Procedură : 2018/0172(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0317/2018

Texte depuse :

A8-0317/2018

Dezbateri :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Voturi :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

RAPORT     ***I
PDF 1848kWORD 287k
11.10.2018
PE 623.714v02-00 A8-0317/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Frédérique Ries

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELORDE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 AVIZ al Comisiei pentru pescuit
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2018)0340),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0218/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și Comisiei pentru pescuit (A8-0317/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Funcționalitatea ridicată și costurile relativ reduse ale plasticului îi conferă acestui material o dimensiune din ce în ce mai ubicuă în viața de zi cu zi. Utilizarea sa crescândă în aplicații cu durată scurtă de viață, care nu sunt proiectate pentru reutilizare sau reciclare eficientă din punct de vedere al costurilor, înseamnă că modelele de producție și de consum aferente au devenit din ce în ce mai ineficiente și liniare. Prin urmare, în contextul planului de acțiune pentru economia circulară32, Comisia a concluzionat în Strategia europeană pentru materialele plastice33 că această creștere constantă a generării de deșeuri de plastic și dispersia acestora în mediu, în special în mediul marin, trebuie să fie abordate pentru a obține un ciclu de viață cu adevărat circular pentru materialele plastice.

(1)  Funcționalitatea ridicată și costurile relativ reduse ale plasticului îi conferă acestui material o dimensiune din ce în ce mai ubicuă în viața de zi cu zi. Producția mondială de materiale plastice a crescut considerabil, ridicându-se în 2017 la 348 de milioane de tone. Cota europeană din această producție a reprezentat 18,5 % (64,4 milioane de tone, cu 3,4 % mai mult decât producția din anul precedent). Utilizarea sa crescândă în aplicații cu durată scurtă de viață, care nu sunt proiectate pentru reutilizare sau reciclare eficientă din punct de vedere al costurilor, înseamnă că modelele de producție și de consum aferente au devenit din ce în ce mai ineficiente și liniare. Prin urmare, în contextul planului de acțiune pentru economia circulară, Comisia a concluzionat în Strategia europeană pentru materialele plastice că această creștere constantă a generării de deșeuri de plastic și dispersia acestora în mediu, în special în mediul marin, trebuie să fie abordate pentru a obține un ciclu de viață cu adevărat circular pentru materialele plastice și pentru a reduce cantitatea totală de plastic din mediul înconjurător. Strategia europeană pentru materialele plastice reprezintă un mic prim pas înspre instituirea unei economii circulare bazate pe reducerea, reutilizarea și reciclarea tuturor produselor din plastic.

__________________

__________________

32 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” [COM(2015)0614 final].

32 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” [COM(2015)0614 final].

33 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” [COM(2018)28 final].

33 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” [COM(2018)28 final].

Justificare

Chiar dacă este o problemă mondială, Uniunea Europeană trebuie să își asume responsabilitatea și să devină lider internațional în domeniul combaterii deșeurilor marine.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Plasticul are un rol util în economie și oferă aplicații esențiale în numeroase sectoare. În special, plasticul este utilizat în ambalaje (40 %) și în sectorul construcțiilor (20 %). De asemenea, utilizarea plasticului este importantă și în sectorul autovehiculelor, al echipamentelor electrice și electronice, în sectorul alimentar și cel agricol. Cu toate acestea, impactul negativ semnificativ asupra mediului, sănătății și economiei al anumitor produse din plastic necesită instituirea unui cadru juridic pentru a reduce în mod eficace aceste efecte negative semnificative, inclusiv prin restricționarea introducerii pe piață a unor produse specifice de unică folosință pentru care există alternative mai circulare ușor accesibile.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Abordările circulare care acordă prioritate produselor reutilizabile și sistemelor de reutilizare vor conduce la o reducere a cantității de deșeuri generate, iar o astfel de prevenire este în vârful ierarhiei deșeurilor astfel cum este consacrată la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.34Astfel de abordări sunt, de asemenea, în conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 1235 al ONU de asigurare a unor modele de consum și de producție durabile.

(2)  Măsurile prevăzute în prezenta directivă ar trebui să urmărească pe deplin abordările circulare care acordă prioritate produselor reutilizabile sigure, netoxice și care nu conțin nicio substanță periculoasă, precum și sistemelor de reutilizare, înaintea oricărui produs de unică folosință. Toate măsurile ar trebui, întâi de toate, să vizeze o reducere a cantității de deșeuri generate și să promoveze prevenirea deșeurilor, deoarece aceasta este în vârful ierarhiei deșeurilor astfel cum este consacrată la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.34Deoarece toate produsele de unică folosință sunt susceptibile de a avea un impact negativ asupra climei sau asupra mediului din cauza ciclului lor de viață scurt, trebuie să se acorde prioritate prevenirii și reutilizării produselor care pot genera economii importante de CO2 și de materii prime valoroase. Prezenta directivă va contribui la atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 1235 al ONU de asigurare a unor modele de consum și de producție durabile.

__________________

__________________

34 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

34 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

35 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.

35 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Deșeurile marine prezintă un caracter transfrontalier și sunt recunoscute ca o problemă globală. Reducerea deșeurilor marine este un factor esențial pentru realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 al ONU care solicită conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.36Uniunea trebuie să își asume rolul în combaterea deșeurilor marine și să aibă ca scop să devină cea care stabilește standardele la nivel mondial în acest domeniu. În acest context, Uniunea colaborează cu parteneri în numeroase foruri internaționale, cum ar fi G20, G7 și Organizația Națiunilor Unite, pentru a promova acțiuni coordonate. Această inițiativă face parte din eforturile Uniunii în această privință.

(3)  Deșeurile marine prezintă un caracter transfrontalier și sunt recunoscute ca o problemă globală. Cantități tot mai mari de deșeuri ajung în oceanele din întreaga lume și afectează sănătatea ecosistemelor, ucigând animale. Reducerea deșeurilor marine este un factor esențial pentru realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 al ONU care vizează conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.36Uniunea trebuie să își asume rolul în combaterea deșeurilor marine, prevenirea producerii de deșeuri și gestionarea mai eficace a deșeurilor marine și să aibă ca scop să devină cea care stabilește standardele la nivel mondial în acest domeniu. În acest context, Uniunea colaborează cu parteneri în numeroase foruri internaționale, cum ar fi G20, G7 și Organizația Națiunilor Unite, pentru a promova acțiuni coordonate. Această inițiativă face parte din eforturile Uniunii în această privință.

_________________

_________________

36 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.

36 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În Uniune, 80-85 % din deșeurile marine, măsurate ca număr de deșeuri de pe plajă, sunt din plastic, articolele din plastic de unică folosință reprezentând 50 %, iar articolele legate de pescuit reprezentând 27 %. Produsele din plastic de unică folosință includ o gamă diversă de produse de consum cu flux comercial ridicat utilizate în mod curent care sunt aruncate înapoi în mare după ce au fost utilizate o singură dată în scopul pentru care acestea au fost furnizate, sunt rareori reciclate și tind să fie aruncate pe domeniul public. O proporție semnificativă a echipamentelor de pescuit introduse pe piață nu este colectată pentru tratare. Produsele din plastic de unică folosință și echipamentele de pescuit care conțin plastic reprezintă, prin urmare, o problemă deosebit de gravă în contextul deșeurilor marine, prezintă un risc grav pentru ecosistemele marine, pentru biodiversitate și, potențial, pentru sănătatea umană și afectează turismul, pescuitul și transportul maritim.

(5)  În Uniune, 80-85 % din deșeurile marine, măsurate ca număr de deșeuri de pe plajă, sunt din plastic, articolele din plastic de unică folosință reprezentând 50 %, iar articolele legate de pescuit reprezentând 27 %. Produsele din plastic de unică folosință includ o gamă diversă de produse de consum cu flux comercial ridicat utilizate în mod curent care sunt aruncate înapoi în mare după ce au fost utilizate o singură dată în scopul pentru care acestea au fost furnizate, sunt rareori reciclate și tind să fie aruncate pe domeniul public. O proporție semnificativă a echipamentelor de pescuit și de acvacultură introduse pe piață nu este colectată pentru tratare. Produsele din plastic de unică folosință și echipamentele de pescuit și de acvacultură care conțin plastic, cum ar fi vârșe, capcane, flotoare și geamanduri, fileuri, funii, sfori, corzi și cârlige de pescuit, reprezintă, prin urmare, o problemă deosebit de gravă în contextul deșeurilor marine, prezintă un risc grav pentru ecosistemele marine, pentru biodiversitate, precum și pentru sănătatea umană și animală și afectează turismul, pescuitul și transportul maritim.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  În cadrul reuniunii sale din 25 iunie 2018, Consiliul a adoptat concluzii privind „Realizarea obiectivelor din Planul de acțiune al UE pentru economia circulară”, care sprijină în mod clar acțiunile întreprinse la nivel european și mondial în vederea restricționării utilizării microplasticelor adăugate în mod intenționat în produse, precum și a utilizării materialelor oxoplastice în Uniune și acțiunile prevăzute în Strategia pentru materialele plastice în ceea ce privește reducerea microplasticelor din textile, pneurile autovehiculelor și scurgerile de pelete din plastic în etapa de preproducție. Uniunea ia deja măsuri, întrucât există un proces continuu în cadrul REACH, prin care Comisia a solicitat Agenției Europene pentru Produse Chimice să elaboreze un dosar de restricționare în conformitate cu anexa XV cu privire la utilizarea particulelor din microplastice adăugate intenționat în produse de consum sau de uz profesional de orice tip.

Justificare

Întrucât numeroase state membre au adoptat deja legislație în acest domeniu, este important ca UE să ia măsuri, pe baza unei evaluări a ECHA, și să prezinte, până în 2020, o restricție privind utilizarea particulelor din microplastice adăugate în mod intenționat în produse de consum sau de uz profesional.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Uniunea ar trebui să adopte o abordare cuprinzătoare a problemei microplasticelor și ar trebui să încurajeze toți producătorii să limiteze strict utilizarea microplasticelor în formulele lor, acordând o atenție deosebită producătorilor de materiale textile și de pneuri, întrucât îmbrăcămintea și pneurile contribuie la 63 % din microplasticele care ajung direct în mediul acvatic.

Justificare

Deși microplasticele (și anume fragmente de materiale plastice de dimensiuni mai mici de 5 mm) nu sunt incluse în domeniul de aplicare al directivei și sunt abordate prin acțiuni specifice în cadrul Strategiei pentru materialele plastice, este important să se precizeze că Uniunea Europeană ar trebui să adopte o abordare cuprinzătoare a acestei probleme, având în vedere impactul deșeurilor marine de plastic asupra mediului, faunei marine și sănătății umane.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Legislația40 și instrumentele de politică existente ale Uniunii oferă o serie de măsuri de reglementare pentru a aborda problema deșeurilor marine. În special, deșeurile de plastic constituie obiectul măsurilor și al obiectivelor generale ale Uniunii de gestionare a deșeurilor, cum ar fi obiectivul de reciclare pentru deșeurile de ambalaje din plastic41 și obiectivul recent adoptat în Strategia privind materialele plastice42 de a se asigura că toate ambalajele din plastic sunt reciclabile până în 2030. Cu toate acestea, impactul acestei legislații privind deșeurile marine nu este suficient și există diferențe în ceea ce privește domeniul de aplicare și nivelul de ambiție între măsurile luate la nivel național pentru a preveni și a reduce deșeurile marine. În plus, unele dintre respectivele măsuri, în special restricții de comercializare pentru produsele din plastic de unică folosință, pot crea bariere în calea comerțului și pot denatura concurența în cadrul Uniunii.

(6)  Gestionarea adecvată a deșeurilor rămâne esențială pentru prevenirea producerii de deșeuri (marine). Legislația40 și instrumentele de politică existente ale Uniunii oferă o serie de măsuri de reglementare pentru a aborda problema deșeurilor marine. În special, deșeurile de plastic constituie obiectul măsurilor și al obiectivelor generale ale Uniunii de gestionare a deșeurilor, cum ar fi obiectivul de reciclare pentru deșeurile de ambalaje din plastic41 și obiectivul recent adoptat în Strategia privind materialele plastice42 de a se asigura că toate ambalajele din plastic sunt reciclabile până în 2030. Cu toate acestea, impactul acestei legislații privind deșeurile marine nu este suficient și există diferențe în ceea ce privește domeniul de aplicare și nivelul de ambiție între măsurile luate la nivel național pentru a preveni și a reduce deșeurile marine. În plus, unele dintre respectivele măsuri, în special restricții de comercializare pentru produsele din plastic de unică folosință, pot crea bariere în calea comerțului și pot denatura concurența în cadrul Uniunii.

__________________

__________________

40 Directiva 2008/98/CE, Directiva 2000/59/CE, Directiva 2000/60/CE, Directiva 2008/56/CE și Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

40 Directiva 2008/98/CE, Directiva 2000/59/CE, Directiva 2000/60/CE, Directiva 2008/56/CE și Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

41 Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10).

41 Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10).

42 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” [COM(2018)28 final].

42 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” [COM(2018)28 final].

Justificare

Este important să subliniem faptul că prevenirea producerii de deșeuri începe cu gestionarea adecvată a deșeurilor.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Stimularea cercetării și inovării în sectorul ambalajelor este un factor-cheie pentru promovarea unui lanț valoric mai sustenabil. Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar să se consolideze mecanismele de finanțare aplicabile în contextul instrumentelor europene de programare în domeniul cercetării și dezvoltării, cum ar fi programele-cadru ale UE pentru cercetare și inovare (și anume Orizont 2020), în perspectiva viitoarei Agende strategice de cercetare și inovare în domeniul materialelor plastice.

Justificare

Furnizarea de sprijin și resurse aplicabile pentru cercetare și inovare în sectorul ambalajelor reprezintă un pas necesar pentru atingerea obiectivelor Strategiei privind materialele plastice.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a-și concentra eforturile acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, prezenta directivă ar trebui să se refere doar la cele mai întâlnite produse din materiale plastice de unică folosință, care se estimează că reprezintă, ca număr, aproximativ 86 % din materialele plastice de unică folosință găsite pe plajele din Uniune.

(7)  Pentru a-și concentra eforturile acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, prezenta directivă ar trebui să se refere doar la cele mai întâlnite produse din materiale plastice de unică folosință, precum și la echipamentul de pescuit. Produsele din materiale plastice de unică folosință vizate de măsurile prevăzute în prezenta directivă se estimează că reprezintă, ca număr, aproximativ 86 % din materialele plastice de unică folosință găsite pe plajele din Uniune.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor Directivei 94/62/CE privind produsele din plastic de unică folosință care sunt considerate ambalaje astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE.

Justificare

Este necesară o clarificare privind ambalajele din plastic de unică folosință aflate sub incidența Directivei 94/62/CE.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Raportul de evaluare al Comisiei ar trebui să indice dacă domeniul de aplicare poate fi extins la produsele de unică folosință în general.

Justificare

Evaluarea ar trebui să analizeze posibilitatea elaborării unei abordări clare și coerente privind produsele de unică folosință, care să țină seama de principiile ciclului de viață.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c)   Poluarea terestră și contaminarea solului cu bucăți mari de plastic și cu fragmente din aceste bucăți sau cu microplastice poate fi semnificativă la nivel local sau regional. La nivel local, aceasta poate fi considerabil din cauza utilizării intensive a materialelor plastice în agricultură. Pentru a reduce efectele deșeurilor din plastic asupra mediului și a sănătății umane și animale, ar trebui analizată în mod detaliat poluarea cu plastic provenită din terenurile agricole.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Produsele din plastic ar trebui să fie fabricate ținându-se seama de întreaga lor durată de viață. Proiectarea ecologică a produselor din plastic ar trebui să ia întotdeauna în considerare etapa de producție, măsura în care pot fi reciclate și, eventual, posibilitatea de refolosire a acestor produse. Producătorii ar trebui să fie încurajați, după caz, să utilizeze polimeri simpli sau compatibili la fabricarea produselor lor, pentru a simplifica sortarea și a crește măsura în care acestea pot fi reciclate, în special în cazul ambalajelor din plastic.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Pentru a defini în mod clar domeniul de aplicare al prezentei directive, ar trebui să fie definit termenul de produse din plastic de unică folosință. Definiția ar trebui să excludă produsele din plastic care sunt concepute, proiectate și introduse pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului lor de viață, mai multe cicluri sau rotații, fiind reumplute sau reutilizate în același scop pentru care au fost concepute.

(9)  Pentru a defini în mod clar domeniul de aplicare al prezentei directive, ar trebui să fie definit termenul de produse din plastic de unică folosință. Definiția ar trebui să includă produsele de unică folosință fabricate integral sau parțial din plastic care sunt concepute, proiectate sau introduse pe piață pentru a fi folosite doar o singură dată într-un interval de timp scurt înainte de a fi aruncate și ar trebui, prin urmare, să excludă produsele din plastic care sunt concepute, proiectate și introduse pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului lor de viață, mai multe cicluri sau rotații, fiind reumplute sau reutilizate în același scop pentru care au fost concepute.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Conservând valoarea produselor și materialelor cât mai mult timp posibil și generând mai puține deșeuri, economia Uniunii poate deveni mai competitivă și mai rezistentă, reducând, în același timp, presiunea asupra resurselor prețioase și asupra mediului.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Produsele din plastic de unică folosință ar trebui să fie abordate prin una sau mai multe măsuri, în funcție de diverși factori, cum ar fi disponibilitatea unor alternative adecvate și mai durabile, fezabilitatea schimbării modelelor de consum și măsura în care acestea sunt deja reglementate de legislația existentă a Uniunii.

(10)  Produsele din plastic de unică folosință ar trebui să fie abordate prin una sau mai multe măsuri, în funcție de diverși factori, cum ar fi disponibilitatea unor alternative adecvate și mai durabile, ținând seama de principiile ciclului de viață, precum și fezabilitatea schimbării modelelor de consum și măsura în care acestea sunt deja reglementate de legislația existentă a Uniunii.

Justificare

Este important ca aceste măsuri să îmbunătățească rezultatele globale pentru mediu, ținând seama de principiile ciclului de viață.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru anumite produse din plastic de unică folosință nu există deocamdată alternative adecvate și mai durabile ușor accesibile și se preconizează că va crește consumul de astfel de produse din plastic de unică folosință. Pentru a inversa această tendință și a promova eforturile în direcția unor soluții mai durabile, statele membre ar trebui să fie invitate să ia măsurile necesare pentru a obține o reducere semnificativă a consumului acestor produse, fără a compromite igiena alimentară sau siguranța alimentelor, bunele practici de igienă, bunele practici de fabricație, informarea consumatorilor sau cerințele de trasabilitate stabilite în legislația alimentară a Uniunii44.

(11)  Pentru anumite produse din plastic de unică folosință nu există deocamdată alternative adecvate și mai durabile ușor accesibile și se preconizează că va crește consumul de astfel de produse din plastic de unică folosință. Pentru a inversa această tendință și a promova eforturile în direcția unor soluții sigure și durabile, statele membre ar trebui să fie invitate să ia măsurile necesare pentru a obține o reducere ambițioasă și susținută a consumului acestor produse, la fel ca în cazul pungilor de plastic în temeiul Directivei 94/62/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului43a, fără a aduce atingere articolului 18 din Directiva 94/62/CE și fără a compromite igiena alimentară sau siguranța alimentelor, bunele practici de igienă, bunele practici de fabricație, informarea consumatorilor sau cerințele de trasabilitate stabilite în legislația alimentară a Uniunii44. Aceste măsuri ar trebui să se aplice recipientelor pentru alimente care îndeplinesc toate criteriile următoare: alimentele în cauză sunt destinate consumului imediat, sunt destinate consumului fără o preparare suplimentară și sunt destinate a fi consumate direct din recipientul respectiv. Statele membre ar trebui să vizeze adoptarea celor mai ambițioase măsuri în acest sens, care ar trebui să fie proporționale cu gravitatea riscului de producere a deșeurilor în cazul diferitelor produse și utilizări. Statele membre ar trebui să adopte obiective naționale pentru a cuantifica efectele măsurilor adoptate în vederea realizării unei reduceri ambițioase și susținute. Statele membre ar trebui să încurajeze utilizarea produselor care sunt adecvate pentru utilizare multiplă și care, după ce au devenit deșeuri, sunt adecvate să fie pregătite pentru reutilizare și reciclare, fără a compromite libera circulație a mărfurilor pe piața internă. Aceste măsuri ar trebui să ia în considerare impactul produselor pe tot parcursul ciclului lor de viață, inclusiv atunci când ajung în mediul marin, și ar trebui să respecte ierarhia deșeurilor.

___________________

___________________

 

43a Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire (JO L 115, 6.5.2015, p. 11).

44 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1-24), Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1-54), Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și alte acte legislative relevante în materie de siguranță alimentară, igienă și etichetare (JO L 338, 13.11.2004, p. 4-17).

44 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1-24), Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1-54), Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și alte acte legislative relevante în materie de siguranță alimentară, igienă și etichetare (JO L 338, 13.11.2004, p. 4-17).

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Filtrele din produsele din tutun ocupă locul doi în clasamentul articolelor din plastic de unică folosință aruncate în natură. Deși cota de piață a filtrelor de celuloză obținute din plante pentru produsele din tutun pare a fi în creștere, acceptabilitatea alternativelor disponibile nu este clară. În plus, impactul deosebit asupra mediului al produselor din tutun cu filtre nu poate fi ignorat, întrucât filtrele respective se pot diviza în bucăți mai mici de plastic. Filtrele de tutun uzate conțin, de asemenea, numeroase substanțe chimice periculoase pentru mediu, dintre care cel puțin 50 sunt cunoscute ca fiind cancerigene pentru om, precum și metale grele, care se pot scurge din filtru și pot afecta mediul înconjurător, aerul și mediul marin. Pentru a aborda impactul asupra mediului cauzat de deșeurile produse după consum, este necesară o gamă largă de măsuri pentru produsele din tutun cu filtre, care variază de la reducerea filtrelor de unică folosință care conțin plastic la responsabilitatea extinsă a producătorului pentru a asigura eliminarea responsabilă și pentru a acoperi costurile legate de colectarea deșeurilor. Pentru a aborda costurile semnificative de colectare și sortare suportate în prezent de contribuabili, schemele de răspundere extinsă a producătorilor ar trebui să acopere costurile legate de colectarea deșeurilor și costurile legate de crearea unor infrastructuri adecvate de colectare a deșeurilor. Ca parte a acestor măsuri, statele membre ar putea, de asemenea, crea stimulente pentru un lanț de recuperare a mucurilor de țigară în vederea curățării acetatului de celuloză, materialul plastic care reprezintă 60 % din compoziția filtrelor de țigări, transformându-l apoi în obiecte de plastic noi.

Justificare

Thrown on the roadways, a cigarette butt takes up to ten or twelve years to deteriorate. Very volatile, it also regularly ends up in the rivers it contributes to polluting. In this regard, it is very appropriate to extend the polluter-pays principle to cigarette manufacturers that put on the market products whose waste is very difficult to recycle. According to figures provided by the European Commission, tobacco product filters are the second most polluting single use plastic items, after plastic bottles that contribute to marine litter. As the only provisions in the Commission proposal dealing with tobacco manufacturers are extended responsibility and awareness raising measures, the rapporteur wants to go further and suggests a wide range of measures such as consumption reduction targets for tobacco product filters.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru alte produse din plastic de unică folosință există alternative adecvate, mai durabile și accesibile ca preț. Pentru a limita impactul negativ al acestor produse asupra mediului, statele membre ar trebui să fie obligate să interzică introducerea lor pe piața Uniunii. Această măsură ar promova utilizarea alternativelor ușor accesibile și mai durabile, precum și soluțiile inovatoare pentru modele de afaceri mai durabile, alternativele de reutilizare și înlocuirea materialelor.

(12)  Pentru alte produse din plastic de unică folosință există alternative adecvate, mai durabile și accesibile ca preț. Pentru a limita impactul negativ al acestor produse asupra mediului, statele membre ar trebui să fie obligate să interzică introducerea lor pe piața Uniunii. Această măsură ar promova utilizarea alternativelor ușor accesibile și mai durabile care respectă normele existente și legislația Uniunii, precum și soluțiile inovatoare pentru modele de afaceri mai durabile, alternativele de reutilizare și înlocuirea materialelor în conformitate cu ierarhia deșeurilor astfel cum este prevăzută la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE. Restricțiile de comercializare introduse în prezenta directivă ar trebui să acopere, de asemenea, produsele fabricate din materiale plastice oxodegradabile, deoarece acest tip de plastic nu se biodegradează în mod corect și, prin urmare, contribuie la poluarea mediului cu microplastic, nu este compostabil, afectează în mod negativ reciclarea materialelor plastice convenționale și nu aduce beneficii de mediu dovedite. Având în vedere prevalența deșeurilor de polistiren din mediul marin și disponibilitatea unor materiale alternative, ar trebui restricționată și utilizarea recipientelor de unică folosință pentru alimente și băuturi fabricate din polistiren expandat.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Pentru farfuriile și tacâmurile din materiale plastice, chiar dacă există alternative ușor accesibile mai potrivite și mai sustenabile, atunci când acest lucru este justificat în mod corespunzător și pentru a se evita orice riscuri legate de continuitatea furnizării anumitor servicii sociale, cum ar fi serviciile de catering din instituțiile de învățământ și din serviciile de sănătate, este oportun să se prevadă o prelungire limitată a termenului prevăzut pentru introducerea lor pe piața Uniunii.

Justificare

Pentru a ajunge la un compromis, raportoarea menține, desigur, domeniul de aplicare al directivei în forma sa actuală, în special în ceea ce privește lista produselor care fac obiectul unei interdicții, dar ea prevede o perioadă de doi ani de eliminare treptată a farfuriilor și tacâmurilor de plastic până în 2023. Acest lucru se realizează în conformitate cu dispozițiile Directivei 2014/24/UE privind achizițiile publice și pentru a asigura continuitatea furnizării anumitor servicii sociale, cum ar fi serviciile de catering din instituțiile de învățământ și serviciile de sănătate.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  Directiva 94/62/CE, modificată prin Directiva (UE) 2015/720, prevede obligația Comisiei de a efectua, până la 27 mai 2017, o revizuire legislativă a măsurilor de reducere a consumului de pungi de cumpărături din plastic foarte subțire, pe baza efectelor de-a lungul ciclului de viață. Până în prezent, Comisia nu a efectuat această revizuire. Având în vedere că aceste de pungi din plastic sunt foarte predispuse să se transforme în deșeuri și contribuie la producerea de deșeuri marine, este oportun să se introducă măsuri de restricționare a introducerii lor pe piață, cu excepția utilizărilor care sunt strict necesare. Pungile de cumpărături din plastic foarte subțire nu ar trebui introduse pe piață ca ambalaje pentru produsele alimentare în vrac decât dacă sunt necesare din motive de igienă sau pentru ambalarea alimentelor umede în vrac (cum ar fi carnea crudă, peștele sau produsele lactate). Pentru pungile de transport din plastic foarte subțire în cazul cărora nu se aplică restricția de comercializare menționată, ar trebui să se aplice în continuare dispozițiile în vigoare introduse prin Directiva (UE) 2015/720.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c)  Măsurile prevăzute de prezenta directivă, care promovează utilizarea alternativelor din alte materiale decât plasticul, nu ar trebui în niciun caz să determine o creștere a efectelor nocive asupra mediului și a climei, de exemplu emisii suplimentare de CO2 sau exploatarea unor resurse valoroase. Deși multe dintre alternativele din alte materiale decât plasticul sunt fabricate din resurse naturale și se așteaptă ca acestea să provină din bioeconomie, este deosebit de important să se asigure caracterul sustenabil al acestor materiale. În ceea ce privește ierarhia deșeurilor, măsurile prevăzute în prezenta directivă și punerea lor în aplicare ar trebui să acorde întotdeauna prioritate prevenirii sau tranziției la produse reutilizabile, mai degrabă decât altor alternative de unică folosință, chiar dacă acestea sunt fabricate din alte materiale decât plasticul.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Dopurile și capacele cu o parte semnificativă din plastic ale recipientelor pentru băuturi sunt printre cele mai întâlnite articole din plastic de unică folosință găsite pe plajele din Uniune. Prin urmare, recipientele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință ar trebui să poată fi introduse pe piață dacă îndeplinesc anumite cerințe de proiectare a produsului prin care să se reducă în mod semnificativ dispersia în mediul înconjurător a dopurilor și capacelor de la recipientele pentru băuturi. Pentru recipientele de băuturi care sunt produse și ambalaje din plastic de unică folosință, această cerință este o completare la cerințele esențiale care reglementează compoziția și natura refolosibilă și recuperabilă, inclusiv reciclabilă, a ambalajelor, prevăzute în anexa II la Directiva 94/62/CEE. Pentru a facilita conformitatea cu cerința de proiectare a produsului și pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, este necesar să se elaboreze un standard armonizat adoptat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului45, iar conformitatea cu acest standard ar trebui să permită o prezumție de conformitate cu cerințele respective. Ar trebui să se prevadă suficient timp pentru elaborarea unui standard armonizat și pentru a permite producătorilor să își adapteze lanțurile de producție pentru punerea în aplicare a cerinței de proiectare a produsului.

(13)  Dopurile și capacele din plastic ale recipientelor pentru băuturi sunt printre cele mai întâlnite articole din plastic de unică folosință găsite pe plajele din Uniune. Prin urmare, recipientele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință ar trebui să poată fi introduse pe piață dacă îndeplinesc anumite cerințe de proiectare a produsului prin care să se reducă în mod semnificativ dispersia în mediul înconjurător a dopurilor și capacelor de la recipientele pentru băuturi și prin care să se crească cantitățile reciclate. Pentru recipientele de băuturi care sunt produse și ambalaje din plastic de unică folosință, această cerință este o completare la cerințele esențiale care reglementează compoziția și natura refolosibilă și recuperabilă, inclusiv reciclabilă, a ambalajelor, prevăzute în anexa II la Directiva 94/62/CEE. Pentru a facilita conformitatea cu cerința de proiectare a produsului și pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, este necesar să se elaboreze un standard armonizat adoptat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului45, iar conformitatea cu acest standard ar trebui să permită o prezumție de conformitate cu cerințele respective. Ar trebui să se prevadă suficient timp pentru elaborarea unui standard armonizat și pentru a permite producătorilor să își adapteze lanțurile de producție pentru punerea în aplicare a cerinței de proiectare a produsului. Pentru a asigura utilizarea circulară a materialelor plastice, trebuie garantată asimilarea pe piață a materialelor reciclate. Prin urmare, este oportun să se introducă o cerință referitoare la un conținut minim obligatoriu de materiale plastice reciclate în anumite produse.

___________________

___________________

45 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

45 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  În contextul revizuirii care trebuie efectuată în conformitate cu articolul 9 alienatul (5) din Directiva 94/62/CE, Comisia ar trebui să țină seama de proprietățile relative ale diferitelor materiale pentru ambalaje, inclusiv ale materialelor compozite, pe baza unor evaluări ale ciclului de viață, abordând în special prevenirea și conceperea în vederea circularității.

Justificare

Solutions for attaching caps and lids to the bottles of carbonated drinks are not yet available on the market, given the specific requirements, including consumer safety, for the closures of such drinks. Additional time should therefore be given for the technical development of such solutions. The transition time should be long enough to allow for the development of the European standard as set out in this Article, and for a lead-in time to adopt production lines. Work on the European standard should start without any delay. In order to support the uptake of secondary raw materials and the functioning of the circular economy, a minimum level of recycled content should be established. Many players in the food and drinks sector have already committed to produce plastic bottles containing at least 25% of recycled plastics. It is important to support this commitment taken by the industry, which is directly involved in the overall solution to the major problem of marine litter. The changes to Article 6(1) and 6(2) are technical and aim at clarifying the scope of the Article.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b)  În interesul sănătății femeilor, este necesară evitarea prezenței substanțelor chimice periculoase în absorbante, tampoane igienice și aplicatoare de tampoane. În mod similar, disponibilitatea soluțiilor multifuncționale mai accesibile ca preț este esențială pentru a asigura accesul femeilor pe deplin la viața socială.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Anumite produse din plastic de unică folosință ajung în mediul înconjurător ca urmare a eliminării neadecvate prin canale sau prin altă evacuare necorespunzătoare în mediu. Prin urmare, produsele din plastic de unică folosință care sunt frecvent aruncate în canale sau eliminate în mod necorespunzător în alt mod ar trebui să respecte cerințele de marcare. Marcajul ar trebui să informeze consumatorii cu privire la opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie evitate și/sau impactul negativ asupra mediului al deșeurilor ca urmare a eliminării neadecvate. Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească un format armonizat pentru marcare și în acest scop ar trebui, după caz, să testeze percepția marcării propuse utilizând grupuri reprezentative de consumatori pentru a garanta faptul că aceasta este eficace și ușor de înțeles.

(14)  Anumite produse din plastic de unică folosință ajung în mediul înconjurător ca urmare a eliminării neadecvate prin canale sau prin altă evacuare necorespunzătoare în mediu. Eliminarea prin canale poate provoca și daune economice substanțiale rețelelor de canalizare prin înfundarea pompelor și blocarea conductelor. În cazul acestor produse, informațiile sunt în mod frecvent extrem de deficitare cu privire la caracteristicile lor materiale și la eliminarea adecvată a deșeurilor. Prin urmare, produsele din plastic de unică folosință care sunt frecvent aruncate în canale sau eliminate în mod necorespunzător în alt mod ar trebui să respecte cerințe de marcare și ar trebui să facă obiectul unor măsuri de sensibilizare. Marcajul ar trebui să informeze consumatorii cu privire la opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie evitate, la impactul negativ asupra mediului al deșeurilor ca urmare a eliminării neadecvate, la prezența materialelor plastice în produs și la posibilitățile de reciclare a produsului. Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească un format armonizat pentru marcare și în acest scop ar trebui, după caz, să testeze percepția marcării propuse utilizând grupuri reprezentative de consumatori pentru a garanta faptul că aceasta este eficace, ușor de înțeles și neînșelătoare. Comisia ar trebui să țină seama și de acordurile voluntare existente. În ceea ce privește uneltele de pescuit, ar trebui să se aplice cerințele privind marcarea adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Statele ar trebui să pună în aplicare Orientările voluntare ale FAO privind marcarea echipamentelor de pescuit.

Justificare

Prezentul amendament are scopul de a informa consumatorii cu privire la daunele aduse rețelelor de canalizare prin eliminarea necorespunzătoare a produselor în mediu, astfel cum se prevede la articolul 10.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În ceea ce privește produsele din plastic de unică folosință pentru care nu sunt disponibile alternative adecvate și mai sustenabile, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă, de asemenea, scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor care să acopere cheltuielile de gestionare a deșeurilor și de curățare a deșeurilor, precum și costurile măsurilor de sensibilizare menite să prevină și să reducă astfel de deșeuri.

(15)  În ceea ce privește produsele din plastic de unică folosință pentru care nu sunt disponibile alternative adecvate și mai sustenabile, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă, de asemenea, scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor care să acopere cheltuielile necesare de gestionare a deșeurilor și de curățare a deșeurilor, precum și costurile măsurilor de sensibilizare menite să prevină și să reducă astfel de deșeuri și să remedieze comportamentul inadecvat al consumatorilor. Aceste costuri nu ar trebui să depășească costurile necesare prestării serviciilor în cauză într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor și ar trebui să fie convenite în mod transparent între actorii vizați. Costurile de curățare a deșeurilor ar trebui să fie proporționale și ar trebui să se bazeze pe obiective clare stabilite în conformitate cu articolul 8a alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE. Aceste obiective ar trebui să definească domeniul de aplicare și amploarea activităților de colectare a deșeurilor reglementate de schema extinsă de răspundere a producătorilor, în conformitate cu obligațiile relevante privind prevenirea generării de deșeuri și deșeurile marine din legislația Uniunii. Astfel de activități ar trebui să includă, de exemplu, prevenirea generării de deșeuri și colectarea acestora pe străzi, în piețe și alte spații publice și în timpul evenimentelor publice, dar nu ar trebui să includă operațiuni, inclusiv de curățare a mărilor și oceanelor, pentru care autoritățile publice nu sunt responsabile.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Stimulentele economice pot influența opțiunile consumatorilor, pot încuraja sau descuraja obiceiuri specifice ale acestora și, astfel, pot fi utilizate ca un instrument eficace în amonte pentru a reduce impactul anumitor materiale plastice asupra mediului.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În mare parte, plasticul din deșeurile marine provenit din echipamente de pescuit abandonate, pierdute și aruncate care conțin plastic indică faptul că cerințele juridice actuale46 nu oferă suficiente stimulente pentru a returna la țărm astfel de echipamente de pescuit pentru colectare și tratare. Sistemul de taxare indirectă prevăzut în temeiul dreptului Uniunii privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave elimină stimulentul pentru ca navele să descarce deșeurile în larg și asigură un drept de descărcare. Cu toate acestea, sistemul respectiv ar trebui să fie completat cu stimulente financiare suplimentare pentru ca pescarii să își aducă la țărm deșeurile de echipamente de pescuit pentru a evita orice creștere potențială a taxei indirecte pe deșeuri care trebuie să fie plătită. Întrucât componentele din plastic ale echipamentelor de pescuit au un înalt potențial de reciclare, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă răspunderea extinsă a producătorilor pentru echipamentele de pescuit care conțin plastic pentru a facilita colectarea separată a deșeurilor de echipamente de pescuit și pentru a finanța buna gestionare a deșeurilor de astfel de echipamente de pescuit, în special reciclarea acestora.

(16)  În mare parte, plasticul din deșeurile marine provenit din echipamente de pescuit abandonate, pierdute și aruncate care conțin plastic indică faptul că cerințele juridice actuale46 nu oferă suficiente stimulente pentru a returna la țărm astfel de echipamente de pescuit pentru colectare și tratare. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, în cazul în care echipamentele de pescuit pierdute nu pot fi recuperate, comandantul navei este obligat să informeze autoritatea competentă a statului membru de pavilion al acestuia. Pentru a asigura o monitorizare armonizată, datele privind echipamentele de pescuit pierdute ar trebui să fie colectate și înregistrate de către statele membre și transmise anual Comisiei. Sistemul de taxare indirectă prevăzut în temeiul dreptului Uniunii privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave elimină stimulentul pentru ca navele să descarce deșeurile în larg și asigură un drept de descărcare. Cu toate acestea, sistemul respectiv ar trebui să fie completat cu stimulente financiare suplimentare pentru ca pescarii să își aducă la țărm deșeurile de echipamente de pescuit pentru a evita orice creștere potențială a taxei indirecte pe deșeuri care trebuie să fie plătită. Întrucât componentele din plastic ale echipamentelor de pescuit au un înalt potențial de reciclare, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă răspunderea extinsă a producătorilor pentru echipamentele de pescuit care conțin plastic pentru a facilita colectarea separată a deșeurilor de echipamente de pescuit și pentru a finanța buna gestionare a deșeurilor de astfel de echipamente de pescuit, în special reciclarea acestora. Statele membre ar trebui să adopte măsurile necesare pentru a se asigura ajustarea contribuțiilor financiare plătite de producătorii de echipamente de pescuit care conțin materiale plastice în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul responsabilității producătorului, ținând seama în special de gradul de durabilitate, de potențialul de reparare și de natura refolosibilă și reciclabilă a echipamentelor de pescuit respective.

___________________

___________________

46 Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului, Directiva 2000/59/CE și Directiva 2008/98/CE.

46 Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului, Directiva 2000/59/CE și Directiva 2008/98/CE.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  În cadrul unei responsabilități extinse a producătorului cu privire la uneltele de pescuit care conțin plastic, statele membre ar trebui să monitorizeze, să evalueze, să colecteze și să recicleze echipamentele de pescuit pentru a îndeplini obiectivele cantitative privind colectarea și reciclarea echipamentelor de pescuit care conțin plastic stabilite de prezenta directivă.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  În cadrul planurilor strategice ale politicii agricole comune (PAC) ar trebui abordată problema deșeurilor agricole de plastic, iar Comisia ar trebui, după caz, să introducă până în 2023 norme privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor cu privire la deșeurile de plastic, ca un nou element de condiționalitate sporită pe termen mediu. În temeiul noii cerințe în materie de ecocondiționalitate, fermierii ar fi obligați să apeleze la o firmă de gestionare a deșeurilor autorizată pentru a aranja colectarea și reciclarea materialelor plastice și să păstreze o dovadă a faptului că deșeurile de plastic au fost tratate în mod corect.

Justificare

O cerință similară există în Regulamentul privind gestionarea deșeurilor din 2006 (Anglia și Țara Galilor, 2005 în Scoția). Acesta a extins controalele privind gestionarea deșeurilor la agricultură. Una dintre marile modificări a constat în faptul că a pus capăt practicii de ardere sau de îngropare a materialelor plastice de la ferme, care includ sfori de balotare, folii pentru silozuri, tuburi de aerosoli, îngrășăminte și saci de semințe. Se solicită, de asemenea, fermierilor să apeleze la o firmă de gestionare a deșeurilor autorizată și demnă de încredere pentru a aranja colectarea și reciclarea deșeurilor de plastic și a deșeurilor de altă natură.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În scopul de a preveni aruncarea pe domeniul public și alte forme necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor marine care conțin plastic, consumatorii trebuie să fie informați în mod corespunzător cu privire la cele mai adecvate opțiuni de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate, la cele mai bune practici în ceea ce privește eliminarea deșeurilor și impactul asupra mediului al relelor practici de eliminare, precum și cu privire la conținutul de plastic din anumite produse din plastic de unică folosință și echipamente de pescuit. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă obligația de a lua măsuri de sensibilizare care să garanteze că astfel de informații sunt prezentate consumatorilor. Informațiile nu ar trebui să cuprindă niciun conținut promoțional care încurajează utilizarea produselor din plastic de unică folosință. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alege măsurile care sunt cele mai adecvate, în funcție de natura produsului sau utilizarea acestuia. Producătorii de produse din plastic de unică folosință și de echipamente de pescuit care conțin plastic ar trebui să acopere costurile legate de măsurile de sensibilizare, ca parte a obligației de răspundere extinsă a producătorilor.

(18)  În scopul de a preveni aruncarea pe domeniul public și alte forme necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor marine care conțin plastic, consumatorii trebuie să fie informați în mod corespunzător cu privire la cele mai adecvate opțiuni de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate, la cele mai bune practici în ceea ce privește eliminarea deșeurilor și impactul asupra mediului al relelor practici de eliminare, precum și cu privire la conținutul de plastic din anumite produse din plastic de unică folosință și echipamente de pescuit, pentru a stimula comportamentul responsabil al consumatorilor în ceea ce privește eliminarea corectă a deșeurilor. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă obligația de a lua măsuri de sensibilizare care să garanteze că astfel de informații sunt prezentate consumatorilor. Aceste informații ar trebui să includă impactul eliminării necorespunzătoare a deșeurilor asupra rețelei de canalizare. Informațiile nu ar trebui să cuprindă niciun conținut promoțional care încurajează utilizarea produselor din plastic de unică folosință. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alege măsurile care sunt cele mai adecvate, în funcție de natura produsului sau utilizarea acestuia. Lupta împotriva deșeurilor este un efort comun al autorităților competente, al producătorilor și al consumatorilor. Producătorii de produse din plastic de unică folosință și de echipamente de pescuit care conțin plastic ar trebui să acopere costurile legate de măsurile de sensibilizare, ca parte a obligației de răspundere extinsă a producătorilor. Producătorii ar trebui să fie încurajați să își utilizeze puterea de marketing pentru a promova și a determina consumul și utilizarea produselor în mod sustenabil și circular.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  În conformitate cu legislația Uniunii, Comisia are obligația de a sprijini statele membre în elaborarea unor strategii și planuri de reducere a dispersiei echipamentelor de pescuit în mare, inclusiv prin intermediul unor granturi din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Printre eforturi se pot număra campanii și programe de sensibilizare cu privire la impactul acestor deșeuri asupra ecosistemelor marine, cercetări privind fezabilitatea echipamentelor de pescuit biodegradabile/compostabile, proiecte educaționale pentru pescari și programe publice specifice pentru eliminarea materialelor plastice și a altor obiecte din mediul marin.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință reprezintă unele dintre cele mai întâlnite articole de deșeuri marine găsite pe plajele din Uniune. Acest lucru este cauzat de ineficiența sistemelor de colectare separată și de un nivel scăzut de participare la aceste sisteme din partea consumatorilor. Este necesar să se promoveze sisteme de colectare separată mai eficiente și, prin urmare, ar trebui să fie stabilit un obiectiv minim de colectare separată pentru sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință. Statele membre ar trebui să poată atinge acest obiectiv minim prin stabilirea unor obiective de colectare separată pentru sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință în cadrul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor sau prin instituirea unor sisteme de returnare a garanției sau prin orice alte măsuri pe care le consideră adecvate. Aceasta va avea un impact direct și pozitiv asupra ratei de colectare, asupra calității materialelor colectate și asupra calității materialelor reciclate, creând oportunități pentru întreprinderi de reciclare și o piață a produselor reciclate.

(20)  Sticlele pentru băuturi (cu dopuri și capace) care sunt produse din plastic de unică folosință reprezintă unele dintre cele mai întâlnite articole de deșeuri marine găsite pe plajele din Uniune. Acest lucru este cauzat de ineficiența sistemelor de colectare separată și de un nivel scăzut de participare la aceste sisteme din partea consumatorilor. Este necesar să se promoveze sisteme de colectare separată mai eficiente și să se crească producția din materiale reciclate și, prin urmare, ar trebui să fie stabilit un obiectiv minim de colectare separată pentru sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință. Statele membre ar trebui să poată atinge acest obiectiv minim prin stabilirea unor obiective de colectare separată pentru sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință în cadrul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor sau prin instituirea unor sisteme de returnare a garanției sau prin orice altă măsură pe care o consideră adecvată. Acest obiectiv minim de colectare ar trebui să fie însoțit de o cerință privind un anumit conținut reciclat pentru sticlele de plastic, pentru a asigura că numărul mare de materiale plastice colectate sunt reutilizate sau reciclate și, prin urmare, reintroduse în economia circulară. Măsurile respective vor avea un impact direct și pozitiv asupra ratei de colectare și de reciclare, asupra calității materialelor colectate și asupra calității materialelor reciclate, creând noi oportunități pentru întreprinderi de reciclare și o piață a produselor reciclate. La aplicarea măsurilor pentru atingerea obiectivului minim de colectare separată, statele membre ar trebui să se asigure că se menține buna funcționare a schemelor existente de răspundere extinsă a producătorilor. Comisia ar trebui să stabilească orientări privind funcționarea schemelor de returnare a garanției pentru statele membre care aleg să instituie astfel de scheme.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Directiva 2008/98/CE definește „colectarea separată” drept colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora. Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului1a de modificare a Directivei 2008/98/CE observă că colectarea separată ar putea fi realizată prin colectarea de la ușă la ușă, prin sistemele de predare și primire sau prin alte mecanisme de colectare. Articolul 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2008/98/CE permite o derogare prin care ar trebui să fie posibil să se colecteze anumite tipuri de deșeuri în mod neseparat cu condiția ca acest lucru să nu împiedice reciclarea de înaltă calitate sau alte forme de valorificare a deșeurilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, iar operațiunile respective să producă un rezultat de o calitate comparabilă cu cea obținută în urma colectării separate. Derogarea în cauză ar trebui să fie valabilă și la punerea în aplicare a prezentei directive.

 

_____________

 

1a Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (JO L 150, 14.6.2018, p. 109).

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare48, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe datele colectate în cursul punerii în aplicare a directivei și pe baza datelor colectate în temeiul Directivei 2008/56/CE sau al Directivei 2008/98/CE. Evaluarea respectivă ar trebui să ofere baza pentru o analiză a posibilelor măsuri suplimentare și, având în vedere monitorizarea deșeurilor marine în Uniune, pentru o evaluare a necesității de a revizui anexa care enumeră produsele din plastic de unică folosință. De asemenea, evaluarea ar trebui să analizeze dacă progresul științific și tehnic care s-a realizat între timp, inclusiv elaborarea de materiale biodegradabile și elaborarea de criterii sau a unui standard pentru biodegradabilitatea materialelor plastice în mediul marin, astfel cum este prevăzut în Strategia europeană pentru materialele plastice, permite stabilirea unui standard pentru biodegradarea anumitor produse din plastic de unică folosință în mediul marin. Standardul respectiv ar include un standard pentru a testa dacă, ca urmare a descompunerii fizice și biologice în mediul marin, materialele plastice s-ar descompune complet în dioxid de carbon (CO2), biomasă și apă într-o perioadă de timp suficient de scurtă pentru ca acestea să nu fie dăunătoare pentru viața marină și să nu conducă la o acumulare de materiale plastice în mediul înconjurător. În acest caz, produsele din plastic de unică folosință care îndeplinesc un astfel de standard ar putea fi exceptate de la interdicția de a fi introduse pe piață. Deși Strategia europeană pentru materialele plastice prevede deja măsuri în acest domeniu, aceasta recunoaște, de asemenea, provocările în ceea ce privește stabilirea unui cadru de reglementare pentru materiale plastice cu proprietăți biodegradabile, din cauza diferitelor condiții marine din mări.

(22)  În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare48, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe datele colectate în cursul punerii în aplicare a directivei și pe baza datelor colectate în temeiul Directivei 2008/56/CE sau al Directivei 2008/98/CE. Evaluarea respectivă ar trebui să ofere baza pentru o analiză a posibilelor măsuri suplimentare, inclusiv stabilirea unor obiective de reducere la nivelul Uniunii pentru 2030 și perioada ulterioară, și, având în vedere monitorizarea deșeurilor marine în Uniune, pentru o evaluare a necesității de a revizui anexa care enumeră produsele din plastic de unică folosință.

___________________

___________________

48. JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

48. JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentei directive și să garanteze faptul că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(23)  Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentei directive și să garanteze faptul că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Consumatorii ar trebui să fie, în egală măsură, stimulați sau penalizați pentru comportamentul lor, după caz.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume prevenirea și reducerea impactului anumitor produse din plastic de unică folosință și al echipamentelor de pescuit care conțin plastic asupra mediului, promovarea tranziției către o economie circulară, inclusiv promovarea unor modele de afaceri, produse și materiale inovatoare, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne, nu pot fi realizate de statele membre într-o măsură suficientă, ci mai degrabă, datorită anvergurii și efectelor prezentei directive, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

(25)  Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume prevenirea și reducerea impactului anumitor produse din plastic de unică folosință și al echipamentelor de pescuit și acvacultură care conțin plastic asupra mediului și asupra sănătății umane, promovarea tranziției către o economie circulară, inclusiv promovarea unor modele de afaceri, produse și materiale inovatoare, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne, nu pot fi realizate de statele membre într-o măsură suficientă, ci mai degrabă, datorită anvergurii și efectelor prezentei directive, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

Justificare

Referirea la impactul asupra sănătății umane trebuie să fie inclusă în acest considerent, după cum este menționat ulterior la articolul 1, care detaliază obiectivul prezentei directive și care este deja inclus în considerentul 5.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Deoarece deșeurile marine de plastic nu se limitează la mediul marin din jurul Uniunii și întrucât o cantitate imensă de deșeuri marine de plastic poate fi detectată în alte părți ale lumii decât în Uniune, statele membre ar trebui să se asigure că exporturile de deșeuri către țări terțe nu se adaugă la deșeurile marine de plastic din altă parte.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Considerentul 25 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25b)  De asemenea, statele membre pot juca un rol important în combaterea producerii de deșeuri marine prin împărtășirea cunoștințelor și expertizei lor cu țările terțe în ceea ce privește gestionarea durabilă a materialelor.

Justificare

Deșeurile marine reprezintă o preocupare globală de mediu. Împărtășirea expertizei și experienței UE poate contribui la soluționarea acestei probleme complexe.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Considerentul 25 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25c)  Autoritățile publice, inclusiv instituțiile Uniunii, ar trebui să ofere un exemplu.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul prezentei directive este de a preveni și a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic, și asupra sănătății umane, precum și de a promova tranziția la o economie circulară cu modele de afaceri, produse și materiale inovatoare, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne.

Obiectivul prezentei directive este de a preveni și a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra vieții și mediului acvatic, și asupra sănătății umane, precum și de a promova tranziția la o economie circulară cu modele de afaceri, produse și materiale inovatoare și sustenabile, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă se aplică produselor din plastic de unică folosință enumerate în anexă și echipamentelor de pescuit care conțin plastic.

Prezenta directivă se aplică produselor din plastic de unică folosință enumerate în anexă și echipamentelor de pescuit și acvacultură care conțin plastic.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „plastic” înseamnă un material constând dintr-un polimer, în sensul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care poate funcționa ca o componentă structurală principală a produselor finale, cu excepția polimerilor naturali care nu au fost modificați chimic;

(1)  „plastic” înseamnă un material constând dintr-un polimer, în sensul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care funcționează sau poate funcționa ca o componentă structurală principală a produselor finale, cu excepția polimerilor naturali care nu au fost modificați chimic;

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „produs din plastic de unică folosință” înseamnă un produs care este fabricat în întregime sau parțial din plastic și care nu este conceput, proiectat și introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viață, mai multe cicluri sau rotații prin returnare la producător pentru a fi reumplut sau reutilizat în același scop în care a fost conceput;

(2)  „produs din plastic de unică folosință” înseamnă un produs care este fabricat în întregime sau parțial din plastic și care este conceput, proiectat și introdus pe piață pentru a fi utilizat doar o singură dată într-un interval de timp scurt înainte de a fi aruncat;

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  „pungi de transport din plastic foarte subțire” înseamnă pungi de transport din plastic subțire, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1c din Directiva 94/62/CE, cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni;

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „echipamente de pescuit” înseamnă orice articole sau unelte care sunt utilizate în activitatea de pescuit și acvacultură pentru a viza sau a captura resurse biologice marine sau care plutesc la suprafața mării și care sunt utilizate cu scopul de a atrage și de a captura astfel de resurse biologice marine;

(3)  „echipamente de pescuit” înseamnă orice articol sau unealtă care este utilizată în activitatea de pescuit și acvacultură pentru a viza, a captura sau a reține pentru creștere resurse biologice marine sau care plutește la suprafața mării și care este utilizată cu scopul de a atrage și de a captura sau de a reține astfel de resurse biologice marine;

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „deșeuri de echipamente de pescuit” înseamnă orice echipament de pescuit care intră sub incidența definiției deșeurilor din Directiva 2008/98/CE, inclusiv toate componentele separate, substanțele sau materialele care au făcut parte din aceste echipamente de pescuit sau au fost atașate acestora atunci când acestea au fost aruncate în mare;

(4)  „deșeuri de echipamente de pescuit” înseamnă orice echipament de pescuit care intră sub incidența definiției deșeurilor din Directiva 2008/98/CE, inclusiv toate componentele separate, substanțele sau materialele care au făcut parte din aceste echipamente de pescuit sau au fost atașate lor atunci când acestea au fost aruncate în mare sau pierdute;

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv contracte la distanță în sensul Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 201150, introduce pe piață produse din plastic de unică folosință și echipamente de pescuit care conțin plastic, cu excepția persoanelor care desfășoară activități de pescuit astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului51;

(10)  „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care, la nivel profesional, elaborează, produce, prelucrează, tratează, vinde sau importă, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv contracte la distanță în sensul Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 201150, și, în acest mod, introduce pe piață produse din plastic de unică folosință și echipamente de pescuit care conțin plastic, cu excepția persoanelor care desfășoară activități de pescuit sau acvacultură astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 25 și la articolul 4 punctul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului51;

___________________

___________________

51 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

51 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  „colectare separată” înseamnă colectare separată astfel cum este definită la articolul 3 punctul 11 din Directiva 2008/98/CE;

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  „material plastic biodegradabil” înseamnă un material plastic care poate face obiectul descompunerii fizice, biologice, astfel încât să se descompună în final în dioxid de carbon (CO2), biomasă și apă și în conformitate cu standardele europene pentru ambalajele recuperabile prin compostare și digestie anaerobă;

Justificare

In the context of the amendments on biodegradable plastics suggested in the following definitions should be integrated into article 3 of the directive in order to ensure coherence with other legislation and conformity with CEN standards. The definition of biodegradation is based on OECD (statistical term glossary) and ISO definitions (15270:2008; 17088). The definition of biodegradable plastics is derived from the definition of biodegradation. If a biodegradable plastic is certified according to European standards for industrial composting (EN 13432) is should be called compostable and a clear disposal message should be shared with the consumer.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  „produse din tutun” înseamnă produse din tutun astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 4 din Directiva 2014/40/UE.

Justificare

Definiție referitoare la modificarea prin care această categorie de produse se adaugă la articolul 4 din Directiva privind reducerea consumului. Există alternative viabile care pot înlocui filtrele de tutun pe bază de celuloză care conțin plastic. Aceste alternative sunt ecologice și biodegradabile. Totuși, acestea nu au fost încă preluate de industria tutunului.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Reducerea consumului

Reducerea consumului

1.  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a realiza o reducere semnificativă a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă pe teritoriul lor până la … [șase ani de la data-limită pentru transpunerea prezentei directive].

1.  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a realiza, până la… [patru ani de la data-limită pentru transpunerea prezentei directive], o reducere ambițioasă și susținută a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă pe teritoriul lor.

Astfel de măsuri pot include obiective naționale de reducere a consumului, măsuri care să asigure că la punctul de vânzare către consumatorul final sunt puse la dispoziție alternative reutilizabile la produsele respective, instrumente economice precum asigurarea faptului că produsele din plastic de unică folosință nu sunt furnizate gratuit la punctul de vânzare către consumatorul final. Măsurile respective pot varia în funcție de impactul asupra mediului al produselor menționate în primul paragraf.

Astfel de măsuri pot include măsuri care să asigure că la punctul de vânzare către consumatorul final sunt puse la dispoziție alternative reutilizabile la produsele respective, instrumente economice precum asigurarea faptului că produsele din plastic de unică folosință nu sunt furnizate gratuit la punctul de vânzare către consumatorul final. Măsurile respective pot varia în funcție de impactul asupra mediului al produselor menționate în primul paragraf, pe durata ciclului de viață al acestora, inclusiv atunci când sunt aruncate.

 

Statele membre elaborează planuri naționale care descriu măsurile adoptate în temeiul prezentului alineat. Statele membre notifică aceste planuri Comisiei și le actualizează, dacă este necesar. Comisia poate formula recomandări cu privire la aceste planuri.

 

Statele membre stabilesc obiective cantitative naționale de reducere pentru a atinge obiectivul stabilit la primul paragraf din prezentul alineat. Aceste obiective sunt adoptate până la ... [termenul-limită de transpunere a prezentei directive].

 

Măsurile adoptate în conformitate cu prezentul alineat sunt proporționale și nediscriminatorii. Pentru produsele care intră sub incidența Directivei 94/62/CE, măsurile în cauză nu aduc atingere articolului 18 din directiva respectivă. Statele membre transmit Comisiei o notificare privind aceste măsuri în conformitate cu Directiva (UE) 2015/15351a dacă directiva respectivă impune o astfel de obligație.

2.  Comisia poate adopta un act de punere în aplicare care să stabilească metodologia pentru calcularea și verificarea reducerii semnificative a consumului de produse din plastic de unică folosință menționate la alineatul (1). Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

2.  Comisia adoptă un act de punere în aplicare care stabilește metodologia pentru calcularea și verificarea reducerii ambițioase și susținute a consumului de produse din plastic de unică folosință menționate la alineatul (1) până la… [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

 

2a.  Statele membre iau măsurile necesare pentru o reducere susținută a impactului asupra mediului al deșeurilor din produsele din tutun, în special din filtrele produselor din tutun care conțin plastic, prin reducerea deșeurilor provenite după consum din filtrele produselor din tutun care conțin plastic, după cum urmează: 50 % până în 2025 și 80 % până în 2030, în raport cu media ponderată a produselor din tutun cu filtre introduse pe piață între 2014 și 2016.

 

_________________

 

1a Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (codificare) (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

Justificare

The ambitious and sustained reductions shall be met within 4 years of transposition, i.e. in 2025 (assuming adoption of Directive in 2019). Member States shall adopt the necessary measures as part of the transposition of the Directive, as laid down in the Commission proposal. In order to ensure consistency and transparency of these measures, Member States should draw up plans where all relevant measures are summarised. In addition, in order to ensure that substantial efforts are made and to establish a benchmark for their reduction measures, Member States should establish their own quantitative targets reflecting the ambition level and the expected results of these measures. The timeline is set out as follows: The methodology for calculation and verification should be adopted by the Commission by 2020 (assuming adoption of Directive in 2019). The first reporting by Member States of data on the placing on the market of products covered by this Article will take place in the same year (see Article 13). Using the methodology, MS shall at the latest in 2021 define their national target that fulfils the objective of ambitious and sustained reductions, to be met by 2025. The review of the directive will take place in 2026 (5 years after transposition - see Article 15). In that review the Commission will assess the national targets and efforts until 2025 and if appropriate make a proposal for EU-wide targets.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea C din anexă, ale căror dopuri și capace sunt făcute într-o proporție semnificativă din plastic pot fi introduse pe piață numai dacă dopurile și capacele rămân atașate de recipient în timpul etapei de utilizare preconizată a produsului.

1.  Statele membre se asigură că produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea C din anexă, ale căror dopuri și capace sunt făcute din plastic pot fi introduse pe piață numai dacă dopurile și capacele rămân atașate de recipient în timpul etapei de utilizare preconizată a produsului.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre se asigură că, până în 2025, sticlele pentru băuturi enumerate în partea C din anexă pot fi introduse pe piață numai dacă sunt fabricate în proporție de cel puțin 35% din materiale reciclate și sunt reciclabile.

 

Până la 1 ianuarie 2022, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește metodologia de calcul al conținutului de materiale reciclate. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul prezentului articol dopurile sau capacele metalice cu garnituri din plastic nu se consideră ca având o parte semnificativă din plastic.

2.  În sensul prezentului articol dopurile sau capacele metalice cu garnituri din plastic nu se consideră ca fiind fabricate din plastic. Recipientele de sticlă și metal pentru băuturi ale căror capace și dopuri sunt din plastic nu sunt vizate de prezentul articol.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia solicită organizațiilor de standardizare europene să elaboreze standarde armonizate referitoare la cerința menționată la alineatul (1).

3.  Până la ... [trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia solicită organizațiilor de standardizare europene să elaboreze standarde armonizate referitoare la cerința menționată la alineatul (1). Aceste standarde iau în considerare mai ales necesitatea de a asigura un nivel corespunzător de rezistență, fiabilitate și siguranță a dispozitivelor de închidere a recipientelor, inclusiv pentru băuturile carbogazoase.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

Articolul 7

Cerințele de marcare

Cerințele de marcare

1  Statele membre se asigură că fiecare produs din plastic de unică folosință prevăzut în partea D din anexă care este introdus pe piață poartă un marcaj clar, lizibil și indelebil, informând consumatorii cu privire la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

1  Statele membre se asigură că fiecare ambalaj de vânzare al produselor din plastic de unică folosință prevăzute în partea D din anexă care sunt introduse pe piață poartă un marcaj clar, lizibil și indelebil, atât pe ambalajul care conține mai multe unități, cât și pe fiecare unitate atunci când este ambalată individual, informând consumatorii cu privire la următoarele aspecte:

(a)  opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor pentru produs sau mijloacele de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate pentru produsul respectiv,

(a)  opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor pentru produs și/sau mijloacele de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate pentru produsul respectiv,

(b)  impacturile negative asupra mediului ale aruncării pe domeniul public sau ale altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a produselor sau

(b)  impacturile negative asupra mediului ale aruncării pe domeniul public sau ale altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a produselor și

(c)  (c)  prezența materialelor plastice în componența produsului.

(c)  (c)  prezența materialelor plastice în componența produsului.

 

De asemenea, statele membre se asigură că fiecare ambalaj de vânzare al produselor din plastic de unică folosință prevăzute în partea D din anexă, cu excepția produselor din tutun cu filtru și a filtrelor comercializate pentru a fi utilizate împreună cu produsele din tutun, care sunt introduse pe piață poartă un marcaj clar, lizibil și indelebil, atât pe ambalajul care conține mai multe unități, cât și pe fiecare unitate atunci când este ambalată individual, informând consumatorii cu privire la măsura în care produsul respectiv este reciclabil.

2.  Comisia adoptă, până la … [12 luni înainte de data-limită pentru transpunerea prezentei directive] un act de punere în aplicare care stabilește specificațiile pentru marcajul prevăzut la alineatul (1). Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

2.  Comisia adoptă, până la … [12 luni înainte de data-limită pentru transpunerea prezentei directive] un act de punere în aplicare care stabilește specificațiile pentru marcajul prevăzut la alineatul (1), ținând totodată seama de acordurile voluntare din sector și, mai ales, de nevoia de a nu induce în eroare consumatorul prin informații necorespunzătoare. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

Justificare

Are mai mult sens ca ambalajul de vânzare și nu produsul în sine să poarte marcajul (de exemplu: ambalajul șervețelelor umede și nu șervețelele umede în sine). Consumatorul trebuie informat cu privire la disponibilitatea de alternative, pentru a se reduce utilizarea APUF. De asemenea, consumatorul trebuie informat cu privire la măsura în care produsul este reciclabil, pentru a induce practici responsabile de cumpărare. În sfârșit, Comisia trebuie să țină seama de acordurile sectoriale elaborate de actorii din sector, deoarece astfel va fi mai bine informat consumatorul și se va asigura un marcaj clar și lizibil.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește schemele instituite în conformitate cu alineatul (1), statele membre se asigură că producătorii de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea E din anexă acoperă costurile de colectare a deșeurilor constând din respectivele produse din plastic de unică folosință și costurile de transport și de tratare subsecvente, inclusiv costurile de curățare a deșeurilor și costurile legate de măsurile de sensibilizare menționate la articolul 10 cu privire la aceste produse.

În ceea ce privește schemele instituite în conformitate cu alineatul (1), statele membre se asigură că producătorii de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea E din anexă acoperă costurile de colectare a deșeurilor constând din respectivele produse din plastic de unică folosință și costurile de transport și de tratare subsecvente, inclusiv costurile de curățare a deșeurilor și costurile legate de măsurile de sensibilizare menționate la articolul 10 cu privire la aceste produse. Contribuțiile financiare suportate de producători pentru a se conforma acestor obligații nu depășesc costurile necesare prestării serviciilor în cauză într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor și sunt convenite în mod transparent între actorii vizați.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În ceea ce privește costurile pentru colectarea deșeurilor menționate la primul paragraf, statele membre asigură proporționalitatea contribuțiilor financiare suportate de producători, precum și modularea lor în conformitate cu articolul 8a alineatul (4) din Directiva 2008/98/CE și țin seama de costurile de curățare a produselor individuale sau a grupurilor de produse. Costurile se limitează la activitățile întreprinse în mod regulat de autoritățile publice sau în numele acestora, care includ activitățile de colectare a deșeurilor menite să asigure îndeplinirea obligațiilor aplicabile în temeiul legislației Uniunii privind prevenirea deșeurilor și protecția mediului.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

După ce consultă statele membre, Comisia publică orientări privind repartizarea costurilor aferente curățării deșeurilor vizate de sistemele de răspundere extinsă a producătorilor.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre se asigură că sistemele de răspundere extinsă a producătorilor instituite în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol în cazul filtrelor pentru produsele din tutun care conțin materiale plastice contribuie la realizarea obiectivului de mediu stabilit la articolul 4 alineatul (2a), inclusiv prin asigurarea faptului că producătorii de filtre pentru produsele din tutun care conțin materiale plastice acoperă costurile de colectare a deșeurilor generate de aceste produse și costurile aferente transportului și tratării ulterioare a acestora, inclusiv costurile de colectare a deșeurilor de pe domeniul public și cele aferente măsurilor de sensibilizare menționate la articolul 10 în legătură cu aceste produse. Pentru a realiza acest obiectiv, statele membre pot obliga sistemele de răspundere extinsă a producătorilor să instituie sisteme de colectare sau să finanțeze infrastructuri de colectare a filtrelor uzate sau să promoveze măsuri de decontaminare și reciclare a filtrelor uzate prin crearea unui lanț de recuperare a deșeurilor.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că sunt stabilite scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piața Uniunii, în conformitate cu dispozițiile privind răspunderea extinsă a producătorilor din Directiva 2008/98/CE.

3.  Statele membre se asigură că sunt stabilite scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piața Uniunii, în conformitate cu dispozițiile privind răspunderea extinsă a producătorilor din Directiva 2008/98/CE. Pe această bază, statele membre se asigură că se atinge în fiecare an o cotă minimă de colectare a echipamentelor de pescuit care conțin plastic. Începând din 2025, cota minimă de colectare este de 50 % și este calculată pe baza greutății totale a echipamentelor de pescuit care conțin plastic și care sunt colectate într-un anumit an în statul membru în cauză, exprimată ca procent din greutatea medie a echipamentelor de pescuit care conțin plastic și sunt introduse pe piață în acel stat membru în ultimii trei ani precedenți.

 

De asemenea, statele membre asigură realizarea de către sistemele de răspundere extinsă a producătorilor a unui obiectiv de reciclare a echipamentelor de pescuit care conțin plastic de cel puțin 15 % până în 2025. Pentru a realiza acest obiectiv, statele membre pot să le impună sistemelor și alte sarcini suplimentare, de exemplu:

 

(a)  modularea contribuțiilor financiare în conformitate cu articolul 8a alineatul (4) din Directiva 2008/98/CE, pentru a promova introducerea pe piață a echipamentelor de pescuit concepute pentru a fi reutilizate și reciclate;

 

(b)  instituirea unor sisteme de returnare a garanției pentru a încuraja returnarea echipamentelor de pescuit vechi, abandonate sau inutilizabile;

 

(c)  includerea unor programe de monitorizare, urmărire și raportare.

Justificare

This amendment backs the proposal of the Commission asking Member States to introduce extended producer responsibility (EPR) schemes for fishing gear containing plastic In order to ensure the most effective reduction of marine litter from this multiple use product. It is important to specify how the EPR scheme will be implemented, hence the following provisions are included: a separate collection target for fishing gear of 50% by 2025; the establishment of deposit-refund schemes except in small unmanned ports or in remotely located ports, and an acceptable recycling target of 15% for fishing gear by 2025. For example, Iceland's best practises has already achieved a recycling target for nets of 45% in 2006, estimated today at 85% of recovery for both nets and wires.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fără a aduce atingere măsurilor tehnice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului1a, Comisia solicită organismelor europene de standardizare să elaboreze standarde armonizate privind conceperea uneltelor de pescuit conform principiilor economiei circulare, pentru a încuraja pregătirea lor în vederea reutilizării și pentru a facilita reciclarea lor la sfârșitul ciclului de viață.

 

__________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 125, 27.4.1998, p. 1).

Justificare

Echipamentele de pescuit sunt, prin definiție, concepute să dureze. În acest sens, este important să se stabilească standarde armonizate la inițiativa Comisiei în vederea facilitării reciclării la sfârșitul ciclului de viață a echipamentelor de pescuit introduse pe piața UE.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare pentru a colecta separat, până în 2025, o cantitate de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea F din anexă egală cu 90 %, ca greutate, din produsele de plastic de unică folosință introduse pe piață într-un anumit an. Pentru a realiza acest obiectiv, statele membre pot, printre altele:

Statele membre iau măsurile necesare pentru a colecta separat, începând cel târziu cu 2025, o cantitate de produse din plastic de unică folosință uzate enumerate în partea F din anexă egală cu 90 %, ca greutate, din produsele de plastic de unică folosință introduse pe piață într-un anumit an și pentru a asigura reciclarea lor ulterioară. Pentru a realiza acest obiectiv, statele membre pot, printre altele:

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Primul paragraf se aplică fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2008/98/CE.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

După ce consultă statele membre, Comisia elaborează orientări privind modul de funcționare a sistemelor de returnare a garanției.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

Articolul 10

Măsuri de sensibilizare

Măsuri de sensibilizare

1.  Statele membre adoptă măsuri pentru a informa consumatorii despre produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea G din anexă și echipamentele de pescuit care conțin plastic cu privire la următoarele aspecte:

1.  Statele membre adoptă măsuri pentru a informa consumatorii și pentru a-i încuraja să adopte practici responsabile în legătură cu produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea G din anexă și echipamentele de pescuit care conțin plastic, cu privire la următoarele aspecte:

(a)  sistemele de reutilizare și opțiunile de gestionare a deșeurilor disponibile pentru aceste produse și echipamente de pescuit care conțin plastic, precum și cele mai bune practici în ceea ce privește buna gestionare a deșeurilor efectuată în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2008/98/CE;

(a)  disponibilitatea alternativelor reutilizabile, a sistemelor de reutilizare și a opțiunilor de gestionare a deșeurilor pentru aceste produse și echipamente de pescuit care conțin plastic, precum și cele mai bune practici în ceea ce privește buna gestionare a deșeurilor efectuată în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2008/98/CE;

(b)  impactul aruncării pe domeniul public și al altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a acestor produse și echipamente de pescuit care conțin plastic asupra mediului, în special asupra mediului marin.

(b)  impactul aruncării pe domeniul public și al altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a acestor produse și echipamente de pescuit care conțin plastic asupra mediului, în special asupra mediului marin;

 

(ba)  impactul pe care îl are asupra rețelei de canalizare aruncarea neconformă a produselor respective.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 11 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile pe care statele membre le adoptă pentru a transpune și a pune în aplicare articolele 4-9 sunt conforme cu legislația Uniunii în domeniul alimentelor pentru a asigura respectarea igienei alimentare și a siguranței alimentare.

Măsurile pe care statele membre le adoptă pentru a transpune și a pune în aplicare articolele 4-9 sunt conforme cu legislația Uniunii în domeniul alimentelor pentru a asigura respectarea igienei alimentare și a siguranței alimentare, precum și cu Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului1a. În cazul materialelor care intră în contact cu produsele alimentare, statele membre încurajează utilizarea, atunci când este posibil, a unor alternative durabile și mai sigure decât materialele plastice.

 

________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).

Justificare

La 28 noiembrie 2017, Comisia a publicat o foaie de parcurs având în vedere revizuirea Regulamentului actual privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare. Dacă regulamentul este revizuit în al doilea trimestru al anului 2019, astfel cum se indică în foaia de parcurs, o trimitere la acest regulament va lua în considerare noile evoluții incluse în eventuala versiune revizuită a regulamentului.

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 11 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre se asigură că exporturile de deșeuri către țările terțe nu contribuie la creșterea cantității de deșeuri marine din plastic în alte zone geografice.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că persoanele fizice sau juridice sau asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora, în conformitate cu legislația sau practica națională, au acces la o cale de atac în fața unei instanțe judiciare sau a unui organism independent sau imparțial instituit în conformitate cu legea, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, acțiunilor sau omisiunilor referitoare la punerea în aplicare a articolelor 5, 6, 7 și 8, atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

1.  Statele membre se asigură că persoanele fizice sau juridice sau asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora, în conformitate cu legislația sau practica națională, au acces la o cale de atac în fața unei instanțe judiciare sau a unui organism independent și imparțial instituit în conformitate cu legea, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, acțiunilor sau omisiunilor referitoare la punerea în aplicare a articolelor 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

Justificare

Nu se justifică omiterea articolelor 4, 9 și 10.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

Articolul 13

Informații privind monitorizarea punerii în aplicare

Informații privind monitorizarea punerii în aplicare

1.  Fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului52 și Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului53, statele membre, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, stabilesc un set de date care conține:

1.  Fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului52 și Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului53, statele membre, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, stabilesc un set de date care conține:

(a)  date privind produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă, care au fost introduse pe piața Uniunii în fiecare an, pentru a demonstra reducerea consumului în conformitate cu articolul 4 alineatul (1);

a)  date privind produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă, care au fost introduse pe piața Uniunii în fiecare an, pentru a demonstra reducerea consumului în conformitate cu articolul 4 alineatul (1);

 

(aa)  date privind introducerea pe piață și colectarea separată a produselor enumerate în partea F din anexă, pentru a demonstra progresele realizate în sensul îndeplinirii obiectivului stabilit la articolul 9;

 

(ab)  date privind produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea G din anexă, care sunt introduse pe piața Uniunii în fiecare an, pentru a monitoriza consumul lor în Uniune;

 

(ac)  date privind echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piață și privind deșeurile de echipamente de pescuit colectate și tratate;

(b)  informații privind măsurile luate de statele membre în sensul articolului 4 alineatul (1).

(b)  informații privind planurile și măsurile adoptate de statele membre în sensul articolului 4 alineatul (1);

 

(ba)  date privind deșeurile marine, în special cele care provin din produsele vizate de prezenta directivă, pentru a se monitoriza eficacitatea măsurilor întreprinse.

Datele menționate la litera (a) de la primul paragraf se actualizează anual, în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de referință pentru care au fost colectate. În măsura posibilului, sunt folosite serviciile de date spațiale definite la articolul 3 punctul 4 din Directiva 2007/2/CE pentru a prezenta respectivele seturi de date.

Datele menționate la litera (a) de la primul paragraf se raportează pentru prima dată cel târziu la ... [12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Datele menționate la literele (a)-(ac) se actualizează anual, în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de referință pentru care au fost colectate. În măsura posibilului, sunt folosite serviciile de date spațiale definite la articolul 3 punctul 4 din Directiva 2007/2/CE pentru a prezenta respectivele seturi de date.

2.  Statele membre se asigură că atât Comisia, cât și Agenția Europeană de Mediu au acces la seturile de date stabilite în conformitate cu alineatul (1).

2.   Statele membre se asigură că atât Comisia, cât și Agenția Europeană de Mediu au acces la seturile de date stabilite în conformitate cu alineatul (1).

3.  Agenția Europeană de Mediu publică și actualizează o prezentare sintetică la nivelul Uniunii, bazată pe datele colectate de statele membre la intervale regulate. Prezentarea sintetică la nivelul Uniunii include, după caz, indicatori de realizare, de rezultat și de impact pentru prezenta directivă, hărți sintetice privind situația la nivelul Uniunii și rapoarte de sinteză ale statelor membre.

3.   Agenția Europeană de Mediu publică și actualizează o prezentare sintetică la nivelul Uniunii, bazată pe datele colectate de statele membre la intervale regulate. Prezentarea sintetică la nivelul Uniunii include, după caz, indicatori de realizare, de rezultat și de impact pentru prezenta directivă, hărți sintetice privind situația la nivelul Uniunii și rapoarte de sinteză ale statelor membre.

4.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în care să stabilească formatul pentru setul de date, informațiile și datele menționate la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

4.   Comisia adoptă acte de punere în aplicare în care să stabilească formatul pentru setul de date, informațiile și datele menționate la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

___________________

___________________

52 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).

52 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).

53 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

53 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

Justificare

Este important ca datele raportate să fie cât mai complete cu putință, pentru a se putea evalua măsurile și eficacitate acestora.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 15

Articolul 15

Evaluare și revizuire

Evaluare și revizuire

1.  Comisia realizează o evaluare a prezentei directive până la … [șase ani după data­limită pentru transpunerea prezentei directive]. Evaluarea se bazează pe informațiile disponibile în conformitate cu articolul 13. Statele membre furnizează Comisiei orice informații suplimentare necesare pentru evaluare și pentru pregătirea raportului menționat la alineatul (2).

1.  Comisia realizează o evaluare a prezentei directive până la … [cinci ani după data­limită pentru transpunerea prezentei directive]. Evaluarea se bazează pe informațiile disponibile în conformitate cu articolul 13. Statele membre furnizează Comisiei orice informații suplimentare necesare pentru evaluare și pentru pregătirea raportului menționat la alineatul (2).

2.  Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind principalele constatări ale evaluării efectuate în conformitate cu alineatul (1).

2.  Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind principalele constatări ale evaluării efectuate în conformitate cu alineatul (1). Raportul este însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul. După caz, propunerea în cauză stabilește obiective cantitative obligatorii de reducere a consumului la nivelul Uniunii al produselor enumerate în partea A din anexă.

3.  Raportul respectiv indică, de asemenea, dacă:

3.   Raportul conține:

(a)  anexa care enumeră produsele din plastic de unică folosință trebuie să fie revizuită;

(a)  o apreciere a măsurii în care este necesar ca anexa care enumeră produsele din plastic de unică folosință să fie revizuită;

(b)  este posibil să se stabilească obiective cantitative obligatorii la nivelul Uniunii de reducere a consumului, în special, de produse din plastic de unică folosință menționate în partea A din anexă;

(b)  o examinare a fezabilității stabilirii de obiective cantitative obligatorii la nivelul Uniunii de reducere a consumului, în special, al produselor din plastic de unică folosință menționate în partea A din anexă; în această privință, raportul analizează stabilirea de obiective exprimate în cantități absolute, ținând seama de volumul consumului și de reducerile realizate deja în statele membre;

 

(ba)  o evaluare a schimbării intervenite în materialele utilizate pentru produsele vizate de prezenta directivă și a inovațiilor asigurate de noile sisteme de introducere a unor alternative reutilizabile la produsele în cauză; aceasta include o analiză globală a acestor materiale și a alternativelor asigurate, din perspectiva mediului, pe durata ciclului lor de viață;

(c)  s-au realizat progrese științifice și tehnice suficiente și s-au dezvoltat criterii sau un standard de biodegradabilitate în mediul marin aplicabile produselor din plastic de unică folosință în sfera de aplicare a prezentei directive, precum și înlocuitori de unică folosință ai acestora, pentru a determina care produse nu mai trebuie să facă obiectul restricțiilor privind introducerea pe piață, după caz.

 

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin derogare de la primul paragraf din prezentul alineat, statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera (a) până la ... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre aplică măsurile necesare pentru a se conforma cu articolul 5, articolul 7 alineatul (1) începând cu … [2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și cu articolul 6 alineatul (1) începând cu … [3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

Cu toate acestea, statele membre aplică măsurile necesare pentru a se conforma cu articolul 5 și articolul 7 alineatul (1) începând cu … [2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și cu articolul 6 alineatul (1) începând cu … [3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive], cu excepția măsurilor necesare pentru a îndeplini cerința menționată la articolul 6 alineatul (1) în ceea ce privește recipientele pentru băuturi carbogazoase, pe care statele membre le aplică începând cu ... [5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 17 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

2.  Statele membre transmit Comisiei textul dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta directivă. Comisia se asigură că aceste dispoziții nu creează obstacole nejustificate în calea funcționării pieței unice.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Anexa I – partea A

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Produse din plastic, de unică folosință, reglementate de articolul 4 privind reducerea consumului

Produse din plastic, de unică folosință, reglementate de articolul 4 privind reducerea consumului

 

  Căni pentru băuturi, inclusiv capacele acestora

–  Recipiente pentru alimente, și anume recipiente cum ar fi cutii, cu sau fără capac, utilizate pentru a conține alimente destinate consumului imediat din recipient fie la fața locului, fie la pachet fără preparare ulterioară, cum ar fi recipientele pentru alimente utilizate pentru produse de tip fast-food, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor și a pachetelor și foliilor care conțin produsele alimentare

–  Recipiente pentru alimente, și anume recipiente cum ar fi cutii, cu sau fără capac, utilizate pentru a conține alimente destinate consumului imediat din recipient fie la fața locului, fie la pachet fără preparare ulterioară, cum ar fi recipientele pentru alimente utilizate pentru produse de tip fast-food, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor și a pachetelor și foliilor care conțin produsele alimentare

 

Vânzarea de produse alimentare într-un recipient de dimensiuni pentru o persoană sau într-un recipient prevăzut cu tacâmuri indică faptul că produsul alimentar în cauză este destinat consumului imediat din recipientul alimentar.

 

Conceptul de pregătire suplimentară include activități precum încălzirea, adăugarea de apă fierbinte, spălarea, felierea și tranșarea.

 

Exemple de recipiente din plastic de unică folosință pentru alimente prevăzute în părțile A, E și G din prezenta anexă:

 

  Recipiente pentru alimente, cum ar fi cutii pentru alimente și cutii pentru salate care conțin alimente pentru a fi consumate reci

 

  Recipiente cu alimente de tip fast-food precum cutiile cu alimente și cutiile cu salate care conțin alimente pentru a fi consumate calde, cu excepția cazului în care este necesară încălzirea de către consumator a produsului alimentar după cumpărarea produsului

 

  Cutii pentru burgeri, cutii pentru sandvișuri, cutii de ambalaj

 

  Recipiente alimentare de dimensiuni pentru o persoană cu alimente proaspete sau procesate, care nu necesită pregătire suplimentară, cum ar fi fructele, legumele, deserturile sau înghețatele, vândute la o singură unitate

 

Exemple de recipiente alimentare care nu sunt de unică folosință prevăzute în părțile A, E și G din prezenta anexă:

 

  Recipiente alimentare cu alimente uscate sau cu alimente vândute reci care necesită pregătire suplimentară

 

  Recipiente care conțin alimente într-un număr de porții pentru mai mult de o persoană

 

  Recipiente alimentare de dimensiuni pentru o persoană vândute în mai mult de o unitate

–  Căni pentru băuturi

 

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, bețișoare chinezești)

—  Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, bețișoare chinezești) cu excepția, până în 2023, a tacâmurilor furnizate instituțiilor educaționale sau de îngrijiri medicale în cadrul contractelor de achiziții publice1a, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 8 din Directiva 2014/24/UE, care au fost acordate înainte de 31 decembrie 2018.

 

___________________

 

1a „contracte de achiziții publice de produse” înseamnă contracte care au ca obiect achiziționarea, leasingul, închirierea sau cumpărarea în rate, cu sau fără opțiune de cumpărare, de produse. Un contract de achiziție publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări de amplasare și de instalare.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Farfurii

—  Farfurii, cu excepția, până în 2023, a farfuriilor furnizate instituțiilor educaționale sau de îngrijiri medicale în cadrul contractelor de achiziții publice1a, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 8 din Directiva 2014/24/UE, care au fost acordate înainte de 31 decembrie 2018.

 

___________________

 

1a „contracte de achiziții publice de produse” înseamnă contracte care au ca obiect achiziționarea, leasingul, închirierea sau cumpărarea în rate, cu sau fără opțiune de cumpărare, de produse. Un contract de achiziție publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări de amplasare și de instalare.

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Bețe care se atașează baloanelor sau care sprijină baloane, cu excepția baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări și aplicații profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilor, inclusiv mecanismele acestor bețe

—  Bețe care se atașează baloanelor sau care sprijină baloane, cu excepția baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări și aplicații profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilor, exclusiv mecanismele acestor bețe

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  Pungi de transport din plastic foarte subțiri, cu excepția cazului în care sunt necesare din motive de igienă sau pentru a ambala produse alimentare în vrac umide

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  Produse fabricate din materiale oxodegradabile

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  Recipiente pentru alimente și băuturi fabricate din polistiren expandat, utilizate pentru a conține alimente destinate consumului imediat din recipient fie la fața locului, fie la pachet fără preparare ulterioară

Justificare

All these additional market restriction for products are coherent with the current EU legislation in force or political statement from the European Parliament. For e.g. the European Parliament has just called, on Thursday 13 of September 2018, for a complete EU ban on oxo-degradable plastic by 2020, as this type of plastic negatively affects the recycling of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental benefit. Furthermore, the proposal to add a ban of some applications of expanded polystyrene (EPS) in the SUP proposal is justified by the fact that polystyrene, in its various sizes, appears in rank 1, 3, 13, 28 and 53 of the plastic waste most commonly found on European beaches, according to the Commission's classification in its impact assessment (Part II, pages 31 and 32). That is more than 31% of all plastics found on European beaches. Clearly, European legislators must find a way to address and to limit this source of marine litter, which the Commission has not done in its proposal.

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Anexa I – partea C – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Recipiente pentru băuturi, și anume recipientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile sau capacele acestora

—  Recipiente pentru băuturi, și anume recipientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile sau capacele acestora, cu excepția recipientelor destinate și utilizate pentru alimente destinate unor scopuri medicale speciale, sub formă lichidă, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 609/2013

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Anexa I – partea D – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  Produse din tutun cu filtre și filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun

Justificare

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Anexa I – partea D – liniuța 3 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  Pachete și folii din material flexibil care conțin produse alimentare destinate consumului direct din pachet sau folie fără preparare ulterioară

Justificare

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Anexa I – partea D – liniuța 3 c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  Căni pentru băuturi

Justificare

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Anexa I – partea E – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  Căni pentru băuturi

–  Căni pentru băuturi, inclusiv capacele acestora

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Anexa I – partea F – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Sticle pentru băuturi

—  Sticle pentru băuturi, inclusiv dopurile și capacele acestora


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

„Era plasticului” – anume așa ar putea denumi raportoarea epoca noastră, fără a avea vocație și nici pretenție de istoric.

Inventate la mijlocul secolului XIX, materialele plastice sunt produse în masă de la începutul anilor 50 și, în mod exponențial, în ultimii 15 ani: peste 8 miliarde de tone în 65 de ani(1) și peste 6 miliarde de tone de deșeuri – o cifră năucitoare.

Societatea noastră, dirijată de principiul „folosit și aruncat”, transformă oceanele într-o mare pubelă de gunoi, materialele plastice generând 85% din poluarea marină: o jumătate dintre ele sunt de unică folosință și un sfert dintre ele sunt echipamente de pescuit, ceea ce reprezintă anual 15 600 de tone de materiale plastice de unică folosință care poluează apele europene, sau 26 600 de tone dacă adăugăm echipamentele de pescuit(2).

În fiecare an în Europa sunt aruncate în mare 150 000 de tone de plastic(3). La nivel mondial situația este și mai alarmantă, fiind aruncare în oceane 8 milioane de tone în fiecare an.

Dacă nu se întreprind măsuri, în 2050 oceanele vor conține mai mult plastic decât pești. Este afectată toată fauna marină: broaște țestoase, păsări, cetacee, pești și crustacee, care înghit materiale plastice, ceea ce are consecințe nefaste pentru supraviețuirea lor și consecințe necunoscute încă pentru sănătatea umană.

Comisia ia inițiativa

Contrar schimbărilor climatice, această constatare nu este pusă sub semnul întrebării de nimeni, conducând la publicarea de către Comisia Europeană, la 28 mai, a propunerii sale legislative privind materialele plastice de unică folosință.

Se instituie o serie de măsuri care se sprijină pe inițiativele anumitor state membre sau regiuni, pe care le completează, le depășește și le armonizează, integrându-se într-o abordare comunitară globală, și anume în cuprinsul Directivei (UE) 2015/720 privind reducerea consumului de pungi din plastic subțire, al strategiei privind materialele plastice, al planului de acțiune pentru economia circulară și al legislației revizuite privind deșeurile.

Comisia vizează cele 10 surse principale de materiale macroplastice găsite în mările și pe țărmurile europene, care reprezintă 70% din deșeurile marine.

O problemă globală care cere măsuri ambițioase și treptate 

– interzicerea materialelor plastice de unică folosință în UE în cazurile în care există alternative. Sunt vizate nouă produse: tacâmurile (furculițe, cuțite, linguri, bețișoarele chinezești) și farfuriile, bețișoarele pentru urechi, paiele pentru băuturi, bețișoarele de amestecat băuturi și bețele care se atașează baloanelor sau care sprijină baloanele (articolul 5);

- statele membre trebuie să aibă posibilitatea să aleagă instrumentele prin care să reducă semnificativ consumul de materiale plastice de unică folosință pentru care sunt în curs de dezvoltare alternative: recipientele alimentare și paharele pentru băuturi (articolul 4). Acest sistem și-a demonstrat eficacitatea în urma interzicerii programate a pungilor din plastic subțire cu grosimea de 50 de microni sau mai puțin;(4)

- asigurarea colectării a cel puțin 90% din sticlele pentru băuturi până în 2025 (articolul 9);

- extinderea sistemului de răspundere a producătorilor (articolul 8) la toate categoriile de produse care intră în sfera de aplicare, cu excepția absorbantelor, a tampoanelor igienice și a aplicatoarelor de tampoane. Această răspundere sporită va acoperi costurile financiare aferente colectării deșeurilor și curățirii de poluare și măsurile de sensibilizare a publicului (articolul 10);

- instituirea unor obligații de marcare/etichetare pentru trei categorii de produse: absorbantele și tampoanele igienice, șervețelele umede și baloanele din plastic (articolul 7).

Potrivit estimărilor Comisiei, această directivă va aduce beneficii atât mediului, cât și economiei. Ea va permite să se evite daune ecologice al căror cost se va ridica la 22 de miliarde EUR până în 2030(5), iar consumatorilor le va permite să realizeze economii de până la 6,5 miliarde de euro(6), în condițiile în care se estimează că producătorii vor suporta costuri de adaptare în valoare de 3,2 miliarde de euro(7). Numai scenariul minimalist (opțiunea 2a), care se va limita la măsuri voluntare din partea producătorilor și la campanii de informare, ar duce la pierderea de locuri de muncă(8). În schimb, potrivit celorlalte scenarii preconizate, mai favorabile inovării, ar putea fi create între 30 000 și 50 000 de locuri de muncă(9).

Prioritățile raportoarei

Raportoarea salută această propunere ambițioasă a Comisiei, care concordă perfect cu opinia publică: 95% din europeni consideră a fi necesare și chiar urgente măsuri care să vizeze articolele din plastic de unică folosință(10).

Raportoarea ar prefera, totuși, ca serviciile Comisiei să fi valorificat în măsură mai mare concluziile analizei sale a impactului. Raportoarea dorește, de altfel, să se dea publicității studiul realizat de societatea de consultanță Eunomia, pe care se bazează analiza.

1.  Stabilirea unor obiective numerice de reducere a utilizării recipientelor alimentare și a paharelor pentru băuturi. Pentru aceste două produse sunt deja comercializate alternative. Însă, în absența unor date pertinente din partea statelor membre, raportoarea a dat preferință unui calendar adaptat. Directiva din 2015 privind pungile din plastic subțire, care prevede măsuri armonizate de reducere într-o perioadă de 2-3 ani de la data transpunerii în dreptul intern, este un punct de reper.

Raportoarea consideră că, în cazul de față, este suficientă o perioadă de patru ani pentru a le permite statelor membre să stabilească pe teritoriul lor obiective de reducere precise pentru produsele vizate la articolul 4.

2.  Colectarea separată a sticlelor de plastic

Raportoarea nu este pe deplin satisfăcută de articolul 9, care vizează colectarea separată a sticlelor de plastic. Acestea, împreună cu capacele, reprezintă categoria articolelor din plastic de unică folosință întâlnite cel mai frecvent în mare (1/5 din articolele din plastic de unică folosință).

În timp ce în anumite state membre devin tot mai aprinse dezbaterile cu privire la instituirea unor norme generale privind sticlele de plastic, raportoarea dorește să prevadă o gamă mai largă de opțiuni. Statele membre trebuie să aibă dreptul să aleagă sistemul cel mai eficace, astfel încât acest obiect să dobândească o valoare comercială, și să determine consumatorii să-l returneze sau să-l separe de alte deșeuri la domiciliu.

Acesta este, de asemenea, un produs care se pretează foarte bine la reciclare, pentru care Comisia stabilește un obiectiv de colectare de 90% până în 2025. Raportoarea propune ca la obligația de a se asigura atașarea dopurilor și a capacelor la recipient, prevăzută la articolul 6, să se adauge o măsură privind asigurarea unui conținut minim de materiale reciclate de 25% în fabricarea sticlelor de plastic, până în 2025, angajament asumat de sectorul în cauză.

3.  Respectarea recomandărilor OMS privind țigările cu filtru din plastic

Filtrele din materiale plastice utilizate în țigări sunt de asemenea un subiect de îngrijorare pentru raportoare. Acestea ocupă locul doi în clasamentul materialelor plastice poluante aruncate în mod curent pe plajele europene. Raportoarea propune un nou articol, 4a, „Reducerea deșeurilor provenite din produsele de tutun în urma consumului”.

Pe lângă aplicarea regimului de răspundere extinsă a producătorilor de articole din tutun, se precizează și faptul că statele membre trebuie să stabilească obiective de reducere a cantității de filtre din materiale plastice folosite în țigări cu 50% până în 2025 și cu 80% până în 2030.(11)

De asemenea, statele membre ar trebui să se angajeze să instituie un sistem de colectare a mucurilor de țigară. Iar ulterior ar trebui să se inspire din modelul italian și să prevadă amenzi disuasive pentru fumătorii care aruncă mucul de țigară pe jos sau în gurile de scurgere.

4.  Raportoarea consideră, în schimb, că serviciile Comisiei au mers prea departe în cazul „Răspunderii extinse a producătorilor”, prevăzută la articolul 8.

Raportoarea recunoaște faptul că este vorba despre un instrument important pentru politica de mediu și susține inițiativa Comisiei de a completa măsurile aflate deja în vigoare în legislația privind deșeurile. Totuși, constată, în raport cu articolul 8 alineatul (1) din Directiva-cadru 2008/98/CE, că această răspundere nu acoperă în niciun caz costul aferent curățirii mărilor și a țărmului. În Directiva 2018/852/CE privind ambalajele și deșeurile provenite din ambalaje se prevede că regimurile de răspundere extinsă a producătorilor trebuie aplicate ambalajelor cel târziu la 31 decembrie 2024, mai exact cu trei ani mai târziu decât data prevăzută în propunerea de față. Toate aceste elemente atrag atenția raportoarei, care consideră că regimul de răspundere extinsă a producătorilor trebuie să fie proporțional.

5.  Includerea pungilor din plastic foarte subțire

Raportoarea propune ca pe lista de produse restricționate de la articolul 5 să fie incluse pungile din plastic de mai puțin de 15 microni, care nu sunt vizate de Directiva (UE) 2015/720 privind reducerea consumului de pungi din plastic subțire.

Raportoarea consideră că, având în vedere schimbarea rapidă a practicii consumatorilor din majoritatea statelor membre în care pungile de plastic se plătesc în momentul efectuării cumpărăturilor, ar trebui emis un semnal clar de interdicție pentru pungile de plastic foarte subțire, cu excepția celor care îndeplinesc o funcție de igienă.

6.  Echipamentele de pescuit reprezintă un alt subiect în legătură cu care raportoarea dorește să propună modificări. Raportoarea constată că, deși anumite dispoziții comunitare(12) prevăd deja măsuri de tratare a poluării generate de năvoade și alte echipamente abandonate sau pierdute în mare, absența unui control efectiv la nivelul UE al echipamentelor de pescuit pierdute face ca problema să rămână de actualitate. Peste 30% din deșeurile generate la bordul navelor de pescuit și de agrement, care ar trebui aduse în port, nu sunt aduse în port și ajung, probabil, în mare(13). Raportoarea consideră logic să fie aplicat sistemul de răspundere extinsă în cazul producătorilor de echipamente de pescuit.

Ea propune adăugarea la articolul 8 alineatul (3) a unui obiectiv de reciclare de 15 %, deoarece, ca orice echipament robust, echipamentele de pescuit pot fi reutilizate cu ușurință și, prin urmare, trebuie să fie returnate în port. Acesta este un obiectiv realist atunci când luăm în considerare cele mai bune practici, în special în Islanda, unde în 2006 a fost stabilit un obiectiv de reciclare de 45 %, iar în prezent acesta este de 85 % pentru recuperarea năvoadelor și a plaselor.(14)

Nivelul global vizat de raportoare corespunde pozițiilor luate de cercetătorii și miniștrii cu care aceasta s-a întâlnit în procesul de pregătire a raportului: materialele plastice au un viitor, acestea fiind produse miraculoase care, însă, au devenit prea poluante și care nu trebuie să ajungă în mări și oceane, ci trebuie ținute departe de acestea.

(1)

R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, studiu universitar, "Production, use, and fate of all plastics ever made", Science Advances, Vol.3, n°7, 2017.

(2)

Comisia Europeană, Impact Assessment – Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear, SWD(2018) 254 final, 28 mai 2018, partea 1, p.10.

(3)

ibid., partea 1 p.10

(4)

Conform articolului 4 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva (UE) 2015/720 din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire: „la 31 decembrie 2018 pungile de transport din plastic subțire nu sunt furnizate gratuit la punctele de vânzare de bunuri sau produse, cu excepția cazului în care sunt puse în aplicare alte instrumente la fel de eficace.”

(5)

Comisia Europeană, „Articole din plastic de unică folosință: Noi norme europene pentru reducerea deșeurilor marine”, comunicat de presă, 28 mai 2018.

(6)

Evaluare a impactului, op. cit., partea 1 p.60

(7)

ibid., partea 1 p.60

(8)

ibid., partea 1 p.60

(9)

ibid., partea 1 p.60

(10)

ibid., partea 1 p.6

(11)

Raportul OMS, „Tobacco and its environmental impact: an overview”, 2017

(12)

Potrivit articolului 48 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, comandantul unei nave de pescuit trebuie să informeze autoritatea competentă din statul membru al cărui pavilion îl arborează cu privire la toate echipamentele de pescuit pierdute.

(13)

Evaluare a impactului, op. cit., p.12

(14)

http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELORDE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane pentru pregătirea [proiectului de raport / raportului, înainte de adoptarea acestuia în comisie]:

Entitatea și/sau persoana

Biroul European pentru Mediu

ClientEarth

Edana

Essenscia

EurEau

Confederația Europeană a Prelucrătorilor de Mase Plastice (EUPC)

Alianța răspunderii extinse a producătorilor (Extended Producer Responsibility Alliance) (EXPRA)

FoodDrinkEurope

Fostplus

Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil de portofoliul „O mai bună legiferare, relații interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale”.

Friends of the Earth Europe

Go4Circle

Institut belge de l’Emballage

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene

responsabil de ocuparea forței de muncă, creșterea economică, investiții și competitivitate

Karmenu Vella, comisar european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit

Nestlé S.A.

Pack2Go Europe

Petcore Europe

Philippe De Backer, Secretar de Stat al Belgiei pentru Combaterea Fraudei Sociale, Protecția Vieții Private și Marea Nordului, Adjunctul Ministrului Afacerilor Sociale și Sănătății Publice

Plastics Europe

Plastics Recyclers Europe

Reprezentanța permanentă a Austriei pe lângă Uniunea Europeană

Alianța „Rethink Plastic”

Seas at risk

Sky

Suez S.A.

Surfrider Foundation Europe

Tetra Pack International S.A.

Zero Waste Europe


AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (26.9.2018)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Raportoare pentru aviz: Barbara Kappel

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Inițiativa privind materialele plastice de unică folosință face parte din agenda mai amplă a economiei circulare a UE și va aborda stimulentele economice pentru reducerea deșeurilor marine, în special externalitățile negative generate de produsele din plastic de unică folosință. Externalitățile sunt efectele necompensate ale deciziilor economice asupra terților. Ele nu sunt incluse în procesul decizional al părții responsabile de efectele produse. Din punct de vedere economic, ele constituie o formă de disfuncționalitate a pieței și pot necesita intervenții din partea statului.

Prevenirea și reducerea deșeurilor marine de plastic provenite din articole din plastic de unică folosință (APUF) și din echipamente de pescuit care conțin plastic completează măsurile specifice privind microplasticele prevăzute în cadrul Strategiei UE privind materialele plastice. După ce a fost tratată problema pungilor de plastic în 2015, au fost identificate 10 articole APUF și echipamente de pescuit (așa-numitele microplastice) care generează 70 % din deșeurile marine din Europa. Este important ca UE și statele membre să răspundă în mod corespunzător pentru tratarea aspectelor de mediu ale deșeurilor marine, reducând cantitatea de materiale plastice din oceane și de pe țărm și acordând totodată o atenție mai mare rolului materialelor plastice în contextul mai larg al tranziției către o economie circulară.

Deșeurile marine reprezintă o problemă mondială cu efecte ce depășesc cu mult granițele UE, iar această provocare planetară va putea fi tratată integral numai prin intermediul unui acord mondial. După cum arată studiile, 80 % din deșeurile marine provin din numai 20 de țări, în condițiile în care niciuna dintre acestea nu este stat membru al UE. Raportoarea solicită așadar o abordare la nivel mondial a combaterii poluării cu materiale plastice și solicită să se adopte de urgență măsuri la nivelul grupurilor G7 și G20, precum și să se pună în practică obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

Sectorul financiar ar trebui să sprijine întreprinderile în efortul lor de a investi mai mult în soluții durabile, înainte ca guvernele să recurgă la măsuri politice. Raportoarea consideră că este de preferat o abordare bazată pe ridicarea nivelului standardelor, ceea ce ar trebui să ducă la eliminarea treptată de pe piață a anumitor produse poluante și, totodată, ar promova cercetarea, dezvoltarea și inovarea în sensul unor produse reciclabile cu cheltuieli mai puține, biodegradabile sau inofensive. Aceste noi standarde ar trebui puse în practică într-o perioadă de timp rezonabilă, pentru a le permite IMM-urilor să-și adapteze modelul de afaceri, deoarece marea majoritate dintre cele 50 000 de întreprinderi din sectorul transformării materialelor plastice din UE sunt IMM-uri.

Potrivit analizelor efectuate de Comisie, se estimează că măsurile propuse de aceasta, care conțin interzicerea anumitor articole APUF și obiective de reducere a APUF, răspunderea extinsă a producătorilor, măsuri legate de faza de concepere a produselor și măsuri de stimulare a pescarilor să returneze echipamentele ar avea ca rezultat o reducere a emisiilor de CO2 cu un echivalent de 2,6 milioane de tone și evitarea unor daune ecologice echivalente cu 11 miliarde EUR. Costurile de asigurare a conformității suportate de întreprinderi se ridică la 2 miliarde EUR, iar costurile de gestionare a deșeurilor la 510 milioane EUR. Consumatorii ar economisi aproximativ 6,5 miliarde EUR, iar un sistem de returnare a garanției sau un sistem echivalent i-ar costa pe consumatori alte 1,4 miliarde EUR. Potrivit estimărilor Comisiei, costurile suplimentare suportate de sectorul pescuitului se vor ridica, în cel mai bun caz, la 0,16 % din venituri. Totuși, Comisia nu prezintă date privind costurile legate de punerea în aplicare a răspunderii extinse a producătorilor, care vor fi transferate integral consumatorului final.

Combaterea deșeurilor marine poate să creeze oportunități economice. Întreprinderile pot să-și îmbunătățească competitivitatea prin măsuri de inovare și de cercetare și dezvoltare, contribuind la crearea unei economii fără emisii de dioxid de carbon și eficiente în ceea ce privește utilizarea resurselor. Investițiile în prevenirea deșeurilor marine, în materiale, produse și modele de afaceri alternative și durabile pot contribui la crearea de locuri de muncă și la îmbunătățirea competențelor tehnice și științifice. Inițiativa de reducere a articolelor APUF este binevenită, însă se impune totodată o abordare echilibrată, care să asigure proporționalitatea acestei inițiative.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Prosperitatea economică a Uniunii este indisolubil legată de sustenabilitatea mediului pe termen lung. Sporirea sustenabilității modelelor economice ale statelor membre poate aduce noi oportunități pentru inovare, competitivitate și crearea de locuri de muncă.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a)   Provocările legate de tratarea deșeurilor de plastic pot fi transformate într-o ocazie ca industria europeană să devină un lider mondial în ceea ce privește furnizarea de soluții pentru tranziția către o economie circulară.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Deșeurile marine prezintă un caracter transfrontalier și sunt recunoscute ca o problemă globală. Reducerea deșeurilor marine este un factor esențial pentru realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 al ONU care solicită conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă36. Uniunea trebuie să își asume rolul în combaterea deșeurilor marine și să aibă ca scop să devină cea care stabilește standardele la nivel mondial în acest domeniu. În acest context, Uniunea colaborează cu parteneri în numeroase foruri internaționale, cum ar fi G20, G7 și Organizația Națiunilor Unite, pentru a promova acțiuni coordonate. Această inițiativă face parte din eforturile Uniunii în această privință.

(3)  Deșeurile marine prezintă un caracter transfrontalier și sunt recunoscute ca o problemă globală. Prevenirea și gestionarea cu succes a deșeurilor de plastic are o eficiență maximă prin intermediul unei cooperări la nivel internațional și atunci când se utilizează o abordare științifică bazată pe dovezi. Reducerea deșeurilor marine este un factor esențial pentru realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 al ONU care solicită conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă36. Uniunea trebuie să își asume rolul în combaterea deșeurilor marine și să aibă ca scop să devină cea care stabilește standardele la nivel mondial în acest domeniu. În acest context, Uniunea ar trebui să își consolideze colaborarea, în special cu principalele țări poluante și, împreună cu parteneri la nivel internațional, cum ar fi G20, G7 și Organizația Națiunilor Unite, să promoveze acțiuni coordonate. Această inițiativă face parte din eforturile Uniunii de reducere a deșeurilor pentru o economie circulară sustenabilă.

__________________

__________________

36 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.

36 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a-și concentra eforturile acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, prezenta directivă ar trebui să se refere doar la cele mai întâlnite produse din materiale plastice de unică folosință, care se estimează că reprezintă, ca număr, aproximativ 86 % din materialele plastice de unică folosință găsite pe plajele din Uniune.

(7)  Pentru a-și concentra eforturile acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, prezenta directivă ar trebui să se refere la cele mai frecvent întâlnite produse din materiale plastice de unică folosință, care se estimează că reprezintă, ca număr, aproximativ 86 % din materialele plastice de unică folosință găsite pe plajele din Uniune, precum și la echipamentele de pescuit. Trecerea la o economie circulară va necesita o reducere a utilizării globale a produselor din plastic de unică folosință.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor Directivei 94/62/CE privind produsele din plastic de unică folosință care sunt considerate ambalaje, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE.

Justificare

Este necesară o clarificare privind ambalajele din plastic de unică folosință care fac obiectul Directivei 94/62/CE.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Produsele din plastic de unică folosință pot fi fabricate dintr-o gamă largă de materiale plastice. Materiale plastice sunt definite de regulă ca materiale polimerice la care este posibil să fi fost adăugați aditivi. Totuși, această definiție ar putea acoperi anumiți polimeri naturali. Polimerii naturali nemodificați nu ar trebui să fie incluși în definiție, întrucât aceștia sunt prezenți în mod natural în mediu. Prin urmare, definiția polimerului de la articolul 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului43 ar trebui adaptată și ar trebui să se introducă o definiție separată în sensul prezentei directive. Materialele plastice fabricate cu polimeri naturali modificați sau materialele plastice fabricate din biomaterii, materii prime fosile sau sintetice nu sunt prezente în mod natural și, prin urmare, ar trebui abordate în prezenta directivă. În consecință, definiția adaptată a materialelor plastice ar trebui să cuprindă articole de cauciuc pe bază de polimer și bioplastice și materiale plastice biodegradabile, indiferent dacă acestea sunt derivate din biomasă și/sau urmează să se biodegradeze în timp. Anumite materiale polimerice nu pot să funcționeze ca o componentă structurală principală a materialelor și produselor finale, cum ar fi materialele de acoperire, vopsele, cerneluri și adezivi polimerici. Aceste materiale nu ar trebui să fie abordate în prezenta directivă și, prin urmare, nu ar trebui incluse în definiție.

(8)  Produsele din plastic de unică folosință pot fi fabricate dintr-o gamă largă de materiale plastice. Materiale plastice sunt definite de regulă ca materiale polimerice la care este posibil să fi fost adăugați aditivi. Totuși, această definiție ar putea acoperi anumiți polimeri naturali. Polimerii naturali nemodificați nu ar trebui să fie incluși în definiție, întrucât aceștia sunt prezenți în mod natural în mediu. Prin urmare, definiția polimerului de la articolul 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului43 ar trebui adaptată și ar trebui să se introducă o definiție separată în sensul prezentei directive. Materialele plastice fabricate cu polimeri naturali modificați sau materialele plastice fabricate din biomaterii, materii prime fosile sau sintetice nu sunt prezente în mod natural și, prin urmare, ar trebui abordate în prezenta directivă. În consecință, definiția adaptată a materialelor plastice ar trebui să cuprindă articole de cauciuc pe bază de polimer și bioplastice și materiale plastice biodegradabile, indiferent dacă acestea sunt derivate din biomasă și/sau urmează să se biodegradeze în timp. Anumite materiale polimerice nu pot să funcționeze ca o componentă structurală principală a materialelor și produselor finale, cum ar fi materialele de acoperire, căptușeli sau straturi, vopsele, cerneluri și adezivi polimerici. Aceste materiale nu ar trebui să fie abordate în prezenta directivă și, prin urmare, nu ar trebui incluse în definiție.

_________________

_________________

43 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1)

43 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1)

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru anumite produse din plastic de unică folosință nu există deocamdată alternative adecvate și mai durabile ușor accesibile și se preconizează că va crește consumul de astfel de produse din plastic de unică folosință. Pentru a inversa această tendință și a promova eforturile în direcția unor soluții mai durabile, statele membre ar trebui să fie invitate să ia măsurile necesare pentru a obține o reducere semnificativă a consumului acestor produse, fără a compromite igiena alimentară sau siguranța alimentelor, bunele practici de igienă, bunele practici de fabricație, informarea consumatorilor sau cerințele de trasabilitate stabilite în legislația alimentară a Uniunii44.

(11)  Pentru anumite produse din plastic de unică folosință nu există deocamdată alternative adecvate și mai durabile ușor accesibile și se preconizează că va crește consumul de astfel de produse din plastic de unică folosință. Pentru a promova eforturile în direcția unor soluții mai durabile, statele membre ar trebui să fie invitate să ia măsurile necesare pentru a obține o reducere semnificativă a consumului acestor produse, astfel cum se realizează în cazul pungilor in plastic în temeiul Directivei 94/62/CE, fără a aduce atingere articolului 18 din Directiva 94/62/CE și fără a compromite igiena alimentară sau siguranța alimentelor, bunele practici de igienă, bunele practici de fabricație, informarea consumatorilor sau cerințele de trasabilitate stabilite în legislația alimentară a Uniunii44. Statele membre ar trebui să încurajeze utilizarea produselor reutilizabile, adecvate pentru o economie circulară, fără a compromite libera circulație a mărfurilor pe piața internă și fără a denatura concurența dintre producătorii din UE și cei din afara acesteia. Toate măsurile care vizează o reducere semnificativă a consumului de produse din plastic de unică folosință ar trebui să fie proporționate cu obiectivele prezentei directive. Măsurile respective ar trebui să țină seama de impactul produselor pe parcursul întregului lor ciclu de viață.

__________________

__________________

 

43a Directiva 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, JO L 365, 31.12.1994, pp. 10-23.

44 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și alte acte legislative relevante în materie de siguranță alimentară, igienă și etichetare (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).

44 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și alte acte legislative relevante în materie de siguranță alimentară, igienă și etichetare (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Statele membre ar trebui să aibă obligația, în conformitate cu Directiva 94/62/CE, să notifice Comisia cu privire la orice proiect de măsură privind ambalajele înainte de adoptarea acesteia, pentru a verifica dacă aceasta poate crea obstacole în calea funcționării pieței interne.

Justificare

Este important să se asigure coerența Directivei 94/62/CE, în special a articolului 16 (notificarea) și a articolului 18 (libertatea de a introduce pe piață) și a prezentei directive atunci când se abordează problema ambalajelor din plastic de unică folosință și să se protejeze piața internă a ambalajelor.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Anumite produse din plastic de unică folosință ajung în mediul înconjurător ca urmare a eliminării neadecvate prin canale sau prin altă evacuare necorespunzătoare în mediu. Prin urmare, produsele din plastic de unică folosință care sunt frecvent aruncate în canale sau eliminate în mod necorespunzător în alt mod ar trebui să respecte cerințele de marcare. Marcajul ar trebui să informeze consumatorii cu privire la opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie evitate și/sau impactul negativ asupra mediului al deșeurilor ca urmare a eliminării neadecvate. Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească un format armonizat pentru marcare și în acest scop ar trebui, după caz, să testeze percepția marcării propuse utilizând grupuri reprezentative de consumatori pentru a garanta faptul că aceasta este eficace și ușor de înțeles.

(14)  Anumite produse din plastic de unică folosință ajung în mediul înconjurător ca urmare a eliminării neadecvate prin canale sau prin altă evacuare necorespunzătoare în mediu. Prin urmare, produsele din plastic de unică folosință care sunt frecvent aruncate în canale sau eliminate în mod necorespunzător în alt mod ar trebui să respecte cerințele de marcare. Marcajul ar trebui să informeze consumatorii cu privire la opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie evitate și/sau impactul negativ asupra mediului al deșeurilor ca urmare a eliminării neadecvate. Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească un format armonizat pentru marcare, de exemplu un logo, și în acest scop ar trebui, după caz, să testeze percepția marcării propuse utilizând grupuri reprezentative de consumatori pentru a garanta faptul că aceasta este eficace și ușor de înțeles. În acest proces, Comisia ar trebui să țină seama de acordurile voluntare sectoriale existente care au fost adoptate în acest scop. Mai mult, statele membre pot să stabilească norme privind amenzi și sancțiuni disuasive aplicabile persoanelor responsabile pentru eliberarea de deșeuri în mediu.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În ceea ce privește produsele din plastic de unică folosință pentru care nu sunt disponibile alternative adecvate și mai sustenabile, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă, de asemenea, scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor care să acopere cheltuielile de gestionare a deșeurilor și de curățare a deșeurilor, precum și costurile măsurilor de sensibilizare menite să prevină și să reducă astfel de deșeuri.

(15)  În ceea ce privește produsele din plastic de unică folosință pentru care nu sunt disponibile alternative adecvate și mai sustenabile, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă, de asemenea, scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor care să acopere cheltuielile necesare de gestionare a deșeurilor în conformitate cu articolul 8 și articolul 8a din Directiva 2008/98/CE și cu articolul 7 din Directiva 94/62/CE, precum și costurile măsurilor de sensibilizare menite să prevină și să reducă astfel de deșeuri.

Justificare

Lupta împotriva deșeurilor ar trebui să fie un efort de colaborare al autorităților competente, al producătorilor și al consumatorilor. Problema deșeurilor nu este soluționată prin plățile producătorilor pentru costurile de curățare, ci printr-un comportament diferit al consumatorilor care se realizează prin educarea acestora și prin punerea în aplicare a legislației existente. Prevenirea deșeurilor este mult mai eficace.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Trebuie asigurată punerea în aplicare uniformă a măsurilor de răspundere extinsă a producătorilor, pentru a evita denaturarea concurenței pe piața internă.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b)  Stimulentele economice pot influența opțiunile consumatorilor, pot încuraja sau descuraja obiceiurile specifice ale acestora și pot fi astfel utilizate ca un instrument eficace în amonte pentru a reduce impactul anumitor materiale plastice asupra mediului.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  În mare parte, plasticul din deșeurile marine provenit din echipamente de pescuit abandonate, pierdute și aruncate care conțin plastic indică faptul că cerințele juridice actuale46 nu oferă suficiente stimulente pentru a returna la țărm astfel de echipamente de pescuit pentru colectare și tratare. Sistemul de taxare indirectă prevăzut în temeiul dreptului Uniunii privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave elimină stimulentul pentru ca navele să descarce deșeurile în larg și asigură un drept de descărcare. Cu toate acestea, sistemul respectiv ar trebui să fie completat cu stimulente financiare suplimentare pentru ca pescarii să își aducă la țărm deșeurile de echipamente de pescuit pentru a evita orice creștere potențială a taxei indirecte pe deșeuri care trebuie să fie plătită. Întrucât componentele din plastic ale echipamentelor de pescuit au un înalt potențial de reciclare, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă răspunderea extinsă a producătorilor pentru echipamentele de pescuit care conțin plastic pentru a facilita colectarea separată a deșeurilor de echipamente de pescuit și pentru a finanța buna gestionare a deșeurilor de astfel de echipamente de pescuit, în special reciclarea acestora.

(16)  În mare parte, plasticul din deșeurile marine provenit din echipamente de pescuit abandonate, pierdute și aruncate care conțin plastic indică faptul că cerințele juridice actuale46 nu oferă suficiente stimulente pentru a returna la țărm astfel de echipamente de pescuit pentru colectare și tratare. Sistemul de taxare indirectă prevăzut în temeiul dreptului Uniunii privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave elimină stimulentul pentru ca navele să descarce deșeurile în larg și asigură un drept de descărcare. Cu toate acestea, sistemul nu este suficient de eficient pentru ca pescarii să își aducă la țărm deșeurile de echipamente de pescuit. Întrucât componentele din plastic ale echipamentelor de pescuit au un înalt potențial de reciclare, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă răspunderea extinsă a producătorilor pentru echipamentele de pescuit care conțin plastic pentru a finanța buna gestionare a deșeurilor de astfel de echipamente de pescuit, în special reciclarea acestora. În plus, Comisia și statele membre ar trebui să colaboreze pentru a crea mecanisme de reducere a risipei de echipamente de pescuit și pentru a facilita colectarea separată a echipamentelor de pescuit.

__________________

__________________

46 Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului, Directiva 2000/59/CE și Directiva 2008/98/CE.

46 Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului, Directiva 2000/59/CE și Directiva 2008/98/CE.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În scopul de a preveni aruncarea pe domeniul public și alte forme necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor marine care conțin plastic, consumatorii trebuie să fie informați în mod corespunzător cu privire la cele mai adecvate opțiuni de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate, la cele mai bune practici în ceea ce privește eliminarea deșeurilor și impactul asupra mediului al relelor practici de eliminare, precum și cu privire la conținutul de plastic din anumite produse din plastic de unică folosință și echipamente de pescuit. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă obligația de a lua măsuri de sensibilizare care să garanteze că astfel de informații sunt prezentate consumatorilor. Informațiile nu ar trebui să cuprindă niciun conținut promoțional care încurajează utilizarea produselor din plastic de unică folosință. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alege măsurile care sunt cele mai adecvate, în funcție de natura produsului sau utilizarea acestuia. Producătorii de produse din plastic de unică folosință și de echipamente de pescuit care conțin plastic ar trebui să acopere costurile legate de măsurile de sensibilizare, ca parte a obligației de răspundere extinsă a producătorilor.

(18)  În scopul de a preveni aruncarea pe domeniul public și alte forme necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor marine care conțin plastic, consumatorii trebuie să fie informați în mod corespunzător cu privire la cele mai adecvate opțiuni de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate, la cele mai bune practici în ceea ce privește eliminarea deșeurilor și impactul asupra mediului al relelor practici de eliminare, precum și cu privire la conținutul de plastic din anumite produse din plastic de unică folosință și echipamente de pescuit. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă obligația de a lua măsuri de sensibilizare, inclusiv de a organiza campanii de educare în școli, care să garanteze că astfel de informații sunt prezentate consumatorilor cu scopul de a-i stimula să își schimbe comportamentul și să participe mai activ la prevenirea deșeurilor. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alege măsurile care sunt cele mai adecvate, în funcție de condițiile regionale, natura produsului sau utilizarea acestuia. Trebuie să se acorde atenția corespunzătoare pentru ca între producătorii interni de produse din plastic de unică folosință și de echipamente de pescuit care conțin plastic și concurenții din afara UE cărora li se permite să își vândă produsele pe piața unică să nu existe o denaturare a concurenței. Producătorii de produse din plastic de unică folosință și de echipamente de pescuit care conțin plastic ar trebui să fie incluși în măsurile de sensibilizare, ca parte a responsabilității sociale a întreprinderilor. Producătorii nu sunt obligați să acopere costurile acestor campanii de sensibilizare. Lupta împotriva deșeurilor ar trebui să fie un efort comun al autorităților competente, al producătorilor și al consumatorilor.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare48, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe datele colectate în cursul punerii în aplicare a directivei și pe baza datelor colectate în temeiul Directivei 2008/56/CE sau al Directivei 2008/98/CE. Evaluarea respectivă ar trebui să ofere baza pentru o analiză a posibilelor măsuri suplimentare și, având în vedere monitorizarea deșeurilor marine în Uniune, pentru o evaluare a necesității de a revizui anexa care enumeră produsele din plastic de unică folosință. De asemenea, evaluarea ar trebui să analizeze dacă progresul științific și tehnic care s-a realizat între timp, inclusiv elaborarea de materiale biodegradabile și elaborarea de criterii sau a unui standard pentru biodegradabilitatea materialelor plastice în mediul marin, astfel cum este prevăzut în Strategia europeană pentru materialele plastice, permite stabilirea unui standard pentru biodegradarea anumitor produse din plastic de unică folosință în mediul marin. Standardul respectiv ar include un standard pentru a testa dacă, ca urmare a descompunerii fizice și biologice în mediul marin, materialele plastice s-ar descompune complet în dioxid de carbon (CO2), biomasă și apă într-o perioadă de timp suficient de scurtă pentru ca acestea să nu fie dăunătoare pentru viața marină și să nu conducă la o acumulare de materiale plastice în mediul înconjurător. În acest caz, produsele din plastic de unică folosință care îndeplinesc un astfel de standard ar putea fi exceptate de la interdicția de a fi introduse pe piață. Deși Strategia europeană pentru materialele plastice prevede deja măsuri în acest domeniu, aceasta recunoaște, de asemenea, provocările în ceea ce privește stabilirea unui cadru de reglementare pentru materiale plastice cu proprietăți biodegradabile, din cauza diferitelor condiții marine din mări.

(22)  În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare48, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe datele colectate în cursul punerii în aplicare a directivei și pe baza datelor colectate în temeiul Directivei 2008/56/CE sau al Directivei 2008/98/CE. Evaluarea respectivă ar trebui să ofere baza pentru o analiză a posibilelor măsuri suplimentare și, având în vedere monitorizarea deșeurilor marine în Uniune, pentru o evaluare a necesității de a revizui anexa care enumeră produsele din plastic de unică folosință. De asemenea, evaluarea ar trebui să analizeze dacă progresul științific și tehnic care s-a realizat între timp, inclusiv elaborarea de materiale biodegradabile și elaborarea de criterii sau a unui standard pentru biodegradabilitatea materialelor plastice în mediul marin, astfel cum este prevăzut în Strategia europeană pentru materialele plastice, permite stabilirea unui standard pentru biodegradarea anumitor produse din plastic de unică folosință în mediul marin. Standardul respectiv ar include un standard pentru a testa dacă, ca urmare a descompunerii fizice și biologice în mediul marin, materialele plastice s-ar descompune complet în dioxid de carbon (CO2), biomasă și apă într-o perioadă de timp suficient de scurtă pentru ca acestea să nu fie dăunătoare pentru viața marină și să nu conducă la o acumulare de materiale plastice în mediul înconjurător. În acest caz, produsele din plastic de unică folosință care îndeplinesc un astfel de standard ar putea fi exceptate de la interdicția de a fi introduse pe piață. Deși Strategia europeană pentru materialele plastice prevede deja măsuri în acest domeniu, aceasta recunoaște, de asemenea, provocările în ceea ce privește stabilirea unui cadru de reglementare pentru materiale plastice cu proprietăți biodegradabile, din cauza diferitelor condiții marine din mări. De asemenea, evaluarea ar trebui să analizeze impactul economic al acestei directive asupra sectoarelor celor mai expuse, inclusiv asupra costurilor de conformitate.

__________________

__________________

48 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

48 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul prezentei directive este de a preveni și a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic, și asupra sănătății umane, precum și de a promova tranziția la o economie circulară cu modele de afaceri, produse și materiale inovatoare, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne.

Obiectivul prezentei directive este de a preveni și a reduce semnificativ impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic, și asupra sănătății umane, precum și de a consolida rolul de lider al UE pentru a promova tranziția la o economie circulară cu modele de afaceri, produse și materiale netoxice inovatoare și sustenabile, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a realiza o reducere semnificativă a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă pe teritoriul lor până la … [șase ani de la data-limită pentru transpunerea prezentei directive].

Statele membre adoptă măsurile necesare, fără a aduce atingere articolului 18 din Directiva 94/62/CE, pentru a realiza o reducere semnificativă a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă pe teritoriul lor până la … [patru ani de la data-limită pentru transpunerea prezentei directive].

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că sunt stabilite scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea E din anexă introduse pe piața Uniunii, în conformitate cu dispozițiile privind răspunderea extinsă a producătorilor din Directiva 2008/98/CE.

1.  Statele membre stabilesc scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea E din anexă introduse pe piața Uniunii, cu condiția ca acest lucru să nu determine denaturarea concurenței și ca produsele importate și produsele fabricate pe piața internă să fie tratate în mod egal în ceea ce privește efectul lor asupra prețurilor pieței. Se asigură conformitatea cu dispozițiile privind răspunderea extinsă a producătorilor din Directiva 2008/98/CE.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește schemele instituite în conformitate cu alineatul (1), statele membre se asigură că producătorii de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea E din anexă acoperă costurile de colectare a deșeurilor constând din respectivele produse din plastic de unică folosință și costurile de transport și de tratare subsecvente, inclusiv costurile de curățare a deșeurilor și costurile legate de măsurile de sensibilizare menționate la articolul 10 cu privire la aceste produse.

În ceea ce privește schemele instituite în conformitate cu alineatul (1), statele membre se asigură că producătorii de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea E din anexă acoperă costurile necesare de colectare a deșeurilor constând din respectivele produse din plastic de unică folosință și costurile de transport și de tratare subsecvente, astfel cum sunt definite la articolul 8 și articolul 8a din Directiva 2008/98/CE, inclusiv costurile de curățare a deșeurilor și costurile legate de măsurile de sensibilizare menționate la articolul 10 cu privire la aceste produse.

Justificare

Lupta împotriva deșeurilor ar trebui să fie un efort de colaborare al autorităților competente, al producătorilor și al consumatorilor. Problema deșeurilor nu este soluționată prin plățile producătorilor pentru costurile de curățare, ci printr-un comportament diferit al consumatorilor care se realizează prin educarea acestora și prin punerea în aplicare a legislației existente. Prevenirea deșeurilor este mult mai eficace.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia publică orientări privind punerea în aplicare a oricăror măsuri, inclusiv repartizarea costurilor, în ceea ce privește răspunderea extinsă a producătorilor, în conformitate cu prezentul articol.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Autoritatea competentă se asigură că costurile suportate de producători și legate de răspunderea extinsă a producătorilor sunt proporționale și comunicate entităților afectate în mod regulat și într-un mod accesibil și transparent.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să stabilească obiective de colectare separată pentru schemele relevante de răspundere extinsă a producătorilor.

(b)  să stabilească obiective de colectare separată pentru schemele relevante de răspundere extinsă a producătorilor sau

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) să instituie sisteme de colectare a deșeurilor care s-au dovedit eficiente și pe care le consideră adecvate pentru atingerea obiectivelor.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 – paragraf nou

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre pot, printre altele, să introducă măsuri de sensibilizare, dacă este cazul. Aceste măsuri de sensibilizare ar putea, de exemplu, să se aplice în școli sau în întreprinderi.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Coordonarea măsurilor

Coordonarea măsurilor între statele membre

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Coordonarea măsurilor la nivel internațional

 

Comisia, în cooperare cu statele membre, depune eforturi pentru a coordona măsurile de reducere a impactului anumitor produse din plastic asupra mediului și de sprijinire a tranziției către modele economice sustenabile la nivel internațional.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia realizează o evaluare a prezentei directive până la … [șase ani după data limită pentru transpunerea prezentei directive]. Evaluarea se bazează pe informațiile disponibile în conformitate cu articolul 13. Statele membre furnizează Comisiei orice informații suplimentare necesare pentru evaluare și pentru pregătirea raportului menționat la alineatul (2).

1.  Comisia realizează o evaluare a prezentei directive până la … [cinci ani după data limită pentru transpunerea prezentei directive]. Evaluarea se bazează pe informațiile disponibile în conformitate cu articolul 13. Statele membre furnizează Comisiei orice informații suplimentare necesare pentru evaluare și pentru pregătirea raportului menționat la alineatul (2).

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  impactul economic asupra sectoarelor cele mai afectate de prezenta directivă și dacă impactul economic și costurile de asigurare a conformității corespund proiecțiilor din evaluarea impactului realizată de Comisie.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  punerea în aplicare a prezentei directive a avut un impact negativ asupra competitivității sectoarelor celor mai afectate de prezenta propunere în raport cu concurenții lor din afara UE.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Anexa I – partea D – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  Șervețele umede, și anume șervețele preumezite de îngrijire personală, de uz casnic și industrial

-  Șervețele umede, și anume șervețele preumezite de îngrijire personală, de uz casnic și industrial și deșeuri de hârtie igienică preumezită.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Anexa I – partea D – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Produse din tutun cu filtre și filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun.

Justificare

Mucurile de țigară reprezintă al doilea cel mai frecvent întâlnit articol pe plaje și un singur muc de țigară poluează cel puțin 500 de litri de apă. Prin urmare, este foarte important ca consumatorii să fie conștienți de consecințe atunci când aruncă țigări pe stradă.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Referințe

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ECON

5.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Barbara Kappel

20.6.2018

Examinare în comisie

3.9.2018

24.9.2018

 

 

Data adoptării

24.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

19

1

Membri titulari prezenți la votul final

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Membri supleanți prezenți la votul final

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

25

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marcus Pretzell, Marco Zanni

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen

19

-

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

0

VERTS/ALE

Ernest Urtasun

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (27.9.2018)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Raportoare pentru aviz: Barbara Kappel

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prevenirea și reducerea deșeurilor marine de plastic provenite din articole din plastic de unică folosință (APUF) și din echipamente de pescuit care conțin plastic completează măsurile specifice privind microplasticele prevăzute în cadrul Strategiei UE privind materialele plastice. După ce a fost tratată problema pungilor de plastic în 2015, au fost identificate 10 articole APUF și echipamente de pescuit (așa-numitele microplastice) care generează 70% din deșeurile marine din Europa. Este important ca UE să adopte măsuri adecvate pentru tratarea aspectelor de mediu ale deșeurilor marine, reducând cantitatea de materiale plastice din oceane și de pe țărm și acordând totodată o atenție mai mare rolului materialelor plastice în contextul mai larg al tranziție către o economie circulară.

Deșeurile marine reprezintă o problemă mondială cu efecte ce depășesc cu mult frontierele UE, iar această provocare planetară va putea fi tratată integral numai prin intermediul unui acord mondial. După cum arată studiile, 80% din deșeurile marine provin din numai 20 de țări, în condițiile în care niciuna dintre acestea nu este stat membru al UE. Raportoarea solicită așadar o abordare la nivel mondial a combaterii poluării cu materiale plastice și solicită să se adopte de urgență măsuri la nivelul grupurilor G7 și G20, precum și să se pună în practică obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. De asemenea, băncile internaționale și investitorii internaționali ar trebui să-și axeze contribuțiile pe măsuri ce vizează reducerea deșeurilor marine, axându-se pe programe de gestionare a deșeurilor în cadrul economiei circulare.

În plus, sensibilizarea consumatorilor constituie un element esențial pentru reducerea cu succes a articolelor APUF. Raportoarea este convinsă de faptul că măsurile educative și campaniile de sensibilizare a opiniei publice sunt esențiale pentru obținerea unor rezultate de durată în ceea ce privește măsurile impuse statelor membre și sectorului industrial.

Potrivit analizelor efectuate de Comisie, se estimează că măsurile propuse de aceasta, care conțin interzicerea anumitor articole APUF și obiective de reducere a APUF, răspunderea extinsă a producătorilor, măsuri legate de faza de concepere a produselor și măsuri de stimulare a pescarilor să returneze echipamentele, ar avea ca rezultat o reducere a emisiilor de CO2 cu un echivalent de 2,6 milioane de tone și evitarea unor daune ecologice echivalente cu 11 miliarde EUR. Costurile de asigurare a conformității suportate de întreprinderi se ridică la 2 miliarde EUR, iar costurile de gestionare a deșeurilor la 510 milioane EUR. Consumatorii ar economisi aproximativ 6,5 miliarde EUR, iar un sistem de returnare a garanției sau un sistem echivalent i-ar costa pe consumatori 1,4 miliarde EUR suplimentare. Potrivit estimărilor Comisiei, costurile suplimentare suportate de sectorul pescuitului se vor ridica, în cel mai bun caz, la 0,16% din venituri. Totuși, Comisia nu prezintă date privind costurile legate de punerea în aplicare a răspunderii extinse a producătorilor, care vor fi transferate integral consumatorului final.

Raportoarea dorește să sublinieze că, drept principiu general, opțiunea politică de interzicere a anumitor tipuri de produse ar trebui avută în vedere numai în ultimă instanță. Într-adevăr, ar fi de preferat o abordare bazată pe ridicarea nivelului standardelor, ceea ce ar trebui să ducă la eliminarea treptată de pe piață a anumitor produse poluante și, totodată, ar promova cercetarea, dezvoltarea și inovarea în sensul unor produse reciclabile cu cheltuieli mai puține, biodegradabile sau inofensive. Aceste noi standarde ar trebui puse în practică într-o perioadă de timp rezonabilă, pentru a le permite IMM-urilor să-și adapteze modelul de afaceri, deoarece marea majoritate dintre cele 50 000 de întreprinderi din sectorul transformării materialelor plastice din UE sunt IMM-uri.

Combaterea deșeurilor marine poate să creeze oportunități economice. Întreprinderile pot să-și îmbunătățească competitivitatea prin măsuri de inovare și de cercetare și dezvoltare, contribuind la crearea unei economii fără emisii de dioxid de carbon și eficiente în ceea ce privește utilizarea resurselor. Investițiile în prevenirea deșeurilor marine, în materiale, produse și modele de afaceri alternative și durabile pot contribui la crearea de locuri de muncă și la îmbunătățirea competențelor tehnice și științifice. Inițiativa de reducere a articolelor APUF este binevenită, însă se impune totodată o abordare echilibrată, care să asigure proporționalitatea acestei inițiative.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1), precum și articolul 114, în ceea ce privește ambalajele astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE,

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Funcționalitatea ridicată și costurile relativ reduse ale plasticului îi conferă acestui material o dimensiune din ce în ce mai ubicuă în viața de zi cu zi. Utilizarea sa crescândă în aplicații cu durată scurtă de viață, care nu sunt proiectate pentru reutilizare sau reciclare eficientă din punct de vedere al costurilor, înseamnă că modelele de producție și de consum aferente au devenit din ce în ce mai ineficiente și liniare. Prin urmare, în contextul planului de acțiune pentru economia circulară32, Comisia a concluzionat în Strategia europeană pentru materialele plastice33 că această creștere constantă a generării de deșeuri de plastic și dispersia acestora în mediu, în special în mediul marin, trebuie să fie abordate pentru a obține un ciclu de viață cu adevărat circular pentru materialele plastice.

(1)  Funcționalitatea ridicată și costurile relativ reduse ale plasticului îi conferă acestui material o dimensiune din ce în ce mai ubicuă în viața de zi cu zi. Utilizarea sa crescândă în aplicații cu durată scurtă de viață, care nu sunt proiectate pentru reutilizare sau reciclare eficientă din punct de vedere al costurilor, înseamnă că modelele de producție și de consum aferente au devenit din ce în ce mai ineficiente și liniare. Prin urmare, în contextul planului de acțiune pentru economia circulară32, Comisia a concluzionat în Strategia europeană pentru materialele plastice33 că această creștere constantă a generării de deșeuri de plastic și dispersia acestora în mediu, în special în mediul marin, trebuie să fie abordate pentru a obține un ciclu de viață cu adevărat circular pentru materialele plastice. Orice efort suplimentar în segmentul materialelor plastice trebuie să fie în conformitate și pe deplin compatibil cu legislația europeană privind economia circulară recent adoptată și să se încadreze în sistemul instituit prin legislația menționată.

__________________

__________________

32 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” [COM(2015)0614 final].

32 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” [COM(2015)0614 final].

33 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” [COM(2018)28 final].

33 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” [COM(2018)28 final].

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Legislația UE privind deșeurile, recent adoptată, în special Directiva 2008/98/UE, Directiva 94/62/UE și Directiva 1999/31/UE, a instituit un sistem complex de statistici privind colectarea și reciclarea deșeurilor, obiective clare privind reciclarea anumitor fluxuri de deșeuri, inclusiv a plasticului, și o ierarhie a deșeurilor. De asemenea, a stabilit stimulente pentru tranziția către o economie mai circulară, o utilizare la scară mai largă a materialelor reciclate, obligații pentru producători în conformitate cu cerințele minime privind răspunderea extinsă a producătorilor. Scopul prezentei directive nu este să înlocuiască acest sistem, ci să îl completeze prin măsuri menite să soluționeze problema specifică a deșeurilor marine.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Prosperitatea economică a Uniunii este indisolubil legată de sustenabilitatea mediului pe termen lung. Sporirea sustenabilității modelelor economice ale statelor membre poate aduce noi oportunități pentru inovare, competitivitate și crearea de locuri de muncă.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  Provocările legate de tratarea deșeurilor de plastic pot fi transformate într-o ocazie ca industria europeană să devină un lider mondial în ceea ce privește furnizarea de soluții pentru tranziția către o economie circulară.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Abordările circulare care acordă prioritate produselor reutilizabile și sistemelor de reutilizare vor conduce la o reducere a cantității de deșeuri generate, iar o astfel de prevenire este în vârful ierarhiei deșeurilor astfel cum este consacrată la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului34. Astfel de abordări sunt, de asemenea, în conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 12 al ONU35 de asigurare a unor modele de consum și de producție durabile.

(2)  Abordările circulare care acordă prioritate produselor reutilizabile și sistemelor de reutilizare, precum măsurii în care pot fi reciclate produsele, vor conduce la o reducere a cantității de deșeuri generate, iar o astfel de prevenire este în vârful ierarhiei deșeurilor astfel cum este consacrată la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului34. Astfel de abordări sunt, de asemenea, în conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 12 al ONU35 de asigurare a unor modele de consum și de producție durabile.

_________________

_________________

34 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

34 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

35 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.

35 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Deșeurile marine prezintă un caracter transfrontalier și sunt recunoscute ca o problemă globală. Reducerea deșeurilor marine este un factor esențial pentru realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 al ONU care solicită conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă36. Uniunea trebuie să își asume rolul în combaterea deșeurilor marine și să aibă ca scop să devină cea care stabilește standardele la nivel mondial în acest domeniu. În acest context, Uniunea colaborează cu parteneri în numeroase foruri internaționale, cum ar fi G20, G7 și Organizația Națiunilor Unite, pentru a promova acțiuni coordonate. Această inițiativă face parte din eforturile Uniunii în această privință.

(3)  În mările și oceanele planetei s-au acumulat 150 de milioane de tone de materiale plastice și de microplastice, provocând daune grave faunei și florei marine, climei și biodiversității mondiale. Deșeurile marine prezintă un caracter transfrontalier și sunt recunoscute ca o problemă globală. Reducerea deșeurilor marine este un factor esențial pentru realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 al ONU care solicită conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă36. Uniunea trebuie să își asume rolul în combaterea deșeurilor marine și să aibă ca scop să devină cea care stabilește standardele la nivel mondial în acest domeniu, asigurând totodată pentru industria sa un mediu concurențial echitabil. În acest context, Uniunea ar trebui să le solicite partenerilor din cadrul forurilor internaționale, cum ar fi G20, G7 și Organizația Națiunilor Unite, să se angajeze să promoveze acțiuni coordonate. Această inițiativă face parte din eforturile Uniunii de reducere a deșeurilor pentru o economie sustenabilă.

__________________

__________________

36 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.

36 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  În ciuda eforturilor depuse de UE pentru diplomația din domeniul climei și cooperarea internațională, situația din anumite țări terțe rămâne alarmantă. UE trebuie să-și intensifice eforturile în ceea ce privește cooperarea internațională în domeniul protecției mediului. UE trebuie să-și îndeplinească rolul de mediator și de pionier în domeniul politicii de mediu și de gestionare a deșeurilor. UE ar trebui să depună eforturi pentru a transfera experiențe, pentru a difuza cunoștințele și tehnologiile de combatere a poluării cu materiale plastice și pentru a face schimb de cele mai bune practici în ceea ce privește protecția mediului acvatic, curățirea acestuia și prevenirea poluării cu materiale plastice.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În Uniune, 80-85 % din deșeurile marine, măsurate ca număr de deșeuri de pe plajă, sunt din plastic, articolele din plastic de unică folosință reprezentând 50 %, iar articolele legate de pescuit reprezentând 27 %. Produsele din plastic de unică folosință includ o gamă diversă de produse de consum cu flux comercial ridicat utilizate în mod curent care sunt aruncate înapoi în mare după ce au fost utilizate o singură dată în scopul pentru care acestea au fost furnizate, sunt rareori reciclate și tind să fie aruncate pe domeniul public. O proporție semnificativă a echipamentelor de pescuit introduse pe piață nu este colectată pentru tratare. Produsele din plastic de unică folosință și echipamentele de pescuit care conțin plastic reprezintă, prin urmare, o problemă deosebit de gravă în contextul deșeurilor marine, prezintă un risc grav pentru ecosistemele marine, pentru biodiversitate și, potențial, pentru sănătatea umană și afectează turismul, pescuitul și transportul maritim.

(5)  În Uniune, 80-85 % din deșeurile marine, măsurate ca număr de deșeuri de pe plajă, sunt din plastic, articolele din plastic de unică folosință reprezentând 50 %, iar articolele legate de pescuit reprezentând 27 %. Produsele din plastic de unică folosință includ o gamă diversă de produse de consum cu flux comercial ridicat utilizate în mod curent care sunt aruncate înapoi în mare după ce au fost utilizate o singură dată în scopul pentru care acestea au fost furnizate, sunt rareori reciclate și tind să fie aruncate pe domeniul public. O proporție semnificativă a echipamentelor de pescuit introduse pe piață nu este colectată pentru tratare. Produsele din plastic de unică folosință și echipamentele de pescuit care conțin plastic reprezintă, prin urmare, o problemă deosebit de gravă în contextul deșeurilor marine și prezintă un risc grav pentru ecosistemele marine, pentru biodiversitate și, potențial, pentru sănătatea umană și animală. De asemenea, aceste produse afectează turismul, pescuitul și transportul maritim, mai ales către regiunile de coastă și insule.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Legislația40 și instrumentele de politică existente ale Uniunii oferă o serie de măsuri de reglementare pentru a aborda problema deșeurilor marine. În special, deșeurile de plastic constituie obiectul măsurilor și al obiectivelor generale ale Uniunii de gestionare a deșeurilor, cum ar fi obiectivul de reciclare pentru deșeurile de ambalaje din plastic41 și obiectivul recent adoptat în Strategia privind materialele plastice42 de a se asigura că toate ambalajele din plastic sunt reciclabile până în 2030. Cu toate acestea, impactul acestei legislații privind deșeurile marine nu este suficient și există diferențe în ceea ce privește domeniul de aplicare și nivelul de ambiție între măsurile luate la nivel național pentru a preveni și a reduce deșeurile marine. În plus, unele dintre respectivele măsuri, în special restricții de comercializare pentru produsele din plastic de unică folosință, pot crea bariere în calea comerțului și pot denatura concurența în cadrul Uniunii.

(6)  Legislația40 și instrumentele de politică existente ale Uniunii oferă o serie de măsuri de reglementare pentru a aborda problema deșeurilor marine. În special, deșeurile de plastic constituie obiectul măsurilor și al obiectivelor generale ale Uniunii de gestionare a deșeurilor, cum ar fi obiectivul de reciclare pentru deșeurile de ambalaje din plastic41 și obiectivul recent adoptat în Strategia privind materialele plastice42 de a se asigura că toate ambalajele din plastic sunt reciclabile până în 2030.

_________________

_________________

40 Directiva 2008/98/CE, Directiva 2000/59/CE, Directiva 2000/60/CE, Directiva 2008/56/CE și Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

40 Directiva 2008/98/CE, Directiva 2000/59/CE, Directiva 2000/60/CE, Directiva 2008/56/CE și Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

41 Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365 31.12.1994, p. 10).

41 Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365 31.12.1994, p. 10).

42 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” [COM(2018)28 final].

42 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” [COM(2018)28 final].

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a-și concentra eforturile acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, prezenta directivă ar trebui să se refere doar la cele mai întâlnite produse din materiale plastice de unică folosință, care se estimează că reprezintă, ca număr, aproximativ 86 % din materialele plastice de unică folosință găsite pe plajele din Uniune.

(7)  Pentru a-și concentra eforturile acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, prezenta directivă ar trebui să se refere la cele mai întâlnite produse din materiale plastice de unică folosință, care se estimează că reprezintă, ca număr, aproximativ 86 % din materialele plastice de unică folosință găsite pe plajele din Uniune, precum și la echipamentele de pescuit care provoacă daune semnificative prin poluarea mediului marin. În plus, în contextul tranziției către o economie circulară, statele membre ar trebui să urmărească o reducere generală a consumului de orice fel de produse și ambalaje de unică folosință, evitând însă orice discriminare.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Produsele din plastic de unică folosință pot fi fabricate dintr-o gamă largă de materiale plastice. Materiale plastice sunt definite de regulă ca materiale polimerice la care este posibil să fi fost adăugați aditivi. Totuși, această definiție ar putea acoperi anumiți polimeri naturali. Polimerii naturali nemodificați nu ar trebui să fie incluși în definiție, întrucât aceștia sunt prezenți în mod natural în mediu. Prin urmare, definiția polimerului de la articolul 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului43 ar trebui adaptată și ar trebui să se introducă o definiție separată în sensul prezentei directive. Materialele plastice fabricate cu polimeri naturali modificați sau materialele plastice fabricate din biomaterii, materii prime fosile sau sintetice nu sunt prezente în mod natural și, prin urmare, ar trebui abordate în prezenta directivă. În consecință, definiția adaptată a materialelor plastice ar trebui să cuprindă articole de cauciuc pe bază de polimer și bioplastice și materiale plastice biodegradabile, indiferent dacă acestea sunt derivate din biomasă și/sau urmează să se biodegradeze în timp. Anumite materiale polimerice nu pot să funcționeze ca o componentă structurală principală a materialelor și produselor finale, cum ar fi materialele de acoperire, vopsele, cerneluri și adezivi polimerici. Aceste materiale nu ar trebui să fie abordate în prezenta directivă și, prin urmare, nu ar trebui incluse în definiție.

(8)  Produsele din plastic de unică folosință pot fi fabricate dintr-o gamă largă de materiale plastice. Materiale plastice sunt definite de regulă ca materiale polimerice la care este posibil să fi fost adăugați aditivi. Totuși, această definiție ar putea acoperi anumiți polimeri naturali. Polimerii naturali nemodificați nu ar trebui să fie incluși în definiție, întrucât aceștia sunt prezenți în mod natural în mediu. Astfel, definiția polimerului de la articolul 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului43 ar trebui adaptată și ar trebui să se introducă o definiție separată în sensul prezentei directive. Materialele plastice fabricate cu polimeri naturali modificați sau materialele plastice fabricate din biomaterii, materii prime fosile sau sintetice nu sunt prezente în mod natural și, prin urmare, ar trebui abordate în prezenta directivă. În consecință, definiția adaptată a materialelor plastice ar trebui să cuprindă articole de cauciuc pe bază de polimer și bioplastice și materiale plastice biodegradabile, indiferent dacă acestea sunt derivate din biomasă și/sau urmează să se biodegradeze în timp. Anumite materiale polimerice nu pot să funcționeze ca o componentă structurală principală a materialelor și produselor finale, cum ar fi materialele de acoperire, vopsele, cerneluri și adezivi polimerici. Aceste materiale nu ar trebui să fie abordate în prezenta directivă și, prin urmare, nu ar trebui incluse în definiție.

__________________

__________________

43 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1)

43 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1)

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Este necesar să se stabilească o definiție comune a materialelor din plastic biodegradabile și compostabile.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Produsele din plastic ar trebui să fie fabricate ținându-se seama de întreaga lor durată de viață. Proiectarea ecologică a produselor din plastic ar trebui să ia întotdeauna în considerare etapa de producție, măsura în care pot fi reciclate și, eventual, posibilitatea de refolosire a acestor produse. Producătorii ar trebui să fie încurajați, după caz, să utilizeze polimeri simpli sau compatibili pentru fabricarea produselor lor, pentru a simplifica sortarea și a crește măsura în care acestea pot fi reciclate, în special în cazul ambalajelor din plastic.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Produsele din plastic de unică folosință ar trebui să fie abordate prin una sau mai multe măsuri, în funcție de diverși factori, cum ar fi disponibilitatea unor alternative adecvate și mai durabile, fezabilitatea schimbării modelelor de consum și măsura în care acestea sunt deja reglementate de legislația existentă a Uniunii.

(10)  Produsele din plastic de unică folosință ar trebui să fie abordate prin una sau mai multe măsuri, în funcție de diverși factori, cum ar fi disponibilitatea unor alternative adecvate și mai durabile, dar și viabile din punct de vedere economic, fezabilitatea schimbării modelelor de consum și măsura în care acestea sunt deja reglementate de legislația existentă a Uniunii. Măsurile propuse ar trebui să țină întotdeauna seama de evaluarea ciclului de viață (ECV), pentru a evita soluțiile incomplete care să genereze un impact negativ și mai puternic asupra diferitelor elemente ale mediului sau ale economiei, cum ar fi, de exemplu, înlocuirea materialelor plastice cu materiale similare fabricate din biomateriale fără ca să existe o evaluare concludentă cu privire la biodegradabilitatea acestor materiale, inclusiv în mediul acvatic. Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor Directivei 94/62/CE privind produsele din plastic de unică folosință care sunt considerate ambalaje conform definiției de la articolul 3 alineatul (1) din aceasta.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Observă că, pentru a trece de la o economie bazată pe materii prime fosile și având în vedere schimbările climatice, produsele plastice bazate pe materii prime biologice sunt o alternativă mai durabilă decât materialele plastice fabricate din materii prime fosile. Prin urmare, ar trebui introduse stimulentele care să încurajeze înlocuirea materialelor fabricate din materii prime fosile cu materiale biologice. Acest lucru este coerent cu obiectivele economiei circulare, ale strategiei în domeniul bioeconomiei și ale strategiei pentru materialele plastice. Comisia ar trebui să ia în considerare într-o viitoare propunere politică includerea unor stimulente pentru această înlocuire, iar de exemplu în cadrul revizuirii Directivei privind achizițiile publice (Directiva 2014/24/UE), includerea unor criterii pentru materialele plastice în funcție de compoziția lor, de nivelul lor de reciclare și de gradul de pericol pe care îl prezintă.

Justificare

Acest regulament rămâne vag cu privire la situația materialelor plastice din surse biologice. Avantajul utilizării materialelor din surse biologice pentru fabricarea materialelor plastice ar trebui recunoscut și încurajat, în special în ceea ce privește efectele pozitive ale acestor materiale ca o alternativă mai durabilă la materialele plastice pe bază de polimeri și contribuția lor la reducerea dependenței de materiile prime fosile.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru anumite produse din plastic de unică folosință nu există deocamdată alternative adecvate și mai durabile ușor accesibile și se preconizează că va crește consumul de astfel de produse din plastic de unică folosință. Pentru a inversa această tendință și a promova eforturile în direcția unor soluții mai durabile, statele membre ar trebui să fie invitate să ia măsurile necesare pentru a obține o reducere semnificativă a consumului acestor produse, fără a compromite igiena alimentară sau siguranța alimentelor, bunele practici de igienă, bunele practici de fabricație, informarea consumatorilor sau cerințele de trasabilitate stabilite în legislația alimentară a Uniunii44.

(11)  Pentru anumite produse din plastic de unică folosință nu există deocamdată alternative adecvate și mai durabile ușor accesibile și se preconizează că va crește consumul de astfel de produse din plastic de unică folosință. Pentru a inversa această tendință și a se îndrepta în direcția unor soluții mai durabile, statele membre ar trebui să fie invitate să ia măsurile necesare pentru a obține o reducere semnificativă a consumului acestor produse, fără a compromite igiena alimentară sau siguranța alimentelor, bunele practici de igienă, bunele practici de fabricație, informarea consumatorilor sau cerințele de trasabilitate stabilite în legislația alimentară a Uniunii44. Reducerea consumului total de produse de unică folosință este esențială pentru trecerea la o economie circulară.

_________________

_________________

44 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și alte acte legislative relevante în materie de siguranță alimentară, igienă și etichetare (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).

44 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și alte acte legislative relevante în materie de siguranță alimentară, igienă și etichetare (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru alte produse din plastic de unică folosință există alternative adecvate, mai durabile și accesibile ca preț. Pentru a limita impactul negativ al acestor produse asupra mediului, statele membre ar trebui să fie obligate să interzică introducerea lor pe piața Uniunii. Această măsură ar promova utilizarea alternativelor ușor accesibile și mai durabile, precum și soluțiile inovatoare pentru modele de afaceri mai durabile, alternativele de reutilizare și înlocuirea materialelor.

(12)  Pentru alte produse din plastic de unică folosință există alternative adecvate, mai durabile și accesibile ca preț. Pentru a limita impactul negativ al acestor produse asupra mediului, statele membre ar trebui să fie obligate să interzică sau să limiteze introducerea pe piața Uniunii a produselor care conțin substanțe și materiale pentru care există efectiv alternative durabile, cu excepția cazului în care acestea respectă standardul de biodegradabilitate în mediul marin stabilit la nivelul UE în conformitate cu raportul de evaluare al Comisiei menționat la articolul 15 alineatul (3) litera (c) din prezenta directivă. Această măsură ar promova utilizarea alternativelor ușor accesibile și mai durabile, precum și soluțiile inovatoare pentru modele de afaceri mai durabile, alternativele de reutilizare și înlocuirea materialelor. Ar trebui să se stabilească criterii specifice pentru a evalua ciclul de viață al unor astfel de alternative și pentru a stabili dacă acestea îndeplinesc cerințele actuale aplicate produselor din plastic de unică folosință, sunt conforme cu legislația Uniunii privind deșeurile și asigură o un grad mai ridicat de durabilitate.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Directiva 94/62/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2015/720, prevede obligația Comisiei de a efectua, până în mai 2017, o revizuire legislativă a măsurilor de reducere a consumului de pungi de transport din plastic foarte subțire, pe baza efectelor de-a lungul ciclului de viață. Până în prezent, Comisia nu a efectuat această revizuire. Având în vedere că aceste pungi din plastic sunt de cele mai multe ori aruncate pe domeniul public, este oportun să se introducă măsuri de limitare a introducerii lor pe piață, cu excepția cazurilor în care utilizarea lor este strict necesară. Pungile de transport din plastic foarte subțire nu ar trebui introduse pe piață ca ambalaje pentru produsele alimentare în vrac, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare din motive de igienă, caz în care ar trebui utilizate pungi din materiale plastice biodegradabile și compostabile, de exemplu pentru ambalarea alimentelor umede, cum ar fi carnea crudă, peștele sau produsele lactate. Pentru pungile de transport din plastic foarte subțire în cazul cărora nu se aplică restricția menționată, se aplică în continuare dispozițiile în vigoare introduse prin Directiva (UE) 2015/720.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  În conformitate cu ierarhia gestionării deșeurilor, statele membre ar trebui să adopte măsuri pentru promovarea alternativelor reutilizabile la materialele plastice de unică folosință, inclusiv prin stabilirea unor obiective, a unor stimulente economice, prin sensibilizare și prin asigurarea disponibilității la scară largă a alternativelor reutilizabile.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  În ceea ce privește raportul UNEP din 2016, Comisia trebuie să le solicite organizațiilor de standardizare europene să elaboreze un standard privind biodegradabilitatea marină. 

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Anumite produse din plastic de unică folosință ajung în mediul înconjurător ca urmare a eliminării neadecvate prin canale sau prin altă evacuare necorespunzătoare în mediu. Prin urmare, produsele din plastic de unică folosință care sunt frecvent aruncate în canale sau eliminate în mod necorespunzător în alt mod ar trebui să respecte cerințele de marcare. Marcajul ar trebui să informeze consumatorii cu privire la opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie evitate și/sau impactul negativ asupra mediului al deșeurilor ca urmare a eliminării neadecvate. Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească un format armonizat pentru marcare și în acest scop ar trebui, după caz, să testeze percepția marcării propuse utilizând grupuri reprezentative de consumatori pentru a garanta faptul că aceasta este eficace și ușor de înțeles.

(14)  Anumite produse din plastic de unică folosință ajung în mediul înconjurător ca urmare a eliminării neadecvate prin canale sau prin altă evacuare necorespunzătoare în mediu. Prin urmare, produsele din plastic de unică folosință care sunt frecvent aruncate în canale sau eliminate în mod necorespunzător în alt mod ar trebui să respecte cerințele de marcare. Marcajul ar trebui să informeze consumatorii cu privire la opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie evitate și/sau impactul negativ asupra mediului al deșeurilor ca urmare a eliminării neadecvate. Comisia, în cooperare cu statele membre, ar trebui să țină seama de acordurile voluntare sectoriale privind norme clare de etichetare cu scopul de a-i informa pe consumatori dacă produsul respectiv este sau nu reciclabil, de exemplu prin intermediul unei embleme. Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească un format armonizat pentru acest marcaj și ar trebui să testeze în acest scop, dacă este cazul și ținând seama de împrejurările specifice din statele membre, modul în care este perceput marcajul propus, utilizând grupuri reprezentative de consumatori, pentru a garanta faptul că acesta este eficace și ușor de înțeles. Marcajul trebuie să fie aplicat într-un loc vizibil de pe ambalajul produselor vândute utilizatorului final.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În ceea ce privește produsele din plastic de unică folosință pentru care nu sunt disponibile alternative adecvate și mai sustenabile, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă, de asemenea, scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor care să acopere cheltuielile de gestionare a deșeurilor și de curățare a deșeurilor, precum și costurile măsurilor de sensibilizare menite să prevină și să reducă astfel de deșeuri.

(15)  În ceea ce privește produsele din plastic de unică folosință pentru care nu sunt disponibile alternative adecvate și mai sustenabile, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă, de asemenea, scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor care să acopere cheltuielile de gestionare a deșeurilor și de curățare a deșeurilor, precum și costurile măsurilor de sensibilizare menite să prevină și să reducă astfel de deșeuri. În ceea ce privește produsele din plastic de unică folosință pentru care nu sunt disponibile alternative adecvate și mai sustenabile, statele membre ar trebui să introducă, de asemenea, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, sisteme de responsabilitate extinsă a producătorilor care să acopere cheltuielile necesare pentru gestionarea deșeurilor în conformitate cu articolul 8 și articolul 8a din Directiva 2008/98/CE și cu articolul 7 din Directiva 94/62/CE, precum și cheltuielile pentru colectarea deșeurilor de pe domeniul public și costurile aferente măsurilor de sensibilizare menite să prevină și să reducă aruncarea aceste deșeuri. În acest scop, trebuie luat totodată în considerare întregul lanț al consumului, iar producătorii nu pot fi trași la răspundere pentru comportamentul necorespunzător al consumatorilor. Ar trebui să se aplice principiul responsabilității comune.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  În prezent, la nivelul Uniunii nu există un standard științific acceptat privind biodegradabilitatea marină, ceea ce scoate în evidență necesitatea ca serviciile Comisiei să-i solicite de urgență Comitetului European de Standardizare să elaboreze un standard separat pentru biodegradabilitatea marină.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  În conformitate cu ierarhia gestionării deșeurilor, statele membre ar trebui să acorde o importanță deosebită informării cu privire la materialele reutilizabile ca alternativă la materialele plastice de unică folosință.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Directiva 2008/98/CE stabilește cerințe minime generale privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor. Aceste cerințe ar trebui să se aplice schemelor de răspundere extinsă a producătorilor instituite prin prezenta directivă. Cu toate acestea, prezenta directivă stabilește cerințe suplimentare privind răspunderea extinsă a producătorilor, de exemplu cerința ca producătorii de anumite produse din plastic de unică folosință să acopere costurile de curățare a deșeurilor.

(19)  Directiva 2008/98/CE stabilește cerințe minime generale privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor. Aceste cerințe ar trebui să se aplice schemelor de răspundere extinsă a producătorilor instituite prin prezenta directivă. Cu toate acestea, prezenta directivă stabilește cerințe suplimentare privind răspunderea extinsă a producătorilor, de exemplu cerința ca producătorii de anumite produse din plastic de unică folosință să acopere costurile măsurilor de sensibilizare și de informare a consumatorilor cu privire la modul corect de eliminare și la impactul deșeurilor aruncate pe domeniul public asupra mediului. Ar trebui să se aplice principiul responsabilității comune și să existe o cooperare mai strânsă între toate sectoarele vizate, inclusiv între producători, consumatori și sfera publică.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință reprezintă unele dintre cele mai întâlnite articole de deșeuri marine găsite pe plajele din Uniune. Acest lucru este cauzat de ineficiența sistemelor de colectare separată și de un nivel scăzut de participare la aceste sisteme din partea consumatorilor. Este necesar să se promoveze sisteme de colectare separată mai eficiente și, prin urmare, ar trebui să fie stabilit un obiectiv minim de colectare separată pentru sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință. Statele membre ar trebui să poată atinge acest obiectiv minim prin stabilirea unor obiective de colectare separată pentru sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință în cadrul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor sau prin instituirea unor sisteme de returnare a garanției sau prin orice alte măsuri pe care le consideră adecvate. Aceasta va avea un impact direct și pozitiv asupra ratei de colectare, asupra calității materialelor colectate și asupra calității materialelor reciclate, creând oportunități pentru întreprinderi de reciclare și o piață a produselor reciclate.

(20)  Sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință reprezintă unele dintre cele mai întâlnite articole de deșeuri marine găsite pe plajele din Uniune. Acest lucru este cauzat de ineficiența sistemelor de colectare separată și de un nivel scăzut de participare la aceste sisteme din partea consumatorilor. Este necesar să se promoveze sisteme de colectare separată mai eficiente și ține de responsabilitatea statelor membre să stabilească un sistem de colectare cât mai eficient și mai adecvat pentru a realiza obiectivele prevăzute în Directiva 2008/98/CE și în Directiva 94/62/UE. Îmbunătățirea nivelului de colectare și a proporției de reciclare ar putea fi sprijinite prin măsuri de proiectare ecologică, de exemplu prin încurajarea producătorilor să utilizeze polimeri simpli sau compatibili sau prin introducerea altor măsuri care să încurajeze producătorii să utilizeze materiale durabile. Aceasta va avea un impact pozitiv asupra ratei de colectare, asupra calității materialelor colectate și asupra calității materialelor reciclate, creând oportunități pentru întreprinderi de reciclare și pentru piața produselor reciclate.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Statele membre ar trebui să aibă în vedere introducerea unui conținut obligatoriu de materiale reciclate în anumite produse din plastic pentru a sprijini proporția de reciclare și piața materialelor reciclate. Ar trebui sprijinite în acest sens sinergiile dintre sectoare, astfel încât deșeurile provenite dintr-un sector să poată constitui o resursă valoroasă pentru un alt sector. Statele membre ar trebui să își îndeplinească responsabilitățile care le revin în susținerea acestor sinergii și să stimuleze activitățile voluntare ale producătorilor în domeniul prevenirii deșeurilor, al gestionării mai eficiente a deșeurilor și al reducerii poluării.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare48, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe datele colectate în cursul punerii în aplicare a directivei și pe baza datelor colectate în temeiul Directivei 2008/56/CE sau al Directivei 2008/98/CE. Evaluarea respectivă ar trebui să ofere baza pentru o analiză a posibilelor măsuri suplimentare și, având în vedere monitorizarea deșeurilor marine în Uniune, pentru o evaluare a necesității de a revizui anexa care enumeră produsele din plastic de unică folosință. De asemenea, evaluarea ar trebui să analizeze dacă progresul științific și tehnic care s-a realizat între timp, inclusiv elaborarea de materiale biodegradabile și elaborarea de criterii sau a unui standard pentru biodegradabilitatea materialelor plastice în mediul marin, astfel cum este prevăzut în Strategia europeană pentru materialele plastice, permite stabilirea unui standard pentru biodegradarea anumitor produse din plastic de unică folosință în mediul marin. Standardul respectiv ar include un standard pentru a testa dacă, ca urmare a descompunerii fizice și biologice în mediul marin, materialele plastice s-ar descompune complet în dioxid de carbon (CO2), biomasă și apă într-o perioadă de timp suficient de scurtă pentru ca acestea să nu fie dăunătoare pentru viața marină și să nu conducă la o acumulare de materiale plastice în mediul înconjurător. În acest caz, produsele din plastic de unică folosință care îndeplinesc un astfel de standard ar putea fi exceptate de la interdicția de a fi introduse pe piață. Deși Strategia europeană pentru materialele plastice prevede deja măsuri în acest domeniu, aceasta recunoaște, de asemenea, provocările în ceea ce privește stabilirea unui cadru de reglementare pentru materiale plastice cu proprietăți biodegradabile, din cauza diferitelor condiții marine din mări.

(22)  În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare48, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe datele colectate în cursul punerii în aplicare a directivei și pe baza datelor colectate în temeiul Directivei 2008/56/CE sau al Directivei 2008/98/CE. Evaluarea respectivă ar trebui să ofere baza pentru o analiză a posibilelor măsuri suplimentare și, având în vedere monitorizarea deșeurilor marine în Uniune, pentru o evaluare a necesității de a revizui anexa care enumeră produsele din plastic de unică folosință. De asemenea, evaluarea ar trebui să analizeze dacă progresul științific și tehnic care s-a realizat între timp, inclusiv elaborarea de materiale biodegradabile și elaborarea de criterii sau a unui standard pentru biodegradabilitatea materialelor plastice în mediul marin, astfel cum este prevăzut în Strategia europeană pentru materialele plastice, permite stabilirea unui standard pentru biodegradarea anumitor produse din plastic de unică folosință și a echipamentelor de pescuit în mediul marin. Standardul respectiv ar include un standard pentru a testa dacă, ca urmare a descompunerii fizice și biologice în mediul marin, materialele plastice s-ar descompune complet în dioxid de carbon (CO2), biomasă și apă într-o perioadă de timp suficient de scurtă pentru ca acestea să nu fie dăunătoare pentru viața marină și să nu conducă la o acumulare de materiale plastice în mediul înconjurător. În acest caz, produsele din plastic de unică folosință și echipamentele de pescuit care îndeplinesc un astfel de standard ar putea fi exceptate de la interdicția de a fi introduse pe piață. Deși Strategia europeană pentru materialele plastice prevede deja măsuri în acest domeniu, aceasta recunoaște, de asemenea, provocările în ceea ce privește stabilirea unui cadru de reglementare pentru materiale plastice cu proprietăți biodegradabile, din cauza diferitelor condiții marine din mări.

_________________

_________________

48 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

48 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Justificare

Pentru a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea formării deșeurilor marine, este nevoie în continuare de o evaluare completă a progresului tehnic și științific în privința tuturor produselor care ar putea ajunge în mediul marin.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentei directive și să garanteze faptul că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(23)  Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentei directive și să garanteze faptul că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Consumatorii ar trebui să fie, în egală măsură, stimulați sau penalizați pentru comportamentul lor.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Este necesar ca, prin sprijinirea cercetării și inovării, inclusiv în cadrul programului Orizont Europa, să fie stimulate investițiile în soluții eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și circulare, cum ar fi opțiunile de prevenire și proiectare, diversificarea materiilor prime și tehnologiile inovatoare de reciclare precum reciclarea moleculară și chimică, dar și îmbunătățirea reciclării mecanice. Trebuie evidențiat în acest sens potențialul inovator al întreprinderilor nou-înființate. Parlamentul European sprijină instituirea unui program strategic de cercetare și inovare privind circularitatea materialelor, acordând o atenție deosebită materialelor plastice și materialelor care conțin materiale plastice, precum și ambalajelor. Va fi nevoie de finanțare adecvată pentru a stimula investițiile private. Parteneriatele de tip public-privat pot contribui la accelerarea tranziției către o economie circulară.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 25 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25b)  Promovarea cercetării și a inovării este un instrument și o condiție necesară pentru realizarea unui lanț valoric mai sustenabil în sectorul ambalajelor. În acest scop, se recomandă consolidarea mecanismelor de finanțare în contextul instrumentelor europene de programare în domeniul cercetării și dezvoltării, cum ar fi programele-cadru ale UE pentru cercetare și inovare (și anume Orizont 2020), în perspectiva viitoarei Agende privind inovarea și cercetarea strategică în domeniul materialelor plastice.

 

(Prezentul amendament ar trebui inclus ca un nou considerent; nu este neapărat important locul în care va fi introdus.)

Justificare

Cercetarea și inovarea reprezintă pilonul central al sustenabilității. Având în vedere acest lucru, este necesar să se prevadă un sprijin și resurse adecvate pentru cercetare și inovare în sectorul ambalajelor pentru a sprijini industriile în cauză să atingă obiectivele stabilite în Strategia privind materialele plastice.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul prezentei directive este de a preveni și a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic, și asupra sănătății umane, precum și de a promova tranziția la o economie circulară cu modele de afaceri, produse și materiale inovatoare, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne.

Obiectivul prezentei directive este de a consolida rolul de lider al Uniunii în prevenirea și reducerea considerabilă a impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic, și asupra sănătății umane, precum și de a promova tranziția la o economie circulară prin reducerea consumului de produse de unică folosință și prin promovarea unor modele de afaceri, produse și materiale sustenabile și inovatoare, contribuind astfel și la funcționarea eficientă a pieței interne.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „plastic” înseamnă un material constând dintr-un polimer, în sensul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care poate funcționa ca o componentă structurală principală a produselor finale, cu excepția polimerilor naturali care nu au fost modificați chimic;

(1)  „plastic”; un material compus dintr-un polimer, în sensul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care funcționează ca principala componentă structurală a produselor finale, cu excepția polimerilor naturali care nu au fost modificați chimic și a materialelor pentru învelișuri, a vopselelor, cernelurilor și a adezivilor pe bază de polimeri care nu pot funcționa ca principală componentă structurală a articolelor și produselor finite;

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  „materiale plastice biodegradabile și compostabile și materiale plastice cu un conținutul ridicat de materii prime regenerabile”, în conformitate cu standardul european UNI EN 13432 și cu Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, care permit optimizarea gestionării deșeurilor biologice, reducerea impactului asupra mediului și stimularea dezvoltării de sisteme performante cu avantaje semnificative pe termen lung pe tot parcursul ciclului producție-consum-eliminare.

Justificare

Aceste materiale obținute printr-o varietate de tehnologii din amidon, celuloză, uleiuri vegetale și din combinații ale acestora se realizează printr-un lanț integrat care respectă un model bioeconomic de regenerare și inovare teritorială în ceea ce privește instalațiile industriale.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  „materiale pentru învelișuri” înseamnă un strat sau mai multe straturi care nu pot constitui un suport, fabricate din plastic, conform definiției de la articolul 3 punctul 1 din prezenta directivă, aplicate pe un material sau pe un obiect pentru a-i conferi proprietăți speciale sau pentru a-i îmbunătăți calitățile tehnice;

Justificare

În sensul prezentei directive și pentru a asigura o interpretare comună de către statele membre și buna funcționare a pieței unice a UE, definiția materialelor pentru învelișuri din prezenta directivă ar trebui să fie clar formulată, pe baza definiției deja existente în Regulamentul (UE) 2018/213 al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  „pungi de transport din plastic foarte subțire” înseamnă pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni.

Justificare

Pungile de transport din plastic foarte subțire ar trebui să fie definite doar pe baza grosimii peretelui acestora. Există deja alternative pentru produsele alimentare în vrac; nu este corect, așadar, că pungile de transport din plastic foarte subțire sunt necesare din motive de igienă sau pentru ambalarea produselor alimentare în vrac. Prin urmare, trimiterea la definiția de la articolul 3 din Directiva 94/62/CE nu este oportună.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a realiza o reducere semnificativă a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă pe teritoriul lor până la … [șase ani de la data-limită pentru transpunerea prezentei directive].

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a realiza o reducere semnificativă a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă pe teritoriul lor până la … [șase ani de la data-limită pentru transpunerea prezentei directive]. Statele membre evaluează impactul social, economic și cel asupra mediului în vederea adoptării unor planuri naționale pentru realizarea acestei reduceri, inclusiv obiective cantitative specifice de reducere, stimulente specifice pentru sectoarele vizate și măsurile adoptate. Planurile naționale se transmit Comisiei și se actualizează dacă este necesar. Comisia poate formula recomandări cu privire la planurile adoptate.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Astfel de măsuri pot include obiective naționale de reducere a consumului, măsuri care să asigure că la punctul de vânzare către consumatorul final sunt puse la dispoziție alternative reutilizabile la produsele respective, instrumente economice precum asigurarea faptului că produsele din plastic de unică folosință nu sunt furnizate gratuit la punctul de vânzare către consumatorul final. Măsurile respective pot varia în funcție de impactul asupra mediului al produselor menționate în primul paragraf.

Astfel de măsuri pot include obiective naționale de reducere a consumului, măsuri care să asigure că la punctul de vânzare către consumatorul final sunt puse la dispoziție alternative reutilizabile la produsele respective, inclusiv prin finanțarea cercetării pentru găsirea unor soluții circulare și crearea unor sinergii cu fondurile UE pentru cercetare și investiții, instrumente economice precum asigurarea faptului că produsele din plastic de unică folosință nu sunt puse la dispoziție gratuit la punctul de vânzare către consumatorul final. Măsurile respective pot varia în funcție de specificul național și de impactul asupra mediului al produselor menționate la primul paragraf. Sunt de preferat măsurile luate de întreprinderi în mod voluntar, măsuri care ar trebui să aibă prioritate și să fie promovate.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  prezența materialelor plastice în componența produsului.

eliminat

Justificare

Prezența materialelor plastice ca atare nu oferă nicio informație utilă. Materialele plastice ca atare nu ar trebui nici interzise, nici descurajate.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Recipientele pentru băuturi, care conțin băuturi carbogazoase, sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului articol.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește schemele instituite în conformitate cu alineatul (1), statele membre se asigură că producătorii de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea E din anexă acoperă costurile de colectare a deșeurilor constând din respectivele produse din plastic de unică folosință și costurile de transport și de tratare subsecvente, inclusiv costurile de curățare a deșeurilor și costurile legate de măsurile de sensibilizare menționate la articolul 10 cu privire la aceste produse.

În ceea ce privește schemele instituite în conformitate cu alineatul (1), statele membre se asigură că producătorii de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea E din anexă acoperă costurile de colectare a deșeurilor constând din respectivele produse din plastic de unică folosință și costurile de transport și de tratare subsecvente, astfel cum sunt definite la articolele 8 și 8a din Directiva 2008/98/CE, inclusiv costurile legate de măsurile de sensibilizare menționate la articolul 10 cu privire la aceste produse.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru produsele din plastic de unică folosință care sunt ambalaje, cerințele prevăzute la prezentul alineat completează cerințele privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor prevăzute în Directiva 94/62/CEE și în Directiva 2008/98/CE.

Pentru produsele din plastic de unică folosință care sunt ambalaje, cerințele prevăzute la prezentul alineat nu aduc atingere cerințelor privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor prevăzute în Directiva 94/62/CEE și în Directiva 2008/98/CE.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În termen de 18 luni de la adoptarea prezentei directive, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul [XXX] pentru a stabili elementele esențiale ale schemelor de răspundere extinsă a producătorilor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, pentru fiecare produs în parte. Printre elementele esențiale se numără metodele de repartizare a responsabilității, calcularea costurilor și definirea altor elemente specifice, în conformitate cu cerințele minime prevăzute de Directiva 2008/98/CE. Dacă este cazul, trebuie avute în vedere, de asemenea, cerințele Directivei 94/62/CEE.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Statele membre adoptă schemele de răspundere extinsă a producătorilor, prevăzute la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol, în termen de [18 luni] de la adoptarea actului delegat al Comisiei menționat la alineatul (2a) de la prezentul articol.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește schemele instituite în conformitate cu alineatul (3), statele membre se asigură că producătorii de echipamente de pescuit care conțin plastic acoperă costurile de colectare a deșeurilor provenite de la echipamentele de pescuit care conțin plastic care au fost descărcate în instalațiile portuare de preluare adecvate în conformitate cu dreptul Uniunii privind instalațiile portuare de preluare sau în alte sisteme de colectare care nu intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor, precum și transportul și tratarea ulterioară a acestora. Producătorii acoperă, de asemenea, costurile aferente măsurilor de sensibilizare menționate la articolul 10 în ceea ce privește echipamentele de pescuit care conțin plastic.

În ceea ce privește schemele instituite în conformitate cu alineatul (3), statele membre se asigură că producătorii de echipamente de pescuit care conțin plastic acoperă costurile suplimentare de colectare a deșeurilor provenite de la echipamentele de pescuit care conțin plastic care au fost descărcate în instalațiile portuare de preluare adecvate în conformitate cu dreptul Uniunii privind instalațiile portuare de preluare sau în alte sisteme de colectare care nu intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor, precum și transportul și tratarea ulterioară a acestora. Producătorii acoperă, de asemenea, costurile aferente măsurilor de sensibilizare menționate la articolul 10 în ceea ce privește echipamentele de pescuit care conțin plastic.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul [XXX] se conferă Comisiei pe o perioadă de [cinci] ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit, pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun unei astfel de prelungiri cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3. Delegarea competențelor menționată la articolele [XXX] poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

 

4. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

5. Un act delegat adoptat în temeiul articolului [XXX] intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare pentru a colecta separat, până în 2025, o cantitate de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea F din anexă egală cu 90 %, ca greutate, din produsele de plastic de unică folosință introduse pe piață într-un anumit an. Pentru a realiza acest obiectiv, statele membre pot, printre altele:

Statele membre iau măsurile necesare pentru a atinge țintele de colectare a materialelor plastice și a ambalajelor de plastic, astfel cum se prevede în Directiva 2008/98/UE și în Directiva 94/62/UE. Pentru a realiza acest obiectiv, statele membre pot, printre altele:

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să instituie scheme de returnare a garanției sau

(a)  să instituie scheme de returnare a garanției ori sisteme de colectare automată care să țină seama de condițiile locale și regionale sau

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să stabilească obiective de colectare separată pentru schemele relevante de răspundere extinsă a producătorilor.

(b)  să stabilească obiective de colectare separată pentru schemele relevante de răspundere extinsă a producătorilor sau

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) nou: prin orice altă măsură considerată adecvată de către statele membre, de exemplu măsurile enumerate în anexa la Directiva 2008/98/UE.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Comisia Europeană elaborează orientări care conțin cerințe minime pentru instituirea sistemelor de returnare a garanției.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre adoptă măsuri pentru a informa consumatorii care utilizează produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea B din anexă cu privire la motivele restricționării introducerii lor pe piață, înainte de intrarea în vigoare a acestor măsuri de restricționare.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statelor membre li se recomandă să instituie un sistem de stimulare și de penalizare a consumatorilor pentru comportamentul lor necorespunzător.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Coordonarea măsurilor

Coordonarea măsurilor între statele membre

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Coordonarea măsurilor la nivel internațional

 

Comisia, în cooperare cu statele membre, depune eforturi pentru a coordona măsurile de reducere a impactului anumitor produse din plastic asupra mediului și de sprijinire a tranziției către modele economice sustenabile la nivel internațional.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia realizează o evaluare a prezentei directive până la … [șase ani după datalimită pentru transpunerea prezentei directive]. Evaluarea se bazează pe informațiile disponibile în conformitate cu articolul 13. Statele membre furnizează Comisiei orice informații suplimentare necesare pentru evaluare și pentru pregătirea raportului menționat la alineatul (2).

1.  Comisia realizează o evaluare a prezentei directive până la … [patru ani după data-limită pentru transpunerea prezentei directive]. Evaluarea se bazează pe informațiile disponibile în conformitate cu articolul 13. Statele membre furnizează Comisiei orice informații suplimentare necesare pentru evaluare și pentru pregătirea raportului menționat la alineatul (2).

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  s-au realizat progrese științifice și tehnice suficiente și s-au dezvoltat criterii sau un standard de biodegradabilitate în mediul marin aplicabile produselor din plastic de unică folosință în sfera de aplicare a prezentei directive, precum și înlocuitori de unică folosință ai acestora, pentru a determina care produse nu mai trebuie să facă obiectul restricțiilor privind introducerea pe piață, după caz.

(c)  s-au realizat progrese științifice și tehnice suficiente și s-au dezvoltat criterii sau un standard European de biodegradabilitate în mediul marin aplicabile produselor din plastic de unică folosință în sfera de aplicare a prezentei directive, precum și înlocuitori de unică folosință ai acestora, pentru a determina care produse nu mai trebuie să facă obiectul reducerii consumului.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cu toate acestea, statele membre aplică pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, conform definiției Comisiei pentru IMM-uri valabile la data intrării în vigoare, măsurile necesare pentru a se asigura respectarea articolului 5 și a articolului 7 alineatul (1) începând cu ... [3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și a articolului 6 alineatul (1) începând cu … [4 ani de la data intrării în vigoare a standardelor armonizate menționate la articolul 6 alineatul (3) din prezenta directivă].

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre adoptă schemele de răspundere extinsă a producătorilor necesare pentru respectarea articolului 8 alineatele (1) și (2), în conformitate cu dispozițiile articolului respectiv.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Anexa I – partea A – subtitlul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Șervețele umede, și anume șervețele preumezite de îngrijire personală, de uz casnic și industrial

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Anexa I – partea A – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Sticle pentru băuturi

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Anexa I – partea B

Textul propus de Comisie

Amendamentul

B  Produse din plastic de unică folosință reglementate de articolul 5 privind restricțiile referitoare la introducerea pe piață

eliminat

– Bețișoare pentru urechi, cu excepția tampoanelor destinate și utilizate în scopuri medicale

 

– Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, bețișoare chinezești)

 

– Farfurii

 

– Paie, cu excepția paielor destinate și utilizate în scopuri medicale

 

– Agitatoare pentru băuturi

 

– Bețe care se atașează baloanelor sau care sprijină baloane, cu excepția baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări și aplicații profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilor, inclusiv mecanismele acestor bețe

 

Justificare

În conformitate cu principiul proporționalității, limitările trebuie aplicate numai în ultimă instanță. Comisia trebuie să acorde prioritate colectării deșeurilor și gestionării corespunzătoare a acestora, acestea fiind cele mai adecvate mijloace de prevenire a aruncării de gunoaie pe domeniul public. De asemenea, IIA nu prevede introducerea unor astfel de limitări care nu au fost luate în considerare în etapa de consultare publică.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Anexa I – partea D – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– Baloane, cu excepția baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări și aplicații profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilor

eliminat

Justificare

A se vedea articolul 7.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Anexa I – partea D – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Scutece de unică folosință

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Anexa I – partea F – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Scutece de unică folosință

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Referințe

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ITRE

11.6.2018

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Barbara Kappel

25.6.2018

Examinare în comisie

3.9.2018

 

 

 

Data adoptării

24.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

12

6

Membri titulari prezenţi la votul final

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Tilly Metz, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Membri supleanți prezenți la votul final

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Markus Pieper, Pavel Telička

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Bernd Kölmel

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

27

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Markus Pieper, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

12

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Françoise Grossetête

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

6

0

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Massimiliano Salini

S&D

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri


AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (3.10.2018)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Raportor pentru aviz: Bronis Ropė

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul directivei prevăzut la articolul 1 este de a „reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic și asupra sănătății umane”.

Prin urmare, în opinia comisiei pentru agricultură, este important să se menționeze tipurile de poluare cu materiale plastice din domeniul agricol, chiar dacă problemele sunt mai grave la nivel local sau regional. Propunerea Comisiei de a reduce poluarea cu materiale plastice de unică folosință își are fundamentul în evaluarea impactului principalelor categorii de poluare cu deșeuri plastice mari care, în medie la nivel european, ajung deșeuri marine. Abordarea din cadrul propunerii acordă o atenție sporită acestui fapt.

În primul rând, ar trebui să se menționeze că materialele plastice care ajung pe terenuri sau în ecosistemele agricole pot fi ingerate de animale sau pot trece în ecosistemele marine, ajungând astfel în mare. În mod similar, materialele plastice care ajung în sol se fragmentează în cele din urmă sau, sub acțiunea biocenozei solului, se descompun în fragmente mai mici, inclusiv în microplastice. Acestea ajung în apa reținută de sol, de unde pot intra în ecosistemele acvatice de apă dulce și mai apoi în sistemele marine. Această a doua cale de pătrundere a materialelor plastice în sistemele marine nu este luată în considerare în abordarea bazată pe deșeurile marine din cadrul evaluării impactului, care se concentrează pe materialele plastice mari.

În al doilea rând, există anumite tipuri de poluare cu materiale plastice predominante la nivel regional sau local, care sunt asociate cu utilizări specifice ale terenurilor care presupun folosirea de materiale plastice agricole. Efectul tipurilor de poluare menționate poate fi amplificat de practicile locale sau infrastructură. De exemplu, mulți fermieri și producători întâmpină dificultăți când vor să recicleze mulciul sintetic sau se confruntă cu refuzul reciclării foliilor pentru mulcire din plastic care sunt murdare de pământ.

În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că abordarea din proiectul Comisiei include măsuri de sensibilizare a consumatorilor, în cazul de față, utilizatorii, precum fermierii, care se pot concretiza în informații despre eliminarea și reciclarea materialelor plastice agricole, cerințe de etichetare, responsabilitatea extinsă a producătorilor de materiale plastice etc. Prin urmare, astfel de măsuri nu presupun neapărat impunerea unor sarcini suplimentare nejustificate sau costisitoare pentru fermieri.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Referirea 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având in vedere Comunicarea Comisiei din 16 ianuarie 2018 referitoare la O strategie la nivel european pentru materialele plastice într-o economie circulară (COM (2018)28),

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Funcționalitatea ridicată și costurile relativ reduse ale plasticului îi conferă acestui material o dimensiune din ce în ce mai ubicuă în viața de zi cu zi. Utilizarea sa crescândă în aplicații cu durată scurtă de viață, care nu sunt proiectate pentru reutilizare sau reciclare eficientă din punct de vedere al costurilor, înseamnă că modelele de producție și de consum aferente au devenit din ce în ce mai ineficiente și liniare. Prin urmare, în contextul planului de acțiune pentru economia circulară32, Comisia a concluzionat în Strategia europeană pentru materialele plastice33 că această creștere constantă a generării de deșeuri de plastic și dispersia acestora în mediu, în special în mediul marin, trebuie să fie abordate pentru a obține un ciclu de viață cu adevărat circular pentru materialele plastice.

(1)  Disponibilitatea ridicată consacrată și costurile relativ reduse ale plasticului îi conferă acestui material o dimensiune din ce în ce mai ubicuă în viața de zi cu zi. Utilizarea sa crescândă în aplicații cu durată scurtă de viață, care nu sunt proiectate pentru reutilizare sau reciclare eficientă din punct de vedere al costurilor, înseamnă că modelele de producție și de consum aferente au devenit din ce în ce mai ineficiente și liniare. Prin urmare, în contextul planului de acțiune pentru economia circulară32, Comisia a concluzionat în Strategia europeană pentru materialele plastice33 că această creștere constantă a generării de deșeuri de plastic și dispersia acestora în mediu, în special deșeuri care, deși au originea departe de mare, afectează negativ mediul marin, trebuie să fie abordate pentru a obține un ciclu de viață cu adevărat circular pentru materialele plastice.

__________________

__________________

32 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” [COM(2015)0614 final].

32 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” [COM(2015)0614 final].

33 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” [COM(2018)28 final].

33 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” [COM(2018)28 final].

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Deșeurile marine prezintă un caracter transfrontalier și sunt recunoscute ca o problemă globală. Reducerea deșeurilor marine este un factor esențial pentru realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 al ONU care solicită conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă36.Uniunea trebuie să își asume rolul în combaterea deșeurilor marine și să aibă ca scop să devină cea care stabilește standardele la nivel mondial în acest domeniu. În acest context, Uniunea colaborează cu parteneri în numeroase foruri internaționale, cum ar fi G20, G7 și Organizația Națiunilor Unite, pentru a promova acțiuni coordonate. Această inițiativă face parte din eforturile Uniunii în această privință.

(3)  Deșeurile marine prezintă un caracter transfrontalier și sunt recunoscute ca o problemă globală. Cantități tot mai mari de deșeuri ajung în oceanele din întreaga lume și afectează sănătatea ecosistemelor, ucigând animale. Reducerea deșeurilor marine este un factor esențial pentru realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 al ONU care urmărește conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.36 Uniunea trebuie să își asume rolul în combaterea deșeurilor, prevenindu-le, și în gestionarea mai eficientă a deșeurilor marine și să aibă ca scop să devină cea care stabilește standardele la nivel mondial în acest domeniu. În acest context, Uniunea colaborează cu parteneri în numeroase foruri internaționale, cum ar fi G20, G7 și Organizația Națiunilor Unite, pentru a promova acțiuni coordonate. Această inițiativă face parte din eforturile Uniunii în această privință.

_________________

_________________

36 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.

36 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În conformitate cu acordurile multilaterale37 și cu legislația Uniunii privind deșeurile38, statele membre au obligația să asigure buna gestionare a deșeurilor pentru prevenirea și reducerea deșeurilor marine provenite din surse maritime și terestre. În conformitate cu dispozițiile legislației Uniunii privind apa39 statele membre au obligația, de asemenea, să abordeze problema deșeurilor marine atunci când aceasta subminează atingerea stării ecologice bune a apelor lor marine, inclusiv ca o contribuție la obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 14 al ONU.

(4)  În conformitate cu acordurile multilaterale37 și cu legislația Uniunii privind deșeurile38, statele membre au obligația să asigure buna gestionare a deșeurilor pentru prevenirea și reducerea deșeurilor marine provenite din surse maritime și terestre. În conformitate cu dispozițiile legislației Uniunii privind apa39 statele membre au obligația, de asemenea, să abordeze problema deșeurilor marine pentru a se asigura că proprietățile și cantitățile sale nu afectează negativ apele marine, inclusiv ca o contribuție la obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 14 al ONU.

__________________

__________________

37 Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS), Convenția privind prevenirea poluării marine prin deversare de deșeuri și alte materiale (Convenția de la Londra din 1972) și Protocolul său din 1996 (Protocolului de la Londra), Anexa V la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL), Convenția de la Basel privind controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și al eliminării acestora.

37 Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS), Convenția privind prevenirea poluării marine prin deversare de deșeuri și alte materiale (Convenția de la Londra din 1972) și Protocolul său din 1996 (Protocolului de la Londra), Anexa V la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL), Convenția de la Basel privind controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și al eliminării acestora.

38 Directiva 2008/98/CE și Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură (JO L 332, 28.12.2000, p. 81).

38 Directiva 2008/98/CE și Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură (JO L 332, 28.12.2000, p. 81).

39 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1) și Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164 25.6.2008, p. 19).

39 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1) și Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164 25.6.2008, p. 19).

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În Uniune, 80-85 % din deșeurile marine, măsurate ca număr de deșeuri de pe plajă, sunt din plastic, articolele din plastic de unică folosință reprezentând 50 %, iar articolele legate de pescuit reprezentând 27 %. Produsele din plastic de unică folosință includ o gamă diversă de produse de consum cu flux comercial ridicat utilizate în mod curent care sunt aruncate înapoi în mare după ce au fost utilizate o singură dată în scopul pentru care acestea au fost furnizate, sunt rareori reciclate și tind să fie aruncate pe domeniul public. O proporție semnificativă a echipamentelor de pescuit introduse pe piață nu este colectată pentru tratare. Produsele din plastic de unică folosință și echipamentele de pescuit care conțin plastic reprezintă, prin urmare, o problemă deosebit de gravă în contextul deșeurilor marine, prezintă un risc grav pentru ecosistemele marine, pentru biodiversitate și, potențial, pentru sănătatea umană și afectează turismul, pescuitul și transportul maritim.

(5)  În Uniune, 80-85 % din deșeurile marine, măsurate ca număr de deșeuri de pe plajă, sunt din plastic, articolele din plastic de unică folosință reprezentând 50 %, iar articolele legate de pescuit reprezentând 27 %. Produsele din plastic de unică folosință includ o gamă diversă de produse de consum cu flux comercial ridicat utilizate în mod curent care sunt aruncate înapoi în mare după ce au fost utilizate o singură dată în scopul pentru care acestea au fost furnizate, sunt rareori eliminate corect din cauza lipsei unei reutilizări funcționale sau a sistemelor de reciclare, generând deșeuri aruncate pe domeniul public. O proporție semnificativă a echipamentelor de pescuit introduse pe piață nu este colectată pentru tratare. Produsele din plastic de unică folosință și echipamentele de pescuit care conțin plastic reprezintă, prin urmare, o problemă deosebit de gravă, care contribuie la deșeurile marine și prezintă un risc grav pentru sănătatea animală și, astfel, pentru ecosistemele marine la nivel mondial și pentru biodiversitatea existentă, unde au un potențial efect toxic asupra organismelor și pot fi un substrat pentru patogeni, răspândind boli. De asemenea, au potențialul de a afecta sănătatea umană, precum și activități precum turismul, pescuitul și transportul maritim, în pofida legislației UE existente privind utilizarea materialelor plastice în recipientele pentru alimente.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  UE ar trebui să adopte o abordare cuprinzătoare pentru problema microplasticelor și să încurajeze toți producătorii să limiteze cantitatea de microplastice primare din preparate și să evite în cea mai mare măsură posibilă ca produsele ce conțin microplastice secundare să ajungă în sol sau în apa dulce și, prin urmare, în ecosistemele acvatice marine.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a-și concentra eforturile acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, prezenta directivă ar trebui să se refere doar la cele mai întâlnite produse din materiale plastice de unică folosință, care se estimează că reprezintă, ca număr, aproximativ 86 % din materialele plastice de unică folosință găsite pe plajele din Uniune.

(7)  Pentru a-și concentra eforturile acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, prezenta directivă ar trebui să acopere numai categoriile celor mai întâlnite produse din materiale plastice de unică folosință, enumerate în anexă, care se estimează că reprezintă, ca număr, aproximativ 86 % din materialele plastice de unică folosință găsite pe plaje/în apele costiere, în echipamentele de pescuit care produc daune semnificative și poluare marină, precum și cel mai des utilizate produse agricole din plastic din Uniune.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Se constată o mare eterogenitate a surselor poluării cu materiale plastice în funcție de regiuni. În anumite regiuni, alte produse din plastic contribuie în mare măsură la deșeurile marine, astfel cum s-a demonstrat prin monitorizarea efectuată în temeiul Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” și de către societatea civilă. În astfel de regiuni, ar trebui să se impună statelor membre să adopte măsuri specifice pentru a aborda alte surse prevalente, la nivel național sau local, ale poluării cu materiale plastice. De exemplu, materialele plastice utilizate în agricultură, pescuit și alte activități economice în aer liber sunt corelate, de asemenea, cu poluarea terestră, rate de reciclare scăzute și eliminarea neadecvată a deșeurilor. În special, pot exista factori locali – economici sau legați de infrastructura existentă – care împiedică colectarea și reciclarea acestor materiale plastice. Astfel de materiale plastice, în special cele agricole, ar trebui să fie acceptate de instalații de reciclare sau eliminare fără obstacole inutile și ar trebui să fie mai bine proiectate pentru a fi mai ușor de reciclat sau de eliminat. Statele membre ar trebui să facă schimb de bune practici pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea sistemelor de reciclare a plasticului și pentru a reduce în primul rând deșeurile, care contribuie în prezent la costuri suplimentare pentru fermieri.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)   În plus, poluarea terestră și contaminarea solului cu bucăți mari de plastic și cu fragmente din aceste bucăți sau cu microplastice poate fi semnificativă la nivel local sau regional. La nivel local, acest lucru poate fi considerabil datorită utilizării intensive a materialelor plastice în agricultură. Pentru a reduce efectele deșeurilor din plastic asupra mediului și a sănătății umane și animale, trebuie investigată în mod detaliat poluarea cu plastic provenită din terenurile agricole.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c)  Deși produsele agricole din plastic reprezintă un procent redus din cantitatea totală de plastic utilizat și a deșeurilor din plastic generate, utilizarea acestora este concentrată din punct de vedere geografic. Mai mult, categoriile de produse agricole din plastic au o compoziție foarte omogenă, ceea ce face ca fluxul de astfel de deșeuri să fie foarte valoros pentru reciclator. O mare parte din produsele din plastic utilizate în agricultură este în prezent îngropată în sol, arsă pe câmp, aruncată pe câmp sau ajunge în depozitele de deșeuri. Aceasta reprezintă o amenințare iminentă pentru contaminarea ireversibilă a solului, degradarea caracteristicilor privind calitatea solului și, posibil, pentru siguranța alimentară. În timpul arderii se eliberează substanțe periculoase, inclusiv substanțe cancerigene sau care perturbă sistemul endocrin. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să acopere produsele din plastic de unică folosință cele mai utilizate în agricultură din statele membre respective.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Produsele din plastic de unică folosință pot fi fabricate dintr-o gamă largă de materiale plastice. Materiale plastice sunt definite de regulă ca materiale polimerice la care este posibil să fi fost adăugați aditivi. Totuși, această definiție ar putea acoperi anumiți polimeri naturali. Polimerii naturali nemodificați nu ar trebui să fie incluși în definiție, întrucât aceștia sunt prezenți în mod natural în mediu. Prin urmare, definiția polimerului de la articolul 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului43 ar trebui adaptată și ar trebui să se introducă o definiție separată în sensul prezentei directive. Materialele plastice fabricate cu polimeri naturali modificați sau materialele plastice fabricate din biomaterii, materii prime fosile sau sintetice nu sunt prezente în mod natural și, prin urmare, ar trebui abordate în prezenta directivă. În consecință, definiția adaptată a materialelor plastice ar trebui să cuprindă articole de cauciuc pe bază de polimer și bioplastice și materiale plastice biodegradabile, indiferent dacă acestea sunt derivate din biomasă și/sau urmează să se biodegradeze în timp. Anumite materiale polimerice nu pot să funcționeze ca o componentă structurală principală a materialelor și produselor finale, cum ar fi materialele de acoperire, vopsele, cerneluri și adezivi polimerici. Aceste materiale nu ar trebui să fie abordate în prezenta directivă și, prin urmare, nu ar trebui incluse în definiție.

(8)  Produsele din plastic de unică folosință pot fi fabricate dintr-o gamă largă de materiale plastice. Materiale plastice sunt definite de regulă ca materiale polimerice la care este posibil să fi fost adăugați aditivi. Totuși, această definiție ar putea acoperi anumiți polimeri naturali. Polimerii naturali nemodificați nu ar trebui să fie incluși în definiție, întrucât aceștia sunt prezenți în mod natural în mediu. Prin urmare, definiția polimerului de la articolul 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului43 ar trebui adaptată și ar trebui să se introducă o definiție separată în sensul prezentei directive. Materialele plastice fabricate cu polimeri naturali modificați sau materialele plastice fabricate din biomaterii, materii prime fosile sau sintetice nu sunt prezente în mod natural și, prin urmare, ar trebui abordate în prezenta directivă. În consecință, definiția adaptată a materialelor plastice ar trebui să cuprindă articole de cauciuc pe bază de polimer și bioplastice și materiale plastice biodegradabile, indiferent dacă acestea sunt derivate din biomasă și/sau urmează să se biodegradeze în timp. Anumite materiale polimerice nu pot să funcționeze ca o componentă structurală principală a materialelor și produselor finale, cum ar fi materialele de acoperire, garnituri sau straturi, vopsele, cerneluri și adezivi polimerici. Aceste materiale nu ar trebui să fie abordate în prezenta directivă și, prin urmare, nu ar trebui incluse în definiție.

_________________

_________________

43 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1)

43 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1)

Justificare

Materialele de acoperire, învelișurile și straturile polimerice sunt funcționale din punctul de vedere al igienei și al siguranței alimentare în obiectele multistraturi multimateriale și nu pot constitui în sine componentele structurale principale ale materialelor sau obiectelor finite și nu pot fi utilizate ca principala componentă structurală în absența altor materiale. Interpretarea definiției termenului „materiale plastice” în prezenta directivă ar trebui armonizată cu definiția din Regulamentul (UE) nr. 10/2011.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Observă că, pentru a trece de la o economie bazată pe materii prime fosile și având în vedere schimbările climatice, produsele plastice bazate pe materii prime biologice sunt o alternativă mai durabilă decât materialele plastice fabricate din materii prime fosile. Acest lucru este, de asemenea, coerent cu obiectivele economiei circulare, ale strategiei în domeniul bioeconomiei și ale strategiei pentru materialele plastice. Prin urmare, ar trebui introduse stimulentele care să încurajeze înlocuirea materialelor fabricate din materii prime fosile cu materiale biologice. Comisia ar trebui să ia în considerare în viitoare propuneri politice includerea unor stimulente pentru această înlocuire, iar de exemplu în cadrul revizuirii Directivei privind achizițiile publice (Directiva 2014/24/UE), includerea unor criterii pentru materialele plastice în funcție de compoziția lor, de nivelul lor de reciclare și de gradul de pericol pe care îl prezintă.

Justificare

Acest regulament rămâne vag cu privire la situația materialelor plastice din surse biologice. Avantajul utilizării materialelor din surse biologice pentru fabricarea materialelor plastice ar trebui recunoscut și încurajat, în special în ceea ce privește efectele pozitive ale acestor materiale ca o alternativă mai durabilă la materialele plastice pe bază de polimeri și contribuția lor la reducerea dependenței de materiile prime fosile.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a defini în mod clar domeniul de aplicare al prezentei directive, ar trebui să fie definit termenul de produse din plastic de unică folosință. Definiția ar trebui să excludă produsele din plastic care sunt concepute, proiectate și introduse pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului lor de viață, mai multe cicluri sau rotații, fiind reumplute sau reutilizate în același scop pentru care au fost concepute.

(9)  Pentru a defini în mod clar domeniul de aplicare al prezentei directive, ar trebui să fie definit termenul de produs din plastic de unică folosință ca produs conceput și introdus pe piață exclusiv pentru o utilizare unică, pe termen scurt. Definiția ar trebui să excludă produsele din plastic care sunt concepute, proiectate și introduse pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului lor de viață, mai multe cicluri sau rotații, fiind reumplute sau reutilizate în același scop pentru care au fost concepute.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Păstrând valoarea produselor și materialelor cât mai mult timp posibil și generând mai puține deșeuri, economia UE poate deveni mai competitivă și mai rezistentă, reducând, în același timp, presiunea asupra resurselor prețioase și asupra mediului

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Produsele din plastic de unică folosință ar trebui să fie abordate prin una sau mai multe măsuri, în funcție de diverși factori, cum ar fi disponibilitatea unor alternative adecvate și mai durabile, fezabilitatea schimbării modelelor de consum și măsura în care acestea sunt deja reglementate de legislația existentă a Uniunii.

(10)  Produsele din plastic de unică folosință trebuie să fie abordate prin una sau mai multe măsuri, în funcție de diverși factori, cum ar fi disponibilitatea unor alternative adecvate și mai durabile, fezabilitatea schimbării modelelor de consum și măsura în care acestea sunt deja reglementate de legislația existentă a Uniunii, luând în considerare, printre altele, impactul economic și asupra mediului al alegerii unor materiale alternative, în special, în agricultură.

Justificare

Amendamentul urmărește să sublinieze eventualele efecte ale utilizării de produse agricole și biodegradabile ca materiale de bază alternative.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru alte produse din plastic de unică folosință există alternative adecvate, mai durabile și accesibile ca preț. Pentru a limita impactul negativ al acestor produse asupra mediului, statele membre ar trebui să fie obligate să interzică introducerea lor pe piața Uniunii. Această măsură ar promova utilizarea alternativelor ușor accesibile și mai durabile, precum și soluțiile inovatoare pentru modele de afaceri mai durabile, alternativele de reutilizare și înlocuirea materialelor.

(12)  Pentru alte produse din plastic de unică folosință există alternative adecvate, mai durabile și accesibile ca preț. Pentru a limita impactul negativ al acestor produse asupra mediului, statele membre ar trebui să fie obligate să interzică introducerea lor pe piața Uniunii. Aceasta ar trebui, printre alte tipuri specifice de materiale plastice, să acopere toate materialele plastice oxodegradabile care nu se biodegradează în condiții de siguranță și, prin urmare, care nu reușesc să furnizeze beneficii ecologice. Această măsură ar promova utilizarea alternativelor ușor accesibile și mai durabile, precum și soluțiile inovatoare pentru modele de afaceri mai durabile, alternativele de reutilizare și reciclare și înlocuirea materialelor.

Justificare

Din punctul de vedere al suprafeței agricole, de exemplu, foliile pentru mulcire pot fi oxodegradabile, contaminând solul, deși se susține că se degradează în condiții de siguranță.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Directiva 94/62/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2015/720/CE, prevede la articolul 20a alineatul (3) că, până în mai 2017, Comisia revizuiește legislația privind măsurile de reducere a consumului de pungi de transport dintr-un plastic foarte subțire pe baza evaluării impactului la nivelul ciclului de viață. Comisia nu a efectuat încă această revizuire. Întrucât pungile de transport din plastic foarte subțire sunt predispuse la a deveni deșeuri, trebuie introduse măsuri pentru restricționarea introducerii lor pe piață [un an după intrarea în vigoare a prezentei directive].

Justificare

Articolul 20a alineatul (3) din Directiva (UE) 2015/720 impune Comisiei să prezinte un raport până la 27 mai 2017 privind impactul diferitelor posibilități de reducere a consumului de pungi de transport din plastic foarte subțire de-a lungul ciclului de viață și, după caz, să prezinte o propunere legislativă. Cu toate acestea, Comisia nu a respectat acest termen. În acest scop și pentru a nu mai pierde timp prețios, viitoarea directivă ar trebui să abordeze și problema pungilor de transport din plastic foarte subțire și să le interzică pe piață.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  Înlocuirea sau restricționarea produselor din plastic reglementate de prezenta directivă ar trebui să aibă loc într-o perioadă de tranziție adecvată și într-o manieră care să nu pună în pericol durabilitatea economică, socială și de mediu a producției și a introducerii pe piață a noului produs identificat ca produs alternativ, în special dacă este posibil ca aceasta să aibă consecințe negative asupra identificării și producției materiilor prime necesare producerii acestuia.

Justificare

Amendamentul urmărește să sublinieze eventualele efecte ale utilizării de produse agricole și biodegradabile ca materiale de bază alternative.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c)  Comisia va elabora un catalog până la 31 decembrie 2019 prin care se vor stabili criterii specifice care vor contribui la stabilirea faptului dacă alternativele menționate îndeplinesc cerințele pe care le respectă în prezent aplicațiile privind materialele plastice de unică folosință, dacă sunt conforme cu legislația actuală privind deșeurile și dacă se garantează efectiv o durabilitate sporită.

Justificare

Este nevoie să se verifice dacă alternativele menționate pot îndeplini într-adevăr toate cerințele solicitate astăzi cu privire la produsele din plastic de unică folosință - în special cele pentru alimente/băuturi - și dacă vor continua să fie mai durabile. Nu numai că asemenea alternative ar trebui evaluate în legătură cu criteriile specifice, dar și luându-se în considerare legislația relevantă precum aprobarea pentru alimente, REACH, reciclabilitatea (Directiva-cadru privind deșeurile/Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje).

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Anumite produse din plastic de unică folosință ajung în mediul înconjurător ca urmare a eliminării neadecvate prin canale sau prin altă evacuare necorespunzătoare în mediu. Prin urmare, produsele din plastic de unică folosință care sunt frecvent aruncate în canale sau eliminate în mod necorespunzător în alt mod ar trebui să respecte cerințele de marcare. Marcajul ar trebui să informeze consumatorii cu privire la opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie evitate și/sau impactul negativ asupra mediului al deșeurilor ca urmare a eliminării neadecvate. Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească un format armonizat pentru marcare și în acest scop ar trebui, după caz, să testeze percepția marcării propuse utilizând grupuri reprezentative de consumatori pentru a garanta faptul că aceasta este eficace și ușor de înțeles.

(14)  Anumite produse din plastic de unică folosință ajung în mediul înconjurător ca urmare a eliminării neadecvate prin canale sau prin altă evacuare necorespunzătoare în mediu. Prin urmare, produsele din plastic de unică folosință care sunt frecvent aruncate în canale sau eliminate în mod necorespunzător în alt mod ar trebui să respecte cerințele de marcare. Marcajul ar trebui să informeze consumatorii cu privire la opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie evitate și/sau impactul negativ asupra mediului al deșeurilor ca urmare a eliminării neadecvate. Totodată, marcajele ar trebui să conțină mesaje de sensibilizare a consumatorilor asupra pericolelor deșeurilor din plastic asupra mediului înconjurător. Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească un format armonizat pentru marcare și în acest scop ar trebui, după caz, să testeze percepția marcării propuse utilizând grupuri reprezentative de consumatori pentru a garanta faptul că aceasta este eficace și ușor de înțeles.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Întrucât regiunile ultraperiferice sunt mai afectate de deșeurile marine, în special de deșeurile de plastic, și dată fiind lipsa posibilităților de reciclare, întrucât se confruntă cu cantități foarte mari de produse din plastic aduse din largul mării și, de asemenea, din consumul propriu, ar trebui să se creeze un fond european pentru a le ajuta să curețe zona lor maritimă și să mizeze de asemenea pe prevenirea utilizării materialelor plastice;

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b)  Statele membre ar trebui să asigure o conformare sporită cu obligația de colectare separată a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor de materiale plastice agricole. De asemenea, acestea ar trebui să ia în considerare introducerea condiționalității în legătură cu tratarea deșeurilor de plastic în anexa III la regulament [Regulamentul privind planurile strategice PAC].

Justificare

O cerință similară există în Regulamentul privind gestionarea deșeurilor din 2006 (Anglia și Țara Galilor, 2005 în Scoția). Acesta a extins controalele privind gestionarea deșeurilor la agricultură. Una dintre marile modificări a constat în faptul că a pus capăt practicii de ardere sau de îngropare a materialelor plastice de la ferme, inclusiv fire, folii pentru silozuri, tuburi de aerosoli, îngrășăminte și saci de semințe. Se solicită, de asemenea, fermierilor să apeleze la o firmă de gestionare a deșeurilor autorizată și demnă de încredere pentru a aranja colectarea și reciclarea deșeurilor de plastic și a deșeurilor de altă natură.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 17 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17c)  În cadrul planurilor strategice PAC ar trebui abordată problema deșeurilor agricole de plastic, iar Comisia Europeană ar trebui, după caz, să introducă un standard pentru o stare agricolă și de mediu bună a terenurilor pe care există deșeuri de plastic, ca un nou element de condiționalitate sporită pe termen mediu, până în 2023.Fermierii ar fi supuși noii norme de ecocondiționalitate și obligați să apeleze la o firmă de gestionare a deșeurilor autorizată pentru a aranja colectarea și reciclarea materialelor plastice și să păstreze o evidență a faptului că deșeurile de plastic au fost tratate în mod corect.

Justificare

O cerință similară există în Regulamentul privind gestionarea deșeurilor din 2006 (Anglia și Țara Galilor, 2005 în Scoția). Acesta a extins controalele privind gestionarea deșeurilor la agricultură. Una dintre marile modificări a constat în faptul că a pus capăt practicii de ardere sau de îngropare a materialelor plastice de la ferme, inclusiv fire, folii pentru silozuri, tuburi de aerosoli, îngrășăminte și saci de semințe. Se solicită, de asemenea, fermierilor să apeleze la o firmă de gestionare a deșeurilor autorizată și demnă de încredere pentru a aranja colectarea și reciclarea deșeurilor de plastic și a deșeurilor de altă natură.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință reprezintă unele dintre cele mai întâlnite articole de deșeuri marine găsite pe plajele din Uniune. Acest lucru este cauzat de ineficiența sistemelor de colectare separată și de un nivel scăzut de participare la aceste sisteme din partea consumatorilor. Este necesar să se promoveze sisteme de colectare separată mai eficiente și, prin urmare, ar trebui să fie stabilit un obiectiv minim de colectare separată pentru sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință. Statele membre ar trebui să poată atinge acest obiectiv minim prin stabilirea unor obiective de colectare separată pentru sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință în cadrul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor sau prin instituirea unor sisteme de returnare a garanției sau prin orice alte măsuri pe care le consideră adecvate. Aceasta va avea un impact direct și pozitiv asupra ratei de colectare, asupra calității materialelor colectate și asupra calității materialelor reciclate, creând oportunități pentru întreprinderi de reciclare și o piață a produselor reciclate.

(20)  Sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință reprezintă unele dintre cele mai întâlnite articole de deșeuri marine găsite pe plajele din Uniune. Acest lucru este cauzat de ineficiența sistemelor de colectare separată, de un nivel scăzut de participare la aceste sisteme din partea consumatorilor, dar și de calitățile fizice și chimice ale materialelor plastice, care le fac să fie rezistente la degradare și astfel să persiste în mediul înconjurător zeci de ani sau chiar secole după ce și-au îndeplinit scopul. Este necesar să se promoveze sisteme de colectare separată mai eficiente și, prin urmare, ar trebui să fie stabilit un obiectiv minim de colectare separată pentru sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință. Statele membre ar trebui să poată atinge acest obiectiv minim prin stabilirea unor obiective de colectare separată pentru sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință în cadrul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor sau prin instituirea unor sisteme de returnare a garanției sau prin orice alte măsuri pe care le consideră adecvate. Aceasta va avea un impact direct și pozitiv asupra ratei de colectare, asupra calității materialelor colectate și asupra calității materialelor reciclate, creând oportunități pentru întreprinderi de reciclare și o piață a produselor reciclate.

Justificare

Alte articole decât cele plastice care nu sunt incluse în sistemele de colectare sunt mai puțin persistente, șansele ca ele să se degradeze sunt mai mari și astfel este mai puțin probabil ca ele să se acumuleze sub formă de deșeuri pe plajă sau în mediul marin.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  În acest context, cooperarea și continuarea armonizării între statele membre în materie de sisteme de reciclare a deșeurilor sunt esențiale pentru a preveni efectele dăunătoare ale comerțului transfrontalier asupra mediului.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Este totuși esențial să se sublinieze că biodegradarea nu poate fi o opțiune voluntară la sfârșitul duratei de viață. Totuși, realitatea a demonstrat că unele produse din plastic vor fi dispersate în mod inevitabil în mediu și că, pentru unele aplicații, este mai bine să existe produse care se biodegradează într-o perioadă scurtă prin acțiunea microorganismelor, decât produse care vor rămâne în mediu mai multe secole fără a se dezintegra. Aceasta nu se opune tuturor eforturilor necesare privind sistemele de reutilizare și de reciclare. 

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentei directive și să garanteze faptul că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(23)  Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentei directive și să garanteze faptul că acestea sunt aduse în mod efectiv în atenția producătorilor și puse în aplicare. Sancțiunile ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  De asemenea, ar trebui ca, alături de informațiile pe care Agenția Europeană de Mediu trebuie să le furnizeze, Comisia să includă și rezultatele studiului efectuat de către Comitetul European de Standardizare (CEN) cu privire la un standard de biodegradabilitate în mediul marin, acceptat științific la nivel european, având ca obiect, atât produsele menționate în anexa la directivă, cât și alternativele propuse, după cum se menționează la articolul 15 de mai jos.

Justificare

Până în prezent, nu există standarde comune cu privire la nivelul de biodegradabilitate în mediul marin al produselor reglementate de directivă și al alternativelor aflate în discuție, dar care nu sunt menționate în mod explicit în dispoziția respectivă. Este necesar ca punctul de plecare să îl constituie standardele comune cu privire la nivelul de biodegradabilitate a produselor și să fie posibilă luarea în considerare a unor alternative comune și, de asemenea, Agenția de Mediu trebuie să poată utiliza aceste date pentru rezumatele sale.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume prevenirea și reducerea impactului anumitor produse din plastic de unică folosință și al echipamentelor de pescuit care conțin plastic asupra mediului, promovarea tranziției către o economie circulară, inclusiv promovarea unor modele de afaceri, produse și materiale inovatoare, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne, nu pot fi realizate de statele membre într-o măsură suficientă, ci mai degrabă, datorită anvergurii și efectelor prezentei directive, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

(25)  Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume prevenirea și reducerea impactului anumitor produse din plastic de unică folosință și al echipamentelor de pescuit care conțin plastic asupra mediului și asupra sănătății umane, promovarea tranziției către o economie circulară, inclusiv promovarea unor modele de afaceri, produse și materiale inovatoare, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne, nu pot fi realizate de statele membre într-o măsură suficientă, ci mai degrabă, datorită anvergurii și efectelor prezentei directive, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

Justificare

Această modificare este în conformitate cu articolul 1 care recunoaște că impactul asupra sănătății reprezintă o îngrijorare.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Obiectivul prezentei directive este de a preveni și a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic, și asupra sănătății umane, precum și de a promova tranziția la o economie circulară cu modele de afaceri, produse și materiale inovatoare, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne.

1. Obiectivul prezentei directive este de a preveni și a reduce impactul materialelor plastice, inclusiv a microplasticelor asupra mediului și prezența lor în mediu, în special asupra mediului acvatic și al ecosistemelor terestre, și asupra sănătății umane și animale, precum și de a promova tranziția la o economie circulară, netoxică, cu modele de afaceri, produse și materiale inovatoare, încurajând bunele practici pentru reducerea deșeurilor de plastic și contribuind la funcționarea eficientă a pieței interne.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă se aplică produselor din plastic de unică folosință enumerate în anexă și echipamentelor de pescuit care conțin plastic.

Prezenta directivă se aplică cu precădere produselor din plastic de unică folosință enumerate în anexă și echipamentelor de pescuit care conțin plastic într-o proporție semnificativă.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „plastic” înseamnă un material constând dintr-un polimer, în sensul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care poate funcționa ca o componentă structurală principală a produselor finale, cu excepția polimerilor naturali care nu au fost modificați chimic;

(1)  „plastic” înseamnă un material compus dintr-un polimer, în sensul articolului 3 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care funcționează ca principala componentă structurală a produselor finale, cu excepția polimerilor naturali care nu au fost modificați chimic și a materialelor pentru învelișuri, a vopselelor, cernelurilor și a adezivilor pe bază de polimeri care nu pot funcționa ca principală componentă structurală a articolelor și produselor finite;

Justificare

În sensul prezentei directive și pentru a asigura interpretarea comună de către statele membre și buna funcționare a pieței unice a EU, sfera de aplicare a „materialelor plastice” în prezenta directivă ar trebui definită în mod clar pentru a se evita interpretări diferite.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  „materiale pentru învelișuri” înseamnă un strat sau mai multe straturi care nu pot constitui un suport, fabricate din plastic, conform definiției de la articolul 3 punctul 1 din prezenta directivă, aplicate pe un material sau pe un obiect pentru a-i conferi proprietăți speciale sau pentru a-i îmbunătăți calitățile tehnice;

Justificare

În sensul prezentei directive și pentru a asigura o interpretare comună de către statele membre și buna funcționare a pieței unice a UE, definiția materialelor pentru învelișuri din prezenta directivă ar trebui să fie clar formulată, pe baza definiției deja existente în Regulamentul (UE) 2018/213 al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „produs din plastic de unică folosință” înseamnă un produs care este fabricat în întregime sau parțial din plastic și care nu este conceput, proiectat și introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viață, mai multe cicluri sau rotații prin returnare la producător pentru a fi reumplut sau reutilizat în același scop în care a fost conceput;

(2)  „unică folosință” înseamnă conceput, proiectat sau introdus pe piață pentru a fi utilizat o dată, pentru o perioadă scurtă, și care, pe baza unei metodologii armonizate, a fost identificat ca reprezentând o proporție semnificativă din deșeurile marine găsite în UE;

Justificare

Este important să se definească în mod clar termenul „unică folosință” pentru a se evita orice confuzie în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei. Este, de asemenea, important să se coreleze definiția termenului „unică folosință” cu deșeurile marine, astfel încât articolele capturate să fie cele care contribuie cel mai mult la generarea de deșeuri. Prin urmare, o metodologie armonizată pentru identificarea elementelor găsite în mediu este, de asemenea, esențială pentru a asigura condiții de concurență echitabile la nivelul întregii UE.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  „produs din plastic” înseamnă un produs care este fabricat în principal din plastic.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  produs din plastic utilizat în agricultură înseamnă orice componentă de plastic sau echipament de plastic utilizat sau orice ambalaj de plastic al unui produs utilizat cu intenția de a îmbunătăți productivitatea suprafeței agricole1a

 

_________________

 

1a suprafața agricolă, astfel cum a fost definită în Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 (sau [Regulamentul privind planurile strategice PAC])

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a realiza o reducere semnificativă a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă pe teritoriul lor până la … [șase ani de la data-limită pentru transpunerea prezentei directive].

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a realiza o reducere efectivă a ofertei și a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă pe teritoriul lor până la ... [trei ani de la data-limită pentru transpunerea prezentei directive].

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Astfel de măsuri pot include obiective naționale de reducere a consumului, măsuri care să asigure că la punctul de vânzare către consumatorul final sunt puse la dispoziție alternative reutilizabile la produsele respective, instrumente economice precum asigurarea faptului că produsele din plastic de unică folosință nu sunt furnizate gratuit la punctul de vânzare către consumatorul final. Măsurile respective pot varia în funcție de impactul asupra mediului al produselor menționate în primul paragraf.

Astfel de măsuri includ obiective naționale de reducere a consumului, măsuri care să asigure că la punctul de vânzare către consumatorul final sunt puse la dispoziție alternative reutilizabile la produsele respective, cum ar fi alternative returnabile și reutilizabile din sticlă sau din lemn, instrumente economice precum asigurarea faptului că produsele din plastic de unică folosință nu sunt furnizate gratuit la punctul de vânzare către consumatorul final sau restricții de introducere pe piață și măsuri de conștientizare și de încurajare a consumatorilor să recicleze ambalajele din plastic. Măsurile respective pot varia în funcție de impactul asupra mediului al produselor menționate în primul paragraf și dacă colectarea și reciclarea lor pot fi garantate.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia poate adopta un act de punere în aplicare care să stabilească metodologia pentru calcularea și verificarea reducerii semnificative a consumului de produse din plastic de unică folosință menționate la alineatul (1). Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

2. Comisia adoptă un act de punere în aplicare care să stabilească metodologia pentru calcularea și verificarea reducerii semnificative a ofertei și a consumului de produse din plastic de unică folosință menționate la alineatul (1). Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2) în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre interzic introducerea pe piață a produselor din plastic de unică folosință enumerate în partea B din anexă.

Statele membre interzic introducerea pe piață a produselor din plastic de unică folosință enumerate în partea B din anexă, acordând o atenție deosebită cateringului în instituțiile publice, promovând alternativele durabile disponibile și contribuind la dezvoltarea de noi alternative prin cercetare.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre se asigură că produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea C din anexă, ale căror dopuri și capace sunt făcute într-o proporție semnificativă din plastic pot fi introduse pe piață numai dacă dopurile și capacele rămân atașate de recipient în timpul etapei de utilizare preconizată a produsului.

1. Statele membre se asigură că produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea C din anexă, ale căror dopuri și capace sunt făcute într-o proporție semnificativă din plastic pot fi introduse pe piață numai dacă dopurile și capacele rămân atașate de recipient în timpul etapei de utilizare preconizată a produsului, cu excepția cazului în care se justifică în mod corespunzător că acest lucru are un impact negativ asupra siguranței alimentare și a igienei produsului alimentar din interior.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul prezentului articol dopurile sau capacele metalice cu garnituri din plastic nu se consideră ca având o parte semnificativă din plastic.

eliminat

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.   Dată fiind natura lor, produsele enumerate în partea D din anexă trebuie să fie marcate pentru a descuraja eliminarea lor incorectă, precum și aruncarea lor în revărsările de ape pluviale.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că fiecare produs din plastic de unică folosință prevăzut în partea D din anexă care este introdus pe piață poartă un marcaj clar, lizibil și indelebil, informând consumatorii cu privire la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

1.  Statele membre se asigură că fiecare produs din plastic de unică folosință prevăzut în partea D din anexă care este introdus pe piață poartă un marcaj clar, lizibil și indelebil, informând consumatorii cu privire la următoarele aspecte:

 

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) impacturile negative asupra mediului ale aruncării pe domeniul public sau ale altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a produselor sau

(b) impacturile negative asupra mediului ale aruncării pe domeniul public sau ale altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a produselor de unică folosință și

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) prezența materialelor plastice în componența produsului.

(c) faptul că un produs conține plastic.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că sunt stabilite scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea E din anexă introduse pe piața Uniunii, în conformitate cu dispozițiile privind răspunderea extinsă a producătorilor din Directiva 2008/98/CE.

1.  Statele membre se asigură că sunt stabilite scheme sau măsuri de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea E din anexă introduse pe piața Uniunii, în conformitate cu dispozițiile privind răspunderea extinsă a producătorilor din Directiva 2008/98/CE.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Aceste scheme sunt stabilite în mod transparent, iar costurile sunt suportate în comun de către părțile interesate, producătorii contribuind la măsuri prin sensibilizare, sprijinirea cercetării privind alternativele și extinderea duratei de viață a produselor. Comisia publică orientări, în consultare cu statele membre, privind gestionarea costurilor aferente curățării deșeurilor vizate de prezentul articol, urmărind principiul proporționalității.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește schemele instituite în conformitate cu alineatul (1), statele membre se asigură că producătorii de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea E din anexă acoperă costurile de colectare a deșeurilor constând din respectivele produse din plastic de unică folosință și costurile de transport și de tratare subsecvente, inclusiv costurile de curățare a deșeurilor și costurile legate de măsurile de sensibilizare menționate la articolul 10 cu privire la aceste produse.

2.  În ceea ce privește schemele instituite în conformitate cu alineatul (1), statele membre se asigură că producătorii de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea E din anexă acoperă costurile totale aferente colectării deșeurilor constând din respectivele produse din plastic de unică folosință și costurile de transport și de tratare subsecvente, inclusiv costurile de curățare a deșeurilor și costurile legate de măsurile de sensibilizare menționate la articolul 10 cu privire la aceste produse.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare pentru a colecta separat, până în 2025, o cantitate de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea F din anexă egală cu 90 %, ca greutate, din produsele de plastic de unică folosință introduse pe piață într-un anumit an. Pentru a realiza acest obiectiv, statele membre pot, printre altele:

Statele membre iau măsurile necesare pentru a colecta separat, până în 2025, o cantitate de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea F din anexă egală cu 90 %, ca greutate, din produsele de plastic de unică folosință introduse pe piață într-un anumit an. Pentru a realiza acest obiectiv, statele membre, printre altele:

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să instituie scheme de returnare a garanției sau

(a)  instituie scheme de returnare a garanției și

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să stabilească obiective de colectare separată pentru schemele relevante de răspundere extinsă a producătorilor.

(b) stabilesc obiective de colectare separată pentru schemele relevante de răspundere extinsă a producătorilor. Aceasta ar trebui să includă puncte de colectare separate pentru cele mai utilizate clase și materiale de deșeuri provenite din produsele din plastic concentrate din punct de vedere geografic și/sau în timpul sezonului, în special produse din plastic utilizate în agricultură. Calculul obiectivelor ar trebui să fie proporțional cu timpul utilizat.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă măsuri pentru a informa consumatorii despre produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea G din anexă și echipamentele de pescuit care conțin plastic cu privire la următoarele aspecte:

Statele membre adoptă măsuri pentru a informa consumatorii despre produsele din plastic de unică folosință care fac obiectul prezentei directive și echipamentele de pescuit care conțin plastic cu privire la următoarele aspecte:

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  impactul aruncării pe domeniul public și al altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a acestor produse și echipamente de pescuit care conțin plastic asupra mediului, în special asupra mediului marin.

(b)  impactul materialelor plastice asupra mediului, asupra sănătății umane și animale, în special asupra mediului marin și asupra solului, inclusiv a microplasticelor, prin aruncarea pe domeniul public și al altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a acestor produse și echipamente de pescuit care conțin plastic.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Se acordă prioritate măsurilor de sensibilizare pentru reducerea utilizării materialelor plastice și a produselor care conțin microplastice.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  De asemenea, statele membre adoptă măsuri pentru a evita încurajarea duratei scurte de viață sau a eliminării premature a produselor, acordând stimulente pentru dezvoltarea unor materiale plastice mai reciclabile, eficientizarea proceselor de reciclare, precum și trasarea și eliminarea substanțelor periculoase și a contaminanților din materialele plastice reciclate.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc)  Comisia și statele membre sprijină autoritățile, întreprinderile și asociațiile locale în desfășurarea campaniilor de sensibilizare a consumatorilor cu privire la creșterea ciclului de viață al produselor și în furnizarea de consultanță privind eliminarea responsabilă, în conformitate cu rezoluția Parlamentului European din 4 iulie 2017 referitoare la un ciclu de viață mai lung al produselor.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 12 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că persoanele fizice sau juridice sau asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora, în conformitate cu legislația sau practica națională, au acces la o cale de atac în fața unei instanțe judiciare sau a unui organism independent sau imparțial instituit în conformitate cu legea, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, acțiunilor sau omisiunilor referitoare la punerea în aplicare a articolelor 5, 6, 7 și 8, atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

1.  Statele membre se asigură că persoanele fizice sau juridice sau asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora, în conformitate cu legislația sau practica națională, au acces la o cale de atac în fața unei instanțe judiciare sau a unui organism independent și imparțial instituit în conformitate cu legea, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, acțiunilor sau omisiunilor referitoare la punerea în aplicare a articolelor 4, 5, 6, 7, 8, 9 și atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) date privind produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă, care au fost introduse pe piața Uniunii în fiecare an, pentru a demonstra reducerea consumului în conformitate cu articolul 4 alineatul (1);

(a) date privind produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A și în partea B din anexă, care au fost introduse pe piața Uniunii în fiecare an, pentru a demonstra reducerea consumului în conformitate cu articolul 4 alineatul (1);

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) informații privind măsurile luate de statele membre în sensul articolului 4 alineatul (1).

(b) informații privind măsurile luate de statele membre în sensul articolului 4 alineatul (1) și al articolului 5.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele menționate la litera (a) de la primul paragraf se actualizează anual, în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de referință pentru care au fost colectate. În măsura posibilului, sunt folosite serviciile de date spațiale definite la articolul 3 punctul 4 din Directiva 2007/2/CE pentru a prezenta respectivele seturi de date.

Datele menționate la litera (a) de la primul paragraf se actualizează anual, în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de referință pentru care au fost colectate. În măsura posibilului, sunt folosite serviciile de date spațiale definite la articolul 3 punctul 4 din Directiva 2007/2/CE pentru a prezenta respectivele seturi de date.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția Europeană de Mediu publică și actualizează o prezentare sintetică la nivelul Uniunii, bazată pe datele colectate de statele membre la intervale regulate. Prezentarea sintetică la nivelul Uniunii include, după caz, indicatori de realizare, de rezultat și de impact pentru prezenta directivă, hărți sintetice privind situația la nivelul Uniunii și rapoarte de sinteză ale statelor membre.

3.  Agenția Europeană de Mediu publică și actualizează o prezentare sintetică la nivelul Uniunii, bazată pe datele colectate de statele membre la intervale regulate. Prezentarea sintetică la nivelul Uniunii include, după caz, indicatori de realizare pentru fiecare stat membru, de rezultat și de impact pentru prezenta directivă, hărți sintetice privind situația la nivelul Uniunii și rapoarte de sinteză ale statelor membre.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia realizează o evaluare a prezentei directive până la … [șase ani după data limită pentru transpunerea prezentei directive]. Evaluarea se bazează pe informațiile disponibile în conformitate cu articolul 13. Statele membre furnizează Comisiei orice informații suplimentare necesare pentru evaluare și pentru pregătirea raportului menționat la alineatul (2).

1.  Comisia realizează o evaluare a prezentei directive până la … [trei ani după data limită pentru transpunerea prezentei directive]. Evaluarea se bazează pe informațiile disponibile în conformitate cu articolul 13. Statele membre furnizează Comisiei orice informații suplimentare necesare pentru evaluare și pentru pregătirea raportului menționat la alineatul (2).

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  s-au realizat progrese științifice și tehnice suficiente și s-au dezvoltat criterii sau un standard de biodegradabilitate în mediul marin aplicabile produselor din plastic de unică folosință în sfera de aplicare a prezentei directive, precum și înlocuitori de unică folosință ai acestora, pentru a determina care produse nu mai trebuie să facă obiectul restricțiilor privind introducerea pe piață, după caz.

(c)  s-au realizat progrese științifice și tehnice suficiente și s-au dezvoltat criterii sau un standard european de biodegradabilitate în mediul marin aplicabile produselor din plastic de unică folosință în sfera de aplicare a prezentei directive, precum și înlocuitori de unică folosință ai acestora, pentru a determina care produse nu mai trebuie să facă obiectul restricțiilor privind introducerea pe piață sau consumul, după caz.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Anexa I – partea A – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Recipiente pentru alimente, și anume recipiente cum ar fi cutii, cu sau fără capac, utilizate pentru a conține alimente destinate consumului imediat din recipient fie la fața locului, fie la pachet fără preparare ulterioară, cum ar fi recipientele pentru alimente utilizate pentru produse de tip fast-food, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor și a pachetelor și foliilor care conțin produsele alimentare

—  Recipiente pentru alimente, și anume recipiente cum ar fi cutii, cu sau fără capac, utilizate pentru a conține alimente destinate consumului imediat din recipient fie la fața locului, fie la pachet fără preparare ulterioară, cum ar fi recipientele pentru alimente utilizate pentru produse de tip fast-food, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor și a pachetelor și foliilor care conțin produsele alimentare proaspete pentru uz casnic, inclusiv carne, în cazul cărora nu există alternative sigure.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Anexa I – partea A – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Căni pentru băuturi

—  Căni pentru băuturi, inclusiv capacele

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Anexa I – partea A – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Cutii de plastic de unică folosință pentru ambalarea și transportul produselor agricole și pescărești

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Anexa I – partea A – liniuța 2 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Sticle pentru băuturi

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, bețișoare chinezești)

—  Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, bețișoare chinezești), cu excepția sistemelor închise, unde colectarea, reutilizarea și/sau reciclarea sunt complet asigurate

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Farfurii

—  Farfurii, cu excepția sistemelor închise, unde colectarea, reutilizarea și/sau reciclarea sunt complet asigurate

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Paie, cu excepția paielor destinate și utilizate în scopuri medicale

—  Paie, cu excepția paielor destinate și utilizate în scopuri medicale și a paielor integrate și atașate la băuturile cu care se comercializează

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  polistirenul în toate întrebuințările sale, cu excepția cazurilor în care se poate demonstra că o utilizare specifică a acestui material aduce cele mai mari beneficii mediului înconjurător și societății și este colectat pentru tratarea deșeurilor;

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 6 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Materiale plastice oxodegradabile în toate aplicațiile

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 6 c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Ambalajele care conțin plastic utilizate pentru produsele alimentare sau materialele ce vin în contact cu alimentele care contribuie la încărcarea solului cu microplastice în urma procesului de compostare sau de fermentare generatoare de biogaz, cum ar fi plicurile de ceai din plastic sau impregnate cu plastic;

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 6 d (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Pungi de transport din plastic subțire și foarte subțire, definite în conformitate cu Directiva 2015/720, cu excepția motivelor legate de igienă, pentru carne, pește și produse lactate proaspete.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 6 e (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Ambalajul primar al dulciurilor și biscuiților ambalați individual

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 6 f (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Bețișoare dulci și pentru acadele

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – liniuța 6 g (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Ambalajul primar al legumelor și fructelor care nu este necesar pentru conservarea produsului

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Anexa I – partea C – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Recipiente pentru băuturi, și anume recipientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile sau capacele acestora

—  Recipiente pentru băuturi, și anume recipientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv etichetele, dopurile sau capacele acestora, dar și recipiente de plastic de unică folosință pentru salate, iaurturi, fructe prevăzute cu capac.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Anexa I – partea D – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Șervețele umede, și anume șervețele preumezite de îngrijire personală, de uz casnic și industrial

—  Șervețele umede, și anume șervețele preumezite de îngrijire personală, de uz casnic și industrial care conțin plastic

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Anexa I – partea D – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  materialele plastice agricole, când se identifică la nivel local sau național ca fiind un factor ce contribuie semnificativ la poluarea cu materiale plastice a mediului înconjurător și când ratele de colectare scad sub 90 %;

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Anexa I – partea E – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Recipiente pentru alimente, și anume recipiente cum ar fi cutii, cu sau fără capac, utilizate pentru a conține alimente destinate consumului imediat din recipient fie la fața locului, fie la pachet fără preparare ulterioară, cum ar fi recipientele pentru alimente utilizate pentru produse de tip fast-food, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor și a pachetelor și foliilor care conțin produsele alimentare

Recipiente pentru alimente, și anume recipiente cum ar fi cutii, cu sau fără capac, concepute sau destinate să fie umplute la punctul de vânzare sau utilizate pentru a conține alimente destinate consumului imediat din recipient fie la fața locului, fie la pachet fără preparare ulterioară, cum ar fi recipientele pentru alimente utilizate pentru produse de tip fast-food, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor și a pachetelor și foliilor care conțin produsele alimentare

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Anexa I – partea E – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Recipiente pentru băuturi, și anume recipientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile sau capacele acestora

—  Recipiente pentru băuturi, și anume recipientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv etichetele, dopurile sau capacele acestora

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Anexa I – partea E – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Dopuri și capace care conțin materiale plastice

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Anexa I – partea E – liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Șervețele umede, și anume șervețele preumezite de îngrijire personală, de uz casnic și industrial

—  Șervețele umede, și anume șervețele preumezite de îngrijire personală, de uz casnic și industrial care conțin plastic

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Anexa I – partea E – liniuța 8 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Produse din plastic utilizate în agricultură, de exemplu folii de protecție a culturii, folii pentru mulcire și folii pentru silozuri, țevi de irigare și drenare, pungi și recipiente, când se identifică la nivel local sau național ca fiind un factor ce contribuie semnificativ la poluarea cu materiale plastice a mediului

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Anexa I – partea E – liniuța 8 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Cutii de plastic de unică folosință pentru ambalarea și transportul produselor agricole și pescărești

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Anexa I – partea F – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Materiale plastice agricole, atunci când sunt identificate ca aducând o contribuție semnificativă la nivel local sau național la poluarea cu plastic a mediului, inclusiv deșeuri precum folii sau pelicule utilizate pentru cultivarea protejată, mulcire și însilozare, anti-grindină sau plase de protecție împotriva dăunătorilor, țevi de irigare/drenare, pungi de intrare și containere, sfori pentru baloți, îngrășăminte și ambalaje agrochimice.

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Anexa I – partea G – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  Recipiente pentru băuturi, și anume recipientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile sau capacele acestora

—  Recipiente pentru băuturi, și anume recipientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv etichetele, dopurile sau capacele acestora

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Anexa I – partea G – liniuța 9 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  Materialele plastice agricole, când se identifică la nivel local sau național ca fiind un factor ce contribuie semnificativ la poluarea cu materiale plastice a mediului înconjurător;

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Referințe

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AGRI

5.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Bronis Ropė

10.7.2018

Data adoptării

1.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

3

3

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Renata Briano

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

37

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

3

0

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru pescuit (25.9.2018)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Raportoare pentru aviz: Renata Briano

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei are ca obiectiv prevenirea și reducerea impactului negativ al anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului marin, în conformitate cu strategia UE privind materialele plastice și în contextul mai amplu al tranziției către o economie circulară. Problema dispersiei materialelor plastice în mare este o problemă globală și, prin urmare, trebuie abordată prin acțiuni la mai multe niveluri și printr-o mai bună coordonare a eforturilor internaționale.

Inițiativa se referă la 10 articole din plastic de unică folosință și la echipamentele de pescuit care conțin plastic. Aceste produse au fost selectate pe baza numărului de deșeuri de pe plaje, utilizând, de asemenea, datele colectate în temeiul Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin. Au fost monitorizate 276 de plaje europene, cu un total de 679 de anchete și 355 671 de articole observate. Calculele au arătat că aproximativ jumătate din toate deșeurile găsite pe plaje provin din articole din plastic de unică folosință, în timp ce 27 % provin de la echipamentele de pescuit.

Dispersarea materialelor plastice în mare are un impact negativ asupra resurselor biologice marine, în special asupra celor mai sensibile, precum și asupra mediilor care le găzduiesc. În consecință, acest lucru afectează negativ inclusiv activitățile de pescuit, cu o pierdere netă estimată pentru flota europeană cuprinsă între 70 și 350 de milioane EUR pe an. De asemenea, acest lucru prezintă un risc pentru sănătatea umană, deoarece materialele plastice, fragmentate, ajung în lanțul alimentar și, prin urmare, inclusiv pe mesele noastre.

Raportoarea pentru aviz consideră în primul rând că pescarii joacă un rol esențial în abordarea problemei dispersării materialelor plastice în mare. Inițiativele de recuperare a deșeurilor marine (fishing for litter), finanțate inclusiv prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), reprezintă exemple de o nouă paradigmă în care pescarul oferă o parte din soluție, nemaiconstituind o parte din problemă. Prin urmare, este necesar să se promoveze acțiuni adecvate pentru recunoașterea și punerea în valoare a rolului pescarilor de „apărători ai mării”.

În ceea ce privește echipamentele de pescuit, propunerea introduce scheme de răspundere extinsă a producătorilor și măsuri de sensibilizare. Schemele de răspundere extinsă a producătorilor vor asigura o mai bună gestionare a deșeurilor de echipamente de pescuit, acoperind costurile de tratare a acestor deșeuri, precum și cele ale măsurilor de sensibilizare. Raportoarea consideră că aceste scheme ar trebui să fie completate printr-un tarif diferențiat care să favorizeze introducerea pe piață a echipamentelor de pescuit concepute pentru a fi durabile, reutilizabile și reciclabile, în conformitate cu legislația Uniunii privind deșeurile. Componentele din plastic ale echipamentelor de pescuit au, într-adevăr, un potențial de reciclare ridicat, care în prezent nu este exploatat în întregime.

Schemele de răspundere extinsă a producătorilor pentru echipamentele de pescuit completează măsurile prevăzute în propunerea privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor (COM(2018)0033), reducând sarcina financiară pentru porturi și, în consecință, pentru operatorii din domeniul pescuitului. Prin urmare, este extrem de important să se asigure coerența dintre cele două directive. În acest scop, este necesar ca în primul rând să se armonizeze terminologia, deoarece prezenta propunere introduce o definiție a deșeurilor de echipamente de pescuit, în timp ce propunerea privind instalațiile portuare se referă la echipamentele de pescuit abandonate, care nu sunt însă definite. De asemenea, este necesar să se asigure faptul că toate porturile în care pot acosta navele de pescuit sunt echipate cu instalații adecvate pentru a asigura colectarea și tratarea deșeurilor pescuite în mod pasiv în cursul activităților de pescuit și că, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, operatorii din domeniul pescuitului nu sunt supuși unor costuri suplimentare pentru aceste operațiuni. Aceasta le va oferi pescarilor un stimulent suplimentar pentru a aduce la țărm deșeurile de echipamente de pescuit și deșeurile pescuite în mod pasiv. În cele din urmă, schemele de răspundere extinsă a producătorilor vor acoperi, de asemenea, costurile de gestionare a deșeurilor de materiale plastice utilizate pentru acvacultură, care sunt excluse însă, cel puțin parțial, de la măsurile propuse pentru instalațiile portuare. Și în acest caz raportoarea consideră că este necesar să se asigure coerența între cele două propuneri.

Propunerea Comisiei include, de asemenea, Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului și conține o serie de măsuri (atât de prevenire, cât și de remediere) pentru reducerea impactului uneltelor de pescuit pierdute pe mare. Prin urmare, revizuirea în curs a regulamentului privind controlul va trebui să țină seama de obiectivele acestei inițiative.

În cele din urmă, în ceea ce privește inovarea și căutarea de materiale alternative, raportoarea pentru aviz consideră că ar trebui ca Uniunea Europeană să adopte o definiție clară, atât a materialelor plastice biodegradabile, cât și a materialelor plastice organice, precum și standarde armonizate privind biodegradabilitatea, în special în ceea ce privește biodegradabilitatea marină și capacitatea de compostare, pentru a oferi un cadru juridic clar și uniform.

AMENDAMENTE

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Pentru a garanta că se vor lua măsurile corecte pentru a combate prezența deșeurilor de plastic din mare, trebuie să se abordeze, de asemenea, atât problema reprezentată de deșeurile de plastic de pe fundul mării și din mediul acvatic în general, cât și problema microplasticelor.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Statele membre ale UE sunt semnatare ale Convenției internaționale pentru prevenirea poluării de către nave (Convenția MARPOL) și ar trebui să urmărească punerea în aplicare deplină a dispozițiilor acesteia.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Potrivit estimărilor, 80 % din deșeurile marine sunt compuse din materiale plastice și microplastic și un procent cuprins între 20 % și 40 % din deșeurile marine de plastic este parțial legat de activitățile umane desfășurate pe mare, inclusiv de vasele comerciale și de croazieră, în timp ce restul provine de pe uscat. Potrivit unui studiu recent al FAO, aproximativ 10 % din aceste deșeuri provin din echipamente de pescuit pierdute și abandonate. Echipamentele de pescuit pierdute și abandonate reprezintă o componentă a deșeurilor de materiale plastice din mediul marin și, dat fiind că, potrivit estimărilor, 94 % din materialele plastice care ajung în oceane se depun pe fundul mării, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) ar putea fi folosit pentru a-i determina pe pescari să participe direct la programele de „pescuire a deșeurilor marine”, de exemplu prin oferirea unor stimulente financiare sau materiale. Eliberarea în mare a unor cantități uriașe de materiale plastice nu doar că are un impact negativ asupra resurselor biologice marine, în special asupra celor sensibile, precum și asupra mediilor care le găzduiesc, ci afectează și activitatea de pescuit, printre altele prin creșterea costurilor legate de curățarea plaselor de pescuit și prin eliminarea deșeurilor colectate; în cazul pescuitului la scară mică, impactul devine mai mare și reprezintă o povară financiară și mai mare. Având în vedere că deșeurile marine au un impact transfrontalier, Comisia ar trebuie să depună eforturi suplimentare, în cooperare cu țările terțe, pentru a preveni producerea unor astfel de deșeuri și pentru a încuraja gestionarea adecvată a acestora.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  În Rezoluția 11 adoptată cu ocazia sesiunii din 23-27 mai 2016 a Adunării ONU pentru mediu organizate sub egida Programului ONU pentru mediu s-a recunoscut că prezența deșeurilor de materiale plastice și a microplasticelor în mediul marin constituie o problemă gravă de amploare mondială, care se agravează rapid și în cazul căreia este necesar să se adopte de urgență un răspuns global, ținând seama de o abordare bazată pe ciclul de viață al produselor. Ar trebui să se aibă în vedere legătura dintre microplastice și produsele din plastic de unică folosință și echipamentele de pescuit, dat fiind că aceste materiale plastice se pot fragmenta în microplastice și pot fi nocive. Studiile au demonstrat că prezența microplasticelor în mediul marin poate fi semnificativă, dovezile arătând că acestea pot fi ingerate de animalele marine și, astfel, pot pătrunde în lanțul alimentar1. Prin urmare, măsurile prevăzute de prezenta directivă în vederea reducerii impactului anumitor materiale plastice aduc importante beneficii pentru mediu și sănătate. Uniunea ar trebui să adopte o abordare cuprinzătoare a problemei microplasticelor și ar trebui să încurajeze toți producătorii să limiteze strict utilizarea microplasticelor în formulele lor, acordând o atenție deosebită producătorilor de materiale textile și de pneuri, întrucât îmbrăcămintea sintetică și pneurile contribuie în proporție de 63 % la microplasticele care ajung direct în mediul marin.

 

_________________

 

1 Grupul pentru contaminanții din lanțul alimentar al EFSA (EFSA CONTAM), 2016. Declarație referitoare la prezența microplasticelor și a nanoplasticelor în produsele alimentare, cu un accent deosebit pe produsele alimentare din pește și fructe de mare.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În Uniune, 80-85 % din deșeurile marine, măsurate ca număr de deșeuri de pe plajă, sunt din plastic, articolele din plastic de unică folosință reprezentând 50 %, iar articolele legate de pescuit reprezentând 27 %. Produsele din plastic de unică folosință includ o gamă diversă de produse de consum cu flux comercial ridicat utilizate în mod curent care sunt aruncate înapoi în mare după ce au fost utilizate o singură dată în scopul pentru care acestea au fost furnizate, sunt rareori reciclate și tind să fie aruncate pe domeniul public. O proporție semnificativă a echipamentelor de pescuit introduse pe piață nu este colectată pentru tratare. Produsele din plastic de unică folosință și echipamentele de pescuit care conțin plastic reprezintă, prin urmare, o problemă deosebit de gravă în contextul deșeurilor marine, prezintă un risc grav pentru ecosistemele marine, pentru biodiversitate și, potențial, pentru sănătatea umană și afectează turismul, pescuitul și transportul maritim.

(5)  În Uniune, 80-85 % din deșeurile marine, măsurate ca număr de deșeuri de pe plajă, sunt din plastic, articolele din plastic de unică folosință reprezentând 50 %, iar articolele legate de pescuit reprezentând 27 %. Produsele din plastic de unică folosință includ o gamă diversă de produse de consum cu flux comercial ridicat utilizate în mod curent care sunt aruncate înapoi în mare după ce au fost utilizate o singură dată în scopul pentru care acestea au fost furnizate, sunt rareori reciclate și sunt aruncate pe domeniul public. O proporție semnificativă a echipamentelor de pescuit introduse pe piață nu este colectată pentru tratare. Produsele din plastic de unică folosință și echipamentele de pescuit care conțin plastic și microplastic reprezintă, prin urmare, o problemă deosebit de gravă în contextul deșeurilor marine, prezintă un risc grav pentru ecosistemele marine, pentru stocurile de pește sustenabile și pentru biodiversitate și, potențial, pentru sănătatea umană și afectează turismul, pescuitul profesional și recreativ și transportul maritim, în special în regiunile costiere și în cele ultraperiferice.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Pescuitul-fantomă are loc atunci când organismele marine se prind, se încurcă, se rănesc, se înfometează sau mor în plasele de pescuit, capcanele și paragatele pierdute sau abandonate care nu sunt biodegradabile. Fenomenul „pescuitului-fantomă” este cauzat de pierderea și abandonarea echipamentelor de pescuit. Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 include dispoziții privind marcajul obligatoriu al echipamentelor de pescuit, precum și privind notificarea și recuperarea echipamentelor pierdute. Prin urmare, unii pescari aduc înapoi în porturi, din proprie inițiativă, plasele de pescuit pierdute pe care le recuperează din mare.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a-și concentra eforturile acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, prezenta directivă ar trebui să se refere doar la cele mai întâlnite produse din materiale plastice de unică folosință, care se estimează că reprezintă, ca număr, aproximativ 86 % din materialele plastice de unică folosință găsite pe plajele din Uniune.

(7)  Pentru a-și concentra eforturile acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, prezenta directivă ar trebui să se refere la cele mai frecvent întâlnite produse din materiale plastice de unică folosință, care se estimează că reprezintă, ca număr, aproximativ 86 % din materialele plastice de unică folosință găsite pe plajele din Uniune, precum și la echipamentele de pescuit. Tranziția către o economie circulară va necesita o reducere a nivelului utilizării generale a plasticului de unică folosință.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Produsele din plastic de unică folosință pot fi fabricate dintr-o gamă largă de materiale plastice. Materiale plastice sunt definite de regulă ca materiale polimerice la care este posibil să fi fost adăugați aditivi. Totuși, această definiție ar putea acoperi anumiți polimeri naturali. Polimerii naturali nemodificați nu ar trebui să fie incluși în definiție, întrucât aceștia sunt prezenți în mod natural în mediu. Prin urmare, definiția polimerului de la articolul 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului43 ar trebui adaptată și ar trebui să se introducă o definiție separată în sensul prezentei directive. Materialele plastice fabricate cu polimeri naturali modificați sau materialele plastice fabricate din biomaterii, materii prime fosile sau sintetice nu sunt prezente în mod natural și, prin urmare, ar trebui abordate în prezenta directivă. În consecință, definiția adaptată a materialelor plastice ar trebui să cuprindă articole de cauciuc pe bază de polimer și bioplastice și materiale plastice biodegradabile, indiferent dacă acestea sunt derivate din biomasă și/sau urmează să se biodegradeze în timp. Anumite materiale polimerice nu pot să funcționeze ca o componentă structurală principală a materialelor și produselor finale, cum ar fi materialele de acoperire, vopsele, cerneluri și adezivi polimerici. Aceste materiale nu ar trebui să fie abordate în prezenta directivă și, prin urmare, nu ar trebui incluse în definiție.

(8)  Produsele din plastic de unică folosință pot fi fabricate dintr-o gamă largă de materiale plastice. Materiale plastice sunt definite de regulă ca materiale polimerice la care este posibil să fi fost adăugați aditivi. Totuși, această definiție ar putea acoperi anumiți polimeri naturali. Polimerii naturali nemodificați nu ar trebui să fie incluși în definiție, întrucât aceștia sunt prezenți în mod natural în mediu. Prin urmare, definiția polimerului de la articolul 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului43 ar trebui adaptată și ar trebui să se introducă o definiție separată în sensul prezentei directive. Materialele plastice fabricate cu polimeri naturali modificați sau materialele plastice fabricate din biomaterii, materii prime fosile sau sintetice nu sunt prezente în mod natural și, prin urmare, ar trebui abordate în prezenta directivă. În consecință, definiția adaptată a materialelor plastice ar trebui să cuprindă articole de cauciuc pe bază de polimer și bioplastice și materiale plastice biodegradabile, indiferent dacă acestea sunt derivate din biomasă și/sau urmează să se biodegradeze în timp. Anumite materiale polimerice nu pot să funcționeze ca o componentă structurală principală a materialelor și produselor finale, cum ar fi materialele de acoperire, garnituri sau straturi, vopsele, cerneluri și adezivi polimerici. Aceste materiale nu ar trebui să fie abordate în prezenta directivă și, prin urmare, nu ar trebui incluse în definiție.

_________________

_________________

43 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1)

43 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1)

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru anumite produse din plastic de unică folosință nu există deocamdată alternative adecvate și mai durabile ușor accesibile și se preconizează că va crește consumul de astfel de produse din plastic de unică folosință. Pentru a inversa această tendință și a promova eforturile în direcția unor soluții mai durabile, statele membre ar trebui să fie invitate să ia măsurile necesare pentru a obține o reducere semnificativă a consumului acestor produse, fără a compromite igiena alimentară sau siguranța alimentelor, bunele practici de igienă, bunele practici de fabricație, informarea consumatorilor sau cerințele de trasabilitate stabilite în legislația alimentară a Uniunii44.

(11)  Pentru anumite produse din plastic de unică folosință nu există deocamdată alternative adecvate și mai durabile ușor accesibile și se preconizează că va crește consumul de astfel de produse din plastic de unică folosință. Pentru a inversa această tendință și a promova eforturile în direcția unor soluții mai durabile, statele membre ar trebui să fie invitate să ia măsurile necesare pentru a obține o reducere semnificativă a consumului acestor produse, fără a compromite igiena alimentară sau siguranța alimentelor, bunele practici de igienă, bunele practici de fabricație, informarea consumatorilor sau cerințele de trasabilitate stabilite în legislația alimentară a Uniunii44. Statele membre ar trebui să urmărească să adopte cele mai ambițioase măsuri, care ar trebui să fie proporționale cu gravitatea riscului de producere a deșeurilor marine în cazul diferitelor produse și utilizări vizate de obiectivul global de reducere.

_________________

_________________

44 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și alte acte legislative relevante în materie de siguranță alimentară, igienă și etichetare (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).

44 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și alte acte legislative relevante în materie de siguranță alimentară, igienă și etichetare (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).

Justificare

Trebuie subliniat faptul că statele membre sunt libere, de facto, să își direcționeze măsurile, precum și că aceste măsuri trebuie să fie proporționale cu gravitatea riscului de producere a deșeurilor marine, iar cazurile cele mai grave ar trebui să fie prioritare.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru alte produse din plastic de unică folosință există alternative adecvate, mai durabile și accesibile ca preț. Pentru a limita impactul negativ al acestor produse asupra mediului, statele membre ar trebui să fie obligate să interzică introducerea lor pe piața Uniunii. Această măsură ar promova utilizarea alternativelor ușor accesibile și mai durabile, precum și soluțiile inovatoare pentru modele de afaceri mai durabile, alternativele de reutilizare și înlocuirea materialelor.

(12)  Pentru alte produse din plastic de unică folosință există alternative adecvate, mai durabile și accesibile ca preț. Pentru a limita impactul negativ al acestor produse asupra mediului, în special asupra mediului marin, statele membre ar trebui să fie obligate să interzică introducerea lor pe piața Uniunii. Această măsură ar promova utilizarea alternativelor ușor accesibile și mai durabile, precum și soluțiile inovatoare pentru modele de afaceri mai durabile, alternativele de reutilizare și înlocuirea materialelor. Ar trebui să se stabilească criterii specifice pentru a stabili dacă astfel de alternative respectă cerințele îndeplinite în prezent de produsele din plastic de unică folosință, sunt conforme cu legislația Uniunii privind deșeurile și asigură o sustenabilitate mai mare.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Ar trebui stabilită o definiție clară atât a materialelor plastice biodegradabile, cât și a materialelor plastice fabricate din biomaterii, precum și norme armonizate privind conținutul biologic, biodegradabilitatea (în special, biodegradabilitatea marină) și capacitatea de compostare, pentru a clarifica ambiguitățile și confuziile din acest domeniu.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Anumite produse din plastic de unică folosință ajung în mediul înconjurător ca urmare a eliminării neadecvate prin canale sau prin altă evacuare necorespunzătoare în mediu. Prin urmare, produsele din plastic de unică folosință care sunt frecvent aruncate în canale sau eliminate în mod necorespunzător în alt mod ar trebui să respecte cerințele de marcare. Marcajul ar trebui să informeze consumatorii cu privire la opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie evitate și/sau impactul negativ asupra mediului al deșeurilor ca urmare a eliminării neadecvate. Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească un format armonizat pentru marcare și în acest scop ar trebui, după caz, să testeze percepția marcării propuse utilizând grupuri reprezentative de consumatori pentru a garanta faptul că aceasta este eficace și ușor de înțeles.

(14)  Anumite produse din plastic de unică folosință ajung în mediul înconjurător ca urmare a eliminării neadecvate prin canale sau prin altă evacuare necorespunzătoare în mediu. Prin urmare, produsele din plastic de unică folosință care sunt frecvent aruncate în canale sau eliminate în mod necorespunzător în alt mod ar trebui să respecte cerințele de marcare. Marcajul ar trebui să informeze consumatorii cu privire la opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie evitate și/sau impactul negativ asupra mediului al deșeurilor ca urmare a eliminării neadecvate. Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească un format armonizat pentru marcare și în acest scop ar trebui, după caz, să testeze percepția marcării propuse utilizând grupuri reprezentative de consumatori pentru a garanta faptul că aceasta este eficace și ușor de înțeles. În ceea ce privește uneltele de pescuit, se aplică cerințele privind marcarea adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Statele membre depun eforturi pentru a pune în aplicare Orientările voluntare ale FAO privind marcarea echipamentelor de pescuit.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În ceea ce privește produsele din plastic de unică folosință pentru care nu sunt disponibile alternative adecvate și mai sustenabile, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă, de asemenea, scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor care să acopere cheltuielile de gestionare a deșeurilor și de curățare a deșeurilor, precum și costurile măsurilor de sensibilizare menite să prevină și să reducă astfel de deșeuri.

(15)  În ceea ce privește produsele din plastic de unică folosință pentru care în momentul de față nu sunt disponibile alternative adecvate și mai sustenabile, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă, de asemenea, scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor care să acopere cheltuielile de gestionare a deșeurilor și de curățare a deșeurilor, precum și costurile măsurilor de sensibilizare menite să prevină și să reducă astfel de deșeuri. Ar trebui să se utilizeze sisteme de returnare a garanției și finanțări disponibile din FEPAM pentru a sprijini inițiativele de pescuire a deșeurilor marine și eforturile de recuperare a echipamentelor de pescuit pierdute, aruncate sau abandonate.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  O mare cantitate de deșeuri este evacuată zilnic în mare de către nave sau de pe uscat, o proporție foarte semnificativă a acestora fiind reprezentată de deșeuri din materiale plastice (sticle și pungi, printre alte obiecte).

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

16.  În mare parte, plasticul din deșeurile marine provenit din echipamente de pescuit abandonate, pierdute și aruncate care conțin plastic indică faptul că cerințele juridice actuale1 nu oferă suficiente stimulente pentru a returna la țărm astfel de echipamente de pescuit pentru colectare și tratare. Sistemul de taxare indirectă prevăzut în temeiul dreptului Uniunii privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave elimină stimulentul pentru ca navele să descarce deșeurile în larg și asigură un drept de descărcare. Cu toate acestea, sistemul respectiv ar trebui să fie completat cu stimulente financiare suplimentare pentru ca pescarii să își aducă la țărm deșeurile de echipamente de pescuit pentru a evita orice creștere potențială a taxei indirecte pe deșeuri care trebuie să fie plătită. Întrucât componentele din plastic ale echipamentelor de pescuit au un înalt potențial de reciclare, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă răspunderea extinsă a producătorilor pentru echipamentele de pescuit care conțin plastic pentru a facilita colectarea separată a deșeurilor de echipamente de pescuit și pentru a finanța buna gestionare a deșeurilor de astfel de echipamente de pescuit, în special reciclarea acestora.

16.  În mare parte, plasticul din deșeurile marine provenit din echipamente de pescuit abandonate, pierdute și aruncate care conțin plastic și din deșeurile pescuite în mod pasiv în timpul activităților de pescuit obișnuite indică faptul că cerințele juridice actuale1 nu oferă suficiente stimulente pentru a returna la țărm astfel de echipamente de pescuit și astfel de deșeuri pescuite în mod pasiv pentru colectare și tratare. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, în cazul în care echipamentele de pescuit pierdute nu pot fi recuperate, comandantul navei de pescuit informează autoritatea competentă din statul membru de pavilion al acestuia. Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 nu monitorizează în mod coerent aceste pierderi ale echipamentelor de pescuit, iar punerea în aplicare a cerințelor de raportare rămâne deficitară. Prin urmare, revizuirea Regulamentului privind controlul ar trebui să prevadă măsuri suplimentare de consolidare a capacității de recuperare a echipamentelor pierdute și de raportare. În special, datele privind echipamentele de pescuit pierdute ar trebui să fie colectate și înregistrate de statele membre și transmise anual Comisiei. În plus, sistemul de taxare indirectă prevăzut în temeiul dreptului Uniunii privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave elimină stimulentul pentru ca navele să descarce deșeurile în larg și asigură un drept de descărcare. Cu toate acestea, sistemul respectiv ar trebui să fie completat cu stimulente financiare suplimentare pentru ca pescarii să își aducă la țărm deșeurile de echipamente de pescuit și deșeurile pescuite în mod pasiv, precum și echipamentele de pescuit pierdute sau aruncate, pentru a evita orice creștere potențială a taxei indirecte pe deșeuri care trebuie să fie plătită. Descărcarea deșeurilor pescuite în mod pasiv nu ar trebui să genereze costuri suplimentare pentru pescari. Întrucât componentele din plastic ale echipamentelor de pescuit au un înalt potențial de reciclare, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă răspunderea extinsă a producătorilor pentru echipamentele de pescuit care conțin plastic pentru a facilita colectarea separată a deșeurilor de echipamente de pescuit și pentru a finanța buna gestionare a deșeurilor de astfel de echipamente de pescuit, în special reciclarea acestora, precum și eforturile de recuperare a echipamentelor de pescuit pierdute, abandonate sau aruncate. Astfel de sisteme ar trebui să prevadă contribuții financiare ajustate pentru echipamentele destinate reutilizării și reciclării, în conformitate cu cerințele Directivei 2008/98/CE, și ar trebui să fie suplimentate printr-un obiectiv de colectare a deșeurilor de echipamente de pescuit. Pe lângă astfel de inițiative, statele membre ar trebui să întreprindă activități de promovare a confecționării de echipamente de pescuit care folosesc materiale mai sustenabile și mai ecologice.

_________________

_________________

1 Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului, Directiva 2000/59/CE și Directiva 2008/98/CE.

1 Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului, Directiva 2000/59/CE și Directiva 2008/98/CE.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Deși pescarii înșiși și producătorii artizanali de echipamente de pescuit care conțin plastic nu ar trebui să intre sub incidența răspunderii extinse a producătorilor, ar trebui să se ia în considerare sprijinirea introducerii, ca alternativă, a unor echipamente de pescuit obținute în mod sustenabil, care să nu conțină plastic.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În scopul de a preveni aruncarea pe domeniul public și alte forme necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor marine care conțin plastic, consumatorii trebuie să fie informați în mod corespunzător cu privire la cele mai adecvate opțiuni de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate, la cele mai bune practici în ceea ce privește eliminarea deșeurilor și impactul asupra mediului al relelor practici de eliminare, precum și cu privire la conținutul de plastic din anumite produse din plastic de unică folosință și echipamente de pescuit. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă obligația de a lua măsuri de sensibilizare care să garanteze că astfel de informații sunt prezentate consumatorilor. Informațiile nu ar trebui să cuprindă niciun conținut promoțional care încurajează utilizarea produselor din plastic de unică folosință. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alege măsurile care sunt cele mai adecvate, în funcție de natura produsului sau utilizarea acestuia. Producătorii de produse din plastic de unică folosință și de echipamente de pescuit care conțin plastic ar trebui să acopere costurile legate de măsurile de sensibilizare, ca parte a obligației de răspundere extinsă a producătorilor.

(18)  În scopul de a preveni aruncarea pe domeniul public și alte forme necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor marine care conțin plastic, consumatorii trebuie să fie informați în mod corespunzător cu privire la cele mai adecvate opțiuni de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate, la cele mai bune practici în ceea ce privește eliminarea deșeurilor și impactul asupra mediului al relelor practici de eliminare, precum și cu privire la conținutul de plastic din anumite produse din plastic de unică folosință și echipamente de pescuit și la alternativele disponibile care se află deja pe piață. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă obligația de a lua măsuri de sensibilizare care să garanteze că astfel de informații sunt prezentate consumatorilor. Informațiile nu ar trebui să cuprindă niciun conținut promoțional care încurajează utilizarea produselor din plastic de unică folosință. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alege măsurile care sunt cele mai adecvate, în funcție de natura produsului sau utilizarea acestuia. Producătorii de produse din plastic de unică folosință și de echipamente de pescuit care conțin plastic ar trebui să acopere costurile legate de măsurile de sensibilizare, ca parte a obligației de răspundere extinsă a producătorilor.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  În conformitate cu legislația Uniunii, Comisia are obligația să sprijine statele membre în elaborarea unor strategii și planuri de reducere a dispersiei echipamentelor de pescuit în mare, inclusiv prin intermediul unor granturi din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Printre eforturi se pot număra campanii și programe de sensibilizare cu privire la impactul acestor deșeuri asupra ecosistemelor marine, cercetări privind fezabilitatea echipamentelor de pescuit biodegradabile/compostabile, proiecte educaționale pentru pescari și programe publice specifice pentru eliminarea materialelor plastice și a altor obiecte din mediul marin.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Directiva 2008/98/CE stabilește cerințe minime generale privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor. Aceste cerințe ar trebui să se aplice schemelor de răspundere extinsă a producătorilor instituite prin prezenta directivă. Cu toate acestea, prezenta directivă stabilește cerințe suplimentare privind răspunderea extinsă a producătorilor, de exemplu cerința ca producătorii de anumite produse din plastic de unică folosință să acopere costurile de curățare a deșeurilor.

(19)  Directiva 2008/98/CE stabilește cerințe minime generale privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor. Aceste cerințe ar trebui să se aplice schemelor de răspundere extinsă a producătorilor instituite prin prezenta directivă. Cu toate acestea, prezenta directivă stabilește cerințe suplimentare privind răspunderea extinsă a producătorilor, de exemplu cerința ca producătorii de anumite produse din plastic de unică folosință să acopere costurile de curățare a deșeurilor. În ceea ce privește echipamentele de pescuit, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura faptul că contribuțiile financiare plătite de producătorii de echipamente de pescuit care conțin plastic în vederea îndeplinirii propriilor obligații care decurg din responsabilitatea producătorului sunt ajustate, ținând seama în special de gradul de durabilitate, de potențialul de reparare și de natura refolosibilă și reciclabilă a acestor echipamente de pescuit introduse pe piață.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Creșterea sensibilizării populației cu privire la deșeurile provenite din produsele din plastic de unică folosință și echipamentele de pescuit și la impactul considerabil al acestora asupra mediului ar trebui să fie considerată un element esențial al Strategiei UE privind materialele plastice, întrucât va abilita cetățenii să contribuie la reducerea deșeurilor din plastic. Statele membre ar trebui să adopte măsuri în vederea sensibilizării publicului la problemă și la sprijinul financiar disponibil în vederea soluționării acesteia și ar trebui să faciliteze schimbul de bune practici între comunități și rețele.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare1, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe datele colectate în cursul punerii în aplicare a directivei și pe baza datelor colectate în temeiul Directivei 2008/56/CE sau al Directivei 2008/98/CE. Evaluarea respectivă ar trebui să ofere baza pentru o analiză a posibilelor măsuri suplimentare și, având în vedere monitorizarea deșeurilor marine în Uniune, pentru o evaluare a necesității de a revizui anexa care enumeră produsele din plastic de unică folosință. De asemenea, evaluarea ar trebui să analizeze dacă progresul științific și tehnic care s-a realizat între timp, inclusiv elaborarea de materiale biodegradabile și elaborarea de criterii sau a unui standard pentru biodegradabilitatea materialelor plastice în mediul marin, astfel cum este prevăzut în Strategia europeană pentru materialele plastice, permite stabilirea unui standard pentru biodegradarea anumitor produse din plastic de unică folosință în mediul marin. Standardul respectiv ar include un standard pentru a testa dacă, ca urmare a descompunerii fizice și biologice în mediul marin, materialele plastice s-ar descompune complet în dioxid de carbon (CO2), biomasă și apă într-o perioadă de timp suficient de scurtă pentru ca acestea să nu fie dăunătoare pentru viața marină și să nu conducă la o acumulare de materiale plastice în mediul înconjurător. În acest caz, produsele din plastic de unică folosință care îndeplinesc un astfel de standard ar putea fi exceptate de la interdicția de a fi introduse pe piață. Deși Strategia europeană pentru materialele plastice prevede deja măsuri în acest domeniu, aceasta recunoaște, de asemenea, provocările în ceea ce privește stabilirea unui cadru de reglementare pentru materiale plastice cu proprietăți biodegradabile, din cauza diferitelor condiții marine din mări.

(22)  În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare1, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe datele colectate în cursul punerii în aplicare a directivei și pe baza datelor colectate în temeiul Directivei 2008/56/CE sau al Directivei 2008/98/CE. Evaluarea respectivă ar trebui să ofere baza pentru o analiză a posibilelor măsuri suplimentare și, având în vedere monitorizarea deșeurilor marine în Uniune, pentru o evaluare a necesității de a revizui anexa care enumeră produsele din plastic de unică folosință. De asemenea, evaluarea ar trebui să analizeze dacă progresul științific și tehnic care s-a realizat între timp, inclusiv elaborarea de materiale biodegradabile și elaborarea de criterii sau a unui standard pentru biodegradabilitatea materialelor plastice în mediul marin, astfel cum este prevăzut în Strategia europeană pentru materialele plastice, permite stabilirea unui standard pentru biodegradarea anumitor produse din plastic de unică folosință sau a echipamentelor de pescuit care conțin plastic în mediul marin. Standardul respectiv ar include un standard pentru a testa dacă, ca urmare a condițiilor de descompunere fizică și biologică existente în mediul marin, materialele plastice s-ar descompune complet în dioxid de carbon (CO2), biomasă și apă într-o perioadă de timp suficient de scurtă pentru ca acestea să nu fie dăunătoare pentru viața marină și să nu conducă la o acumulare de materiale plastice în mediul înconjurător. În acest caz, produsele din plastic de unică folosință care îndeplinesc un astfel de standard ar putea fi exceptate de la interdicția de a fi introduse pe piață. Deși Strategia europeană pentru materialele plastice prevede deja măsuri în acest domeniu, aceasta recunoaște, de asemenea, provocările în ceea ce privește stabilirea unui cadru de reglementare pentru materiale plastice cu proprietăți biodegradabile, din cauza diferitelor condiții marine din mări.

_________________

_________________

1 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

1 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  În conformitate cu legislația Uniunii privind deșeurile, Comisia și statele membre au obligația să sprijine planurile de colectare a deșeurilor marine, cu implicarea navelor de pescuit atunci când acest lucru este posibil, și să garanteze că instalațiile portuare au capacitatea de a primi și trata aceste deșeuri, în special prin reciclare; aceleași stimulente oferite pentru returnarea echipamentelor de pescuit ar trebui să se aplice și pentru predarea deșeurilor pescuite în mod pasiv și a celor colectate în cadrul inițiativelor de pescuire a deșeurilor marine; cerințele privind instalațiile portuare ar trebui să fie proporționale și să nu creeze o sarcină administrativă excesivă pentru porturile mici, fără personal, sau pentru porturile îndepărtate, în special cele din insule îndepărtate.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul prezentei directive este de a preveni și a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic, și asupra sănătății umane, precum și de a promova tranziția la o economie circulară cu modele de afaceri, produse și materiale inovatoare, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne.

Obiectivul prezentei directive este ca Uniunea să joace un rol în soluționarea problemei mondiale a deșeurilor marine provenite din materialele plastice, prin prevenirea și reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic, și asupra sănătății umane, precum și prin promovarea tranziției la o economie circulară cu modele de afaceri, produse și materiale inovatoare, contribuind astfel la funcționarea mai eficientă și mai sustenabilă a pieței interne.

Justificare

Obiectivul propunerii ar trebui să fie mai vizibil: Uniunea Europeană generează un procent relativ redus de deșeuri marine comparativ cu cele generate la nivel mondial, deoarece consumă aproximativ 16 % din materialele plastice de unică folosință la nivel global. Cu toate acestea, ar putea juca un rol important în găsirea de soluții și în inițierea unui cerc virtuos prin puterea exemplului.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „echipamente de pescuit” înseamnă orice articole sau unelte care sunt utilizate în activitatea de pescuit și acvacultură pentru a viza sau a captura resurse biologice marine sau care plutesc la suprafața mării și care sunt utilizate cu scopul de a atrage și de a captura astfel de resurse biologice marine;

(3)  „echipamente de pescuit” înseamnă orice articole sau unelte care sunt utilizate în activitatea de pescuit și acvacultură pentru a viza, a captura sau a reține pentru creștere resurse biologice marine sau care plutesc la suprafața mării și care sunt utilizate cu scopul de a atrage și de a captura sau de a reține astfel de resurse biologice marine;

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „deșeuri de echipamente de pescuit” înseamnă orice echipament de pescuit care intră sub incidența definiției deșeurilor din Directiva 2008/98/CE, inclusiv toate componentele separate, substanțele sau materialele care au făcut parte din aceste echipamente de pescuit sau au fost atașate acestora atunci când acestea au fost aruncate în mare;

(4)  „deșeuri de echipamente de pescuit” înseamnă orice echipament de pescuit care intră sub incidența definiției deșeurilor din Directiva 2008/98/CE, inclusiv toate componentele separate, substanțele sau materialele care au făcut parte din aceste echipamente de pescuit sau au fost atașate acestora atunci când acestea au fost aruncate în mare sau pierdute;

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  „deșeuri pescuite în mod pasiv” înseamnă deșeurile prinse în plase în timpul operațiunilor de pescuit;

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv contracte la distanță în sensul Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 201150, introduce pe piață produse din plastic de unică folosință și echipamente de pescuit care conțin plastic, cu excepția persoanelor care desfășoară activități de pescuit astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului51;

(10)  „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv contracte la distanță în sensul Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 201150, introduce pe piață produse din plastic de unică folosință și echipamente de pescuit care conțin plastic, cu excepția persoanelor care desfășoară activități de pescuit sau de acvacultură astfel cum sunt definite la articolul 4 punctele 25 și 28 din Regulamentul (CE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului51;

_________________

_________________

50 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

50 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

51 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

51 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că fiecare produs din plastic de unică folosință prevăzut în partea D din anexă care este introdus pe piață poartă un marcaj clar, lizibil și indelebil, informând consumatorii cu privire la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

1.  Statele membre se asigură că fiecare produs din plastic de unică folosință prevăzut în partea D din anexă și fiecare echipament de pescuit care conține plastic și care este introdus pe piață poartă un marcaj clar, lizibil și indelebil, informând consumatorii cu privire la toate aspectele următoare:

(a)  opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor pentru produs sau mijloacele de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate pentru produsul respectiv,

(a)  opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor pentru produs sau mijloacele de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate pentru produsul respectiv;

(b)  impacturile negative asupra mediului ale aruncării pe domeniul public sau ale altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a produselor sau

(b)  impacturile negative asupra mediului ale aruncării pe domeniul public sau ale altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a produselor; și

(c)  prezența materialelor plastice în componența produsului.

(c)  prezența materialelor plastice în componența produsului și, după caz, disponibilitatea unor produse alternative cu caracteristici funcționale similare.

2.  Comisia adoptă, până la … [12 luni înainte de data-limită pentru transpunerea prezentei directive] un act de punere în aplicare care stabilește specificațiile pentru marcajul prevăzut la alineatul (1). Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

2.  Comisia adoptă, până la … [12 luni înainte de data-limită pentru transpunerea prezentei directive] un act de punere în aplicare care stabilește specificațiile pentru marcajul prevăzut la alineatul (1). Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

 

3.  Fără a aduce atingere alineatului (1), în ceea ce privește uneltele de pescuit, se aplică cerințele privind marcarea adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.”

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 8 – articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că sunt stabilite scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piața Uniunii, în conformitate cu dispozițiile privind răspunderea extinsă a producătorilor din Directiva 2008/98/CE.

3.  Statele membre se asigură că sunt stabilite scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piața Uniunii, în conformitate cu dispozițiile privind răspunderea extinsă a producătorilor din Directiva 2008/98/CE. Statele membre se asigură că schemele de răspundere extinsă a producătorilor ating un nivel superior de colectare și reciclare a echipamentelor de pescuit. Pentru a realiza acest obiectiv, statele membre impun schemelor următoarele cerințe, printre altele:

 

(a)  includerea unor programe de monitorizare, urmărire și raportare;

 

(b)  acoperirea operațiunilor de recuperare.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre pot institui, de asemenea , scheme de rambursare a garanției pentru a încuraja returnarea uneltelor de pescuit vechi, abandonate sau instabile, adaptate pentru a lua în considerare riscul de pierdere accidentală a uneltelor de pescuit sau a unor părți ale acestora.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura ajustarea contribuțiilor financiare plătite de producătorii de echipamente de pescuit care conțin plastic în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul responsabilității producătorului, ținând seama în special de gradul de durabilitate, de potențialul de reparare și de natura refolosibilă și reciclabilă a echipamentelor de pescuit pe care producătorii le introduc pe piață.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3c.  Statele membre introduc, de asemenea, stimulente financiare suplimentare pentru a încuraja pescarii să aducă la țărm deșeurile de echipamente de pescuit și alte deșeuri din plastic pe care le colectează pe mare. Statele membre elimină, în cea mai mare măsură posibilă, toate sarcinile și impedimentele birocratice juridice și financiare inutile din calea colectării și a aducerii la țărm de către pescari a deșeurilor de echipamente de pescuit și de produse din plastic.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  să încurajeze crearea unui program public specific pentru a elimina materialele plastice și alte obiecte de pe fundul mării;

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  să instituie un sistem de raportare digitală obligatorie la nivelul UE, prin care navele de pescuit individuale să semnaleze pierderea echipamentelor pe mare, pentru a sprijini acțiunile de recuperare;

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Scheme de stimulare

 

1.  Statele membre includ în programele operaționale finanțate prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea unui plan de acțiune, în colaborare cu organizațiile de producători, cu asociațiile de armatori, cu entitățile publice, cu organizațiile care activează în domeniul conservării mediului și cu întregul sector în cauză. În acest sens, se includ măsuri care vizează colectarea deșeurilor marine și a echipamentelor de pescuit, precum și îmbunătățirea infrastructurii și proceselor de gestionare a deșeurilor pe nave și în porturi.

 

2.  Statele membre instituie în porturi un sistem de depozitare, de restituire și de returnare a plaselor de pescuit, care este inclus în planul de acțiune stabilit în conformitate cu alineatul (1).

 

3.  Statele membre instituie în porturi un sistem de control și de înregistrare a plaselor, care va fi inclus în planul de acțiune stabilit în conformitate cu alineatul (1).

 

4.  Statele membre concep mecanisme de sprijin pentru acțiunile de C&D în vederea dezvoltării unor plase mai ușor de trasat și mai puțin poluante, sub forma unor stimulente pentru întreprinderile care produc echipamente de pescuit. Aici se includ investițiile în dezvoltarea de materiale noi, cu un impact mai redus asupra mediului.

Justificare

Astfel cum prevede considerentul 16, este necesar să se acorde stimulente operatorilor, pentru a promova o cultură a protecției mediului marin, pentru a se reduce progresiv deșeurile marine și pentru a se evita pierderea plaselor de pescuit în mare.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9b

 

Deșeurile pescuite în mod pasiv

 

1.  Statele membre adoptă planuri naționale proporționale pentru a se asigura că toate porturile în care navele de pescuit pot acosta – cu excepția porturilor mici, fără personal, și a porturilor îndepărtate, în special cele din insule îndepărtate – sunt în măsură să asigure primirea și, ulterior, tratarea deșeurilor pescuite în mod pasiv în timpul activităților de pescuit obișnuite pentru a încuraja colectarea separată, reutilizarea și reciclarea acestor deșeuri.

 

2.  Aceste planuri sunt introduse în conformitate cu orientările stabilite în Recomandarea Comisiei OSPAR 2016/1 privind reducerea deșeurilor marine prin punerea în aplicare a inițiativelor privind piscuitul de deșeuri (fishing for litter).

 

3.  În plus față de resursele puse la dispoziție de către FEPAM, statele membre pot institui și menține fonduri naționale pentru a sprijini colectarea deșeurilor pescuite în mod pasiv de către navele de pescuit. Fondurile pot fi utilizate pentru a asigura funcționarea inițiativelor de pescuire a deșeurilor, inclusiv crearea de instalații specifice de depozitare a deșeurilor la bord, monitorizarea deșeurilor pescuite pasiv, educarea și promovarea participării voluntare la inițiativă, costurile tratării deșeurilor și, de asemenea, pentru a acoperi costurile cu personalul necesar pentru funcționarea acestor scheme.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă măsuri pentru a informa consumatorii despre produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea G din anexă și echipamentele de pescuit care conțin plastic cu privire la următoarele aspecte:

Statele membre adoptă măsuri pentru a informa toți actorii relevanți, în special consumatorii, reprezentanții sectorului pescuitului și comunitățile de pescari despre produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea G din anexă și echipamentele de pescuit care conțin plastic cu privire la următoarele aspecte:

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sistemele de reutilizare și opțiunile de gestionare a deșeurilor disponibile pentru aceste produse și echipamente de pescuit care conțin plastic, precum și cele mai bune practici în ceea ce privește buna gestionare a deșeurilor efectuată în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2008/98/CE;

(a)  disponibilitatea alternativelor reutilizabile, a sistemelor de reutilizare și a opțiunilor de gestionare a deșeurilor pentru aceste produse și echipamente de pescuit care conțin plastic, precum și cele mai bune practici în ceea ce privește buna gestionare a deșeurilor efectuată în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2008/98/CE;

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  se încurajează programele de sensibilizare cu privire la impactul deșeurilor de plastic și al microplasticelor asupra ecosistemelor marine, pentru a evita acestea să ajungă în mare.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre se asigură că se pun la dispoziție orientări tuturor actorilor relevanți, în special celor din sectorul pescuitului, astfel încât aceștia să poată lua măsurile necesare pentru a reduce deșeurile provenite din echipamente de pescuit care conțin plastic.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informații privind monitorizarea punerii în aplicare

Informații privind monitorizarea punerii în aplicare și cerințele în materie de raportare

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  estimări ale cantităților de deșeuri marine care provin din produse vizate de prezenta directivă, pentru a se monitoriza efectele măsurilor întreprinse;

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piață și privind deșeurile de echipamente de pescuit primite și tratate. Datele se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (4).

 

Prima perioadă de raportare începe în primul an calendaristic complet după adoptarea actului de punere în aplicare care stabilește formatul de raportare prevăzut la alineatul (4).

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în care să stabilească formatul pentru setul de date, informațiile și datele menționate la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

4.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare în care să stabilească formatul pentru setul de date, informațiile și datele menționate la alineatele (1) și (3a). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  a avut loc o îmbunătățire suficientă a nivelului de reciclare a echipamentelor de pescuit și dacă este necesară introducerea de obiective cantitative pentru a se asigura un progres suficient în viitor;

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  este posibil să se stabilească obiective cantitative obligatorii la nivelul Uniunii pentru reciclarea echipamentelor de pescuit care conțin plastic;

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  s-au realizat progrese științifice și tehnice suficiente și s-au dezvoltat criterii sau un standard de biodegradabilitate în mediul marin aplicabile produselor din plastic de unică folosință în sfera de aplicare a prezentei directive, precum și înlocuitori de unică folosință ai acestora, pentru a determina care produse nu mai trebuie să facă obiectul restricțiilor privind introducerea pe piață, după caz.

(c)  s-au realizat progrese științifice și tehnice suficiente și s-au dezvoltat criterii sau un standard de biodegradabilitate în mediul marin aplicabile produselor din plastic de unică folosință sau echipamentelor de pescuit care conțin plastic în sfera de aplicare a prezentei directive, precum și înlocuitori ai acestora, pentru a determina care produse nu mai trebuie să facă obiectul restricțiilor privind introducerea pe piață, după caz.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Referințe

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

PECH

11.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Renata Briano

14.6.2018

Examinare în comisie

20.6.2018

29.8.2018

 

 

Data adoptării

24.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Membri supleanți prezenți la votul final

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, John Flack, Francisco José Millán Mon, Nils Torvalds

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Howarth

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Norbert Erdős, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ole Christensen, John Howarth, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

0

-

 

 

3

0

EFDD