IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

11.10.2018 - (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) - ***I

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestiteljica: Frédérique Ries


Postupak : 2018/0172(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0340),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0218/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenja Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbora za industriju, istraživanje i energiju, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i Odbora za ribarstvo(A8-0317/2018)

,

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Zbog svoje visoke funkcionalnosti i relativno niskog troška plastika je sve prisutnija u svakodnevnom životu. Zbog njezine sve veće upotrebe u proizvodima kratkog životnog ciklusa, koji nisu osmišljeni za ponovnu upotrebu ili ekonomično recikliranje, proizvodnja i obrasci potrošnje povezani s njom postali su sve neučinkovitiji i linearniji. Stoga je, u kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo32, Komisija u europskoj strategiji za plastiku33 zaključila da se problem stalnog porasta stvaranja plastičnog otpada i njegova ispuštanja u okoliš, posebno u morski okoliš, mora riješiti kako bi se ostvario istinski kružan životni ciklus plastike.

(1)  Zbog svoje visoke funkcionalnosti i relativno niskog troška plastika je sve prisutnija u svakodnevnom životu. Svjetska se proizvodnja plastike znatno povećala te je 2017. dosegnula 348 milijuna tona. Europski udio u toj proizvodnji iznosio je 18,5 % (64,4 milijuna tona, što je porast od 3,4 % u usporedbi s proizvodnjom prethodne godine). Zbog njezine sve veće upotrebe u proizvodima kratkog životnog ciklusa, koji nisu osmišljeni za ponovnu upotrebu ili ekonomično recikliranje, proizvodnja i obrasci potrošnje povezani s njom postali su sve neučinkovitiji i linearniji. Stoga je, u kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo, Komisija u europskoj strategiji za plastiku zaključila da se problem stalnog porasta stvaranja plastičnog otpada i njegova ispuštanja u okoliš, posebno u morski okoliš, mora riješiti kako bi se ostvario istinski kružan životni ciklus plastike i smanjila ukupna količina plastike u okolišu. Europska strategija za plastiku tek je prvi korak u uspostavljanju kružnog gospodarstva temeljenog na smanjenju, ponovnoj upotrebi i recikliranju svih plastičnih proizvoda.

__________________

__________________

32 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Zatvaranje kruga – akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo” (COM(2015) 0614 final).

32 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Zatvaranje kruga – akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo” (COM(2015)0614 final).

33 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” (COM(2018) 28 final).

33 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” (COM(2018)28 final).

Obrazloženje

Iako je riječ o globalnom problemu, Europska unija mora preuzeti svoj dio odgovornosti i postati međunarodni predvodnik u borbi protiv morskog otpada.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Plastika ima korisnu ulogu u gospodarstvu i njezina je primjena ključna u mnogim sektorima. Točnije, plastika se upotrebljava za ambalažu (40 %) i u građevinskom sektoru (20 %). Plastika se u velikoj mjeri upotrebljava i u sektoru električne i elektroničke opreme te u automobilskom, prehrambenom i poljoprivrednom sektoru. Ipak, zbog znatnih negativnih učinaka određenih plastičnih proizvoda na okoliš, zdravlje i gospodarstvo potrebna je uspostava pravnog okvira kojim bi se učinkovito smanjili ti znatni negativni učinci, što uključuje i ograničavanje stavljanja na tržište određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu za koje postoje alternativna rješenja koja su u većoj mjeri kružna.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kružni pristupi u kojima se prednost daje proizvodima koji se mogu ponovno upotrijebiti i sustavima ponovne upotrebe dovest će do smanjenja količine nastalog otpada, a takvo je sprečavanje na vrhu hijerarhije otpada utvrđene u članku 4. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća34.Takvi su pristupi ujedno u skladu s 12. ciljem Ujedinjenih naroda za održivi razvoj35, a to je osigurati modele održive potrošnje i proizvodnje.

(2)  Mjerama iz ove Direktive trebalo bi se u potpunosti težiti kružnim pristupima u kojima se prednost daje sigurnim, netoksičnim proizvodima koji se mogu ponovno upotrijebiti i koji ne sadrže opasne tvari te sustavima ponovne upotrebe, a ne proizvodima za jednokratnu upotrebu. Sve mjere moraju prije svega biti usmjerene na smanjenje količine nastalog otpada i promicanje sprečavanja nastanka otpada jer je to na vrhu hijerarhije otpada utvrđene u članku 4. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća34.Budući da svi proizvodi za jednokratnu upotrebu zbog kratkog životnog ciklusa često imaju negativan klimatski ili ekološki učinak, prednost se mora dati sprečavanju i ponovnoj upotrebi proizvoda, čime se mogu ostvariti velike uštede emisija CO2 i vrijednih sirovina. Ta će Direktiva doprinijeti postizanju 12. cilja Ujedinjenih naroda za održivi razvoj35, a to je osigurati modele održive potrošnje i proizvodnje.

__________________

__________________

34 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

34 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

35 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

35 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Morski otpad prekogranične je prirode i priznat je kao globalni problem. Smanjenje količine morskog otpada ključna je mjera za postizanje 14. cilja Ujedinjenih naroda za održivi razvoj kojim se poziva na očuvanje i održivo korištenje oceanima, morima i morskim resursima u cilju održivog razvoja36.Unija mora odigrati svoju ulogu u suzbijanju morskog otpada i pokušati utvrditi standarde za cijeli svijet. U tom kontekstu Unija surađuje s partnerima u brojnim međunarodnim forumima poput skupina G20 i G7 te Ujedinjenih naroda kako bi promicala zajedničko djelovanje. Ova je inicijativa dio nastojanja Unije za postizanje tog cilja.

(3)  Morski otpad prekogranične je prirode i priznat je kao globalni problem. Sve veće količine otpada dospijevaju u oceane diljem svijeta te utječu na zdravlje ekosustava i ubijaju životinje. Smanjenje količine morskog otpada ključna je mjera za postizanje 14. cilja Ujedinjenih naroda za održivi razvoj kojim se teži očuvanju i održivom korištenju oceana, mora i morskih resursa radi održivog razvoja36.Unija mora odigrati svoju ulogu u suzbijanju morskog otpada, sprečavanju proizvodnje otpada i učinkovitijem gospodarenju morskim otpadom i pokušati utvrditi standarde za cijeli svijet. U tom kontekstu Unija surađuje s partnerima u brojnim međunarodnim forumima poput skupina G20 i G7 te Ujedinjenih naroda kako bi promicala zajedničko djelovanje. Ova je inicijativa dio nastojanja Unije za postizanje tog cilja.

_________________

_________________

36 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

36 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U Uniji od 80 % do 85 % morskog otpada, izmjereno kao broj komada otpada pronađenih na plažama, čini plastika, pri čemu plastični predmeti za jednokratnu upotrebu čine 50 %, a predmeti povezani s ribolovom 27 %. Plastični predmeti za jednokratnu upotrebu uključuju čitav niz uobičajenih potrošačkih proizvoda koji se brzo troše i odbacuju nakon što se jednom upotrijebe u svrhu za koju su namijenjeni, rijetko se recikliraju i često budu bačeni u okoliš. Znatan dio ribolovnog alata stavljenog na tržište ne prikuplja se u svrhu obrade. Stoga su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadržava plastiku posebno ozbiljan problem u kontekstu morskog otpada te predstavljaju ozbiljnu opasnost za morske ekosustave, biološku raznolikost, a potencijalno i za zdravlje ljudi te nanose štetu djelatnostima kao što su turizam, ribarstvo i pomorski promet.

(5)  U Uniji od 80 % do 85 % morskog otpada, izmjereno kao broj komada otpada pronađenih na plažama, čini plastika, pri čemu plastični predmeti za jednokratnu upotrebu čine 50 %, a predmeti povezani s ribolovom 27 %.Plastični predmeti za jednokratnu upotrebu uključuju čitav niz uobičajenih potrošačkih proizvoda koji se brzo troše i odbacuju nakon što se jednom upotrijebe u svrhu za koju su namijenjeni, rijetko se recikliraju i često budu bačeni u okoliš. Znatan dio ribolovnog alata i alata koji se upotrebljava u akvakulturi koji su stavljeni na tržište ne prikuplja se u svrhu obrade. Stoga su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat i alat koji se upotrebljava u akvakulturi koji sadržavaju plastiku, kao što su vrše, zamke, plovci i plutače, mreže, užad, strune, konopi i niti posebno ozbiljan problem u kontekstu morskog otpada te predstavljaju ozbiljnu opasnost za morske ekosustave, biološku raznolikost, kao i za zdravlje ljudi i životinja te nanose štetu djelatnostima kao što su turizam, ribarstvo i pomorski promet.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Vijeće je na svojem sastanku 25. lipnja 2018. donijelo zaključke u vezi s temom ostvarivanja ciljeva akcijskog plana EU-a za kružno gospodarstvo jasno podupirući aktivnosti koje su poduzete na europskoj i svjetskoj razini kako bi se ograničila uporaba mikroplastike koja se namjerno dodaje proizvodima, kao i upotreba oksoplastike u Uniji te aktivnosti predviđene Strategijom za plastiku koje se odnose na smanjenje mikroplastike koja dolazi iz tekstila, automobilskih guma te istjecanja peleta prije proizvodnje. Unija već djeluje i u tijeku je postupak u skladu s Uredbom o evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), pri čemu je Komisija zatražila od Europske agencije za kemikalije da izradi dosje za ograničavanje na temelju Priloga XV. u pogledu primjene čestica mikroplastike koje se namjerno dodaju potrošačkim proizvodima ili proizvodima za profesionalnu upotrebu.

Obrazloženje

Budući da su mnoge države članice zakonski već uredile to područje, važno je da EU poduzme odgovarajuće mjere, temeljene na procjeni Europske agencije za kemikalije, i da do 2020. uvede ograničenje upotrebe čestica mikroplastike koje se namjerno dodaju u potrošačke proizvode ili proizvode za profesionalnu upotrebu.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)  Unija bi trebala imati sveobuhvatan pristup problemu mikroplastike i trebala bi poticati sve proizvođače na strogo ograničavanje mikroplastike u svojim formulacijama, s posebnim naglaskom na proizvođače tekstila i guma jer sintetička odjeća i gume čine 63 % mikroplastike koja neposredno dospijeva u vodni okoliš.

Obrazloženje

Premda mikroplastika (tj. komadići plastike manji od 5mm) nije uključena u područje primjene i na nju se ne odnose konkretne mjere u Strategiji za plastiku, važno je pojasniti da bi Europska unija trebala imati sveobuhvatan pristup tom problemu s obzirom na utjecaj plastičnog morskog otpada na okoliš, morsku faunu i zdravlje ljudi.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Postojeće zakonodavstvo Unije40 i instrumenti politike pružaju neke regulatorne odgovore za rješavanje problema morskog otpada. Plastični otpad posebno podliježe općim mjerama i ciljevima Unije u pogledu gospodarenja otpadom, kao što su ciljevi recikliranja plastičnog ambalažnog otpada41 te nedavno donesen cilj iz strategije za plastiku42: osigurati da do 2030. sva plastična ambalaža bude prikladna za recikliranje. Međutim, učinak tog zakonodavstva na morski otpad nedostatan je te postoje razlike u području primjene i razini ambicioznosti nacionalnih mjera za sprječavanje nastanka i smanjenje količine morskog otpada. Osim toga, neke od tih mjera, posebno tržišna ograničenja za plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, mogu stvoriti prepreke trgovini i narušiti tržišno natjecanje u Uniji.

(6)  Pravilno gospodarenje otpadom i dalje je ključno za sprečavanje nastanka (morskog) otpada. Postojeće zakonodavstvo Unije40 i instrumenti politike pružaju neke regulatorne odgovore za rješavanje problema morskog otpada. Plastični otpad posebno podliježe općim mjerama i ciljevima Unije u pogledu gospodarenja otpadom, kao što su ciljevi recikliranja plastičnog ambalažnog otpada41 te nedavno donesen cilj iz strategije za plastiku42: osigurati da do 2030. sva plastična ambalaža bude prikladna za recikliranje. Međutim, učinak tog zakonodavstva na morski otpad nedostatan je te postoje razlike u području primjene i razini ambicioznosti nacionalnih mjera za sprječavanje nastanka i smanjenje količine morskog otpada. Osim toga, neke od tih mjera, posebno tržišna ograničenja za plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, mogu stvoriti prepreke trgovini i narušiti tržišno natjecanje u Uniji.

__________________

__________________

40 Direktiva 2008/98/EZ, Direktiva 2000/59/EZ, Direktiva 2000/60/EZ, Direktiva 2008/56/EZ i Uredba Vijeća (EC) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

40 Direktiva 2008/98/EZ, Direktiva 2000/59/EZ, Direktiva 2000/60/EZ, Direktiva 2008/56/EZ i Uredba Vijeća (EC) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

41 Direktiva 94/62/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.).

41 Direktiva 94/62/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.).

42 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” (COM(2018) 28 final).

42 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” (COM(2018) 28 final).

Obrazloženje

Važno je naglasiti da sprečavanje nastanka otpada započinje s pravilnim gospodarenjem otpadom.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Poticanje istraživanja i inovacija u sektoru ambalaže ključan je čimbenik za promicanje održivijeg vrijednosnog lanca. Kako bi se postigao taj cilj nužno je ojačati relevantne mehanizme financiranja u kontekstu europskih programskih alata za istraživanje i razvoj kao što su okvirni programi EU-a za istraživanje i inovacije (tj. Obzor 2020.), s obzirom na nadolazeći strateški program za istraživanje i inovacije u području plastike.

Obrazloženje

Osiguravanje odgovarajuće potpore i sredstava za istraživanje i inovacije u sektoru ambalaže nužan je korak za ostvarenje ciljeva strategije za plastiku.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se djelovanje usmjerilo na područja u kojima je najpotrebnije, ovom bi Direktivom trebalo obuhvatiti samo najčešće pronađene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, za koje se procjenjuje da čine oko 86 % ukupnog broja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu pronađenih na plažama Unije.

(7)  Kako bi se djelovanje usmjerilo na područja u kojima je najpotrebnije, ovom bi Direktivom trebalo obuhvatiti samo najčešće pronađene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat. Procjenjuje se da plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu obuhvaćeni mjerama iz ove Direktive čine 86 % ukupnog broja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu pronađenih na plažama Unije.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Ovom se Direktivom ne dovode u pitanje odredbe iz Direktive 94/62/EZ o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu koji se smatraju ambalažom kako je definirana u članku 3. stavku 1. Direktive 94/62/EZ.

Obrazloženje

Potrebno je pojašnjenje u pogledu plastične ambalaže za jednokratnu upotrebu koja je obuhvaćena Direktivom 94/62/EZ.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Komisijino izvješće o preispitivanju trebalo bi pokazati može li se područje primjene proširiti općenito na proizvode za jednokratnu upotrebu.

Obrazloženje

U okviru preispitivanja trebalo bi razmotriti mogućnost razvoja jasnog i dosljednog pristupa u pogledu proizvoda za jednokratnu upotrebu u kojemu bi se uzimala u obzir načela životnog ciklusa.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7c)   Onečišćenje kopna i kontaminacija tla većim plastičnim predmetima i njihovim fragmentima ili mikroplastikom može imati značajan učinak na lokalnoj ili regionalnoj razini. Na lokalnoj razini to može biti značajno zbog intenzivne uporabe plastike u poljoprivredi. Kako bi se smanjio utjecaj plastičnog otpada na okoliš i zdravlje ljudi i životinja, potrebno je temeljito istražiti onečišćenje plastikom s poljoprivrednih zemljišta.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Proizvode od plastike potrebno je proizvoditi uzimajući u obzir njihov cijeli životni vijek. Pri ekološkom dizajnu plastičnih proizvoda uvijek je potrebno uzeti u obzir fazu proizvodnje, mogućnost recikliranja i, ako je moguće, ponovnu upotrebu proizvoda. Proizvođače treba potaknuti, kada je to primjereno, da upotrebljavaju jednostruke ili kompatibilne polimere za izradu svojih proizvoda kako bi se pojednostavilo razvrstavanje i poboljšala mogućnost recikliranja, posebice u slučaju plastične ambalaže.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Kako bi se jasno utvrdilo područje primjene ove Direktive, trebalo bi definirati pojam plastičnog proizvoda za jednokratnu upotrebu. Iz definicije bi trebalo isključiti plastične proizvode koji su osmišljeni, dizajnirani i stavljeni na tržište tako da tijekom svojeg vijeka trajanja podnesu višekratna kruženja ili višekratne cikluse upotrebe na način da se ponovno napune ili ponovno upotrijebe u istu svrhu za koju su osmišljeni.

(9)  Kako bi se jasno utvrdilo područje primjene ove Direktive, trebalo bi definirati pojam plastičnog proizvoda za jednokratnu upotrebu. Definicija bi trebala obuhvaćati proizvode za jednokratnu upotrebu koji su u potpunosti ili djelomično napravljeni od plastike i koji su osmišljeni, dizajnirani ili stavljeni na tržište kako bi ih se upotrijebilo samo jedanput u kratkom vremenskom razdoblju i potom odbacilo, a ne bi trebala obuhvaćati plastične proizvode koji su osmišljeni, dizajnirani ili stavljeni na tržište kako bi tijekom svojeg životnog ciklusa ispunili višekratna kruženja ili višekratne cikluse upotrebe na način da se ponovno napune ili ponovno upotrijebe u istu svrhu za koju su osmišljeni.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Što duljim zadržavanjem vrijednosti proizvoda i materijala i stvaranjem manje količine otpada, gospodarstvo Unije može postati konkurentnije i otpornije, uz manji pritisak na dragocjene resurse i okoliš.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu trebalo bi primijeniti jednu ili više mjera, ovisno o različitim čimbenicima kao što su dostupnost odgovarajućih i održivijih alternativa, izvedivost promjene obrazaca potrošnje te stupanj do kojeg su već obuhvaćeni postojećim zakonodavstvom Unije.

(10)  Na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu trebalo bi primijeniti jednu ili više mjera, ovisno o različitim čimbenicima kao što su dostupnost odgovarajućih i održivijih alternativa, uzimajući u obzir načela životnog ciklusa, izvedivost promjene obrazaca potrošnje te stupanj do kojeg su već obuhvaćeni postojećim zakonodavstvom Unije.

Obrazloženje

Važno je da se ovim mjerama poboljšaju sveukupni rezultati za okoliš, uzimajući u obzir načela životnog ciklusa.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Za određene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i dalje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative te se očekuje da će se potrošnja većine takvih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu povećati. Kako bi se taj trend preokrenuo i promicala nastojanja za pronalazak održivijih rješenja, od država članica trebalo bi zahtijevati da poduzmu potrebne mjere kojima bi se postiglo znatno smanjenje potrošnje tih proizvoda, a da se pri tom ne dovedu u pitanje higijena ili zdravstvena ispravnost hrane, dobre higijenske prakse, dobre proizvođačke prakse, obavješćivanje potrošača ili zahtjevi u pogledu sljedivosti koji su utvrđeni u zakonodavstvu Unije o hrani44.

(11)  Za određene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i dalje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative te se očekuje da će se potrošnja većine takvih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu povećati. Kako bi se taj trend preokrenuo i promicala nastojanja za pronalazak sigurnih i održivih rješenja, od država članica trebalo bi zahtijevati da poduzmu potrebne mjere kojima bi se postiglo ambiciozno i trajno smanjenje potrošnje tih proizvoda, kako je to slučaj s plastičnim vrećicama u Direktivi 94/62/EZ, izmijenjenoj Direktivom (EU) 2015/720 Europskog parlamenta i Vijeća43a, a da se pri tom ne dovede u pitanje članak 18. Direktive 94/62/EZ i da se ne dovedu u pitanje higijena ili zdravstvena ispravnost hrane, dobre higijenske prakse, dobre proizvođačke prakse, obavješćivanje potrošača ili zahtjevi u pogledu sljedivosti koji su utvrđeni u zakonodavstvu Unije o hrani44. Te bi se mjere trebale primjenjivati na spremnike za hranu koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije: dotična hrana namijenjena je za neposrednu potrošnju, namijenjena je za potrošnju bez daljnje pripreme i namijenjena je za potrošnju iz spremnika. Države članice za te bi mjere trebale postaviti najviši mogući cilj koji bi trebao biti proporcionalan ozbiljnosti rizika od bacanja otpada u okoliš koji predstavljaju razni proizvodi i upotrebe. Države članice trebale bi donijeti nacionalne ciljeve kako bi kvantificirale učinke mjera poduzetih za postizanje ambicioznog i trajnog smanjenja. Države članice trebale bi poticati korištenje proizvoda koji su prikladni za višekratnu upotrebu i koji su, nakon što postanu otpad, prikladni za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje, a da se pri tom ne dovede u pitanje slobodno kretanje robe na unutarnjem tržištu. Tim bi se mjerama trebao uzeti u obzir učinak proizvoda tijekom cijelog životnog vijeka, uključujući kad su pronađeni u morskom okolišu, te bi se trebala poštovati hijerarhija otpada.

___________________

___________________

 

43aDirektiva (EU) 2015/720 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o izmjeni Direktive 94/62/EZ u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje (SL L 115, 6.5.2015., str. 11.).

44 Uredba (EZ) 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.–24.), Uredba (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.–54.), Uredba (EZ) br. 1935/2004 o materijalima koji dolaze u dodir s hranom i drugo relevantno zakonodavstvo o sigurnosti, higijeni i označivanju hrane (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.–17.).

44 Uredba (EZ) 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.–24.), Uredba (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.–54.), Uredba (EZ) br. 1935/2004 o materijalima koji dolaze u dodir s hranom i drugo relevantno zakonodavstvo o sigurnosti, higijeni i označivanju hrane (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.–17.).

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Filtri za duhanske proizvode drugi su najčešći plastični predmeti za jednokratnu upotrebu koji završavaju u okolišu kao otpad. Premda se čini da je tržišni udio celuloznih filtara biljnog podrijetla koji se koriste za duhanske proizvode u porastu, nije jasno koliko su dostupne alternative prihvatljive. Nadalje, ne smije se ignorirati golem utjecaj duhanskih proizvoda s filtrom na okoliš jer se ti filtri mogu raspasti na manje plastične dijelove. Korišteni duhanski filtri također sadrže brojne kemikalije koje su štetne za okoliš, od kojih je za njih barem 50 poznato da su kancerogene za ljude, kao i teške metale koji mogu isteći iz filtra i naštetiti okolnom kopnenom, zračnom i morskom okolišu. Kako bi se odgovorilo na utjecaj koji na okoliš ima otpad nastao nakon potrošnje, potreban je niz mjera za duhanske proizvode s filtrom, od smanjenja filtara za jednokratnu upotrebu koji sadrže plastiku do proširene odgovornosti proizvođača kako bi se zajamčilo odgovorno zbrinjavanje otpada i pokrili troškovi čišćenja otpada u okolišu. Kako bi se odgovorilo na znatne troškove prikupljanja i razvrstavanja koje trenutno snose porezni obveznici, sustavi proširene odgovornosti proizvođača trebali bi pokriti troškove čišćenja otpada u okolišu i troškove za odgovarajuću infrastrukturu za prikupljanje otpada. Kao dio tih mjera države članice mogle bi također napraviti poticaje za lanac prikupljanja opušaka kako bi se počistio celulozni acetat, plastični materijal koji čini do 60 % sastava filtara za cigarete, i potom pretvorio u nove plastične proizvode.

Obrazloženje

Thrown on the roadways, a cigarette butt takes up to ten or twelve years to deteriorate. Very volatile, it also regularly ends up in the rivers it contributes to polluting. In this regard, it is very appropriate to extend the polluter-pays principle to cigarette manufacturers that put on the market products whose waste is very difficult to recycle. According to figures provided by the European Commission, tobacco product filters are the second most polluting single use plastic items, after plastic bottles that contribute to marine litter. As the only provisions in the Commission proposal dealing with tobacco manufacturers are extended responsibility and awareness raising measures, the rapporteur wants to go further and suggests a wide range of measures such as consumption reduction targets for tobacco product filters.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za druge plastične proizvode za jednokratnu upotrebu na raspolaganju su odgovarajuće cjenovno pristupačne i održivije alternative. Kako bi se ograničio štetan utjecaj takvih proizvoda na okoliš, od država članica trebalo bi zahtijevati da zabrane njihovo stavljanje na tržište Unije. Time bi se promicala upotreba održivijih alternativa koje su na raspolaganju i primjena inovativnih rješenja u pogledu održivijih poslovnih modela, alternativa koje podrazumijevaju ponovnu upotrebu te zamjena materijala.

(12)  Za druge plastične proizvode za jednokratnu upotrebu na raspolaganju su odgovarajuće cjenovno pristupačne i održivije alternative. Kako bi se ograničio štetan utjecaj takvih proizvoda na okoliš, od država članica trebalo bi zahtijevati da zabrane njihovo stavljanje na tržište Unije. Time bi se promicala upotreba raspoloživih održivijih alternativa koje su sukladne postojećim standardima i pravu Unije te primjena inovativnih rješenja u pogledu održivijih poslovnih modela, alternativa koje podrazumijevaju ponovnu upotrebu te zamjena materijala, u skladu s hijerarhijom otpada definiranom u članku 4. Direktive 2008/98/EZ. Ograničenja u pogledu stavljanja na tržište uvedena ovom Direktivom također bi trebala obuhvaćati proizvode koji se sastoje od oksorazgradive plastike jer se ta vrsta plastike ne razgrađuje biološki na odgovarajući način i doprinosi onečišćenju okoliša mikroplastikom, ne može se kompostirati, negativno utječe na reciklažu konvencionalne plastike i ne donosi dokazivu korist za okoliš. S obzirom na visoku prisutnost otpadnog polistirena u morskom okolišu i dostupnost alternativa, trebalo bi ograničiti i spremnike za hranu i piće za jednokratnu upotrebu napravljene od ekspandiranog polistirena.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Za plastične tanjure i plastični pribor za jelo, čak i kad su dostupne odgovarajuće i održivije alternative, ako je to valjano opravdano i kako bi se izbjegla bilo kakva opasnost u pogledu kontinuiteta pružanja određenih socijalnih usluga, poput ugostiteljskih usluga u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, prikladno je utvrditi ograničeno produženje roka za provedbu zabrane njihova stavljanja na tržište Unije.

Obrazloženje

U cilju postizanja kompromisa izvjestiteljica zadržava postojeće područje primjene Direktive, osobito u pogledu popisa proizvoda koje treba zabraniti, ali predviđa dvogodišnje razdoblje za postupno uklanjanje plastičnih tanjura i plastičnog pribora za jelo, do 2023. godine. To je napravljeno u skladu s odredbama Direktive 2014/24/EU o javnoj nabavi i kako bi se zajamčio kontinuitet pružanja određenih socijalnih usluga, poput ugostiteljskih usluga u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12b)  Na temelju Direktive 94/62/EZ, izmijenjene Direktivom (EU) 2015/720, Komisija ima obvezu da do 27. svibnja 2017. provede zakonodavno preispitivanje mjera za smanjenje potrošnje vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje, na temelju utjecaja životnog ciklusa. Komisija dosad nije provela to preispitivanje. S obzirom na to da se takve plastične vrećice često bacaju u okoliš i doprinose morskom otpadu, primjereno je uvesti mjere kojima bi se ograničilo njihovo stavljanje na tržište, osim kad je riječ o prijeko potrebnim namjenama. Vrlo lagane plastične vrećice za nošenje ne bi se trebale stavljati na tržište kao ambalaža za hranu u rasutom stanju osim kad su nužne iz higijenskih razloga ili kao ambalaža za vlažnu hranu u rasutom stanju, kao što su sirovo meso, riba ili mliječni proizvodi. Postojeće odredbe uvedene Direktivom (EU) 2015/720 ostaju na snazi za vrlo lagane plastične vrećice za nošenje na koje se ne odnosi to ograničenje stavljanja na tržište.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12c)  Mjere iz ove Direktive kojima se promiče upotreba alternativa koje nisu plastične ni u kojem slučaju ne bi trebale uzrokovati veće nepovoljne učinke na okoliš i klimu, npr. dodatne emisije CO2 ili iskorištavanje vrijednih resursa. Iako su mnoge neplastične alternative izrađene od prirodnih resursa i očekuje se da im je podrijetlo iz biogospodarstva, osobito je važno osigurati održivost tih materijala. Kad je riječ o hijerarhiji otpada, u mjerama iz ove Direktive i njihovoj provedbi prednost bi trebalo dati sprečavanju ili prelasku na proizvode koji se mogu ponovno upotrijebiti, a ne drugim alternativama za jednokratnu upotrebu, čak i kada su one izrađene od materijala koji nisu plastični.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Čepovi i poklopci, koji su većinom napravljeni od plastike i upotrebljavaju se za spremnike za napitke, jedni su od plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu koji se najčešće mogu pronaći u otpadu na plažama Unije. Stoga bi se spremnici za napitke koji su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu smjeli stavljati na tržište jedino ako ispunjuju posebne zahtjeve u pogledu dizajna proizvoda kojima se znatno smanjuje bacanje njihovih čepova i poklopaca u okoliš. Osim navedenog zahtjeva, spremnici za napitke koji su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu i služe kao ambalaža moraju ispunjavati i temeljne zahtjeve u pogledu sastava te mogućnosti ponovne upotrebe, oporabe i recikliranja ambalaže koji su navedeni u Prilogu II. Direktivi 94/62/EEZ. Kako bi se olakšalo poštovanje zahtjeva za dizajn proizvoda i osiguralo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, nužno je izraditi usklađenu normu donesenu u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća45 te bi usklađenost s tom normom trebala dopustiti pretpostavku o usklađenosti s tim zahtjevima. Trebalo bi ostaviti dovoljno vremena da se izradi usklađena norma i omogući proizvođačima da prilagode proizvodne lance kako bi proveli zahtjeve za dizajn proizvoda.

(13)  Čepovi i poklopci napravljeni od plastike koji se upotrebljavaju za spremnike za napitke, jedni su od plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu koji se najčešće mogu pronaći u otpadu na plažama Unije. Stoga bi se spremnici za napitke koji su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu smjeli stavljati na tržište jedino ako ispunjuju posebne zahtjeve u pogledu dizajna proizvoda kojima se znatno smanjuje bacanje njihovih čepova i poklopaca u okoliš i povećavaju količine reciklirane plastike. Osim navedenog zahtjeva, spremnici za napitke koji su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu i služe kao ambalaža moraju ispunjavati i temeljne zahtjeve u pogledu sastava te mogućnosti ponovne upotrebe, oporabe i recikliranja ambalaže koji su navedeni u Prilogu II. Direktivi 94/62/EEZ. Kako bi se olakšalo poštovanje zahtjeva za dizajn proizvoda i osiguralo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, nužno je izraditi usklađenu normu donesenu u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća45 te bi usklađenost s tom normom trebala dopustiti pretpostavku o usklađenosti s tim zahtjevima. Trebalo bi ostaviti dovoljno vremena da se izradi usklađena norma i omogući proizvođačima da prilagode proizvodne lance kako bi proveli zahtjeve za dizajn proizvoda. Kako bi se osigurala kružna upotreba plastike, potrebno je očuvati tržišnu primjenu recikliranih materijala. Iz tog je razloga primjereno uvesti obvezu nužnog minimalnog sadržaja reciklirane plastike u određenim proizvodima.

___________________

___________________

45 Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

45 Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  U kontekstu preispitivanja koje treba poduzeti u skladu s člankom 9. stavkom 5. Direktive 94/62/EZ, Komisija treba uzeti u obzir relativna svojstva različitih ambalažnih materijala, uključujući kompozitne materijale, na osnovi procjena životnog ciklusa, pri čemu bi se osobito trebalo posvetiti pitanjima sprečavanja nastanka otpada i dizajna za kružnost.

Obrazloženje

Solutions for attaching caps and lids to the bottles of carbonated drinks are not yet available on the market, given the specific requirements, including consumer safety, for the closures of such drinks. Additional time should therefore be given for the technical development of such solutions. The transition time should be long enough to allow for the development of the European standard as set out in this Article, and for a lead-in time to adopt production lines. Work on the European standard should start without any delay. In order to support the uptake of secondary raw materials and the functioning of the circular economy, a minimum level of recycled content should be established. Many players in the food and drinks sector have already committed to produce plastic bottles containing at least 25% of recycled plastics. It is important to support this commitment taken by the industry, which is directly involved in the overall solution to the major problem of marine litter. The changes to Article 6(1) and 6(2) are technical and aim at clarifying the scope of the Article.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13b)  Zbog zdravlja žena trebalo bi spriječiti prisutnost opasnih kemijskih tvari u higijenskim ulošcima, tamponima i aplikatorima za tampone. Istodobno je ključno da postoje dostupna višekratna i jeftinija rješenja kako bi se ženama osigurao potpuni pristup društvenom životu.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Određeni plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu završe u okolišu zbog neprimjerenog odlaganja putem kanalizacije ili zbog drugog neprimjerenog ispuštanja u okoliš. Stoga bi plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji se često odlažu putem kanalizacije ili na neki drugi neprimjeren način trebali podlijegati zahtjevima u pogledu označivanja. Oznaka bi trebala sadržavati informacije za potrošače o primjerenim načinima odlaganja otpada i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati i/ili negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog neprimjerenog odlaganja otpada. Komisija bi trebala imati ovlasti za utvrđivanje usklađenog formata označivanja te bi pri tom trebala, prema potrebi, ispitati kakva je percepcija predloženog označivanja kod reprezentativnih skupina potrošača kako bi se osigurale njegova djelotvornost i jasnoća.

(14)  Određeni plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu završe u okolišu zbog neprimjerenog odlaganja putem kanalizacije ili zbog drugog neprimjerenog ispuštanja u okoliš. Zbrinjavanje putem kanalizacije može dodatno stvoriti znatnu ekonomsku štetu kanalizacijskim mrežama začepljenjem crpki i blokiranjem cijevi. Za te proizvode često nedostaju informacije o bitnim karakteristikama tih proizvoda i odgovarajućem načinu zbrinjavanja otpada. Stoga bi plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji se često odlažu putem kanalizacije ili na neki drugi neprimjeren način trebali podlijegati zahtjevima u pogledu označivanja i mjerama za podizanje osviještenosti. Oznaka bi trebala sadržavati informacije za potrošače o primjerenim načinima odlaganja otpada i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati, o negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog neprimjerenog odlaganja otpada, o prisutnosti plastike u proizvodu te o mogućnosti recikliranja proizvoda. Komisija bi trebala imati ovlasti za utvrđivanje usklađenog formata označivanja te bi pri tom trebala, prema potrebi, ispitati kakva je percepcija predloženog označivanja kod reprezentativnih skupina potrošača kako bi se osiguralo da je djelotvorno, da je jasno i da nije obmanjujuće, te bi se također trebalo uzimati u obzir postojeće dobrovoljne sporazume. Kad je riječ o ribolovnom alatu, trebaju se primjenjivati zahtjevi za označivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1224/2009. Države članice trebale bi provesti dobrovoljne smjernice FAO-a za označivanje ribolovnog alata.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom želi informirati potrošače o šteti koju kanalizacijskim mrežama mogu nanijeti proizvodi koje se u okoliš odloži na neodgovarajući način, kao što je zatraženo člankom 10.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kad je riječ o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu za koje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti i sustave proširene odgovornosti proizvođača za pokriće troškova gospodarenja otpadom i čišćenja otpada te troškova mjera za povećanje svijesti radi sprečavanja nastanka i smanjenja količine takvog otpada.

(15)  Kad je riječ o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu za koje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti i sustave proširene odgovornosti proizvođača za pokriće nužnih troškova gospodarenja otpadom i čišćenja otpada te troškova mjera za povećanje svijesti radi sprečavanja nastanka i smanjenja količine takvog otpada te za hvatanje u koštac s neprimjerenim ponašanjem potrošača. Ti troškovi ne bi trebali prelaziti troškove koji su nužni za pružanje tih usluga na isplativ način, a trebali bi ih utvrditi dotični akteri na transparentan način. Troškovi čišćenja otpada u okolišu trebali bi biti proporcionalni i temeljiti se na jasnim ciljevima utvrđenima u skladu s člankom 8.a stavkom 1. Direktive 2008/98/EZ. Tim bi ciljevima trebalo definirati područje primjene i opseg aktivnosti čišćenja obuhvaćenih sustavom proširene odgovornosti proizvođača u skladu s relevantnim obvezama u pogledu sprečavanja nastanka otpada i morskog otpada u okviru prava Unije. Takve bi aktivnosti trebale, na primjer, uključivati sprečavanje bacanja otpada u okoliš i njegovo prikupljanje na ulicama, tržnicama i drugim javnim prostorima te tijekom javnih događanja, ali ne bi trebale uključivati djelovanja, uključujući čišćenje mora i oceana, za koja javna tijela nisu nadležna.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Gospodarski poticaji mogu utjecati na izbor potrošača, potaknuti ih ili odviknuti od određenih navika pa se stoga mogu koristiti kao djelotvorni alat za smanjenje utjecaja određenih vrsta plastike na okoliš.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Plastika koja potječe od ostavljenog, izgubljenog i odbačenog ribolovnog alata koji sadržava plastiku čini velik udio u morskom otpadu, što upućuje na to da postojeći pravni zahtjevi46 ne pružaju dovoljno poticaja za vraćanje takvog ribolovnog alata na obalu radi prikupljanja i obrade. Sustavom neizravnih naknada koji je predviđen pravom Unije o lučkim uređajima za prihvat isporuke otpada s brodova uklanja se poticaj za ispuštanje otpada s brodova u more te se osigurava pravo na isporuku otpada. Sustav bi međutim trebalo dopuniti dodatnim financijskim poticajima za ribare za vraćanje otpadnog ribolovnog alata na kopno kako bi izbjegli moguće povećanje neizravne naknade za otpad koju treba platiti. S obzirom na to da plastične komponente ribolovnog alata imaju visok potencijal za recikliranje, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti proširenu odgovornost proizvođača za ribolovni alat koji sadržava plastiku kako bi se olakšalo odvojeno prikupljanje otpadnog ribolovnog alata i financiralo dobro upravljanje takvim otpadnim ribolovnim alatom, a posebice njegovo recikliranje.

(16)  Plastika koja potječe od ostavljenog, izgubljenog i odbačenog ribolovnog alata koji sadržava plastiku čini velik udio u morskom otpadu, što upućuje na to da postojeći pravni zahtjevi46 ne pružaju dovoljno poticaja za vraćanje takvog ribolovnog alata na obalu radi prikupljanja i obrade. U skladu s Uredbom (EU) br. 1224/2009, ako se izgubljeni ribolovni alat ne može pronaći i izvući, zapovjednik ribarskog plovila mora obavijestiti nadležno tijelo države članice zastave. Kako bi se osiguralo usklađeno praćenje, države članice trebale bi prikupljati i bilježiti podatke o izgubljenom ribolovnom alatu i dostavljati ih Komisiji na godišnjoj osnovi. Sustavom neizravnih naknada koji je predviđen pravom Unije o lučkim uređajima za prihvat isporuke otpada s brodova uklanja se poticaj za ispuštanje otpada s brodova u more te se osigurava pravo na isporuku otpada. Sustav bi međutim trebalo dopuniti dodatnim financijskim poticajima za ribare za vraćanje otpadnog ribolovnog alata na kopno kako bi izbjegli moguće povećanje neizravne naknade za otpad koju treba platiti. S obzirom na to da plastične komponente ribolovnog alata imaju visok potencijal za recikliranje, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti proširenu odgovornost proizvođača za ribolovni alat koji sadržava plastiku kako bi se olakšalo odvojeno prikupljanje otpadnog ribolovnog alata i financiralo dobro upravljanje takvim otpadnim ribolovnim alatom, a posebice njegovo recikliranje. Države članice trebale bi poduzeti potrebne mjere kako bi financijski doprinosi koje uplaćuju proizvođači ribolovnog alata koji sadrži plastiku radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz odgovornosti proizvođača bili prilagođeni, posebno uzimajući u obzir trajnost, mogućnost popravka, ponovne uporabe i recikliranja tog ribolovnog alata.

___________________

___________________

46 Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009, Direktiva 2000/59/EZ i Direktiva 2008/98/EZ.

46 Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009, Direktiva 2000/59/EZ i Direktiva 2008/98/EZ.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  U okviru proširene odgovornosti proizvođača za ribolovni alat koji sadrži plastiku države članice trebale bi pratiti, ocjenjivati, prikupljati i reciklirati ribolovni alat kako bi ispunile kvantitativne ciljeve za prikupljanje i recikliranje ribolovnog alata koji sadrži plastiku navedene u ovoj Direktivi.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a)  Problem poljoprivrednog plastičnog otpada trebao bi se riješiti u strateškim planovima u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), a Komisija bi trebala u srednjem roku do 2023. po potrebi uvesti normu za dobro poljoprivredno i okolišno stanje tla u kontekstu plastičnog otpada kao novi element poboljšane uvjetovanosti. Taj novi zahtjev višestruke sukladnosti obvezao bi poljoprivrednike na angažiranje ovlaštenog subjekta za gospodarenje otpadom radi organiziranja prikupljanja i recikliranja plastike te na čuvanje dokaza o ispravnom postupanju s plastičnim otpadom.

Obrazloženje

Sličan zahtjev postoji u regulativi o gospodarenju otpadom iz 2006. (Engleska i Wales, 2005. u Škotskoj). Njome je opseg kontrola u gospodarenju otpadom proširen na poljoprivredu. Jedna od velikih promjena bila je ukidanje prakse spaljivanja ili zakapanja poljoprivrednih plastičnih proizvoda, uključujući uzice za strojno pakiranje, foliju za silažu, limenke sprejeva, vreće gnojiva i sjemena. Poljoprivrednici usto imaju obvezu angažiranja ovlaštenog i priznatog subjekta za gospodarenje otpadom radi organiziranja prikupljanja i recikliranja plastičnog i drugog otpada.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se spriječilo bacanje otpada u okoliš i drugi neprimjereni oblici odlaganja otpada koji dovode do nastajanja morskog otpada koji sadržava plastiku, potrošače je potrebno pravilno informirati o najprimjerenijim načinima odlaganja otpada koji su na raspolaganju i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati, o najboljim praksama u pogledu odlaganja otpada i utjecajima na okoliš koji nastaju zbog loših praksi odlaganja otpada te o plastičnom sadržaju u određenim plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu i u ribolovnom alatu. Stoga bi se od država članica trebalo zahtijevati poduzimanje mjera za jačanje svijesti kojima se osigurava da se takve informacije pruže potrošačima. Te informacije ne bi smjele sadržavati promotivne poruke koje potiču na upotrebu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Države članice trebale bi biti u mogućnosti odabrati mjere koje su najprimjerenije s obzirom na obilježja proizvoda ili njegovu namjenu. Proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadržava plastiku trebali bi pokriti troškove mjera za jačanje svijesti u okviru svoje obveze proširene odgovornosti proizvođača.

(18)  Kako bi se spriječilo bacanje otpada u okoliš i drugi neprimjereni oblici odlaganja otpada koji dovode do nastajanja morskog otpada koji sadržava plastiku, potrošače je potrebno pravilno informirati o najprimjerenijim načinima odlaganja otpada koji su na raspolaganju i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati, o najboljim praksama u pogledu odlaganja otpada i utjecajima na okoliš koji nastaju zbog loših praksi odlaganja otpada te o plastičnom sadržaju u određenim plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu i u ribolovnom alatu kako bi se potaknulo odgovorno ponašanje potrošača u pogledu ispravnog odlaganja otpada. Stoga bi se od država članica trebalo zahtijevati poduzimanje mjera za jačanje svijesti kojima se osigurava da se takve informacije pruže potrošačima. Te bi informacije trebale obuhvatiti i učinak neprimjerenog odlaganja otpada na kanalizacijsku mrežu. Te informacije ne bi smjele sadržavati promotivne poruke koje potiču na upotrebu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Države članice trebale bi biti u mogućnosti odabrati mjere koje su najprimjerenije s obzirom na obilježja proizvoda ili njegovu namjenu. Nadležna tijela, proizvođači i potrošači podjednako bi trebali sudjelovati u borbi protiv bacanja otpada u okoliš. Proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadržava plastiku trebali bi pokriti troškove mjera za jačanje svijesti u okviru svoje obveze proširene odgovornosti proizvođača. Proizvođače bi trebalo poticati na to da iskoriste svoju marketinšku moć kako bi promicali i poticali održivu i kružnu potrošnju i upotrebu proizvoda.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  U skladu s pravom Unije, Komisija treba pružiti pomoć državama članicama u izradi strategija i planova za smanjenje odbacivanja ribolovnog alata u more, uključujući s pomoću bespovratnih sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Napori mogu podrazumijevati kampanje i programe za jačanje svijesti o utjecaju takvog otpada na morske ekosustave, istraživanje izvedivosti biorazgradivog ribolovnog alata i onog koji se može kompostirati, projekte za obrazovanje ribara i posebne javne programe za uklanjanje plastičnih i drugih predmeta iz morskog okoliša.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Boce za napitke koje su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu jedan su od predmeta koji se najčešće mogu pronaći u morskom otpadu na plažama Unije. Razlog tomu su nedjelotvorni sustavi odvojenog prikupljanja i slabo sudjelovanje potrošača u tim sustavima. Potrebno je promicati učinkovitije sustave odvojenog prikupljanja te bi stoga trebalo utvrditi minimalni cilj odvojenog prikupljanja za boce za napitke koje su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu. Države članice trebale bi biti u stanju postići taj minimalni cilj utvrđivanjem ciljeva odvojenog prikupljanja za boce za napitke koji su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu u okviru sustava proširene odgovornosti proizvođača ili uspostavljanjem sustava povratnih naknada ili nekom drugom mjerom koju smatraju primjerenom. To će imati izravan pozitivan utjecaj na stopu prikupljanja, kvalitetu prikupljenog materijala i kvalitetu reciklata, stvarajući time prilike za poduzeća koja se bave recikliranjem i tržište reciklata.

(20)  Boce za napitke (s čepovima i poklopcima) koje su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu jedan su od predmeta koji se najčešće mogu pronaći u morskom otpadu na plažama Unije. Razlog tomu su nedjelotvorni sustavi odvojenog prikupljanja i slabo sudjelovanje potrošača u tim sustavima. Potrebno je promicati učinkovitije sustave odvojenog prikupljanja i povećati proizvodnju na bazi recikliranog sadržaja te bi stoga trebalo utvrditi minimalni cilj odvojenog prikupljanja za boce za napitke koje su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu. Države članice trebale bi biti u stanju postići taj minimalni cilj utvrđivanjem ciljeva odvojenog prikupljanja za boce za napitke koji su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu u okviru sustava proširene odgovornosti proizvođača ili uspostavljanjem sustava povratnih naknada ili nekom drugom mjerom koju smatraju primjerenom. Taj minimalni cilj prikupljanja trebao bi biti popraćen zahtjevom za određeni reciklirani sadržaj plastičnih boca kako bi se zajamčilo da se ta veća količina prikupljene plastike ponovno upotrijebi ili reciklira i time ponovno uvede u kružno gospodarstvo. Te će mjere imati izravan pozitivan utjecaj na stopu prikupljanja i recikliranja, kvalitetu prikupljenog materijala i kvalitetu reciklata, stvarajući time nove prilike za poduzeća koja se bave recikliranjem i tržište reciklata. Pri provedbi mjera za postizanje minimalnih ciljeva odvojenog prikupljanja države članice trebale bi zajamčiti da se zadrži dobro funkcioniranje postojećih sustava proširene odgovornosti proizvođača. Komisija bi trebala utvrditi smjernice za funkcioniranje sustava povratnih naknada za one države članice koje odluče uspostaviti takve sustave.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  U Direktivi 2008/98/EZ „odvojeno skupljanje” znači skupljanje prilikom kojega se tijekovi otpada drže odvojeno prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada. U Direktivi (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća1a kojom se izmjenjuje Direktiva 2008/98/EZ navodi se da bi se odvojeno skupljanje moglo ostvariti skupljanjem od vrata do vrata, sustavima za skupljanje i zaprimanje i drugim programima skupljanja. Člankom 10. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2008/98/EZ dopušta se izuzeće prema kojem bi trebalo biti moguće zajednički skupljati određene vrste otpada pod uvjetom da to ne sprečava visokokvalitetno recikliranje ili drugu vrstu oporabe otpada, u skladu s hijerarhijom otpada, te da je rezultat tih postupaka usporedive kvalitete s onim koji se postiže odvojenim skupljanjem. Izuzeće bi trebalo biti dostupno i pri provedbi ove Direktive.

 

_____________

 

1a Direktiva (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (SL L 150, 14.6.2018., str. 109.).

Amandman    37

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  U skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.48, Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Direktive. Ta bi se evaluacija trebala temeljiti na iskustvu stečenom i podacima prikupljenima tijekom provedbe ove Direktive te podacima prikupljenima na temelju Direktive 2008/56/EZ ili Direktive 2008/98/EZ. Evaluacija bi trebala pružiti osnovu za procjenu mogućih daljnjih mjera i procjenu o tome treba li, na temelju rezultata praćenja morskog otpada u Uniji, preispitati Prilog u kojemu je naveden popis plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Pri evaluaciji bi isto tako trebalo razmotriti je li znanstveni i tehnički napredak koji je u međuvremenu ostvaren, uključujući razvoj biorazgradivih materijala i izradu kriterija ili norme za biorazgradivost plastike u morskom okolišu, kako je predviđeno europskom strategijom o plastici, takav da omogućuje utvrđivanje norme za biorazgradivost određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu u morskom okolišu. Ta bi norma uključivala normu za ispitivanje činjenice bi li se zbog fizičkog i biološkog raspadanja u morskom okolišu plastika u potpunosti razgradila u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu u dovoljno kratkom vremenu da ne bude štetna za morske organizme i da ne dođe do njezina nagomilavanja u okolišu. Ako to bude slučaj, plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji ispunjuju tu normu mogli bi biti izuzeti iz zabrane stavljanja na tržište. Iako je europskom strategijom za plastiku već predviđeno djelovanje u tom području, njome se isto tako priznaje da postoje problemi u pogledu određivanja regulatornog okvira za plastiku s biorazgradivim svojstvima zbog različitih uvjeta u morima.

(22)  U skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.48, Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Direktive. Ta bi se evaluacija trebala temeljiti na iskustvu stečenom i podacima prikupljenima tijekom provedbe ove Direktive te podacima prikupljenima na temelju Direktive 2008/56/EZ ili Direktive 2008/98/EZ. Evaluacija bi trebala pružiti osnovu za procjenu mogućih daljnjih mjera, uključujući uspostavljanje ciljeva smanjenja na razini Unije za 2030. i nakon toga, i procjenu o tome treba li, na temelju rezultata praćenja morskog otpada u Uniji, preispitati Prilog u kojemu je naveden popis plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu.

___________________

___________________

48. SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

48. SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje odredaba ove Direktive i osigurati njihovu provedbu. Te bi sankcije trebale biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće.

(23)  Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje odredaba ove Direktive i osigurati njihovu provedbu. Te bi sankcije trebale biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće. Potrošače bi po potrebi također trebalo poticati ili kažnjavati zbog njihova ponašanja.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  S obzirom na to da ciljeve ove Direktive, to jest sprečavanje i smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadržava plastiku na okoliš, promicanje prelaska na kružno gospodarstvo, uključujući poticanje inovativnih poslovnih modela, proizvoda i materijala, čime se pridonosi i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta, ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarenje tih ciljeva,

(25)  S obzirom na to da ciljeve ove Direktive, to jest sprečavanje i smanjenje utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu te ribolovnog alata i alata za akvakulturu koji sadržavaju plastiku, promicanje prelaska na kružno gospodarstvo, uključujući poticanje inovativnih poslovnih modela, proizvoda i materijala, čime se pridonosi i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta, ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarenje tih ciljeva,

Obrazloženje

U ovu se uvodnu izjavu mora dodati učinak na zdravlje ljudi jer se kasnije navodi u članku 1. u kojem se pojašnjava cilj ove Direktive, a već je dodan i u uvodnu izjavu 5.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  Budući da plastični morski otpad nije ograničen na morski okoliš oko Unije i budući da se velika količina plastičnog morskog otpada može pronaći ne samo u Uniji nego i u drugim dijelovima svijeta, države članice trebale bi osigurati da izvoz otpadnih materijala u treće zemlje ne pridonosi plastičnom morskom otpadu u drugim dijelovima svijeta.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25b)  Države članice mogle bi imati važnu ulogu u suzbijanju morskog otpada dijeljenjem svog znanja i stručnosti u održivom gospodarenju materijalima s trećim zemljama.

Obrazloženje

Morski otpad globalni je problem za okoliš. Dijeljenje stručnosti i iskustva EU-a može pomoći u rješavanju tog složenog pitanja.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25c)  Javna tijela, uključujući institucije Unije, trebala bi biti primjer drugima.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj je ove Direktive spriječiti i smanjiti utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicati prelazak na kružno gospodarstvo s inovativnim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima te time pridonijeti i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Cilj je ove Direktive spriječiti i smanjiti utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodne organizme i vodni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicati prelazak na kružno gospodarstvo s inovativnim i održivim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima te time pridonijeti i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova se Direktiva primjenjuje na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u Prilogu te na ribolovni alat koji sadržava plastiku.

Ova se Direktiva primjenjuje na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u Prilogu te na ribolovni alat i alat koji se upotrebljava u akvakulturi koji sadržava plastiku.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „plastika” znači materijal koji se sastoji od polimera u smislu članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, kojemu se mogu dodati aditivi ili druge tvari i koji može funkcionirati kao glavna strukturna komponenta konačnih proizvoda, osim prirodnih polimera koji nisu kemijski modificirani;

(1)  „plastika” znači materijal koji se sastoji od polimera u smislu članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, kojemu se mogu dodati aditivi ili druge tvari i koji funkcionira ili može funkcionirati kao glavna strukturna komponenta konačnih proizvoda, osim prirodnih polimera koji nisu kemijski modificirani;

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „plastični proizvod za jednokratnu upotrebu” znači proizvod koji je u cijelosti ili djelomično izrađen od plastike te nije osmišljen, dizajniran ili stavljen na tržište tako da tijekom svojeg vijeka trajanja podnese višekratna kruženja ili višekratne cikluse upotrebe na način da se vrati proizvođaču na ponovno punjenje ili da se ponovno upotrijebi u istu svrhu u koju je osmišljen;

(2)  „plastični proizvod za jednokratnu upotrebu” znači proizvod koji je u cijelosti ili djelomično izrađen od plastike te je osmišljen, dizajniran ili stavljen na tržište kako bi ga se upotrijebilo samo jedanput u kratkom vremenskom razdoblju i potom odbacilo;

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  „vrlo lagane plastične vrećice za nošenje” znači lagane plastične vrećice za nošenje kako su definirane u članku 3. stavku 1. točki (c) Direktive 94/62/EZ s debljinom stjenke manjom od 15 mikrona;

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „ribolovni alat” znači svaki predmet ili komad opreme koji se upotrebljava u ribolovu i akvakulturi za traženje ili hvatanje morskih bioloških resursa ili koji pluta na površini mora i upotrebljava se za privlačenje i hvatanje takvih morskih bioloških resursa;

(3)  „ribolovni alat” znači svaki predmet ili komad opreme koji se upotrebljava u ribolovu i akvakulturi za traženje, hvatanje ili zadržavanje radi uzgoja morskih bioloških resursa ili koji pluta na površini mora i upotrebljava se za privlačenje, hvatanje ili zadržavanje takvih morskih bioloških resursa;

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „otpadni ribolovni alat” znači svaki ribolovni alat koji je obuhvaćen definicijom otpada iz Direktive 2008/98/EZ, uključujući sve zasebne komponente, tvari i materijale koji su bili dio takvog ribolovnog alata u trenutku njegova odbacivanja ili su bili pričvršćeni na njega;

(4)  „otpadni ribolovni alat” znači svaki ribolovni alat koji je obuhvaćen definicijom otpada iz Direktive 2008/98/EZ, uključujući sve zasebne komponente, tvari i materijale koji su bili dio takvog ribolovnog alata kada je odbačen ili izgubljen;

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „proizvođač” znači svaka fizička i pravna osoba koja, bez obzira na korištenu prodajnu tehniku, uključujući ugovore na daljinu u smislu Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011.50, stavlja na tržište plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadržava plastiku, osim osoba koje se bave ribolovnim aktivnostima kako su definirane u članku 4. stavku 28. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća51;

(10)  „proizvođač” znači svaka fizička i pravna osoba koja profesionalno razvija, proizvodi, obrađuje, prodaje ili uvozi, bez obzira na korištenu prodajnu tehniku, uključujući ugovore na daljinu u smislu Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011.50, i pri tome stavlja na tržište plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadržava plastiku, osim osoba koje se bave ribolovnim aktivnostima ili akvakulturom kako su definirane u članku 4. stavcima 25. i 28. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća51;

___________________

___________________

51 Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

51 Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  „odvojeno prikupljanje” znači odvojeno prikupljanje kako je definirano u članku 3. stavku 11.Direktive 2008/98/EZ;

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  „biorazgradiva plastika” znači plastika koja može podlijegati fizičkom, biološkom raspadanju, tako da se na kraju razgradi u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu i koja se u skladu s europskim normama za ambalažu može oporabiti kompostiranjem i anaerobnom razgradnjom;

Obrazloženje

In the context of the amendments on biodegradable plastics suggested in the following definitions should be integrated into article 3 of the directive in order to ensure coherence with other legislation and conformity with CEN standards. The definition of biodegradation is based on OECD (statistical term glossary) and ISO definitions (15270:2008; 17088). The definition of biodegradable plastics is derived from the definition of biodegradation. If a biodegradable plastic is certified according to European standards for industrial composting (EN 13432) is should be called compostable and a clear disposal message should be shared with the consumer.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  „duhanski proizvod” znači duhanski proizvod kako je definiran u članku 2. točki 4. Direktive 2014/40/EU;

Obrazloženje

Definicija koja se odnosi na izmjenu kojom se ova kategorija proizvoda dodaje članku 4. Direktive o smanjenju potrošnje. Dostupne su primjenjive alternative koje imaju potencijal zamijeniti duhanske filtre celuloznog podrijetla koji sadrže plastiku. Te alternative pogoduju okolišu i biorazgradive su. Međutim, sektor duhana ih još nije prihvatio.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Smanjenje potrošnje

Smanjenje potrošnje

1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi do… [šest godina nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive] na svojem državnom području postigle znatno smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u dijelu A Priloga.

1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi do… [četiri godine nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive] na svojem državnom području postigle ambiciozno i trajno smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u dijelu A Priloga.

Te mjere mogu uključivati nacionalne ciljne vrijednosti za smanjenje potrošnje, mjere kojima se osigurava da se na mjestu prodaje krajnjem potrošaču stave na raspolaganje alternative tim proizvodima koje se mogu ponovno upotrijebiti, ekonomske instrumente kao što su osiguravanje da se plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu ne daju besplatno krajnjem potrošaču na mjestu prodaje. Te se mjere mogu razlikovati ovisno o utjecaju koji proizvodi iz prvog podstavka imaju na okoliš.

Te mjere mogu uključivati mjere kojima se osigurava da se na mjestu prodaje krajnjem potrošaču stave na raspolaganje alternative tim proizvodima koje se mogu ponovno upotrijebiti, ekonomske instrumente kao što je osiguravanje da se plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu ne daju besplatno krajnjem potrošaču na mjestu prodaje. Te se mjere mogu razlikovati ovisno o utjecaju koji proizvodi iz prvog podstavka imaju na okoliš tijekom životnog ciklusa, uključujući kad su bačeni u okoliš kao otpad.

 

Države članice sastavljaju nacionalne planove u kojima se opisuju mjere donesene u skladu s ovim stavkom. Države članice obavješćuju Komisiju o planovima i ažuriraju ih po potrebi. Komisija može izdati preporuke o tim planovima.

 

Države članice utvrđuju nacionalne kvantitativne ciljeve smanjenja za postizanje cilja navedenog u prvom podstavku ovog stavka. Ti se ciljevi donose do ... [krajnji rok za prenošenje ove Direktive].

 

Mjere donesene u skladu s ovim stavkom proporcionalne su i nediskriminirajuće. Za proizvode obuhvaćene Direktivom 94/62/EZ tim se mjerama ne dovodi u pitanje članak 18. te Direktive. Države članice obavješćuju Komisiju o tim mjerama u skladu s Direktivom (EU) 2015/15351a ako se to zahtijeva tom Direktivom.

2.  Komisija može donijeti provedbeni akt kojim se utvrđuje metodologija za izračun i provjeru znatnog smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu iz stavka 1. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

2.  Komisija do ... [12 mjeseci prije krajnjeg datuma za prenošenje ove Direktive] donosi provedbeni akt kojim se utvrđuje metodologija za izračun i provjeru ambicioznog i trajnog smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu iz stavka 1. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

 

2a.  Države članice poduzimaju potrebne mjere za postizanje trajnog smanjenja učinka otpadnih duhanskih proizvoda na okoliš, a osobito filtara za duhanske proizvode koji sadrže plastiku, smanjenjem otpada nakon potrošnje filtara za duhanske proizvode koji sadrže plastiku na sljedeći način: 50 % do 2025. i 80 % do 2030. u usporedbi s ponderiranim prosjekom duhanskih proizvoda s filtrom stavljenih na tržište između 2014. i 2016. godine.

 

_________________

 

1a Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (SL L 241, 17.9.2015., str. 1.).

Obrazloženje

The ambitious and sustained reductions shall be met within 4 years of transposition, i.e. in 2025 (assuming adoption of Directive in 2019). Member States shall adopt the necessary measures as part of the transposition of the Directive, as laid down in the Commission proposal. In order to ensure consistency and transparency of these measures, Member States should draw up plans where all relevant measures are summarised. In addition, in order to ensure that substantial efforts are made and to establish a benchmark for their reduction measures, Member States should establish their own quantitative targets reflecting the ambition level and the expected results of these measures. The timeline is set out as follows: The methodology for calculation and verification should be adopted by the Commission by 2020 (assuming adoption of Directive in 2019). The first reporting by Member States of data on the placing on the market of products covered by this Article will take place in the same year (see Article 13). Using the methodology, MS shall at the latest in 2021 define their national target that fulfils the objective of ambitious and sustained reductions, to be met by 2025. The review of the directive will take place in 2026 (5 years after transposition - see Article 15). In that review the Commission will assess the national targets and efforts until 2025 and if appropriate make a proposal for EU-wide targets.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu C Priloga koji imaju čepove i poklopce koji su znatnim dijelom napravljeni od plastike mogu staviti na tržište samo ako čepovi i poklopci ostaju pričvršćeni na spremnik tijekom predviđene faze upotrebe proizvoda.

1.  Države članice osiguravaju da se plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu C Priloga koji imaju čepove i poklopce koji su napravljeni od plastike mogu staviti na tržište samo ako čepovi i poklopci ostaju pričvršćeni na spremnik tijekom predviđene faze upotrebe proizvoda.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Države članice jamče da do 2025. boce za napitke iz dijela C Priloga mogu biti stavljene na tržište samo ako se mogu reciklirati i ako sadrže barem 35 % recikliranog sadržaja.

 

Komisija do 1. siječnja 2022. donosi provedbene akte kojima se utvrđuje metodologija za izračun recikliranog sadržaja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe ovog članka ne smatra se da su metalni čepovi ili poklopci s plastičnim brtvama znatnim dijelom napravljeni od plastike.

2.  Za potrebe ovog članka ne smatra se da su metalni čepovi ili poklopci s plastičnim brtvama napravljeni od plastike. Spremnici za napitke s čepovima ili poklopcima od plastike nisu obuhvaćeni ovim člankom.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija zahtijeva od europskih organizacija za normizaciju da razviju usklađene norme u pogledu zahtjeva iz stavka 1.

3.  Komisija zahtijeva od europskih organizacija za normizaciju da do ... [3 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] razviju usklađene norme u pogledu zahtjeva iz stavka 1. Tim se normama osobito odgovara na potrebu da se zajamči potrebna čvrstoća, pouzdanost i sigurnost zatvarača spremnika za napitke, uključujući one za gazirana pića.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Članak 7.

Zahtjevi za označivanje

Zahtjevi za označivanje

1  Države članice osiguravaju da svaki plastični proizvod za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu D Priloga koji se stavlja na tržište bude označen vidljivom, čitljivom i neizbrisivom oznakom kojom se potrošače obavješćuje o jednom ili više sljedećih elemenata:

1  Države članice osiguravaju da svaka prodajna ambalaža plastičnog proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu D Priloga koji se stavlja na tržište bude označena vidljivom, čitljivom i neizbrisivom oznakom, i na ambalaži koja sadrži više jedinica i na svakoj zasebnoj jedinici ako je proizvod pakiran pojedinačno, kojom se potrošače obavješćuje o sljedećem:

(a)  primjerenim mogućnostima odlaganja proizvoda u otpad ili načinima odlaganja proizvoda u otpad koje treba izbjegavati;

(a)  primjerenim mogućnostima odlaganja proizvoda u otpad i/ili načinima odlaganja proizvoda u otpad koje treba izbjegavati;

(b)  negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog bacanja proizvoda u okoliš ili drugog neprimjerenog načina njihova odlaganja u otpad ili

(b)  negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog bacanja proizvoda u okoliš ili drugog neprimjerenog načina njihova odlaganja u otpad i

(c)  prisutnosti plastike u proizvodu.

(c)  prisutnosti plastike u proizvodu.

 

Uz to, države članice osiguravaju da svaka prodajna ambalaža plastičnog proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu D Priloga, osim duhanskih proizvoda s filtrom i filtara stavljenih na tržište za upotrebu u kombinaciji s duhanskim proizvodima, koji se stavlja na tržište bude označena vidljivom, čitljivom i neizbrisivom oznakom, i na ambalaži koja sadrži više jedinica i na svakoj zasebnoj jedinici ako je proizvod pakiran pojedinačno, kojom se potrošače informira o mogućnosti recikliranja proizvoda.

2.  Komisija do … [12 mjeseci prije krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive] donosi provedbeni akt kojim se utvrđuju specifikacije oznake iz stavka 1. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

2.  Komisija do … [12 mjeseci prije krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive] donosi provedbeni akt kojim se utvrđuju specifikacije oznake iz stavka 1. i pri tome uzima u obzir postojeće sektorske dobrovoljne sporazume i osobito vodi računa o potrebi da se izbjegavaju informacije koje obmanjuju potrošače. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

Obrazloženje

Bolje je da oznaka bude na prodajnoj ambalaži, a ne na samom proizvodu (primjer: ambalaža vlažnih maramica, a ne sama vlažna maramica). Potrošač bi stoga trebao biti informiran o dostupnosti alternativa kako bi se smanjila upotreba plastike za jednokratnu upotrebu. Potrošač bi također trebao biti informiran o mogućnosti recikliranja proizvoda radi razvoja odgovorne kupnje. Zaključno, Komisija treba uzeti u obzir sektorski sporazum koji je postigao taj sektor jer će omogućiti bolje informiranje potrošača te jasnu i čitljivu oznaku.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kad je riječ o sustavima uspostavljenima u skladu sa stavkom 1., države članice osiguravaju da proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu E Priloga pokrivaju troškove prikupljanja otpada koji se sastoji od tih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i njegova kasnijeg prijevoza i obrade, uključujući troškove čišćenja otpada i troškove mjera za jačanje svijesti iz članka 10. koje se odnose na te proizvode.

Kad je riječ o sustavima uspostavljenima u skladu sa stavkom 1., države članice osiguravaju da proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu E Priloga pokrivaju troškove prikupljanja otpada koji se sastoji od tih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i njegova kasnijeg prijevoza i obrade, uključujući troškove čišćenja otpada i troškove mjera za jačanje svijesti iz članka 10. koje se odnose na te proizvode. Financijski doprinosi koje uplaćuju proizvođači kako bi bili sukladni s tim obvezama ne smiju premašiti troškove koji su potrebni za isplativo pružanje tih usluga i utvrđuju se na transparentan način između uključenih strana.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kad je riječ o troškovima čišćenja otpada u okolišu iz prvog podstavka države članice jamče da se financijski doprinosi proizvođača utvrđuju na proporcionalan način i da su modulirani u skladu s člankom 8.a stavkom 4. Direktive 2008/98/EZ i uzimaju u obzir troškove čišćenja pojedinačnih proizvoda ili skupina proizvoda. Troškovi su ograničeni na aktivnosti koje redovito poduzimaju javna tijela ili koje se poduzimaju u njihovo ime, što uključuje aktivnosti čišćenja otpada u okolišu s ciljem ispunjavanja relevantnih obveza u pogledu sprečavanja nastanka otpada i zaštite okoliša u skladu sa zakonodavnim aktima Unije.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija uz savjetovanje s državama članicama sastavlja smjernice za raspodjelu troškova čišćenja otpada u okolišu obuhvaćenima sustavima proširene odgovornosti proizvođača.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice jamče da sustavi proširene odgovornosti proizvođača uspostavljeni u skladu sa stavkom 1. ovog članka za filtre za duhanske proizvode koji sadrže plastiku doprinose postizanju okolišnih ciljeva iz članka 4. stavka 2.a, uključujući jamčenjem toga da proizvođači filtara za duhanske proizvode koji sadrže plastiku pokrivaju troškove prikupljanja otpada od tih proizvoda i njegova prijevoza i obrade, uključujući troškove čišćenja otpada u okolišu i troškove mjera za podizanje svijesti iz članka 10. u pogledu tih proizvoda. Kako bi se postigao taj cilj države članice bi među ostalim mogle zahtijevati da se u okviru sustava proširene odgovornosti proizvođača uspostave sustavi prikupljanja ili financira infrastruktura za prikupljanje upotrijebljenih filtara ili promiču dekontaminacija i recikliranje upotrijebljenih filtara uspostavom lanca oporabe otpada.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju da za ribolovni alat koji sadržava plastiku i stavlja se na tržište Unije budu uspostavljeni sustavi proširene odgovornosti proizvođača u skladu s odredbama o proširenoj odgovornosti proizvođača iz Direktive 2008/98/EZ.

3.  Države članice osiguravaju da za ribolovni alat koji sadržava plastiku i stavlja se na tržište Unije budu uspostavljeni sustavi proširene odgovornosti proizvođača u skladu s odredbama o proširenoj odgovornosti proizvođača iz Direktive 2008/98/EZ. Države članice po toj osnovi osiguravaju da se godišnje ostvaruje minimalna stopa prikupljanja ribolovnog alata koji sadržava plastiku. Od 2025. minimalna stopa prikupljanja bit će 50 %, a računat će se na osnovi ukupne težine ribolovnog alata koji sadržava plastiku prikupljenog u određenoj godini u dotičnoj državi članici i izražavat će se kao postotak prosječne težine ribolovnog alata stavljenog na tržište u prethodne tri godine u toj državi članici.

 

Države članice također osiguravaju da se do 2025. tim sustavima proširene odgovornosti proizvođača postigne cilj recikliranja od barem 15 % za ribolovni alat koji sadržava plastiku. Kako bi se postigao taj cilj, države članice mogu također tražiti sljedeće u okviru tih sustava:

 

(a)  moduliranje financijskih doprinosa u skladu s člankom 8.a stavkom 4. Direktive 2008/98/EZ kako bi se promicalo stavljanje na tržište ribolovnog alata osmišljenog za ponovnu upotrebu i recikliranje;

 

(b)  uspostavljanje sustava povratnih naknada za poticanje vraćanja starog, odbačenog ili neupotrebljivog ribolovnog alata;

 

(c)  uključivanje programa nadzora, praćenja i izvješćivanja.

Obrazloženje

This amendment backs the proposal of the Commission asking Member States to introduce extended producer responsibility (EPR) schemes for fishing gear containing plastic In order to ensure the most effective reduction of marine litter from this multiple use product. It is important to specify how the EPR scheme will be implemented, hence the following provisions are included: a separate collection target for fishing gear of 50% by 2025; the establishment of deposit-refund schemes except in small unmanned ports or in remotely located ports, and an acceptable recycling target of 15% for fishing gear by 2025. For example, Iceland's best practises has already achieved a recycling target for nets of 45% in 2006, estimated today at 85% of recovery for both nets and wires.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ne dovodeći u pitanje tehničke mjere iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/981a, Komisija zahtijeva od europskih organizacija za normizaciju da razviju usklađene norme povezane s kružnim dizajnom ribolovnog alata kako bi se potaknula priprema za ponovnu upotrebu alata i olakšala mogućnost njegova recikliranja na kraju vijeka trajanja.

 

__________________

 

1a Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.)

Obrazloženje

Ribolovni alat je po definiciji dizajniran tako da traje. U tom pogledu važno je uspostaviti usklađene norme na inicijativu Komisije kako bi se olakšalo recikliranje na kraju vijeka trajanja ribolovnog alata stavljenog na tržište EU-a.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da do 2025. godine 90 %, izraženo u smislu mase, otpadnih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu F Priloga koji su u određenoj godini stavljene na tržište bude prikupljeno u okviru odvojenog prikupljanja. Da bi ostvarile taj cilj države članice mogu, među ostalim:

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da do 2025. godine 90 %, izraženo u smislu mase, otpadnih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu F Priloga koji su u određenoj godini stavljene na tržište bude prikupljeno u okviru odvojenog prikupljanja te kako bi osigurale njihovo recikliranje. Da bi ostvarile taj cilj države članice mogu, među ostalim:

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prvi podstavak primjenjuje se ne dovodeći u pitanje članak 10. stavak 3. točku (a) Direktive 2008/98/EZ.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija u savjetovanju s državama članicama izrađuje smjernice koje o funkcioniranju sustava povratnih naknada.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Članak 10.

Mjere za jačanje svijesti

Mjere za jačanje svijesti

1.  Države članice poduzimaju mjere za obavješćivanje potrošača plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu G Priloga i ribolovnog alata koji sadržava plastiku o sljedećem:

1.  Države članice poduzimaju mjere za obavješćivanje i poticanje odgovornog ponašanja potrošača plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu G Priloga i ribolovnog alata koji sadržava plastiku u pogledu sljedećeg:

(a)  dostupnim sustavima za ponovnu upotrebu i mogućnostima gospodarenja otpadom za te proizvode i ribolovni alat koji sadržava plastiku, kao i o najboljim praksama dobroga gospodarenja otpadom koje se provode u skladu s člankom 13. Direktive 2008/98/EZ;

(a)  dostupnosti alternativa koje se mogu ponovno upotrijebiti, sustava za ponovnu upotrebu i mogućnosti gospodarenja otpadom za te proizvode i ribolovni alat koji sadržava plastiku, kao i o najboljim praksama dobroga gospodarenja otpadom koje se provode u skladu s člankom 13. Direktive 2008/98/EZ;

(b)  posljedicama za okoliš, posebno morski okoliš, koje nastaju zbog bacanja otpada u okoliš i drugih neprimjerenih načina odlaganja tih proizvoda i ribolovnog alata koji sadržava plastiku u otpad.

(b)  posljedicama za okoliš, posebno morski okoliš, koje nastaju zbog bacanja otpada u okoliš i drugih neprimjerenih načina odlaganja tih proizvoda i ribolovnog alata koji sadržava plastiku u otpad;

 

(ba)  posljedicama za kanalizacijsku mrežu zbog neprimjerenog odlaganja otpada tih proizvoda.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjere koje države članice poduzimaju za prenošenje i provedbu članaka od 4. do 9. moraju biti u skladu s pravom Unije u području hrane kako bi se osiguralo da higijena i zdravstvena ispravnost hrane nisu dovedeni u pitanje.

Mjere koje države članice poduzimaju za prenošenje i provedbu članaka od 4. do 9. moraju biti u skladu s pravom Unije u području hrane, kako bi se osiguralo da higijena i zdravstvena ispravnost hrane nisu dovedeni u pitanje, i s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Države članice potiču upotrebu, kada je to moguće, održivih, sigurnijih alternativa plastici za materijale koji dolaze u dodir s hranom.

 

________________

 

1a Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.).

Obrazloženje

Komisija je 28. studenoga 2017. objavila plan za reviziju postojeće Uredbe o materijalima koji dolaze u dodir s hranom. Ako se Uredba revidira u drugom tromjesečju 2019., kako je navedeno u planu, upućivanjem na tu uredbu u obzir će se uzeti novi aspekti uvršteni u revidiranu uredbu.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice osiguravaju da se izvozom otpadnog materijala u treće zemlje ne gomila plastični morski otpad na drugom mjestu.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da fizičke ili pravne osobe i njihove udruge, organizacije ili skupine, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, imaju pristup postupku preispitivanja pred sudom ili nekim drugim zakonski utemeljenim neovisnim i nepristranim tijelom kako bi osporili materijalnu ili proceduralnu zakonitost neke odluke, čina ili propusta povezanih s provedbom članaka 5., 6., 7. i 8. kad je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1.  Države članice osiguravaju da fizičke ili pravne osobe i njihove udruge, organizacije ili skupine, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, imaju pristup postupku preispitivanja pred sudom ili nekim drugim zakonski utemeljenim neovisnim i nepristranim tijelom kako bi osporili materijalnu ili proceduralnu zakonitost neke odluke, čina ili propusta povezanih s provedbom članaka 4., 5., 6., 7., 8. 9. i 10. kad je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Obrazloženje

Nije navedeno obrazloženje za izostavljanje članaka 4., 9. i 10.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Članak 13.

Informacije o praćenju provedbe

Informacije o praćenju provedbe

1.  Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća52 i Direktivu 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća53, države članice, uz pomoć Europske agencije za okoliš, uspostavljaju skup podataka koji sadržava:

1.  Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća52 i Direktivu 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća53, države članice, uz pomoć Europske agencije za okoliš, uspostavljaju skup podataka koji sadržava:

(a)  podatke o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu A Priloga koji su stavljeni na tržište Unije svake godine, kako bi se dokazalo smanjenje potrošnje u skladu s člankom 4. stavkom 1.;

a)  podatke o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu A Priloga koji su stavljeni na tržište Unije svake godine, kako bi se dokazalo smanjenje potrošnje u skladu s člankom 4. stavkom 1.;

 

(aa)  podatke o stavljanju na tržište i odvojenom prikupljanju proizvoda s popisa u dijelu F Priloga, kako bi se pokazao napredak prema ostvarenju cilja postavljenog člankom 9.;

 

(ab)  podatke o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu G Priloga koji su svake godine stavljeni na tržište Unije, u svrhu praćenja njihove potrošnje u Uniji;

 

(ac)  podatke o ribolovnom alatu koji sadržava plastiku koji je stavljen na tržište te o prikupljenom i obrađenom otpadnom ribolovnom alatu;

(b)  informacije o mjerama koje su države članice poduzele za potrebe članka 4. stavka 1.

(b)  informacije o planovima i mjerama koje su države članice poduzele za potrebe članka 4. stavka 1.;

 

(ba)  podatke o morskom otpadu koji potječe iz proizvoda obuhvaćenih ovom Direktivom u svrhu praćenja učinaka poduzetih mjera;

Podaci iz točke (a) prvog podstavka svake se godine ažuriraju u roku od 12 mjeseci od isteka referentne godine za koju su podaci prikupljeni. Ako je moguće, za predstavljanje tih skupova podataka upotrebljavaju se usluge prostornih podataka kako su definirane u članku 3. stavku 4. Direktive 2007/2/EZ.

Podaci iz točke (a) prvog podstavka prvi se put priopćuju najkasnije do ... [12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive]. Podaci iz točaka (a) do (ac) svake se godine ažuriraju u roku od 12 mjeseci od isteka referentne godine za koju su podaci prikupljeni. Ako je moguće, za predstavljanje tih skupova podataka upotrebljavaju se usluge prostornih podataka kako su definirane u članku 3. stavku 4. Direktive 2007/2/EZ.

2.  Države članice osiguravaju da Komisija i Europska agencija za okoliš imaju pristup skupovima podataka uspostavljenima u skladu sa stavkom 1.

2.   Države članice osiguravaju da Komisija i Europska agencija za okoliš imaju pristup skupovima podataka uspostavljenima u skladu sa stavkom 1.

3.  Europska agencija za okoliš redovito objavljuje i ažurira pregled na razini Unije utemeljen na podacima koje su prikupile države članice. Pregled na razini Unije prema potrebi uključuje pokazatelje ishoda, rezultata i učinaka ove Direktive, kartografske preglede na razini Unije i sažeta izvješća po državama članicama.

3.   Europska agencija za okoliš redovito objavljuje i ažurira pregled na razini Unije utemeljen na podacima koje su prikupile države članice. Pregled na razini Unije prema potrebi uključuje pokazatelje ishoda, rezultata i učinaka ove Direktive, kartografske preglede na razini Unije i sažeta izvješća po državama članicama.

4.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju formati skupa podataka, informacija i podataka iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

4.   Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju formati skupa podataka, informacija i podataka iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

___________________

___________________

52 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).

52 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).

53 Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

53 Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

Obrazloženje

Važno je da dostavljeni podaci budu potpuni koliko je to moguće kako bi se omogućila evaluacija mjera i njihove učinkovitosti.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 15.

Članak 15.

Ocjenjivanje i preispitivanje

Ocjenjivanje i preispitivanje

1.  Komisija provodi evaluaciju ove Direktive do… [šest godina nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive]. Evaluacija se temelji na informacijama koje su dostupne u skladu s člankom 13. Države članice dostavljaju Komisiji sve dodatne informacije koje su nužne za potrebe evaluacije i pripreme izvješća iz stavka 2.

1.  Komisija provodi evaluaciju ove Direktive do… [pet godina nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive]. Evaluacija se temelji na informacijama koje su dostupne u skladu s člankom 13. Države članice dostavljaju Komisiji sve dodatne informacije koje su nužne za potrebe evaluacije i pripreme izvješća iz stavka 2.

2.  Komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru izvješće o glavnim nalazima evaluacije provedene u skladu sa stavkom 1.

2.  Komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru izvješće o glavnim nalazima evaluacije provedene u skladu sa stavkom 1. Izvješće je, po potrebi, popraćeno zakonodavnim prijedlogom. U tom se prijedlogu, po potrebi, utvrđuju obvezujući kvantitativni ciljevi smanjenja na razini Unije za proizvode iz popisa u dijelu A Priloga.

3.  U izvješću se, osim toga, navodi i sljedeće:

3.   To izvješće sadržava sljedeće:

(a)  treba li revidirati Prilog u kojem su popisani plastični predmeti za jednokratnu upotrebu;

(a)  procjenu potrebe revidiranja Priloga u kojem su popisani plastični predmeti za jednokratnu upotrebu;

(b)  je li izvedivo utvrđivanje obvezujućih količinskih ciljnih vrijednosti Unije za smanjenje potrošnje, posebno plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u dijelu A Priloga;

(b)  studiju izvedivosti utvrđivanja obvezujućih kvantitativnih ciljnih vrijednosti Unije za smanjenje potrošnje, posebno plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u dijelu A Priloga; u tom pogledu izvješćem se ocjenjuje uspostava ciljeva u apsolutnim vrijednostima uzimajući u obzir razine potrošnje i već postignuta smanjenja u državama članicama;

 

(ba)  ocjenu promjene korištenih materijala u proizvodima obuhvaćenima ovom Direktivom i inovacija u novim sustavima dostave za alternative tim proizvodima koje se mogu ponovno upotrijebiti; to uključuje analizu cjelokupnog životnog ciklusa tih materijala u okolišu i alternativa.

(c)  je li ostvaren dovoljan znanstveni i tehnički napredak te jesu li izrađeni kriteriji ili norma za biorazgradivost u morskom okolišu koji bi se primjenjivali na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu u okviru područja primjene ove Direktive te jesu li razvijeni njihovi zamjenski proizvodi za jednokratnu upotrebu, kako bi se moglo odrediti koji proizvodi više ne trebaju podlijegati ograničenjima za stavljanje na tržište, prema potrebi.

 

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odstupajući od prvog podstavka ovog stavka, države članice do ... [12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s obvezama izvješćivanja iz članka 13. stavka 1. točke (a).

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim, države članice primjenjuju mjere potrebne za usklađivanje s člankom 5. i člankom 7. stavkom 1. od … [2 godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] te za usklađivanje s člankom 6. stavkom 1. od …[3 godine nakon stupanja na snagu ove Direktive].

Međutim, države članice primjenjuju mjere potrebne za usklađivanje s člankom 5. i člankom 7. stavkom 1. od … [2 godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] te za usklađivanje s člankom 6. stavkom 1. od …[3 godine nakon stupanja na snagu ove Direktive], uz iznimku mjera potrebnih za usklađivanje sa zahtjevima iz članka 6. stavka 1.u vezi sa spremnicima za gazirana pića koja države članice primjenjuju od ... [5 godina nakon stupanja na snagu ove Direktive].

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

2.  Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva. Komisija provjerava predstavljaju li te odredbe neopravdane prepreke za funkcioniranje jedinstvenog tržišta.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio A

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu obuhvaćeni člankom 4. koji se odnosi na smanjenje potrošnje

Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu obuhvaćeni člankom 4. koji se odnosi na smanjenje potrošnje

 

  Čaše za napitke, uključujući njihove poklopce

  Spremnici za hranu, tj. posude kao što su kutije, s poklopcem ili bez njega, koji se upotrebljavaju za držanje hrane koja je namijenjena konzumaciji izravno iz posude na licu mjesta ili kasnije bez ikakve dodatne pripreme, kao što su spremnici za hranu koji se upotrebljavaju u objektima brze hrane, osim spremnika za napitke, tanjura te vrećica i omota koji sadržavaju hranu

  Spremnici za hranu, tj. posude kao što su kutije, s poklopcem ili bez njega, koji se upotrebljavaju za držanje hrane koja je namijenjena konzumaciji izravno iz posude na licu mjesta ili kasnije bez ikakve dodatne pripreme, kao što su spremnici za hranu koji se upotrebljavaju u objektima brze hrane, osim spremnika za napitke, tanjura te vrećica i omota koji sadržavaju hranu

 

Prodaja hrane u spremnicima za hranu veličine porcije za jednu osobu ili u spremnicima za hranu koji sadrže pribor za jelo pokazatelj je toga da je dotična hrana namijenjena za konzumaciju izravno iz spremnika za hranu.

 

Pojam dodatne pripreme uključuje aktivnosti poput grijanja, dodavanja kipuće vode, pranja, sjeckanja i rezanja.

 

Primjeri plastičnih spremnika za hranu za jednokratnu upotrebu obuhvaćenih dijelovima A, E i G ovog Priloga:

 

  spremnici brze hrane, poput kutije za jelo ili kutije za salatu s hladnim obrokom

 

  spremnici brze hrane poput kutija za jelo i kutija za salatu s toplim obrokom, osim u slučaju kada potrošač mora nakon kupnje proizvoda sam podgrijati hranu

 

  kutije za hamburgere, kutije za sendviče, kutije za wrap sendviče

 

  spremnici za hranu s porcijom za jednu osobu svježe ili prerađene hrane koja ne zahtijeva daljnju pripremu, poput voća, povrća, deserta ili sladoleda, koji se prodaju pojedinačno

 

Primjeri spremnika koji nisu plastični spremnici za hranu za jednokratnu uporabu obuhvaćeni dijelovima A, E i G ovog Priloga:

 

  spremnici za hranu s osušenom hranom ili hranom koja se prodaje hladna, za koje je potrebna dodatna priprema

 

  spremnici koji sadrže količine hrane veće od porcije za jednu osobu

 

  spremnici za hranu s porcijama za jednu osobu koji se ne prodaju pojedinačno

  Čaše za napitke

 

Amandman    79

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Pribor za jelo (vilice, noževi, žlice, štapići za jelo)

  Pribor za jelo (vilice, noževi, žlice, štapići za jelo), osim, do 2023., pribora za jelo koji se pruža obrazovnim ili zdravstvenim institucijama obuhvaćenima ugovorima o javnoj nabavi robe1a kako su definirani u članku 2. točki 8. Direktive 2014/24/EU koji su dodijeljeni prije 31. prosinca 2018.

 

___________________

 

1a „Ugovori o javnoj nabavi robe” znači javni ugovori čiji je predmet kupnja, leasing, najam ili kupnja na otplatu sa ili bez mogućnosti kupnje robe. Ugovor o javnoj nabavi robe može kao sporedne obuhvaćati poslove postavljanja i instalacije.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Tanjuri

  Tanjuri, osim, do 2023., tanjura koji se pružaju obrazovnim ili zdravstvenim institucijama obuhvaćenima ugovorima o javnoj nabavi robe1a kako su definirani u članku 2. točki 8. Direktive 2014/24/EU koji su dodijeljeni prije 31. prosinca 2018.

 

___________________

 

1a „Ugovori o javnoj nabavi robe” znači javni ugovori čiji je predmet kupnja, leasing, najam ili kupnja na otplatu sa ili bez mogućnosti kupnje robe. Ugovor o javnoj nabavi robe može kao sporedne obuhvaćati poslove postavljanja i instalacije.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B – alineja 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Držači za balone koji se pričvrste na balone, osim balona za industrijske ili druge profesionalne namjene koji se ne dijele potrošačima, uključujući njihove mehanizme

  Držači za balone koji se pričvrste na balone, osim balona za industrijske ili druge profesionalne namjene koji se ne dijele potrošačima, isključujući njihove mehanizme

Amandman    82

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B – alineja 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  vrlo lagane plastične vrećice za nošenje, osim kad su potrebne iz higijenskih razloga ili za pakiranje vlažnih prehrambenih proizvoda u rasutom stanju

Amandman    83

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B – alineja 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  proizvodi od oksorazgradive plastike

Amandman    84

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B – alineja 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Spremnici za hranu i napitke od ekspandiranog polistirena koji se upotrebljavaju za držanje hrane koja je namijenjena konzumaciji izravno iz posude na licu mjesta ili kasnije bez ikakve dodatne pripreme.

Obrazloženje

All these additional market restriction for products are coherent with the current EU legislation in force or political statement from the European Parliament. For e.g. the European Parliament has just called, on Thursday 13 of September 2018, for a complete EU ban on oxo-degradable plastic by 2020, as this type of plastic negatively affects the recycling of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental benefit. Furthermore, the proposal to add a ban of some applications of expanded polystyrene (EPS) in the SUP proposal is justified by the fact that polystyrene, in its various sizes, appears in rank 1, 3, 13, 28 and 53 of the plastic waste most commonly found on European beaches, according to the Commission's classification in its impact assessment (Part II, pages 31 and 32). That is more than 31% of all plastics found on European beaches. Clearly, European legislators must find a way to address and to limit this source of marine litter, which the Commission has not done in its proposal.

Amandman    85

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio C – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Spremnici za napitke tj. posude za tekućine kao što su boce za napitke, uključujući njihove čepove i poklopce

  Spremnici za napitke tj. posude za tekućine kao što su boce za napitke, uključujući njihove čepove i poklopce, osim spremnika koji su namijenjeni i upotrebljavaju se za hranu za posebne medicinske potrebe u tekućem obliku kako je definirana u članku 2. točki (g) Uredbe (EU) br. 609/2013

Amandman    86

Prijedlog direktive

Prilog – dio D – alineja 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Duhanski proizvodi s filtrom te filtri koji se stavljaju na tržište za upotrebu u kombinaciji s duhanskim proizvodima

Obrazloženje

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Amandman    87

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio D – alineja 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Vrećice i omoti izrađeni od savitljivog materijala koji sadržavaju hranu namijenjenu konzumaciji izravno iz vrećice ili omota bez ikakve dodatne pripreme

Obrazloženje

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Amandman    88

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio D – alineja 3.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Čaše za napitke

Obrazloženje

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Amandman    89

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio E – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Čaše za napitke

  Čaše za napitke, uključujući njihove poklopce

Amandman    90

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio F – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Boce za napitke

  Boce za napitke, uključujući njihove čepove i poklopce

OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Vrijeme u kojem živimo, bez nastojanja da ga se prikaže na historiografski način, moglo bi nositi naziv „doba plastike”.

Izumljena sredinom 19. stoljeća, plastika se masovno proizvodi od početka pedesetih godina, uz eksponencijalni porast proizvodnje u zadnjih 15 godina: u samo 65 godina proizvedeno je više od osam milijardi tona plastike[1] i više od šest milijardi tona otpada. Ti su podaci zabrinjavajući.

Takvim se pristupom u kojem je sve za jednokratnu upotrebu naši oceani pretvaraju u veliku kantu za smeće, a plastika predstavlja 85 % onečišćenja mora, od čega je polovica plastika za jednokratnu upotrebu, a četvrtina ribolovni alat. To znači da svake godine 15 600 tona plastike za jednokratnu upotrebu onečisti europske vode, odnosno 26 600 tona ako tome dodamo i ribolovni alat[2].

U Europi se svake godine 150 000 tona plastike baci u more[3]. Situacija je još više zabrinjavajuća na svjetskoj razini gdje svake godine u moru završi 8 milijuna tona.

Ako ne poduzmemo ništa u vezi s tim pitanjem, do 2050. će u oceanima biti više plastike nego riba. Taj problem utječe na cjelokupnu morsku faunu: kornjače, ptice, kitovi, ribe i rakovi gutaju plastiku uz štetne posljedice za njihov opstanak i još neodređene posljedice za zdravlje ljudi.

Komisija preuzima vodeću ulogu

To je zaključak koji, za razliku od klimatskih promjena, nitko ne poriče i koji je Europsku komisiju 28. svibnja prošle godine potaknuo na objavu svog zakonodavnog prijedloga o plastici za jednokratnu upotrebu.

Uveden je niz mjera temeljenih na inicijativama određenih država članica ili regija koje će dopuniti, nadomjestiti ili uskladiti u okviru globalnog pristupa Zajednice: Direktiva (EU) 2015/720 o smanjenju potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje, strategija za plastiku, akcijski plan za kružno gospodarstvo i revidirano zakonodavstvo o otpadu.

Komisija je fokusirana na deset glavnih izvora makroplastike koji čine 70 % morskog otpada u europskim morima i na plažama.

Globalni izazov koji zahtijeva ambiciozne i postupne mjere 

– zabraniti plastiku za jednokratnu upotrebu na razini EU-a u slučajevima kad postoje alternative. To se primjenjuje na devet proizvoda: pribor za jelo (vilice, noževi, žlice, štapići za jelo) i tanjuri, štapići za uši, slamke, miješalice za piće i držači za balone (članak 5.).

– državama članicama omogućiti odabir sredstava kojima će se značajno smanjiti potrošnja plastike za jednokratnu upotrebu za koju se razvijaju alternative: spremnici za hranu i čaše za napitke (članak 4.). Sustav koji je dokazao svoju učinkovitost prilikom predviđene zabrane laganih plastičnih vrećica debljine do 50 mikrona[4].

– zajamčiti da će se do 2025. godine prikupljati barem 90 % boca za napitke (članak 9.)

– proširiti sustav odgovornosti proizvođača (članak 8.) na sve obuhvaćene kategorije proizvoda, osim higijenskih uložaka, tampona i aplikatora za tampone. Ta će proširena odgovornost pokriti troškove prikupljanja i čišćenja te mjera za podizanje javne svijesti (članak 10.).

– predvidjeti označivanje za tri kategorije proizvoda: higijenske uloške i tampone, vlažne maramice i plastične balone (članak 7.).

Prema procjeni Komisije, Direktiva će donijeti brojne koristi za okoliš i za gospodarstvo. Direktivom će se izbjeći šteta u okolišu čiji bi trošak do 2030. godine dosegao 22 milijarde EUR[5], a potrošačima će se omogućiti ušteda do 6,5 milijardi EUR[6], uz trošak prilagodbe koji se za proizvođače procjenjuje na 3,2 milijarde EUR[7]. Jedino bi u slučaju minimalističkog scenarija (opcija 2.a), koji je ograničen na dobrovoljne akcije dionika iz tog sektora i informativne kampanje došlo do gubitka radnih mjesta[8]. Zapravo bi se u okviru drugih mogućih scenarija, u kojima se stavlja veći naglasak na inovacije, moglo otvoriti između 30 000 i 50 000 radnih mjesta[9].

Prioriteti izvjestiteljice

Izvjestiteljica pozdravlja ovaj ambiciozan prijedlog Komisije koji je u potpunosti u skladu s javnim mišljenjem: 95 % Europljana smatra da je nužno i hitno poduzeti mjere u pogledu plastike za jednokratnu upotrebu[10].

Izvjestiteljica bi ipak htjela da Komisija ode još dalje u djelovanju povezanom sa zaključcima vlastite procjene učinka. Nadalje, izvjestiteljica želi da se objavi studija koju je sastavila konzultantska kuća Eunomia, a na kojoj se temelji procjena učinka.

1.  Detaljno odrediti, kroz vrijeme, ciljeve smanjenja upotrebe spremnika za hranu i čaše za napitke, dvaju proizvoda za koje već postoje alternative na tržištu. Međutim, u nedostatku mjerodavnih statistika koje dostavljaju države članice, izvjestiteljica podržava prilagodljiv vremenski rok. Kao referentna točka služi Direktiva iz 2015. godine o laganim plastičnim vrećicama za nošenje kojom su utvrđene usklađene mjere smanjenja u razdoblju od dvije do tri godine nakon prenošenja u nacionalno pravo.

Izvjestiteljica smatra da je razdoblje od četiri godine dovoljno kako bi države članice utvrdile precizne nacionalne ciljeve smanjenja za proizvode iz članka 4.

2.  Odvojeno prikupljanje plastičnih boca

Izvjestiteljica nije u potpunosti zadovoljna tekstom članka 9. koji se odnosi na odvojeno prikupljanje plastičnih boca. One su zajedno s vlastitim čepovima najveći izvor plastike za jednokratnu upotrebu koja se nalazi u moru (jedna petina sve plastike za jednokratnu upotrebu).

U nekim se državama članicama zahuktava rasprava o sustavnom uvođenju povratnih naknada za plastične boce i izvjestiteljica želi mogućnosti ostaviti otvorenijima. Države članice moraju imati mogućnost odabira najboljeg načina da se tome prida komercijalna vrijednost i potakne potrošače da učine to djelovanje uspješnim ili da odvajaju plastične boce kod kuće.

Plastične boce su proizvod koji se u velikoj mjeri može reciklirati, a Komisija je postavila cilj za njihovo prikupljanje od 90 % do 2025. godine. Izvjestiteljica predlaže da se obvezama predviđenima člankom 6., u kojem se navodi da čepovi i poklopci moraju ostati pričvršćeni na spremnik, doda mjera o minimalnom recikliranom sadržaju od 25 % za te čepove i poklopce do 2025. godine, na što se sektor obvezao.

3.  Praćenje preporuka Svjetske zdravstvene organizacije o cigaretama s plastičnim filtrom

Izvjestiteljica izražava zabrinutost i zbog plastičnih filtara za cigarete koji su drugi po redu među plastičnim onečišćivačima koji se nalaze na europskim plažama. Izvjestiteljica predlaže dodavanje novog članka 4.a o smanjenu otpada duhanskih proizvoda nakon upotrebe.

U njemu se navodi da države članice, osim primjene sustava proširene odgovornosti za proizvođače duhana, moraju postaviti ciljeve za smanjenje plastičnih filtara za cigarete za 50 % do 2025., odnosno za 80 % do 2030. godine[11].

Države članice trebale bi također uspostaviti sustav za prikupljanje opušaka. Nadalje, trebale bi uzeti kao uzor talijanski model i uvesti novčane kazne za pušače koji svoje opuške bacaju na tlo ili u kanalizaciju.

4.  S druge strane, izvjestiteljica smatra da Komisija ide predaleko kad je riječ o proširenoj odgovornosti proizvođača utvrđenoj člankom 8.

Priznaje da je riječ o važnom sredstvu politike u području okoliša i dijeli ambicioznost Komisije za dopunjavanje već postojećih mjera u zakonodavstvu o otpadu. Međutim, također smatra, pozivajući se na članak 8. stavak 1. Direktive 2008/98/EZ (Okvirna direktiva o vodama), da takva odgovornost ni u kojem slučaju ne obuhvaća trošak čišćenja mora i plaža. Direktivom (EU) 2018/852 o ambalaži i ambalažnom otpadu utvrđeno je da se najkasnije do 31. prosinca 2024. moraju uspostaviti sustavi proširene odgovornosti proizvođača za ambalažu, tj. najkasnije tri godine nakon datuma koji je određen trenutnim prijedlogom. To su sve stvari koje zabrinjavaju izvjestiteljicu koja smatra da program proširene odgovornosti proizvođača mora ostati proporcionalan.

5.  Uvrštavanje iznimno laganih plastičnih vrećica

Izvjestiteljica predlaže da se popisu proizvoda koji podliježu ograničenjima iz članka 5. dodaju plastične vrećice tanje od 15 mikrona koje nisu obuhvaćene Direktivom (EU) 2015/720 o smanjenju potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje.

Izvjestiteljica smatra, s obzirom na to da se ponašanje potrošača brzo mijenja u većini država članica u kojima se plastične vrećice naplaćuju na prodajnim mjestima, da je nužno poslati jasnu poruku zabrane za kategoriju iznimno laganih plastičnih vrećica, uz iznimku vrećica koje imaju higijensku funkciju.

6.  Izvjestiteljica želi uvesti promjene i u području ribolovnog alata. Napominje da je, premda neke odredbe Unije[12] omogućuju hvatanje u koštac s onečišćenjem uzrokovanim mrežama i drugim alatom odbačenim ili izgubljenim u moru, problem i dalje neriješen zbog nedostatka efektivnog nadzora gubitka ribolovnog alata na razini EU-a. Više od 30 % otpada s ribarskih i rekreativnih plovila koji bi trebalo vratiti u luke ne vraća se i vrlo vjerojatno završava u moru[13]. Izvjestiteljica smatra da je smisleno primijeniti načelo proširene odgovornosti na ribolovni alat.

Izvjestiteljica predlaže da se članku 8. stavku 3. doda cilj recikliranja od 15 % s obzirom na to da kao i sva čvrsta oprema ribolovni alat može na jednostavan način biti ponovno upotrijebljen te ga stoga treba vratiti u luku. Taj je cilj realističan ako razmotrimo najbolje prakse, osobito slučaj Islanda gdje je 2006. postavljen cilj recikliranja od 45 %, a danas iznosi 85 % za vraćanje niti i mreža[14].

Općenita nastojanja izvjestiteljice u skladu su sa stajalištima znanstvenika i ministara s kojima se sastala u cilju pripreme teksta svog izvješća: plastika, taj čudesan proizvod koji danas prekomjerno onečišćuje, ima budućnost, ali je ona daleko od mora i oceana.

 • [1]  R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, sveučilišna studija, „Proizvodnja, uporaba i sudbina sve plastike koja je ikad proizvedena”, Science Advances , svezak 3., br. 7., 2017.
 • [2]  Europska komisija, procjena učinka – smanjenje morskog otpada: djelovanje u pogledu plastike za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata, SWD(2018) 254 final, 28. svibnja 2018., dio 1., str. 10.
 • [3]  ibidem, dio 1., str. 10.
 • [4]  U članku 4. stavku 1.a, točki (b) Direktive (EU) 2015/720 od 29. travnja 2015. o izmjeni Direktive 94/62/EZ u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje stoji: „lagane plastične vrećice za nošenje od 31. prosinca 2018. ne daju se besplatno na prodajnome mjestu robe ili proizvoda, osim ako se provedu jednako djelotvorni instrumenti.”
 • [5]  Europska komisija, Plastika za jednokratnu upotrebu: nova pravila EU-a za smanjenje morskog otpada, priopćenje za medije, 28. svibanj 2018.
 • [6]  Procjena učinka, op. cit., dio 1., str. 60.
 • [7]  ibidem, dio 1., str. 60.
 • [8]  ibidem, dio 1., str. 60.
 • [9]  ibidem, dio 1., str. 60.
 • [10]  ibidem, dio 1., str. 6.
 • [11]  Izvješće Svjetske zdravstvene organizacije pod naslovom „Tobacco and its environmental impact: an overview” 2017.
 • [12]  U skladu s člankom 48. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike zapovjednik ribarskog broda mora obavijestiti nadležno tijelo države članice zastave o izgubljenom ribolovnom alatu.
 • [13]  Procjena učinka, op. cit., str. 12.
 • [14]  http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf

PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBA OD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na isključivo dobrovoljnoj osnovi pod izričitom odgovornošću izvjestiteljice. Izvjestiteljica je primila informacije od sljedećih subjekata ili osoba tijekom pripreme [nacrta izvješća / izvješća, do njegova usvajanja u odboru]:

Subjekt i/ili osoba

Europski ured za okoliš

ClientEarth

Edana

Essenscia

EurEau

European Plastics Converters (EuPC)

Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA)

FoodDrinkEurope

Fostplus

Frans Timmermans, prvi potpredsjednik Europske komisije zadužen za bolje donošenje propisa, međuinstitucijske odnose, vladavinu prava i Povelju o temeljnim pravima.

Friends of the Earth Europe

Go4Circle

Belgijski institut za ambalažu

Jyrki Katainen, prvi potpredsjednik Europske komisije

zadužen za radna mjesta, rast, ulaganje i konkurentnost

Karmenu Vella, europski povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo

Nestlé S.A.

Pack2Go Europe

Petcore Europe

Philippe De Backer, belgijski državni tajnik za borbu protiv prijevare socijalnog osiguranja, zaštitu privatnosti i Sjeverno more, pomoćnik ministrice za socijalna pitanja i javno zdravlje

Plastics Europe

Plastics Recyclers Europe

Stalno predstavništvo Austrije pri Europskoj uniji

Rethink Plastic Alliance

Seas at risk

Sky

Suez S.A.

Surfrider Foundation Europe

Tetra Pack International S.A.

Zero Waste Europe

MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (26.9.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Barbara Kappel

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Inicijativa u pogledu plastike za jednokratnu uporabu dio je šireg programa EU-a za kružno gospodarstvo, a uhvatit će se u koštac s gospodarskim poticajima za smanjenje morskog otpada, posebno s negativnim vanjskim učincima koji nastaju zbog plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu. Vanjski učinci su nenadoknađeni učinci gospodarskih odluka na treće strane. Oni nisu uključeni u postupak odlučivanja subjekta koji uzrokuje učinak. Iz gospodarskog gledišta ti učinci predstavljaju oblik nefunkcioniranja tržišta i mogu zahtijevati intervenciju države.

Sprečavanje i ograničavanje morskog otpada nastalog od plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadrži plastiku komplementarne su specifične mjere za mikroplastiku predviđene strategijom EU-a za plastiku. Nakon što su 2015. poduzete mjere protiv upotrebe plastičnih vrećica, utvrđeno je da 10 plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat (tzv. makroplastika) čine 70 % morskog otpada u Europi. Važno je da EU i države članice poduzmu odgovarajuće mjere za suočavanje s okolišnim aspektima bacanja otpada u more smanjenjem količine plastike u oceanima i na plažama, uz istodobno jače usmjeravanje na širi kontekst prijelaza na kružno gospodarstvo u području plastike.

Bacanje otpada u more globalni je problem koji seže daleko izvan granica EU-a i za čije će potpuno rješavanje biti nužan dogovor na globalnoj razini. Istraživanja su pokazala da 80 % morskog otpada potječe iz samo 20 zemalja od kojih niti jedna nije država članica EU-a. Izvjestiteljica stoga poziva na primjenu globalnog pristupa rješavanju problema onečišćenja plastičnim otpadom, poduzimanje mjera koje su nužne na razini skupina G7 i G20 te provedbu UN-ovih ciljeva za održivi razvoj.

Financijski sektor trebao bi pomoći poduzećima da više ulažu u održiva rješenja, prije nego što vlade počnu poduzimati političke mjere. Izvjestiteljica smatra poželjnim pristup utemeljen na povećanju standarda u skladu s kojim bi se određeni onečišćujući proizvodi maknuli s tržišta dok bi se istovremeno promicali istraživanje i razvoj te inovacije kako bi se razvili proizvodi koji bi se mogli isplativije reciklirati, koji bi bili biološki razgradivi ili koji ne bi bili štetni. Ti bi se novi standardi trebali primijeniti u razumnom roku kako bi se osiguralo da mala i srednja poduzeća mogu prilagoditi svoj poslovni model, s obzirom na to da mala i srednja poduzeća čine veliku većinu od 50 000 poduzeća koja posluju u sektoru prerade plastike u EU-u.

Prema analizi Komisije, predloženim rješenjima koja uključuju zabranu određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ciljeve njihova smanjenja, proširenu odgovornost proizvođača, mjere za razvoj proizvoda i poticaje za vraćanje ribolovnog alata uštedjelo bi se 2,6 milijuna tona ekvivalenta CO2 i izbjegle štete u okolišu u vrijednosti od 11 milijardi EUR. Troškovi usklađivanja za poduzeća iznose 2 milijarde EUR, a gospodarenje otpadom 510 milijuna EUR. Potrošači bi uštedjeli oko 6,5 milijardi EUR, dok bi sustav povratnih naknada ili nekakav sličan sustav stajao potrošače dodatnih 1,4 milijarde EUR. Komisija procjenjuje da će dodatni trošak za ribolovnu industriju u najboljem slučaju iznositi 0,16 % prihoda. Međutim, Komisija nije dala podatke o troškovima provedbe sustava proširene odgovornosti proizvođača koji bi se u cijelosti prenijeli na krajnjeg potrošača.

Rješavanje problema morskog otpada može stvoriti prilike za gospodarstvo. Poduzeća mogu povećati svoju konkurentnost preko inovacija te istraživanja i razvoja te tako doprinijeti resursno učinkovitom i dekarboniziranom gospodarstvu. Ulaganja u sprečavanje nastanka morskog otpada, održive alternativne materijale, proizvode i poslovne modele mogu doprinijeti otvaranju radnih mjesta i jačanju tehničkih i znanstvenih vještina. Inicijativa kojom se želi ograničiti korištenje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu dobrodošla je, no potreban je uravnotežen pristup kako bi se osigurala proporcionalnost.

AMANDMANI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  Gospodarsko blagostanje Unije nemoguće je razdvojiti od dugoročne održivosti okoliša. Povećanje održivosti gospodarskih modela država članica može dovesti do novih prilika za inovacije, konkurentnost i otvaranje radnih mjesta.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1a)   Izazovi povezani s obrađivanjem plastičnog otpada mogu se pretvoriti u priliku za europsku industriju kako bi postala globalni predvodnik u pružanju rješenja za prijelaz na kružno gospodarstvo.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Morski otpad prekogranične je prirode i priznat je kao globalni problem. Smanjenje količine morskog otpada ključna je mjera za postizanje 14. cilja Ujedinjenih naroda za održivi razvoj kojim se poziva na očuvanje i održivo korištenje oceanima, morima i morskim resursima u cilju održivog razvoja36. Unija mora odigrati svoju ulogu u suzbijanju morskog otpada i pokušati utvrditi standarde za cijeli svijet. U tom kontekstu Unija surađuje s partnerima u brojnim međunarodnim forumima poput skupina G20 i G7 te Ujedinjenih naroda kako bi promicala zajedničko djelovanje. Ova je inicijativa dio nastojanja Unije za postizanje tog cilja.

(3)  Morski otpad prekogranične je prirode i priznat je kao globalni problem. Uspješno sprečavanje nastanka plastičnog otpada i gospodarenje njime ostvaruju najveći učinak kroz međunarodnu suradnju i znanstveni pristup koji se temelji na dokazima. Smanjenje količine morskog otpada ključna je mjera za postizanje 14. cilja Ujedinjenih naroda za održivi razvoj kojim se poziva na očuvanje i održivo korištenje oceanima, morima i morskim resursima u cilju održivog razvoja36. Unija mora odigrati svoju ulogu u suzbijanju morskog otpada i pokušati utvrditi standarde za cijeli svijet. U tom kontekstu Unija treba surađivati osobito sa zemljama koje su glavni onečišćivači i zajedno s partnerima na međunarodnoj razini, poput skupina G20 i G7 te Ujedinjenih naroda, promicati zajedničko djelovanje. Ova je inicijativa dio nastojanja Unije za smanjenje otpada radi postizanja održivog i kružnog gospodarstva.

__________________

__________________

36 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

36 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se djelovanje usmjerilo na područja u kojima je najpotrebnije, ovom bi Direktivom trebalo obuhvatiti samo najčešće pronađene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, za koje se procjenjuje da čine oko 86 % ukupnog broja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu pronađenih na plažama Unije.

(7)  Kako bi se djelovanje usmjerilo na područja u kojima je najpotrebnije, ovom bi Direktivom trebalo obuhvatiti najčešće pronađene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, za koje se procjenjuje da čine oko 86 % ukupnog broja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu pronađenih na plažama Unije te ribolovni alat. Za prijelaz na kružno gospodarstvo bit će potrebno smanjiti ukupnu upotrebu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Ovom se Direktivom ne dovode u pitanje odredbe utvrđene Direktivom 94/62/EZ o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu koji se smatraju ambalažom kako je utvrđeno člankom 3. stavkom 1. Direktive 94/62/EZ.

Obrazloženje

Potrebno je pojašnjenje u vezi s ambalažom za jednokratnu upotrebu koja je obuhvaćena Direktivom 94/62/EZ.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu mogu se proizvoditi od različitih vrsta plastike. Plastika se obično definira kao polimerni materijal kojemu se mogu dodati aditivi. Međutim, tom bi se definicijom obuhvatili i određeni prirodni polimeri. Nemodificirane prirodne polimere ne bi trebalo obuhvatiti jer se oni prirodno pojavljuju u okolišu. Stoga bi definiciju polimera iz članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća43 trebalo prilagoditi te uvesti novu definiciju za potrebe ove Direktive. Plastika proizvedena od modificiranih prirodnih polimera ili plastika proizvedena od bioloških, fosilnih ili sintetičkih početnih tvari ne pojavljuje se prirodno te bi je stoga trebalo obuhvatiti ovom Direktivom. Prilagođenom definicijom plastike trebalo bi stoga obuhvatiti predmete od gume na osnovi polimera te plastiku na biološkoj osnovi i biorazgradivu plastiku neovisno o tome je li dobivena iz biomase i/ili će se biološki razgraditi tijekom vremena. Neki polimerni materijali ne mogu funkcionirati kao glavna strukturna komponenta konačnih materijala i proizvoda kao što su polimerni premazi, boje, tinte i ljepila. Ova Direktiva ne bi se trebala baviti tim materijalima te ih stoga ne bi trebalo obuhvatiti definicijom.

(8)  Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu mogu se proizvoditi od različitih vrsta plastike. Plastika se obično definira kao polimerni materijal kojemu se mogu dodati aditivi. Međutim, tom bi se definicijom obuhvatili i određeni prirodni polimeri. Nemodificirane prirodne polimere ne bi trebalo obuhvatiti jer se oni prirodno pojavljuju u okolišu. Stoga bi definiciju polimera iz članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća43 trebalo prilagoditi te uvesti novu definiciju za potrebe ove Direktive. Plastika proizvedena od modificiranih prirodnih polimera ili plastika proizvedena od bioloških, fosilnih ili sintetičkih početnih tvari ne pojavljuje se prirodno te bi je stoga trebalo obuhvatiti ovom Direktivom. Prilagođenom definicijom plastike trebalo bi stoga obuhvatiti predmete od gume na osnovi polimera te plastiku na biološkoj osnovi i biorazgradivu plastiku neovisno o tome je li dobivena iz biomase i/ili će se biološki razgraditi tijekom vremena. Neki polimerni materijali ne mogu funkcionirati kao glavna strukturna komponenta konačnih materijala i proizvoda kao što su polimerni premazi, obloge ili slojevi, boje, tinte i ljepila. Ova Direktiva ne bi se trebala baviti tim materijalima te ih stoga ne bi trebalo obuhvatiti definicijom.

_________________

_________________

43 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

43 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Za određene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i dalje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative te se očekuje da će se potrošnja većine takvih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu povećati. Kako bi se taj trend preokrenuo i promicala nastojanja za pronalazak održivijih rješenja, od država članica trebalo bi zahtijevati da poduzmu potrebne mjere kojima bi se postiglo znatno smanjenje potrošnje tih proizvoda, a da se pri tom ne dovedu u pitanje higijena ili zdravstvena ispravnost hrane, dobre higijenske prakse, dobre proizvođačke prakse, obavješćivanje potrošača ili zahtjevi u pogledu sljedivosti koji su utvrđeni u zakonodavstvu Unije o hrani44.

(11)  Za određene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i dalje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative te se očekuje da će se potrošnja većine takvih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu povećati. Kako bi se promicala nastojanja za pronalazak održivijih rješenja, od država članica trebalo bi zahtijevati da poduzmu potrebne mjere kojima bi se postiglo znatno smanjenje potrošnje tih proizvoda, kao što je slučaj s plastičnim vrećicama u okviru Direktive 94/62/EZ, i ne dovodeći u pitanje članak 18. Direktive (EU) 94/62, higijenu ili zdravstvenu ispravnost hrane, dobre higijenske prakse, dobre proizvođačke prakse, obavješćivanje potrošača ili zahtjeve u pogledu sljedivosti koji su utvrđeni u zakonodavstvu Unije o hrani44. Države članice trebale bi poticati upotrebu proizvoda koji se mogu ponovno upotrijebiti, ne ugrožavajući pritom slobodno kretanje robe na unutarnjem tržištu i ne narušavajući tržišno natjecanje između proizvođača iz EU-a i onih iz trećih zemalja. Sve mjere kojima je cilj znatno smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu trebale bi biti proporcionalne ciljevima ove Direktive. Tim bi se mjerama trebalo voditi računa o učinku proizvoda u cijelom njihovom životnom ciklusu.

__________________

__________________

 

43a Direktiva Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu, SL L 365, 31.12.1994., str. 10. – 23.

44 Uredba (EZ) 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.–24.), Uredba (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.–54.), Uredba (EZ) br. 1935/2004 o materijalima koji dolaze u dodir s hranom i drugo relevantno zakonodavstvo o sigurnosti, higijeni i označivanju hrane (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.–17.).

44 Uredba (EZ) 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.–24.), Uredba (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.–54.), Uredba (EZ) br. 1935/2004 o materijalima koji dolaze u dodir s hranom i drugo relevantno zakonodavstvo o sigurnosti, higijeni i označivanju hrane (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.–17.).

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Države članice trebaju u skladu s Direktivom 94/62/EZ obavijestiti Komisiju o svakom nacrtu mjera u pogledu ambalaže prije usvajanja kako bi se utvrdilo može li doći do stvaranja prepreka funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Obrazloženje

Važno je osigurati dosljednost Direktive 94/62/EZ, posebice članka 16. (obavješćivanje) i članka 18. (sloboda stavljanja na tržište) i ove Direktive kada se upućuje na plastičnu ambalažu za jednokratnu upotrebu te zaštititi unutarnje tržište za ambalažu.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Određeni plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu završe u okolišu zbog neprimjerenog odlaganja putem kanalizacije ili zbog drugog neprimjerenog ispuštanja u okoliš. Stoga bi plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji se često odlažu putem kanalizacije ili na neki drugi neprimjeren način trebali podlijegati zahtjevima u pogledu označivanja. Oznaka bi trebala sadržavati informacije za potrošače o primjerenim načinima odlaganja otpada i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati i/ili negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog neprimjerenog odlaganja otpada. Komisija bi trebala imati ovlasti za utvrđivanje usklađenog formata označivanja te bi pri tom trebala, prema potrebi, ispitati kakva je percepcija predloženog označivanja kod reprezentativnih skupina potrošača kako bi se osigurale njegova djelotvornost i jasnoća.

(14)  Određeni plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu završe u okolišu zbog neprimjerenog odlaganja putem kanalizacije ili zbog drugog neprimjerenog ispuštanja u okoliš. Stoga bi plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji se često odlažu putem kanalizacije ili na neki drugi neprimjeren način trebali podlijegati zahtjevima u pogledu označivanja. Oznaka bi trebala sadržavati informacije za potrošače o primjerenim načinima odlaganja otpada i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati i/ili negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog neprimjerenog odlaganja otpada. Komisija bi trebala imati ovlasti za utvrđivanje usklađenog formata označivanja, npr. logotipa, te bi pri tom trebala, prema potrebi, ispitati kakva je percepcija predloženog označivanja kod reprezentativnih skupina potrošača kako bi se osigurale njegova djelotvornost i jasnoća. U tom bi postupku Komisija trebala voditi računa o postojećim sektorskim dobrovoljnim sporazumima koji su doneseni u tu svrhu. Nadalje, države članice mogu sastaviti propise o odvraćajućim kaznama i sankcijama koji se primjenjuju na subjekte koji su odgovorni za ispuštanje otpada u okoliš.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kad je riječ o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu za koje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti i sustave proširene odgovornosti proizvođača za pokriće troškova gospodarenja otpadom i čišćenja otpada te troškova mjera za povećanje svijesti radi sprečavanja nastanka i smanjenja količine takvog otpada.

(15)  Kad je riječ o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu za koje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti i sustave proširene odgovornosti proizvođača za pokriće nužnih troškova gospodarenja otpadom u skladu s člancima 8. i 8.a Direktive 2008/98/EZ i člankom 7. Direktive 94/62/EZ te troškova mjera za povećanje svijesti radi sprečavanja nastanka i smanjenja količine takvog otpada.

Obrazloženje

Zajedničke bi napore u borbi protiv otpada u okolišu trebali ulagati nadležna tijela, proizvođači i potrošači. Problem bacanja otpada u okoliš ne rješava se na način da proizvođači plaćaju troškove čišćenja, već promjenom ponašanja potrošača koja se može ostvariti obrazovanjem potrošača i provedbom postojećeg zakonodavstva. Sprečavanje bacanja otpada u okoliš puno je učinkovitije.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu, potrebno je osigurati ujednačenu provedbu mjera proširene odgovornosti proizvođača.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15b)  Gospodarski poticaji mogu utjecati na izbor potrošača, potaknuti ih ili odviknuti od određenih navika pa se stoga mogu koristiti kao djelotvorni alat za smanjenje utjecaja određenih vrsta plastike na okoliš.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Plastika koja potječe od ostavljenog, izgubljenog i odbačenog ribolovnog alata koji sadržava plastiku čini velik udio u morskom otpadu, što upućuje na to da postojeći pravni zahtjevi46 ne pružaju dovoljno poticaja za vraćanje takvog ribolovnog alata na obalu radi prikupljanja i obrade. Sustavom neizravnih naknada koji je predviđen pravom Unije o lučkim uređajima za prihvat isporuke otpada s brodova uklanja se poticaj za ispuštanje otpada s brodova u more te se osigurava pravo na isporuku otpada. Sustav bi međutim trebalo dopuniti dodatnim financijskim poticajima za ribare za vraćanje otpadnog ribolovnog alata na kopno kako bi izbjegli moguće povećanje neizravne naknade za otpad koju treba platiti. S obzirom na to da plastične komponente ribolovnog alata imaju visok potencijal za recikliranje, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti proširenu odgovornost proizvođača za ribolovni alat koji sadržava plastiku kako bi se olakšalo odvojeno prikupljanje otpadnog ribolovnog alata i financiralo dobro upravljanje takvim otpadnim ribolovnim alatom, a posebice njegovo recikliranje.

(16)  Plastika koja potječe od ostavljenog, izgubljenog i odbačenog ribolovnog alata koji sadržava plastiku čini velik udio u morskom otpadu, što upućuje na to da postojeći pravni zahtjevi46 ne pružaju dovoljno poticaja za vraćanje takvog ribolovnog alata na obalu radi prikupljanja i obrade. Sustavom neizravnih naknada koji je predviđen pravom Unije o lučkim uređajima za prihvat isporuke otpada s brodova uklanja se poticaj za ispuštanje otpada s brodova u more te se osigurava pravo na isporuku otpada. Međutim, sustav nije dovoljno učinkovit da ribari vrate otpadni ribolovni alat na kopno. S obzirom na to da plastične komponente ribolovnog alata imaju visok potencijal za recikliranje, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti proširenu odgovornost proizvođača za ribolovni alat koji sadržava plastiku kako bi financiralo dobro upravljanje takvim otpadnim ribolovnim alatom, a posebice njegovo recikliranje. Uz to, Komisija i države članice trebale bi surađivati kako bi stvorile mehanizme za smanjenje otpadnog ribolovnog alata i olakšale odvojeno prikupljanje otpadnog ribolovnog alata.

__________________

__________________

46 Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009, Direktiva 2000/59/EZ i Direktiva 2008/98/EZ.

46 Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009, Direktiva 2000/59/EZ i Direktiva 2008/98/EZ.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se spriječilo bacanje otpada u okoliš i drugi neprimjereni oblici odlaganja otpada koji dovode do nastajanja morskog otpada koji sadržava plastiku, potrošače je potrebno pravilno informirati o najprimjerenijim načinima odlaganja otpada koji su na raspolaganju i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati, o najboljim praksama u pogledu odlaganja otpada i utjecajima na okoliš koji nastaju zbog loših praksi odlaganja otpada te o plastičnom sadržaju u određenim plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu i u ribolovnom alatu. Stoga bi se od država članica trebalo zahtijevati poduzimanje mjera za jačanje svijesti kojima se osigurava da se takve informacije pruže potrošačima. Te informacije ne bi smjele sadržavati promotivne poruke koje potiču na upotrebu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Države članice trebale bi biti u mogućnosti odabrati mjere koje su najprimjerenije s obzirom na obilježja proizvoda ili njegovu namjenu. Proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadržava plastiku trebali bi pokriti troškove mjera za jačanje svijesti u okviru svoje obveze proširene odgovornosti proizvođača.

(18)  Kako bi se spriječilo bacanje otpada u okoliš i drugi neprimjereni oblici odlaganja otpada koji dovode do nastajanja morskog otpada koji sadržava plastiku, potrošače je potrebno pravilno informirati o najprimjerenijim načinima odlaganja otpada koji su na raspolaganju i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati, o najboljim praksama u pogledu odlaganja otpada i utjecajima na okoliš koji nastaju zbog loših praksi odlaganja otpada te o plastičnom sadržaju u određenim plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu i u ribolovnom alatu. Stoga bi se od država članica trebalo zahtijevati poduzimanje mjera za jačanje svijesti, uključujući obrazovne kampanje u školama, kojima se osigurava da se takve informacije pruže potrošačima kako bi ih potaknuli na promjenu ponašanja i na aktivnije sudjelovanje u sprečavanju bacanja otpada u okoliš. Države članice trebale bi biti u mogućnosti odabrati mjere koje su najprimjerenije s obzirom na regionalne uvjete, obilježja proizvoda ili njegovu namjenu. Potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere kako ne bi došlo do narušavanja tržišnog natjecanja između domaćih proizvođača plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadržava plastiku i konkurenata iz trećih zemalja koji svoje proizvode mogu prodavati na jedinstvenom tržištu. Proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadržava plastiku trebali bi biti dio mjera za podizanje razine osviještenosti u okviru njihove odgovornosti. Proizvođače ne bi trebalo obvezati da pokriju troškove tih kampanja za podizanje svijesti. Napore u borbi protiv otpada trebali bi podijeliti nadležna tijela, proizvođači i potrošači.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  U skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.48, Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Direktive. Ta bi se evaluacija trebala temeljiti na iskustvu stečenom i podacima prikupljenima tijekom provedbe ove Direktive te podacima prikupljenima na temelju Direktive 2008/56/EZ ili Direktive 2008/98/EZ. Evaluacija bi trebala pružiti osnovu za procjenu mogućih daljnjih mjera i procjenu o tome treba li, na temelju rezultata praćenja morskog otpada u Uniji, preispitati Prilog u kojemu je naveden popis plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Pri evaluaciji bi isto tako trebalo razmotriti je li znanstveni i tehnički napredak koji je u međuvremenu ostvaren, uključujući razvoj biorazgradivih materijala i izradu kriterija ili norme za biorazgradivost plastike u morskom okolišu, kako je predviđeno europskom strategijom o plastici, takav da omogućuje utvrđivanje norme za biorazgradivost određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu u morskom okolišu. Ta bi norma uključivala normu za ispitivanje činjenice bi li se zbog fizičkog i biološkog raspadanja u morskom okolišu plastika u potpunosti razgradila u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu u dovoljno kratkom vremenu da ne bude štetna za morske organizme i da ne dođe do njezina nagomilavanja u okolišu. Ako to bude slučaj, plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji ispunjuju tu normu mogli bi biti izuzeti iz zabrane stavljanja na tržište. Iako je europskom strategijom za plastiku već predviđeno djelovanje u tom području, njome se isto tako priznaje da postoje problemi u pogledu određivanja regulatornog okvira za plastiku s biorazgradivim svojstvima zbog različitih uvjeta u morima.

(22)  U skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.48, Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Direktive. Ta bi se evaluacija trebala temeljiti na iskustvu stečenom i podacima prikupljenima tijekom provedbe ove Direktive te podacima prikupljenima na temelju Direktive 2008/56/EZ ili Direktive 2008/98/EZ. Evaluacija bi trebala pružiti osnovu za procjenu mogućih daljnjih mjera i procjenu o tome treba li, na temelju rezultata praćenja morskog otpada u Uniji, preispitati Prilog u kojemu je naveden popis plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Pri evaluaciji bi isto tako trebalo razmotriti je li znanstveni i tehnički napredak koji je u međuvremenu ostvaren, uključujući razvoj biorazgradivih materijala i izradu kriterija ili norme za biorazgradivost plastike u morskom okolišu, kako je predviđeno europskom strategijom o plastici, takav da omogućuje utvrđivanje norme za biorazgradivost određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu u morskom okolišu. Ta bi norma uključivala normu za ispitivanje činjenice bi li se zbog fizičkog i biološkog raspadanja u morskom okolišu plastika u potpunosti razgradila u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu u dovoljno kratkom vremenu da ne bude štetna za morske organizme i da ne dođe do njezina nagomilavanja u okolišu. Ako to bude slučaj, plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji ispunjuju tu normu mogli bi biti izuzeti iz zabrane stavljanja na tržište. Iako je europskom strategijom za plastiku već predviđeno djelovanje u tom području, njome se isto tako priznaje da postoje problemi u pogledu određivanja regulatornog okvira za plastiku s biorazgradivim svojstvima zbog različitih uvjeta u morima. Ta bi evaluacija također trebala procijeniti gospodarski učinak na sektore na koje se ova Direktiva u najvećoj mjeri odnosi, uključujući troškove usklađivanja.

__________________

__________________

48 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

48 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj je ove Direktive spriječiti i smanjiti utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicati prelazak na kružno gospodarstvo s inovativnim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima te time pridonijeti i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Cilj je ove Direktive spriječiti i znatno smanjiti utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodni okoliš, i na zdravlje ljudi te ojačati vodeću ulogu EU-a u promicanju prelaska na kružno gospodarstvo s inovativnim i održivim poslovnim modelima, proizvodima i netoksičnim materijalima te time pridonijeti i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi do… [šest godina nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive] na svojem državnom području postigle znatno smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u dijelu A Priloga.

Države članice poduzimaju potrebne mjere, ne dovodeći u pitanje članak 18. Direktive 94/62/EZ, kako bi do… [četiri godine nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive] na svojem državnom području postigle znatno smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u dijelu A Priloga.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da za sve plastične proizvode za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu E Priloga koji se stavljaju na tržište Unije budu uspostavljeni sustavi proširene odgovornosti proizvođača u skladu s odredbama o proširenoj odgovornosti potrošača iz Direktive 2008/98/EZ.

1.  Države članice uspostavljaju sustave proširene odgovornosti proizvođača za sve plastične proizvode za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu E Priloga koji se stavljaju na tržište Unije pod uvjetom da ne dođe do narušavanja tržišnog natjecanja i da se uvezeni i domaći proizvodi tretiraju s jednakim učinkom na tržišne cijene. Potrebno je osigurati usklađenost s odredbama o proširenoj odgovornosti proizvođača iz Direktive 2008/98/EZ.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kad je riječ o sustavima uspostavljenima u skladu sa stavkom 1., države članice osiguravaju da proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu E Priloga pokrivaju troškove prikupljanja otpada koji se sastoji od tih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i njegova kasnijeg prijevoza i obrade, uključujući troškove čišćenja otpada i troškove mjera za jačanje svijesti iz članka 10. koje se odnose na te proizvode.

Kad je riječ o sustavima uspostavljenima u skladu sa stavkom 1., države članice osiguravaju da proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu E Priloga pokrivaju nužne troškove prikupljanja otpada koji se sastoji od tih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i njegova kasnijeg prijevoza i obrade, kako je definirano člancima 8. i 8.a Direktive 2008/98/EZ, uključujući troškove čišćenja otpada i troškove mjera za jačanje svijesti iz članka 10. koje se odnose na te proizvode.

Obrazloženje

Zajedničke bi napore u borbi protiv otpada u okolišu trebali ulagati nadležna tijela, proizvođači i potrošači. Problem bacanja otpada u okoliš ne rješava se na način da proizvođači plaćaju troškove čišćenja, već promjenom ponašanja potrošača koja se može ostvariti obrazovanjem potrošača i provedbom postojećeg zakonodavstva. Sprečavanje bacanja otpada u okoliš puno je učinkovitije.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Komisija će u skladu s ovim člankom objaviti smjernice o provedbi svih mjera uključujući i raspodjelu troškova u pogledu proširene odgovornosti proizvođača.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.  Nadležno tijelo treba osigurati da troškovi proizvođača u pogledu proširene odgovornosti proizvođača budu proporcionalni te da se oni redovito, pristupačno i transparentno priopćuju subjektima na koje utječu.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  odrediti posebne ciljne vrijednosti za prikupljanje za relevantne sustave proširene odgovornosti proizvođača.

(b)  odrediti posebne ciljne vrijednosti za prikupljanje za relevantne sustave proširene odgovornosti proizvođača ili

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) uspostaviti sustave prikupljanja otpada koji su dokazano učinkoviti i koje smatraju prikladnima za ostvarivanje ciljeva.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu, među ostalim, uvesti mjere za podizanje razine osviještenosti kad je to prikladno. Te bi se mjere za podizanje svijesti mogle, na primjer, provesti u školama ili poduzećima.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 11. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Usklađivanje mjera

Usklađivanje mjera među državama članicama

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Koordinacija mjera na međunarodnoj razini

 

Komisija u suradnji s državama članicama nastoji koordinirati mjere za smanjenje učinka određenih plastičnih proizvoda na okoliš i za podržavanje prijelaza na održive gospodarske modele na međunarodnoj razini.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija provodi evaluaciju ove Direktive do… [šest godina nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive]. Evaluacija se temelji na informacijama koje su dostupne u skladu s člankom 13. Države članice dostavljaju Komisiji sve dodatne informacije koje su nužne za potrebe evaluacije i pripreme izvješća iz stavka 2.

1.  Komisija provodi evaluaciju ove Direktive do… [pet godina nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive]. Evaluacija se temelji na informacijama koje su dostupne u skladu s člankom 13. Države članice dostavljaju Komisiji sve dodatne informacije koje su nužne za potrebe evaluacije i pripreme izvješća iz stavka 2.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  gospodarski učinak na sektore na koje se najviše odnosi ova Direktiva i odgovaraju li gospodarski učinak i troškovi usklađivanja predviđanjima iz procjene učinka Komisije.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  je li provedba ove Direktive na bilo koji način negativno utjecala na konkurentnost sektora na koje se najviše odnosi ovaj prijedlog u usporedbi s njihovim konkurentima iz trećih zemalja.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio D – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  Vlažne maramice, tj. prethodno ovlažene maramice za osobnu njegu, uporabu u domaćinstvu ili industrijsku primjenu

-  Vlažne maramice, tj. prethodno ovlažene maramice za osobnu njegu, uporabu u domaćinstvu ili industrijsku primjenu te prethodno navlaženi otpadni toaletni papir.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio D – alineja 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Duhanski proizvodi s filtrima i filtri koji su namijenjeni za upotrebu u kombinaciji s duhanskim proizvodima.

Obrazloženje

Opušci cigareta drugi su po redu najčešće pronađeni predmet na plažama, a jedan opušak onečišćuje najmanje 500 litara vode. Stoga je vrlo važno da potrošači budu svjesni posljedica kada bacaju cigarete na ulicu.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

Referentni dokumenti

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Barbara Kappel

20.6.2018

Razmatranje u odboru

3.9.2018

24.9.2018

 

 

Datum usvajanja

24.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

19

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

25

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marcus Pretzell, Marco Zanni

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen

19

-

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

0

VERTS/ALE

Ernest Urtasun

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (27.9.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Barbara Kappel

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sprečavanje i ograničavanje morskog otpada nastalog od plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadrži plastiku komplementarne su specifične mjere za mikroplastiku predviđene strategijom EU-a za plastiku. Nakon što su 2015. poduzete mjere protiv upotrebe plastičnih vrećica, utvrđeno je da 10 proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat (tzv. makroplastika) čine 70 % morskog otpada u Europi. Važno je da EU poduzme odgovarajuće mjere za suočavanje s ekološkim aspektima bacanja otpada u more smanjenjem količine plastike u oceanima i na plažama te da se istodobno jače usmjeri na širi kontekst prijelaza plastike na kružno gospodarstvo.

Bacanje otpada u more globalni je problem za naš planet koji seže daleko izvan granica EU-a i za čije će potpuno rješavanje biti nužan dogovor na globalnoj razini. Istraživanja su pokazala da 80 % morskog otpada potječe iz samo 20 zemalja od kojih niti jedna nije članica EU-a. Izvjestiteljica stoga poziva na primjenu globalnog pristupa rješavanju problema onečišćenja plastičnim otpadom, poduzimanje mjera koje su nužne na razini država skupina G7 i G20 te provedbu UN-a za održivi razvoj. Osim toga, multinacionalni zajmodavci i međunarodni financijeri trebali bi staviti naglasak na mjere za ograničavanje morskog otpada tako da se usmjere na programe gospodarenja otpadom u okviru kružnoga gospodarstva.

Osviještenost potrošača također je ključan element uspješnog smanjenja plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Izvjestiteljica je uvjerena da se kampanjama za podizanje razine osviještenosti i obrazovanjem mogu postići trajni rezultati u pogledu mjera koje se nameću državama članicama i industriji.

Prema analizi Komisije, predloženim rješenjima koja uključuju zabranu određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ciljeve njihova ograničavanja, proširenu odgovornost proizvođača, mjere za razvoj proizvoda i poticaje za vraćanje ribolovnog alata uštedjelo bi se 2,6 milijuna tona ekvivalenta CO2 i izbjegle štete u okolišu u vrijednosti od 11 milijardi EUR. Troškovi usklađivanja za poduzeća iznose 2 milijarde EUR, a gospodarenje otpadom 510 milijuna EUR. Potrošači bi uštedjeli oko 6,5 milijardi EUR, dok bi sustav povratnih naknada ili nekakav sličan sustav stajao potrošače dodatne 1,4 milijarde EUR. Komisija procjenjuje da će dodatni trošak za ribolovnu industriju u najboljem slučaju iznositi 0,16 % prihoda. Međutim, Komisija nije dala podatke o troškovima provedbe sustava proširene odgovornosti potrošača koji bi se u cijelosti prenijeli na krajnjeg potrošača.

Izvjestiteljica želi istaknuti da bi zabrana određenih vrsta proizvoda u načelu trebala biti krajnja mjera. Ustvari, poželjnije bi bilo primijeniti pristup utemeljen na povećanju standarda u skladu s kojim bi se određeni onečišćujući proizvodi skinuli s tržišta dok bi se istovremeno promicali istraživanje, razvoj i inovacije kako bi se razvili proizvodi koji bi se mogli isplativije reciklirati, biološki razgraditi ili bi bili manje štetni u slučaju odbacivanja u okoliš. Ti bi se novi standardi trebali primijeniti u razumnom roku kako bi se osiguralo da mala i srednja poduzeća mogu prilagoditi svoj poslovni model, s obzirom na to da srednja i mala poduzeća čine veliku većinu od 50 000 poduzeća koja posluju u sektoru prerade plastike u EU-u.

Rješavanje problema morskog otpada može stvoriti prilike za gospodarstvo. Poduzeća mogu povećati svoju konkurentnost inovacijama, istraživanjem i razvojem te tako doprinijeti resursno učinkovitom gospodarstvu s niskom razinom emisija ugljika. Ulaganja u sprečavanje nastanka morskog otpada, održive alternativne materijale, proizvode i poslovne modele mogu doprinijeti rastu zaposlenosti i jačanju tehničkih i znanstvenih vještina. Inicijativa kojom se želi ograničiti korištenje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu je dobrodošla, no potreban je uravnotežen pristup kako bi se osigurala proporcionalnost.

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1. i članak 114. kad je riječ o ambalaži u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 94/62/EZ;

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Zbog svoje visoke funkcionalnosti i relativno niskog troška plastika je sve prisutnija u svakodnevnom životu. Zbog njezine sve veće upotrebe u proizvodima kratkog životnog ciklusa, koji nisu osmišljeni za ponovnu upotrebu ili ekonomično recikliranje, proizvodnja i obrasci potrošnje povezani s njom postali su sve neučinkovitiji i linearniji. Stoga je, u kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo32, Komisija u europskoj strategiji za plastiku33 zaključila da se problem stalnog porasta stvaranja plastičnog otpada i njegova ispuštanja u okoliš, posebno u morski okoliš, mora riješiti kako bi se ostvario istinski kružan životni ciklus plastike.

(1)  Zbog svoje visoke funkcionalnosti i relativno niskog troška plastika je sve prisutnija u svakodnevnom životu. Zbog njezine sve veće upotrebe u proizvodima kratkog životnog ciklusa, koji nisu osmišljeni za ponovnu upotrebu ili ekonomično recikliranje, proizvodnja i obrasci potrošnje povezani s njom postali su sve neučinkovitiji i linearniji. Stoga je, u kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo32, Komisija u europskoj strategiji za plastiku33 zaključila da se problem stalnog porasta stvaranja plastičnog otpada i njegova ispuštanja u okoliš, posebno u morski okoliš, mora riješiti kako bi se ostvario istinski kružan životni ciklus plastike. Svi dodatni napori povezani s plastikom moraju se temeljiti na nedavno donesenom zakonodavstvu EU-a za kružno gospodarstvo i biti s njime potpuno usklađeni te se uklopiti u sustav koji je njime uspostavljen.

__________________

__________________

32 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Zatvaranje kruga – akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo” (COM(2015) 0614 final).

32 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Zatvaranje kruga – akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo” (COM(2015) 0614 final).

33 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” (COM(2018) 28 final).

33 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” (COM(2018) 28 final).

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 a)  Nedavno donesenim zakonodavstvom EU-a o otpadu, posebice Direktivom 2008/98/EU, Direktivom 94/62/EU i Direktivom 1999/31/EU utvrđeni su složen sustav statističkih podataka o prikupljanju i recikliranju otpada, jasni ciljevi za recikliranje određenih tokova otpada, uključujući plastiku, te hijerarhija otpada. Utvrđeni su i poticaji za prijelaz na gospodarstvo s izraženijom kružnom dimenzijom, širu upotrebu recikliranih materijala te obveze za proizvođače i minimalni zahtjevi za proširenu odgovornost proizvođača. Cilj ove direktive nije zamijeniti taj sustav nego ga nadopuniti mjerama za rješavanje konkretnog problema morskog otpada.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 b)  Gospodarsko blagostanje Unije neraskidivo je povezano s dugoročnom održivošću okoliša. Povećanje održivosti gospodarskih modela država članica može dovesti do novih prilika za inovacije, konkurentnost i zapošljavanje.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 c)  Izazovi povezani s obradom plastičnog otpada mogu se pretvoriti u priliku za europsku industriju koja bi mogla postati globalni predvodnik u pružanju rješenja za prelazak na kružno gospodarstvo.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kružni pristupi u kojima se prednost daje proizvodima koji se mogu ponovno upotrijebiti i sustavima ponovne upotrebe dovest će do smanjenja količine nastalog otpada, a takvo je sprečavanje na vrhu hijerarhije otpada utvrđene u članku 4. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća34.Takvi su pristupi ujedno u skladu s 12. ciljem Ujedinjenih naroda za održivi razvoj35, a to je osigurati modele održive potrošnje i proizvodnje.

(2)  Kružni pristupi u kojima se prednost daje proizvodima koji se mogu ponovno upotrijebiti i sustavima ponovne upotrebe te mogućnosti recikliranja proizvoda, dovest će do smanjenja količine nastalog otpada, a takvo je sprečavanje na vrhu hijerarhije otpada utvrđene u članku 4. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća34. Takvi su pristupi ujedno u skladu s 12. ciljem Ujedinjenih naroda za održivi razvoj35, a to je osigurati modele održive potrošnje i proizvodnje.

_________________

_________________

34 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

34 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

35 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

35 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Morski otpad prekogranične je prirode i priznat je kao globalni problem. Smanjenje količine morskog otpada ključna je mjera za postizanje 14. cilja Ujedinjenih naroda za održivi razvoj kojim se poziva na očuvanje i održivo korištenje oceanima, morima i morskim resursima u cilju održivog razvoja36. Unija mora odigrati svoju ulogu u suzbijanju morskog otpada i pokušati utvrditi standarde za cijeli svijet. U tom kontekstu Unija surađuje s partnerima u brojnim međunarodnim forumima poput skupina G20 i G7 te Ujedinjenih naroda kako bi promicala zajedničko djelovanje. Ova je inicijativa dio nastojanja Unije za postizanje tog cilja.

(3)  U svjetskim morima i oceanima nakupilo se 150 milijuna tona plastike i mikroplastike, što nanosi veliku štetu morskoj fauni i flori, klimi i svjetskoj biološkoj raznolikosti. Morski otpad prekogranične je prirode i priznat je kao globalni problem. Smanjenje količine morskog otpada ključna je mjera za postizanje 14. cilja Ujedinjenih naroda za održivi razvoj kojim se poziva na očuvanje i održivo korištenje oceanima, morima i morskim resursima u cilju održivog razvoja36. Unija mora odigrati svoju ulogu u suzbijanju morskog otpada i pokušati utvrditi standarde za cijeli svijet te istodobno osigurati okruženje pogodno za pošteno tržišno natjecanje za svoju industriju. U tom kontekstu Unija bi trebala tražiti da partneri na međunarodnoj razini, poput skupina G20 i G7 te Ujedinjenih naroda, preuzmu obveze u cilju promicanja zajedničkog djelovanja. Ova je inicijativa dio nastojanja Unije za postizanje tog cilja koji se odnosi na smanjenje otpada i ostvarenje održivog gospodarstva.

__________________

__________________

36 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

36 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 a)  Usprkos naporima koje EU ulaže u klimatsku diplomaciju i međunarodnu suradnju, stanje u nekim trećim zemljama i dalje je zabrinjavajuće. EU mora uložiti dodatne napore u međunarodnu suradnju u području zaštite okoliša. EU mora ispuniti svoju ulogu posrednika i predvodnika kad je riječ o politici okoliša i gospodarenju otpadom. EU bi trebao nastojati prenositi iskustva te širiti znanje i tehnologije za suzbijanje onečišćenja plastikom i razmjenjivati najbolje prakse u području zaštite vodnog okoliša, njegova čišćenja i sprečavanja onečišćenja plastikom.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U Uniji od 80 % do 85 % morskog otpada, izmjereno kao broj komada otpada pronađenih na plažama, čini plastika, pri čemu plastični predmeti za jednokratnu upotrebu čine 50 %, a predmeti povezani s ribolovom 27 %. Plastični predmeti za jednokratnu upotrebu uključuju čitav niz uobičajenih potrošačkih proizvoda koji se brzo troše i odbacuju nakon što se jednom upotrijebe u svrhu za koju su namijenjeni, rijetko se recikliraju i često budu bačeni u okoliš. Znatan dio ribolovnog alata stavljenog na tržište ne prikuplja se u svrhu obrade. Stoga su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadržava plastiku posebno ozbiljan problem u kontekstu morskog otpada te predstavljaju ozbiljnu opasnost za morske ekosustave, biološku raznolikost, a potencijalno i za zdravlje ljudi te nanose štetu djelatnostima kao što su turizam, ribarstvo i pomorski promet.

(5)  U Uniji od 80 % do 85 % morskog otpada, izmjereno kao broj komada otpada pronađenih na plažama, čini plastika, pri čemu plastični predmeti za jednokratnu upotrebu čine 50 %, a predmeti povezani s ribolovom 27 %. Plastični predmeti za jednokratnu upotrebu uključuju čitav niz uobičajenih potrošačkih proizvoda koji se brzo troše i odbacuju nakon što se jednom upotrijebe u svrhu za koju su namijenjeni, rijetko se recikliraju i često budu bačeni u okoliš. Znatan dio ribolovnog alata stavljenog na tržište ne prikuplja se u svrhu obrade. Stoga su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadržava plastiku posebno ozbiljan problem u kontekstu morskog otpada te predstavljaju ozbiljnu opasnost za morske ekosustave, biološku raznolikost, a potencijalno i za zdravlje ljudi i životinja. Također nanose štetu djelatnostima kao što su turizam, ribarstvo i pomorski promet, osobito obalnim regijama i otocima.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Postojeće zakonodavstvo Unije40 i instrumenti politike pružaju neke regulatorne odgovore za rješavanje problema morskog otpada. Plastični otpad posebno podliježe općim mjerama i ciljevima Unije u pogledu gospodarenja otpadom, kao što su ciljevi recikliranja plastičnog ambalažnog otpada41 te nedavno donesen cilj iz strategije za plastiku42: osigurati da do 2030. sva plastična ambalaža bude prikladna za recikliranje. Međutim, učinak tog zakonodavstva na morski otpad nedostatan je te postoje razlike u području primjene i razini ambicioznosti nacionalnih mjera za sprječavanje nastanka i smanjenje količine morskog otpada. Osim toga, neke od tih mjera, posebno tržišna ograničenja za plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, mogu stvoriti prepreke trgovini i narušiti tržišno natjecanje u Uniji.

(6)  Postojeće zakonodavstvo Unije40 i instrumenti politike pružaju neke regulatorne odgovore za rješavanje problema morskog otpada. Plastični otpad posebno podliježe općim mjerama i ciljevima Unije u pogledu gospodarenja otpadom, kao što su ciljevi recikliranja plastičnog ambalažnog otpada41 te nedavno donesen cilj iz strategije za plastiku42: osigurati da do 2030. sva plastična ambalaža bude prikladna za recikliranje.

_________________

_________________

40 Direktiva 2008/98/EZ, Direktiva 2000/59/EZ, Direktiva 2000/60/EZ, Direktiva 2008/56/EZ i Uredba Vijeća (EC) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

40 Direktiva 2008/98/EZ, Direktiva 2000/59/EZ, Direktiva 2000/60/EZ, Direktiva 2008/56/EZ i Uredba Vijeća (EC) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

41 Direktiva 94/62/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.).

41 Direktiva 94/62/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.).

42 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” (COM(2018) 28 final).

42 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” (COM(2018) 28 final).

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se djelovanje usmjerilo na područja u kojima je najpotrebnije, ovom bi Direktivom trebalo obuhvatiti samo najčešće pronađene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, za koje se procjenjuje da čine oko 86 % ukupnog broja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu pronađenih na plažama Unije.

(7)  Kako bi se djelovanje usmjerilo na područja u kojima je najpotrebnije, ovom bi Direktivom trebalo obuhvatiti najčešće pronađene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, za koje se procjenjuje da čine oko 86 % ukupnog broja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu pronađenih na plažama Unije, i ribolovni alat koji nanosi znatnu štetu kao onečišćivač mora. Nadalje, države članice bi u kontekstu prelaska na kružno gospodarstvo trebale nastojati smanjiti ukupnu potrošnju svih proizvoda za jednokratnu upotrebu i sve ambalaže. Pritom se mora izbjeći svaki oblik diskriminacije.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu mogu se proizvoditi od različitih vrsta plastike. Plastika se obično definira kao polimerni materijal kojemu se mogu dodati aditivi. Međutim, tom bi se definicijom obuhvatili i određeni prirodni polimeri. Nemodificirane prirodne polimere ne bi trebalo obuhvatiti jer se oni prirodno pojavljuju u okolišu. Stoga bi definiciju polimera iz članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća43 trebalo prilagoditi te uvesti novu definiciju za potrebe ove Direktive. Plastika proizvedena od modificiranih prirodnih polimera ili plastika proizvedena od bioloških, fosilnih ili sintetičkih početnih tvari ne pojavljuje se prirodno te bi je stoga trebalo obuhvatiti ovom Direktivom. Prilagođenom definicijom plastike trebalo bi stoga obuhvatiti predmete od gume na osnovi polimera te plastiku na biološkoj osnovi i biorazgradivu plastiku neovisno o tome je li dobivena iz biomase i/ili će se biološki razgraditi tijekom vremena. Neki polimerni materijali ne mogu funkcionirati kao glavna strukturna komponenta konačnih materijala i proizvoda kao što su polimerni premazi, boje, tinte i ljepila. Ova Direktiva ne bi se trebala baviti tim materijalima te ih stoga ne bi trebalo obuhvatiti definicijom.

(8)  Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu mogu se proizvoditi od različitih vrsta plastike. Plastika se obično definira kao polimerni materijal kojemu se mogu dodati aditivi. Međutim, tom bi se definicijom obuhvatili i određeni prirodni polimeri. Nemodificirane prirodne polimere ne bi trebalo obuhvatiti jer se oni prirodno pojavljuju u okolišu. Tako bi definiciju polimera iz članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća43 trebalo prilagoditi te uvesti novu definiciju za potrebe ove Direktive. Plastika proizvedena od modificiranih prirodnih polimera ili plastika proizvedena od bioloških, fosilnih ili sintetičkih početnih tvari ne pojavljuje se prirodno te bi je stoga trebalo obuhvatiti ovom Direktivom. Prilagođenom definicijom plastike trebalo bi stoga obuhvatiti predmete od gume na osnovi polimera te plastiku na biološkoj osnovi i biorazgradivu plastiku neovisno o tome je li dobivena iz biomase i/ili će se biološki razgraditi tijekom vremena. Neki polimerni materijali ne mogu funkcionirati kao glavna strukturna komponenta konačnih materijala i proizvoda kao što su polimerni premazi, boje, tinte i ljepila. Ova Direktiva ne bi se trebala baviti tim materijalima te ih stoga ne bi trebalo obuhvatiti definicijom.

__________________

__________________

43 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

43 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Potrebno je uspostaviti zajedničku definiciju plastike koja se može biološki razgraditi i kompostirati.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b)  Pri proizvodnji proizvoda od plastike treba uzimati u obzir njihov cijeli životni vijek. Pri ekološkom dizajnu proizvoda od plastike uvijek treba uzeti u obzir fazu proizvodnje, mogućnost recikliranja i, eventualno, mogućnost ponovne upotrebe proizvoda. Proizvođače treba poticati, kada je to primjereno, na upotrebu jednostrukih ili kompatibilnih polimera za izradu proizvoda kako bi se pojednostavilo razvrstavanje i povećala mogućnost recikliranja, posebice u slučaju plastične ambalaže.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu trebalo bi primijeniti jednu ili više mjera, ovisno o različitim čimbenicima kao što su dostupnost odgovarajućih i održivijih alternativa, izvedivost promjene obrazaca potrošnje te stupanj do kojeg su već obuhvaćeni postojećim zakonodavstvom Unije.

(10)  Na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu trebalo bi primijeniti jednu ili više mjera, ovisno o različitim čimbenicima kao što su dostupnost odgovarajućih, održivijih i gospodarski isplativih alternativa, izvedivost promjene obrazaca potrošnje te stupanj do kojeg su već obuhvaćeni postojećim zakonodavstvom Unije. Kad je riječ o predloženim mjerama, uvijek treba uzeti u obzir procjenu životnog ciklusa (LCA) kako bi se izbjegla polovična rješenja koja imaju još negativniji utjecaj na različite dijelove okoliša ili gospodarstva, kao što je primjerice zamjena plastike sličnim materijalom proizvedenim od bioloških materijala bez jasne procjene biorazgradivosti tog materijala, uključujući biorazgradivost u vodnom okolišu. Ovom se Direktivom ne dovode u pitanje odredbe utvrđene u Direktivi 94/62/EZ o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu koji se smatraju ambalažom, kako je definirano u članku 3. stavku 1. te Direktive.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10 a)  Primjećuje da su za prelazak s gospodarstva koje se temelji na fosilnim gorivima i s klimatskog stajališta plastični proizvodi dobiveni od bioloških sirovina održivija alternativa za plastiku na osnovi fosilnih goriva. Stoga treba poticati inicijative namijenjene zamjeni materijala na osnovi fosilnih goriva materijalima dobivenima od bioloških sirovina. To je u skladu s ciljevima kružnoga gospodarstva, biogospodarske strategije i strategije za plastiku. Komisija bi trebala razmotriti mogućnost da u buduće prijedloge politike uključi poticaje za zamjenu te da, primjerice, u reviziju Direktive o javnoj nabavi (Direktiva 2014/24/EU) uključi kriterije za plastiku na temelju njezina sastava, mogućnosti recikliranja i razine opasnosti.

Obrazloženje

Postojeća uredba i dalje je nejasna u pogledu plastike dobivene od bioloških sirovina. Potrebno je prepoznati i poticati prednosti materijala dobivenih od bioloških sirovina za proizvodnju plastike, osobito pozitivne učinke koje takva plastika ima kao održivija alternativa plastici na osnovi polimera i njezin doprinos smanjenju ovisnosti o fosilnim sirovinama.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Za određene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i dalje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative te se očekuje da će se potrošnja većine takvih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu povećati. Kako bi se taj trend preokrenuo i promicala nastojanja za pronalazak održivijih rješenja, od država članica trebalo bi zahtijevati da poduzmu potrebne mjere kojima bi se postiglo znatno smanjenje potrošnje tih proizvoda, a da se pri tom ne dovedu u pitanje higijena ili zdravstvena ispravnost hrane, dobre higijenske prakse, dobre proizvođačke prakse, obavješćivanje potrošača ili zahtjevi u pogledu sljedivosti koji su utvrđeni u zakonodavstvu Unije o hrani44.

(11)  Za određene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i dalje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative te se očekuje da će se potrošnja većine takvih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu povećati. Kako bi se taj trend preokrenuo i usmjerio prema pronalasku održivijih rješenja, od država članica trebalo bi zahtijevati da poduzmu potrebne mjere kojima bi se postiglo znatno smanjenje potrošnje tih proizvoda, a da se pri tom ne dovedu u pitanje higijena ili zdravstvena ispravnost hrane, dobre higijenske prakse, dobre proizvođačke prakse, obavješćivanje potrošača ili zahtjevi u pogledu sljedivosti koji su utvrđeni u zakonodavstvu Unije o hrani44. Smanjenje ukupne potrošnje proizvoda za jednokratnu upotrebu ključno je za prelazak na kružno gospodarstvo.

_________________

_________________

44 Uredba (EZ) 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.–24.), Uredba (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.–54.), Uredba (EZ) br. 1935/2004 o materijalima koji dolaze u dodir s hranom i drugo relevantno zakonodavstvo o sigurnosti, higijeni i označivanju hrane (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.–17.).

44 Uredba (EZ) 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.–24.), Uredba (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.–54.), Uredba (EZ) br. 1935/2004 o materijalima koji dolaze u dodir s hranom i drugo relevantno zakonodavstvo o sigurnosti, higijeni i označivanju hrane (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.–17.).

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za druge plastične proizvode za jednokratnu upotrebu na raspolaganju su odgovarajuće cjenovno pristupačne i održivije alternative. Kako bi se ograničio štetan utjecaj takvih proizvoda na okoliš, od država članica trebalo bi zahtijevati da zabrane njihovo stavljanje na tržište Unije. Time bi se promicala upotreba održivijih alternativa koje su na raspolaganju i primjena inovativnih rješenja u pogledu održivijih poslovnih modela, alternativa koje podrazumijevaju ponovnu upotrebu te zamjena materijala.

(12)  Za druge plastične proizvode za jednokratnu upotrebu na raspolaganju su odgovarajuće cjenovno pristupačne i održivije alternative. Kako bi se ograničio štetan utjecaj takvih proizvoda na okoliš, od država članica trebalo bi zahtijevati da zabrane ili ograniče stavljanje na tržište Unije proizvoda koji sadržavaju tvari ili materijale za koje postoje održive i dostupne alternative, osim ako su ti proizvodi u skladu s normom za biorazgradivost u moru utvrđenom na razini EU-a nakon evaluacijskog izvješća Komisije, kao što je navedeno u članku 15. stavku 3. točki (c) ove Direktive. Time bi se promicala upotreba održivijih alternativa koje su na raspolaganju i primjena inovativnih rješenja u pogledu održivijih poslovnih modela, alternativa koje podrazumijevaju ponovnu upotrebu te zamjena materijala. Trebalo bi uspostaviti posebne kriterije za procjenu vijeka trajanja tih alternativa te utvrditi ispunjavaju li zahtjeve koje trenutačno ispunjavaju plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu, jesu li u skladu sa zakonodavstvom Unije o otpadu i jamče li veću održivost.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Na temelju Direktive 94/62/EZ, kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2015/720 Komisija ima obvezu da do svibnja 2017. provede zakonodavno preispitivanje mjera za smanjenje potrošnje vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje, na temelju utjecaja životnog ciklusa. Komisija dosad nije provela to preispitivanje. S obzirom na to da se takve plastične vrećice često bacaju u okoliš, primjereno je uvesti mjere kojima bi se ograničilo njihovo stavljanje na tržište, osim kad je riječ o prijeko potrebnim namjenama. Vrlo lagane plastične vrećice za nošenje koje se upotrebljavaju kao ambalaža za rasutu hranu ne bi trebalo stavljati na tržište, a kada je to neophodno iz higijenskih razloga trebaju se upotrebljavati vrećice koje se mogu biološki razgraditi i kompostirati, kao u slučaju ambalaže za vlažnu hranu (kao što su sirovo meso, riba ili mliječni proizvodi). Postojeće odredbe uvedene Direktivom (EU) 2015/720 ostaju na snazi za vrlo lagane plastične vrećice za nošenje na koje se to ograničenje stavljanja na tržište ne odnosi.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12 b)  U skladu s hijerarhijom gospodarenja otpadom države članice trebale bi poduzeti mjere za promicanje alternativa plastici za jednokratnu upotrebu koje se mogu ponovno upotrijebiti, među ostalim uspostavom ciljeva, gospodarskim poticajima, jačanjem svijesti i jamčenjem široke dostupnosti alternativa koje se mogu ponovno upotrijebiti.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13 a)  U pogledu izvješća UNEP-a iz 2016. Komisija od europskih organizacija za normizaciju treba zatražiti da razviju normu za biorazgradivost u moru. 

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Određeni plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu završe u okolišu zbog neprimjerenog odlaganja putem kanalizacije ili zbog drugog neprimjerenog ispuštanja u okoliš. Stoga bi plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji se često odlažu putem kanalizacije ili na neki drugi neprimjeren način trebali podlijegati zahtjevima u pogledu označivanja. Oznaka bi trebala sadržavati informacije za potrošače o primjerenim načinima odlaganja otpada i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati i/ili negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog neprimjerenog odlaganja otpada. Komisija bi trebala imati ovlasti za utvrđivanje usklađenog formata označivanja te bi pri tom trebala, prema potrebi, ispitati kakva je percepcija predloženog označivanja kod reprezentativnih skupina potrošača kako bi se osigurale njegova djelotvornost i jasnoća.

(14)  Određeni plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu završe u okolišu zbog neprimjerenog odlaganja putem kanalizacije ili zbog drugog neprimjerenog ispuštanja u okoliš. Stoga bi plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji se često odlažu putem kanalizacije ili na neki drugi neprimjeren način trebali podlijegati zahtjevima u pogledu označivanja. Oznaka bi trebala sadržavati informacije za potrošače o primjerenim načinima odlaganja otpada i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati i/ili negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog neprimjerenog odlaganja otpada. Komisija bi u suradnji s državama članicama trebala voditi računa o dobrovoljnim sektorskim sporazumima koji su doneseni u svrhu jasnih pravila označivanja, kako bi se potrošače obavijestilo, na primjer logotipom, o tome može li se određeni proizvod reciklirati. Komisija bi trebala imati ovlasti za utvrđivanje usklađenog formata označivanja te bi pri tom trebala, prema potrebi i odražavajući specifičnosti država članica, ispitati kakva je percepcija predloženog označivanja kod reprezentativnih skupina potrošača kako bi se osigurale njegova djelotvornost i jasnoća. Oznaka mora biti jasno vidljiva na ambalaži proizvoda koji se prodaje krajnjem potrošaču.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kad je riječ o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu za koje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti i sustave proširene odgovornosti proizvođača za pokriće troškova gospodarenja otpadom i čišćenja otpada te troškova mjera za povećanje svijesti radi sprečavanja nastanka i smanjenja količine takvog otpada.

(15)  Kad je riječ o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu za koje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti i sustave proširene odgovornosti proizvođača za pokriće troškova gospodarenja otpadom i čišćenja otpada te troškova mjera za povećanje svijesti radi sprečavanja nastanka i smanjenja količine takvog otpada. Kad je riječ o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu za koje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti i sustave proširene odgovornosti proizvođača za pokriće troškova gospodarenja otpadom u skladu s člancima 8. i 8.a Direktive 2008/98/EZ te člankom 7. Direktive 94/62/EZ te troškova čišćenja otpada i mjera za povećanje svijesti radi sprečavanja nastanka i smanjenja količine takvog otpada. Pritom je potrebno uzeti u obzir cijeli lanac potrošača, a proizvođači se ne mogu smatrati odgovornima za neprimjereno ponašanje potrošača. Trebala bi se primijeniti podjela odgovornosti.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15 a)  Na razini Unije trenutačno ne postoji prihvaćeni znanstveni standard u pogledu biorazgradivosti u moru, što je činjenica koja upućuje na hitnu potrebu da Komisija od Europskog odbora za normizaciju zatraži razvoj zasebnog standarda za biorazgradivost u moru.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18 a)  U skladu s hijerarhijom gospodarenja otpadom, države članice trebale bi staviti naglasak na pružanje informacija o alternativama plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu koje se mogu ponovno upotrijebiti.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Direktivom 2008/98/EZ utvrđuju se opći minimalni zahtjevi za sustave proširene odgovornosti proizvođača. Te bi zahtjeve trebalo primjenjivati na sustave proširene odgovornosti proizvođača koji se uspostavljaju ovom Direktivom. Ovom se Direktivom međutim utvrđuju dodatni zahtjevi u pogledu proširene odgovornosti proizvođača, na primjer zahtjev da bi proizvođači određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu trebali pokriti troškove čišćenja otpada.

(19)  Direktivom 2008/98/EZ utvrđuju se opći minimalni zahtjevi za sustave proširene odgovornosti proizvođača. Te bi zahtjeve trebalo primjenjivati na sustave proširene odgovornosti proizvođača koji se uspostavljaju ovom Direktivom. Ovom se Direktivom međutim utvrđuju dodatni zahtjevi u pogledu proširene odgovornosti proizvođača, na primjer zahtjev da bi proizvođači određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu trebali pokriti troškove mjera za jačanje svijesti i obavješćivanja potrošača o prikladnom načinu odlaganja i utjecaju bacanja otpada u okoliš. Potrebno je primijeniti načelo podjele odgovornosti i uspostaviti bolju suradnju među svim relevantnim sektorima uključujući proizvođače, potrošače i javnu sferu.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Boce za napitke koje su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu jedan su od predmeta koji se najčešće mogu pronaći u morskom otpadu na plažama Unije. Razlog tomu su nedjelotvorni sustavi odvojenog prikupljanja i slabo sudjelovanje potrošača u tim sustavima. Potrebno je promicati učinkovitije sustave odvojenog prikupljanja te bi stoga trebalo utvrditi minimalni cilj odvojenog prikupljanja za boce za napitke koje su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu. Države članice trebale bi biti u stanju postići taj minimalni cilj utvrđivanjem ciljeva odvojenog prikupljanja za boce za napitke koji su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu u okviru sustava proširene odgovornosti proizvođača ili uspostavljanjem sustava povratnih naknada ili nekom drugom mjerom koju smatraju primjerenom. To će imati izravan pozitivan utjecaj na stopu prikupljanja, kvalitetu prikupljenog materijala i kvalitetu reciklata, stvarajući time prilike za poduzeća koja se bave recikliranjem i tržište reciklata.

(20)  Boce za napitke koje su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu jedan su od predmeta koji se najčešće mogu pronaći u morskom otpadu na plažama Unije. Razlog tomu su nedjelotvorni sustavi odvojenog prikupljanja i slabo sudjelovanje potrošača u tim sustavima. Potrebno je promicati učinkovitije sustave odvojenog prikupljanja i države članice trebaju uspostaviti najučinkovitiji i najprikladniji sustav prikupljanja za ostvarenje ciljeva utvrđenih u Direktivi 2008/98/EZ i Direktivi 94/62/EU. Bolje prikupljanje i veće stope recikliranja mogu se poticati s pomoću mjera u području ekološkog dizajna, primjerice poticanjem proizvođača na upotrebu jednostrukih ili kompatibilnih polimera ili uvođenjem drugih mjera za poticanje proizvođača na upotrebu održivih materijala. To će imati izravan pozitivan utjecaj na stopu prikupljanja, kvalitetu prikupljenog materijala i kvalitetu reciklata, stvarajući time prilike za poduzeća koja se bave recikliranjem i tržište reciklata.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20 a)  Države članice trebale bi razmotriti uvođenje obveznog udjela recikliranog sadržaja za određene proizvode od plastike kako bi doprinijele stopama recikliranja i tržištu recikliranih materijala. U tom je pogledu potrebno poticati sinergiju među industrijama jer otpad iz jedne industrije može biti vrijedan resurs za drugu. Države članice trebale bi dati svoj doprinos jačanju te sinergije i poticati dobrovoljne aktivnosti proizvođača u području sprječavanja otpada, boljeg gospodarenja otpadom i suzbijanja onečišćenja.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  U skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.48, Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Direktive. Ta bi se evaluacija trebala temeljiti na iskustvu stečenom i podacima prikupljenima tijekom provedbe ove Direktive te podacima prikupljenima na temelju Direktive 2008/56/EZ ili Direktive 2008/98/EZ. Evaluacija bi trebala pružiti osnovu za procjenu mogućih daljnjih mjera i procjenu o tome treba li, na temelju rezultata praćenja morskog otpada u Uniji, preispitati Prilog u kojemu je naveden popis plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Pri evaluaciji bi isto tako trebalo razmotriti je li znanstveni i tehnički napredak koji je u međuvremenu ostvaren, uključujući razvoj biorazgradivih materijala i izradu kriterija ili norme za biorazgradivost plastike u morskom okolišu, kako je predviđeno europskom strategijom o plastici, takav da omogućuje utvrđivanje norme za biorazgradivost određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu u morskom okolišu. Ta bi norma uključivala normu za ispitivanje činjenice bi li se zbog fizičkog i biološkog raspadanja u morskom okolišu plastika u potpunosti razgradila u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu u dovoljno kratkom vremenu da ne bude štetna za morske organizme i da ne dođe do njezina nagomilavanja u okolišu. Ako to bude slučaj, plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji ispunjuju tu normu mogli bi biti izuzeti iz zabrane stavljanja na tržište. Iako je europskom strategijom za plastiku već predviđeno djelovanje u tom području, njome se isto tako priznaje da postoje problemi u pogledu određivanja regulatornog okvira za plastiku s biorazgradivim svojstvima zbog različitih uvjeta u morima.

(22)  U skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.48, Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Direktive. Ta bi se evaluacija trebala temeljiti na iskustvu stečenom i podacima prikupljenima tijekom provedbe ove Direktive te podacima prikupljenima na temelju Direktive 2008/56/EZ ili Direktive 2008/98/EZ. Evaluacija bi trebala pružiti osnovu za procjenu mogućih daljnjih mjera i procjenu o tome treba li, na temelju rezultata praćenja morskog otpada u Uniji, preispitati Prilog u kojemu je naveden popis plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Pri evaluaciji bi isto tako trebalo razmotriti je li znanstveni i tehnički napredak koji je u međuvremenu ostvaren, uključujući razvoj biorazgradivih materijala i izradu kriterija ili norme za biorazgradivost plastike u morskom okolišu, kako je predviđeno europskom strategijom o plastici, takav da omogućuje utvrđivanje norme za biorazgradivost određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata u morskom okolišu. Ta bi norma uključivala normu za ispitivanje činjenice bi li se zbog fizičkog i biološkog raspadanja u morskom okolišu plastika u potpunosti razgradila u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu u dovoljno kratkom vremenu da ne bude štetna za morske organizme i da ne dođe do njezina nagomilavanja u okolišu. Ako to bude slučaj, plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji ispunjuju tu normu mogli bi biti izuzeti iz zabrane stavljanja na tržište. Iako je europskom strategijom za plastiku već predviđeno djelovanje u tom području, njome se isto tako priznaje da postoje problemi u pogledu određivanja regulatornog okvira za plastiku s biorazgradivim svojstvima zbog različitih uvjeta u morima.

_________________

_________________

48 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

48 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Obrazloženje

Kako bi se poduzele sve potrebne mjere za sprječavanje morskog otpada, i dalje je potrebno provesti sveobuhvatnu evaluaciju u pogledu tehničkog i znanstvenog napretka svih proizvoda koji bi mogli dospjeti u more.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje odredaba ove Direktive i osigurati njihovu provedbu. Te bi sankcije trebale biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće.

(23)  Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje odredaba ove Direktive i osigurati njihovu provedbu. Te bi sankcije trebale biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće. Potrošače bi također trebalo poticati ili kažnjavati zbog njihova ponašanja.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  Potporom za istraživanje i inovacije, među ostalim i u okviru programa Obzor Europa, trebaju se poticati ulaganja u učinkovitu upotrebu resursno učinkovitih i kružnih rješenja, kao što su sprječavanje nastanka otpada i vrste dizajna, diversifikacija sirovina i inovativne tehnologije recikliranja, primjerice molekularno i kemijsko recikliranje, kao i poboljšanje mehaničkog recikliranja; u tom je pogledu potrebno istaknuti inovacijski potencijal start-up poduzeća; Europski parlament podupire uspostavu strateškog programa za istraživanje i inovacije u pogledu kružnih svojstava materijala, s posebnim naglaskom na plastici i materijalima koji sadržavaju plastiku te ambalaži; bit će potrebno primjereno financiranje kako bi se potaknula privatna ulaganja; javno-privatna partnerstva mogu pomoći u ubrzavanju prelaska na kružno gospodarstvo;

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25b)  Poticanje istraživanja i inovacija nužan je alat i preduvjet za postizanje održivijeg vrijednosnog lanca u okviru ambalažnog sektora. U tu svrhu nužno je ojačati relevantne mehanizme financiranja u kontekstu europskih programskih alata za istraživanje i razvoj kao što su okvirni programi EU-a za istraživanje i inovacije (tj. Obzor 2020.), s obzirom na nadolazeći strateški program za istraživanje i inovacije u području plastike.

 

(Ovaj amandman treba uključiti kao novu uvodnu izjavu; konkretno mjesto nije važno.)

Obrazloženje

Istraživanje i inovacije ključ su održivosti. U tom je kontekstu važno dodijeliti prikladnu potporu i sredstva istraživanjima i inovacijama u ambalažnom sektoru radi pružanja pomoći relevantnim industrijama da postignu ciljeve utvrđene strategijom za plastiku.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj je ove Direktive spriječiti i smanjiti utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicati prelazak na kružno gospodarstvo s inovativnim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima te time pridonijeti i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Cilj je ove Direktive ojačati ulogu Unije kao predvodnika u sprečavanju i znatnom smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicati prelazak na kružno gospodarstvo smanjenjem potrošnje proizvoda za jednokratnu upotrebu i promicanjem održivih i inovativnih poslovnih modela, proizvoda i materijala te time pridonijeti i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „plastika” znači materijal koji se sastoji od polimera u smislu članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, kojemu se mogu dodati aditivi ili druge tvari i koji može funkcionirati kao glavna strukturna komponenta konačnih proizvoda, osim prirodnih polimera koji nisu kemijski modificirani;

(1)  „plastika”; materijal koji se sastoji od polimera u smislu članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, kojemu se mogu dodati aditivi ili druge tvari i koji funkcionira kao glavna strukturna komponenta konačnih proizvoda, osim prirodnih polimera koji nisu kemijski modificirani te polimernih premaza, boja, tinta i ljepila koji ne mogu funkcionirati kao glavne strukturne komponente konačnih predmeta i proizvoda;

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  plastika koja se može biološki razgraditi i kompostirati i plastika koja sadržava visoki udio obnovljivih sirovina, u skladu s europskim standardom UNI EN 13432 i Direktivom 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu, kojima se omogućuje optimizacija upravljanja organskim otpadom, smanjuje utjecaj na okoliš i pridonosi razvoju korisnih sustava sa znatnim dugoročnim prednostima tijekom cijelog ciklusa proizvodnje, potrošnje i odlaganja.

Obrazloženje

Ti su materijali dobiveni s pomoću niza tehnologija u području škroba, celuloze, biljnih ulja i njihovih kombinacija te se proizvode u integriranom lancu koji slijedi model biogospodarstva koje podrazumijeva teritorijalnu regeneraciju i inovacije u industrijskim pogonima.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  „premazi” znači jedan sloj ili više slojeva koji nisu samonosivi slojevi proizvedeni od plastike, kako je definirano u članku 3. stavku 1. ovog zakonodavnog propisa, naneseni na materijal ili predmet kako bi mu se dala posebna svojstva ili poboljšala njegova tehnička svojstva;

Obrazloženje

Za potrebe ove Direktive te kako bi se zajamčilo zajedničko tumačenje u državama članicama i dobro funkcioniranje jedinstvenog tržišta EU-a, definicija premaza iz ove Direktive trebala bi biti jasno utvrđena na temelju postojeće definicije iz Uredbe Komisije (EU) 2018/213 kojom se izmjenjuje Uredba o plastici 10/2011.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2 a)  „vrlo lagane plastične vrećice za nošenje” znači lagane plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 15 mikrona;

Obrazloženje

Vrlo lagane plastične vrećice za nošenje potrebno je definirati samo na temelju njihove debljine. Za hranu u rasutom stanju već postoje dostupne alternative; zato nije ispravno zahtijevati uporabu vrlo laganih vrećica za higijenske potrebe ili pakiranje hrane u rasutom stanju. Stoga upućivanje na definiciju iz članka 3. Direktive 94/62/EZ nije prikladno.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi do… [šest godina nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive] na svojem državnom području postigle znatno smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u dijelu A Priloga.

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi do… [šest godina nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive] na svojem državnom području postigle znatno smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u dijelu A Priloga. Države članice procjenjuju socijalni, ekonomski i okolišni utjecaj i donose nacionalne planove za postizanje tog smanjenja, uključujući posebne ciljne vrijednosti količinskog smanjenja, posebne poticaje za relevantne sektore i poduzete mjere. Nacionalni planovi podnose se Komisiji i ažuriraju se prema potrebi. Komisija može izdati preporuke o donesenim planovima.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te mjere mogu uključivati nacionalne ciljne vrijednosti za smanjenje potrošnje, mjere kojima se osigurava da se na mjestu prodaje krajnjem potrošaču stave na raspolaganje alternative tim proizvodima koje se mogu ponovno upotrijebiti, ekonomske instrumente kao što su osiguravanje da se plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu ne daju besplatno krajnjem potrošaču na mjestu prodaje. Te se mjere mogu razlikovati ovisno o utjecaju koji proizvodi iz prvog podstavka imaju na okoliš.

Te mjere mogu uključivati nacionalne ciljne vrijednosti za smanjenje potrošnje, mjere kojima se osigurava da se na mjestu prodaje krajnjem potrošaču stave na raspolaganje alternative tim proizvodima koje se mogu ponovno upotrijebiti, među ostalim financiranje istraživanja kružnih rješenja i sinergije s fondovima za istraživanje i investicijske fondove EU-a, ekonomske instrumente kao što su osiguravanje da se plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu ne daju besplatno krajnjem potrošaču na mjestu prodaje. Te se mjere mogu razlikovati ovisno o nacionalnim karakteristikama i utjecaju koji proizvodi iz prvog podstavka imaju na okoliš. Mjere koje poduzeća provode na dobrovoljnoj razini poželjne su te ih je potrebno promicati i dati im prednost.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  prisutnosti plastike u proizvodu.

Briše se.

Obrazloženje

Prisutnost plastike sama po sebi ne daje nikakvu relevantnu informaciju. Plastika kao takva nije tvar koju treba zabraniti ili od koje treba odvraćati.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Spremnici gaziranih pića isključeni su iz područja primjene ovog članka.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kad je riječ o sustavima uspostavljenima u skladu sa stavkom 1., države članice osiguravaju da proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu E Priloga pokrivaju troškove prikupljanja otpada koji se sastoji od tih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i njegova kasnijeg prijevoza i obrade, uključujući troškove čišćenja otpada i troškove mjera za jačanje svijesti iz članka 10. koje se odnose na te proizvode.

Kad je riječ o sustavima uspostavljenima u skladu sa stavkom 1., države članice osiguravaju da proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu E Priloga pokrivaju troškove prikupljanja otpada koji se sastoji od tih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i njegova kasnijeg prijevoza i obrade, kako je definirano člancima 8. i 8.a Direktive 2008/98/EZ, i troškove mjera za jačanje svijesti iz članka 10. koje se odnose na te proizvode.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za plastične proizvode za jednokratnu upotrebu koji su ambalaža, zahtjevima utvrđenima u ovom stavku dopunjuju se zahtjevi u pogledu sustava proširene odgovornosti proizvođača koji su utvrđeni u Direktivi 94/62/EEZ i Direktivi 2008/98/EZ.

Za plastične proizvode za jednokratnu upotrebu koji su ambalaža, zahtjevima utvrđenima u ovom stavku ne dovode se u pitanje zahtjevi u pogledu sustava proširene odgovornosti proizvođača koji su utvrđeni u Direktivi 94/62/EEZ i Direktivi 2008/98/EZ.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Komisija u roku od 18 mjeseci od donošenja ove Direktive donosi delegirane akte u skladu s člankom [XXX] kako bi definirala ključne elemente sustava proširene odgovornosti proizvođača iz stavka 1. i 2. ovog članka na razini pojedinačnog proizvoda. Ključni elementi uključuju metode dodjele odgovornosti, izračuna troškova i definiranja drugih posebnih elemenata u skladu s minimalnim zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2008/98/EZ. Prema potrebi potrebno je uzeti u obzir i zahtjeve iz Direktive 94/62/EEZ.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Države članice donose sustave proširene odgovornosti proizvođača iz stavaka 1. i 2. ovog članka u roku od [18 mjeseci] nakon što Komisija donese delegirani akt iz stavka 2. točke (a) ovog članka.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kad je riječ o sustavima uspostavljenima u skladu sa stavkom 3., države članice osiguravaju da proizvođači ribolovnog alata koji sadržava plastiku pokrivaju troškove prikupljanja otpadnog ribolovnog alata koji sadržava plastiku i koji je isporučen odgovarajućim lučkim uređajima za prihvat u skladu s pravom Unije o lučkim uređajima za prihvat ili drugim istovjetnim sustavima za prikupljanje koji nisu obuhvaćeni područjem primjene prava Unije o lučkim uređajima za prihvat, kao i troškove njegova kasnijeg prijevoza i obrade. Proizvođači pokrivaju i troškove mjera za jačanje svijesti iz članka 10. koje se odnose na ribolovni alat koji sadržava plastiku.

Kad je riječ o sustavima uspostavljenima u skladu sa stavkom 3., države članice osiguravaju da proizvođači ribolovnog alata koji sadržava plastiku pokrivaju dodatne troškove prikupljanja otpadnog ribolovnog alata koji sadržava plastiku i koji je isporučen odgovarajućim lučkim uređajima za prihvat u skladu s pravom Unije o lučkim uređajima za prihvat ili drugim istovjetnim sustavima za prikupljanje koji nisu obuhvaćeni područjem primjene prava Unije o lučkim uređajima za prihvat, kao i troškove njegova kasnijeg prijevoza i obrade. Proizvođači pokrivaju i troškove mjera za jačanje svijesti iz članka 10. koje se odnose na ribolovni alat koji sadržava plastiku.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Delegiranje ovlasti

 

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka [XXX] dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od datuma stupanja na snagu ove Direktive. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka [XXX]. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

5. Delegirani akt donesen na temelju članaka [XXX] stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskoga parlamenta ili Vijeća.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da do 2025. godine 90 %, izraženo u smislu mase, otpadnih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu F Priloga koji su u određenoj godini stavljene na tržište bude prikupljeno u okviru odvojenog prikupljanja. Da bi ostvarile taj cilj države članice mogu, među ostalim:

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi ostvarile ciljeve u pogledu prikupljanja plastike i plastične ambalaže kako je utvrđeno u Direktivi 2008/98/EU, Direktivi 94/62/EU. Da bi ostvarile taj cilj države članice mogu, među ostalim:

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uspostaviti sustave povratnih naknada ili

(a)  uspostaviti sustave povratnih naknada ili sustave automatiziranog prikupljanja kod kojih se uzimaju u obzir lokalni i regionalni uvjeti ili

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  odrediti posebne ciljne vrijednosti za prikupljanje za relevantne sustave proširene odgovornosti proizvođača.

(b)  odrediti posebne ciljne vrijednosti za prikupljanje za relevantne sustave proširene odgovornosti proizvođača ili

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) novo: na temelju bilo koje druge mjere, primjerice onih navedenih u Prilogu Direktivi 2008/98/EU, koju države članice smatraju primjerenima.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Komisija izrađuje smjernice koje sadržavaju minimalne zahtjeve za uspostavu sustava za povratne naknade.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice poduzimaju mjere za obavješćivanje potrošača plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu B Priloga o razlozima ograničenja njihova stavljanja na tržište prije nego što ta ograničenja stupe na snagu.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Državama članicama preporučuje se da uspostave sustav za poticanje potrošača i njihovo kažnjavanje zbog neprimjerenog ponašanja.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 11. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Usklađivanje mjera

Usklađivanje mjera među državama članicama

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Koordinacija mjera na međunarodnoj razini

 

Komisija u suradnji s državama članicama nastoji koordinirati mjere za smanjenje učinka određenih plastičnih proizvoda na okoliš i za podržavanje prelaska na održive gospodarske modele na međunarodnoj razini.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija provodi evaluaciju ove Direktive do… [šest godina nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive]. Evaluacija se temelji na informacijama koje su dostupne u skladu s člankom 13. Države članice dostavljaju Komisiji sve dodatne informacije koje su nužne za potrebe evaluacije i pripreme izvješća iz stavka 2.

1.  Komisija provodi evaluaciju ove Direktive do… [četiri godine nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive]. Evaluacija se temelji na informacijama koje su dostupne u skladu s člankom 13. Države članice dostavljaju Komisiji sve dodatne informacije koje su nužne za potrebe evaluacije i pripreme izvješća iz stavka 2.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  je li ostvaren dovoljan znanstveni i tehnički napredak te jesu li izrađeni kriteriji ili norma za biorazgradivost u morskom okolišu koji bi se primjenjivali na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu u okviru područja primjene ove Direktive te jesu li razvijeni njihovi zamjenski proizvodi za jednokratnu upotrebu, kako bi se moglo odrediti koji proizvodi više ne trebaju podlijegati ograničenjima za stavljanje na tržište, prema potrebi.

(c)  je li ostvaren dovoljan znanstveni i tehnički napredak te jesu li izrađeni kriteriji ili europska norma za biorazgradivost u morskom okolišu koji bi se primjenjivali na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu u okviru područja primjene ove Direktive te jesu li razvijeni njihovi zamjenski proizvodi za jednokratnu upotrebu, kako bi se moglo odrediti koji proizvodi više ne trebaju podlijegati smanjenju potrošnje.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Međutim, države članice na mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, kako su definirana definicijom Komisije koja je valjana u trenutku stupanja na snagu, primjenjuju mjere potrebne za usklađivanje s člankom 5. i člankom 7. stavkom 1. od … [3 godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] te za usklađivanje s člankom 6. stavkom 1. od …[4 godine nakon stupanja na snagu usklađenih normi navedenih u članku 6. stavku 3. ove Direktive].

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1. – podstavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice donose sustave proširene odgovornosti proizvođača u skladu sa stavcima 1. i 2. članka 8., u skladu s odredbama tog članka.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio A – podnaslov 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Vlažne maramice, tj. prethodno ovlažene maramice za osobnu njegu, uporabu u domaćinstvu ili industrijsku primjenu

Amandman    62

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio A – alineja 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– boce za napitke

Amandman    63

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu obuhvaćeni člankom 5. koji se odnosi na ograničenja za stavljanje na tržište

Briše se.

– Štapići za uši, osim štapića koji su namijenjeni i upotrebljavaju se u medicinske svrhe za uzimanje brisa

 

– Pribor za jelo (vilice, noževi, žlice, štapići za jelo)

 

– Tanjuri

 

– Slamke, osim slamki koje su namijenjene i upotrebljavaju se u medicinske svrhe

 

– Štapići za miješanje pića

 

– Držači za balone koji se pričvrste na balone, osim balona za industrijske ili druge profesionalne namjene koji se ne dijele potrošačima, uključujući njihove mehanizme

 

Obrazloženje

U skladu s načelom proporcionalnosti ograničenja se trebaju primijeniti samo kao krajnje rješenje. Komisija bi prilikom utvrđivanja najprikladnijih načina sprječavanja otpada u okolišu trebala dati prednost prikupljanju otpada i prikladnom gospodarenja otpadom. Osim toga, ovdje uvedena ograničenja nisu navedena u međuinstitucijskom sporazumu niti su uzeta u obzir prilikom javnog savjetovanja.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio D – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– Baloni, osim balona za industrijske ili druge profesionalne namjene ili upotrebe, koji se ne dijele potrošačima

Briše se.

Obrazloženje

Vidi članak 7.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio D – alineja 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– Pelene za jednokratnu uporabu

Amandman    66

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio F – alineja 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– Pelene za jednokratnu uporabu

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

Referentni dokumenti

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Barbara Kappel

25.6.2018

Razmatranje u odboru

3.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

24.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

12

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Tilly Metz, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Markus Pieper, Pavel Telička

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bernd Kölmel

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

27

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Markus Pieper, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

12

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Françoise Grossetête

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

6

0

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Massimiliano Salini

S&D

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (3.10.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Bronis Ropė

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Cilj direktive naveden u članku 1. jest „smanjiti utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodni okoliš, i na zdravlje ljudi”.

Prema tome, u mišljenju Odbora za poljoprivredu važno je naglasiti ove vrste onečišćenja plastikom povezane s poljoprivredom, čak i ako je to onečišćenje akutnije na lokalnoj ili regionalnoj razini. Prijedlog Komisije za smanjivanje uporabe plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu temelji se na procjeni učinka uzimajući u obzir glavne kategorije onečišćenja velikim plastičnim otpadom koji završava kao morski otpad na prosječnoj razini EU-a, na što je stavljen posebni naglasak u njihovu pristupu izradi nacrta.

Prvo, valja navesti da plastiku koja ulazi na polja ili u poljoprivredne ekosustave mogu pojesti životinje ili može ući u vodne ekosustave i završiti u moru. Isto tako, sve što ulazi u tlo s vremenom će se fragmentirati ili će ga flora i fauna tla razgraditi na manje dijelove, uključujući mikroplastiku, i završit će u tlu i vodi te može ući u slatkovodne ekosustave, a potom i u morske sustave. Ovaj drugi put nije uzet u obzir kod pristupa procjeni učinka koji se temelji na morskom otpadu, koji je usmjeren na veće predmete.

Drugo, postoje određene vrste onečišćenja plastikom koje prevladavaju na regionalnoj ili lokalnoj razini povezane s određenim uporabama zemljišta koje obuhvaćaju korištenje poljoprivredne plastike. Ove vrste onečišćenja mogu biti dodatno pogoršane zbog lokalnih praksi ili infrastrukture, primjerice, zbog poteškoća s kojima se brojni poljoprivrednici ili proizvođači suočavaju kod recikliranja iskorištenog plastičnog malča ili zbog odbijanja prihvata pokrova od plastike onečišćenih zemljom.

Konačno, valja spomenuti da su pristupom koji se slijedi u nacrtu Komisije omogućene mjere podizanja osviještenosti za potrošače, u ovom slučaju korisnike kao što su poljoprivrednici, koje mogu imati oblik informacija o odlaganju i recikliranju poljoprivredne plastike, zahtjevima u pogledu označivanja, proširenoj odgovornosti proizvođača plastike itd. Prema tome, takve mjere ne podrazumijevaju nužno dodatna nerazumna ili skupa opterećenja za poljoprivrednike.

AMANDMANI

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Pozivanje 4.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 16. siječnja 2018. pod naslovom „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” (COM(2018) 28),

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Zbog svoje visoke funkcionalnosti i relativno niskog troška plastika je sve prisutnija u svakodnevnom životu. Zbog njezine sve veće upotrebe u proizvodima kratkog životnog ciklusa, koji nisu osmišljeni za ponovnu upotrebu ili ekonomično recikliranje, proizvodnja i obrasci potrošnje povezani s njom postali su sve neučinkovitiji i linearniji. Stoga je, u kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo32, Komisija u europskoj strategiji za plastiku33 zaključila da se problem stalnog porasta stvaranja plastičnog otpada i njegova ispuštanja u okoliš, posebno u morski okoliš, mora riješiti kako bi se ostvario istinski kružan životni ciklus plastike.

(1)  Zbog utvrđene visoke dostupnosti i relativno niskog troška plastika je sve prisutnija u svakodnevnom životu. Zbog njezine sve veće upotrebe u proizvodima kratkog životnog ciklusa, koji nisu osmišljeni za ponovnu upotrebu ili ekonomično recikliranje, proizvodnja i obrasci potrošnje povezani s njom postali su sve neučinkovitiji i linearniji. Stoga je, u kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo32, Komisija u europskoj strategiji za plastiku33 zaključila da se problem stalnog porasta stvaranja plastičnog otpada i njegova ispuštanja u okoliš, posebno otpada koji, čak i ako potječe dalje od mora, negativno utječe na morski okoliš, mora riješiti kako bi se ostvario istinski kružan životni ciklus plastike.

__________________

__________________

32 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Zatvaranje kruga – akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo” (COM(2015) 0614 final).

32 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Zatvaranje kruga – akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo” (COM(2015) 0614 final).

33 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” (COM(2018) 28 final).

33 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” (COM(2018) 28 final).

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Morski otpad prekogranične je prirode i priznat je kao globalni problem. Smanjenje količine morskog otpada ključna je mjera za postizanje 14. cilja Ujedinjenih naroda za održivi razvoj kojim se poziva na očuvanje i održivo korištenje oceanima, morima i morskim resursima u cilju održivog razvoja36. Unija mora odigrati svoju ulogu u suzbijanju morskog otpada i pokušati utvrditi standarde za cijeli svijet. U tom kontekstu Unija surađuje s partnerima u brojnim međunarodnim forumima poput skupina G20 i G7 te Ujedinjenih naroda kako bi promicala zajedničko djelovanje. Ova je inicijativa dio nastojanja Unije za postizanje tog cilja.

(3)  Morski otpad prekogranične je prirode i priznat je kao globalni problem. Sve veće količine otpada dospijevaju u oceane diljem svijeta te utječu na zdravlje ekosustava i ubijaju životinje. Smanjenje količine morskog otpada ključna je mjera za postizanje 14. cilja Ujedinjenih naroda za održivi razvoj kojemu je cilj očuvanje i održivo korištenje oceanima, morima i morskim resursima u cilju održivog razvoja36. Unija mora odigrati svoju ulogu u suzbijanju i sprečavanju stvaranja otpada te učinkovitijem upravljanju morskim otpadom i pokušati utvrditi standarde za cijeli svijet. U tom kontekstu Unija surađuje s partnerima u brojnim međunarodnim forumima poput skupina G20 i G7 te Ujedinjenih naroda kako bi promicala zajedničko djelovanje. Ova je inicijativa dio nastojanja Unije za postizanje tog cilja.

_________________

_________________

36 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

36 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U skladu s multilateralnim sporazumima37 i zakonodavstvom Unije o otpadu38 od država članica zahtijeva se da osiguraju dobro gospodarenje otpadom kako bi se spriječilo stvaranje morskog otpada iz izvora na moru i kopnu te smanjila njegova količina. U skladu sa zakonodavstvom Unije o vodama39 od država članica zahtijeva se i da riješe problem morskog otpada ako on dovodi u pitanje postizanje dobrog stanja okoliša njihovih morskih voda, među ostalim i kao doprinos 14. cilju Ujedinjenih naroda za održivi razvoj.

(4)  U skladu s multilateralnim sporazumima37 i zakonodavstvom Unije o otpadu38 od država članica zahtijeva se da osiguraju dobro gospodarenje otpadom kako bi se spriječilo stvaranje morskog otpada iz izvora na moru i kopnu te smanjila njegova količina. U skladu sa zakonodavstvom Unije o vodama39 od država članica zahtijeva se i da riješe problem morskog otpada kako bi zajamčile da njegove značajke i količine ne uzrokuju štetu morskim vodama, među ostalim i kao doprinos 14. cilju Ujedinjenih naroda za održivi razvoj.

__________________

__________________

37 Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS), Konvencija o sprečavanju onečišćenja mora potapanjem otpadnih i drugih tvari iz 1972. (Londonska konvencija) i njezin Protokol iz 1996. (Londonski protokol), Prilog V. Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja mora s brodova (MARPOL), Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju.

37 Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS), Konvencija o sprečavanju onečišćenja mora potapanjem otpadnih i drugih tvari iz 1972. (Londonska konvencija) i njezin Protokol iz 1996. (Londonski protokol), Prilog V. Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja mora s brodova (MARPOL), Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju.

38 Direktiva 2008/98/EZ i Direktiva 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2000. o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (SL L 332, 28.12.2000., str. 81.).

38 Direktiva 2008/98/EZ i Direktiva 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2000. o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (SL L 332, 28.12.2000., str. 81.).

39 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.) i Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

39 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.) i Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U Uniji od 80 % do 85 % morskog otpada, izmjereno kao broj komada otpada pronađenih na plažama, čini plastika, pri čemu plastični predmeti za jednokratnu upotrebu čine 50 %, a predmeti povezani s ribolovom 27 %. Plastični predmeti za jednokratnu upotrebu uključuju čitav niz uobičajenih potrošačkih proizvoda koji se brzo troše i odbacuju nakon što se jednom upotrijebe u svrhu za koju su namijenjeni, rijetko se recikliraju i često budu bačeni u okoliš. Znatan dio ribolovnog alata stavljenog na tržište ne prikuplja se u svrhu obrade. Stoga su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadržava plastiku posebno ozbiljan problem u kontekstu morskog otpada te predstavljaju ozbiljnu opasnost za morske ekosustave, biološku raznolikost, a potencijalno i za zdravlje ljudi te nanose štetu djelatnostima kao što su turizam, ribarstvo i pomorski promet.

(5)  U Uniji od 80 % do 85 % morskog otpada, izmjereno kao broj komada otpada pronađenih na plažama, čini plastika, pri čemu plastični predmeti za jednokratnu upotrebu čine 50 %, a predmeti povezani s ribolovom 27 %. Plastični predmeti za jednokratnu upotrebu uključuju čitav niz uobičajenih potrošačkih proizvoda koji se brzo troše i odbacuju nakon što se jednom upotrijebe u svrhu za koju su namijenjeni, rijetko se na ispravan način zbrinjavaju zbog nedostatka funkcionalnih sustava za ponovnu uporabu ili recikliranje, zbog čega su bačeni u okoliš. Znatan dio ribolovnog alata stavljenog na tržište ne prikuplja se u svrhu obrade. Stoga su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadržava plastiku posebno ozbiljan problem koji doprinosi stvaranju morskog otpada te predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje životinja te za morske ekosustave na globalnoj razini i njihovu biološku raznolikost s obzirom na to da su potencijalno toksični za organizme i mogu biti supstrat za patogene, koji šire bolesti. Potencijalno mogu naštetiti i ljudskom zdravlju, kao i nanijeti štetu djelatnostima kao što su turizam, ribarstvo i pomorski promet, unatoč postojećem zakonodavstvu EU-a o uporabi plastike u spremnicima za hranu.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  EU treba usvojiti sveobuhvatni pristup problemu mikroplastike i treba poticati sve proizvođače da ograniče primarnu mikroplastiku iz svojih formula te da strogo ograniče ulazak sekundarnih proizvoda kojima se stvara mikroplastika u tlo i u slatkovodne, a time i u morske vodne ekosustave.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se djelovanje usmjerilo na područja u kojima je najpotrebnije, ovom bi Direktivom trebalo obuhvatiti samo najčešće pronađene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, za koje se procjenjuje da čine oko 86 % ukupnog broja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu pronađenih na plažama Unije.

(7)  Kako bi se djelovanje usmjerilo na područja u kojima je najpotrebnije, ovom bi Direktivom trebalo obuhvatiti kategorije samo najčešće pronađenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu navedenih u Prilogu, za koje se procjenjuje da čine oko 86 % ukupnog broja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu pronađenih na plažama i obalnim vodama, ribolovnu opremu koja uzrokuje znatnu štetu kao morsko onečišćenje te poljoprivredne plastične proizvode koji se najčešće koriste u Uniji.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Postoji značajna heterogenost u pogledu izvora onečišćenja plastikom među regijama. U nekim regijama drugi plastični proizvodi čine velik udio morskog otpada, kako je dokazano praćenjem provedenim u okviru Okvirne direktive o pomorskoj strategiji te kako je dokazalo civilno društvo. U takvim bi se područjima od država članica trebalo zatražiti da utvrde posebne mjere za rješavanje problema drugih izvora onečišćenja plastikom koji prevladavaju na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Primjerice, plastika koja se koristi u poljoprivredi, ribarstvu i drugim gospodarskim aktivnostima koje se izvode na otvorenom također je povezana s problemima kopnenog onečišćenja, niskim stopama recikliranja i neprikladnim odlaganjem. Konkretno, mogu postojati lokalni čimbenici, koji su gospodarske prirode ili se odnose na postojeću infrastrukturu, kojima se sprečava prikupljanje i recikliranje takve plastike. Objekti za reciklažu ili zbrinjavanje otpada trebaju bez nepotrebnih prepreka prihvatiti takvu plastiku, a posebno poljoprivrednu plastiku, koja bi trebala biti bolje osmišljena kako bi ih se lakše reciklirala ili zbrinjavala. Države članice trebale bi prvenstveno razmjenjivati dobre prakse za poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti sustava za recikliranje plastike i smanjenje otpada, koji trenutačno stvara dodatne troškove poljoprivrednicima.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b)   Nadalje, onečišćenje kopna i kontaminacija tla većim predmetima od plastike i dobivenim fragmentima ili mikroplastikom mogu biti značajni na lokalnoj ili regionalnoj razini. Na lokalnim razinama to može biti značajno zbog intenzivne uporabe plastike u poljoprivredi. Kako bi se smanjio utjecaj plastičnog otpada na okoliš i zdravlje ljudi i životinja, potrebno je temeljito istražiti i onečišćenje plastikom s poljoprivrednih zemljišta.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.c)  Iako poljoprivredni plastični proizvodi imaju mali udio u ukupnoj količini upotrijebljene plastike i nastalog plastičnog otpada, njihova je upotreba geografski koncentrirana. Nadalje, kategorije plastičnih proizvoda za poljoprivredu vrlo su homogenog sastava zbog čega je tok otpada vrlo vrijedan subjektu koji se bavi recikliranjem. Veliki se udio te plastike za poljoprivredu trenutačno zakapa u zemlju, spaljuje na poljima, odbacuje na njih ili završi na odlagalištima. To je neposredna opasnost za nepovratno onečišćenje tla, pogoršanje svojstva kvalitete tla i potencijalno za sigurnost hrane. Tijekom spaljivanja oslobađaju se štetne tvari, uključujući endokrino disruptivne ili karcinogene tvari. Stoga bi ova Direktiva trebala obuhvatiti većinu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji se upotrebljavaju u poljoprivredi u odgovarajućim državama članicama.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu mogu se proizvoditi od različitih vrsta plastike. Plastika se obično definira kao polimerni materijal kojemu se mogu dodati aditivi. Međutim, tom bi se definicijom obuhvatili i određeni prirodni polimeri. Nemodificirane prirodne polimere ne bi trebalo obuhvatiti jer se oni prirodno pojavljuju u okolišu. Stoga bi definiciju polimera iz članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća43 trebalo prilagoditi te uvesti novu definiciju za potrebe ove Direktive. Plastika proizvedena od modificiranih prirodnih polimera ili plastika proizvedena od bioloških, fosilnih ili sintetičkih početnih tvari ne pojavljuje se prirodno te bi je stoga trebalo obuhvatiti ovom Direktivom. Prilagođenom definicijom plastike trebalo bi stoga obuhvatiti predmete od gume na osnovi polimera te plastiku na biološkoj osnovi i biorazgradivu plastiku neovisno o tome je li dobivena iz biomase i/ili će se biološki razgraditi tijekom vremena. Neki polimerni materijali ne mogu funkcionirati kao glavna strukturna komponenta konačnih materijala i proizvoda kao što su polimerni premazi, boje, tinte i ljepila. Ova Direktiva ne bi se trebala baviti tim materijalima te ih stoga ne bi trebalo obuhvatiti definicijom.

(8)  Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu mogu se proizvoditi od različitih vrsta plastike. Plastika se obično definira kao polimerni materijal kojemu se mogu dodati aditivi. Međutim, tom bi se definicijom obuhvatili i određeni prirodni polimeri. Nemodificirane prirodne polimere ne bi trebalo obuhvatiti jer se oni prirodno pojavljuju u okolišu. Stoga bi definiciju polimera iz članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća43 trebalo prilagoditi te uvesti novu definiciju za potrebe ove Direktive. Plastika proizvedena od modificiranih prirodnih polimera ili plastika proizvedena od bioloških, fosilnih ili sintetičkih početnih tvari ne pojavljuje se prirodno te bi je stoga trebalo obuhvatiti ovom Direktivom. Prilagođenom definicijom plastike trebalo bi stoga obuhvatiti predmete od gume na osnovi polimera te plastiku na biološkoj osnovi i biorazgradivu plastiku neovisno o tome je li dobivena iz biomase i/ili će se biološki razgraditi tijekom vremena. Neki polimerni materijali ne mogu funkcionirati kao glavna strukturna komponenta konačnih materijala i proizvoda kao što su polimerni premazi, oblozi ili slojevi, boje, tinte i ljepila. Ova Direktiva ne bi se trebala baviti tim materijalima te ih stoga ne bi trebalo obuhvatiti definicijom.

_________________

_________________

43 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

43 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

Obrazloženje

Polimerni premazi, oblozi ili slojevi imaju određenu funkciju u higijeni i sigurnosti hrane u višeslojnim predmetima od više različitih materijala i ne mogu samostalno funkcionirati kao glavne strukturne komponente konačnih materijala ili proizvoda i ne mogu se upotrebljavati kao glavne strukturne komponente bez drugih materijala. Tumačenje definicije plastike u ovoj Direktivi treba uskladiti s definicijom iz Uredbe 10/2011/EZ.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Primjećuje da su za prelazak s gospodarstva koje se temelji na fosilnim gorivima i iz perspektive razmatranja klime plastični proizvodi dobiveni od bioloških sirovina održivija alternativa za plastiku na osnovi fosilnih goriva. To je ujedno u skladu s ciljevima kružnog gospodarstva, biogospodarske strategije i strategije za plastiku. Stoga treba poticati inicijative o zamjeni materijala na osnovi fosilnih goriva s materijalima dobivenim od bioloških sirovina. Komisija bi trebala razmotriti mogućnost da u buduće prijedloge politike uključi poticaje za zamjenu materijala te da, primjerice, u reviziju direktive o javnoj nabavi (Direktiva 2014/24/EU) uključi kriterije za plastiku na temelju njezina sastava, mogućnosti recikliranja i razine opasnosti.

Obrazloženje

Postojeća uredba i dalje je nejasna u pogledu plastike dobivene od bioloških sirovina. Potrebno je prepoznati i poticati koristi od materijala dobivenih od bioloških sirovina, osobito pozitivne učinke koje takva plastika ima kao održivija alternativa plastici na osnovi polimera i njezin doprinos smanjenju ovisnosti o fosilnim sirovinama.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se jasno utvrdilo područje primjene ove Direktive, trebalo bi definirati pojam plastičnog proizvoda za jednokratnu upotrebu. Iz definicije bi trebalo isključiti plastične proizvode koji su osmišljeni, dizajnirani i stavljeni na tržište tako da tijekom svojeg vijeka trajanja podnesu višekratna kruženja ili višekratne cikluse upotrebe na način da se ponovno napune ili ponovno upotrijebe u istu svrhu za koju su osmišljeni.

(9)  Kako bi se jasno utvrdilo područje primjene ove Direktive, pojam plastičnog proizvoda za jednokratnu upotrebu trebalo bi definirati kao proizvod koji je osmišljen i stavljen na tržište s namjerom jednokratnog i kratkotrajnog korištenja. Iz definicije bi trebalo isključiti plastične proizvode koji su osmišljeni, dizajnirani i stavljeni na tržište tako da tijekom svojeg vijeka trajanja podnesu višekratna kruženja ili višekratne cikluse upotrebe na način da se ponovno napune ili ponovno upotrijebe u istu svrhu za koju su osmišljeni.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Što duljim zadržavanjem vrijednosti proizvoda i materijala i stvaranjem manje količine otpada, gospodarstvo EU-a može postati konkurentnije i otpornije, uz manji pritisak na dragocjene resurse i okoliš.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu trebalo bi primijeniti jednu ili više mjera, ovisno o različitim čimbenicima kao što su dostupnost odgovarajućih i održivijih alternativa, izvedivost promjene obrazaca potrošnje te stupanj do kojeg su već obuhvaćeni postojećim zakonodavstvom Unije.

(10)  Na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu trebat će primijeniti jednu ili više mjera, ovisno o različitim čimbenicima kao što su dostupnost odgovarajućih i održivijih alternativa, izvedivost promjene obrazaca potrošnje te stupanj do kojeg su već obuhvaćeni postojećim zakonodavstvom Unije, također uzimajući u obzir ekološke i gospodarske posljedice izbora alternativnih materijala, posebno u poljoprivrednom sektoru.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom nastoje naglasiti moguće posljedice korištenja poljoprivrednih i biorazgradivih proizvoda kao alternativnih osnovnih materijala.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za druge plastične proizvode za jednokratnu upotrebu na raspolaganju su odgovarajuće cjenovno pristupačne i održivije alternative. Kako bi se ograničio štetan utjecaj takvih proizvoda na okoliš, od država članica trebalo bi zahtijevati da zabrane njihovo stavljanje na tržište Unije. Time bi se promicala upotreba održivijih alternativa koje su na raspolaganju i primjena inovativnih rješenja u pogledu održivijih poslovnih modela, alternativa koje podrazumijevaju ponovnu upotrebu te zamjena materijala.

(12)  Za druge plastične proizvode za jednokratnu upotrebu na raspolaganju su odgovarajuće cjenovno pristupačne i održivije alternative. Kako bi se ograničio štetan utjecaj takvih proizvoda na okoliš, od država članica trebalo bi zahtijevati da zabrane njihovo stavljanje na tržište Unije. To bi, među ostalim posebnim vrstama plastike, trebalo uključivati svu oksorazgradivu plastiku koja se biološki ne razgrađuje na siguran način te stoga ne donosi korist za okoliš. Time bi se promicala upotreba održivijih alternativa koje su na raspolaganju i primjena inovativnih rješenja u pogledu održivijih poslovnih modela, alternativa koje podrazumijevaju ponovnu upotrebu i koje se mogu kompostirati te zamjena materijala.

Obrazloženje

Kad je riječ o poljoprivrednim površinama, npr. malč folije mogu biti oksorazgradive te onečišćavati tlo, a čini se da se sigurno razgrađuju.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  U članku 20.a stavku 3. Direktive 94/62/EZ, kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2015/720/EZ, utvrđeno je da se do svibnja 2017. preispitivanje zakonodavstva o mjerama za smanjenje potrošnje vrećica za nošenje izrađenih od vrlo lagane plastike mora provesti na temelju procjene životnog ciklusa. Komisija još nije provela to preispitivanje. Budući da postoji sklonost bacanja vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje u okoliš, moraju se uvesti mjere za ograničavanje njihova stavljanja na tržište [nakon jedne godine od stupanja na snagu ove Direktive].

Obrazloženje

U članku 20.a stavku 3. Direktive (EU) 2015/720 zahtijeva se da Komisija do 27. svibnja 2017. podnese izvješće o posljedicama različitih mogućnosti za smanjivanje potrošnje vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje tijekom cijelog životnog ciklusa i po potrebi podnese zakonodavni prijedlog. Međutim, Komisija je propustila taj rok. S obzirom na prethodno navedeno i kako se dragocjeno vrijeme više ne bi trošilo, budućom direktivom trebalo bi također riješiti pitanje vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje i zabraniti njihovo stavljanje na tržište.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.b)  Zamjena ili ograničavanje plastičnih proizvoda koji su predmet ove Direktive morat će se provoditi u razumnom prijelaznom razdoblju i na način da se ne ugrozi gospodarska, socijalna i ekološka održivost proizvodnje te stavljanje na tržište novog proizvoda koji je priznat kao alternativa, osobito ako može izazvati negativne posljedice za istraživanje i uzgoj sirovine potrebne za njegovu proizvodnju.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom nastoje naglasiti moguće posljedice korištenja poljoprivrednih i biorazgradivih proizvoda kao alternativnih osnovnih materijala.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.c)  Komisija će do 31. prosinca 2019. izraditi katalog u kojem utvrđuje posebne kriterije prema kojima će se utvrditi ispunjavaju li navedene alternative zahtjeve koje trenutačno moraju ispunjavati plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu, i jesu li usklađene s postojećim zakonima o otpadu te je li povećana održivost doista zajamčena.

Obrazloženje

Treba ispitati mogu li navedene alternative uistinu ispuniti sve zahtjeve koji se danas zahtijevaju od plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, osobito zahtjeve za predmete koji dolaze u dodir s hranom ili pićem te hoće li s obzirom na to ti predmeti biti održiviji. Ne samo da bi se takve alternative trebale vrednovati prema posebnim kriterijima nego i uzimajući u obzir relevantne zakonske akte, primjerice u pogledu odobrenja za dodir s hranom, Uredbe REACH, recikliranja (Okvirna direktiva o otpadu / Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu).

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Određeni plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu završe u okolišu zbog neprimjerenog odlaganja putem kanalizacije ili zbog drugog neprimjerenog ispuštanja u okoliš. Stoga bi plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji se često odlažu putem kanalizacije ili na neki drugi neprimjeren način trebali podlijegati zahtjevima u pogledu označivanja. Oznaka bi trebala sadržavati informacije za potrošače o primjerenim načinima odlaganja otpada i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati i/ili negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog neprimjerenog odlaganja otpada. Komisija bi trebala imati ovlasti za utvrđivanje usklađenog formata označivanja te bi pri tom trebala, prema potrebi, ispitati kakva je percepcija predloženog označivanja kod reprezentativnih skupina potrošača kako bi se osigurale njegova djelotvornost i jasnoća.

(14)  Određeni plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu završe u okolišu zbog neprimjerenog odlaganja putem kanalizacije ili zbog drugog neprimjerenog ispuštanja u okoliš. Stoga bi plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji se često odlažu putem kanalizacije ili na neki drugi neprimjeren način trebali podlijegati zahtjevima u pogledu označivanja. Oznaka bi trebala sadržavati informacije za potrošače o primjerenim načinima odlaganja otpada i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati i/ili negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog neprimjerenog odlaganja otpada. Istodobno, sadržajem informacija na oznakama trebalo bi povećati razinu osviještenosti potrošača o opasnostima plastičnog otpada za okoliš. Komisija bi trebala imati ovlasti za utvrđivanje usklađenog formata označivanja te bi pri tom trebala, prema potrebi, ispitati kakva je percepcija predloženog označivanja kod reprezentativnih skupina potrošača kako bi se osigurale njegova djelotvornost i jasnoća.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Budući da su najudaljenija područja zahvaćena morskim otpadom, osobito od plastike, zbog nepostojanja mogućnosti recikliranja i suočavanja s ogromnim količinama plastike koje donosi more i također iz vlastite potrošnje potrebno je uspostaviti europski fond koji bi im pomogao očistiti njihov pomorski pojas i također poduzeti mjere za sprečavanje upotrebe plastike;

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.b)  Države članice trebale bi poboljšati usklađenost s obvezom odvojenog prikupljanja otpada, uključujući poljoprivredni plastični otpad. Također bi trebale razmotriti uvođenje uvjetovanosti povezane s obradom plastičnog otpada iz Priloga III. Uredbi [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a].

Obrazloženje

Sličan zahtjev postoji u uredbama o gospodarenju otpadom iz 2006. (Engleska i Wales, 2005. u Škotskoj). U njima je opseg kontrola u gospodarenju otpadom proširen na poljoprivredu. Jedna od velikih promjena bilo je ukidanje prakse spaljivanja ili zakapanja poljoprivrednih plastičnih proizvoda, uključujući uzice za strojno pakiranje, foliju za silažu, limenke sprejeva, gnojiva i vreće sjemena. Poljoprivrednici usto imaju obvezu angažiranja ovlaštenog i priznatog subjekta za gospodarenje otpadom za organiziranje prikupljanja i recikliranja plastičnog i drugog otpada.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.c)  Problem poljoprivrednog plastičnog otpada trebao bi se riješiti u strateškim planovima u okviru ZPP-a, a Europska komisija trebala bi u srednjem roku do 2023. po potrebi uvesti normu za dobro poljoprivredno i ekološko stanje tla u kontekstu plastičnog otpada kao novi element poboljšane uvjetovanosti. Taj novi zahtjev višestruke sukladnosti obvezao bi poljoprivrednike na angažiranje ovlaštenog subjekta za gospodarenje otpadom za organiziranje prikupljanja i recikliranja plastike te na čuvanje dokaza o ispravnom postupanju s plastičnim otpadom.

Obrazloženje

Sličan zahtjev postoji u uredbama o gospodarenju otpadom iz 2006. (Engleska i Wales, 2005. u Škotskoj). U njima je opseg kontrola u gospodarenju otpadom proširen na poljoprivredu. Jedna od velikih promjena bilo je ukidanje prakse spaljivanja ili zakapanja poljoprivrednih plastičnih proizvoda, uključujući uzice za strojno pakiranje, foliju za silažu, limenke sprejeva, gnojiva i vreće sjemena. Poljoprivrednici usto imaju obvezu angažiranja ovlaštenog i priznatog subjekta za gospodarenje otpadom za organiziranje prikupljanja i recikliranja plastičnog i drugog otpada.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Boce za napitke koje su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu jedan su od predmeta koji se najčešće mogu pronaći u morskom otpadu na plažama Unije. Razlog tomu su nedjelotvorni sustavi odvojenog prikupljanja i slabo sudjelovanje potrošača u tim sustavima. Potrebno je promicati učinkovitije sustave odvojenog prikupljanja te bi stoga trebalo utvrditi minimalni cilj odvojenog prikupljanja za boce za napitke koje su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu. Države članice trebale bi biti u stanju postići taj minimalni cilj utvrđivanjem ciljeva odvojenog prikupljanja za boce za napitke koji su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu u okviru sustava proširene odgovornosti proizvođača ili uspostavljanjem sustava povratnih naknada ili nekom drugom mjerom koju smatraju primjerenom. To će imati izravan pozitivan utjecaj na stopu prikupljanja, kvalitetu prikupljenog materijala i kvalitetu reciklata, stvarajući time prilike za poduzeća koja se bave recikliranjem i tržište reciklata.

(20)  Boce za napitke koje su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu jedan su od predmeta koji se najčešće mogu pronaći u morskom otpadu na plažama Unije. Razlog tomu su nedjelotvorni sustavi odvojenog prikupljanja, slabo sudjelovanje potrošača u tim sustavima, ali i fizikalne i kemijske kvalitete plastike zbog kojih je plastika otporna na propadanje, zbog čega plastika ostaje prisutna u okolišu desetljećima ili stoljećima nakon što su plastični proizvodi ispunili svoju svrhu. Potrebno je promicati učinkovitije sustave odvojenog prikupljanja te bi stoga trebalo utvrditi minimalni cilj odvojenog prikupljanja za boce za napitke koje su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu. Države članice trebale bi biti u stanju postići taj minimalni cilj utvrđivanjem ciljeva odvojenog prikupljanja za boce za napitke koji su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu u okviru sustava proširene odgovornosti proizvođača ili uspostavljanjem sustava povratnih naknada ili nekom drugom mjerom koju smatraju primjerenom. To će imati izravan pozitivan utjecaj na stopu prikupljanja, kvalitetu prikupljenog materijala i kvalitetu reciklata, stvarajući time prilike za poduzeća koja se bave recikliranjem i tržište reciklata.

Obrazloženje

Neplastični predmeti koji ne ulaze u sustave za prikupljanje u manjoj mjeri ostaju prisutni u okolišu i za njih postoji veća vjerojatnost propadanja, zbog čega je manje vjerojatno da će se nagomilavati kao morski otpad i otpad na plažama.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.a)  U tom je kontekstu neophodno surađivati ​​i dodatno uskladiti sustave recikliranja otpada u svim državama članicama kako bi se spriječilo da prekogranična trgovina nanese štetu okolišu.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.a)  Svejedno je osobito važno naglasiti da biološka razgradnja ne može biti dobrovoljna mogućnost koja se upotrebljiva po isteku vijeka trajanja proizvoda. Ipak, u stvarnosti se pokazalo da će se neki plastični proizvodi neizbježno dospjeti u okoliš i da je za neke primjene bolje upotrebljavati proizvode koji se u kratkom vremenskom razdoblju biološki razgrađuju djelovanjem mikroorganizama, a ne proizvode koji će ostati u okolišu stoljećima bez razgradnje. Time se ne sprečavaju svi zahtijevani napori koji se ulažu u pogledu uspostave sustava za ponovnu upotrebu i recikliranje. 

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje odredaba ove Direktive i osigurati njihovu provedbu. Te bi sankcije trebale biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće.

(23)  Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje odredaba ove Direktive i osigurati da su proizvođači učinkovito obavješteni o njima te njihovu provedbu. Te bi sankcije trebale biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.a)  Osim toga, Komisija bi trebala, zajedno s informacijama koje Agencija za zaštitu okoliša mora pružiti, uključiti rezultate istraživanja norme o biorazgradnji u moru koju na europskoj razini znanstveno priznaje Europski odbor za normizaciju (CEN)koji obuhvaćaju proizvode iz Priloga Direktivi i predložene alternative, sukladno s člankom 15. u nastavku.

Obrazloženje

Do danas ne postoje zajedničke norme o razini biorazgradivosti u moru za proizvode koji su obuhvaćeni direktivom i za spomenute alternative koje nisu izričito navedene u odredbi. Potrebno je početi od zajedničkih normi o razini biorazgradivosti proizvoda te moći razmotriti prihvaćene alternative. Isto tako, Agencija za zaštitu okoliša trebala bi moći iskoristiti te podatke za svoje sažetke.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  S obzirom na to da ciljeve ove Direktive, to jest sprečavanje i smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadržava plastiku na okoliš, promicanje prelaska na kružno gospodarstvo, uključujući poticanje inovativnih poslovnih modela, proizvoda i materijala, čime se pridonosi i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta, ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarenje tih ciljeva,

(25)  S obzirom na to da ciljeve ove Direktive, to jest sprečavanje i smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadržava plastiku na okoliš i na zdravlje ljudi, promicanje prelaska na kružno gospodarstvo, uključujući poticanje inovativnih poslovnih modela, proizvoda i materijala, čime se pridonosi i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta, ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarenje tih ciljeva,

Obrazloženje

To je u skladu s člankom 1., kojim je već utvrđeno da učinci na zdravlje predstavljaju izvor zabrinutosti.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Cilj je ove Direktive spriječiti i smanjiti utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicati prelazak na kružno gospodarstvo s inovativnim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima te time pridonijeti i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

1. Cilj je ove Direktive spriječiti i smanjiti utjecaj određenih plastičnih proizvoda, uključujući mikroplastiku, na okoliš i njihovu prisutnost u okolišu, posebno u vodnim i kopnenim ekosustavima, i na zdravlje ljudi i životinja te promicati prelazak na kružno netoksično gospodarstvo s inovativnim poslovnim modelima, netoksičnim proizvodima i materijalima, poticati dobre prakse za smanjenje plastičnog otpada i pridonijeti učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova se Direktiva primjenjuje na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u Prilogu te na ribolovni alat koji sadržava plastiku.

Ova se Direktiva osobito primjenjuje na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u Prilogu te na ribolovni alat koji sadržava znatan udio plastike.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „plastika” znači materijal koji se sastoji od polimera u smislu članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, kojemu se mogu dodati aditivi ili druge tvari i koji može funkcionirati kao glavna strukturna komponenta konačnih proizvoda, osim prirodnih polimera koji nisu kemijski modificirani;

(1)  „plastika” znači materijal koji se sastoji od polimera u smislu članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, kojemu se mogu dodati aditivi ili druge tvari i koji funkcionira kao glavna strukturna komponenta konačnih proizvoda, osim prirodnih polimera koji nisu kemijski modificirani te polimernih premaza, boja, tinta i ljepila koji ne mogu funkcionirati kao glavne strukturne komponente konačnih predmeta i proizvoda;

Obrazloženje

Za potrebe ove Direktive i kako bi se zajamčilo usklađeno tumačenje u državama članicama i dobro funkcioniranje jedinstvenog tržišta Europske unije, opseg pojma „plastika” iz ove Direktive trebao bi biti jasno definiran kako bi se izbjegla različita tumačenja.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  „premazi” znači jedan sloj ili više slojeva koji nisu samonosivi proizvedeni od plastike, kako je definirano u članku 3. stavku 1. ove Direktive naneseni na materijal ili predmet kako bi mu se dala posebna svojstva ili poboljšala njegova tehnička svojstva;

Obrazloženje

Za potrebe ove Direktive i kako bi se zajamčilo usklađeno tumačenje u državama članicama i dobro funkcioniranje jedinstvenog tržišta EU-a, definicija premaza iz ove Direktive trebala bi biti jasno definirana na temelju postojeće definicije iz Uredbe Komisije (EU) 2018/213 kojom se izmjenjuje Uredba o plastici 10/2011.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „plastični proizvod za jednokratnu upotrebu” znači proizvod koji je u cijelosti ili djelomično izrađen od plastike te nije osmišljen, dizajniran ili stavljen na tržište tako da tijekom svojeg vijeka trajanja podnese višekratna kruženja ili višekratne cikluse upotrebe na način da se vrati proizvođaču na ponovno punjenje ili da se ponovno upotrijebi u istu svrhu u koju je osmišljen;

(2)  „jednokratna upotreba” znači upotreba proizvoda koji je osmišljen, dizajniran ili stavljen na tržište za samo jednu upotrebu u kratkom vremenskom roku na temelju usklađene metodologije i za koji je utvrđeno da je proizvod koji čini znatan dio morskog otpada pronađenog u EU-u;

Obrazloženje

Važno je jasno definirati pojam „jednokratna upotreba” kako bi se izbjegle nejasnoće u provedbi Direktive. Također je važno povezati definiciju jednokratne upotrebe s morskim otpadom, tako da se obuhvate predmeti koji najviše pridonose onečišćenju okoliša smećem. Stoga je za osiguravanje jednakih uvjeta tržišnog natjecanja u cijelom EU-u također osobito važna usklađena metodologija za identifikaciju predmeta pronađenih u okolišu.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  „plastični proizvod” znači proizvod koji je uglavnom izrađen od plastike.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  „plastični proizvod za poljoprivredu” znači svaki komad plastičnog materijala ili opreme ili plastična ambalaža proizvoda koji se upotrebljava s namjerom poboljšanja produktivnosti poljoprivredne površine1a

 

_________________

 

1a poljoprivredna površina kako je definirana u Uredbi (EU) 1307/2013 (ili Uredbi [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a])

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi do… [šest godina nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive] na svojem državnom području postigle znatno smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u dijelu A Priloga.

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi postigle sljedeće: efektivno smanjenje opskrbe i potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u dijelu A Priloga na svojem državnom području do ... [tri godine nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive].

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te mjere mogu uključivati nacionalne ciljne vrijednosti za smanjenje potrošnje, mjere kojima se osigurava da se na mjestu prodaje krajnjem potrošaču stave na raspolaganje alternative tim proizvodima koje se mogu ponovno upotrijebiti, ekonomske instrumente kao što su osiguravanje da se plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu ne daju besplatno krajnjem potrošaču na mjestu prodaje. Te se mjere mogu razlikovati ovisno o utjecaju koji proizvodi iz prvog podstavka imaju na okoliš.

Te mjere uključuju nacionalne ciljne vrijednosti za smanjenje potrošnje, mjere kojima se osigurava da se na mjestu prodaje krajnjem potrošaču stave na raspolaganje alternative tim proizvodima, kao što su stakleni i drveni proizvodi za povrat ili ponovnu uporabu, ekonomske instrumente kao što su osiguravanje da se plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu ne daju besplatno krajnjem potrošaču na mjestu prodaje ili ograničenja u pogledu stavljanja na tržište i mjere za podizanje razine osviještenosti i poticanje potrošača na recikliranje plastične ambalaže. Te se mjere mogu razlikovati ovisno o utjecaju koji proizvodi iz prvog podstavka imaju na okoliš te o tome može li se zajamčiti njihovo prikupljanje i recikliranje.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija može donijeti provedbeni akt kojim se utvrđuje metodologija za izračun i provjeru znatnog smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu iz stavka 1. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

2. Komisija donosi provedbeni akt kojim se utvrđuje metodologija za izračun i provjeru znatnog smanjenja opskrbe i potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu iz stavka 1. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2. u roku od dvije godine od stupanja ove Direktive na snagu.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice zabranjuju stavljanje na tržište plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu B Priloga.

Države članice zabranjuju stavljanje na tržište plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu B Priloga, uz usmjeravanje posebne pozornosti na kolektivne ugostiteljske usluge u javnim ustanovama, u okviru kojih se promiču dostupne održive alternative i pomaže razvoju daljnjih alternativa uz pomoć istraživanja.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da se plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu C Priloga koji imaju čepove i poklopce koji su znatnim dijelom napravljeni od plastike mogu staviti na tržište samo ako čepovi i poklopci ostaju pričvršćeni na spremnik tijekom predviđene faze upotrebe proizvoda.

1. Države članice osiguravaju da se plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu C Priloga koji imaju čepove i poklopce koji su znatnim dijelom napravljeni od plastike mogu staviti na tržište samo ako čepovi i poklopci ostaju pričvršćeni na spremnik tijekom predviđene faze upotrebe proizvoda, osim ako nije prikladno obrazloženo da se time negativno utječe na sigurnost hrane i higijenu prehrambenog proizvoda koji je unutra sadržan.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe ovog članka ne smatra se da su metalni čepovi ili poklopci s plastičnim brtvama znatnim dijelom napravljeni od plastike.

Briše se.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.   S obzirom na njihovu prirodu, proizvodi navedeni u Dijelu D Priloga trebaju imati oznaku kako bi se odvratilo od njihovog netočnog odlaganja i otpuštanja prilikom prelijevanjea oborinskih voda.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da svaki plastični proizvod za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu D Priloga koji se stavlja na tržište bude označen vidljivom, čitljivom i neizbrisivom oznakom kojom se potrošače obavješćuje o jednom ili više sljedećih elemenata:

1.  Države članice osiguravaju da svaki plastični proizvod za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu D Priloga koji se stavlja na tržište bude označen vidljivom, čitljivom i neizbrisivom oznakom kojom se potrošače obavješćuje o sljedećem:

 

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog bacanja proizvoda u okoliš ili drugog neprimjerenog načina njihova odlaganja u otpad ili

(b) negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog bacanja proizvoda za jednokratnu upotrebu u okoliš ili drugog neprimjerenog načina njihova odlaganja u otpad i

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) prisutnosti plastike u proizvodu.

(c) činjenici da proizvod sadrži plastiku.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da za sve plastične proizvode za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu E Priloga koji se stavljaju na tržište Unije budu uspostavljeni sustavi proširene odgovornosti proizvođača u skladu s odredbama o proširenoj odgovornosti potrošača iz Direktive 2008/98/EZ.

1.  Države članice osiguravaju uspostavu sustava ili mjera u pogledu proširene odgovornosti potrošača za sve plastične proizvode za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu E Priloga koji se stavljaju na tržište Unije, u skladu s odredbama o proširenoj odgovornosti potrošača iz Direktive 2008/98/EZ.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ti se sustavi utvrđuju transparentno, a troškove zajednički snose predmetni dionici, s time da proizvođači pridonose mjerama za podizanje razine osviještenosti, potporu istraživanju alternativa i proširenje životnog vijeka proizvoda. Uz savjetovanje s državama članicama, Komisija objavljuje smjernice za rješavanje troškova čišćenja otpada obuhvaćenog ovim člankom, u skladu s načelom proporcionalnosti.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kad je riječ o sustavima uspostavljenima u skladu sa stavkom 1., države članice osiguravaju da proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu E Priloga pokrivaju troškove prikupljanja otpada koji se sastoji od tih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i njegova kasnijeg prijevoza i obrade, uključujući troškove čišćenja otpada i troškove mjera za jačanje svijesti iz članka 10. koje se odnose na te proizvode.

2.  2. Kad je riječ o sustavima uspostavljenima u skladu sa stavkom 1., države članice osiguravaju da proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu E Priloga pokrivaju ukupne troškove povezane s prikupljanjem otpada koji se sastoji od tih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i njegovim kasnijim prijevozom i obradom, uključujući troškove čišćenja otpada i troškove mjera za jačanje svijesti iz članka 10. koje se odnose na te proizvode.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da do 2025. godine 90 %, izraženo u smislu mase, otpadnih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu F Priloga koji su u određenoj godini stavljene na tržište bude prikupljeno u okviru odvojenog prikupljanja. Da bi ostvarile taj cilj države članice mogu, među ostalim:

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da do 2025. godine 90 %, izraženo u smislu mase, otpadnih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu F Priloga koji su u određenoj godini stavljene na tržište bude prikupljeno u okviru odvojenog prikupljanja. Da bi ostvarile taj cilj države članice trebaju među ostalim:

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uspostaviti sustave povratnih naknada ili

(a)  uspostaviti sustave povratnih naknada i

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) odrediti posebne ciljne vrijednosti za prikupljanje za relevantne sustave proširene odgovornosti proizvođača.

(b) odrediti posebne ciljne vrijednosti za prikupljanje za relevantne sustave proširene odgovornosti proizvođača. To treba obuhvaćati odvojene točke prikupljanja za kategorije i materijale plastičnog otpada koji se najviše upotrebljavaju zemljopisno ili u sezoni, osobito plastike za poljoprivredu. Izračun ciljeva trebao bi biti proporcionalan vremenu u kojem se koriste.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju mjere za obavješćivanje potrošača plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu G Priloga i ribolovnog alata koji sadržava plastiku o sljedećem:

Države članice poduzimaju mjere za obavješćivanje potrošača plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su predmet ove Direktive i ribolovnog alata koji sadržava plastiku o sljedećem:

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  posljedicama za okoliš, posebno morski okoliš, koje nastaju zbog bacanja otpada u okoliš i drugih neprimjerenih načina odlaganja tih proizvoda i ribolovnog alata koji sadržava plastiku u otpad.

(b)  posljedicama plastike, uključujući mikroplastiku, za okoliš te zdravlje ljudi i životinja, posebno za morski okoliš i tlo, zbog bacanja otpada u okoliš i drugih neprimjerenih načina odlaganja tih proizvoda i ribolovnog alata koji sadržava plastiku u otpad.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  Prednost se daje mjerama podizanja razine osviještenosti o potrebi za smanjenjem upotrebe plastike i proizvoda koji sadržavaju mikroplastiku.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  Države članice također donose mjere kako bi se izbjeglo poticanje kratkog vijeka trajanja proizvoda ili njihova preuranjenog odlaganja, pružali poticaji za razvoj plastike koja se može bolje reciklirati, postupak recikliranja učinio učinkovitijim, te pratile i uklonile opasne tvari i kontaminati od reciklirane plastike.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – točka bc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bc)  Komisija i države članice, u skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta od 4. srpnja 2017. o dužem vijeku trajanja proizvoda, pomažu lokalnim vlastima, poduzećima i udrugama u provođenju kampanja podizanja razine osviještenosti potrošača o povećanju vijeka trajanja proizvoda te pružanju savjeta za odgovorno odlaganje otpada.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da fizičke ili pravne osobe i njihove udruge, organizacije ili skupine, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, imaju pristup postupku preispitivanja pred sudom ili nekim drugim zakonski utemeljenim neovisnim i nepristranim tijelom kako bi osporili materijalnu ili proceduralnu zakonitost neke odluke, čina ili propusta povezanih s provedbom članaka 5., 6., 7. i 8. kad je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1.  Države članice osiguravaju da fizičke ili pravne osobe i njihove udruge, organizacije ili skupine, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, imaju pristup postupku preispitivanja pred sudom ili nekim drugim zakonski utemeljenim neovisnim i nepristranim tijelom kako bi osporili materijalnu ili proceduralnu zakonitost neke odluke, čina ili propusta povezanih s provedbom članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. kad je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) podatke o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu A Priloga koji su stavljeni na tržište Unije svake godine, kako bi se dokazalo smanjenje potrošnje u skladu s člankom 4. stavkom 1.;

(a) podatke o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelovima A i B Priloga koji su stavljeni na tržište Unije svake godine, kako bi se dokazalo smanjenje potrošnje u skladu s člankom 4. stavkom 1.;

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) informacije o mjerama koje su države članice poduzele za potrebe članka 4. stavka 1.

(b) informacije o mjerama koje su države članice poduzele za potrebe članka 4. stavka 1. i članka 5.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podaci iz točke (a) prvog podstavka svake se godine ažuriraju u roku od 12 mjeseci od isteka referentne godine za koju su podaci prikupljeni. Ako je moguće, za predstavljanje tih skupova podataka upotrebljavaju se usluge prostornih podataka kako su definirane u članku 3. stavku 4. Direktive 2007/2/EZ.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europska agencija za okoliš redovito objavljuje i ažurira pregled na razini Unije utemeljen na podacima koje su prikupile države članice. Pregled na razini Unije prema potrebi uključuje pokazatelje ishoda, rezultata i učinaka ove Direktive, kartografske preglede na razini Unije i sažeta izvješća po državama članicama.

3.  Europska agencija za okoliš redovito objavljuje i ažurira pregled na razini Unije utemeljen na podacima koje su prikupile države članice. Pregled na razini Unije prema potrebi uključuje pokazatelje ishoda, rezultata za svaku državu članicu i učinaka ove Direktive, kartografske preglede na razini Unije i sažeta izvješća po državama članicama.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija provodi evaluaciju ove Direktive do… [šest godina nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive]. Evaluacija se temelji na informacijama koje su dostupne u skladu s člankom 13. Države članice dostavljaju Komisiji sve dodatne informacije koje su nužne za potrebe evaluacije i pripreme izvješća iz stavka 2.

1.  Komisija provodi evaluaciju ove Direktive do… [tri godine nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive]. Evaluacija se temelji na informacijama koje su dostupne u skladu s člankom 13. Države članice dostavljaju Komisiji sve dodatne informacije koje su nužne za potrebe evaluacije i pripreme izvješća iz stavka 2.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  je li ostvaren dovoljan znanstveni i tehnički napredak te jesu li izrađeni kriteriji ili norma za biorazgradivost u morskom okolišu koji bi se primjenjivali na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu u okviru područja primjene ove Direktive te jesu li razvijeni njihovi zamjenski proizvodi za jednokratnu upotrebu, kako bi se moglo odrediti koji proizvodi više ne trebaju podlijegati ograničenjima za stavljanje na tržište, prema potrebi.

(c)  je li ostvaren dovoljan znanstveni i tehnički napredak te jesu li izrađeni kriteriji ili europska norma za biorazgradivost u morskom okolišu koji bi se primjenjivali na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu u okviru područja primjene ove Direktive te jesu li razvijeni njihovi zamjenski proizvodi za jednokratnu upotrebu, kako bi se moglo odrediti koji proizvodi više ne trebaju podlijegati ograničenjima za stavljanje na tržište ili potrošnju, prema potrebi.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio A – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—  Spremnici za hranu, tj. posude kao što su kutije, s poklopcem ili bez njega, koji se upotrebljavaju za držanje hrane koja je namijenjena konzumaciji izravno iz posude na licu mjesta ili kasnije bez ikakve dodatne pripreme, kao što su spremnici za hranu koji se upotrebljavaju u objektima brze hrane, osim spremnika za napitke, tanjura te vrećica i omota koji sadržavaju hranu

—  Spremnici za hranu, tj. posude kao što su kutije, s poklopcem ili bez njega, koji se upotrebljavaju za držanje hrane koja je namijenjena konzumaciji izravno iz posude na licu mjesta ili kasnije bez ikakve dodatne pripreme, kao što su spremnici za hranu koji se upotrebljavaju u objektima brze hrane, osim spremnika za napitke, tanjura te vrećica i omota koji sadržavaju svježe prehrambene proizvode za kućansku uporabu, uključujući meso u slučajevima kada ne postoji sigurna alternativa.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio A – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—  Čaše za napitke

—  Čaše za napitke, uključujući poklopce

Amandman    67

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio A – alineja 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Plastične kutije za jednokratnu uporabu namijenjene za ambalažu i transport poljoprivrednih i ribljih proizvoda

Amandman    68

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio A – alineja 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– boce za napitke

Amandman    69

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio A – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—  Pribor za jelo (vilice, noževi, žlice, štapići za jelo)

—  Pribor za jelo (vilice, noževi, žlice, štapići za jelo), osim u zatvorenim sustavima u kojima je u potpunosti osigurano prikupljanje, ponovna uporaba i/ili recikliranje

Amandman    70

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—  Tanjuri

—  Tanjuri, osim u zatvorenim sustavima u kojima je u potpunosti osigurano prikupljanje, ponovna uporaba i/ili recikliranje

Amandman    71

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—  Slamke, osim slamki koje su namijenjene i upotrebljavaju se u medicinske svrhe

—  Slamke, osim slamki koje su namijenjene i upotrebljavaju se u medicinske svrhe te slamke ugrađene u i pričvršćene za piće

Amandman    72

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B – alineja 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Polistiren u svim primjenama, osim ako se za određenu primjenu može dokazati da materijal donosi najveće okolišne i društvene koristi u toj primjeni i ako se prikuplja u svrhu obrade otpada.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B – alineja 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Oksorazgradiva plastika u svim primjenama

Amandman    74

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B – alineja 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Prehrambena ambalaža ili materijal koji dolazi u kontakt s hranom koji sadrže plastiku, a koji doprinose opterećenju mikroplastikom u tlu nakon kompostiranja ili fermentacije s pomoću bioplina, kao što su plastične vrećice za čaj ili vrećice za čaj ojačane plastikom

Amandman    75

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B – alineja 6.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Vrlo lagane plastične vrećice za nošenje kako su definirane Direktivom (EU) 2015/720, osim ako se upotrebljavaju iz higijenskih razloga za meso, ribu i mliječne proizvode

Amandman    76

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B – alineja 6.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Primarna ambalaža pojedinačno pakiranih slatkiša i kolača

Amandman    77

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B – alineja 6.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Slatkiši i lizalice

Amandman    78

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio B – alineja 6.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Primarna ambalaža voća i povrća koja nije potrebna za očuvanje proizvoda

Amandman    79

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio C – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—  Spremnici za napitke tj. posude za tekućine kao što su boce za napitke, uključujući njihove čepove i poklopce

—  Spremnici za napitke tj. posude za tekućine kao što su boce za napitke, uključujući njihove oznake, čepove i poklopce te posude s poklopcima za jednokratnu upotrebu za salate, jogurte i voće

Amandman    80

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio D – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—  Vlažne maramice, tj. prethodno ovlažene maramice za osobnu njegu, uporabu u domaćinstvu ili industrijsku primjenu

—  Vlažne maramice, tj. prethodno ovlažene maramice za osobnu njegu, uporabu u domaćinstvu ili industrijsku primjenu koje sadrže plastiku

Amandman    81

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio D – alineja 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Poljoprivredna plastika, ako je za nju utvrđeno da značajno doprinosi onečišćenju okoliša plastikom na lokalnoj ili nacionalnoj razini i gdje stope prikupljanja padaju na manje od 90 %

Amandman    82

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio E – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—  Spremnici za hranu, tj. posude kao što su kutije, s poklopcem ili bez njega, koji se upotrebljavaju za držanje hrane koja je namijenjena konzumaciji izravno iz posude na licu mjesta ili kasnije bez ikakve dodatne pripreme, kao što su spremnici za hranu koji se upotrebljavaju u objektima brze hrane, osim spremnika za napitke, tanjura te vrećica i omota koji sadržavaju hranu

Spremnici za hranu, tj. posude kao što su kutije, s poklopcem ili bez njega, koji su osmišljeni i namijenjeni za punjenje na mjestu prodaje, koji se upotrebljavaju za držanje hrane koja je namijenjena konzumaciji izravno iz posude na licu mjesta ili kasnije bez ikakve dodatne pripreme, kao što su spremnici za hranu koji se upotrebljavaju u objektima brze hrane, osim spremnika za napitke, tanjura te vrećica i omota koji sadržavaju hranu.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio E – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—  Spremnici za napitke tj. posude za tekućine kao što su boce za napitke, uključujući njihove čepove i poklopce

—  Spremnici za napitke tj. posude za tekućine kao što su boce za napitke, uključujući njihove oznake, čepove i poklopce

Amandman    84

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio E – alineja 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Čepovi i poklopci koji sadrže plastiku

Amandman    85

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio E – alineja 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—  Vlažne maramice, tj. prethodno ovlažene maramice za osobnu njegu, uporabu u domaćinstvu ili industrijsku primjenu

—  Vlažne maramice, tj. prethodno ovlažene maramice za osobnu njegu, uporabu u domaćinstvu ili industrijsku primjenu koje sadrže plastiku

Amandman    86

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio E – alineja 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Poljoprivredna plastika, npr. pokrovi za zaštićenu kultivaciju, pokrovne folije i folije za silažu, cijevi za navodnjavanje i odvodnju te vreće i spremnici, ako je za nju utvrđeno da značajno doprinosi onečišćenju okoliša plastikom na lokalnoj ili nacionalnoj razini

Amandman    87

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio E – alineja 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Plastične kutije za jednokratnu uporabu namijenjene za ambalažu i transport poljoprivrednih i ribljih proizvoda

Amandman    88

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio F – alineja 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Poljoprivredna plastika, ako je za nju utvrđeno da značajno doprinosi onečišćenju okoliša plastikom na lokalnoj ili nacionalnoj razini, uključujući otpadni materijal kao što su listovi ili pokrovi za zaštićenu kultivaciju, pokrovne folije i folije za silažu, mreže za zaštitu od tuče i nametnika, cijevi za navodnjavanje i odvodnju, vreće i spremnici, uzice za strojno pakiranje te ambalaža gnojiva i agrokemijskih proizvoda.

Amandman    89

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio G – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—  Spremnici za napitke tj. posude za tekućine kao što su boce za napitke, uključujući njihove čepove i poklopce

—  Spremnici za napitke tj. posude za tekućine kao što su boce za napitke, uključujući njihove oznake, čepove i poklopce

Amandman    90

Prijedlog direktive

Prilog I. – dio G – alineja 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  Poljoprivredna plastika, ako je za nju utvrđeno da značajno doprinosi onečišćenju okoliša plastikom na lokalnoj ili nacionalnoj razini

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

Referentni dokumenti

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Bronis Ropė

10.7.2018

Datum usvajanja

1.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

3

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Renata Briano

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

37

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

3

0

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za ribarstvo (25.9.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Renata Briano

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Cilj je prijedloga Komisije spriječiti i smanjiti negativan utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebice morski okoliš, u skladu sa strategijom EU-a za plastiku i u širem kontekstu prelaska na kružno gospodarstvo. Raspršenost plastike u moru globalni je problem koji treba riješiti djelovanjem na nekoliko razina i boljom koordinacijom međunarodnih napora.

U ovoj je inicijativi riječ o 10 plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku. Ti su proizvodi odabrani na temelju broja predmeta pronađenih u otpadu na plažama i podataka prikupljenih u sklopu Okvirne direktive o pomorskoj strategiji. Promatrano je 276 europskih plaža u sklopu 679 istraživanja te je zabilježen 355 671 predmet. Na temelju mjerenja utvrđeno je da gotovo polovinu otpada na plažama čine plastični predmeti za jednokratnu upotrebu, a 27 % čini ribolovni alat.

Bacanje plastike u more ima negativan učinak na morske biološke resurse, posebice one najosjetljivije, i na njihov okoliš. To ima negativan utjecaj i na ribolovne aktivnosti, uz procijenjeni neto gubitak za europsku flotu od 70 do 350 milijuna EUR godišnje. Osim toga, time nastaje opasnost za ljudsko zdravlje, s obzirom na to da se plastika raspada i završava u prehrambenom lancu, odnosno na našim stolovima.

Izvjestiteljica za mišljenje smatra da ponajprije ribari imaju ključnu ulogu u rješavanju problema raspršenosti plastike u moru. Inicijative u kojima ribari prikupljaju otpad iz mora i koje se djelomično financiraju iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) primjer su nove paradigme u kojoj je ribar dio rješenja, a ne dio problema. Stoga je potrebno poticati odgovarajuće mjere kako bi se priznala i poboljšala uloga ribara kao „čuvara mora”.

Kad je riječ o ribolovnoj opremi, prijedlogom se uvode sustavi proširene odgovornosti proizvođača i mjere za jačanje svijesti. Sustavima proširene odgovornosti proizvođača jamčit će se bolje postupanje s otpadnim ribolovnim alatom, čime će se pokriti troškovi obrade tog otpada i mjera za jačanje svijesti. Izvjestiteljica smatra da bi te sustave trebalo nadopuniti moduliranom naknadom kako bi se olakšalo stavljanje na tržište ribolovnog alata koji treba biti održiv i koji se može ponovno upotrijebiti i reciklirati u skladu s pravom EU-a o otpadu. Plastične komponente ribolovnog alata imaju visok potencijal za recikliranje koji se trenutačno ne iskorištava u potpunosti.

Sustavi proširene odgovornosti proizvođača ribolovne opreme uključuju mjere predviđene prijedlogom o lučkim uređajima za prihvat otpada (COM(2018)33) te se smanjuje troškovno opterećenje za luke, a time i za subjekte u ribarstvu. Stoga je neophodno osigurati dosljednost između dviju direktiva. U tom je pogledu potrebno ponajprije uskladiti terminologiju, s obzirom na to da ovaj prijedlog uključuje definiciju otpadnog ribolovnog alata, dok se prijedlogom o lučkim uređajima upućuje na stari ribolovni alat, ali ga se ne definira. Osim toga, potrebno je zajamčiti da sve luke u kojima ribarska plovila mogu pristati budu opremljene odgovarajućim uređajima za prikupljanje i obradu pasivno ulovljenog otpada tijekom ribolovne aktivnosti te da, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, subjekti u ribarstvu ne podliježu dodatnim troškovima za takve aktivnosti. Tako će ribari imati dodatni poticaj da vraćaju otpadni ribolovni alat i pasivno ulovljeni otpad na obalu. Naposljetku, sustavima proširene odgovornosti proizvođača ujedno će se pokriti troškovi gospodarenja otpadom od plastičnih materijala upotrjebljenih u akvakulturi, koji su, barem djelomično, isključeni iz mjera predloženih za lučke uređaje. I u tom slučaju izvjestiteljica smatra da je potrebno zajamčiti dosljednost između dvaju prijedloga.

Prijedlog Komisije također obuhvaća Uredbu (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike koja sadržava određene mjere (i preventivne i korektivne) za smanjenje učinka ribolovnog alata izgubljenog na moru. Stoga je trenutačnom revizijom Uredbe o kontroli potrebno uzeti u obzir ciljeve te inicijative.

Naposljetku, kad je riječ o inovacijama i potrazi za alternativnim materijalima, izvjestiteljica za mišljenje smatra da Europska unija treba donijeti jasnu definiciju biorazgradive plastike i plastike na biološkoj osnovi te usklađene norme o biorazgradivosti, posebice o biorazgradivosti u moru, i o kompostiranju kako bi se zajamčio jasan i ujednačen pravni okvir.

AMANDMANI

Odbor za ribarstvo poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Kako bi se zajamčilo poduzimanje pravilnih mjera za borbu protiv plastičnog otpada u moru općenito treba odgovoriti na problem plastičnog otpada na morskom dnu i u vodnom okolišu, kao i na problem mikroplastike.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  budući da su države članice EU-a potpisnice Međunarodne konvencije o sprečavanju onečišćenja mora s brodova (MARPOL) i cilj bi im trebao biti potpuna provedba njezinih odredbi;

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b)  Procjenjuje se da 80 % otpada u moru čine plastika i mikroplastika, a između 20 % i 40 % plastičnog otpada u moru djelomično je povezano s ljudskim djelovanjem na moru, uključujući trgovačke brodove i brodove za kružna putovanja, dok ostatak nastaje na kopnu. Prema nedavnoj studiji Organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO), približno 10 % čini izgubljeni i ostavljeni ribolovni alat. Izgubljeni i ostavljeni ribolovni alat jedan je dio plastičnog otpada u moru i s obzirom na to da se procjenjuje da 94 % plastike koja dospije u ocean završi na morskom dnu, moglo bi se koristiti Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) kako bi se potaknulo ribare da sudjeluju u programima prikupljanja otpada iz mora, na primjer pružajući im financijske ili materijalne poticaje. Ispuštanje golemih količina plastike u more nema samo negativan utjecaj na održive riblje stokove, morske biološke resurse, osobito one osjetljive, i na okoliš, već utječe i na ribolovnu aktivnost, među ostalim povećanjem troškova povezanih s čišćenjem mreža i zbrinjavanjem prikupljenog otpada; kad je riječ o artizanalnom ribolovu, taj je učinak još veći i podrazumijeva veći trošak. S obzirom na to da otpad u moru ima prekogranični utjecaj, Komisija treba uložiti dodatne napore, u suradnji s trećim zemljama, radi sprječavanja nastanka otpada u moru i poticanja pravilnog gospodarenja otpadom.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  U Rezoluciji br. 11 Skupštine UN-a za okoliš u okviru Programa UN-a za okoliš donesene na sjednici održanoj od 23. do 27. svibnja 2016. priznato je da „prisutnost plastičnog otpada i mikroplastike u morskom okolišu brzo postaje sve veći problem od globalnog značaja na koji treba hitno reagirati na globalnoj razini uzimajući u obzir životni ciklus proizvoda”. Potrebno je uzeti u obzir vezu između mikroplastike i plastike za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata jer se ta plastika može fragmentirati u mikroplastiku i uzrokovati štetu. Studije pokazuju da prisutnost mikroplastike u morskom okolišu može biti znatna, a iz dokaza je vidljivo da je mogu progutati morske životinje te da tako može ući u prehrambeni lanac1. Mjere utvrđene u ovoj Direktivi za smanjenje utjecaja određenih vrsta plastike donose stoga važne koristi za okoliš i zdravlje. Unija bi trebala imati sveobuhvatan pristup problemu mikroplastike i trebala bi poticati sve proizvođače na strogo ograničavanje mikroplastike u svojim formulacijama, s posebnim naglaskom na proizvođače tekstila i guma jer sintetička odjeća i gume čine 63 % mikroplastike koja izravno dospijeva u morski okoliš.

 

_________________

 

1 Odbor CONTAM EFSA-e (Odbor EFSA-e za kontaminante u prehrambenom lancu), 2016., izjava o prisutnosti mikroplastike i nanoplastike u hrani, s posebnim fokusom na morske plodove.”

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U Uniji od 80 % do 85 % morskog otpada, izmjereno kao broj komada otpada pronađenih na plažama, čini plastika, pri čemu plastični predmeti za jednokratnu upotrebu čine 50 %, a predmeti povezani s ribolovom 27 %. Plastični predmeti za jednokratnu upotrebu uključuju čitav niz uobičajenih potrošačkih proizvoda koji se brzo troše i odbacuju nakon što se jednom upotrijebe u svrhu za koju su namijenjeni, rijetko se recikliraju i često budu bačeni u okoliš. Znatan dio ribolovnog alata stavljenog na tržište ne prikuplja se u svrhu obrade. Stoga su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadržava plastiku posebno ozbiljan problem u kontekstu morskog otpada te predstavljaju ozbiljnu opasnost za morske ekosustave, biološku raznolikost, a potencijalno i za zdravlje ljudi te nanose štetu djelatnostima kao što su turizam, ribarstvo i pomorski promet.

(5)  U Uniji od 80 % do 85 % morskog otpada, izmjereno kao broj komada otpada pronađenih na plažama, čini plastika, pri čemu plastični predmeti za jednokratnu upotrebu čine 50 %, a predmeti povezani s ribolovom 27 %. Plastični predmeti za jednokratnu upotrebu uključuju čitav niz uobičajenih potrošačkih proizvoda koji se brzo troše i odbacuju nakon što se jednom upotrijebe u svrhu za koju su namijenjeni, rijetko se recikliraju i postaju otpad u okolišu. Znatan dio ribolovnog alata stavljenog na tržište ne prikuplja se u svrhu obrade. Stoga su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadržava plastiku i mikroplastiku posebno ozbiljan problem u kontekstu morskog otpada te predstavljaju ozbiljnu opasnost za morske ekosustave, održive riblje stokove, biološku raznolikost, a potencijalno i za zdravlje ljudi te nanose štetu djelatnostima kao što su turizam, profesionalno i rekreacijsko ribarstvo i pomorski promet, osobito u najudaljenijim i obalnim regijama.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Fantomski je ribolov kada se morski organizmi uhvate ili zapetljaju u izgubljene ili odbačene biološki nerazgradive ribolovne mreže, štapove i zamke ili se u njima ozlijede, izgladne ili uginu. Pojava „fantomskog ribolova” uzrokovana je izgubljenim i odbačenim ribolovnim alatom. U skladu s Uredbom (EZ) br. 1224/2009 alat mora biti označen, a izgubljeni alat prijavljen i pronađen. Zbog toga neki ribari na vlastitu inicijativu u luke dovoze izgubljene mreže nakon što ih izvuku iz mora.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se djelovanje usmjerilo na područja u kojima je najpotrebnije, ovom bi Direktivom trebalo obuhvatiti samo najčešće pronađene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, za koje se procjenjuje da čine oko 86 % ukupnog broja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu pronađenih na plažama Unije.

(7)  Kako bi se djelovanje usmjerilo na područja u kojima je najpotrebnije, ovom bi Direktivom trebalo obuhvatiti najčešće pronađene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, za koje se procjenjuje da čine oko 86 % ukupnog broja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu pronađenih na plažama Unije, te ribolovni alat. Za prijelaz na kružno gospodarstvo bit će potrebno smanjenje ukupne upotrebe plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu mogu se proizvoditi od različitih vrsta plastike. Plastika se obično definira kao polimerni materijal kojemu se mogu dodati aditivi. Međutim, tom bi se definicijom obuhvatili i određeni prirodni polimeri. Nemodificirane prirodne polimere ne bi trebalo obuhvatiti jer se oni prirodno pojavljuju u okolišu. Stoga bi definiciju polimera iz članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća43 trebalo prilagoditi te uvesti novu definiciju za potrebe ove Direktive. Plastika proizvedena od modificiranih prirodnih polimera ili plastika proizvedena od bioloških, fosilnih ili sintetičkih početnih tvari ne pojavljuje se prirodno te bi je stoga trebalo obuhvatiti ovom Direktivom. Prilagođenom definicijom plastike trebalo bi stoga obuhvatiti predmete od gume na osnovi polimera te plastiku na biološkoj osnovi i biorazgradivu plastiku neovisno o tome je li dobivena iz biomase i/ili će se biološki razgraditi tijekom vremena. Neki polimerni materijali ne mogu funkcionirati kao glavna strukturna komponenta konačnih materijala i proizvoda kao što su polimerni premazi, boje, tinte i ljepila. Ova Direktiva ne bi se trebala baviti tim materijalima te ih stoga ne bi trebalo obuhvatiti definicijom.

(8)  Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu mogu se proizvoditi od različitih vrsta plastike. Plastika se obično definira kao polimerni materijal kojemu se mogu dodati aditivi. Međutim, tom bi se definicijom obuhvatili i određeni prirodni polimeri. Nemodificirane prirodne polimere ne bi trebalo obuhvatiti jer se oni prirodno pojavljuju u okolišu. Stoga bi definiciju polimera iz članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća43 trebalo prilagoditi te uvesti novu definiciju za potrebe ove Direktive. Plastika proizvedena od modificiranih prirodnih polimera ili plastika proizvedena od bioloških, fosilnih ili sintetičkih početnih tvari ne pojavljuje se prirodno te bi je stoga trebalo obuhvatiti ovom Direktivom. Prilagođenom definicijom plastike trebalo bi stoga obuhvatiti predmete od gume na osnovi polimera te plastiku na biološkoj osnovi i biorazgradivu plastiku neovisno o tome je li dobivena iz biomase i/ili će se biološki razgraditi tijekom vremena. Neki polimerni materijali ne mogu funkcionirati kao glavna strukturna komponenta konačnih materijala i proizvoda kao što su polimerni premazi, obloge ili slojevi, boje, tinte i ljepila. Ova Direktiva ne bi se trebala baviti tim materijalima te ih stoga ne bi trebalo obuhvatiti definicijom.

_________________

_________________

43 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

43 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Za određene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i dalje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative te se očekuje da će se potrošnja većine takvih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu povećati. Kako bi se taj trend preokrenuo i promicala nastojanja za pronalazak održivijih rješenja, od država članica trebalo bi zahtijevati da poduzmu potrebne mjere kojima bi se postiglo znatno smanjenje potrošnje tih proizvoda, a da se pri tom ne dovedu u pitanje higijena ili zdravstvena ispravnost hrane, dobre higijenske prakse, dobre proizvođačke prakse, obavješćivanje potrošača ili zahtjevi u pogledu sljedivosti koji su utvrđeni u zakonodavstvu Unije o hrani44.

(11)  Za određene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i dalje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative te se očekuje da će se potrošnja većine takvih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu povećati. Kako bi se taj trend preokrenuo i promicala nastojanja za pronalazak održivijih rješenja, od država članica trebalo bi zahtijevati da poduzmu potrebne mjere kojima bi se postiglo znatno smanjenje potrošnje tih proizvoda, a da se pri tom ne dovedu u pitanje higijena ili zdravstvena ispravnost hrane, dobre higijenske prakse, dobre proizvođačke prakse, obavješćivanje potrošača ili zahtjevi u pogledu sljedivosti koji su utvrđeni u zakonodavstvu Unije o hrani44. Države članice za te bi mjere trebale postaviti najviši mogući cilj koji bi trebao biti proporcionalan ozbiljnosti rizika od nastanka otpada u moru koji predstavljaju razni proizvodi i upotrebe obuhvaćeni općim ciljem smanjenja.

_________________

_________________

44 Uredba (EZ) 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.–24.), Uredba (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.–54.), Uredba (EZ) br. 1935/2004 o materijalima koji dolaze u dodir s hranom i drugo relevantno zakonodavstvo o sigurnosti, higijeni i označivanju hrane (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.–17.).

44 Uredba (EZ) 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.–24.), Uredba (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.–54.), Uredba (EZ) br. 1935/2004 o materijalima koji dolaze u dodir s hranom i drugo relevantno zakonodavstvo o sigurnosti, higijeni i označivanju hrane (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.–17.).

Obrazloženje

Treba istaknuti da države članice de facto imaju slobodu odabira svojih mjera i da one moraju biti proporcionalne ozbiljnosti rizika od nastanka otpada u moru, dok bi najozbiljniji slučajevi trebali biti prioritetni.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za druge plastične proizvode za jednokratnu upotrebu na raspolaganju su odgovarajuće cjenovno pristupačne i održivije alternative. Kako bi se ograničio štetan utjecaj takvih proizvoda na okoliš, od država članica trebalo bi zahtijevati da zabrane njihovo stavljanje na tržište Unije. Time bi se promicala upotreba održivijih alternativa koje su na raspolaganju i primjena inovativnih rješenja u pogledu održivijih poslovnih modela, alternativa koje podrazumijevaju ponovnu upotrebu te zamjena materijala.

(12)  Za druge plastične proizvode za jednokratnu upotrebu na raspolaganju su odgovarajuće cjenovno pristupačne i održivije alternative. Kako bi se ograničio štetan utjecaj takvih proizvoda na okoliš, osobito na morski okoliš, od država članica trebalo bi zahtijevati da zabrane njihovo stavljanje na tržište Unije. Time bi se promicala upotreba održivijih alternativa koje su na raspolaganju i primjena inovativnih rješenja u pogledu održivijih poslovnih modela, alternativa koje podrazumijevaju ponovnu upotrebu te zamjena materijala. Potrebno je utvrditi posebne kriterije kako bi se utvrdilo ispunjavaju li takve alternative trenutačne zahtjeve za proizvodnju plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, jesu li u skladu sa zakonodavstvom EU-a o otpadu te jamči li se njima veća održivost.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Potrebno je donijeti jasnu definiciju biorazgradive plastike i plastike na biološkoj osnovi te usklađena pravila o biološkom sadržaju, biorazgradivosti (posebice biorazgradivosti u moru) i kompostiranju kako bi se razjasnile postojeće dvosmislenosti i nesporazumi u tom području.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Određeni plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu završe u okolišu zbog neprimjerenog odlaganja putem kanalizacije ili zbog drugog neprimjerenog ispuštanja u okoliš. Stoga bi plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji se često odlažu putem kanalizacije ili na neki drugi neprimjeren način trebali podlijegati zahtjevima u pogledu označivanja. Oznaka bi trebala sadržavati informacije za potrošače o primjerenim načinima odlaganja otpada i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati i/ili negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog neprimjerenog odlaganja otpada. Komisija bi trebala imati ovlasti za utvrđivanje usklađenog formata označivanja te bi pri tom trebala, prema potrebi, ispitati kakva je percepcija predloženog označivanja kod reprezentativnih skupina potrošača kako bi se osigurale njegova djelotvornost i jasnoća.

(14)  Određeni plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu završe u okolišu zbog neprimjerenog odlaganja putem kanalizacije ili zbog drugog neprimjerenog ispuštanja u okoliš. Stoga bi plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji se često odlažu putem kanalizacije ili na neki drugi neprimjeren način trebali podlijegati zahtjevima u pogledu označivanja. Oznaka bi trebala sadržavati informacije za potrošače o primjerenim načinima odlaganja otpada i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati i/ili negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog neprimjerenog odlaganja otpada. Komisija bi trebala imati ovlasti za utvrđivanje usklađenog formata označivanja te bi pri tom trebala, prema potrebi, ispitati kakva je percepcija predloženog označivanja kod reprezentativnih skupina potrošača kako bi se osigurale njegova djelotvornost i jasnoća. Kad je riječ o ribolovnom alatu, primjenjuju se zahtjevi za označivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1224/2009. Države članice nastoje provoditi dobrovoljne smjernice FAO-a za označivanje ribolovnog alata.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kad je riječ o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu za koje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti i sustave proširene odgovornosti proizvođača za pokriće troškova gospodarenja otpadom i čišćenja otpada te troškova mjera za povećanje svijesti radi sprečavanja nastanka i smanjenja količine takvog otpada.

(15)  Kad je riječ o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu za koje trenutno nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti i sustave proširene odgovornosti proizvođača za pokriće troškova gospodarenja otpadom i čišćenja otpada te troškova mjera za povećanje svijesti radi sprečavanja nastanka i smanjenja količine takvog otpada. Sustavi povratnih naknada i raspoloživa sredstva EFPR-a trebaju se upotrebljavati kao potpora inicijativama prikupljanja morskog otpada i mjere za pronalaženje i izvlačenje izgubljenog, odbačenog i ostavljenog ribolovnog alata.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Svaki dan u moru završi raznoliki otpad, bilo onaj koji potječe s kopna, bilo onaj koji se baci s brodova, a veoma značajan dio tog otpada čini plastični otpad (boce, vrećice itd.).

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

16.  Plastika koja potječe od ostavljenog, izgubljenog i odbačenog ribolovnog alata koji sadržava plastiku čini velik udio u morskom otpadu, što upućuje na to da postojeći pravni zahtjevi1 ne pružaju dovoljno poticaja za vraćanje takvog ribolovnog alata na obalu radi prikupljanja i obrade. Sustavom neizravnih naknada koji je predviđen pravom Unije o lučkim uređajima za prihvat isporuke otpada s brodova uklanja se poticaj za ispuštanje otpada s brodova u more te se osigurava pravo na isporuku otpada. Sustav bi međutim trebalo dopuniti dodatnim financijskim poticajima za ribare za vraćanje otpadnog ribolovnog alata na kopno kako bi izbjegli moguće povećanje neizravne naknade za otpad koju treba platiti. S obzirom na to da plastične komponente ribolovnog alata imaju visok potencijal za recikliranje, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti proširenu odgovornost proizvođača za ribolovni alat koji sadržava plastiku kako bi se olakšalo odvojeno prikupljanje otpadnog ribolovnog alata i financiralo dobro upravljanje takvim otpadnim ribolovnim alatom, a posebice njegovo recikliranje.

16.  Plastika koja potječe od ostavljenog, izgubljenog i odbačenog ribolovnog alata koji sadržava plastiku čini velik udio u morskom otpadu i u pasivno ulovljenom otpadu za vrijeme uobičajenog ribolova, što upućuje na to da postojeći pravni zahtjevi1 ne pružaju dovoljno poticaja za vraćanje takvog ribolovnog alata i tog pasivno ulovljenog otpada na obalu radi prikupljanja i obrade. U skladu s Uredbom (EU) br. 1224/2009, ako se izgubljeni ribolovni alat ne može pronaći i izvući, zapovjednik ribarskog plovila obavještava nadležno tijelo države članice zastave. Međutim Uredbom (EU) br. 1224/2009 ne prati se takav gubitak ribolovne opreme na dosljedan način, a provedba zahtjeva u pogledu izvješćivanja ostaje slaba. Stoga bi revizijom Uredbe o kontroli trebalo uspostaviti daljnje mjere kojima se jača kapacitet pronalaska i vraćanja izgubljene opreme i izvješćivanja, te bi države članice osobito trebale prikupljati i bilježiti podatke o izgubljenoj opremi i na godišnjoj ih osnovi prosljeđivati Komisiji. Nadalje, sustavom neizravnih naknada koji je predviđen pravom Unije o lučkim uređajima za prihvat isporuke otpada s brodova uklanja se poticaj za ispuštanje otpada s brodova u more te se osigurava pravo na isporuku otpada. Sustav bi međutim trebalo dopuniti dodatnim financijskim poticajima za ribare za vraćanje otpadnog ribolovnog alata i pasivno ulovljenog otpada na kopno, kao i izgubljene ili odbačene ribolovne opreme, kako bi izbjegli moguće povećanje neizravne naknade za otpad koju treba platiti. Isporuka pasivno ulovljenog otpada ne bi trebala podrazumijevati dodatne troškove za ribare. S obzirom na to da plastične komponente ribolovnog alata imaju visok potencijal za recikliranje, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti proširenu odgovornost proizvođača za ribolovni alat koji sadržava plastiku kako bi se olakšalo odvojeno prikupljanje otpadnog ribolovnog alata i financiralo dobro upravljanje takvim otpadnim ribolovnim alatom, a posebice njegovo recikliranje te napori za pronalaženje i izvlačenje izgubljenog, ostavljenog i odbačenog ribolovnog alata. Takvi bi sustavi trebali omogućiti prilagođene financijske doprinose za alat koji je dizajniran za ponovnu upotrebu i recikliranje, u skladu sa zahtjevima Direktive 2008/98/EZ te bi ih trebalo dopuniti ciljem prikupljanja za otpadni ribolovni alat. Uz takve inicijative države članice trebaju provoditi i aktivnosti promicanja razvoja ribolovnog alata upotrebom održivijih i ekološki prihvatljivijih materijala.

_________________

_________________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009, Direktiva 2000/59/EZ i Direktiva 2008/98/EZ.

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009, Direktiva 2000/59/EZ i Direktiva 2008/98/EZ.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a)  Iako sami ribari i obrtnici koji izrađuju ribolovni alat koji sadržava plastiku ne bi trebali biti obuhvaćeni proširenom odgovornošću proizvođača, trebalo bi kao alternativu razmotriti pružanje potpore uvođenju ribolovnog alata od održivog materijala koji ne sadržava plastiku.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se spriječilo bacanje otpada u okoliš i drugi neprimjereni oblici odlaganja otpada koji dovode do nastajanja morskog otpada koji sadržava plastiku, potrošače je potrebno pravilno informirati o najprimjerenijim načinima odlaganja otpada koji su na raspolaganju i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati, o najboljim praksama u pogledu odlaganja otpada i utjecajima na okoliš koji nastaju zbog loših praksi odlaganja otpada te o plastičnom sadržaju u određenim plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu i u ribolovnom alatu. Stoga bi se od država članica trebalo zahtijevati poduzimanje mjera za jačanje svijesti kojima se osigurava da se takve informacije pruže potrošačima. Te informacije ne bi smjele sadržavati promotivne poruke koje potiču na upotrebu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Države članice trebale bi biti u mogućnosti odabrati mjere koje su najprimjerenije s obzirom na obilježja proizvoda ili njegovu namjenu. Proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadržava plastiku trebali bi pokriti troškove mjera za jačanje svijesti u okviru svoje obveze proširene odgovornosti proizvođača.

(18)  Kako bi se spriječilo bacanje otpada u okoliš i drugi neprimjereni oblici odlaganja otpada koji dovode do nastajanja morskog otpada koji sadržava plastiku, potrošače je potrebno pravilno informirati o najprimjerenijim načinima odlaganja otpada koji su na raspolaganju i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati, o najboljim praksama u pogledu odlaganja otpada i utjecajima na okoliš koji nastaju zbog loših praksi odlaganja otpada te o plastičnom sadržaju u određenim plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu i u ribolovnom alatu, kao i o dostupnim alternativama koje se već nalaze na tržištu. Stoga bi se od država članica trebalo zahtijevati poduzimanje mjera za jačanje svijesti kojima se osigurava da se takve informacije pruže potrošačima. Te informacije ne bi smjele sadržavati promotivne poruke koje potiču na upotrebu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Države članice trebale bi biti u mogućnosti odabrati mjere koje su najprimjerenije s obzirom na obilježja proizvoda ili njegovu namjenu. Proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadržava plastiku trebali bi pokriti troškove mjera za jačanje svijesti u okviru svoje obveze proširene odgovornosti proizvođača.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  U skladu sa zakonodavstvom Unije, Komisija treba pružiti pomoć državama članicama u izradi strategija i planova za smanjenje odbacivanja ribolovnog alata u more, uključujući s pomoću bespovratnih sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Napori mogu podrazumijevati kampanje i programe za jačanje svijesti o utjecaju takvog otpada na morske ekosustave, istraživanje izvedivosti biorazgradivog ribolovnog alata i onog koji se može kompostirati, projekte za obrazovanje ribara i posebne javne programe za uklanjanje plastičnih i drugih predmeta iz morskog okoliša.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Direktivom 2008/98/EZ utvrđuju se opći minimalni zahtjevi za sustave proširene odgovornosti proizvođača. Te bi zahtjeve trebalo primjenjivati na sustave proširene odgovornosti proizvođača koji se uspostavljaju ovom Direktivom. Ovom se Direktivom međutim utvrđuju dodatni zahtjevi u pogledu proširene odgovornosti proizvođača, na primjer zahtjev da bi proizvođači određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu trebali pokriti troškove čišćenja otpada.

(19)  Direktivom 2008/98/EZ utvrđuju se opći minimalni zahtjevi za sustave proširene odgovornosti proizvođača. Te bi zahtjeve trebalo primjenjivati na sustave proširene odgovornosti proizvođača koji se uspostavljaju ovom Direktivom. Ovom se Direktivom međutim utvrđuju dodatni zahtjevi u pogledu proširene odgovornosti proizvođača, na primjer zahtjev da bi proizvođači određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu trebali pokriti troškove čišćenja otpada. Kad je riječ o ribolovnom alatu, države članice trebaju poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da se financijski doprinosi koje plaćaju proizvođači ribolovnog alata koji sadržava plastiku pri ispunjavanju obveza koje proizlaze iz odgovornosti proizvođača prilagođavaju, posebice uzimajući u obzir trajnost, mogućnost popravka, ponovne upotrebe i recikliranja takvog ribolovnog alata stavljenog na tržište.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Povećanje razine osviještenosti o otpadu nastalom od plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata te o njegovu značajnom utjecaju na okoliš treba se smatrati bitnim elementom strategije EU-a za plastiku jer će se tako potaknuti građane da pridonesu smanjenju plastičnog otpada. Države članice trebaju uvesti mjere za povećanje svijesti o tom problemu i financijskoj potpori dostupnoj za njegovo rješavanje te omogućiti razmjenu najboljih praksi između zajednica i mreža.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  U skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1, Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Direktive. Ta bi se evaluacija trebala temeljiti na iskustvu stečenom i podacima prikupljenima tijekom provedbe ove Direktive te podacima prikupljenima na temelju Direktive 2008/56/EZ ili Direktive 2008/98/EZ. Evaluacija bi trebala pružiti osnovu za procjenu mogućih daljnjih mjera i procjenu o tome treba li, na temelju rezultata praćenja morskog otpada u Uniji, preispitati Prilog u kojemu je naveden popis plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Pri evaluaciji bi isto tako trebalo razmotriti je li znanstveni i tehnički napredak koji je u međuvremenu ostvaren, uključujući razvoj biorazgradivih materijala i izradu kriterija ili norme za biorazgradivost plastike u morskom okolišu, kako je predviđeno europskom strategijom o plastici, takav da omogućuje utvrđivanje norme za biorazgradivost određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu u morskom okolišu. Ta bi norma uključivala normu za ispitivanje činjenice bi li se zbog fizičkog i biološkog raspadanja u morskom okolišu plastika u potpunosti razgradila u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu u dovoljno kratkom vremenu da ne bude štetna za morske organizme i da ne dođe do njezina nagomilavanja u okolišu. Ako to bude slučaj, plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji ispunjuju tu normu mogli bi biti izuzeti iz zabrane stavljanja na tržište. Iako je europskom strategijom za plastiku već predviđeno djelovanje u tom području, njome se isto tako priznaje da postoje problemi u pogledu određivanja regulatornog okvira za plastiku s biorazgradivim svojstvima zbog različitih uvjeta u morima.

(22)  U skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1, Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Direktive. Ta bi se evaluacija trebala temeljiti na iskustvu stečenom i podacima prikupljenima tijekom provedbe ove Direktive te podacima prikupljenima na temelju Direktive 2008/56/EZ ili Direktive 2008/98/EZ. Evaluacija bi trebala pružiti osnovu za procjenu mogućih daljnjih mjera i procjenu o tome treba li, na temelju rezultata praćenja morskog otpada u Uniji, preispitati Prilog u kojemu je naveden popis plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Pri evaluaciji bi isto tako trebalo razmotriti je li znanstveni i tehnički napredak koji je u međuvremenu ostvaren, uključujući razvoj biorazgradivih materijala i izradu kriterija ili norme za biorazgradivost plastike u morskom okolišu, kako je predviđeno europskom strategijom o plastici, takav da omogućuje utvrđivanje norme za biorazgradivost u morskom okolišu određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu ili ribolovnog alata koji sadržava plastiku. Ta bi norma uključivala normu za ispitivanje činjenice bi li se zbog fizičkog i biološkog raspadanja pri postojećim uvjetima u morskom okolišu plastika u potpunosti razgradila u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu u dovoljno kratkom vremenu da ne bude štetna za morske organizme i da ne dođe do njezina nagomilavanja u okolišu. Ako to bude slučaj, plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji ispunjuju tu normu mogli bi biti izuzeti iz zabrane stavljanja na tržište. Iako je europskom strategijom za plastiku već predviđeno djelovanje u tom području, njome se isto tako priznaje da postoje problemi u pogledu određivanja regulatornog okvira za plastiku s biorazgradivim svojstvima zbog različitih uvjeta u morima.

_________________

_________________

1 SL L 123, 12.5.2016, str. 1.

1 SL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  U skladu s pravom EU-a o otpadu, Komisija i države članice trebaju podupirati planove za prikupljanje otpada na moru uz sudjelovanje ribarskih plovila gdje je to moguće te osigurati prikladnost lučkih uređaja za prihvat i obradu takvog otpada, posebice recikliranjem. Isti poticaji koji se pruže za povrat ribolovnog alata trebali bi se primjenjivati i na vraćanje otpada koji je pasivno ulovljen, kao i na otpad koji je ulovljen u okviru inicijativa za prikupljanje otpada u moru. Zahtjevi za lučke uređaje trebaju biti razmjerni i ne smiju uzrokovati prekomjerno administrativno opterećenje za male luke bez osoblja ili za udaljene luke, osobito na udaljenom otocima.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj je ove Direktive spriječiti i smanjiti utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicati prelazak na kružno gospodarstvo s inovativnim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima te time pridonijeti i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Cilj je ove Direktive da se Unija uključi u rješavanje globalnog problema plastičnog morskog otpada sprečavanjem i smanjivanjem utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicanjem prelaska na kružno gospodarstvo s inovativnim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima, doprinoseći na taj način učinkovitijem i održivijem funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Obrazloženje

Cilj prijedloga trebao bi biti uočljiviji: udio Europske unije u stvaranju svjetskog morskog otpada relativno je malen jer se u njoj potroši oko 16 % svjetske plastike za jednokratnu upotrebu. Međutim, Unija može imati važnu ulogu u pronalasku rješenja i pokretanju virtuoznog kruga na način da bude primjer kojeg slijediti.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „ribolovni alat” znači svaki predmet ili komad opreme koji se upotrebljava u ribolovu i akvakulturi za traženje ili hvatanje morskih bioloških resursa ili koji pluta na površini mora i upotrebljava se za privlačenje i hvatanje takvih morskih bioloških resursa;

(3)  „ribolovni alat” znači svaki predmet ili komad opreme koji se upotrebljava u ribolovu i akvakulturi za traženje, hvatanje ili zadržavanje radi uzgoja morskih bioloških resursa ili koji pluta na površini mora i upotrebljava se za privlačenje, hvatanje ili zadržavanje takvih morskih bioloških resursa;

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „otpadni ribolovni alat” znači svaki ribolovni alat koji je obuhvaćen definicijom otpada iz Direktive 2008/98/EZ, uključujući sve zasebne komponente, tvari i materijale koji su bili dio takvog ribolovnog alata u trenutku njegova odbacivanja ili su bili pričvršćeni na njega;

(4)  „otpadni ribolovni alat” znači svaki ribolovni alat koji je obuhvaćen definicijom otpada iz Direktive 2008/98/EZ, uključujući sve zasebne komponente, tvari i materijale koji su bili dio takvog ribolovnog alata u trenutku njegova odbacivanja ili gubitka ili su bili pričvršćeni na njega;

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  „pasivno ulovljen otpad” znači otpad koji se nakuplja u mrežama tijekom ribolovnih operacija;

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „proizvođač” znači svaka fizička i pravna osoba koja, bez obzira na korištenu prodajnu tehniku, uključujući ugovore na daljinu u smislu Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011.50, stavlja na tržište plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadržava plastiku, osim osoba koje se bave ribolovnim aktivnostima kako su definirane u članku 4. stavku 28. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća51;

(10)  „proizvođač” znači svaka fizička i pravna osoba koja, bez obzira na korištenu prodajnu tehniku, uključujući ugovore na daljinu u smislu Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011.50, stavlja na tržište plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadržava plastiku, osim osoba koje se bave ribolovnim aktivnostima ili akvakulturom kako su definirane u članku 4. stavcima 25. i 28. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća51;

_________________

_________________

50 Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011., str. 64.–88.).

50 Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011., str. 64.–88.).

51 Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

51 Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da svaki plastični proizvod za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu D Priloga koji se stavlja na tržište bude označen vidljivom, čitljivom i neizbrisivom oznakom kojom se potrošače obavješćuje o jednom ili više sljedećih elemenata:

1.  Države članice osiguravaju da svaki plastični proizvod za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu D Priloga i ribolovni alat koji sadržava plastiku koji se stavljaju na tržište budu označeni vidljivom, čitljivom i neizbrisivom oznakom kojom se potrošače obavješćuje o svim sljedećim elementima:

(a)  primjerenim mogućnostima odlaganja proizvoda u otpad ili načinima odlaganja proizvoda u otpad koje treba izbjegavati;

(a)  primjerenim mogućnostima odlaganja proizvoda u otpad ili načinima odlaganja proizvoda u otpad koje treba izbjegavati;

(b)  negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog bacanja proizvoda u okoliš ili drugog neprimjerenog načina njihova odlaganja u otpad ili

(b)  negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog bacanja proizvoda u okoliš ili drugog neprimjerenog načina njihova odlaganja u otpad i

(c)  prisutnosti plastike u proizvodu.

(c)  prisutnosti plastike u proizvodu i, kad je to primjereno, dostupnosti alternativnih proizvoda sa sličnim operativnim svojstvima.

2.  Komisija do … [12 mjeseci prije krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive] donosi provedbeni akt kojim se utvrđuju specifikacije oznake iz stavka 1. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

2.  Komisija do … [12 mjeseci prije krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive] donosi provedbeni akt kojim se utvrđuju specifikacije oznake iz stavka 1. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

 

3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1. zahtjevi za označivanje doneseni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1224/2009. primjenjuju se na ribolovni alat.”

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju da za ribolovni alat koji sadržava plastiku i stavlja se na tržište Unije budu uspostavljeni sustavi proširene odgovornosti proizvođača u skladu s odredbama o proširenoj odgovornosti proizvođača iz Direktive 2008/98/EZ.

3.  Države članice osiguravaju da za ribolovni alat koji sadržava plastiku i stavlja se na tržište Unije budu uspostavljeni sustavi proširene odgovornosti proizvođača u skladu s odredbama o proširenoj odgovornosti proizvođača iz Direktive 2008/98/EZ. Države članice osiguravaju da se tim sustavima proširene odgovornosti proizvođača postiže poboljšana razina prikupljanja i recikliranja za ribolovni alat. Kako bi to zajamčile, države članice unutar sustava traže, između ostalog:

 

(a)  uključivanje programa nadzora, praćenja i izvješćivanja;

 

(b)  obuhvaćanje aktivnosti pronalaženja i izvlačenja.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Države članice mogu također uspostaviti programe povratnih naknada kako bi se potaknulo vraćanje starog ili nestabilnog ribolovnog alata, modulirane na takav način da se vodi računa o riziku od nenamjernog gubitka ribolovnog alata ili njegovih dijelova.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se financijski doprinosi koje plaćaju proizvođači ribolovnog alata koji sadržava plastiku pri ispunjavanju obveza koje proizlaze iz odgovornosti proizvođača prilagođavaju, posebice uzimajući u obzir trajnost, mogućnost popravka, ponovne upotrebe i recikliranja ribolovnog alata koji proizvođači stavljaju na tržište.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3c.  Države članice također uvode dodatne financijske poticaje za ribare koji na kopno donesu otpadni ribolovni alat i drugi plastični otpad koji prikupe na moru. Države članice u najvećoj mogućoj mjeri uklanjaju sva nepotrebna pravna i financijska birokratska opterećenja i prepreke za ribare u prikupljanju otpadnog ribolovnog alata i plastičnog otpada te njihovu donošenju na kopno.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  potaknuti uspostavljanje posebnog javnog programa za uklanjanje plastike i drugih predmeta s morskog dna;

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  uspostaviti sustav obvezne digitalne prijave gubitka alata na moru za pojedinačna ribarska plovila na području cijelog EU-a kako bi se olakšalo njegovo pronalaženje i izvlačenje.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Sustavi poticaja

 

1.  Države članice u operativne programe koji se financiraju iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) uključuju financijsku potporu za oblikovanje akcijskog plana u suradnji s organizacijama proizvođača, udrugama brodovlasnika, javnim subjektima, organizacijama za očuvanje okoliša i cijelim predmetnim sektorom. U tom se kontekstu uključuju mjere pronalaženja i izvlačenja otpada i ribolovnog alata kako bi se poboljšala infrastruktura za gospodarenje otpadom i procesi gospodarenja otpadom na brodovima i u lukama.

 

2.  Države članice uspostavljaju sustav deponiranja, povrata i vraćanja ribarskih mreža, koji se uključuje u akcijski plan oblikovan u skladu sa stavkom 1.

 

3.  Države članice u lukama uspostavljaju sustav kontrole i registracije ribarskih mreža, koji se uključuje u akcijski plan oblikovan u skladu sa stavkom 1.

 

4.  Države članice uspostavljaju mehanizme za podržavanje istraživanja i razvoja za proizvodnju mreža koje je lakše slijediti i koje manje onečišćuju okoliš u obliku poticaja za proizvođače ribolovnog alata. To uključuje ulaganja u razvoj novih materijala s manjim učinkom na okoliš.

Obrazloženje

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 16., potrebni su poticaji za operatore kako bi se poticala kultura zaštite morskog okoliša radi postupnog smanjivanja količine otpada u moru i iskorjenjivanja gubitka mreža u moru.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 9.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.b

 

Pasivno ulovljen otpad

 

1.  Države članice donose razmjerne nacionalne planove kako bi zajamčile da su sve luke u koje ribarska plovila mogu pristati, osim malih luka bez osoblja i udaljenih luka, osobito na udaljenim otocima, u stanju osigurati prikupljanje i naknadnu obradu pasivno ulovljenog otpada tijekom redovnih ribolovnih aktivnosti kako bi se potaknulo odvojeno prikupljanje, ponovna upotreba i recikliranje takvog otpada.

 

2.  Takvi se planovi izrađuju u skladu sa smjernicama utvrđenima u Preporuci OSPAR-a 2016/01 o smanjenju morskog otpada provedbom inicijativa kojima se ribare potiče na prikupljanje otpada u moru.

 

3.  Osim sredstava iz EFPR-a, države članice mogu uspostaviti i održavati nacionalne fondove kojima se podupire prikupljanje otpada koji su ribarska plovila pasivno ulovila. Fondovi se mogu upotrebljavati kako bi se osiguralo funkcioniranje inicijativa kojima se ribare potiče na prikupljanje otpada, uključujući osiguravanje posebnih uređaja u kojima skladištiti otpad na plovilu, praćenje pasivno ulovljenog otpada, obrazovanje i promicanje dobrovoljnog sudjelovanja u inicijativi, pokrivanje troškova obrade otpada i troškova za osoblje koje je potrebno za funkcioniranje tih programa.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju mjere za obavješćivanje potrošača plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu G Priloga i ribolovnog alata koji sadržava plastiku o sljedećem:

Države članice poduzimaju mjere za obavješćivanje svih relevantnih aktera, osobito potrošača, sektora ribarstva i ribarske zajednice, povezanih s plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu G Priloga i ribolovnim alatom koji sadržava plastiku o sljedećem:

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  dostupnim sustavima za ponovnu upotrebu i mogućnostima gospodarenja otpadom za te proizvode i ribolovni alat koji sadržava plastiku, kao i o najboljim praksama dobroga gospodarenja otpadom koje se provode u skladu s člankom 13. Direktive 2008/98/EZ;

(a)  dostupnosti alternativa koje se mogu ponovno upotrijebiti, sustava za ponovnu upotrebu i mogućnosti gospodarenja otpadom za te proizvode i ribolovni alat koji sadržava plastiku, kao i o najboljim praksama dobroga gospodarenja otpadom koje se provode u skladu s člankom 13. Direktive 2008/98/EZ;

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  potiču se programi za jačanje svijesti o učinku mikroplastičnog i plastičnog otpada na morski okoliš i za sprečavanje njihova dolaska u more.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice jamče da su smjernice dostupne svim relevantnim akterima, osobito onima u sektoru ribarstva, kako bi mogli poduzeti potrebne mjere za smanjenje količine otpada nastalog od ribolovnog alata koji sadržava plastiku.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 13. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije o praćenju provedbe

Informacije o praćenju provedbe i obvezama izvješćivanja

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  procjene količine morskog otpada koji potječe iz proizvoda koji su obuhvaćeni ovom Direktivom u svrhu praćenja učinaka poduzetih mjera;

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Za svaku kalendarsku godinu države članice dostavljaju Komisiji podatke o ribolovnom alatu koji sadržava plastiku koji je stavljen na tržište te o prikupljenom i obrađenom otpadnom ribolovnom alatu. Podaci se dostavljaju u formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 4.

 

Prvo razdoblje izvješćivanja započinje u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon donošenja provedbenog akta kojim se utvrđuje format za izvješćivanje u skladu s odredbama stavka 4.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju formati skupa podataka, informacija i podataka iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

4.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju formati skupa podataka, informacija i podataka iz stavaka 1 i 3.a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  je li se razina recikliranja ribolovnog alata dovoljno poboljšala i je li potrebno postavljanje kvantitativnih ciljeva za jamčenje dovoljnog napretka u budućnosti

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  je li izvedivo utvrđivanje obvezujućih količinskih ciljnih vrijednosti Unije za recikliranje ribolovnog alata koji sadržava plastiku;

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  je li ostvaren dovoljan znanstveni i tehnički napredak te jesu li izrađeni kriteriji ili norma za biorazgradivost u morskom okolišu koji bi se primjenjivali na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu u okviru područja primjene ove Direktive te jesu li razvijeni njihovi zamjenski proizvodi za jednokratnu upotrebu, kako bi se moglo odrediti koji proizvodi više ne trebaju podlijegati ograničenjima za stavljanje na tržište, prema potrebi.

(c)  je li ostvaren dovoljan znanstveni i tehnički napredak te jesu li izrađeni kriteriji ili norma za biorazgradivost u morskom okolišu koji bi se primjenjivali na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu ili na ribolovni alat koji sadržava plastiku u okviru područja primjene ove Direktive te jesu li razvijeni njihovi zamjenski proizvodi, kako bi se moglo odrediti koji proizvodi više ne trebaju podlijegati ograničenjima za stavljanje na tržište, prema potrebi.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

Referentni dokumenti

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Renata Briano

14.6.2018

Razmatranje u odboru

20.6.2018

29.8.2018

 

 

Datum usvajanja

24.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, John Flack, Francisco José Millán Mon, Nils Torvalds

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Howarth

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Norbert Erdős, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ole Christensen, John Howarth, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

0

-

 

 

3

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

Referentni dokumenti

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Datum podnošenja EP-u

28.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

5.7.2018

ITRE

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

PECH

11.6.2018

 

JURI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

24.9.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Frédérique Ries

7.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.8.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

51

10

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Peter Jahr, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Kati Piri

Datum podnošenja

11.10.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl‑Heinz Florenz, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

-

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, György Hölvényi, Giovanni La Via, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Renate Sommer

S&D

Nicola Caputo

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Julia Reid

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 22. listopada 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti