Procedūra : 2018/0172(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0317/2018

Pateikti tekstai :

A8-0317/2018

Debatai :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Balsavimas :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 27/03/2019 - 18.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1801kWORD 280k
11.10.2018
PE 623.714v02-00 A8-0317/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo

(COM(2018) 0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjai: Frédérique Ries

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. SUBJEKTŲ AR ASMENŲ, IŠ KURIŲ PRANEŠĖJA SULAUKĖ PAGALBOS, SĄRAŠAS
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo

(COM(2018) 0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018) 0340),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0218/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto ir Žuvininkystės komiteto nuomones (A8-0317/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  dėl didelio plastiko funkcionalumo ir gana mažos kainos jis vis labiau paplinta kasdieniame gyvenime. Jo vis daugiau naudojant trumpaamžiams gaminiams, kurie nėra pritaikyti naudoti pakartotinai ar ekonomiškai efektyviai perdirbti, susiję gamybos ir vartojimo modeliai tapo vis labiau neveiksmingi ir linijiniai. Todėl, įgyvendindama ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą32, Komisija Europinėje plastikų strategijoje33 padarė išvadą, jog norint užtikrinti iš tikrųjų žiedinį plastikų gyvavimo ciklą būtina spręsti plastiko atliekų gausėjimo ir jų patekimo į mūsų aplinką, visų pirma į jūros aplinką, problemą;

(1)  dėl didelio plastiko funkcionalumo ir gana mažos kainos jis vis labiau paplinta kasdieniame gyvenime. Plastiko gamyba smarkiai padidėjo visame pasaulyje, ir 2017 m. ji siekė 348 mln. tonų. Tokios gamybos Europos dalis sudarė 18,5 proc. (64,4 mln. tonų – 3,4 proc. didesnė, palyginti su praėjusiais metais). Jo vis daugiau naudojant trumpaamžiams gaminiams, kurie nėra pritaikyti naudoti pakartotinai ar ekonomiškai efektyviai perdirbti, susiję gamybos ir vartojimo modeliai tapo vis labiau neveiksmingi ir linijiniai. Todėl, įgyvendindama ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą32, Komisija Europinėje plastikų strategijoje33 padarė išvadą, jog norint užtikrinti iš tikrųjų žiedinį plastikų gyvavimo ciklą ir sumažinti bendrą plastiko kiekį aplinkoje būtina spręsti plastiko atliekų gausėjimo ir jų patekimo į mūsų aplinką, visų pirma į jūros aplinką, problemą; Europinė plastikų strategija yra nedidelis žingsnis kuriant žiedinę ekonomiką, grindžiamą visų plastiko gaminių kiekio mažinimu, jų pakartotiniu naudojimu ir antriniu perdirbimu;

__________________

__________________

32 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015) 0614 final).

32 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015) 0614 final).

33 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018) 28 final).

33 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018) 28 final).

Pagrindimas

Nors tai – pasaulinė problema, Europos Sąjunga turi prisiimti atsakomybę ir tapti tarptautine kovos su į jūrą išmestomis šiukšlėmis lydere.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  plastikas yra naudingas ekonomikai ir yra plačiai naudojamas daugelyje sektorių. Visų pirma plastikas naudojamas pakavimo (40 proc.) ir statybos sektoriuje (20 proc.). Plastiko naudojimas taip pat svarbus automobilių, elektros ir elektroninės įrangos, maisto pramonės ir žemės ūkio sektoriuose. Vis dėlto dėl didelio tam tikrų plastikinių gaminių neigiamo poveikio aplinkai, sveikatai ir ekonomikai reikia sukurti teisinę sistemą, kuria būtų veiksmingai mažinamas šis didelis neigiamas poveikis, be kita ko, apribojant tam tikrų vienkartinių gaminių, kurių labiau „žiediškumo“ reikalavimus atitinkančios alternatyvos yra prieinamos, pateikimą rinkai;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  žiediniai metodai, kuriuos taikant pirmenybė teikiama pakartotinai naudoti tinkamiems gaminiams ir pakartotinio naudojimo sistemoms, suteiks galimybę sumažinti atliekų susidarymą, o tokia prevencija yra aukščiausia atliekų hierarchijos, įtvirtintos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB34 4 straipsnyje, pakopa. Šie metodai taip pat atitinka 12-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą35 – užtikrinti tvaraus vartojimo ir gamybos modelius;

(2)  šioje direktyvoje nustatytomis priemonėmis turėtų būti toliau visapusiškai diegiami žiediniai metodai, kuriuos taikant pirmenybė teikiama saugiems, netoksiškiems pakartotinai naudoti tinkamiems gaminiams, kuriuose nėra jokių pavojingų medžiagų, ir pakartotinio naudojimo sistemoms, o ne vienkartiniams gaminiams. Visomis priemonėmis pirmiausia turėtų būti siekiama sumažinti atliekų susidarymą ir skatinti atliekų susidarymo prevenciją, nes tokia prevencija yra aukščiausia atliekų hierarchijos, įtvirtintos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB34 4 straipsnyje, pakopa. Kadangi bet koks vienkartinis gaminys gali turėti neigiamo poveikio klimatui ar aplinkai dėl jo trumpo gyvavimo ciklo, pirmenybę reiki teikti prevencijai ir gaminių pakartotiniam naudojimui, nes taip gali būti sutaupytas didelis CO2 ir vertingų žaliavų kiekis. Ši direktyva padės pasiekti 12-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą35 – užtikrinti tvaraus vartojimo ir gamybos modelius;

__________________

__________________

34 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

34 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

35 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

35 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  jūrų tarša šiukšlėmis yra tarpvalstybinio pobūdžio ir pripažįstama kaip visuotinė problema. jūrų tarša šiukšlėmis yra tarpvalstybinio pobūdžio ir pripažįstama kaip visuotinė problema. Jūros taršos šiukšlėmis mažinimas yra vienas svarbiausių veiksmų siekiant įgyvendinti 14-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius siekiant darnaus vystymosi36; Sąjunga privalo atlikti savo vaidmenį kovojant su jūrų tarša šiukšlėmis ir rodyti pavyzdį pasauliui. Todėl Sąjunga dirba su savo partneriais daugelyje tarptautinių forumų, tokių kaip Didysis dvidešimtukas, Didysis septynetas ir Jungtinės Tautos, siekdama suderintų veiksmų. Ši iniciatyva yra Sąjungos pastangų šioje srityje dalis;

(3)  jūrų tarša šiukšlėmis yra tarpvalstybinio pobūdžio ir pripažįstama kaip visuotinė problema. Vis daugiau atliekų patenka į pasaulio vandenynus ir daro neigiamą poveikį ekosistemų būklei ir žudo gyvūnus. Jūros taršos šiukšlėmis mažinimas yra vienas svarbiausių veiksmų siekiant įgyvendinti 14-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius siekiant darnaus vystymosi36; Sąjunga privalo atlikti savo vaidmenį kovojant su jūrų tarša šiukšlėmis, užkertant kelią šiukšlių šiukšlių atsiradimui, taip pat veiksmingiau valdant jūrų taršą šiukšlėmis, ir rodyti pavyzdį pasauliui. Todėl Sąjunga dirba su savo partneriais daugelyje tarptautinių forumų, tokių kaip Didysis dvidešimtukas, Didysis septynetas ir Jungtinės Tautos, siekdama suderintų veiksmų. Ši iniciatyva yra Sąjungos pastangų šioje srityje dalis;

_________________

_________________

36 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

36 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Sąjungoje 80–85 proc. į jūrą patenkančių šiukšlių, skaičiuojant paplūdimiuose randamus šiukšlių vienetus, sudaro plastikiniai gaminiai, iš kurių 50 proc. yra vienkartiniai plastikiniai gaminiai, o 27 proc. su žvejyba susiję gaminiai. Vienkartiniams plastikiniams gaminiams priskiriamos įvairios dažnai naudojamos paklausios vartojimo prekės, kurios išmetamos vieną kartą jas panaudojus pagal paskirtį, yra retai perdirbamos ir lengvai tampa šiukšlėmis. Didelė rinkai pateiktų žvejybos įrankių dalis nesurenkama ir neapdorojama. Todėl vienkartiniai plastikiniai gaminiai ir žvejybos įrankiai, kurių sudėtyje yra plastiko, yra rimta problema jūrų taršos šiukšlėmis atžvilgiu ir kelia didelę grėsmę jūrų ekosistemoms, biologinei įvairovei ir galbūt žmonių sveikatai, taip pat daro žalą tokiai veiklai kaip turizmas, žvejyba ir laivyba;

(5)  Sąjungoje 80–85 proc. į jūrą patenkančių šiukšlių, skaičiuojant paplūdimiuose randamus šiukšlių vienetus, sudaro plastikiniai gaminiai, iš kurių 50 proc. yra vienkartiniai plastikiniai gaminiai, o 27 proc. – su žvejyba susiję gaminiai. Vienkartiniams plastikiniams gaminiams priskiriamos įvairios dažnai naudojamos paklausios vartojimo prekės, kurios išmetamos vieną kartą jas panaudojus pagal paskirtį, yra retai perdirbamos ir lengvai tampa šiukšlėmis. Didelė rinkai pateiktų žvejybos ir akvakultūros įrankių dalis nesurenkama ir neapdorojama. Todėl vienkartiniai plastikiniai gaminiai ir žvejybos bei akvakultūros įrankiai, pvz., vazonai, gaudyklės, plūdės ir plūdurai, tinklai, virvės, lynai, laidai ir linijos, kurių sudėtyje yra plastiko, yra rimta problema jūrų taršos šiukšlėmis atžvilgiu ir kelia didelę grėsmę jūrų ekosistemoms, biologinei įvairovei ir žmonių ir gyvūnų sveikatai, taip pat daro žalą tokiai veiklai kaip turizmas, žvejyba ir laivyba;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  2018 m. birželio 25 d. posėdyje Taryba priėmė išvadas dėl „ES žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimo“, kuriomis aiškiai remiami Europos ir pasauliniu lygmeniu vykdomi veiksmai, kuriais siekiama apriboti sąmoningai į gaminius dedamų mikroplastikų naudojimą, taip pat aerobiškai skaidaus plastiko naudojimą Sąjungoje, ir Plastikų strategijoje numatyti veiksmai, susiję su mikroplastikų naudojimo tekstilėje ir automobilių padangose ir ikigamybinių granulių nutekėjimo mažinimu. Sąjunga jau imasi veiksmų, nes vyksta REACH procesas, kuriame Komisija paprašė Europos cheminių medžiagų agentūros parengti XV priedo apribojimo dokumentų rinkinį dėl sąmoningai į bet kurios rūšies vartojimo ar profesionalios paskirties gaminius dedamų mikroplastiko dalelių naudojimo;

Pagrindimas

Kadangi daugelis valstybių narių jau priėmė teisės aktus šioje srityje, svarbu, kad ES imtųsi veiksmų, pagrįstų ECHA vertinimu, ir iki 2020 m. parengtų apribojimą dėl sąmoningai į bet kurios rūšies vartojimo ar profesionalios paskirties gaminius dedamų mikroplastiko dalelių naudojimo.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  Sąjunga turėtų priimti išsamų požiūrį į mikroplastiko problemą ir turėtų skatinti visus gamintojus griežtai riboti mikroplastiko naudojimą savo gaminiuose, ypatingą dėmesį skiriant tekstilės ir padangų gamintojams, nes sintetiniai drabužiai ir padangos sudaro 63 proc. mikroplastiko, kuris tiesiogiai atsiduria vandens aplinkoje;

Pagrindimas

Nors mikroplastikas (t. y. mažesnės kaip 5 mm dydžio plastiko dalys) neįtrauktas į taikymo sritį ir jam skirti specialūs Plastikų strategijos veiksmai, svarbu nurodyti, kad Europos Sąjunga turėtų taikyti išsamų požiūrį į šią problemą, atsižvelgiant į jūrą išmestų plastiko šiukšlių poveikį aplinkai, jūrų gyvūnijai ir žmogaus sveikatai.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  galiojantys teisės aktai40 ir politinės priemonės teikia tam tikrų reguliavimo galimybių jūros taršos šiukšlėmis problemai spręsti. Visų pirma, plastiko atliekoms taikomos bendros Sąjungos atliekų tvarkymo priemonės ir tikslai, pvz., plastikinių pakuočių perdirbimo tikslas41, ir neseniai pagal Plastikų strategiją42 nustatyti tikslai, kuriais siekiama užtikrinti, kad iki 2030 m. visos plastikinės pakuotės būtų tinkamos perdirbti. Tačiau tų teisės aktų poveikis jūros taršai šiukšlėmis nėra pakankamas, taip pat skiriasi nacionalinių priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią jūros taršai šiukšlėmis ir ją mažinti, apimtis ir užmojo lygis. Be to, kai kurios iš tų priemonių, visų pirma prekybos vienkartiniais plastikiniais gaminiais apribojimai, gali sudaryti kliūčių prekiauti ir iškraipyti konkurenciją Sąjungoje;

(6)  vykdant (jūrų) taršos šiukšlėmis prevenciją ir toliau būtina tinkamai tvarkyti atliekas. Galiojantys teisės aktai40 ir politinės priemonės teikia tam tikrų reguliavimo galimybių jūros taršos šiukšlėmis problemai spręsti. Visų pirma, plastiko atliekoms taikomos bendros Sąjungos atliekų tvarkymo priemonės ir tikslai, pvz., plastikinių pakuočių perdirbimo tikslas41, ir neseniai pagal Plastikų strategiją42 nustatyti tikslai, kuriais siekiama užtikrinti, kad iki 2030 m. visos plastikinės pakuotės būtų tinkamos perdirbti. Tačiau tų teisės aktų poveikis jūros taršai šiukšlėmis nėra pakankamas, taip pat skiriasi nacionalinių priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią jūros taršai šiukšlėmis ir ją mažinti, apimtis ir užmojo lygis. Be to, kai kurios iš tų priemonių, visų pirma prekybos vienkartiniais plastikiniais gaminiais apribojimai, gali sudaryti kliūčių prekiauti ir iškraipyti konkurenciją Sąjungoje;

__________________

__________________

40 Direktyva 2008/98/EB, Direktyva 2000/59/EB, Direktyva 2000/60/EB, Direktyva 2008/56/EB ir 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

40 Direktyva 2008/98/EB, Direktyva 2000/59/EB, Direktyva 2000/60/EB, Direktyva 2008/56/EB ir 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

41 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakavimo atliekų, (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).

41 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakavimo atliekų, (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).

42 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018) 28 final).

42 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018) 28 final).

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad šiukšlių susidarymo prevencija prasideda nuo tinkamo atliekų tvarkymo.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas pakuočių gamybos sektoriuje yra vienas iš pagrindinių veiksnių skatinant tvaresnę vertės grandinę. Tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, būtina stiprinti atitinkamus finansavimo mechanizmus pagal Europos MTTP programavimo priemones, tokias kaip ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos (t. y. programa „Horizontas 2020“), turint omenyje būsimą Strateginę plastikų mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę;

Pagrindimas

Atitinkamos paramos teikimas ir išteklių skyrimas moksliniams tyrimams ir inovacijoms pakuočių gamybos sektoriuje yra būtinas žingsnis siekiant Plastikų strategijos tikslų.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant sutelkti pastangas ten, kur jų labiausiai reikia, ši direktyva turėtų būti taikoma tik dažniausiai randamiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie, kaip nustatyta, sudaro 86 proc. Sąjungos paplūdimiuose randamų vienkartinių plastikinių gaminių, skaičiuojant vienetais;

(7)  siekiant sutelkti pastangas ten, kur jų labiausiai reikia, ši direktyva turėtų būti taikoma tik dažniausiai randamiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams ir žvejybos įrankiams. Manoma, kad vienkartiniai plastikiniai gaminiai, kuriems taikomos šios direktyvos priemonės, sudaro 86 proc. Sąjungos paplūdimiuose randamų vienkartinių plastikinių gaminių, skaičiuojant vienetais;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  ši direktyva nedaro poveikio Direktyvos 94/62/EB nuostatoms dėl vienkartinių plastikinių gaminių, laikomų pakavimo gaminiais, kaip apibrėžta Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnio 1 dalyje;

Pagrindimas

Reikia paaiškinimo dėl vienkartinių plastikinių pakuočių, kurioms taikoma Direktyva 94/62/EB.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  Komisijos peržiūros ataskaitoje turėtų būti nurodyta, ar taikymo sritis gali būti išplėsta, įtraukiant į ją visus vienkartinius gaminius;

Pagrindimas

Atliekant peržiūrą turėtų būti apsvarstyta galimybė nustatyti aiškų ir nuoseklų požiūrį į vienkartinius gaminius, kuriuo būtų atsižvelgiama į gyvavimo ciklo principus.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c)   sausumos tarša ir dirvožemio tarša, kurią sukelia didesni plastikiniai objektai, ir susidarantys biologiškai neskaidūs fragmentai ir mikroplastikai, gali būti reikšmingi vietos ar regioniniu lygmenimis; Vietos mastu jie gali būti labai reikšmingi dėl intensyvaus plastiko naudojimo žemės ūkyje. Siekiant sumažinti plastiko atliekų poveikį aplinkai ir žmonių bei gyvūnų sveikatai, reikėtų nuodugniai ištirti plastiko taršą iš žemės ūkio paskirties žemės;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  plastikiniai gaminiai turėtų būti gaminami atsižvelgiant į visą jų gyvavimo laikotarpį. Vykdant plastikinių gaminių ekologinį projektavimą turėtų būti visada atsižvelgiama į gamybos etapą, gaminio antrinio perdirbimo ir pakartotinio naudojimo galimybes. Jei tikslinga, gamintojai turėtų būti skatinami naudoti vieninius ar suderinamus polimerus savo gaminiams gaminti, kad būtų paprasčiau rūšiuoti ir padidinti antrinio perdirbimo galimybes, visų pirma plastiko pakuočių atveju.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) siekiant aiškiai apibrėžti šios direktyvos taikymo sritį, reikėtų apibrėžti terminą „vienkartinis plastikinis gaminys“. Į apibrėžtį neturėtų būti įtraukti gaminiai, kurie yra sumanyti, suprojektuoti ir pateikti rinkai taip, kad per jų gyvavimo ciklą juos būtų galima tam pačiam tikslui, kuriam jie buvo sukurti, panaudoti daugelį kartų ar ciklų juos vėl užpildant;

(9)  siekiant aiškiai apibrėžti šios direktyvos taikymo sritį, reikėtų apibrėžti terminą „vienkartinis plastikinis gaminys“. Į apibrėžtį turėtų būti įtraukti vienkartiniai gaminiai, kurie yra iš dalies arba visiškai pagaminti iš plastiko ir sumanyti, suprojektuoti ar pateikti rinkai taip, kad juos būtų galima panaudoti tik kartą, kad juos būtų galima tik kartą trumpai panaudoti prieš išmetant, ir į ją neturėtų būti įtraukti gaminiai, kurie yra sumanyti, suprojektuoti ir pateikti rinkai taip, kad per jų gyvavimo ciklą juos vėl užpildant ar panaudojant dar kartą būtų galima tam pačiam tikslui, kuriam jie buvo sukurti, panaudoti daugelį kartų ar ciklų;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  kuo ilgiau išsaugant gaminio ir medžiagų vertę ir pagaminant mažiau atliekų, Sąjungos ekonomika gali tapti konkurencingesnė ir atsparesnė, o brangių išteklių poreikis ir poveikis aplinkai gali sumažėti;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  vienkartiniams plastikiniams gaminiams turėtų būti taikoma viena arba keletas priemonių, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, kaip antai tinkamų tvaresnių pakaitalų prieinamumas, galimybės keisti vartojimo modelius ir tai, kiek jiems jau taikomi kiti galiojantys Sąjungos teisės aktai;

(10)  vienkartiniams plastikiniams gaminiams turėtų būti taikoma viena arba keletas priemonių, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, kaip antai tinkamų tvaresnių pakaitalų prieinamumas, atsižvelgiant į gyvavimo ciklo principus, galimybės keisti vartojimo modelius ir tai, kiek jiems jau taikomi kiti galiojantys Sąjungos teisės aktai;

Pagrindimas

Svarbu, kad, atsižvelgiant į gyvavimo ciklo principus, šiomis priemonėmis būtų gerinami bendri aplinkos srities rezultatai.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių, tinkami tvaresni pakaitalai dar nėra lengvai prieinami ir manoma, kad daugumos vienkartinių plastikinių gaminių naudojimas augs. Siekiant pakeisti šią tendenciją ir skatinti pastangas ieškoti tvaresnių sprendimų, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių, kad smarkiai sumažintų tokių gaminių naudojimą nepažeisdamos ES su maistu susijusiuose teisės aktuose44 nustatytų maisto higienos ir maisto saugos reikalavimų, geros higienos praktikos, geros gamybos praktikos ar atsekamumo reikalavimų;

(11)  tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių, tinkami tvaresni pakaitalai dar nėra lengvai prieinami ir manoma, kad daugumos vienkartinių plastikinių gaminių naudojimas augs. Siekiant pakeisti šią tendenciją ir skatinti pastangas ieškoti saugių ir tvarių sprendimų, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių, kad plačiai ir tvariai sumažintų tokių gaminių naudojimą, kaip kad yra mažinamas plastikinių maišelių naudojimas pagal Direktyvą 94/62/EB, iš dalies keičiamą Europos Parlamento ir tarybos direktyva (ES) 2015/72043a, nedarydamos poveikio Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio taikymui ir nepažeisdamos ES su maistu susijusiuose teisės aktuose44 nustatytų maisto higienos ir maisto saugos reikalavimų, geros higienos praktikos, geros gamybos praktikos ar atsekamumo reikalavimų. Šios priemonės turėtų būti taikomos maisto produktų tarai, atitinkančiai visus šiuos kriterijus: atitinkamas maisto produktas skirtas nedelsiant suvartoti, jo nebereikia paruošti ir jis skirtas vartoti iš talpyklos. Valstybės narės šiomis priemonėmis turėtų siekti kuo didesnių užmojų, kurie turėtų būti proporcingi įvairių gaminių ir jų naudojimo keliamų šiukšlinimo pavojų dydžiui; Valstybės narės turėtų priimti nacionalinius tikslus, kad galėtų kiekybiškai įvertinti priemonių, kurių buvo imtasi, poveikį siekiant plačiai ir tvariai sumažinti vienkartinių plastikinių gaminių naudojimą. Valstybės narės turėtų skatinti naudoti gaminius, kuriuos tinka naudoti daug kartų ir kurie, tapę atliekomis, yra tinkami būti paruošti pakartotinai naudoti ir perdirbti, nepažeidžiant laisvo prekių judėjimo vidaus rinkoje principo. Tomis priemonėmis turėtų būti atsižvelgiama į gaminių poveikį visą jų gyvavimo ciklą, įskaitant patekimą į jūrų aplinką, ir jomis turėtų būti laikomasi atliekų hierarchijos.

___________________

___________________

 

43a 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/720, kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB, (OL L 115, 2015 6 25, p. 11).

44 Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus (OL L 31, 2002 2 1, p. 1-24), Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1-54), Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu ir kiti atitinkami teisės aktai, susiję su maisto sauga, higiena ir ženklinimu (OL L 338, 2004 11 13, p. 4–17).

44 Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus (OL L 31, 2002 2 1, p. 1-24), Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1-54), Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu ir kiti atitinkami teisės aktai, susiję su maisto sauga, higiena ir ženklinimu (OL L 338, 2004 11 13, p. 4–17).

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  tabako gaminių filtrai užima antrą vietą pagal vienkartinių plastikinių gaminių taršą. Nors, regis, didėja augalinės kilmės tabako gaminiams skirtų celiuliozės filtrų rinkos dalis, prieinamų alternatyvų priimtinumas nėra aiškus. Be to, negalima neatsižvelgti į tabako gaminių su filtrais didžiulį poveikį aplinkai, nes tie filtrai gali pasidalyti į mažesnes plastiko dalis. Panaudotų tabako filtrų sudėtyje taip pat yra įvairių cheminių produktų, kurie kenkia aplinkai ir iš kurių ne mažiau kaip 50 yra žinomi kancerogenai, taip pat sunkieji metalai, kurie gali išsiskirti iš filtro ir daryti žalą aplinkinei žemės, oro ir jūros aplinkai. Siekiant išspręsti poveikio aplinkai, kurį daro sunaudotų gaminių atliekos, klausimą, dėl tabako gaminių su filtrais būtina imtis įvairių priemonių – nuo vienkartinių filtrų, kurių sudėtyje yra plastiko, kiekio sumažinimo iki didesnės gamintojo atsakomybės už atsakingo šalinimo užtikrinimą ir šiukšlių valymo išlaidų padengimą. Siekiant išspręsti didelių surinkimo ir rūšiavimo išlaidų, kurias šiuo metu padengia mokesčių mokėtojai, didesnės gamintojo atsakomybės sistemos turėtų apimti šiukšlių valymo išlaidas ir tinkamos atliekų surinkimo infrastruktūros išlaidas. Be to, įgyvendindamos šias priemones valstybės narės taip pat galėtų sukurti cigarečių filtrų perdirbimo grandinę, kurioje būtų išvalomas celiuliozės acetatas – iš plastiko medžiagas, sudaranti 60 proc. cigarečių filtrų sudėties, ir jį transformuoti į naujus plastikinius objektus.

Pagrindimas

Thrown on the roadways, a cigarette butt takes up to ten or twelve years to deteriorate. Very volatile, it also regularly ends up in the rivers it contributes to polluting. In this regard, it is very appropriate to extend the polluter-pays principle to cigarette manufacturers that put on the market products whose waste is very difficult to recycle. According to figures provided by the European Commission, tobacco product filters are the second most polluting single use plastic items, after plastic bottles that contribute to marine litter. As the only provisions in the Commission proposal dealing with tobacco manufacturers are extended responsibility and awareness raising measures, the rapporteur wants to go further and suggests a wide range of measures such as consumption reduction targets for tobacco product filters.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kitų vienkartinių plastikinių gaminių lengvai prieinamų, tinkamų, tvaresnių ir įperkamų pakaitalų jau yra. Siekiant sumažinti tokių gaminių neigiamą poveikį aplinkai, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų juos pateikti Sąjungos rinkai. Taip būtų skatinama naudoti jau prieinamus ir tvaresnius pakaitalus, taip pat ieškoti naujoviškų sprendimų kuriant tvaresnius verslo modelius, išnaudoti pakartotinio naudojimo alternatyvas ir medžiagų pakaitalus;

(12)  kitų vienkartinių plastikinių gaminių lengvai prieinamų, tinkamų, tvaresnių ir įperkamų pakaitalų jau yra. Siekiant sumažinti tokių gaminių neigiamą poveikį aplinkai, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų juos pateikti Sąjungos rinkai. Taip būtų skatinama naudoti jau prieinamus ir tvaresnius pakaitalus, atitinkančius esamus standartus ir Sąjungos teisės aktus, taip pat ieškoti naujoviškų sprendimų kuriant tvaresnius verslo modelius, išnaudoti pakartotinio naudojimo alternatyvas ir medžiagų pakaitalus, atitinkančius atliekų hierarchiją, nustatytą Direktyvos 2008/98/EB 4 straipsnyje. Šioje direktyvoje nustatyti prekybos apribojimai taip pat turėtų būti taikomi iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintiems gaminiams, nes šios rūšies plastikas tinkamai biologiškai nesiskaido ir todėl prisideda prie aplinkos taršos mikroplastiku, nėra tinkamas kompostuoti, daro neigiamą poveikį tradicinio plastiko perdirbimui ir neduoda įrodymais pagrįstos naudos aplinkai. Atsižvelgiant į tai, kad jūrų aplinkoje daugiausia šiukšlių sudaro polistirenas ir į tai, ar esama jo pakaitalų, taip pat turėtų būti apribotas maisto produktų ir gėrimų vienkartinės taros, pagamintos iš polistireninio putplasčio, naudojimas;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  plastikinių lėkščių ir stalo įrankių atveju, net jei jau esama tinkamų ir yra tvaresnių alternatyvų, tinkamai pagrįstais atvejais ir siekiant išvengti bet kokios rizikos, susijusios su nenutrūkstamu tam tikrų socialinių paslaugų, kaip antai maitinimo švietimo įstaigose ir sveikatos priežiūros paslaugų, teikimu, yra tikslinga ribotą laiką pratęsti draudimo juos pateikti Sąjungos rinkai įgyvendinimą;

Pagrindimas

Siekdamas kompromiso, pranešėja, be abejo, toliau laikosi direktyvos taikymo srities, visų pirma dėl produktų, kuriems taikomas draudimas, sąrašo, tačiau numato dvejų metų laikotarpį iki 2023 m. palaipsniui atsisakyti plastikinių lėkščių ir stalo įrankių. Tai daroma pagal Direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų nuostatas ir siekiant užtikrinti tam tikrų socialinių paslaugų, pvz., maitinimo švietimo įstaigose ir sveikatos priežiūros paslaugų, teikimo tęstinumą.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  Direktyvoje 94/62/EB, kuri iš dalies pakeista Direktyva (ES) 2015/720, pateiktas reikalavimas Komisijai iki 2017 m. gegužės mėn. peržiūrėti teisės aktus dėl priemonių, kuriomis siekiama sumažinti labai lengvų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimą, remiantis poveikiu gyvavimo ciklui. Komisija dar neatliko šios peržiūros. Kadangi tokie plastikiniai maišeliai labai lengvai tampa šiukšlėmis ir prisideda prie į jūrą išmetamų šiukšlių, reikia priimti priemones, kuriomis būtų ribojamas jų pateikimas rinkai, išskyrus jų naudojimą, kai tai būtina. Labai lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai neturėtų būti pateikti rinkai kaip nesupakuotų maisto produktų pakuotės, išskyrus atvejus, kai jie būtini dėl higienos priežasčių, arba drėgniems nefasuotiems maisto produktams pakuoti (pvz., žaliai mėsai, žuviai ar pieno produktams). Labai lengviems plastikiniams pirkinių maišeliams, kuriems netaikomas toks prekybos apribojimas, turėtų būti toliau taikomos Direktyva (ES) 2015/720 nustatytos dabartinės nuostatos;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12c)  šioje Direktyvoje nustatytomis priemonėmis, kuriomis skatinama naudoti neplastikines alternatyvas, jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti didinamas žalingas poveikis aplinkai ir klimatui, pvz., išmetamas papildomas CO2 kiekis arba naudojama daugiau vertingų išteklių. Nors daugelis neplastikinių alternatyvų pagaminta iš natūralių medžiagų ir manoma, kad jos yra kilusios iš bioekonomikos, ypač svarbu užtikrinti šių medžiagų tvarumą. Kalbant apie atliekų hierarchiją, šioje direktyvoje nustatytomis priemonėmis ir jas įgyvendinant pirmenybė visada turėtų būti teikiama prevencijai arba perėjimui prie pakartotinai naudoti tinkamų gaminių, o ne kitoms vienkartinio naudojimo alternatyvoms, net jei jos pagamintos iš kitų nei plastikas medžiagų;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  gėrimų taros kamšteliai ir dangteliai, daugiausia pagaminti iš plastiko, yra tarp Sąjungos paplūdimiuose dažniausiai randamų vienkartinių plastikinių gaminių. Todėl pateikti rinkai vienkartinę plastikinę gėrimų tarą turėtų būti leidžiama, tik jeigu ji atitinka konkrečius gaminių projektavimo reikalavimus, taip smarkiai sumažinant gėrimų taros kamštelių ir dangtelių patekimą į aplinką. Vienkartinės plastikinės gėrimų taros ir pakuotės atveju šis reikalavimas papildo pagrindinius Direktyvos 94/62/EEB II priede nustatytus reikalavimus dėl pakuočių sudėties ir jų tinkamumo naudoti, pakartotinai naudoti, ir perdirbti. Siekiant palengvinti gaminių projektavimo reikalavimo laikymąsi ir užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, būtina parengti darnųjį standartą, patvirtintą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/201245, o to standarto laikymasis turėtų būti pagrindas daryti prielaidą, kad yra laikomasi minėtų reikalavimų. Reikėtų numatyti pakankamai laiko darniajam standartui parengti ir gamintojams pritaikyti savo gamybos grandines, kad jie galėtų laikytis gaminių projektavimo reikalavimo;

(13)  gėrimų taros kamšteliai ir dangteliai, pagaminti iš plastiko, yra tarp Sąjungos paplūdimiuose dažniausiai randamų vienkartinių plastikinių gaminių. Todėl pateikti rinkai vienkartinę plastikinę gėrimų tarą turėtų būti leidžiama, tik jeigu ji atitinka konkrečius gaminių projektavimo reikalavimus, taip smarkiai sumažinant gėrimų taros kamštelių ir dangtelių patekimą į aplinką ir padidinant jų perdirbtą kiekį. Vienkartinės plastikinės gėrimų taros ir pakuotės atveju šis reikalavimas papildo pagrindinius Direktyvos 94/62/EEB II priede nustatytus reikalavimus dėl pakuočių sudėties ir jų tinkamumo naudoti, pakartotinai naudoti, ir perdirbti. Siekiant palengvinti gaminių projektavimo reikalavimo laikymąsi ir užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, būtina parengti darnųjį standartą, patvirtintą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/201245, o to standarto laikymasis turėtų būti pagrindas daryti prielaidą, kad yra laikomasi minėtų reikalavimų. Reikėtų numatyti pakankamai laiko darniajam standartui parengti ir gamintojams pritaikyti savo gamybos grandines, kad jie galėtų laikytis gaminių projektavimo reikalavimo; Siekiant užtikrinti žiedinį plastikinių gaminių naudojimą, reikia apsaugoti perdirbtų medžiagų panaudojimą rinkoje. Todėl reikia priimti reikalavimą dėl minimalios perdirbto plastiko dalies tam tikruose gaminiuose.

___________________

___________________

45 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).

45 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  atlikdama peržiūrą pagal Direktyvos 94/62/EB 9 straipsnio 5 dalį Komisija turėtų atsižvelgti į santykines skirtingų pakavimo medžiagų savybes, įskaitant sudėtines medžiagas, remiantis gyvavimo ciklo vertinimais ir ypatingą dėmesį skirti prevencijai ir žiediniam projektavimui;

Pagrindimas

Solutions for attaching caps and lids to the bottles of carbonated drinks are not yet available on the market, given the specific requirements, including consumer safety, for the closures of such drinks. Additional time should therefore be given for the technical development of such solutions. The transition time should be long enough to allow for the development of the European standard as set out in this Article, and for a lead-in time to adopt production lines. Work on the European standard should start without any delay. In order to support the uptake of secondary raw materials and the functioning of the circular economy, a minimum level of recycled content should be established. Many players in the food and drinks sector have already committed to produce plastic bottles containing at least 25% of recycled plastics. It is important to support this commitment taken by the industry, which is directly involved in the overall solution to the major problem of marine litter. The changes to Article 6(1) and 6(2) are technical and aim at clarifying the scope of the Article.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b)  siekiant apsaugoti moterų sveikatą turėtų būti užkirstas kelias pavojingų cheminių medžiagų naudojimui higieniniuose įklotuose, tamponuose ir tamponų aplikatoriuose. Be to, universalių ir ekonomiškai tvaresnių priemonių prieinamumas yra labai svarbus siekiant užtikrinti moterims galimybę visapusiškai dalyvauti socialiniame gyvenime;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  tam tikri vienkartiniai plastikiniai gaminiai patenka į aplinką dėl to, kad yra netinkamai šalinami per kanalizaciją ar kitaip netinkamai išmetami į aplinką. Todėl vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie dažnai šalinami per kanalizaciją ar kitais netinkamais būdais, turėtų būti taikomi ženklinimo reikalavimai. Pasitelkiant ženklinimą vartotojai turėtų būti informuojami apie netinkamus ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus ir (arba) šiukšlių, susidarančių dėl netinkamo jų šalinimo, neigiamą poveikį aplinkai. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti suderintą ženklinimo formą, o tai darant, prireikus patikrinti, kaip siūlomą ženklinimą suvokia reprezentatyviai parinktos vartotojų grupės, siekiant užtikrinti, kad jis būtų veiksmingas ir aiškiai suprantamas;

(14)  tam tikri vienkartiniai plastikiniai gaminiai patenka į aplinką dėl to, kad yra netinkamai šalinami per kanalizaciją ar kitaip netinkamai išmetami į aplinką. Be to, juos šalinant per kanalizaciją gali būti padaryta didelė ekonominė žala kanalizacijos tinklams, nes užkemšami siurbliai ir vamzdžiai. Šių gaminių atveju dažnai labai trūksta informacijos apie jų fizines savybes ir tinkamą šalinimą. Todėl vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie dažnai šalinami per kanalizaciją ar kitais netinkamais būdais, turėtų būti taikomi ženklinimo reikalavimai, siekiant didinti informuotumą. Pasitelkiant ženklinimą vartotojai turėtų būti informuojami apie netinkamus ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus ir (arba) šiukšlių, susidarančių dėl netinkamo jų šalinimo, neigiamą poveikį aplinkai, tai, kad jų gaminio sudėtyje yra plastiko ir gaminio perdirbimo galimybes. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti suderintą ženklinimo formą, o tai darant, prireikus patikrinti, kaip siūlomą ženklinimą suvokia reprezentatyviai parinktos vartotojų grupės, siekiant užtikrinti, kad jis būtų veiksmingas. aiškiai suprantamas ir neklaidinantis, ir ji taip pat turėtų atsižvelgti į esamus savanoriškus susitarimus; Žvejybos įrankiams turėtų būti taikomi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 patvirtinti ženklinimo reikalavimai. Valstybės narės turėtų įgyvendinti neprivalomas FAO žvejybos įrangos ženklinimo gaires;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama informuoti vartotojus apie netinkamai į aplinką išmetamų gaminių daromą žalą kanalizacijos tinklams, kaip reikalaujama pagal 10 straipsnį.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  vienkartinių plastikinių gaminių, kurių lengvai prieinamų, tinkamų ir tvaresnių pakaitalų nėra, atveju valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, taip pat turėtų nustatyti didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, kad būtų padengtos atliekų tvarkymo ir šiukšlių surinkimo išlaidos, taip pat informuotumo didinimo priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią šiukšlinimui ir sumažinti šiukšlių kiekį, išlaidas;

(15)  vienkartinių plastikinių gaminių, kurių lengvai prieinamų, tinkamų ir tvaresnių pakaitalų nėra, atveju valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, taip pat turėtų nustatyti didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, kad būtų padengtos būtinos atliekų tvarkymo ir šiukšlių surinkimo išlaidos, taip pat informuotumo didinimo priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią šiukšlinimui, sumažinti šiukšlių kiekį ir kovoti su netinkamu vartotojų elgesiu, išlaidas; Tos išlaidos neturėtų viršyti toms paslaugoms ekonomiškai efektyviai teikti būtinų išlaidų ir jas turėtų skaidriai nustatyti atitinkami subjektai. Šiukšlių surinkimo išlaidos turėtų būti proporcingos ir paremtos aiškiais tikslais, patvirtintais remiantis Direktyvos 2008/98/EB 8a straipsnio 4 dalies a punktu. Šiais tikslais turėtų būti apibrėžta į didesnės gamintojo atsakomybės sistemą įtrauktos šiukšlių surinkimo veiklos apimtis ir mastas laikantis atitinkamų Sąjungos teisės aktuose nustatytų prievolių dėl su atliekų prevencijos ir jūrų taršos šiukšlėmis. Tokia veikla turėtų apimti, pvz., šiukšlių prevenciją ir rinkimą gatvėse, prekyvietėse ir kitose viešosiose erdvėse, taip pat per viešuosius renginius, tačiau neturėtų apimti veiksmų, įskaitant jūrų ir vandenynų valymą, už kuriuos valdžios institucijos nėra atsakingos;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  ekonominės paskatos gali turėti įtakos vartotojų pasirinkimui, skatinti tam tikrus vartotojų įpročius arba nuo jų atgrasyti, todėl jos gali būti naudojamos kaip veiksminga pradinė priemonė siekiant sumažinti tam tikrų plastiko gaminių poveikį aplinkai;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  didelė dalis jūras teršiančių plastiko šiukšlių, atsirandančių dėl apleistų, pamestų ir išmestų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, rodo, kad galiojančiais teisiniais reikalavimais46 nesuteikiama pakankamai paskatų sugrąžinti tokius įrankius į krantą, kad jie būtų surinkti ir sutvarkyti. Taikant netiesioginių mokesčių sistemą, numatytą pagal galiojančius teisės aktus dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, laivai neskatinami išmesti savo atliekų į jūrą ir užtikrinama teisė jas pristatyti. Tačiau ta sistema turėtų būti papildyta kitomis finansinėmis paskatomis žvejams sugrąžinti savo žvejybos įrankių atliekas į krantą, kad išvengtų bet kokio galimo mokėtino netiesioginio atliekų mokesčio padidėjimo. Žvejybos įrankių plastikinės dalys turi didelį perdirbimo potencialą, todėl valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, turėtų nustatyti didesnę gamintojo atsakomybę už žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, kad palengvintų atskirą žvejybos įrankių surinkimą ir finansuotų tinkamą tokių žvejybos įrankių atliekų tvarkymą, visų pirma antrinį perdirbimą;

(16)  didelė dalis jūras teršiančių plastiko šiukšlių, atsirandančių dėl apleistų, pamestų ir išmestų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, rodo, kad galiojančiais teisiniais reikalavimais46 nesuteikiama pakankamai paskatų sugrąžinti tokius įrankius į krantą, kad jie būtų surinkti ir sutvarkyti. Remiantis Reglamento (EB) 1224/2009 nuostatomis, jei pamestų žvejybos įrankių neįmanoma surinkti, laivo kapitonas apie tai privalo informuoti vėliavos valstybės narės kompetentingas institucijas. Siekiant užtikrinti suderintą stebėseną, valstybės narės turėtų rinkti ir registruoti duomenis apie pamestus žvejybos įrankius ir kasmet juos perduoti Komisijai. Taikant netiesioginių mokesčių sistemą, numatytą pagal galiojančius teisės aktus dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, laivai neskatinami išmesti savo atliekų į jūrą ir užtikrinama teisė jas pristatyti. Tačiau ta sistema turėtų būti papildyta kitomis finansinėmis paskatomis žvejams sugrąžinti savo žvejybos įrankių atliekas į krantą, kad išvengtų bet kokio galimo mokėtino netiesioginio atliekų mokesčio padidėjimo. Žvejybos įrankių plastikinės dalys turi didelį perdirbimo potencialą, todėl valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, turėtų nustatyti didesnę gamintojo atsakomybę už žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, kad palengvintų atskirą žvejybos įrankių surinkimą ir finansuotų tinkamą tokių žvejybos įrankių atliekų tvarkymą, visų pirma antrinį perdirbimą; Valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojų mokami piniginiai įnašai vykdant jų įsipareigojimus, kylančius dėl gamintojo atsakomybės, būtų pritaikyti, visų pirma atsižvelgiant į tokių žvejybos įrankių patvarumą, tinkamumą juos taisyti, pakartotinai naudoti ir perdirbti;

___________________

___________________

46 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, Direktyva 2000/59/EB ir Direktyva 2008/98/EB.

46 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, Direktyva 2000/59/EB ir Direktyva 2008/98/EB.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  užtikrindamos didesnę gamintojo atsakomybę už žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, valstybės narės turėtų stebėti, vertinti, surinkti ir perdirbti žvejybos įrankius, kad pasiektų šioje direktyvoje nustatytus kiekybinius žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, surinkimo ir perdirbimo tikslus;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) strateginiuose planuose į žemės ūkio plastiko atliekų problemą turėtų būti atsižvelgiama ir Komisija prireikus vidurio laikotarpiu iki 2023 m. turėtų nustatyti su plastiko atliekomis susijusį geros žemės agrarinės ir aplinkosauginės būklės standartą kaip naują griežtesnių sąlygų elementą. Pagal naująjį kompleksinės paramos teikimo reikalavimą ūkininkai, organizuodami plastiko rinkimą ir antrinį perdirbimą, privalėtų naudotis įgaliotosios atliekų tvarkymo įmonės paslaugomis ir saugoti įrodymus, kad plastiko atliekos buvo tinkamai tvarkomos;

Pagrindimas

Panašus reikalavimas yra nustatytas 2006 m. Anglijoje ir Velse ir 2005 m. Škotijoje priimtuose atliekų tvarkymo reglamentuose. Pagal juos atliekų tvarkymo kontrolės taikymo sritis išplėsta, įtraukiant žemės ūkį. Vienas iš didžiausių pokyčių yra tas, kad jie padėjo panaikinti plastiko atliekų iš ūkių, įskaitant pakavimo virves, plėveles silosui, aerozolio balionėlius, trąšų ir sėklų maišus, deginimo arba jų užkasimo žemėje praktiką. Taip pat reikalaujama, kad ūkininkai, organizuodami plastiko ir kitokių atliekų rinkimą ir antrinį perdirbimą, naudotųsi gerą reputaciją turinčios įgaliotosios atliekų tvarkymo įmonės paslaugomis.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užkirsti kelią taršai šiukšlėmis ir kitoms netinkamoms atliekų šalinimo formoms, dėl kurių šiukšlės, kuriose yra plastiko, patenka į jūrą, vartotojai turi būti tinkamai informuojami apie esamus tinkamiausius ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus, geriausią atliekų šalinimo praktiką ir blogos šalinimo praktikos poveikį aplinkai, taip pat apie plastiko kiekį tam tikruose vienkartiniuose plastikiniuose gaminiuose ir žvejybos įrankiuose. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi informuotumo didinimo priemonių, kuriomis užtikrinama, kad tokia informacija vartotojams būtų suteikta. Informacijos turinys neturėtų būti reklaminio pobūdžio ir neturėtų skatinti naudoti vienkartinių plastikinių gaminių. Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti tinkamiausias priemones pagal gaminio pobūdį arba paskirtį. Vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojai turėtų padengti informuotumo didinimo priemonių išlaidas – tai yra didesnės gamintojo atsakomybės įsipareigojimų dalis;

(18)  siekiant užkirsti kelią taršai šiukšlėmis ir kitoms netinkamoms atliekų šalinimo formoms, dėl kurių šiukšlės, kuriose yra plastiko, patenka į jūrą, vartotojai turi būti tinkamai informuojami apie esamus tinkamiausius ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus, geriausią atliekų šalinimo praktiką ir blogos šalinimo praktikos poveikį aplinkai, taip pat apie plastiko kiekį tam tikruose vienkartiniuose plastikiniuose gaminiuose ir žvejybos įrankiuose, kad būtų skatinamas atsakingas vartotojų elgesys tinkamai atsikratant atliekomis. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi informuotumo didinimo priemonių, kuriomis užtikrinama, kad tokia informacija vartotojams būtų suteikta. Ši informacija turėtų apimti netinkamo atsikratymo atliekomis poveikį kanalizacijos tinklui. Informacijos turinys neturėtų būti reklaminio pobūdžio ir neturėtų skatinti naudoti vienkartinių plastikinių gaminių. Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti tinkamiausias priemones pagal gaminio pobūdį arba paskirtį. kova su šiukšlėmis yra bendra kompetentingų institucijų, gamintojų ir vartotojų atsakomybė; Vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojai turėtų padengti informuotumo didinimo priemonių išlaidas – tai yra didesnės gamintojo atsakomybės įsipareigojimų dalis; Gamintojai turėtų būti raginami pasinaudoti savo rinkodaros galia ir skatinti tvarų žiedinį gaminių vartojimą ir naudojimą;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  pagal Sąjungos teisės aktus Komisija privalo padėti valstybėms narėms rengti strategijas ir planus, kuriais siekiama sumažinti žvejybos įrangos paplitimą jūroje, be kita ko, naudojant iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) teikiamas dotacijas. Tokios pastangos gali apimti kampanijas ir programas, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie atliekų poveikį jūrų ekosistemoms, galimybių naudoti biologiškai skaidžius ir kompostuojamus žvejybos įrankius tyrimus, žvejų švietimo projektus ir konkrečias viešąsias programas, skirtas plastikui ir kitiems objektams iš jūros aplinkos pašalinti;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  bene dažniausiai Sąjungos paplūdimiuose randamos jūras teršiančios šiukšlės yra vienkartiniai plastikiniai gėrimų buteliai. Taip yra todėl, kad atskiro surinkimo sistemos yra neveiksmingos ir jose dalyvauja mažai vartotojų. Turi būti skatinamos veiksmingesnės atskiro surinkimo sistemos, todėl turėtų būti nustatyta minimali atskiro gėrimų butelių, priskiriamų vienkartiniams plastikiniams gaminiams, surinkimo norma. Valstybės narės turėtų būti pajėgios pasiekti tą minimalią normą nustatydamos gėrimų butelių, priskiriamų vienkartiniams plastikiniams gaminiams, atskiro surinkimo tikslus pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemas arba įdiegdamos užstato grąžinimo sistemas ar bet kokias kitas jų nuožiūra tinkamas priemones. Tai turės tiesioginį teigiamą poveikį surinkimo rodikliams, surinktų ir perdirbtų medžiagų kokybei, o tai atvers galimybių perdirbimo įmonėms ir perdirbtų medžiagų rinkas;

(20)  bene dažniausiai Sąjungos paplūdimiuose randamos jūras teršiančios šiukšlės yra vienkartiniai plastikiniai gėrimų buteliai (su kamšteliais ir dangteliais). Taip yra todėl, kad atskiro surinkimo sistemos yra neveiksmingos ir jose dalyvauja mažai vartotojų. Turi būti skatinamos veiksmingesnės atskiro surinkimo sistemos ir padidinta gamyba iš perdirbtų medžiagų, todėl turėtų būti nustatyta minimali atskiro gėrimų butelių, priskiriamų vienkartiniams plastikiniams gaminiams, surinkimo norma. Valstybės narės turėtų būti pajėgios pasiekti tą minimalią normą nustatydamos gėrimų butelių, priskiriamų vienkartiniams plastikiniams gaminiams, atskiro surinkimo tikslus pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemas arba įdiegdamos užstato grąžinimo sistemas ar bet kokias kitas jų nuožiūra tinkamas priemones. Be mažiausio surinkimo tikslo, turėtų būti taikomas reikalavimas dėl tam tikros perdirbtos plastikinių butelių dalies, siekiant užtikrinti, kad didesnis surinkto plastiko kiekis būtų pakartotinai panaudotas ar perdirbtas ir taip vėl atsidurtų žiedinėje ekonomikoje. Tos priemonės turės tiesioginį teigiamą poveikį surinkimo ir perdirbimo rodikliams, surinktų ir perdirbtų medžiagų kokybei, o tai atvers galimybių perdirbimo įmonėms ir perdirbtų medžiagų rinkas; Įgyvendindamos priemones, kuriomis siekiama mažiausio atskiro surinkimo tikslo, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų išlaikytas sklandus esamų didesnės gamintojo atsakomybės sistemų veikimas. Komisija turėtų parengti parengia gaires dėl užstato grąžinimo sistemų veikimo toms valstybėms narėms, kurios pasirenka tokias sistemas;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  Direktyvoje 2008/98/EB „atskiras surinkimas“ yra nustatytas kaip atliekų surinkimas, kai atliekų srautai atskiriami atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, taip palengvinant jų specialų apdorojimą; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2018/851, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB1a, pažymima, kad atskirą surinkimą galima užtikrinti taikant surinkimo prie kiekvieno namo, atgabenimo ir priėmimo ar kitas surinkimo sistemas. Direktyvos 2008/98/EB 10 straipsnio 3 dalies a punkte nustatyta leidžianti nukrypti nuostata, pagal kurią turėtų būti įmanoma surinkti tam tikrų rūšių atliekas, jei tai netrukdo aukštos kokybės atliekų perdirbimui ar kitokiam panaudojimui laikantis atliekų hierarchijos, o šių operacijų rezultatas yra panašios kokybės palyginti su rezultatu, gaunamu tas atliekas surenkant atskirai. Ta leidžianti nukrypti nuostata turėtų būti taikoma ir įgyvendinant šią direktyvą;

 

_____________

 

1a 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 150, 2018 6 14, p. 141).

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo48 dėl geresnės teisėkūros 22 dalį Komisija turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas turėtų būti pagrįstas įgyvendinant šią direktyvą sukaupta patirtimi ir surinktais duomenimis, taip pat duomenimis, surinktais pagal Direktyvą 2008/56/EB arba Direktyvą 2008/98/EB. Šiuo vertinimu turėtų būti remiamasi vertinant galimas tolesnes priemones, taip pat vertinant, ar, siekiant Sąjungoje vykdyti jūros taršos šiukšlėmis stebėseną, reikėtų peržiūrėti priedą, kuriame pateikiamas vienkartinių plastikinių gaminių sąrašas. Atliekant vertinimą taip pat derėtų apsvarstyti, ar per tą laiką įvykusi mokslo ir technikos pažanga, įskaitant biologiškai skaidžių medžiagų kūrimą ir plastiko biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijų ar standartų rengimą, kaip numatyta Europinėje plastikų strategijoje, suteikia galimybę nustatyti tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių biologinio skaidymosi jūros aplinkoje standartą. Tas standartas apimtų standartą, pagal kurį būtų tikrinama, ar dėl fizinio ir biologinio skaidymosi jūros aplinkoje plastikas visiškai suskyla į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį per pakankamai trumpą laiką, kad plastikas nepakenktų jūros augalijai ir gyvūnijai ir nesikauptų aplinkoje. Tokio standarto reikalavimus atitinkantiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams pateikimo rinkai draudimas galėtų būti netaikomas. Nors Europinėje plastikų strategijoje jau numatyta veiksmų šioje srityje, joje taip pat pripažįstama, kad dėl skirtingų sąlygų jūrose nėra taip paprasta nustatyti biologiškai skaidžių savybių turinčių plastikų reglamentavimo sistemą;

(22)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo48 dėl geresnės teisėkūros 22 dalį Komisija turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas turėtų būti pagrįstas įgyvendinant šią direktyvą sukaupta patirtimi ir surinktais duomenimis, taip pat duomenimis, surinktais pagal Direktyvą 2008/56/EB arba Direktyvą 2008/98/EB. Šiuo vertinimu turėtų būti remiamasi vertinant galimas tolesnes priemones, įskaitant 2030 m. ir vėlesnio laikotarpio Sąjungos masto tikslų dėl taršos mažinimo nustatymą, taip pat vertinant, ar, siekiant Sąjungoje vykdyti jūros taršos šiukšlėmis stebėseną, reikėtų peržiūrėti priedą, kuriame pateikiamas vienkartinių plastikinių gaminių sąrašas.

___________________

___________________

48. OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

48. OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų už šios direktyvos nuostatų pažeidimą, taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;

(23)  valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų už šios direktyvos nuostatų pažeidimą, taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos; Vartotojai taip pat turėtų būti atitinkamai skatinami arba baudžiami už savo elgesį;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  kadangi šioje direktyvoje nustatytų tikslų, t. y. užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, daromam poveikiui aplinkai ir jį sumažinti, skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, įskaitant naujoviškų verslo modelių, gaminių ir medžiagų kūrimo skatinimą, taip prisidedant prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(25)  kadangi šioje direktyvoje nustatytų tikslų, t. y. užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos ir žemės ūkio įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, daromam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai ir jį sumažinti, skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, įskaitant naujoviškų verslo modelių, gaminių ir medžiagų kūrimo skatinimą, taip prisidedant prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Pagrindimas

Šioje konstatuojamojoje dalyje reikia paminėti poveikį žmonių sveikatai, apie kurį vėliau kalbama 1 straipsnyje, kuriame išsamiai išdėstomas šios direktyvos tikslas, ir kuris jau yra minimas 5 konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  kadangi jūras teršiančio plastiko šiukšlių esama ne tik Sąjunga supančioje jūros aplinkoje ir kadangi didžiulių jūras teršiančių plastiko šiukšlių galima rasti kitose nei Sąjunga pasaulio dalyse, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad atliekų eksportu į trečiąsias šalis jūrų tarša plastiko šiukšlėmis kitur nebūtų didinama;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25b)  valstybės narės taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį pažabojant jūrų taršą šiukšlėmis, dalydamosi su trečiosiomis šalimis savo žiniomis ir patirtimi tvaraus medžiagų tvarkymo srityje;

Pagrindimas

Jūrų tarša šiukšlėmis yra visuotinio masto aplinkosauginė problema. Dalijimasis ES žiniomis ir patirtimi gali padėti spręsti šį sudėtingą klausimą.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25c)  viešojo sektoriaus institucijos, įskaitant Sąjungos institucijas, turėtų rodyti pavyzdį;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios direktyvos tikslas – užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, poveikiui aplinkai, visų pirma vandens aplinkai, bei žmonių sveikatai ir jį sumažinti, taip pat kuriant naujus verslo modelius, gaminius ir medžiagas skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir sykiu prisidėti prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

Šios direktyvos tikslas – užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, poveikiui aplinkai, visų pirma vandens organizmams ir aplinkai, bei žmonių sveikatai ir jį sumažinti, taip pat kuriant novatoriškus ir tvarius verslo modelius, gaminius ir medžiagas skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir sykiu prisidėti prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši direktyva taikoma priede nurodytiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams ir žvejybos įrankiams, kurių sudėtyje yra plastiko.

Ši direktyva taikoma priede nurodytiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams ir žvejybos bei akvakultūros įrankiams, kurių sudėtyje yra plastiko.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  plastikas – medžiaga, sudaryta iš polimero, apibrėžto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 5 dalyje, į kurią gali būti pridėta priedų ar kitų medžiagų ir kuri gali būti galutinių produktų pagrindinis struktūrinis komponentas, išskyrus chemiškai nemodifikuotus gamtinius polimerus;

1)  plastikas – medžiaga, sudaryta iš polimero, apibrėžto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 5 dalyje, į kurią gali būti pridėta priedų ar kitų medžiagų ir kuri yra arba gali būti galutinių produktų pagrindinis struktūrinis komponentas, išskyrus chemiškai nemodifikuotus gamtinius polimerus;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  vienkartinis plastikinis gaminys – tik arba iš dalies iš plastiko pagamintas gaminys, kuris nėra sumanytas, suprojektuotas ir pateiktas rinkai taip, kad per jo gyvavimo ciklą būtų galima panaudoti daugelį kartų ar ciklų grąžinant jį gamintojui užpildyti ar pakartotinai panaudoti tam pačiam tikslui, kuriam jis buvo sukurtas;

2)  vienkartinis plastikinis gaminys – tik arba iš dalies iš plastiko pagamintas gaminys, kuris sumanytas, suprojektuotas ir pateiktas rinkai taip, kad prieš išmetant jį būtų galima trumpai panaudoti tik kartą;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  labai lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai – lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai, apibrėžti Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnio 1c dalyje, kurių sienelės storis yra mažesnis kaip 15 mikronų;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  žvejybos įrankis – bet koks žvejyboje ir akvakultūroje naudojamas įrankis ar įrenginys, skirtas jūrų gyviesiems ištekliams žvejoti ir gaudyti, arba jūros paviršiuje plūduriuojantis įrenginys, skirtas tokiems jūrų gyviesiems ištekliams privilioti ir sugauti;

3)  žvejybos įrankis – bet koks žvejyboje ir akvakultūroje naudojamas įrankis ar įrenginys, skirtas jūrų gyviesiems ištekliams žvejoti, gaudyti ar laikyti auginimui ūkyje, arba jūros paviršiuje plūduriuojantis įrenginys, skirtas tokiems jūrų gyviesiems ištekliams privilioti, sugauti ar laikyti;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  žvejybos įrankių atliekos – bet kokie žvejybos įrankiai, įtraukti į Direktyvoje 2008/98/EB pateiktą atliekų apibrėžtį, įskaitant visas atskiras jų dalis ar medžiagas, įėjusias į tokių žvejybos įrankių sudėtį ar prie jų pritvirtintas, kai jie buvo išmesti;

4)  žvejybos įrankių atliekos – bet kokie žvejybos įrankiai, įtraukti į Direktyvoje 2008/98/EB pateiktą atliekų apibrėžtį, įskaitant visas atskiras jų dalis ar medžiagas, įėjusias į tokių žvejybos įrankių sudėtį ar prie jų pritvirtintas, kai jie buvo išmesti arba pamesti;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10)  gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris, nepriklausomai nuo pardavimo būdų, įskaitant nuotolinės prekybos sutartis, kaip apibrėžta 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES, vykdydamas profesinę veiklą pateikia Sąjungos rinkai vienkartinius plastikinius gaminius ir žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 28 punkte51;

10)  gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris, nepriklausomai nuo pardavimo būdų, įskaitant nuotolinės prekybos sutartis, kaip apibrėžta 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES, vykdydamas profesinę veiklą kuria, gamina, perdirba, apdoroja, parduoda ar importuoja vienkartinius plastikinius gaminius ir žvejybos bei akvakultūros įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 25 ir 28 punktuose51, ir taip juos pateikia Sąjungos rinkai;

___________________

___________________

51 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

51 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a)  atskiras surinkimas – atskiras surinkimas, apibrėžtas Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 11 punkte;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a)  biologiškai skaidus plastikas – plastikas, galintis fiziškai ir biologiškai irti ir galiausiai suirti į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį ir atitinkantis Europos standartus, taikomus pakuotėms, kurių atliekas galima panaudoti dėl jų kompostavimo ir anaerobinio skaidymo galimybių;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į siūlomus pakeitimus dėl biologiškai skaidaus plastiko, siekiant užtikrinti suderinimą su kitais teisės aktais ir atitiktį CEN standartams, siūloma toliau pateiktas apibrėžtis turėtų būti įtraukta į šios direktyvos 3 straipsnį. Biologinio skaidymo apibrėžtis grindžiama EBPO (statistinių terminų glosarijus) ir ISO apibrėžtimis (15270:2008; 17088). Biologiškai skaidžių plastikų apibrėžtis grindžiama biologinio skaidymo apibrėžtimi. Jei biologiškai skaidus plastikas sertifikuojamas pagal Europos pramoninio kompostavimo standartus (EN 13432), jis turėtų būti vadinamas kompostuojamu, o vartotojams pateikiama aiški informacija apie jo šalinimą.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a)  tabako gaminiai – tabako gaminiai, apibrėžti Direktyvos 2014/40/ES 2 straipsnio 4 punkte;

Pagrindimas

Apibrėžtimi atsižvelgiama į pakeitimą, kuriuo ši gaminių kategorija įtraukta į Direktyvos dėl sunaudojimo mažinimo 4 straipsnį. Prieinamos tinkamos alternatyvos, kurios gali pakeisti iš celiuliozės gaminamus tabako gaminių filtrus, sudėtyje turinčius plastiko. Šios alternatyvos yra tausojančios aplinką ir biologiškai skaidžios. Vis dėlto tabako pramonė jų dar nenaudoja.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Naudojimo mažinimas

Naudojimo mažinimas

1.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad iki ... [šešeri metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos] smarkiai sumažintų priedo A dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių sunaudojimą savo teritorijoje.

1.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad iki ... [ketveri metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos] smarkiai ir tvariai sumažintų priedo A dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių sunaudojimą savo teritorijoje.

Tos priemonės gali apimti nacionalinius naudojimo mažinimo tikslus, priemones, kuriomis užtikrinama, kad galutiniams vartotojams prekybos vietose būtų prieinami alternatyvūs daugkartinio naudojimo gaminiai, ekonomines priemones, pvz., užtikrinimą, kad prekybos vietose vienkartiniai plastikiniai gaminiai galutiniam vartotojui nebūtų suteikiami nemokamai. Tos priemonės gali būti skirtingos, atsižvelgiant į pirmoje pastraipoje nurodytų gaminių poveikį aplinkai.

Tos priemonės gali apimti priemones, kuriomis užtikrinama, kad galutiniams vartotojams prekybos vietose būtų prieinami alternatyvūs daugkartinio naudojimo gaminiai, ekonomines priemones, pvz., užtikrinimą, kad prekybos vietose vienkartiniai plastikiniai gaminiai galutiniam vartotojui nebūtų suteikiami nemokamai. Tos priemonės gali būti skirtingos, atsižvelgiant į pirmoje pastraipoje nurodytų gaminių poveikį aplinkai per jų gyvavimo ciklą, taip pat ir kai jie išmetami kaip šiukšlės.

 

Valstybės narės parengia veiksmų planus, kuriuose aprašomos priemonės, priimtos pagal šią dalį. Valstybės narės praneša Komisijai apie šiuos planus ir, prireikus, juos atnaujina. Komisija gali pateikti rekomendacijas dėl šių planų.

 

Valstybės narės nustato nacionalinius kiekybinius mažinimo tikslus, kuriais vadovaujantis siekiama šios dalies pirmoje pastraipoje nustatyto tikslo. Šie tikslai priimami iki ... [šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaiga].

 

Pagal šią dalį priimtos priemonės turi būti proporcingos ir nediskriminacinės. Gaminių, kuriems taikoma Direktyva 94/62/EB, atžvilgiu šios priemonės nedaro poveikio tos direktyvos 18 straipsnio nuostatoms. Valstybės narės praneša Komisijai apie tas priemones, laikydamosi Direktyvos (ES) 2015/15351a, kai to reikalaujama pagal tą direktyvą.

2.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma 1 dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių sunaudojimo reikšmingo sumažinimo apskaičiavimo ir patikros metodika. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.  Komisija iki ... [12 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma 1 dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių sunaudojimo reikšmingo ir tvaraus sumažinimo apskaičiavimo ir patikros metodika. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

2a.  Valstybės narės imasi priemonių, būtinų siekiant tvariai sumažinti tabako gaminių, visų pirma tabako gaminių filtrų, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų žalą aplinkai, tokiai mastais sumažinant sunaudotų tabako gaminių filtrų, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų kiekį: 50 proc. iki 2025 m. ir 80 proc. iki 2030 m., palyginti su 2014–2016 m. rinkai pateiktų tabako gaminių su filtrais svertiniu vidurkiu.

 

_________________

 

1a 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).

Pagrindimas

The ambitious and sustained reductions shall be met within 4 years of transposition, i.e. in 2025 (assuming adoption of Directive in 2019). Member States shall adopt the necessary measures as part of the transposition of the Directive, as laid down in the Commission proposal. In order to ensure consistency and transparency of these measures, Member States should draw up plans where all relevant measures are summarised. In addition, in order to ensure that substantial efforts are made and to establish a benchmark for their reduction measures, Member States should establish their own quantitative targets reflecting the ambition level and the expected results of these measures. The timeline is set out as follows: The methodology for calculation and verification should be adopted by the Commission by 2020 (assuming adoption of Directive in 2019). The first reporting by Member States of data on the placing on the market of products covered by this Article will take place in the same year (see Article 13). Using the methodology, MS shall at the latest in 2021 define their national target that fulfils the objective of ambitious and sustained reductions, to be met by 2025. The review of the directive will take place in 2026 (5 years after transposition - see Article 15). In that review the Commission will assess the national targets and efforts until 2025 and if appropriate make a proposal for EU-wide targets.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad priedo C dalyje išvardyti vienkartiniai plastikiniai gaminiai, turintys kamštelius ir dangtelius, kurių didelę dalį sudaro plastikas, gali būti pateikti rinkai tik jeigu jų kamšteliai ir dangteliai lieka pritvirtinti prie butelio per visą numatytą jo naudojimo trukmę.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad priedo C dalyje išvardyti vienkartiniai plastikiniai gaminiai, turintys iš plastiko pagamintus kamštelius ir dangtelius, gali būti pateikti rinkai tik jeigu jų kamšteliai ir dangteliai lieka pritvirtinti prie butelio per visą numatytą jo naudojimo trukmę.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad iki 2025 m. priedo C dalyje išvardintus gėrimų butelius būtų galima pateikti rinkai, tik jei jie pagaminti naudojant bent 35 proc. perdirbtos medžiagos ir juos pačius galima perdirbti.

 

Iki 2022 m. sausio 1 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma perdirbtos dalies apskaičiavimo metodika. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šio straipsnio taikymo tikslu nelaikoma, kad metalinių gaubtelių ar dangtelių su plastikiniu sandarinimo sluoksniu didelę dalį sudaro plastikas.

2.  Šio straipsnio taikymo tikslu nelaikoma, kad metaliniai gaubteliai ar dangteliai su plastikiniu sandarinimo sluoksniu yra pagaminti iš plastiko. Šis straipsnis netaikomas stiklinei ir metalinei gėrimų tarai, turinčiai iš plastiko pagamintus gaubtelius ir dangtelius.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija prašo Europos standartizacijos organizacijų parengti suderintus standartus, susijusius su pirmoje dalyje nurodytu reikalavimu.

3.  Iki ... [3 mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos] Komisija prašo Europos standartizacijos organizacijų parengti suderintus standartus, susijusius su pirmoje dalyje nurodytu reikalavimu. Šiuose standartuose atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti, kad gėrimų tara, įskaitant gazuotųjų gėrimų tarą, būtų uždaroma tvirtai, patikimai ir saugiai.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

7 straipsnis

Ženklinimo reikalavimai

Ženklinimo reikalavimai

1  Valstybės narės užtikrina, kad ant visų rinkai pateiktų priedo D dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių vartotojams būtų pateikiamas aiškus, įskaitomas ir nenuvalomas ženklas, kuriuo informuojama apie vieną ar daugiau iš šių dalykų:

1  Valstybės narės užtikrina, kad ant visų rinkai pateiktų priedo D dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių prekinės pakuotės, tiek ant pakuotės, kurioje yra keli gaminio vienetai, tiek ant kiekvieno atskirai supakuoto gaminio vieneto, vartotojams būtų pateikiamas aiškus, įskaitomas ir nenuvalomas ženklas, kuriuo informuojama apie vieną ar daugiau iš šių dalykų:

a)  kaip tinkamai šalinti gaminio atliekas arba kokio šalinimo būdo vengti;

a)  kaip tinkamai šalinti gaminio atliekas ir (arba) kokio šalinimo būdo vengti;

b)  kokį neigiamą poveikį aplinkai daro šiukšlinimas ar kitoks netinkamas gaminio atliekų šalinimas;

b)  kokį neigiamą poveikį aplinkai daro šiukšlinimas ar kitoks netinkamas gaminio atliekų šalinimas; ir

c)  kad gaminio sudėtyje yra plastiko.

c)  kad gaminio sudėtyje yra plastiko.

 

Be to, valstybės narės užtikrina, kad ant visų rinkai pateiktų priedo D dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių, išskyrus tabako gaminius su filtrais ir kartu su tabako gaminiais naudoti skirtus filtrus, prekinės pakuotės, tiek ant pakuotės, kurioje yra keli gaminio vienetai, tiek ant kiekvieno atskirai supakuoto gaminio vieneto, vartotojams būtų pateikiamas aiškus, įskaitomas ir nenuvalomas ženklas, kuriuo informuojama apie galimybę gaminį perdirbti.

2.  Komisija ... [likus 12 mėnesių iki šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos] priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomos pirmoje dalyje nurodyto ženklo specifikacijos. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.  Komisija ... [likus 12 mėnesių iki šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos] priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomos pirmoje dalyje nurodyto ženklo specifikacijos, ir tai darydama atsižvelgia į sektoriuje galiojančius savanoriškus susitarimus ir ypatingą dėmesį skiria būtinybei vengti informacijos, kuri klaidina vartotoją. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Būtų geriau, kad ne ant paties gaminio, o ant jo prekinės pakuotės (pavyzdžiui, drėgnųjų servetėlių pakuotės, o ne ant pačios drėgnosios servetėlės) būtų pateikiamas ženklas. Siekiant sumažinti vienkartinių plastikinių gaminių naudojimą, vartotojas turi būti informuotas apie esamas alternatyvas. Kad būtų užtikrintas atsakingas pirkimas, vartotojas taip pat turėtų būti informuotas apie galimybę gaminį perdirbti. Galiausiai, Komisija turi atsižvelgti į sektoriuje galiojančius pramonės subjektų sudarytus susitarimus, nes taip bus užtikrinamas geresnis vartotojų informavimas ir aiškus ir įskaitomas ženklinimas.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pagal tokias sistemas, nustatytas pagal pirmą dalį, priedo E dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių gamintojai padengtų atliekų, sudarytų iš tų vienkartinių plastikinių produktų, surinkimo ir jų tolesnio transportavimo bei tvarkymo išlaidas, įskaitant šiukšlių surinkimo išlaidas, taip pat 10 straipsnyje nurodytų informuotumo didinimo priemonių, susijusių su tais gaminiais, išlaidas.

Valstybės narės užtikrina, kad pagal tokias sistemas, nustatytas pagal pirmą dalį, priedo E dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių gamintojai padengtų atliekų, sudarytų iš tų vienkartinių plastikinių produktų, surinkimo ir jų tolesnio transportavimo bei tvarkymo išlaidas, įskaitant šiukšlių surinkimo išlaidas, taip pat 10 straipsnyje nurodytų informuotumo didinimo priemonių, susijusių su tais gaminiais, išlaidas. Gamintojų mokami piniginiai įnašai siekiant vykdyti šiuos įpareigojimus neviršija toms paslaugoms ekonomiškai efektyviai teikti būtinų išlaidų ir juos skaidriai nustato atitinkami subjektai.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pirmoje pastraipoje nurodytų šiukšlių surinkimo išlaidų atžvilgiu valstybės narės užtikrina, kad gamintojų mokami piniginiai įnašai būtų nustatyti proporcingai ir būtų diferencijuojami pagal Direktyvos 2008/98/EB 8a straipsnio 4 dalį, ir atsižvelgia į atskirų gaminių arba gaminių grupių surinkimo išlaidas. Išlaidos susijusios tik su veikla, kurią reguliariai vykdo viešosios institucijos arba kuri vykdoma jų vardu ir kuri apima šiukšlių surinkimo veiklą, kuria siekiama įvykdyti atitinkamus įpareigojimus dėl atliekų prevencijos ir aplinkos apsaugos pagal Sąjungos teisės aktus.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, parengia gaires dėl išlaidų paskirstymo šiukšlių surinkimui, kuris įtrauktas į didesnės gamintojo atsakomybės sistemas.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės užtikrina, kad didesnės gamintojo atsakomybės sistemos, nustatytos tabako gaminių filtrams, kurių sudėtyje yra plastiko, pagal šio straipsnio 1 dalį, prisidėtų siekiant 4 straipsnio 2a dalyje nustatyto aplinkos apsaugos tikslo, taip pat užtikrindamos, kad tabako gaminių filtrų, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojai padengtų tų gaminių atliekų surinkimo ir jų tolesnio transportavimo bei tvarkymo išlaidas, įskaitant šiukšlių surinkimo išlaidas ir 10 straipsnyje nurodytų informuotumo didinimo priemonių, susijusių su tais gaminiais, išlaidas. Kad tas tikslas būtų pasiektas, valstybės narės gali inter alia reikalauti, kad didesnės gamintojo atsakomybės sistemos sukurtų panaudotų filtrų surinkimo sistemas arba finansuotų jų surinkimo infrastruktūrą, arba remtų panaudotų filtrų deaktyvavimą ir perdirbimą sukuriant atliekų naudojimo grandinę.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal Direktyvos 2008/98/EB nuostatas dėl didesnės gamintojo atsakomybės būtų nustatytos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos dėl Sąjungos rinkai pateiktų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal Direktyvos 2008/98/EB nuostatas dėl didesnės gamintojo atsakomybės būtų nustatytos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos dėl Sąjungos rinkai pateiktų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko. Tuo remdamosi valstybės narės užtikrina, kad kiekvienais metais būtų pasiekiamas minimalus žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, surinkimo lygis. Nuo 2025 m. minimalus atliekų surinkimo lygis yra 50 proc., apskaičiuojamas remiantis atitinkamais metais atitinkamoje valstybėje narėje surinktų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, bendru svoriu, išreikštu žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, per trejus ankstesnius metus pateiktų tos valstybės narės rinkai, vidutinio svorio procentine dalimi.

 

Jos taip pat užtikrina, kad didesnės gamintojo atsakomybės sistemomis iki 2025 m. būtų pasiektas ne mažiau kaip 15 proc. žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, perdirbimo tikslas. Siekdamos įgyvendinti šį tikslą valstybės narės, inter alia, gali papildomai reikalauti, kad šios sistemos:

 

a)  diferencijuotų finansinius įnašus pagal Direktyvos 2008/98/EB 8a straipsnio 4 dalį, kad būtų skatinama pateikti rinkai žvejybos įrankius, suprojektuotus taip, kad juos būtų galima pakartotinai naudoti ir perdirbti;

 

b)  sukurtų užstato grąžinimo sistemas, kuriomis būtų skatinama grąžinti seną, apleistą ar nenaudojamą žvejybos įrangą;

 

c)  apimtų stebėjimo, sekimo ir duomenų teikimo programas.

Pagrindimas

This amendment backs the proposal of the Commission asking Member States to introduce extended producer responsibility (EPR) schemes for fishing gear containing plastic In order to ensure the most effective reduction of marine litter from this multiple use product. It is important to specify how the EPR scheme will be implemented, hence the following provisions are included: a separate collection target for fishing gear of 50% by 2025; the establishment of deposit-refund schemes except in small unmanned ports or in remotely located ports, and an acceptable recycling target of 15% for fishing gear by 2025. For example, Iceland's best practises has already achieved a recycling target for nets of 45% in 2006, estimated today at 85% of recovery for both nets and wires.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nedarant poveikio techninėms priemonėms, nustatytoms Tarybos reglamente (EB) Nr. 850/981a, Komisija paprašo Europos standartizacijos organizacijų parengti suderintus standartus, susijusius su žvejybos įrankių „žiediniu“ projektu, kad būtų skatinama ruoštis pakartotiniam žvejybos įrankių naudojimui ir sudarytos palankios sąlygos juos perdirbti pasibaigus jų gyvavimo ciklui.

 

__________________

 

1a 1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (OL L 125, 1998 4 27, p. 1).

Pagrindimas

Žvejybos įrankiai yra kuriami ilgam laikui. Šiuo atžvilgiu svarbu Komisijos iniciatyva nustatyti suderintus standartus, kad būtų lengviau perdirbti nebenaudojamus ES rinkai pateiktus žvejybos įrankius.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad iki 2025 m. atskirai surenkamų priedo F dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių atliekų kiekis sudarytų 90 proc. atitinkamais metais rinkai pateiktų tokių vienkartinių plastikinių gaminių kiekio pagal masę. Siekdamos įgyvendinti šiuos tikslus valstybės narės, inter alia, gali:

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad iki 2025 m. atskirai surenkamų priedo F dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių atliekų kiekis sudarytų 90 proc. atitinkamais metais rinkai pateiktų tokių vienkartinių plastikinių gaminių kiekio pagal masę ir užtikrintų vėlesnį jų perdirbimą. Siekdamos įgyvendinti šiuos tikslus valstybės narės, inter alia, gali:

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 pastraipos 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pirma pastraipa taikoma nepažeidžiant Direktyvos 2008/98/EB 10 straipsnio 3 dalies.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, parengia gaires dėl užstato grąžinimo sistemų veikimo.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

10 straipsnis

Informuotumo didinimo priemonės

Informuotumo didinimo priemonės

1.  Valstybės narės imasi priemonių, kad priedo G dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, naudotojai būtų informuojami apie:

1.  Valstybės narės imasi priemonių, kad priedo G dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, naudotojai būtų skatinami atsakingai elgtis ir informuojami apie:

a)  esamas tokiems gaminiams ir žvejybos įrankiams, kurių sudėtyje yra plastiko, skirtas pakartotinio naudojimo sistemas ir atliekų tvarkymo būdus, taip pat geriausią tinkamo atliekų tvarkymo praktiką pagal Direktyvos 2008/98/EB 13 straipsnį;

a)  esamas tokių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, daugkartinio naudojimo alternatyvas ir jiems skirtas pakartotinio naudojimo sistemas ir atliekų tvarkymo būdus, taip pat geriausią tinkamo atliekų tvarkymo praktiką pagal Direktyvos 2008/98/EB 13 straipsnį;

b)  taršos šiukšlėmis ir kitokio netinkamo tokių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų šalinimo poveikį aplinkai, visų pirma jūros aplinkai.

b)  taršos šiukšlėmis ir kitokio netinkamo tokių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų šalinimo poveikį aplinkai, visų pirma jūros aplinkai;

 

ba)  netinkamo tokių gaminių atliekų šalinimo poveikį kanalizacijos tinklui;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priemonės, kurių valstybės narės imasi perkeldamos 4–9 straipsnius į nacionalinę teisę ir juos įgyvendindamos, turi atitikti ES su maistu susijusių teisės aktų nuostatas, siekiant užtikrinti, kad nepablogėtų maisto higiena ir maisto sauga.

Priemonės, kurių valstybės narės imasi perkeldamos 4–9 straipsnius į nacionalinę teisę ir juos įgyvendindamos, turi atitikti ES su maistu susijusių teisės aktų nuostatas, siekiant užtikrinti, kad nepablogėtų maisto higiena ir maisto sauga, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/20041a. Valstybės narės skatina, kai įmanoma, naudoti tvarias, saugesnes plastiko alternatyvas medžiagoms, kurios liečiasi su maistu.

 

________________

 

1a 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/1935/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 89/109/EEB (OL L 338, 2004 2 14, p. 4).

Pagrindimas

Komisija paskelbė veiksmų planą, atsižvelgdama į dabartinę su maistu besiliečiančių medžiagų reglamento peržiūrą 2017 m. lapkričio 28 d. Jei reglamentas bus peržiūrėtas 2019 m. antrąjį ketvirtį, kaip nurodyta veiksmų plane, nuorodoje į šį reglamentą bus atsižvelgiama į naujus aspektus, kurie bus įtraukti į galbūt peržiūrėtą reglamentą.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad į trečiąsias šalis eksportuojamos atliekos nepapildytų kitur į jūrą išmetamų šiukšlių.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal nacionalinius teisės aktus arba praktiką fiziniai ar juridiniai asmenys arba jų asociacijos, organizacijos ar grupės galėtų pasinaudoti peržiūros procedūra teisme arba kitoje pagal įstatymą įsteigtoje nepriklausomoje ir nešališkoje įstaigoje, kad užginčytų sprendimų ir veikimo arba neveikimo, susijusio su 5, 6, 7 ir 8 straipsnių įgyvendinimu, materialinį ar procesinį teisėtumą, jei įvykdyta viena iš šių sąlygų:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal nacionalinius teisės aktus arba praktiką fiziniai ar juridiniai asmenys arba jų asociacijos, organizacijos ar grupės galėtų pasinaudoti peržiūros procedūra teisme arba kitoje pagal įstatymą įsteigtoje nepriklausomoje ir nešališkoje įstaigoje, kad užginčytų sprendimų ir veikimo arba neveikimo, susijusio su 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 straipsnių įgyvendinimu, materialinį ar procesinį teisėtumą, jei įvykdyta viena iš šių sąlygų:

Pagrindimas

Nėra jokio pagrindo neįtraukti 4, 9 ir 10 straipsnių.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

13 straipsnis

Informacija apie įgyvendinimo stebėseną

Informacija apie įgyvendinimo stebėseną

1.  Nepažeisdamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB52 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB53, valstybės narės, padedamos Europos aplinkos agentūros, parengia duomenų rinkinius, į kuriuos įtraukiama:

1.  Nepažeisdamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB52 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB53, valstybės narės, padedamos Europos aplinkos agentūros, parengia duomenų rinkinius, į kuriuos įtraukiama:

a)  duomenys apie priedo A dalyje išvardytus vienkartinius plastikinius gaminius, kurie pateikti Sąjungos rinkai kiekvienais metais, siekiant įrodyti naudojimo mažėjimą, kaip nustatyta 4 straipsnio 1 dalyje;

a)  duomenys apie priedo A dalyje išvardytus vienkartinius plastikinius gaminius, kurie pateikti Sąjungos rinkai kiekvienais metais, siekiant įrodyti naudojimo mažėjimą, kaip nustatyta 4 straipsnio 1 dalyje;

 

aa)  duomenys apie pateikimą rinkai ir priedo F dalyje išvardytų gaminių atskirą surinkimą, kad būtų parodyta siekiant 9 straipsnyje nustatyto tikslo padaryta pažanga;

 

ab)  duomenys apie Sąjungos rinkai kasmet pateikiamus vienkartinius plastikinius gaminius, išvardintus priedo G dalyje, kad būtų stebimas jų naudojimas Sąjungoje;

 

ac)  duomenys apie rinkai pateiktus žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, ir apie surinktas ir apdorotas žvejybos įrankių atliekas;

b)  informacija apie priemones, kurių ėmėsi valstybės narės pagal 4 straipsnio 1 dalį.

b)  informacija apie planus ir priemones, kurių ėmėsi valstybės narės pagal 4 straipsnio 1 dalį.

 

ba)  duomenys apie į jūrą išmestų šiukšlių, visų pirma į šią direktyvą įtrauktų gaminių šiukšlių kiekį, kad būtų stebimas priimtų priemonių poveikis.

Duomenys, nurodyti pirmos pastraipos a punkte, atnaujinami kasmet per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kuriais duomenys buvo surinkti, pabaigos. Jei įmanoma, tiems duomenims pateikti naudojamasi erdvinių duomenų paslaugomis, kaip nustatyta Direktyvos 2007/2/EB 3 straipsnio 4 dalyje.

Duomenys, nurodyti pirmos pastraipos a punkte, pirmą kartą pateikiami iki ... [12 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos]. Duomenys, nurodyti a–ac punktuose, atnaujinami kasmet per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kuriais duomenys buvo surinkti, pabaigos. Jei įmanoma, tiems duomenims pateikti naudojamasi erdvinių duomenų paslaugomis, kaip nustatyta Direktyvos 2007/2/EB 3 straipsnio 4 dalyje.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad Komisija ir Europos aplinkos agentūra galėtų susipažinti su duomenų rinkiniais, parengtais pagal 1 dalį.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad Komisija ir Europos aplinkos agentūra galėtų susipažinti su duomenų rinkiniais, parengtais pagal 1 dalį.

3.  Europos aplinkos agentūra reguliariai skelbia ir atnaujina Sąjungos masto apžvalgą, pagrįstą valstybių narių surinktais duomenimis. Į Sąjungos masto apžvalgą, jei nustatyti, įtraukiami šios direktyvos vertės, rezultatų ir poveikio rodikliai, Sąjungos mąsto apibendrinamieji žemėlapiai ir valstybių narių apžvalgos ataskaitos.

3.   Europos aplinkos agentūra reguliariai skelbia ir atnaujina Sąjungos masto apžvalgą, pagrįstą valstybių narių surinktais duomenimis. Į Sąjungos masto apžvalgą, jei nustatyti, įtraukiami šios direktyvos vertės, rezultatų ir poveikio rodikliai, Sąjungos mąsto apibendrinamieji žemėlapiai ir valstybių narių apžvalgos ataskaitos.

4.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos duomenų rinkinių, informacijos ir 1 dalyje nurodytų duomenų pateikimo forma. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos duomenų rinkinių, informacijos ir 1 dalyje nurodytų duomenų pateikimo forma. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

___________________

___________________

52 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).

52 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).

53 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).

53 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).

Pagrindimas

Svarbu, kad pateikiami duomenys būtų kuo išsamesni, kad būtų galima įvertinti priemones ir jų veiksmingumą.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15 straipsnis

15 straipsnis

Vertinimas ir peržiūra

Vertinimas ir peržiūra

1.  Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą iki ... [6 metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos]. Vertinimas grindžiamas pagal 13 straipsnį pateikta informacija. Valstybės narės teikia Komisijai visą papildomą informaciją, kurios reikia atliekant vertinimą ir rengiant 2 dalyje nurodytą ataskaitą.

1.  Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą iki ... [5 metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos]. Vertinimas grindžiamas pagal 13 straipsnį pateikta informacija. Valstybės narės teikia Komisijai visą papildomą informaciją, kurios reikia atliekant vertinimą ir rengiant 2 dalyje nurodytą ataskaitą.

2.  Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia ataskaitą apie vertinimo, atlikto pagal 1 dalį, pagrindinius rezultatus.

2.  Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia ataskaitą apie vertinimo, atlikto pagal 1 dalį, pagrindinius rezultatus. Prireikus kartu su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Tame pasiūlyme, prireikus, nustatomi privalomi Sąjungos lygmens kiekybiniai priedo A dalyje išvardintų gaminių suvartojimo tikslai.

3.  Ataskaitoje taip pat nurodoma, ar:

3.   Ataskaitoje pateikiama:

a)  priedas, kuriame išvardyti vienkartiniai plastikiniai gaminiai, turi būti peržiūrėtas;

a)  įvertinimas, ar reikia peržiūrėti priedą, kuriame išvardyti vienkartiniai plastikiniai gaminiai, turi būti peržiūrėtas;

b)  įmanoma nustatyti Sąjungos privalomus kiekybinius naudojimo, visų pirma priedo A dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių, mažinimo tikslus;

b)  galimybės nustatyti Sąjungos privalomus kiekybinius naudojimo, visų pirma priedo A dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių, mažinimo tikslus, tyrimas; todėl ataskaitoje įvertinamas tikslų, išreikštų absoliučiaisiais skaičiais, nustatymas atsižvelgiant sunaudojamus kiekius ir jau pasiektą sumažinimą valstybėse narėse;

 

ba)  gaminiams, kuriems taikoma ši direktyva, gaminti naudojamų medžiagų pakeitimo ir naujų daugkartinio naudojimo alternatyvų tiekimo sistemų inovacijų įvertinimas; tai apima bendrą šių medžiagų gyvavimo ciklo analizę aplinkos atžvilgiu ir atsiradusias alternatyvas;

c)  padaryta pakankama mokslo ir technikos pažanga ir nustatyti biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijai arba standartai, taikomi vienkartiniams plastikiniams gaminiams, patenkantiems į šios direktyvos taikymo sritį, taip pat sukurti jų vienkartiniai pakaitalai, todėl, jei tinkama, galima nustatyti, kuriems gaminiams nebereikia taikyti pateikimo rinkai apribojimų.

 

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nukrypdamos nuo šios dalies pirmos pastraipos, valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 13 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų ataskaitų teikimo įpareigojimų būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [12 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau valstybės narės taiko priemones, kurių reikia, kad būtų laikomasi 5 straipsnio ir 7 straipsnio 1 dalies nuo ... [2 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos], o 6 straipsnio 1 dalies – nuo [3 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos].

Tačiau valstybės narės taiko priemones, kurių reikia, kad būtų laikomasi 5 straipsnio ir 7 straipsnio 1 dalies nuo ... [2 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos], o 6 straipsnio 1 dalies – nuo [3 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos], išskyrus priemones, būtinas, kad būtų laikomasi 6 straipsnio 1 dalyje nurodyto reikalavimo, susijusio su gazuotųjų gėrimų tara, kurį valstybės narės taiko nuo ... [5 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus. Komisija užtikrina, kad šiomis nuostatomis nebūtų sudaromos nepagrįstos kliūtys bendrosios rinkos veikimui.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo A dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, kuriems taikomas 4 straipsnis dėl naudojimo mažinimo

Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, kuriems taikomas 4 straipsnis dėl naudojimo mažinimo

 

  Gėrimų indeliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius

–  Maisto tara, t. y. talpyklos, kaip antai dėžutės su dangteliais arba be jų, kuriose laikomas maistas, kurio nebereikia paruošti, skirtas nedelsiant suvartoti iš talpyklos vietoje arba išsinešti, kaip antai greitajam maistui naudojama maisto tara, išskyrus gėrimų tarą, lėkštės, taip pat pakeliai ir pakuotės iš lanksčios medžiagos, kuriuose pateikiamas maistas.

–  Maisto tara, t. y. talpyklos, kaip antai dėžutės su dangteliais arba be jų, kuriose laikomas maistas, kurio nebereikia paruošti, skirtas nedelsiant suvartoti iš talpyklos vietoje arba išsinešti, kaip antai greitajam maistui naudojama maisto tara, išskyrus gėrimų tarą, lėkštės, taip pat pakeliai ir pakuotės iš lanksčios medžiagos, kuriuose pateikiamas maistas.

 

Maisto pardavimas vienam žmogui skirtos porcijos dydžio taroje arba taroje, prie kurios pridedami stalo įrankiai, yra požymis, kad šis maistas yra skirtas suvartoti tiesiai iš maisto taros.

 

Tolesnio ruošimo sąvoka apima tokius veiksmus kaip šildymas, verdančio vandens naudojimas, plovimas, raikymas ir pjaustymas.

 

Šio priedo A, E ir G dalyse išvardintos vienkartinės plastikinės maisto taros pavyzdžiai:

 

  Greitojo maisto tara, pvz., maisto dėžutės ir salotų dėžutės, skirtos šaltam maistui

 

  Greitojo maisto tara, pvz., maisto dėžutės ir salotų dėžutės, skirtos karštam maistui, išskyrus atvejus, kai vartotojas, įsigijęs maistą, ji turi pašildyti

 

  Mėsainių dėžutės, sumuštinių dėžutės, suktinukų dėžutės

 

  Šviežio arba perdirbto maisto, kurio nebereikia paruošti, pvz., vaisių, deserto arba valgomųjų ledų, vienam žmogui skirtos porcijos dydžio tara, parduodama atskirais vienetais

 

Taros, kuri nėra šio priedo A, E ir G dalyse išvardinta vienkartinė plastikinė maisto tara, pavyzdžiai:

 

  Maisto tara, kurioje laikomas džiovintas maistas arba šaltas maistas, kurį reikia paruošti

 

  Tara, kurioje laikomas maistas didesniais nei vienam žmogui skirtos porcijos kiekiais

 

  Daugiau nei po vieną vienetą parduodama vienam žmogui skirtos porcijos dydžio maisto tara

–  Gėrimų indeliai

 

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Stalo įrankiai (šakutės, peiliai, šaukštai, lazdelės)

–  Stalo įrankiai (šakutės, peiliai, šaukštai, lazdelės), išskyrus iki 2023 m. švietimo įstaigoms arba sveikatos priežiūros įstaigoms pagal viešojo prekių pirkimo sutartis1a, apibrėžtas Direktyvos 2014/24/ES 2 straipsnio 8 punkte, kurios buvo suteiktos iki 2018 m. gruodžio 31 d., tiekiamus stalo įrankius.

 

 

___________________

 

1a viešojo prekių pirkimo sutartys – viešosios sutartys, kurių objektas yra produktų pirkimas, lizingas, nuoma arba pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant. Viešojo prekių pirkimo sutartis papildomai gali apimti įrengimo ir montavimo operacijas.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Lėkštės

–  Lėkštės, išskyrus iki 2023 m. švietimo įstaigoms arba sveikatos priežiūros įstaigoms pagal viešojo prekių pirkimo sutartis1a, apibrėžtas Direktyvos 2014/24/ES 2 straipsnio 8 punkte, kurios buvo suteiktos iki 2018 m. gruodžio 31 d., tiekiamas lėkštes.

 

___________________

 

1a viešojo prekių pirkimo sutartys – viešosios sutartys, kurių objektas yra produktų pirkimas, lizingas, nuoma arba pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant. Viešojo prekių pirkimo sutartis papildomai gali apimti įrengimo ir montavimo operacijas.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Prie oro balionėlių, išskyrus pramoniniam ir kitam profesiniam naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, kurie nėra dalijami vartotojams, tvirtinamos ir jiems laikyti skirtos lazdelės, įskaitant jų detales

–  Prie oro balionėlių, išskyrus pramoniniam ir kitam profesiniam naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, kurie nėra dalijami vartotojams, tvirtinamos ir jiems laikyti skirtos lazdelės, išskyrus jų detales

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– Labai lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi dėl higienos arba drėgniems ir biriems maisto produktams suvynioti

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 6 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– Iš aerobiškai skaidaus plastiko pagaminti gaminiai

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 6 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Maisto ir gėrimų tara, pagaminta iš polistireninio putplasčio, naudojama maistui, kurio nebereikia paruošti ir kuris skirtas nedelsiant suvartoti iš talpyklos vietoje arba išsinešti.

Pagrindimas

All these additional market restriction for products are coherent with the current EU legislation in force or political statement from the European Parliament. For e.g. the European Parliament has just called, on Thursday 13 of September 2018, for a complete EU ban on oxo-degradable plastic by 2020, as this type of plastic negatively affects the recycling of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental benefit. Furthermore, the proposal to add a ban of some applications of expanded polystyrene (EPS) in the SUP proposal is justified by the fact that polystyrene, in its various sizes, appears in rank 1, 3, 13, 28 and 53 of the plastic waste most commonly found on European beaches, according to the Commission's classification in its impact assessment (Part II, pages 31 and 32). That is more than 31% of all plastics found on European beaches. Clearly, European legislators must find a way to address and to limit this source of marine litter, which the Commission has not done in its proposal.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo C dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti, kaip antai gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius

–  Gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti, kaip antai gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, išskyrus talpą, skirtą ir naudojamą specialiosios medicininės paskirties skystiems maisto produktams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 609/2013 2 straipsnio g punkte

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo D dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Tabako gaminiai su filtrais ir filtrai, parduodami naudoti kartu su tabako gaminiais

Pagrindimas

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo D dalies 3 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Pakeliai ir pakuotės, pagaminti iš lanksčios medžiagos, kuriuose pateikiamas maistas, kurio nebereikia paruošti, skirtas nedelsiant suvartoti iš pakelio ar pakuotės

Pagrindimas

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo D dalies 3 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Gėrimų indeliai

Pagrindimas

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo E dalies 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Gėrimų indeliai

–  Gėrimų indeliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo F dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Gėrimų buteliai

—  Gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

„Plastiko amžius“ – veikiausiai taip, neturėdama istorikės pašaukimo ir neketindama ja tapti, pranešėja galėtų apibūdinti mūsų epochą.

XIX a. viduryje išrasto plastiko masinė gamyba pradėta 6-ojo dešimtmečio pradžioje. 15 pastarųjų metų ji sparčiai didėjo: per vos 65 metus iš viso pagaminta daugiau kaip 8 mlrd. tonų plastiko(1), o jo atliekų kiekis viršija 6 mlrd. tonų – tai stulbinantys skaičiai.

Dėl šios „vienkartinių daiktų visuomenės“ mūsų vandenynai galiausiai virsta šiukšliadėže – 85 proc. jūros taršos sudaro plastikai, kurių pusė skirti vienkartiniam naudojimui, o ketvirtadalis panaudojama žvejybos įrankiams. Kasmet Europos vandenys užteršiami 15 600 tonų vienkartinių plastikų. Jeigu skaičiuotume žvejybos įrangą, šis skaičius siektų 26 600 tonų(2).

Kasmet Europoje į jūrą išmetama 150 000 tonų plastiko(3). Pasaulio mastu ši padėtis kelia dar didesnį susirūpinimą – kasmet į vandenynus išmetama 8 mln. tonų plastiko.

Jeigu nesiimsime jokių veiksmų, 2050 m. mūsų vandenynuose plastikų bus daugiau nei žuvų. Su plastiku susiduria ir jį gali praryti visi jūrų gyvūnai – vėžliai, paukščiai, banginiai, žuvys, vėžiagyviai. Plastikas gali turėti lemtingų padarinių jų išlikimui, o jo poveikis žmogaus sveikatai vis dar nenustatytas.

Komisija imasi vadovaujamo vaidmens

Priešingai nei klimato kaitos atveju, niekas nesiėmė spręsti šios problemos, todėl praėjusių metų gegužės 28 d. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl vienkartinių plastikų.

Įgyvendintas tam tikrų valstybių narių arba regionų iniciatyvomis pagrįstas priemonių rinkinys, kuriuo, laikantis visapusiško ES požiūrio, t. y. Direktyvos (ES) 2015/720 dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo, papildoma, viršijama ir derinama plastikų strategija, žiedinės ekonomikos veiksmų planas ir peržiūrėti atliekų srities teisės aktai.

Komisija išskiria dešimt pagrindinių Europos jūrose ir paplūdimiuose aptinkamų makroplastikų šaltinių. Šie makroplastikai sudaro 70 proc. į jūrą išmestų šiukšlių.

Visuotinis uždavinys, kuriam reikia plataus užmojo ir laipsniškų priemonių 

– Uždrausti vienkartinius plastikus ES lygmeniu, jeigu esama alternatyvų. Tai susiję su šiais devyniais gaminiais: stalo įrankiais (šakutėmis, peiliais, šaukštais, lazdelėmis) ir lėkštėmis, ausų krapštukais, šiaudeliais, gėrimų maišikliais ir oro balionėlių lazdelėmis (5 str.);

– palikti valstybėms narėms galimybę rinktis priemones, kuriomis būtų smarkiai sumažintas vienkartinių plastikų, kurių alternatyvos dar kuriamos, naudojimas. Tai susiję su maisto tara ir gėrimų indeliais (4 str.). Sukurta veiksminga sistema, pagal kurią planuojama uždrausti lengvuosius plastikinius pirkinių maišelius, kurių sienelės storis ne didesnis kaip 50 mikronų(4);

– užtikrinti, kad iki 2025 m. būtų surinkta bent 90 proc. gėrimų butelių (9 str.);

– išplėsti gamintojo atsakomybės sistemą (8 str.), įtraukiant visas į taikymo sritį patenkančias gaminių kategorijas, išskyrus higieninius paketus, tamponus ir tamponų aplikatorius. Ši didesnė atsakomybė apims atliekų surinkimo ir tvarkymo finansines išlaidas bei visuomenės informuotumo didinimo priemones (10 str.);

– nustatyti ženklinimo reikalavimus, taikytinus trims gaminių kategorijoms: higieniniams paketams ir tamponams, drėgnoms servetėlėms ir plastikiniams balionams (7 str.).

Komisijos vertinimu, nurodyta direktyva būtų naudinga tiek aplinkai, tiek ekonomikai. Ji padėtų išvengti žalos aplinkai, kuri iki 2030 m. siektų 22 mlrd. EUR(5), ir vartotojai galėtų sutaupyti iki 6,5 mlrd. EUR(6). Kartu įvertinta, kad prisitaikymas gamintojams kainuotų 3,2 mlrd. EUR(7). Tik įgyvendinant minimalistinio pobūdžio scenarijų (2a galimybė), kuris apsiribotų savanoriškais pramonės sektoriaus ir su informavimo kampanijomis susijusiais veiksmais, būtų galima prarasti darbo vietų(8). Kita vertus, įgyvendinant kitus numatytus inovacijoms palankesnius scenarijus, būtų galima sukurti 30 000–50 000 darbo vietų(9).

Pranešėjos prioritetai

Pranešėja itin palankiai vertina šį plataus užmojo Komisijos pasiūlymą ir visiškai pritaria viešajai nuomonei: 95 proc. europiečių mano, kad būtina, netgi skubiai, imtis veiksmų dėl vienkartinių plastikų(10).

Vis dėlto pranešėja norėtų, kad Komisija aktyviau vykdytų tolesnę veiklą pagal savo atliktą poveikio vertinimą. Be to, ji pageidauja, kad būtų viešai paskelbtas konsultavimo įmonės „Eunomia“ parengtas tyrimas, kuriuo grindžiamas šis poveikio vertinimas.

1.  Galiausiai būtina apibrėžti maisto taros ir gėrimų indelių naudojimo mažinimo kiekybinius tikslus. Tai yra du gaminiai, kurių alternatyvomis jau prekiaujama. Tačiau valstybėms narėms nepateikus tinkamų duomenų, pranešėja suteikė prioritetą atitinkam tvarkaraščiui parengti. Šiuo tikslu remiamasi 2015 m. direktyva dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių, kurioje numatyta per 2–3 metus nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę įgyvendinti suderintas tokių maišelių naudojimo mažinimo priemones.

Pranešėjos nuomone, ketverių metų pakanka, kad valstybės narės galėtų nustatyti aiškius 4 straipsnyje nurodytų gaminių naudojimo jų teritorijoje mažinimo tikslus.

2.  Atskirai rinkti plastikinius butelius

Pranešėja nėra visiškai patenkinta 9 straipsnio formuluote, kuria numatoma atskirai rinkti plastikinius butelius. Šie buteliai kartu su kamšteliais priskiriami pagrindinei į jūrą išmetamų vienkartinių plastikų kategorijai (jie sudaro penktadalį vienkartinių plastikų).

Nors tam tikrose valstybėse narėse vis aktyviau vykdomos diskusijos dėl bendro plastikinių butelių draudimo įgyvendinimo, pranešėja norėtų, kad būtų numatytos atviresnės galimybės. Valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė pasirinkti veiksmingiausią sistemą, kad šiam klausimui būtų suteikta rinkos vertė, ir paskatinti vartotojus apie tai pranešti arba rūšiuoti šiukšles namuose.

Šis gaminys taip pat labai tinkamas perdirbti ir Komisija yra nustačiusi tikslą iki 2025 m. surinkti 90 proc. butelių. Pranešėja siūlo 6 straipsnyje nustatytą reikalavimą dėl kamštelių ir dangtelių, pritvirtintų prie butelio, papildyti nuostata, kad iki 2025 m. gaminant plastikinius butelius būtų perdirbta bent 25 proc. jų dalių, kaip įsipareigojo sektorius.

3.  Laikytis PSO rekomendacijų dėl cigarečių su plastikiniu filtru

Plastikinių cigarečių filtrų klausimas taip pat kelia susirūpinimą pranešėjai. Jie užima antrąją vietą kalbant apie plastikus, kuriais paprastai teršiami Europos paplūdimiai. Pranešėja siūlo įtraukti naują 4a straipsnį „Suvartotų tabako gaminių atliekų kiekio mažinimas“.

Be didesnės tabako gamintojų atsakomybės sistemos taikymo, jame nurodyta, kad valstybės narės turi nustatyti tikslus, kuriais remiantis plastikinių cigarečių filtrų iki 2025 m. būtų sumažinta 50 proc., o iki 2030 m. – 80 proc.(11)

Valstybės narės taip pat turėtų įsipareigoti įdiegti nuorūkų surinkimo sistemą. Galiausiai jos turėtų vadovautis Italijos modeliu ir nustatyti atgrasomąsias baudas rūkantiems asmenims, kurie cigarečių nuorūkas meta ant žemės arba į kanalizaciją.

4.  Pranešėja mano, kad Komisija, priešingai, viršija savo įgaliojimus, kalbant apie 8 straipsnyje numatytą didesnę gamintojo atsakomybę.

Ji pripažįsta, kad tai svarbi aplinkos politikos priemonė, ir pritaria Komisijos užmojui papildyti jau sukurtas priemones, nurodytas atliekų srities teisės aktuose. Kita vertus, remdamasi Pagrindų direktyvos 2008/98/EB (Atliekų pagrindų direktyvos) 8 straipsnio 1 dalimi, pranešėja teigia, kad ši atsakomybė jokiu būdu neapima jūrų ir paplūdimių tvarkymo išlaidų. Direktyvoje 2018/852/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų nustatyta, kad ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d., t. y. trejais metais vėliau, nei nustatyta šiame pasiūlyme, turi būti įdiegtos pakuotėms taikomos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos. Tas pats pasakytina apie elementus, dėl kurių pranešėja negali užtikrinti, kad didesnės gamintojų atsakomybės sistema būtų proporcinga.

5.  Įtraukti itin lengvus plastikinius pirkinių maišelius

Pranešėja siūlo į 5 straipsnyje pateiktą ribotą gaminių sąrašą įtraukti plastikinius pirkinių maišelius, kurių sienelės storis mažesnis kaip 15 mikronų ir kuriems netaikoma Direktyva (ES) 2015/720 dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo.

Atsižvelgdama į sparčiai kintančius vartotojų įpročius daugumoje valstybių narių, kurių pardavimo vietose už plastikinius pirkinių maišelius pradėtas imti mokestis, pranešėja mano, kad reikėtų aiškiai įspėti dėl itin lengvų plastikinių pirkinių maišelių draudimo, išskyrus higienos tikslais naudojamus maišelius.

6.  Kita sritis, kurioje pranešėja tikisi pokyčių, – žvejybos įrankiai. Jos teigimu, nors tam tikrais ES teisės aktais(12) jau numatyta spręsti taršos, kurią lemia jūroje palikti arba prarasti tinklai ar kiti įrankiai, klausimą, veiksmingos prarastų žvejybos įrankių kontrolės trūkumo ES lygmeniu problema dar neišspręsta. Priešingai, nei numatyta, daugiau kaip 30 proc. žvejybos ir pramoginių laivų atliekų taip ir negrąžinama į uostus ir veikiausiai išmetama į jūrą(13). Didesnės atsakomybės sistemos taikymą žvejybos įrankių gamintojams pranešėja laiko pagrįstu.

8 straipsnio 3 dalį ji siūlo papildyti tikslu užtikrinti 15 proc. perdirbimo lygį, nes, kaip ir visos tvirtos medžiagos, dauguma žvejybos įrankių gali būti pakartotinai naudojami, todėl juos reikia grąžinti į uostą. Šis tikslas atrodo įgyvendinamas, atsižvelgiant į geriausią patirtį, būtent Islandijos, kurioje 2006 m. nustatytas 45 proc. perdirbimo lygis, o šiandien susigrąžinama 85 proc. tinklų ir tinklelių(14).

Bendras pranešėjos užmojis atitinka mokslininkų ir ministrų, su kuriais ji konsultavosi rengdama šį pranešimą, poziciją: galima užtikrinti ateitį, kurioje plastikas – stebuklingas gaminys, tapęs pernelyg teršiančiu aplinką – nepatektų į jūras ir vandenynus.

(1)

Geyer, R., Jambeck, J., Lavender, K., universitetinis tyrimas „Production, use, and fate of all plastics ever made“, Science Advances, 3 tomas, Nr.°7, 2017.

(2)

Europos Komisijos poveikio vertinimas Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear, SWD(2018) 254 final, 2018 m. gegužės 28 d., 1 dalis, p. 10.

(3)

Ten pat, 1 dalis, p. 10.

(4)

Remiantis 2015 m. balandžio 29 d. Direktyvos 2015/720, kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB, 4 straipsnio 1a dalies b punktu, „[...] užtikrinama, kad ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai nebūtų nemokamai dalijami prekių ar produktų pardavimo vietose, nebent įgyvendinamos lygiavertį poveikį užtikrinančios priemonės“.

(5)

2018 m. gegužės 28 d. Europos Komisijos pranešimas spaudai „Vienkartiniai plastikiniai gaminiai. Naujos ES taisyklės jūras teršiančių šiukšlių kiekiui mažinti“.

(6)

Poveikio vertinimas, op. cit., 1 dalis, p. 60.

(7)

Ten pat, 1 dalis, p. 60.

(8)

Ten pat, 1 dalis, p. 60.

(9)

Ten pat, 1 dalis, p. 60.

(10)

Ten pat, 1 dalis, p. 6.

(11)

2017 m. PSO ataskaita „Tabakas ir jo poveikis aplinkai. Apžvalga“.

(12)

2009 m. lapkričio 20 d. reglamento, kurio nustatoma Bendrijos žuvininkystės kontrolės sistema, 48 straipsnyje nustatyta, kad žvejybos laivo, praradusio žvejybos įrankius, kapitonas per 24 valandas apie tai turi pranešti vėliavos valstybės narės kompetentingai institucijai.

(13)

Poveikio vertinimas, op. cit., p. 12.

(14)

http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf.


PRIEDAS. SUBJEKTŲ AR ASMENŲ, IŠ KURIŲ PRANEŠĖJA SULAUKĖ PAGALBOS, SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą visiškai savanoriškai ir tik savo atsakomybe parengė pranešėja. Pranešėja, rengdama pranešimo projektą, iki jo priėmimo komitete sulaukė pagalbos iš šių subjektų ar asmenų:

Subjektas ir (arba) asmuo

Europos aplinkos biuras

„ClientEarth“

„Edana“

„Essenscia“

„EurEau“

„European Plastics Converters“ (EuPC)

„Extended Producer Responsibility Alliance“ (EXPRA)

„FoodDrinkEurope“

„Fostplus“

Frans Timmermans, Europos Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingas už geresnį reglamentavimą, institucijų ryšius, teisinės valstybės principus ir Pagrindinių teisių chartiją

„Friends of the Earth Europe“

„Go4Circle“

Belgijos pakavimo institutas

Jyrki Katainen, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas,

atsakingas už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą

Karmenu Vella, Europos Komisijos narys, atsakingas už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę

„Nestlé S.A.“

„Pack2Go Europe“

„Petcore Europe“

Philippe De Backer, kovos su sukčiavimu socialinės rūpybos srityje, privatumo apsaugos ir Šiaurės jūros reikalų Belgijos valstybės sekretorius, pavaldus socialinių reikalų ir visuomenės sveikatos apsaugos ministrui

„Plastics Europe“

„Plastics Recyclers Europe“

Austrijos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

„Rethink Plastic Alliance“

„Seas at risk“

„Sky“

„Suez S.A.“

„Surfrider Foundation Europe“

„Tetra Pack International S.A.“

„Zero Waste Europe“


Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (26.9.2018)

pateiktas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Nuomonės referentė: Barbara Kappel

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vienkartinio naudojimo plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo iniciatyva yra ES žiedinės ekonomikos darbotvarkės dalis, kuri apima ekonomines paskatas, kuriomis siekiama mažinti į jūrą išmetamų šiukšlių kiekį. Neigiamą išorinį poveikį nulemia būtent vienkartinio naudojimo plastikiniai gaminiai. Išorės veiksniai – tai nekompensuojamas ekonominių sprendimų poveikis trečiosioms šalims. Jie neįtraukiami į atsakingų subjektų vykdomą sprendimų priėmimo procesą. Ekonominiu požiūriu tai yra rinkos nepakankamumo forma ir dėl jos gali prireikti valstybės kišimosi.

Į jūrą patenkančių plastiko šiukšlių, kurias sudaro vienkartinio naudojimo plastikiniai gaminiai ir žvejybos įrankiai, kurių sudėtyje yra plastiko, prevencija ir mažinimas papildo specialias ES plastikų strategijoje numatytas priemones, taikomas mikroplastikui. 2015 m. sprendžiant plastikinių maišelių problemą buvo nustatyta, kad 70 % visų Europoje į jūrą išmetamų šiukšlių sudaro 10 vienkartinio naudojimo plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių (vadinamųjų makroplastikų). Svarbu, kad ES ir valstybės narės parengtų tinkamą atsaką su jūrų šiukšlinimu susijusioms ekologinėms problemoms spręsti, mažinant plastiko kiekį vandenynuose ir paplūdimiuose, kartu daugiau dėmesio skiriant platesniam plastikų perėjimo prie žiedinės ekonomikos kontekstui.

Jūrų tarša šiukšlėmis – tai pasaulinio masto problema, gerokai peržengianti ES ribas, todėl tik pasauliniu susitarimu bus galima visapusiškai spręsti šį mūsų planetai tenkantį uždavinį. Remiantis tyrimais, 80 % į jūrą patenkančių šiukšlių išmetama vos 20 šalių ir nė viena iš jų nėra ES valstybė narė. Todėl nuomonės referentė ragina laikytis visuotinio požiūrio į kovą su plastiko tarša ir primygtinai ragina imtis būtinų priemonių G7 ir G20 lygmeniu bei įgyvendinti JT darnaus vystymosi tikslus.

Finansų sektorius turėtų padėti įmonėms daugiau investuoti į tvarius sprendimus, kol vyriausybės nesiima politikos priemonių. Nuomonės referentės manymu, labiau priimtinas būtų standartų griežtinimu grindžiamas metodas, kurį taikant iš rinkos būtų pašalinti tam tikri aplinką teršiantys gaminiai, bet tuo pat metu būtų skatinami moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra (MTTP) bei inovacijos į ekonomiškai efektyviau perdirbamus, biologiškai skaidžius ar nekenksmingus gaminius. Šie nauji standartai turėtų būti įgyvendinti per pagrįstą laikotarpį, siekiant užtikrinti, kad MVĮ galėtų pritaikyti savo verslo modelį, nes didžioji dauguma iš 50 000 ES plastiko perdirbimo sektoriaus bendrovių yra MVĮ.

Komisijos atliktoje analizėje apskaičiuota, kad jos pasiūlytos galimybės, apimančios tam tikrų vienkartinio naudojimo plastikinių gaminių uždraudimą ir mažinimo tikslus, didesnę gamintojo atsakomybę (DGA), gaminių projektavimo priemones ir paskatas žvejams grąžinti žvejybos įrankius, padėtų sutaupyti 2,6 mln. tonų CO2 ekvivalento ir išvengti 11 mlrd. EUR siekiančios žalos aplinkai. Įmonių patiriamos reikalavimų laikymosi išlaidos siekia 2 mlrd. EUR, o atliekų tvarkymo – 510 mln. EUR. Vartotojai sutaupytų apie 6,5 mlrd. EUR, o užstato grąžinimo arba lygiavertė sistema vartotojams papildomai kainuotų 1,4 mlrd. EUR. Komisijos skaičiavimais, papildomos žvejybos pramonės išlaidos geriausiu atveju sudarys 0,16 % pajamų. Tačiau Komisija nepateikia duomenų apie DGA įgyvendinimo sąnaudas, kurios visiškai perduotos galutiniam vartotojui.

Kova su jūros tarša šiukšlėmis gali sukurti naujų ekonominių galimybių. Įmonės gali padidinti savo konkurencingumą naudodamosi inovacijomis ir MTTP, prisidėdamos prie efektyviai išteklius naudojančios ir nuo iškastinio kuro nepriklausomos ekonomikos kūrimo. Investicijos į jūrų taršos šiukšlėmis prevenciją, tvarias alternatyvias medžiagas, gaminius ir verslo modelius gali padėti sukurti naujų darbo vietų ir stiprinti techninius bei mokslinius gebėjimus. Iniciatyva, kuria siekiama sumažinti vienkartinių plastikinių gaminių kiekį, yra sveikintina, tačiau reikia subalansuoto požiūrio, kad būtų užtikrintas proporcingumas.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  Sąjungos ekonominė gerovė yra neatsiejama nuo ilgalaikio aplinkos tvarumo. Tvaresni valstybių narių ekonomikos modeliai gali suteikti naujų galimybių inovacijoms, konkurencingumui ir darbo vietų kūrimui;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1a)   su plastiko atliekų tvarkymu susiję uždaviniai gali būti paversti galimybe Europos pramonei tapti pasauline lydere siūlant perėjimo prie žiedinės ekonomikos sprendimus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  jūrų tarša šiukšlėmis yra tarpvalstybinio pobūdžio ir pripažįstama kaip visuotinė problema. Jūros taršos šiukšlėmis mažinimas yra vienas svarbiausių veiksmų siekiant įgyvendinti 14-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius siekiant darnaus vystymosi36; Sąjunga privalo atlikti savo vaidmenį kovojant su jūrų tarša šiukšlėmis ir rodyti pavyzdį pasauliui. Todėl Sąjunga dirba su savo partneriais daugelyje tarptautinių forumų, tokių kaip Didysis dvidešimtukas, Didysis septynetas ir Jungtinės Tautos, siekdama suderintų veiksmų. Ši iniciatyva yra Sąjungos pastangų šioje srityje dalis;

(3)  jūrų tarša šiukšlėmis yra tarpvalstybinio pobūdžio ir pripažįstama kaip visuotinė problema. Sėkminga plastiko atliekų prevencija ir valdymas yra veiksmingiausi bendradarbiaujant tarptautiniu mastu ir taikant mokslinį, įrodymais grindžiamą požiūrį. Jūros taršos šiukšlėmis mažinimas yra vienas svarbiausių veiksmų siekiant įgyvendinti 14-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius siekiant darnaus vystymosi36; Sąjunga privalo atlikti savo vaidmenį kovojant su jūrų tarša šiukšlėmis ir rodyti pavyzdį pasauliui. Todėl Sąjunga turėtų užtikrinti bendradarbiavimą, visų pirma su labiausiai teršiančiomis šalimis, ir kartu su partneriais tarptautiniu lygmeniu, pvz., Didžiojo dvidešimtuko, Didžiojo septyneto ir Jungtinių Tautų lygmenimis, siekti suderintų veiksmų. Ši iniciatyva yra Sąjungos pastangų, kuriomis siekiama mažinti atliekas norint pereiti prie tvarios ir žiedinės ekonomikos, dalis;

__________________

__________________

36 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

36 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant sutelkti pastangas ten, kur jų labiausiai reikia, ši direktyva turėtų būti taikoma tik dažniausiai randamiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie, kaip nustatyta, sudaro 86 proc. Sąjungos paplūdimiuose randamų vienkartinių plastikinių gaminių, skaičiuojant vienetais;

(7)  siekiant sutelkti pastangas ten, kur jų labiausiai reikia, ši direktyva turėtų būti taikoma dažniausiai randamiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie, kaip nustatyta, sudaro 86 proc. Sąjungos paplūdimiuose randamų vienkartinių plastikinių gaminių, skaičiuojant vienetais, ir taip pat žvejybos įrankiams. Norint pereiti prie žiedinės ekonomikos, reikės sumažinti bendrą vienkartinių plastikinių gaminių naudojimą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  ši direktyva nedaro poveikio Direktyvos 94/62/EB nuostatoms dėl vienkartinių plastikinių gaminių, laikomų pakavimo gaminiais, kaip apibrėžta Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnio 1 dalyje;

Pagrindimas

Reikia paaiškinimo dėl vienkartinių plastikinių pakuočių, kurioms taikoma Direktyva 94/62/EB.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  vienkartiniai plastikiniai gaminiai gali būti gaminami iš įvairaus plastiko. Plastikai paprastai apibrėžiami kaip polimerinės medžiagos, į kurias gali būti pridėta priedų. Tačiau ši apibrėžtis apimtų tam tikrus gamtinius polimerus. Nemodifikuoti gamtiniai polimerai neturėtų būti įtraukti, nes jie natūraliai aptinkami aplinkoje. Todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/200643 3 straipsnio 5 dalyje pateikta polimero apibrėžtis turėtų būti atitinkamai pritaikyta ir šios direktyvos taikymo tikslu turėtų būti nustatyta atskira apibrėžtis. Plastikai, pagaminti naudojant modifikuotus gamtinius polimerus, arba plastikai, pagaminti iš biologinės kilmės, iškastinių ar pradinių sintetinių medžiagų, nėra natūraliai aptinkami aplinkoje, todėl jiems ši direktyva turėtų būti taikoma. Todėl pritaikyta plastikų apibrėžtis turėtų apimti polimerinės gumos gaminius ir biologinės kilmės bei biologiškai skaidžius plastikus, neatsižvelgiant į tai, ar jie gauti iš biomasės ir (arba) laikui bėgant turėtų biologiškai suskilti. Tam tikros polimerinės medžiagos, pvz., polimerinės dangos, dažai, rašalai ir klijai, negali būti naudojamos kaip pagrindinis gatavų medžiagų ir galutinių produktų komponentas. Toms medžiagoms ši direktyva neturėtų būti taikoma, todėl jos neturėtų būti įtrauktos į apibrėžtį;

(8)  vienkartiniai plastikiniai gaminiai gali būti gaminami iš įvairaus plastiko. Plastikai paprastai apibrėžiami kaip polimerinės medžiagos, į kurias gali būti pridėta priedų. Tačiau ši apibrėžtis apimtų tam tikrus gamtinius polimerus. Nemodifikuoti gamtiniai polimerai neturėtų būti įtraukti, nes jie natūraliai aptinkami aplinkoje. Todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/200643 3 straipsnio 5 dalyje pateikta polimero apibrėžtis turėtų būti atitinkamai pritaikyta ir šios direktyvos taikymo tikslu turėtų būti nustatyta atskira apibrėžtis. Plastikai, pagaminti naudojant modifikuotus gamtinius polimerus, arba plastikai, pagaminti iš biologinės kilmės, iškastinių ar pradinių sintetinių medžiagų, nėra natūraliai aptinkami aplinkoje, todėl jiems ši direktyva turėtų būti taikoma. Todėl pritaikyta plastikų apibrėžtis turėtų apimti polimerinės gumos gaminius ir biologinės kilmės bei biologiškai skaidžius plastikus, neatsižvelgiant į tai, ar jie gauti iš biomasės ir (arba) laikui bėgant turėtų biologiškai suskilti. Tam tikros polimerinės medžiagos, pvz., polimerinės dangos, dengiamieji sluoksniai ar sluoksniai, dažai, rašalai ir klijai, negali būti naudojamos kaip pagrindinis gatavų medžiagų ir galutinių produktų komponentas. Toms medžiagoms ši direktyva neturėtų būti taikoma, todėl jos neturėtų būti įtrauktos į apibrėžtį;

_________________

_________________

43 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

43 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių, tinkami tvaresni pakaitalai dar nėra lengvai prieinami ir manoma, kad daugumos vienkartinių plastikinių gaminių naudojimas augs. Siekiant pakeisti šią tendenciją ir skatinti pastangas ieškoti tvaresnių sprendimų, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių, kad smarkiai sumažintų tokių gaminių naudojimą nepažeisdamos ES su maistu susijusiuose teisės aktuose44 nustatytų maisto higienos ir maisto saugos reikalavimų, geros higienos praktikos, geros gamybos praktikos ar atsekamumo reikalavimų;

(11)  tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių, tinkami tvaresni pakaitalai dar nėra lengvai prieinami ir manoma, kad daugumos vienkartinių plastikinių gaminių naudojimas augs. Siekiant skatinti pastangas ieškoti tvaresnių sprendimų, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių, kad smarkiai sumažintų tokių gaminių naudojimą, kaip plastikinių maišelių atveju pagal Direktyvą 94/62/EB ir nedarant poveikio Direktyvos 94/62/EB 18 straipsniui, nepažeisdamos ES su maistu susijusiuose teisės aktuose44 nustatytų maisto higienos ir maisto saugos reikalavimų, geros higienos praktikos, geros gamybos praktikos ar atsekamumo reikalavimų. Valstybės narės turėtų skatinti naudoti daugkartinio naudojimo produktus, tinkamus žiedinei ekonomikai, nekeldamos pavojaus laisvam prekių judėjimui vidaus rinkoje ir neiškraipydamos ES ir ne ES gamintojų konkurencijos. Visos priemonės, kuriomis siekiama gerokai sumažinti vienkartinių plastiko produktų naudojimą, turėtų būti proporcingos šios direktyvos tikslams. Nustatant tas priemones atsižvelgiama į produktų poveikį per visą jų gyvavimo ciklą;

__________________

__________________

 

43a 1994 m. gruodžio 20 d. Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, OL L 365, 1994 12 31, p. 10–23.

44 Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus (OL L 31, 2002 2 1, p. 1-24), Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1-54), Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu ir kiti atitinkami teisės aktai, susiję su maisto sauga, higiena ir ženklinimu (OL L 338, 2004 11 13, p. 4–17).

44 Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus (OL L 31, 2002 2 1, p. 1-24), Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1-54), Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu ir kiti atitinkami teisės aktai, susiję su maisto sauga, higiena ir ženklinimu (OL L 338, 2004 11 13, p. 4–17).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės, prieš patvirtindamos bet kokią su pakuotėmis susijusią planuojamą priemonę, pagal Direktyvą 94/62/EB praneštų apie ją Komisijai, siekiant patikrinti, ar ja gali būti sukurta vidaus rinkos veikimo kliūčių;

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti Direktyvos 94/62/EB, visų pirma 16 straipsnio (informavimas) ir 18 straipsnio (laisvė pateikti rinkai), ir šios direktyvos nuoseklumą sprendžiant vienkartinių plastikinių gaminių problemą ir apsaugoti pakuočių vidaus rinką.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  tam tikri vienkartiniai plastikiniai gaminiai patenka į aplinką dėl to, kad yra netinkamai šalinami per kanalizaciją ar kitaip netinkamai išmetami į aplinką. Todėl vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie dažnai šalinami per kanalizaciją ar kitais netinkamais būdais, turėtų būti taikomi ženklinimo reikalavimai. Pasitelkiant ženklinimą vartotojai turėtų būti informuojami apie netinkamus ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus ir (arba) šiukšlių, susidarančių dėl netinkamo jų šalinimo, neigiamą poveikį aplinkai. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti suderintą ženklinimo formą, o tai darant, prireikus patikrinti, kaip siūlomą ženklinimą suvokia reprezentatyviai parinktos vartotojų grupės, siekiant užtikrinti, kad jis būtų veiksmingas ir aiškiai suprantamas;

(14)  tam tikri vienkartiniai plastikiniai gaminiai patenka į aplinką dėl to, kad yra netinkamai šalinami per kanalizaciją ar kitaip netinkamai išmetami į aplinką. Todėl vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie dažnai šalinami per kanalizaciją ar kitais netinkamais būdais, turėtų būti taikomi ženklinimo reikalavimai. Pasitelkiant ženklinimą vartotojai turėtų būti informuojami apie netinkamus ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus ir (arba) šiukšlių, susidarančių dėl netinkamo jų šalinimo, neigiamą poveikį aplinkai. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti suderintą ženklinimo formą, pavyzdžiui, logotipą, o tai darant, prireikus patikrinti, kaip siūlomą ženklinimą suvokia reprezentatyviai parinktos vartotojų grupės, siekiant užtikrinti, kad jis būtų veiksmingas ir aiškiai suprantamas. Šio proceso metu Komisija turėtų atsižvelgti į tuo tikslu priimtus esamus savanoriškus sektorių susitarimus. Be to, valstybės narės gali nustatyti taisykles dėl atgrasomųjų baudų ir nuobaudų, kurios būtų taikomos už šiukšlių išleidimą į aplinką atsakingiems asmenims;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  vienkartinių plastikinių gaminių, kurių lengvai prieinamų, tinkamų ir tvaresnių pakaitalų nėra, atveju valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, taip pat turėtų nustatyti didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, kad būtų padengtos atliekų tvarkymo ir šiukšlių surinkimo išlaidos, taip pat informuotumo didinimo priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią šiukšlinimui ir sumažinti šiukšlių kiekį, išlaidas;

(15)  vienkartinių plastikinių gaminių, kurių lengvai prieinamų, tinkamų ir tvaresnių pakaitalų nėra, atveju valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, taip pat turėtų nustatyti didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, kad, remiantis Direktyvos 2008/98/EB 8 ir 8a straipsniais ir Direktyvos 94/62/EB 7 straipsniu, būtų padengtos būtinos atliekų tvarkymo išlaidos, taip pat informuotumo didinimo priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią šiukšlinimui ir sumažinti šiukšlių kiekį, išlaidas;

Pagrindimas

Kova su šiukšlėmis turėtų būti kompetentingų institucijų, gamintojų ir vartotojų atsakomybė. Šiukšlinimo problemos neišspręsime gamintojams apmokant valymo išlaidas, jas galima išspręsti keičiant vartotojų elgesį, o tai pasiekiama šviečiant vartotojus ir užtikrinant esamų teisės aktų įgyvendinimą. Kur kas veiksmingesnė yra šiukšlinimo prevencija.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo vidaus rinkoje, turi būti užtikrintas vienodas didesnės gamintojo atsakomybės priemonių įgyvendinimas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15b)  ekonominės paskatos gali turėti įtakos vartotojų pasirinkimui, skatinti tam tikrus vartotojų įpročius arba nuo jų atgrasyti, todėl jos gali būti naudojamos kaip veiksminga pradinė priemonė siekiant sumažinti tam tikrų plastiko gaminių poveikį aplinkai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  didelė dalis jūras teršiančių plastiko šiukšlių, atsirandančių dėl apleistų, pamestų ir išmestų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, rodo, kad galiojančiais teisiniais reikalavimais46 nesuteikiama pakankamai paskatų sugrąžinti tokius įrankius į krantą, kad jie būtų surinkti ir sutvarkyti. Taikant netiesioginių mokesčių sistemą, numatytą pagal galiojančius teisės aktus dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, laivai neskatinami išmesti savo atliekų į jūrą ir užtikrinama teisė jas pristatyti. Tačiau ta sistema turėtų būti papildyta kitomis finansinėmis paskatomis žvejams sugrąžinti savo žvejybos įrankių atliekas į krantą, kad išvengtų bet kokio galimo mokėtino netiesioginio atliekų mokesčio padidėjimo. Žvejybos įrankių plastikinės dalys turi didelį perdirbimo potencialą, todėl valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, turėtų nustatyti didesnę gamintojo atsakomybę už žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, kad palengvintų atskirą žvejybos įrankių surinkimą ir finansuotų tinkamą tokių žvejybos įrankių atliekų tvarkymą, visų pirma antrinį perdirbimą;

(16)  didelė dalis jūras teršiančių plastiko šiukšlių, atsirandančių dėl apleistų, pamestų ir išmestų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, rodo, kad galiojančiais teisiniais reikalavimais46 nesuteikiama pakankamai paskatų sugrąžinti tokius įrankius į krantą, kad jie būtų surinkti ir sutvarkyti. Taikant netiesioginių mokesčių sistemą, numatytą pagal galiojančius teisės aktus dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, laivai neskatinami išmesti savo atliekų į jūrą ir užtikrinama teisė jas pristatyti. Tačiau ta sistema nėra pakankamai veiksminga, kad žvejai susigrąžintų savo žvejybos įrankių atliekas į krantą. Žvejybos įrankių plastikinės dalys turi didelį perdirbimo potencialą, todėl valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, turėtų nustatyti didesnę gamintojo atsakomybę už žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, kad finansuotų tinkamą tokių žvejybos įrankių atliekų tvarkymą, visų pirma antrinį perdirbimą. Be to, Komisija ir valstybės narės turėtų dirbti kartu, kad būtų sukurti žvejybos įrankių atliekų mažinimo mechanizmai ir palengvintas atskiras žvejybos įrankių surinkimas;

__________________

__________________

46 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, Direktyva 2000/59/EB ir Direktyva 2008/98/EB.

46 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, Direktyva 2000/59/EB ir Direktyva 2008/98/EB.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užkirsti kelią taršai šiukšlėmis ir kitoms netinkamoms atliekų šalinimo formoms, dėl kurių šiukšlės, kuriose yra plastiko, patenka į jūrą, vartotojai turi būti tinkamai informuojami apie esamus tinkamiausius ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus, geriausią atliekų šalinimo praktiką ir blogos šalinimo praktikos poveikį aplinkai, taip pat apie plastiko kiekį tam tikruose vienkartiniuose plastikiniuose gaminiuose ir žvejybos įrankiuose. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi informuotumo didinimo priemonių, kuriomis užtikrinama, kad tokia informacija vartotojams būtų suteikta. Informacijos turinys neturėtų būti reklaminio pobūdžio ir neturėtų skatinti naudoti vienkartinių plastikinių gaminių. Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti tinkamiausias priemones pagal gaminio pobūdį arba paskirtį. Vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojai turėtų padengti informuotumo didinimo priemonių išlaidas – tai yra didesnės gamintojo atsakomybės įsipareigojimų dalis;

(18)  siekiant užkirsti kelią taršai šiukšlėmis ir kitoms netinkamoms atliekų šalinimo formoms, dėl kurių šiukšlės, kuriose yra plastiko, patenka į jūrą, vartotojai turi būti tinkamai informuojami apie esamus tinkamiausius ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus, geriausią atliekų šalinimo praktiką ir blogos šalinimo praktikos poveikį aplinkai, taip pat apie plastiko kiekį tam tikruose vienkartiniuose plastikiniuose gaminiuose ir žvejybos įrankiuose. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi informuotumo didinimo priemonių, įskaitant švietimo kampanijas mokyklose, kuriomis užtikrinama, kad tokia informacija vartotojams būtų suteikta, siekiant skatinti juos pakeisti savo elgseną ir aktyviau dalyvauti šiukšlių susidarymo prevencijos veikloje. Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti tinkamiausias priemones pagal regionines sąlygas, gaminio pobūdį arba paskirtį. Reikia tinkamai pasirūpinti, kad nebūtų iškraipoma konkurencija tarp vienkartinius plastikinius gaminius ir žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, gaminančių vidaus rinkos gamintojų ir konkurentų iš ne ES valstybių, kuriems leidžiama savo gaminius parduoti bendrojoje rinkoje. Vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojai turėtų prisidėti prie informuotumo didinimo priemonių – tai yra atsakomybės dalis. Gamintojai nėra įpareigoti padengti šių informuotumo didinimo kampanijų išlaidų. Kova su šiukšlėmis turėtų būti bendra kompetentingų institucijų, gamintojų ir vartotojų atsakomybė;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo48 dėl geresnės teisėkūros 22 dalį Komisija turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas turėtų būti pagrįstas įgyvendinant šią direktyvą sukaupta patirtimi ir surinktais duomenimis, taip pat duomenimis, surinktais pagal Direktyvą 2008/56/EB arba Direktyvą 2008/98/EB. Šiuo vertinimu turėtų būti remiamasi vertinant galimas tolesnes priemones, taip pat vertinant, ar, siekiant Sąjungoje vykdyti jūros taršos šiukšlėmis stebėseną, reikėtų peržiūrėti priedą, kuriame pateikiamas vienkartinių plastikinių gaminių sąrašas. Atliekant vertinimą taip pat derėtų apsvarstyti, ar per tą laiką įvykusi mokslo ir technikos pažanga, įskaitant biologiškai skaidžių medžiagų kūrimą ir plastiko biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijų ar standartų rengimą, kaip numatyta Europinėje plastikų strategijoje, suteikia galimybę nustatyti tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių biologinio skaidymosi jūros aplinkoje standartą. Tas standartas apimtų standartą, pagal kurį būtų tikrinama, ar dėl fizinio ir biologinio skaidymosi jūros aplinkoje plastikas visiškai suskyla į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį per pakankamai trumpą laiką, kad plastikas nepakenktų jūros augalijai ir gyvūnijai ir nesikauptų aplinkoje. Tokio standarto reikalavimus atitinkantiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams pateikimo rinkai draudimas galėtų būti netaikomas. Nors Europinėje plastikų strategijoje jau numatyta veiksmų šioje srityje, joje taip pat pripažįstama, kad dėl skirtingų sąlygų jūrose nėra taip paprasta nustatyti biologiškai skaidžių savybių turinčių plastikų reglamentavimo sistemą;

(22)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo48 dėl geresnės teisėkūros 22 dalį Komisija turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas turėtų būti pagrįstas įgyvendinant šią direktyvą sukaupta patirtimi ir surinktais duomenimis, taip pat duomenimis, surinktais pagal Direktyvą 2008/56/EB arba Direktyvą 2008/98/EB. Šiuo vertinimu turėtų būti remiamasi vertinant galimas tolesnes priemones, taip pat vertinant, ar, siekiant Sąjungoje vykdyti jūros taršos šiukšlėmis stebėseną, reikėtų peržiūrėti priedą, kuriame pateikiamas vienkartinių plastikinių gaminių sąrašas. Atliekant vertinimą taip pat derėtų apsvarstyti, ar per tą laiką įvykusi mokslo ir technikos pažanga, įskaitant biologiškai skaidžių medžiagų kūrimą ir plastiko biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijų ar standartų rengimą, kaip numatyta Europinėje plastikų strategijoje, suteikia galimybę nustatyti tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių biologinio skaidymosi jūros aplinkoje standartą. Tas standartas apimtų standartą, pagal kurį būtų tikrinama, ar dėl fizinio ir biologinio skaidymosi jūros aplinkoje plastikas visiškai suskyla į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį per pakankamai trumpą laiką, kad plastikas nepakenktų jūros augalijai ir gyvūnijai ir nesikauptų aplinkoje. Tokio standarto reikalavimus atitinkantiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams pateikimo rinkai draudimas galėtų būti netaikomas. Nors Europinėje plastikų strategijoje jau numatyta veiksmų šioje srityje, joje taip pat pripažįstama, kad dėl skirtingų sąlygų jūrose nėra taip paprasta nustatyti biologiškai skaidžių savybių turinčių plastikų reglamentavimo sistemą. Atliekant vertinimą taip pat turėtų būti įvertintas ekonominis poveikis sektoriams, kuriems ši direktyva turėtų didžiausią poveikį, įskaitant reikalavimų laikymosi išlaidas;

__________________

__________________

48 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

48 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios direktyvos tikslas – užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, poveikiui aplinkai, visų pirma vandens aplinkai, bei žmonių sveikatai ir jį sumažinti, taip pat kuriant naujus verslo modelius, gaminius ir medžiagas skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir sykiu prisidėti prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

Šios direktyvos tikslas – užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, poveikiui aplinkai, visų pirma vandens aplinkai, bei žmonių sveikatai ir jį gerokai sumažinti, taip pat kuriant naujus ir tvarius verslo modelius, gaminius ir netoksiškas medžiagas stiprinti vadovaujantį ES vaidmenį skatinant perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir sykiu prisidėti prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad iki ... [šešeri metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos] smarkiai sumažintų priedo A dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių sunaudojimą savo teritorijoje.

Valstybės narės, nedarant poveikio Direktyvos 94/62/EB 18 straipsniui, imasi reikiamų priemonių, kad iki … [ketveri metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos] smarkiai sumažintų priedo A dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių sunaudojimą savo teritorijoje.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad dėl visų Sąjungos rinkai pateiktų priedo E dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių būtų nustatytos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos pagal Direktyvos 2008/98/EB nuostatas dėl didesnės gamintojo atsakomybės.

1.  Valstybės narės dėl visų Sąjungos rinkai pateiktų priedo E dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių nustato didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, su sąlyga, kad tai neiškraipo konkurencijos, o importuojami gaminiai ir viduje pagaminti gaminiai traktuojami taip, kad turėtų vienodą poveikį rinkos kainoms. Užtikrinama atitiktis Direktyvos 2008/98/EB nuostatoms dėl didesnės gamintojo atsakomybės.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pagal tokias sistemas, nustatytas pagal pirmą dalį, priedo E dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių gamintojai padengtų atliekų, sudarytų iš tų vienkartinių plastikinių produktų, surinkimo ir jų tolesnio transportavimo bei tvarkymo išlaidas, įskaitant šiukšlių surinkimo išlaidas, taip pat 10 straipsnyje nurodytų informuotumo didinimo priemonių, susijusių su tais gaminiais, išlaidas.

Valstybės narės užtikrina, kad pagal tokias sistemas, nustatytas pagal pirmą dalį, priedo E dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių gamintojai padengtų atliekų, sudarytų iš tų vienkartinių plastikinių produktų, surinkimo ir jų tolesnio transportavimo bei tvarkymo būtinas išlaidas, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/98/EB 8 ir 8a straipsniuose, įskaitant šiukšlių surinkimo išlaidas, taip pat 10 straipsnyje nurodytų informuotumo didinimo priemonių, susijusių su tais gaminiais, išlaidas.

Pagrindimas

Kova su šiukšlėmis turėtų būti kompetentingų institucijų, gamintojų ir vartotojų atsakomybė. Šiukšlinimo problemos neišspręsime gamintojams apmokant valymo išlaidas, jas galima išspręsti keičiant vartotojų elgesį, o tai pasiekiama šviečiant vartotojus ir užtikrinant esamų teisės aktų įgyvendinimą. Kur kas veiksmingesnė yra šiukšlinimo prevencija.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija paskelbia gaires dėl visų priemonių, įskaitant išlaidų paskirstymą, susijusių su didesne gamintojo atsakomybe, kaip numatyta šiame straipsnyje, įgyvendinimo.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Kompetentinga institucija užtikrina, kad su didesne gamintojo atsakomybe susijusios gamintojų išlaidos būtų proporcingos ir apie jas būtų reguliariai, prieinamu būdu ir skaidriai pranešama subjektams, kuriems jos taikomos.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b)  atitinkamoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms nustatyti atskiro surinkimo tikslus.

(b)  atitinkamoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms nustatyti atskiro surinkimo tikslus arba

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ba) sukurti atliekų surinkimo sistemas, kurių veiksmingumas įrodytas ir kurias jos laiko tinkamomis tikslams pasiekti.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės, be kitų dalykų, prireikus gali imtis informuotumo didinimo priemonių. Tokios informuotumo didinimo priemonės galėtų būti taikomos, pavyzdžiui, mokyklose ar įmonėse.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priemonių koordinavimas

Priemonių koordinavimas tarp valstybių narių

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Priemonių koordinavimas tarptautiniu lygmeniu

 

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, stengiasi koordinuoti priemones, kuriomis mažinamas tam tikrų plastikinių gaminių poveikis aplinkai ir remiamas perėjimas prie tvarių ekonomikos modelių tarptautiniu lygmeniu.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą iki ... [6 metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos]. Vertinimas grindžiamas pagal 13 straipsnį pateikta informacija. Valstybės narės teikia Komisijai visą papildomą informaciją, kurios reikia atliekant vertinimą ir rengiant 2 dalyje nurodytą ataskaitą.

1.  Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą iki ... [penkeri metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos]. Vertinimas grindžiamas pagal 13 straipsnį pateikta informacija. Valstybės narės teikia Komisijai visą papildomą informaciją, kurios reikia atliekant vertinimą ir rengiant 2 dalyje nurodytą ataskaitą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca)  ekonominis poveikis tiems sektoriams, kuriems ši direktyva turi didžiausią poveikį, ir tai, ar ekonominis poveikis ir reikalavimų laikymosi išlaidos atitinka Komisijos poveikio vertinime pateiktas prognozes.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(cb)  šios direktyvos įgyvendinimas turėjo neigiamo poveikio sektorių, kuriuos šis pasiūlymas labiausiai paveikė, konkurencingumui, palyginti su jų konkurentais iš ES nepriklausančių valstybių.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo D dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-  Drėgnos servetėlės, pvz., sudrėkintos asmens higienai skirtos servetėlės, buityje ir pramonėje naudojamos šluostės

-  Drėgnos servetėlės, pvz., sudrėkintos asmens higienai skirtos servetėlės, buityje ir pramonėje naudojamos šluostės ir perdirbtas drėgnas tualetinis popierius

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo D dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Tabako gaminiai su filtrais ir filtrai, parduodami naudoti kartu su tabako gaminiais

Pagrindimas

Nuorūkos – antros pagal dažnumą paplūdimiuose randamų daiktų rūšis, viena vienintelė nuorūka užteršia bent 500 litrų vandens. Todėl itin svarbu, kad vartotojai, mesdami cigaretes ant gatvės, suvoktų padarinius.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas

Nuorodos

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Barbara Kappel

20.6.2018

Svarstymas komitete

3.9.2018

24.9.2018

 

 

Priėmimo data

24.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

19

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

25

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marcus Pretzell, Marco Zanni

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen

19

-

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

0

VERTS/ALE

Ernest Urtasun

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (27.9.2018)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Nuomonės referentė: Barbara Kappel

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Į jūrą patenkančių plastiko šiukšlių, kurias sudaro vienkartinio naudojimo plastikiniai gaminiai ir žvejybos įrankiai, kurių sudėtyje yra plastiko, prevencija ir mažinimas papildo specialias ES plastikų strategijoje numatytas priemones, taikomas mikroplastikui. 2015 m. sprendžiant plastikinių maišelių problemą buvo nustatyta, kad 70 % visų Europoje į jūrą išmetamų šiukšlių sudaro 10 vienkartinio naudojimo plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių (vadinamųjų makroplastikų). Svarbu, kad ES imtųsi tinkamų priemonių su jūrų šiukšlinimu susijusioms ekologinėms problemoms spręsti, mažinant plastiko kiekį vandenynuose ir paplūdimiuose, kartu daugiau dėmesio skiriant platesniam plastikų perėjimo prie žiedinės ekonomikos kontekstui.

Jūrų tarša šiukšlėmis – tai pasaulinio masto problema, gerokai peržengianti ES ribas, todėl tik pasauliniu susitarimu bus galima visapusiškai spręsti šį mūsų planetai tenkantį uždavinį. Remiantis tyrimais, 80 % į jūrą patenkančių šiukšlių išmetama vos 20 šalių ir nė viena iš jų nėra ES valstybė narė. Todėl nuomonės referentė ragina laikytis visuotinio požiūrio į kovą su plastiko tarša ir primygtinai ragina imtis būtinų priemonių G7 ir G20 lygmeniu bei įgyvendinti JT darnaus vystymosi tikslus. Be to, daugiašaliai skolintojai ir tarptautiniai finansuotojai turėtų sutelkti dėmesį į priemones, kuriomis siekiama mažinti į jūrą išmetamų šiukšlių kiekį, į atliekų tvarkymo programas įtraukiant žiedinės ekonomikos principus.

Kitas labai svarbus aspektas siekiant sėkmingai sumažinti vienkartinio naudojimo plastikinių gaminių skaičių – tai vartotojų informuotumas. Nuomonės referentė įsitikinusi, kad visuomenės informavimo kampanijos ir švietimas padeda pasiekti ilgalaikių rezultatų įgyvendinant valstybėms narėms ir pramonei nustatytas priemones.

Komisijos atliktoje analizėje apskaičiuota, kad jos pasiūlytos galimybės, apimančios tam tikrų vienkartinio naudojimo plastikinių gaminių uždraudimą ir mažinimo tikslus, didesnę gamintojo atsakomybę (DGA), gaminių projektavimo priemones ir paskatas žvejams grąžinti žvejybos įrankius, padėtų sutaupyti 2,6 mln. tonų CO2 ekvivalento ir išvengti 11 mlrd. EUR siekiančios žalos aplinkai. Įmonių patiriamos reikalavimų laikymosi išlaidos siekia 2 mlrd. EUR, o atliekų tvarkymo – 510 mln. EUR. Vartotojai sutaupytų apie 6,5 mlrd. EUR, o užstato grąžinimo arba lygiavertė sistema vartotojams papildomai kainuotų 1,4 mlrd. EUR. Komisijos skaičiavimais, papildomos žvejybos pramonės išlaidos geriausiu atveju sudarys 0,16 % pajamų. Tačiau Komisija nepateikia duomenų apie DGA įgyvendinimo sąnaudas, kurios visiškai perduotos galutiniam vartotojui.

Nuomonės referentė nori pabrėžti, kad apskritai politikos galimybė „uždrausti“ tam tikrų rūšių gaminius turėtų būti kraštutinė priemonė. Iš tiesų labiau priimtinas būtų standartų griežtinimu grindžiamas metodas, kurį taikant iš rinkos būtų pašalinti tam tikri aplinką teršiantys gaminiai, bet tuo pat metu būtų skatinami moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra (MTTP) bei inovacijos į ekonomiškai efektyviau perdirbamus, biologiškai skaidžius ar nekenksmingus gaminius. Šie nauji standartai turėtų būti įgyvendinti per pagrįstą laikotarpį, siekiant užtikrinti, kad MVĮ galėtų pritaikyti savo verslo modelį, nes didžioji dauguma iš 50 000 ES plastiko perdirbimo sektoriaus bendrovių yra MVĮ.

Kova su jūros tarša šiukšlėmis gali sukurti naujų ekonominių galimybių. Įmonės gali padidinti savo konkurencingumą naudodamosi inovacijomis ir MTTP, prisidėdamos prie efektyviai išteklius naudojančios ir nuo iškastinio kuro nepriklausomos ekonomikos kūrimo. Investicijos į jūrų taršos šiukšlėmis prevenciją, tvarias alternatyvias medžiagas, gaminius ir verslo modelius gali padėti sukurti naujų darbo vietų ir stiprinti techninius bei mokslinius gebėjimus. Iniciatyva, kuria siekiama sumažinti vienkartinių plastikinių gaminių kiekį, yra sveikintina, tačiau reikia subalansuoto požiūrio, kad būtų užtikrintas proporcingumas.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį ir į 114 straipsnį tiek, kiek jie susiję su pakuotėmis, kaip apibrėžta Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  dėl didelio plastiko funkcionalumo ir gana mažos kainos jis vis labiau paplinta kasdieniame gyvenime. Jo vis daugiau naudojant trumpaamžiams gaminiams, kurie nėra pritaikyti naudoti pakartotinai ar ekonomiškai efektyviai perdirbti, susiję gamybos ir vartojimo modeliai tapo vis labiau neveiksmingi ir linijiniai. Todėl, įgyvendindama ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą32, Komisija Europinėje plastikų strategijoje33 padarė išvadą, jog norint užtikrinti iš tikrųjų žiedinį plastikų gyvavimo ciklą būtina spręsti plastiko atliekų gausėjimo ir jų patekimo į mūsų aplinką, visų pirma į jūros aplinką, problemą;

(1)  dėl didelio plastiko funkcionalumo ir gana mažos kainos jis vis labiau paplinta kasdieniame gyvenime. Jo vis daugiau naudojant trumpaamžiams gaminiams, kurie nėra pritaikyti naudoti pakartotinai ar ekonomiškai efektyviai perdirbti, susiję gamybos ir vartojimo modeliai tapo vis labiau neveiksmingi ir linijiniai. Todėl, įgyvendindama ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą32, Komisija Europinėje plastikų strategijoje33 padarė išvadą, jog norint užtikrinti iš tikrųjų žiedinį plastikų gyvavimo ciklą būtina spręsti plastiko atliekų gausėjimo ir jų patekimo į mūsų aplinką, visų pirma į jūros aplinką, problemą. bet kokios tolesnės pastangos, susijusios su plastiko segmentu, turi būti grindžiamos neseniai priimtais ES žiedinės ekonomikos teisės aktais ir būti visiškai suderintos su jais ir tuo tikslu sukurta sistema;

__________________

__________________

32 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015) 0614 final).

32 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015) 0614 final).

33 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018) 28 final).

33 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018) 28 final).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  neseniai priimtais ES atliekų teisės aktais, visų pirma Direktyva 2008/98/ES, Direktyva 94/62/ES ir Direktyva 1999/31/ES nustatyta sudėtinga statistinių duomenų apie atliekų surinkimą ir perdirbimą sistema, aiškūs tam tikrų atliekų srautų, įskaitant plastiko atliekas, perdirbimo tikslai ir atliekų hierarchija. Juose taip pat nustatytos paskatos pereiti prie žiedinės ekonomikos, plačiau naudoti perdirbtas medžiagas, nustatyti gamintojų įsipareigojimus pagal minimalius didesnės gamintojo atsakomybės reikalavimus. Šios direktyvos tikslas – ne pakeisti šią sistemą, o papildyti ją priemonėmis, kuriomis sprendžiama specifinė jūrų taršos problema;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  Sąjungos ekonominė gerovė yra neatsiejama nuo ilgalaikio aplinkos tvarumo. Tvaresni valstybių narių ekonomikos modeliai gali suteikti naujų galimybių inovacijoms, konkurencingumui ir darbo vietų kūrimui;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c)  su plastiko atliekų tvarkymu susiję uždaviniai gali būti paversti galimybe Europos pramonei tapti pasauline lydere siūlant perėjimo prie žiedinės ekonomikos sprendimus;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  žiediniai metodai, kuriuos taikant pirmenybė teikiama pakartotinai naudoti tinkamiems gaminiams ir pakartotinio naudojimo sistemoms, suteiks galimybę sumažinti atliekų susidarymą, o tokia prevencija yra aukščiausia atliekų hierarchijos, įtvirtintos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB34 4 straipsnyje, pakopa.Šie metodai taip pat atitinka 12-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą35 – užtikrinti tvaraus vartojimo ir gamybos modelius;

(2)  žiediniai metodai, kuriuos taikant pirmenybė teikiama pakartotinai naudoti tinkamiems gaminiams ir pakartotinio naudojimo sistemoms, taip pat produktų perdirbamumui, suteiks galimybę sumažinti atliekų susidarymą, o tokia prevencija yra aukščiausia atliekų hierarchijos, įtvirtintos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB34 4 straipsnyje, pakopa. Šie metodai taip pat atitinka 12-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą35 – užtikrinti tvaraus vartojimo ir gamybos modelius;

_________________

_________________

34 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

34 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

35 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

35 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  jūrų tarša šiukšlėmis yra tarpvalstybinio pobūdžio ir pripažįstama kaip visuotinė problema. Jūros taršos šiukšlėmis mažinimas yra vienas svarbiausių veiksmų siekiant įgyvendinti 14-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius siekiant darnaus vystymosi36; Sąjunga privalo atlikti savo vaidmenį kovojant su jūrų tarša šiukšlėmis ir rodyti pavyzdį pasauliui. Todėl Sąjunga dirba su savo partneriais daugelyje tarptautinių forumų, tokių kaip Didysis dvidešimtukas, Didysis septynetas ir Jungtinės Tautos, siekdama suderintų veiksmų. Ši iniciatyva yra Sąjungos pastangų šioje srityje dalis;

(3)  pasaulio jūrose ir vandenynuose susikaupė 150 mln. tonų plastikų ir mikroplastikų ir tai daro rimtą žalą jūrų faunai ir florai, klimatui ir pasaulio biologinei įvairovei. Jūrų tarša šiukšlėmis yra tarpvalstybinio pobūdžio ir pripažįstama kaip visuotinė problema. Jūros taršos šiukšlėmis mažinimas yra vienas svarbiausių veiksmų siekiant įgyvendinti 14-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius siekiant darnaus vystymosi36. Sąjunga privalo atlikti savo vaidmenį kovojant su jūrų tarša šiukšlėmis ir siekti rodyti pavyzdį pasauliui, kartu užtikrindama sąžiningas konkurencijos sąlygas savo pramonei. Todėl Sąjunga turėtų siekti, kad partneriai prisiimtų įsipareigojimus tarptautinio lygmens forumuose, pvz., Didžiojo dvidešimtuko, Didžiojo septyneto ir Jungtinių Tautų lygmenimis, kad būtų skatinami suderinti veiksmai. Ši iniciatyva yra Sąjungos pastangų šioje srityje, kuriomis siekiama mažinti atliekas norint pereiti prie tvarios ekonomikos, dalis;

__________________

__________________

36 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

36 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  nepaisant ES pastangų klimato diplomatijos ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje, padėtis kai kuriose trečiosiose šalyse vis dar kelia didelį nerimą. ES turi dėti daugiau pastangų tarptautiniu mastu bendradarbiaudama aplinkos apsaugos srityje. ES turi atlikti savo, kaip aplinkosaugos politikos ir atliekų tvarkymo tarpininkės ir lyderės, vaidmenį. ES turėtų siekti perduoti patirtį, skleisti žinias ir technologijas, padedančias kovoti su plastiko tarša, ir keistis geriausia patirtimi vandens aplinkos apsaugos, valymo ir plastiko taršos prevencijos srityse;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Sąjungoje 80–85 proc. į jūrą patenkančių šiukšlių, skaičiuojant paplūdimiuose randamus šiukšlių vienetus, sudaro plastikiniai gaminiai, iš kurių 50 proc. yra vienkartiniai plastikiniai gaminiai, o 27 proc. su žvejyba susiję gaminiai. Vienkartiniams plastikiniams gaminiams priskiriamos įvairios dažnai naudojamos paklausios vartojimo prekės, kurios išmetamos vieną kartą jas panaudojus pagal paskirtį, yra retai perdirbamos ir lengvai tampa šiukšlėmis. Didelė rinkai pateiktų žvejybos įrankių dalis nesurenkama ir neapdorojama. Todėl vienkartiniai plastikiniai gaminiai ir žvejybos įrankiai, kurių sudėtyje yra plastiko, yra rimta problema jūrų taršos šiukšlėmis atžvilgiu ir kelia didelę grėsmę jūrų ekosistemoms, biologinei įvairovei ir galbūt žmonių sveikatai, taip pat daro žalą tokiai veiklai kaip turizmas, žvejyba ir laivyba;

(5)  Sąjungoje 80–85 proc. į jūrą patenkančių šiukšlių, skaičiuojant paplūdimiuose randamus šiukšlių vienetus, sudaro plastikiniai gaminiai, iš kurių 50 proc. yra vienkartiniai plastikiniai gaminiai, o 27 proc. su žvejyba susiję gaminiai. Vienkartiniams plastikiniams gaminiams priskiriamos įvairios dažnai naudojamos paklausios vartojimo prekės, kurios išmetamos vieną kartą jas panaudojus pagal paskirtį, yra retai perdirbamos ir lengvai tampa šiukšlėmis. Didelė rinkai pateiktų žvejybos įrankių dalis nesurenkama ir neapdorojama. Todėl vienkartiniai plastikiniai gaminiai ir žvejybos įrankiai, kurių sudėtyje yra plastiko, yra rimta problema jūrų taršos šiukšlėmis atžvilgiu ir kelia didelę grėsmę jūrų ekosistemoms, biologinei įvairovei ir galbūt žmonių ir gyvūnų sveikatai. Jie taip pat daro žalą tokiai veiklai kaip turizmas, žvejyba ir laivyba, ypač pakrančių regionuose ir salose;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  galiojantys teisės aktai40 ir politinės priemonės teikia tam tikrų reguliavimo galimybių jūros taršos šiukšlėmis problemai spręsti. Visų pirma, plastiko atliekoms taikomos bendros Sąjungos atliekų tvarkymo priemonės ir tikslai, pvz., plastikinių pakuočių perdirbimo tikslas41, ir neseniai pagal Plastikų strategiją42 nustatyti tikslai, kuriais siekiama užtikrinti, kad iki 2030 m. visos plastikinės pakuotės būtų tinkamos perdirbti. Tačiau tų teisės aktų poveikis jūros taršai šiukšlėmis nėra pakankamas, taip pat skiriasi nacionalinių priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią jūros taršai šiukšlėmis ir ją mažinti, apimtis ir užmojo lygis. Be to, kai kurios iš tų priemonių, visų pirma prekybos vienkartiniais plastikiniais gaminiais apribojimai, gali sudaryti kliūčių prekiauti ir iškraipyti konkurenciją Sąjungoje;

(6)  galiojantys teisės aktai40 ir politinės priemonės teikia tam tikrų reguliavimo galimybių jūros taršos šiukšlėmis problemai spręsti. Visų pirma, plastiko atliekoms taikomos bendros Sąjungos atliekų tvarkymo priemonės ir tikslai, pvz., plastikinių pakuočių perdirbimo tikslas41, ir neseniai pagal Plastikų strategiją42 nustatyti tikslai, kuriais siekiama užtikrinti, kad iki 2030 m. visos plastikinės pakuotės būtų tinkamos perdirbti.

_________________

_________________

40 Direktyva 2008/98/EB, Direktyva 2000/59/EB, Direktyva 2000/60/EB, Direktyva 2008/56/EB ir 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

40 Direktyva 2008/98/EB, Direktyva 2000/59/EB, Direktyva 2000/60/EB, Direktyva 2008/56/EB ir 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

41 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakavimo atliekų, (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).

41 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakavimo atliekų, (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).

42 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018) 28 final).

42 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018) 28 final).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant sutelkti pastangas ten, kur jų labiausiai reikia, ši direktyva turėtų būti taikoma tik dažniausiai randamiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie, kaip nustatyta, sudaro 86 proc. Sąjungos paplūdimiuose randamų vienkartinių plastikinių gaminių, skaičiuojant vienetais;

(7)  siekiant sutelkti pastangas ten, kur jų labiausiai reikia, ši direktyva turėtų būti taikoma dažniausiai randamiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie, kaip nustatyta, sudaro 86 proc. Sąjungos paplūdimiuose randamų vienkartinių plastikinių gaminių, skaičiuojant vienetais, ir žvejybos įrankiams, kuriais labai teršiamos jūros. Be to, valstybės narės, pereidamos prie žiedinės ekonomikos, turėtų siekti bendro visų vienkartinių produktų ir pakuočių vartojimo sumažėjimo. Laikantis tokio požiūrio turi būti vengiama bet kokios diskriminacijos;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  vienkartiniai plastikiniai gaminiai gali būti gaminami iš įvairaus plastiko. Plastikai paprastai apibrėžiami kaip polimerinės medžiagos, į kurias gali būti pridėta priedų. Tačiau ši apibrėžtis apimtų tam tikrus gamtinius polimerus. Nemodifikuoti gamtiniai polimerai neturėtų būti įtraukti, nes jie natūraliai aptinkami aplinkoje. Todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/200643 3 straipsnio 5 dalyje pateikta polimero apibrėžtis turėtų būti atitinkamai pritaikyta ir šios direktyvos taikymo tikslu turėtų būti nustatyta atskira apibrėžtis. Plastikai, pagaminti naudojant modifikuotus gamtinius polimerus, arba plastikai, pagaminti iš biologinės kilmės, iškastinių ar pradinių sintetinių medžiagų, nėra natūraliai aptinkami aplinkoje, todėl jiems ši direktyva turėtų būti taikoma. Todėl pritaikyta plastikų apibrėžtis turėtų apimti polimerinės gumos gaminius ir biologinės kilmės bei biologiškai skaidžius plastikus, neatsižvelgiant į tai, ar jie gauti iš biomasės ir (arba) laikui bėgant turėtų biologiškai suskilti. Tam tikros polimerinės medžiagos, pvz., polimerinės dangos, dažai, rašalai ir klijai, negali būti naudojamos kaip pagrindinis gatavų medžiagų ir galutinių produktų komponentas. Toms medžiagoms ši direktyva neturėtų būti taikoma, todėl jos neturėtų būti įtrauktos į apibrėžtį;

(8)  vienkartiniai plastikiniai gaminiai gali būti gaminami iš įvairaus plastiko. Plastikai paprastai apibrėžiami kaip polimerinės medžiagos, į kurias gali būti pridėta priedų. Tačiau ši apibrėžtis apimtų tam tikrus gamtinius polimerus. Nemodifikuoti gamtiniai polimerai neturėtų būti įtraukti, nes jie natūraliai aptinkami aplinkoje. Taigi, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/200643 3 straipsnio 5 dalyje pateikta polimero apibrėžtis turėtų būti atitinkamai pritaikyta ir šios direktyvos taikymo tikslu turėtų būti nustatyta atskira apibrėžtis. Plastikai, pagaminti naudojant modifikuotus gamtinius polimerus, arba plastikai, pagaminti iš biologinės kilmės, iškastinių ar pradinių sintetinių medžiagų, nėra natūraliai aptinkami aplinkoje, todėl jiems ši direktyva turėtų būti taikoma. Todėl pritaikyta plastikų apibrėžtis turėtų apimti polimerinės gumos gaminius ir biologinės kilmės bei biologiškai skaidžius plastikus, neatsižvelgiant į tai, ar jie gauti iš biomasės ir (arba) laikui bėgant turėtų biologiškai suskilti. Tam tikros polimerinės medžiagos, pvz., polimerinės dangos, dažai, rašalai ir klijai, negali būti naudojamos kaip pagrindinis gatavų medžiagų ir galutinių produktų komponentas. Toms medžiagoms ši direktyva neturėtų būti taikoma, todėl jos neturėtų būti įtrauktos į apibrėžtį;

__________________

__________________

43 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

43 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  būtina nustatyti sutartą biologiškai skaidžių ir kompostuojamųjų plastiko gaminių apibrėžtį;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  plastikiniai gaminiai turėtų būti gaminami atsižvelgiant į visą jų gyvavimo laikotarpį. Vykdant plastikinių gaminių ekologinį projektavimą turėtų būti visada atsižvelgiama į gamybos etapą, gaminio antrinio perdirbimo ir pakartotinio naudojimo galimybes. Jei tikslinga, gamintojai turėtų būti skatinami naudoti vieninius ar suderinamus polimerus savo gaminiams gaminti, kad būtų paprasčiau rūšiuoti ir padidinti antrinio perdirbimo galimybes, visų pirma plastiko pakuočių atveju;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  vienkartiniams plastikiniams gaminiams turėtų būti taikoma viena arba keletas priemonių, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, kaip antai tinkamų tvaresnių pakaitalų prieinamumas, galimybės keisti vartojimo modelius ir tai, kiek jiems jau taikomi kiti galiojantys Sąjungos teisės aktai;

(10)  vienkartiniams plastikiniams gaminiams turėtų būti taikoma viena arba keletas priemonių, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, kaip antai tinkamų tvaresnių ir ekonomiškai perspektyvių pakaitalų prieinamumas, galimybės keisti vartojimo modelius ir tai, kiek jiems jau taikomi kiti galiojantys Sąjungos teisės aktai. Siūlant priemones visada turėtų būti atsižvelgiama į gyvavimo ciklo analizę, kad būtų išvengta nepakankamai gerų sprendimų, dėl kurių padaromas dar stipresnis neigiamas poveikis aplinkai kitoje srityje ar ekonomikai, pavyzdžiui, kalbant apie plastikų pakeitimų panašiomis medžiagomis, pagamintomis iš biologinės medžiagos, neatlikus aiškaus tokios medžiagos biologinio skaidumo, įskaitant biologinį skaidumą vandens aplinkoje, įvertinimo. Šia direktyva nedaromas poveikis Direktyvoje 94/62/EB įtvirtintoms nuostatoms dėl vienkartinių plastikinių gaminių, kurie laikomi pakuotėmis, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  pažymi, kad, siekiant atsisakyti iškastiniais ištekliais grindžiamos ekonomikos ir atsižvelgiant į klimato kaitos aspektą, biologinės kilmės plastiko produktai yra tvaresnė iš iškastinių išteklių pagamintų plastikų alternatyva. Todėl reikėtų skatinti taikyti paskatas, kad iškastinės medžiagos būtų keičiamos biologinės kilmės medžiagomis. Tai atitinka žiedinės ekonomikos, ES bioekonomikos strategijos ir ES plastikų strategijos tikslus. Komisija turėtų svarstyti galimybę į būsimą pasiūlymą dėl politikos įtraukti paskatas, kad būtų ieškoma pakaitalų, ir, pavyzdžiui, į persvarstytą Viešųjų pirkimų direktyvą (Direktyva 2014/24/ES) įtraukti plastikams taikytinus kriterijus, kurie būtų pagrįsti jų sudėtimi, antrinio perdirbimo laipsniu ir pavojingumu;

Pagrindimas

Teisės akte, tokiame, koks jis yra, labai neapibrėžtai pateikiama su biologinės kilmės plastikais susijusi padėtis. Reikėtų pripažinti biologinės kilmės medžiagų naudojimo plastikų gamybai naudą ir skatinti jų naudojimą, visų pirma pripažįstant jų, kaip tvaresnės polimerinių plastikų alternatyvos, teigiamą poveikį ir jų indėlį mažinant priklausomybę nuo iškastinių žaliavų.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių, tinkami tvaresni pakaitalai dar nėra lengvai prieinami ir manoma, kad daugumos vienkartinių plastikinių gaminių naudojimas augs. Siekiant pakeisti šią tendenciją ir skatinti pastangas ieškoti tvaresnių sprendimų, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių, kad smarkiai sumažintų tokių gaminių naudojimą nepažeisdamos ES su maistu susijusiuose teisės aktuose44 nustatytų maisto higienos ir maisto saugos reikalavimų, geros higienos praktikos, geros gamybos praktikos ar atsekamumo reikalavimų;

(11)  tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių, tinkami tvaresni pakaitalai dar nėra lengvai prieinami ir manoma, kad daugumos vienkartinių plastikinių gaminių naudojimas augs. Siekiant pakeisti šią tendenciją ir judėti link tvaresnių sprendimų, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių, kad smarkiai sumažintų tokių gaminių naudojimą nepažeisdamos ES su maistu susijusiuose teisės aktuose nustatytų maisto higienos ir maisto saugos reikalavimų, geros higienos praktikos, geros gamybos praktikos ar atsekamumo reikalavimų. Norint pereiti prie žiedinės ekonomikos labai svarbu sumažinti bendrą vienkartinių gaminių naudojimą;

_________________

_________________

44 Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus (OL L 31, 2002 2 1, p. 1-24), Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1-54), Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu ir kiti atitinkami teisės aktai, susiję su maisto sauga, higiena ir ženklinimu (OL L 338, 2004 11 13, p. 4–17).

44 Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus (OL L 31, 2002 2 1, p. 1-24), Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1-54), Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu ir kiti atitinkami teisės aktai, susiję su maisto sauga, higiena ir ženklinimu (OL L 338, 2004 11 13, p. 4–17).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kitų vienkartinių plastikinių gaminių lengvai prieinamų, tinkamų, tvaresnių ir įperkamų pakaitalų jau yra. Siekiant sumažinti tokių gaminių neigiamą poveikį aplinkai, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų juos pateikti Sąjungos rinkai. Taip būtų skatinama naudoti jau prieinamus ir tvaresnius pakaitalus, taip pat ieškoti naujoviškų sprendimų kuriant tvaresnius verslo modelius, išnaudoti pakartotinio naudojimo alternatyvas ir medžiagų pakaitalus;

(12)  kitų vienkartinių plastikinių gaminių lengvai prieinamų, tinkamų, tvaresnių ir įperkamų pakaitalų jau yra. Siekiant sumažinti tokių gaminių neigiamą poveikį aplinkai, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų pateikti Sąjungos rinkai gaminius, kurių sudėtyje yra medžiagų, kurioms yra tvarių ir prieinamų pakaitalų, arba apribotų jų tiekimą Sąjungos rinkai, išskyrus atvejus, kai jie atitinka ES lygmeniu nustatytą biologinio skaudumo standartą remiantis Komisijos vertinimo ataskaita, kaip nurodyta šios direktyvos 15 straipsnio 3 dalies c punkte. Taip būtų skatinama naudoti jau prieinamus ir tvaresnius pakaitalus, taip pat ieškoti naujoviškų sprendimų kuriant tvaresnius verslo modelius, išnaudoti pakartotinio naudojimo alternatyvas ir medžiagų pakaitalus. Reikėtų nustatyti konkrečius kriterijus, pagal kuriuos būtų įvertinamas tokių alternatyvų gyvavimo ciklas ir sprendžiama, ar jos atitinka reikalavimus, kuriuos šiuo metu atitinka vienkartinio naudojimo plastikiniai gaminiai, atitinka Sąjungos atliekų teisės aktus ir užtikrina didesnį tvarumą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  Direktyvoje 94/62/EB, kuri iš dalies pakeista Direktyva (ES) 2015/720, pateiktas reikalavimas Komisijai iki 2017 m. gegužės mėn. peržiūrėti teisės aktus dėl priemonių, kuriomis siekiama sumažinti labai lengvų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimą, remiantis poveikiu gyvavimo ciklui. Komisija dar neatliko šios peržiūros. Kadangi tokie plastikiniai maišeliai labai dažnai tampa šiukšlėmis, reikia priimti priemones, kuriomis būtų ribojamas jų pateikimas rinkai, išskyrus jų naudojimą, kai tai būtina. Labai lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai neturėtų būti pateikti rinkai kaip nesupakuotų maisto produktų pakuotės, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama dėl higienos priežasčių, tokiu atveju naudojant biologiškai skaidžius ir kompostuojamus maišelius, pvz., drėgnų maisto produktų pakuotėms (pvz., žaliai mėsai, žuviai ar pieno produktams). Labai lengviems plastikiniams pirkinių maišeliams, kuriems netaikomas toks prekybos apribojimas, tebetaikomos Direktyva (ES) 2015/720 nustatytos dabartinės nuostatos;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  laikydamosi atliekų hierarchijos, valstybės narės turėtų imtis priemonių, kuriomis būtų skatinama naudoti vienkartinių plastikinių gaminių pakaitalus, be kita ko, nustatant tikslus, ekonomines paskatas, didinant informuotumą ir užtikrinant, kad daugkartinio naudojimo pakaitalai būtų plačiai prieinami;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  atsižvelgiant į 2016 m. Jungtinių Tautų aplinkos programos (UNEP) ataskaitą Komisija turi kuo skubiau paprašyti Europos standartizacijos organizacijų parengti biologinio skaidumo jūrose standartą; 

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  tam tikri vienkartiniai plastikiniai gaminiai patenka į aplinką dėl to, kad yra netinkamai šalinami per kanalizaciją ar kitaip netinkamai išmetami į aplinką. Todėl vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie dažnai šalinami per kanalizaciją ar kitais netinkamais būdais, turėtų būti taikomi ženklinimo reikalavimai. Pasitelkiant ženklinimą vartotojai turėtų būti informuojami apie netinkamus ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus ir (arba) šiukšlių, susidarančių dėl netinkamo jų šalinimo, neigiamą poveikį aplinkai. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti suderintą ženklinimo formą, o tai darant, prireikus patikrinti, kaip siūlomą ženklinimą suvokia reprezentatyviai parinktos vartotojų grupės, siekiant užtikrinti, kad jis būtų veiksmingas ir aiškiai suprantamas;

(14)  tam tikri vienkartiniai plastikiniai gaminiai patenka į aplinką dėl to, kad yra netinkamai šalinami per kanalizaciją ar kitaip netinkamai išmetami į aplinką. Todėl vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie dažnai šalinami per kanalizaciją ar kitais netinkamais būdais, turėtų būti taikomi ženklinimo reikalavimai. Pasitelkiant ženklinimą vartotojai turėtų būti informuojami apie netinkamus ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus ir (arba) šiukšlių, susidarančių dėl netinkamo jų šalinimo, neigiamą poveikį aplinkai. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų atsižvelgti į savanoriškus sektorinius susitarimus, priimtus siekiant aiškių ženklinimo taisyklių, kad vartotojai būtų informuojami, pavyzdžiui, naudojant logotipą, ar tas produktas yra perdirbamas, ar ne; Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti suderintą ženklinimo formą, o tai darant, prireikus ir atspindint valstybių narių ypatumus patikrinti, kaip siūlomą ženklinimą suvokia reprezentatyviai parinktos vartotojų grupės, siekiant užtikrinti, kad jis būtų veiksmingas ir aiškiai suprantamas. Ženklinimas turi būti pateikiamas taip, kad būtų aiškiai matomas ant galutiniam naudotojui parduodamo produkto pakuotės;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  vienkartinių plastikinių gaminių, kurių lengvai prieinamų, tinkamų ir tvaresnių pakaitalų nėra, atveju valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, taip pat turėtų nustatyti didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, kad būtų padengtos atliekų tvarkymo ir šiukšlių surinkimo išlaidos, taip pat informuotumo didinimo priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią šiukšlinimui ir sumažinti šiukšlių kiekį, išlaidas;

(15)  vienkartinių plastikinių gaminių, kurių lengvai prieinamų, tinkamų ir tvaresnių pakaitalų nėra, atveju valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, taip pat turėtų nustatyti didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, kad būtų padengtos atliekų tvarkymo ir šiukšlių surinkimo išlaidos, taip pat informuotumo didinimo priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią šiukšlinimui ir sumažinti šiukšlių kiekį, išlaidas. Vienkartinių plastikinių gaminių, kurių lengvai prieinamų, tinkamų ir tvaresnių pakaitalų nėra, atveju valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, taip pat turėtų nustatyti didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, kad, remiantis Direktyvos 2008/98/EB 8 ir 8a straipsniais ir Direktyvos 94/62/EB 7 straipsniu, būtų padengtos atliekų tvarkymo ir šiukšlių surinkimo išlaidos, taip pat informuotumo didinimo priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią šiukšlinimui ir sumažinti šiukšlių kiekį, išlaidas. Tai darant turi būti atsižvelgiama į visą vartojimo grandinę ir gamintojai neturėtų atsakyti už netinkamą vartotojų elgesį. Turėtų būti taikoma bendra atsakomybė;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a)  Sąjungos lygmeniu kol kas nėra pripažinto mokslinio standarto dėl biologinio skaidumo jūrose, todėl būtina, kad Komisija kuo skubiau paprašytų Europos standartizacijos komiteto parengti atskirą biologinio skaidumo jūrose standartą;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  laikydamosi atliekų hierarchijos, valstybės narės turėtų skirti daug dėmesio informacijos apie vienkartinių plastikinių gaminių daugkartinio naudojimo pakaitalus teikimui;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Direktyvoje 2008/98/EB nustatyti bendrieji minimalūs didesnės gamintojo atsakomybės sistemos reikalavimai. Tie reikalavimai turėtų būti taikomi šioje direktyvoje nustatytoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms. Tačiau šia direktyva nustatomi papildomi didesnės gamintojo atsakomybės reikalavimai, pvz., reikalavimas, kad tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių gamintojai padengtų šiukšlių surinkimo išlaidas;

(19)  Direktyvoje 2008/98/EB nustatyti bendrieji minimalūs didesnės gamintojo atsakomybės sistemos reikalavimai. Tie reikalavimai turėtų būti taikomi šioje direktyvoje nustatytoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms. Tačiau šia direktyva nustatomi papildomi didesnės gamintojo atsakomybės reikalavimai, pvz., reikalavimas, kad tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių gamintojai padengtų vartotojų informuotumo didinimo ir informavimo apie tinkamą atliekų šalinimo būdą ir šiukšlinimo poveikio aplinkai išlaidas. Turėtų būti taikomas bendros atsakomybės principas ir vykdomas geresnis visų atitinkamų sektorių, įskaitant gamintojus, vartotojus ir viešąjį sektorių, bendradarbiavimas;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  bene dažniausiai Sąjungos paplūdimiuose randamos jūras teršiančios šiukšlės yra vienkartiniai plastikiniai gėrimų buteliai. Taip yra todėl, kad atskiro surinkimo sistemos yra neveiksmingos ir jose dalyvauja mažai vartotojų. Turi būti skatinamos veiksmingesnės atskiro surinkimo sistemos, todėl turėtų būti nustatyta minimali atskiro gėrimų butelių, priskiriamų vienkartiniams plastikiniams gaminiams, surinkimo norma. Valstybės narės turėtų būti pajėgios pasiekti tą minimalią normą nustatydamos gėrimų butelių, priskiriamų vienkartiniams plastikiniams gaminiams, atskiro surinkimo tikslus pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemas arba įdiegdamos užstato grąžinimo sistemas ar bet kokias kitas jų nuožiūra tinkamas priemones. Tai turės tiesioginį teigiamą poveikį surinkimo rodikliams, surinktų ir perdirbtų medžiagų kokybei, o tai atvers galimybių perdirbimo įmonėms ir perdirbtų medžiagų rinkas;

(20)  bene dažniausiai Sąjungos paplūdimiuose randamos jūras teršiančios šiukšlės yra vienkartiniai plastikiniai gėrimų buteliai. Taip yra todėl, kad atskiro surinkimo sistemos yra neveiksmingos ir jose dalyvauja mažai vartotojų. Turi būti skatinamos veiksmingesnės atskiro surinkimo sistemos, todėl valstybės narės turi nustatyti veiksmingiausią ir tinkamiausią surinkimo sistemą, kad būtų pasiekti Direktyvoje 2008/98/EB ir Direktyvoje 94/62/ES nustatyti tikslai. Gerinti surinkimą ir didinti surinkimo normą turėtų būti padedama taikant ekologinio projektavimo priemones, pvz., skatinant gamintojus naudoti vieninius ar suderinamus polimerus arba nustatant kitas priemones, kuriomis gamintojai būtų skatinami naudoti tvarias medžiagas. Tai turės teigiamą poveikį surinkimo rodikliams, surinktų ir perdirbtų medžiagų kokybei, o tai atvers galimybių perdirbimo įmonėms ir perdirbtų medžiagų rinkas;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę taikyti privalomo perdirbti turinio reikalavimą tam tikriems plastiko gaminiams, siekiant remti perdirbimą ir perdirbtų žaliavų rinką. Reikėtų remti atitinkamas pramonės sinergijas, vienos pramonės šakos atliekos galėtų tapti vertingu šaltiniu kitai šakai. Valstybės narės turėtų atlikti savo vaidmenį remiant tokias sinergijas ir skatinant savanorišką gamintojų veiklą atliekų prevencijos, geresnio atliekų tvarkymo ir kovos su tarša srityse;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo48 dėl geresnės teisėkūros 22 dalį Komisija turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas turėtų būti pagrįstas įgyvendinant šią direktyvą sukaupta patirtimi ir surinktais duomenimis, taip pat duomenimis, surinktais pagal Direktyvą 2008/56/EB arba Direktyvą 2008/98/EB. Šiuo vertinimu turėtų būti remiamasi vertinant galimas tolesnes priemones, taip pat vertinant, ar, siekiant Sąjungoje vykdyti jūros taršos šiukšlėmis stebėseną, reikėtų peržiūrėti priedą, kuriame pateikiamas vienkartinių plastikinių gaminių sąrašas. Atliekant vertinimą taip pat derėtų apsvarstyti, ar per tą laiką įvykusi mokslo ir technikos pažanga, įskaitant biologiškai skaidžių medžiagų kūrimą ir plastiko biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijų ar standartų rengimą, kaip numatyta Europinėje plastikų strategijoje, suteikia galimybę nustatyti tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių biologinio skaidymosi jūros aplinkoje standartą. Tas standartas apimtų standartą, pagal kurį būtų tikrinama, ar dėl fizinio ir biologinio skaidymosi jūros aplinkoje plastikas visiškai suskyla į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį per pakankamai trumpą laiką, kad plastikas nepakenktų jūros augalijai ir gyvūnijai ir nesikauptų aplinkoje. Tokio standarto reikalavimus atitinkantiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams pateikimo rinkai draudimas galėtų būti netaikomas. Nors Europinėje plastikų strategijoje jau numatyta veiksmų šioje srityje, joje taip pat pripažįstama, kad dėl skirtingų sąlygų jūrose nėra taip paprasta nustatyti biologiškai skaidžių savybių turinčių plastikų reglamentavimo sistemą;

(22)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo48 dėl geresnės teisėkūros 22 dalį Komisija turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas turėtų būti pagrįstas įgyvendinant šią direktyvą sukaupta patirtimi ir surinktais duomenimis, taip pat duomenimis, surinktais pagal Direktyvą 2008/56/EB arba Direktyvą 2008/98/EB. Šiuo vertinimu turėtų būti remiamasi vertinant galimas tolesnes priemones, taip pat vertinant, ar, siekiant Sąjungoje vykdyti jūros taršos šiukšlėmis stebėseną, reikėtų peržiūrėti priedą, kuriame pateikiamas vienkartinių plastikinių gaminių sąrašas. Atliekant vertinimą taip pat derėtų apsvarstyti, ar per tą laiką įvykusi mokslo ir technikos pažanga, įskaitant biologiškai skaidžių medžiagų kūrimą ir plastiko biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijų ar standartų rengimą, kaip numatyta Europinėje plastikų strategijoje, suteikia galimybę nustatyti tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių biologinio skaidymosi jūros aplinkoje standartą. Tas standartas apimtų standartą, pagal kurį būtų tikrinama, ar dėl fizinio ir biologinio skaidymosi jūros aplinkoje plastikas visiškai suskyla į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį per pakankamai trumpą laiką, kad plastikas nepakenktų jūros augalijai ir gyvūnijai ir nesikauptų aplinkoje. Tokio standarto reikalavimus atitinkantiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams ir žvejybos įrankiams pateikimo rinkai draudimas galėtų būti netaikomas. Nors Europinėje plastikų strategijoje jau numatyta veiksmų šioje srityje, joje taip pat pripažįstama, kad dėl skirtingų sąlygų jūrose nėra taip paprasta nustatyti biologiškai skaidžių savybių turinčių plastikų reglamentavimo sistemą;

_________________

_________________

48 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

48 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pagrindimas

Siekiant imtis visų žingsnių apsaugant jūras nuo šiukšlių, vis dar yra reikalingas išsamus visų gaminių, galinčių patekti į jūrą, techninės ir mokslinės pažangos vertinimas.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų už šios direktyvos nuostatų pažeidimą, taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;

(23)  valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų už šios direktyvos nuostatų pažeidimą, taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Vartotojai taip pat turėtų būti skatinami arba baudžiami už savo elgesį.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  svarbu skatinti, remiant mokslinius tyrimus ir inovacijas, įskaitant pagal programą „Europos Horizontas“, investicijas į efektyvaus išteklių naudojimo ir žiedinės ekonomikos sprendimus, pvz., prevencijos ir projektavimo galimybes, žaliavų įvairinimą ir naujoviškas perdirbimo technologijas, tokias kaip molekulinis ir cheminis perdirbimas, taip pat mechaninio perdirbimo gerinimą. Šiuo atžvilgiu būtina pabrėžti startuolių potencialą inovacijoms. Europos Parlamentas remia sprendimą parengti medžiagų žiediškumui skirtą strateginę mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę, ypatingą dėmesį skiriant plastikui ir plastiko turinčioms medžiagoms, o taip pat pakuotėms. Siekiant atsverti privačiojo sektoriaus investicijas, bus reikalingas tinkamas finansavimas. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės gali padėti paspartinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25b)  Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas yra būtina priemonė ir sąlyga norint pasiekti tvaresnės vertės grandinės pakuočių sektoriuje. Todėl, šiuo tikslu yra pageidautina stiprinti finansavimo mechanizmus Europos moksliniams tyrimams ir plėtrai skirtų programų apimtyje, kaip pvz. ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa t. y. „Horizontas 2020“, atsižvelgiant į būsimą plastikams skirta strateginę mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę.

 

(Šis pakeitimas turėtų būti įtrauktas kaip nauja konstatuojamoji dalis, konkreti padėtis nėra svarbi.)

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra tvarumo pagrindas. Atsižvelgiant į tai, būtina skirti pakankamą paramą ir lėšų moksliniams tyrimams ir inovacijoms pakuočių sektoriuje, siekiant įvertinti atitinkamas pramonės šakas kiek jos yra pasirengusios siekti plastikų strategijoje išdėstytų tikslų.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios direktyvos tikslas – užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, poveikiui aplinkai, visų pirma vandens aplinkai, bei žmonių sveikatai ir jį sumažinti, taip pat kuriant naujus verslo modelius, gaminius ir medžiagas skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir sykiu prisidėti prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

Šios direktyvos tikslas – stiprinti Sąjungos vadovaujantį vaidmenį užkertant kelią tam tikrų plastikinių gaminių poveikiui aplinkai, visų pirma vandens aplinkai, taip pat žmonių sveikatai ir jį gerokai sumažinant, skatinant perėjimą prie žiedinės ekonomikos naudojant mažiau vienkartinių gaminių bei skatinant tvarius naujoviškus verslo modelius, gaminius ir medžiagas, tokiu būdu prisidedant prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  plastikas – medžiaga, sudaryta iš polimero, apibrėžto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 5 dalyje, į kurią gali būti pridėta priedų ar kitų medžiagų ir kuri gali būti galutinių produktų pagrindinis struktūrinis komponentas, išskyrus chemiškai nemodifikuotus gamtinius polimerus;

(1)  plastikas – medžiaga, sudaryta iš polimero, apibrėžto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 5 dalyje, į kurią gali būti pridėta priedų ar kitų medžiagų ir kuri veikia kaip galutinių produktų pagrindinis struktūrinis komponentas, išskyrus chemiškai nemodifikuotus gamtinius polimerus ir polimerines dangas, dažus, rašalus ir klijus, kurie negali veikti kaip pagrindinis gatavų medžiagų ir galutinių produktų komponentas;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  biologiškai skaidūs ir kompostuojami plastikai ir plastikai, kurių sudėtyje yra daug atsinaujinančiųjų žaliavų, kaip nurodyta Europos standarte UNI EN 13432 ir Direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, dėl kurių galima optimizuoti organinių atliekų tvarkymą, mažinti poveikį aplinkai ir prisidėti prie tinkamų sistemų kūrimo, užtikrinant ilgalaikius privalumus per visą gamybos, vartojimo ir šalinimo ciklą.

Pagrindimas

Šios medžiagos, pagamintos naudojant įvairias technologijas, pasitelkiant krakmolą, celiuliozę, augalinius aliejus ir jų derinius, yra gaunamos integruotoje grandinėje, kuri laikosi bioekonomikos modelio, kuriame dėmesys kreipiamas į teritorinį regeneravimą ir į pramonės įrenginių inovacijas.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b)  dangos – vieno ar keli nuo pagrindo neatskiriami sluoksniai, pagaminti naudojant plastiką, kaip apibrėžta šio teisės akto 3 straipsnio 1 dalyje, naudojami ant medžiagos ar gaminio paviršiaus siekiant suteikti tai medžiagai ar gaminiui tam tikrų savybių arba pagerinti technines charakteristikas;

Pagrindimas

Vadovaujantis šios direktyvos tikslu ir siekiant užtikrinti, kad valstybės narės vienodai ją aiškintų, bei užtikrinti gerai veikiančią ES bendrąją rinką, šioje direktyvoje reikėtų, remiantis Komisijos reglamente (ES) 2018/213, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas dėl plastikų 10/2011, pateikta apibrėžtimi, aiškiai apibrėžti sąvoką „dangos“.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  ypač lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai – lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai, kurių sienelės storis yra mažesnis kaip 15 mikronų.

Pagrindimas

Ypač lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai turėtų būti apibrėžiami remiantis išskirtinai jų sienelės storiu. Nefasuotiems maisto produktams jau turima alternatyvų. Todėl nėra korektiška ypač lengvų maišelių reikalauti higienos sumetimais arba nefasuotų maisto produktų pakavimui. Todėl, nėra tinkamai pateikti užuominą į Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnį.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad iki ... [šešeri metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos] smarkiai sumažintų priedo A dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių sunaudojimą savo teritorijoje.

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad iki ... [šešeri metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos] smarkiai sumažintų priedo A dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių sunaudojimą savo teritorijoje. Valstybės narės atlieka socialinio, ekonominio ir poveikio aplinkai vertinimą siekdamos priimti nacionalinius planus, kaip pasiekti šį sumažinimą, įskaitant tam tikrus kiekybinius mažinimo tikslus, konkrečias atitinkamiems sektoriams skirtas iniciatyvas ir taikomas priemones. Nacionaliniai planai pateikiami Komisijai ir, prireikus, atnaujinami. Komisija gali pateikti rekomendacijas dėl priimtų planų.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tos priemonės gali apimti nacionalinius naudojimo mažinimo tikslus, priemones, kuriomis užtikrinama, kad galutiniams vartotojams prekybos vietose būtų prieinami alternatyvūs daugkartinio naudojimo gaminiai, ekonomines priemones, pvz., užtikrinimą, kad prekybos vietose vienkartiniai plastikiniai gaminiai galutiniam vartotojui nebūtų suteikiami nemokamai. Tos priemonės gali būti skirtingos, atsižvelgiant į pirmoje pastraipoje nurodytų gaminių poveikį aplinkai.

Tos priemonės gali apimti nacionalinius naudojimo mažinimo tikslus, priemones, kuriomis užtikrinama, kad galutiniams vartotojams prekybos vietose būtų prieinami alternatyvūs daugkartinio naudojimo gaminiai, įskaitant žiediniams sprendimams skirtą mokslinių tyrimų finansavimą ir sinergijas su ES mokslinių tyrimų bei investicijų fondais, ekonomines priemones, pvz., užtikrinimą, kad prekybos vietose vienkartiniai plastikiniai gaminiai galutiniam vartotojui nebūtų suteikiami nemokamai. Tos priemonės gali būti skirtingos, atsižvelgiant į nacionalinę specifiką ir pirmoje pastraipoje nurodytų gaminių poveikį aplinkai. Savanoriškais pagrindais verslo vykdomos priemonės yra pageidautinos ir joms turėtų būti teikiama pirmenybė bei jos turėtų būti skatinamos.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kad gaminio sudėtyje yra plastiko.

Išbraukta.

Pagrindimas

Tai, kad yra plastiko, nesuteikia jokios svarbios informacijos. Plastikas pat savaime nėra pagrindas uždrausti ar įspėti.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Šis straipsnis netaikomas gazuotų gėrimų tarai.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pagal tokias sistemas, nustatytas pagal pirmą dalį, priedo E dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių gamintojai padengtų atliekų, sudarytų iš tų vienkartinių plastikinių produktų, surinkimo ir jų tolesnio transportavimo bei tvarkymo išlaidas, įskaitant šiukšlių surinkimo išlaidas, taip pat 10 straipsnyje nurodytų informuotumo didinimo priemonių, susijusių su tais gaminiais, išlaidas.

Valstybės narės užtikrina, kad pagal tokias pirmąja dalimi nustatytas sistemas priedo E dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių gamintojai padengtų atliekų, sudarytų iš tų vienkartinių plastikinių produktų, surinkimo ir jų tolesnio transportavimo bei tvarkymo išlaidas, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/98/EB 8 ir 8a straipsniuose, įskaitant 10 straipsnyje nurodytų informuotumo didinimo priemonių, susijusių su tais gaminiais, išlaidas.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vienkartinių plastikinių gaminių, kurie priskiriami pakuotėms, atžvilgiu šioje dalyje nustatyti reikalavimai papildo reikalavimus, susijusius su didesnės gamintojo atsakomybės sistemomis, nustatytomis Direktyvoje 94/62/EEB ir Direktyvoje 2008/98/EB.

Vienkartinių plastikinių gaminių, kurie priskiriami pakuotėms, atžvilgiu šioje dalyje nustatyti reikalavimai nedaro poveikio reikalavimams, susijusiems su didesnės gamintojo atsakomybės sistemomis, nustatytomis Direktyvoje 94/62/EEB ir Direktyvoje 2008/98/EB.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija per 18 mėnesių nuo šios direktyvos priėmimo dienos pagal [XXX] straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi pagrindiniai šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų didesnės gamintojo atsakomybės sistemų elementai kiekvienam produktui. Pagrindiniai elementai yra atsakomybės pasidalijimo, sąnaudų apskaičiavimo ir kitų konkrečių elementų nustatymo pagal Direktyvoje 2008/98/EB nustatytus būtiniausius reikalavimus metodai. Kai tinkama, taip pat turėtų būti atsižvelgiama į Direktyvos 94/62/EEC reikalavimus.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Valstybės narės priima šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas didesnės gamintojo atsakomybės sistemas per [18 mėnesių] nuo šio straipsnio 2a dalyje nurodyto Komisijos deleguotojo akto priėmimo.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pagal tokias sistemas, nustatytas pagal 3 dalį, žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojai padengtų žvejybos įrankių atliekų, pristatytų į atitinkamus uosto priėmimo įrenginius, kaip nustatyta Sąjungos teisės aktuose dėl uosto priėmimo įrenginių, arba į kitas lygiavertes surinkimo sistemas, kurios nepatenka į Sąjungos teisės aktų dėl uosto priėmimo įrenginių taikymo sritį, surinkimo ir tolesnio transportavimo bei tvarkymo išlaidas. Gamintojai taip pat padengia 10 straipsnyje nurodytų informuotumo didinimo priemonių, susijusių su žvejybos įrankiais, kurių sudėtyje yra plastiko, išlaidas.

Valstybės narės užtikrina, kad pagal tokias sistemas, nustatytas pagal 3 dalį, žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojai padengtų žvejybos įrankių atliekų, pristatytų į atitinkamus uosto priėmimo įrenginius, kaip nustatyta Sąjungos teisės aktuose dėl uosto priėmimo įrenginių, arba į kitas lygiavertes surinkimo sistemas, kurios nepatenka į Sąjungos teisės aktų dėl uosto priėmimo įrenginių taikymo sritį, papildomas surinkimo ir tolesnio transportavimo bei tvarkymo išlaidas. Gamintojai taip pat padengia 10 straipsnyje nurodytų informuotumo didinimo priemonių, susijusių su žvejybos įrankiais, kurių sudėtyje yra plastiko, išlaidas.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. Įgaliojimai priimti [XXX] straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami [penkerių metų] laikotarpiui nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet kada atšaukti [XXX] straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

5. Pagal [XXX] straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad iki 2025 m. atskirai surenkamų priedo F dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių atliekų kiekis sudarytų 90 proc. atitinkamais metais rinkai pateiktų tokių vienkartinių plastikinių gaminių kiekio pagal masę. Siekdamos įgyvendinti šiuos tikslus valstybės narės, inter alia, gali:

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų Direktyvoje 2008/98/ES ir Direktyvoje 94/62/ES nustatytiems plastiko ir plastikinių pakuočių surinkimo tikslams įgyvendinti. Siekdamos įgyvendinti šiuos tikslus valstybės narės, inter alia, gali:

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nustatyti užstato grąžinimo sistemas arba

a)  nustatyti užstato grąžinimo sistemas arba automatinio surinkimo sistemas, atsižvelgiant į vietos ir regiono sąlygas, arba

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atitinkamoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms nustatyti atskiro surinkimo tikslus.

b)  atitinkamoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms nustatyti atskiro surinkimo tikslus arba

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) (naujas): nustatyti bet kokias kitas priemones, pavyzdžiui, išvardytas Direktyvos 2008/98/ES priede, kurias valstybės narės laiko tinkamomis.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Europos Komisija parengia gaires, kuriose pateikiami minimalūs su užstato grąžinimo sistemų sukūrimu susiję reikalavimai.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės imasi priemonių informuoti vartotojus, kurie naudoja priedo B dalyje išvardytus vienkartinius plastiko gaminius, apie priežastis, dėl kurių šių gaminių pateikimas į rinką ribojamas, prieš įsigaliojant šiems apribojimams.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybėms narėms patariama sukurti vartotojų skatinimo ir sankcijų vartotojams už netinkamą elgesį sistemą.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priemonių koordinavimas

Priemonių koordinavimas tarp valstybių narių

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Priemonių koordinavimas tarptautiniu lygmeniu

 

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, stengiasi koordinuoti priemones, kuriomis mažinamas tam tikrų plastikinių gaminių poveikis aplinkai ir remiamas perėjimas prie tvarių ekonomikos modelių tarptautiniu lygmeniu.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą iki ... [6 metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos]. Vertinimas grindžiamas pagal 13 straipsnį pateikta informacija. Valstybės narės teikia Komisijai visą papildomą informaciją, kurios reikia atliekant vertinimą ir rengiant 2 dalyje nurodytą ataskaitą.

1.  Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą iki ... [4 metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos]. Vertinimas grindžiamas pagal 13 straipsnį pateikta informacija. Valstybės narės teikia Komisijai visą papildomą informaciją, kurios reikia atliekant vertinimą ir rengiant 2 dalyje nurodytą ataskaitą.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  padaryta pakankama mokslo ir technikos pažanga ir nustatyti biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijai arba standartai, taikomi vienkartiniams plastikiniams gaminiams, patenkantiems į šios direktyvos taikymo sritį, taip pat sukurti jų vienkartiniai pakaitalai, todėl, jei tinkama, galima nustatyti, kuriems gaminiams nebereikia taikyti pateikimo rinkai apribojimų.

c)  padaryta pakankama mokslo ir technikos pažanga ir nustatyti biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijai arba ES standartai, taikomi vienkartiniams plastikiniams gaminiams, patenkantiems į šios direktyvos taikymo sritį, taip pat sukurti jų vienkartiniai pakaitalai, todėl galima nustatyti, kurių gaminių naudojimo nebereikia mažinti.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tačiau valstybės narės taiko labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, nustatytoms pagal tuo metu galiojančią Komisijos MVĮ apibrėžtį, priemones, būtinas atitikčiai 5 straipsnio ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatoms užtikrinti nuo ... [3 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos], o 6 straipsnio 1 dalies nuostatoms – nuo ... [4 metai nuo šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nurodyto suderinto standarto įsigaliojimo datos].

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės priima didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, kurių reikia tam, kad būtų laikomasi 8 straipsnio 1 ir 2 dalies, laikantis to straipsnio nuostatų.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo A dalies 1 a paantraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Drėgnos servetėlės, pvz., sudrėkintos asmens higienai skirtos servetėlės, buityje ir pramonėje naudojamos šluostės,

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo A dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-  Gėrimų buteliai

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

B  Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, kuriems taikomas 5 straipsnis dėl pateikimo rinkai apribojimų

Išbraukta.

— Ausų krapštukai, išskyrus tepinėlius, skirtus ir naudojamus medicinos tikslams

 

— Stalo įrankiai (šakutės, peiliai, šaukštai, lazdelės)

 

— Lėkštės

 

— Šiaudeliai, išskyrus šiaudelius, skirtus ir naudojamus medicinos tikslams

 

— Gėrimų maišikliai

 

— Prie oro balionėlių, išskyrus pramoniniam ir kitam profesiniam naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, kurie nėra dalijami vartotojams, tvirtinamos ir jiems laikyti skirtos lazdelės, įskaitant jų detales

 

Pagrindimas

Vadovaujantis proporcingumo principu, apribojimus reikia taikyti tik kraštutiniu atveju. Komisija turėtų suteikti pirmenybę atliekų rinkimui ir jų tvarkymui, nes yra patys tinkamiausi būdai užkirsti kelią šiukšlėms. Be to, čia pateikiami apribojimai nebuvo nurodyti II A priede ir apie juos taip pat nebuvo diskutuojama viešųjų konsultacijų metu.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo D dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Oro balionėliai, išskyrus pramoniniam ir kitam profesiniam naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, kurie nėra dalijami vartotojams

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 7 straipsnį.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo D dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-  Vienkartiniai vystyklai.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo F dalies 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-  Vienkartiniai vystyklai.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas

Nuorodos

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

11.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Barbara Kappel

25.6.2018

Svarstymas komitete

3.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

24.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

12

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Tilly Metz, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Markus Pieper, Pavel Telička

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bernd Kölmel

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

27

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Markus Pieper, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

12

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Françoise Grossetête

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

6

0

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Massimiliano Salini

S&D

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ (3.10.2018)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Nuomonės referentas: Bronis Ropė

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1 straipsnyje apibrėžtas Direktyvos tikslas – tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai, visų pirma vandens aplinkai, ir žmonių sveikatai prevencija ir mažinimas.

Todėl, vadovaudamiesi Žemės ūkio komiteto nuomone, manėme, kad svarbu išskirti tas plastiko taršos grupes, kurios susijusios su žemės ūkiu, net jei jos labiau pastebimos vietos ar regioniniu lygmenimis. Komisijos pasiūlymas sumažinti vienkartinių plastiko gaminių taršą grindžiamas poveikio vertinimu, taikant aukščiausias didelio plastiko teršalų, kurie vėliau virsta jūrų taršos šiukšlėmis, kiekio vidurkiu ES lygmeniu kategorijas, ir tai ypač pabrėžiama rengiant metodą.

Pirma, reikėtų patikslinti, kad į laukus ar į žemės ūkio ekosistemą patenkantį plastiką gali praryti gyvūnai, jis gali patekti į vandens ekosistemas, o iš jų – į jūrą. Taip pat tai, kas patenka į dirvą, galiausiai susiskaidys arba dirvožemio biotos bus suskaidyta į mažesnes daleles, įskaitant mikroplastikus, ir pateks į dirvožemio vandenį bei gali patekti į gėlųjų vandenų ekosistemas, o vėliau – jūrų sistemas. Atliekant jūrų šiukšlių taršos metodu grindžiamą poveikio vertinimą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama didesniems objektams, į šį antrąjį būdą neatsižvelgiama.

Antra, egzistuoja tam tikros regioniniu ar vietos lygmenimis paplitusios plastiko taršos rūšys, susijusios su konkrečiu žemės panaudojimu, kai naudojami žemės ūkyje reikalingi plastikai. Jie gali būti susiję su vietos veikla ar infrastruktūra, pavyzdžiui, su sunkumais, su kuriais susiduria daug ūkininkų ar gamintojų, kai reikia perdirbti panaudotas plastikines mulčiavimo medžiagas, arba kai atsisakoma priimti suteptus plastikinius lakštus.

Galiausiai, reikia paminėti, kad Komisijos projekto metodu numatomos vartotojų, šiuo atveju tokių vartotojų kaip ūkininkai, informuotumo didinimo priemonės, ir tos priemonės galėtų būti informavimas apie žemės ūkyje naudojamų plastikų šalinimą ir perdirbimą, žymėjimo reikalavimus, didesnę plastiko gamintojų atsakomybę ir pan. Todėl tokios priemonės nebūtinai reiškia papildomą nepagrįstą ar brangiai kainuojančią naštą ūkininkams.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 16 d. Komisijos komunikatą „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018) 028),

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  dėl didelio plastiko funkcionalumo ir gana mažos kainos jis vis labiau paplinta kasdieniame gyvenime. Jo vis daugiau naudojant trumpaamžiams gaminiams, kurie nėra pritaikyti naudoti pakartotinai ar ekonomiškai efektyviai perdirbti, susiję gamybos ir vartojimo modeliai tapo vis labiau neveiksmingi ir linijiniai. Todėl, įgyvendindama ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą32, Komisija Europinėje plastikų strategijoje33 padarė išvadą, jog norint užtikrinti iš tikrųjų žiedinį plastikų gyvavimo ciklą būtina spręsti plastiko atliekų gausėjimo ir jų patekimo į mūsų aplinką, visų pirma į jūros aplinką, problemą;

(1)  dėl įsitvirtinusio didelio plastiko prieinamumo ir gana mažos kainos jis vis labiau paplinta kasdieniame gyvenime. Jo vis daugiau naudojant trumpaamžiams gaminiams, kurie nėra pritaikyti naudoti pakartotinai ar ekonomiškai efektyviai perdirbti, susiję gamybos ir vartojimo modeliai tapo vis labiau neveiksmingi ir linijiniai. Todėl, įgyvendindama ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą32, Komisija Europinėje plastikų strategijoje33 padarė išvadą, jog norint užtikrinti iš tikrųjų žiedinį plastikų gyvavimo ciklą būtina spręsti plastiko atliekų gausėjimo ir jų patekimo į mūsų aplinką, visų pirma atliekų, kurios, net jei susidaro ne jūroje, daro neigiamą poveikį jūros aplinkai, problemą;

__________________

__________________

32 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015) 0614 final).

32 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015) 0614 final).

33 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018) 28 final).

33 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018) 28 final).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  jūrų tarša šiukšlėmis yra tarpvalstybinio pobūdžio ir pripažįstama kaip visuotinė problema. Jūros taršos šiukšlėmis mažinimas yra vienas svarbiausių veiksmų siekiant įgyvendinti 14-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius siekiant darnaus vystymosi36;Sąjunga privalo atlikti savo vaidmenį kovojant su jūrų tarša šiukšlėmis ir rodyti pavyzdį pasauliui. Todėl Sąjunga dirba su savo partneriais daugelyje tarptautinių forumų, tokių kaip Didysis dvidešimtukas, Didysis septynetas ir Jungtinės Tautos, siekdama suderintų veiksmų. Ši iniciatyva yra Sąjungos pastangų šioje srityje dalis;

(3)  jūrų tarša šiukšlėmis yra tarpvalstybinio pobūdžio ir pripažįstama kaip visuotinė problema. Vis daugiau atliekų patenka į pasaulio vandenynus ir daro neigiamą poveikį ekosistemų būklei ir žudo gyvūnus. Jūros taršos šiukšlėmis mažinimas yra vienas svarbiausių veiksmų siekiant įgyvendinti 14-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius siekiant darnaus vystymosi36. Sąjunga privalo atlikti savo vaidmenį kovojant su šiukšlių atsiradimu ir užkertant jam kelią, taip pat veiksmingiau valdant jūrų taršą šiukšlėmis, ir rodyti pavyzdį pasauliui. Todėl Sąjunga dirba su savo partneriais daugelyje tarptautinių forumų, tokių kaip Didysis dvidešimtukas, Didysis septynetas ir Jungtinės Tautos, siekdama suderintų veiksmų. Ši iniciatyva yra Sąjungos pastangų šioje srityje dalis;

_________________

_________________

36 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

36 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  pagal daugiašalius susitarimus37 ir Sąjungos atliekų teisės aktus38 reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų tinkamą atliekų tvarkymą, kad būtų užkirstas kelias jūrų taršai šiukšlėms iš jūroje ir sausumoje esančių šaltinių ir sumažintas jų kiekis. Pagal Sąjungos vandens teisės aktus39 taip pat reikalaujama, kad valstybės narės spręstų jūros taršos šiukšlėmis problemą, kai ji trukdo pasiekti gerą jų jūrų aplinkos būklę, kartu prisidėdamos prie 14-ojo JT darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo;

(4)  pagal daugiašalius susitarimus37 ir Sąjungos atliekų teisės aktus38 reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų tinkamą atliekų tvarkymą, kad būtų užkirstas kelias jūrų taršai šiukšlėms iš jūroje ir sausumoje esančių šaltinių ir sumažintas jų kiekis. Pagal Sąjungos vandens teisės aktus39 taip pat reikalaujama, kad valstybės narės spręstų jūros taršos šiukšlėmis problemą, siekiant užtikrinti, kad šiukšlių savybės ir kiekis nepakenktų jūrų vandenims, kartu prisidėdamos prie 14-ojo JT darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo;

__________________

__________________

37 Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija (UNCLOS), 1972 m. Konvencija dėl jūros taršos atliekomis ir kitomis išmetamosiomis medžiagomis (Londono konvencija) ir jos 1996 m. protokolas (Londono protokolas), Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL konvencija) V priedas, Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės.

37 Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija (UNCLOS), 1972 m. Konvencija dėl jūros taršos atliekomis ir kitomis išmetamosiomis medžiagomis (Londono konvencija) ir jos 1996 m. protokolas (Londono protokolas), Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL konvencija) V priedas, Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės.

38 Direktyva 2008/98/EB ir 2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams (OL L 332, 2000 12 28, p. 81).

38 Direktyva 2008/98/EB ir 2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams (OL L 332, 2000 12 28, p. 81).

39 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1.) ir 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (OL L 164, 2008 6 25, p. 19).

39 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1.) ir 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (OL L 164, 2008 6 25, p. 19).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Sąjungoje 80–85 proc. į jūrą patenkančių šiukšlių, skaičiuojant paplūdimiuose randamus šiukšlių vienetus, sudaro plastikiniai gaminiai, iš kurių 50 proc. yra vienkartiniai plastikiniai gaminiai, o 27 proc. su žvejyba susiję gaminiai. Vienkartiniams plastikiniams gaminiams priskiriamos įvairios dažnai naudojamos paklausios vartojimo prekės, kurios išmetamos vieną kartą jas panaudojus pagal paskirtį, yra retai perdirbamos ir lengvai tampa šiukšlėmis. Didelė rinkai pateiktų žvejybos įrankių dalis nesurenkama ir neapdorojama. Todėl vienkartiniai plastikiniai gaminiai ir žvejybos įrankiai, kurių sudėtyje yra plastiko, yra rimta problema jūrų taršos šiukšlėmis atžvilgiu ir kelia didelę grėsmę jūrų ekosistemoms, biologinei įvairovei ir galbūt žmonių sveikatai, taip pat daro žalą tokiai veiklai kaip turizmas, žvejyba ir laivyba;

(5)  Sąjungoje 80–85 proc. į jūrą patenkančių šiukšlių, skaičiuojant paplūdimiuose randamus šiukšlių vienetus, sudaro plastikiniai gaminiai, iš kurių 50 proc. yra vienkartiniai plastikiniai gaminiai, o 27 proc. su žvejyba susiję gaminiai. Vienkartiniams plastikiniams gaminiams priskiriamos įvairios dažnai naudojamos paklausios vartojimo prekės, kurios išmetamos vieną kartą jas panaudojus pagal paskirtį, yra retai šalinamos tinkamai dėl to, kad nėra funkcionalių pakartotinio naudojimo arba perdirbimo sistemų, ir tampa šiukšlėmis. Didelė rinkai pateiktų žvejybos įrankių dalis nesurenkama ir neapdorojama. Todėl vienkartiniai plastikiniai gaminiai ir žvejybos įrankiai, kurių sudėtyje yra plastiko, yra rimta problema, prisidedanti prie jūrų taršos šiukšlėmis, ir kelia didelę grėsmę gyvūnų sveikatai, taigi ir jūrų ekosistemoms visame pasaulyje ir jų gyventojų biologinei, nes gali daryti toksinį poveikį organizmams ir būti substratu ligas platinančiam užkratui. Jie taip pat gali daryti žalą žmonių sveikatai, taip pat daryti žalą tokiai veiklai kaip turizmas, žvejyba ir laivyba, nepaisant galiojančių ES teisės aktų dėl plastikų naudojimo maisto tarai;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  ES turėtų laikytis įvairiapusiško požiūrio į mikroplastikų problemą ir turėtų skatinti visus gamintojus griežtai apriboti pirminių mikroplastikų naudojimą junginiuose, taip pat užtikrinti, kad antrinius mikroplastikus sudarantys produktai jokiu būdu nepatektų į dirvą ir į gėlą vandenį, taigi, ir į jūrų vandens ekosistemas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant sutelkti pastangas ten, kur jų labiausiai reikia, ši direktyva turėtų būti taikoma tik dažniausiai randamiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie, kaip nustatyta, sudaro 86 proc. Sąjungos paplūdimiuose randamų vienkartinių plastikinių gaminių, skaičiuojant vienetais;

(7)  siekiant sutelkti pastangas ten, kur jų labiausiai reikia, ši direktyva turėtų būti taikoma tik dažniausiai randamų priede išvardintų vienkartinių plastikinių gaminių kategorijoms, kurios, kaip nustatyta, sudaro 86 proc. Sąjungos paplūdimiuose ir pakrančių vandenyse randamų vienkartinių plastikinių gaminių, skaičiuojant vienetais, žvejybos įrankių, kurie daro didelę žalą teršdami jūrų aplinką, ir plačiausiai naudojamų plastikinių žemės ūkyje naudojamų produktų;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  plastikų taršos šaltiniai regionuose smarkiai skiriasi. Kaip paaiškėjo atlikus stebėseną pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą ir kaip parodė pilietinė visuomenė, tam tikruose regionuose didelę jūrų taršos šiukšlių dalį sudaro kiti plastikų produktai. Valstybės narės turėtų būti įpareigotos tokiose vietovėse taikyti konkrečias priemones, skirtas kitiems nacionaliniu ar vietos lygmenimi paplitusiems taršos šaltiniams šalinti. Pavyzdžiui, žemės ūkyje, žuvininkystės sektoriuje ir kitoje atvirame ore vykdomoje veikloje naudojami plastikai taip pat susiję su sausumos tarša, mažu perdirbimo lygiu ir netinkamu šalinimu. Visų pirma, gali būti vietos veiksnių (ekonominių arba susijusių su esama infrastruktūra), kurie trukdytų rinkti ir perdirbti tokius plastikus. Tokius plastikus, ypač naudojamus žemės ūkyje, turėtų be nereikalingų kliūčių priimti perdirbimo arba šalinimo įrenginiai ir jie turėtų būti geriau projektuojami, kad juos būtų lengviau perdirbti arba šalinti. Valstybės narės turėtų keistis gerosios praktikos pavyzdžiais, kad būtų padidintas plastiko perdirbimo sistemų efektyvumas ir veiksmingumas ir būtų pirmiausia sumažintas atliekų kiekis, dėl kurio šiuo metu ūkininkai patiria papildomų sąnaudų;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)   be to, sausumos tarša ir dirvožemio tarša, kurią sukelia didesni plastikiniai objektai, ir atsirandančios mikroplastikų dalelės gali būti reikšmingi vietos ar regioniniu lygmenimis. Vietos mastu jie gali būti labai reikšmingi dėl intensyvaus plastiko naudojimo žemės ūkyje. Siekiant sumažinti plastiko atliekų poveikį aplinkai ir žmonių bei gyvūnų sveikatai, reikėtų nuodugniai ištirti plastiko taršą iš žemės ūkio paskirties žemės;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c)  nors žemės ūkyje naudojami plastikiniai produktai sudaro nedidelę viso naudojamo plastiko ir susidarančių plastiko atliekų procentinę dalį, jų naudojimas geografiškai labai koncentruotas. Be to, žemės ūkyje naudojamų plastikinių produktų kategorijos yra labai panašios sudėties, todėl jų atliekos yra labai vertingos perdirbėjams. Šiuo metu didelė žemės ūkyje naudojamo plastiko dalis įmaišoma į dirvą, sudeginama ar paliekama laukuose arba šalinama sąvartynuose. Tai kelia negrįžtamos dirvožemio taršos ir dirvožemio kokybės prastėjimo pavojų ir, galbūt, grėsmę maisto saugumui. Deginant išsiskiria žalingos medžiagos, įskaitant endokrininę sistemą ardančias ir kancerogenines medžiagas. Todėl ši direktyva turėtų apimti daugumą atitinkamose valstybėse narėse žemės ūkyje naudojamų vienkartinių plastikinių produktų;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  vienkartiniai plastikiniai gaminiai gali būti gaminami iš įvairaus plastiko. Plastikai paprastai apibrėžiami kaip polimerinės medžiagos, į kurias gali būti pridėta priedų. Tačiau ši apibrėžtis apimtų tam tikrus gamtinius polimerus. Nemodifikuoti gamtiniai polimerai neturėtų būti įtraukti, nes jie natūraliai aptinkami aplinkoje. Todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/200643 3 straipsnio 5 dalyje pateikta polimero apibrėžtis turėtų būti atitinkamai pritaikyta ir šios direktyvos taikymo tikslu turėtų būti nustatyta atskira apibrėžtis. Plastikai, pagaminti naudojant modifikuotus gamtinius polimerus, arba plastikai, pagaminti iš biologinės kilmės, iškastinių ar pradinių sintetinių medžiagų, nėra natūraliai aptinkami aplinkoje, todėl jiems ši direktyva turėtų būti taikoma. Todėl pritaikyta plastikų apibrėžtis turėtų apimti polimerinės gumos gaminius ir biologinės kilmės bei biologiškai skaidžius plastikus, neatsižvelgiant į tai, ar jie gauti iš biomasės ir (arba) laikui bėgant turėtų biologiškai suskilti. Tam tikros polimerinės medžiagos, pvz., polimerinės dangos, dažai, rašalai ir klijai, negali būti naudojamos kaip pagrindinis gatavų medžiagų ir galutinių produktų komponentas. Toms medžiagoms ši direktyva neturėtų būti taikoma, todėl jos neturėtų būti įtrauktos į apibrėžtį;

(8)  vienkartiniai plastikiniai gaminiai gali būti gaminami iš įvairaus plastiko. Plastikai paprastai apibrėžiami kaip polimerinės medžiagos, į kurias gali būti pridėta priedų. Tačiau ši apibrėžtis apimtų tam tikrus gamtinius polimerus. Nemodifikuoti gamtiniai polimerai neturėtų būti įtraukti, nes jie natūraliai aptinkami aplinkoje. Todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/200643 3 straipsnio 5 dalyje pateikta polimero apibrėžtis turėtų būti atitinkamai pritaikyta ir šios direktyvos taikymo tikslu turėtų būti nustatyta atskira apibrėžtis. Plastikai, pagaminti naudojant modifikuotus gamtinius polimerus, arba plastikai, pagaminti iš biologinės kilmės, iškastinių ar pradinių sintetinių medžiagų, nėra natūraliai aptinkami aplinkoje, todėl jiems ši direktyva turėtų būti taikoma. Todėl pritaikyta plastikų apibrėžtis turėtų apimti polimerinės gumos gaminius ir biologinės kilmės bei biologiškai skaidžius plastikus, neatsižvelgiant į tai, ar jie gauti iš biomasės ir (arba) laikui bėgant turėtų biologiškai suskilti. Tam tikros polimerinės medžiagos, pvz., polimerinės dangos, dengiamieji sluoksniai, sluoksniai, dažai, rašalai ir klijai, negali būti naudojamos kaip pagrindinis gatavų medžiagų ir galutinių produktų komponentas. Toms medžiagoms ši direktyva neturėtų būti taikoma, todėl jos neturėtų būti įtrauktos į apibrėžtį;

_________________

_________________

43 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

43 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

Pagrindimas

Polimerinės dangos, dengiamieji sluoksniai ir sluoksniai iš įvairių medžiagų pagamintuose daugiasluoksniuose gaminiuose atlieka higienos ir maisto saugos užtikrinimo funkciją. Jos negali būti vertinamos kaip pagrindiniai gatavų medžiagų arba gaminių komponentai ir negali būti naudojamos be kitų medžiagų, kurios yra pagrindinis sudedamasis komponentas. Plastikų apibrėžties aiškinimas šioje direktyvoje turėtų būti suderintas su Reglamente 10/2011/EB pateikta apibrėžtimi.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  pažymi, kad, siekiant atsisakyti iškastiniais ištekliais grindžiamos ekonomikos ir atsižvelgiant į klimato kaitos aspektą, biologinės kilmės plastiko produktai yra tvaresnė iš iškastinių išteklių pagamintų plastikų alternatyva. Jų naudojimas taip pat atitinka žiedinės ekonomikos, ES bioekonomikos strategijos ir ES plastikų strategijos tikslus. Todėl reikėtų skatinti taikyti paskatas, kuriomis būtų siekiama pakeisti iškastines medžiagas biologinės kilmės medžiagomis. Komisija turėtų svarstyti galimybę į būsimus pasiūlymus dėl politikos įtraukti šias paskatas, o, pavyzdžiui, į persvarstytą Viešųjų pirkimų direktyvą (Direktyva 2014/24/ES) įtraukti plastikams taikytinus kriterijus, kurie būtų pagrįsti jų sudėtimi, perdirbimo laipsniu ir pavojingumu;

Pagrindimas

Teisės akte, tokiame, koks jis yra, labai neapibrėžtai pateikiama su biologinės kilmės plastikais susijusi padėtis. Reikėtų pripažinti biologinės kilmės medžiagų naudojimo plastikų gamybai naudą ir skatinti jų naudojimą, visų pirma pripažįstant jų, kaip tvaresnės polimerinių plastikų alternatyvos, teigiamą poveikį ir jų indėlį mažinant priklausomybę nuo iškastinių žaliavų.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant aiškiai apibrėžti šios direktyvos taikymo sritį, reikėtų apibrėžti terminą „vienkartinis plastikinis gaminys“. Į apibrėžtį neturėtų būti įtraukti gaminiai, kurie yra sumanyti, suprojektuoti ir pateikti rinkai taip, kad per jų gyvavimo ciklą juos būtų galima tam pačiam tikslui, kuriam jie buvo sukurti, panaudoti daugelį kartų ar ciklų juos vėl užpildant;

(9)  siekiant aiškiai apibrėžti šios direktyvos taikymo sritį, reikėtų terminą „vienkartinis plastikinis gaminys“ apibrėžti kaip gaminį, kuris sumanytas ir pateiktas rinkai naudoti tik trumpai vieną kartą. Į apibrėžtį neturėtų būti įtraukti gaminiai, kurie yra sumanyti, suprojektuoti ir pateikti rinkai taip, kad per jų gyvavimo ciklą juos būtų galima tam pačiam tikslui, kuriam jie buvo sukurti, panaudoti daugelį kartų ar ciklų juos vėl užpildant;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  kuo ilgiau išsaugant gaminio ir medžiagų vertę ir pagaminant mažiau atliekų, ES ekonomika gali tapti konkurencingesnė ir atsparesnė, o brangių išteklių poreikis ir poveikis aplinkai gali sumažėti;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  vienkartiniams plastikiniams gaminiams turėtų būti taikoma viena arba keletas priemonių, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, kaip antai tinkamų tvaresnių pakaitalų prieinamumas, galimybės keisti vartojimo modelius ir tai, kiek jiems jau taikomi kiti galiojantys Sąjungos teisės aktai;

(10)  vienkartiniams plastikiniams gaminiams turi būti taikoma viena arba keletas priemonių, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, kaip antai tinkamų tvaresnių pakaitalų prieinamumas, galimybės keisti vartojimo modelius ir tai, kiek jiems jau taikomi kiti galiojantys Sąjungos teisės aktai, ir, inter alia, atsižvelgiant į sprendimo naudoti alternatyvias medžiagas, ypač žemės ūkyje, poveikį aplinkai ir ekonomikai;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkreipti dėmesį į biologiškai skaidomų žemės ūkio gaminių kaip alternatyvių žaliavų naudojimo galimą poveikį.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kitų vienkartinių plastikinių gaminių lengvai prieinamų, tinkamų, tvaresnių ir įperkamų pakaitalų jau yra. Siekiant sumažinti tokių gaminių neigiamą poveikį aplinkai, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų juos pateikti Sąjungos rinkai. Taip būtų skatinama naudoti jau prieinamus ir tvaresnius pakaitalus, taip pat ieškoti naujoviškų sprendimų kuriant tvaresnius verslo modelius, išnaudoti pakartotinio naudojimo alternatyvas ir medžiagų pakaitalus;

(12)  kitų vienkartinių plastikinių gaminių lengvai prieinamų, tinkamų, tvaresnių ir įperkamų pakaitalų jau yra. Siekiant sumažinti tokių gaminių neigiamą poveikį aplinkai, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų juos pateikti Sąjungos rinkai. Šis draudimas, be kitų konkrečių rūšių plastikų, turėtų apimti visus aerobiškai skaidžius plastikus, kurie saugiai biologiškai nesiskaido ir todėl neturi naudos aplinkai. Taip būtų skatinama naudoti jau prieinamus ir tvaresnius pakaitalus, taip pat ieškoti naujoviškų sprendimų kuriant tvaresnius verslo modelius, išnaudoti pakartotinio naudojimo ir kompostavimo alternatyvas ir medžiagų pakaitalus;

Pagrindimas

Žemės ūkio požiūriu, pvz., mulčiavimo plėvelės gali būti aerobiškai skaidžios ir teršiančios dirvą, nors ir atrodytų kaip saugiai skaidžios.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  Direktyvos 94/62/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2015/720/EB, 20a straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad iki 2017 m. gegužės mėn. Komisija, remdamasi būvio ciklo poveikio įvertinimu, turi peržiūrėti teisės aktus dėl priemonių, kuriomis siekiama sumažinti iš labai lengvo plastiko pagamintų pirkinių maišelių sunaudojimą. Komisija šios peržiūros dar neatliko. Kadangi lengvieji plastikiniai maišeliai teršia aplinką, reikia taikyti priemones siekiant apriboti jų pateikimą rinkai [vieni metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos];

Pagrindimas

Direktyvos (ES) 2015/720/EB 20a straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad Komisija iki 2017 m. gegužės 27 d. pateiktų ataskaitą dėl įvairių priemonių siekiant sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių poveikio per būvio ciklą ir, prireikus, pateiktų pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Vis dėlto Komisija to laiku neatliko. Atsižvelgiant į tai ir siekiant nebešvaistyti brangaus laiko, būsimoje direktyvoje taip pat reikėtų spręsti lengvųjų plastikinių maišelių problemą ir uždrausti pateikti juos rinkai.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  plastikiniai gaminiai, kuriems taikoma ši direktyva, turi būti keičiami arba ribojami tokį tinkamą pereinamąjį laikotarpį ir tokiu būdu, kad nebūtų keliama grėsmė naujo alternatyvaus gaminio gamybos ir pateikimo rinkai ekonominiam, socialiniam ir aplinkosauginiam tvarumui, ypač jei šis gaminys gali turėti neigiamą poveikį jam gaminti reikalingų žaliavų nustatymui ir išgavimui;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkreipti dėmesį į biologiškai skaidomų žemės ūkio gaminių kaip alternatyvių žaliavų naudojimo galimą poveikį.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12c)  iki 2019 m. gruodžio 31 d. Komisija parengs katalogą nustatydama konkrečius kriterijus, kurie padės nustatyti, ar minėtosios alternatyvos atitinka reikalavimus, kuriuos šiuo metu atitinka vienkartiniai plastiko gaminiai, kad jos atitinka dabartinius teisės aktus dėl atliekų ir kad yra iš tikrųjų užtikrinamas didesnis tvarumas;

Pagrindimas

Reikia tikrinti, ar minėtosios alternatyvos iš tikrųjų atitinka šiuo metu vienkartiniams plastiko gaminiams, ypač besiliečiantiems su maistu ir gėrimais, taikomus reikalavimus ir ar jos bus tvaresnės. Tokios alternatyvos turėtų būti vertinamos ne tik remiantis konkrečiais kriterijai, bet ir atsižvelgiant į atitinkamus teisės aktus, pvz., dėl su maistu besiliečiančių medžiagų patvirtinimo, REACH, perdirbamumo (Atliekų pagrindų direktyva, Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  tam tikri vienkartiniai plastikiniai gaminiai patenka į aplinką dėl to, kad yra netinkamai šalinami per kanalizaciją ar kitaip netinkamai išmetami į aplinką. Todėl vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie dažnai šalinami per kanalizaciją ar kitais netinkamais būdais, turėtų būti taikomi ženklinimo reikalavimai. Pasitelkiant ženklinimą vartotojai turėtų būti informuojami apie netinkamus ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus ir (arba) šiukšlių, susidarančių dėl netinkamo jų šalinimo, neigiamą poveikį aplinkai. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti suderintą ženklinimo formą, o tai darant, prireikus patikrinti, kaip siūlomą ženklinimą suvokia reprezentatyviai parinktos vartotojų grupės, siekiant užtikrinti, kad jis būtų veiksmingas ir aiškiai suprantamas;

(14)  tam tikri vienkartiniai plastikiniai gaminiai patenka į aplinką dėl to, kad yra netinkamai šalinami per kanalizaciją ar kitaip netinkamai išmetami į aplinką. Todėl vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie dažnai šalinami per kanalizaciją ar kitais netinkamais būdais, turėtų būti taikomi ženklinimo reikalavimai. Pasitelkiant ženklinimą vartotojai turėtų būti informuojami apie netinkamus ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus ir (arba) šiukšlių, susidarančių dėl netinkamo jų šalinimo, neigiamą poveikį aplinkai. Etikečių turinys taip pat turėtų didinti vartotojų informuotumą apie plastiko atliekų pavojų aplinkai. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti suderintą ženklinimo formą, o tai darant, prireikus patikrinti, kaip siūlomą ženklinimą suvokia reprezentatyviai parinktos vartotojų grupės, siekiant užtikrinti, kad jis būtų veiksmingas ir aiškiai suprantamas;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  kadangi atokiausi regionai labiausiai kenčia nuo į jūrą išmestos šiukšlių, ypač plastiko, ir jiems trūksta perdirbimo galimybių, nes juose didžiulius plastiko kiekius atplukdo jūra ir daug atliekų susidaro dėl vietoje sunaudojamų produktų, reikėtų sukurti Europos fondą siekiant padėti jiems išvalyti jūrų zoną ir užkirsti kelią plastikų naudojimui;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17b)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų geriau laikomasi įsipareigojimo atskirai surinkti atliekas, įskaitant žemės ūkyje naudojamo plastiko atliekas. Jos taip pat turėtų svarstyti galimybę taikyti sąlygas, susijusias su Reglamento [BŽŪP strateginių planų reglamentas] III priede apibrėžtu plastiko atliekų tvarkymu;

Pagrindimas

Panašus reikalavimas nustatytas 2006 m. atliekų tvarkymo reglamentuose (Anglija ir Velsas, nuo 2005 m. - Škotija). Pagal jį atliekų tvarkymo kontrolė taikoma ir žemės ūkiui. Viena iš didesnių permainų buvo tai, kad buvo nustota deginti ir laidoti žemės ūkyje naudojamą plastiką, įskaitant pakavimo virves, silosavimo plėvelę, purškalų flakonus, trąšų ir sėklų maišus. Taip pat reikalaujama, kad ūkininkai, organizuodami plastiko ir kitų atliekų surinkimą ir perdirbimą, naudotų patvirtintus ir patikimus atliekų tvarkymo metodus.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17c)  BŽŪP strateginiuose planuose reikėtų spręsti žemės ūkyje naudojamo plastiko problemą, o Europos Komisija, prireikus, turėtų iki 2023 m. plastiko atliekų atžvilgiu pradėti taikyti geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės standartą, kuris būtų naujas sugriežtintų sąlygų elementas. Ūkininkai pagal naują kompleksinės paramos reikalavimą būtų įpareigoti , organizuojant plastiko surinkimą ir perdirbimą, taikyti patvirtintus atliekų tvarkymo metodus ir registruoti duomenis apie plastiko atliekų tinkamą tvarkymą;

Pagrindimas

Panašus reikalavimas nustatytas 2006 m. atliekų tvarkymo reglamentuose (Anglija ir Velsas, nuo 2005 m. - Škotija). Pagal jį atliekų tvarkymo kontrolė taikoma ir žemės ūkiui. Viena iš didesnių permainų buvo tai, kad buvo nustota deginti ir laidoti žemės ūkyje naudojamą plastiką, įskaitant pakavimo virves, silosavimo plėvelę, purškalų flakonus, trąšų ir sėklų maišus. Taip pat reikalaujama, kad ūkininkai, organizuodami plastiko ir kitų atliekų surinkimą ir perdirbimą, naudotų patvirtintus ir patikimus atliekų tvarkymo metodus.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  bene dažniausiai Sąjungos paplūdimiuose randamos jūras teršiančios šiukšlės yra vienkartiniai plastikiniai gėrimų buteliai. Taip yra todėl, kad atskiro surinkimo sistemos yra neveiksmingos ir jose dalyvauja mažai vartotojų. Turi būti skatinamos veiksmingesnės atskiro surinkimo sistemos, todėl turėtų būti nustatyta minimali atskiro gėrimų butelių, priskiriamų vienkartiniams plastikiniams gaminiams, surinkimo norma. Valstybės narės turėtų būti pajėgios pasiekti tą minimalią normą nustatydamos gėrimų butelių, priskiriamų vienkartiniams plastikiniams gaminiams, atskiro surinkimo tikslus pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemas arba įdiegdamos užstato grąžinimo sistemas ar bet kokias kitas jų nuožiūra tinkamas priemones. Tai turės tiesioginį teigiamą poveikį surinkimo rodikliams, surinktų ir perdirbtų medžiagų kokybei, o tai atvers galimybių perdirbimo įmonėms ir perdirbtų medžiagų rinkas;

(20)  bene dažniausiai Sąjungos paplūdimiuose randamos jūras teršiančios šiukšlės yra vienkartiniai plastikiniai gėrimų buteliai. Taip yra todėl, kad atskiro surinkimo sistemos yra neveiksmingos, jose dalyvauja mažai vartotojų, bet taip pat dėl fizinių ir cheminių plastiko savybių, dėl kurių plastikas tampa atsparus irimui ir todėl išlieka aplinkoje dešimtmečius ar šimtmečius po to, kai plastikiniai produktai buvo panaudoti pagal paskirtį. Turi būti skatinamos veiksmingesnės atskiro surinkimo sistemos, todėl turėtų būti nustatyta minimali atskiro gėrimų butelių, priskiriamų vienkartiniams plastikiniams gaminiams, surinkimo norma. Valstybės narės turėtų būti pajėgios pasiekti tą minimalią normą nustatydamos gėrimų butelių, priskiriamų vienkartiniams plastikiniams gaminiams, atskiro surinkimo tikslus pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemas arba įdiegdamos užstato grąžinimo sistemas ar bet kokias kitas jų nuožiūra tinkamas priemones. Tai turės tiesioginį teigiamą poveikį surinkimo rodikliams, surinktų ir perdirbtų medžiagų kokybei, o tai atvers galimybių perdirbimo įmonėms ir perdirbtų medžiagų rinkas;

Pagrindimas

Neplastikiniai elementai, nepatenkantys į surinkimo sistemas, yra mažiau patvarūs ir, tikėtina, greičiau suirs, todėl mažiau tikėtina, kad jie kaupsis kaip paplūdimų ar jūrų taršos šiukšlės.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  todėl labai svarbu, kad valstybės narės, siekdamos užtikrinti, jog tarpvalstybinė prekyba nedarytų žalos palinkai, bendradarbiautų ir toliau vienodintų atliekų perdirbimo sistemas;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  vis dėlto labai svarbu pabrėžti, kad biologinis skaidymas negali būti laisvai pasirenkamas gyvavimo ciklo pabaigos būdas. Vis dėlto iš faktų matyti, kad kai kurie plastikiniai gaminiai neišvengiamai patenka į aplinką ir kad kai kurioms reikmėms geriau naudoti produktus, kuriuos per trumpą laiką biologiškai suskaido mikroorganizmai, o ne produktus, kurie nesuskilę lieka aplinkoje šimtus metų. Tai pat nereikėtų pamiršti visų reikiamų pastangų naudoti pakartotinio naudojimo ir perdirbimo sistemas; 

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų už šios direktyvos nuostatų pažeidimą, taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;

(23)  valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų už šios direktyvos nuostatų pažeidimą, taisykles ir užtikrinti, kad į jas būtų veiksmingai atkreipiamas gamintojų dėmesys ir jos būtų įgyvendinamos. Sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  taip pat reikėtų, kad kartu su informacija, kurią turi teikti Europos aplinkos agentūra, Komisija pateiktų Europos standartizacijos komiteto (CEN) moksliškai Europos lygmeniu priimto biologinio skaidumo jūrose standarto tyrimo, kurio objektas – ir šios direktyvos priede nurodyti gaminiai, ir siūlomi pakaitalai, kaip nurodyta 15 straipsnyje, rezultatus;

Pagrindimas

Iki šiol nėra sutartų gaminių, kuriems taikoma ši direktyva, ir pakaitalų, dėl kurių dar diskutuojama, bet kurie neminimi nuostatose, biologinio skaidumo jūrose standartų. Būtina pirmiausia nustatyti gaminių biologinio skaidumo jūrose standartus ir užtikrinti, kad būtų įmanoma svarstyti galimybę naudoti sutartus pakaitalus. Taip pat būtina užtikrinti, kad Europos aplinkos agentūra galėtų naudotis šiais duomenimis savo santraukoms rengti.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  kadangi šioje direktyvoje nustatytų tikslų, t. y. užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, daromam poveikiui aplinkai ir jį sumažinti, skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, įskaitant naujoviškų verslo modelių, gaminių ir medžiagų kūrimo skatinimą, taip prisidedant prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(25)  kadangi šioje direktyvoje nustatytų tikslų, t. y. užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, daromam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai ir jį sumažinti, skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, įskaitant naujoviškų verslo modelių, gaminių ir medžiagų kūrimo skatinimą, taip prisidedant prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Pagrindimas

Tai atitinka 1 straipsnį, kuriame jau pripažįstama, kad poveikis sveikatai kelia susirūpinimą.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šios direktyvos tikslas – užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, poveikiui aplinkai, visų pirma vandens aplinkai, bei žmonių sveikatai ir jį sumažinti, taip pat kuriant naujus verslo modelius, gaminius ir medžiagas skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir sykiu prisidėti prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

1. Šios direktyvos tikslas – užkirsti kelią plastikų, įskaitant mikroplastikus, poveikiui aplinkai, visų pirma vandens ir sausumos ekosistemoms, bei žmonių ir gyvūnų sveikatai ir jį sumažinti bei sumažinti jų kiekį, taip pat kuriant naujus verslo modelius, netoksiškus gaminius ir medžiagas skatinti perėjimą prie žiedinės netoksiškos ekonomikos, skatinti gerąją plastiko atliekų mažinimo praktiką ir prisidėti prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši direktyva taikoma priede nurodytiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams ir žvejybos įrankiams, kurių sudėtyje yra plastiko.

Ši direktyva visų pirma taikoma priede nurodytiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams ir žvejybos įrankiams, kurių sudėtyje yra daug plastiko.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  plastikas – medžiaga, sudaryta iš polimero, apibrėžto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 5 dalyje, į kurią gali būti pridėta priedų ar kitų medžiagų ir kuri gali būti galutinių produktų pagrindinis struktūrinis komponentas, išskyrus chemiškai nemodifikuotus gamtinius polimerus;

1)  plastikas – medžiaga, sudaryta iš polimero, apibrėžto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 5 dalyje, į kurią gali būti pridėta priedų ar kitų medžiagų ir kuri yra galutinių produktų pagrindinis struktūrinis komponentas, išskyrus chemiškai nemodifikuotus gamtinius polimerus ir polimerines dangas, dažus, rašalus ir klijus, kurie negali būti naudojami kaip pagrindinis gatavų medžiagų ir galutinių produktų komponentas;

Pagrindimas

Vadovaujantis šios direktyvos tikslu ir siekiant užtikrinti, kad valstybės narės vienodai ją aiškintų, bei užtikrinti gerai veikiančią ES bendrąją rinką, šioje direktyvoje reikėtų aiškiai apibrėžti sąvokos „plastikai“ apimtį, kad būtų išvengta skirtingų aiškinimų.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  dangos – vieno ar keli nuo pagrindo neatskiriami sluoksniai, pagaminti naudojant plastiką, kaip apibrėžta šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje, naudojami ant medžiagos ar gaminio paviršiaus siekiant suteikti tai medžiagai ar gaminiui tam tikrų savybių arba pagerinti technines charakteristikas;

Pagrindimas

Vadovaujantis šios direktyvos tikslu ir siekiant užtikrinti, kad valstybės narės vienodai ją aiškintų, bei užtikrinti gerai veikiančią ES bendrąją rinką, šioje direktyvoje reikėtų, remiantis Komisijos reglamente (ES) 2018/213, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas dėl plastikų 10/2011, pateikta apibrėžtimi, aiškiai apibrėžti sąvoką „dangos“.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  vienkartinis plastikinis gaminys tik arba iš dalies iš plastiko pagamintas gaminys, kuris nėra sumanytas, suprojektuotas ir pateiktas rinkai taip, kad per jo gyvavimo ciklą būtų galima panaudoti daugelį kartų ar ciklų grąžinant jį gamintojui užpildyti ar pakartotinai panaudoti tam pačiam tikslui, kuriam jis buvo sukurtas;

2)  vienkartinis – sumanytas, suprojektuotas ir pateiktas rinkai taip, kad būtų naudojamas trumpą laiką vieną kartą, ir, remiantis suderinta metodika, identifikuotas kaip sudarantis didelę į jūrą išmestų šiukšlių ES dalį;

Pagrindimas

Svarbu aiškiai nustatyti, kas yra „vienkartinis“ gaminys, kad būtų išvengta bet kokių neaiškumų įgyvendinant Direktyvą. Taip pat svarbu susieti vienkartinių gaminių apibrėžtį su jūros šiukšlėmis, kad nurodyti gaminiai būtų tie, kurie daugiausia tampa šiukšlėmis. Todėl suderinta aplinkoje aptinkamų šiukšlių identifikavimo metodika taip pat svarbi siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas visoje ES.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  plastikinis gaminys – iš esmės iš plastiko pagamintas gaminys.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  žemės ūkyje naudojamas plastikinis gaminys – bet koks plastikinis daiktas arba įranga, naudojama siekiant pagerinti žemės ūkio paskirties žemės derlingumą, arba plastikinė produkto, naudojamo šiuo tikslu, pakuotė1a;

 

_________________

 

1a žemės ūkio paskirties žemė, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 1307/2013 (arba Reglamente [BŽŪP strateginių planų reglamentas])

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad iki ... [šešeri metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos] smarkiai sumažintų priedo A dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių sunaudojimą savo teritorijoje.

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad iki … [treji metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos] veiksmingai sumažintų priedo A dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių tiekimą ir sunaudojimą savo teritorijoje.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tos priemonės gali apimti nacionalinius naudojimo mažinimo tikslus, priemones, kuriomis užtikrinama, kad galutiniams vartotojams prekybos vietose būtų prieinami alternatyvūs daugkartinio naudojimo gaminiai, ekonomines priemones, pvz., užtikrinimą, kad prekybos vietose vienkartiniai plastikiniai gaminiai galutiniam vartotojui nebūtų suteikiami nemokamai. Tos priemonės gali būti skirtingos, atsižvelgiant į pirmoje pastraipoje nurodytų gaminių poveikį aplinkai.

Tos priemonės apima nacionalinius naudojimo mažinimo tikslus, priemones, kuriomis užtikrinama, kad galutiniams vartotojams prekybos vietose būtų prieinami alternatyvūs daugkartinio naudojimo gaminiai, pvz., grąžinami ir pakartotinai naudojami stikliniai arba mediniai gaminiai, ekonomines priemones, pvz., užtikrinimą, kad prekybos vietose vienkartiniai plastikiniai gaminiai galutiniam vartotojui nebūtų suteikiami nemokamai, arba pateikimo rinkai apribojimus, priemones, kuriomis didinamas informuotumas ir sudaromos galimybės vartotojams perdirbti plastikinę pakuotę. Tos priemonės gali būti skirtingos, atsižvelgiant į pirmoje pastraipoje nurodytų gaminių poveikį aplinkai ir į tai, ar gali būti užtikrinamas jų surinkimas ir perdirbimas.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma 1 dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių sunaudojimo reikšmingo sumažinimo apskaičiavimo ir patikros metodika. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma 1 dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių tiekimo ir sunaudojimo reikšmingo sumažinimo apskaičiavimo ir patikros metodika. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros per dvejus metus po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai vienkartinius plastikinius gaminius, nurodytus priedo B dalyje.

Valstybės narės draudžia pateikti rinkai vienkartinius plastikinius gaminius, nurodytus priedo B dalyje, ypatingą dėmesį skirdamos viešajam maitinimui viešosiose įstaigose, skatindamos taikyti esamas tvarias alternatyvas ir padėdamos vykdant mokslinius tyrimus kurti tolesnes alternatyvas.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad priedo C dalyje išvardyti vienkartiniai plastikiniai gaminiai, turintys kamštelius ir dangtelius, kurių didelę dalį sudaro plastikas, gali būti pateikti rinkai tik jeigu jų kamšteliai ir dangteliai lieka pritvirtinti prie butelio per visą numatytą jo naudojimo trukmę.

1. Valstybės narės užtikrina, kad priedo C dalyje išvardyti vienkartiniai plastikiniai gaminiai, turintys kamštelius ir dangtelius, kurių didelę dalį sudaro plastikas, galėtų būti pateikti rinkai, tik jeigu jų kamšteliai ir dangteliai lieka pritvirtinti prie butelio per visą numatytą jo naudojimo trukmę, nebent deramai pagrįsta, kad tokiu būdu daromas neigiamas poveikis maisto saugumui ir viduje esančio maisto produkto higienai.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šio straipsnio taikymo tikslu nelaikoma, kad metalinių gaubtelių ar dangtelių su plastikiniu sandarinimo sluoksniu didelę dalį sudaro plastikas.

Išbraukta.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.   Priedo D dalyje išvardinti gaminiai dėl jų pobūdžio turi būti paženklinti siekiant užkirsti kelią jų netinkamam šalinimui ir išmetimui esant smarkioms liūtims.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad ant visų rinkai pateiktų priedo D dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių vartotojams būtų pateikiamas aiškus, įskaitomas ir nenuvalomas ženklas, kuriuo informuojama apie vieną ar daugiau iš šių dalykų:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad ant visų rinkai pateiktų priedo D dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių vartotojams būtų pateikiamas aiškus, įskaitomas ir nenuvalomas ženklas, kuriuo informuojama apie:

 

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kokį neigiamą poveikį aplinkai daro šiukšlinimas ar kitoks netinkamas gaminio atliekų šalinimas;

b) kokį neigiamą poveikį aplinkai daro šiukšlinimas ar kitoks netinkamas vienkartinių gaminių atliekų šalinimas;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) kad gaminio sudėtyje yra plastiko.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad dėl visų Sąjungos rinkai pateiktų priedo E dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių būtų nustatytos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos pagal Direktyvos 2008/98/EB nuostatas dėl didesnės gamintojo atsakomybės.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad dėl visų Sąjungos rinkai pateiktų priedo E dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių būtų nustatytos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos arba priemonės pagal Direktyvos 2008/98/EB nuostatas dėl didesnės gamintojo atsakomybės.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Šias sistemas skaidriai ir bendrai dalindamiesi išlaidas nustato susiję suinteresuotieji subjektai, o gamintojai prisideda prie priemonių, kuriomis siekiama didinti informuotumą, remti mokslinius tyrimus alternatyvų srityje ir didinti gaminių naudojimo laiką. Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, vadovaudamasi paskelbia gaires dėl valymo išlaidų, susijusių su atliekomis, kurioms taikomas šis straipsnis, dalijimosi vadovaujantis proporcingumo principu.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal tokias sistemas, nustatytas pagal pirmą dalį, priedo E dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių gamintojai padengtų atliekų, sudarytų iš tų vienkartinių plastikinių produktų, surinkimo ir jų tolesnio transportavimo bei tvarkymo išlaidas, įskaitant šiukšlių surinkimo išlaidas, taip pat 10 straipsnyje nurodytų informuotumo didinimo priemonių, susijusių su tais gaminiais, išlaidas.

2.  2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal tokias sistemas, nustatytas pagal pirmą dalį, priedo E dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių gamintojai padengtų bendras atliekų, sudarytų iš tų vienkartinių plastikinių produktų, surinkimo ir jų tolesnio transportavimo bei tvarkymo išlaidas, įskaitant šiukšlių surinkimo išlaidas, taip pat 10 straipsnyje nurodytų informuotumo didinimo priemonių, susijusių su tais gaminiais, išlaidas.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad iki 2025 m. atskirai surenkamų priedo F dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių atliekų kiekis sudarytų 90 proc. atitinkamais metais rinkai pateiktų tokių vienkartinių plastikinių gaminių kiekio pagal masę. Siekdamos įgyvendinti šiuos tikslus valstybės narės, inter alia, gali:

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad iki 2025 m. atskirai surenkamų priedo F dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių atliekų kiekis sudarytų 90 proc. atitinkamais metais rinkai pateiktų tokių vienkartinių plastikinių gaminių kiekio pagal masę. Siekdamos įgyvendinti šiuos tikslus valstybės narės, inter alia, turi:

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nustatyti užstato grąžinimo sistemas arba

a)  nustatyti užstato grąžinimo sistemas ir

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) atitinkamoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms nustatyti atskiro surinkimo tikslus.

b) atitinkamoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms nustatyti atskiro surinkimo tikslus. Tai turėtų apimti atskirus geografiškai ir (arba) pagal metų laiką daugiausiai naudojamų klasių ir medžiagų plastikinių gaminių atliekų, visų pirma žemės ūkyje naudojamų plastikų atliekų, surinkimo punktus. Apskaičiuoti tikslai turėtų būti proporcingi jų taikymo laikui.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kad priedo G dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, naudotojai būtų informuojami apie:

Valstybės narės imasi priemonių, kad šioje direktyvoje aptariamų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, naudotojai būtų informuojami apie:

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  taršos šiukšlėmis ir kitokio netinkamo tokių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų šalinimo poveikį aplinkai, visų pirma jūros aplinkai.

b)  plastikų, įskaitant mikroplastikus, poveikį aplinkai, žmonių ir gyvūnų sveikatai ir ypač jūrų aplinkai ir dirvožemiui dėl taršos šiukšlėmis ir kitokio netinkamo tokių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų šalinimo.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  pirmenybė teikiama informuotumo ugdymo priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti plastiko ir gaminių, kurių sudėtyje yra mikroplastiko, naudojimą.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  valstybės narės taip pat priima priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad nebūtų skatinama gaminti trumpai naudojamus gaminius arba juos anksčiau laiko išmesti, teikdamos paskatas kurti geriau perdirbamus plastikus užtikrinant veiksmingesnius perdirbimo procesus ir iš perdirbtų plastikų šalinamų pavojingų cheminių medžiagų ir teršalų aptikimą ir pašalinimą.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 pastraipos b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc)  Komisija ir valstybės narės, vadovaudamosi 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ilgesnės produktų naudojimo trukmės, padeda vietos valdžios institucijoms, įmonėms ir asociacijoms vykdyti vartotojų informuotumo didinimo kampanijas, susijusias su gaminių naudojimo trukmės didinimu, ir teikti konsultacijas dėl atsakingo šalinimo.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal nacionalinius teisės aktus arba praktiką fiziniai ar juridiniai asmenys arba jų asociacijos, organizacijos ar grupės galėtų pasinaudoti peržiūros procedūra teisme arba kitoje pagal įstatymą įsteigtoje nepriklausomoje ir nešališkoje įstaigoje, kad užginčytų sprendimų ir veikimo arba neveikimo, susijusio su 5, 6, 7 ir 8 straipsnių įgyvendinimu, materialinį ar procesinį teisėtumą, jei įvykdyta viena iš šių sąlygų:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal nacionalinius teisės aktus arba praktiką fiziniai ar juridiniai asmenys arba jų asociacijos, organizacijos ar grupės galėtų pasinaudoti peržiūros procedūra teisme arba kitoje pagal įstatymą įsteigtoje nepriklausomoje ir nešališkoje įstaigoje, kad užginčytų sprendimų ir veikimo arba neveikimo, susijusio su 4, 5, 6, 7, 8, 9 straipsnių įgyvendinimu, materialinį ar procesinį teisėtumą, jei įvykdyta viena iš šių sąlygų:

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) duomenys apie priedo A dalyje išvardytus vienkartinius plastikinius gaminius, kurie pateikti Sąjungos rinkai kiekvienais metais, siekiant įrodyti naudojimo mažėjimą, kaip nustatyta 4 straipsnio 1 dalyje;

a) duomenys apie priedo A ir B dalyse išvardytus vienkartinius plastikinius gaminius, kurie pateikti Sąjungos rinkai kiekvienais metais, siekiant įrodyti naudojimo mažėjimą, kaip nustatyta 4 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) informacija apie priemones, kurių ėmėsi valstybės narės pagal 4 straipsnio 1 dalį.

b) informacija apie priemones, kurių ėmėsi valstybės narės pagal 4 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnį.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenys, nurodyti pirmos pastraipos a punkte, atnaujinami kasmet per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kuriais duomenys buvo surinkti, pabaigos. Jei įmanoma, tiems duomenims pateikti naudojamasi erdvinių duomenų paslaugomis, kaip nustatyta Direktyvos 2007/2/EB 3 straipsnio 4 dalyje.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos aplinkos agentūra reguliariai skelbia ir atnaujina Sąjungos masto apžvalgą, pagrįstą valstybių narių surinktais duomenimis. Į Sąjungos masto apžvalgą, jei nustatyti, įtraukiami šios direktyvos vertės, rezultatų ir poveikio rodikliai, Sąjungos mąsto apibendrinamieji žemėlapiai ir valstybių narių apžvalgos ataskaitos.

3.  Europos aplinkos agentūra reguliariai skelbia ir atnaujina Sąjungos masto apžvalgą, pagrįstą valstybių narių surinktais duomenimis. Į šią bendrą Sąjungos apžvalgą, kai tinka, įtraukiami šia direktyva kiekvienoje valstybėje narėje sukuriamos vertės, rezultatų ir poveikio rodikliai, bendrų Sąjungos apžvalgų žemėlapiai ir valstybių narių apžvalgų ataskaitos.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą iki ... [6 metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos]. Vertinimas grindžiamas pagal 13 straipsnį pateikta informacija. Valstybės narės teikia Komisijai visą papildomą informaciją, kurios reikia atliekant vertinimą ir rengiant 2 dalyje nurodytą ataskaitą.

1.  Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą iki ... [3 metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos]. Vertinimas grindžiamas pagal 13 straipsnį pateikta informacija. Valstybės narės teikia Komisijai visą papildomą informaciją, kurios reikia atliekant vertinimą ir rengiant 2 dalyje nurodytą ataskaitą.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  padaryta pakankama mokslo ir technikos pažanga ir nustatyti biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijai arba standartai, taikomi vienkartiniams plastikiniams gaminiams, patenkantiems į šios direktyvos taikymo sritį, taip pat sukurti jų vienkartiniai pakaitalai, todėl, jei tinkama, galima nustatyti, kuriems gaminiams nebereikia taikyti pateikimo rinkai apribojimų.

c)  padaryta pakankama mokslo ir technikos pažanga ir nustatyti biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijai arba standartai, taikomi vienkartiniams plastikiniams gaminiams, patenkantiems į šios direktyvos taikymo sritį, taip pat sukurti jų vienkartiniai pakaitalai, todėl, jei tinkama, galima nustatyti, kuriems gaminiams nebereikia taikyti pateikimo rinkai arba vartojimo apribojimų.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo A dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Maisto tara, t. y. talpyklos, kaip antai dėžutės su dangteliais arba be jų, kuriose laikomas maistas, kurio nebereikia paruošti, skirtas nedelsiant suvartoti iš talpyklos vietoje arba išsinešti, kaip antai greitajam maistui naudojama maisto tara, išskyrus gėrimų tarą, lėkštės, taip pat pakeliai ir pakuotės iš lanksčios medžiagos, kuriuose pateikiamas maistas.

–  Maisto tara, t. y. talpyklos, kaip antai dėžutės su dangteliais arba be jų, kuriose laikomas maistas, kurio nebereikia paruošti, skirtas nedelsiant suvartoti iš talpyklos vietoje arba išsinešti, kaip antai greitajam maistui naudojama maisto tara, išskyrus gėrimų tarą, lėkštės, taip pat pakeliai ir pakuotės iš lanksčios medžiagos, kuriuose pateikiami švieži namų ūkiuose naudoti skirti maisto produktai, įskaitant mėsą, jei nėra saugių alternatyvų.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo A dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Gėrimų indeliai

–  Gėrimų indeliai, įskaitant dangtelius

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo A dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Vienkartinės plastikinės dėžės žemės ūkio ir žuvininkystės produktams pakuoti ir vežti

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo A dalies 2 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Gėrimų buteliai

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Stalo įrankiai (šakutės, peiliai, šaukštai, lazdelės)

–  Stalo įrankiai (šakutės, peiliai, šaukštai, lazdelės), išskyrus pateikiamus uždarose sistemose, kuriose visapusiškai užtikrinamas surinkimas, pakartotinis naudojimas ir (arba) perdirbimas

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Lėkštės

–  Lėkštės, išskyrus pateikiamas uždarose sistemose, kuriose visapusiškai užtikrinamas surinkimas, pakartotinis naudojimas ir (arba) perdirbimas

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Šiaudeliai, išskyrus šiaudelius, skirtus ir naudojamus medicinos tikslams

–  Šiaudeliai, išskyrus šiaudelius, skirtus ir naudojamus medicinos tikslams, ir prie gėrimų pakuočių pritaisyti ir pridedami šiaudeliai

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Visokeriopas polistireno panaudojimas, išskyrus atvejus, kai galima nurodyti, jog konkretus medžiagos panaudojimas yra naudingiausias aplinkai ir visuomenei, ir jis surenkamas atliekų apdorojimo reikmėms

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 6 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  aerobiškai skaidus plastikas visuose gaminiuose

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 6 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Maisto pakuotės, kurių sudėtyje yra plastiko, arba su maistu besiliečiančios medžiagos, dėl kurių kompostuojant ar vykstant biodujų fermentacijai, į dirvožemį patenka mikroplastikų, kaip antai plastikiniai arba plastiku impregnuoti arbatos maišeliai

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 6 d įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Labai lengvi ir lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai, kaip apibrėžta pagal Direktyvą (ES) 2015/720, išskyrus dėl higienos mėsai, žuviai ir pieno produktams skirtus maišelius.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 6 e įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Atskirai supakuotų saldainių ir pyragų pirminė pakuotė

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 6 f įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Saldainių ir čiulpinukų lazdelės

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B dalies 6 g įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Vaisių ir daržovių pirminė pakuotė, kuri nebūtina, kad būtų išsaugotas produktas

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo C dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti, kaip antai gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius

–  Gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti, kaip antai gėrimų buteliai, įskaitant jų etiketes, kamštelius ir dangtelius, ir vienkartinės plastikinės dangteliais uždaromos talpos salotoms, jogurtui ir vaisiams

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo D dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Drėgnos servetėlės, pvz., sudrėkintos asmens higienai skirtos servetėlės, buityje ir pramonėje naudojamos šluostės

–  Drėgnos servetėlės, pvz., sudrėkintos asmens higienai skirtos servetėlės, buityje ir pramonėje naudojamos šluostės, sudėtyje turinčios plastiko

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo D dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Žemės ūkyje naudojami plastikai, kai nustatyta, kad jais vietos ar nacionaliniu lygmenimis smarkiai prisidedama prie aplinkos taršos plastikais, ir jei surinkimo lygis yra mažiau nei 90 proc.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo E dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Maisto tara, t. y. talpyklos, kaip antai dėžutės su dangteliais arba be jų, kuriose laikomas maistas, kurio nebereikia paruošti, skirtas nedelsiant suvartoti iš talpyklos vietoje arba išsinešti, kaip antai greitajam maistui naudojama maisto tara, išskyrus gėrimų tarą, lėkštės, taip pat pakeliai ir pakuotės iš lanksčios medžiagos, kuriuose pateikiamas maistas.

–  Maisto tara, t. y. talpyklos, kaip antai dėžutės su dangteliais arba be jų, sukurtos ir skirtos užpildyti pardavimo vietoje, naudojamos laikyti maistui , kurio nebereikia paruošti ir kuris skirtas nedelsiant suvartoti iš talpyklos vietoje arba išsinešti, kaip antai greitajam maistui naudojama maisto tara, išskyrus gėrimų tarą, lėkštės, taip pat pakeliai ir pakuotės iš lanksčios medžiagos, kuriuose pateikiamas maistas.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo E dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti, kaip antai gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius

–  Gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti, kaip antai gėrimų buteliai, įskaitant jų etiketes, kamštelius ir dangtelius

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo E dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Kamšteliai ir dangteliai, kurių sudėtyje yra plastiko

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo E dalies 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Drėgnos servetėlės, pvz., sudrėkintos asmens higienai skirtos servetėlės, buityje ir pramonėje naudojamos šluostės

–  Drėgnos servetėlės, pvz., sudrėkintos asmens higienai skirtos servetėlės, buityje ir pramonėje naudojamos šluostės, sudėtyje turinčios plastiko

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo E dalies 8 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Žemės ūkyje naudojami plastikai, pvz., apsauginės auginimo plėvelės, mulčiavimo ir silosavimo plėvelės, drėkinimo ir drenažo vamzdžiai, talpinimui naudojami maišeliai ir talpos, kai nustatyta, kad jais vietos ar nacionaliniu lygmenimis smarkiai prisidedama prie aplinkos taršos plastikais

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo E dalies 8 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–Vienkartinės plastikinės dėžės žemės ūkio ir žuvininkystės produktams pakuoti ir vežti

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo F dalies 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–Žemės ūkyje naudojami plastikai, kai nustatyta, kad jais vietos ar nacionaliniu lygmenimis smarkiai prisidedama prie aplinkos taršos plastikais, įskaitant tokias atliekas kaip apsauginės auginimo plėvelės, mulčiavimo ir silosavimo plėvelės, tinklai nuo krušos ir kenkėjų, drėkinimo ir drenažo vamzdžiai, talpinimui naudojami maišeliai ir talpos, pakavimo virvės, trąšų ir žemės ūkyje naudojamų cheminių priemonių pakuotės

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo G dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti, kaip antai gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius

–  Gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti, kaip antai gėrimų buteliai, įskaitant jų etiketes, kamštelius ir dangtelius

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo G dalies 9 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Žemės ūkyje naudojami plastikai, kai nustatyta, kad jais vietos ar nacionaliniu lygmenimis smarkiai prisidedama prie aplinkos taršos plastikais

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas

Nuorodos

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Bronis Ropė

10.7.2018

Priėmimo data

1.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

3

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Renata Briano

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

37

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

3

0

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ (25.9.2018)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Nuomonės referentė: Renata Briano

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo tikslas – užkirsti kelią neigiamam tam tikrų plastikinių gaminių poveikiui aplinkai, visų pirma jūrų aplinkai, ir jį sumažinti laikantis ES plastikų strategijos ir atsižvelgiant į platesnį perėjimo prie žiedinės ekonomikos kontekstą. Plastiko patekimas į jūrą yra pasaulinio masto problema, todėl ją reikia spręsti imantis veiksmų keliais lygmenimis ir geriau koordinuojant tarptautines pastangas.

Šioje iniciatyvoje daugiausia dėmesio skiriama vienkartiniams plastikiniams gaminiams ir žvejybos įrankiams, kurių sudėtyje yra plastiko. Šie produktai buvo atrinkti remiantis paplūdimiuose rastų atliekų analize, taip pat naudojant duomenis, surinktus pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą. Buvo stebimi 276 Europos paplūdimiai: nuvykus į vietą 679 kartus iš viso ištirtas 355 671 šiukšlių vienetas. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad apie pusę visų paplūdimiuose rastų atliekų susidaro iš vienkartinio naudojimo plastiko, 27 proc. kyla iš žvejybos įrankių.

Plastiko patekimas į jūrą daro neigiamą poveikį jūrų biologiniams ištekliams, ypač pažeidžiamiausiems jūrų ištekliams, ir aplinkai, kurioje esama tų išteklių. Tai taip pat neigiamai veikia žvejybos veiklą, o apskaičiuoti grynieji Europos laivyno nuostoliai siekia 70–350 mln. EUR per metus. Be to, tai taip pat kelia pavojų žmonių sveikatai, nes susidarančios plastiko dalelytės atsiduria maisto grandinėje, o galiausiai patenka į mūsų valgomą maistą.

Nuomonės referentė mano, kad, visų pirma, žvejai atlieka esminį vaidmenį sprendžiant plastiko patekimo į jūrą problemą. Vadinamosios atliekų žvejybos iniciatyvos, kurias finansuoja Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF), iliustruoja naują paradigmą, pagal kurią žvejys jau yra nebe problemos, o sprendimo dalis. Todėl būtina vykdyti veiksmus, kuriais būtų skatinamas tinkamas žvejų kaip „jūros saugotojų“ vaidmens pripažinimas ir vertingumas.

Kalbant apie žvejybos įrankius, pasiūlyme nustatomos didesnės gamintojų atsakomybės sistemos ir informuotumo didinimo priemonės. Didesnės gamintojo atsakomybės sistemos užtikrins geresnį į jūrą išmestų žvejybos įrankių valdymą, apimantį tokių atliekų tvarkymo išlaidas ir taip pat apie informuotumo didinimo priemones. Nuomonės referentė mano, kad tokios sistemos turėtų būti papildytos diferencijuotais mokesčiais, kuriais būtų skatinama pateikti rinkai žvejybos įrankius, kurie suprojektuoti taip, kad jie būtų patvarūs, pakartotinai panaudojami ir perdirbami, kaip nustatyta Sąjungos teisės aktuose dėl atliekų. Žvejybos įrankių plastikinės dalys turi didelį perdirbimo potencialą, kuris šiuo metu neišnaudojamas.

Didesnės žvejybos įrankių gamintojų atsakomybės sistemos apima priemones, numatytas pasiūlyme dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos (COM (2018) 33), sumažinant finansinę naštą uostams ir atitinkamai žuvininkystės sektoriaus veiklos vykdytojams. Todėl labai svarbu užtikrinti abiejų direktyvų darną. Šiuo tikslu pirmiausia būtina suderinti terminiją, nes šiuo pasiūlymu nustatoma į jūrą išmestos žvejybos įrangos apibrėžtis, o pasiūlyme dėl uosto įrenginių daroma nuoroda į nebenaudojamus žvejybos įrankius, kurių apibrėžtis nepateikiama. Taip pat būtina užtikrinti, kad visuose uostuose, kuriuose gali švartuotis žvejybos laivai, būtų atitinkami įrenginiai, užtikrinantys vykdant žvejybos veiklą į tinklus pakliuvusių (vadinamųjų pasyviai sužvejotų) atliekų surinkimą ir tvarkymą, ir kad, laikantis principo „teršėjas moka“, veiklos vykdytojai žuvininkystės sektoriuje nepatirtų papildomų išlaidų dėl tokių veiksmų. Tokiu būdu žvejams bus suteikta papildoma paskata grąžinti į krantą į jūrą išmestus žvejybos įrankius ir į tinklus pakliuvusias atliekas. Galiausiai, didesnės gamintojo atsakomybės sistemos taip pat apims atliekų, susidarančių iš akvakultūrai naudojamų plastikinių medžiagų, kurioms bent iš dalies netaikomos pasiūlytos uosto įrenginiams skirtos priemonės, tvarkymo išlaidas. Šiuo atveju nuomonės referentė taip pat mano, kad būtina užtikrinti abiejų pasiūlymų nuoseklumą.

Komisijos pasiūlymas taip pat apima Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendros žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, ir į jį įtrauktos tam tikros priemonės, kuriomis siekiama mažinti jūroje pamestų žvejybos įrankių poveikį aplinkai – tiek prevencijos, tiek ir taisomąsias priemones. Todėl šiuo metu atliekant dabartinio Kontrolės reglamento peržiūrą reikėtų atsižvelgti į šios iniciatyvos tikslus.

Galiausiai, kalbant apie naujoves ir alternatyvių medžiagų paiešką, nuomonės referentė mano, kad Europos Sąjungai reikėtų nustatyti aiškias tiek biologiškai skaidaus plastiko, tiek ir biologinio plastiko apibrėžtis, taip pat suderintus biologinio skaidumo standartus, visų pirma biologinio skaidumo jūroje ir kompostavimo, kad būtų nustatyta aiški ir vienoda teisinė sistema.

PAKEITIMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  siekiant užtikrinti, kad kovojant su plastiko atliekomis jūroje būtų imamasi teisingų veiksmų, taip pat reikia spręsti plastiko atliekų jūros dugne ir vandens aplinkoje apskritai bei mikroplastikų problemas;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  kadangi valstybės narės yra pasirašiusios Tarptautinę konvenciją dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL konvenciją) ir turėtų siekti visapusiškai įgyvendinti jos nuostatas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  manoma, kad 80 proc. jūrų šiukšlių sudaro plastikas ir mikroplastikas ir kad 20–40 proc. į jūrą išmestų plastiko šiukšlių yra iš dalies susijusios su žmogaus veikla jūroje, įskaitant prekybinius ir kruizinius laivus, o likusi dalis šiukšlių susidaro sausumoje. Neseniai atlikto FAO tyrimo duomenimis, apie 10 proc. šiukšlių kiekio sudaro pamesti ir išmesti žvejybos įrankiai. Pamesti ir išmesti žvejybos įrankiai yra viena iš į jūrą išmestų plastiko šiukšlių kategorijų, o apie 94 proc. į vandenyną patekusio plastiko nusėda ant jūros dugno, todėl siekiant paskatinti žvejus tiesiogiai dalyvautų jūros šiukšlių žvejybos programose, galima būtų naudotis Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF), pavyzdžiui, teikiant jiems finansinių arba materialinių paskatų. Milžiniškų plastiko kiekių išmetimas į jūrą ne tik daro neigiamą poveikį žuvų išteklių tvarumui, jūrų biologiniams ištekliams, visų pirma pažeidžiamiems ištekliams, ir aplinkai, kurioje esama tų išteklių, bet ir neigiamai atsiliepia žvejybos veiklai, nes didėja su tinklų valymu ir surinktų atliekų šalinimu susijusios sąnaudos. Mažos apimties žvejybos atveju tas poveikis dar didesnis ir lemia sunkesnę ekonominę naštą. Į jūrą išmestų šiukšlių poveikis yra tarpvalstybinis, todėl Komisija, bendradarbiaudama su ES nepriklausančiomis šalimis, turėtų dėti papildomų pastangų, kad užkirstų kelią tokių šiukšlių atsiradimui ir paskatintų tinkamą atliekų tvarkymą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  Jungtinių Tautų aplinkos programos Aplinkos asamblėja per 2016 m. gegužės 23–27 d. sesiją priimtoje rezoliucijoje Nr. 11 pripažino, kad plastiko šiukšlės ir mikroplastikas jūros aplinkoje yra sparčiai didėjanti rimta visuotinės svarbos problema, į kurią reikia skubiai reaguoti pasauliniu mastu, vadovaujantis koncepcija, grindžiama produktų gyvavimo ciklu. Reikia išnagrinėti mikroplastikų, vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių sąsają, nes šie plastikai gali suskilti iki mikroplastikų ir padaryti žalos. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad jūros aplinkoje esantys mikroplastikai gali turėti didelį poveikį, ir esama įrodymų, kad juos gali praryti jūros gyvūnai – taip mikroplastikai gali patekti į maisto grandinę1. Todėl šioje direktyvoje nustatytos priemonės, skirtos tam tikro plastiko poveikiui sumažinti, yra naudingos aplinkai ir sveikatai. Sąjunga turėtų priimti išsamų požiūrį į mikroplastiko problemą ir turėtų skatinti visus gamintojus griežtai riboti mikroplastiko naudojimą savo gaminiuose, ypatingą dėmesį skiriant tekstilės ir padangų gamintojams, nes sintetiniai drabužiai ir padangos sudaro 63 proc. mikroplastiko, kuris tiesiogiai atsiduria jūros aplinkoje;

 

_________________

 

1 EFSA CONTAM grupė (EFSA Teršalų maisto grandinėje reikalų grupė), 2016 m. „Statement on the presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood“ („Maisto produktuose aptinkamų mikroplastikų ir nanoplastikų ataskaita, ypatingą dėmesį skiriant jūros produktams“).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Sąjungoje 80–85 proc. į jūrą patenkančių šiukšlių, skaičiuojant paplūdimiuose randamus šiukšlių vienetus, sudaro plastikiniai gaminiai, iš kurių 50 proc. yra vienkartiniai plastikiniai gaminiai, o 27 proc. su žvejyba susiję gaminiai. Vienkartiniams plastikiniams gaminiams priskiriamos įvairios dažnai naudojamos paklausios vartojimo prekės, kurios išmetamos vieną kartą jas panaudojus pagal paskirtį, yra retai perdirbamos ir lengvai tampa šiukšlėmis. Didelė rinkai pateiktų žvejybos įrankių dalis nesurenkama ir neapdorojama. Todėl vienkartiniai plastikiniai gaminiai ir žvejybos įrankiai, kurių sudėtyje yra plastiko, yra rimta problema jūrų taršos šiukšlėmis atžvilgiu ir kelia didelę grėsmę jūrų ekosistemoms, biologinei įvairovei ir galbūt žmonių sveikatai, taip pat daro žalą tokiai veiklai kaip turizmas, žvejyba ir laivyba;

(5)  Sąjungoje 80–85 proc. į jūrą patenkančių šiukšlių, skaičiuojant paplūdimiuose randamus šiukšlių vienetus, sudaro plastikiniai gaminiai, iš kurių 50 proc. yra vienkartiniai plastikiniai gaminiai, o 27 proc.  su žvejyba susiję gaminiai. Vienkartiniams plastikiniams gaminiams priskiriamos įvairios dažnai naudojamos paklausios vartojimo prekės, kurios išmetamos vieną kartą jas panaudojus pagal paskirtį, yra retai perdirbamos ir pavirsta šiukšlėmis. Didelė rinkai pateiktų žvejybos įrankių dalis nesurenkama ir neapdorojama. Todėl vienkartiniai plastikiniai gaminiai ir žvejybos įrankiai, kurių sudėtyje yra plastiko ir mikroplastiko, yra rimta problema jūrų taršos šiukšlėmis atžvilgiu ir kelia didelę grėsmę jūrų ekosistemoms, žuvų išteklių tvarumui, biologinei įvairovei ir galbūt žmonių sveikatai, taip pat daro žalą tokiai veiklai kaip turizmas, profesionali ir mėgėjų žvejyba ir laivyba, ypač pakrančių ir atokiausiuose regionuose;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  vadinamoji vaiduoklinė žvejyba vyksta tada, kai jūrų gyvūnai pakliūva ar įsipainioja į jūroje pamestus ar į ją išmestus biologiškai neskaidžius žvejybos tinklus, ūdas ir gaudykles, susižeidžia, negali gauti maisto ar žūsta. Vaiduoklinės žvejybos reiškinys atsiranda dėl žvejybos įrankių pametimo ar išmetimo į jūrą. Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1224/2009, žvejybos įrankiai turi būti pažymėti, o apie pamestus įrankius turi būti pranešama ir jie turi būti iškeliami. Todėl kai kurie žvejai savo iniciatyva grąžina į uostą pamestus tinklus, kuriuos jie randa jūroje;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant sutelkti pastangas ten, kur jų labiausiai reikia, ši direktyva turėtų būti taikoma tik dažniausiai randamiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie, kaip nustatyta, sudaro 86 proc. Sąjungos paplūdimiuose randamų vienkartinių plastikinių gaminių, skaičiuojant vienetais;

(7)  siekiant sutelkti pastangas ten, kur jų labiausiai reikia, ši direktyva turėtų būti taikoma dažniausiai randamiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie, kaip nustatyta, sudaro 86 proc. Sąjungos paplūdimiuose randamų vienkartinių plastikinių gaminių, skaičiuojant vienetais, ir taip pat žvejybos įrankiams. Norint pereiti prie žiedinės ekonomikos, reikės sumažinti bendrą vienkartinių plastikinių gaminių naudojimą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  vienkartiniai plastikiniai gaminiai gali būti gaminami iš įvairaus plastiko. Plastikai paprastai apibrėžiami kaip polimerinės medžiagos, į kurias gali būti pridėta priedų. Tačiau ši apibrėžtis apimtų tam tikrus gamtinius polimerus. Nemodifikuoti gamtiniai polimerai neturėtų būti įtraukti, nes jie natūraliai aptinkami aplinkoje. Todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 5 dalyje pateikta polimero apibrėžtis43 turėtų būti atitinkamai pritaikyta ir šios direktyvos taikymo tikslu turėtų būti nustatyta atskira apibrėžtis. Plastikai, pagaminti naudojant modifikuotus gamtinius polimerus, arba plastikai, pagaminti iš biologinės kilmės, iškastinių ar pradinių sintetinių medžiagų, nėra natūraliai aptinkami aplinkoje, todėl jiems ši direktyva turėtų būti taikoma. Todėl pritaikyta plastikų apibrėžtis turėtų apimti polimerinės gumos gaminius ir biologinės kilmės bei biologiškai skaidžius plastikus, neatsižvelgiant į tai, ar jie gauti iš biomasės ir (arba) laikui bėgant turėtų biologiškai suskilti. Tam tikros polimerinės medžiagos, pvz., polimerinės dangos, dažai, rašalai ir klijai, negali būti naudojamos kaip pagrindinis gatavų medžiagų ir galutinių produktų komponentas. Toms medžiagoms ši direktyva neturėtų būti taikoma, todėl jos neturėtų būti įtrauktos į apibrėžtį;

(8)  vienkartiniai plastikiniai gaminiai gali būti gaminami iš įvairaus plastiko. Plastikai paprastai apibrėžiami kaip polimerinės medžiagos, į kurias gali būti pridėta priedų. Tačiau ši apibrėžtis apimtų tam tikrus gamtinius polimerus. Nemodifikuoti gamtiniai polimerai neturėtų būti įtraukti, nes jie natūraliai aptinkami aplinkoje. Todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 5 dalyje pateikta polimero apibrėžtis43 turėtų būti atitinkamai pritaikyta ir šios direktyvos taikymo tikslu turėtų būti nustatyta atskira apibrėžtis. Plastikai, pagaminti naudojant modifikuotus gamtinius polimerus, arba plastikai, pagaminti iš biologinės kilmės, iškastinių ar pradinių sintetinių medžiagų, nėra natūraliai aptinkami aplinkoje, todėl jiems ši direktyva turėtų būti taikoma. Todėl pritaikyta plastikų apibrėžtis turėtų apimti polimerinės gumos gaminius ir biologinės kilmės bei biologiškai skaidžius plastikus, neatsižvelgiant į tai, ar jie gauti iš biomasės ir (arba) laikui bėgant turėtų biologiškai suskilti. Tam tikros polimerinės medžiagos, pvz., polimerinės dangos, dengiamieji ar kiti sluoksniai, dažai, rašalai ir klijai, negali būti naudojamos kaip pagrindinis gatavų medžiagų ir galutinių produktų komponentas. Toms medžiagoms ši direktyva neturėtų būti taikoma, todėl jos neturėtų būti įtrauktos į apibrėžtį;

_________________

_________________

43 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

43 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių, tinkami tvaresni pakaitalai dar nėra lengvai prieinami ir manoma, kad daugumos vienkartinių plastikinių gaminių naudojimas augs. Siekiant pakeisti šią tendenciją ir skatinti pastangas ieškoti tvaresnių sprendimų, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių, kad smarkiai sumažintų tokių gaminių naudojimą nepažeisdamos ES su maistu susijusiuose teisės aktuose nustatytų maisto higienos ir maisto saugos reikalavimų, geros higienos praktikos, geros gamybos praktikos ar atsekamumo reikalavimų44;

(11)  tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių, tinkami tvaresni pakaitalai dar nėra lengvai prieinami ir manoma, kad daugumos vienkartinių plastikinių gaminių naudojimas augs. Siekiant pakeisti šią tendenciją ir skatinti pastangas ieškoti tvaresnių sprendimų, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių, kad smarkiai sumažintų tokių gaminių naudojimą nepažeisdamos ES su maistu susijusiuose teisės aktuose nustatytų maisto higienos ir maisto saugos reikalavimų, geros higienos praktikos, geros gamybos praktikos ar atsekamumo reikalavimų44. Valstybės narės šiomis priemonėmis turėtų siekti kuo didesnių užmojų, kurie turėtų būti proporcingi į bendrą mažinimo tikslą įtrauktų įvairių gaminių ir jų naudojimo keliamų jūrų šiukšlinimo pavojų dydžiui;

_________________

_________________

44 Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus (OL L 31, 2002 2 1, p. 1-24), Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1-54), Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu ir kiti atitinkami teisės aktai, susiję su maisto sauga, higiena ir ženklinimu (OL L 338, 2004 11 13, p. 4–17).

44 Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus (OL L 31, 2002 2 1, p. 1–24), Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1–54), Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir kiti atitinkami teisės aktai, susiję su maisto sauga, higiena ir ženklinimu (OL L 338, 2004 11 13, p. 4–17).

Pagrindimas

Derėtų atkreipti dėmesį, kad valstybės narės de facto gali laisvai taikyti savo priemones pasirinktu tikslu, jos turi būti proporcingos jūrų šiukšlinimo pavojaus dydžiui ir prioritetas turėtų būti teikiamas sunkiausiems atvejams.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kitų vienkartinių plastikinių gaminių lengvai prieinamų, tinkamų, tvaresnių ir įperkamų pakaitalų jau yra. Siekiant sumažinti tokių gaminių neigiamą poveikį aplinkai, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų juos pateikti Sąjungos rinkai. Taip būtų skatinama naudoti jau prieinamus ir tvaresnius pakaitalus, taip pat ieškoti naujoviškų sprendimų kuriant tvaresnius verslo modelius, išnaudoti pakartotinio naudojimo alternatyvas ir medžiagų pakaitalus;

(12)  kitų vienkartinių plastikinių gaminių lengvai prieinamų, tinkamų, tvaresnių ir įperkamų pakaitalų jau yra. Siekiant sumažinti tokių gaminių neigiamą poveikį aplinkai, ypač jūros aplinkai, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų juos pateikti Sąjungos rinkai. Taip būtų skatinama naudoti jau prieinamus ir tvaresnius pakaitalus, taip pat ieškoti naujoviškų sprendimų kuriant tvaresnius verslo modelius, išnaudoti pakartotinio naudojimo alternatyvas ir medžiagų pakaitalus. Reikėtų nustatyti konkrečius kriterijus, pagal kuriuos būtų sprendžiama, ar tokios alternatyvos atitinka reikalavimus, kuriuos šiuo metu atitinka vienkartinio naudojimo plastikiniai gaminiai, atitinka Sąjungos atliekų teisės aktus ir užtikrina didesnį tvarumą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  siekiant išaiškinti esamus neaiškumus ir išvengti klaidingo supratimo šiuo klausimu, reikėtų nustatyti aiškias biologiškai skaidaus plastiko ir biologinio plastiko apibrėžtis, taip pat suderintus biologinių medžiagų, biologinio skaidumo (ypač biologinio skaidumo jūroje) ir kompostavimo standartus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  tam tikri vienkartiniai plastikiniai gaminiai patenka į aplinką dėl to, kad yra netinkamai šalinami per kanalizaciją ar kitaip netinkamai išmetami į aplinką. Todėl vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie dažnai šalinami per kanalizaciją ar kitais netinkamais būdais, turėtų būti taikomi ženklinimo reikalavimai. Pasitelkiant ženklinimą vartotojai turėtų būti informuojami apie netinkamus ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus ir (arba) šiukšlių, susidarančių dėl netinkamo jų šalinimo, neigiamą poveikį aplinkai. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti suderintą ženklinimo formą, o tai darant, prireikus patikrinti, kaip siūlomą ženklinimą suvokia reprezentatyviai parinktos vartotojų grupės, siekiant užtikrinti, kad jis būtų veiksmingas ir aiškiai suprantamas.

(14)  tam tikri vienkartiniai plastikiniai gaminiai patenka į aplinką dėl to, kad yra netinkamai šalinami per kanalizaciją ar kitaip netinkamai išmetami į aplinką. Todėl vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie dažnai šalinami per kanalizaciją ar kitais netinkamais būdais, turėtų būti taikomi ženklinimo reikalavimai. Pasitelkiant ženklinimą vartotojai turėtų būti informuojami apie netinkamus ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus ir (arba) šiukšlių, susidarančių dėl netinkamo jų šalinimo, neigiamą poveikį aplinkai. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti suderintą ženklinimo formą, o tai darant, prireikus patikrinti, kaip siūlomą ženklinimą suvokia reprezentatyviai parinktos vartotojų grupės, siekiant užtikrinti, kad jis būtų veiksmingas ir aiškiai suprantamas. Žvejybos įrankiams taikomi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 patvirtinti ženklinimo reikalavimai. Valstybės narės turi įgyvendinti neprivalomas FAO žvejybos įrangos ženklinimo gaires;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  vienkartinių plastikinių gaminių, kurių lengvai prieinamų, tinkamų ir tvaresnių pakaitalų nėra, atveju valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, taip pat turėtų nustatyti didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, kad būtų padengtos atliekų tvarkymo ir šiukšlių surinkimo išlaidos, taip pat informuotumo didinimo priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią šiukšlinimui ir sumažinti šiukšlių kiekį, išlaidas.

(15)  vienkartinių plastikinių gaminių, kurių lengvai prieinamų, tinkamų ir tvaresnių pakaitalų šiuo metu nėra, atveju valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, taip pat turėtų nustatyti didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, kad būtų padengtos atliekų tvarkymo ir šiukšlių surinkimo išlaidos, taip pat informuotumo didinimo priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią šiukšlinimui ir sumažinti šiukšlių kiekį, išlaidas. Siekiant paremti šiukšlių žvejybos iniciatyvas ir pastangas surasti pamestus, išmestus ir paliktus žvejybos įrankius, turėtų būti naudojamasi užstato grąžinimo sistemomis ir turimomis EJRŽF lėšomis;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  kasdien iš sausumos ar laivų į jūrą patenka daugybė įvairiausių šiukšlių, kurių didelę dalį sudaro plastiko atliekos;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  didelė dalis jūras teršiančių plastiko šiukšlių, atsirandančių dėl paliktų, pamestų ir išmestų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, rodo, kad galiojančiais teisiniais reikalavimais1 nesuteikiama pakankamai paskatų sugrąžinti tokius įrankius į krantą, kad jie būtų surinkti ir sutvarkyti. Taikant netiesioginių mokesčių sistemą, numatytą pagal galiojančius teisės aktus dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, laivai neskatinami išmesti savo atliekų į jūrą ir užtikrinama teisė jas pristatyti. Tačiau ta sistema turėtų būti papildyta kitomis finansinėmis paskatomis žvejams sugrąžinti savo žvejybos įrankių atliekas į krantą, kad išvengtų bet kokio galimo mokėtino netiesioginio atliekų mokesčio padidėjimo. Žvejybos įrankių plastikinės dalys turi didelį perdirbimo potencialą, todėl valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, turėtų nustatyti didesnę gamintojo atsakomybę už žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, kad palengvintų atskirą žvejybos įrankių surinkimą ir finansuotų tinkamą tokių žvejybos įrankių atliekų tvarkymą, visų pirma antrinį perdirbimą;

(16)  didelė plastiko dalis jūras teršiančių apleistų, pamestų ir išmestų žvejybos įrankių sudėtyje ir vykdant įprastą žvejybos veiklą į tinklus pakliuvusių atliekų sudėtyje rodo, kad galiojančiais teisiniais reikalavimais1 nesuteikiama pakankamai paskatų sugrąžinti tokius žvejybos įrankius ir į tinklus pakliuvusias atliekas į krantą, kad jie būtų surinkti ir sutvarkyti. Remiantis Reglamento (EB) 1224/2009 nuostatomis, jei pamestų žvejybos įrankių neįmanoma surinkti, laivo kapitonas apie tai informuoja laivo vėliavos valstybės narės kompetentingas institucijas. Vis dėlto Reglamente (EB) Nr. 1224/2009 nenustatyta nuolatinė pamestų žvejybos įrankių stebėsena, o pranešimo reikalavimų įgyvendinimas ir toliau lieka menkas. Todėl peržiūrint Kontrolės reglamentą turėtų būti nustatytos papildomos priemonės, kuriomis būtų stiprinami pamestų žvejybos įrankių iškėlimo ir pranešimo apie juos pajėgumai, ir visų pirma valstybės narės turėtų rinkti ir registruoti duomenis apie pamestus žvejybos įrankius ir kasmet šiuos duomenis perduoti Komisijai. Be to, taikant netiesioginių mokesčių sistemą, numatytą pagal galiojančius teisės aktus dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, laivai neskatinami išmesti savo atliekų į jūrą ir užtikrinama teisė jas pristatyti. Tačiau ta sistema turėtų būti papildyta kitomis finansinėmis paskatomis žvejams sugrąžinti į jūrą išmestus žvejybos įrankius ir į tinklus pakliuvusias atliekas į krantą, taip pat jūroje rastus pamestus ir išmestus žvejybos įrankius, kad išvengtų bet kokio galimo mokėtino netiesioginio atliekų mokesčio padidėjimo. Žvejai neturėtų patirti papildomų išlaidų dėl į tinklus pakliuvusių atliekų pristatymo. Žvejybos įrankių plastikinės dalys turi didelį perdirbimo potencialą, todėl valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, turėtų nustatyti didesnę gamintojo atsakomybę už žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, kad palengvintų atskirą žvejybos įrankių surinkimą ir finansuotų tinkamą tokių žvejybos įrankių atliekų tvarkymą, visų pirma antrinį perdirbimą, taip pat pastangas surasti pamestus, paliktus ir išmestus žvejybos įrankius. Tokiomis sistemomis turėtų būti numatyta pritaikyta finansinė parama įrangai, kuri sukurta taip, kad būtų pritaikyta pakartotiniam naudojimui ir antriniam perdirbimui, vadovaujantis Direktyvos 2008/98/EB reikalavimais, ir šias sistemas turėtų papildyti žvejybos įrankių atliekų surinkimo tikslinis rodiklis. Be tokių iniciatyvų, valstybės narės turėtų imtis veiklos, kuria būtų skatinamas žvejybos įrankių tobulinimas, kad jie būtų gaminami iš tvaresnių ir ekologiškesnių medžiagų;

_________________

_________________

1 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, Direktyva 2000/59/EB ir Direktyva 2008/98/EB.

1 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, Direktyva 2000/59/EB ir Direktyva 2008/98/EB.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  nors patiems žvejams ir amatininkams, gaminantiems žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, didesnės gamintojo atsakomybės nuostatos neturėtų būti taikomos, reikėtų, kaip alternatyvą, apsvarstyti idėją remti iš tvarių medžiagų pagamintų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje nėra plastiko, naudojimą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užkirsti kelią taršai šiukšlėmis ir kitoms netinkamoms atliekų šalinimo formoms, dėl kurių šiukšlės, kuriose yra plastiko, patenka į jūrą, vartotojai turi būti tinkamai informuojami apie esamus tinkamiausius ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus, geriausią atliekų šalinimo praktiką ir blogos šalinimo praktikos poveikį aplinkai, taip pat apie plastiko kiekį tam tikruose vienkartiniuose plastikiniuose gaminiuose ir žvejybos įrankiuose. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi informuotumo didinimo priemonių, kuriomis užtikrinama, kad tokia informacija vartotojams būtų suteikta. Informacijos turinys neturėtų būti reklaminio pobūdžio ir neturėtų skatinti naudoti vienkartinių plastikinių gaminių. Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti tinkamiausias priemones pagal gaminio pobūdį arba paskirtį. Vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojai turėtų padengti informuotumo didinimo priemonių išlaidas – tai yra didesnės gamintojo atsakomybės įsipareigojimų dalis;

(18)  siekiant užkirsti kelią taršai šiukšlėmis ir kitoms netinkamoms atliekų šalinimo formoms, dėl kurių šiukšlės, kuriose yra plastiko, patenka į jūrą, vartotojai turi būti tinkamai informuojami apie esamus tinkamiausius ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus, geriausią atliekų šalinimo praktiką ir blogos šalinimo praktikos poveikį aplinkai, taip pat apie plastiko kiekį tam tikruose vienkartiniuose plastikiniuose gaminiuose ir žvejybos įrankiuose ir apie rinkoje jau prieinamas alternatyvas. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi informuotumo didinimo priemonių, kuriomis užtikrinama, kad tokia informacija vartotojams būtų suteikta. Informacijos turinys neturėtų būti reklaminio pobūdžio ir neturėtų skatinti naudoti vienkartinių plastikinių gaminių. Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti tinkamiausias priemones pagal gaminio pobūdį arba paskirtį. Vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojai turėtų padengti informuotumo didinimo priemonių išlaidas – tai yra didesnės gamintojo atsakomybės įsipareigojimų dalis;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  pagal Sąjungos teisės aktus Komisija turi padėti valstybėms narėms rengti strategijas ir planus, kuriais siekiama sumažinti žvejybos įrangos paplitimą jūroje, be kita ko, naudojant iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) teikiamas dotacijas. Tokios pastangos gali apimti kampanijas ir programas, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie atliekų poveikį jūrų ekosistemoms, galimybių naudoti biologiškai skaidžius ir kompostuojamus žvejybos įrankius tyrimus, žvejų švietimo projektus ir konkrečias viešąsias programas, skirtas plastikui ir kitiems objektams iš jūros aplinkos pašalinti;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Direktyvoje 2008/98/EB nustatyti bendrieji minimalūs didesnės gamintojo atsakomybės sistemos reikalavimai. Tie reikalavimai turėtų būti taikomi šioje direktyvoje nustatytoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms; Tačiau šia direktyva nustatomi papildomi didesnės gamintojo atsakomybės reikalavimai, pvz., reikalavimas, kad tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių gamintojai padengtų šiukšlių surinkimo išlaidas.

(19)  Direktyvoje 2008/98/EB nustatyti bendrieji minimalūs didesnės gamintojo atsakomybės sistemos reikalavimai. Tie reikalavimai turėtų būti taikomi šioje direktyvoje nustatytoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms. Tačiau šia direktyva nustatomi papildomi didesnės gamintojo atsakomybės reikalavimai, pvz., reikalavimas, kad tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių gamintojai padengtų šiukšlių surinkimo išlaidas. Žvejybos įrankių atveju valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojų piniginiai įnašai vykdant jų įsipareigojimus, susijusius su gamintojo atsakomybe, būtų pritaikyti, visų pirma atsižvelgiant į tokių rinkai pateikiamų žvejybos įrankių patvarumą, tinkamumą juos taisyti, pakartotinai naudoti ir perdirbti;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  informuotumo apie atliekas, kurių atsiranda dėl vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių naudojimo, ir apie didelį jų poveikį aplinkai didinimas turėtų būti laikomas esminiu ES plastikų strategijos elementu, nes taip piliečiams bus suteikta daugiau galimybių prisidėti prie plastiko atliekų kiekio mažinimo. Valstybės narės turėtų imtis priemonių siekiant didinti informuotumą šiuo klausimu ir finansinę paramą kovai su šia problema bei sudaryti palankesnes sąlygas bendruomenėms ir tinklams keistis geriausia patirtimi;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros1 22 dalį Komisija turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas turėtų būti pagrįstas įgyvendinant šią direktyvą sukaupta patirtimi ir surinktais duomenimis, taip pat duomenimis, surinktais pagal Direktyvą 2008/56/EB arba Direktyvą 2008/98/EB. Šiuo vertinimu turėtų būti remiamasi vertinant galimas tolesnes priemones, taip pat vertinant, ar, siekiant Sąjungoje vykdyti jūros taršos šiukšlėmis stebėseną, reikėtų peržiūrėti priedą, kuriame pateikiamas vienkartinių plastikinių gaminių sąrašas. Atliekant vertinimą taip pat derėtų apsvarstyti, ar per tą laiką įvykusi mokslo ir technikos pažanga, įskaitant biologiškai skaidžių medžiagų kūrimą ir plastiko biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijų ar standartų rengimą, kaip numatyta Europinėje plastikų strategijoje, suteikia galimybę nustatyti tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių biologinio skaidymosi jūros aplinkoje standartą. Tas standartas apimtų standartą, pagal kurį būtų tikrinama, ar dėl fizinio ir biologinio skaidymosi jūros aplinkoje plastikas visiškai suskyla į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį per pakankamai trumpą laiką, kad plastikas nepakenktų jūros augalijai ir gyvūnijai ir nesikauptų aplinkoje. Tokio standarto reikalavimus atitinkantiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams pateikimo rinkai draudimas galėtų būti netaikomas. Nors Europinėje plastikų strategijoje jau numatyta veiksmų šioje srityje, joje taip pat pripažįstama, kad dėl skirtingų sąlygų jūrose nėra taip paprasta nustatyti biologiškai skaidžių savybių turinčių plastikų reglamentavimo sistemą;

(22)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros1 22 dalį Komisija turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas turėtų būti pagrįstas įgyvendinant šią direktyvą sukaupta patirtimi ir surinktais duomenimis, taip pat duomenimis, surinktais pagal Direktyvą 2008/56/EB arba Direktyvą 2008/98/EB. Šiuo vertinimu turėtų būti remiamasi vertinant galimas tolesnes priemones, taip pat vertinant, ar, siekiant Sąjungoje vykdyti jūros taršos šiukšlėmis stebėseną, reikėtų peržiūrėti priedą, kuriame pateikiamas vienkartinių plastikinių gaminių sąrašas. Atliekant vertinimą taip pat derėtų apsvarstyti, ar per tą laiką įvykusi mokslo ir technikos pažanga, įskaitant biologiškai skaidžių medžiagų kūrimą ir plastiko biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijų ar standartų rengimą, kaip numatyta Europinėje plastikų strategijoje, suteikia galimybę nustatyti tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ar žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, biologinio skaidymosi jūros aplinkoje standartą. Tas standartas apimtų standartą, pagal kurį būtų tikrinama, ar dėl fizinio ir biologinio skaidymosi sąlygų jūros aplinkoje plastikas visiškai suskyla į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį per pakankamai trumpą laiką, kad plastikas nepakenktų jūros augalijai ir gyvūnijai ir nesikauptų aplinkoje. Tokio standarto reikalavimus atitinkantiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams pateikimo rinkai draudimas galėtų būti netaikomas. Nors Europinėje plastikų strategijoje jau numatyta veiksmų šioje srityje, joje taip pat pripažįstama, kad dėl skirtingų sąlygų jūrose nėra taip paprasta nustatyti biologiškai skaidžių savybių turinčių plastikų reglamentavimo sistemą;

_________________

_________________

1 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

1 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  pagal Sąjungos teisės aktus dėl atliekų Komisija ir valstybės narės turi remti atliekų surinkimo jūroje planus, pagal galimybę tokiuose veiksmuose turėtų dalyvauti žvejybos laivai, ir užtikrinti, kad uostų priėmimo įrenginiai būtų tinkami tokių atliekų priėmimui ir apdorojimui, ypač atliekų perdirbimui. Tokios pat paskatos, kaip už žvejybos įrankių sugrąžinimą, turėtų būti taikomos už pasyviai sužvejotų atliekų ir šiukšlių, sužvejotų įgyvendinant šiukšlių žvejybos iniciatyvas, sugrąžinimą. Uosto priėmimo įrenginiams taikomi reikalavimai turėtų būti proporcingi ir neužkrauti pernelyg didelės administracinės naštos mažiems nevaldomiems uostams ar atokiems uostams, ypač esantiems atokiose salose;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios direktyvos tikslas – užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, poveikiui aplinkai, visų pirma vandens aplinkai, bei žmonių sveikatai ir jį sumažinti, taip pat kuriant naujus verslo modelius, gaminius ir medžiagas skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir sykiu prisidėti prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

Šios direktyvos tikslas – kad Sąjunga atliktų savo vaidmenį spręsdama su plastiku susijusią pasaulinę į jūrą išmestų šiukšlių problemą užkirsdama kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, poveikiui aplinkai, visų pirma vandens aplinkai, bei žmonių sveikatai ir jį mažindama, taip pat kuriant naujus verslo modelius, gaminius ir medžiagas skatindama perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir sykiu prisidėdama prie veiksmingesnio ir tvaresnio vidaus rinkos veikimo.

Pagrindimas

Pasiūlymo tikslas turėtų būti matomesnis: Europos Sąjungoje susidaro palyginti maža visame pasaulyje į jūrą patenkančių šiukšlių dalis, nes joje sunaudojama maždaug 16 proc. pasaulio vienkartinių plastikinių gaminių. Vis dėlto ji gali atlikti svarbų vaidmenį ieškant sprendimo ir savo pavyzdžiu paskatinti teigiamą procesą.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  žvejybos įrankis – bet koks žvejyboje ir akvakultūroje naudojamas įrankis ar įrenginys, skirtas jūrų gyviesiems ištekliams žvejoti ir gaudyti, arba jūros paviršiuje plūduriuojantis įrenginys, skirtas tokiems jūrų gyviesiems ištekliams privilioti ar sugauti;

3)  žvejybos įrankis – bet koks žvejyboje ir akvakultūroje naudojamas įrankis ar įrenginys, skirtas jūrų gyviesiems ištekliams žvejoti, gaudyti ar laikyti auginimui ūkyje, arba jūros paviršiuje plūduriuojantis įrenginys, skirtas tokiems jūrų gyviesiems ištekliams privilioti, sugauti ar laikyti auginimui ūkyje;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  žvejybos įrankių atliekos – bet kokie žvejybos įrankiai, įtraukti į Direktyvoje 2008/98/EB pateiktą atliekų apibrėžtį, įskaitant visas atskiras jų dalis ar medžiagas, įėjusias į tokių žvejybos įrankių sudėtį ar prie jų pritvirtintas, kai jie buvo išmesti;

4)  žvejybos įrankių atliekos – bet kokie žvejybos įrankiai, įtraukti į Direktyvoje 2008/98/EB pateiktą atliekų apibrėžtį, įskaitant visas atskiras jų dalis ar medžiagas, įėjusias į tokių žvejybos įrankių sudėtį ar prie jų pritvirtintas, kai jie buvo išmesti arba pamesti;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  pasyviai sužvejojamos atliekos – per žvejybos operacijas tinklais surenkamos atliekos;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10)  gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris, nepriklausomai nuo pardavimo būdų, įskaitant nuotolinės prekybos sutartis, kaip apibrėžta 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES50, vykdydamas profesinę veiklą pateikia Sąjungos rinkai vienkartinius plastikinius gaminius ir žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 28 punkte51;

10)  gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus asmenis, vykdančius žvejybos arba akvakultūros veiklą), kuris, nepriklausomai nuo pardavimo būdų, įskaitant nuotolinės prekybos sutartis, kaip apibrėžta 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES50, pateikia Sąjungos rinkai vienkartinius plastikinius gaminius ir žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 25 ir 28 punktuose51;

_________________

_________________

50 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64–88).

50 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64–88).

51 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

51 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad ant visų rinkai pateiktų priedo D dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių vartotojams būtų pateikiamas aiškus, įskaitomas ir nenuvalomas ženklas, kuriuo informuojama apie vieną ar daugiau iš šių dalykų:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad ant visų rinkai pateiktų priedo D dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, vartotojams būtų pateikiamas aiškus, įskaitomas ir nenuvalomas ženklas, kuriuo informuojama apie visus šiuos dalykus:

a)  kaip tinkamai šalinti gaminio atliekas arba kokio šalinimo būdo vengti;

a)  kaip tinkamai šalinti gaminio atliekas arba kokio šalinimo būdo vengti;

b)  kokį neigiamą poveikį aplinkai daro šiukšlinimas ar kitoks netinkamas gaminio atliekų šalinimas;

b)  kokį neigiamą poveikį aplinkai daro šiukšlinimas ar kitoks netinkamas gaminio atliekų šalinimas ir

c)  kad gaminio sudėtyje yra plastiko.

c)  kad gaminio sudėtyje yra plastiko ir, kai tinkama, kad yra alternatyvių produktų, turinčių analogiškų naudojimo charakteristikų.

2.  Komisija ... [likus 12 mėnesių iki šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos] priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomos pirmoje dalyje nurodyto ženklo specifikacijos. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.  Komisija ... [likus 12 mėnesių iki šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos] priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomos pirmoje dalyje nurodyto ženklo specifikacijos. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

3.  Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų, žvejybos įrankiams taikomi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 patvirtinti ženklinimo reikalavimai.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal Direktyvos 2008/98/EB nuostatas dėl didesnės gamintojo atsakomybės būtų nustatytos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos dėl Sąjungos rinkai pateiktų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal Direktyvos 2008/98/EB nuostatas dėl didesnės gamintojo atsakomybės būtų nustatytos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos dėl Sąjungos rinkai pateiktų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko. Valstybės narės užtikrina, kad tos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos padėtų užtikrinti didesnį žvejybos įrankių surinkimo ir perdirbimo lygį. Kad būtų galima tai užtikrinti, valstybės narės reikalauja, kad pagal šias sistemas, inter alia:

 

a)  būtų įtrauktos stebėjimo, sekimo ir duomenų teikimo programos;

 

b)  būtų įtrauktos iškėlimo operacijos.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės taip pat gali nustatyti užstato grąžinimo sistemas, kad paskatintų grąžinti senus, paliktus ar netvirtus žvejybos įrankius, pritaikytas taip, kad būtų atsižvelgta į riziką atsitiktinai pamesti žvejybos įrankius ar jų dalis.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojų mokami piniginiai įnašai vykdant jų įsipareigojimus, kylančius dėl gamintojo atsakomybės, būtų pritaikyti, visų pirma atsižvelgiant į žvejybos įrankių, kuriuos gamintojai pateikia rinkai, patvarumą, tinkamumą juos taisyti, pakartotinai naudoti ir perdirbti.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Valstybės narės teikia papildomas finansines paskatas žvejams, kad jie sugrąžintų į krantą žvejybos įrankių atliekas, taip pat kitas jūroje žvejų surinktas plastiko atliekas. Valstybės narės, kiek tai įmanoma, pašalina visą nereikalingą teisinę ir finansinę biurokratinę naštą bei kliūtis, su kuriomis susiduria žvejai, norėdami surinkti ir krante iškrauti žvejybos įrankių ir plastiko atliekas.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  skatinti parengti specialią viešąją programą siekiant iš jūros dugno pašalinti plastiko atliekas ir kitus objektus;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  sukurti ES masto privalomą skaitmeninę duomenų apie atskirų žvejybos laivų pamestus įrankius teikimo sistemą, siekiant skatinti įrankių sugrąžinimo veiksmus.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Paskatų sistemos

 

1.  Į Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) finansuojamas veiklos programas valstybės narės įtraukia finansinę paramą veiksmų plano parengimui bendradarbiaujant su gamintojų organizacijomis, laivų savininkų asociacijomis, viešaisiais subjektais, aplinkos apsaugos organizacijomis ir visu susijusiu sektoriumi. Jis apima priemones, susijusias su atliekų ir žvejybos įrankių panaudojimu ir atliekų tvarkymo infrastruktūros bei atliekų tvarkymo procesų, taikomų laivuose ir uostuose, tobulinimu.

 

2.  Valstybės narės nustato uostuose taikomą žvejybos tinklų užstato grąžinimo sistemą, kuri įtraukiama į pagal 1 dalį parengtą veiksmų planą.

 

3.  Valstybės narės nustato uostuose taikomą tinklų kontrolės ir registracijos sistemą, kuri įtraukiama į pagal 1 dalį parengtą veiksmų planą.

 

4.  Valstybės narės parengia lengviau surandamų ir mažiau taršių tinklų sukūrimo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros rėmimo mechanizmus, kurie taikomi paskatų žvejybos įrankių gamintojams forma. Jie apima investicijas į naujų medžiagų, darančių mažesnį poveikį aplinkai, plėtrą.

Pagrindimas

Kaip išdėstyta 16 konstatuojamojoje dalyje, žvejams reikia nustatyti paskatas, kuriomis būtų skatinama jūros aplinkos saugojimo kultūra, kad būtų galima palaipsniui sumažinti į jūrą išmetamų šiukšlių kiekį ir pasiekti, kad jūroje nebūtų pametami tinklai.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b straipsnis

 

Pasyviai sužvejotos atliekos

 

1.  Valstybės narės priima proporcingus nacionalinius planus, kuriais siekiama užtikrinti, kad uostai, kuriuose gali švartuotis žvejybos laivai, išskyrus mažus nevaldomus uostus ar atokius uostus, ypač esančius atokiose salose, turėtų galimybę užtikrinti, kad vykdant įprastą žvejybos veiklą pasyviai sužvejotos atliekos būtų surenkamos ir toliau apdorojamos, siekiant paskatinti atskirą surinkimą, pakartotinį naudojimą ir antrinį perdirbimą.

 

2.  Tokie planai parengiami remiantis OSPAR rekomendacijoje 2016/01 pateiktomis gairėmis dėl į jūrą išmetamų šiukšlių mažinimo įgyvendinant šiukšlių žvejybos iniciatyvas.

 

3.  Be EJRŽF skirtų išteklių, valstybės narės gali prisidėti prie žvejybos laivų pasyviai sužvejotų atliekų surinkimo įsteigdamos ir išlaikydamos nacionalinius fondus. Šie fondai gali būti naudojami siekiant užtikrinti šiukšlių žvejybos iniciatyvų veikimą, įskaitant specialių atliekų laikymui laive skirtų talpų suteikimą, pasyviai sužvejotų atliekų stebėseną, švietimą ir savanoriško dalyvavimo įgyvendinant šią iniciatyvą skatinimą, taip pat atliekų tvarkymo išlaidas, ir padengti personalo, kurio reikia, kad tokios sistemos veiktų, išlaidas.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kad priedo G dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, naudotojai būtų informuojami apie:

Valstybės narės imasi priemonių, kad visi susiję subjektai, ypač vartotojai, žvejybos sektorius ir žvejų bendruomenės, t. y. visi, naudojantys priedo G dalyje išvardytus vienkartinius plastikinius gaminius ir žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, būtų informuojami apie:

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  esamas tokiems gaminiams ir žvejybos įrankiams, kurių sudėtyje yra plastiko, skirtas pakartotinio naudojimo sistemas ir atliekų tvarkymo būdus, taip pat geriausią tinkamo atliekų tvarkymo praktiką pagal Direktyvos 2008/98/EB 13 straipsnį;

a)  esamus alternatyvius daugkartinio naudojimo gaminius, tokiems gaminiams ir žvejybos įrankiams, kurių sudėtyje yra plastiko, skirtas pakartotinio naudojimo sistemas ir atliekų tvarkymo būdus, taip pat geriausią tinkamo atliekų tvarkymo praktiką pagal Direktyvos 2008/98/EB 13 straipsnį;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  skatinamos informuotumo apie plastiko ir mikroplastiko atliekų poveikį jūrų ekosistemoms didinimo programos siekiant, kad jų į jūrą nepatektų.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad visiems susijusiems subjektams, ypač žuvininkystės sektoriuje, būtų teikiamos gairės, kad jie galėtų imtis reikiamų veiksmų, kad sumažintų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekas.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacija apie įgyvendinimo stebėseną

Informacija apie įgyvendinimo stebėseną ir įpareigojimai teikti ataskaitas

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  numanomas į jūrą išmestų į šią direktyvą įtrauktų gaminių atliekų kiekis, kad būtų stebimas priemonių, kurių buvo imtasi, poveikis;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės pateikia Komisijai kiekvienų kalendorinių metų duomenis apie rinkai pateiktus žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, ir apie surinktas ir apdorotas žvejybos įrankių atliekas. Duomenys teikiami Komisijos pagal 4 dalį nustatyta forma.

 

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis prasideda pirmaisiais nepertraukiamais kalendoriniais metais, einančiais po įgyvendinimo akto, kuriuo nustatoma ataskaitų teikimo forma pagal šio straipsnio 4 dalį, priėmimo dienos.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos duomenų rinkinių, informacijos ir 1 dalyje nurodytų duomenų pateikimo forma. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos duomenų rinkinių, informacijos ir 1 ir 3a dalyse nurodytų duomenų pateikimo forma. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  pagerėjo žvejybos įrankių perdirbimo lygis ir ar, siekiant užtikrinti pakankamą pažangą ateityje, reikia nustatyti kiekybinius tikslus;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  įmanoma nustatyti privalomus Sąjungos lygmens kiekybinius žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, perdirbimo tikslus;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  padaryta pakankama mokslo ir technikos pažanga ir nustatyti biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijai arba standartai, taikomi vienkartiniams plastikiniams gaminiams, patenkantiems į šios direktyvos taikymo sritį, taip pat sukurti jų vienkartiniai pakaitalai, todėl, jei tinkama, galima nustatyti, kuriems gaminiams nebereikia taikyti pateikimo rinkai apribojimų.

c)  padaryta pakankama mokslo ir technikos pažanga ir nustatyti biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijai arba standartai, taikomi vienkartiniams plastikiniams gaminiams arba žvejybos įrankiams, kurių sudėtyje yra plastiko, patenkantiems į šios direktyvos taikymo sritį, taip pat sukurti jų pakaitalai, todėl, jei tinkama, galima nustatyti, kuriems gaminiams nebereikia taikyti pateikimo rinkai apribojimų.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas

Nuorodos

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

11.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Renata Briano

14.6.2018

Svarstymas komitete

20.6.2018

29.8.2018

 

 

Priėmimo data

24.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, John Flack, Francisco José Millán Mon, Nils Torvalds

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Howarth

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Norbert Erdős, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ole Christensen, John Howarth, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

0

-

 

 

3

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas

Nuorodos

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

28.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

5.7.2018

ITRE

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

PECH

11.6.2018

 

JURI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

24.9.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Frédérique Ries

7.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

29.8.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

10

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Peter Jahr, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Kati Piri

Pateikimo data

11.10.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

-

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, György Hölvényi, Giovanni La Via, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Renate Sommer

S&D

Nicola Caputo

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Julia Reid

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika