassa on kasvanut voimakkaasti, ja vuonna 2017 se oli 348 miljoonaa tonnia. Euroopan osuus tuotannosta oli 18,5 prosenttia (64,4 miljoonaa tonnia, mikä on 3,4 prosenttia enemmän kuin tuotanto edellisenä vuotena). Muovia käytetään yhä enemmän lyhytikäisissä sovelluksissa, joita ei ole suunniteltu uudelleenkäyttöä tai kustannustehokasta kierrätystä varten, ja tämän myötä tuotanto- ja kulutusmalleista on tullut yhä tehottomampia ja lineaarisempia. Tämän vuoksi komissio totesi muovia koskevassa EU:n strategiassa32 kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman33 yhteydessä, että koko ajan lisääntyvään muovijätteeseen ja sen päätymiseen ympäristöön, erityisesti meriympäristöön, on puututtava, jotta muoveille voidaan saada aikaan todellinen kiertotalouden mukainen elinkaari ja vähentää muovin kokonaismäärää ympäristössä. Muoveja koskeva EU:n strategia on ensimmäinen pieni askel kohti kiertotaloutta, joka perustuu kaikkien muovituotteiden vähentämiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

__________________

__________________

32 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015) 0614 final).

32 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015) 0614 final).

33 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)28 final).

33 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)28 final).

Perustelu

Vaikka kyseessä on maailmanlaajuinen ongelma, Euroopan unionin on kannettava vastuunsa ja tultava kansainväliseksi johtajaksi meriympäristön roskaantumisen torjunnassa.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Muovi on hyödyllistä talouden kannalta ja tarjoaa olennaisia sovelluksia monilla aloilla. Muovia käytetään erityisesti pakkauksissa (40 prosenttia) sekä rakennusalalla ja rakennusteollisuudessa (20 prosenttia). Lisäksi muovin käyttö on tärkeää autoteollisuudessa, elektroniikassa ja sähkölaitteissa sekä elintarvike- ja maatalousalalla. Tiettyjen muovituotteiden huomattavat kielteiset ympäristö-, terveys- ja taloudelliset vaikutukset edellyttävät kuitenkin oikeudellisen kehyksen luomista näiden huomattavien kielteisten vaikutusten vähentämiseksi tehokkaasti, muun muassa rajoittamalla sellaisten kertakäyttöisten tuotteiden markkinoille saattamista, joista on saatavilla helpommin kierrätettäviä vaihtoehtoja.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Kiertoon perustuvat lähestymistavat, joissa etusijalle asetetaan uudelleenkäytettävät tuotteet ja uudelleenkäyttöjärjestelmät, auttavat vähentämään jätettä, ja jätteen syntymisen ehkäiseminen on ensisijainen tavoite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY34 4 artiklassa vahvistetussa jätehierarkiassa. Tällaiset lähestymistavat vastaavat Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitetta 1235, jonka mukaan on varmistettava kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

(2)  Tässä direktiivissä säädetyissä toimenpiteissä olisi sovellettava täysin kiertoon perustuvia lähestymistapoja, joissa kertakäyttötuotteisiin nähden etusijalle asetetaan turvalliset ja myrkyttömät uudelleenkäytettävät tuotteet, joissa ei ole mitään vaarallisia aineita, ja uudelleenkäyttöjärjestelmät. Kaikilla toimenpiteillä olisi ensisijaisesti pyrittävä vähentämään jätettä ja edistettävä jätteen syntymisen ehkäisemistä, sillä se on ensisijainen tavoite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY34 4 artiklassa vahvistetussa jätehierarkiassa. Koska kertakäyttötuotteilla on yleensä kielteinen vaikutus ilmastoon tai ympäristöön lyhyen elinkaarensa takia, etusijalle olisi asetettava ennaltaehkäiseminen ja tuotteiden uudelleenkäyttö, millä voidaan vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä ja säästää arvokkaita raaka-aineita. Tällä direktiivillä autetaan saavuttamaan Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoite 1235, jonka mukaan on varmistettava kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

__________________

__________________

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

35 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.

35 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Merten roskaantuminen on luonteeltaan rajat ylittävää ja se tunnustetaan maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. Merten roskaantumisen vähentäminen on tärkeää YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 saavuttamiseksi. Sen mukaan on säilytettävä meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistettävä niiden kestävää käyttöä36. Unionin on tehtävä osansa merten roskaantumisen vähentämiseksi ja sen on pyrittävä olemaan maailmanlaajuinen esikuva. Tässä yhteydessä unioni toimii yhteistyökumppaneidensa kanssa monilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten G20, G7 ja Yhdistyneet kansakunnat, yhteisten toimien edistämiseksi. Tämä aloite on osa tähän liittyviä unionin toimia.

(3)  Merten roskaantuminen on luonteeltaan rajat ylittävää ja se tunnustetaan maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. Yhä suurempia määriä jätteitä pääsee meriin kaikkialla maailmassa heikentäen ekosysteemien terveyttä ja tappaen eläimiä. Merten roskaantumisen vähentäminen on tärkeää YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 saavuttamiseksi. Sen mukaan on säilytettävä meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistettävä niiden kestävää käyttöä36. Unionin on tehtävä osansa merten roskaantumisen vähentämiseksi, roskien syntymisen ehkäisemiseksi ja merten roskaantumisen hallitsemiseksi tehokkaammin, ja pyrittävä olemaan maailmanlaajuinen esikuva. Tässä yhteydessä unioni toimii yhteistyökumppaneidensa kanssa monilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten G20, G7 ja Yhdistyneet kansakunnat, yhteisten toimien edistämiseksi. Tämä aloite on osa tähän liittyviä unionin toimia.

_________________

_________________

36 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.

36 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Rannoilla tehtyjen roskien laskentojen perusteella 80–85 prosenttia merten roskaantumisesta unionissa aiheutuu muovista. Tästä kertakäyttöisten muovituotteiden osuus on 50 prosenttia ja kalastukseen liittyvien tuotteiden 27 prosenttia. Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluu hyvin erilaisia yleisesti käytettyjä nopeakiertoisia kulutustavaroita, jotka hävitetään sen jälkeen, kun niitä on käytetty kerran niiden suunniteltua tarkoitusta varten. Niitä kierrätetään harvoin ja ne aiheuttavat helposti roskaantumista. Merkittävää osaa markkinoille saatetuista kalastusvälineistä ei kerätä käsittelyä varten. Kertakäyttöiset muovituotteet ja muovia sisältävät kalastusvälineet ovat sen vuoksi erityisen vakava ongelma merten roskaantumisen kannalta. Ne muodostavat merkittävän riskin merien ekosysteemeille, biologiselle monimuotoisuudelle ja ihmisten terveydelle ja aiheuttavat haittaa muun muassa matkailulle, kalastukselle ja meriliikenteelle.

(5)  Rannoilla tehtyjen roskien laskentojen perusteella 80–85 prosenttia merten roskaantumisesta unionissa aiheutuu muovista. Tästä kertakäyttöisten muovituotteiden osuus on 50 prosenttia ja kalastukseen liittyvien tuotteiden 27 prosenttia. Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluu hyvin erilaisia yleisesti käytettyjä nopeakiertoisia kulutustavaroita, jotka hävitetään sen jälkeen, kun niitä on käytetty kerran niiden suunniteltua tarkoitusta varten. Niitä kierrätetään harvoin ja ne aiheuttavat helposti roskaantumista. Merkittävää osaa markkinoille saatetuista kalastus- ja vesiviljelyvälineistä ei kerätä käsittelyä varten. Kertakäyttöiset muovituotteet ja muovia sisältävät kalastus- ja vesiviljelyvälineet, kuten merrat, rysät, kohot ja poijut, verkot, köydet, vaijerit, nuorat ja siimat, ovat sen vuoksi erityisen vakava ongelma merten roskaantumisen kannalta. Ne muodostavat merkittävän riskin merien ekosysteemeille, biologiselle monimuotoisuudelle sekä ihmisten ja eläinten terveydelle ja aiheuttavat haittaa muun muassa matkailulle, kalastukselle ja meriliikenteelle.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Neuvosto hyväksyi 25 päivänä kesäkuuta 2018 pitämässään kokouksessa päätelmät ”Kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttaminen” ja antoi selkeästi tukensa EU:ssa ja globaalilla tasolla toteutetuille toimille, joilla rajoitetaan tuotteisiin tarkoituksellisesti lisättyjen mikromuovien käyttöä ja oxo-muovien käyttöä EU:ssa, sekä muovistrategiassa esitetyille toimille, jotka koskevat tekstiileistä, autonrenkaista ja pellettien vuodoista peräisin olevien mikromuovien vähentämistä. Unioni on jo ryhtynyt toimiin, sillä REACH-asetuksen puitteissa on käynnissä prosessi, jonka perusteella komissio on pyytänyt Euroopan kemikaalivirastoa laatimaan liitteen XV rajoituksia koskevan asiakirja‑aineiston, joka koskee kuluttajille tai ammattikäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin tarkoituksellisesti lisättyjen mikromuovien käyttöä.

Perustelu

Koska monet jäsenvaltiot ovat jo antaneet lainsäädäntöä tällä alalla, on tärkeää, että EU toteuttaa vuonna 2020 ECHA:n tekemän arvioinnin pohjalta toimia, joilla rajoitetaan tarkoituksellisesti lisätyn mikromuovin käyttöä kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitetuissa tuotteissa.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Unionin olisi omaksuttava kattava lähestymistapa mikromuovien ongelmaan, kannustettava kaikkia tuottajia rajoittamaan mahdollisimman paljon mikromuovien käyttöä tuotteissaan ja kiinnitettävä tässä erityistä huomiota tekstiilien ja renkaiden valmistajiin, koska synteettisten vaatteiden ja renkaiden osuus suoraan vesiympäristöön päätyvistä mikromuoveista on 63 prosenttia.

Perustelu

Vaikka mikromuovit (eli muovipalaset, joiden koko on pienempi kuin 5 mm) eivät sisälly soveltamisalaan eikä niitä käsitellä muovistrategian mukaisilla erityistoimilla, on tärkeää täsmentää, että Euroopan unionilla olisi oltava kokonaisvaltainen lähestymistapa tähän ongelmaan, kun otetaan huomioon merten muovijätteen vaikutukset ympäristöön, merieläimistöön ja ihmisten terveyteen.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Nykyiset unionin säädökset40 ja poliittiset välineet tarjoavat joitakin sääntelyn keinoja, joilla voidaan puuttua merten roskaantumiseen. Muovijätteeseen sovelletaan erityisesti yleisiä unionin jätehuoltotoimenpiteitä ja -tavoitteita, kuten muovipakkausjätteen kierrätystavoitetta41 sekä muovistrategiassa hiljattain hyväksyttyä tavoitetta42, jonka mukaan on varmistettava, että vuoteen 2030 mennessä kaikki muovipakkaukset ovat kierrätettäviä. Kyseisen lainsäädännön vaikutus merten roskaantumiseen ei kuitenkaan ole riittävä, ja merten roskaantumisen estämiseen ja vähentämiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden laajuudessa ja tavoitetasossa on eroja. Lisäksi jotkut näistä toimenpiteistä, erityisesti kertakäyttöisten muovituotteiden markkinointirajoitukset, voivat muodostaa kaupan esteitä ja vääristää kilpailua unionissa.

(6)  Asianmukainen jätehuolto on edelleen välttämätöntä (merten) roskaantumisen estämiseksi. Nykyiset unionin säädökset40 ja poliittiset välineet tarjoavat joitakin sääntelyn keinoja, joilla voidaan puuttua merten roskaantumiseen. Muovijätteeseen sovelletaan erityisesti yleisiä unionin jätehuoltotoimenpiteitä ja ‑tavoitteita, kuten muovipakkausjätteen kierrätystavoitetta41 sekä muovistrategiassa hiljattain hyväksyttyä tavoitetta42, jonka mukaan on varmistettava, että vuoteen 2030 mennessä kaikki muovipakkaukset ovat kierrätettäviä. Kyseisen lainsäädännön vaikutus merten roskaantumiseen ei kuitenkaan ole riittävä, ja merten roskaantumisen estämiseen ja vähentämiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden laajuudessa ja tavoitetasossa on eroja. Lisäksi jotkut näistä toimenpiteistä, erityisesti kertakäyttöisten muovituotteiden markkinointirajoitukset, voivat muodostaa kaupan esteitä ja vääristää kilpailua unionissa.

__________________

__________________

40 Direktiivi 2008/98/EY, direktiivi 2000/59/EY, direktiivi 2000/60/EY, direktiivi 2008/56/EY ja neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

40 Direktiivi 2008/98/EY, direktiivi 2000/59/EY, direktiivi 2000/60/EY, direktiivi 2008/56/EY ja neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).

42 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)28 final).

42 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)28 final).

Perustelu

On tärkeää korostaa, että roskaamisen estäminen alkaa asianmukaisesta jätehuollosta.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen pakkausalalla on keskeinen tekijä entistä kestävämmän arvoketjun tukemisessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on vahvistettava asianmukaisia rahoitusmekanismeja EU:n tutkimuksen ja kehityksen ohjelmavälineiden, kuten EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020”, yhteydessä valmistautuen tulevaan muovien strategiseen tutkimus- ja innovointiohjelmaan.

Perustelu

Riittävän tuen ja resurssien tarjoaminen pakkausalan tutkimukselle ja innovoinnille on välttämätön askel kohti muovistrategien tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta toimet voitaisiin keskittää sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän direktiivin olisi katettava ainoastaan yleisimmin löydetyt kertakäyttöiset muovituotteet, joiden osuuden arvioidaan olevan noin 86 prosenttia unionin rannoilla tehdyissä laskennoissa löydetyistä kertakäyttöisistä muovituotteista.

(7)  Jotta toimet voitaisiin keskittää sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän direktiivin olisi katettava ainoastaan yleisimmin löydetyt kertakäyttöiset muovituotteet ja kalastusvälineet. Tämän asetuksen mukaisten toimien kattamien kertakäyttöisten muovituotteiden osuudeksi arvioidaan noin 86 prosenttia unionin rannoilla tehdyissä laskennoissa löydetyistä kertakäyttöisistä muovituotteista.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Tämä direktiivi ei vaikuta direktiivin 94/62/EY säännöksiin, jotka koskevat kertakäyttöisiä muovituotteita, jotka katsotaan direktiivin 94/62/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi pakkauksiksi.

Perustelu

Tarvitaan selvennys, joka koskee kertakäyttöisiä muovipakkauksia, joihin sovelletaan direktiiviä 94/62/EY.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Komission arviointikertomuksessa olisi ilmoitettava, voidaanko soveltamisalaa laajentaa kaikkiin kertakäyttötuotteisiin.

Perustelu

Arvioinnissa olisi tarkasteltava mahdollisuutta kehittää kertakäyttötuotteita koskeva selkeä ja johdonmukainen lähestymistapa, jossa otetaan huomioon elinkaariperiaatteet.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 c)   Suurten muoviesineiden aiheuttamalla maa-alueiden saastumisella ja maaperän pilaantumisella ja niistä peräisin olevilla palasilla tai mikromuoveilla voi olla huomattavaa paikallista tai alueellista merkitystä. Paikallisella tasolla tämä saattaa olla merkittävää, mikä johtuu muovien intensiivisestä käytöstä maataloudessa. Muovijätteen aiheuttamien ympäristövaikutusten sekä ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi olisi tutkittava perusteellisesti maatalousmaalta peräisin olevan muovin aiheuttamaa saastumista.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Muovituotteiden valmistuksessa olisi otettava huomioon niiden koko elinkaari. Muovituotteiden ekologisessa suunnittelussa olisi aina otettava huomioon tuotantovaihe, kierrätettävyys ja mahdollisesti myös tuotteen uudelleenkäytettävyys. Tuottajia olisi myös soveltuvilta osin kannustettava valmistamaan tuotteensa yhdestä polymeeristä tai yhteensopivista polymeereistä, jotta yksinkertaistetaan ja lisätään erityisesti muovipakkausten kierrätettävyyttä.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jotta voidaan selkeästi määrittää tämän direktiivin soveltamisala, olisi määriteltävä termi ’kertakäyttöinen muovituote’. Määritelmän ei tulisi kattaa markkinoille saatettavia muovituotteita, jotka on suunniteltu ja tehty kestämään elinkaarensa aikana useita käyttökertoja ja jotka täytetään tai joita käytetään uudelleen niiden alkuperäisessä tarkoituksessa.

(9)  Jotta voidaan selkeästi määrittää tämän direktiivin soveltamisala, olisi määriteltävä termi ’kertakäyttöinen muovituote’. Määritelmään olisi sisällytettävä kertakäyttöiset tuotteet, jotka on tehty kokonaan tai osittain muovista ja jotka on suunniteltu, tehty tai saatettu markkinoille käytettäväksi vain kerran lyhyen aikaa, jonka jälkeen ne hävitetään, ja määritelmästä olisi siksi jätettävä pois muovituotteet, jotka suunnitellaan, tehdään ja saatetaan markkinoille kestämään elinkaarensa aikana useita käyttökertoja siten, että täytetään tai niitä käytetään uudelleen alkuperäisessä tarkoituksessa.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Tuotteiden ja materiaalien arvon säilyminen mahdollisimman pitkään ja jätteiden syntymisen vähentäminen voisivat tehdä EU:n taloudesta kilpailukykyisemmän ja kestävämmän, ja samalla myös arvokkaisiin luonnonvaroihin ja ympäristöön kohdistuva paine vähenisi.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Kertakäyttöisiin muovituotteisiin olisi puututtava yhdellä tai usealla toimenpiteellä riippuen useista tekijöistä, kuten käytettävissä olevat sopivat ja kestävämmät vaihtoehdot, mahdollisuus muuttaa kulutusmalleja sekä se, miten laajasti voimassa oleva unionin lainsäädäntö kattaa ne.

(10)  Kertakäyttöisiin muovituotteisiin olisi puututtava yhdellä tai usealla toimenpiteellä riippuen useista tekijöistä, kuten käytettävissä olevat sopivat ja kestävämmät vaihtoehdot elinkaariperiaatteet huomioon ottaen, mahdollisuus muuttaa kulutusmalleja sekä se, miten laajasti voimassa oleva unionin lainsäädäntö kattaa ne.

Perustelu

Näillä toimenpiteillä on tärkeää parantaa yleistä ympäristötulosta ja ottaa huomioon elinkaariperiaatteet.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Tietyille kertakäyttöisille muovituotteille ei vielä ole helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, ja näistä kertakäyttöisistä muovituotteita useimpien kulutuksen odotetaan lisääntyvän. Jotta voidaan kääntää tämä suuntaus ja edistää pyrkimyksiä kestävämpiin ratkaisuihin, jäsenvaltiot olisi velvoitettava toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla saadaan aikaan huomattava vähennys kyseisten tuotteiden kulutuksessa ilman, että vaarannetaan unionin elintarvikelainsäädännön mukainen elintarvikehygienia tai elintarviketurvallisuus, hyvät hygieniakäytännöt, hyvät tuotantotavat, kuluttajille suunnattu tiedottaminen ja jäljitettävyysvaatimukset44.

(11)  Tietyille kertakäyttöisille muovituotteille ei vielä ole helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, ja näistä kertakäyttöisistä muovituotteista useimpien kulutuksen odotetaan lisääntyvän. Jotta voidaan kääntää tämä suuntaus ja edistää pyrkimyksiä turvallisiin ja kestäviin ratkaisuihin, jäsenvaltiot olisi velvoitettava toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla saadaan aikaan kunnianhimoinen ja kestävä vähennys kyseisten tuotteiden kulutuksessa, kuten muovipussien tapauksessa on tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2015/72043 a, mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 94/62/EY soveltamista ja ilman, että vaarannetaan unionin elintarvikelainsäädännön mukainen elintarvikehygienia tai elintarviketurvallisuus, hyvät hygieniakäytännöt, hyvät tuotantotavat, kuluttajille suunnattu tiedottaminen ja jäljitettävyysvaatimukset44. Näitä toimenpiteitä olisi sovellettava elintarvikepakkauksiin, jotka täyttävät kaikki seuraavat kriteerit: kyseinen elintarvike on tarkoitettu välittömään kulutukseen, se on tarkoitettu kulutukseen ilman lisävalmistamista ja se on tarkoitettu kulutukseen astiasta. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä mahdollisimman pitkälti toteuttamaan näitä toimenpiteitä, joiden olisi oltava oikeassa suhteessa eri tuotteiden ja käyttötarkoitusten aiheuttaman roskaantumisen riskin vakavuuteen. Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä kansallisia tavoitteita kunnianhimoisten ja kestävien vähennysten saavuttamiseksi toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuden mittaamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi edistettävä sellaisten tuotteiden käyttöä, joita voidaan käyttää useaan kertaan ja jotka jätteeksi muututtuaan soveltuvat valmisteltavaksi uudelleenkäyttöön ja kierrätettäväksi, vaarantamatta tavaroiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Toimenpiteissä olisi otettava huomioon tuotteiden vaikutus koko niiden elinkaaren ajan, myös silloin kun ne löydetään meriympäristöstä, sekä jätehierarkia.

___________________

___________________

 

43 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/720, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämisen osalta (EUVL L 115, 6.5.2015, s. 11).

44 Asetus (EY) 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1–24), asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1–54), asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4–17) sekä muu asiaankuuluva elintarvikkeiden turvallisuuteen, hygieniaan ja merkintöihin liittyvä lainsäädäntö.

44 Asetus (EY) 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1–24), asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1–54), asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4–17) sekä muu asiaankuuluva elintarvikkeiden turvallisuuteen, hygieniaan ja merkintöihin liittyvä lainsäädäntö.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Tupakkatuotteiden suodattimet ovat toiseksi eniten roskaavia kertakäyttöisiä muovituotteita. Vaikka kasviperäisten tupakkatuotteiden selluloosasuodattimien markkinaosuus näyttää kasvavan, ei ole selvää, ovatko saatavilla olevat vaihtoehdot hyväksyttävissä. Ei voida jättää huomiotta myöskään suodattimellisten tupakkatuotteiden valtavaa vaikutusta ympäristöön, koska suodattimet voivat murtua pienempiin muoviosiin. Käytetyt tupakkasuodattimet sisältävät myös monia ympäristölle haitallisia kemikaaleja, joista ainakin 50:n tiedetään olevan ihmiselle syöpää aiheuttavia aineita, sekä raskasmetalleja, jotka voivat liueta suodattimesta ja vahingoittaa ympäröivää maata, ilmaa ja meriympäristöä. Kulutuksen jälkeisen jätteen aiheuttamien ympäristövaikutusten torjumiseksi tarvitaan suodattimellisia tupakkatuotteita koskevia monenlaisia toimenpiteitä, jotka vaihtelevat kertakäyttöisten muovia sisältävien suodattimien vähentämisestä laajennettuun tuottajavastuuseen, jotta voidaan varmistaa vastuullinen loppusijoittaminen ja kattaa roskaantumisen puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset. Jotta voidaan ottaa huomioon veronmaksajille tällä hetkellä aiheutuvat merkittävät keräys- ja lajittelukustannukset, laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien olisi katettava roskaantumisen puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset ja kustannukset, jotka aiheutuvat asianmukaisista jätteenkeräysjärjestelmistä. Osana näitä toimenpiteitä jäsenvaltiot voisivat myös luoda kannustimia savuketumppien kierrättämiselle, jotta niistä voidaan puhdistaa selluloosa-asetaatti, joka muodostaa 60 prosenttia savukesuodattimien koostumuksesta, ja muuttaa se sitten uusiksi muovituotteiksi.

Perustelu

Thrown on the roadways, a cigarette butt takes up to ten or twelve years to deteriorate. Very volatile, it also regularly ends up in the rivers it contributes to polluting. In this regard, it is very appropriate to extend the polluter-pays principle to cigarette manufacturers that put on the market products whose waste is very difficult to recycle. According to figures provided by the European Commission, tobacco product filters are the second most polluting single use plastic items, after plastic bottles that contribute to marine litter. As the only provisions in the Commission proposal dealing with tobacco manufacturers are extended responsibility and awareness raising measures, the rapporteur wants to go further and suggests a wide range of measures such as consumption reduction targets for tobacco product filters.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Muita kertakäyttöisiä muovituotteita varten on helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jotka ovat myös kohtuuhintaisia. Jotta voidaan rajoittaa näiden tuotteiden haitallisia vaikutuksia ympäristöön, jäsenvaltiot olisi velvoitettava kieltämään niiden saattaminen markkinoille unionissa. Näin edistettäisiin helposti saatavilla olevien ja kestävämpien vaihtoehtojen käyttöä sekä innovatiivisia ratkaisuja kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja, uudelleenkäytön vaihtoehtoja ja materiaalien korvaamista.

(12)  Muita kertakäyttöisiä muovituotteita varten on helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jotka ovat myös kohtuuhintaisia. Jotta voidaan rajoittaa näiden tuotteiden haitallisia vaikutuksia ympäristöön, jäsenvaltiot olisi velvoitettava kieltämään niiden saattaminen markkinoille unionissa. Näin edistettäisiin sellaisten helposti saatavilla olevien ja kestävämpien vaihtoehtojen, jotka ovat voimassa olevan normien ja unionin lainsäädännön mukaisia, käyttöä sekä innovatiivisia ratkaisuja kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja, uudelleenkäytön vaihtoehtoja ja materiaalien korvaamista jätehierarkian mukaisesti siten kuin se on määritelty direktiivin 2008/98/EY 4 artiklassa. Tämän direktiivin mukaisten kaupan pitämistä koskevien rajoitusten olisi katettava myös oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet, koska tällainen muovi ei ole aidosti biohajoavaa ja näin ollen lisää osaltaan mikromuovin aiheuttamaa ympäristön pilaantumista, ei ole kompostoitavaa, vaikuttaa kielteisesti perinteisen muovin kierrätykseen eikä tuota todistettua ympäristöhyötyä. Myös paisutetusta polystyreenistä valmistettujen kertakäyttöisten elintarvike- ja juomapakkausten käyttöä olisi rajoitettava, koska polystyreeniroskat ovat erittäin yleisiä meriympäristössä ja saatavilla on vaihtoehtoja.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  On aiheellista lykätä jonkin verran muovilautasten ja muovisten ruokailuvälineiden markkinoille saattamista koskevan kiellon täytäntöönpanoa unionin markkinoilla, vaikka soveltuvia ja kestävämpiä vaihtoehtoja on jo saatavilla, jos tällainen pidennys on perusteltua siksi, että sillä pyritään välttämään tiettyjen yhteiskunnallisten palvelujen, kuten kouluruokailun ja terveydenhuoltopalvelujen, jatkuvuuteen kohdistuvat uhkat.

Perustelu

Koska tavoitteena on sovitteluratkaisun saavuttaminen, esittelijä pitää luonnollisesti kiinni direktiivin soveltamisalasta sellaisena kuin se nyt on, erityisesti kiellon kohteena olevien tuotteiden luettelosta, mutta ehdottaa, että muovilautaset ja muoviset ruokailuvälineet poistetaan asteittain käytöstä vuoteen 2023 mennessä. Tämä tehdään julkisista hankinnoista annetun direktiivin 2014/24/EU säännösten mukaisesti, jotta voidaan varmistaa tiettyjen yhteiskunnallisten palvelujen, kuten kouluruokailun ja terveydenhuoltopalvelujen, jatkuvuus.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 b)  Direktiivissä 94/62/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2015/720, edellytetään, että komissio arvioi 27 päivään toukokuuta 2017 mennessä lainsäädäntöä toimenpiteitä erittäin kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi elinkaarivaikutusten perusteella. Komissio ei ole vielä toteuttanut tätä arviointia. Ottaen huomioon, että tällaiset muovikassit ovat erittäin roskaavia ja lisäävät merten roskaantumista, on aiheellista ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla rajoitetaan niiden markkinoille saattamista, lukuun ottamatta käyttötarkoituksia, jotka ovat ehdottomasti tarpeen. Erittäin kevyitä muovisia kantokasseja ei saisi saattaa markkinoille irtoelintarvikkeiden pakkauksina, paitsi jos ne ovat tarpeen hygieniasyistä tai kosteiden irtoelintarvikkeiden, kuten raa’an lihan, kalan ja maitotuotteiden, pakkauksissa. Direktiivillä (EU) 2015/720 käyttöön otettuja voimassa olevia säännöksiä olisi sovellettava edelleen kevyiden muovisten kantokassien osalta, joihin kyseistä rajoitusta ei sovelleta.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 c)  Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet, joilla edistetään muiden kuin muovisten vaihtoehtojen käyttöä, eivät saisi missään olosuhteissa lisätä ympäristöön ja ilmastoon kohdistuvia haitallisia vaikutuksia, kuten hiilidioksidipäästöjä tai arvokkaiden resurssien hyödyntämistä. Vaikka monet muista kuin muovisista vaihtoehdoista on valmistettu luonnonvaroista ja niiden odotetaan olevan peräisin biotaloudesta, on erityisen tärkeää varmistaa kyseisten materiaalien kestävyys. Jätehierarkian mukaisesti tässä direktiivissä säädetyissä toimenpiteissä ja niiden täytäntöönpanossa olisi aina suosittava ennaltaehkäisyä tai siirtymistä uudelleenkäytettäviin tuotteisiin muiden kertakäyttöisten vaihtoehtojen sijasta, vaikka nämä olisi valmistettu muusta kuin muovista.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Juomapakkausten korkit ja kannet, jotka on merkittäviltä osin valmistettu muovista, ovat unionin rannoilta useimmin löytyviä kertakäyttöisiä muovituotteita. Tämän vuoksi juomapakkausten, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, käyttö olisi sallittava ainoastaan, jos ne täyttävät tietyt tuotesuunnitteluvaatimukset, joiden avulla merkittävästi vähennetään juomapakkausten korkkien ja kansien joutumista ympäristöön. Niiden juomapakkausten osalta, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita ja pakkauksia, tämä vaatimus on lisäys direktiivin 94/62/ETY liitteessä II esitettyihin perusvaatimuksiin, jotka koskevat pakkausten koostumusta sekä sopivuutta uudelleen käytettäviksi ja hyödynnettäviksi (mukaan lukien kierrätys). Tuotteen suunnittelua koskevan vaatimuksen noudattamisen helpottamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on tarpeen laatia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/201245 mukainen yhdenmukaistettu standardi, ja kyseisen standardin noudattamisen olisi luotava olettamus kyseisten vaatimusten noudattamisesta. Olisi jätettävä riittävästi aikaa, jotta voidaan laatia yhdenmukaistettu standardi ja jotta tuottajat voivat mukauttaa tuotantoketjuaan niin, että tuotesuunnittelua koskeva vaatimus voidaan panna täytäntöön.

(13)  Juomapakkausten korkit ja kannet, jotka on valmistettu muovista, ovat unionin rannoilta useimmin löytyviä kertakäyttöisiä muovituotteita. Tämän vuoksi juomapakkausten, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, käyttö olisi sallittava ainoastaan, jos ne täyttävät tietyt tuotesuunnitteluvaatimukset, joiden avulla merkittävästi vähennetään juomapakkausten korkkien ja kansien joutumista ympäristöön ja lisätään niiden kierrätettävää määrää. Niiden juomapakkausten osalta, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita ja pakkauksia, tämä vaatimus on lisäys direktiivin 94/62/ETY liitteessä II esitettyihin perusvaatimuksiin, jotka koskevat pakkausten koostumusta sekä sopivuutta uudelleen käytettäviksi ja hyödynnettäviksi (mukaan lukien kierrätys). Tuotteen suunnittelua koskevan vaatimuksen noudattamisen helpottamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on tarpeen laatia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/201245 mukainen yhdenmukaistettu standardi, ja kyseisen standardin noudattamisen olisi luotava olettamus kyseisten vaatimusten noudattamisesta. Olisi jätettävä riittävästi aikaa, jotta voidaan laatia yhdenmukaistettu standardi ja jotta tuottajat voivat mukauttaa tuotantoketjuaan niin, että tuotesuunnittelua koskeva vaatimus voidaan panna täytäntöön. Muovien kiertokäytön varmistamiseksi on tarpeen turvata kierrätettyjen materiaalien vastaanotto markkinoilla. Siksi on aiheellista ottaa käyttöön vaatimus kierrätettyjen muovien pakollisesta vähimmäissisällöstä tietyissä tuotteissa.

___________________

___________________

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Komission olisi direktiivin 94/62/EY 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehtävän tarkastelun yhteydessä otettava huomioon erilaisten pakkausmateriaalien, myös komposiittimateriaalien, asiaan liittyvät ominaisuudet elinkaariarviointien perusteella ja käsiteltävä erityisesti ennaltaehkäisyä ja kiertotalouteen liittyvää suunnittelua.

Perustelu

Solutions for attaching caps and lids to the bottles of carbonated drinks are not yet available on the market, given the specific requirements, including consumer safety, for the closures of such drinks. Additional time should therefore be given for the technical development of such solutions. The transition time should be long enough to allow for the development of the European standard as set out in this Article, and for a lead-in time to adopt production lines. Work on the European standard should start without any delay. In order to support the uptake of secondary raw materials and the functioning of the circular economy, a minimum level of recycled content should be established. Many players in the food and drinks sector have already committed to produce plastic bottles containing at least 25% of recycled plastics. It is important to support this commitment taken by the industry, which is directly involved in the overall solution to the major problem of marine litter. The changes to Article 6(1) and 6(2) are technical and aim at clarifying the scope of the Article.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b)  Vaarallisten kemikaalien käyttö terveyssiteissä, tamponeissa ja tamponien asettimissa olisi estettävä naisten terveyden suojelemiseksi. Samalla on tärkeää huolehtia monikäyttöisten ja taloudellisesti kestävämpien ratkaisujen saatavuudesta, jotta taataan, että naiset voivat osallistua kaikilta osin elämään yhteiskunnassa.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tietyt kertakäyttöiset muovituotteet päätyvät ympäristöön viemäreiden kautta epäasianmukaisen hävittämisen tuloksena tai pääsevät muuten ympäristöön epäasiallisella tavalla. Tämän vuoksi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joita hävitetään usein viemärien kautta tai muuten epäasianmukaisesti, olisi sovellettava merkintävaatimuksia. Merkinnöissä olisi annettava kuluttajille tiedot asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista, vältettävistä jätehuoltovaihtoehdoista ja/tai epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvan roskaantumisen negatiivisista ympäristövaikutuksista. Komissiolle olisi siirrettävä valta vahvistaa yhdenmukaistettu muoto merkintöjä varten ja niin tehdessään komission olisi tarvittaessa testattava kuluttajien edustavien ryhmien kanssa sitä, miten kuluttajat ymmärtävät ehdotetun merkinnän, jotta varmistetaan, että se on toimiva ja ymmärrettävä.

(14)  Tietyt kertakäyttöiset muovituotteet päätyvät ympäristöön viemäreiden kautta epäasianmukaisen hävittämisen tuloksena tai pääsevät muuten ympäristöön epäasiallisella tavalla. Hävittäminen viemärin kautta voi lisäksi aiheuttaa huomattavaa taloudellista vahinkoa viemäriverkoissa tukkimalla pumppuja ja viemäriputkia. Näissä tuotteissa käytettyjen materiaalien ominaisuuksista ja asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista tiedetään usein huomattavan vähän. Tämän vuoksi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joita hävitetään usein viemärien kautta tai muuten epäasianmukaisesti, olisi sovellettava merkintävaatimuksia ja niiden osalta olisi toteutettava valistustoimenpiteitä. Merkinnöissä olisi annettava kuluttajille tiedot asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista, vältettävistä jätehuoltovaihtoehdoista ja/tai epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvan roskaantumisen negatiivisista ympäristövaikutuksista sekä muovin esiintymisestä tuotteessa ja tuotteen kierrätettävyydestä. Komissiolle olisi siirrettävä valta vahvistaa yhdenmukaistettu muoto merkintöjä varten ja niin tehdessään komission olisi tarvittaessa testattava kuluttajia edustavien ryhmien kanssa sitä, miten kuluttajat ymmärtävät ehdotetun merkinnän, jotta varmistetaan, että se on toimiva ja ymmärrettävä ja että se ei ole harhaanjohtava. Komission olisi lisäksi tarkasteltava olemassa olevia vapaaehtoisia sopimuksia. Kalastusvälineiden osalta olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 1224/2009 mukaisesti hyväksyttyjä merkintävaatimuksia. Jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön kalastusvälineiden merkitsemistä koskevat FAO:n vapaaehtoiset suuntaviivat.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on 10 artiklan mukaisesti tiedottaa kuluttajille vahingoista, joita ympäristöön epäasianmukaisesti loppusijoitetut tuotteet voivat aiheuttaa viemäriverkoille.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tapauksissa, joissa kertakäyttöisille muovituotteille ei ole helposti saatavilla olevia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, jotta katetaan jätehuollon ja roskien puhdistamisen kustannukset sekä tällaisen roskaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävistä valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

(15)  Tapauksissa, joissa kertakäyttöisille muovituotteille ei ole helposti saatavilla olevia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, jotta katetaan jätehuollon ja roskien puhdistamisen välttämättömät kustannukset sekä tällaisen roskaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävistä valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, ja puututtava kuluttajien virheelliseen käyttäytymiseen. Nämä kustannukset eivät saisi ylittää kustannuksia, jotka ovat välttämättömiä kyseisten palvelujen tarjoamiseksi kustannustehokkaasti, ja ne olisi vahvistettava asianomaisten toimijoiden kesken avoimella tavalla. Roskien puhdistamisesta aiheutuvien kustannusten olisi oltava oikeasuhteisia, ja niiden olisi perustuttava direktiivin 2008/98/EY 8 a artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettuihin selkeisiin tavoitteisiin. Näissä tavoitteissa olisi määriteltävä laajennettua tuottajan vastuuta koskevan järjestelmän piiriin kuuluvien puhdistustoimien laajuus ja soveltamisala unionin lainsäädännössä säädettyjen jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja merten roskaantumista koskevien asianomaisten velvoitteiden mukaisesti. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi roskaantumisen ehkäiseminen ja roskien keruu kaduilla, toreilla ja muilla julkisilla alueilla ja julkisissa tilaisuuksissa, mutta niihin ei saa sisältyä toimia, joista viranomaiset eivät ole vastuussa, mukaan lukien meren ja valtameren puhdistus.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Taloudelliset kannustimet voivat vaikuttaa kuluttajien valintoihin, rohkaista tai ehkäistä tiettyjä kuluttajien tapoja, ja niitä voidaan näin ollen käyttää tehokkaana välineenä tiettyjen muovien ympäristövaikutusten vähentämiseksi tuotantoketjun alkupäässä.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Muovia sisältävistä hylätyistä, kadonneista tai muuten poisheitetyistä kalastusvälineistä peräisin olevan muovin suuri osuus merten roskaantumisesta osoittaa, että nykyiset oikeudelliset vaatimukset46 eivät tarjoa riittävästi kannustimia tällaisten kalastusvälineiden palauttamiseen rannalle keräämistä ja käsittelyä varten. Välillisten maksujen järjestelmä, josta on tarkoitus säätää aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevassa unionin lainsäädännössä, poistaa aluksilta kannustimen päästää jätteet mereen ja oikeuttaa jätteen toimitukseen. Tätä järjestelmää olisi kuitenkin täydennettävä kalastajille suunnatuilla taloudellisilla lisäkannustimilla tuoda kalastusvälineet rannalle välillisen jätemaksun mahdollisen korotuksen välttämiseksi. Koska kalastusvälineiden muoviosiin liittyy runsaasti kierrätysmahdollisuuksia, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettu tuottajan vastuu muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten, jotta voidaan helpottaa kalastusvälinejätteen erilliskeräystä ja rahoittaa tällaisten kalastusvälineiden ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa, erityisesti kierrätystä.

(16)  Muovia sisältävistä hylätyistä, kadonneista tai muuten poisheitetyistä kalastusvälineistä peräisin olevan muovin suuri osuus merten roskaantumisesta osoittaa, että nykyiset oikeudelliset vaatimukset46 eivät tarjoa riittävästi kannustimia tällaisten kalastusvälineiden palauttamiseen rannalle keräämistä ja käsittelyä varten. Asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 säädetään, että jos kadonnutta pyydystä ei voida ottaa talteen, aluksen päällikön on ilmoitettava asiasta lippujäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. Yhdenmukaisen seurannan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä ja kirjattava tiedot kadonneista kalastusvälineistä ja ilmoitettava tiedot vuosittain komissiolle. Välillisten maksujen järjestelmä, josta on tarkoitus säätää aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevassa unionin lainsäädännössä, poistaa aluksilta kannustimen päästää jätteet mereen ja oikeuttaa jätteen toimitukseen. Tätä järjestelmää olisi kuitenkin täydennettävä kalastajille suunnatuilla taloudellisilla lisäkannustimilla tuoda kalastusvälineet rannalle välillisen jätemaksun mahdollisen korotuksen välttämiseksi. Koska kalastusvälineiden muoviosiin liittyy runsaasti kierrätysmahdollisuuksia, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettu tuottajan vastuu muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten, jotta voidaan helpottaa kalastusvälinejätteen erilliskeräystä ja rahoittaa tällaisten kalastusvälineiden ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa, erityisesti kierrätystä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavia toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, että tukia joita tuottajat maksavat muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajavastuuta koskevien velvollisuuksiensa täyttämiseksi, muutetaan siten, että niissä otetaan erityisesti huomioon kyseisten kalastusvälineiden kestävyys, korjattavuus, uudelleenkäytettävyys ja kierrätettävyys.

___________________

___________________

46 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, direktiivi 2000/59/EY ja direktiivi 2008/98/EY.

46 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, direktiivi 2000/59/EY ja direktiivi 2008/98/EY.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Muovia sisältäviä kalastusvälineitä koskevan laajennetun tuottajavastuun puitteissa jäsenvaltioiden olisi seurattava, arvioitava, kerättävä ja kierrätettävä kalastusvälineitä, jotta tässä direktiivissä säädetyt muovia sisältävien kalastusvälineiden määrälliset keräys- ja kierrätystavoitteet saavutetaan.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  YMP:n strategisissa suunnitelmissa olisi käsiteltävä maatalousmuoveja koskevaa ongelmaa, ja komission olisi tarvittaessa otettava vuoteen 2023 mennessä käyttöön muovijätteeseen sovellettava maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskeva vaatimus uutena osana vahvempaa ehdollisuutta väliarvioinnissa. Viljelijöihin sovellettaisiin täydentäviä ehtoja koskevaa uutta vaatimusta, jonka mukaan heidän on käytettävä valtuutettua jätehuoltoyritystä muovin keräämiseen ja kierrätykseen ja osoitettava, että muovijäte on käsitelty asianmukaisesti.

Perustelu

Vastaavia vaatimuksia sisältyy jätehuoltosäädöksiin, jotka annettiin vuonna 2006 (Englanti ja Wales) ja 2005 (Skotlanti). Niillä jätehuollon valvonta laajennettiin maatalouteen. Yksi suurista muutoksista oli se, että niillä lopetettiin maatalousmuovin, myös paalinarun, paalimuovin, spraypurkkien, lannoitteiden ja siemensäkkien, polttaminen. Viljelijöitä vaaditaan myös käyttämään valtuutettua ja hyvämaineista jätehuoltoyritystä muovin ja muun jätteen keräämiseen ja kierrätykseen.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta ehkäistään roskaamista ja muita epäasianmukaisia hävittämismuotoja, joiden seurauksena mereen joutuu muoviroskia, kuluttajille on annettava riittävästi tietoa asianmukaisimmista käytettävissä olevista jätteen hävittämisen vaihtoehdoista ja/tai vältettävistä jätteen hävittämisen vaihtoehdoista, parhaista käytännöistä jätteen hävittämisen kannalta, huonojen hävittämiskäytäntöjen ympäristövaikutuksista sekä tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja kalastusvälineiden muovisisällöstä. Näin ollen jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne toteuttavat valistustoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseiset tiedot annetaan kuluttajille. Tietojen ei tulisi sisältää myynninedistämiseen liittyvää tietoa, joka kannustaa käyttämään kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava valita sopivimmat toimenpiteet tuotteen luonteen tai sen käytön kannalta. Kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien olisi katettava valistustoimenpiteiden kustannukset osana laajennettua tuottajavastuuta.

(18)  Jotta ehkäistään roskaamista ja muita epäasianmukaisia hävittämismuotoja, joiden seurauksena mereen joutuu muoviroskia, kuluttajille on annettava riittävästi tietoa asianmukaisimmista käytettävissä olevista jätteen hävittämisen vaihtoehdoista ja/tai vältettävistä jätteen hävittämisen vaihtoehdoista, parhaista käytännöistä jätteen hävittämisen kannalta, huonojen hävittämiskäytäntöjen ympäristövaikutuksista sekä tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja kalastusvälineiden muovisisällöstä, niin että heitä kannustetaan käyttäytymään vastuullisesti ja hävittämään jätteet oikein . Näin ollen jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne toteuttavat valistustoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseiset tiedot annetaan kuluttajille. Tiedoissa olisi mainittava epäasianmukaisen jätteiden hävittämisen vaikutus viemäriverkkoon. Tietojen ei tulisi sisältää myynninedistämiseen liittyvää tietoa, joka kannustaa käyttämään kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava valita sopivimmat toimenpiteet tuotteen luonteen tai sen käytön kannalta. Roskaantumisen torjunta kuuluu yhteisesti toimivaltaisille viranomaisille, tuottajille ja kuluttajille. Kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien olisi katettava valistustoimenpiteiden kustannukset osana laajennettua tuottajavastuuta. Tuottajia olisi kannustettava käyttämään markkinointikapasiteettiaan tuotteiden kestävän ja kiertotaloutta edistävän kulutuksen ja käytön tunnetuksi tekemiseksi ja edistämiseksi.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Komission olisi unionin lainsäädännön mukaisesti avustettava jäsenvaltioita laatimaan strategioita ja suunnitelmia kalastusvälineiden mereen joutumisen vähentämiseksi, muun muassa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tukien avulla. Näihin toimiin voivat kuulua kyseisen jätteen vaikutusta meriekosysteemeihin koskevat valistuskampanjat ja -ohjelmat, biohajoavien/kompostoitavien kalastusvälineiden toteutettavuutta koskeva tutkimus, kalastajille tarkoitetut koulutushankkeet ja erityiset julkiset ohjelmat muovin ja muiden esineiden poistamiseksi meriympäristöstä.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Juomapullot, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, ovat yleisimpiä unionin rannoilta löytyviä meriroskia. Tämä johtuu huonosti toimivista erilliskeräysjärjestelmistä ja siitä, että kuluttajat osallistuvat huonosti näihin järjestelmiin. On tarpeen edistää toimivampia erilliskeräysjärjestelmiä, ja sen vuoksi olisi asetettava erillinen keräyksen vähimmäistavoite juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava saavuttaa kyseinen vähimmäistavoite asettamalla erilliskeräyksen tavoitteet juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, laajennettua tuottajavastuuta koskevien järjestelmien puitteissa tai luomalla pantilliset palautusjärjestelmät taikka muilla toimenpiteillä, jotka ne katsovat sopiviksi. Tällä on suora positiivinen vaikutus keräysasteeseen, kerätyn materiaalin laatuun ja uusiomateriaalien laatuun, mikä tarjoaa mahdollisuuksia kierrätysyrityksille ja uusiomateriaalien markkinoille.

(20)  Juomapullot, joissa on korkki tai kansi ja jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, ovat yleisimpiä unionin rannoilta löytyviä meriroskia. Tämä johtuu huonosti toimivista erilliskeräysjärjestelmistä ja siitä, että kuluttajat osallistuvat huonosti näihin järjestelmiin. On tarpeen edistää toimivampia erilliskeräysjärjestelmiä ja lisätä tuotantoa kierrätetyistä materiaaleista, ja sen vuoksi olisi asetettava erillinen keräyksen vähimmäistavoite juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava saavuttaa kyseinen vähimmäistavoite asettamalla erilliskeräyksen tavoitteet juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, laajennettua tuottajavastuuta koskevien järjestelmien puitteissa tai luomalla pantilliset palautusjärjestelmät taikka muilla toimenpiteillä, jotka ne katsovat sopiviksi. Tämän vähimmäiskeräystavoitteen lisäksi olisi asetettava muovipullojen sisältämän kierrätysmateriaalin määrää koskeva vaatimus sen varmistamiseksi, että kerätyt suuremmat muovimäärät käytetään uudelleen ja kierrätetään ja palautetaan tällä tavalla kiertotalouteen. Näillä toimenpiteillä olisi siis suora positiivinen vaikutus keräys- ja kierrätysasteeseen, kerätyn materiaalin laatuun ja uusiomateriaalien laatuun, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia kierrätysyrityksille ja uusiomateriaalien markkinoille. Kun toteutetaan toimenpiteitä erillisten vähimmäiskeräystavoitteiden saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että säilytetään nykyisten laajennettua tuottajavastuuta koskevien järjestelmien moitteeton toiminta. Komission olisi laadittava pantillisten palautusjärjestelmien toimintaa koskevia suuntaviivoja niille jäsenvaltioille, jotka haluavat ottaa käyttöön sellaisia järjestelmiä.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Direktiivissä 2008/98/EY määritellään ’erilliskeräys’ keräykseksi, jossa erityyppiset ja ominaisuuksiltaan erilaiset jätevirrat pidetään erillään erityiskäsittelyn helpottamiseksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2018/851 jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta1 a todetaan, että erilliskeräys voidaan toteuttaa jätteen keräyksenä suoraan kotitalouksista, jätteen tuonti- ja vastaanottojärjestelminä tai muina keräysjärjestelyinä. Direktiivin 2008/98/EY 10 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla sallitaan poikkeus, jonka mukaan tiettyjen jätetyyppien kerääminen olisi voitava toteuttaa yhdessä, edellyttäen ettei tämä haittaa jätehierarkian mukaista korkealaatuista jätteen kierrättämistä tai muuta hyödyntämistä ja että näiden toimintojen lopputulos on verrattavissa erilliskeräyksellä saavutettavaan laatuun. Poikkeuksen olisi oltava käytettävissä myös tämän direktiivin täytäntöönpanossa.

 

_____________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/851, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109).

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen48 22 kohdan nojalla komission olisi tehtävä tästä direktiivistä arviointi. Arvioinnin olisi perustettava tämän direktiivin täytäntöönpanosta saatuun kokemukseen ja sen aikana kerättyihin tietoihin sekä direktiivin 2008/56/EY ja direktiivin 2008/98/EY nojalla kerättyihin tietoihin. Arvioinnin tulisi muodostaa perusta pohdinnalle, joka koskee mahdollisia lisätoimenpiteitä sekä sitä, onko unionissa tehtävän merten roskaantumisen seurannan kannalta tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet. Arvioinnissa olisi käsiteltävä myös sitä, mahdollistaako täytäntöönpanon aikana tapahtunut tieteen ja tekniikan kehitys, mukaan lukien biohajoavien materiaalien kehitys ja kriteerien tai normien laatiminen muovien biohajoavuudesta meriympäristössä, kuten muovia koskevassa EU:n strategiassa esitetään, normin asettamisen tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden biohajoavuudelle meriympäristössä. Kyseinen normi sisältäisi standardin, jonka mukaan testattaisiin, hajoaisivatko muovit meriympäristössä tapahtuvan fyysisen ja biologisen hajoamisen tuloksena kokonaan hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi ajassa, joka on tarpeeksi lyhyt, jotta muovit eivät ole haitallisia meren eliöille eivätkä johda muovin kerääntymiseen ympäristöön. Mikäli näin on, kertakäyttöiset muovituotteet, jotka täyttävät kyseisen normin, voitaisiin vapauttaa kiellosta saattaa näitä tuotteita markkinoille. Vaikka muovia koskevassa EU:n strategiassa käsiteltiin jo tämän alan toimia, siinä tunnustetaan myös haasteet, jotka liittyvät sääntelypuitteiden määrittämiseen biohajoaville muoveille ja jotka johtuvat eri merien erilaisista olosuhteista.

(22)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen48 22 kohdan nojalla komission olisi tehtävä tästä direktiivistä arviointi. Arvioinnin olisi perustettava tämän direktiivin täytäntöönpanosta saatuun kokemukseen ja sen aikana kerättyihin tietoihin sekä direktiivin 2008/56/EY ja direktiivin 2008/98/EY nojalla kerättyihin tietoihin. Arvioinnin tulisi muodostaa perusta pohdinnalle, joka koskee mahdollisia lisätoimenpiteitä, kuten unionin laajuisten vähennystavoitteiden asettamista vuodelle 2030 ja sen jälkeen, sekä sitä, onko unionissa tehtävän merten roskaantumisen seurannan kannalta tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet.

___________________

___________________

48. EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

48. EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(23)  Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Kuluttajille olisi myös tarjottava kannustimia tai soveltuvissa tapauksissa heille olisi aiheuduttava seuraamuksia vääristä toimintatavoista.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden ympäristöön kohdistuvan vaikutuksen ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, kiertotalouteen siirtymisen edistäminen, mukaan lukien innovatiivisten liiketoimintamallien, tuotteiden ja materiaalien tukeminen ja siten sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan edistäminen, vaan ne voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

(25)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastus- ja vesiviljelyvälineiden ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvan vaikutuksen ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, kiertotalouteen siirtymisen edistäminen, mukaan lukien innovatiivisten liiketoimintamallien, tuotteiden ja materiaalien tukeminen ja siten sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan edistäminen, vaan ne voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Perustelu

Viittaus ihmisten terveyteen kohdistuvaan vaikutukseen on sisällytettävä tähän johdanto-osan kappaleeseen, koska se mainitaan jäljempänä 1 artiklassa, jossa esitetään tämän direktiivin tavoitteet, ja jo johdanto-osan 5 kappaleessa.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Koska muovin aiheuttama merten roskaantuminen ei rajoitu unionia ympäröivään meriympäristöön ja koska merissä on myös muualla maailmassa valtavasti muoviroskia, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että jätteiden vienti kolmansiin maihin ei lisää merten roskaantumista muovilla muualla.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 b)  Jäsenvaltiot voivat vähentää merten roskaantumista myös vaihtamalla kestävää materiaalien hallintaa koskevaa tietoa ja asiantuntemusta kolmansien maiden kanssa.

Perustelu

Merten roskaantuminen on maailmanlaajuinen ympäristöongelma. EU:n asiantuntemuksen ja kokemusten jakaminen voi auttaa käsittelemään tätä monimutkaista kysymystä.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 c)  Viranomaisten, myös unionin toimielinten, olisi näytettävä esimerkkiä.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja, ja siten edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Tämän direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesielämään ja -ympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia ja kestäviä liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja, ja siten edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä lueteltuihin kertakäyttöisiin muovituotteisiin sekä muovia sisältäviin kalastusvälineisiin.

Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä lueteltuihin kertakäyttöisiin muovituotteisiin sekä muovia sisältäviin kalastus- ja vesiviljelyvälineisiin.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  ’muovilla’ materiaalia, joka koostuu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta polymeeristä, johon on saatettu lisätä lisäaineita tai muita aineita ja joka soveltuu lopputuotteiden päärakenneosaksi, lukuun ottamatta luonnonpolymeerejä, joita ei ole kemiallisesti muunnettu;

(1)  ’muovilla’ materiaalia, joka koostuu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta polymeeristä, johon on saatettu lisätä lisäaineita tai muita aineita ja joka soveltuu tai voi soveltua lopputuotteiden päärakenneosaksi, lukuun ottamatta luonnonpolymeerejä, joita ei ole kemiallisesti muunnettu;

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  ’kertakäyttöisellä muovituotteella’ tuotetta, joka on tehty kokonaan tai osittain muovista ja jota ei ole suunniteltu tai saatettu markkinoille kestämään elinkaarensa aikana useita käyttökertoja siten, että se palautettaisiin tuottajalle täytettäväksi tai sitä käytettäisiin uudelleen alkuperäiseen tarkoitukseen;

(2)  ’kertakäyttöisellä muovituotteella’ tuotetta, joka on tehty kokonaan tai osittain muovista ja joka on suunniteltu tai saatettu markkinoille käytettäväksi kerran vain lyhytaikaisesti ennen sen hävittämistä;

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  ’erittäin kevyillä muovisilla kantokasseilla’ kevyitä muovisia kantokasseja, jotka on määritelty direktiivin 94/62/EY 3 artiklan 1 c alakohdassa ja joiden paksuus on alle 15 mikronia;

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’kalastusvälineellä’ esinettä tai laitteen osaa, jota käytetään kalastuksessa ja vesiviljelyssä meren elollisten luonnonvarojen pyyntiin tai joka kelluu merenpinnalla ja jolla pyritään houkuttelemaan ja pyytämään tällaisia meren elollisia luonnonvaroja;

3)  ’kalastusvälineellä’ esinettä tai laitteen osaa, jota käytetään kalastuksessa ja vesiviljelyssä meren elollisten luonnonvarojen pyyntiin tai säilytykseen kasvatusta varten tai joka kelluu merenpinnalla ja jolla pyritään houkuttelemaan, pyytämään tai säilyttämään tällaisia meren elollisia luonnonvaroja;

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’kalastusvälinejätteellä’ kalastusvälineitä, jotka kuuluvat direktiivissä 2008/98/EY esitetyn jätteen määritelmän soveltamisalaan, mukaan lukien kaikki erilliset osat, aineet tai materiaalit, jotka olivat osa kyseistä kalastusvälinettä tai liitetty siihen, kun se hävitettiin;

4)  ’kalastusvälinejätteellä’ kalastusvälineitä, jotka kuuluvat direktiivissä 2008/98/EY esitetyn jätteen määritelmän soveltamisalaan, mukaan lukien kaikki erilliset osat, aineet tai materiaalit, jotka olivat osa kyseistä kalastusvälinettä tai liitetty siihen, kun se hävitettiin tai katosi;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10)  ’tuottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käytettävästä myyntitekniikasta riippumatta, 25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU51 tarkoitetut etäsopimukset mukaan lukien, saattaa unionin markkinoille kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka harjoittavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1380/2013 4 artiklan 28 kohdassa tarkoitettua kalastustoimintaa;

10)  ’tuottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti kehittää, valmistaa, jalostaa, käsittelee, myy tai tuo, käytettävästä myyntitekniikasta riippumatta, 25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU51 tarkoitetut etäsopimukset mukaan lukien, ja niin tehdessään saattaa unionin markkinoille kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka harjoittavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1380/2013 4 artiklan 28 kohdassa tarkoitettua kalastus- tai vesiviljelytoimintaa;

___________________

___________________

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a)  ’erilliskeräyksellä’ direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 11 alakohdassa määriteltyä erilliskeräystä;

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a)  ’biohajoavalla muovilla’ muovia, joka hajoaa fysikaalisesti tai biologisesti siten, että se hajoaa lopulta hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi ja joka on kompostoinnin ja anaerobisen hajoamisen avulla hyödynnettävää pakkausta koskevien eurooppalaisten standardien mukainen;

Perustelu

In the context of the amendments on biodegradable plastics suggested in the following definitions should be integrated into article 3 of the directive in order to ensure coherence with other legislation and conformity with CEN standards. The definition of biodegradation is based on OECD (statistical term glossary) and ISO definitions (15270:2008; 17088). The definition of biodegradable plastics is derived from the definition of biodegradation. If a biodegradable plastic is certified according to European standards for industrial composting (EN 13432) is should be called compostable and a clear disposal message should be shared with the consumer.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a)  ’tupakkatuotteilla’ direktiivin 2014/40/EY 2 artiklan 4 alakohdassa määriteltyjä tupakkatuotteita;

Perustelu

Määritelmällä viitataan tarkistukseen, jolla tämä tuoteluokka lisätään direktiivin 4 artiklaan, joka koskee kulutuksen rajoittamista. Käyttökelpoisia vaihtoehtoja on käytettävissä ja niillä voidaan korvata muovipitoista selluloosaa sisältävät tupakkasuodattimet. Nämä vaihtoehdot ovat ympäristöystävällisiä ja biohajoavia. Tupakkateollisuus ei ole kuitenkaan vielä ottanut niitä käyttöön.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Kulutuksen vähentäminen

Kulutuksen vähentäminen

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla vähennetään merkittävästi liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta niiden alueella, viimeistään [kuuden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä].

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla ... mennessä [neljän vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] vähennetään kunnianhimoisesti ja kestävästi liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta niiden alueella.

Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua kansallisen kulutuksen vähentämistä koskevat tavoitteet, toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisille tuotteille vaihtoehtoisia uudelleenkäytettäviä tuotteita asetetaan myyntipaikassa loppukuluttajan saataville, sekä taloudelliset välineet, kuten sen varmistaminen, ettei kertakäyttöisiä muovituotteita tarjota loppukuluttajalle myyntipaikassa ilmaiseksi. Nämä toimenpiteet voivat vaihdella riippuen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden ympäristövaikutuksista.

Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisille tuotteille vaihtoehtoisia uudelleenkäytettäviä tuotteita asetetaan myyntipaikassa loppukuluttajan saataville, sekä taloudelliset välineet, kuten sen varmistaminen, ettei kertakäyttöisiä muovituotteita tarjota loppukuluttajalle myyntipaikassa ilmaiseksi. Nämä toimenpiteet voivat vaihdella riippuen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden ympäristövaikutuksista niiden elinkaaren aikana, myös silloin, kun ne päätyvät roskana ympäristöön.

 

Jäsenvaltioiden on laadittava kansallisia suunnitelmia, joissa kuvataan tämän kohdan mukaisesti toteutettavat toimenpiteet. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava suunnitelmista komissiolle ja päivitettävä niitä tarvittaessa. Komissio voi antaa näitä suunnitelmia koskevia suosituksia.

 

Jäsenvaltioiden on asetettava kansalliset määrälliset vähennystavoitteet tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn tavoitteen saavuttamiseksi. Kyseiset tavoitteet on hyväksyttävä viimeistään ... [päivämäärä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä].

 

Tämän kohdan nojalla toteutettavien toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia ja syrjimättömiä. Toimenpiteet eivät saa estää direktiivin 94/62/EY 18 artiklan soveltamista kyseisen direktiivin soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisistä toimenpiteistä komissiolle direktiivin (EU) 2015/15351a mukaisesti, jos mainitussa direktiivissä sitä edellytetään.

2.  Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan menetelmä 1 kohdassa tarkoitettujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen merkittävän vähennyksen laskemiseksi ja todentamiseksi. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan menetelmä 1 kohdassa tarkoitettujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen kunnianhimoisen ja kestävän vähennyksen laskemiseksi ja todentamiseksi viimeistään ... [12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä]. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan kestävällä tavalla vähentää ympäristövaikutuksia, joita aiheutuu tupakkatuotteista ja erityisesti muovia sisältävistä tupakkatuotteiden suodattimista, vähentämällä muoveja sisältävistä tupakkatuotteiden suodattimista tulevaa käytön jälkeistä jätettä seuraavasti: 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, kun tarkastellaan vuosina 2014–2016 markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden painotettua keskiarvoa.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (kodifiointi) (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).

Perustelu

The ambitious and sustained reductions shall be met within 4 years of transposition, i.e. in 2025 (assuming adoption of Directive in 2019). Member States shall adopt the necessary measures as part of the transposition of the Directive, as laid down in the Commission proposal. In order to ensure consistency and transparency of these measures, Member States should draw up plans where all relevant measures are summarised. In addition, in order to ensure that substantial efforts are made and to establish a benchmark for their reduction measures, Member States should establish their own quantitative targets reflecting the ambition level and the expected results of these measures. The timeline is set out as follows: The methodology for calculation and verification should be adopted by the Commission by 2020 (assuming adoption of Directive in 2019). The first reporting by Member States of data on the placing on the market of products covered by this Article will take place in the same year (see Article 13). Using the methodology, MS shall at the latest in 2021 define their national target that fulfils the objective of ambitious and sustained reductions, to be met by 2025. The review of the directive will take place in 2026 (5 years after transposition - see Article 15). In that review the Commission will assess the national targets and efforts until 2025 and if appropriate make a proposal for EU-wide targets.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen C osassa luetellut kertakäyttöiset muovituotteet, joiden korkit ja kannet on valmistettu merkittäviltä osin muovista, voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos korkit ja kannet pysyvät kiinni tuotteessa tuotteen suunnitellun käyttövaiheen ajan.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen C osassa luetellut kertakäyttöiset muovituotteet, joiden korkit ja kannet on valmistettu muovista, voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos korkit ja kannet pysyvät kiinni tuotteessa tuotteen suunnitellun käyttövaiheen ajan.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava vuoteen 2025 mennessä, että liitteen C osassa listatut juomapullot voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos ne on tehty vähintään 35-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista ja jos ne voidaan kierrättää.

 

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022 täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan menetelmä kierrätetyn sisällön laskemiseksi. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän artiklan soveltamista varten metallikorkkien, joissa on muoviset tiivisteet, ei katsota olevan valmistettu merkittäviltä osin muovista.

2.  Tämän artiklan soveltamista varten metallikorkkien tai -kansien, joissa on muoviset tiivisteet, ei katsota olevan valmistettu muovista. Lasiset tai metalliset juomapakkaukset, joissa on muovista valmistetut korkit tai kannet, eivät kuulu tämän artiklan soveltamisalaan.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio pyytää eurooppalaisia standardointijärjestöjä laatimaan yhdenmukaistettuja standardeja, jotka liittyvät 1 kohdassa esitettyyn vaatimukseen.

3.  Komissio pyytää viimeistään ... [kolmen kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] eurooppalaisia standardointijärjestöjä laatimaan yhdenmukaistettuja standardeja, jotka liittyvät 1 kohdassa esitettyyn vaatimukseen. Näissä standardeissa käsitellään erityisesti tarvetta varmistaa, että pullojen sulkimet ovat riittävän vahvoja, luotettavia ja turvallisia, myös hiilihappojuomille.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

7 artikla

7 artikla

Merkintävaatimukset

Merkintävaatimukset

1  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuhunkin liitteen D osassa mainittuun markkinoille saatettuun kertakäyttöiseen muovituotteeseen on liitetty näkyvästi ja pysyvästi helposti luettavissa oleva merkintä, jossa esitetään kuluttajille yksi tai useampi seuraavista tiedoista:

1  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuhunkin liitteen D osassa mainittuun markkinoille saatettuun kertakäyttöisen muovituotteen myyntipakkaukseen on liitetty näkyvästi ja pysyvästi sekä useita yksiköitä sisältävään pakkaukseen että jokaiseen yksittäin pakattuun yksikköön helposti luettavissa oleva merkintä, jossa esitetään kuluttajille seuraavat tiedot:

a)  kyseessä olevalle tuotteelle sopivat jätteenhävitysvaihtoehdot tai sen osalta vältettävät jätteenhävitysvaihtoehdot,

a)  kyseessä olevalle tuotteelle sopivat jätteenhävitysvaihtoehdot ja/tai sen osalta vältettävät jätteenhävitysvaihtoehdot,

b)  roskaantumisesta tai kyseisten tuotteiden muusta epäasiallisesta jätteenhävityksestä johtuvat haitalliset ympäristövaikutukset, tai

b)  roskaantumisesta tai kyseisten tuotteiden muusta epäasiallisesta jätteenhävityksestä johtuvat haitalliset ympäristövaikutukset, ja

c)  tuotteessa oleva muovi.

c)  tuotteessa oleva muovi.

 

Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että kuhunkin liitteen D osassa mainittuun markkinoille saatettuun kertakäyttöisen muovituotteen myyntipakkaukseen, lukuun ottamatta tupakkatuotteita, joissa on suodatin, ja suodattimia, joita markkinoidaan käytettäviksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa, on liitetty näkyvästi ja pysyvästi sekä useita yksiköitä sisältävään pakkaukseen että jokaiseen yksittäin pakattuun yksikköön helposti luettavissa oleva merkintä, jossa esitetään kuluttajille tiedot tuotteen kierrätettävyydestä.

2.  Komissio antaa viimeistään [12 kuukauden kuluttua ennen päivämäärää, jona tämä direktiivin on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan eritelmät 1 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä varten. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Komissio antaa viimeistään [12 kuukauden kuluttua ennen päivämäärää, jona tämä direktiivin on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan eritelmät 1 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä varten, ja niin tehdessään komissio ottaa huomioon olemassa olevat alakohtaiset vapaaehtoiset sopimukset ja kiinnittää erityistä huomiota tarpeeseen välttää harhaanjohtavan tiedon antamaista kuluttajille. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Merkinnän on parempi olla myyntipakkauksessa eikä itse tuotteessa (esimerkiksi kosteuspyyhkeiden pakkauksessa eikä itse kosteuspyyhkeessä). Kuluttajille olisi tiedotettava vaihtoehdon saatavuudesta, jotta vähennetään kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä. Kuluttajille olisi tiedotettava myös tuotteiden kierrätettävyydestä, jotta edistetään vastuullista ostamista. Lopuksi komission on otettava huomioon alan kehittämä alakohtainen sopimus, jolla edistetään tiedottamista kuluttajille ja selkeästi ja helposti luettavia merkintöjä.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdan mukaisesti perustettujen järjestelmien osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen E osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien on huolehdittava kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista koostuvan jätteen keräyksen kustannuksista ja sitä seuraavista tuotteiden kuljetuksen ja käsittely kustannuksista, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat roskaantumisen puhdistamisesta ja kyseisiin tuotteisiin liittyvistä 10 artiklassa tarkoitetuista valistustoimenpiteistä.

Edellä 1 kohdan mukaisesti perustettujen järjestelmien osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen E osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien on huolehdittava kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista koostuvan jätteen keräyksen kustannuksista ja sitä seuraavista tuotteiden kuljetuksen ja käsittely kustannuksista, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat roskaantumisen puhdistamisesta ja kyseisiin tuotteisiin liittyvistä 10 artiklassa tarkoitetuista valistustoimenpiteistä. Tuottajien näiden velvoitteiden noudattamiseksi maksamat rahoitusosuudet eivät saa ylittää kustannuksia, jotka ovat välttämättömiä kyseisten palvelujen tarjoamiseksi kustannustehokkaasti, ja ne on vahvistettava asianomaisten toimijoiden kesken avoimella tavalla.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen puhdistamiskustannusten osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajien maksamat rahoitusosuudet vahvistetaan oikeasuhteisesti, että niitä mukautetaan direktiivin 2008/98EY 8 a artiklan 4 kohdan mukaisesti ja että niissä otetaan huomioon yksittäisten tuotteiden tai tuoteryhmien puhdistamiskustannukset. Kustannukset on rajoitettava viranomaisten säännöllisesti toteuttamiin tai niiden puolesta toteutettuihin toimiin, joihin on kuuluttava roskaantumisen puhdistamistoimet, joilla pyritään täyttämään jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja ympäristönsuojelua koskevien unionin säädösten mukaiset velvoitteet.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa suuntaviivat, jotka koskevat niistä puhdistustoimista koituvien kustannusten jakautumista, jotka kuuluvat laajennetun tuottajavastuun järjestelmien soveltamisalaan.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetut tupakkatuotteiden muovia sisältäviä suodattimia koskevat laajennettua tuottajavastuuta koskevat järjestelmät auttavat saavuttamaan 4 artiklan 2 a kohdassa säädetyn ympäristötavoitteen, myös varmistamalla, että tupakkatuotteiden muovia sisältävien suodattimien valmistajat kattavat näistä tuotteista syntyvän jätteen keräys- ja kuljetuskustannukset sekä myöhemmät käsittelykustannukset, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat roskaantumisen puhdistamisesta ja näitä tuotteita koskevista, 10 artiklassa tarkoitetuista valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat muun muassa vaatia laajennetun tuottajavastuun järjestelmiä, joiden avulla voidaan perustaa keräysjärjestelmiä tai rahoittaa käytettyjen suodattimien keräysinfrastruktuuria taikka edistämään käytettyjen suodattimien puhdistamista ja kierrätystä perustamalla jätteen hyödyntämisketju.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perustetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät unionin markkinoille saatettuja kalastusvälineitä varten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien direktiivin 2008/98/EYsäännösten mukaisesti.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perustetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät unionin markkinoille saatettuja kalastusvälineitä varten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien direktiivin 2008/98/EY säännösten mukaisesti. Jäsenvaltioiden on tällä perusteella varmistettava, että vuosittain saavutetaan muovia sisältävien kalastusvälineiden vähimmäiskeräysaste. Vähimmäiskeräysasteen on oltava 50 prosenttia vuodesta 2025 lukien, ja se lasketaan tiettynä vuonna kyseisessä jäsenvaltiossa kerättyjen muovia sisältävien kalastusvälineiden kokonaismäärän perusteella, ilmaistuna kolmen edellisen vuoden aikana kyseisessä jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen muovia sisältävien kalastusvälineiden keskimääräisen painon prosentuaalisena osuutena.

 

Niiden on myös varmistettava, että laajennetuilla tuottajan vastuuta koskevilla järjestelmillä saavutetaan muovia sisältävien kalastusvälineiden osalta vähintään 15 prosentin kierrätystavoite vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat lisäksi edellyttää muun muassa, että

 

a)  muokataan rahoitusosuuksia direktiivin 2008/98/EY 8 a artiklan 4 kohdan mukaisesti, jotta voidaan edistää uudelleenkäytettäväksi ja kierrätettäväksi suunniteltujen kalastusvälineiden saattamista markkinoille;

 

b)  otetaan käyttöön panttijärjestelmiä, joilla edistetään vanhojen, hylättyjen tai käyttökelvottomien kalastusvälineiden palauttamista satamiin;

 

c)  otetaan käyttöön seurantaa, jäljittämistä ja raportointia koskevia ohjelmia.

Perustelu

This amendment backs the proposal of the Commission asking Member States to introduce extended producer responsibility (EPR) schemes for fishing gear containing plastic In order to ensure the most effective reduction of marine litter from this multiple use product. It is important to specify how the EPR scheme will be implemented, hence the following provisions are included: a separate collection target for fishing gear of 50% by 2025; the establishment of deposit-refund schemes except in small unmanned ports or in remotely located ports, and an acceptable recycling target of 15% for fishing gear by 2025. For example, Iceland's best practises has already achieved a recycling target for nets of 45% in 2006, estimated today at 85% of recovery for both nets and wires.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio pyytää Euroopan standardointiorganisaatioita kehittämään yhdenmukaiset standardit kalastusvälineiden kiertotalouden periaatteiden mukaista suunnittelua varten kannustaakseen valmistelua uudelleenkäyttöön ja helpottaakseen kierrätettävyyttä käyttöiän päättyessä, tämän kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksessa (EY) N:o 850/981 a säädettyjen teknisten toimenpiteiden toteuttamista.

 

__________________

 

1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 850/98, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla (EYVL L 125, 27.4.1998, s. 1).

Perustelu

Kalastusvälineet on määritelmänsä mukaan suunniteltu kestämään. Tämän osalta on tärkeää laatia yhdenmukaistetut standardit komission aloitteesta, jotta voidaan helpottaa EU:n markkinoille saatettujen kalastusvälineiden kierrättämistä niiden käyttöiän päättyessä.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta vuoteen 2025 mennessä kerätään erikseen liitteen F osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita määrä, joka vastaa painona 90 prosenttia kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan markkinoille tiettynä vuonna. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat muun muassa:

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta vuoteen 2025 mennessä kerätään erikseen liitteen F osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita määrä, joka vastaa painona 90 prosenttia kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan markkinoille tiettynä vuonna, ja varmistettava, että ne kierrätetään. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat muun muassa:

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan rajoittamatta direktiivin 2008/98/EY 10 artiklan 3 kohdan soveltamista.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio laatii jäsenvaltioita kuullen pantillisten palautusjärjestelmien toimintaa koskevia suuntaviivoja.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

10 artikla

10 artikla

Valistustoimenpiteet

Valistustoimenpiteet

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta kuluttajille voidaan antaa liitteen G osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä koskevia tietoja seuraavista:

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta kuluttajille voidaan antaa liitteen G osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä koskevia tietoja seuraavista ja kannustaa kuluttajia käyttäytymään vastuullisesti:

a)  käytettävissä olevat uudelleenkäyttöjärjestelmät ja jätehuoltovaihtoehdot kyseisiä tuotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten sekä parhaat käytännöt direktiivin 2008/98/EY 13 artiklan mukaisesti suoritettavaa ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa varten;

a)  käytettävissä olevat uudelleenkäytettävät vaihtoehdot, uudelleenkäyttöjärjestelmät ja jätehuoltovaihtoehdot kyseisiä tuotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten sekä parhaat käytännöt direktiivin 2008/98/EY 13 artiklan mukaisesti suoritettavaa ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa varten;

b)  roskaantumisen sekä kyseisistä tuotteista ja muovia sisältävistä kalastusvälineistä aiheutuvan jätteen muun epäasianmukaisen loppukäsittelyn vaikutukset ympäristöön ja erityisesti meriympäristöön.

b)  roskaantumisen sekä kyseisistä tuotteista ja muovia sisältävistä kalastusvälineistä aiheutuvan jätteen muun epäasianmukaisen loppukäsittelyn vaikutukset ympäristöön ja erityisesti meriympäristöön;

 

b a)  kyseisten tuotteiden epäasianmukaisen jätehuollon vaikutukset viemäriverkkoon.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden 4–9 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanemiseksi toteuttamissa toimenpiteissä on noudatettava unionin elintarvikelainsäädäntöä, jotta varmistetaan, että elintarvikehygieniaa tai elintarviketurvallisuutta ei vaaranneta.

Jäsenvaltioiden 4–9 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanemiseksi toteuttamissa toimenpiteissä on noudatettava unionin elintarvikelainsäädäntöä, jotta varmistetaan, että elintarvikehygieniaa tai elintarviketurvallisuutta ei vaaranneta, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1935/20041 a. Jäsenvaltioiden on edistettävä muovin kestävien ja turvallisempien vaihtoehtojen käyttöä aina, kun se on mahdollista, elintarvikkeiden kanssa kosketuksessa olevien materiaalien osalta.

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4);

Perustelu

Komissio julkaisi 28. marraskuuta 2017 etenemissuunnitelman voimassa olevan elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja koskevan asetuksen tarkistamisesta. Jos asetus tarkistetaan vuoden 2019 toisella neljänneksellä, kuten etenemissuunnitelmassa esitetään, viittauksessa tähän asetukseen otetaan huomioon uusi kehitys, joka sisältyy mahdollisesti tarkistettuun asetukseen.

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jätemateriaalien vienti kolmansiin maihin ei lisää muovin joutumista meriin muualla.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä on kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti mahdollisuus saattaa tuomioistuimessa tai muussa laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa elimessä 5, 6, 7 ja 8 artiklan täytäntöönpanoon liittyvien päätösten, toimien tai laiminlyöntien asiasisällön taikka niihin liittyvien menettelyjen laillisuus uudelleen tutkittavaksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä on kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti mahdollisuus saattaa tuomioistuimessa tai muussa laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa elimessä 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 artiklan täytäntöönpanoon liittyvien päätösten, toimien tai laiminlyöntien asiasisällön taikka niihin liittyvien menettelyjen laillisuus uudelleen tutkittavaksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Perustelu

Ei ole perusteltua jättää pois 4, 9 ja 10 artikloja.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

13 artikla

13 artikla

Täytäntöönpanon seurantaa koskevat tiedot

Täytäntöönpanon seurantaa koskevat tiedot

1.  Sanotun rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY52 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY53 soveltamista, jäsenvaltioiden on Euroopan ympäristökeskuksen avustuksella luotava tietokokonaisuus, joka sisältää:

1.  Sanotun rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY52 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY53 soveltamista, jäsenvaltioiden on Euroopan ympäristökeskuksen avustuksella luotava tietokokonaisuus, joka sisältää:

a)  tiedot liitteen A osassa luetelluista kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan unionin markkinoille joka vuosi, jotta voidaan osoittaa 4 artiklan 1 kohdan mukainen kulutuksen väheneminen;

a)  tiedot liitteen A osassa luetelluista kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan unionin markkinoille joka vuosi, jotta voidaan osoittaa 4 artiklan 1 kohdan mukainen kulutuksen väheneminen;

 

a a)  tiedot liitteen F osassa lueteltujen tuotteiden saattamisesta markkinoille ja niiden erilliskeräyksestä sen osoittamiseksi, miten 9 artiklassa säädetyn tavoitteen saavuttamisessa on edistytty;

 

a b)  tiedot liitteen G osassa luetelluista kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan joka vuosi unionin markkinoille, jotta voidaan seurata niiden kulutusta unionissa;

 

a c)  tiedot markkinoille saatetuista muovia sisältävistä kalastusvälineistä sekä kerätystä ja käsitellystä kalastusvälinejätteestä;

b)  tiedot jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä 4 artiklan 1 kohdan soveltamista varten.

b)  tiedot jäsenvaltioiden suunnitelmista ja toteuttamista toimenpiteistä 4 artiklan 1 kohdan soveltamista varten;

 

b a)  tiedot merten roskaantumisesta erityisesti tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvista tuotteista peräisin olevien roskien osalta, jotta voidaan seurata toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja tietoja päivitetään vuosittain 12 kuukauden kuluessa sen viitevuoden lopusta, josta ne on kerätty. Jos mahdollista, kyseisten tietokokonaisuuksien esittämiseen on käytettävä paikkatietopalveluja sellaisina kuin ne on määritetty direktiivin 2007/2/EY 3 artiklan 4 kohdassa.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan ensimmäistä kertaa viimeistään ... [12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta]. Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuja tietoja päivitetään vuosittain 12 kuukauden kuluessa sen viitevuoden lopusta, josta ne on kerätty. Jos mahdollista, kyseisten tietokokonaisuuksien esittämiseen on käytettävä paikkatietopalveluja sellaisina kuin ne on määritetty direktiivin 2007/2/EY 3 artiklan 4 kohdassa.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolla ja Euroopan ympäristökeskuksella on pääsy 1 kohdan mukaan luotuihin tietokokonaisuuksiin.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolla ja Euroopan ympäristökeskuksella on pääsy 1 kohdan mukaan luotuihin tietokokonaisuuksiin.

3.  Euroopan ympäristökeskuksen on säännöllisesti julkaistava ja saatettava ajan tasalle unionin laajuinen yleiskatsaus jäsenvaltioiden keräämien tietojen perusteella. Unionin laajuisen yleiskatsauksen on tilanteen mukaan sisällettävä tämän direktiivin tuotosten, tulosten ja vaikutusten indikaattorit, unionin laajuiset yleiskartat ja jäsenvaltioiden yleiskatsaukset.

3.   Euroopan ympäristökeskuksen on säännöllisesti julkaistava ja saatettava ajan tasalle unionin laajuinen yleiskatsaus jäsenvaltioiden keräämien tietojen perusteella. Unionin laajuisen yleiskatsauksen on tilanteen mukaan sisällettävä tämän direktiivin tuotosten, tulosten ja vaikutusten indikaattorit, unionin laajuiset yleiskartat ja jäsenvaltioiden yleiskatsaukset.

4.  Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen tietokokonaisuuksien ja tietojen muoto. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen tietokokonaisuuksien ja tietojen muoto. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

___________________

___________________

52 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).

52 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).

Perustelu

On tärkeää, että annetut tiedot ovat mahdollisimman täydellisiä, jotta voidaan arvioida toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

15 artikla

15 artikla

Arviointi ja uudelleentarkastelu

Arviointi ja uudelleentarkastelu

1.  Komissio tekee arvioinnin tästä direktiivistä viimeistään [kuuden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä]. Kyseisen arvioinnin perustana on oltava 13 artiklan mukaisesti saatavilla olevat tiedot. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle arviointia ja 2 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laadintaa varten tarvittavat lisätiedot.

1.  Komissio tekee arvioinnin tästä direktiivistä viimeistään [viiden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä]. Kyseisen arvioinnin perustana on oltava 13 artiklan mukaisesti saatavilla olevat tiedot. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle arviointia ja 2 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laadintaa varten tarvittavat lisätiedot.

2.  Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 1 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin tärkeimmistä tuloksista.

2.  Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 1 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin tärkeimmistä tuloksista. Kertomukseen voidaan tarvittaessa liittää lainsäädäntöehdotus. Kyseisessä ehdotuksessa asetetaan tarvittaessa liitteen A osassa lueteltujen tuotteiden kulutuksen vähentämistä koskevia sitovia määrällisiä tavoitteita unionin tasolla.

3.  Kertomuksessa arvioidaan myös,

3.   Kertomuksen on sisällettävä

a)  onko tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet;

a)  arviointi siitä, onko tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet;

b)  onko mahdollista asettaa sitovat määrälliset unionin tavoitteet kulutuksen vähentämiselle ja erityisesti liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen vähentämiselle;

b)  tutkimus siitä, onko mahdollista asettaa sitovat määrälliset unionin tavoitteet kulutuksen vähentämiselle ja erityisesti liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen vähentämiselle; tässä yhteydessä kertomuksessa on arvioitava sellaisten tavoitteiden asettamista, jotka on ilmaistu absoluuttisina lukuina ottaen huomioon kulutuksen tasot ja jäsenvaltioissa jo saavutetut vähennykset;

 

b a)  arviointi muutoksista materiaaleissa, joita käytetään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin, ja näiden tuotteiden uudelleenkäytettävien vaihtoehtojen uusia jakelujärjestelmiä koskevista innovaatioista. Tähän on sisällytettävä materiaalien yleinen ympäristöä koskeva elinkaarianalyysi ja siihen perustuvat vaihtoehdot.

c)  onko tiede ja tekniikka kehittynyt riittävästi ja onko laadittu muovien biohajoavuudesta meriympäristössä kriteereitä tai normeja, joita sovelletaan tämän direktiivin soveltamisalaan sisältyviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin ja niitä korvaaviin kertakäyttöisiin tuotteisiin sen määrittämiseksi, minkä tuotteiden markkinoille saattamista ei mahdollisesti enää tarvitsee rajoittaa.

 

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän kohdan ensimmäisestä alakohdasta poiketen jäsenvaltioiden on saatettava 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa olevien raportointivelvoitteiden noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ... [12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta].

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava 5 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä [kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja 6 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] alkaen.

Jäsenvaltioiden on sovellettava 5 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä ... [kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja 6 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä ... [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] alkaen, lukuun ottamatta 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä, jotka koskevat hiilihapotettujen juomien pakkauksia ja jotka jäsenvaltioiden on toteutettava viimeistään ... [viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta].

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. Komissio varmistaa, etteivät kyseiset säännökset aiheuta kohtuuttomia esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle.

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – A osa

Komission teksti

Tarkistus

Kulutuksen vähentämistä koskevan 4 artiklan soveltamisalaan kuuluvat kertakäyttöiset muovituotteet

Kulutuksen vähentämistä koskevan 4 artiklan soveltamisalaan kuuluvat kertakäyttöiset muovituotteet

 

  Juomamukit, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina

–  Elintarvikepakkaukset eli astiat, kuten kannelliset ja kannettomat rasiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu välittömään kulutukseen astiasta joko paikalla tai mukaan otettuna ilman lisävalmistamista, kuten elintarvikepakkaukset, joita käytetään pikaruokaa varten, lukuun ottamatta juomasäiliöitä, lautasia ja ruokaa sisältäviä paketteja ja kääreitä

–  Elintarvikepakkaukset eli astiat, kuten kannelliset ja kannettomat rasiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu välittömään kulutukseen astiasta joko paikalla tai mukaan otettuna ilman lisävalmistamista, kuten elintarvikepakkaukset, joita käytetään pikaruokaa varten, lukuun ottamatta juomasäiliöitä, lautasia ja ruokaa sisältäviä paketteja ja kääreitä

 

Elintarvikkeen myynti yhden annoksen pakkauksissa tai pakkauksissa, joissa on ruokailuvälineet, on osoitus siitä, että kyseinen elintarvike on tarkoitettu kulutettavaksi välittömästi elintarvikepakkauksesta.

 

Lisävalmistamisen käsite kattaa muun muassa lämmityksen, kuuman veden lisäämisen, pesun, viipaloinnin ja leikkaamisen.

 

Esimerkkejä tämän liitteen A, E ja G osassa tarkoitetuista kertakäyttöisistä muovisista elintarvikepakkauksista:

 

  Pikaruokapakkaukset, kuten ateria- ja salaattirasiat, joissa on kylmänä nautittavaa ruokaa

 

  Pikaruokapakkaukset, kuten ateria- ja salaattirasiat, joissa on kuumana nautittavaa ruokaa, paitsi jos kuluttajan on kuumennettava ruoka ostamisen jälkeen

 

  Hampurilaisrasiat, voileipäpakkaukset, wräppipakkaukset

 

  Yhden annoksen elintarvikepakkaukset, joissa on tuoretta tai jalostettua ruokaa, joka ei edellytä lisävalmistamista, kuten hedelmiä, vihanneksia, jälkiruokia tai jäätelöä, ja jotka myydään yksittäin

 

Esimerkkejä pakkauksista, jotka eivät ole tämän liitteen A, E ja G osassa tarkoitettuja kertakäyttöisiä muovisia elintarvikepakkauksia:

 

  Elintarvikepakkaukset, joissa on kuivattua ruokaa tai kylmänä myytävää ruokaa, joka edellyttää lisävalmistamista

 

  Pakkaukset, joissa ruokaa on enemmän kuin yksi annos

 

  Yhden annoksen elintarvikepakkaukset, joita myydään yksikkönä, jossa on useampia kuin yksi pakkaus

–  Juomakupit

 

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – B osa – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat, syömäpuikot)

–  Ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat, syömäpuikot), lukuun ottamatta vuoteen 2023 asti ruokailuvälineitä, jotka toimitetaan oppilaitoksille tai terveydenhoitolaitoksille sellaisten tavaranhankintasopimusten1 a nojalla, jotka on määritelty direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 8 kohdassa ja jotka on tehty 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä.

 

___________________

 

1 a 'Tavaranhankintasopimuksilla' tarkoitetaan hankintasopimuksia, joiden tarkoituksena on tavaroiden osto, leasing, vuokraus tai osamaksukauppa osto-optioin tai ilman niitä. Tavaranhankintasopimukseen voi kuulua liitännäisesti kokoamis- ja asennustöitä.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – B osa – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Lautaset

–  Lautaset, lukuun ottamatta vuoteen 2023 asti lautasia, jotka toimitetaan oppilaitoksille tai terveydenhoitolaitoksille sellaisten tavaranhankintasopimusten1 a nojalla, jotka on määritelty direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 8 kohdassa ja jotka on tehty 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä.

 

___________________

 

1 a 'Tavaranhankintasopimuksilla' tarkoitetaan hankintasopimuksia, joiden tarkoituksena on tavaroiden osto, leasing, vuokraus tai osamaksukauppa osto-optioin tai ilman niitä. Tavaranhankintasopimukseen voi kuulua liitännäisesti kokoamis- ja asennustöitä.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – B osa – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Ilmapalloihin kiinnitettävät ja niitä tukevat varret, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teolliseen tai muuhun ammattimaiseen käyttöön ja joita ei jaeta kuluttajille, mukaan lukien kyseisten varsien mekanismit

–  Ilmapalloihin kiinnitettävät ja niitä tukevat varret, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teolliseen tai muuhun ammattimaiseen käyttöön ja joita ei jaeta kuluttajille, lukuun ottamatta kyseisten varsien mekanismeja

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – b osa – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–  Erittäin kevyet muoviset kantokassit, paitsi jos ne ovat välttämättömiä hygieniasyistä tai kosteiden irtoelintarvikkeiden käärimiseksi

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – b osa – 6 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–  Oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – b osa – 6 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Paisutetusta polystyreenistä valmistetut elintarvike- ja juoma-astiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu välittömään kulutukseen astiasta joko paikalla tai mukaan otettuna ilman lisävalmistamista

Perustelu

All these additional market restriction for products are coherent with the current EU legislation in force or political statement from the European Parliament. For e.g. the European Parliament has just called, on Thursday 13 of September 2018, for a complete EU ban on oxo-degradable plastic by 2020, as this type of plastic negatively affects the recycling of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental benefit. Furthermore, the proposal to add a ban of some applications of expanded polystyrene (EPS) in the SUP proposal is justified by the fact that polystyrene, in its various sizes, appears in rank 1, 3, 13, 28 and 53 of the plastic waste most commonly found on European beaches, according to the Commission's classification in its impact assessment (Part II, pages 31 and 32). That is more than 31% of all plastics found on European beaches. Clearly, European legislators must find a way to address and to limit this source of marine litter, which the Commission has not done in its proposal.

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – C osa – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Juomapakkaukset eli astiat, joita käytetään nesteitä varten, kuten juomapullot ja niiden korkit ja kannet

–  Juomapakkaukset eli astiat, joita käytetään nesteitä varten, kuten juomapullot ja niiden korkit ja kannet, lukuun ottamatta astioita, jotka on tarkoitettu ja joita käytetään erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuja nestemäisiä elintarvikkeita varten, jotka on määritelty asetuksen (EU) 609/2013 2 artiklan g alakohdassa

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – D osa – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet, jotka saatetaan markkinoille käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa

Perustelu

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – D osa – 3 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Joustavasta materiaalista valmistetut paketit ja kääreet, joiden sisältämä ruoka on tarkoitettu nautittavaksi välittömästi paketista tai kääreestä ilman lisävalmistamista

Perustelu

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – D osa – 3 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Juomakupit

Perustelu

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – E osa – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Juomakupit

–  Juomakupit, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – F osa – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Juomapullot

–  Juomapullot, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina


PERUSTELUT

Tausta

Vaikka esittelijä ei väitä olevansa historioitsija, hän haluaa kutsua aikakauttamme ”muovin aikakaudeksi”. Muovi keksittiin 1800-luvun puolivälissä.

1950-luvun alusta lähtien se on ollut massatuote, jonka tuotanto on kasvanut erityisen voimakkaasti 15 viimeksi kuluneen vuoden aikana. 65 vuoden aikana tuotanto on ollut 8 miljardia tonnia(1), josta on syntynyt 6 miljardia tonnia jätettä. Luvut ovat pelottavia. Poisheittämisen yhteiskunta on muuttamassa valtameremme jätesäiliöiksi.

Merten roskasta 85 prosenttia on muovia, josta puolet kertakäyttöisiä muovituotteita ja neljäsosa kalastusvälineitä. Toisin sanoen joka vuosi Euroopan vesiin heitetään 15 600 tonnia kertakäyttömuovia. Jos mukaan lasketaan kalastusvälineet, määrä on 26 000 tonnia(2).

Joka vuosi Euroopassa heitetään mereen 150 000 tonnia muovituotteita(3). Maailmanlaajuisesti tilanne on vielä huolestuttavampi, sillä valtameriin heitetään vuosittain 8 miljoonaa tonnia muovituotteita.

Jos emme ryhdy toimiin, vuonna 2050 valtamerissä on enemmän muovia kuin kaloja. Tämä vaikuttaa kaikenlaisiin merieläimiin, kuten kilpikonniin, lintuihin, valaisiin, kaloihin ja äyriäisiin, jotka nielevät muovia, mikä vaarantaa niiden eloonjäämisen ja aiheuttaa toistaiseksi tuntemattomia vaikutuksia ihmisille.

Komissio ottaa johtoaseman

Toisin kuin ilmastonmuutoksesta, tästä asiasta ei ole erimielisyyttä. Komissio antoi 28. toukokuuta 2018 lainsäädäntöehdotuksen kertakäyttömuoveista.

Käyttöön otetaan useita toimenpiteitä, jotka perustuvat eräiden jäsenvaltioiden tai alueiden aloitteisiin, joita niillä täydennetään, parannetaan ja harmonisoidaan yhteisön yleisen lähestymistavan avulla. Toimenpiteitä ovat muun muassa kevyiden muovisten kantokassien käytön vähentämistä koskeva direktiivi (EU) 2015/720, muovistrategia, kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma ja tarkistettu jätelainsäädäntö.

Komissio kohdentaa toimet Euroopan merissä ja rannoilla esiintyvien mikromuovien kymmeneen tärkeimpään lähteeseen, jotka vastaavat 70 prosenttisesti merten roskaantumisesta.

Maailmanlaajuiset haasteet edellyttävät kunnianhimoisia toimenpiteitä

– kielletään kertakäyttömuovit unionin tasolla silloin, kun vaihtoehtoja on saatavilla. Kyse on yhdeksästä tuotteesta: ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat, syömäpuikot) ja lautaset, vanupuikot, pillit, juomien sekoitustikut ja ilmapalloihin kiinnitettävät varret (5 artikla).

– jätetään jäsenvaltioiden valittaviksi keinot, joilla vähennetään huomattavasti sellaisten kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta, joille on kehitteillä vaihtoehtoja: elintarvikepakkauksia ja juomamukeja (4 artikla). Järjestelmä, jonka on todettu soveltuvan kevyiden muovisten kantokassien, joiden paksuus on enintään 50 mikronia, suunniteltuun kieltämiseen.(4)

– varmistetaan, että vähintään 90 prosenttia muovipulloista kerätään vuoteen 2025 mennessä (9 artikla)

– laajennetaan tuottajan vastuuta (8 artikla) kaikkiin soveltamisalaan kuuluviin tuoteluokkiin, lukuun ottamatta terveyssiteitä, tamponeja ja tamponien asettimia. Tämä laajennettu vastuu kattaa keräämisen, puhdistamisen ja yleisön valistamisen (10 artikla).

– määrätään merkinnöistä/pakkausmerkinnöistä kolmen tuoteryhmän osalta: terveyssiteet, tamponit, kosteuspyyhkeet ja muoviset ilmapallot (7 artikla).

Komissio arvioi, että direktiivi hyödyttää sekä ympäristöä että taloutta. Sen avulla voitaisiin välttää ympäristövahinkojen kustannuksia 22 miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennessä,(5) ja kuluttajat voisivat säästää jopa 6,5 miljardia euroa(6), kun taas tuottajille arvioidaan aiheutuvan 3,2 miljardin euron kustannukset(7). Vain minimalistisessa skenaariossa (vaihtoehto 2 a), jossa rajoituttaisiin teollisuuden vapaaehtoisiin toimiin ja toteutettaisiin valistuskampanjoita, menetettäisiin työpaikkoja(8). Muissa skenaarioissa, jotka suosivat innovointia, voitaisiin puolestaan luoda 30 000–50 00 uutta työpaikkaa(9).

Esittelijän painopisteet

Esittelijä pitää erittäin myönteisenä tätä komission kunnianhimoista ehdotusta, joka on täysin yleisen mielipiteen mukainen: 95 prosenttia eurooppalaisista pitää kertakäyttöisiä muovituotteita koskevia toimia tarpeellisina tai jopa kiireellisinä(10).

Esittelijä haluaisi kuitenkin, että komissio menisi pidemmälle oman vaikutustenarviointinsa tulosten seuraamisessa. Hän haluaisi lisäksi, että julkistettaisiin konsulttiyhtiö Eunomian tutkimus, johon komission ehdotus perustuu.

1.  Määritellään ajan mittaan lukuina ilmaistut tavoitteet elintarvikepakkausten ja juomamukien käytön vähentämisestä. Ne ovat kaksi tuotetta, joille markkinoilla on jo vaihtoehtoja. Koska jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet asiaa koskevia tietoja, esittelijä pitää ensisijaisena mukautettua aikataulua. Vertailukohtana käytetään kevyistä muovisista kantokasseista vuonna 2015 annettua direktiiviä, jossa säädetään yhdenmukaistetuista vähennystoimenpiteistä 2–3 vuoden kuluessa siitä, kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Esittelijä katsoo, että neljä vuotta on jäsenvaltioille riittävä aika, jonka kuluessa ne voivat asettaa omalla alueellaan tarkat vähentämistavoitteet 4 artiklassa tarkoitetuille tuotteille.

2.  Muovipullojen erilliskeräys

Esittelijä ei ole täysin tyytyväinen muovipullojen erilliskeräystä koskevan 9 artiklan sanamuotoon. Muovipullot ja niiden korkit ovat suurin kertakäyttöisten muovien ryhmä meressä (viidesosa kertakäyttöisistä muovituotteista).

Vaikka eräissä jäsenvaltioissa keskustellaan yhä enemmän muovipullojen yleisen panttijärjestelmän käyttöönottamisesta, esittelijä haluaa jättää vaihtoehdot avoimemmiksi. Jäsenvaltioiden on voitava valita tehokkain järjestelmä, jolla nämä tuotteet saavat markkina-arvoa ja jolla kuluttajat saadaan palauttamaan ne tai suorittamaan lajittelu kotona.

Kyseessä on lisäksi erittäin kierrätettävä tuote, jonka keräystavoitteeksi komissio on asettanut 90 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Esittelijä ehdottaa, että vaaditaan, että vuoteen 2025 mennessä muovipullojen tuotannossa vähintään 25 prosenttia pakkauksiin kiinnitettyjen korkkien ja kansien materiaalista on oltava kierrätettyä, kuten 6 artiklassa säädetään, ja mihin ala on jo sitoutunut.

3.  Noudatetaan Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksia muovisista savukesuodattimista

Savukkeiden muoviset suodattimet ovat yksi esittelijän huolenaiheista. Ne ovat toisella sijalla Euroopan rantoja tällä hetkellä pilaavista muoveista. Esittelijä ehdottaa uuden 4 a artiklan ”Tupakkajätteen vähentäminen kulutuksen jälkeen” lisäämistä.

Siinä säädetään tupakkatuotteiden valmistajien laajennetun vastuujärjestelmän lisäksi, että jäsenvaltioiden olisi asetettava savukkeiden muovisuodattimien vähentämistavoitteeksi 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.(11)

Jäsenvaltioiden olisi lisäksi ryhdyttävä perustamaan tupakantumppien keruujärjestelmiä. Myöhemmin niiden olisi Italian mallin mukaisesti säädettävä varoittavista sakoista tupakoitsijoille, jotka heittävät savukkeen tumppeja maahan tai viemäriin.

4.  Esittelijä katsoo, että komissio sen sijaan menee liian pitkälle tuottajan laajennetussa vastuussa, josta säädetään 8 artiklassa.

Hän toteaa, että on kyse tärkeästä ympäristöpoliittisesta välineestä ja yhtyy komission ajatukseen, että täydennetään jätelainsäädännössä jo voimassa olevia toimenpiteitä. Toisaalta hän toteaa puitedirektiivin 2008/98/EY (jätepuitedirektiivi) 8 artiklan 1 kohtaan viitaten, että tämä vastuu ei missään tapauksessa kata kustannuksia merien ja rantojen puhdistuksesta. Pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa direktiivissä 2018/852/EY säädetään, että EPR-järjestelmät on pantava täytäntöön pakkauksien osalta viimeistään 31. joulukuuta 2024, eli kolme vuotta myöhemmin kuin tässä ehdotuksessa säädetty päivämäärä. Nämä ovat asioita, jotka huolestuttavat esittelijää, joka katsoo, että EPR-järjestelmän on oltava oikeasuhteinen.

5.  Erittäin kevyiden muovikassien sisällyttäminen

Esittelijä ehdottaa, että 5 artiklan tuoteluetteloon lisätään muovikassit, joiden paksuus on alle 15 mikronia ja joihin ei sovelleta kevyiden muovikassien käytön vähentämisestä annettua direktiiviä (EU) 2015/720.

Esittelijä katsoo, että kun otetaan huomioon nopeasti muuttuvat kulutustottumukset useimmissa jäsenvaltioissa, joissa muovikasseista velotetaan tätä nykyä myyntipaikalla, olisi annettava selkeä signaali erittäin kevyistä muovikasseista, lukuun ottamatta niitä, joilla on hygieniaa edistävä tehtävä.

6.  Kalastusvälineet on myös asia, jota esittelijä haluaa muuttaa. Esittelijä toteaa, että vaikka eräissä yhteisön säännöksissä(12) jo säädetään mereen hylättyjen tai kadotettujen verkkojen ja muiden välineiden aiheuttaman pilaantumisen käsittelemisestä, kadonneiden kalastusvälineiden tehokkaan seurannan puute EU:n tasolla on edelleen ratkaisematon ongelma. Yli 30 prosenttia kalastusalusten ja huviveneiden tuottamista jätteistä, jotka olisi vietävä satamiin, päätyy todennäköisesti lopulta mereen(13). Esittelijä pitää loogisena, että laajennetun vastuun järjestelmää sovelletaan myös kalastusvälineiden valmistajiin.

Esittelijä ehdottaa, että lisätään 8 artiklan 3 kohtaan 15 prosentin kierrätystavoite, koska kalastusvälineitä, samoin kuin kaikkia kestäviä välineitä, voidaan helposti käyttää uudelleen, ja siksi ne on tuotava satamaan. Tämä on realistinen tavoite, kun muistamme parhaat käytännöt, joita noudatetaan erityisesti Islannissa: 45 prosentin kierrätystavoite vuonna 2006, jota on nyt tarkistettu siten, että 85 prosenttia verkoista ja kaapeleista on kerättävä talteen.(14)

Esittelijän yleinen tavoite on linjassa niiden kantojen kanssa, joita esittelijä on kuullut tutkijoilta ja ministereiltä mietinnön laatimisen yhteydessä. Muovista on tullut hyvin saastuttava tuote, mutta sillä on silti tulevaisuutta, kunhan se pidetään kaukana meristä ja valtameristä.

(1)

R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, University study, "Production, use, and fate of all plastics ever made", Science Advances, Vol.3, n°7, 2017.

(2)

Komission vaikutustenarviointi ”Impact Assessment - Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear”, SWD(2018) 254 final, 28. toukokuuta 2018, osa 1, s.10.

(3)

Kuten edellä, osa 1, s. 10.

(4)

Kevyiden muovisten kantokassien käytön vähentämistä koskevan direktiivin (EU) 2015/720, annettu 29. huhtikuuta 2015, jolla muutetaan direktiiviä 94/62/EU, 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaan ”31 päivään joulukuuta 2018 mennessä kevyitä muovisia kantokasseja ei jaeta ilmaiseksi tavaroiden ja tuotteiden myyntipisteissä, paitsi jos yhtä tehokkaita ohjauskeinoja otetaan käyttöön”.

(5)

Euroopan komissio – Lehdistötiedote – Kertakäyttöiset muovituotteet: Uusilla EU:n säännöillä vähennetään merten roskaantumista, 28. toukokuuta 2018.

(6)

Vaikutustenarviointi, mainittu edellä, osa 1, s. 60.

(7)

Kuten edellä, osa 1, s. 60.

(8)

Kuten edellä, osa 1, s. 60.

(9)

Kuten edellä, osa 1, s. 60.

(10)

Kuten edellä, osa 1, s. 6.

(11)

Maailman terveysjärjestön raportti ”Tobacco and its environmental impact: an overview”, 2017.

(12)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009, annettu 20. marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 48 artiklassa säädetään, että unionin kalastusaluksen päällikön on ilmoitettava lippujäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle 24 tunnin kuluessa kaikista kadotetuista kalastusvälineistä.

(13)

Vaikutustenarviointi, mainittu edellä, s. 12.

(14)

http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf


LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta ennen sen hyväksymistä valiokunnassa:

Yhteisö ja/tai henkilö

Bureau européen de l’environnement

ClientEarth

Edana

Essenscia

EurEau

European Plastics Converters (EuPC)

Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA)

FoodDrinkEurope

Fostplus

Frans Timmermans, Premier Vice-président de la Commission européenne chargé de l'Amélioration de la législation, des Relations inter-institutionnelles, de l'État de droit et de la Charte des droits fondamentaux.

Friends of the Earth Europe

Go4Circle

Institut belge de l’Emballage

Jyrki Katainen, Vice-président de la Commission européenne

chargé des Emplois, de la Croissance, des Investissements et de la Compétitivité

Karmenu Vella, Commissaire européen à l'environnement, aux affaires maritimes et à la pêche

Nestlé S.A.

Pack2Go Europe

Petcore Europe

Philippe De Backer, Secrétaire d'État belge à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Plastics Europe

Plastics Recyclers Europe

Représentation permanente de l’Autriche auprès de l’Union européenne

Rethink Plastic Alliance

Seas at risk

Sky

Suez S.A.

Surfrider Foundation Europe

Tetra Pack International S.A.

Zero Waste Europe


TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.9.2018)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Valmistelija: Barbara Kappel

LYHYET PERUSTELUT

Kertakäyttöisiä muovituotteita koskeva aloite on osa EU:n laajempaa kiertotaloutta koskevaa toimintasuunnitelmaa ja siinä käsitellään taloudellisia kannustimia, joilla pyritään vähentämään merten roskaantumista. Siinä käsitellään erityisesti kertakäyttöisten muovituotteiden aiheuttamia kielteisiä ulkoisvaikutuksia. Ulkoisvaikutukset ovat taloudellisista päätöksistä kolmansille osapuolille aiheutuvia vaikutuksia, joita ei kompensoida. Ne eivät sisälly aiheuttajan päätöksentekoprosessiin. Talouden näkökulmasta katsottuna ne ovat yksi markkinoiden toimimattomuuden muoto ja saattavat edellyttää valtion puuttumista asiaan.

Kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden aiheuttaman merien roskaantumisen estäminen ja vähentäminen täydentävät EU:n muovistrategiaan sisältyviä mikromuovia koskevia erityistoimenpiteitä. Vuonna 2015 käsiteltiin muovipusseja, ja myöhemmin kävi ilmi, että 70 prosenttia Euroopan meriin kertyvästä roskasta on peräisin kymmenestä kertakäyttöisestä muovituotteesta ja kalastusvälineestä. On tärkeää, että EU ja jäsenvaltiot reagoivat ongelmaan asianmukaisesti ja torjuvat merten roskaantumisen ympäristövaikutuksia vähentämällä muovin määrää valtamerissä ja rannoilla, mutta asiaa on tarkasteltava myös laajemmin siten, että painotetaan vahvemmin siirtymistä muovin käytössä kiertotalouteen.

Merten roskaantuminen on maailmanlaajuinen ongelma, joka ulottuu pitkälle EU:n rajojen ulkopuolelle, ja tähän planeettaamme kohdistuvaan haasteeseen voidaan todella vastata vain maailmanlaajuisella sopimuksella. Tutkimusten mukaan 80 prosenttia meriin kertyneestä roskasta on peräisin vain 20 maasta, joista yksikään ei ole EU:n jäsenvaltio. Valmistelija kehottaakin lähestymään muovisaasteen torjumista maailmanlaajuisesta näkökulmasta ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin G7- ja G20-maiden tasolla sekä panemaan täytäntöön YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Rahoitusalan olisi autettava yrityksiä investoimaan enemmän kestäviin ratkaisuihin ennen kuin hallitukset joutuvat turvautumaan politiikkatoimiin. Valmistelijan mielestä paras lähestymistapa perustuisi vaatimusten tiukentamiseen, sillä sen seurauksena tietyt saastuttavat tuotteet todennäköisesti syrjäytettäisiin markkinoilta mutta samalla edistettäisiin kustannustehokkaampien kierrätettävien, biohajoavien tai harmittomien tuotteiden tutkimusta ja kehittämistä ja niihin liittyviä innovaatioita. Uudet vaatimukset olisi pantava täytäntöön järkevällä aikataululla, jotta varmistetaan, että pk-yritykset pystyvät mukauttamaan liiketoimintamallejaan, sillä EU:n 50 000:sta muovinvalmistusalalla toimivasta yrityksestä selvä enemmistö on pk-yrityksiä.

Komissio arvioi analyysissään, että sen ehdottamat vaihtoehdot, joita ovat tiettyjen kertakäyttöisten muovien kieltäminen ja vähennystavoitteet, laajennettu tuottajavastuu, tuotesuunnitteluun liittyvät toimenpiteet ja kalastajille tarkoitetut kannustimet palauttaa kalastusvälineet, säästäisivät 2,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja niillä vältettäisiin ympäristövahinkoja 11 miljardin euron edestä. Yrityksille aiheutuisi sääntöjen noudattamisesta kustannuksia noin 2 miljardia euroa ja jätehuollosta 510 miljoonaa euroa. Kuluttajat säästäisivät noin 6,5 miljardia euroa, mutta pantillisesta palautusjärjestelmästä tai vastaavasta järjestelmästä aiheutuisi heille 1,4 miljardin euron lisäkustannukset. Komission arvion mukaan kalastusalalle aiheutuvat lisäkustannukset ovat parhaassa tapauksessa 0,16 prosenttia tuloista. Komissio ei kuitenkaan anna tietoja laajennetun tuottajavastuun täytäntöönpanokustannuksista, jotka siirtyvät kokonaan loppukuluttajien maksettavaksi.

Meriympäristön roskaantumisen vähentäminen voi luoda taloudellisia mahdollisuuksia. Innovoinnin ja tutkimus- ja kehitystyön kautta yritykset voivat parantaa omaa kilpailukykyään samalla, kun ne edistävät osaltaan resurssitehokasta ja hiilivapaata taloutta. Investoinnit merten roskaantumisen estämiseen ja kestäviin vaihtoehtoisiin materiaaleihin, tuotteisiin ja liiketoimintamalleihin voivat auttaa luomaan työpaikkoja ja lujittaa teknistä ja tieteellistä osaamista. Aloite kertakäyttömuovin käytön vähentämiseksi on tervetullut, mutta siihen tarvitaan tasapainoista lähestymistapaa oikeasuhteisuuden varmistamiseksi.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1)  Unionin taloudellinen hyvinvointi liittyy erottamattomasti ympäristön pitkän aikavälin kestävyyteen. Jäsenvaltioiden talousmallien kestävyyden lisääminen voi tuoda uusia mahdollisuuksia innovointiin, kilpailuun ja työpaikkojen luomiseen.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 a)   Muovijätteen käsittelyyn liittyvät haasteet voidaan kääntää Euroopan teollisuudelle tarjoutuvaksi mahdollisuudeksi ottaa maailmanlaajuinen johtoasema kiertotalouteen siirtymistä edistävien ratkaisujen tarjoajana.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Merten roskaantuminen on luonteeltaan rajat ylittävää ja se tunnustetaan maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. Merten roskaantumisen vähentäminen on tärkeää YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 saavuttamiseksi. Sen mukaan on säilytettävä meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistettävä niiden kestävää käyttöä36. Unionin on tehtävä osansa merten roskaantumisen vähentämiseksi ja sen on pyrittävä olemaan maailmanlaajuinen esikuva. Tässä yhteydessä unioni toimii yhteistyökumppaneidensa kanssa monilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten G20, G7 ja Yhdistyneet kansakunnat, yhteisten toimien edistämiseksi. Tämä aloite on osa tähän liittyviä unionin toimia.

(3)  Merten roskaantuminen on luonteeltaan rajat ylittävää ja se tunnustetaan maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. Onnistunut muovijätteen ehkäiseminen ja sen vaatiman jätehuollon järjestäminen on tehokkainta, jos tehdään kansainvälistä yhteistyötä ja jos sovelletaan tieteellistä, näyttöön perustuvaa lähestymistapaa. Merten roskaantumisen vähentäminen on tärkeää YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 saavuttamiseksi. Sen mukaan on säilytettävä meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistettävä niiden kestävää käyttöä36. Unionin on tehtävä osansa merten roskaantumisen vähentämiseksi ja sen on pyrittävä olemaan maailmanlaajuinen esikuva. Tässä yhteydessä unionin olisi vahvistettava yhteistyötään erityisesti eniten saastuttavien maiden kanssa ja edistettävä yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneidensa, kuten G20:n, G7:n ja Yhdistyneiden kansakuntien, kanssa yhteisiä toimia. Tämä aloite on osa unionin toimia jätteiden vähentämiseksi kestävässä kiertotaloudessa.

__________________

__________________

36 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.

36 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta toimet voitaisiin keskittää sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän direktiivin olisi katettava ainoastaan yleisimmin löydetyt kertakäyttöiset muovituotteet, joiden osuuden arvioidaan olevan noin 86 prosenttia unionin rannoilla tehdyissä laskennoissa löydetyistä kertakäyttöisistä muovituotteista.

(7)  Jotta toimet voitaisiin keskittää sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän direktiivin olisi katettava yleisimmin löydetyt kertakäyttöiset muovituotteet, joiden osuuden arvioidaan olevan noin 86 prosenttia unionin rannoilla tehdyissä laskennoissa löydetyistä kertakäyttöisistä muovituotteista, ja myös kalastusvälineet. Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää kertakäyttömuovien kokonaiskäytön vähentämistä.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Tämä direktiivi ei vaikuta direktiivin 94/62/EY säännöksiin, jotka koskevat kertakäyttöisiä muovituotteita, jotka katsotaan direktiivin 94/62/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi pakkauksiksi.

Perustelu

Tarvitaan selvennys, joka koskee kertakäyttöisiä muovipakkauksia, joihin sovelletaan direktiiviä 94/62/EY.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Kertakäyttöisiä muovituotteita voidaan valmistaa monesta erilaisesta muovista. Muovit määritellään yleensä polymeerimateriaaleiksi, joihin on voitu lisätä lisäaineita. Tämä määritelmä kattaisi kuitenkin joitakin luonnonpolymeerejä. Sen ei kuitenkaan tulisi kattaa muuntamattomia luonnonpolymeerejä, koska niitä esiintyy luontaisesti ympäristössä. Tämän vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200643 3 artiklan 5 kohdassa esitettyä polymeerin määritelmää olisi mukautettava ja tämän direktiivin tarkoituksia varten olisi otettava käyttöön erillinen määritelmä. Muoveja, jotka on valmistettu käyttäen muunnettuja luonnonpolymeerejä, tai muovit, jotka on valmistettu biopohjaisista, fossiilisista tai synteettisistä lähtöaineista, ei esiinny luontaisesti ja niitä olisi sen vuoksi käsiteltävä tässä direktiivissä. Muovien mukautetun määritelmän olisi sen vuoksi katettava polymeeripohjaiset kumituotteet ja biopohjaiset ja biohajoavat muovit riippumatta siitä, onko ne saatu biomassasta ja/tai onko niiden tarkoitettu hajoavan biologisesti ajan myötä. Tietyt polymeerimateriaalit eivät voi toimia pääasiallisena rakenteellisena osana loppumateriaaleissa ja -tuotteissa, kuten polymeerisissä pinnoitteissa, maaleissa, musteissa ja liimoissa. Näitä materiaaleja ei tulisi käsitellä tässä direktiivissä eikä niiden sen vuoksi tulisi kuulua määritelmän soveltamisalaan.

(8)  Kertakäyttöisiä muovituotteita voidaan valmistaa monesta erilaisesta muovista. Muovit määritellään yleensä polymeerimateriaaleiksi, joihin on voitu lisätä lisäaineita. Tämä määritelmä kattaisi kuitenkin joitakin luonnonpolymeerejä. Sen ei kuitenkaan tulisi kattaa muuntamattomia luonnonpolymeerejä, koska niitä esiintyy luontaisesti ympäristössä. Tämän vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200643 3 artiklan 5 kohdassa esitettyä polymeerin määritelmää olisi mukautettava ja tämän direktiivin tarkoituksia varten olisi otettava käyttöön erillinen määritelmä. Muoveja, jotka on valmistettu käyttäen muunnettuja luonnonpolymeerejä, tai muovit, jotka on valmistettu biopohjaisista, fossiilisista tai synteettisistä lähtöaineista, ei esiinny luontaisesti ja niitä olisi sen vuoksi käsiteltävä tässä direktiivissä. Muovien mukautetun määritelmän olisi sen vuoksi katettava polymeeripohjaiset kumituotteet ja biopohjaiset ja biohajoavat muovit riippumatta siitä, onko ne saatu biomassasta ja/tai onko niiden tarkoitettu hajoavan biologisesti ajan myötä. Tietyt polymeerimateriaalit eivät voi toimia pääasiallisena rakenteellisena osana loppumateriaaleissa ja -tuotteissa, kuten polymeerisissä pinnoitteissa, päällysteissä tai kerroksissa, maaleissa, musteissa ja liimoissa. Näitä materiaaleja ei tulisi käsitellä tässä direktiivissä eikä niiden sen vuoksi tulisi kuulua määritelmän soveltamisalaan.

_________________

_________________

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Tietyille kertakäyttöisille muovituotteille ei vielä ole helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, ja näistä kertakäyttöisistä muovituotteita useimpien kulutuksen odotetaan lisääntyvän. Jotta voidaan kääntää tämä suuntaus ja edistää pyrkimyksiä kestävämpiin ratkaisuihin, jäsenvaltiot olisi velvoitettava toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla saadaan aikaan huomattava vähennys kyseisten tuotteiden kulutuksessa ilman, että vaarannetaan unionin elintarvikelainsäädännön mukainen elintarvikehygienia tai elintarviketurvallisuus, hyvät hygieniakäytännöt, hyvät tuotantotavat, kuluttajille suunnattu tiedottaminen ja jäljitettävyysvaatimukset44.

(11)  Tietyille kertakäyttöisille muovituotteille ei vielä ole helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, ja näistä kertakäyttöisistä muovituotteita useimpien kulutuksen odotetaan lisääntyvän. Jotta voidaan edistää pyrkimyksiä kestävämpiin ratkaisuihin, jäsenvaltiot olisi velvoitettava toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla saadaan aikaan huomattava vähennys kyseisten tuotteiden kulutuksessa, kuten muovipussien tapauksessa tehdään direktiivin 94/62/EY mukaisesti, ja vaikuttamatta direktiivin 94/62/EY 18 artiklan soveltamiseen, ilman, että vaarannetaan unionin elintarvikelainsäädännön mukainen elintarvikehygienia tai elintarviketurvallisuus, hyvät hygieniakäytännöt, hyvät tuotantotavat, kuluttajille suunnattu tiedottaminen ja jäljitettävyysvaatimukset44. Jäsenvaltioiden olisi edistettävä kiertotalouteen soveltuvien uudelleenkäytettävien tuotteiden käyttöä vaarantamatta tavaroiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja vääristämättä EU:n ja sen ulkopuolisten tuottajien välistä kilpailua. Kaikkien toimenpiteiden, joilla pyritään vähentämään merkittävästi kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta, olisi oltava oikeasuhteisia tämän direktiivin tavoitteisiin nähden. Kyseisissä toimenpiteissä on otettava huomioon tuotteiden vaikutus koko niiden elinkaaren ajan.

__________________

__________________

 

43 a Direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10–23).

44 Asetus (EY) 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1–24), asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1–54), asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4–17) sekä muu asiaankuuluva elintarvikkeiden turvallisuuteen, hygieniaan ja merkintöihin liittyvä lainsäädäntö.

44 Asetus (EY) 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1–24), asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1–54), asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4–17) sekä muu asiaankuuluva elintarvikkeiden turvallisuuteen, hygieniaan ja merkintöihin liittyvä lainsäädäntö.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Jäsenvaltiot olisi velvoitettava direktiivin 94/62/EY mukaisesti ilmoittamaan komissiolle kaikista pakkauksia koskevista toimenpideluonnoksista ennen niiden hyväksymistä, jotta voidaan tarkistaa, muodostavatko ne esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle.

Perustelu

On tärkeää varmistaa tämän direktiivin yhdenmukaisuus direktiivin 94/62/EY kanssa, erityisesti sen 16 artiklan (Ilmoittaminen) ja 18 artiklan (Markkinoille saattamisen vapaus) kanssa, tarkasteltaessa kertakäyttöisiä pakkauksia, sekä turvata pakkausten sisämarkkinat.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tietyt kertakäyttöiset muovituotteet päätyvät ympäristöön viemäreiden kautta epäasianmukaisen hävittämisen tuloksena tai pääsevät muuten ympäristöön epäasiallisella tavalla. Tämän vuoksi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joita hävitetään usein viemärien kautta tai muuten epäasianmukaisesti, olisi sovellettava merkintävaatimuksia. Merkinnöissä olisi annettava kuluttajille tiedot asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista, vältettävistä jätehuoltovaihtoehdoista ja/tai epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvan roskaantumisen negatiivisista ympäristövaikutuksista. Komissiolle olisi siirrettävä valta vahvistaa yhdenmukaistettu muoto merkintöjä varten ja niin tehdessään komission olisi tarvittaessa testattava kuluttajien edustavien ryhmien kanssa sitä, miten kuluttajat ymmärtävät ehdotetun merkinnän, jotta varmistetaan, että se on toimiva ja ymmärrettävä.

(14)  Tietyt kertakäyttöiset muovituotteet päätyvät ympäristöön viemäreiden kautta epäasianmukaisen hävittämisen tuloksena tai pääsevät muuten ympäristöön epäasiallisella tavalla. Tämän vuoksi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joita hävitetään usein viemärien kautta tai muuten epäasianmukaisesti, olisi sovellettava merkintävaatimuksia. Merkinnöissä olisi annettava kuluttajille tiedot asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista, vältettävistä jätehuoltovaihtoehdoista ja/tai epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvan roskaantumisen negatiivisista ympäristövaikutuksista. Komissiolle olisi siirrettävä valta vahvistaa yhdenmukaistettu muoto merkintöjä, esimerkiksi logoa, varten ja niin tehdessään komission olisi tarvittaessa testattava kuluttajien edustavien ryhmien kanssa sitä, miten kuluttajat ymmärtävät ehdotetun merkinnän, jotta varmistetaan, että se on toimiva ja ymmärrettävä. Kyseisessä prosessissa komission olisi otettava huomioon nykyiset asiaa koskevat alakohtaiset vapaaehtoiset sopimukset. Jäsenvaltiot voivat lisäksi laatia varoittavia sakkoja ja rangaistuksia koskevia sääntöjä, joita sovellettaisiin ympäristön roskaamisesta vastuussa oleviin tahoihin.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tapauksissa, joissa kertakäyttöisille muovituotteille ei ole helposti saatavilla olevia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, jotta katetaan jätehuollon ja roskien puhdistamisen kustannukset sekä tällaisen roskaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävistä valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

(15)  Tapauksissa, joissa kertakäyttöisille muovituotteille ei ole helposti saatavilla olevia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, jotta katetaan direktiivin 2008/98/EY 8 ja 8 a artiklan ja direktiivin 94/62/EY 7 artiklan mukaisesti jätehuollon välttämättömät kustannukset sekä tällaisen roskaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävistä valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

Perustelu

Roskaantumisen torjunnan pitäisi kuulua toimivaltaisille viranomaisille, tuottajille ja kuluttajille. Roskaantumisongelmaa ei ratkaista sillä, että tuottajilta peritään maksua puhdistamiskustannuksista, vaan kuluttajien käyttäytymistä on muutettava. Tämä voidaan saavuttaa kouluttamalla kuluttajia ja valvomalla nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanoa. Roskaantumisen ehkäiseminen on paljon tehokkaampaa.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Laajennettua tuottajan vastuuta koskevien toimenpiteiden yhdenmukainen täytäntöönpano on varmistettava, jotta vältetään kilpailun vääristyminen sisämarkkinoilla.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 b)  Taloudelliset kannustimet voivat vaikuttaa kuluttajien valintoihin, rohkaista tai ehkäistä tiettyjä kuluttajien tapoja, ja niitä voidaan näin ollen käyttää tehokkaana välineenä tiettyjen muovien ympäristövaikutusten vähentämiseksi tuotantoketjun alkupäässä.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Muovia sisältävistä hylätyistä, kadonneista tai muuten poisheitetyistä kalastusvälineistä peräisin olevan muovin suuri osuus merten roskaantumisesta osoittaa, että nykyiset oikeudelliset vaatimukset46 eivät tarjoa riittävästi kannustimia tällaisten kalastusvälineiden palauttamiseen rannalle keräämistä ja käsittelyä varten. Välillisten maksujen järjestelmä, josta on tarkoitus säätää aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevassa unionin lainsäädännössä, poistaa aluksilta kannustimen päästää jätteet mereen ja oikeuttaa jätteen toimitukseen. Tätä järjestelmää olisi kuitenkin täydennettävä kalastajille suunnatuilla taloudellisilla lisäkannustimilla tuoda kalastusvälineet rannalle välillisen jätemaksun mahdollisen korotuksen välttämiseksi. Koska kalastusvälineiden muoviosiin liittyy runsaasti kierrätysmahdollisuuksia, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettu tuottajan vastuu muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten, jotta voidaan helpottaa kalastusvälinejätteen erilliskeräystä ja rahoittaa tällaisten kalastusvälineiden ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa, erityisesti kierrätystä.

(16)  Muovia sisältävistä hylätyistä, kadonneista tai muuten poisheitetyistä kalastusvälineistä peräisin olevan muovin suuri osuus merten roskaantumisesta osoittaa, että nykyiset oikeudelliset vaatimukset46 eivät tarjoa riittävästi kannustimia tällaisten kalastusvälineiden palauttamiseen rannalle keräämistä ja käsittelyä varten. Välillisten maksujen järjestelmä, josta on tarkoitus säätää aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevassa unionin lainsäädännössä, poistaa aluksilta kannustimen päästää jätteet mereen ja oikeuttaa jätteen toimitukseen. Tämä järjestelmä ei kuitenkaan ole tarpeeksi tehokas, jotta kalastajat toisivat kalastusvälineet rannalle. Koska kalastusvälineiden muoviosiin liittyy runsaasti kierrätysmahdollisuuksia, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettu tuottajan vastuu muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten, jotta voidaan rahoittaa tällaisten kalastusvälineiden ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa, erityisesti kierrätystä. Lisäksi komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä kalastusvälinejätteen vähentämismekanismien luomiseksi ja kalastusvälinejätteen erilliskeräyksen helpottamiseksi.

__________________

__________________

46 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, direktiivi 2000/59/EY ja direktiivi 2008/98/EY.

46 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, direktiivi 2000/59/EY ja direktiivi 2008/98/EY.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta ehkäistään roskaamista ja muita epäasianmukaisia hävittämismuotoja, joiden seurauksena mereen joutuu muoviroskia, kuluttajille on annettava riittävästi tietoa asianmukaisimmista käytettävissä olevista jätteen hävittämisen vaihtoehdoista ja/tai vältettävistä jätteen hävittämisen vaihtoehdoista, parhaista käytännöistä jätteen hävittämisen kannalta, huonojen hävittämiskäytäntöjen ympäristövaikutuksista sekä tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja kalastusvälineiden muovisisällöstä. Näin ollen jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne toteuttavat valistustoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseiset tiedot annetaan kuluttajille. Tietojen ei tulisi sisältää myynninedistämiseen liittyvää tietoa, joka kannustaa käyttämään kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava valita sopivimmat toimenpiteet tuotteen luonteen tai sen käytön kannalta. Kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien olisi katettava valistustoimenpiteiden kustannukset osana laajennettua tuottajavastuuta.

(18)  Jotta ehkäistään roskaamista ja muita epäasianmukaisia hävittämismuotoja, joiden seurauksena mereen joutuu muoviroskia, kuluttajille on annettava riittävästi tietoa asianmukaisimmista käytettävissä olevista jätteen hävittämisen vaihtoehdoista ja/tai vältettävistä jätteen hävittämisen vaihtoehdoista, parhaista käytännöistä jätteen hävittämisen kannalta, huonojen hävittämiskäytäntöjen ympäristövaikutuksista sekä tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja kalastusvälineiden muovisisällöstä. Näin ollen jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne toteuttavat valistustoimenpiteitä, myös opetuskampanjoita kouluissa, sen varmistamiseksi, että kyseiset tiedot annetaan kuluttajille näiden kannustamiseksi muuttamaan käyttäytymistään sekä osallistumaan aktiivisemmin roskaantumisen ehkäisemiseen. Jäsenvaltioiden olisi voitava valita sopivimmat toimenpiteet alueellisten olosuhteiden tai tuotteen luonteen taikka sen käytön kannalta. On huolehdittava asianmukaisesti siitä, että kilpailu ei vääristy EU:n kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien ja näiden sellaisten EU:n ulkopuolisten kilpailijoiden välillä, joilla on oikeus myydä tuotteitaan sisämarkkinoilla. Kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien olisi osallistuttava valistustoimenpiteisiin osana vastuutaan. Tuottajia ei tule velvoittaa kattamaan tällaisten valistuskampanjojen kustannuksia. Roskaantumisen torjunnan olisi kuuluttava yhteisesti toimivaltaisille viranomaisille, tuottajille ja kuluttajille.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen48 22 kohdan nojalla komission olisi tehtävä tästä direktiivistä arviointi. Arvioinnin olisi perustettava tämän direktiivin täytäntöönpanosta saatuun kokemukseen ja sen aikana kerättyihin tietoihin sekä direktiivin 2008/56/EY ja direktiivin 2008/98/EY nojalla kerättyihin tietoihin. Arvioinnin tulisi muodostaa perusta pohdinnalle, joka koskee mahdollisia lisätoimenpiteitä sekä sitä, onko unionissa tehtävän merten roskaantumisen seurannan kannalta tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet. Arvioinnissa olisi käsiteltävä myös sitä, mahdollistaako täytäntöönpanon aikana tapahtunut tieteen ja tekniikan kehitys, mukaan lukien biohajoavien materiaalien kehitys ja kriteerien tai normien laatiminen muovien biohajoavuudesta meriympäristössä, kuten muovia koskevassa EU:n strategiassa esitetään, normin asettamisen tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden biohajoavuudelle meriympäristössä. Kyseinen normi sisältäisi standardin, jonka mukaan testattaisiin, hajoaisivatko muovit meriympäristössä tapahtuvan fyysisen ja biologisen hajoamisen tuloksena kokonaan hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi ajassa, joka on tarpeeksi lyhyt, jotta muovit eivät ole haitallisia meren eliöille eivätkä johda muovin kerääntymiseen ympäristöön. Mikäli näin on, kertakäyttöiset muovituotteet, jotka täyttävät kyseisen normin, voitaisiin vapauttaa kiellosta saattaa näitä tuotteita markkinoille. Vaikka muovia koskevassa EU:n strategiassa käsiteltiin jo tämän alan toimia, siinä tunnustetaan myös haasteet, jotka liittyvät sääntelypuitteiden määrittämiseen biohajoaville muoveille ja jotka johtuvat eri merien erilaisista olosuhteista.

(22)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen48 22 kohdan nojalla komission olisi tehtävä tästä direktiivistä arviointi. Arvioinnin olisi perustettava tämän direktiivin täytäntöönpanosta saatuun kokemukseen ja sen aikana kerättyihin tietoihin sekä direktiivin 2008/56/EY ja direktiivin 2008/98/EY nojalla kerättyihin tietoihin. Arvioinnin tulisi muodostaa perusta pohdinnalle, joka koskee mahdollisia lisätoimenpiteitä sekä sitä, onko unionissa tehtävän merten roskaantumisen seurannan kannalta tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet. Arvioinnissa olisi käsiteltävä myös sitä, mahdollistaako täytäntöönpanon aikana tapahtunut tieteen ja tekniikan kehitys, mukaan lukien biohajoavien materiaalien kehitys ja kriteerien tai normien laatiminen muovien biohajoavuudesta meriympäristössä, kuten muovia koskevassa EU:n strategiassa esitetään, normin asettamisen tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden biohajoavuudelle meriympäristössä. Kyseinen normi sisältäisi standardin, jonka mukaan testattaisiin, hajoaisivatko muovit meriympäristössä tapahtuvan fyysisen ja biologisen hajoamisen tuloksena kokonaan hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi ajassa, joka on tarpeeksi lyhyt, jotta muovit eivät ole haitallisia meren eliöille eivätkä johda muovin kerääntymiseen ympäristöön. Mikäli näin on, kertakäyttöiset muovituotteet, jotka täyttävät kyseisen normin, voitaisiin vapauttaa kiellosta saattaa näitä tuotteita markkinoille. Vaikka muovia koskevassa EU:n strategiassa käsiteltiin jo tämän alan toimia, siinä tunnustetaan myös haasteet, jotka liittyvät sääntelypuitteiden määrittämiseen biohajoaville muoveille ja jotka johtuvat eri merien erilaisista olosuhteista. Arvioinnissa olisi myös arvioitava niille aloille aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia, joihin tämä direktiivi vaikuttaa eniten, sääntöjen noudattamisesta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien.

__________________

__________________

48 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

48 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja, ja siten edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Tämän direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää merkittävästi tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä vahvistaa EU:n johtavaa roolia sellaiseen kiertotalouteen siirtymisen edistämisessä, jossa käytetään innovatiivisia ja kestäviä liiketoimintamalleja, tuotteita ja myrkyttömiä materiaaleja, ja siten edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla vähennetään merkittävästi liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta niiden alueella, viimeistään [kuuden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä].

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla vähennetään merkittävästi liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta niiden alueella, viimeistään [neljän vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä], sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 94/62/EY 18 artiklan soveltamista.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perustetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät kaikkia liitteen E osassa lueteltuja, unionin markkinoille saatettuja kertakäyttöisiä muovituotteita varten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien direktiivin 2008/98/EY säännösten mukaisesti.

1.  Jäsenvaltioiden on perustettava laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät kaikkia liitteen E osassa lueteltuja, unionin markkinoille saatettuja kertakäyttöisiä muovituotteita varten edellyttäen, että ne eivät vääristä kilpailua ja että tuontitavaroita ja unionissa tuotettuja tuotteita kohdellaan siten, että vaikutus markkinahintoihin on sama. On varmistettava, että laajennettua tuottajan vastuuta koskevia direktiivin 2008/98/EY säännöksiä noudatetaan.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdan mukaisesti perustettujen järjestelmien osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen E osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien on huolehdittava kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista koostuvan jätteen keräyksen kustannuksista ja sitä seuraavista tuotteiden kuljetuksen ja käsittely kustannuksista, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat roskaantumisen puhdistamisesta ja kyseisiin tuotteisiin liittyvistä 10 artiklassa tarkoitetuista valistustoimenpiteistä.

Edellä 1 kohdan mukaisesti perustettujen järjestelmien osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen E osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien on huolehdittava direktiivin 2008/98/EY 8 ja 8 a artiklassa määritellyllä tavalla kertakäyttöisistä muovituotteista koostuvan jätteen keräyksen välttämättömistä kustannuksista ja sitä seuraavista tuotteiden kuljetuksen ja käsittelyn kustannuksista, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat roskaantumisen puhdistamisesta ja kyseisiin tuotteisiin liittyvistä 10 artiklassa tarkoitetuista valistustoimenpiteistä.

Perustelu

Roskaantumisen torjunnan pitäisi kuulua toimivaltaisille viranomaisille, tuottajille ja kuluttajille. Roskaantumisongelmaa ei ratkaista sillä, että tuottajilta peritään maksua puhdistamiskustannuksista, vaan kuluttajien käyttäytymistä on muutettava. Tämä voidaan saavuttaa kouluttamalla kuluttajia ja valvomalla nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanoa. Roskaantumisen ehkäiseminen on paljon tehokkaampaa.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio julkaisee tämän artiklan mukaista laajennettua tuottajan vastuuta koskevien mahdollisten toimenpiteiden, myös kustannusten jakautumisen, toteutusta koskevat suuntaviivat.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on varmistettava, että laajennettua tuottajan vastuuta koskevat tuottajille aiheutuvat kustannukset ovat oikeasuhteisia ja ilmoitetaan kyseisille tahoille säännöllisesti helposti saatavassa muodossa ja avoimesti.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  asettaa erilliskeräystavoitteita asianmukaisia laajennettua tuottajavastuuta koskevia järjestelmiä varten.

b)  asettaa erilliskeräystavoitteita asianmukaisia laajennettua tuottajavastuuta koskevia järjestelmiä varten tai

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) ottaa käyttöön sellaisia jätteiden keräysjärjestelmiä, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja joita ne pitävät tarkoituksenmukaisina tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat muun muassa toteuttaa tarvittaessa valistustoimenpiteitä. Tällaisia valistustoimenpiteitä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kouluissa tai yrityksissä.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Toimenpiteiden koordinointi

Toimenpiteiden koordinointi jäsenvaltioiden välillä

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Toimenpiteiden koordinointi kansainvälisellä tasolla

 

Komissio pyrkii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa koordinoimaan toimenpiteitä, joilla vähennetään tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön ja tuetaan siirtymistä kestäviin talousmalleihin kansainvälisellä tasolla.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee arvioinnin tästä direktiivistä viimeistään [kuuden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä]. Kyseisen arvioinnin perustana on oltava 13 artiklan mukaisesti saatavilla olevat tiedot. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle arviointia ja 2 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laadintaa varten tarvittavat lisätiedot.

1.  Komissio tekee arvioinnin tästä direktiivistä viimeistään [viiden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä]. Kyseisen arvioinnin perustana on oltava 13 artiklan mukaisesti saatavilla olevat tiedot. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle arviointia ja 2 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laadintaa varten tarvittavat lisätiedot.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  mitkä ovat taloudelliset vaikutukset niihin aloihin, joihin tämä direktiivi eniten vaikuttaa, ja vastaavatko taloudelliset vaikutukset ja noudattamisesta aiheutuvat kustannukset komission vaikutustenarvioinnissa esitettyjä ennusteita.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  onko tämän direktiivin täytäntöönpano millään tavoin vaikuttanut kielteisesti niiden alojen kilpailukykyyn, joihin tämä ehdotus eniten vaikuttaa, verrattuna niiden EU:n ulkopuolisiin kilpailijoihin.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – D osa – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Kosteuspyyhkeet eli henkilökohtaiseen hygieniaan taikka kotitalouksien tai teollisuuden käyttöön tarkoitetut esikostutetut pyyhkeet

–  Kosteuspyyhkeet eli henkilökohtaiseen hygieniaan taikka kotitalouksien tai teollisuuden käyttöön tarkoitetut esikostutetut pyyhkeet ja esikostutettu wc-paperi

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – D osa – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–Suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet, jotka saatetaan markkinoille käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa

Perustelu

Tupakantumpit ovat toiseksi useimmin rannoilta löytyvä roska, ja yksi ainoa tumppi saastuttaa vähintään 500 litraa vettä. Siksi kuluttajien on tärkeä tiedostaa, mitä seurauksia on tupakan kadulle heittämisellä.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Barbara Kappel

20.6.2018

Valiokuntakäsittely

3.9.2018

24.9.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

19

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

25

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marcus Pretzell, Marco Zanni

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen

19

-

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

0

VERTS/ALE

Ernest Urtasun

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.9.2018)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Valmistelija: Barbara Kappel

LYHYET PERUSTELUT

Kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden aiheuttaman merten roskaantumisen estäminen ja vähentäminen täydentävät EU:n muovistrategiaan sisältyviä mikromuovia koskevia erityistoimenpiteitä. Kun vuonna 2015 oli käsitelty muovipusseja, todettiin, että 70 prosenttia Euroopan meriin kertyvästä roskasta on peräisin kymmenestä kertakäyttöisten muovituotteiden ryhmästä ja kalastusvälineistä (ns. makromuovi). EU:n on tärkeää ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin merten roskaantumisen ympäristövaikutusten torjumiseksi vähentämällä muovin määrää valtamerissä ja rannoilla, mutta asiaa on tarkasteltava myös laajemmin siten, että painotetaan vahvemmin siirtymistä muovin käytössä kiertotalouteen.

Merten roskaantuminen on maailmanlaajuinen ongelma, joka ulottuu pitkälle EU:n rajojen ulkopuolelle, ja tähän planeettaamme kohdistuvaan haasteeseen voidaan todella vastata vain maailmanlaajuisella yhteistyöllä. Tutkimusten mukaan 80 prosenttia mereen kertyneestä roskasta on peräisin vain 20 maasta, joista yksikään ei ole EU:n jäsenvaltio. Valmistelija kehottaakin lähestymään muovisaasteen torjumista maailmanlaajuisesta näkökulmasta ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin G7- ja G20-maiden tasolla sekä panemaan täytäntöön YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Lisäksi monikansallisten luotonantajien ja kansainvälisten rahoittajien olisi valittava kohteekseen merten roskaantumisen estämistoimet ja keskityttävä kiertotalouden mukaisiin jätehuolto-ohjelmiin.

Myös kuluttajien tietoisuudella ongelmasta on ratkaiseva merkitys kertakäyttöisten muovituotteiden vähentämisessä. Valmistelija uskoo vakaasti, että julkiset tiedotuskampanjat ja koulutus ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta jäsenvaltioilta ja teollisuudelta edellytettävillä toimilla voidaan saavuttaa kestäviä tuloksia.

Komissio arvioi analyysissään, että sen ehdottamat vaihtoehdot, joita ovat tiettyjen kertakäyttöisten muovien kieltäminen ja vähennystavoitteet, laajennettu tuottajavastuu, tuotesuunnitteluun liittyvät toimenpiteet ja kalastajille tarkoitetut kannustimet palauttaa kalastusvälineet, säästäisivät 2,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, ja niillä vältettäisiin ympäristövahinkoja 11 miljardin euron edestä. Yrityksille aiheutuisi kustannuksia sääntöjen noudattamisesta noin 2 miljardia euroa ja jätehuollosta 510 miljoonaa euroa. Kuluttajat säästäisivät noin 6,5 miljardia euroa, mutta pantillisesta palautusjärjestelmästä tai vastaavasta järjestelmästä aiheutuisi heille 1,4 miljardin euron lisäkustannukset. Komission arvion mukaan kalastusalalle aiheutuvat lisäkustannukset ovat parhaassa tapauksessa 0,16 prosenttia tuloista. Komissio ei kuitenkaan anna tietoja laajennetun tuottajavastuun täytäntöönpanokustannuksista, jotka siirtyvät kokonaan loppukuluttajien maksettavaksi.

Valmistelija haluaa korostaa, että tiettyjen tuotteiden kieltämisen olisi yleisesti ottaen oltava viimeinen vaihtoehto. Paras lähestymistapa perustuisi vaatimusten tiukentamiseen, sillä sen seurauksena tietyt saastuttavat tuotteet todennäköisesti syrjäytettäisiin markkinoilta mutta samalla edistettäisiin kustannustehokkaampien kierrätettävien, biohajoavien tai vaarattomien tuotteiden tutkimusta ja kehittämistä ja niihin liittyviä innovaatioita. Uudet vaatimukset olisi pantava täytäntöön järkevällä aikataululla, jotta varmistetaan, että pk-yritykset pystyvät mukauttamaan liiketoimintamallejaan, sillä EU:n 50 000:sta muovinvalmistusalalla toimivasta yrityksestä selvä enemmistö on pk-yrityksiä.

Meriympäristön roskaantumisen vähentäminen voi luoda taloudellisia mahdollisuuksia. Innovoinnin ja tutkimus- ja kehitystyön kautta yritykset voivat parantaa omaa kilpailukykyään samalla, kun ne edistävät osaltaan resurssitehokasta ja hiilivapaata taloutta. Investoinnit merten roskaantumisen estämiseen ja kestäviin vaihtoehtoisiin materiaaleihin, tuotteisiin ja liiketoimintamalleihin voivat auttaa luomaan työpaikkoja ja lujittaa teknistä ja tieteellistä osaamista. Aloite vähentää kertakäyttömuovin käyttöä on tervetullut, mutta siihen tarvitaan tasapainoista lähestymistapaa oikeasuhteisuuden varmistamiseksi.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan sekä 114 artiklan direktiivin 94/62/EY 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen pakkausten osalta,

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Muovin erinomaisen käyttökelpoisuuden ja siitä aiheutuvien suhteellisen edullisten kustannusten vuoksi se on läsnä kaikkialla jokapäiväisessä elämässä. Muovia käytetään yhä enemmän lyhytikäisissä sovelluksissa, joita ei ole suunniteltu uudelleenkäyttöä tai kustannustehokasta kierrätystä varten, ja tämän myötä tuotanto- ja kulutusmalleista on tullut yhä tehottomampia ja lineaarisempia. Tämän vuoksi komissio totesi muovia koskevassa EU:n strategiassa32 kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman33 yhteydessä, että koko ajan lisääntyvään muovijätteeseen ja sen päätymiseen ympäristöön, erityisesti meriympäristöön, on puututtava, jotta muoveille voidaan saada aikaan todellinen kiertotalouden mukainen elinkaari.

(1)  Muovin erinomaisen käyttökelpoisuuden ja siitä aiheutuvien suhteellisen edullisten kustannusten vuoksi se on läsnä kaikkialla jokapäiväisessä elämässä. Muovia käytetään yhä enemmän lyhytikäisissä sovelluksissa, joita ei ole suunniteltu uudelleenkäyttöä tai kustannustehokasta kierrätystä varten, ja tämän myötä tuotanto- ja kulutusmalleista on tullut yhä tehottomampia ja lineaarisempia. Tämän vuoksi komissio totesi muovia koskevassa EU:n strategiassa32 kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman33 yhteydessä, että koko ajan lisääntyvään muovijätteeseen ja sen päätymiseen ympäristöön, erityisesti meriympäristöön, on puututtava, jotta muoveille voidaan saada aikaan todellinen kiertotalouden mukainen elinkaari. Muovien suhteen toteutettavien lisätoimien olisi perustuttava äskettäin hyväksyttyyn unionin kiertotalouslainsäädäntöön ja oltava täysin yhtäpitäviä sen kanssa sekä sovittava kyseisellä lainsäädännöllä perustettuun järjestelmään.

__________________

__________________

32 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015) 0614 final).

32 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015)0614 final).

33 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)28 final).

33 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)28 final).

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Äskettäin hyväksytyssä unionin jätelainsäädännössä, erityisesti direktiivissä 2008/98/EY, direktiivissä 94/62/EY ja direktiivissä 1999/31/EY, on otettu käyttöön jätteen keräystä ja kierrätystä koskeva monimutkainen tilastojärjestelmä, selkeitä tavoitteita tiettyjen jätevirtojen, kuten muovin, kierrätystä varten ja jätehierarkia. Siinä on myös määritetty kannustimia, joilla edistetään siirtymistä kohti entistä tehokkaampaa kiertotaloutta ja kierrätysmateriaalien laajempaa käyttöä, ja määritelty tuottajille velvollisuuksia laajennettua tuottajavastuuta koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Tällä direktiivillä ei pyritä korvaamaan luotua järjestelmää vaan täydentämään sitä toimilla, joilla torjutaan merten roskaantumisen erityisongelmaa.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Unionin taloudellinen hyvinvointi liittyy erottamattomasti ympäristön pitkän aikavälin kestävyyteen. Jäsenvaltioiden talousmallien kestävyyden lisääminen voi luoda uusia tilaisuuksia innovointiin, kilpailukyvyn parantamiseen ja työpaikkojen luomiseen.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c)  Muovijätteen käsittelyyn liittyvät haasteet voidaan kääntää Euroopan teollisuudelle tarjoutuvaksi mahdollisuudeksi ottaa maailmanlaajuinen johtoasema kiertotalouteen siirtymistä edistävien ratkaisujen tarjoajana.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Kiertoon perustuvat lähestymistavat, joissa etusijalle asetetaan uudelleenkäytettävät tuotteet ja uudelleenkäyttöjärjestelmät, auttavat vähentämään jätettä, ja jätteen syntymisen ehkäiseminen on ensisijainen tavoite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY34 4 artiklassa vahvistetussa jätehierarkiassa. Tällaiset lähestymistavat vastaavat Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitetta 1235, jonka mukaan on varmistettava kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

(2)  Kiertoon perustuvat lähestymistavat, joissa etusijalle asetetaan uudelleenkäytettävät tuotteet ja uudelleenkäyttöjärjestelmät sekä tuotteiden kierrätettävyys, auttavat vähentämään jätettä, ja jätteen syntymisen ehkäiseminen on ensisijainen tavoite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY34 4 artiklassa vahvistetussa jätehierarkiassa. Tällaiset lähestymistavat vastaavat Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitetta 1235, jonka mukaan on varmistettava kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

_________________

_________________

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

35 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.

35 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Merten roskaantuminen on luonteeltaan rajat ylittävää ja se tunnustetaan maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. Merten roskaantumisen vähentäminen on tärkeää YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 saavuttamiseksi. Sen mukaan on säilytettävä meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistettävä niiden kestävää käyttöä36. Unionin on tehtävä osansa merten roskaantumisen vähentämiseksi ja sen on pyrittävä olemaan maailmanlaajuinen esikuva. Tässä yhteydessä unioni toimii yhteistyökumppaneidensa kanssa monilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten G20, G7 ja Yhdistyneet kansakunnat, yhteisten toimien edistämiseksi. Tämä aloite on osa tähän liittyviä unionin toimia.

(3)  Maailman meriin on kertynyt 150 miljoonaa tonnia muovia ja mikromuovia, mikä aiheuttaa vakavaa vahinkoa merten eläimille ja kasveille, ilmastolle ja maailman biologiselle monimuotoisuudelle. Merten roskaantuminen on luonteeltaan rajat ylittävää, ja se tunnustetaan maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. Merten roskaantumisen vähentäminen on tärkeää YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 saavuttamiseksi. Sen mukaan on säilytettävä meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistettävä niiden kestävää käyttöä36. Unionin on tehtävä osansa merten roskaantumisen vähentämiseksi ja sen on pyrittävä olemaan maailmanlaajuinen esikuva samalla, kun se turvaa teollisuutensa tasavertaiset toimintaedellytykset. Tässä yhteydessä unionin olisi pyrittävä saamaan kansainvälisen tason kumppaneilta, kuten G20- ja G7-mailta sekä Yhdistyneiltä kansakunnilta, sitoumuksia yhteisten toimien edistämisestä. Tämä aloite on osa tähän liittyviä unionin toimia, joilla pyritään vähentämään jätettä ja edistämään kestävää taloutta.

__________________

__________________

36 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.

36 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Huolimatta unionin toimista ilmastodiplomatian ja kansainvälisen yhteistyön alalla tilanne on yhä hälyttävä joissakin kolmansissa maissa. Unionin olisi tehostettava pyrkimyksiään lisätä kansainvälistä yhteistyötä ympäristönsuojelun alalla. Sen olisi täytettävä tehtävänsä ympäristöpolitiikan ja jätehuollon edistäjänä ja edelläkävijänä. Unionin olisi pyrittävä jakamaan kokemusta, levittämään muovijätteen torjumiseen liittyvää tietotaitoa ja tekniikkaa sekä vaihtamaan parhaita käytäntöjä vesiympäristön suojelun, sen puhdistamisen ja muovijätteen syntymisen ehkäisemisen alalla.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Rannoilla tehtyjen roskien laskentojen perusteella 80–85 prosenttia merten roskaantumisesta unionissa aiheutuu muovista. Tästä kertakäyttöisten muovituotteiden osuus on 50 prosenttia ja kalastukseen liittyvien tuotteiden 27 prosenttia. Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluu hyvin erilaisia yleisesti käytettyjä nopeakiertoisia kulutustavaroita, jotka hävitetään sen jälkeen, kun niitä on käytetty kerran niiden suunniteltua tarkoitusta varten. Niitä kierrätetään harvoin ja ne aiheuttavat helposti roskaantumista. Merkittävää osaa markkinoille saatetuista kalastusvälineistä ei kerätä käsittelyä varten. Kertakäyttöiset muovituotteet ja muovia sisältävät kalastusvälineet ovat sen vuoksi erityisen vakava ongelma merten roskaantumisen kannalta. Ne muodostavat merkittävän riskin merien ekosysteemeille, biologiselle monimuotoisuudelle ja ihmisten terveydelle ja aiheuttavat haittaa muun muassa matkailulle, kalastukselle ja meriliikenteelle.

(5)  Rannoilla tehtyjen roskien laskentojen perusteella 80–85 prosenttia merten roskaantumisesta unionissa aiheutuu muovista. Tästä kertakäyttöisten muovituotteiden osuus on 50 prosenttia ja kalastukseen liittyvien tuotteiden 27 prosenttia. Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluu hyvin erilaisia yleisesti käytettyjä nopeakiertoisia kulutustavaroita, jotka hävitetään sen jälkeen, kun niitä on käytetty kerran niiden suunniteltua tarkoitusta varten. Niitä kierrätetään harvoin ja ne aiheuttavat helposti roskaantumista. Merkittävää osaa markkinoille saatetuista kalastusvälineistä ei kerätä käsittelyä varten. Kertakäyttöiset muovituotteet ja muovia sisältävät kalastusvälineet ovat sen vuoksi erityisen vakava ongelma merten roskaantumisen kannalta. Ne muodostavat merkittävän riskin merien ekosysteemeille, biologiselle monimuotoisuudelle ja mahdollisesti myös ihmisten ja eläinten terveydelle. Lisäksi ne aiheuttavat haittaa muun muassa matkailulle, kalastukselle ja meriliikenteelle, etenkin rannikkoalueilla ja saaristossa.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Nykyiset unionin säädökset40 ja poliittiset välineet tarjoavat joitakin sääntelyn keinoja, joilla voidaan puuttua merten roskaantumiseen. Muovijätteeseen sovelletaan erityisesti yleisiä unionin jätehuoltotoimenpiteitä ja -tavoitteita, kuten muovipakkausjätteen kierrätystavoitetta41 sekä muovistrategiassa hiljattain hyväksyttyä tavoitetta42, jonka mukaan on varmistettava, että vuoteen 2030 mennessä kaikki muovipakkaukset ovat kierrätettäviä. Kyseisen lainsäädännön vaikutus merten roskaantumiseen ei kuitenkaan ole riittävä, ja merten roskaantumisen estämiseen ja vähentämiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden laajuudessa ja tavoitetasossa on eroja. Lisäksi jotkut näistä toimenpiteistä, erityisesti kertakäyttöisten muovituotteiden markkinointirajoitukset, voivat muodostaa kaupan esteitä ja vääristää kilpailua unionissa.

(6)  Nykyiset unionin säädökset40 ja poliittiset välineet tarjoavat joitakin sääntelyn keinoja, joilla voidaan puuttua merten roskaantumiseen. Muovijätteeseen sovelletaan erityisesti yleisiä unionin jätehuoltotoimenpiteitä ja -tavoitteita, kuten muovipakkausjätteen kierrätystavoitetta41 sekä muovistrategiassa hiljattain hyväksyttyä tavoitetta42, jonka mukaan on varmistettava, että vuoteen 2030 mennessä kaikki muovipakkaukset ovat kierrätettäviä.

_________________

_________________

40 Direktiivi 2008/98/EY, direktiivi 2000/59/EY, direktiivi 2000/60/EY, direktiivi 2008/56/EY ja neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

40 Direktiivi 2008/98/EY, direktiivi 2000/59/EY, direktiivi 2000/60/EY, direktiivi 2008/56/EY ja neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).

42 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)28 final).

42 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)28 final).

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta toimet voitaisiin keskittää sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän direktiivin olisi katettava ainoastaan yleisimmin löydetyt kertakäyttöiset muovituotteet, joiden osuuden arvioidaan olevan noin 86 prosenttia unionin rannoilla tehdyissä laskennoissa löydetyistä kertakäyttöisistä muovituotteista.

(7)  Jotta toimet voitaisiin keskittää sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän direktiivin olisi katettava ainoastaan yleisimmin löydetyt kertakäyttöiset muovituotteet, joiden osuuden arvioidaan olevan noin 86 prosenttia unionin rannoilla tehdyissä laskennoissa löydetyistä kertakäyttöisistä muovituotteista, ja kalastusvälineet, jotka mereen hylättyinä aiheuttavat huomattavaa vahinkoa. Kiertotalouteen siirryttäessä jäsenvaltioiden olisi lisäksi pyrittävä vähentämään yleisesti kaikkien kertakäyttötuotteiden ja pakkausten kulutusta. Näissä toimissa olisi vältettävä kaikenlaista syrjintää.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Kertakäyttöisiä muovituotteita voidaan valmistaa monesta erilaisesta muovista. Muovit määritellään yleensä polymeerimateriaaleiksi, joihin on voitu lisätä lisäaineita. Tämä määritelmä kattaisi kuitenkin joitakin luonnonpolymeerejä. Sen ei kuitenkaan tulisi kattaa muuntamattomia luonnonpolymeerejä, koska niitä esiintyy luontaisesti ympäristössä. Tämän vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200643 3 artiklan 5 kohdassa esitettyä polymeerin määritelmää olisi mukautettava ja tämän direktiivin tarkoituksia varten olisi otettava käyttöön erillinen määritelmä. Muoveja, jotka on valmistettu käyttäen muunnettuja luonnonpolymeerejä, tai muovit, jotka on valmistettu biopohjaisista, fossiilisista tai synteettisistä lähtöaineista, ei esiinny luontaisesti ja niitä olisi sen vuoksi käsiteltävä tässä direktiivissä. Muovien mukautetun määritelmän olisi sen vuoksi katettava polymeeripohjaiset kumituotteet ja biopohjaiset ja biohajoavat muovit riippumatta siitä, onko ne saatu biomassasta ja/tai onko niiden tarkoitettu hajoavan biologisesti ajan myötä. Tietyt polymeerimateriaalit eivät voi toimia pääasiallisena rakenteellisena osana loppumateriaaleissa ja -tuotteissa, kuten polymeerisissä pinnoitteissa, maaleissa, musteissa ja liimoissa. Näitä materiaaleja ei tulisi käsitellä tässä direktiivissä eikä niiden sen vuoksi tulisi kuulua määritelmän soveltamisalaan.

(8)  Kertakäyttöisiä muovituotteita voidaan valmistaa monesta erilaisesta muovista. Muovit määritellään yleensä polymeerimateriaaleiksi, joihin on voitu lisätä lisäaineita. Tämä määritelmä kattaisi kuitenkin joitakin luonnonpolymeerejä. Sen ei kuitenkaan tulisi kattaa muuntamattomia luonnonpolymeerejä, koska niitä esiintyy luontaisesti ympäristössä. Täten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200643 3 artiklan 5 kohdassa esitettyä polymeerin määritelmää olisi mukautettava ja tämän direktiivin tarkoituksia varten olisi otettava käyttöön erillinen määritelmä. Muoveja, jotka on valmistettu käyttäen muunnettuja luonnonpolymeerejä, tai muovit, jotka on valmistettu biopohjaisista, fossiilisista tai synteettisistä lähtöaineista, ei esiinny luontaisesti ja niitä olisi sen vuoksi käsiteltävä tässä direktiivissä. Muovien mukautetun määritelmän olisi sen vuoksi katettava polymeeripohjaiset kumituotteet ja biopohjaiset ja biohajoavat muovit riippumatta siitä, onko ne saatu biomassasta ja/tai onko niiden tarkoitettu hajoavan biologisesti ajan myötä. Tietyt polymeerimateriaalit eivät voi toimia pääasiallisena rakenteellisena osana loppumateriaaleissa ja -tuotteissa, kuten polymeerisissä pinnoitteissa, maaleissa, musteissa ja liimoissa. Näitä materiaaleja ei tulisi käsitellä tässä direktiivissä eikä niiden sen vuoksi tulisi kuulua määritelmän soveltamisalaan.

__________________

__________________

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Biohajoavalle ja kompostoitavalle muoville olisi vahvistettava yhteisesti hyväksytty määritelmä.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b)  Muovituotteiden valmistuksessa olisi otettava huomioon niiden koko elinkaari. Muovituotteiden ekologisessa suunnittelussa olisi aina otettava huomioon tuotantovaihe, kierrätettävyys ja mahdollisesti myös tuotteen uudelleenkäytettävyys. Tuottajia olisi soveltuvissa tapauksissa kannustettava valmistamaan tuotteensa yhdestä polymeeristä tai yhteensopivista polymeereistä, jotta etenkin muovipakkaukset olisivat helpommin lajiteltavissa ja kierrätettävissä.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Kertakäyttöisiin muovituotteisiin olisi puututtava yhdellä tai usealla toimenpiteellä riippuen useista tekijöistä, kuten käytettävissä olevat sopivat ja kestävämmät vaihtoehdot, mahdollisuus muuttaa kulutusmalleja sekä se, miten laajasti voimassa oleva unionin lainsäädäntö kattaa ne.

(10)  Kertakäyttöisiin muovituotteisiin olisi puututtava yhdellä tai usealla toimenpiteellä riippuen useista tekijöistä, kuten käytettävissä olevat sopivat, kestävämmät ja taloudellisesti kannattavat vaihtoehdot, mahdollisuus muuttaa kulutusmalleja sekä se, miten laajasti voimassa oleva unionin lainsäädäntö kattaa ne. Ehdotetuissa toimissa olisi aina otettava huomioon elinkaariarviointi (LCA), jotta vältetään puolinaiset ratkaisut, jotka aiheuttavat vielä haitallisempia vaikutuksia toisessa osassa ympäristöä tai taloutta, esimerkiksi muovien korvaaminen biomateriaalista valmistetuilla samankaltaisilla materiaaleilla toteuttamatta selkeää arviointia tällaisen materiaalin biohajoavuudesta, mukaan lukien biohajoavuus vesiympäristössä. Tämä direktiivi ei vaikuta niiden direktiivin 94/62/EY säännösten soveltamiseen, jotka koskevat kertakäyttöisiä muovituotteita, joita pidetään kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina pakkauksina.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Ilmaston näkökulmasta ja pyrittäessä pois fossiilipohjaisesta taloudesta biopohjaiset muovituotteet ovat kestävämpi vaihtoehto fossiilipohjaisille muoveille. Siksi olisi edistettävä kannustimia, joiden tavoitteena on korvata fossiilipohjaiset materiaalit biopohjaisilla materiaaleilla. Tämä vastaa kiertotalouden, biotalousstrategian ja muovistrategian tavoitteita. Komission olisi harkittava korvaamista edistävien kannustimien sisällyttämistä tulevaan toimenpide-ehdotukseen ja sellaisten muoveja koskevien kriteerien soveltamista esimerkiksi julkisia hankintoja koskevaa direktiiviä (direktiivi 2014/24/EU) tarkistettaessa, jotka perustuvat muovien koostumukseen, kierrätettävyyteen ja haitallisuuteen.

Perustelu

Sääntelyssä ei nykyisellään käsitellä biopohjaisten muovien tilannetta selkeästi. Biopohjaisten materiaalien edut muovien tuotannossa olisi tunnustettava ja niitä olisi edistettävä. Biopohjaisilla materiaaleilla on myönteisiä vaikutuksia etenkin polymeeripohjaisten muovien kestävämpänä vaihtoehtona, ja ne auttavat vähentämään riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Tietyille kertakäyttöisille muovituotteille ei vielä ole helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, ja näistä kertakäyttöisistä muovituotteita useimpien kulutuksen odotetaan lisääntyvän. Jotta voidaan kääntää tämä suuntaus ja edistää pyrkimyksiä kestävämpiin ratkaisuihin, jäsenvaltiot olisi velvoitettava toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla saadaan aikaan huomattava vähennys kyseisten tuotteiden kulutuksessa ilman, että vaarannetaan unionin elintarvikelainsäädännön mukainen elintarvikehygienia tai elintarviketurvallisuus, hyvät hygieniakäytännöt, hyvät tuotantotavat, kuluttajille suunnattu tiedottaminen ja jäljitettävyysvaatimukset44.

(11)  Tietyille kertakäyttöisille muovituotteille ei vielä ole helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, ja näistä kertakäyttöisistä muovituotteita useimpien kulutuksen odotetaan lisääntyvän. Jotta voidaan kääntää tämä suuntaus ja siirtyä kestävämpiin ratkaisuihin, jäsenvaltiot olisi velvoitettava toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla saadaan aikaan huomattava vähennys kyseisten tuotteiden kulutuksessa ilman, että vaarannetaan unionin elintarvikelainsäädännön mukainen elintarvikehygienia tai elintarviketurvallisuus, hyvät hygieniakäytännöt, hyvät tuotantotavat, kuluttajille suunnattu tiedottaminen ja jäljitettävyysvaatimukset44. Kertakäyttötuotteiden kokonaiskulutuksen vähentäminen on ratkaisevan tärkeää siirtymisessä kiertotalouteen.

_________________

_________________

44 Asetus (EY) 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1–24), asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1–54), asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4–17) sekä muu asiaankuuluva elintarvikkeiden turvallisuuteen, hygieniaan ja merkintöihin liittyvä lainsäädäntö.

44 Asetus (EY) 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1–24), asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1–54), asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4–17) sekä muu asiaankuuluva elintarvikkeiden turvallisuuteen, hygieniaan ja merkintöihin liittyvä lainsäädäntö.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Muita kertakäyttöisiä muovituotteita varten on helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jotka ovat myös kohtuuhintaisia. Jotta voidaan rajoittaa näiden tuotteiden haitallisia vaikutuksia ympäristöön, jäsenvaltiot olisi velvoitettava kieltämään niiden saattaminen markkinoille unionissa. Näin edistettäisiin helposti saatavilla olevien ja kestävämpien vaihtoehtojen käyttöä sekä innovatiivisia ratkaisuja kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja, uudelleenkäytön vaihtoehtoja ja materiaalien korvaamista.

(12)  Muita kertakäyttöisiä muovituotteita varten on helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jotka ovat myös kohtuuhintaisia. Jotta voidaan rajoittaa näiden tuotteiden haitallisia vaikutuksia ympäristöön, jäsenvaltiot olisi velvoitettava kieltämään sellaisten tuotteiden saattaminen markkinoille unionissa tai rajoittamaan sitä, jotka sisältävät aineita ja materiaaleja, joille on olemassa kestäviä ja saatavilla olevia vaihtoehtoja, paitsi jos ne täyttävät komission arviointikertomuksen johdosta unionin tasolla asetetun tämän direktiivin 15 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun standardin biohajoavuudesta meriympäristössä. Näin edistettäisiin helposti saatavilla olevien ja kestävämpien vaihtoehtojen käyttöä sekä innovatiivisia ratkaisuja kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja, uudelleenkäytön vaihtoehtoja ja materiaalien korvaamista. Olisi vahvistettava erityiset perusteet näiden vaihtoehtojen elinkaaren arvioimiseksi ja sen määrittämiseksi, täyttävätkö ne kertakäyttöisiin muovituotteisiin nykyään sovellettavat vaatimukset, ovatko ne unionin jätelainsäädännön mukaisia ja voidaanko niillä parantaa kestävyyttä.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Direktiivissä 94/62/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2015/720, edellytetään, että komissio tarkastelee toukokuuhun 2017 mennessä uudelleen lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään erittäin kevyiden muovisten kantokassien kulutusta, elinkaaren aikaisten vaikutusten perusteella. Komissio ei ole vielä toteuttanut tätä tarkastelua. Koska tällaiset muovikassit päätyvät erittäin usein roskaamaan ympäristöä, on aiheellista ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla rajoitetaan niiden saattamista markkinoille, paitsi ehdottoman välttämättömiin käyttötarkoituksiin. Erittäin kevyitä muovisia kantokasseja ei saisi saattaa markkinoille irtomyynnissä olevien elintarvikkeiden pakkauksina, paitsi kun niitä tarvitaan hygieniasyistä, esimerkiksi kosteiden elintarvikkeiden, kuten raa’an lihan, kalan tai maitotuotteiden, pakkaamiseen, jolloin olisi käytettävä biohajoavia ja kompostoituvia kantokasseja. Direktiivillä (EU) 2015/720 käyttöön otettuja voimassa olevia säännöksiä sovelletaan edelleen kevyisiin muovisiin kantokasseihin, joihin kyseistä markkinoille saattamisen rajoitusta ei sovelleta.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 b)  Jätehierarkian mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia edistääkseen uudelleenkäytettäviä vaihtoehtoja kertakäyttöisille muovituotteille esimerkiksi asettamalla tavoitteita ja taloudellisia kannustimia, lisäämällä tietoisuutta ja varmistamalla uudelleenkäytettävien vaihtoehtojen laajan saatavuuden.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Ottaen huomioon YK:n ympäristöohjelman raportin vuodelta 2016 komission olisi pyydettävä eurooppalaisia standardointiorganisaatioita kehittämään standardi biohajoavuudelle meriympäristössä.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tietyt kertakäyttöiset muovituotteet päätyvät ympäristöön viemäreiden kautta epäasianmukaisen hävittämisen tuloksena tai pääsevät muuten ympäristöön epäasiallisella tavalla. Tämän vuoksi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joita hävitetään usein viemärien kautta tai muuten epäasianmukaisesti, olisi sovellettava merkintävaatimuksia. Merkinnöissä olisi annettava kuluttajille tiedot asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista, vältettävistä jätehuoltovaihtoehdoista ja/tai epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvan roskaantumisen negatiivisista ympäristövaikutuksista. Komissiolle olisi siirrettävä valta vahvistaa yhdenmukaistettu muoto merkintöjä varten ja niin tehdessään komission olisi tarvittaessa testattava kuluttajien edustavien ryhmien kanssa sitä, miten kuluttajat ymmärtävät ehdotetun merkinnän, jotta varmistetaan, että se on toimiva ja ymmärrettävä.

(14)  Tietyt kertakäyttöiset muovituotteet päätyvät ympäristöön viemäreiden kautta epäasianmukaisen hävittämisen tuloksena tai pääsevät muuten ympäristöön epäasiallisella tavalla. Tämän vuoksi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joita hävitetään usein viemärien kautta tai muuten epäasianmukaisesti, olisi sovellettava merkintävaatimuksia. Merkinnöissä olisi annettava kuluttajille tiedot asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista, vältettävistä jätehuoltovaihtoehdoista ja/tai epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvan roskaantumisen negatiivisista ympäristövaikutuksista. Komission olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa otettava huomioon alakohtaiset vapaaehtoiset sopimukset selkeistä merkintäsäännöistä, jotta kuluttajille voidaan ilmoittaa esimerkiksi logon avulla, onko tuote kierrätettävä vai ei. Komissiolle olisi siirrettävä valta vahvistaa yhdenmukaistettu muoto merkintöjä varten ja niin tehdessään komission olisi tarvittaessa ja jäsenvaltioiden kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen testattava edustavien kuluttajaryhmien kanssa sitä, miten kuluttajat ymmärtävät ehdotetun merkinnän, jotta varmistetaan, että se on toimiva ja ymmärrettävä. Merkintä olisi sijoitettava näkyvästi loppukäyttäjälle myytävän tuotteen pakkaukseen.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tapauksissa, joissa kertakäyttöisille muovituotteille ei ole helposti saatavilla olevia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, jotta katetaan jätehuollon ja roskien puhdistamisen kustannukset sekä tällaisen roskaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävistä valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

(15)  Tapauksissa, joissa kertakäyttöisille muovituotteille ei ole helposti saatavilla olevia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, jotta katetaan jätehuollon ja roskien puhdistamisen kustannukset sekä tällaisen roskaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävistä valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Tapauksissa, joissa kertakäyttöisille muovituotteille ei ole helposti saatavilla olevia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettua tuottajavastuuta koskevia järjestelmiä direktiivin 2008/98/EY 8 ja 8 a artiklan ja direktiivin 94/62/EY 7 artiklan mukaisesti, jotta katetaan jätehuollon välttämättömät kustannukset sekä tällaisen roskaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävistä valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Tällöin olisi otettava huomioon koko kuluttajaketju, eikä tuottajien voida katsoa olevan vastuussa kuluttajien vääristä toimintatavoista. Olisi sovellettava jaettua vastuuta.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Unionin tasolla ei toistaiseksi ole hyväksyttyä tieteellistä standardia biohajoavuudelle meriympäristössä, joten komission olisi kiireellisesti pyydettävä Euroopan standardointikomiteaa kehittämään erillinen standardi biohajoavuudelle meriympäristössä.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Jätehierarkian mukaisesti jäsenvaltioiden olisi painotettava tietojen antamista kertakäyttöisille muovituotteille vaihtoehtoisista uudelleenkäytettävistä tuotteista.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Direktiivissä 2008/98/EY vahvistetaan yleiset vähimmäisvaatimukset laajennettua tuottajavastuuta koskevia järjestelmiä varten. Kyseisiä vaatimuksia olisi sovellettava tällä direktiivillä perustettuihin laajennettua tuottajavastuuta koskeviin järjestelmiin. Tässä direktiivissä vahvistetaan kuitenkin myös muita laajennettuun tuottajavastuuseen liittyviä vaatimuksia, esimerkiksi vaatimus siitä, että tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajat vastaavat kustannuksista, joita aiheutuu roskaantuneiden kohteiden puhdistamisesta.

(19)  Direktiivissä 2008/98/EY vahvistetaan yleiset vähimmäisvaatimukset laajennettua tuottajavastuuta koskevia järjestelmiä varten. Kyseisiä vaatimuksia olisi sovellettava tällä direktiivillä perustettuihin laajennettua tuottajavastuuta koskeviin järjestelmiin. Tässä direktiivissä vahvistetaan kuitenkin myös muita laajennettuun tuottajavastuuseen liittyviä vaatimuksia, esimerkiksi vaatimus siitä, että tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajat vastaavat kustannuksista, joita aiheutuu valistustoimenpiteistä ja siitä, että kuluttajille tiedotetaan asianmukaisesta jätehuollosta ja roskaamisen ympäristövaikutuksista. Olisi sovellettava jaetun vastuun periaatetta ja parannettava yhteistyötä kaikkien asiaankuuluvien alojen sekä tuottajien, kuluttajien ja julkisen sektorin välillä.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Juomapullot, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, ovat yleisimpiä unionin rannoilta löytyviä meriroskia. Tämä johtuu huonosti toimivista erilliskeräysjärjestelmistä ja siitä, että kuluttajat osallistuvat huonosti näihin järjestelmiin. On tarpeen edistää toimivampia erilliskeräysjärjestelmiä, ja sen vuoksi olisi asetettava erillinen keräyksen vähimmäistavoite juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava saavuttaa kyseinen vähimmäistavoite asettamalla erilliskeräyksen tavoitteet juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, laajennettua tuottajavastuuta koskevien järjestelmien puitteissa tai luomalla pantilliset palautusjärjestelmät taikka muilla toimenpiteillä, jotka ne katsovat sopiviksi. Tällä on suora positiivinen vaikutus keräysasteeseen, kerätyn materiaalin laatuun ja uusiomateriaalien laatuun, mikä tarjoaa mahdollisuuksia kierrätysyrityksille ja uusiomateriaalien markkinoille.

(20)  Juomapullot, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, ovat yleisimpiä unionin rannoilta löytyviä meriroskia. Tämä johtuu huonosti toimivista erilliskeräysjärjestelmistä ja siitä, että kuluttajat osallistuvat huonosti näihin järjestelmiin. On tarpeen edistää toimivampia erilliskeräysjärjestelmiä, ja jäsenvaltioiden olisikin perustettava mahdollisimman tehokas ja käyttökelpoinen keräysjärjestelmä, jotta saavutetaan direktiivissä 2008/98/EY ja direktiivissä 94/62/EY asetetut tavoitteet. Keräyksen tehostamista ja korkeampaa kierrätysastetta voitaisiin tukea ekologisen suunnittelun toimilla, esimerkiksi kannustamalla tuottajia valmistamaan tuotteensa yhdestä polymeeristä tai yhteensopivista polymeereistä tai ottamalla käyttöön muita toimia, joilla kannustetaan tuottajia käyttämään kestäviä materiaaleja. Tällä on positiivinen vaikutus keräysasteeseen, kerätyn materiaalin laatuun ja uusiomateriaalien laatuun, mikä tarjoaa mahdollisuuksia kierrätysyrityksille ja uusiomateriaalien markkinoille.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Jäsenvaltioiden olisi harkittava pakollisen kierrätysmateriaaliosuuden käyttöönottoa tietyissä muovituotteissa, millä nostettaisiin kierrätysastetta ja tuettaisiin kierrätysmateriaalien markkinoita. Tässä yhteydessä olisi tuettava teollisuuden synergioita, koska yhden teollisuudenalan jäte voisi olla toiselle teollisuudenalalle arvokas resurssi. Jäsenvaltioiden olisi täytettävä tehtävänsä tukemalla tällaisia synergioita ja kannustamalla tuottajien vapaaehtoisia toimia jätteen syntymisen ehkäisemisen, jätehuollon parantamisen ja saastumisen torjunnan aloilla.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen48 22 kohdan nojalla komission olisi tehtävä tästä direktiivistä arviointi. Arvioinnin olisi perustettava tämän direktiivin täytäntöönpanosta saatuun kokemukseen ja sen aikana kerättyihin tietoihin sekä direktiivin 2008/56/EY ja direktiivin 2008/98/EY nojalla kerättyihin tietoihin. Arvioinnin tulisi muodostaa perusta pohdinnalle, joka koskee mahdollisia lisätoimenpiteitä sekä sitä, onko unionissa tehtävän merten roskaantumisen seurannan kannalta tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet. Arvioinnissa olisi käsiteltävä myös sitä, mahdollistaako täytäntöönpanon aikana tapahtunut tieteen ja tekniikan kehitys, mukaan lukien biohajoavien materiaalien kehitys ja kriteerien tai normien laatiminen muovien biohajoavuudesta meriympäristössä, kuten muovia koskevassa EU:n strategiassa esitetään, normin asettamisen tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden biohajoavuudelle meriympäristössä. Kyseinen normi sisältäisi standardin, jonka mukaan testattaisiin, hajoaisivatko muovit meriympäristössä tapahtuvan fyysisen ja biologisen hajoamisen tuloksena kokonaan hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi ajassa, joka on tarpeeksi lyhyt, jotta muovit eivät ole haitallisia meren eliöille eivätkä johda muovin kerääntymiseen ympäristöön. Mikäli näin on, kertakäyttöiset muovituotteet, jotka täyttävät kyseisen normin, voitaisiin vapauttaa kiellosta saattaa näitä tuotteita markkinoille. Vaikka muovia koskevassa EU:n strategiassa käsiteltiin jo tämän alan toimia, siinä tunnustetaan myös haasteet, jotka liittyvät sääntelypuitteiden määrittämiseen biohajoaville muoveille ja jotka johtuvat eri merien erilaisista olosuhteista.

(22)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen48 22 kohdan nojalla komission olisi tehtävä tästä direktiivistä arviointi. Arvioinnin olisi perustettava tämän direktiivin täytäntöönpanosta saatuun kokemukseen ja sen aikana kerättyihin tietoihin sekä direktiivin 2008/56/EY ja direktiivin 2008/98/EY nojalla kerättyihin tietoihin. Arvioinnin tulisi muodostaa perusta pohdinnalle, joka koskee mahdollisia lisätoimenpiteitä sekä sitä, onko unionissa tehtävän merten roskaantumisen seurannan kannalta tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet. Arvioinnissa olisi käsiteltävä myös sitä, mahdollistaako täytäntöönpanon aikana tapahtunut tieteen ja tekniikan kehitys, mukaan lukien biohajoavien materiaalien kehitys ja kriteerien tai standardin laatiminen muovien biohajoavuudelle meriympäristössä, kuten muovia koskevassa EU:n strategiassa esitetään, standardin vahvistamisen tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja kalastusvälineiden biohajoavuudelle meriympäristössä. Kyseinen standardi sisältäisi standardin, jonka mukaan testattaisiin, hajoaisivatko muovit meriympäristössä tapahtuvan fyysisen ja biologisen hajoamisen tuloksena kokonaan hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi ajassa, joka on tarpeeksi lyhyt, jotta muovit eivät ole haitallisia meren eliöille eivätkä johda muovin kerääntymiseen ympäristöön. Mikäli näin on, kertakäyttöiset muovituotteet ja kalastusvälineet, jotka täyttävät kyseisen standardin, voitaisiin vapauttaa kiellosta saattaa näitä tuotteita markkinoille. Vaikka muovia koskevassa EU:n strategiassa käsiteltiin jo tämän alan toimia, siinä tunnustetaan myös haasteet, jotka liittyvät sääntelypuitteiden määrittämiseen biohajoaville muoveille ja jotka johtuvat eri merien erilaisista olosuhteista.

_________________

_________________

48 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

48 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Perustelu

Jotta toteutettaisiin kaikki tarvittavat toimet meriroskien syntymisen ehkäisemiseksi, tarkistuksessa vaaditaan edelleen kattavaa arviointia kaikkien mereen mahdollisesti päätyvien tuotteiden teknisestä ja tieteellisestä kehityksestä.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(23)  Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Kuluttajia olisi myös kannustettava tai heille olisi aiheuduttava seuraamuksia vääristä toimintatavoista.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  On tarpeen edistää tutkimukseen ja innovointiin myös Euroopan Horisontti -ohjelmasta myönnettävän tuen avulla investointeja resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin, kuten ennaltaehkäisyyn, suunnitteluvaihtoehtoihin, raaka-aineiden monipuolistamiseen ja innovatiivisiin kierrätysteknologioihin, kuten molekyylitason kierrätykseen ja kemialliseen kierrätykseen, sekä mekaanisen kierrätyksen kehittämiseen. Start-up-yritysten asiaan liittyvää innovaatiopotentiaalia olisi korostettava. Euroopan parlamentti kannattaa sellaisen materiaalikiertoa koskevan strategisen tutkimus- ja innovointiohjelman perustamista, jossa keskitytään erityisesti muoviin ja muovia sisältäviin materiaaleihin sekä pakkauksiin. Yksityisten investointien lisäämiseksi tarvitaan riittävää rahoitusta. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet voivat osaltaan nopeuttaa siirtymistä kiertotalouteen.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 b)  Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen on tärkeä väline ja ennakkoehto kestävämmän arvoketjun aikaansaamiseksi pakkausalalla. Siksi vaikuttaa suotavalta tukea unionin tutkimuksen ja kehityksen ohjelmavälineiden, kuten tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman (Horisontti 2020), rahoitusmekanismeja tulevaa muoveja koskevaa strategista tutkimus- ja innovointiohjelmaa silmällä pitäen.

 

(Tämä tarkistus olisi sisällytettävä tekstiin uutena johdanto-osan kappaleena. Tarkalla kohdalla ei ole suurta merkitystä.)

Perustelu

Tutkimus ja innovointi ovat kestävyyden kannalta keskeisiä tekijöitä. Niinpä pakkausalan tutkimukselle ja innovoinnille on osoitettava riittävästi tukea ja resursseja, jotta kyseisiä teollisuudenaloja voidaan tukea niiden pyrkiessä saavuttamaan muovistrategiassa asetetut tavoitteet.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja, ja siten edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Tämän direktiivin tavoitteena on vahvistaa unionin johtoasemaa tiettyjen muovituotteiden ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen kohdistuvien vaikutusten ehkäisemisessä ja merkittävässä vähentämisessä sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen vähentämällä kertakäyttötuotteiden kulutusta ja edistämällä kestäviä ja innovatiivisia liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja, ja siten edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’muovilla’ materiaalia, joka koostuu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta polymeeristä, johon on saatettu lisätä lisäaineita tai muita aineita ja joka soveltuu lopputuotteiden päärakenneosaksi, lukuun ottamatta luonnonpolymeerejä, joita ei ole kemiallisesti muunnettu;

1)  ’muovilla’ materiaalia, joka koostuu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta polymeeristä, johon on saatettu lisätä lisäaineita tai muita aineita ja joka on lopputuotteiden päärakenneosa, lukuun ottamatta luonnonpolymeerejä, joita ei ole kemiallisesti muunnettu, ja polymeerisiä pinnoitteita, maaleja, musteita ja liimoja, jotka eivät sovellu loppumateriaalien ja -tuotteiden päärakenneosaksi;

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  eurooppalaisessa UNI EN 13432 -standardissa ja pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa direktiivissä 94/62/EY tarkoitettu biohajoava ja kompostoituva biomuovi ja huomattavan paljon uusiutuvia raaka-aineita sisältävä muovi antavat mahdollisuuden optimoida orgaanisen jätteen käsittelyä, pienentää ympäristövaikutuksia ja edistää sellaisten järjestelmien kehittämistä, jotka tuottavat pitkän aikavälin hyötyjä tuotannosta ja kulutuksesta aina loppukäsittelyyn asti;

Perustelu

Nämä materiaalit tuotetaan erilaisilla tekniikoilla tärkkelyksestä, selluloosasta, kasviöljyistä ja niiden yhdistelmistä integroidussa tuotantoketjussa, joka noudattaa alueiden elvyttämiseen ja innovoiviin teollisuuslaitoksiin tähtäävää biotalousmallia.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b)  ’pinnoitteilla’ yhtä tai useampaa ei-itsekantavaa kerrosta, joka on valmistettu käyttämällä tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyä muovia ja jota käytetään materiaalin tai tarvikkeen käsittelyssä tarkoituksena antaa sille erityisiä ominaisuuksia tai parantaa sen teknistä suorituskykyä;

Perustelu

Tämän direktiivin soveltamiseksi ja jotta voidaan varmistaa yhteinen tulkinta jäsenvaltioissa ja EU:n sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, pinnoite olisi määriteltävä selkeästi muoviasetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) 2018/213 jo olevan määritelmän perusteella.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  ’erittäin kevyillä muovisilla kantokasseilla’ kevyitä muovisia kantokasseja, joiden paksuus on alle 15 mikronia;

Perustelu

Erittäin kevyet muoviset kantokassit olisi määritettävä ainoastaan paksuuden perusteella. Irtoelintarvikkeita varten on jo saatavilla vaihtoehtoja. Ei siis ole totta, että erittäin kevyitä kantokasseja tarvitaan hygieniasyistä tai irtoelintarvikkeiden pakkaamiseen. Siksi ei pidä viitata direktiivin 94/62/EY 3 artiklassa olevaan määritelmään.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla vähennetään merkittävästi liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta niiden alueella, viimeistään [kuuden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä].

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla vähennetään merkittävästi liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta niiden alueella, viimeistään [kuuden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä]. Jäsenvaltioiden on tehtävä sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien vaikutusten arviointi hyväksyäkseen tämän vähennyksen toteuttamista koskevia kansallisia suunnitelmia, joihin sisältyy määrällisiä vähennystavoitteita, asianomaisille aloille tarkoitettuja erityisiä kannustimia ja toteutettavia toimenpiteitä. Kansalliset suunnitelmat on toimitettava komissiolle, ja ne on tarvittaessa saatettava ajan tasalle. Komissio voi antaa suosituksia hyväksytyistä suunnitelmista.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua kansallisen kulutuksen vähentämistä koskevat tavoitteet, toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisille tuotteille vaihtoehtoisia uudelleenkäytettäviä tuotteita asetetaan myyntipaikassa loppukuluttajan saataville, sekä taloudelliset välineet, kuten sen varmistaminen, ettei kertakäyttöisiä muovituotteita tarjota loppukuluttajalle myyntipaikassa ilmaiseksi. Nämä toimenpiteet voivat vaihdella riippuen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden ympäristövaikutuksista.

Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua kansallisen kulutuksen vähentämistä koskevat tavoitteet, toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisille tuotteille vaihtoehtoisia uudelleenkäytettäviä tuotteita asetetaan myyntipaikassa loppukuluttajan saataville, rahoitus kiertotalouden mukaisten sovellusten tutkimukseen ja synergioiden luominen EU:n tutkimus- ja investointirahastojen kanssa sekä taloudelliset välineet, kuten sen varmistaminen, ettei kertakäyttöisiä muovituotteita tarjota loppukuluttajalle myyntipaikassa ilmaiseksi. Nämä toimenpiteet voivat vaihdella riippuen kansallisista erityispiirteistä ja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden ympäristövaikutuksista. Yritysten vapaaehtoisesti toteuttamat toimet ovat toivottavia, ne olisi asetettava etusijalle ja niitä olisi edistettävä.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tuotteessa oleva muovi.

Poistetaan.

Perustelu

Muovin sisältyminen tuotteeseen ei sinänsä ole oleellista tietoa. Muovi itsessään ei ole aine, joka pitäisi kieltää tai josta pitäisi varoittaa.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Hiilihapollisten juomien juomapakkaukset eivät kuulu tämän artiklan soveltamisalaan.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdan mukaisesti perustettujen järjestelmien osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen E osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien on huolehdittava kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista koostuvan jätteen keräyksen kustannuksista ja sitä seuraavista tuotteiden kuljetuksen ja käsittely kustannuksista, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat roskaantumisen puhdistamisesta ja kyseisiin tuotteisiin liittyvistä 10 artiklassa tarkoitetuista valistustoimenpiteistä.

Edellä 1 kohdan mukaisesti perustettujen järjestelmien osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen E osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien on huolehdittava kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista koostuvan jätteen keräyksen kustannuksista ja sitä seuraavista tuotteiden kuljetuksen ja käsittelyn kustannuksista direktiivin 2008/98/EY 8 ja 8 a artiklan mukaisesti, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat kyseisiin tuotteisiin liittyvistä 10 artiklassa tarkoitetuista valistustoimenpiteistä.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun kyseessä ovat kertakäyttöiset muovituotteet, jotka ovat pakkauksia, tässä kohdassa säädetyillä vaatimuksilla täydennetään direktiivissä 94/62/ETY ja direktiivissä 2008/98/EY säädettyjä laajennettua tuottajavastuuta koskevia järjestelmiä.

Kun kyseessä ovat kertakäyttöiset muovituotteet, jotka ovat pakkauksia, tässä kohdassa säädetyt vaatimukset eivät rajoita direktiivissä 94/62/ETY ja direktiivissä 2008/98/EY säädettyjä laajennetun tuottajavastuun järjestelmiä koskevien vaatimusten soveltamista.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio antaa 18 kuukauden kuluessa tämän direktiivin hyväksymisestä delegoituja säädöksiä [XXX] artiklan mukaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen laajennetun tuottajavastuun järjestelmien keskeisten osien määrittämiseksi tuotekohtaisesti. Keskeisiä osia ovat menetelmät, jotka koskevat vastuunjakoa, kustannusten laskemista ja muiden erityisten osien määrittämistä direktiivissä 2008/98/EY vahvistettujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Direktiivissä 94/62/ETY säädetyt vaatimukset olisi myös otettava huomioon soveltuvin osin.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvat laajennetun tuottajavastuun järjestelmät [18 kuukauden] kuluessa tämän artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun komission delegoidun säädöksen antamisesta.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Mitä tulee 3 kohdan mukaisesti perustettuihin järjestelmiin, jäsenvaltioiden on varmistettava, että muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajat huolehtivat muovia sisältävän kalastusvälinejätteen keräyksen kustannuksista, kun jäte on toimitettu asianmukaisiin sataman vastaanottolaitteita koskevan unionin lainsäädännön mukaisiin sataman vastaanottolaitteisiin tai muihin vastaaviin keräysjärjestelmiin, jotka jäävät sataman vastaanottolaitteita koskevan unionin lainsäädännön ulkopuolelle, sekä jätteen sen jälkeisen kuljetuksen ja käsittelyn kustannuksista sen jälkeen. Tuottajien on myös huolehdittava muovia sisältäviin kalastusvälineisiin liittyvistä 10 artiklassa tarkoitettujen valistustoimenpiteiden kustannuksista.

Mitä tulee 3 kohdan mukaisesti perustettuihin järjestelmiin, jäsenvaltioiden on varmistettava, että muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajat huolehtivat muovia sisältävän kalastusvälinejätteen keräyksen lisäkustannuksista, kun jäte on toimitettu asianmukaisiin sataman vastaanottolaitteita koskevan unionin lainsäädännön mukaisiin sataman vastaanottolaitteisiin tai muihin vastaaviin keräysjärjestelmiin, jotka jäävät sataman vastaanottolaitteita koskevan unionin lainsäädännön ulkopuolelle, sekä jätteen sen jälkeisen kuljetuksen ja käsittelyn kustannuksista. Tuottajien on myös huolehdittava muovia sisältäviin kalastusvälineisiin liittyvistä 10 artiklassa tarkoitettujen valistustoimenpiteiden kustannuksista.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2. Siirretään komissiolle tämän direktiivin voimaantulopäivästä [viiden vuoden] ajaksi [XXX] artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa [XXX] artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

5. Edellä olevan [XXX] artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta vuoteen 2025 mennessä kerätään erikseen liitteen F osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita määrä, joka vastaa painona 90 prosenttia kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan markkinoille tiettynä vuonna. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat muun muassa:

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta saavutetaan direktiivissä 2008/98/EY ja direktiivissä 94/62/EY asetetut muovien ja muovipakkauksien keräystavoitteet. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat muun muassa:

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  perustaa pantillisia palautusjärjestelmiä tai

a)  perustaa pantillisia palautusjärjestelmiä tai automatisoituja keräysjärjestelmiä, joissa otetaan huomioon paikalliset ja alueelliset olosuhteet, tai

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  asettaa erilliskeräystavoitteita asianmukaisia laajennettua tuottajavastuuta koskevia järjestelmiä varten.

b)  asettaa erilliskeräystavoitteita asianmukaisia laajennettua tuottajavastuuta koskevia järjestelmiä varten tai

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) toteuttaa mitä tahansa muita asianmukaisina pitämiään toimenpiteitä, kuten direktiivin 2008/98/EY liitteessä lueteltuja toimenpiteitä.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Euroopan komissio laatii ohjeistusta panttijärjestelmän perustamista koskevista vähimmäisvaatimuksista.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä tiedottaakseen liitteen B osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita käyttäville kuluttajille kyseisten tuotteiden markkinoille saattamisen rajoittamisen syistä ennen kyseisten rajoitusten voimaantuloa.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioita kehotetaan perustamaan järjestelmä kuluttajien kannustamiseksi ja seuraamusten langettamiseksi vääristä toimintatavoista.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Toimenpiteiden koordinointi

Toimenpiteiden koordinointi jäsenvaltioiden kesken

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Toimenpiteiden koordinointi kansainvälisellä tasolla

 

Komissio pyrkii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa koordinoimaan toimenpiteitä, joilla vähennetään tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön ja tuetaan siirtymistä kestäviin talousmalleihin kansainvälisellä tasolla.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee arvioinnin tästä direktiivistä viimeistään [kuuden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä]. Kyseisen arvioinnin perustana on oltava 13 artiklan mukaisesti saatavilla olevat tiedot. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle arviointia ja 2 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laadintaa varten tarvittavat lisätiedot.

1.  Komissio tekee arvioinnin tästä direktiivistä viimeistään [neljän vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä]. Kyseisen arvioinnin perustana on oltava 13 artiklan mukaisesti saatavilla olevat tiedot. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle arviointia ja 2 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laadintaa varten tarvittavat lisätiedot.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  onko tiede ja tekniikka kehittynyt riittävästi ja onko laadittu muovien biohajoavuudesta meriympäristössä kriteereitä tai normeja, joita sovelletaan tämän direktiivin soveltamisalaan sisältyviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin ja niitä korvaaviin kertakäyttöisiin tuotteisiin sen määrittämiseksi, minkä tuotteiden markkinoille saattamista ei mahdollisesti enää tarvitsee rajoittaa.

c)  onko tiede ja tekniikka kehittynyt riittävästi ja onko laadittu muovien biohajoavuudesta meriympäristössä kriteereitä tai eurooppalainen standardi, joita sovelletaan tämän direktiivin soveltamisalaan sisältyviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin ja niitä korvaaviin kertakäyttöisiin tuotteisiin sen määrittämiseksi, minkä tuotteiden kulutusta ei enää tarvitsee vähentää.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on sovellettava tämän direktiivin voimaantulohetkellä voimassa olevan komission antaman pk-yrityksen määritelmän mukaisesti yksilöityihin mikroyrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 5 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä ... päivästä ...kuuta ... [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja 6 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä ... päivästä ...kuuta ... [neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun yhdenmukaistetun standardin voimaantulosta].

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 8 artiklan 1 ja 2 kohdan noudattamisen edellyttämät laajennetun tuottajavastuun järjestelmät mainitun artiklan säännösten mukaisesti.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – A osa – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kosteuspyyhkeet eli henkilökohtaiseen hygieniaan taikka kotitalouksien tai teollisuuden käyttöön tarkoitetut esikostutetut pyyhkeet

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – A osa – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Juomapullot

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – B osa

Komission teksti

Tarkistus

B  Markkinoille saattamisen rajoituksia koskevan 5 artiklan soveltamisalaan kuuluvat kertakäyttöiset muovituotteet

Poistetaan.

— Vanupuikot, lukuun ottamatta näytteiden ottamiseen käytettäviä vanupuikkoja, jotka on tarkoitettu ja joita käytetään lääkinnällisiin tarkoituksiin

 

— Ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat, syömäpuikot)

 

— Lautaset

 

— Pillit, lukuun ottamatta pillejä, jotka on tarkoitettu ja joita käytetään lääkinnällisiin tarkoituksiin

 

— Juomien sekoitustikut

 

— Ilmapalloihin kiinnitettävät ja niitä tukevat varret, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teolliseen tai muuhun ammattimaiseen käyttöön ja joita ei jaeta kuluttajille, mukaan lukien kyseisten varsien mekanismit

 

Perustelu

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tällaisia rajoituksia tulee soveltaa ainoastaan viimeisenä keinona. Komission tulisi ensisijaisesti huolehtia jätteen keräämisestä ja asianmukaisesta käsittelystä sopivimpana keinona roskaantumisen estämiseksi. Myöskään IIA:ssa ei ole säädetty tai julkisissa kuulemisissa otettu huomioon esitettäviä rajoituksia.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – D osa – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  Ilmapallot, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teollisiin tai muihin ammattimaisiin käyttötarkoituksiin ja sovelluksiin ja joita ei jaeta kuluttajille

Poistetaan.

Perustelu

Ks. 7 artikla.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – D osa – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kertakäyttövaipat

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – F osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– Kertakäyttövaipat

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

11.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Barbara Kappel

25.6.2018

Valiokuntakäsittely

3.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

12

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Tilly Metz, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Markus Pieper, Pavel Telička

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bernd Kölmel

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

27

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Markus Pieper, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

12

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Françoise Grossetête

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

6

0

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Massimiliano Salini

S&D

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (3.10.2018)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä

(COM(2018)0340 – C8‑0218/2018 – 2018/0172(COD))

Esittelijä: Bronis Ropė

LYHYET PERUSTELUT

Direktiivin 1 artiklassa esitetty tavoite on ”ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen”.

Sen vuoksi maatalousvaliokunnassa katsottiin tärkeäksi korostaa lausunnossa tällaisia maatalouden yhteydessä esiintyviä muovisaasteita, vaikka ne ovat akuutti aihe lähinnä paikallisella tai alueellisella tasolla. Komission ehdotus vähentää kertakäyttöisiä muovituotteita perustuu vaikutustenarviointiin, jossa otetaan huomioon merien roskaantumiseen EU:n tasolla keskimäärin eniten vaikuttavat muovisaasteet, ja tätä vaikutustenarviointia on erityisesti korostettu komission ehdotuksen laadinnassa.

On kuitenkin tarpeen täsmentää, että pelloille tai maatalouden ekosysteemiin päätyvä muovi voi tulla eläinten syömäksi tai siirtyä veden ekosysteemiin ja lopulta mereen. Vastaavasti kaikki, mikä päätyy maaperään, murenee tai hajoaa lopulta maaperän eliöiden vaikutuksesta pienemmiksi paloiksi, esimerkiksi mikromuoveiksi, ja päätyy maaveteen, mistä se saattaa jatkaa makean veden ekosysteemeihin ja edelleen meriympäristöön. Tätä toista reittiä ei oteta huomioon meriympäristön roskaantumiseen ja suurempiin esineisiin keskittyvässä vaikutustenarvioinnissa.

Lisäksi on tiettyjä paikallisella tai alueellisella tasolla yleisiä muovisaasteita, jotka liittyvät tietynlaiseen maankäyttöön, johon kuuluu maatalousmuovin käyttö. Niistä aiheutuvia ongelmia voivat pahentaa paikalliset käytännöt ja infrastruktuuri, kuten se, että monilla viljelijöillä tai tuottajilla on vaikeuksia saada käytetyt muovikatteet kierrätettyä tai ettei likaantuneita muovikatteita hyväksytä kierrätykseen.

Lopuksi on mainittava, että komission ehdotusluonnoksen lähestymistapa mahdollistaa kuluttajien eli tässä tapauksessa viljelijöiden ja muiden käyttäjien tietoisuutta lisäävät toimenpiteet, kuten tiedottamisen maatalousmuovien hävittämisestä ja kierrättämisestä, merkitsemisvaatimuksista ja laajennetusta muovintuottajan vastuusta. Tällaiset toimenpiteet eivät välttämättä aiheuta kohtuutonta tai kallista lisätaakkaa viljelijöille.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottaa huomioon 16 päivänä tammikuuta 2018 annetun komission tiedonannon EU:n strategiasta muoveista kiertotaloudessa (COM(2018)0028),

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Muovin erinomaisen käyttökelpoisuuden ja siitä aiheutuvien suhteellisen edullisten kustannusten vuoksi se on läsnä kaikkialla jokapäiväisessä elämässä. Muovia käytetään yhä enemmän lyhytikäisissä sovelluksissa, joita ei ole suunniteltu uudelleenkäyttöä tai kustannustehokasta kierrätystä varten, ja tämän myötä tuotanto- ja kulutusmalleista on tullut yhä tehottomampia ja lineaarisempia. Tämän vuoksi komissio totesi muovia koskevassa EU:n strategiassa32 kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman33 yhteydessä, että koko ajan lisääntyvään muovijätteeseen ja sen päätymiseen ympäristöön, erityisesti meriympäristöön, on puututtava, jotta muoveille voidaan saada aikaan todellinen kiertotalouden mukainen elinkaari.

(1)  Muovin vakiintuneen ja varman saatavuuden sekä suhteellisen edullisten kustannusten vuoksi se on läsnä kaikkialla jokapäiväisessä elämässä. Muovia käytetään yhä enemmän lyhytikäisissä sovelluksissa, joita ei ole suunniteltu uudelleenkäyttöä tai kustannustehokasta kierrätystä varten, ja tämän myötä tuotanto- ja kulutusmalleista on tullut yhä tehottomampia ja lineaarisempia. Tämän vuoksi komissio totesi muovia koskevassa EU:n strategiassa32 kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman33 yhteydessä, että koko ajan lisääntyvään muovijätteeseen ja sen päätymiseen ympäristöön, erityisesti niihin jätteisiin, jotka vaikuttavat kielteisesti meriympäristöön, vaikka ne olisivat peräisin mereltä, on puututtava, jotta muoveille voidaan saada aikaan todellinen kiertotalouden mukainen elinkaari.

__________________

__________________

32 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015)0614 final).

32 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015)0614 final).

33 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)28 final).

33 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)28 final).

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Merten roskaantuminen on luonteeltaan rajat ylittävää ja se tunnustetaan maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. Merten roskaantumisen vähentäminen on tärkeää YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 saavuttamiseksi. Sen mukaan on säilytettävä meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistettävä niiden kestävää käyttöä36. Unionin on tehtävä osansa merten roskaantumisen vähentämiseksi ja sen on pyrittävä olemaan maailmanlaajuinen esikuva. Tässä yhteydessä unioni toimii yhteistyökumppaneidensa kanssa monilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten G20, G7 ja Yhdistyneet kansakunnat, yhteisten toimien edistämiseksi. Tämä aloite on osa tähän liittyviä unionin toimia.

(3)  Merten roskaantuminen on luonteeltaan rajat ylittävää ja se tunnustetaan maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. Yhä suurempia määriä jätteitä pääsee meriin kaikkialla maailmassa heikentäen ekosysteemien terveyttä ja tappaen eläimiä. Merten roskaantumisen vähentäminen on tärkeää YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 saavuttamiseksi. Sen mukaan on säilytettävä meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistettävä niiden kestävää käyttöä36. Unionin on tehtävä osansa merten roskaantumisen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi ja sitä koskevan tehokkaamman jätehuollon järjestämiseksi ja pyrittävä olemaan maailmanlaajuinen esikuva. Tässä yhteydessä unioni toimii yhteistyökumppaneidensa kanssa monilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten G20, G7 ja Yhdistyneet kansakunnat, yhteisten toimien edistämiseksi. Tämä aloite on osa tähän liittyviä unionin toimia.

_________________

_________________

36. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.

36. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

  Monenkeskisten sopimusten37 ja unionin jätelainsäädännön38 mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava ympäristöä suojeleva jätehuolto, jotta ehkäistään ja vähennetään merten roskaantumista sekä merellä että maalla sijaitsevista lähteistä. Unionin vesilainsäädännön39 mukaisesti jäsenvaltioiden on myös puututtava merten roskaantumiseen, kun se heikentää niille kuuluvien merivesien hyvän tilan saavuttamista. Tämä edistää myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 saavuttamista.

(4)  Monenkeskisten sopimusten37 ja unionin jätelainsäädännön38 mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava ympäristöä suojeleva jätehuolto, jotta ehkäistään ja vähennetään merten roskaantumista sekä merellä että maalla sijaitsevista lähteistä. Unionin vesilainsäädännön39 mukaisesti jäsenvaltioiden on myös puututtava merten roskaantumiseen sen varmistamiseksi, ettei meriin päätyvän roskan määrä ja muut ominaisuudet vahingoita merivesiä. Tämä edistää myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 saavuttamista.

__________________

__________________

37 Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus (UNCLOS), vuonna 1972 tehty yleissopimus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä (Lontoon yleissopimus) ja siihen vuonna 1996 liitetty pöytäkirja (Lontoon pöytäkirja), aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (MARPOL) liite V, vaarallisten jätteiden maanrajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus.

37 Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus (UNCLOS), vuonna 1972 tehty yleissopimus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä (Lontoon yleissopimus) ja siihen vuonna 1996 liitetty pöytäkirja (Lontoon pöytäkirja), aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (MARPOL) liite V, vaarallisten jätteiden maanrajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus.

38 Direktiivi 2008/98/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa (EYVL L 332, 28.12.2000, s. 81).

38 Direktiivi 2008/98/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa (EYVL L 332, 28.12.2000, s. 81).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EUVL L 327, 22.12.2000, s. 1). ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EUVL L 327, 22.12.2000, s. 1). ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Rannoilla tehtyjen roskien laskentojen perusteella 80–85 prosenttia merten roskaantumisesta unionissa aiheutuu muovista. Tästä kertakäyttöisten muovituotteiden osuus on 50 prosenttia ja kalastukseen liittyvien tuotteiden 27 prosenttia. Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluu hyvin erilaisia yleisesti käytettyjä nopeakiertoisia kulutustavaroita, jotka hävitetään sen jälkeen, kun niitä on käytetty kerran niiden suunniteltua tarkoitusta varten. Niitä kierrätetään harvoin ja ne aiheuttavat helposti roskaantumista. Merkittävää osaa markkinoille saatetuista kalastusvälineistä ei kerätä käsittelyä varten. Kertakäyttöiset muovituotteet ja muovia sisältävät kalastusvälineet ovat sen vuoksi erityisen vakava ongelma merten roskaantumisen kannalta. Ne muodostavat merkittävän riskin merien ekosysteemeille, biologiselle monimuotoisuudelle ja ihmisten terveydelle ja aiheuttavat haittaa muun muassa matkailulle, kalastukselle ja meriliikenteelle.

(5)  Rannoilla tehtyjen roskien laskentojen perusteella 80–85 prosenttia merten roskaantumisesta unionissa aiheutuu muovista. Tästä kertakäyttöisten muovituotteiden osuus on 50 prosenttia ja kalastukseen liittyvien tuotteiden 27 prosenttia. Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluu hyvin erilaisia yleisesti käytettyjä nopeakiertoisia kulutustavaroita, jotka hylätään sen jälkeen, kun niitä on käytetty kerran niiden suunniteltua tarkoitusta varten. Niitä käsitellään harvoin asianmukaisesti, koska ei ole olemassa toimivia uudelleenkäyttö- tai kierrätysjärjestelmiä, ja siksi ne aiheuttavat roskaantumista. Merkittävää osaa markkinoille saatetuista kalastusvälineistä ei kerätä käsittelyä varten. Kertakäyttöiset muovituotteet ja muovia sisältävät kalastusvälineet ovat sen vuoksi erityisen vakava ongelma, sillä ne lisäävät merten roskaantumista ja aiheuttavat merkittävää riskiä eläinten terveydelle ja siten merien ekosysteemeille maailmanlaajuisesti ja merien biologiselle monimuotoisuudelle, koska niillä on potentiaalisia toksisia vaikutuksia organismeihin ja ne saattavat olla kasvualustoina taudinaiheuttajille. Ne voivat vahingoittaa myös ihmisten terveyttä ja aiheuttaa haittaa muun muassa matkailulle, kalastukselle ja meriliikenteelle, huolimatta muovin käyttöä elintarvikepakkauksissa koskevasta voimassa olevasta EU:n lainsäädännöstä.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  EU:n olisi omaksuttava kokonaisvaltainen lähestymistapa mikromuoviongelmaan ja kannustettava kaikkia tuottajia rajoittamaan primaarimikromuoveja tuotteissaan ja rajoittamaan tiukasti sekundaarisia mikromuoveja synnyttävien tuotteiden päätymistä maaperään ja makeaan veteen ja siten lopulta merien ekosysteemeihin.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta toimet voitaisiin keskittää sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän direktiivin olisi katettava ainoastaan yleisimmin löydetyt kertakäyttöiset muovituotteet, joiden osuuden arvioidaan olevan noin 86 prosenttia unionin rannoilla tehdyissä laskennoissa löydetyistä kertakäyttöisistä muovituotteista.

(7)  Jotta toimet voitaisiin keskittää sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän direktiivin olisi katettava ainoastaan yleisimmin löydettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden luokat, jotka on lueteltu liitteessä ja joiden osuuden arvioidaan olevan noin 86 prosenttia rannoilla ja rannikkovesillä tehdyissä laskennoissa löydetyistä kertakäyttöisistä muovituotteista, kalastusvälineistä, jotka aiheuttavat huomattavan vahingollista merten roskaantumista, sekä yleisimmin käytetyt maatalousmuovituotteet unionissa.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Muovisaasteen lähteet vaihtelevat huomattavasti alueiden välillä. Tietyillä alueilla jotkin muovituotteet roskaavat meriä erityisen paljon, kuten meristrategiadirektiivin puitteissa tehdyssä seurannassa ja kansalaisyhteiskunnan toteuttamassa seurannassa on käynyt ilmi. Tällaisilla alueilla jäsenvaltioita olisi vaadittava toteuttamaan erityistoimenpiteitä, joilla puututaan kansallisesti tai paikallisesti merkittäviin muovisaasteiden lähteisiin. Esimerkiksi maataloudessa, kalastuksessa ja muussa ulkona tapahtuvassa taloudellisessa toiminnassa käytetyillä muoveilla on yhteys myös maa-alueiden saastumiseen, mataliin kierrätysasteisiin ja epäasianmukaiseen loppukäsittelyyn. Erityisesti paikalliset taloudelliset tai olemassa olevaan infrastruktuuriin liittyvät tekijät saattavat estää tällaisten muovien keräämisen ja kierrättämisen. Tällaiset muovit ja erityisesti maatalousmuovit olisi hyväksyttävä kierrätys- tai hävityslaitoksiin ilman tarpeettomia esteitä ja ne olisi suunniteltava paremmin kierrätykseen ja loppusijoitukseen soveltuviksi. Jäsenvaltioiden olisi vaihdettava hyviä käytäntöjä muovien kierrätysjärjestelmien tehokkuuden ja toimivuuden parantamiseksi ja alun alkaen jätteiden määrän vähentämiseksi, mikä tällä hetkellä lisää viljelijöille aiheutuvia kustannuksia.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)   Lisäksi suurten muoviesineiden aiheuttamalla maa-alueiden saastumisella ja maaperän pilaantumisella ja niistä peräisin olevilla palasilla tai mikromuoveilla voi olla huomattavaa paikallista tai alueellista merkitystä. Pakallisella tasolla tämä saattaa olla merkittävää johtuen muovien intensiiviestä käytöstä maataloudessa. Muovijätteen aiheuttamien ympäristövaikutusten sekä ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi olisi tutkittava perusteellisesti maatalousmaalta peräisin olevan muovin aiheuttamaa saastumista.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 c)  Vaikka maatalousmuovituotteiden prosenttiosuus käytetyn muovin ja tuotetun muovijätteen kokonaismäärästä on pieni, niiden käyttö on maantieteellisesti keskittynyttä. Lisäksi maatalousmuovituotteiden luokissa koostumus on hyvin homogeeninen, minkä vuoksi jätevirta on kierrättäjän kannalta arvokasta. Tällä hetkellä suuri osa maatalousmuovista haudataan maaperään, poltetaan pelloilla tai jätetään pelloille tai päätyy kaatopaikalle. Tähän liittyy välitön uhka, että maaperä saastuu peruuttamattomasti, maaperän laatu heikkenee ja tuotettujen elintarvikkeiden turvallisuus vaarantuu. Polttamisessa vapautuu haitallisia aineita, myös aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä tai syöpää aiheuttavia ominaisuuksia. Näin ollen tämän direktiivin olisi katettava kussakin jäsenvaltiossa yleisimmät kertakäyttöiset maatalousmuovituotteet.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Kertakäyttöisiä muovituotteita voidaan valmistaa monesta erilaisesta muovista. Muovit määritellään yleensä polymeerimateriaaleiksi, joihin on voitu lisätä lisäaineita. Tämä määritelmä kattaisi kuitenkin joitakin luonnonpolymeerejä. Sen ei kuitenkaan tulisi kattaa muuntamattomia luonnonpolymeerejä, koska niitä esiintyy luontaisesti ympäristössä. Tämän vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200643 3 artiklan 5 kohdassa esitettyä polymeerin määritelmää olisi mukautettava ja tämän direktiivin tarkoituksia varten olisi otettava käyttöön erillinen määritelmä. Muoveja, jotka on valmistettu käyttäen muunnettuja luonnonpolymeerejä, tai muovit, jotka on valmistettu biopohjaisista, fossiilisista tai synteettisistä lähtöaineista, ei esiinny luontaisesti ja niitä olisi sen vuoksi käsiteltävä tässä direktiivissä. Muovien mukautetun määritelmän olisi sen vuoksi katettava polymeeripohjaiset kumituotteet ja biopohjaiset ja biohajoavat muovit riippumatta siitä, onko ne saatu biomassasta ja/tai onko niiden tarkoitettu hajoavan biologisesti ajan myötä. Tietyt polymeerimateriaalit eivät voi toimia pääasiallisena rakenteellisena osana loppumateriaaleissa ja -tuotteissa, kuten polymeerisissä pinnoitteissa, maaleissa, musteissa ja liimoissa. Näitä materiaaleja ei tulisi käsitellä tässä direktiivissä eikä niiden sen vuoksi tulisi kuulua määritelmän soveltamisalaan.

(8)  Kertakäyttöisiä muovituotteita voidaan valmistaa monesta erilaisesta muovista. Muovit määritellään yleensä polymeerimateriaaleiksi, joihin on voitu lisätä lisäaineita. Tämä määritelmä kattaisi kuitenkin joitakin luonnonpolymeerejä. Sen ei kuitenkaan tulisi kattaa muuntamattomia luonnonpolymeerejä, koska niitä esiintyy luontaisesti ympäristössä. Tämän vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200643 3 artiklan 5 kohdassa esitettyä polymeerin määritelmää olisi mukautettava ja tämän direktiivin tarkoituksia varten olisi otettava käyttöön erillinen määritelmä. Muoveja, jotka on valmistettu käyttäen muunnettuja luonnonpolymeerejä, tai muovit, jotka on valmistettu biopohjaisista, fossiilisista tai synteettisistä lähtöaineista, ei esiinny luontaisesti ja niitä olisi sen vuoksi käsiteltävä tässä direktiivissä. Muovien mukautetun määritelmän olisi sen vuoksi katettava polymeeripohjaiset kumituotteet ja biopohjaiset ja biohajoavat muovit riippumatta siitä, onko ne saatu biomassasta ja/tai onko niiden tarkoitettu hajoavan biologisesti ajan myötä. Tietyt polymeerimateriaalit eivät voi toimia pääasiallisena rakenteellisena osana loppumateriaaleissa ja -tuotteissa, kuten polymeerisissä pinnoitteissa, päällysteissä tai kerroksissa, maaleissa, musteissa ja liimoissa. Näitä materiaaleja ei tulisi käsitellä tässä direktiivissä eikä niiden sen vuoksi tulisi kuulua määritelmän soveltamisalaan.

_________________

_________________

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

Perustelu

Polymeerisillä pinnoitteilla, päällysteillä ja kerroksilla on hygieniaan ja elintarviketurvallisuuteen liittyviä toiminnallisuuksia monesta materiaalista koostuvissa monikerroksisissa tarvikkeissa. Ne eivät pysty toimimaan lopullisten materiaalien tai tarvikkeiden päärakenneosana ilman muita materiaaleja, eikä niitä voi käyttää päärakenneosana ilman muita materiaaleja. Käsitteen ”muovi” tulkinta tässä direktiivissä olisi yhdenmukaistettava asetuksessa (EU) N:o 10/2011 vahvistetun määritelmän kanssa.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Jotta voidaan siirtyä pois fossiilipohjaisesta taloudesta ja ottaa huomioon ilmastonäkökulma, biopohjaiset muovituotteet ovat kestävämpi vaihtoehto fossiilipohjaisille muoveille. Tämä vastaa myös kiertotalouden, biotalousstrategian ja muovistrategian tavoitteita. Näin ollen olisi edistettävä kannustimia, joiden avulla pyritään korvaamaan fossiilipohjaiset materiaalit biopohjaisilla materiaaleilla. Komission olisi harkittava korvaamista koskevien kannustimien sisällyttämistä tuleviin toimintapoliittisiin ehdotuksiin ja esimerkiksi sisällyttämään julkisia hankintoja koskevan direktiivin (direktiivi 2014/24/EU) tarkistukseen muoveja koskevia kriteerejä, jotka perustuvat muovien koostumukseen, kierrätettävyyteen ja haitallisuuteen.

Perustelu

Asetuksessa ei nykyisellään käsitellä biohajoavien muovien tilannetta selkeästi. Biopohjaisten materiaalien edut muovien tuotannossa olisi tunnustettava ja niitä olisi edistettävä. Biopohjaisilla materiaaleilla on erityisesti myönteisiä vaikutuksia polymeeripohjaisten muovien kestävämpänä vaihtoehtona, ja ne auttavat vähentämään riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jotta voidaan selkeästi määrittää tämän direktiivin soveltamisala, olisi määriteltävä termi ’kertakäyttöinen muovituote’. Määritelmän ei tulisi kattaa markkinoille saatettavia muovituotteita, jotka on suunniteltu ja tehty kestämään elinkaarensa aikana useita käyttökertoja ja jotka täytetään tai joita käytetään uudelleen niiden alkuperäisessä tarkoituksessa.

(9)  Jotta voidaan selkeästi määrittää tämän direktiivin soveltamisala, olisi määriteltävä termi ’kertakäyttöinen muovituote’ tuotteeksi, joka on suunniteltu ja saatettu markkinoille vain kerran ja lyhyen aikaa käytettäväksi. Määritelmän ei tulisi kattaa markkinoille saatettavia muovituotteita, jotka on suunniteltu ja tehty kestämään elinkaarensa aikana useita käyttökertoja ja jotka täytetään tai joita käytetään uudelleen niiden alkuperäisessä tarkoituksessa.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Tuotteiden ja materiaalien arvon säilyminen mahdollisimman pitkään ja jätteiden syntymisen vähentäminen voisivat tehdä EU:n taloudesta kilpailukykyisemmän ja kestävämmän, ja samalla myös arvokkaisiin luonnonvaroihin ja ympäristöön kohdistuva paine laskisi.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Kertakäyttöisiin muovituotteisiin olisi puututtava yhdellä tai usealla toimenpiteellä riippuen useista tekijöistä, kuten käytettävissä olevat sopivat ja kestävämmät vaihtoehdot, mahdollisuus muuttaa kulutusmalleja sekä se, miten laajasti voimassa oleva unionin lainsäädäntö kattaa ne.

(10)  Kertakäyttöisiin muovituotteisiin on puututtava yhdellä tai usealla toimenpiteellä riippuen useista tekijöistä, kuten käytettävissä olevat sopivat ja kestävämmät vaihtoehdot, mahdollisuus muuttaa kulutusmalleja sekä se, miten laajasti voimassa oleva unionin lainsäädäntö kattaa ne, ottaen huomioon myös vaihtoehtoisten materiaalien valinnan ympäristö- ja talousvaikutukset erityisesti maataloudessa.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään korostamaan mahdollisia vaikutuksia, joita maatalous- ja biohajoavien tuotteiden käytöllä on vaihtoehtoisina raaka-aineina.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Muita kertakäyttöisiä muovituotteita varten on helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jotka ovat myös kohtuuhintaisia. Jotta voidaan rajoittaa näiden tuotteiden haitallisia vaikutuksia ympäristöön, jäsenvaltiot olisi velvoitettava kieltämään niiden saattaminen markkinoille unionissa. Näin edistettäisiin helposti saatavilla olevien ja kestävämpien vaihtoehtojen käyttöä sekä innovatiivisia ratkaisuja kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja, uudelleenkäytön vaihtoehtoja ja materiaalien korvaamista.

(12)  Muita kertakäyttöisiä muovituotteita varten on helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jotka ovat myös kohtuuhintaisia. Jotta voidaan rajoittaa näiden tuotteiden haitallisia vaikutuksia ympäristöön, jäsenvaltiot olisi velvoitettava kieltämään niiden saattaminen markkinoille unionissa. Tämän olisi muiden erityisten muovityyppien ohella katettava oxo-hajoava muovi, joka ei varmuudella hajoa biologisesti ja jonka ympäristöhyödyistä ei sen vuoksi ole näyttöä. Näin edistettäisiin helposti saatavilla olevien ja kestävämpien vaihtoehtojen käyttöä sekä innovatiivisia ratkaisuja kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja, uudelleenkäyttöä, kompostoituvia vaihtoehtoja ja materiaalien korvaamista.

Perustelu

Maatalousmaan kannalta esimerkiksi maankatekalvot voivat olla oxo-hajoavia ja saastuttaa maaperää, vaikka niiden väitetään hajoavan turvallisesti.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Direktiivin 94/62/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2015/720, 20 a artiklan 3 kohdassa säädetään, että komissio arvioi toukokuuhun 2017 mennessä elinkaaren vaikutustenarvioinnin perusteella sellaisia toimenpiteitä koskevaa lainsäädäntöä, joilla vähennetään kevyiden muovisten kantokassien kulutusta. Komissio ei ole vielä tehnyt tätä arviointia. Koska kevyet muoviset kantokassit aiheuttavat helposti roskaantumista, on otettava käyttöön toimenpiteitä, joilla rajoitetaan niiden saattamista markkinoille [vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta].

Perustelu

Direktiivissä (EU) 2015/720 olevan 20 a artiklan 3 kohdassa vaaditaan komissiota antamaan 27 päivään toukokuuta 2017 mennessä kertomus siitä, mitä vaikutuksia on eri vaihtoehdoilla kevyiden muovisten kantokassien vähentämiseksi niiden elinkaaren aikana, ja esittämään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus. Komissio ei ole kuitenkaan noudattanut tätä määräaikaa. Tästä syystä ja kallisarvoisen ajan hukkaamisen välttämiseksi tulevassa direktiivissä olisi käsiteltävä myös kevyitä muovisia kantokasseja koskevaa ongelmaa ja kiellettävä ne markkinoilla.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 b)  Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien muovituotteiden korvaamisessa muilla tuotteilla tai niiden käytön rajoittamisessa on tarpeen noudattaa asianmukaista siirtymäaikaa, jotta ei vaaranneta vaihtoehtoiseksi määritellyn uuden tuotteen tuotannon ja markkinoille saattamisen taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä kestävyyttä, etenkin, jos tällä on mahdollisesti kielteisiä vaikutuksia tuotteen valmistamiseen tarvittavan raaka-aineen löytämiseen ja viljelyyn.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään korostamaan mahdollisia vaikutuksia, joita maatalous- ja biohajoavien tuotteiden käytöllä on vaihtoehtoisina raaka-aineina.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 c)  Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä luettelon, jossa määritellään tarkat kriteerit, joiden avulla voidaan arvioida, täyttävätkö mainitut vaihtoehdot kertakäyttöisten muovituotteiden tällä hetkellä täyttämät vaatimukset, ovatko ne nykyisen jätelainsäädännön mukaisia ja lisäävätkö ne todella kestävyyttä.

Perustelu

On tutkittava, voivatko mainitut vaihtoehdot todella täyttää kaikki kertakäyttöisiltä muovituotteilta – erityisesti elintarvikkeiden ja juomien kanssa kosketuksissa olevilta tuotteilta – tällä hetkellä edellytetyt vaatimukset ja ovatko ne edelleen kestävämpiä. Näitä vaihtoehtoja olisi arvioita erillisten kriteerien lisäksi myös ottamalla huomioon asiaankuuluva lainsäädäntö, kuten elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien hyväksyminen, REACH-asetus ja kierrätettävyys (jätedirektiivi ja pakkauksia ja pakkausjätteitä koskeva direktiivi).

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tietyt kertakäyttöiset muovituotteet päätyvät ympäristöön viemäreiden kautta epäasianmukaisen hävittämisen tuloksena tai pääsevät muuten ympäristöön epäasiallisella tavalla. Tämän vuoksi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joita hävitetään usein viemärien kautta tai muuten epäasianmukaisesti, olisi sovellettava merkintävaatimuksia. Merkinnöissä olisi annettava kuluttajille tiedot asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista, vältettävistä jätehuoltovaihtoehdoista ja/tai epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvan roskaantumisen negatiivisista ympäristövaikutuksista. Komissiolle olisi siirrettävä valta vahvistaa yhdenmukaistettu muoto merkintöjä varten ja niin tehdessään komission olisi tarvittaessa testattava kuluttajien edustavien ryhmien kanssa sitä, miten kuluttajat ymmärtävät ehdotetun merkinnän, jotta varmistetaan, että se on toimiva ja ymmärrettävä.

(14)  Tietyt kertakäyttöiset muovituotteet päätyvät ympäristöön viemäreiden kautta epäasianmukaisen hävittämisen tuloksena tai pääsevät muuten ympäristöön epäasiallisella tavalla. Tämän vuoksi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joita hävitetään usein viemärien kautta tai muuten epäasianmukaisesti, olisi sovellettava merkintävaatimuksia. Merkinnöissä olisi annettava kuluttajille tiedot asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista, vältettävistä jätehuoltovaihtoehdoista ja/tai epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvan roskaantumisen negatiivisista ympäristövaikutuksista. Merkinnöillä tulisi kuitenkin valistaa kuluttajia muovijätteiden ympäristölle aiheuttamista uhkista. Komissiolle olisi siirrettävä valta vahvistaa yhdenmukaistettu muoto merkintöjä varten ja niin tehdessään komission olisi tarvittaessa testattava kuluttajien edustavien ryhmien kanssa sitä, miten kuluttajat ymmärtävät ehdotetun merkinnän, jotta varmistetaan, että se on toimiva ja ymmärrettävä.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Erityisesti muoveista johtuva merten roskaantuminen vaikuttaa muita enemmän syrjäisimpiin alueisiin, joilla ei ole kierrätysmahdollisuuksia, kun ne joutuvat käsittelemään valtavia määriä mereltä kulkeutuneita ja omasta kulutuksesta peräisin olevia muoveja, joten olisi perustettava EU:n rahasto, jolla syrjäisimpiä alueita autetaan puhdistamaan merialueitaan ja myös ehkäisemään muovien käyttöä.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että jätteen erilliskeräystä koskevaa velvoitetta noudatetaan entistä paremmin, myös maatalousmuovijätteen osalta. Niiden olisi myös harkittava muovijätteen käsittelyä koskevien ehtojen sisällyttämistä asetuksen [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] liitteeseen III.

Perustelu

Vastaavia vaatimuksia sisältyy jätehuoltolainsäädäntöön (”Waste Management Regulations”), joka annettiin Englannissa ja Walesissa vuonna 2006 ja Skotlannissa vuonna 2005. Lainsäädännöllä jätehuollon valvonta laajennettiin maatalouteen. Yksi suurista muutoksista oli, että sillä lopetettiin maatalousmuovien polttaminen ja hautaaminen. Maatilamuoveja ovat esimerkiksi paalinaru, paalimuovi, spraypurkit sekä lannoite- ja siemensäkit. Viljelijöitä vaaditaan myös käyttämään valtuutettua ja hyvämaineista jätehuoltoyritystä muovin ja muun jätteen keräämiseen ja kierrätykseen.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 c)  YMP:n strategisissa suunnitelmissa olisi käsiteltävä maatalousmuoveja koskevaa ongelmaa, ja komission olisi tarvittaessa otettava käyttöön muovijätteeseen sovellettava maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskeva vaatimus uutena osana vahvempaa ehdollisuutta väliarvioinnissa vuoteen 2023 mennessä. Viljelijöihin sovellettaisiin uutta täydentäviä ehtoja koskevaa vaatimusta, jonka mukaan heidän on käytettävä valtuutettua jätehuoltoyritystä muovin keräämiseen ja kierrätykseen ja osoitettava, että muovijäte on käsitelty asianmukaisesti.

Perustelu

Vastaavia vaatimuksia sisältyy jätehuoltolainsäädäntöön (”Waste Management Regulations”), joka annettiin Englannissa ja Walesissa vuonna 2006 ja Skotlannissa vuonna 2005. Lainsäädännöllä jätehuollon valvonta laajennettiin maatalouteen. Yksi suurista muutoksista oli, että sillä lopetettiin maatalousmuovien polttaminen ja hautaaminen. Maatilamuoveja ovat esimerkiksi paalinaru, paalimuovi, spraypurkit sekä lannoite- ja siemensäkit. Viljelijöitä vaaditaan myös käyttämään valtuutettua ja hyvämaineista jätehuoltoyritystä muovin ja muun jätteen keräämiseen ja kierrätykseen.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Juomapullot, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, ovat yleisimpiä unionin rannoilta löytyviä meriroskia. Tämä johtuu huonosti toimivista erilliskeräysjärjestelmistä ja siitä, että kuluttajat osallistuvat huonosti näihin järjestelmiin. On tarpeen edistää toimivampia erilliskeräysjärjestelmiä, ja sen vuoksi olisi asetettava erillinen keräyksen vähimmäistavoite juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava saavuttaa kyseinen vähimmäistavoite asettamalla erilliskeräyksen tavoitteet juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, laajennettua tuottajavastuuta koskevien järjestelmien puitteissa tai luomalla pantilliset palautusjärjestelmät taikka muilla toimenpiteillä, jotka ne katsovat sopiviksi. Tällä on suora positiivinen vaikutus keräysasteeseen, kerätyn materiaalin laatuun ja uusiomateriaalien laatuun, mikä tarjoaa mahdollisuuksia kierrätysyrityksille ja uusiomateriaalien markkinoille.

(20)  Juomapullot, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, ovat yleisimpiä unionin rannoilta löytyviä meriroskia. Tämä johtuu huonosti toimivista erilliskeräysjärjestelmistä ja siitä, että kuluttajat osallistuvat huonosti näihin järjestelmiin, mutta myös muovin fyysisistä ja kemiallisista ominaisuuksista, joiden takia se ei hajoa vaan säilyy ympäristössä vielä kymmeniä tai satoja vuosia sen jälkeen, kun muovituote on tehnyt tehtävänsä. On tarpeen edistää toimivampia erilliskeräysjärjestelmiä, ja sen vuoksi olisi asetettava erillinen keräyksen vähimmäistavoite juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava saavuttaa kyseinen vähimmäistavoite asettamalla erilliskeräyksen tavoitteet juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, laajennettua tuottajavastuuta koskevien järjestelmien puitteissa tai luomalla pantilliset palautusjärjestelmät taikka muilla toimenpiteillä, jotka ne katsovat sopiviksi. Tällä on suora positiivinen vaikutus keräysasteeseen, kerätyn materiaalin laatuun ja uusiomateriaalien laatuun, mikä tarjoaa mahdollisuuksia kierrätysyrityksille ja uusiomateriaalien markkinoille.

Perustelu

Muut kuin muovituotteet ovat vähemmän kestäviä ja hajoavat todennäköisemmin, joten ei ole yhtä todennäköistä, että ne päätyisivät roskaksi rannoille tai meriin, vaikka ne eivät tulisikaan jätteenkeräykseen.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Tämän lisäksi on olennaista tehdä yhteistyötä ja vastaisuudessa myös yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden jätteenkierrätysjärjestelmiä , jotta vältyttäisiin rajat ylittävän kaupan kielteisiltä ympäristövaikutuksilta.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  On kuitenkin korostettava, että biohajoaminen ei voi olla vapaaehtoinen elinkaaren loppuvaiheen vaihtoehto. Tosiasiassa on kuitenkin havaittu, että eräät muovituotteet joutuvat väistämättä ympäristöön ja että joissakin käyttökohteissa on parempi käyttää tuotteita, jotka mikro-organismit hajottavat biologisesti lyhyessä ajassa mikro-organismien avulla, kuin tuotteita, jotka jäävät ympäristöön vuosisadoiksi hajoamatta. Tämä ei sulje pois kaikkia tarvittavia uudelleenkäyttö- ja kierrätysjärjestelmiin liittyviä toimia. 

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(23)  Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava, että niistä todellakin tiedotetaan tuottajille ja pannaan täytäntöön. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Lisäksi on toivottavaa, että niiden tietojen lisäksi, jotka Euroopan ympäristökeskuksen on annettava, komissio antaa myös tulokset Euroopan standardointikomitean suorittamasta tutkimuksesta, joka käsittelee merissä tapahtuvaa biohajoavuutta koskevaa, unionissa tieteellisesti hyväksyttyä standardia. Standardi koskee sekä direktiivin liitteessä lueteltuja tuotteita että ehdotettuja vaihtoehtoja, kuten jäljempänä 15 artiklassa on esitetty.

Perustelu

Vielä ei ole olemassa yhteisesti sovittuja standardeja direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden merissä tapahtuvan biohajoavuuden tasosta ja vaihtoehdoista, joista käydään keskustelua, mutta joita ei ole yksitulkintaisesti mainittu toimenpiteessä. On tarpeen ottaa lähtökohdaksi yhteiset tuotteiden biohajoavuuden tasoa koskevat standardit ja voitava kartoittaa yhteisesti sovittuja vaihtoehtoja, ja Euroopan ympäristökeskuksen on voitava käyttää näitä tietoja yhteenvedoissaan.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden ympäristöön kohdistuvan vaikutuksen ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, kiertotalouteen siirtymisen edistäminen, mukaan lukien innovatiivisten liiketoimintamallien, tuotteiden ja materiaalien tukeminen ja siten sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan edistäminen, vaan ne voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

(25)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvan vaikutuksen ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, kiertotalouteen siirtymisen edistäminen, mukaan lukien innovatiivisten liiketoimintamallien, tuotteiden ja materiaalien tukeminen ja siten sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan edistäminen, vaan ne voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Perustelu

Tämä vastaa 1 artiklaa, jossa jo tunnustetaan, että terveysvaikutukset ovat huolestuttavia.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämän direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja, ja siten edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

1. Tämän direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää muovien, myös mikromuovien, vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja maaekosysteemeihin, ja kyseisten muovien esiintymistä niissä, niiden vaikutusta ihmisten ja eläinten terveyteen sekä edistää siirtymistä myrkyttömään kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia liiketoimintamalleja, myrkyttömiä tuotteita ja materiaaleja, muovijätteen vähentämistä koskevia hyviä käytäntöjä ja sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä lueteltuihin kertakäyttöisiin muovituotteisiin sekä muovia sisältäviin kalastusvälineisiin.

Tätä direktiiviä sovelletaan erityisesti liitteessä lueteltuihin kertakäyttöisiin muovituotteisiin sekä muovia huomattavan osuuden sisältäviin kalastusvälineisiin.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’muovilla’ materiaalia, joka koostuu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta polymeeristä, johon on saatettu lisätä lisäaineita tai muita aineita ja joka soveltuu lopputuotteiden päärakenneosaksi, lukuun ottamatta luonnonpolymeerejä, joita ei ole kemiallisesti muunnettu;

1)  ’muovilla’ materiaalia, joka koostuu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta polymeeristä, johon on saatettu lisätä lisäaineita tai muita aineita ja joka toimii lopputuotteiden päärakenneosana, lukuun ottamatta luonnonpolymeerejä, joita ei ole kemiallisesti muunnettu, ja polymeerisiä pinnoitteita, maaleja, musteita ja liimoja, jotka eivät voi toimia päärakenneosana loppumateriaaleissa ja -tuotteissa;

Perustelu

Tämän direktiivin tarkoitusta varten sekä jäsenvaltioiden yhteisen tulkinnan ja EU:n sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi ”muovien” merkitys on määriteltävä selkeästi erilaisten tulkintojen välttämiseksi.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  ’pinnoitteilla’ yhtä tai useampaa ei-itsekantavaa kerrosta, joka on valmistettu käyttämällä tämän direktiivin 3 artiklan 1 alakohdassa annetun määritelmän mukaista muovia ja jota käytetään materiaalin tai tarvikkeen käsittelyssä tarkoituksena antaa sille erityisiä ominaisuuksia tai parantaa sen teknistä suorituskykyä;

Perustelu

Tämän direktiivin tarkoitusta varten sekä jäsenvaltioiden yhteisen tulkinnan ja EU:n sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi ”pinnoitteiden” merkitys on määriteltävä selkeästi asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta annettuun komission asetukseen (EU) 2018/213 jo sisältyvän määritelmän perusteella.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’kertakäyttöisellä muovituotteella tuotetta, joka on tehty kokonaan tai osittain muovista ja jota ei ole suunniteltu tai saatettu markkinoille kestämään elinkaarensa aikana useita käyttökertoja siten, että se palautettaisiin tuottajalle täytettäväksi tai sitä käytettäisiin uudelleen alkuperäiseen tarkoitukseen;

2)  ’kertakäyttöisellä’ yhtä lyhytkestoista käyttökertaa varten suunniteltua tai markkinoille saatettua tuotetta, jonka on yhdenmukaistetun menetelmän perusteella havaittu aiheuttavan merkittävän osan merten roskaantumisesta EU:ssa;

Perustelu

On tärkeää määritellä selkeästi käsite ”kertakäyttöinen”, jotta vältetään epäselvyydet direktiivin täytäntöönpanossa. Lisäksi on tärkeää yhdistää ”kertakäyttöisen” merkitys merten roskaantumiseen, jotta kerätyt tuotteet ovat tuotteita, joilla on suurin vaikutus roskaamiseen. Yhdenmukaistettu menetelmä ympäristöstä löydettyjen tarvikkeiden tunnistamista varten on siksi välttämätön, jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset koko EU:ssa.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  ’muovituotteella’ tuotetta, joka on tehty pääasiassa muovista;

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  ’maatalousmuovituotteella’ mitä tahansa maatalousmaan1a tuottavuuden parantamistarkoituksessa käytettyä muovimateriaalin tai -laitteen osaa tai tähän tarkoitetukseen käytetyn tuotteen muovipakkausta;

 

_________________

 

1a Maatalousmaa siten kuin se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 (tai asetuksessa [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus]).

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla vähennetään merkittävästi liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta niiden alueella, viimeistään [kuuden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä].

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla vähennetään tehokkaasti liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden toimittamista ja kulutusta niiden alueella, viimeistään [kolmen vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä].

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua kansallisen kulutuksen vähentämistä koskevat tavoitteet, toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisille tuotteille vaihtoehtoisia uudelleenkäytettäviä tuotteita asetetaan myyntipaikassa loppukuluttajan saataville, sekä taloudelliset välineet, kuten sen varmistaminen, ettei kertakäyttöisiä muovituotteita tarjota loppukuluttajalle myyntipaikassa ilmaiseksi. Nämä toimenpiteet voivat vaihdella riippuen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden ympäristövaikutuksista.

Näihin toimenpiteisiin on kuuluttava kansallisen kulutuksen vähentämistä koskevat tavoitteet, toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisille tuotteille vaihtoehtoisia uudelleenkäytettäviä tuotteita, kuten palautettavia ja uudelleen käytettäviä lasi- tai puutuotteita, asetetaan myyntipaikassa loppukuluttajan saataville, sekä taloudelliset välineet, kuten sen varmistaminen, ettei kertakäyttöisiä muovituotteita tarjota loppukuluttajalle myyntipaikassa ilmaiseksi tai että niiden markkinoille saattamista rajoitetaan, ja toimenpiteet, joilla tiedotetaan kuluttajille ja lisätään heidän mahdollisuuksia kierrättää muovipakkauksia. Nämä toimenpiteet voivat vaihdella riippuen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden ympäristövaikutuksista ja siitä, voidaanko niiden keräys ja kierrätys varmistaa.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan menetelmä 1 kohdassa tarkoitettujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen merkittävän vähennyksen laskemiseksi ja todentamiseksi. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan menetelmä 1 kohdassa tarkoitettujen kertakäyttöisten muovituotteiden toimittamisen ja kulutuksen merkittävän vähennyksen laskemiseksi ja todentamiseksi. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kiellettävä liitteen B osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden saattaminen markkinoille.

Jäsenvaltioiden on kiellettävä liitteen B osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden saattaminen markkinoille, erityisesti suurtaloustoiminnassa julkisissa laitoksissa, edistettävä kestävien vaihtoehtojen saatavuutta ja edistettävä tutkimuksen avulla muiden vaihtoehtojen kehittämistä.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen C osassa luetellut kertakäyttöiset muovituotteet, joiden korkit ja kannet on valmistettu merkittäviltä osin muovista, voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos korkit ja kannet pysyvät kiinni tuotteessa tuotteen suunnitellun käyttövaiheen ajan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen C osassa luetellut kertakäyttöiset muovituotteet, joiden korkit ja kannet on valmistettu merkittäviltä osin muovista, voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos korkit ja kannet pysyvät kiinni tuotteessa tuotteen suunnitellun käyttövaiheen ajan, paitsi jos voidaan asianmukaisesti perustella, että se vaikuttaisi kielteisesti elintarviketurvaan ja pakkauksen sisältämien elintarvikkeiden hygieniaan.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän artiklan soveltamista varten metallikorkkien, joissa on muoviset tiivisteet, ei katsota olevan valmistettu merkittäviltä osin muovista.

Poistetaan.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.   Liitteen D osassa luetellut tuotteet on niiden käytön tai luonteen vuoksi merkittävä, jotta voidaan vähentää niiden virheellistä loppukäsittelyä ja pääsyä tulvavesiin.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuhunkin liitteen D osassa mainittuun markkinoille saatettuun kertakäyttöiseen muovituotteeseen on liitetty näkyvästi ja pysyvästi helposti luettavissa oleva merkintä, jossa esitetään kuluttajille yksi tai useampi seuraavista tiedoista:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuhunkin liitteen D osassa mainittuun markkinoille saatettuun kertakäyttöiseen muovituotteeseen on liitetty näkyvästi ja pysyvästi helposti luettavissa oleva merkintä, jossa esitetään kuluttajille seuraavat tiedot:

 

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) roskaantumisesta tai kyseisten tuotteiden muusta epäasiallisesta jätteenhävityksestä johtuvat haitalliset ympäristövaikutukset, tai

b) roskaantumisesta tai kyseisten kertakäyttötuotteiden muusta epäasiallisesta jätteenhävityksestä johtuvat haitalliset ympäristövaikutukset, ja

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) tuotteessa oleva muovi.

c) se seikka, että tuote sisältää muovia.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perustetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät kaikkia liitteen E osassa lueteltuja, unionin markkinoille saatettuja kertakäyttöisiä muovituotteita varten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien direktiivin 2008/98/EY säännösten mukaisesti.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perustetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät tai toimenpiteet kaikkia liitteen E osassa lueteltuja, unionin markkinoille saatettuja kertakäyttöisiä muovituotteita varten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien direktiivin 2008/98/EY säännösten mukaisesti.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kyseiset järjestelmät on perustettava avoimesti ja asianomaisten sidosryhmien on vastattava yhdessä niiden kustannuksista, ja tuottajien on osallistuttava toimiin, joilla pyritään lisäämään tietoa, tukemaan vaihtoehtoja koskevaa ja laajentamaan tuotteiden käyttöikää. Komissio julkaisee yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa suuntaviivat, jotka koskevat tämän artiklan soveltamisalaan kuuluvien jätteiden puhdistamiskustannuksia suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdan mukaisesti perustettujen järjestelmien osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen E osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien on huolehdittava kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista koostuvan jätteen keräyksen kustannuksista ja sitä seuraavista tuotteiden kuljetuksen ja käsittely kustannuksista, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat roskaantumisen puhdistamisesta ja kyseisiin tuotteisiin liittyvistä 10 artiklassa tarkoitetuista valistustoimenpiteistä.

2.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti perustettujen järjestelmien osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen E osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien on huolehdittava kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista koostuvan jätteen keräykseen liittyvistä kaikista kustannuksista ja sitä seuraavista tuotteiden kuljetuksen ja käsittelyn kustannuksista, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat roskaantumisen puhdistamisesta ja kyseisiin tuotteisiin liittyvistä 10 artiklassa tarkoitetuista valistustoimenpiteistä.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta vuoteen 2025 mennessä kerätään erikseen liitteen F osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita määrä, joka vastaa painona 90 prosenttia kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan markkinoille tiettynä vuonna. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat muun muassa:

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta vuoteen 2025 mennessä kerätään erikseen liitteen F osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita määrä, joka vastaa painona 90 prosenttia kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan markkinoille tiettynä vuonna. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden pitää muun muassa:

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  perustaa pantillisia palautusjärjestelmiä tai

a)  perustaa pantillisia palautusjärjestelmiä ja

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) asettaa erilliskeräystavoitteita asianmukaisia laajennettua tuottajavastuuta koskevia järjestelmiä varten.

b) asettaa erilliskeräystavoitteita asianmukaisia laajennettua tuottajavastuuta koskevia järjestelmiä varten. Tähän olisi sisällyttävä erilliskeräyspisteitä muoviluokille ja -materiaaleille, joita käytetään eniten maantieteellisesti keskitetyllä alueella tai tiettyinä vuodenaikoina, erityisesti maatalouden muovijätteille. Tavoitteet on laskettava ottaen oikeassa suhteessa huomioon käyttöikä.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta kuluttajille voidaan antaa liitteen G osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä koskevia tietoja seuraavista:

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta kuluttajille voidaan antaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä koskevia tietoja seuraavista:

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  roskaantumisen sekä kyseisistä tuotteista ja muovia sisältävistä kalastusvälineistä aiheutuvan jätteen muun epäasianmukaisen loppukäsittelyn vaikutukset ympäristöön ja erityisesti meriympäristöön.

b)  muovien, myös mikromuovien, vaikutukset ympäristöön ja ihmisten ja eläinten terveyteen ja erityisesti meriympäristöön ja maaperään muun muassa roskaantumisen sekä kyseisistä tuotteista ja muovia sisältävistä kalastusvälineistä aiheutuvan jätteen muun epäasianmukaisen loppukäsittelyn vuoksi.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Etusijalle on asetettava valistustoimenpiteet muovin ja mikromuoveja sisältävien tuotteiden käytön vähentämiseksi.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  Jäsenvaltioiden on myös toteutettava toimenpiteitä, joilla pyritään välttämään tuotteiden lyhyttä elinikää tai niiden ennenaikaista loppusijoittamista, tarjoamaan kannustimia kierrätyskelpoisempien muovien kehittämiseksi, tehostamaan kierrätysprosesseja sekä havaitsemaan ja poistamaan vaaralliset aineet ja saasteet kierrätysmuoveista.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b c)  Komission ja jäsenvaltioiden on avustettava paikallisviranomaisia, yrityksiä ja järjestöjä kuluttajille tarkoitettujen valistuskampanjoiden toteuttamisessa tuotteiden käyttöiän pidentämisestä ja neuvonnan tarjoamisessa vastuullisesta loppusijoittamisesta tuotteiden pidemmästä käyttöiästä 4 päivänä heinäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä on kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti mahdollisuus saattaa tuomioistuimessa tai muussa laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa elimessä 5, 6, 7 ja 8 artiklan täytäntöönpanoon liittyvien päätösten, toimien tai laiminlyöntien asiasisällön taikka niihin liittyvien menettelyjen laillisuus uudelleen tutkittavaksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä on kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti mahdollisuus saattaa tuomioistuimessa tai muussa laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa elimessä 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 artiklan täytäntöönpanoon liittyvien päätösten, toimien tai laiminlyöntien asiasisällön taikka niihin liittyvien menettelyjen laillisuus uudelleen tutkittavaksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tiedot liitteen A osassa luetelluista kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan unionin markkinoille joka vuosi, jotta voidaan osoittaa 4 artiklan 1 kohdan mukainen kulutuksen väheneminen;

a) tiedot liitteen A ja B osassa luetelluista kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan unionin markkinoille joka vuosi, jotta voidaan osoittaa 4 artiklan 1 kohdan mukainen kulutuksen väheneminen;

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) tiedot jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä 4 artiklan 1 kohdan soveltamista varten.

b) tiedot jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä 4 artiklan 1 kohdan ja 5 kohdan soveltamista varten.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja tietoja päivitetään vuosittain 12 kuukauden kuluessa sen viitevuoden lopusta, josta ne on kerätty. Jos mahdollista, kyseisten tietokokonaisuuksien esittämiseen on käytettävä paikkatietopalveluja sellaisina kuin ne on määritetty direktiivin 2007/2/EY 3 artiklan 4 kohdassa.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdissa tarkoitettuja tietoja päivitetään vuosittain 12 kuukauden kuluessa sen viitevuoden lopusta, josta ne on kerätty. Jos mahdollista, kyseisten tietokokonaisuuksien esittämiseen on käytettävä paikkatietopalveluja sellaisina kuin ne on määritetty direktiivin 2007/2/EY 3 artiklan 4 kohdassa.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan ympäristökeskuksen on säännöllisesti julkaistava ja saatettava ajan tasalle unionin laajuinen yleiskatsaus jäsenvaltioiden keräämien tietojen perusteella. Unionin laajuisen yleiskatsauksen on tilanteen mukaan sisällettävä tämän direktiivin tuotosten, tulosten ja vaikutusten indikaattorit, unionin laajuiset yleiskartat ja jäsenvaltioiden yleiskatsaukset.

3.  Euroopan ympäristökeskuksen on säännöllisesti julkaistava ja saatettava ajan tasalle unionin laajuinen yleiskatsaus jäsenvaltioiden keräämien tietojen perusteella. Unionin laajuisen yleiskatsauksen on tilanteen mukaan sisällettävä tämän direktiivin jäsenvaltiokohtaisten tuotosten, tulosten ja vaikutusten indikaattorit, unionin laajuiset yleiskartat ja jäsenvaltioiden yleiskatsaukset.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee arvioinnin tästä direktiivistä viimeistään [kuuden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä]. Kyseisen arvioinnin perustana on oltava 13 artiklan mukaisesti saatavilla olevat tiedot. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle arviointia ja 2 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laadintaa varten tarvittavat lisätiedot.

1.  Komissio tekee arvioinnin tästä direktiivistä viimeistään [kolmen vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä]. Kyseisen arvioinnin perustana on oltava 13 artiklan mukaisesti saatavilla olevat tiedot. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle arviointia ja 2 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laadintaa varten tarvittavat lisätiedot.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  onko tiede ja tekniikka kehittynyt riittävästi ja onko laadittu muovien biohajoavuudesta meriympäristössä kriteereitä tai normeja, joita sovelletaan tämän direktiivin soveltamisalaan sisältyviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin ja niitä korvaaviin kertakäyttöisiin tuotteisiin sen määrittämiseksi, minkä tuotteiden markkinoille saattamista ei mahdollisesti enää tarvitsee rajoittaa.

c)  onko tiede ja tekniikka kehittynyt riittävästi ja onko laadittu muovien biohajoavuudesta meriympäristössä kriteereitä tai eurooppalaisia normeja, joita sovelletaan tämän direktiivin soveltamisalaan sisältyviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin ja niitä korvaaviin kertakäyttöisiin tuotteisiin sen määrittämiseksi, minkä tuotteiden markkinoille saattamista tai kuluttamista ei mahdollisesti enää tarvitsee rajoittaa.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – A osa – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Elintarvikepakkaukset eli astiat, kuten kannelliset ja kannettomat rasiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu välittömään kulutukseen astiasta joko paikalla tai mukaan otettuna ilman lisävalmistamista, kuten elintarvikepakkaukset, joita käytetään pikaruokaa varten, lukuun ottamatta juomasäiliöitä, lautasia ja ruokaa sisältäviä paketteja ja kääreitä

–  Elintarvikepakkaukset eli astiat, kuten kannelliset ja kannettomat rasiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu välittömään kulutukseen astiasta joko paikalla tai mukaan otettuna ilman lisävalmistamista, kuten elintarvikepakkaukset, joita käytetään pikaruokaa varten, lukuun ottamatta juomasäiliöitä, lautasia ja kotikäyttöön tarkoitettuja elintarvikkeita, kuten lihaa, sisältäviä paketteja ja kääreitä, jos turvallisia vaihtoehtoja ei ole

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – A osa – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Juomakupit

–  Juomakupit, mukaan lukien niiden kannet

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – A osa – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Kertakäyttöiset muovilaatikot, jotka on tarkoitettu maatalous- ja kalatuotteiden pakkaamiseen ja kuljetukseen

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – A osa – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Juomapullot

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – B osa – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat, syömäpuikot)

–  Ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat, syömäpuikot), paitsi suljetuissa järjestelmissä, joissa kerääminen, uudelleenkäyttö ja/tai kierrätys on täysin varmistettu

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – B osa – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Lautaset

–  Lautaset, paitsi suljetuissa järjestelmissä, joissa kerääminen, uudelleenkäyttö ja/tai kierrätys on täysin varmistettu

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – B osa – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Pillit, lukuun ottamatta pillejä, jotka on tarkoitettu ja joita käytetään lääkinnällisiin tarkoituksiin

–  Pillit, lukuun ottamatta pillejä, jotka on tarkoitettu ja joita käytetään lääkinnällisiin tarkoituksiin, sekä juomasäiliöihin sisäänrakennetut ja kiinnitetyt pillit

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – B osa – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Polystyreeni kaikissa käyttötarkoituksissa, paitsi jos voidaan osoittaa, että tietyssä käyttötarkoituksessa materiaali on ympäristölle ja yhteiskunnalle edullisin, ja se kerätään jätteenkäsittelyyn

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – B osa – 6 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Oxo-hajoavat muovit kaikissa käyttökohteissa

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – B osa – 6 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Muovia sisältävät elintarvikkeiden pakkaukset ja kontaktimateriaalit, jotka maatumisen tai biokaasun muodostumisen myötä lisäävät osaltaan maaperän mikromuovikuormitusta, kuten muoviset tai muovikyllästetyt teepussit

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – B osa – 6 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Erittäin kevyet ja kevyet muoviset kantokassit, jotka on määritetty direktiivissä 2015/720, lukuun ottamatta hygieniasyistä lihaa, kalaa ja maitovalmisteita varten käytettäviä erittäin kevyitä muovisia kantokasseja

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – B osa – 6 e luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Yksittäispakattujen kakkujen ja makeisten myyntipakkaukset

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – B osa – 6 f luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Makeiset ja tikkukaramellit

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – B osa – 6 g luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Vihannesten ja hedelmien myyntipakkaukset, jotka eivät ole tuotteen säilytyksen kannalta tarpeellisia

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – C osa – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Juomapakkaukset eli astiat, joita käytetään nesteitä varten, kuten juomapullot ja niiden korkit ja kannet

–  Juomapakkaukset eli astiat, joita käytetään nesteitä varten, kuten juomapullot ja niiden etiketit, korkit ja kannet, sekä kannelliset kertakäyttöiset astiat salaateille, jogurteille ja hedelmille

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – D osa – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Kosteuspyyhkeet eli henkilökohtaiseen hygieniaan taikka kotitalouksien tai teollisuuden käyttöön tarkoitetut esikostutetut pyyhkeet

–  Kosteuspyyhkeet eli henkilökohtaiseen hygieniaan taikka kotitalouksien tai teollisuuden käyttöön tarkoitetut esikostutetut pyyhkeet, jotka sisältävät muovia

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – D osa – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Maatalousmuovit, jos niiden on todettu lisäävän paikallisella tai kansallisella tasolla merkittävästi muovisaastetta ympäristössä ja jos niiden keräysaste on alle 90 prosenttia

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – D osa – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  Elintarvikepakkaukset eli astiat, kuten kannelliset ja kannettomat rasiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu välittömään kulutukseen astiasta joko paikalla tai mukaan otettuna ilman lisävalmistamista, kuten elintarvikepakkaukset, joita käytetään pikaruokaa varten, lukuun ottamatta juomasäiliöitä, lautasia ja ruokaa sisältäviä paketteja ja kääreitä

Elintarvikepakkaukset eli astiat, kuten kannelliset ja kannettomat rasiat, jotka on suunniteltu ja tarkoitettu myyntipaikassa täytettäviksi tai joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu välittömään kulutukseen astiasta joko paikalla tai mukaan otettuna ilman lisävalmistamista, kuten elintarvikepakkaukset, joita käytetään pikaruokaa varten, lukuun ottamatta juomasäiliöitä, lautasia ja ruokaa sisältäviä paketteja ja kääreitä.

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – E osa – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Juomapakkaukset eli astiat, joita käytetään nesteitä varten, kuten juomapullot ja niiden korkit ja kannet

–  Juomapakkaukset eli astiat, joita käytetään nesteitä varten, kuten juomapullot ja niiden etiketit, korkit ja kannet

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – D osa – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Korkit ja kannet, jotka sisältävät muovia

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – E osa – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Kosteuspyyhkeet eli henkilökohtaiseen hygieniaan taikka kotitalouksien tai teollisuuden käyttöön tarkoitetut esikostutetut pyyhkeet

–  Kosteuspyyhkeet eli henkilökohtaiseen hygieniaan taikka kotitalouksien tai teollisuuden käyttöön tarkoitetut esikostutetut pyyhkeet, jotka sisältävät muovia

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – E osa – 8 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Maatalousmuovit, kuten kasvihuonekalvot, maankatekalvot, säilörehumuovit, kastelu- ja kuivatusputket, istutuskassit ja -säiliöt, jos niiden on todettu lisäävän paikallisella tai kansallisella tasolla merkittävästi muovisaastetta ympäristössä.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – E osa – 8 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Kertakäyttöiset muovilaatikot, jotka on tarkoitettu maatalous- ja kalatuotteiden pakkaamiseen ja kuljetukseen

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – F osa – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Maatalousmuovit, jos niiden on todettu lisäävän paikallisella tai kansallisella tasolla merkittävästi muovisaastetta ympäristössä, mukaan luettuina jätemateriaali, kuten viljelmien suojapeitteet tai kalvot, maankatekalvot, säilörehumuovit, raesateiden tai tuholaisten torjuntaan tarkoitetut verkot, kastelu- ja kuivatusputket, istutuskassit ja -säiliöt, paalinaru, lannoitepakkaukset ja maatalouskemikaalien pakkaukset.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – G osa – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Juomapakkaukset eli astiat, joita käytetään nesteitä varten, kuten juomapullot ja niiden korkit ja kannet

–  Juomapakkaukset eli astiat, joita käytetään nesteitä varten, kuten juomapullot ja niiden etiketit, korkit ja kannet

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – G osa – 9 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Maatalousmuovit, jos niiden on todettu lisäävän paikallisella tai kansallisella tasolla merkittävästi muovisaastetta ympäristössä

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Bronis Ropė

10.7.2018

Hyväksytty (pvä)

1.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

3

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Renata Briano

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

37

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

3

0

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.9.2018)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Valmistelija: Renata Briano

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden haitallista vaikutusta ympäristöön ja erityisesti meriympäristöön EU:n muovistrategian mukaisesti ja osana laajempaa kokonaisuutta siirryttäessä kiertotalouteen. Muovin joutuminen ympäristöön on maailmanlaajuinen ongelma, joka on ratkaistava monitasoisilla toimilla sekä parantamalla kansainvälisten pyrkimysten koordinointia.

Aloite koskee kymmentä kertakäyttöistä muovituotetta sekä muovia sisältäviä kalastusvälineitä. Nämä tuotteet on valittu rannoilta löytyneiden roskien laskennan sekä myös meristrategiapuitedirektiivin yhteydessä kerättyjen tietojen perusteella. Valvonnan kohteena oli 276 eurooppalaista rantaa, ja yhteensä 679 tutkimuksessa kerättiin kaikkiaan 355 671 roskaa. Laskennoista kävi ilmi, että kaikista rannoilta löytyneistä jätteistä noin puolet on peräisin kertakäyttöisistä muovituotteista ja 27 prosenttia kalastusvälineistä.

Muovin joutumisella mereen on haitallinen vaikutus erityisesti kaikkein herkimpiin meren elollisiin luonnonvaroihin sekä niiden elinympäristöihin. Tämä vaikuttaa haitallisesti myös kalastustoimintaan: on arvioitu, että Euroopan kalastusaluksille aiheutuu vuosittain 70–350 miljoonan euron tappiot. Muovin joutuminen mereen aiheuttaa myös riskin ihmisten terveydelle, sillä muovi päätyy hajottuaan elintarvikeketjuun ja näin ollen myös lautasillemme.

Valmistelija katsoo ensinnäkin, että kalastajilla on merkittävä rooli muovin joutumista mereen koskevan ongelman ratkaisussa. Muun muassa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) rahoitetut roskien kalastusta koskevat aloitteet ovat hyviä esimerkkejä uudesta tilanteesta, jossa kalastajat ovat osa ratkaisua eivätkä ongelman syy. On siis tarpeen edistää sopivia toimenpiteitä, joilla tunnustetaan kalastajien asema merten tarkkailijoina ja edistetään sitä.

Kalastusvälineiden osalta ehdotuksessa otetaan käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä sekä valistustoimenpiteitä. Laajennettua tuottajan vastuuta koskevilla järjestelmillä varmistetaan kalastusvälinejätteen käsittelyn parantaminen kattamalla kyseisten jätteiden käsittelyn ja valistustoimenpiteiden kustannukset. Valmistelija katsoo, että näitä järjestelmiä olisi täydennettävä mukautetuilla maksuilla, joilla edistetään kestäviksi, uudelleenkäytettäviksi ja kierrätettäviksi suunniteltujen kalastusvälineiden pääsyä markkinoille EU:n jätelainsäädännön mukaisesti. Kalastusvälineiden muoviosiin liittyy runsaasti kierrätysmahdollisuuksia, joita ei tällä hetkellä hyödynnetä.

Kalastusvälineitä koskevilla laajennettua tuottajan vastuuta koskevilla järjestelmillä täydennetään satamassa olevia jätteen vastaanottolaitteita koskevan ehdotuksen (COM(2018)0033) mukaisia toimenpiteitä ja vähennetään satamien ja näin ollen myös kalastusalan toimijoiden kustannuksia. On siis tärkeää varmistaa kyseisten direktiivien johdonmukaisuus. Tätä tarkoitusta varten on ennen kaikkea yhdenmukaistettava terminologiaa, sillä tähän ehdotukseen sisältyy kalastusvälinejätteen määritelmä, kun taas satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevassa ehdotuksessa viitataan käytöstä poistettuihin kalastusvälineisiin, joita ei kuitenkaan ole määritelty. On myös varmistettava, että kaikki satamat, joihin kalastusalukset voivat tulla, on varustettu sopivilla laitteilla, joilla voidaan taata passiivisesti kalastetun jätteen kerääminen ja käsittely kalastustoimien aikana, ja että kyseisistä toimista ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia kalastusalan toimijoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Näin kalastajilla olisi ylimääräinen kannustin palauttaa kalastusvälinejäte ja passiivisesti kalastettu jäte rantaan. Lisäksi laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät kattavat myös kustannukset, jotka aiheutuvat sellaisen vesiviljelyssä käytetyistä muovisista välineistä peräisin olevan jätteen jätehuollosta, jotka on suljettu ainakin osittain satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevan ehdotuksen toimenpiteiden ulkopuolelle. Tältäkin osin valmistelija katsoo, että ehdotusten välinen johdonmukaisuus on varmistettava.

Komission ehdotus koskee myös yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annettua asetusta (EY) N:o 1224/2009, johon sisältyy joitakin sekä ennaltaehkäiseviä että korjaavia toimenpiteitä merellä kadotettujen kalastusvälineiden vaikutuksen vähentämiseksi. Tällä hetkellä toteutettavassa valvonta-asetuksen tarkistuksessa onkin otettava huomioon tämän aloitteen tavoitteet.

Lisäksi valmistelija katsoo, että vaihtoehtoisia materiaaleja koskevan innovoinnin ja tutkimuksen osalta Euroopan unionin olisi otettava käyttöön biohajoavien muovien ja biopohjaisten muovien selkeä määritelmä sekä biohajoavuutta ja erityisesti biohajoavuutta merissä ja kompostoitavuutta koskevat yhdenmukaistetut säännöt selkeän ja yhtenäisen oikeudellisen kehyksen luomiseksi.

TARKISTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Jotta voidaan varmistaa, että muovijätteen torjumiseksi meressä toteutetaan oikeanlaisia toimia, on puututtava myös merenpohjassa ja yleensä vesiympäristössä olevaa muovijätettä koskevaan ongelmaan sekä mikromuoveja koskevaan ongelmaan.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet kansainvälisen yleissopimuksen aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä (MARPOL), ja niiden olisi pyrittävä panemaan sen määräykset täysimääräisesti täytäntöön.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Arviolta 80 prosenttia merten roskaantumisesta aiheutuu muoveista ja mikromuoveista, ja 20–40 prosenttia kyseisistä merten muoviroskista liittyy osittain ihmisen toimintaan merellä, kauppa- ja risteilyalukset mukaan lukien, kun taas loput ovat peräisin maalta. FAO:n tuoreen tutkimuksen mukaan suurin piirtein 10 prosenttia on peräisin kadonneista ja hylätyistä kalastusvälineistä. Kadonneet ja hylätyt kalastusvälineet ovat yksi meren muoviroskien osatekijä, ja koska arviolta 94 prosenttia valtamereen päätyvästä muovista päätyy merenpohjaan, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) avulla kalastajia voitaisiin kannustaa osallistumaan ”meressä olevien roskien kalastusta” koskeviin järjestelyihin esimerkiksi antamalla heille taloudellisia tai aineellisia kannustimia. Valtavien muovimäärien päästämisestä mereen aiheutuu haitallisia vaikutuksia kestäviin kalakantoihin, erityisesti kaikkein herkimpiin meren elollisiin luonnonvaroihin ja niiden elinympäristöön, mutta lisäksi se vaikuttaa kalastustoimintaan, muun muassa lisäämällä verkkojen puhdistukseen ja kerättyjen jätteiden hävittämiseen liittyviä kustannuksia. Pienimuotoisen kalastuksen kohdalla vaikutukset kasvavat ja aiheuttavat suuremman taloudellisen rasituksen. Koska mereen joutuneilla roskilla on rajatylittävä vaikutus, komission olisi toteutettava lisätoimia yhdessä muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa estääkseen tällaisten roskien syntymisen ja edistääkseen asianmukaista jätehuoltoa.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  YK:n ympäristökokouksen päätöslauselmassa nro 11, joka hyväksyttiin 23.–27. toukokuuta 2016 pidetyssä istunnossa, todettiin, että meriympäristössä esiintyvät muoviroskat ja mikromuovit ovat nopeasti paheneva vakava maailmanlaajuinen ongelma, joka edellyttää pikaisia maailmanlaajuisia toimia, jossa otetaan huomioon tuotteen elinkaareen perustuva lähestymistapa. Olisi tarkasteltava mikromuovien ja kertakäyttöisten muovituotteiden sekä kalastusvälineiden välistä yhteyttä, sillä nämä muovit voivat hajota mikromuoveiksi ja aiheuttaa vahinkoa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että mikromuoveja voi esiintyä meriympäristössä huomattavia määriä, ja on saatu näyttöä siitä, että merieläimet voivat niellä niitä ja ne voivat sen vuoksi päätyä ravintoketjuun1. Tässä direktiivissä säädetyillä toimenpiteillä tiettyjen muovituotteiden vaikutuksen vähentämiseksi on sen vuoksi merkittäviä ympäristö- ja terveyshyötyjä. Unionin olisi omaksuttava kattava lähestymistapa mikromuovien ongelmaan ja kannustettava kaikkia tuottajia rajoittamaan mahdollisimman paljon mikromuovien käyttöä tuotteissaan kiinnittäen erityistä huomiota tekstiili- ja rengasvalmistajiin, koska synteettisten vaatteiden ja renkaiden osuus suoraan meriympäristöön päätyvistä mikromuoveista on 63 prosenttia.

 

_________________

 

1 EFSAn CONTAM-lautakunta (EFSAn alainen elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta), 2016. Lausunto elintarvikkeissa ja erityisesti äyriäisissä esiintyvistä mikromuoveista ja nanomuoveista.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Rannoilla tehtyjen roskien laskentojen perusteella 80–85 prosenttia merten roskaantumisesta unionissa aiheutuu muovista. Tästä kertakäyttöisten muovituotteiden osuus on 50 prosenttia ja kalastukseen liittyvien tuotteiden 27 prosenttia. Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluu hyvin erilaisia yleisesti käytettyjä nopeakiertoisia kulutustavaroita, jotka hävitetään sen jälkeen, kun niitä on käytetty kerran niiden suunniteltua tarkoitusta varten. Niitä kierrätetään harvoin ja ne aiheuttavat helposti roskaantumista. Merkittävää osaa markkinoille saatetuista kalastusvälineistä ei kerätä käsittelyä varten. Kertakäyttöiset muovituotteet ja muovia sisältävät kalastusvälineet ovat sen vuoksi erityisen vakava ongelma merten roskaantumisen kannalta. Ne muodostavat merkittävän riskin merien ekosysteemeille, biologiselle monimuotoisuudelle ja ihmisten terveydelle ja aiheuttavat haittaa muun muassa matkailulle, kalastukselle ja meriliikenteelle.

(5)  Rannoilla tehtyjen roskien laskentojen perusteella 80–85 prosenttia merten roskaantumisesta unionissa aiheutuu muovista. Tästä kertakäyttöisten muovituotteiden osuus on 50 prosenttia ja kalastukseen liittyvien tuotteiden 27 prosenttia. Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluu hyvin erilaisia yleisesti käytettyjä nopeakiertoisia kulutustavaroita, jotka hävitetään sen jälkeen, kun niitä on käytetty kerran niiden suunniteltua tarkoitusta varten. Niitä kierrätetään harvoin, ja ne päätyvät roskaksi. Merkittävää osaa markkinoille saatetuista kalastusvälineistä ei kerätä käsittelyä varten. Kertakäyttöiset muovituotteet ja muovia ja mikromuoveja sisältävät kalastusvälineet ovat sen vuoksi erityisen vakava ongelma merten roskaantumisen kannalta. Ne muodostavat merkittävän riskin merien ekosysteemeille, kestäville kalakannoille, biologiselle monimuotoisuudelle ja ihmisten terveydelle ja aiheuttavat haittaa muun muassa matkailulle, ammatti- ja virkistyskalastukselle ja meriliikenteelle, erityisesti syrjäisimmillä ja rannikkoalueilla.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Haamukalastusta tapahtuu, kun meren eliöstöä jää saaliiksi, sotkeutuu, vahingoittuu, nääntyy nälkään ja kuolee kadonneisiin tai hylättyihin muihin kuin biohajoaviin kalaverkkoihin, siimoihin ja mertoihin. Haamukalastuksena tunnetun ilmiön aiheuttaa kalastusvälineiden katoaminen tai hylkääminen. Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 mukaisesti pyydykset on merkittävä ja kadonneista pyydyksistä on ilmoitettava ja ne on otettava talteen. Sen vuoksi jotkut kalastajat tuovat omasta aloitteestaan takaisin satamaan mereltä talteen ottamiaan kadonneita verkkoja.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta toimet voitaisiin keskittää sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän direktiivin olisi katettava ainoastaan yleisimmin löydetyt kertakäyttöiset muovituotteet, joiden osuuden arvioidaan olevan noin 86 prosenttia unionin rannoilla tehdyissä laskennoissa löydetyistä kertakäyttöisistä muovituotteista.

(7)  Jotta toimet voitaisiin keskittää sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän direktiivin olisi katettava yleisimmin löydetyt kertakäyttöiset muovituotteet, joiden osuuden arvioidaan olevan noin 86 prosenttia unionin rannoilla tehdyissä laskennoissa löydetyistä kertakäyttöisistä muovituotteista, ja myös kalastusvälineet. Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää kertakäyttömuovien kokonaiskäytön vähentämistä.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Kertakäyttöisiä muovituotteita voidaan valmistaa monesta erilaisesta muovista. Muovit määritellään yleensä polymeerimateriaaleiksi, joihin on voitu lisätä lisäaineita. Tämä määritelmä kattaisi kuitenkin joitakin luonnonpolymeerejä. Sen ei kuitenkaan tulisi kattaa muuntamattomia luonnonpolymeerejä, koska niitä esiintyy luontaisesti ympäristössä. Tämän vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200643 3 artiklan 5 kohdassa esitettyä polymeerin määritelmää olisi mukautettava ja tämän direktiivin tarkoituksia varten olisi otettava käyttöön erillinen määritelmä. Muoveja, jotka on valmistettu käyttäen muunnettuja luonnonpolymeerejä, tai muovit, jotka on valmistettu biopohjaisista, fossiilisista tai synteettisistä lähtöaineista, ei esiinny luontaisesti ja niitä olisi sen vuoksi käsiteltävä tässä direktiivissä. Muovien mukautetun määritelmän olisi sen vuoksi katettava polymeeripohjaiset kumituotteet ja biopohjaiset ja biohajoavat muovit riippumatta siitä, onko ne saatu biomassasta ja/tai onko niiden tarkoitettu hajoavan biologisesti ajan myötä. Tietyt polymeerimateriaalit eivät voi toimia pääasiallisena rakenteellisena osana loppumateriaaleissa ja -tuotteissa, kuten polymeerisissä pinnoitteissa, maaleissa, musteissa ja liimoissa. Näitä materiaaleja ei tulisi käsitellä tässä direktiivissä eikä niiden sen vuoksi tulisi kuulua määritelmän soveltamisalaan.

(8)  Kertakäyttöisiä muovituotteita voidaan valmistaa monesta erilaisesta muovista. Muovit määritellään yleensä polymeerimateriaaleiksi, joihin on voitu lisätä lisäaineita. Tämä määritelmä kattaisi kuitenkin joitakin luonnonpolymeerejä. Sen ei kuitenkaan tulisi kattaa muuntamattomia luonnonpolymeerejä, koska niitä esiintyy luontaisesti ympäristössä. Tämän vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200643 3 artiklan 5 kohdassa esitettyä polymeerin määritelmää olisi mukautettava ja tämän direktiivin tarkoituksia varten olisi otettava käyttöön erillinen määritelmä. Muoveja, jotka on valmistettu käyttäen muunnettuja luonnonpolymeerejä, tai muovit, jotka on valmistettu biopohjaisista, fossiilisista tai synteettisistä lähtöaineista, ei esiinny luontaisesti ja niitä olisi sen vuoksi käsiteltävä tässä direktiivissä. Muovien mukautetun määritelmän olisi sen vuoksi katettava polymeeripohjaiset kumituotteet ja biopohjaiset ja biohajoavat muovit riippumatta siitä, onko ne saatu biomassasta ja/tai onko niiden tarkoitettu hajoavan biologisesti ajan myötä. Tietyt polymeerimateriaalit eivät voi toimia pääasiallisena rakenteellisena osana loppumateriaaleissa ja -tuotteissa, kuten polymeerisissä pinnoitteissa, päällysteissä tai kerroksissa, maaleissa, musteissa ja liimoissa. Näitä materiaaleja ei tulisi käsitellä tässä direktiivissä eikä niiden sen vuoksi tulisi kuulua määritelmän soveltamisalaan.

_________________

_________________

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Tietyille kertakäyttöisille muovituotteille ei vielä ole helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, ja näistä kertakäyttöisistä muovituotteita useimpien kulutuksen odotetaan lisääntyvän. Jotta voidaan kääntää tämä suuntaus ja edistää pyrkimyksiä kestävämpiin ratkaisuihin, jäsenvaltiot olisi velvoitettava toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla saadaan aikaan huomattava vähennys kyseisten tuotteiden kulutuksessa ilman, että vaarannetaan unionin elintarvikelainsäädännön mukainen elintarvikehygienia tai elintarviketurvallisuus, hyvät hygieniakäytännöt, hyvät tuotantotavat, kuluttajille suunnattu tiedottaminen ja jäljitettävyysvaatimukset44.

(11)  Tietyille kertakäyttöisille muovituotteille ei vielä ole helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, ja näistä kertakäyttöisistä muovituotteita useimpien kulutuksen odotetaan lisääntyvän. Jotta voidaan kääntää tämä suuntaus ja edistää pyrkimyksiä kestävämpiin ratkaisuihin, jäsenvaltiot olisi velvoitettava toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla saadaan aikaan huomattava vähennys kyseisten tuotteiden kulutuksessa ilman, että vaarannetaan unionin elintarvikelainsäädännön mukainen elintarvikehygienia tai elintarviketurvallisuus, hyvät hygieniakäytännöt, hyvät tuotantotavat, kuluttajille suunnattu tiedottaminen ja jäljitettävyysvaatimukset44. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä mahdollisimman pitkälti toteuttamaan näitä toimenpiteitä, joiden olisi oltava oikeassa suhteessa yleisen vähentämistavoitteen alaisten eri tuotteiden ja käyttötarkoitusten aiheuttaman merten roskaantumisen riskin vakavuuteen.

_________________

_________________

44 Asetus (EY) 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1–24), asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1–54), asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4–17) sekä muu asiaankuuluva elintarvikkeiden turvallisuuteen, hygieniaan ja merkintöihin liittyvä lainsäädäntö.

44 Asetus (EY) 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1–24), asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1–54), asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4–17) sekä muu asiaankuuluva elintarvikkeiden turvallisuuteen, hygieniaan ja merkintöihin liittyvä lainsäädäntö.

Perustelu

Olisi korostettava, että jäsenvaltiot voivat käytännössä kohdentaa toimenpiteensä vapaasti, että toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa merten roskaantumisen riskin vakavuuteen ja että painopisteeksi olisi otettava vakavimmat tapaukset.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Muita kertakäyttöisiä muovituotteita varten on helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jotka ovat myös kohtuuhintaisia. Jotta voidaan rajoittaa näiden tuotteiden haitallisia vaikutuksia ympäristöön, jäsenvaltiot olisi velvoitettava kieltämään niiden saattaminen markkinoille unionissa. Näin edistettäisiin helposti saatavilla olevien ja kestävämpien vaihtoehtojen käyttöä sekä innovatiivisia ratkaisuja kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja, uudelleenkäytön vaihtoehtoja ja materiaalien korvaamista.

(12)  Muita kertakäyttöisiä muovituotteita varten on helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jotka ovat myös kohtuuhintaisia. Jotta voidaan rajoittaa näiden tuotteiden haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja erityisesti meriympäristöön, jäsenvaltiot olisi velvoitettava kieltämään niiden saattaminen markkinoille unionissa. Näin edistettäisiin helposti saatavilla olevien ja kestävämpien vaihtoehtojen käyttöä sekä innovatiivisia ratkaisuja kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja, uudelleenkäytön vaihtoehtoja ja materiaalien korvaamista. Olisi vahvistettava erityiset perusteet sen määrittämiseksi, täyttävätkö nämä vaihtoehdot kertakäyttöisiin muovituotteisiin tällä hetkellä sovellettavat vaatimukset, ovatko ne unionin jätelainsäädännön mukaisia ja voidaanko niillä parantaa kestävyyttä.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Olisi vahvistettava sekä biohajoavien muovien että biopohjaisten muovien selkeä määritelmä sekä biopohjaisuutta, biohajoavuutta (erityisesti biohajoavuutta merissä) ja kompostoitavuutta koskevat yhdenmukaistetut säännöt, jotta voidaan selvittää tästä aiheesta vallitsevia epäselvyyksiä ja väärinkäsityksiä.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tietyt kertakäyttöiset muovituotteet päätyvät ympäristöön viemäreiden kautta epäasianmukaisen hävittämisen tuloksena tai pääsevät muuten ympäristöön epäasiallisella tavalla. Tämän vuoksi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joita hävitetään usein viemärien kautta tai muuten epäasianmukaisesti, olisi sovellettava merkintävaatimuksia. Merkinnöissä olisi annettava kuluttajille tiedot asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista, vältettävistä jätehuoltovaihtoehdoista ja/tai epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvan roskaantumisen negatiivisista ympäristövaikutuksista. Komissiolle olisi siirrettävä valta vahvistaa yhdenmukaistettu muoto merkintöjä varten ja niin tehdessään komission olisi tarvittaessa testattava kuluttajien edustavien ryhmien kanssa sitä, miten kuluttajat ymmärtävät ehdotetun merkinnän, jotta varmistetaan, että se on toimiva ja ymmärrettävä.

(14)  Tietyt kertakäyttöiset muovituotteet päätyvät ympäristöön viemäreiden kautta epäasianmukaisen hävittämisen tuloksena tai pääsevät muuten ympäristöön epäasiallisella tavalla. Tämän vuoksi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joita hävitetään usein viemärien kautta tai muuten epäasianmukaisesti, olisi sovellettava merkintävaatimuksia. Merkinnöissä olisi annettava kuluttajille tiedot asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista, vältettävistä jätehuoltovaihtoehdoista ja/tai epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvan roskaantumisen negatiivisista ympäristövaikutuksista. Komissiolle olisi siirrettävä valta vahvistaa yhdenmukaistettu muoto merkintöjä varten ja niin tehdessään komission olisi tarvittaessa testattava kuluttajien edustavien ryhmien kanssa sitä, miten kuluttajat ymmärtävät ehdotetun merkinnän, jotta varmistetaan, että se on toimiva ja ymmärrettävä. Kalastusvälineiden osalta sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1224/2009 mukaisesti hyväksyttyjä merkintävaatimuksia. Jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön kalastusvälineiden merkitsemistä koskevat FAOn vapaaehtoiset suuntaviivat.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tapauksissa, joissa kertakäyttöisille muovituotteille ei ole helposti saatavilla olevia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, jotta katetaan jätehuollon ja roskien puhdistamisen kustannukset sekä tällaisen roskaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävistä valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

(15)  Tapauksissa, joissa kertakäyttöisille muovituotteille ei tällä hetkellä ole helposti saatavilla olevia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, jotta katetaan jätehuollon ja roskien puhdistamisen kustannukset sekä tällaisen roskaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävistä valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Pantillisia palautusjärjestelmiä sekä saatavilla olevia EMKR:n varoja olisi käytettävä roskien kalastusta koskevien aloitteiden sekä kadonneiden, hävitettyjen ja hylättyjen kalastusvälineiden talteenottotoimien tukemiseksi.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Joka päivä mereen päätyy monenlaista, niin maalla syntynyttä kuin myös alusten poisheittämää jätettä, josta muovijäte (pullot, kassit jne.) muodostaa hyvin merkittävän osan.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Muovia sisältävistä hylätyistä, kadonneista tai muuten poisheitetyistä kalastusvälineistä peräisin olevan muovin suuri osuus merten roskaantumisesta osoittaa, että nykyiset oikeudelliset vaatimukset1 eivät tarjoa riittävästi kannustimia tällaisten kalastusvälineiden palauttamiseen rannalle keräämistä ja käsittelyä varten. Välillisten maksujen järjestelmä, josta on tarkoitus säätää aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevassa unionin lainsäädännössä, poistaa aluksilta kannustimen päästää jätteet mereen ja oikeuttaa jätteen toimitukseen. Tätä järjestelmää olisi kuitenkin täydennettävä kalastajille suunnatuilla taloudellisilla lisäkannustimilla tuoda kalastusvälineet rannalle välillisen jätemaksun mahdollisen korotuksen välttämiseksi. Koska kalastusvälineiden muoviosiin liittyy runsaasti kierrätysmahdollisuuksia, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettu tuottajan vastuu muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten, jotta voidaan helpottaa kalastusvälinejätteen erilliskeräystä ja rahoittaa tällaisten kalastusvälineiden ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa, erityisesti kierrätystä.

(16)  Muovia sisältävistä hylätyistä, kadonneista tai muuten poisheitetyistä kalastusvälineistä sekä tavanomaisten kalastustoimien aikana passiivisesti kalastetusta jätteestä peräisin olevan muovin suuri osuus merten roskaantumisesta osoittaa, että nykyiset oikeudelliset vaatimukset1 eivät tarjoa riittävästi kannustimia tällaisten kalastusvälineiden tai tällaisen passiivisesti kalastetun jätteen palauttamiseen rannalle keräämistä ja käsittelyä varten. Asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 säädetään, että jos kadonnutta pyydystä ei voida ottaa talteen, aluksen päällikön on ilmoitettava asiasta lippujäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. Asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 ei kuitenkaan valvota tällaista pyydysten katoamista johdonmukaisesti, ja ilmoitusvaatimusten täytäntöönpano on edelleen kehnoa. Sen vuoksi valvonta-asetuksen tarkistuksessa olisi vahvistettava lisätoimenpiteitä, joilla lujitetaan valmiuksia ottaa talteen kadonneet pyydykset ja ilmoittaa niistä, ja jäsenvaltioiden olisi erityisesti kerättävä ja kirjattava tiedot kadonneista pyydyksistä ja toimitettava ne vuosittain komissiolle. Lisäksi välillisten maksujen järjestelmä, josta on tarkoitus säätää aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevassa unionin lainsäädännössä, poistaa aluksilta kannustimen päästää jätteet mereen ja oikeuttaa jätteen toimitukseen. Tätä järjestelmää olisi kuitenkin täydennettävä kalastajille suunnatuilla taloudellisilla lisäkannustimilla tuoda kalastusvälineet ja passiivisesti kalastettu jäte samoin kuin kadonneet tai muuten poisheitetyt kalastusvälineet rannalle välillisen jätemaksun mahdollisen korotuksen välttämiseksi. Passiivisesti kalastetun jätteen toimittamisesta ei saisi aiheutua kalastajille lisäkustannuksia. Koska kalastusvälineiden muoviosiin liittyy runsaasti kierrätysmahdollisuuksia, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettu tuottajan vastuu muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten, jotta voidaan helpottaa kalastusvälinejätteen erilliskeräystä ja rahoittaa tällaisten kalastusvälineiden ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa, erityisesti kierrätystä, sekä kadonneiden, hylättyjen ja muuten poisheitettyjen kalastusvälineiden talteenottotoimia. Tällaisissa järjestelmissä olisi oltava mukautettuja maksuja uudelleenkäytettäviksi ja kierrätettäviksi tarkoitettuja kalastusvälineitä varten direktiivin 2008/98/EY vaatimusten mukaisesti, ja niitä olisi täydennettävä kalastusvälinejätettä koskevalla keräystavoitteella. Tällaisten aloitteiden lisäksi jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia edistääkseen kalastusvälineiden kehitystä entistä kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä materiaaleja käyttäen.

_________________

_________________

1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, direktiivi 2000/59/EY ja direktiivi 2008/98/EY.

1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, direktiivi 2000/59/EY ja direktiivi 2008/98/EY.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Vaikka kalastajien itsensä ja muovia sisältävien kalastusvälineiden pienimuotoisten valmistajien ei pitäisi kuulua laajennetun tuottajan vastuun soveltamisalaan, olisi harkittava sitä, että tuetaan kestävästi hankittujen, muovia sisältämättömien kalastusvälineiden käyttöönottoa yhtenä vaihtoehtona.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta ehkäistään roskaamista ja muita epäasianmukaisia hävittämismuotoja, joiden seurauksena mereen joutuu muoviroskia, kuluttajille on annettava riittävästi tietoa asianmukaisimmista käytettävissä olevista jätteen hävittämisen vaihtoehdoista ja/tai vältettävistä jätteen hävittämisen vaihtoehdoista, parhaista käytännöistä jätteen hävittämisen kannalta, huonojen hävittämiskäytäntöjen ympäristövaikutuksista sekä tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja kalastusvälineiden muovisisällöstä. Näin ollen jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne toteuttavat valistustoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseiset tiedot annetaan kuluttajille. Tietojen ei tulisi sisältää myynninedistämiseen liittyvää tietoa, joka kannustaa käyttämään kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava valita sopivimmat toimenpiteet tuotteen luonteen tai sen käytön kannalta. Kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien olisi katettava valistustoimenpiteiden kustannukset osana laajennettua tuottajavastuuta.

(18)  Jotta ehkäistään roskaamista ja muita epäasianmukaisia hävittämismuotoja, joiden seurauksena mereen joutuu muoviroskia, kuluttajille on annettava riittävästi tietoa asianmukaisimmista käytettävissä olevista jätteen hävittämisen vaihtoehdoista ja/tai vältettävistä jätteen hävittämisen vaihtoehdoista, parhaista käytännöistä jätteen hävittämisen kannalta, huonojen hävittämiskäytäntöjen ympäristövaikutuksista sekä tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja kalastusvälineiden muovisisällöstä ja markkinoilla jo saatavilla olevista vaihtoehdoista. Näin ollen jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne toteuttavat valistustoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseiset tiedot annetaan kuluttajille. Tietojen ei tulisi sisältää myynninedistämiseen liittyvää tietoa, joka kannustaa käyttämään kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava valita sopivimmat toimenpiteet tuotteen luonteen tai sen käytön kannalta. Kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien olisi katettava valistustoimenpiteiden kustannukset osana laajennettua tuottajavastuuta.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Komission on unionin lainsäädännön mukaisesti avustettava jäsenvaltioita laadittaessa strategioita ja suunnitelmia kalastusvälineiden mereen joutumisen vähentämiseksi, muun muassa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tukien avulla. Näihin toimiin voivat kuulua kyseisen jätteen vaikutusta meriekosysteemeihin koskevat valistuskampanjat ja -ohjelmat, biohajoavien/kompostoitavien kalastusvälineiden toteutettavuutta koskeva tutkimus, kalastajille tarkoitetut koulutushankkeet ja erityiset julkiset ohjelmat muovin ja muiden esineiden poistamiseksi meriympäristöstä.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Direktiivissä 2008/98/EY vahvistetaan yleiset vähimmäisvaatimukset laajennettua tuottajavastuuta koskevia järjestelmiä varten. Kyseisiä vaatimuksia olisi sovellettava tällä direktiivillä perustettuihin laajennettua tuottajavastuuta koskeviin järjestelmiin. Tässä direktiivissä vahvistetaan kuitenkin myös muita laajennettuun tuottajavastuuseen liittyviä vaatimuksia, esimerkiksi vaatimus siitä, että tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajat vastaavat kustannuksista, joita aiheutuu roskaantuneiden kohteiden puhdistamisesta.

(19)  Direktiivissä 2008/98/EY vahvistetaan yleiset vähimmäisvaatimukset laajennettua tuottajavastuuta koskevia järjestelmiä varten. Kyseisiä vaatimuksia olisi sovellettava tällä direktiivillä perustettuihin laajennettua tuottajavastuuta koskeviin järjestelmiin. Tässä direktiivissä vahvistetaan kuitenkin myös muita laajennettuun tuottajavastuuseen liittyviä vaatimuksia, esimerkiksi vaatimus siitä, että tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajat vastaavat kustannuksista, joita aiheutuu roskaantuneiden kohteiden puhdistamisesta. Kalastusvälineiden osalta jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että maksuja, joita muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien on suoritettava täyttääkseen tuottajan vastuusta aiheutuvat velvoitteensa, mukautetaan erityisesti kyseisten markkinoille saatettujen kalastusvälineiden kestävyyden, korjattavuuden, uudelleenkäytettävyyden ja kierrätettävyyden huomioon ottaen.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Kertakäyttömuovien ja kalastusvälineiden synnyttämää jätettä ja sen aiheuttamaa merkittävää ympäristövaikutusta koskevaa tietoisuuden lisäämistä olisi pidettävä olennaisena osana unionin muovistrategiaa, sillä se saa osaltaan ihmiset vähentämään muovijätettä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla lisätään tietoisuutta ongelmasta ja sen ratkaisemiseksi saatavilla olevasta taloudellisesta tuesta, ja helpotettava parhaiden käytäntöjen vaihtoa yhteisöjen ja verkostojen välillä.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen1 22 kohdan nojalla komission olisi tehtävä tästä direktiivistä arviointi. Arvioinnin olisi perustettava tämän direktiivin täytäntöönpanosta saatuun kokemukseen ja sen aikana kerättyihin tietoihin sekä direktiivin 2008/56/EY ja direktiivin 2008/98/EY nojalla kerättyihin tietoihin. Arvioinnin tulisi muodostaa perusta pohdinnalle, joka koskee mahdollisia lisätoimenpiteitä sekä sitä, onko unionissa tehtävän merten roskaantumisen seurannan kannalta tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet. Arvioinnissa olisi käsiteltävä myös sitä, mahdollistaako täytäntöönpanon aikana tapahtunut tieteen ja tekniikan kehitys, mukaan lukien biohajoavien materiaalien kehitys ja kriteerien tai normien laatiminen muovien biohajoavuudesta meriympäristössä, kuten muovia koskevassa EU:n strategiassa esitetään, normin asettamisen tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden biohajoavuudelle meriympäristössä. Kyseinen normi sisältäisi standardin, jonka mukaan testattaisiin, hajoaisivatko muovit meriympäristössä tapahtuvan fyysisen ja biologisen hajoamisen tuloksena kokonaan hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi ajassa, joka on tarpeeksi lyhyt, jotta muovit eivät ole haitallisia meren eliöille eivätkä johda muovin kerääntymiseen ympäristöön. Mikäli näin on, kertakäyttöiset muovituotteet, jotka täyttävät kyseisen normin, voitaisiin vapauttaa kiellosta saattaa näitä tuotteita markkinoille. Vaikka muovia koskevassa EU:n strategiassa käsiteltiin jo tämän alan toimia, siinä tunnustetaan myös haasteet, jotka liittyvät sääntelypuitteiden määrittämiseen biohajoaville muoveille ja jotka johtuvat eri merien erilaisista olosuhteista.

(22)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen1 22 kohdan nojalla komission olisi tehtävä tästä direktiivistä arviointi. Arvioinnin olisi perustettava tämän direktiivin täytäntöönpanosta saatuun kokemukseen ja sen aikana kerättyihin tietoihin sekä direktiivin 2008/56/EY ja direktiivin 2008/98/EY nojalla kerättyihin tietoihin. Arvioinnin tulisi muodostaa perusta pohdinnalle, joka koskee mahdollisia lisätoimenpiteitä sekä sitä, onko unionissa tehtävän merten roskaantumisen seurannan kannalta tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet. Arvioinnissa olisi käsiteltävä myös sitä, mahdollistaako täytäntöönpanon aikana tapahtunut tieteen ja tekniikan kehitys, mukaan lukien biohajoavien materiaalien kehitys ja kriteerien tai normien laatiminen muovien biohajoavuudesta meriympäristössä, kuten muovia koskevassa EU:n strategiassa esitetään, normin asettamisen tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden biohajoavuudelle meriympäristössä. Kyseinen normi sisältäisi standardin, jonka mukaan testattaisiin, hajoaisivatko muovit meriympäristössä vallitsevien fyysisten ja biologisten hajoamisolosuhteiden tuloksena kokonaan hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi ajassa, joka on tarpeeksi lyhyt, jotta muovit eivät ole haitallisia meren eliöille eivätkä johda muovin kerääntymiseen ympäristöön. Mikäli näin on, kertakäyttöiset muovituotteet, jotka täyttävät kyseisen normin, voitaisiin vapauttaa kiellosta saattaa näitä tuotteita markkinoille. Vaikka muovia koskevassa EU:n strategiassa käsiteltiin jo tämän alan toimia, siinä tunnustetaan myös haasteet, jotka liittyvät sääntelypuitteiden määrittämiseen biohajoaville muoveille ja jotka johtuvat eri merien erilaisista olosuhteista.

_________________

_________________

1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi unionin jätelainsäädännön mukaisesti tuettava suunnitelmia, jotka koskevat meressä olevien roskien keräämistä, mahdollisuuksien mukaan kalastusalusten osallistuessa tähän, ja varmistettava, että satamassa olevilla laitteilla on valmiudet vastaanottaa ja käsitellä tätä jätettä, erityisesti kierrättämällä sitä. Samoja kannustimia, joita tarjotaan kalastusvälineiden palauttamiseksi, olisi sovellettava yhtä lailla passiivisesti kalastetun jätteen palauttamiseen sekä roskien kalastusta koskevissa aloitteissa talteen otetun jätteen palauttamiseen. Satamassa oleviin laitteisiin sovellettavien vaatimusten olisi oltava oikeasuhteisia, eikä niillä saisi aiheuttaa liiallista hallinnollista rasitetta pienille, miehittämättömille satamille tai etäällä, erityisesti etäisillä saarilla sijaitseville satamille.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja, ja siten edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, että unioni tekee oman osansa muovista johtuvaa merten roskaantumista koskevan maailmanlaajuisen ongelman ratkaisemiseksi ehkäisemällä ja vähentämällä tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä edistämällä siirtymistä kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja, ja siten edistämällä myös sisämarkkinoiden tehokkaampaa ja kestävämpää toimintaa.

Perustelu

Ehdotuksen tavoitteen olisi oltava näkyvämpi: Euroopan unionin osuus maailman merten roskaantumisessa on suhteellisen pieni, sillä se kuluttaa noin 16 prosenttia maailman kertakäyttöisistä muovituotteista. Sillä voi kuitenkin olla merkittävä rooli ratkaisujen löytämisessä, positiivisen kierteen aikaansaamisessa ja esimerkin näyttäjänä.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’kalastusvälineellä’ esinettä tai laitteen osaa, jota käytetään kalastuksessa ja vesiviljelyssä meren elollisten luonnonvarojen pyyntiin tai joka kelluu merenpinnalla ja jolla pyritään houkuttelemaan ja pyytämään tällaisia meren elollisia luonnonvaroja;

3)  ’kalastusvälineellä’ esinettä tai laitteen osaa, jota käytetään kalastuksessa ja vesiviljelyssä meren elollisten luonnonvarojen pyyntiin tai säilytykseen kasvatusta varten tai joka kelluu merenpinnalla ja jolla pyritään houkuttelemaan, pyytämään tai säilyttämään tällaisia meren elollisia luonnonvaroja;

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’kalastusvälinejätteellä’ kalastusvälineitä, jotka kuuluvat direktiivissä 2008/98/EY esitetyn jätteen määritelmän soveltamisalaan, mukaan lukien kaikki erilliset osat, aineet tai materiaalit, jotka olivat osa kyseistä kalastusvälinettä tai liitetty siihen, kun se hävitettiin;

4)  ’kalastusvälinejätteellä’ kalastusvälineitä, jotka kuuluvat direktiivissä 2008/98/EY esitetyn jätteen määritelmän soveltamisalaan, mukaan lukien kaikki erilliset osat, aineet tai materiaalit, jotka olivat osa kyseistä kalastusvälinettä tai liitetty siihen, kun se hävitettiin tai katosi;

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  ’passiivisesti kalastetulla jätteellä’ jätteitä, jotka kertyvät verkkoihin kalastustoimien aikana;

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10)  ’tuottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käytettävästä myyntitekniikasta riippumatta, 25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU50 tarkoitetut etäsopimukset mukaan lukien, saattaa unionin markkinoille kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka harjoittavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1380/201351 4 artiklan 28 kohdassa tarkoitettua kalastustoimintaa;

10)  ’tuottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käytettävästä myyntitekniikasta riippumatta, 25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU50 tarkoitetut etäsopimukset mukaan lukien, saattaa unionin markkinoille kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka harjoittavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1380/201351 4 artiklan 1 kohdan 25 alakohdassa tarkoitettua vesiviljelyä tai 28 alakohdassa tarkoitettua kalastustoimintaa;

_________________

_________________

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64–88).

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64–88).

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuhunkin liitteen D osassa mainittuun markkinoille saatettuun kertakäyttöiseen muovituotteeseen on liitetty näkyvästi ja pysyvästi helposti luettavissa oleva merkintä, jossa esitetään kuluttajille yksi tai useampi seuraavista tiedoista:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuhunkin liitteen D osassa mainittuun markkinoille saatettuun kertakäyttöiseen muovituotteeseen ja muovia sisältävään kalastusvälineeseen on liitetty näkyvästi ja pysyvästi helposti luettavissa oleva merkintä, jossa esitetään kuluttajille seuraavat tiedot:

a)  kyseessä olevalle tuotteelle sopivat jätteenhävitysvaihtoehdot tai sen osalta vältettävät jätteenhävitysvaihtoehdot,

a)  kyseessä olevalle tuotteelle sopivat jätteenhävitysvaihtoehdot tai sen osalta vältettävät jätteenhävitysvaihtoehdot,

b)  roskaantumisesta tai kyseisten tuotteiden muusta epäasiallisesta jätteenhävityksestä johtuvat haitalliset ympäristövaikutukset, tai

b)  roskaantumisesta tai kyseisten tuotteiden muusta epäasiallisesta jätteenhävityksestä johtuvat haitalliset ympäristövaikutukset, ja

c)  tuotteessa oleva muovi.

c)  tuotteessa oleva muovi ja soveltuvin osin toiminnallisilta ominaisuuksiltaan samankaltaisten vaihtoehtoisten tuotteiden saatavuus.

2.  Komissio antaa viimeistään [12 kuukauden kuluttua ennen päivämäärää, jona tämä direktiivin on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan eritelmät 1 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä varten. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Komissio antaa viimeistään [12 kuukauden kuluttua ennen päivämäärää, jona tämä direktiivin on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan eritelmät 1 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä varten. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

3.  Kalastusvälineisiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1224/2009 mukaisesti hyväksyttyjä merkintävaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perustetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät unionin markkinoille saatettuja kalastusvälineitä varten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien direktiivin 2008/98/EYsäännösten mukaisesti.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perustetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät unionin markkinoille saatettuja kalastusvälineitä varten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien direktiivin 2008/98/EYsäännösten mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisillä laajennettua tuottajan vastuuta koskevilla järjestelmillä saavutetaan kalastusvälineiden osalta parantunut keräys- ja kierrätysaste. Tämän varmistamiseksi jäsenvaltioiden on edellytettävä, että järjestelmät muun muassa

 

a)  sisältävät seuranta-, jäljitys- ja ilmoitusohjelmia;

 

b)  kattavat talteenottotoimet.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltiot voivat myös ottaa käyttöön pantillisia palautusjärjestelmiä edistääkseen vanhojen, huonokuntoisten tai epävakaiden kalastusvälineiden palauttamista ja mukauttaa niitä ottaakseen huomioon kalastusvälineiden tai niiden osien tahattoman katoamisen riskin.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että maksuja, joita muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien on suoritettava täyttääkseen tuottajan vastuusta aiheutuvat velvoitteensa, mukautetaan erityisesti tuottajien markkinoille saattamien kalastusvälineiden kestävyyden, korjattavuuden, uudelleenkäytettävyyden ja kierrätettävyyden huomioon ottaen.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.  Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön taloudellisia lisäkannustimia kalastajia varten kalastusvälinejätteen samoin kuin kalastajien merellä keräämän muun muovijätteen tuomiseksi rantaan. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan poistettava kaikki tarpeettomat oikeudelliset ja taloudelliset byrokraattiset rasitteet ja esteet siltä, että kalastajat keräävät ja tuovat maihin kalastusvälinejätettä ja muovijätettä.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  edistää erityisen julkisen ohjelman perustamista muovien ja muiden esineiden poistamiseksi merenpohjasta;

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  perustaa unionin laajuisen pakollisen digitaalisen ilmoitusjärjestelmän, jossa yksittäiset kalastusalukset voivat ilmoittaa kalastusvälineiden katoamisesta merellä, jotta voidaan tukea talteenottotoimia.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Kannustinjärjestelmät

 

1.  Jäsenvaltioiden on sisällytettävä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) rahoitettaviin toimenpideohjelmiin rahoitustuki toimintasuunnitelman laatimiseksi yhteistyössä tuottajaorganisaatioiden, varustamoyhdistysten, julkisyhteisöjen, ympäristönsuojelujärjestöjen ja koko asianomaisen alan kanssa. Tähän on sisällyttävä toimenpiteitä, jotka koskevat jätteen ja kalastusvälineiden talteenottoa sekä jätehuoltoinfrastruktuurin ja -prosessien parantamista aluksilla ja satamissa.

 

2.  Jäsenvaltioiden on perustettava satamiin kalastusverkkojen jättämistä, talteenottoa ja palauttamista varten järjestelmä, joka on sisällytettävä 1 kohdan mukaisesti laadittuun toimintasuunnitelmaan.

 

3.  Jäsenvaltioiden on perustettava satamiin verkkojen valvontaa ja rekisteröintiä varten järjestelmä, joka on sisällytettävä 1 kohdan mukaisesti laadittuun toimintasuunnitelmaan.

 

4.  Jäsenvaltioiden on kehitettävä tukimekanismeja paremmin jäljitettävissä olevia ja vähemmän saastuttavia verkkoja koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä varten kalastusvälineiden valmistajille myönnettävien kannustimien muodossa. Tähän on sisällyttävä investointeja sellaisten uusien materiaalien kehittämiseen, joilla on pienempi ympäristövaikutus.

Perustelu

Kuten johdanto-osan 16 kappaleessa todetaan, toimijoille on tarjottava kannustimia, jotta voidaan edistää meriympäristön suojelukulttuuria, vähentää asteittain merten roskaantumista ja tehdä loppu verkkojen katoamisesta merellä.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

9 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b artikla

 

Passiivisesti kalastettu jäte

 

1.  Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä oikeasuhteisia kansallisia suunnitelmia sen varmistamiseksi, että kaikki satamat, joihin kalastusalukset voivat tulla, lukuun ottamatta pieniä, miehittämättömiä satamia ja etäällä, erityisesti etäisillä saarilla sijaitsevia satamia, pystyvät toteuttamaan tavanomaisten kalastustoimien aikana passiivisesti kalastetun jätteen keräyksen ja myöhemmän käsittelyn, jotta voidaan edistää tällaisen jätteen erilliskeräystä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

 

2.  Tällaiset suunnitelmat on laadittava merten roskaantumisen vähentämistä roskien kalastusta koskevien aloitteiden täytäntöönpanon avulla koskevassa OSPAR-suosituksessa 2016/01 annettujen suuntaviivojen mukaisesti.

 

3.  EMKR:stä saatavilla olevien resurssien lisäksi jäsenvaltiot voivat perustaa ja ylläpitää kansallisia rahastoja tukeakseen kalastusalusten passiivisesti kalastaman jätteen keräystä. Rahastoja voidaan käyttää varmistamaan roskien kalastusta koskevien aloitteiden toiminta, mukaan lukien erillisten jätteenvarastointilaitteiden tarjoaminen aluksilla, passiivisesti kalastetun jätteen seuranta, koulutus ja vapaaehtoisen aloitteeseen osallistumisen edistäminen, jätteenkäsittelyn kustannukset ja tällaisten järjestelmien toimintaa varten tarvittavaan henkilöstöön liittyvien kustannusten kattaminen.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta kuluttajille voidaan antaa liitteen G osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä koskevia tietoja seuraavista:

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta kaikille asiaankuuluville toimijoille ja erityisesti kuluttajille, kalastusalalle ja kalastusyhteisöille voidaan antaa liitteen G osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä koskevia tietoja seuraavista:

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  käytettävissä olevat uudelleenkäyttöjärjestelmät ja jätehuoltovaihtoehdot kyseisiä tuotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten sekä parhaat käytännöt direktiivin 2008/98/EY 13 artiklan mukaisesti suoritettavaa ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa varten;

a)  uudelleenkäytettävien vaihtoehtojen, uudelleenkäyttöjärjestelmien ja jätehuoltovaihtoehtojen saatavuus kyseisiä tuotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten sekä parhaat käytännöt direktiivin 2008/98/EY 13 artiklan mukaisesti suoritettavaa ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa varten;

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  sellaisten ohjelmien edistäminen, joilla lisätään tietoisuutta meriympäristössä olevien mikromuovien ja muovijätteen vaikutuksesta meriympäristöön ja joilla estetään niiden joutuminen mereen.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden ja erityisesti kalastusalan toimijoiden saataville annetaan ohjeistusta, jotta ne pystyvät toteuttamaan vaadittavat toimet muovia sisältävistä kalastusvälineistä peräisin olevan jätteen vähentämiseksi.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanon seurantaa koskevat tiedot

Täytäntöönpanon seurantaa koskevat tiedot ja ilmoitusvelvoitteet

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  arviot tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvista tuotteista peräisin olevan mereen joutuneen jätteen määristä, jotta voidaan seurata toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia;

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin kalenterivuoden osalta tiedot markkinoille saatetuista muovia sisältävistä kalastusvälineistä sekä kerätystä ja käsitellystä kalastusvälinejätteestä. Tiedot on ilmoitettava komission 4 kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa.

 

Ensimmäinen ilmoituskausi alkaa ensimmäisestä täydestä kalenterivuodesta sen täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen jälkeen, jolla vahvistetaan ilmoitusten muoto 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen tietokokonaisuuksien ja tietojen muoto. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 1 ja 3 a kohdassa tarkoitettujen tietokokonaisuuksien ja tietojen muoto. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  onko kalastusvälineiden kierrätysaste parantunut riittävästi ja onko tarpeen ottaa käyttöön määrällisiä tavoitteita, jotta vastaisuudessa varmistetaan riittävä edistyminen;

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  onko mahdollista vahvistaa sitovia määrällisiä unionin tavoitteita muovia sisältävien kalastusvälineiden kierrätystä varten;

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  onko tiede ja tekniikka kehittynyt riittävästi ja onko laadittu muovien biohajoavuudesta meriympäristössä kriteereitä tai normeja, joita sovelletaan tämän direktiivin soveltamisalaan sisältyviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin ja niitä korvaaviin kertakäyttöisiin tuotteisiin sen määrittämiseksi, minkä tuotteiden markkinoille saattamista ei mahdollisesti enää tarvitsee rajoittaa.

c)  onko tiede ja tekniikka kehittynyt riittävästi ja onko laadittu muovien biohajoavuudesta meriympäristössä kriteereitä tai normeja, joita sovelletaan tämän direktiivin soveltamisalaan sisältyviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin tai muovia sisältäviin kalastusvälineisiin ja niitä korvaaviin tuotteisiin sen määrittämiseksi, minkä tuotteiden markkinoille saattamista ei mahdollisesti enää tarvitsee rajoittaa.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

11.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Renata Briano

14.6.2018

Valiokuntakäsittely

20.6.2018

29.8.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, John Flack, Francisco José Millán Mon, Nils Torvalds

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Howarth

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Norbert Erdős, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ole Christensen, John Howarth, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

0

-

 

 

3

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

28.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

5.7.2018

ITRE

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

PECH

11.6.2018

 

JURI

11.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

24.9.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Frédérique Ries

7.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.8.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

10

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Peter Jahr, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Kati Piri

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.10.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli,