SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

11.10.2018 - (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Frédérique Ries


NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu [COM(2018) 0340],

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0218/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre rybné hospodárstvo (A8-0317/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1)  Vysoká funkčnosť a pomerne nízka cena plastov spôsobujú, že tieto materiály sú čoraz častejšou súčasťou každodenného života. Zvýšená miera ich využívania v krátkodobých aplikáciách, ktoré nie sú určené na opätovné použitie alebo nákladovo efektívnu recykláciu znamená, že s nimi súvisiace spôsoby výroby a spotreby sú čoraz menej efektívne a viac lineárne. Preto v súvislosti s akčným plánom obehového hospodárstva32 Komisia v európskej stratégii pre plasty33 dospela k záveru, že nepretržitý nárast vzniku plastového odpadu a jeho únik do životného prostredia, a najmä morského prostredia, sa musí riešiť, aby bolo možné dosiahnuť skutočne obehový životný cyklus plastov.

1)  Vysoká funkčnosť a pomerne nízka cena plastov spôsobujú, že tieto materiály sú čoraz častejšou súčasťou každodenného života. Svetová výroba plastov sa výrazne zvýšila a v roku 2017 dosiahla 348 miliónov ton. Podiel Európy na tejto výrobe predstavoval 18,5 % (64,4 milióna ton, čo je zvýšenie o 3,4 % v porovnaní s výrobou v predchádzajúcom roku). Zvýšená miera ich využívania v krátkodobých aplikáciách, ktoré nie sú určené na opätovné použitie alebo nákladovo efektívnu recykláciu znamená, že s nimi súvisiace spôsoby výroby a spotreby sú čoraz menej efektívne a viac lineárne. Preto v súvislosti s akčným plánom obehového hospodárstva Komisia v európskej stratégii pre plasty dospela k záveru, že nepretržitý nárast vzniku plastového odpadu a jeho únik do životného prostredia, a najmä morského prostredia, sa musí riešiť, aby bolo možné dosiahnuť skutočne obehový životný cyklus plastov a zníženie celkového množstva plastov v životnom prostredí. Európska stratégia pre plasty je prvým krôčikom k vytvoreniu obehového hospodárstva založeného na znižovaní, opätovnom používaní a recyklácii všetkých plastových výrobkov.

__________________

__________________

32 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo [COM(2015) 0614 final].

32 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo [COM(2015) 0614 final].

33 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve [COM(2018) 28 final].

33 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve [COM(2018) 28 final].

Odôvodnenie

Hoci ide o celosvetový problém, Európska únia sa musí ujať zodpovednosti a stať sa medzinárodným lídrom v boji proti morskému odpadu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a)  Plasty zohrávajú v hospodárstve užitočnú úlohu a majú neodmysliteľné využitie v mnohých odvetviach. Používajú sa najmä vo výrobe obalov (40 %) a v stavebníctve a výstavbe (20 %). Plasty sa vo veľkom používajú aj v automobilovom priemysle, na výrobu elektrických a elektronických zariadení, v potravinárstve a poľnohospodárstve. Závažný negatívny vplyv niektorých plastových výrobkov na životné prostredie, zdravie a hospodárstvo si však vyžaduje právny rámec na účinné zníženie uvedených závažných negatívnych vplyvov, a to aj obmedzením umiestňovania na trh konkrétnych jednorazových výrobkov, pre ktoré už existujú alternatívy, ktoré viac zodpovedajú požiadavkám obehového hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2)  Prístupy v duchu obehového hospodárstva, ktoré uprednostňujú netoxické opätovne použiteľné výrobky a systémy opätovného použitia, povedú k nižšiemu vzniku odpadu, pričom takáto prevencia je na vrchole hierarchie spôsobov nakladania s odpadmi zakotvenej v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES34. Takéto prístupy sú okrem toho v súlade s cieľom trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov č. 1235 na zabezpečenie trvalo udržateľných spôsobov spotreby a výroby.

2)  Opatrenia stanovené v tejto smernici by mali v plnej miere sledovať prístupy v duchu obehového hospodárstva, ktoré uprednostňujú bezpečné, netoxické opätovne použiteľné výrobkybez obsahu nebezpečných látok a systémy opätovného použitia pred jednorazovými výrobkami. Všetky opatrenia by mali v prvom rade smerovať k zníženiu vzniku odpadu a podporovať predchádzanie vzniku odpadu, keďže takáto prevencia je na vrchole hierarchie spôsobov nakladania s odpadmi zakotvenej v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES34. Keďže každý jednorazový výrobok má v dôsledku svojho krátkeho životného cyklu tendenciu negatívne vplývať na klímu alebo životné prostredie, treba uprednostniť prevenciu a opätovné používanie výrobkov, čo môže viesť k výraznému zníženiu emisií CO2 a cenných surovín. Táto smernica prispeje k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov č. 1235 na zabezpečenie trvalo udržateľných spôsobov spotreby a výroby.

__________________

__________________

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

35 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 25. septembra 2015.

35 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 25. septembra 2015.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3)  Morský odpad nepozná hranice a považuje sa za celosvetový problém. Zníženie objemu morského odpadu je kľúčovým opatrením na dosiahnutie cieľa Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 14, v rámci ktorého sa s cieľom trvalo udržateľného rozvoja36 vyzýva na ochranu a udržateľné využívanie oceánov, morí a morských zdrojov.Únia musí zohrávať úlohu pri riešení problému morského odpadu a snažiť sa udávať tón vo svetovom meradle. V tejto súvislosti Únia v záujme koordinovanej činnosti spolupracuje s partnermi na mnohých medzinárodných fórach ako G20, G7 a Organizácia Spojených národov. Táto iniciatíva patrí k snahám Únie v tejto oblasti.

3)  Morský odpad nepozná hranice a považuje sa za celosvetový problém. Do svetových oceánov sa dostáva čoraz väčšie množstvo odpadu, pričom ovplyvňuje zdravie ekosystémov a zabíja zvieratá. Zníženie objemu morského odpadu je kľúčovým opatrením na dosiahnutie cieľa Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 14, ktorého cieľom v rámci trvalo udržateľného rozvoja36 je ochrana a udržateľné využívanie oceánov, morí a morských zdrojov. Únia musí zohrávať úlohu pri riešení problému morského odpadu, predchádzaní vzniku odpadu, efektívnejšom nakladaní s morským odpadom a snažiť sa udávať tón vo svetovom meradle. V tejto súvislosti Únia v záujme koordinovanej činnosti spolupracuje s partnermi na mnohých medzinárodných fórach ako G20, G7 a Organizácia Spojených národov. Táto iniciatíva patrí k snahám Únie v tejto oblasti.

_________________

_________________

36 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie spojených národov 25. septembra 2015.

36 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 25. septembra 2015.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5)  Podľa množstva odpadu vyplaveného na pláž tvoria plasty v Únii 80 až 85 % morského odpadu, pričom jednorazové plastové predmety predstavujú 50 % a predmety súvisiace s rybolovom 27 %. K jednorazovým plastovým výrobkom patria rôzne bežné rýchloobrátkové spotrebné výrobky, ktoré sa odhadzujú po jednom použití na účel, na ktorý boli obstarané, pričom len zriedka sa recyklujú a obvykle sa z nich stane odpad. Značná časť rybárskeho výstroja, ktorý sa umiestňuje na trh, sa ako odpad na spracovanie nezbiera. Preto sú jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj s obsahom plastov mimoriadne vážnym problémom v súvislosti s morským odpadom, predstavujú závažné riziko pre morské ekosystémy, biodiverzitu a potenciálne aj pre ľudské zdravie a škodia činnostiam ako cestovný ruch, rybolov a lodná doprava.

5)  Podľa množstva odpadu vyplaveného na pláž tvoria plasty v Únii 80 až 85 % morského odpadu, pričom jednorazové plastové predmety predstavujú 50 % a predmety súvisiace s rybolovom 27 %.K jednorazovým plastovým výrobkom patria rôzne bežné rýchloobrátkové spotrebné výrobky, ktoré sa odhadzujú po jednom použití na účel, na ktorý boli obstarané, pričom len zriedka sa recyklujú a obvykle sa z nich stane odpad. Značná časť rybárskeho a akvakultúrneho výstroja, ktorý sa umiestňuje na trh, sa ako odpad na spracovanie nezbiera. Preto sú jednorazové plastové výrobky a rybársky a akvakultúrny výstroj s obsahom plastov, ako sú koše, pasce, plaváky a bóje, siete, laná, povrazy, káble a lovné šnúry, mimoriadne vážnym problémom v súvislosti s morským odpadom, predstavujú závažné riziko pre morské ekosystémy, biodiverzitu, ako aj pre ľudské zdravie a zdravie zvierat a škodia činnostiam ako cestovný ruch, rybolov a lodná doprava.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  Na svojom zasadnutí 25. júna 2018 prijala Rada závery o plnení akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo, v ktorých jednoznačne podporila opatrenia na európskej a svetovej úrovni na obmedzené využívanie mikroplastov zámerne pridávaných do výrobkov, ako aj využívanie oxoplastov v Únii a opatrenia uvedené v stratégii pre plasty, ktoré sa týkajú znižovania objemu mikroplastov z textilu, pneumatík automobilov a úniku granulátu v predvýrobnej fáze. Únia už koná, keďže v rámci režimu REACH prebieha proces, v ktorom Komisia požiadala Európsku chemickú agentúru, aby vypracovala dokumentáciu o obmedzeniach podľa prílohy XV pre používanie mikroplastových častíc zámerne pridávaných do spotrebných výrobkov alebo výrobkov na profesionálne použitie akéhokoľvek druhu.

Odôvodnenie

Keďže mnohé členské štáty už v tejto oblasti prijali právne predpisy, je dôležité, aby EÚ na základe posúdenia agentúry ECHA konala a do roku 2020 navrhla obmedzené používanie mikroplastových častíc zámerne pridávaných do spotrebných výrobkov alebo výrobkov na profesionálne použitie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b)  Únia by mala k problému mikroplastov zaujať komplexný postoj a všetkým výrobcom by mala odporúčať, aby striktne obmedzili mikroplasty v zložení svojich výrobkov, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať výrobcom textilu a pneumatík, keďže až 63 % mikroplastov, ktoré končia priamo vo vodnom prostredí, predstavujú syntetické odevy a pneumatiky.

Odôvodnenie

Hoci na mikroplasty (t. j. kúsky plastov menšie než 5 mm) sa stratégia pre plasty a konkrétne opatrenia tejto stratégie nevzťahujú, je dôležité uviesť, že prístup Európskej únie k tomuto problému by mal byť komplexný, a to kvôli vplyvu úlomkov morského plastového odpadu na životné prostredie, morskú faunu a ľudské zdravie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6)  Súčasné právne predpisy Únie40 a politické nástroje obsahujú niekoľko regulačných odpovedí na riešenie problému morského odpadu. Najmä na plastový odpad sa vzťahujú všeobecné opatrenia a ciele Únie v oblasti nakladania s odpadom, ako sú ciele v oblasti recyklácie odpadu z plastových obalov41 a nedávno prijatý cieľ v rámci stratégie pre plasty42, podľa ktorého by všetky plastové obaly mali byť do roku 2030 recyklovateľné. Dosah uvedených právnych predpisov na morský odpad však nie je dostatočný a medzi vnútroštátnymi opatreniami na predchádzanie a znižovanie výskytu morského odpadu sú rozdiely v ich pôsobnosti a úrovni ich ambícií. Okrem toho niektoré z uvedených opatrení, najmä obmedzenia súvisiace s uvádzaním jednorazových plastových výrobkov na trh, by mohli vytvárať prekážky obchodu a narúšať hospodársku súťaž v Únii.

6)  Pri predchádzaní znečisťovania morí odpadom má zásadný význam riadne nakladanie s odpadom. Súčasné právne predpisy Únie40 a politické nástroje obsahujú niekoľko regulačných odpovedí na riešenie problému morského odpadu. Najmä na plastový odpad sa vzťahujú všeobecné opatrenia a ciele Únie v oblasti nakladania s odpadom, ako sú ciele v oblasti recyklácie odpadu z plastových obalov41 a nedávno prijatý cieľ v rámci stratégie pre plasty42, podľa ktorého by všetky plastové obaly mali byť do roku 2030 recyklovateľné. Dosah uvedených právnych predpisov na morský odpad však nie je dostatočný a medzi vnútroštátnymi opatreniami na predchádzanie a znižovanie výskytu morského odpadu sú rozdiely v ich pôsobnosti a úrovni ich ambícií. Okrem toho niektoré z uvedených opatrení, najmä obmedzenia súvisiace s uvádzaním jednorazových plastových výrobkov na trh, by mohli vytvárať prekážky obchodu a narúšať hospodársku súťaž v Únii.

__________________

__________________

40 Smernica 2008/98/ES, smernica 2000/59/ES, smernica 2000/60/ES, smernica 2008/56/ES a nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

40 Smernica 2008/98/ES, smernica 2000/59/ES, smernica 2000/60/ES, smernica 2008/56/ES a nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

41 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365 31.12.1994, s. 10).

41 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365 31.12.1994, s. 10).

42 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve [COM(2018) 28 final].

42 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve [COM(2018) 28 final].

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že predchádzanie znečisťovaniu odpadom začína riadnym nakladaním s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a)  Kľúčovým faktorom pri vytváraní udržateľnejšieho hodnotového reťazca je podpora výskumu a inovácií v odvetví obalov. Na tento účel je nutné posilniť príslušné mechanizmy financovania v kontexte európskych nástrojov v programoch pre výskum a vývoj, ako sú rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie (t. j. Horizont 2020), vzhľadom na ohlásený strategický program výskumu a inovácií pre plasty.

Odôvodnenie

Poskytnutie príslušnej podpory a zdrojov pre výskum a inovácie v odvetví obalov je nevyhnutným krokom k dosiahnutiu cieľov stratégie pre plasty.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7)  S cieľom nasmerovať úsilie tam, kde je to najviac potrebné, by sa táto smernica mala vzťahovať iba na najfrekventovanejšie jednorazové plastové výrobky, pričom sa odhaduje, že predstavujú približne 86 % odpadu z jednorazových plastov vyplaveného na pláže v Únii.

7)  S cieľom nasmerovať úsilie tam, kde je to najviac potrebné, by sa táto smernica mala vzťahovať iba na najfrekventovanejšie jednorazové plastové výrobky, ako aj na rybársky výstroj. Podľa odhadov by jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahujú opatrenia tejto smernice, mali predstavovať asi 86 % jednorazových plastových výrobkov nájdených na plážach v Únii.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a)  Touto smernicou nie sú dotknuté ustanovenia smernice 94/62/ES o jednorazových plastových výrobkoch, ktoré sa považujú za obaly, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice 94/62/ES.

Odôvodnenie

Potrebné sú objasnenia o jednorazových plastových obaloch, na ktoré sa vzťahuje smernica 94/62/ES.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b)  V správe o preskúmaní Komisie by sa malo uviesť, či sa má pôsobnosť smernice rozšíriť na jednorazové výrobky ako také.

Odôvodnenie

Pri preskúmaní by sa mala pozornosť venovať možnosti vypracovať jasný jednotný prístup k jednorazovým výrobkom, ktorý by zohľadňoval zásady životného cyklu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7c)   Na miestnej alebo regionálnej úrovni môže byť navyše významným problémom znečistenie suchozemských oblastí a kontaminácia pôdy väčšími kusmi plastov a ich následnými fragmentmi či mikroplastmi. Keďže plasty sa intenzívne využívajú v poľnohospodárstve, môže byť toto znečistenie na miestnej úrovni značné. V záujme zníženia účinkov plastového odpadu na životné prostredie a na zdravie ľudí a zvierat by sa znečisťovanie životného prostredia plastmi z poľnohospodárskej pôdy malo dôkladne prešetriť.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a)  Plastové výrobky by sa mali vyrábať s ohľadom na ich celý životný cyklus. Ekodizajn plastových výrobkov by mal vždy zohľadňovať etapu výroby, recyklovateľnosť a prípadne aj opätovnú použiteľnosť výrobku. Výrobcom by sa prípadne malo odporúčať, aby na výrobu svojich výrobkov používali jeden polymér alebo kompatibilné polyméry s cieľom zjednodušiť triedenie a zlepšiť recyklovateľnosť, najmä v prípade plastových obalov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9) S cieľom jasne vymedziť pôsobnosť tejto smernice by sa mal vymedziť pojem jednorazový plastový výrobok. Vymedzenie tohto pojmu by nemalo zahŕňať plastové výrobky, ktoré sú vytvorené, navrhnuté a umiestňované na trh tak, aby počas svojho životného cyklu absolvovali viacero obrátok alebo cyklov tým, že budú opätovne naplnené alebo opakovane použité na ten istý účel, na ktorý boli vytvorené.

9)  S cieľom jasne vymedziť pôsobnosť tejto smernice by sa mal vymedziť pojem jednorazový plastový výrobok. Vymedzenie tohto pojmu by malo zahŕňať jednorazové výrobky vyrobené úplne alebo čiastočne z plastov, ktoré sú vytvorené, navrhnuté alebo umiestňované na trh tak, aby sa v krátkom časovom rozpätí použili iba jedenkrát a potom odhodili, a preto by nemalo zahŕňať plastové výrobky vytvorené, navrhnuté alebo umiestňované na trh tak, aby počas svojho životného cyklu absolvovali viacero obrátok alebo cyklov tým, že budú opätovne naplnené alebo opakovane použité na ten istý účel, na ktorý boli vytvorené.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a)  Čo najdlhším zachovaním hodnoty výrobkov a materiálov pri vzniku menšieho množstva odpadu môže hospodárstvo EÚ zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a odolnosť a zároveň znížiť tlak na vzácne zdroje a životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10)  Jednorazové plastové výrobky by mali byť predmetom jedného alebo viacerých opatrení podľa rôznych faktorov, ako je dostupnosť vhodných udržateľnejších alternatív, reálnosť zmeny spôsobov spotreby a rozsah, v akom sa na ne už vzťahujú platné právne predpisy Únie.

10)  Jednorazové plastové výrobky by mali byť predmetom jedného alebo viacerých opatrení podľa rôznych faktorov, ako je dostupnosť vhodných udržateľnejších alternatív, s prihliadnutím na zásady životného cyklu, reálnosť zmeny spôsobov spotreby a rozsah, v akom sa na ne už vzťahujú platné právne predpisy Únie.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa týmito opatreniami zlepšil celkový environmentálny výsledok, pričom sa zohľadnia zásady životného cyklu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11)  V prípade určitých jednorazových plastových výrobkov ešte nie sú k dispozícii vhodné udržateľnejšie alternatívy a očakáva sa, že spotreba väčšiny takýchto jednorazových plastových výrobkov sa zvýši. Na zmenu tohto trendu a na podporu úsilia smerom k udržateľnejším riešeniam by sa od členských štátov malo požadovať, aby prijali nevyhnutné opatrenia na podstatné zníženie spotreby týchto výrobkov bez ohrozenia hygieny potravín alebo ich bezpečnosti, odporúčaných postupov v oblasti hygieny, správnej výrobnej praxe, informácií pre spotrebiteľov alebo požiadaviek na vysledovateľnosť stanovených v právnych predpisoch Únie o potravinách44.

11)  V prípade určitých jednorazových plastových výrobkov ešte nie sú k dispozícii vhodné udržateľnejšie alternatívy a očakáva sa, že spotreba väčšiny takýchto jednorazových plastových výrobkov sa zvýši. Na zmenu tohto trendu a na podporu úsilia smerom k bezpečným a udržateľným riešeniam by sa od členských štátov malo požadovať, aby prijali nevyhnutné opatrenia na ambiciózne trvalé zníženie spotreby týchto výrobkov, ako to je v prípade plastových tašiek podľa smernice 94/62/ES zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/72043a bez toho, aby bol dotknutý článok 18 smernice 94/62/ES a bez ohrozenia hygieny potravín alebo ich bezpečnosti, odporúčaných postupov v oblasti hygieny, správnej výrobnej praxe, informácií pre spotrebiteľov alebo požiadaviek na vysledovateľnosť stanovených v právnych predpisoch Únie o potravinách44. Tieto opatrenia by sa mali vzťahovať na nádoby na potraviny, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá: príslušná potravina je určená na okamžitú spotrebu, je určená na spotrebu bez ďalšej prípravy a je určená na spotrebu z tejto nádoby. Členské štáty by si v súvislosti s týmito opatreniami mali stanoviť čo najambicióznejšie ciele, ktoré by mali zodpovedať závažnosti rizika znečistenia odpadom z rôznych výrobkov a spôsobov ich použitia. Členské štáty by mali prijať národné ciele na kvantifikáciu účinkov opatrení prijatých na dosiahnutie ambiciózneho trvalého zníženia. Členské štáty by mali podporovať používanie výrobkov, ktoré sú vhodné na viacnásobné použitie a ktoré, keď sa stanú odpadom, možno pripraviť na opätovné použitie a recykláciu bez toho, aby sa tým ohrozil voľný pohyb tovaru na vnútornom trhu. Členské štáty by mali zohľadniť vplyv výrobkov počas celej ich životnosti aj vtedy, ak sa nachádzajú v morskom prostredí, a mali by rešpektovať hierarchiu odpadov.

___________________

___________________

 

43a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015, s. 11).

44 Nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 – 24), nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1 – 54), nariadenie (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a iné príslušné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti potravín, hygieny a označovania (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4 – 17).

44 Nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 – 24), nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1 – 54), nariadenie (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a iné príslušné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti potravín, hygieny a označovania (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4 – 17).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a)  Filtre tabakových výrobkov sú jednorazové plastové výrobky, ktoré sa z hľadiska množstva z nich vznikajúceho odpadu nachádzajú na druhom mieste. Hoci podiel celulózových filtrov rastlinného pôvodu pre tabakové výrobky na trhu sa zrejme zvyšuje, prijateľnosť dostupných alternatív nie je jednoznačná. Okrem toho nemožno ignorovať obrovský vplyv tabakových výrobkov s filtrom na životné prostredie, keďže uvedené filtre sa môžu rozpadať na menšie plastové kúsky. Použité tabakové filtre taktiež obsahujú množstvo chemikálií škodlivých pre životné prostredie, pričom aspoň 50 z nich je známych ako humánne karcinogény, a tiež ťažké kovy, ktoré môžu z filtra uniknúť a poškodiť okolité pôdne, vzdušné a morské prostredie. S cieľom riešiť vplyv na životné prostredie spôsobený odpadom zo spotrebovaného výrobku je potrebný celý rad opatrení pre tabakové výrobky s filtrom, ktoré sa siahajú od nižšieho používania jednorazových filtrov s obsahom plastov až po rozšírenú zodpovednosť výrobcu za zaistenie zodpovednej likvidácie a krytie nákladov na zber odpadu. S cieľom riešiť značné náklady na zber a triedenie, ktoré v súčasnosti hradia daňovníci, by systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov mali pokrývať náklady na odpratanie odpadu a náklady na vhodnú infraštruktúru na jeho zber. Členské štáty by ako súčasť týchto opatrení mohli tiež stanoviť stimuly pre reťazec na zužitkovanie ohorkov z cigariet na čistenie acetátu celulózy, teda plastového materiálu, ktorý tvorí 60 % cigaretových filtrov, a potom ho transformovať na nové plastové predmety.

Odôvodnenie

Čas potrebný na to, aby sa ohorky z cigariet pohodené na vozovkách rozložili, je desať až dvanásť rokov. Sú vysoko prchavé a pravidelne končia aj v riekach, ktorých znečistenie iba zhoršujú. V tejto súvislosti je skutočne vhodné rozšíriť zásadu „znečisťovateľ platí“ aj na výrobcov cigariet, ktorí umiestňujú na trh výrobky, z ktorých odpad sa veľmi ťažko recykluje. Podľa údajov Európskej komisie patria filtre tabakových výrobkov medzi jednorazové plastové výrobky, z ktorých vzniká najviac morského odpadu, a po plastových fľašiach sú na druhom mieste. Zatiaľ čo v návrhu Komisie sa riešia filtre tabakových výrobkov v ustanoveniach o rozšírenej zodpovednosti výrobcov tabakových výrobkov a v opatreniach na zvýšenie informovanosti, spravodajkyňa chce ísť ešte ďalej a navrhuje široké spektrum opatrení, ako sú napríklad ciele v oblasti znižovania spotreby filtrov tabakových výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12)  Pokiaľ ide o iné jednorazové plastové výrobky, k dispozícii sú vhodné a udržateľnejšie alternatívy, ktoré sú aj cenovo prijateľnejšie. S cieľom obmedziť nepriaznivý vplyv takýchto výrobkov na životné prostredie by sa malo vyžadovať, aby členské štáty ich uvedenie na trh Únie zakazovali. Tým by sa podporilo využívanie ľahko dostupných udržateľnejších alternatív, ako aj inovačných riešení smerujúcich k udržateľnejším spôsobom činnosti, možností opätovného použitia a náhrady materiálov.

12)  Pokiaľ ide o iné jednorazové plastové výrobky, k dispozícii sú vhodné a udržateľnejšie alternatívy, ktoré sú aj cenovo prijateľnejšie. S cieľom obmedziť nepriaznivý vplyv takýchto výrobkov na životné prostredie by sa malo vyžadovať, aby členské štáty ich uvedenie na trh Únie zakazovali. Tým by sa podporilo využívanie ľahko dostupných udržateľnejších alternatív, ktoré sú v súlade s platnými normami a právnymi predpismi Únie, ako aj inovačných riešení smerujúcich k udržateľnejším spôsobom činnosti, možností opätovného použitia a náhrady materiálov v súlade s hierarchiou odpadov podľa článku 4 smernice 2008/98/ES. Obmedzenia pre uvádzanie na trh podľa tejto smernice by sa mali vzťahovať aj na výrobky z oxorozložiteľných plastov, keďže tento druh plastov nie je biologicky riadne rozložiteľný, a tak prispievajú tak k znečisťovaniu životného prostredia mikroplastmi, nie sú kompostovateľné, negatívne ovplyvňujú recykláciu konvenčných plastov a nemajú preukázateľný prínos pre životné prostredie. Vzhľadom na vysoký výskyt odpadu z polystyrénu v morskom prostredí a dostupnosť alternatív by sa mali obmedziť aj jednorazové nádoby na jedlo a nápoje z expandovaného polystyrénu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a)  Pokiaľ ide o plastové taniere a príbory, aj keď sú vhodné a aj keď sú k dispozícii udržateľnejšie alternatívy, v náležite odôvodnených prípadoch a s cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek rizikám kontinuity v poskytovaní určitých sociálnych služieb, ako sú napríklad stravovacie služby v školských a zdravotníckych zariadeniach, je vhodné na obmedzený čas predĺžiť uplatňovanie zákazu ich umiestňovania na trh v Únii.

Odôvodnenie

Spravodajca s cieľom dosiahnuť kompromis prirodzene zachováva súčasnú pôsobnosť smernice, najmä pokiaľ ide o zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz, ale umožňuje dvojročné obdobie na postupné vyradenie plastových tanierov a príborov do roku 2023. Je to v súlade s ustanoveniami smernice 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a s cieľom zabezpečiť kontinuitu v poskytovaní určitých sociálnych služieb, ako sú napríklad stravovacie služby v školských a zdravotníckych zariadeniach.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12b)  V znení smernice 94/62/ES zmenenom smernicou (EÚ) 2015/720, je stanovená povinnosť Komisie, aby do 27. mája 2017 vykonala legislatívne preskúmanie opatrení na zníženie spotreby veľmi ľahkých plastových tašiek z dôvodu ich vplyvov počas celého životného cyklu. Komisia doteraz uvedené preskúmanie nevykonala. Keďže z takýchto plastových tašiek vzniká veľa odpadu a ten zvyšuje množstvo morského odpadu, je vhodné zaviesť opatrenia na obmedzenie ich umiestňovania na trh s výnimkou absolútne nevyhnutných spôsobov ich použitia. Veľmi ľahké plastové tašky by sa nemali umiestňovať na trh ako obal pre nebalené potraviny okrem prípadov, keď je to potrebné z hygienických dôvodov, napríklad ako obal pre vlhké potraviny ako surové mäso, ryby či mliečne výrobky. V prípade veľmi ľahkých plastových tašiek, na ktoré sa nevzťahuje toto obmedzenie uvádzania na trh, sa naďalej vzťahujú platné ustanovenia zavedené smernicou (EÚ) 2015/720.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12c)  Opatrenia stanovené v tejto smernici, ktoré podporujú používanie alternatív, ktoré nie sú plasty, by za žiadnych okolností nemali spôsobiť zvýšenie škodlivých účinkov na životné prostredie a klímu, napr. ďalšie emisie CO2 alebo využívanie cenných zdrojov. Keďže mnohé alternatívy, ktoré nie sú plasty, sú vyrobené z prírodných zdrojov a predpokladá sa, že pochádzajú z ekologického hospodárstva, je mimoriadne dôležité zabezpečiť udržateľnosť týchto materiálov. Vzhľadom na hierarchiu odpadového hospodárstva by sa opatrenia stanovené v tejto smernici a ich vykonávanie mali vždy zameriavať na prevenciu alebo transformáciu na opätovne použiteľné výrobky na rozdiel od iných jednorazových alternatív, a to aj ak sú z iných ako plastových materiálov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13)  Medzi jednorazové plastové predmety, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na plážach v Únii a ktorých podstatná časť je vyrobená z plastov, patria uzávery a viečka z nápojových obalov. Nápojové obaly, ktoré sú jednorazové plastové výrobky, by sa preto mali umiestňovať na trh iba vtedy, ak spĺňajú osobitné požiadavky na dizajn výrobku, čím sa výrazne zníži prenikanie uzáverov a viečok z nápojových obalov do životného prostredia. Pokiaľ ide o nápojové obaly, ktoré sú jednorazové plastové výrobky a obaly, je táto požiadavka doplnením základných požiadaviek na zloženie obalov a na to, aby boli opätovne použiteľné a obnoviteľné, ako aj recyklovateľné, ako sa stanovuje v prílohe II k smernici 94/62/EHS. Aby sa umožnil súlad s požiadavkou na dizajn výrobkov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania vnútorného trhu, treba vypracovať harmonizovanú normu prijatú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/201245, pričom súlad s touto normou by mal umožniť predpoklad, že uvedené požiadavky sú splnené. Na vypracovanie harmonizovanej normy by mal byť dostatok času a výrobcom by sa malo umožniť, aby svoje výrobné reťazce prispôsobili požiadavkám na dizajn výrobkov.

13)  Medzi jednorazové plastové predmety, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na plážach v Únii, patria uzávery a viečka z nápojových obalov. Nápojové obaly, ktoré sú jednorazové plastové výrobky, by sa preto mali umiestňovať na trh iba vtedy, ak spĺňajú osobitné požiadavky na dizajn výrobku, čím sa výrazne zníži prenikanie uzáverov a viečok z nápojových obalov do životného prostredia a zvýši sa ich recyklované množstvo. Pokiaľ ide o nápojové obaly, ktoré sú jednorazové plastové výrobky a obaly, je táto požiadavka doplnením základných požiadaviek na zloženie obalov a na to, aby boli opätovne použiteľné a obnoviteľné, ako aj recyklovateľné, ako sa stanovuje v prílohe II k smernici 94/62/EHS. Aby sa umožnil súlad s požiadavkou na dizajn výrobkov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania vnútorného trhu, treba vypracovať harmonizovanú normu prijatú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/201245, pričom súlad s touto normou by mal umožniť predpoklad, že uvedené požiadavky sú splnené. Na vypracovanie harmonizovanej normy by mal byť dostatok času a výrobcom by sa malo umožniť, aby svoje výrobné reťazce prispôsobili požiadavkám na dizajn výrobkov. V záujme zaistenia obehového využívania plastov je nutné chrániť využívanie recyklovaných materiálov na trhu. Preto je vhodné zaviesť požiadavku na povinný minimálny obsah recyklovaných plastov v niektorých výrobkoch.

___________________

___________________

45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13a)  V súvislosti s preskúmaním, ktoré sa má vykonať podľa článku 9 ods. 5 smernice 94/62/ES, by Komisia mala zohľadniť relatívne vlastnosti rôznych obalových materiálov vrátane kompozitných na základe posúdenia celého životného cyklu a riešiť najmä prevenciu a dizajn v záujme obehového hospodárstva.

Odôvodnenie

Riešenia, vďaka ktorým by vrchnáky a viečka boli pripojené k fľaši sýteného nápoja na jej zatváranie, ešte nie sú na trhu dostupné vzhľadom na špecifické požiadavky vrátane bezpečnosti spotrebiteľov. Preto by sa mal poskytnúť dodatočný čas na technický rozvoj takýchto riešení. Prechodný čas by mal byť dostatočne dlhý, aby bol priestor na vypracovanie európskej normy podľa tohto článku a aby bol čas aj na úpravu výrobných liniek. Práca na európskej úrovni by sa mala začať bezodkladne. S cieľom podporiť využívanie druhotných surovín a fungovanie obehového hospodárstva by sa mal stanoviť minimálny obsah recyklovaného materiálu. Mnohí aktéri v potravinárskom priemysle a vo výrobe nápojov sa zaviazali vyrábať plastové fľaše, ktoré by obsahovali aspoň 25 % recyklovaných plastov. Tento záväzok odvetvia, ktoré sa priamo podieľa na celkovom riešení významného problému morského odpadu, treba podporiť. Zmeny v článku 6 ods. 1 a 2 sú technické a zameriavajú sa na objasnenie pôsobnosti tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13b)  V záujme zdravia žien by sa malo zabezpečiť, aby hygienické vložky, ako aj tampóny a tampónové aplikátory neobsahovali nebezpečné chemikálie. Rovnako dôležitá je dostupnosť viacúčelových a ekonomicky udržateľnejších riešení, aby sa zabezpečil plný prístup žien k spoločenskému životu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

14)  Niektoré jednorazové plastové výrobky končia v životnom prostredí v dôsledku nevhodnej likvidácie cez kanalizáciu alebo v dôsledku iného nevhodného uvoľnenia do životného prostredia. Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa často likvidujú cez kanalizáciu alebo iným nevhodným spôsobom, by mali podliehať požiadavkám na označovanie. Označením by spotrebiteľ mal byť informovaný o vhodných možnostiach likvidácie a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým treba zamedziť, a/alebo o negatívnych vplyvoch odpadu na životné prostredie v dôsledku nevhodnej likvidácie. Komisia by mala byť splnomocnená stanoviť harmonizovaný formát pre označovanie a zároveň by v prípade potreby mala otestovať, ako navrhované označenie vnímajú reprezentatívne skupiny spotrebiteľov, aby sa zabezpečila jeho účinnosť a jasná zrozumiteľnosť.

14)  Niektoré jednorazové plastové výrobky končia v životnom prostredí v dôsledku nevhodnej likvidácie cez kanalizáciu alebo v dôsledku iného nevhodného uvoľnenia do životného prostredia. Okrem toho môžu upchatím čerpadiel a blokovaním potrubia spôsobiť značné hospodárske škody na kanalizácii. V prípade týchto výrobkov je častý značný nedostatok informácií o významných vlastnostiach týchto výrobkov a o vhodnej likvidácii odpadu z nich. Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa často likvidujú cez kanalizáciu alebo iným nevhodným spôsobom, by mali podliehať požiadavkám na označovanie a opatreniam na zvýšenie informovanosti. Označením by spotrebiteľ mal byť informovaný o vhodných možnostiach likvidácie a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým treba zamedziť, o negatívnych vplyvoch odpadu na životné prostredie v dôsledku nevhodnej likvidácie, o prítomnosti plastov vo výrobku a o jeho recyklovateľnosti. Komisia by mala byť splnomocnená stanoviť harmonizovaný formát pre označovanie a zároveň by v prípade potreby mala otestovať, ako navrhované označenie vnímajú reprezentatívne skupiny spotrebiteľov, aby sa zabezpečila jeho účinnosť, jasná zrozumiteľnosť, aby nebolo zavádzajúce a tiež aby zohľadňovalo platné dobrovoľné dohody. Pokiaľ ide o rybársky výstroj, uplatniť by sa mali požiadavky na označovanie prijaté podľa nariadenia (ES) č. 1224/2009. Členské štáty by mali implementovať dobrovoľné usmernenia FAO pre označovanie rybárskeho výstroja.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je informovať spotrebiteľov podľa požiadaviek článku 10 o škodách na kanalizácii výrobkami nevhodne odstraňovanými do životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

15)  Pokiaľ ide o jednorazové plastové výrobky, pre ktoré nie sú k dispozícii ľahko dostupné vhodné a udržateľnejšie alternatívy, členské štáty by v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ mali zaviesť aj systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov s cieľom pokryť náklady na nakladanie s odpadom a odpratávanie odpadu, ako aj náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti na predchádzanie vzniku takého odpadu a znižovanie jeho množstva.

15)  Pokiaľ ide o jednorazové plastové výrobky, pre ktoré nie sú k dispozícii ľahko dostupné vhodné a udržateľnejšie alternatívy, by členské štáty v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ mali zaviesť aj systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov s cieľom pokryť náklady na nakladanie s odpadom a odpratávanie odpadu, ako aj náklady nevyhnutné na opatrenia na zvyšovanie informovanosti na predchádzanie vzniku takého odpadu a znižovanie jeho množstva, ako aj riešenie nevhodného správania sa spotrebiteľov. Tieto náklady by nemali presiahnuť náklady potrebné na nákladovo efektívne poskytovanie uvedených služieb a mali by byť stanovené transparentne medzi dotknutými subjektmi. Náklady na odpratávanie odpadu by mali byť primerané a založené na jasných cieľoch stanovených v súlade s článkom 8a ods. 1 smernice 2008/98/ES. V týchto cieľoch by sa mal vymedziť rozsah a mieru odpratávania, na ktoré sa vzťahuje systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, v súlade s príslušnými povinnosťami predchádzať vzniku odpadu a odpadkov v mori v práve Únie. K takýmto činnostiam by mala napríklad patriť prevencia a zber odpadu z ulíc, trhov a iných verejných priestranstiev a počas verejných podujatí, nemali by však k nim patriť operácie, za ktoré nie sú zodpovedné orgány verejnej moci.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15a)  Ekonomické stimuly môžu ovplyvňovať voľbu spotrebiteľov, povzbudzovať alebo odrádzať od určitých spotrebiteľských návykov, a preto sa môžu využívať ako účinný nástroj prevencie na znižovanie vplyvu určitých plastov na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16)  Veľká časť plastov v morskom odpade, ktorý pochádza z opusteného, strateného a vyhodeného rybárskeho výstroja s obsahom plastov ukazuje, že požiadavky platných právnych predpisov46 nie sú dostatočným stimulom na vrátenie takéhoto rybárskeho výstroja na pobrežie na účely zberu a spracovania. Systém nepriamych poplatkov, ktorý sa pripravuje v rámci právnych predpisov Únie o prístavných zberných zariadeniach pre príjem odpadu z lodí, je motiváciou pre lode, aby svoj odpad nevypúšťali do mora, a zaručuje právo na jeho odovzdanie. Uvedený systém by však mal doplniť o ďalšie finančné stimuly, ktoré by rybárov viedli k tomu, aby svoj odpadový rybársky výstroj privážali na pobrežie, čím by sa predišlo akémukoľvek prípadnému zvýšeniu nepriameho poplatku za odpad, ktorý sa má uhrádzať. Keďže plastové súčasti rybárskeho výstroja majú vysoký recyklačný potenciál, členské štáty by v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ mali zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcov za rybársky výstroj s obsahom plastov na uľahčenie separovaného zberu odpadov z rybárskeho výstroja a financovanie riadneho nakladania s takýmto rybárskym výstrojom, najmä pokiaľ ide o recykláciu.

16)  Veľká časť plastov v morskom odpade, ktorý pochádza z opusteného, strateného a vyhodeného rybárskeho výstroja s obsahom plastov ukazuje, že požiadavky platných právnych predpisov46 nie sú dostatočným stimulom na vrátenie takéhoto rybárskeho výstroja na pobrežie na účely zberu a spracovania. Ak sa stratený rybársky výstroj nedá vytiahnuť, v súlade s nariadením (ES) č. 1224/2009 je kapitán povinný o tom informovať príslušný orgán svojho vlajkového štátu. S cieľom zabezpečiť harmonizované monitorovanie by členské štáty mali zhromažďovať a zaznamenávať údaje o stratenom rybárskom výstroji a každoročne ich zasielať Komisii. Systém nepriamych poplatkov, ktorý sa pripravuje v rámci právnych predpisov Únie o prístavných zberných zariadeniach pre príjem odpadu z lodí, je motiváciou pre lode, aby svoj odpad nevypúšťali do mora, a zaručuje právo na jeho odovzdanie. Uvedený systém by však mal doplniť o ďalšie finančné stimuly, ktoré by rybárov viedli k tomu, aby svoj odpadový rybársky výstroj privážali na pobrežie, čím by sa predišlo akémukoľvek prípadnému zvýšeniu nepriameho poplatku za odpad, ktorý sa má uhrádzať. Keďže plastové súčasti rybárskeho výstroja majú vysoký recyklačný potenciál, členské štáty by v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ mali zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcov za rybársky výstroj s obsahom plastov na uľahčenie separovaného zberu odpadov z rybárskeho výstroja a financovanie riadneho nakladania s takýmto rybárskym výstrojom, najmä pokiaľ ide o recykláciu. Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že finančné príspevky, ktoré platia výrobcovia rybárskeho výstroja s obsahom plastov v súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zodpovednosti výrobcov, budú upravené, najmä vzhľadom na trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť takéhoto rybárskeho výstroja.

___________________

___________________

46 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, smernica 2000/59/ES a smernica 2008/98/ES.

46 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, smernica 2000/59/ES a smernica 2008/98/ES.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

16a)  V rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov za výstroj s obsahom plastov by členské štáty mali monitorovať, posudzovať, zhromažďovať a recyklovať rybársky výstroj, aby dosiahli kvantitatívne ciele v oblasti zberu a recyklácie rybárskeho výstroja s obsahom plastov stanovených v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17a)  V strategických plánoch spoločnej poľnohospodárskej politiky SPP by sa mal riešiť problém poľnohospodárskeho odpadu z plastov a Európska komisia by prípadne mala zaviesť normu pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy, pokiaľ ide o odpad z plastov ako nový prvok zvýšenej podmienenosti v strednodobom horizonte do roku 2023. Poľnohospodári by na základe novej požiadavky krížového plnenia boli na zabezpečenie zberu a recyklácie plastov povinní využívať služby podniku oprávneného nakladať s odpadom a viesť záznamy o správnom nakladaní s odpadom z plastov.

Odôvodnenie

Podobná požiadavka sa nachádza v predpisoch o nakladaní s odpadmi z roku 2006 (Anglicko a Wales) a z roku 2005 (Škótsko). Ňou sa rozšírila kontrola nakladania s odpadom aj na poľnohospodárstvo. Jednou z najväčších zmien bolo skoncovanie so zvykom spaľovať alebo zakopávať plasty z poľnohospodárstva vrátane baliacich motúzov, silážnych fólií, nádob od sprejov a vriec od hnojív a osív. Od poľnohospodárov sa tiež vyžaduje, aby pri zabezpečovaní zberu a recyklácie odpadu z plastov a iných odpadov využívali služby renomovaného podniku oprávneného nakladať s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

18)  S cieľom predchádzať vzniku odpadov a iným nevhodným spôsobom ich likvidácie, ktoré vedú k vzniku morského odpadu s obsahom plastov, treba, aby boli spotrebitelia náležite informovaní o najvhodnejších dostupných možnostiach likvidácie odpadov a/alebo o možnostiach likvidácie odpadov, ktorých sa treba vyvarovať, o odporúčaných postupoch, pri likvidáciu odpadov, a o environmentálnom vplyve nevhodných postupov pri likvidácii odpadov, ako aj o obsahu plastov v určitých jednorazových plastových výrobkoch a rybárskom výstroji. Od členských štátov by sa preto malo vyžadovať, aby prijali opatrenia na zvýšenie informovanosti s cieľom zabezpečiť, že sa takéto informácie poskytnú spotrebiteľom. Tieto informácie by nemali mať propagačný obsah a podporovať používanie jednorazových plastových výrobkov. Členské štáty by mali mať možnosť vybrať si najvhodnejšie opatrenia vychádzajúce z povahy výrobku alebo jeho používania. Výrobcovia jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastov by mali znášať náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti v rámci povinnej rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

18)  S cieľom predchádzať vzniku odpadov a iným nevhodným spôsobom ich likvidácie, ktoré vedú k vzniku morského odpadu s obsahom plastov, treba, aby boli spotrebitelia náležite informovaní o najvhodnejších dostupných možnostiach likvidácie odpadov a/alebo o možnostiach likvidácie odpadov, ktorých sa treba vyvarovať, o odporúčaných postupoch, pri likvidáciu odpadov, a o environmentálnom vplyve nevhodných postupov pri likvidácii odpadov, ako aj o obsahu plastov v určitých jednorazových plastových výrobkoch a rybárskom výstroji s cieľom stimulovať zodpovedné správanie sa spotrebiteľov z hľadiska správnej likvidácie odpadov. Od členských štátov by sa preto malo vyžadovať, aby prijali opatrenia na zvýšenie informovanosti s cieľom zabezpečiť, že sa takéto informácie poskytnú spotrebiteľom. K týmto informáciám by mal patriť vplyv nevhodnej likvidácie odpadu na kanalizáciu. Tieto informácie by nemali mať propagačný obsah a podporovať používanie jednorazových plastových výrobkov. Členské štáty by mali mať možnosť vybrať si najvhodnejšie opatrenia vychádzajúce z povahy výrobku alebo jeho používania. Boj proti znečisteniu odpadmi je spoločným úsilím príslušných orgánov, výrobcov a spotrebiteľov. Výrobcovia jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastov by mali znášať náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti v rámci povinnej rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Výrobcom by malo odporúčať, aby využívali svoj vplyv na trhu a podporovali a presadzovali udržateľnú obehovú spotrebu a používanie výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

18a)  Komisia je v súlade s právnymi predpismi EÚ povinná pomôcť členským štátom pri vypracovaní stratégií a plánov na zníženie rozptylu rybárskeho výstroja na mori, a to aj finančnou podporou z Európskeho námorného a rybárskeho fondu ENRF. Môžu to byť kampane a programy na zvýšenie informovanosti o vplyve takéhoto odpadu na morské ekosystémy, výskum uskutočniteľnosti biologicky rozložiteľného/kompostovateľného rybárskeho výstroja, projekty vzdelávania pre rybárov a osobitné programy pre verejnosť s cieľom odstraňovať plasty a iné predmety z morského prostredia.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

20)  K jednorazovým plastovým výrobkom v morskom odpade, ktoré sa v najväčšom počte nachádzajú na plážach v Únii, patria nápojové fľaše. Je to spôsobené neúčinnosťou systémov separovaného zberu a nízkou účasťou spotrebiteľov v uvedených systémoch. Keďže treba podporovať účinnejšie systémy separovaného zberu, mal by sa stanoviť minimálny cieľ separovaného zberu pre nápojové fľaše, ktoré sú jednorazové plastové výrobky. Členské štáty by mali byť schopné dosiahnuť uvedený minimálny cieľ stanovením cieľov separovaného zberu pre nápojové fľaše, ktoré sú jednorazové plastové výrobky, za pomoci systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov alebo zavedením systémov vratných záloh či akýmkoľvek iným opatrením, ktoré považujú za vhodné. To bude mať priamy pozitívny vplyv na podiel zberu, kvalitu zberom získaných a kvalitu recyklovaných materiálov, čo je príležitosťou pre recyklačné podniky a trh s výrobkami s recyklovaným obsahom.

20)  K jednorazovým plastovým výrobkom v morskom odpade, ktoré sa v najväčšom počte nachádzajú na plážach v Únii, patria nápojové fľaše (spolu v vrchnákmi a viečkami). Je to spôsobené neúčinnosťou systémov separovaného zberu a nízkou účasťou spotrebiteľov v uvedených systémoch. Keďže treba podporovať účinnejšie systémy separovaného zberu a zvýšiť podiel výrobkov s recyklovaným obsahom, mal by sa stanoviť minimálny cieľ separovaného zberu pre nápojové fľaše, ktoré sú jednorazové plastové výrobky. Členské štáty by mali byť schopné dosiahnuť uvedený minimálny cieľ stanovením cieľov separovaného zberu pre nápojové fľaše, ktoré sú jednorazové plastové výrobky, za pomoci systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov alebo zavedením systémov vratných záloh či akýmkoľvek iným opatrením, ktoré považujú za vhodné. Tento minimálny cieľ v oblasti zberu by mala sprevádzať požiadavka na konkrétny podiel recyklovaného obsahu v plastových fľašiach, aby sa zaistilo, že zvýšený objem plastov získaných zberom sa opätovne použije alebo recykluje, a teda sa vráti do obehového hospodárstva. Uvedené opatrenia budú mať priamy pozitívny vplyv na podiel zberu a recyklácie, kvalitu zberom získaných a kvalitu recyklovaných materiálov, čo je novou príležitosťou pre recyklačné podniky a trh s výrobkami s recyklovaným obsahom. Pri realizácii opatrení na dosiahnutie minimálneho cieľa pre separovaný zber by mali členské štáty zabezpečiť, aby sa zachoval riadny chod súčasných programov rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Komisia by mala stanoviť usmernenia pre fungovanie systémov zálohovania pre tie členské štáty, ktoré sa rozhodnú takéto systémy zaviesť.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20a)  V smernici 20087/98/ES je „triedený zber“ vymedzený ako zber, pri ktorom sa tok odpadu delí podľa druhu a charakteru odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie; V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2018/851/EÚ1a, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES sa uvádza, že k separovanému zberu možno dospieť podomovým zberom a systémom donášky a prebierky alebo inými mechanizmami zberu. V článku 10 ods. 3 písm. a) smernice 2008/98/ES sa povoľuje výnimka, na základe ktorej by malo byť možné vykonávať zber určitých druhov odpadov spoločne za predpokladu, že to nebude prekážkou kvalitnej recyklácie alebo iného zhodnocovaniu odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a výsledky uvedených operácií budú porovnateľnej kvality ako v prípade separovaného zberu. Uvedená výnimka by mala byť možná aj pri vykonávaní tejto smernice.

 

_____________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 109).

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

22)  Podľa odseku 22 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201648 by Komisia mala vypracovať hodnotenie tejto smernice. Uvedené hodnotenie by sa malo zakladať na skúsenostiach získaných a údajoch zhromaždených počas vykonávania tejto smernice a údajoch zhromaždených podľa smernice 2008/56/ES alebo smernice 2008/98/ES. Malo by poslúžiť ako základ pre posúdenie prípadných ďalších opatrení a toho, či je vzhľadom na monitorovanie morského odpadu v Únii potrebné preskúmať prílohu, v ktorej sa uvádza zoznam jednorazových plastových výrobkov. V hodnotení by sa malo zvážiť aj to, či vedecký a technický pokrok, ktorý medzičasom nastal, a to vrátane vývoja biologicky rozložiteľných materiálov a vývoja kritérií alebo normy pre biologickú rozložiteľnosť plastov v morskom prostredí, ako sa uvádza v európskej stratégii pre plasty, umožňuje stanoviť normu pre biologickú rozložiteľnosť určitých jednorazových plastových výrobkov v morskom prostredí. Uvedená norma by mala umožniť otestovať, či sa v dôsledku fyzického a biologického rozkladu v morskom prostredí plasty úplne rozložia na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu v dostatočne krátkom čase na to, aby plasty neškodili životu v mori a aby neviedli k hromadeniu plastov v životnom prostredí. Ak jednorazové plastové výrobky splnia požiadavky tejto normy, mohli by byť vyňaté zo zákazu umiestňovania na trh. Hoci európska stratégia pre plasty predpokladá opatrenia v tejto oblasti, v súvislosti so stanovením regulačného rámca pre biologicky rozložiteľné plasty vzhľadom na rôzne podmienky v rôznych moriach pripúšťa aj výzvy.

22)  Podľa odseku 22 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201648 by Komisia mala vypracovať hodnotenie tejto smernice. Uvedené hodnotenie by sa malo zakladať na skúsenostiach získaných a údajoch zhromaždených počas vykonávania tejto smernice a údajoch zhromaždených podľa smernice 2008/56/ES alebo smernice 2008/98/ES. Malo by poslúžiť ako základ pre posúdenie prípadných ďalších opatrení vrátane stanovenia cieľov zníženia pre celú Úniu na rok 2030 a ďalšie obdobie a toho, či je vzhľadom na monitorovanie morského odpadu v Únii potrebné preskúmať prílohu, v ktorej sa uvádza zoznam jednorazových plastových výrobkov.

___________________

___________________

48. Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

48. Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

23)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá sankcie za porušenie ustanovení tejto smernice a zabezpečiť, aby sa sankcie uplatňovali. Sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

23)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá sankcie za porušenie ustanovení tejto smernice a zabezpečiť, aby sa sankcie uplatňovali. Sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Spotrebitelia by mali za svoje správanie tiež byť odmeňovaní, prípadne trestaní.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

25)  Keďže ciele tejto smernice, a to predchádzať vplyvu určitých jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastov na životné prostredie a tento vplyv znižovať, podporovať transformáciu na obehové hospodárstvo vrátane podpory inovačných spôsobov činnosti, výrobkov a materiálov, a tým tiež prispievať k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov,

25)  Keďže ciele tejto smernice, a to predchádzať vplyvu určitých jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja a zariadení pre akvakultúru s obsahom plastov na životné prostredie a ľudské zdravie a tento vplyv znižovať, podporovať transformáciu na obehové hospodárstvo vrátane podpory inovačných spôsobov činnosti, výrobkov a materiálov, a tým tiež prispievať k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov,

Odôvodnenie

V tomto odôvodnení treba uviesť odkaz na vplyv na ľudské zdravie, keďže sa uvádza neskôr v článku 1, v ktorom sa podrobne uvádza cieľ tejto smernice (už uvedený v odôvodnení 5).

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

25a)  Keďže plastový morský odpad sa neobmedzuje len na morské prostredie obklopujúce Úniu a keďže obrovské množstvo plastového morského odpadu sa objavuje aj v iných častiach sveta mimo Únie, členské štáty zabezpečia, aby odpadové materiály vyvážané do tretích krajín neprispieval k vzniku plastového morského odpadu v iných častiach sveta.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

25b)  Členské štáty môžu tiež zohrávať dôležitú úlohu pri obmedzovaní morského odpadu tým, že svoje poznatky a odborné znalosti v oblasti udržateľného nakladania s materiálmi poskytnú tretím krajinám.

Odôvodnenie

Morský odpad je celosvetový environmentálny problém. Poskytnutie odborných poznatkov a skúseností zo strany EÚ môže pomôcť pri riešení tejto komplexnej záležitosti.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

25c)  Orgány verejnej moci vrátane inštitúcií Únie by mali ísť príkladom.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľom tejto smernice je predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie a na ľudské zdravie, a tento vplyv zmierňovať, ako aj podporovať transformáciu na obehové hospodárstvo vrátane inovačných spôsobov činnosti, výrobkov a materiálov, a tým tiež prispievať k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.

Cieľom tejto smernice je predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné organizmy a prostredie a na ľudské zdravie, a tento vplyv zmierňovať, ako aj podporovať transformáciu na obehové hospodárstvo vrátane inovačných a udržateľných spôsobov činnosti, výrobkov a materiálov, a tým tiež prispievať k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa vzťahuje na jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe a na rybársky výstroj s obsahom plastov.

Táto smernica sa vzťahuje na jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe a na rybársky výstroj a výstroj na akvakultúru s obsahom plastov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1)  „plasty“ sú materiály, ktoré tvorí polymér v zmysle článku 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006, do ktorého sa môžu pridávať prísady alebo iné látky a ktorý môže pôsobiť ako hlavná zložka štruktúry konečného výrobku, s výnimkou prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky upravované;

1)  „plasty“ sú materiály, ktoré tvorí polymér v zmysle článku 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006, do ktorého sa môžu pridávať prísady alebo iné látky a ktorý pôsobí alebo môže pôsobiť ako hlavná zložka štruktúry konečného výrobku, s výnimkou prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky upravované;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2)  „jednorazový plastový výrobok“ je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastov a ktorý nie je vytvorený, navrhnutý alebo umiestňovaný na trh tak, že by počas svojej životnosti bol viackrát použitý alebo absolvoval niekoľko cyklov tak, že by sa výrobcovi vrátil na opätovné naplnenie alebo opätovné použitie na ten istý účel, na ktorý bol vytvorený;

2)  „jednorazový plastový výrobok“ je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastov a ktorý je koncipovaný, navrhnutý alebo umiestňovaný na trh tak, aby sa použil v krátkom časovom úseku iba raz a následne bol odhodený;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  „veľmi ľahké plastové tašky“ sú ľahké plastové tašky podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1c) smernice 94/62/ES s hrúbkou steny menej ako 15 mikrónov;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3)  „rybársky výstroj“ je akýkoľvek predmet alebo časť vybavenia, ktoré sa používajú v rybárstve a akvakultúre na zasiahnutie alebo zachytenie biologických zdrojov v mori alebo na hladine mora, a rozmiestňuje sa na účely prilákania a zachytenia takýchto morských biologických zdrojov;

3)  „rybársky výstroj“ je akýkoľvek predmet alebo časť vybavenia, ktoré sa používajú v rybárstve a akvakultúre na zasiahnutie, zachytenie alebo ponechanie biologických zdrojov v mori alebo na hladine morana hospodárske účely, a rozmiestňuje sa na účely prilákania, zachytenia alebo ponechania si takýchto morských biologických zdrojov;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4)  „odpadový rybársky výstroj“ je akýkoľvek rybársky výstroj, na ktorý sa vzťahuje vymedzenie pojmu odpad v smernici 2008/98/ES vrátane všetkých samostatných častí, látok alebo materiálov, ktoré boli súčasťou takéhoto rybárskeho výstroja alebo boli k nemu pripevnené v čase, keď bol odhodený;

4)  „odpadový rybársky výstroj“ je akýkoľvek rybársky výstroj, na ktorý sa vzťahuje vymedzenie pojmu odpad v smernici 2008/98/ES vrátane všetkých samostatných častí, látok alebo materiálov, ktoré boli súčasťou takéhoto rybárskeho výstroja alebo boli k nemu pripevnené v čase, keď bol odhodený alebo sa stratil;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10)  „výrobca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na použitú techniku predaja vrátane zmlúv na diaľku v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 umiestňuje na trhu jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj s obsahom plastov, s výnimkou osôb vykonávajúcich rybolovné činnosti, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1380/201351;

10)  „výrobca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá profesionálne vyvíja, vyrába, spracúva, ošetruje, predáva alebo dováža, bez ohľadu na použitú techniku predaja vrátane zmlúv na diaľku v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ50 z 25. októbra 2011, a zároveň na trhu umiestňuje jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj s obsahom plastov, s výnimkou osôb vykonávajúcich rybolovné alebo akvakultúrne činnosti, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 25 a článku 4 ods. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1380/201351;

___________________

___________________

51 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

51 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a)  „separovaný zber“ je separovaný zber podľa článku 3 ods. 11 smernice 2008/98/ES;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13a)  „biologicky rozložiteľné plasty“ sú plasty, ktoré sú schopné biofyzikálneho rozkladu tak, že sa v konečnom dôsledku rozložia na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu, a ktoré v súlade s európskymi normami pre obaly možno zhodnotiť kompostovaním a anaeróbnym rozkladom;

Odôvodnenie

V kontexte pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa biologicky rozložiteľných plastov by sa do článku 3 smernice mali doplniť nasledujúce vymedzenia pojmov tak, aby sa zabezpečila jednotnosť s ostatnými právnymi predpismi a súlad s normami CEN. Vymedzenie pojmu biodegradácia je založené na vymedzeniach OECD (glosár štatistických pojmov) a ISO (15270: 2008; 17088). Vymedzenie pojmu biologicky rozložiteľných plastov je odvodená od definície biodegradácie. Ak sú biologicky rozložiteľné plasty certifikované podľa európskych noriem pre priemyselné kompostovanie (EN 13432), mali by sa nazývať kompostovateľné a spotrebiteľom by sa mala poskytnúť jasná informácia o ich zneškodňovaní.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14a)  „tabakové výrobky“ sú tabakové výrobky podľa vymedzenia uvedeného v článku 2 bode 4 smernice 2014/40/EÚ;

Odôvodnenie

Vymedzenie odkazuje na pozmeňujúci návrh, ktorým sa táto kategória výrobkov dopĺňa do článku 4 smernice o znížení spotreby. Prijateľné alternatívy existujú a môžu nahradiť celulózové tabakové filtre s obsahom plastov. Tieto alternatívy sú ekologické a biologicky rozložiteľné. Tabakový priemysel ich však ešte nezačal využívať.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Zníženie spotreby

Zníženie spotreby

1.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie výrazného zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy na svojom území do … [šesť rokov po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice].

1.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby do ... [štyri roky po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice] dosiahli výrazné a trvalé zníženie spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy na svojom území.

Uvedené opatrenia môžu zahŕňať vnútroštátne ciele zníženia spotreby, opatrenia, ktorými sa zabezpečí sprístupnenie opakovane použiteľných alternatív k týmto výrobkom na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi, hospodárske nástroje, napríklad na zabezpečenie toho, že jednorazové plastové výrobky sa nebudú na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi poskytovať bezplatne. Uvedené opatrenia môžu byť rôzne podľa vplyvu výrobkov uvedených v prvom pododseku na životné prostredie.

Uvedené opatrenia môžu zahŕňať opatrenia, ktorými sa zabezpečí sprístupnenie opakovane použiteľných alternatív k týmto výrobkom na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi, hospodárske nástroje, napríklad na zabezpečenie toho, že jednorazové plastové výrobky sa nebudú na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi poskytovať bezplatne. Uvedené opatrenia môžu byť rôzne podľa vplyvu výrobkov uvedených v prvom pododseku na životné prostredie počas celej životnosti, a to aj vtedy, keď sa stanú odpadom.

 

Členské štáty vypracujú národné plány, v ktorých opíšu opatrenia prijaté podľa tohto odseku. Členské štáty oznámia plány Komisii a v prípade potreby ich aktualizujú. Komisia môže vydať k prijatým plánom odporúčania.

 

Členské štáty stanovia vnútroštátne kvantitatívne ciele znižovania tak, aby sa dosiahol cieľ stanovený v prvom pododseku tohto odseku. Uvedené ciele sa prijmú do ... [konečného dátumu transpozície tejto smernice].

 

Opatrenia prijaté podľa tohto odseku musia byť primerané a nediskriminačné. Pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje smernica 94/62/ES, sa uvedené opatrenia nesmú dotknúť článku 18 uvedenej smernice. Členské štáty oznámia uvedené opatrenia Komisii v súlade so smernicou (EÚ) 2015/1535/ES1a, ak sa to v uvedenej smernici vyžaduje.

2.  Komisia môže prijať vykonávací akt, v ktorom sa stanoví metodika výpočtu a overenia výrazného zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v odseku 1. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

2.  Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom sa stanoví metodika výpočtu a overenia ambiciózneho a trvalého zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v odseku 1 do ... [12 mesiacov pred konečným termínom na transponovanie tejto smernice]. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

 

2a.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na dosiahnutie udržateľného zníženia vplyvu odpadu z tabakových výrobkov na životné prostredie, a najmä filtrov tabakových výrobkov s obsahom plastov, znížením odpadu z filtrov spotrebovaných tabakových výrobkov s obsahom plastov takto: 50 % do roku 2025 a 80 % do roku 2030 v porovnaní s váženým priemerom tabakových výrobkov s filtrom umiestnených na trh v rokoch 2014 až 2016.

 

_________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).

Odôvodnenie

Ambiciózne a trvalé zníženie sa musí dosiahnuť do 4 rokov od transpozície, t. j. v roku 2025 (za predpokladu, že smernica bude prijatá v roku 2019). Členské štáty prijmú potrebné opatrenia ako súčasť transpozície smernice tak, ako sa uvádza v návrhu Komisie. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť a transparentnosť týchto opatrení by členské štáty mali vypracovať plány, v ktorých zhrnú všetky príslušné opatrenia. Okrem toho, aby sa zabezpečilo zásadné úsilie a stanovila sa referenčná hodnota pre opatrenia na znižovanie, by členské štáty mali stanoviť vlastné kvantitatívne ciele podľa ambícií a očakávaných výsledkov týchto opatrení. Harmonogram je stanovený takto: Metodiku výpočtu a overovania by Komisia mala prijať do roku 2020 (za predpokladu, že smernica bude prijatá v roku 2019). Prvé správy členských štátov s údajmi o umiestňovaní výrobkov podľa tohto článku na trh sa uskutoční v tom istom roku (pozri článok 13). Touto metodikou členské štáty najneskôr v roku 2021 vymedzia svoj národný cieľ, ktorý bude v súlade s cieľom ambiciózneho trvalého zníženia, ktorý sa má dosiahnuť do roku 2025. Preskúmanie smernice sa uskutoční v roku 2026 (5 rokov po transpozícii – pozri článok 15). V rámci uvedeného preskúmania Komisia posúdi vnútroštátne ciele a výsledky do roku 2025 a v prípade potreby navrhne ciele pre celú EÚ.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa jednorazové plastové výrobky uvedené v časti C prílohy, ktoré majú uzávery a viečka a ich značná časť je vyrobená z plastov, mohli umiestňovať na trh len za predpokladu, že uzávery a viečka ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k obalu.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa jednorazové plastové výrobky uvedené v časti C prílohy, ktoré majú uzávery a viečka vyrobené z plastov, mohli umiestňovať na trh len za predpokladu, že uzávery a viečka ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k obalu.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa do roku 2025 mohli nápojové fľaše uvedené v časti C prílohy umiestňovať na trh iba vtedy, ak majú najmenej 35 % recyklovaného obsahu a sú recyklovateľné.

 

Do 1. januára 2022 prijme Komisia vykonávacie akty, ktorými ustanoví metodiku výpočtu recyklovaného obsahu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely tohto článku sa kovové uzávery alebo viečka s plastovým tesnením nepovažujú za predmety, ktorých značná časť je vyrobená z plastov.

2.  Na účely tohto článku sa kovové uzávery alebo viečka s plastovým tesnením nepovažujú za predmety vyrobené z plastov. Na sklené a kovové nádoby, ktoré majú viečka a vrchnáky vyrobené z plastov, sa tento článok nevzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia požiada európske normalizačné organizácie, aby v súvislosti s požiadavkou uvedenou v odseku 1 vypracovali harmonizované normy.

3.  Do ... [3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia požiada európske normalizačné organizácie, aby v súvislosti s požiadavkou uvedenou v odseku 1 vypracovali harmonizované normy. Tieto normy majú riešiť najmä potrebu zabezpečiť potrebnú pevnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť uzáverov nápojových fliaš, ako aj fliaš na sýtené nápoje.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 7

Článok 7

Požiadavky na označovanie

Požiadavky na označovanie

1  Členské štáty zabezpečia, aby každý jednorazový plastový výrobok uvedený v časti D prílohy, ktorý sa umiestňuje na trh, mal viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie na informovanie spotrebiteľa o jednej alebo viacerých týchto skutočnostiach:

1  Členské štáty zabezpečia, aby každé spotrebiteľské balenie jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy, ktoré sa umiestňuje na trh, malo viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie tak na skupinovom balení niekoľkých tovarových jednotiek, ako aj na každej jednotke zvlášť na informovanie spotrebiteľa o jednej alebo viacerých týchto skutočnostiach:

a)  najvhodnejších možnostiach likvidácie odpadu z daného výrobku alebo spôsoboch likvidácie odpadu, ktorým sa u daného výrobku treba vyvarovať;

a)  najvhodnejších možnostiach likvidácie odpadu z daného výrobku a/alebo spôsoboch likvidácie odpadu, ktorým sa u daného výrobku treba vyvarovať;

b)  negatívnych vplyvoch odhadzovania odpadku alebo iných nevhodných formách likvidácie odpadu z daných výrobkov na životné prostredie alebo

b)  negatívne environmentálne vplyvy odhadzovania odpadu alebo iných nevhodných formách likvidácie odpadu z daných výrobkov na životné prostredie a

c)  prítomnosti plastov vo výrobku.

c)  prítomnosti plastov vo výrobku.

 

Členské štáty okrem toho zabezpečia, aby každé spotrebiteľské balenie jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy s výnimkou tabakových výrobkov s filtrom alebo filtrov predávaných na použitie spolu s tabakovými výrobkami umiestňovanými na trh, malo viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie tak na balení niekoľkých tovarových jednotiek, ako aj na každej jednotke zvlášť, ak sú balené jednotlivo, na informovanie spotrebiteľa o možnosti výrobok recyklovať.

2.  Komisia do … [12 mesiacov pred konečným termínom na transponovanie tejto smernice] prijme vykonávací akt, v ktorom sa stanovia špecifikácie označení uvedených v odseku 1. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

2.  Komisia do … [12 mesiacov pred konečným termínom na transponovanie tejto smernice] prijme vykonávací akt, v ktorom sa stanovia špecifikácie označení uvedených v odseku 1, pričom zohľadní platné dobrovoľné odvetvové dohody a osobitnú pozornosť bude venovať tomu, aby jej informácie neuviedli spotrebiteľa do omylu. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

Odôvodnenie

Je lepšie, ak sa označenie nachádza na spotrebiteľskom obale, nie na samotnom výrobku (napríklad na obale vlhčených utierok, ale nie na utierkach samotných). S cieľom znížiť používanie individuálnych balení tovarových jednotiek by spotrebiteľ mal byť informovaný, či je k dispozícii alternatíva. S cieľom rozvíjať zodpovedné nakupovanie by spotrebiteľ mal byť informovaný aj o tom, či výrobky možno recyklovať. Komisia by napokon mala vziať do úvahy dohodu daného odvetvia, keďže bude naklonená lepšej informovanosti spotrebiteľa, ako aj jasnému a čitateľnému označovaniu.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o systémy zavedené podľa odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti E prílohy znášali náklady na zber odpadov, ktorý tvoria uvedené jednorazové plastové výrobky, a na ich následnú prepravu a spracovanie vrátane nákladov na čistenie odpadu a náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti uvedené v článku 10 v súvislosti s uvedenými výrobkami.

Pokiaľ ide o systémy zavedené podľa odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti E prílohy znášali náklady na zber odpadov, ktorý tvoria uvedené jednorazové plastové výrobky, a na ich následnú prepravu a spracovanie vrátane nákladov na čistenie odpadu a náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti uvedené v článku 10 v súvislosti s uvedenými výrobkami. Finančné príspevky výrobcov na splnenie týchto povinností nesmú presiahnuť náklady potrebné na nákladovo efektívne poskytovanie uvedených služieb a dotknuté subjekty ich spoločne stanovia transparentným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pokiaľ ide o náklady na odstránenie odpadu uvedené v prvom pododseku, členské štáty zabezpečia, aby sa finančné príspevky výrobcov stanovili proporcionálne, upravovali sa v súlade s článkom 8a ods. 4 smernice 2008/98/ES a tiež zohľadňovali náklady na odstránenie jednotlivých výrobkov alebo skupín výrobkov. Náklady sa obmedzia na činnosti, ktoré orgány verejnej moci vykonávajú pravidelne alebo ktoré sa vykonávajú v ich mene a zahŕňajú činnosti pri odstraňovaní odpadu s cieľom splniť príslušné povinnosti pri predchádzaní vzniku odpadov a ochrane životného prostredia podľa legislatívnych aktov Únie.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia po porade s členskými štátmi vypracuje usmernenia o rozdelení nákladov na odstránenie odpadov, na ktoré sa vzťahujú systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby programy rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre filtre tabakových výrobkov s obsahom plastov stanovené podľa odseku 1 tohto článku prispievali k dosiahnutiu environmentálneho cieľa stanoveného v článku 4 ods. 2a), vrátane toho, aby výrobcovia filtrov tabakových výrobkov s obsahom plastov pokrývali náklady na zber odpadu z uvedených výrobkov a jeho následnú prepravu a spracovanie, ako aj náklady na odstránenie odpadu a náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti v súvislosti s uvedenými výrobkami uvedené v článku 10. Na dosiahnutie tohto cieľa môžu členské štáty okrem iného vyžadovať, aby sa na základe programov rozšírenej zodpovednosti výrobcov vytvárali systémy zberu alebo infraštruktúra na zber použitých filtrov, alebo sa podporovala dekontaminácia a recyklácia použitých filtrov vytvorením reťazca na zhodnocovanie odpadu.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade rybárskeho výstroja s obsahom plastov, ktorý sa umiestňuje na trh v Únii, zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov v súlade s ustanoveniami o rozšírenej zodpovednosti výrobcov v smernici 2008/98/ES.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade rybárskeho výstroja s obsahom plastov, ktorý sa umiestňuje na trh v Únii, zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov v súlade s ustanoveniami o rozšírenej zodpovednosti výrobcov v smernici 2008/98/ES. Členské štáty na uvedenom základe zabezpečia, aby sa každoročne dosahoval minimálny podiel zberu rybárskeho výstroja s obsahom plastov. Od 2025 bude minimálny podiel zberu 50 %, pričom sa tento podiel vypočíta z celkovej hmotnosti vyzbieraného rybárskeho výstroja s obsahom plastov v danom roku v príslušnom členskom štáte a vyjadrí sa ako percentuálny podiel priemernej hmotnosti rybárskeho výstroja s obsahom plastov umiestneného na trh v danom členskom štáte za tri predchádzajúci roky.

 

Zaistia tiež, aby tieto systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov v prípade rybárskeho výstroja s obsahom plastov do roku 2025 dosiahli cieľ recyklácie na úrovni aspoň 15 %. V záujme dosiahnutia tohto cieľa môžu členské štáty vyžadovať okrem iného tiež:

 

a)  úpravu finančných príspevkov na podporu umiestňovania rybárskeho výstroja určeného na opätovné použitie a recykláciu na trh v súlade s článkom 8s ods. 4 smernice 2008/98/ES;

 

b)  vytvorenie systémov vratných záloh na podporu návratnosti starého a nepoužiteľného rybárskeho výstroja alebo rybárskeho výstroja bez majiteľa;

 

c)  programy monitorovania, sledovania a nahlasovania údajov v ich rámci;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh podporuje návrh Komisie, v ktorom od členských štátov žiada, aby zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov EPR pre rybársky výstroj s obsahom plastov na zabezpečenie čo najúčinnejšieho zníženia vzniku morského odpadu z týchto výrobkov na viacnásobné použitie. Keďže je dôležité špecifikovať, ako sa bude systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov uplatňovať, dopĺňajú sa tieto ustanovenia: cieľ separovaného zberu rybárskeho výstroja: 50 % do roku 2025; zavedenie programov vratných záloh s výnimkou malých prístavov bez obsluhy alebo vo vzdialených prístavoch a prijateľný cieľ recyklácie 15 % pre rybársky výstroj: 50 % do roku 2025. Napríklad Island už odporúčané postupy zaviedol a v roku 2006 dosiahol cieľ recyklácie, sietí v hodnote 45 %, pričom v súčasnosti dosahuje zužitkovanie odpadu 85 % v prípade sietí, ako aj vlascov.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Bez toho, aby boli dotknuté technické opatrenia ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 850/981a, Komisia požiada európske organizácie pre normalizáciu o vypracovanie harmonizovaných noriem rybárskeho výstroja vhodného pre obehové hospodárstvo s cieľom podporiť prípravu na ich opätovné použitie a uľahčiť recyklovateľnosť po skončení životnosti.

 

__________________

 

1a Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).

Odôvodnenie

Podľa svojho vymedzenia má byť rybársky výstroj trvanlivý. V tejto súvislosti je na základe iniciatívy Komisie dôležité zaviesť harmonizované normy s cieľom po skončení životnosti uľahčiť recykláciu rybárskeho výstroja umiestňovaného na trh EÚ.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby do roku 2025 zaviedli separovaný zber určitého množstva jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti F prílohy, ktoré zodpovedá 90 % takýchto jednorazových plastových výrobkov umiestnených na trh v danom roku podľa hmotnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa môžu členské štáty okrem iného:

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby do roku 2025 zaviedli separovaný zber určitého množstva jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti F prílohy, ktoré zodpovedá 90 % takýchto jednorazových plastových výrobkov umiestnených na trh v danom roku podľa hmotnosti, a zabezpečia ich následnú recykláciu. Na dosiahnutie tohto cieľa môžu členské štáty okrem iného:

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prvý pododsek platí bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 3 písm. a) smernice 2008/98/ES.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia v konzultácii s členskými štátmi vypracuje usmernenia o fungovaní systémov vratných záloh.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

Článok 10

Opatrenia na zvyšovanie informovanosti

Opatrenia na zvyšovanie informovanosti

1.  Členské štáty prijmú opatrenia, aby informovali spotrebiteľov jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti G prílohy a rybárskeho výstroja s obsahom plastov o:

1.  Členské štáty prijmú opatrenia, aby stimulovali zodpovedné správanie sa spotrebiteľov jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti G prílohy a rybárskeho výstroja s obsahom plastov informovali ich o:

a)  prípustných systémoch opätovného použitia a možnostiach nakladania s odpadom z uvedených výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastov, ako aj osvedčených postupoch správneho nakladania s odpadom v súlade s článkom 13 smernice 2008/98/ES;

a)  prípustných opätovne použiteľných alternatívach, systémoch opätovného použitia a možnostiach nakladania s odpadom z týchto výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastov, ako aj osvedčených postupoch správneho nakladania s odpadom v súlade s článkom 13 smernice 2008/98/ES;

b)  vplyve odhadzovania odpadu a iných nevhodných spôsoboch likvidácie uvedených výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastov na životné prostredie, a najmä na morské prostredie.

b)  vplyve odhadzovania odpadu a iných nevhodných spôsoboch likvidácie uvedených výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastov na životné prostredie, a najmä na morské prostredie.

 

ba)  vplyv nesprávnej likvidácie odpadu z uvedených výrobkov na kanalizáciu.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenia, ktoré členské štáty prijmú na transponovanie a vykonávanie článkov 4 až 9, musia byť v súlade s potravinovým právom Únie, aby sa zabezpečilo, že nebude ohrozená hygiena potravín a ich bezpečnosť.

Opatrenia, ktoré členské štáty prijmú na transponovanie a vykonávanie článkov 4 až 9, musia byť v súlade s potravinovým právom Únie, aby sa zabezpečilo, že nebude ohrozená hygiena potravín a ich bezpečnosť, a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/20041a. Členské štáty podporia, aby sa ako materiály prichádzajúce do styku s potravinami podľa možnosti používali udržateľné, bezpečnejšie alternatívy plastov.

 

________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4).

Odôvodnenie

28. novembra 2017 Komisia zverejnila plán revízie súčasného nariadenia o materiáloch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Ak sa nariadenie bude revidovať v druhom štvrťroku 2019 tak, ako sa uvádza v pláne, v odkaze na toto nariadenie budú uvedené zmeny potenciálne revidovaného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa vývozom odpadových materiálov do tretích krajín neprispievalo k vzniku morského odpadu z plastov niekde inde.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzické alebo právnické osoby alebo ich združenia, organizácie alebo skupiny v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo praxou mali možnosť odvolať pred súdom alebo iným nezávislým nestranným orgánom ustanoveným podľa zákona a napadnúť vecnú alebo procesnú zákonnosť rozhodnutí, konaní alebo opomenutí súvisiacich s vykonávaním článkov 5, 6, 7 a 8, pokiaľ je splnená jedna z týchto podmienok:

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzické alebo právnické osoby alebo ich združenia, organizácie alebo skupiny v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo praxou mali možnosť odvolať pred súdom alebo iným nezávislým nestranným orgánom ustanoveným podľa zákona a napadnúť vecnú alebo procesnú zákonnosť rozhodnutí, konaní alebo opomenutí súvisiacich s vykonávaním článkov 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, pokiaľ je splnená jedna z týchto podmienok:

Odôvodnenie

Nie sú uvedené žiadne dôvody pre vynechanie článkov 4, 9 a 10.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

Článok 13

Informácie o monitorovaní vykonávania

Informácie o monitorovaní vykonávania

1.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES52 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES53, členské štáty s pomocou Európskej environmentálnej agentúry vypracujú súbor údajov, ktorého súčasťou budú:

1.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES52 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES53, členské štáty s pomocou Európskej environmentálnej agentúry vypracujú súbor údajov, ktorého súčasťou budú:

a)  údaje o jednorazových plastových výrobkoch uvedené v časti A prílohy, ktoré sa každoročne umiestňujú na trh Únie, s cieľom preukázať zníženie spotreby v súlade s článkom 4 ods. 1;

a)  údaje o jednorazových plastových výrobkoch uvedené v časti A prílohy, ktoré sa každoročne umiestňujú na trh Únie, s cieľom preukázať zníženie spotreby v súlade s článkom 4 ods. 1;

 

aa)  údaje o umiestňovaní výrobkov uvedených v časti F prílohy na trh a o ich separovanom zbere, a to s cieľom preukázať vývoj na ceste k dosiahnutiu cieľa stanoveného v článku 9;

 

ab)  údaje o jednorazových plastových výrobkoch uvedených v prílohe G, ktoré sa každoročne umiestňujú na trh Únie, s cieľom monitorovať ich spotrebu v Únii;

 

ac)  údaje o rybárskom výstroji s obsahom plastov umiestnenom na trh a o zozbieranom a spracovanom odpade z rybárskeho výstroja;

b)  informácie o opatreniach prijatých členskými štátmi na účely článku 4 ods. 1.

b)  informácie o plánoch a opatreniach prijatých členskými štátmi na účely článku 4 ods. 1;

 

ba)  údaje o morskom odpade pochádzajúcom najmä z výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, s cieľom monitorovať účinky prijatých opatrení;

Údaje uvedené v bode a) prvého pododseku sa aktualizujú každý rok do 12 mesiacov od konca referenčného roka, za ktorý sa zhromažďujú. Podľa možnosti sa na prezentáciu týchto súborov údajov použijú služby priestorových údajov v zmysle článku 3 bodu 4 smernice 2007/2/ES.

Údaje uvedené v písmene a) prvého pododseku sa prvýkrát vykazujú do ... [12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. Údaje uvedené v písmenách a) až ac) sa aktualizujú každý rok do 12 mesiacov od konca referenčného roka, za ktorý sa zhromažďujú. Podľa možnosti sa na prezentáciu týchto súborov údajov použijú služby priestorových údajov v zmysle článku 3 bodu 4 smernice 2007/2/ES.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby Komisia a Európska environmentálna agentúra mali prístup k súborom údajov vytvoreným v súlade s odsekom 1.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby Komisia a Európska environmentálna agentúra mali prístup k súborom údajov vytvoreným v súlade s odsekom 1.

3.  Európska environmentálna agentúra pravidelne zverejňuje a aktualizuje prehľad za celú Úniu na základe údajov od členských štátov. V prehľade za celú Úniu sú podľa potreby uvedené ukazovatele pre výstupy, výsledky a vplyvy tejto smernice, prehľadové mapy za celú Úniu a prehľadové správy členských štátov.

3.   Európska environmentálna agentúra pravidelne zverejňuje a aktualizuje prehľad za celú Úniu na základe údajov od členských štátov. V prehľade za celú Úniu sú podľa potreby uvedené ukazovatele pre výstupy, výsledky a vplyvy tejto smernice, prehľadové mapy za celú Úniu a prehľadové správy členských štátov.

4.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví formát súborov údajov, informácií a údajov uvedených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví formát súborov údajov, informácií a údajov uvedených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

___________________

___________________

52 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).

52 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).

53 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

53 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

Odôvodnenie

Je dôležité, aby nahlasované údaje boli čo najúplnejšie a aby bolo možné vyhodnotiť opatrenia a ich účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 15

Článok 15

Hodnotenie a preskúmanie

Hodnotenie a preskúmanie

1.  Komisia vykoná hodnotenie tejto smernice do … [6 rokov po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice]. Toto hodnotenie musí byť založené na dostupných informáciách v súlade s článkom 13. Členské štáty poskytnú Komisii všetky ďalšie informácie potrebné na účely hodnotenia a vypracovania správy uvedenej v odseku 2.

1.  Komisia vykoná hodnotenie tejto smernice do … [5 rokov po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice]. Toto hodnotenie musí byť založené na dostupných informáciách v súlade s článkom 13. Členské štáty poskytnú Komisii všetky ďalšie informácie potrebné na účely hodnotenia a vypracovania správy uvedenej v odseku 2.

2.  Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o hlavných zisteniach hodnotenia vykonaného v súlade s odsekom 1.

2.  Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o hlavných zisteniach hodnotenia vykonaného v súlade s odsekom 1. K správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh. V uvedenom návrhu sa v prípade potreby stanovia záväzné kvantitatívne ciele na zníženie spotreby výrobkov uvedených v časti A prílohy na úrovni Únie.

3.  V uvedenej správe sa uvedie aj to, či:

3.   Uvedená správa obsahuje:

a)  treba preskúmať prílohu so zoznamom jednorazových plastových výrobkov;

a)  posúdenie, či treba preskúmať prílohu so zoznamom jednorazových plastových výrobkov;

b)  je možné stanoviť záväzné kvantitatívne ciele Únie v oblasti zníženia spotreby najmä jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy;

b)  štúdiu uskutočniteľnosti pre stanovenie záväzných kvantitatívnych cieľov Únie v oblasti zníženia spotreby najmä jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy; v tejto súvislosti sa v správe posúdi stanovenie cieľov vyjadrených v absolútnych hodnotách, pričom sa zohľadnia úrovne spotreby a už dosiahnuté zníženie v členských štátoch;

 

ba)  posúdenie zmeny materiálov použitých vo výrobkoch v pôsobnosti tejto smernice, ako aj inovácie nových systémov realizácie pre opätovne použiteľné alternatívy; to zahŕňa celkovú analýzu životného cyklu týchto materiálov v životnom prostredí a výsledných alternatív.

c)  sa dosiahol dostatočný vedecký a technický pokrok a či sa vypracovali kritériá a norma pre biologickú rozložiteľnosť v morskom prostredí pre jednorazové plastové výrobky v rámci pôsobnosti tejto smernice a ich jednorazové náhrady, s cieľom prípadne určiť, ktoré výrobky už nemusia podliehať obmedzeniam pre umiestňovanie na trh.

 

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odchylne od prvého pododseku tohto odseku členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s povinnosťou podávať správy uvedenou v článku 13 ods. 1 písm. a) tejto smernice do ... [12 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty však uplatnia opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 5 a článkom 7 ods. 1 od… [2 roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] a s článkom 6 ods. 1 od [3 roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice].

Členské štáty však uplatnia opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 5 a článkom 7 ods. 1 od… [2 roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] a s článkom 6 ods. 1 od [3 roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] s výnimkou opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s požiadavkami uvedenými v článku 6 ods. 1, pokiaľ ide o nápojové obaly na sýtené nápoje, ktoré členské štáty uplatnia od ...[5 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia overí, či tieto ustanovenia nevytvárajú neopodstatnené prekážky fungovania jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Príloha I – časť A

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 4 o znížení spotreby

Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 4 o znížení spotreby

 

  Poháre na nápoje vrátane uzáverov a viečok

–  Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako sú škatule s vekom alebo bez veka, používané na potraviny, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu z tejto nádoby buď na mieste alebo „so sebou“, bez akejkoľvek ďalšej prípravy, ako sú nádoby na potraviny používané na rýchle občerstvenie, s výnimkou nápojových obalov, tanierov, balíčkov a obalov s obsahom potravín

–  Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako sú škatule s vekom alebo bez veka, používané na potraviny, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu z tejto nádoby buď na mieste alebo „so sebou“, bez akejkoľvek ďalšej prípravy, ako sú nádoby na potraviny používané na rýchle občerstvenie, s výnimkou nápojových obalov, tanierov, balíčkov a obalov s obsahom potravín

 

Predaj potravín v nádobách na jednu porciu alebo v nádobách spolu s príborom znamená, že príslušné jedlo je určené na okamžitú spotrebu z tejto nádoby.

 

Pojem „ďalšia príprava“ zahŕňa také činnosti ako zohriatie, pridanie vriacej vody, umytie, rezanie a krájanie.

 

Príklady jednorazových plastových nádob na potraviny sú uvedené v časti A, E a G tejto prílohy:

 

  Potravinové nádoby na rýchle občerstvenie, ako sú škatule na jedlo a škatule na šalát s jedlom na konzumáciu za studena

 

  Potravinové nádoby na rýchle občerstvenie, ako sú škatule na jedlo a škatule na šalát s jedlom na konzumáciu za tepla okrem prípadov, kedy si po zakúpení výrobku spotrebiteľ potrebuje jedlo zohriať

 

  Krabice na burgery, sendviče a wrapy

 

  Potravinové nádoby na jednu porciu surových alebo spracovaných potravín, ktoré nepotrebujú ďalšie spracovanie, ako je napríklad ovocie, zelenina, dezerty alebo zmrzlina, predávané po jednom

 

Príklady na nádoby, ktoré nie sú jednorazové plastové nádoby na potraviny uvedené v časti A, E a G tejto prílohy:

 

  Potravinové nádoby so sušenými potravinami alebo potravinami, ktoré sa predávajú za studena a vyžadujú ďalšiu prípravu

 

  Nádoby s obsahom jedla väčším, než jedna porcia

 

  Potravinové nádoby na jednu porciu predávané vo väčšom počte spolu

–  Poháre na nápoje

 

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky)

—  Príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky) s výnimkou príboru dodávaného do vzdelávacích alebo zdravotníckych zariadení na základe verejnej zákazky na dodanie tovaru1a podľa vymedzenia v článku 2 bod 8 smernice 2014/24/EÚ, ktorá bola zadaná do 31. decembra 2018, až do roku 2023.

 

___________________

 

1a „verejné zákazky na dodanie tovaru“ (verejné zákazky na tovar) sú verejné zákazky, ktorých predmetom je kúpa, lízing, prenájom tovaru alebo kúpa tovaru na splátky, s možnosťou odkúpenia alebo bez takejto možnosti. Verejná zákazka na dodanie tovaru môže ako vedľajší predmet zahŕňať aj montáž a inštaláciu;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Taniere

—  Taniere s výnimkou tanierov dodávaných do vzdelávacích alebo zdravotníckych zariadení na základe verejnej zákazky na dodanie tovaru1a podľa vymedzenia v článku 2 bod 8 smernice 2014/24/EÚ, ktorá bola zadaná do 31. decembra 2018, až do roku 2023.

 

___________________

 

1a „verejné zákazky na dodanie tovaru“ (verejné zákazky na tovar) sú verejné zákazky, ktorých predmetom je kúpa, lízing, prenájom tovaru alebo kúpa tovaru na splátky, s možnosťou odkúpenia alebo bez takejto možnosti. Verejná zákazka na dodanie tovaru môže ako vedľajší predmet zahŕňať aj montáž a inštaláciu;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov s výnimkou balónov na priemyselné alebo iné profesionálne použitie a aplikácie, ktoré sa nedodávajú spotrebiteľom, vrátane mechanizmov takýchto paličiek

—  Paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov s výnimkou balónov na priemyselné alebo iné profesionálne použitie a aplikácie, ktoré sa nedodávajú spotrebiteľom, bez mechanizmov takýchto paličiek

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 6 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Veľmi ľahké plastové tašky okrem prípadov, kedy sú potrebné z hygienických dôvodov alebo na zabalenie voľných vlhkých potravinárskych výrobkov

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 6 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Výrobky z oxorozložiteľných plastov

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 6 c (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Nádoby na potraviny a nápoje z expandovaného polystyrénu používané na potraviny, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu z týchto nádob buď na mieste alebo „so sebou“ bez akejkoľvek ďalšej prípravy

Odôvodnenie

Všetky tieto dodatočné trhové obmedzenia pre výrobky sú v súlade so súčasnými platnými právnymi predpismi EÚ alebo s politickými vyhláseniami Európskeho parlamentu. Napríklad vo štvrtok 13. septembra 2018 Európsky parlament vyzval, aby EÚ do roku 2020 úplne zakázala oxorozložiteľné plasty, keďže tento druh plastov má negatívny vplyv na recykláciu konvenčných plastov a nie sú dôkazy o tom, že by boli prínosom pre životné prostredie. Okrem toho návrh zakázať niektoré ďalšie aplikácie expandovaného polystyrénu EPS v návrhu SUP je odôvodnený tým, že z polystyrén rôznej veľkosti sa podľa klasifikácie Komisie v jej posúdení vplyvu (časť II, s. 31 a 32) nachádza na 1., 3., 13., 28. a 53. priečke medzi plastovými odpadmi, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na európskych plážach. To je viac ako 31 % všetkých plastov nájdených na európskych plážach. Európski zákonodarcovia musia zjavne nájsť spôsob, ako tento zdroj morského odpadu riešiť a obmedziť, čo Komisia vo svojom návrhu neurobila.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Príloha I – časť C – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Nápojové nádoby, t. j. nádoby na tekutiny ako nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok

—  Nápojové nádoby, t. j. nádoby na tekutiny ako nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok okrem nádob určených a používaných na potraviny na osobitné lekárske účely, ako sa uvádza v článku 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 609/2013

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Príloha – časť D – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Tabakové výrobky s filtrom a filtre predávané na použitie spolu s tabakovými výrobkami

Odôvodnenie

Cigaretové ohorky majú vážny negatívny vplyv na životné prostredie. Napríklad jeden cigaretový ohorok môže znečistiť 500 až 1000 litrov vody. Zahrnutím tabakových výrobkov do tejto prílohy by boli spotrebitelia lepšie informovaní o vplyve cigariet na životné prostredie. Pokiaľ ide o zahrnutie cigaretových balíčkov a ich prebalov, uvádzajú sa ako štvrtý najpočetnejší odpad na plážach, a preto sú potrebné prísnejšie opatrenia. V súčasnosti nie sú spotrebitelia dostatočne informovaní o prítomnosti plastov v nápojových pohároch z plastov a o správnej likvidácii odpadu z nich. Preto by spotrebitelia mali byť informovaní o vhodnej likvidácii týchto výrobkov a ich negatívnom vplyve na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Príloha I – časť D – zarážka 3 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Balíčky a obaly z pružných materiálov, ktoré obsahujú potraviny určené na okamžitú spotrebu z týchto balíčkov alebo obalov bez akejkoľvek ďalšej prípravy

Odôvodnenie

Cigaretové ohorky majú vážny negatívny vplyv na životné prostredie. Napríklad jeden cigaretový ohorok môže znečistiť 500 až 1000 litrov vody. Zahrnutím tabakových výrobkov do tejto prílohy by boli spotrebitelia lepšie informovaní o vplyve cigariet na životné prostredie. Pokiaľ ide o zahrnutie cigaretových balíčkov a ich prebalov, uvádzajú sa ako štvrtý najpočetnejší odpad na plážach, a preto sú potrebné prísnejšie opatrenia. V súčasnosti nie sú spotrebitelia dostatočne informovaní o prítomnosti plastov v nápojových pohároch z plastov a o správnej likvidácii odpadu z nich. Preto by spotrebitelia mali byť informovaní o vhodnej likvidácii týchto výrobkov a ich negatívnom vplyve na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Príloha I – časť D – zarážka 3 c (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Poháre na nápoje

Odôvodnenie

Cigaretové ohorky majú vážny negatívny vplyv na životné prostredie. Napríklad jeden cigaretový ohorok môže znečistiť 500 až 1000 litrov vody. Zahrnutím tabakových výrobkov do tejto prílohy by boli spotrebitelia lepšie informovaní o vplyve cigariet na životné prostredie. Pokiaľ ide o zahrnutie cigaretových balíčkov a ich prebalov, uvádzajú sa ako štvrtý najpočetnejší odpad na plážach, a preto sú potrebné prísnejšie opatrenia. V súčasnosti nie sú spotrebitelia dostatočne informovaní o prítomnosti plastov v nápojových pohároch z plastov a o správnej likvidácii odpadu z nich. Preto by spotrebitelia mali byť informovaní o vhodnej likvidácii týchto výrobkov a ich negatívnom vplyve na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Príloha I – časť E – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Poháre na nápoje

–  Poháre na nápoje vrátane uzáverov a viečok

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Príloha I – časť F – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Nápojové fľaše

—  Nápojové fľaše vrátane uzáverov a viečok

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Spravodajkyňa nie je ani nechce byť historičkou, ale možno práve preto by mohla našu dobu nazvať dobou plastovou.

Plasty boli objavené v polovici 19. storočia, od začiatku 50. rokov sa vyrábajú vo veľkom a za posledných 15 rokov ich výroba rastie exponenciálnym radom: viac než 8 miliárd ton za necelých 65 rokov[1], viac než 6 miliárd ton odpadu. To číslo je desivé.

Naša konzumná spoločnosť mení oceány na jeden obrovský smetiak, pričom 85 % znečistenia morí predstavujú plasty: z nich polovicu tvoria jednorazové plasty a štvrtina pochádza z rybárskeho výstroja). Ide teda o 15 600 ton vyhodených plastov, ktoré každoročne znečisťujú európske vody, a ak k tomu pripočítame rybársky výstroj, je to 26 600 ton[2].

V Európe každoročne do mora dostáva 150 000 ton plastov[3]. Na celosvetovej úrovni je situácia ešte viac znepokojivá – v oceánoch ich každoročne končí 8 miliónov ton.

Ak s tým nič neurobíme, v roku 2050 bude v oceánoch viac plastov než rýb. Týka sa to celej morskej fauny – korytnačiek, vtákov, veľrýb, rýb, kôrovcov, ktorým sa plasty dostávajú do tráviacej sústavy: ohrozujú ich životy a majú zatiaľ neznáme dôsledky pre ľudské zdravie.

Komisia preberá vedenie

Na rozdiel od zmeny klímy nikto nespochybňuje toto zistenie, ktoré spôsobilo, že 28. mája Európska komisia zverejnila svoj legislatívny návrh o plastových výrobkoch na jedno použitie.

Predstavila súbor opatrení vychádzajúci z iniciatív prebiehajúcich v niektorých členských štátov alebo regiónov, ktorý sa má doplniť, nahradiť a harmonizovať vo forme všeobecného prístupu Únie: smernicu (EÚ) 2015/720 o znižovaní spotreby ľahkých plastových tašiek; stratégiu pre plasty; akčný plán pre obehové hospodárstvo a revidované právne predpisy o odpadoch.

Komisia sa zamerala na desať hlavných zdrojov makroplastov, ktoré sa nachádzajú v európskych moriach a na európskych plážach a ktoré tvoria 70 % morského odpadu.

Svetový problém, ktorý si vyžaduje ambiciózne odstupňované opatrenia 

– zakázať jednorazové plasty na úrovni EÚ všade tam, kde sú alternatívy. Týka sa to deviatich výrobkov: príborov (vidličky, nože, lyžice a paličky) a tanierov, vatových tyčiniek, slamiek, miešadiel na nápoje a paličiek na balóny (čl. 5).

– ponechať členským štátom možnosť výberu medzi nástrojmi na výrazné zníženie spotreby jednorazových plastov, pre ktoré sa vyvíjajú alternatívy: obaly na potraviny a poháre na nápoje (čl. 4). Systém, ktorý sa osvedčil v prípade plánovaného zákazu ľahkých plastových tašiek s hrúbkou najviac 50 mikrónov[4].

– zaistiť, aby sa do roku 2025 aspoň 90 % nápojových fliaš dostalo do zberu (čl. 9)

– rozšíriť systém zodpovednosti výrobcov (čl. 8) na všetky kategórie výrobkov v pôsobnosti smernice s výnimkou hygienických vložiek, tampónov a tampónových aplikátorov. Touto rozšírenou zodpovednosťou sa pokryjú náklady na zber, odpratávanie odpadov a opatrenia na zvyšovanie informovanosti verejnosti (čl. 10).

– stanoviť požiadavky na označovanie/etikety pre tri kategórie výrobkov: hygienické vložky a tampóny, vlhčené utierky a plastové balóny (čl. 7).

Komisia predpokladá, že táto smernica bude prospešná pre životné prostredie aj pre hospodárstvo. Pomôže zabrániť environmentálnym škodám, pričom náklady na ne by do roku 2030 dosiahli 22 miliárd EUR[5], a spotrebiteľom umožní ušetriť až 6,5 miliardy EUR[6] pri adaptačných nákladoch výrobcov, ktoré sa predpokladajú vo výške 3,2 miliardy EUR[7]. Iba minimalistický scenár (možnosť 2a), ktorý by sa obmedzoval na dobrovoľné opatrenia podnikov a informačné kampane, by viedol k strate pracovných miest[8]. Naopak, podľa iných možných scenárov, ktoré sú viac naklonené inovácii[9], by sa mohlo 30 000 až 50 000 pracovných miest vytvoriť.

Priority spravodajkyne

Spravodajkyňa veľmi víta tento ambiciózny návrh Komisie, ktorý je plne v súlade s verejnou mienkou: 95 % Európanov považuje za potrebné, dokonca až naliehavo nutné vo veci jednorazových plastov konať[10].

Spravodajkyňa by si však želala, aby v súlade s výsledkami svojej analýzy vplyvov Komisia šla ešte ďalej. Okrem toho si želá, aby sa zverejnila štúdia poradenskej spoločnosti Eunomia, z ktorej uvedená analýza vychádza.

1.  Postupom času určiť ciele zníženého používania obalov na potraviny a pohárov na nápoje. Pre tieto dva výrobky alternatívy na trhu už sú. Keďže však nie sú k dispozícii relevantné údaje od členských štátov, spravodajkyňa sa prihovára za adaptabilný harmonogram. Referenčnou smernicou je smernica o ľahkých plastových taškách z roku 2015, v ktorej sa počíta s harmonizovanými opatreniami na zníženie používania tašiek v priebehu 2 až 3 rokov po transpozícii do vnútroštátneho práva.

Spravodajkyňa sa domnieva, že lehota štyroch rokov postačí na to, aby členské štáty mohli pre seba stanoviť presné ciele nižšieho používania výrobkov uvedených v článku 4.

2.  Separovaný zber plastových fliaš

Spravodajkyňa nie je celkom spokojná so znením článku 9 o separovanom zbere plastových fliaš. Tie spolu s vrchnákmi tvoria najpočetnejšiu kategóriu jednorazových plastov, ktoré sa nachádzajú v mori (1/5 jednorazových plastov).

V niektorých členských štátoch sa síce zintenzívňuje diskusia o zavedení záloh na všetky plastové fľaše, spravodajkyňa si však želá, aby možnosti zostali viac otvorené. Členské štáty by mali mať možnosť zvoliť si najlepší spôsob, aby získali obchodnú hodnotu a motivovať spotrebiteľov k tomu, aby ich prinášali späť alebo triedili v domácnosti.

Je to výrobok s vysokým recyklačným potenciálom a Komisia preň do roku 2025 stanovila ako cieľ 90 %-ný zber. Spravodajkyňa navrhuje, aby sa do roku 2025 do ustanovenia o minimálnej recyklácii 25 % doplnili uzávery a viečka pripevnené k nádobám podľa článku 6, ku ktorému toto odvetvie zaviazalo.

3.  Postupovať podľa odporúčaní WHO o cigaretách s plastovým filtrom

Spravodajkyňu znepokojujú aj plastové cigaretové filtre. Sú na druhom mieste medzi znečisťujúcimi druhmi plastov, ktoré sa vyplavujú na európske pláže. Navrhuje doplniť nový článok 4 ods. a): „Znižovanie vzniku odpadu z tabakových výrobkov po spotrebe“.

Okrem uplatnenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov tabakových výrobkov sa v ňom uvádza, že členské štáty musia stanoviť ciele v oblasti znižovania spotreby plastových filtrov v cigaretách o 50 % do roku 2025 a o 80 % do roku 2030[11].

Členské štáty by sa taktiež mali zaviazať, že zavedú systém zberu cigaretových ohorkov. Mali by sa inšpirovať príkladom Talianska a zaviesť pokuty pre fajčiarov, ktorí odhadzujú ohorky z cigariet na zem alebo do kanála.

4.  Spravodajkyňa sa domnieva, že Komisia naopak zašla priďaleko s tzv. rozšírenou zodpovednosťou výrobcov uvedenou v článku 8.

Uznáva, že ide o významný nástroj environmentálnej politiky a súhlasí s ambíciou Komisie doplniť už platné opatrenia v právnych predpisoch o odpadoch. Inak však s odkazom na článok 8 ods. 1 rámcovej smernice 2008/98/ES (rámcová smernica o odpadoch) konštatuje, že táto zodpovednosť sa v žiadnom prípade nevzťahuje na krytie nákladov na čistenie morí a pláží. V smernici 2018/852/EÚ o obaloch a odpadoch z obalov sa uvádza, že režimy rozšírenej zodpovednosti výrobcov je v prípade obalov nutné zaviesť najneskôr do 31. decembra 2024, teda najneskôr o tri roky po zverejnení tohto návrhu. Tieto otázky spravodajkyňu znepokojujú, a preto musí podľa nej ostať rozšírená zodpovednosť výrobcov primeraná.

5.  Doplnenie ultraľahkých plastových tašiek

Spravodajkyňa navrhuje, aby sa do zoznamu výrobkov podľa článku 5, ktoré podliehajú obmedzeniu, doplnili plastové tašky hrúbky menej než 15 mikrónov, na ktoré sa nevzťahuje smernica (EÚ) 2015/720 o znižovaní spotreby ľahkých plastových tašiek.

Spravodajkyňa sa domnieva, a to so zreteľom na rýchle zmeny zvykov spotrebiteľov vo väčšine členských štátov, v ktorých sa za plastové tašky začalo na mieste predaja platiť, že by mal vyjsť jednoznačný signál vedúci k zákazu kategórie ultraľahkých plastových tašiek okrem tašiek, ktoré majú hygienickú funkciu.

6.  Rybársky výstroj je ďalšia téma, v ktorej by spravodajkyňa rada dosiahla zmeny. Konštatuje, že hoci niektoré ustanovenia Spoločenstva[12] už dnes počítajú s riešením znečistenia spôsobeného sieťami a iným výstrojom zanechaným alebo strateným na mori, absencia účinnej kontroly strát rybárskeho výstroja na úrovni EÚ spôsobuje, že problém pretrváva. Viac než 30 % odpadov z rybárskych a rekreačných plavidiel, ktoré by sa mali dopraviť do prístavu, sa do prístavu nedostáva a pravdepodobne končí v mori[13]. Spravodajkyňa považuje za logické, aby sa zásada rozšírenej zodpovednosti vzťahovala aj na rybársky výstroj.

Do článku 8 ods. 3 navrhuje doplniť 15 % cieľ pre recyklácie, keďže ako iné veľké príslušenstvo, aj rybársky výstroj sa dá ľahko opätovne použiť, a preto sa musí vrátiť do prístavu. Keď uvážime odporúčané postupy, je tento cieľ reálny najmä na Islande, kde si v roku 2006 stanovili za cieľ 45 % podiel recyklácie, ktorý je dnes pre zužitkovanie vlascov a sietí 85 %[14].

Celková ambícia spravodajkyne je v súlade s postojmi vedcov a ministrov, s ktorými sa stretla pri príprave tejto správy: plasty ako zázračný výrobok majú budúcnosť, hoci spôsobujú obrovské znečistenie. Jeho príčinou však určite nie sú moria ani oceány.

 • [1]  R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender: univerzitná štúdia s názvom Production, use, and fate of all plastics ever made (Výroba, využitie a osud všetkých plastov sveta), Science Advances, ročník 3, č. 7, 2017.
 • [2]  Európska komisia, Impact Assessment - Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear (posúdenie vplyvov - znižovanie morského odpadu: opatrenia týkajúce sa jednorazových plastov a rybárskeho výstroja) (SWD(2018) 254 final) z 28 mája 2018, časť 1, s. 10.
 • [3]  tamtiež, časť 1, s. 10
 • [4]  Podľa článku 4 ods. 1 písm. a) a b) smernice (EÚ) 2015/720 z 29. 4. 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o znižovanie spotreby ľahkých plastových tašiek: „do 31. decembra 2018 sa ľahké plastové tašky na mieste predaja tovaru alebo výrobkov nebudú poskytovať zdarma, ak sú zavedené rovnako účinné nástroje.“
 • [5]  Európska komisia, Jednorazové plasty: nové pravidlá EÚ na obmedzenie morského odpadu. Tlačová správa z 28. mája 2018.
 • [6]  Posúdenie vplyvu, op. cit., časť 1, s. 60
 • [7]  Tamtiež, časť 1, s. 60
 • [8]  Tamtiež, časť 1, s. 60
 • [9]  Tamtiež, časť 1, s. 60
 • [10]  Tamtiež, časť 1, s. 6
 • [11]  Správa WHO Tobacco and its environmental impact: an overview (Tabak a jeho vplyv na životné prostredie: prehľad), 2017
 • [12]  Podľa článku 48 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, kapitán rybárskeho plavidla musí príslušnému orgánu svojho vlajkového členského štátu oznámiť každú stratu rybárskeho výstroja.
 • [13]  Posúdenie vplyvu, o. c., s. 12
 • [14]  http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (26.9.2018)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie
(COM(2018)0340 – C8‑0218/2018 – 2018/0172(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Barbara Kappel

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Iniciatíva zameraná na jednorazové plasty je súčasťou širšieho programu EÚ v oblasti obehového hospodárstva a bude slúžiť na riešenie hospodárskych stimulov s cieľom znižovať objem morského odpadu, najmä pokiaľ ide o negatívne externality vytvárané jednorazovými plastovými výrobkami. Externality sú nekompenzované účinky hospodárskych rozhodnutí na tretie strany. Nie sú zahrnuté do rozhodovacieho procesu pôvodcu. Z hospodárskeho hľadiska predstavujú formu zlyhania trhu a môžu si vyžadovať zásah štátu.

Predchádzanie plastovému morskému odpadu z jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastu, ako aj zníženie množstva tohto odpadu dopĺňajú osobitné opatrenia týkajúce sa mikroplastov, ktoré sa predpokladajú v stratégii EÚ pre plasty. Potom ako sa v roku 2015 riešila otázka plastových tašiek, bolo identifikovaných 10 jednorazových plastových výrobkov a rybársky výstroj (takzvané makroplasty), ktoré predstavujú 70 % morského odpadu v Európe. Je dôležité, aby EÚ a členské štáty primerane reagovali s cieľom riešiť environmentálne aspekty morského odpadu, a to znižovaním množstva plastov v oceánoch a na plážach, a zároveň aby sa vo väčšej miere zamerali na širší kontext prechodu od plastov na obehové hospodárstvo.

Morský odpad je celosvetový problém, ktorý siaha ďaleko za hranice EÚ a iba dohoda na svetovej úrovni bude môcť plne riešiť tento problém našej planéty. Zo štúdií vyplýva, že 80 % morského odpadu pochádza len z 20 krajín, pričom žiadna z nich nie je členským štátom EÚ. Spravodajkyňa preto vyzýva na celosvetový prístup k boju proti znečisťovaniu plastmi a naliehavo požaduje nutné opatrenia na úrovni G7 a G20, ako aj vykonávanie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Finančný sektor by mal podnikom pomôcť investovať viac do udržateľných riešení, než sa vlády uchýlia k politickým opatreniam. Podľa spravodajkyne by bolo vhodnejšie, keby bol prístup založený na zvyšujúcich sa normách a vytlačil by tak niektoré znečisťujúce výrobky z trhu, ale zároveň by podporoval výskum, vývoj a inovácie nákladovo efektívnejšie recyklovateľných, biologicky rozložiteľných alebo neškodných produktov. Tieto nové normy by sa mali zaviesť v primeranom časovom rámci, aby sa zabezpečilo, že MSP budú môcť prispôsobiť svoj obchodný model, keďže prevažná väčšina 50 000 spoločností odvetvia spracovania plastov v EÚ sú MSP.

V analýze Komisie sa odhaduje, že ňou navrhované možnosti vzťahujúce sa na zákaz určitých jednorazových plastových výrobkov, na ciele zníženia, na rozšírenú zodpovednosť výrobcu, na opatrenia týkajúce sa dizajnu výrobkov a na stimuly pre rybárov, aby vracali výstroj, by ušetrili 2,6 miliónov ton ekvivalentu CO2 a zabránili by škodám na životnom prostredí vo výške 11 miliárd EUR. Náklady na dodržiavanie predpisov pre podniky dosahujú 2 miliardy EUR a nakladanie s odpadom stojí 510 miliónov EUR. Spotrebitelia by ušetrili približne 6,5 miliárd EUR, zatiaľ čo systém vratných záloh alebo rovnocenný systém by spotrebiteľov stál ďalšej 1,4 miliardy EUR. Komisia odhaduje, že dodatočné náklady pre rybársky priemysel budú v najlepšom prípade predstavovať 0,16 % príjmov. Komisia však neposkytuje údaje o nákladoch na vykonávanie rozšírenej zodpovednosti výrobcu v plnej miere prenesených na konečného spotrebiteľa.

Riešenie morského odpadu môže vytvárať hospodárske príležitosti. Podniky môžu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií, výskumu a vývoja, a to prispievaním k bezuhlíkovému hospodárstvu, ktoré efektívne využíva zdroje. Investície do predchádzania morskému odpadu, do udržateľných alternatívnych materiálov, výrobkov a obchodných modelov môžu prispieť k vytváraniu pracovných miest a posilneniu technických a vedeckých zručností. Iniciatíva na zníženie jednorazových plastových výrobkov je vítaná a zároveň je nutný vyvážený prístup k zabezpečeniu proporcionality.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Hospodárska prosperita Únie je neoddeliteľne spätá s dlhodobou environmentálnou udržateľnosťou. Zvyšovanie udržateľnosti hospodárskych modelov členských štátov môže priniesť nové príležitosti pre inovácie, konkurencieschopnosť a vytváranie pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a)   Výzvy spojené so spracovaním plastového odpadu sa môžu stať príležitosťou na to, aby sa európsky priemysel stal vedúcim globálnym predstaviteľom pri poskytovaní riešení prechodu na obehové hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Morský odpad má cezhraničnú povahu a považuje sa za celosvetový problém. Zníženie objemu morského odpadu je kľúčovým opatrením na dosiahnutie cieľa Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 14, v rámci ktorého sa vyzýva na zachovanie oceánov, morí a morských zdrojov a na ich udržateľné využívanie na účely trvalo udržateľného rozvoja36. Únia musí zohrávať úlohu pri riešení problému morského odpadu a snažiť sa udávať tón celému svetu. V tejto súvislosti je Únia aj s jej partnermi činná na mnohých medzinárodných fórach, ako sú G20, G7 a Organizácia Spojených národov, pričom sa snažia o spoločný postup. Táto iniciatíva je súčasťou úsilí Únie v tejto oblasti.

(3)  Morský odpad má cezhraničnú povahu a považuje sa za celosvetový problém. Úspešná prevencia a nakladanie s plastovým odpadom sa najúčinnejšie realizujú prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a s použitím vedeckého prístupu založeného na dôkazoch. Zníženie objemu morského odpadu je kľúčovým opatrením na dosiahnutie cieľa Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 14, v rámci ktorého sa vyzýva na zachovanie oceánov, morí a morských zdrojov a na ich udržateľné využívanie na účely trvalo udržateľného rozvoja36. Únia musí zohrávať úlohu pri riešení problému morského odpadu a snažiť sa udávať tón celému svetu. V tejto súvislosti by Únia mala presadzovať spoluprácu najmä s krajinami, ktoré sú najväčšími znečisťovateľmi, a partnermi na medzinárodnej úrovni, ako sú G20, G7 a Organizácia Spojených národov, a usilovať sa o spoločný postup. Táto iniciatíva je súčasťou úsilia Únie znížiť množstvo odpadu s cieľom dosiahnuť udržateľné a obehové hospodárstva.

__________________

__________________

36 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie spojených národov 25. septembra 2015.

36 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie spojených národov 25. septembra 2015.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  S cieľom zamerať úsilie tam, kde je to najviac potrebné, by sa táto smernica mala vzťahovať iba na najviac nachádzané jednorazové plastové výrobky, pričom sa odhaduje, že v počtoch na plážach v Únii predstavujú približne 86 % nájdených jednorazových plastov.

(7)  S cieľom zamerať úsilie tam, kde je to najviac potrebné, by sa táto smernica mala vzťahovať na najbežnejšie nachádzané jednorazové plastové výrobky, pričom sa odhaduje, že v počtoch na plážach v Únii predstavujú približne 86 % nájdených jednorazových plastov, a tiež na rybársky výstroj. Prechod na obehové hospodárstvo si vyžiada zníženie celkového využívania jednorazových plastov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Touto smernicou nie sú dotknuté ustanovenia smernice 94/62/ES týkajúce sa jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa považujú za obaly, ako je vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice 94/62/ES.

Odôvodnenie

Je potrebné objasnenie týkajúce sa jednorazových plastových obalov, na ktoré sa vzťahuje smernica 94/62/ES.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Jednorazové plastové výrobky možno vyrobiť zo širokej škály plastov. Plasty sa obvykle definujú ako polymérne materiály, do ktorých možno pridávať prísady. Táto definícia by sa však týkala aj určitých prírodných polymérov. Nemodifikované prírodné polyméry by do nej patriť nemali, keďže sa prirodzene vyskytujú v životnom prostredí. Definícia polymérov v článku 3 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 by sa preto mala prispôsobiť a mala by sa zaviesť samostatná definícia na účely tejto smernice. Plasty vyrobené z modifikovaných prírodných polymérov alebo plasty vyrobené z biologických, fosílnych alebo syntetických východiskových látok sa prirodzene nevyskytujú a mali by byť predmetom tejto smernice. Prispôsobená definícia plastov by sa preto mala týkať predmetov z gumy založených na polyméroch, plastov z biomateriálov a biologicky rozložiteľných plastov, a to bez ohľadu na to, či pochádzajú z biomasy a/alebo sú určené na biodegradáciu v priebehu času. Určité polymérne materiály nemôžu fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných materiálov a výrobkov, ako sú polymérne nátery, farby, atramenty a lepidlá. Na tieto materiály by sa táto smernica nemala vzťahovať, a preto by nemali byť zahrnuté do definície.

(8)  Jednorazové plastové výrobky možno vyrobiť zo širokej škály plastov. Plasty sa obvykle definujú ako polymérne materiály, do ktorých možno pridávať prísady. Táto definícia by sa však týkala aj určitých prírodných polymérov. Nemodifikované prírodné polyméry by do nej patriť nemali, keďže sa prirodzene vyskytujú v životnom prostredí. Definícia polymérov v článku 3 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 by sa preto mala prispôsobiť a mala by sa zaviesť samostatná definícia na účely tejto smernice. Plasty vyrobené z modifikovaných prírodných polymérov alebo plasty vyrobené z biologických, fosílnych alebo syntetických východiskových látok sa prirodzene nevyskytujú a mali by byť predmetom tejto smernice. Prispôsobená definícia plastov by sa preto mala týkať predmetov z gumy založených na polyméroch, plastov z biomateriálov a biologicky rozložiteľných plastov, a to bez ohľadu na to, či pochádzajú z biomasy a/alebo sú určené na biodegradáciu v priebehu času. Určité polymérne materiály nemôžu fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných materiálov a výrobkov, ako sú polymérne nátery, povlaky alebo vrstvy, farby, atramenty a lepidlá. Na tieto materiály by sa táto smernica nemala vzťahovať, a preto by nemali byť zahrnuté do definície.

_________________

_________________

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  V prípade určitých jednorazových plastových výrobkov ešte nie sú k dispozícii vhodné a udržateľnejšie alternatívy a očakáva sa zvýšenie spotreby väčšiny takýchto jednorazových plastových výrobkov. Na zmenu tohto trendu a na podporu úsilia smerom k udržateľnejším riešeniam by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby prijali nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie významného zníženia spotreby týchto výrobkov bez toho, aby sa tým ohrozila hygiena potravín alebo bezpečnosť potravín, dobré hygienické postupy, správna výrobná prax, informácie pre spotrebiteľov alebo požiadavky na vysledovateľnosť stanovené v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa potravín.

(11)  V prípade určitých jednorazových plastových výrobkov ešte nie sú k dispozícii vhodné a udržateľnejšie alternatívy a očakáva sa zvýšenie spotreby väčšiny takýchto jednorazových plastových výrobkov. Na podporu úsilia smerom k udržateľnejším riešeniam by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby prijali nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie významného zníženia spotreby týchto výrobkov, ako je to v prípade plastových tašiek v zmysle smernice 94/62/ES bez toho, aby bol dotknutý článok 18 smernice 94/62/ES, a bez toho, aby sa tým ohrozila hygiena potravín alebo bezpečnosť potravín, dobré hygienické postupy, správna výrobná prax, informácie pre spotrebiteľov alebo požiadavky na vysledovateľnosť stanovené v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa potravín44. Členské štáty by mali podporovať používanie opätovne použiteľných výrobkov vhodných pre obehové hospodárstvo bez toho, aby to ohrozilo voľný pohyb tovaru na vnútornom trhu a bez narušenia hospodárskej súťaže medzi výrobcami z EÚ a z krajín mimo EÚ. Všetky opatrenia zamerané na výrazné zníženie spotreby plastových výrobkov na jedno použitie by mali byť v súlade s cieľmi tejto smernice. V týchto opatreniach by sa mal zohľadniť vplyv výrobkov počas celého ich životného cyklu.

__________________

__________________

 

43a Smernica 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10 – 23).

44 Nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 – 24), nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1 – 54), nariadenie (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a iné príslušné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti potravín, hygieny a označovania (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4 – 17).

44 Nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 – 24), nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1 – 54), nariadenie (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a iné príslušné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti potravín, hygieny a označovania (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4 – 17).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby v súlade so smernicou 94/62/ES oznámili Komisii každé navrhnuté opatrenie týkajúce sa obalov pred jeho prijatím s cieľom overiť, či môže vytvárať prekážky fungovania vnútorného trhu.

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť konzistentnosť smernice 94/62/ES, najmä článku 16 (ohlasovanie) a článku 18 (sloboda umiestňovať na trh), a tejto smernice, pokiaľ ide o jednorazové plastové obaly, a chrániť vnútorný trh v súvislosti s obalmi.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Určité jednorazové plastové výrobky končia v životnom prostredí v dôsledku nevhodnej likvidácie prostredníctvom kanalizačného systému alebo iného nevhodného uvoľnenia do životného prostredia. Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa často likvidujú prostredníctvom kanalizačného systému alebo ktoré sa inak nevhodne likvidujú, by mali podliehať požiadavkám na označovanie. Označenie by malo informovať spotrebiteľov o vhodných možnostiach likvidácie a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým sa treba vyhnúť a/alebo o negatívnych vplyvoch odpadu na životné prostredie v dôsledku nevhodnej likvidácie. Komisia by mala byť splnomocnená na stanovenie harmonizovaného formátu pre označovanie a pritom by v prípade potreby mala otestovať vnímanie navrhovaného označenia reprezentatívnymi skupinami spotrebiteľov, aby sa zabezpečilo, že je účinné a ľahko pochopiteľné.

(14)  Určité jednorazové plastové výrobky končia v životnom prostredí v dôsledku nevhodnej likvidácie prostredníctvom kanalizačného systému alebo iného nevhodného uvoľnenia do životného prostredia. Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa často likvidujú prostredníctvom kanalizačného systému alebo ktoré sa inak nevhodne likvidujú, by mali podliehať požiadavkám na označovanie. Označenie by malo informovať spotrebiteľov o vhodných možnostiach likvidácie a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým sa treba vyhnúť a/alebo o negatívnych vplyvoch odpadu na životné prostredie v dôsledku nevhodnej likvidácie. Komisia by mala byť splnomocnená na stanovenie harmonizovaného formátu pre označovanie, napr. loga, a pritom by v prípade potreby mala otestovať vnímanie navrhovaného označenia reprezentatívnymi skupinami spotrebiteľov, aby sa zabezpečilo, že je účinné a ľahko pochopiteľné. V rámci tohto procesu by Komisia mala zohľadniť existujúce sektorové dobrovoľné dohody, ktoré boli na tento účel prijaté. Okrem toho môžu členské štáty stanoviť pravidlá, ktorými sa stanovia odrádzajúce pokuty a sankcie voči tým, ktorí sú zodpovední za uvoľnenie odpadu do životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Pokiaľ ide o jednorazové plastové výrobky, pre ktoré neexistujú ľahko dostupné vhodné a udržateľnejšie alternatívy, by členské štáty mali v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť aj systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom pokryť náklady na nakladanie s odpadom a čistenie odpadu, ako aj náklady na opatrenia na zvyšovanie povedomia zamerané na predchádzanie vzniku takého odpadu a zníženie jeho množstva.

(15)  Pokiaľ ide o jednorazové plastové výrobky, pre ktoré neexistujú ľahko dostupné vhodné a udržateľnejšie alternatívy, by členské štáty mali v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť aj systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom pokryť nevyhnutné náklady na nakladanie s odpadom v súlade s článkom 8 a 8a smernice 2008/98/ES a článkom 7 smernice 94/62/ES, ako aj náklady na opatrenia na zvyšovanie povedomia zamerané na predchádzanie vzniku odpadu a zníženie jeho množstva.

Odôvodnenie

Boj proti znečisteniu odpadom by mal byť úsilím príslušných orgánov, výrobcov a spotrebiteľov. Problém so vznikom odpadu sa nerieši platbami výrobcov za náklady na čistenie, ale iným správaním spotrebiteľov, ktoré sa dosiahne vzdelávaním spotrebiteľov a presadzovaním existujúcich právnych predpisov. Zabraňovanie vzniku odpadu je oveľa efektívnejšie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Je potrebné zabezpečiť jednotné vykonávanie opatrení rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom predísť narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b)  Ekonomické stimuly môžu ovplyvniť spotrebiteľský výber, povzbudiť alebo odrádzať od konkrétnych spotrebiteľských návykov a môžu sa tak využiť ako účinný preventívny nástroj znižovania vplyvu určitých plastov na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Veľká časť plastov v rámci morského odpadu, ktorá pochádza z nepoužívaného, strateného a vyradeného rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, naznačuje, že v existujúcich právnych požiadavkách46 sa neposkytujú dostatočné stimuly na vrátenie takéhoto rybárskeho výstroja na pobrežie na účely zberu a spracovania. Systém nepriamych poplatkov, ktorý sa pripravuje v rámci právnych predpisov Únie o prístavných zberných zariadeniach na vyloženie odpadu z lodí, odoberá lodiam stimul na vypúšťanie svojho odpadu do mora a zaručuje právo na vyloženie. Uvedený systém by však mal byť doplnený o ďalšie finančné stimuly pre rybárov, aby svoj odpadový rybársky výstroj doviezli na pobrežie, aby sa tak zabránilo prípadnému zvýšeniu nepriameho poplatku za odpad, ktorý sa má zaplatiť. Vzhľadom na to, že plastové súčasti rybárskeho výstroja majú vysoký recyklačný potenciál, členské štáty by mali v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcu za rybársky výstroj obsahujúci plasty s cieľom uľahčiť separovaný zber odpadového rybárskeho výstroja a financovať riadne nakladanie s takýmto rybárskym výstrojom, najmä pokiaľ ide o recykláciu.

(16)  Veľká časť plastov v rámci morského odpadu, ktorá pochádza z nepoužívaného, strateného a vyradeného rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, naznačuje, že v existujúcich právnych požiadavkách46 sa neposkytujú dostatočné stimuly na vrátenie takéhoto rybárskeho výstroja na pobrežie na účely zberu a spracovania. Systém nepriamych poplatkov, ktorý sa pripravuje v rámci právnych predpisov Únie o prístavných zberných zariadeniach na vyloženie odpadu z lodí, odoberá lodiam stimul na vypúšťanie svojho odpadu do mora a zaručuje právo na vyloženie. Uvedený systém však nie je dostatočne účinný na to, aby rybári svoj odpadový rybársky výstroj dovážali na pobrežie. Vzhľadom na to, že plastové súčasti rybárskeho výstroja majú vysoký recyklačný potenciál, členské štáty by mali v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcu za rybársky výstroj obsahujúci plasty s cieľom financovať riadne nakladanie s takýmto rybárskym výstrojom, najmä pokiaľ ide o recykláciu. Okrem toho by Komisia a členské štáty mali spolupracovať s cieľom vytvoriť mechanizmy na zníženie objemu odpadového rybárskeho výstroja a uľahčiť jeho separovaný zber.

__________________

__________________

46 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, smernica 2000/59/ES a smernica 2008/98/ES.

46 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, smernica 2000/59/ES a smernica 2008/98/ES.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom predísť vzniku odpadu a iným nevhodným spôsobom likvidácie, ktoré vedú k vzniku morského odpadu obsahujúceho plasty, je potrebné, aby boli spotrebitelia náležite informovaní o najvhodnejších dostupných možnostiach likvidácie odpadu a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým sa treba vyhnúť, o najlepších postupoch, pokiaľ ide o likvidáciu odpadu, a o environmentálnom vplyve zlých postupov likvidácie odpadu, ako aj o plastovom obsahu v určitých jednorazových plastových výrobkoch a rybárskom výstroji. Od členských štátov by sa preto malo vyžadovať, aby prijali opatrenia na zvýšenie povedomia s cieľom zabezpečiť, že takéto informácie sa poskytnú spotrebiteľom. Takéto informácie by nemali mať propagačný obsah podporujúci používanie jednorazových plastových výrobkov. Členské štáty by mali mať možnosť vybrať si najvhodnejšie opatrenia založené na povahe výrobku alebo na jeho použití. Výrobcovia jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty by mali znášať náklady na opatrenia na zvyšovanie povedomia v rámci ich povinnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

(18)  S cieľom predísť vzniku odpadu a iným nevhodným spôsobom likvidácie, ktoré vedú k vzniku morského odpadu obsahujúceho plasty, je potrebné, aby boli spotrebitelia náležite informovaní o najvhodnejších dostupných možnostiach likvidácie odpadu a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým sa treba vyhnúť, o najlepších postupoch, pokiaľ ide o likvidáciu odpadu, a o environmentálnom vplyve zlých postupov likvidácie odpadu, ako aj o plastovom obsahu v určitých jednorazových plastových výrobkoch a rybárskom výstroji. Od členských štátov by sa preto malo vyžadovať, aby prijali opatrenia na zvýšenie povedomia vrátane vzdelávacích kampaní v školách s cieľom zabezpečiť, že takéto informácie sa poskytnú spotrebiteľom s cieľom motivovať ich, aby zmenili svoje správanie a aby sa aktívnejšie zapojili do prevencie vzniku odpadu. Členské štáty by mali mať možnosť vybrať si najvhodnejšie opatrenia založené na regionálnych podmienkach, povahe výrobku alebo na jeho použití. Náležitá pozornosť sa musí venovať tomu, aby medzi domácimi výrobcami plastových výrobkov na jedno použitie a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty a konkurentmi z krajín mimo EÚ, ktorí môžu predávať svoje výrobky na jednotnom trhu, nedochádzalo k narušeniu hospodárskej súťaže. Výrobcovia jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty by mali byť súčasťou opatrení na zvyšovanie povedomia v rámci ich zodpovednosti. Výrobcovia nie sú povinní znášať náklady na tieto informačné kampane. Boj proti znečisteniu odpadom by mal byť spoločným úsilím príslušných orgánov, výrobcov a spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Podľa odseku 22 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 48by Komisia mala vykonať hodnotenie tejto smernice. Toto hodnotenie by sa malo zakladať na získaných skúsenostiach a zhromaždených údajoch počas vykonávania tejto smernice a zhromaždených údajoch podľa smernice 2008/56/ES alebo smernice 2008/98/ES. V hodnotení by sa mal poskytnúť základ pre posúdenie prípadných ďalších opatrení a posúdenie toho, či je vzhľadom na monitorovanie morského odpadu v Únii potrebné preskúmať prílohu, v ktorej sa uvádza zoznam jednorazových plastových výrobkov. V hodnotení by sa malo zvážiť aj to, či vedecký a technický pokrok, ktorý sa medzičasom uskutočnil, a to vrátane vývoja biologicky rozložiteľných materiálov a vývoja kritérií alebo normy pre biologickú rozložiteľnosť plastov v morskom prostredí, ako sa plánuje v rámci európskej stratégie pre plasty, umožňuje stanovenie normy pre biologickú rozložiteľnosť určitých jednorazových plastových výrobkov v morskom prostredí. Táto norma by zahŕňala normu na testovanie, či sa v dôsledku fyzického a biologického rozkladu v morskom prostredí plasty úplne rozložia na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu v dostatočne krátkom čase na to, aby plasty neboli škodlivé pre morský život a aby neviedli k hromadeniu plastov v životnom prostredí. V takom prípade, ak jednorazové plastové výrobky túto normu splnia, môžu byť vyňaté zo zákazu uvádzania na trh. Zatiaľ čo v rámci európskej stratégie pre plasty sa plánujú opatrenia v tejto oblasti, uznávajú sa v nej aj výzvy týkajúce sa stanovenia regulačného rámca pre plasty s biologicky rozložiteľnými vlastnosťami v dôsledku rôznych morských podmienok v rôznych moriach.

(22)  Podľa odseku 22 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201648 by Komisia mala vykonať hodnotenie tejto smernice. Toto hodnotenie by sa malo zakladať na získaných skúsenostiach a zhromaždených údajoch počas vykonávania tejto smernice a zhromaždených údajoch podľa smernice 2008/56/ES alebo smernice 2008/98/ES. V hodnotení by sa mal poskytnúť základ pre posúdenie prípadných ďalších opatrení a posúdenie toho, či je vzhľadom na monitorovanie morského odpadu v Únii potrebné preskúmať prílohu, v ktorej sa uvádza zoznam jednorazových plastových výrobkov. V hodnotení by sa malo zvážiť aj to, či vedecký a technický pokrok, ktorý sa medzičasom uskutočnil, a to vrátane vývoja biologicky rozložiteľných materiálov a vývoja kritérií alebo normy pre biologickú rozložiteľnosť plastov v morskom prostredí, ako sa plánuje v rámci európskej stratégie pre plasty, umožňuje stanovenie normy pre biologickú rozložiteľnosť určitých jednorazových plastových výrobkov v morskom prostredí. Táto norma by zahŕňala normu na testovanie, či sa v dôsledku fyzického a biologického rozkladu v morskom prostredí plasty úplne rozložia na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu v dostatočne krátkom čase na to, aby plasty neboli škodlivé pre morský život a aby neviedli k hromadeniu plastov v životnom prostredí. V takom prípade, ak jednorazové plastové výrobky túto normu splnia, môžu byť vyňaté zo zákazu uvádzania na trh. Zatiaľ čo v rámci európskej stratégie pre plasty sa plánujú opatrenia v tejto oblasti, uznávajú sa v nej aj výzvy týkajúce sa stanovenia regulačného rámca pre plasty s biologicky rozložiteľnými vlastnosťami v dôsledku rôznych morských podmienok v rôznych moriach. V hodnotení by sa mal tiež posúdiť hospodársky vplyv na sektory, ktoré sú najviac vystavené účinkom tejto smernice vrátane nákladov na dodržiavanie predpisov.

__________________

__________________

48 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

48 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľom tejto smernice je predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie a na ľudské zdravie, a zmierňovať tento vplyv, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi, čo súčasne prispeje k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.

Cieľom tejto smernice je predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie a na ľudské zdravie, a výrazne zmierňovať tento vplyv, ako aj podporiť posilniť vedúce postavenie EÚ, pokiaľ ide o prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a netoxickými materiálmi, čo súčasne prispeje k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie výrazného zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy na ich území do … [šesť rokov po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice].

Členské štáty prijmú bez toho, aby bol dotknutý článok 18 smernice 94/62/ES, opatrenia potrebné na dosiahnutie výrazného zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy na ich území do … [štyri roky po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pre všetky jednorazové plastové výrobky uvedené v časti E prílohy, ktoré sú uvedené na trh Únie, zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu v smernici 2008/98/ES.

1.  Členské štáty zavedú pre všetky jednorazové plastové výrobky uvedené v časti E prílohy, ktoré sú uvedené na trh Únie, systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu, za predpokladu, že to nenaruší konkurenčné prostredie a dovážené a domáce výrobky budú z hľadiska trhových cien v rovnakom postavení. Zručí sa súlad s ustanoveniami týkajúcimi sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu v smernici 2008/98/ES.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o systémy zavedené podľa odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti E prílohy znášali náklady na zber odpadu pozostávajúceho z týchto jednorazových plastových výrobkov a na ich následnú prepravu a spracovanie vrátane nákladov na čistenie odpadu a nákladov na opatrenia na zvyšovanie povedomia uvedené v článku 10 v súvislosti s týmito výrobkami.

Pokiaľ ide o systémy zavedené podľa odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti E prílohy znášali náklady potrebné na zber odpadu pozostávajúceho z týchto jednorazových plastových výrobkov a na ich následnú prepravu a spracovanie, ako sú vymedzené v článkoch 8 a 8a smernice 2008/98/ES, a nákladov na opatrenia na zvyšovanie povedomia uvedené v článku 10 v súvislosti s týmito výrobkami.

Odôvodnenie

Boj proti znečisteniu odpadom by mal byť úsilím príslušných orgánov, výrobcov a spotrebiteľov. Problém so vznikom odpadu sa nerieši platbami výrobcov za náklady na čistenie, ale iným správaním spotrebiteľov, ktoré sa dosiahne vzdelávaním spotrebiteľov a presadzovaním existujúcich právnych predpisov. Zabraňovanie vzniku odpadu je oveľa efektívnejšie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia v súlade s týmto článkom uverejní usmernenia týkajúce sa vykonávania akýchkoľvek opatrení v súvislosti s rozšírenou zodpovednosťou výrobcu vrátane rozdelenia nákladov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 8 - odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Príslušný orgán zabezpečí, aby náklady výrobcov súvisiace s ich rozšírenou zodpovednosťou boli primerané a oznámené dotknutým subjektom, a to pravidelne a prístupným, transparentným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zriadiť ciele v oblasti separovaného zberu pre príslušné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

b)  vytýčiť ciele v oblasti separovaného zberu pre príslušné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu, alebo

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) zaviesť systémy zberu odpadu, ktoré sa osvedčili ako účinné a ktoré považujú za primerané na dosiahnutie cieľov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty môžu v prípade potreby zaviesť opatrenia na zvyšovanie informovanosti. Opatrenia na zvýšenie informovanosti by sa mohli realizovať napríklad v školách alebo v podnikoch.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Koordinácia opatrení

Koordinácia opatrení medzi členskými štátmi

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Koordinácia opatrení na medzinárodnej úrovni

 

Komisia sa v spolupráci s členskými štátmi usiluje o koordináciu opatrení na zníženie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a podporu prechodu na udržateľné hospodárske modely na medzinárodnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia vykoná hodnotenie tejto smernice do … [šesť rokov po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice]. Toto hodnotenie musí byť založené na dostupných informáciách v súlade s článkom 13. Členské štáty poskytnú Komisii akékoľvek ďalšie informácie potrebné na účely hodnotenia a prípravy správy uvedenej v odseku 2.

1.  Komisia vykoná hodnotenie tejto smernice do … [päť rokov po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice]. Toto hodnotenie musí byť založené na dostupných informáciách v súlade s článkom 13. Členské štáty poskytnú Komisii akékoľvek ďalšie informácie potrebné na účely hodnotenia a prípravy správy uvedenej v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  hospodársky vplyv na sektory, na ktoré má táto smernica najväčší dosah, a či vplyv na hospodárstvo a náklady na dodržiavanie predpisov zodpovedajú prognózam v posúdení vplyvu, ktoré vypracovala Komisia.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – písmeno - c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  vykonávanie tejto smernice akýmkoľvek spôsobom negatívne vplýva na konkurencieschopnosť sektorov, na ktoré má tento návrh najväčší dosah, vo vzťahu ku konkurentom so sídlom mimo EÚ.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Príloha I – časť D – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  Vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobnú starostlivosť, použitie v domácnosti a v priemysle

-  Vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobnú starostlivosť, použitie v domácnosti a v priemysle a vlhčený toaletný papier.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Príloha I – časť D – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Tabakové výrobky s filtrami a filtre predávané na použitie s tabakovými výrobkami.

Odôvodnenie

Cigaretové ohorky sú druhými najčastejšími položkami na plážach, pričom jediný ohorok znečistí minimálne 500 litrov vody. Preto je veľmi dôležité, aby si spotrebitelia uvedomili dôsledky, keď na ulici odhodia cigaretu.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Referenčné čísla

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Barbara Kappel

20.6.2018

Prerokovanie vo výbore

3.9.2018

24.9.2018

 

 

Dátum prijatia

24.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

19

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

25

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marcus Pretzell, Marco Zanni

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen

19

-

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

0

VERTS/ALE

Ernest Urtasun

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (27.9.2018)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie
(COM(2018)0340 – C8‑0218/2018 – 2018/0172(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Barbara Kappel

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Predchádzanie plastovému morskému odpadu z jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastu, ako aj zníženie množstva tohto odpadu dopĺňajú osobitné opatrenia týkajúce sa mikroplastov, ktoré sa predpokladajú v stratégii EÚ pre plasty. Potom ako sa v roku 2015 riešila otázka plastových tašiek, bolo identifikovaných 10 jednorazových plastových výrobkov a rybársky výstroj (takzvané makroplasty), ktoré predstavujú 70 % morského odpadu v Európe. Je dôležité, aby EÚ prijala vhodné opatrenia na riešenie environmentálnych aspektov morského odpadu, a to znižovaním množstva plastov v oceánoch a na plážach, a zároveň aby sa vo väčšej miere zamerala na širší kontext prechodu od plastov na obehové hospodárstvo.

Morský odpad je celosvetový problém, ktorý siaha ďaleko za hranice EÚ a iba dohoda na svetovej úrovni bude môcť plne riešiť tento problém našej planéty. Zo štúdií vyplýva, že 80 % morského odpadu pochádza len z 20 krajín, pričom žiadna z nich nie je členským štátom EÚ. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko preto vyzýva na celosvetový prístup k boju proti znečisťovaniu plastmi a naliehavo požaduje nutné opatrenia na úrovni G7 a G20, ako aj vykonávanie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Okrem toho by sa nadnárodní poskytovatelia úverov a medzinárodné finančné subjekty mali sústrediť na opatrenia na zníženie morského odpadu, tým, že sa zamerajú na programy odpadového hospodárstva v rámci obehového hospodárstva.

Aj informovanosť spotrebiteľov predstavuje kľúčový prvok úspešného obmedzovania jednorazových plastových výrobkov. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko je presvedčená, že kampane na zvýšenie povedomia verejnosti a vzdelávanie sú nevyhnutné na dosiahnutie trvalých výsledkov, pokiaľ ide o opatrenia uložené členským štátom a priemyslu.

V analýze Komisie sa odhaduje, že ňou navrhované možnosti vzťahujúce sa na zákaz určitých jednorazových plastových výrobkov, na ciele zníženia, na rozšírenú zodpovednosť výrobcu, na opatrenia týkajúce sa dizajnu výrobkov a na stimuly pre rybárov, aby vracali výstroj, by ušetrili 2,6 miliónov ton ekvivalentu CO2 a zabránili by škodám na životnom prostredí vo výške 11 miliárd EUR. Náklady na dodržiavanie predpisov pre podniky dosahujú 2 miliardy EUR a nakladanie s odpadom stojí 510 miliónov EUR. Spotrebitelia by ušetrili približne 6,5 miliárd EUR, zatiaľ čo systém vratných záloh alebo rovnocenný systém by spotrebiteľov stál ďalších 1,4 miliárd EUR. Komisia odhaduje, že dodatočné náklady pre rybársky priemysel budú v najlepšom prípade predstavovať 0,16 % príjmov. Komisia však neposkytuje údaje o nákladoch na vykonávanie rozšírenej zodpovednosti výrobcu v plnej miere prenesených na konečného spotrebiteľa.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko zdôrazňuje, že všeobecnou zásadou je, že k možnosti „zákazu“ určitých druhov výrobkov by sa malo pristupovať až na poslednom mieste. V skutočnosti by bolo vhodnejšie, keby bol prístup založený na zvyšujúcich sa normách a vytlačil by tak niektoré znečisťujúce výrobky z trhu, ale zároveň by podporoval výskum, vývoj a inovácie nákladovo efektívnejšie recyklovateľných, biologicky rozložiteľných alebo neškodných produktov. Tieto nové normy by sa mali zaviesť v primeranom časovom rámci, aby sa zabezpečilo, že MSP budú môcť prispôsobiť svoj obchodný model, keďže prevažná väčšina 50 000 spoločností odvetvia spracovania plastov v EÚ sú MSP.

Riešenie morského odpadu môže vytvárať hospodárske príležitosti. Podniky môžu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií, výskumu a vývoja, a to prispievaním k bezuhlíkovému hospodárstvu, ktoré efektívne využíva zdroje. Investície do predchádzania morskému odpadu, do udržateľných alternatívnych materiálov, výrobkov a obchodných modelov môžu prispieť k vytváraniu pracovných miest a posilneniu technických a vedeckých zručností. Iniciatíva na zníženie jednorazových plastových výrobkov je vítaná a zároveň je nutný vyvážený prístup k zabezpečeniu proporcionality.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods.1,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 a článok 114, pokiaľ ide o obaly vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice 94/62/ES,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Vysoká funkčnosť a pomerne nízke náklady na plasty znamenajú, že tento materiál je čoraz viac súčasťou každodenného života. Zvýšená miera jeho využitia v použitiach s krátkym životným cyklom, ktoré nie sú určené na opätovné použitie alebo nákladovo efektívnu recykláciu znamená, že súvisiace modely výroby a spotreby sú čoraz neefektívnejšie a lineárnejšie. Z toho dôvodu v kontexte akčného plánu obehového hospodárstva32 Komisia v európskej stratégii pre plasty33 dospela k záveru, že trvalé zvýšenie tvorby plastového odpadu a jeho únik do nášho životného prostredia, najmä do morského prostredia, sa musí riešiť v záujme dosiahnutia skutočného obehového životného cyklu plastov.

(1)  Vysoká funkčnosť a pomerne nízke náklady na plasty znamenajú, že tento materiál je čoraz viac súčasťou každodenného života. Zvýšená miera jeho využitia v použitiach s krátkym životným cyklom, ktoré nie sú určené na opätovné použitie alebo nákladovo efektívnu recykláciu znamená, že súvisiace modely výroby a spotreby sú čoraz neefektívnejšie a lineárnejšie. Z toho dôvodu v kontexte akčného plánu obehového hospodárstva32 Komisia v európskej stratégii pre plasty33 dospela k záveru, že trvalé zvýšenie tvorby plastového odpadu a jeho únik do nášho životného prostredia, najmä do morského prostredia, sa musí riešiť v záujme dosiahnutia skutočného obehového životného cyklu plastov. Akékoľvek ďalšie úsilie v segmente plastov musí byť založené na nedávno prijatých právnych predpisoch EÚ v oblasti obehového hospodárstva, musí byť s nimi úplne zlučiteľné a musí byť v súlade so systémom, ktorý bol takto vytvorený.

__________________

__________________

32 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (COM(2015)0614 final).

32 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (COM(2015)0614 final).

33 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (COM(2018)0028 final).

33 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (COM(2018)0028 final).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V právnych predpisoch EÚ v oblasti odpadu prijatých v posledných rokoch, najmä v smernici 2008/98/ES, smernici 94/62/ES a smernici 1999/31/ES, sa stanovil komplexný systém štatistiky zberu a recyklácie odpadu, jasné ciele pre recykláciu určitých tokov odpadu vrátane plastov a hierarchia odpadového hospodárstva. Určili sa v nich takisto stimuly na prechod na obehové hospodárstvo a širšie využívanie recyklovaných materiálov a vymedzili sa povinnosti výrobcov v rámci minimálnych požiadaviek na rozšírenú zodpovednosť výrobcu. Cieľom tejto smernice nie je nahradiť tento systém, ale skôr ho doplniť opatreniami, ktoré riešia konkrétny problém morského odpadu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Hospodárska prosperita Únie je neoddeliteľná od dlhodobej environmentálnej udržateľnosti. Zvyšovanie udržateľnosti ekonomických modelov členských štátov môže priniesť nové príležitosti pre inovácie, konkurencieschopnosť a vytváranie pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 1c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  Výzvy spojené so spracovaním plastového odpadu sa môžu stať príležitosťou, aby sa európsky priemysel stal svetovým lídrom pri poskytovaní riešení prechodu na obehové hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Obehové prístupy, v rámci ktorých sa uprednostňujú opätovne použiteľné výrobky a systémy opätovného použitia, povedú k zníženiu tvorby odpadu, pričom takáto prevencia je na vrchole hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá je zakotvená v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES34. Takéto prístupy sú okrem toho v súlade s cieľom trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov č. 1235 na zabezpečenie trvalo udržateľných modelov spotreby a výroby.

(2)  Obehové prístupy, v rámci ktorých sa uprednostňujú opätovne použiteľné výrobky a systémy opätovného použitia, ako aj recyklovateľnosť výrobkov, povedú k zníženiu tvorby odpadu, pričom takáto prevencia je na vrchole hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá je zakotvená v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES34. Takéto prístupy sú okrem toho v súlade s cieľom trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov č. 1235 na zabezpečenie trvalo udržateľných modelov spotreby a výroby.

_________________

_________________

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

35 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie spojených národov 25. septembra 2015.

35 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie spojených národov 25. septembra 2015.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Morský odpad má cezhraničnú povahu a považuje sa za celosvetový problém. Zníženie objemu morského odpadu je kľúčovým opatrením na dosiahnutie cieľa Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 14, v rámci ktorého sa vyzýva na zachovanie oceánov, morí a morských zdrojov a na ich udržateľné využívanie na účely trvalo udržateľného rozvoja36. Únia musí zohrávať úlohu pri riešení problému morského odpadu a snažiť sa udávať tón celému svetu. V tejto súvislosti je Únia aj s jej partnermi činná na mnohých medzinárodných fórach, ako sú G20, G7 a Organizácia Spojených národov, pričom sa snažia o spoločný postup. Táto iniciatíva je súčasťou úsilí Únie v tejto oblasti.

(3)  Vo svetových oceánoch a moriach sa nahromadilo 150 miliónov ton plastov a mikroplastov, čo spôsobilo vážne škody na morskej faune a flóre, klíme a globálnej biodiverzite. Morský odpad má cezhraničnú povahu a považuje sa za celosvetový problém. Zníženie objemu morského odpadu je kľúčovým opatrením na dosiahnutie cieľa Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 14, v rámci ktorého sa vyzýva na zachovanie oceánov, morí a morských zdrojov a na ich udržateľné využívanie na účely trvalo udržateľného rozvoja36. Únia musí zohrávať úlohu pri riešení problému morského odpadu a snažiť sa udávať tón celému svetu a zároveň zabezpečiť pre svoj priemysel spravodlivé prostredie v rámci hospodárskej súťaže. V tejto súvislosti by sa Únia mala usilovať o prijatie záväzkov zo strany partnerov na medzinárodnej úrovni, ako sú G20, G7 a Organizácia Spojených národov, aby sa presadzoval spoločný postup. Táto iniciatíva je súčasťou snáh Únie v tejto oblasti s cieľom znížiť množstvo odpadu v záujme dosiahnutia udržateľného hospodárstva.

__________________

__________________

36 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie spojených národov 25. septembra 2015.

36 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie spojených národov 25. septembra 2015.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Napriek úsiliu EÚ v oblasti diplomacie v oblasti klímy a medzinárodnej spolupráce je situácia v niektorých tretích krajinách stále alarmujúca. EÚ musí zintenzívniť svoje úsilie v oblasti medzinárodnej spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia. EÚ musí plniť svoju úlohu sprostredkovateľa a priekopníka v oblasti environmentálnej politiky a odpadového hospodárstva. EÚ by sa mala usilovať o odovzdávanie skúseností, šírenie know-how a technológií na riešenie znečistenia plastmi a výmenu najlepších postupov v oblasti ochrany vodného prostredia, jeho čistenia a predchádzania znečisteniu plastmi.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V rámci Únie 80 až 85 % morského odpadu, zisteného v počtoch odpadu na plážach, tvoria plasty, pričom jednorazové plastové predmety predstavujú 50 % a predmety súvisiace s rybolovom predstavujú 27 %. Jednorazové plastové výrobky zahŕňajú rôzne bežne používané spotrebné výrobky s rýchlym obratom, ktoré sa vyhodia po jednom použití, na ktoré boli poskytnuté, pričom len zriedka sa recyklujú a majú tendenciu vytvárať odpad. Značná časť rybárskeho výstroja, ktorá sa uvádza na trh, sa nezbiera na spracovanie. Z toho dôvodu sú jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty mimoriadne vážnym problémom v súvislosti s morským odpadom a predstavujú vážne riziko pre morské ekosystémy, biodiverzitu a potenciálne aj ľudské zdravie, a škodia činnostiam, ako je cestovný ruch, rybolov a lodná doprava.

(5)  V rámci Únie 80 až 85 % morského odpadu, zisteného v počtoch odpadu na plážach, tvoria plasty, pričom jednorazové plastové predmety predstavujú 50 % a predmety súvisiace s rybolovom predstavujú 27 %. Jednorazové plastové výrobky zahŕňajú rôzne bežne používané spotrebné výrobky s rýchlym obratom, ktoré sa vyhodia po jednom použití, na ktoré boli poskytnuté, pričom len zriedka sa recyklujú a majú tendenciu vytvárať odpad. Značná časť rybárskeho výstroja, ktorá sa uvádza na trh, sa nezbiera na spracovanie. Z toho dôvodu sú jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty mimoriadne vážnym problémom v súvislosti s morským odpadom a predstavujú vážne riziko pre morské ekosystémy, biodiverzitu a potenciálne aj zdravie ľudí a zvierat. Takisto škodia činnostiam, ako je cestovný ruch, rybolov a lodná doprava, a to najmä v pobrežných regiónoch a na ostrovoch.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V súčasných právnych predpisoch Únie40 a politických nástrojoch sa poskytujú určité regulačné odpovede na riešenie morského odpadu. Najmä na plastový odpad sa vzťahujú celkové opatrenia a ciele Únie v oblasti nakladania s odpadom, ako sú ciele v oblasti recyklácie odpadu z plastových obalov41 a nedávno prijatý cieľ v rámci stratégie pre plasty42 zameraný na to, aby boli všetky plastové obaly do roku 2030 recyklovateľné. Vplyv uvedených právnych predpisov na morský odpad však nie je dostatočný a v rozsahoch pôsobnosti a ambíciách medzi vnútroštátnymi opatreniami na predchádzanie vzniku morského odpadu a znižovanie jeho množstva existujú rozdiely. Okrem toho niektoré z týchto opatrení, najmä obmedzenia súvisiace s uvádzaním jednorazových plastových výrobkov na trh, môžu vytvárať prekážky obchodu a narúšať hospodársku súťaž v Únii.

(6)  V súčasných právnych predpisoch Únie40 a politických nástrojoch sa poskytujú určité regulačné odpovede na riešenie morského odpadu. Najmä na plastový odpad sa vzťahujú celkové opatrenia a ciele Únie v oblasti nakladania s odpadom, ako sú ciele v oblasti recyklácie odpadu z plastových obalov41 a nedávno prijatý cieľ v rámci stratégie pre plasty42 zameraný na to, aby boli všetky plastové obaly do roku 2030 recyklovateľné.

_________________

_________________

40 Smernica 2008/98/ES, smernica 2000/59/ES, smernica 2000/60/ES, smernica 2008/56/ES a nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

40 Smernica 2008/98/ES, smernica 2000/59/ES, smernica 2000/60/ES, smernica 2008/56/ES a nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

41 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365 31.12.1994, s. 10).

41 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365 31.12.1994, s. 10).

42 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (COM(2018)0028 final).

42 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (COM(2018)0028 final).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  S cieľom zamerať úsilie tam, kde je to najviac potrebné, by sa táto smernica mala vzťahovať iba na najviac nachádzané jednorazové plastové výrobky, pričom sa odhaduje, že v počtoch na plážach v Únii predstavujú približne 86 % nájdených jednorazových plastov.

(7)  S cieľom zamerať úsilie tam, kde je to najviac potrebné, by sa táto smernica mala vzťahovať na najviac nachádzané jednorazové plastové výrobky, pričom sa odhaduje, že v počtoch na plážach v Únii predstavujú približne 86 % nájdených jednorazových plastov, a na rybársky výstroj, ktorý spôsobuje významné škody v podobe znečistenia morí. Okrem toho by sa v súvislosti s prechodom na obehové hospodárstvo mali členské štáty snažiť dosiahnuť celkové zníženie spotreby všetkých jednorazových výrobkov a obalov. V tejto súvislosti je potrebné zabrániť akejkoľvek diskriminácii.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Jednorazové plastové výrobky možno vyrobiť zo širokej škály plastov. Plasty sa obvykle definujú ako polymérne materiály, do ktorých možno pridávať prísady. Táto definícia by sa však týkala aj určitých prírodných polymérov. Nemodifikované prírodné polyméry by do nej patriť nemali, keďže sa prirodzene vyskytujú v životnom prostredí. Definícia polymérov v článku 3 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 by sa preto mala prispôsobiť a mala by sa zaviesť samostatná definícia na účely tejto smernice. Plasty vyrobené z modifikovaných prírodných polymérov alebo plasty vyrobené z biologických, fosílnych alebo syntetických východiskových látok sa prirodzene nevyskytujú a mali by byť predmetom tejto smernice. Prispôsobená definícia plastov by sa preto mala týkať predmetov z gumy založených na polyméroch, plastov z biomateriálov a biologicky rozložiteľných plastov, a to bez ohľadu na to, či pochádzajú z biomasy a/alebo sú určené na biodegradáciu v priebehu času. Určité polymérne materiály nemôžu fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných materiálov a výrobkov, ako sú polymérne nátery, farby, atramenty a lepidlá. Na tieto materiály by sa táto smernica nemala vzťahovať, a preto by nemali byť zahrnuté do definície.

(8)  Jednorazové plastové výrobky možno vyrobiť zo širokej škály plastov. Plasty sa obvykle definujú ako polymérne materiály, do ktorých možno pridávať prísady. Táto definícia by sa však týkala aj určitých prírodných polymérov. Nemodifikované prírodné polyméry by do nej patriť nemali, keďže sa prirodzene vyskytujú v životnom prostredí. Definícia polymérov v článku 3 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 by sa teda mala prispôsobiť a mala by sa zaviesť samostatná definícia na účely tejto smernice. Plasty vyrobené z modifikovaných prírodných polymérov alebo plasty vyrobené z biologických, fosílnych alebo syntetických východiskových látok sa prirodzene nevyskytujú a mali by byť predmetom tejto smernice. Prispôsobená definícia plastov by sa preto mala týkať predmetov z gumy založených na polyméroch, plastov z biomateriálov a biologicky rozložiteľných plastov, a to bez ohľadu na to, či pochádzajú z biomasy a/alebo sú určené na biodegradáciu v priebehu času. Určité polymérne materiály nemôžu fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných materiálov a výrobkov, ako sú polymérne nátery, farby, atramenty a lepidlá. Na tieto materiály by sa táto smernica nemala vzťahovať, a preto by nemali byť zahrnuté do definície.

__________________

__________________

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Je potrebné stanoviť spoločné vymedzenie pojmu biologicky rozložiteľných a kompostovateľných plastov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  Plastové výrobky by sa mali vyrábať s ohľadom na ich celú životnosť. V rámci ekodizajnu plastového výrobku by sa mala vždy brať do úvahy výrobná fáza, recyklovateľnosť a prípadne aj opätovná použiteľnosť výrobku. Vo vhodných prípadoch by výrobcovia mali byť povzbudzovaní, aby používali na výrobu svojich výrobkov jeden polymér alebo kompatibilné polyméry s cieľom zjednodušiť triedenie a zlepšiť recyklovateľnosť, najmä v prípade plastových obalov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Jednorazové plastové výrobky by mali byť predmetom jedného alebo viacerých opatrení v závislosti od rôznych faktorov, ako je dostupnosť vhodných a udržateľnejších alternatív, uskutočniteľnosť zmeny modelov spotreby a rozsah, v akom sa na nich už vzťahujú existujúce právne predpisy Únie.

(10)  Jednorazové plastové výrobky by mali byť predmetom jedného alebo viacerých opatrení v závislosti od rôznych faktorov, ako je dostupnosť vhodných a udržateľnejších hospodársky funkčných alternatív, uskutočniteľnosť zmeny modelov spotreby a rozsah, v akom sa na ne už vzťahujú existujúce právne predpisy Únie. Navrhované opatrenia by mali vždy zohľadňovať posudzovanie životného cyklu (LCA) s cieľom vyhnúť sa polovičným riešeniam, ktoré majú za následok ešte horšie negatívne vplyvy na rôzne časti životného prostredia alebo hospodárstva, ako je napríklad nahradenie plastov podobným materiálom vyrobeným z biologického materiálu bez jasného posúdenia biologickej rozložiteľnosti takéhoto materiálu vrátane biologickej rozložiteľnosti vo vodnom prostredí. Touto smernicou nie sú dotknuté ustanovenia smernice 94/62/ES týkajúce sa jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa považujú za časti obalov vymedzené v článku 3 ods. 1 uvedenej smernice.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  V záujme prechodu z hospodárstva založeného na fosílnych palivách a z hľadiska klímy sú plastové výrobky z biologického materiálu udržateľnejšou alternatívou k plastom na báze fosílnych látok. Preto by sa mali podporovať stimuly zamerané na nahradenie materiálov na báze fosílnych látok biologickými materiálmi. Je to v súlade s cieľmi obehového hospodárstva, stratégie pre biohospodárstvo a stratégie pre plasty. Komisia by mala v budúcom návrhu politiky zvážiť zahrnutie stimulov zameraných na nahradenie a zahrnúť kritériá pre plasty založené na ich zložení, úrovni recyklovateľnosti a nebezpečnosti napríklad pri revízii smernice o verejnom obstarávaní (smernica 2014/24/EÚ).

Odôvodnenie

Nariadenie ako také zostáva vágne, pokiaľ ide o situáciu v oblasti plastov z biologického materiálu. Mal by sa uznať a podporiť prínos biologických materiáloch v oblasti výroby plastov, a to najmä ich pozitívne účinky ako udržateľnejšej alternatívy k plastom založeným na polyméroch a ich príspevok k zníženiu závislosti od fosílnych surovín.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  V prípade určitých jednorazových plastových výrobkov ešte nie sú k dispozícii vhodné a udržateľnejšie alternatívy a očakáva sa zvýšenie spotreby väčšiny takýchto jednorazových plastových výrobkov. Na zmenu tohto trendu a na podporu úsilia smerom k udržateľnejším riešeniam by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby prijali nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie významného zníženia spotreby týchto výrobkov bez toho, aby sa tým ohrozila hygiena potravín alebo bezpečnosť potravín, dobré hygienické postupy, správna výrobná prax, informácie pre spotrebiteľov alebo požiadavky na vysledovateľnosť stanovené v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa potravín44.

(11)  V prípade určitých jednorazových plastových výrobkov ešte nie sú k dispozícii vhodné a udržateľnejšie alternatívy a očakáva sa zvýšenie spotreby väčšiny takýchto jednorazových plastových výrobkov. Na zmenu tohto trendu a na posun smerom k udržateľnejším riešeniam by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby prijali nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie významného zníženia spotreby týchto výrobkov bez toho, aby sa tým ohrozila hygiena potravín alebo bezpečnosť potravín, dobré hygienické postupy, správna výrobná prax, informácie pre spotrebiteľov alebo požiadavky na vysledovateľnosť stanovené v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa potravín44. Pri prechode na obehové hospodárstvo je rozhodujúce zníženie celkovej spotreby jednorazových výrobkov.

_________________

_________________

44 Nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 - 24), nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1 – 54), nariadenie (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a iné príslušné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti potravín, hygieny a označovania (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4 – 17).

44 Nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 - 24), nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1 – 54), nariadenie (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a iné príslušné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti potravín, hygieny a označovania (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4 – 17).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pokiaľ ide o iné jednorazové plastové výrobky, k dispozícii sú vhodné a udržateľnejšie alternatívy, ktoré sú aj cenovo prijateľnejšie. S cieľom obmedziť nepriaznivý vplyv takýchto výrobkov na životné prostredie by sa malo vyžadovať, aby členské štáty zakazovali ich uvedenie na trh Únie. Tým by sa podporilo využívanie ľahko dostupných a udržateľnejších alternatív, ako aj inovačných riešení smerujúcich k udržateľnejším obchodným modelom, alternatív s možnosťou opätovného použitia a náhrad materiálov.

(12)  Pokiaľ ide o iné jednorazové plastové výrobky, k dispozícii sú vhodné a udržateľnejšie alternatívy, ktoré sú aj cenovo prijateľnejšie. S cieľom obmedziť nepriaznivý vplyv takýchto výrobkov na životné prostredie by sa malo vyžadovať, aby členské štáty zakazovali alebo obmedzovali ich uvedenie na trh Únie v prípade výrobkov, pre ktoré existujú udržateľné a dostupné alternatívy, pokiaľ nespĺňajú normu pre biologickú rozložiteľnosť v morskom prostredí stanovenú na úrovni EÚ na základe hodnotiacej správy Komisie uvedenej v článku 15 ods. 3 písm. c) tejto smernice. Tým by sa podporilo využívanie ľahko dostupných a udržateľnejších alternatív, ako aj inovačných riešení smerujúcich k udržateľnejším obchodným modelom, alternatív s možnosťou opätovného použitia a náhrad materiálov. Je vhodné stanoviť osobitné kritériá na hodnotenie životného cyklu týchto alternatív a určenie toho, či spĺňajú požiadavky, ktoré v súčasnosti spĺňajú jednorazové plastové výrobky, či sú v súlade s právnymi predpismi Únie o odpade a či zabezpečujú väčšiu udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  V smernici 94/62/ES v znení smernice (EÚ) 2015/720 sa stanovila požiadavka, aby Komisia do mája 2017 vykonala legislatívne preskúmanie opatrení na zníženie spotreby veľmi ľahkých plastových tašiek na základe ich účinkov počas životného cyklu. Komisia doteraz toto preskúmanie nevykonala. Vzhľadom na to, že tieto plastové tašky veľmi často končia ako znečisťujúci odpad, je vhodné zaviesť opatrenia na obmedzenie ich uvádzania na trh s výnimkou použití, ktoré sú nevyhnutne potrebné. Veľmi ľahké plastové tašky by sa nemali uvádzať na trh ako obaly na nebalené potraviny s výnimkou prípadov, keď sa vyžadujú z hygienických dôvodov, pričom v takých prípadoch by sa mali používať biologicky rozložiteľné a kompostovateľné tašky, napríklad na balenie vlhkých potravín (ako je surové mäso, ryby alebo mliečne výrobky). V prípade veľmi ľahkých plastových tašiek, na ktoré sa neuplatňuje toto obmedzenie uvádzania na trh, zostávajú platné existujúce ustanovenia zavedené smernicou (EÚ) 2015/720.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)  V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva by členské štáty mali prijať opatrenia na podporu opätovne použiteľných alternatív k jednorazovým plastom, a to aj prostredníctvom stanovenia cieľov, hospodárskych stimulov, zvyšovania informovanosti a zabezpečenia rozsiahlej dostupnosti opätovne použiteľných alternatív.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Pokiaľ ide o správu UNEP z roku 2016, Komisia požiada európske normalizačné organizácie, aby vypracovali normu pre biologickú rozložiteľnosť v morskom prostredí. 

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Určité jednorazové plastové výrobky končia v životnom prostredí v dôsledku nevhodnej likvidácie prostredníctvom kanalizačného systému alebo iného nevhodného uvoľnenia do životného prostredia. Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa často likvidujú prostredníctvom kanalizačného systému alebo ktoré sa inak nevhodne likvidujú, by mali podliehať požiadavkám na označovanie. Označenie by malo informovať spotrebiteľov o vhodných možnostiach likvidácie a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým sa treba vyhnúť a/alebo o negatívnych vplyvoch odpadu na životné prostredie v dôsledku nevhodnej likvidácie. Komisia by mala byť splnomocnená na stanovenie harmonizovaného formátu pre označovanie a pritom by v prípade potreby mala otestovať vnímanie navrhovaného označenia reprezentatívnymi skupinami spotrebiteľov, aby sa zabezpečilo, že je účinné a ľahko pochopiteľné.

(14)  Určité jednorazové plastové výrobky končia v životnom prostredí v dôsledku nevhodnej likvidácie prostredníctvom kanalizačného systému alebo iného nevhodného uvoľnenia do životného prostredia. Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa často likvidujú prostredníctvom kanalizačného systému alebo ktoré sa inak nevhodne likvidujú, by mali podliehať požiadavkám na označovanie. Označenie by malo informovať spotrebiteľov o vhodných možnostiach likvidácie a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým sa treba vyhnúť a/alebo o negatívnych vplyvoch odpadu na životné prostredie v dôsledku nevhodnej likvidácie. Komisia by mala v spolupráci s členskými štátmi zohľadniť odvetvové dobrovoľné dohody prijaté na zabezpečenie jasných pravidiel označovania s cieľom informovať spotrebiteľov, napríklad prostredníctvom loga, či výrobok je, alebo nie je recyklovateľný. Komisia by mala byť splnomocnená na stanovenie harmonizovaného formátu pre označovanie a pritom by v prípade potreby a po zohľadnení rôznych odlišností v členských štátoch mala otestovať vnímanie navrhovaného označenia reprezentatívnymi skupinami spotrebiteľov, aby sa zabezpečilo, že je účinné a ľahko pochopiteľné. Označenie musí byť viditeľne umiestnené na obale výrobkov, ktoré sa predávajú konečnému používateľovi.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Pokiaľ ide o jednorazové plastové výrobky, pre ktoré neexistujú ľahko dostupné vhodné a udržateľnejšie alternatívy, by členské štáty mali v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť aj systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom pokryť náklady na nakladanie s odpadom a čistenie odpadu, ako aj náklady na opatrenia na zvyšovanie povedomia zamerané na predchádzanie vzniku takého odpadu a zníženie jeho množstva.

(15)  Pokiaľ ide o jednorazové plastové výrobky, pre ktoré neexistujú ľahko dostupné vhodné a udržateľnejšie alternatívy, by členské štáty mali v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť aj systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom pokryť náklady na nakladanie s odpadom a čistenie odpadu, ako aj náklady na opatrenia na zvyšovanie povedomia zamerané na predchádzanie vzniku takého odpadu a zníženie jeho množstva. Pokiaľ ide o jednorazové plastové výrobky, pre ktoré neexistujú ľahko dostupné vhodné a udržateľnejšie alternatívy, členské štáty by mali v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť aj systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom pokryť náklady na nakladanie s odpadom v súlade s článkom 8 a článkom 8a smernice 2008/98/ES a článkom 7 smernice 94/62/ES a na čistenie odpadu, ako aj náklady na opatrenia na zvyšovanie povedomia zamerané na predchádzanie vzniku takého odpadu a zníženie jeho množstva. V tejto súvislosti sa musí zohľadniť celý spotrebiteľský reťazec a výrobcovia nemôžu byť braní na zodpovednosť za nevhodné správanie spotrebiteľov. Mala by sa uplatňovať spoločná zodpovednosť.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Na úrovni Únie v súčasnosti neexistuje prijatá vedecká norma týkajúca sa biologickej rozložiteľnosti v morskom prostredí, čo poukazuje na to, že je naliehavé, aby Komisia požiadala Európsky výbor pre normalizáciu, aby vypracoval osobitnú normu pre biologickú rozložiteľnosť v morskom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva by členské štáty mali klásť dôraz na poskytovanie informácií o opätovne použiteľných alternatívach k jednorazovým plastom.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V smernici 2008/98/ES sa stanovujú všeobecné minimálne požiadavky na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Tieto požiadavky by sa mali uplatňovať na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktoré sa stanovujú v tejto smernici. V tejto smernici sa však stanovujú dodatočné požiadavky na rozšírenú zodpovednosť výrobcu, napríklad požiadavka, aby výrobcovia určitých jednorazových plastových výrobkov znášali náklady na čistenie odpadu.

(19)  V smernici 2008/98/ES sa stanovujú všeobecné minimálne požiadavky na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Tieto požiadavky by sa mali uplatňovať na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktoré sa stanovujú v tejto smernici. V tejto smernici sa však stanovujú dodatočné požiadavky na rozšírenú zodpovednosť výrobcu, napríklad požiadavka, aby výrobcovia určitých jednorazových plastových výrobkov znášali náklady na zvyšovanie informovanosti a informovanie spotrebiteľov o vhodnom spôsobe likvidácie a vplyvoch odpadu na životné prostredie. Mala by sa uplatňovať zásada spoločnej zodpovednosti, ako aj lepšia spolupráca medzi všetkými príslušnými odvetviami vrátane výrobcov, spotrebiteľov a verejnej sféry.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Medzi predmety morského odpadu, ktoré sa najviac nachádzajú na plážach v Únii, patria nápojové fľaše, ktoré sú jednorazovými plastovými výrobkami. Je to spôsobené neúčinnými systémami separovaného zberu a nízkou účasťou spotrebiteľov v týchto systémoch. Je potrebné podporovať účinnejšie systémy separovaného zberu, a preto by sa mal stanoviť minimálny cieľ v oblasti separovaného zberu, pokiaľ ide o nápojové fľaše, ktoré sú jednorazovými plastovými výrobkami. Členské štáty by mali byť schopné dosiahnuť tento minimálny cieľ stanovením cieľov v oblasti separovaného zberu pre nápojové fľaše, ktoré sú jednorazovými plastovými výrobkami, v rámci systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu alebo zavedením systémov vratných záloh, alebo akýmkoľvek iným opatrením, ktoré považujú za vhodné. To bude mať priamy pozitívny vplyv na mieru zberu, kvalitu zbieraných materiálov a kvalitu recyklovaných materiálov, čo ponúkne možnosti pre podniky pôsobiace v oblasti recyklácie a trh s výrobkami s recyklovaným obsahom.

(20)  Medzi predmety morského odpadu, ktoré sa najviac nachádzajú na plážach v Únii, patria nápojové fľaše, ktoré sú jednorazovými plastovými výrobkami. Je to spôsobené neúčinnými systémami separovaného zberu a nízkou účasťou spotrebiteľov v týchto systémoch. Je potrebné podporovať účinnejšie systémy separovaného zberu a je na členských štátoch, aby stanovili najúčinnejší a najvhodnejší systém zberu na dosiahnutie cieľov stanovených v smernici 2008/98/ES a smernici 94/62/ES. Lepší zber a vyššia miera recyklácie by sa mohli podporiť prostredníctvom opatrení týkajúcich sa ekodizajnu, napríklad povzbudením výrobcov, aby používali jeden polymér alebo kompatibilné polyméry, alebo zavedením iných opatrení, ktoré by povzbudzovali výrobcov, aby používali trvalo udržateľné materiály. To bude mať pozitívny vplyv na mieru zberu, kvalitu zbieraných materiálov a kvalitu recyklovaných materiálov, čo ponúkne možnosti pre podniky pôsobiace v oblasti recyklácie a trh s výrobkami s recyklovaným obsahom.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Členské štáty by mali zvážiť zavedenie povinného recyklovaného obsahu určitých plastových výrobkov na podporu miery recyklácie a trhu s recyklovanými materiálmi. Z tohto hľadiska by sa mali podporovať priemyselné synergie, pričom odpad z jedného odvetvia by mohol byť cenným zdrojom pre iné odvetvie. Členské štáty by mali zohrávať svoju úlohu pri podpore týchto synergií a stimulovaní dobrovoľných činností výrobcov v oblasti predchádzania vzniku odpadu a lepšieho nakladania s odpadom a riešenia problému znečistenia.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Podľa odseku 22 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201648 by Komisia mala vykonať hodnotenie tejto smernice. Toto hodnotenie by sa malo zakladať na získaných skúsenostiach a zhromaždených údajoch počas vykonávania tejto smernice a zhromaždených údajoch podľa smernice 2008/56/ES alebo smernice 2008/98/ES. V hodnotení by sa mal poskytnúť základ pre posúdenie prípadných ďalších opatrení a posúdenie toho, či je vzhľadom na monitorovanie morského odpadu v Únii potrebné preskúmať prílohu, v ktorej sa uvádza zoznam jednorazových plastových výrobkov. V hodnotení by sa malo zvážiť aj to, či vedecký a technický pokrok, ktorý sa medzičasom uskutočnil, a to vrátane vývoja biologicky rozložiteľných materiálov a vývoja kritérií alebo normy pre biologickú rozložiteľnosť plastov v morskom prostredí, ako sa plánuje v rámci európskej stratégie pre plasty, umožňuje stanovenie normy pre biologickú rozložiteľnosť určitých jednorazových plastových výrobkov v morskom prostredí. Táto norma by zahŕňala normu na testovanie, či sa v dôsledku fyzického a biologického rozkladu v morskom prostredí plasty úplne rozložia na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu v dostatočne krátkom čase na to, aby plasty neboli škodlivé pre morský život a aby neviedli k hromadeniu plastov v životnom prostredí. V takom prípade, ak jednorazové plastové výrobky túto normu splnia, môžu byť vyňaté zo zákazu uvádzania na trh. Zatiaľ čo v rámci európskej stratégie pre plasty sa plánujú opatrenia v tejto oblasti, uznávajú sa v nej aj výzvy týkajúce sa stanovenia regulačného rámca pre plasty s biologicky rozložiteľnými vlastnosťami v dôsledku rôznych morských podmienok v rôznych moriach.

(22)  Podľa odseku 22 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201648 by Komisia mala vykonať hodnotenie tejto smernice. Toto hodnotenie by sa malo zakladať na získaných skúsenostiach a zhromaždených údajoch počas vykonávania tejto smernice a zhromaždených údajoch podľa smernice 2008/56/ES alebo smernice 2008/98/ES. V hodnotení by sa mal poskytnúť základ pre posúdenie prípadných ďalších opatrení a posúdenie toho, či je vzhľadom na monitorovanie morského odpadu v Únii potrebné preskúmať prílohu, v ktorej sa uvádza zoznam jednorazových plastových výrobkov. V hodnotení by sa malo zvážiť aj to, či vedecký a technický pokrok, ktorý sa medzičasom uskutočnil, a to vrátane vývoja biologicky rozložiteľných materiálov a vývoja kritérií alebo normy pre biologickú rozložiteľnosť plastov v morskom prostredí, ako sa plánuje v rámci európskej stratégie pre plasty, umožňuje stanovenie normy pre biologickú rozložiteľnosť určitých jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja v morskom prostredí. Táto norma by zahŕňala normu na testovanie, či sa v dôsledku fyzického a biologického rozkladu v morskom prostredí plasty úplne rozložia na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu v dostatočne krátkom čase na to, aby plasty neboli škodlivé pre morský život a aby neviedli k hromadeniu plastov v životnom prostredí. V takom prípade, ak jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj túto normu splnia, môžu byť vyňaté zo zákazu uvádzania na trh. Zatiaľ čo v rámci európskej stratégie pre plasty sa plánujú opatrenia v tejto oblasti, uznávajú sa v nej aj výzvy týkajúce sa stanovenia regulačného rámca pre plasty s biologicky rozložiteľnými vlastnosťami v dôsledku rôznych morských podmienok v rôznych moriach.

_________________

_________________

48 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

48 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

S cieľom podniknúť všetky potrebné kroky na zabránenie morskému odpadu stále požadujeme komplexné vyhodnotenie technického a vedeckého pokroku, pokiaľ ide o všetky výrobky, ktoré by mohli dosiahnuť morský priestor.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenie ustanovení tejto smernice a zabezpečiť ich vykonávanie. Sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(23)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenie ustanovení tejto smernice a zabezpečiť ich vykonávanie. Sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Spotrebitelia by mali byť takisto motivovaní alebo potrestaní za svoje správanie.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Pomocou podpory výskumu a inovácií aj prostredníctvom programu Európsky horizont je potrebné podporovať investície do riešení efektívne využívajúcich zdroje a riešení v duchu obehového hospodárstva, ako sú prevencia a možnosti dizajnu, diverzifikácia surovín a inovatívne recyklačné technológie, ako je molekulárna a chemická recyklácia, ako aj zlepšenie mechanickej recyklácie; v tomto smere by sa mal zdôrazniť inovačný potenciál startupov; Európsky parlament podporuje vytvorenie strategického výskumného inovačného programu zameraného na materiálový obeh s osobitným zameraním na plasty a materiály, ktoré ich obsahujú, ako aj na obaly; bude potrebné dostatočné financovanie na to, aby pomohlo prilákať súkromné investície; partnerstvá verejného a súkromného sektora môžu pomôcť urýchliť prechod k obehovému hospodárstvu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25b)  Posilňovanie výskumu a inovácií je nevyhnutným nástrojom a predpokladom na dosiahnutie udržateľnejšieho hodnotového reťazca v odvetví obalov. Z tohto dôvodu sa zdá byť žiaduce posilniť mechanizmy financovania v kontexte európskych programovacích nástrojov v oblasti výskumu a vývoja, ako sú napríklad rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie (t. j. program Horizont 2020), s ohľadom na nadchádzajúci strategický výskumný inovačný program pre plasty.

 

(Tento pozmeňujúci návrh by mal byť zahrnutý ako nové odôvodnenie, konkrétna pozícia nie je dôležitá.)

Odôvodnenie

Výskum a inovácia sú základom udržateľnosti. Vzhľadom na to je potrebné prideliť primeranú podporu a zdroje pre výskum a inovácie v odvetví obalov s cieľom pomôcť dotknutým priemyselným odvetviam pri plnení cieľov uvedených v stratégii pre plasty.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľom tejto smernice je predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie a na ľudské zdravie, a zmierňovať tento vplyv, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi, čo súčasne prispeje k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.

Cieľom tejto smernice je posilniť vedúcu úlohu Únie v oblasti prevencie a výrazného zníženia vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie a na ľudské zdravie, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo znížením spotreby výrobkov na jedno použitie a podporovaním udržateľných a inovatívnych obchodných modelov, výrobkov a materiálov, čo súčasne prispeje k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „plast“ je materiál pozostávajúci z polyméru v zmysle článku 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006, do ktorého sa môžu pridávať prísady alebo iné látky a ktorý môže fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných výrobkov, s výnimkou prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky modifikované;

(1)  „plast“: materiál pozostávajúci z polyméru v zmysle článku 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006, do ktorého sa môžu pridávať prísady alebo iné látky a ktorý funguje ako hlavná štruktúrna zložka konečných výrobkov, s výnimkou prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky modifikované, a polymérnych náterov, farieb, atramentov a lepidiel, ktoré nemôžu fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných materiálov a výrobkov;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  „biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty“ sú plasty obsahujúce vysokú úroveň obnoviteľných surovín, ako sa uvádza v európskej norme UNI EN 13432 a v smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, ktoré umožňujú optimalizovať nakladanie s organickým odpadom, znížiť vplyv na životné prostredie a prispieť k rozvoju účinných systémov s významnými dlhodobými prínosmi v celom cykle výroby, spotreby a likvidácie;

Odôvodnenie

Tieto materiály vyrobené s využitím rôznych technológií v oblasti škrobov, celulóz, rastlinných olejov a ich kombinácií sa vyrábajú prostredníctvom integrovaného reťazca, ktorý nasleduje model biohospodárstva, ktorý sa zaoberá územnou obnovou a inováciami v priemyselných zariadeniach.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  „nátery“ sú jedna alebo viac nesamonosných vrstiev alebo vrstiev vyrobených s použitím plastov vymedzených v článku 3 bode 1 tejto smernice, ktoré sa aplikujú na materiál alebo výrobok s cieľom dodať mu osobitné vlastnosti alebo zlepšiť jeho technický výkon;

Odôvodnenie

Na účely tejto smernice a zabezpečenia spoločného výkladu zo strany členských štátov a dobre fungujúceho jednotného trhu EÚ by sa pojem „nátery“ v tejto smernici mal jasne vymedziť na základe vymedzenia obsiahnutého v nariadení Komisie (EÚ) 2018/213, ktorým sa mení nariadenie o plastoch č. 10/2011.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  „veľmi ľahké plastové tašky“ sú ľahké plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrónov.

Odôvodnenie

Veľmi ľahké plastové tašky by mali byť vymedzené iba na základe ich hrúbky. Pre nebalené potraviny sú už k dispozícii alternatívy; nie je teda správne tvrdenie, že veľmi ľahké tašky sú potrebné na hygienické účely alebo balenie nebalených potravín. Odkaz na vymedzenie podľa článku 3 smernice 94/62/ES preto nie je vhodný.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie výrazného zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy na ich území do … [šesť rokov po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice].

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie výrazného zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy na ich území do … [šesť rokov po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice]. Členské štáty uskutočnia posúdenie sociálnych, hospodárskych a environmentálnych vplyvov na účely prijatia národných plánov na dosiahnutie tohto zníženia vrátane konkrétnych kvantitatívnych cieľov zníženia, osobitných stimulov pre príslušné odvetvia a prijatých opatrení. Národné plány sa predložia Komisii a v prípade potreby sa aktualizujú. Komisia môže vydať odporúčania týkajúce sa prijatých plánov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia môžu zahŕňať vnútroštátne ciele v oblasti zníženia spotreby, opatrenia, ktorými sa zabezpečí sprístupnenie opätovne použiteľných alternatív k týmto výrobkom na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi, hospodárske nástroje, napríklad zabezpečenie toho, že jednorazové plastové výrobky sa bezodplatne neposkytnú na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi. Tieto opatrenia sa môžu líšiť v závislosti od environmentálneho vplyvu výrobkov uvedených v prvom pododseku.

Tieto opatrenia môžu zahŕňať vnútroštátne ciele v oblasti zníženia spotreby, opatrenia, ktorými sa zabezpečí sprístupnenie opätovne použiteľných alternatív k týmto výrobkom na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi, vrátane financovania výskumu riešení v duchu obehového hospodárstva a synergií s výskumnými a investičnými fondmi EÚ, hospodárske nástroje, napríklad zabezpečenie toho, že jednorazové plastové výrobky sa bezodplatne neposkytnú na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi. Tieto opatrenia sa môžu líšiť v závislosti od vnútroštátnych osobitostí a environmentálneho vplyvu výrobkov uvedených v prvom pododseku. Opatrenia prijaté podnikmi na dobrovoľnom základe sú žiaduce a mali by sa uprednostňovať a podporovať.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prítomnosť plastov vo výrobku.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Prítomnosť plastu ako taká neposkytuje žiadne relevantné informácie. Plasty ako také nie sú látkou, ktorú treba zakázať alebo pred ktorou treba varovať.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Nápojové obaly so sýtenými nápojmi sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o systémy zavedené podľa odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti E prílohy znášali náklady na zber odpadu pozostávajúceho z týchto jednorazových plastových výrobkov a na ich následnú prepravu a spracovanie vrátane nákladov na čistenie odpadu a nákladov na opatrenia na zvyšovanie povedomia uvedené v článku 10 v súvislosti s týmito výrobkami.

Pokiaľ ide o systémy zavedené podľa odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti E prílohy znášali náklady na zber odpadu pozostávajúceho z týchto jednorazových plastových výrobkov a na ich následnú prepravu a spracovanie, ako sú vymedzené v článkoch 8 a 8a smernice 2008/98/ES, a nákladov na opatrenia na zvyšovanie povedomia uvedené v článku 10 v súvislosti s týmito výrobkami.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o plastové výrobky, ktoré sú obalmi, požiadavky stanovené v tomto odseku dopĺňajú požiadavky týkajúce sa systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu stanovené v smernici 94/62/EHS/ a v smernici 2008/98/ES.

Pokiaľ ide o plastové výrobky, ktoré sú obalmi, požiadavkami stanovenými v tomto odseku nie sú dotknuté požiadavky týkajúce sa systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu stanovené v smernici 94/62/EHS/ a v smernici 2008/98/ES.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Do 18 mesiacov od prijatia tejto smernice Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom [XXX] s cieľom vymedziť kľúčové prvky systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku pre jednotlivé výrobky. Medzi kľúčové prvky patria metódy rozdelenia zodpovednosti, výpočet nákladov a vymedzenie ďalších osobitných prvkov v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v smernici 2008/98/ES. V prípade potreby by sa mali brať do úvahy aj požiadavky smernice 94/62/ES.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 8 - odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Členské štáty prijmú schémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu patriace do pôsobnosti odseku 1 a 2 tohto článku do [18 mesiacov] od prijatia delegovaného aktu Komisie uvedeného v odseku 2a tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o systémy zavedené podľa odseku 3, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty znášali náklady na zber odpadového rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, ktorý bol vyložený v príslušných prístavných zberných zariadeniach v súlade s právnymi predpismi Únie o prístavných zberných zariadeniach alebo v rovnocenných zberných systémoch, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov Únie o prístavných zberných zariadeniach, ako aj na jeho následnú prepravu a spracovanie. Výrobcovia znášajú aj náklady na opatrenia na zvyšovanie povedomia uvedené v článku 10 týkajúce sa rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty.

Pokiaľ ide o systémy zavedené podľa odseku 3, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty znášali dodatočné náklady na zber odpadového rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, ktorý bol vyložený v príslušných prístavných zberných zariadeniach v súlade s právnymi predpismi Únie o prístavných zberných zariadeniach alebo v rovnocenných zberných systémoch, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov Únie o prístavných zberných zariadeniach, ako aj na jeho následnú prepravu a spracovanie. Výrobcovia znášajú aj náklady na opatrenia na zvyšovanie povedomia uvedené v článku 10 týkajúce sa rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Vykonávanie delegovania právomocí

 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch [XXX] sa Komisii udeľuje na obdobie [piatich rokov] odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú námietku proti takémuto predĺženiu najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článkoch [XXX] môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci uvedené v danom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia bezodkladne oznámi prijatie delegovaného aktu súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov [XXX] nadobudne účinnosť len v prípade, ak Európsky parlament ani Rada proti nemu nevznesú námietku v lehote dvoch mesiacov od jeho oznámenia Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku. Táto lehota sa na návrh Európskeho parlamentu alebo Rady predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby do roku 2025 uskutočnili separovaný zber množstva jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti F prílohy, ktoré zodpovedá 90 % takýchto jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh v danom roku podľa hmotnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa môžu členské štáty okrem iného:

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na splnenie cieľov týkajúcich sa zberu plastov a plastových obalov stanovených v smernici 2008/98/ES a smernici 94/62/ES. Na dosiahnutie tohto cieľa môžu členské štáty okrem iného:

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zriadiť systém vratných záloh alebo

a)  zriadiť systém vratných záloh alebo automatizovaných systémov zberu, v ktorých sa zohľadňujú miestne a regionálne podmienky, alebo

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zriadiť ciele v oblasti separovaného zberu pre príslušné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

b)  zriadiť ciele v oblasti separovaného zberu pre príslušné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu alebo

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) nové: prostredníctvom akéhokoľvek iného opatrenia, napríklad opatrenia uvedeného v prílohe k smernici 2008/98/EÚ, ktoré členské štáty považujú za vhodné.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Európska komisia vypracuje usmernenia obsahujúce minimálne požiadavky na vytvorenie systémov vratných záloh.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty prijmú opatrenia na informovanie spotrebiteľov jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti B prílohy o dôvodoch obmedzení ich uvádzania na trh pred nadobudnutím účinnosti týchto obmedzení.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 10 - odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členským štátom sa odporúča, aby zaviedli systém stimulovania spotrebiteľov, ako aj ich penalizovania za nevhodné správanie.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Koordinácia opatrení

Koordinácia opatrení medzi členskými štátmi

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Koordinácia opatrení na medzinárodnej úrovni

 

Komisia sa v spolupráci s členskými štátmi usiluje o koordináciu opatrení na zníženie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a podporu prechodu na udržateľné hospodárske modely na medzinárodnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia vykoná hodnotenie tejto smernice do … [šesť rokov po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice]. Toto hodnotenie musí byť založené na dostupných informáciách v súlade s článkom 13. Členské štáty poskytnú Komisii akékoľvek ďalšie informácie potrebné na účely hodnotenia a prípravy správy uvedenej v odseku 2.

1.  Komisia vykoná hodnotenie tejto smernice do … [štyri roky po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice]. Toto hodnotenie musí byť založené na dostupných informáciách v súlade s článkom 13. Členské štáty poskytnú Komisii akékoľvek ďalšie informácie potrebné na účely hodnotenia a prípravy správy uvedenej v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  sa dosiahol dostatočný vedecký a technický pokrok a či sa vypracovali kritériá alebo normy pre biologickú rozložiteľnosť v morskom prostredí vzťahujúce sa na jednorazové plastové výrobky v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice a ich jednorazové náhrady, s cieľom v prípade potreby určiť, ktoré výrobky už nemusia podliehať obmedzeniam týkajúcim sa uvádzania na trh.

c)  sa dosiahol dostatočný vedecký a technický pokrok a či sa vypracovali kritériá alebo európska norma pre biologickú rozložiteľnosť v morskom prostredí vzťahujúce sa na jednorazové plastové výrobky v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice a ich jednorazové náhrady, s cieľom určiť, ktoré výrobky už nemusia podliehať zníženiu spotreby.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty však uplatňujú na mikropodniky a malé a stredné podniky určené v súlade s vymedzením pojmu „MSP“ Komisiou, ktoré je platné v čase nadobudnutia účinnosti, opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 5 a článkom 7 ods. 1 od ... [3 roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] a s článkom 6 ods. 1 od ... [4 roky po nadobudnutí účinnosti harmonizovanej normy uvedenej v článku 6 ods. 3 tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1 – pododsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zavedú systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 8 ods. 1 a 2 v súlade s ustanoveniami tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Príloha I – časť A – podnadpis 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobnú starostlivosť, použitie v domácnosti a v priemysle

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Príloha I – časť A – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  nápojové fľaše

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Príloha I – časť B

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

B  Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 5 o obmedzeniach uvádzania na trh

vypúšťa sa

– Plastové vatové tyčinky do uší s výnimkou tampónov určených a používaných na lekárske účely

 

– Príbory (vidličky, nože, lyžice, jedálne paličky)

 

– Taniere

 

– Slamky s výnimkou slamiek určených a používaných na lekárske účely

 

– Miešadlá na nápoje

 

– Paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov okrem balónov na priemyselné alebo iné profesionálne použitie a aplikácie, ktoré nie sú distribuované spotrebiteľom, vrátane mechanizmov takýchto paličiek

 

Odôvodnenie

V súlade so zásadou proporcionality by sa obmedzenia mali uplatňovať len ako posledná možnosť. Pokiaľ ide o určenie najvhodnejších spôsobov, ako zabrániť znečisťovaniu odpadom, Komisia by mala uprednostniť zber odpadu a riadne nakladanie s odpadom. Okrem toho uvedené obmedzenia neboli stanovené v medziinštitucionálnej dohode ani neboli zohľadnené počas verejných konzultácií.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Príloha I – časť D – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  Balóny okrem balónov na priemyselné alebo iné profesionálne použitie a aplikácie, ktoré nie sú distribuované spotrebiteľom

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri článok 7.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Príloha I – časť D – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Jednorazové plienky

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Príloha I – časť F – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Jednorazové plienky

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Referenčné čísla

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

11.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Barbara Kappel

25.6.2018

Prerokovanie vo výbore

3.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

24.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

12

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Tilly Metz, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Markus Pieper, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bernd Kölmel

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Markus Pieper, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

12

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Françoise Grossetête

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

6

0

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Massimiliano Salini

S&D

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (3.10.2018)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie
(COM(2018)0340 – C8‑0218/2018 – 2018/0172(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bronis Ropė

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom tejto smernice, ktorý sa uvádza v článku 1, je „zmierňovať vplyv určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie, a na ľudské zdravie“.

V stanovisku Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka preto považujeme za dôležité zdôrazniť tie druhy znečistenia plastmi, ktoré sa spájajú s poľnohospodárstvom, hoci sú naliehavejšie na miestnej alebo regionálnej úrovni. Návrh Komisie na obmedzenie znečistenia z jednorazových plastov vychádza z posúdenia vplyvu hlavných kategórií (v priemere na úrovni EÚ) znečistenia veľkými plastovými odpadmi, ktoré končia ako morský odpad, čomu sa venovala pri vypracúvaní návrhu stanoviska osobitná pozornosť.

V prvom rade treba uviesť, že plasty, ktoré sa dostávajú na polia alebo do agroekosystému, môžu byť požité zvieratami alebo sa môžu dostať do vodných ekosystémov, a tak skončiť v mori. Podobne sa to, čo sa dostane do pôdy, napokon roztriešti alebo rozloží živými organizmami v pôde na menšie kúsky vrátane mikroplastov a skončí v pôdnej vode, pričom sa to môže dostať do sladkovodných ekosystémov a potom do morských systémov. Táto druhá cesta sa nezohľadňuje v prístupe založenom na morskom odpade, ktorý sa použil v posúdení vplyvu a ktorý sa sústreďuje na väčšie predmety.

Po druhé, existujú isté druhy znečistenia plastmi, ktoré sú prítomné na regionálnej alebo miestnej úrovni a spájajú sa s osobitným použitím pôdy, pri ktorom sa využívajú poľnohospodárske plasty. Tieto sa môžu znásobiť miestnymi postupmi alebo infraštruktúrou, napríklad ťažkosťami, ktorým mnohí poľnohospodári alebo výrobcovia čelia pri recyklácii používaných plastových mulčovacích fólií, alebo odmietaním prijímania znečistených plastových fólií.

Napokon treba spomenúť, že prístup Komisie v návrhu umožňuje opatrenia na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov, v tomto prípade používateľov, ako sú poľnohospodári, ktoré môžu mať podobu informácií o zneškodňovaní a recyklácii poľnohospodárskych plastov, požiadavkách na označovanie, rozšírenej zodpovednosti výrobcov plastov atď. Takéto opatrenia teda nevyhnutne neznamenajú dodatočnú neúmernú ani nákladnú záťaž pre poľnohospodárov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Citácia 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. januára 2018 s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (COM(2018)0028),

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Vysoká funkčnosť a pomerne nízke náklady na plasty znamenajú, že tento materiál je čoraz viac súčasťou každodenného života. Zvýšená miera jeho využitia v použitiach s krátkym životným cyklom, ktoré nie sú určené na opätovné použitie alebo nákladovo efektívnu recykláciu znamená, že súvisiace modely výroby a spotreby sú čoraz neefektívnejšie a lineárnejšie. Z toho dôvodu v kontexte akčného plánu obehového hospodárstva32 Komisia v európskej stratégii pre plasty33 dospela k záveru, že trvalé zvýšenie tvorby plastového odpadu a jeho únik do nášho životného prostredia, najmä do morského prostredia, sa musí riešiť v záujme dosiahnutia skutočného obehového životného cyklu plastov.

(1)  Vžitá vysoká dostupnosť a pomerne nízke náklady na plasty znamenajú, že tento materiál je čoraz viac súčasťou každodenného života. Zvýšená miera jeho využitia v použitiach s krátkym životným cyklom, ktoré nie sú určené na opätovné použitie alebo nákladovo efektívnu recykláciu znamená, že súvisiace modely výroby a spotreby sú čoraz neefektívnejšie a lineárnejšie. Z toho dôvodu v kontexte akčného plánu obehového hospodárstva32 Komisia v európskej stratégii pre plasty33 dospela k záveru, že trvalé zvyšovanie tvorby plastového odpadu a jeho únik do nášho životného prostredia, najmä odpadu, ktorý síce vzniká mimo morského prostredia, ale ho negatívne ovplyvňuje, sa musí riešiť v záujme dosiahnutia skutočného obehového životného cyklu plastov.

__________________

__________________

32 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, „Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ [COM(2015) 0614 final].

32 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, „Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ [COM(2015)0614 final].

33 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve“ [COM(2018) 28 final].

33 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve“ [COM(2018)0028 final].

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Morský odpad má cezhraničnú povahu a považuje sa za celosvetový problém. Zníženie objemu morského odpadu je kľúčovým opatrením na dosiahnutie cieľa Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 14, v rámci ktorého sa vyzýva na zachovanie oceánov, morí a morských zdrojov a na ich udržateľné využívanie na účely trvalo udržateľného rozvoja36.Únia musí zohrávať úlohu pri riešení problému morského odpadu a snažiť sa udávať tón celému svetu. V tejto súvislosti je Únia aj s jej partnermi činná na mnohých medzinárodných fórach, ako sú G20, G7 a Organizácia Spojených národov, pričom sa snažia o spoločný postup. Táto iniciatíva je súčasťou úsilí Únie v tejto oblasti.

(3)  Morský odpad má cezhraničnú povahu a považuje sa za celosvetový problém. Čoraz väčšie množstvo odpadu sa dostáva do svetových oceánov a má vplyv na zdravie ekosystémov, pričom zabíja zvieratá. Zníženie objemu morského odpadu je kľúčovým opatrením na dosiahnutie cieľa Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 14, ktorého cieľom je zachovanie oceánov, morí a morských zdrojov a na ich udržateľné využívanie na účely trvalo udržateľného rozvoja36.Únia musí zohrávať úlohu pri riešení a predchádzaní problému vzniku odpadu a účinnejšom nakladaní s morským odpadom a snažiť sa udávať tón celému svetu. V tejto súvislosti je Únia aj s jej partnermi činná na mnohých medzinárodných fórach, ako sú G20, G7 a Organizácia Spojených národov, pričom sa snažia o spoločný postup. Táto iniciatíva je súčasťou úsilí Únie v tejto oblasti.

_________________

_________________

36 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie spojených národov 25. septembra 2015.

36 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie spojených národov 25. septembra 2015.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V súlade s mnohostrannými dohodami37 a právnymi predpismi Únie o odpade38 sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili riadne nakladanie s odpadom s cieľom predchádzať vzniku morského odpadu a znížiť jeho množstvo v morských aj pozemných zdrojoch. V súlade s právnymi predpismi Únie o vode39 sa od členských štátov vyžaduje aj to, aby riešili problém morského odpadu tam, kde to oslabuje dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu ich morských vôd, a to aj v rámci cieľa trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov č. 14.

(4)  V súlade s mnohostrannými dohodami37 a právnymi predpismi Únie o odpade38 sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili riadne nakladanie s odpadom s cieľom predchádzať vzniku morského odpadu a znížiť jeho množstvo v morských aj pozemných zdrojoch. V súlade s právnymi predpismi Únie o vode39 sa od členských štátov vyžaduje aj to, aby riešili problém morského odpadu s cieľom zaistiť, že jeho vlastnosti a množstvo nepoškodzujú morské vody, a to aj v rámci cieľa trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov č. 14.

__________________

__________________

37 Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS), Dohovor o predchádzaní znečisťovaniu morí vypúšťaním odpadu z roku 1972 (Londýnsky dohovor) a jeho protokol z roku 1996 (Londýnsky protokol), príloha V k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL), Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.

37 Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS), Dohovor o predchádzaní znečisťovaniu morí vypúšťaním odpadu z roku 1972 (Londýnsky dohovor) a jeho protokol z roku 1996 (Londýnsky protokol), príloha V k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL), Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.

38 Smernica 2008/98/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81).

38 Smernica 2008/98/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81).

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii), (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii), (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V rámci Únie 80 až 85 % morského odpadu, zisteného v počtoch odpadu na plážach, tvoria plasty, pričom jednorazové plastové predmety predstavujú 50 % a predmety súvisiace s rybolovom predstavujú 27 %. Jednorazové plastové výrobky zahŕňajú rôzne bežne používané spotrebné výrobky s rýchlym obratom, ktoré sa vyhodia po jednom použití, na ktoré boli poskytnuté, pričom len zriedka sa recyklujú a majú tendenciu vytvárať odpad. Značná časť rybárskeho výstroja, ktorá sa uvádza na trh, sa nezbiera na spracovanie. Z toho dôvodu sú jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty mimoriadne vážnym problémom v súvislosti s morským odpadom a predstavujú vážne riziko pre morské ekosystémy, biodiverzitu potenciálne aj ľudské zdravie, a škodia činnostiam, ako je cestovný ruch, rybolov a lodná doprava.

(5)  V rámci Únie 80 až 85 % morského odpadu, zisteného v počtoch odpadu na plážach, tvoria plasty, pričom jednorazové plastové predmety predstavujú 50 % a predmety súvisiace s rybolovom predstavujú 27 %. Jednorazové plastové výrobky zahŕňajú rôzne bežne používané spotrebné výrobky s rýchlym obratom, ktoré sa vyhodia po jednom použití, na ktoré boli poskytnuté, pričom len zriedka sa zneškodňujú správne z dôvodu nedostatku funkčných systémov opätovného použitia alebo recyklácie, čo spôsobuje odhadzovanie odpadu. Značná časť rybárskeho výstroja, ktorá sa uvádza na trh, sa nezbiera na spracovanie. Z toho dôvodu sú jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty mimoriadne vážnym problémom, keďže prispievajú k morskému odpadu a predstavujú vážne riziko pre zdravie zvierat, a tým morské ekosystémy v globálnom meradle a ich nesťahovavú biodiverzitu, v ktorých má potenciálne toxický účinok na organizmy, a môžu byť živnou pôdou pre patogény šíriace choroby. Môžu poškodiť aj zdravie ľudí, ako aj činnosti, ako je cestovný ruch, rybolov a lodná doprava, a to napriek existujúcim právnym predpisom EÚ o používaní plastov v potravinárskych nádobách.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  EÚ by mala prijať komplexný prístup k problému mikroplastov, pričom by mala nabádať všetkých výrobcov, aby obmedzili primárne mikroplasty v zložení svojich výrobkov a aby dôrazne obmedzili vstup výrobkov sekundárne vytvárajúcich mikroplasty do pôdy a sladkej vody, a teda aj do morských vodných ekosystémov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  S cieľom zamerať úsilie tam, kde je to najviac potrebné, by sa táto smernica mala vzťahovať iba na najviac nachádzané jednorazové plastové výrobky, pričom sa odhaduje, že v počtoch na plážach v Únii predstavujú približne 86 % nájdených jednorazových plastov.

(7)  S cieľom zamerať úsilie tam, kde je to najviac potrebné, by sa táto smernica mala vzťahovať iba na kategórie najviac nachádzaných jednorazových plastových výrobkov uvedené v prílohe, pričom sa odhaduje, že v počtoch na plážach/v pobrežných vodách predstavujú približne 86 % nájdených jednorazových plastov, na rybársky výstroj, ktorý spôsobuje významné škody v podobe znečistenia morí, ako aj na najviac používané poľnohospodárske plastové výrobky v Únii.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Medzi regiónmi existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o zdroje znečistenia z plastov. V určitých regiónoch k morskému odpadu do veľkej miery prispievajú iné plastové výrobky, ako sa ukázalo počas monitorovania vykonaného podľa rámcovej smernice o morskej stratégii a občianskou spoločnosťou. V takýchto oblastiach by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby prijali osobitné opatrenia na riešenie iných zdrojov znečistenia z plastov, ktoré existujú na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni. Napríklad plasty používané v poľnohospodárstve, rybárstve a iných hospodárskych činnostiach vykonávaných vonku sa spájajú aj s problémami znečisťovania suchozemských oblastí, nízkych mier recyklácie a nevhodného zneškodňovania. Konkrétne môžu existovať miestne faktory – či už hospodárske alebo vo vzťahu k existujúcej infraštruktúre – ktoré bránia zberu a recyklácii takýchto plastov. Takéto plasty, najmä z poľnohospodárstva, by mali byť prijímané zariadeniami na recykláciu alebo zneškodňovanie odpadu bez zbytočných prekážok a mali by byť lepšie navrhnuté tak, aby sa dali ľahšie recyklovať alebo zneškodniť. Členské štáty by si mali vymieňať osvedčené postupy na zlepšenie efektívnosti a účinnosti recyklačných systémov pre plasty a predovšetkým zníženie množstva odpadu, ktoré v súčasnosti prispieva k dodatočným nákladom pre poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)   Na miestnej alebo regionálnej úrovni môže byť navyše významným problémom znečistenie suchozemských oblastí a znečistenie pôdy väčšími kusmi plastov a výslednými fragmentmi alebo mikroplastmi. Na lokálnej úrovni môže byť toto znečistenie značné z dôvodu intenzívneho používania plastov v poľnohospodárstve. V záujme zníženia účinkov plastového odpadu na životné prostredie a na zdravie ľudí a zvierat by sa malo dôkladne prešetriť znečistenie životného prostredia plastmi z poľnohospodárskej pôdy.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7c)  Hoci poľnohospodárske plastové výrobky predstavujú malé percento celkového množstva používaných plastov a vzniknutého plastového odpadu, ich používanie je sústredené do určitých geografických oblastí. Kategórie poľnohospodárskych plastových výrobkov majú navyše veľmi homogénne zloženie, vďaka čomu je tok odpadu pre subjekt zaoberajúci sa recykláciou veľmi hodnotný. V súčasnosti sa veľká časť poľnohospodárskych plastov zakryje v pôde, spáli alebo odhodí na poliach alebo skončí na skládkach. To predstavuje bezprostrednú hrozbu nezvratnej kontaminácie pôdy, zhoršenia kvalitatívnych vlastností pôdy a prípadnú hrozbu pre bezpečnosť potravín. Počas spaľovania unikajú škodlivé látky vrátane endokrinných disruptorov a karcinogénov. Táto smernica by sa preto mala vzťahovať na jednorazové poľnohospodárske plastové produkty, ktoré sa najčastejšie používajú v jednotlivých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Jednorazové plastové výrobky možno vyrobiť zo širokej škály plastov. Plasty sa obvykle definujú ako polymérne materiály, do ktorých možno pridávať prísady. Táto definícia by sa však týkala aj určitých prírodných polymérov. Nemodifikované prírodné polyméry by do nej patriť nemali, keďže sa prirodzene vyskytujú v životnom prostredí. Definícia polymérov v článku 3 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 by sa preto mala prispôsobiť a mala by sa zaviesť samostatná definícia na účely tejto smernice. Plasty vyrobené z modifikovaných prírodných polymérov alebo plasty vyrobené z biologických, fosílnych alebo syntetických východiskových látok sa prirodzene nevyskytujú a mali by byť predmetom tejto smernice. Prispôsobená definícia plastov by sa preto mala týkať predmetov z gumy založených na polyméroch, plastov z biomateriálov a biologicky rozložiteľných plastov, a to bez ohľadu na to, či pochádzajú z biomasy a/alebo sú určené na biodegradáciu v priebehu času. Určité polymérne materiály nemôžu fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných materiálov a výrobkov, ako sú polymérne nátery, farby, atramenty a lepidlá. Na tieto materiály by sa táto smernica nemala vzťahovať, a preto by nemali byť zahrnuté do definície.

(8)  Jednorazové plastové výrobky možno vyrobiť zo širokej škály plastov. Plasty sa obvykle definujú ako polymérne materiály, do ktorých možno pridávať prísady. Táto definícia by sa však týkala aj určitých prírodných polymérov. Nemodifikované prírodné polyméry by do nej patriť nemali, keďže sa prirodzene vyskytujú v životnom prostredí. Definícia polymérov v článku 3 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 by sa preto mala prispôsobiť a mala by sa zaviesť samostatná definícia na účely tejto smernice. Plasty vyrobené z modifikovaných prírodných polymérov alebo plasty vyrobené z biologických, fosílnych alebo syntetických východiskových látok sa prirodzene nevyskytujú a mali by byť predmetom tejto smernice. Prispôsobená definícia plastov by sa preto mala týkať predmetov z gumy založených na polyméroch, plastov z biomateriálov a biologicky rozložiteľných plastov, a to bez ohľadu na to, či pochádzajú z biomasy a/alebo sú určené na biodegradáciu v priebehu času. Určité polymérne materiály nemôžu fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných materiálov a výrobkov, ako sú polymérne nátery, povlaky alebo vrstvy, farby, atramenty a lepidlá. Na tieto materiály by sa táto smernica nemala vzťahovať, a preto by nemali byť zahrnuté do definície.

_________________

_________________

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

Odôvodnenie

Polymérne nátery, výplne a vrstvy sú veľmi dôležité z hľadiska hygieny a bezpečnosti potravín v hybridných viacvrstvových predmetoch a samotné nie sú schopné fungovať ako hlavná štrukturálna zložka konečných materiálov a predmetov a nedajú sa použiť ako hlavná štrukturálna zložka, ak chýbajú iné materiály. Výklad pojmu „plasty“ v tejto smernici by sa mal zosúladiť s vymedzením pojmu v nariadení 10/2011/ES.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  V záujme prechodu z hospodárstva založeného na fosílnych palivách a z hľadiska klímy sú plastové výrobky z biologického materiálu udržateľnejšou alternatívou k plastom na báze fosílnych látok. Je to aj v súlade s cieľmi obehového hospodárstva, stratégie pre biohospodárstvo a stratégie pre plasty. Preto by sa mali podporovať stimuly zamerané na nahradenie materiálov na báze fosílnych látok biologickými materiálmi. Komisia by mala v budúcich návrhoch politiky zvážiť zahrnutie stimulov zameraných na nahradenie a zahrnúť kritériá pre plasty založené na ich zložení, úrovni recyklovateľnosti a nebezpečnosti napríklad pri revízii smernice o verejnom obstarávaní (smernica 2014/24/EÚ).

Odôvodnenie

Nariadenie ako také zostáva vágne, pokiaľ ide o situáciu v oblasti plastov z biologického materiálu. Mal by sa uznať a podporiť prínos biologických materiáloch v oblasti výroby plastov, a to najmä ich pozitívne účinky ako udržateľnejšej alternatívy k plastom založeným na polyméroch a ich príspevok k zníženiu závislosti od fosílnych surovín.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom jasne vymedziť rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa mal definovať pojem jednorazový plastový výrobok. Definícia by nemala zahŕňať plastové výrobky, ktoré sú koncipované, navrhnuté a umiestnené na trh, aby sa v rámci svojho životného cyklu viacnásobne využili prostredníctvom opätovného naplnenia alebo opätovného použitia na ten istý účel, na ktorý sú koncipované.

(9)  S cieľom jasne vymedziť rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa mal definovať pojem jednorazový plastový výrobok ako výrobok koncipovaný a umiestnený na trh tak, že je určený len na jedno krátkodobé použitie. Definícia by nemala zahŕňať plastové výrobky, ktoré sú koncipované, navrhnuté a umiestnené na trh, aby sa v rámci svojho životného cyklu viacnásobne využili prostredníctvom opätovného naplnenia alebo opätovného použitia na ten istý účel, na ktorý sú koncipované.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Čo najdlhším zachovaním hodnoty výrobkov a materiálov a vyváraním menšieho množstva odpadu sa hospodárstvo EÚ môže stať konkurencieschopnejším a odolnejším a zároveň znížiť tlak na vzácne zdroje a životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Jednorazové plastové výrobky by mali byť predmetom jedného alebo viacerých opatrení v závislosti od rôznych faktorov, ako je dostupnosť vhodných a udržateľnejších alternatív, uskutočniteľnosť zmeny modelov spotreby a rozsah, v akom sa na nich už vzťahujú existujúce právne predpisy Únie.

(10)  Jednorazové plastové výrobky musia byť predmetom jedného alebo viacerých opatrení v závislosti od rôznych faktorov, ako je dostupnosť vhodných a udržateľnejších alternatív, uskutočniteľnosť zmeny modelov spotreby a rozsah, v akom sa na nich už vzťahujú existujúce právne predpisy Únie, pričom treba zohľadňovať okrem iného environmentálny a hospodársky vplyv výberu alternatívnych materiálov, najmä v poľnohospodárstve.

Odôvodnenie

Táto zmena má poukázať na možný vplyv používania poľnohospodárskych biologicky odbúrateľných výrobkov ako alternatívnych surovín.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pokiaľ ide o iné jednorazové plastové výrobky, k dispozícii sú vhodné a udržateľnejšie alternatívy, ktoré sú aj cenovo prijateľnejšie. S cieľom obmedziť nepriaznivý vplyv takýchto výrobkov na životné prostredie by sa malo vyžadovať, aby členské štáty zakazovali ich uvedenie na trh Únie. Tým by sa podporilo využívanie ľahko dostupných a udržateľnejších alternatív, ako aj inovačných riešení smerujúcich k udržateľnejším obchodným modelom, alternatív s možnosťou opätovného použitia a náhrad materiálov.

(12)  Pokiaľ ide o iné jednorazové plastové výrobky, k dispozícii sú vhodné a udržateľnejšie alternatívy, ktoré sú aj cenovo prijateľnejšie. S cieľom obmedziť nepriaznivý vplyv takýchto výrobkov na životné prostredie by sa malo vyžadovať, aby členské štáty zakazovali ich uvedenie na trh Únie. Okrem iných špecifických typov plastov by sa to malo týkať všetkých oxo-degradovateľných plastov, ktoré sa nerozkladajú biologicky bezpečným spôsobom, a preto nie sú prínosné pre životné prostredie. Tým by sa podporilo využívanie ľahko dostupných a udržateľnejších alternatív, ako aj inovačných riešení smerujúcich k udržateľnejším obchodným modelom, opätovného použitia, kompostovateľných alternatív a náhrad materiálov.

Odôvodnenie

Z hľadiska poľnohospodárskej plochy napríklad mulčovacie fólie môžu byť oxo-degradovateľné, pričom kontaminujú pôdne prostredie, aj keď sa tvária, že sa rozkladajú bezpečne.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  V smernici 94/62/ES zmenenej smernicou (EÚ) 2015/720 sa v článku 20a ods. 3 uvádza, že do mája 2017 Komisia preskúma právne predpisy týkajúce sa opatrení na zníženie spotreby veľmi ľahkých plastových tašiek na základe posúdenia vplyvu celého životného cyklu. Komisia toto preskúmanie ešte neuskutočnila. Keďže veľmi ľahké plastové tašky majú tendenciu vytvárať odpad, je nutné zaviesť opatrenia na obmedzenie ich umiestňovania na trh [1 rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Odôvodnenie

V článku 20a ods. 3 smernice (EÚ) 2015/720 sa vyžaduje, aby Komisia do 27. mája 2017 predložila správu o vplyve rôznych možností na obmedzenie veľmi ľahkých plastových tašiek v priebehu životného cyklu a v prípade potreby predložila legislatívny návrh. Komisia však túto lehotu nedodržala. Vzhľadom na to a s cieľom nestrácať ďalší drahocenný čas by sa pripravovaná smernica mala zaoberať aj problémom veľmi ľahkých plastových tašiek a zakázať ich umiestňovanie na trh.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)  Nahradenie alebo obmedzenie plastových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sa musí uskutočniť v takom vhodnom prechodnom období a takým spôsobom, aby neohrozilo hospodársku, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť produkcie a uvádzania na trh nového výrobku určeného ako alternatíva, najmä ak je pravdepodobné, že to bude mať negatívne dôsledky na identifikáciu a pestovanie suroviny potrebnej na jeho výrobu.

Odôvodnenie

Táto zmena má poukázať na možný vplyv používania poľnohospodárskych biologicky odbúrateľných výrobkov ako alternatívnych surovín.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12c)  Komisia vypracuje do 31. decembra 2019 katalóg, v pričom stanoví špecifické kritériá, ktoré pomôžu určiť, či uvedené alternatívy spĺňajú požiadavky, ktoré v súčasnosti spĺňajú jednorazové plastové výrobky, či sú v súlade so súčasnými právnymi predpismi o odpade a či je skutočne zaručená vyššia udržateľnosť.

Odôvodnenie

Pri uvedených alternatívach je potrebné preskúmať, či môžu skutočne spĺňať všetky požiadavky, ktoré sa v súčasnosti vyžadujú u plastových výrobkov na jedno použitie, najmä tých, ktoré prichádzajú do styku s potravinami alebo nápojmi, a či budú stále udržateľnejšie. Takéto alternatívy by sa nemali hodnotiť len s ohľadom na špecifické kritériá, ale aj s prihliadnutím na príslušné právne predpisy, ako napríklad schvaľovanie kontaktu s potravinami, REACH, recyklovateľnosť (rámcová smernica o odpade/smernica o obaloch a odpadoch z obalov).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Určité jednorazové plastové výrobky končia v životnom prostredí v dôsledku nevhodnej likvidácie prostredníctvom kanalizačného systému alebo iného nevhodného uvoľnenia do životného prostredia. Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa často likvidujú prostredníctvom kanalizačného systému alebo ktoré sa inak nevhodne likvidujú, by mali podliehať požiadavkám na označovanie. Označenie by malo informovať spotrebiteľov o vhodných možnostiach likvidácie a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým sa treba vyhnúť a/alebo o negatívnych vplyvoch odpadu na životné prostredie v dôsledku nevhodnej likvidácie. Komisia by mala byť splnomocnená na stanovenie harmonizovaného formátu pre označovanie a pritom by v prípade potreby mala otestovať vnímanie navrhovaného označenia reprezentatívnymi skupinami spotrebiteľov, aby sa zabezpečilo, že je účinné a ľahko pochopiteľné.

(14)  Určité jednorazové plastové výrobky končia v životnom prostredí v dôsledku nevhodnej likvidácie prostredníctvom kanalizačného systému alebo iného nevhodného uvoľnenia do životného prostredia. Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa často likvidujú prostredníctvom kanalizačného systému alebo ktoré sa inak nevhodne likvidujú, by mali podliehať požiadavkám na označovanie. Označenie by malo informovať spotrebiteľov o vhodných možnostiach likvidácie a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým sa treba vyhnúť a/alebo o negatívnych vplyvoch odpadu na životné prostredie v dôsledku nevhodnej likvidácie. Zároveň by mal obsah označovania zvyšovať povedomie spotrebiteľov o vplyve plastového odpadu na životné prostredie. Komisia by mala byť splnomocnená na stanovenie harmonizovaného formátu pre označovanie a pritom by v prípade potreby mala otestovať vnímanie navrhovaného označenia reprezentatívnymi skupinami spotrebiteľov, aby sa zabezpečilo, že je účinné a ľahko pochopiteľné.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Keďže najvzdialenejšie regióny sú väčšmi postihnuté morským odpadom, a to najmä z plastov, a vzhľadom na nedostatok možností recyklácie, keďže sú vystavené obrovskému množstvu plastov, ktoré prináša more, ako aj z vlastnej spotreby, mal by sa vytvoriť európsky fond, ktorý im pomôže vyčistiť ich námornú zónu a takisto staví na predchádzanie používaniu plastov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17b)  Členské štáty by mali zaistiť posilnené dodržiavanie záväzku separovaného zberu odpadu vrátane poľnohospodárskeho plastového odpadu. Mali by tiež zvážiť zavedenie podmienenosti týkajúcej sa spracovania plastového odpadu do prílohy III k nariadeniu [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Odôvodnenie

Podobná požiadavka existuje v predpisoch o nakladaní s odpadom z roku 2006 (v Anglicku a Walese, v Škótsku z roku 2005). Táto požiadavka rozšírila kontroly nakladania s odpadom aj na poľnohospodárstvo. Jednou z veľkých zmien bolo ukončenie praktík spaľovania alebo zakopávania poľnohospodárskych plastov vrátane baliacich motúzov, silážnych fólií, kanistier na postreky, vriec na hnojivo a osivo. Od poľnohospodárov sa tiež vyžaduje, aby využívali autorizovanú a uznávanú spoločnosť v oblasti nakladania s odpadom na zabezpečenie zberu a recyklácie plastového a iného odpadu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17c)  V strategických plánoch SPP by sa mal riešiť problém poľnohospodárskeho plastového odpadu a Európska komisia by mala podľa potreby zaviesť normu pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy v oblasti plastového odpadu ako nový prvok zvýšenej podmienenosti v strednodobom horizonte do roku 2023.Poľnohospodári by na základe novej požiadavky krížového plnenia boli povinní využívať autorizovanú spoločnosť v oblasti nakladania s odpadom na zabezpečenie zberu a recyklácie plastov a viesť záznamy o správnom nakladaní s plastovým odpadom.

Odôvodnenie

Podobná požiadavka existuje v predpisoch o nakladaní s odpadom z roku 2006 (v Anglicku a Walese, v Škótsku z roku 2005). Táto požiadavka rozšírila kontroly nakladania s odpadom aj na poľnohospodárstvo. Jednou z veľkých zmien bolo ukončenie praktík spaľovania alebo zakopávania poľnohospodárskych plastov vrátane baliacich motúzov, silážnych fólií, kanistier na postreky, vriec na hnojivo a osivo. Od poľnohospodárov sa tiež vyžaduje, aby využívali autorizovanú a uznávanú spoločnosť v oblasti nakladania s odpadom na zabezpečenie zberu a recyklácie plastového a iného odpadu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Medzi predmety morského odpadu, ktoré sa najviac nachádzajú na plážach v Únii, patria nápojové fľaše, ktoré sú jednorazovými plastovými výrobkami. Je to spôsobené neúčinnými systémami separovaného zberu nízkou účasťou spotrebiteľov v týchto systémoch. Je potrebné podporovať účinnejšie systémy separovaného zberu, a preto by sa mal stanoviť minimálny cieľ v oblasti separovaného zberu, pokiaľ ide o nápojové fľaše, ktoré sú jednorazovými plastovými výrobkami. Členské štáty by mali byť schopné dosiahnuť tento minimálny cieľ stanovením cieľov v oblasti separovaného zberu pre nápojové fľaše, ktoré sú jednorazovými plastovými výrobkami, v rámci systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu alebo zavedením systémov vratných záloh, alebo akýmkoľvek iným opatrením, ktoré považujú za vhodné. To bude mať priamy pozitívny vplyv na mieru zberu, kvalitu zbieraných materiálov a kvalitu recyklovaných materiálov, čo ponúkne možnosti pre podniky pôsobiace v oblasti recyklácie a trh s výrobkami s recyklovaným obsahom.

(20)  Medzi predmety morského odpadu, ktoré sa najviac nachádzajú na plážach v Únii, patria nápojové fľaše, ktoré sú jednorazovými plastovými výrobkami. Je to spôsobené neúčinnými systémami separovaného zberu, nízkou účasťou spotrebiteľov v týchto systémoch, ale aj fyzickými a chemickými vlastnosťami plastov, v dôsledku ktorých sú odolné voči rozkladu, a preto v životnom prostredí pretrvávajú celé desaťročia alebo storočia po tom, ako plastové výrobky naplnili svoj účel. Je potrebné podporovať účinnejšie systémy separovaného zberu, a preto by sa mal stanoviť minimálny cieľ v oblasti separovaného zberu, pokiaľ ide o nápojové fľaše, ktoré sú jednorazovými plastovými výrobkami. Členské štáty by mali byť schopné dosiahnuť tento minimálny cieľ stanovením cieľov v oblasti separovaného zberu pre nápojové fľaše, ktoré sú jednorazovými plastovými výrobkami, v rámci systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu alebo zavedením systémov vratných záloh, alebo akýmkoľvek iným opatrením, ktoré považujú za vhodné. To bude mať priamy pozitívny vplyv na mieru zberu, kvalitu zbieraných materiálov a kvalitu recyklovaných materiálov, čo ponúkne možnosti pre podniky pôsobiace v oblasti recyklácie a trh s výrobkami s recyklovaným obsahom.

Odôvodnenie

Neplastové predmety, ktoré uniknú systémom zberu, sú menej odolné a s väčšou pravdepodobnosťou sa rozložia, a preto je menej pravdepodobné, že sa budú zhromažďovať ako pobrežný alebo morský odpad.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  V tejto súvislosti je nevyhnutné spolupracovať a ďalej harmonizovať systémy recyklácie odpadu medzi členskými štátmi s cieľom zabrániť cezhraničnému obchodu v poškodzovaní životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  Je však dôležité zdôrazniť, že biodegradácia nemôže byť dobrovoľnou možnosťou konca životnosti. Realita ukazuje, že niektoré plastové výrobky sa nevyhnutne dostanú do životného prostredia a že v prípade niektorých využití je vhodnejšie mať výrobky, ktoré sa biologicky odbúrajú v krátkom čase pôsobením mikroorganizmov, ako produkty, ktoré po stáročia zostanú v životnom prostredí bez toho, aby sa rozpadli. To nevylučuje maximálnu snahu o systémy opätovného použitia a recyklácie. 

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenie ustanovení tejto smernice a zabezpečiť ich vykonávanie. Sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(23)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenie ustanovení tejto smernice a zabezpečiť ich účinné oznámenie výrobcom a vykonávanie. Sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  Je tiež žiaduce, aby Komisia spolu s informáciami, ktoré má poskytnúť Európska environmentálna agentúra, zahrnula aj výsledky štúdie Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) týkajúcej sa námornej biodegradovateľnosti, ktorá je vedecky prijateľná na európskej úrovni, predmetom ktorej sú výrobky v prílohe k smernici, ako aj navrhované alternatívy, ako sa uvádza v článku 15.

Odôvodnenie

Zatiaľ neexistujú žiadne dohodnuté normy týkajúce sa úrovne námornej biologickej odbúrateľnosti výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica, a alternatív, o ktorých sa diskutuje, ale ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto ustanovení. Je potrebné vychádzať z dohodnutých noriem, pokiaľ ide o úroveň biologickej odbúrateľnosti výrobkov, aby bolo možné posúdiť dohodnuté alternatívy, a je nevyhnutné, aby Európska environmentálna agentúra mohla tieto údaje použiť na svoje súhrny.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Keďže ciele tejto smernice, a to predísť vplyvu určitých jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty na životné prostredie a znížiť tento vplyv, podporiť prechod na obehové hospodárstvo vrátane podpory inovačných obchodných modelov, výrobkov a materiálov, čo prispeje k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a účinkov opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

(25)  Keďže ciele tejto smernice, a to predísť vplyvu určitých jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty na životné prostredie a ľudské zdravie a znížiť tento vplyv, podporiť prechod na obehové hospodárstvo vrátane podpory inovačných obchodných modelov, výrobkov a materiálov, čo prispeje k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a účinkov opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

Odôvodnenie

V súlade s článkom 1, v ktorom sa už uznáva, že vplyv na zdravie je predmetom obáv.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Cieľom tejto smernice je predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie a na ľudské zdravie, a zmierňovať tento vplyv, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi, čo súčasne prispeje k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.

1. Cieľom tejto smernice je predchádzať vplyvu a prítomnosti plastov vrátane mikroplastov v životnom prostredí a na životné prostredie, najmä na vodné a zemské ekosystémy a na zdravie ľudí a zvierat, a zmierňovať tento vplyv a prítomnosť, ako aj podporiť prechod na obehové, netoxické hospodárstvo s inovatívnymi obchodnými modelmi, netoxickými výrobkami a materiálmi, podporou osvedčených postupov na zníženie plastového odpadu a prispievaním k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa vzťahuje na jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe a na rybársky výstroj obsahujúci plasty.

Táto smernica sa vzťahuje najmä na jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe a na rybársky výstroj obsahujúci významný podiel plastu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „plast“ je materiál pozostávajúci z polyméru v zmysle článku 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006, do ktorého sa môžu pridávať prísady alebo iné látky a ktorý môže fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných výrobkov, s výnimkou prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky modifikované;

(1)  „plast“ je materiál pozostávajúci z polyméru v zmysle článku 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006, do ktorého sa môžu pridávať prísady alebo iné látky a ktorý slúži ako hlavná štruktúrna zložka konečných výrobkov, s výnimkou prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky modifikované, a polymérnych náterov, farieb, atramentov a lepidiel, ktoré nemôžu slúžiť ako hlavná štruktúrna zložka konečných predmetov a výrobkov;

Odôvodnenie

Na účely tejto smernice a na zabezpečenie spoločného výkladu členskými štátmi a dobre fungujúceho jednotného trhu EÚ by mal byť rozsah pojmu „plasty“ v rámci tejto smernice jasne vymedzený, aby sa zabránilo rôznym výkladom.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  „nátery“ sú jedna alebo viacero nesamonosných vrstiev alebo vrstiev vyrobených s použitím plastov, ako sa vymedzujú v článku 3 bode 1 tejto smernice, ktoré sa aplikujú na materiál alebo výrobok s cieľom dodať mu osobitné vlastnosti alebo zlepšiť jeho technický výkon;

Odôvodnenie

Na účely tejto smernice a s cieľom zabezpečiť rovnaký výklad členskými štátmi a dobré fungovanie jednotného trhu EÚ by sa malo vymedzenie pojmu „nátery“ v tejto smernici jasne definovať na základe vymedzenia, ktoré už bolo zavedené v nariadení Komisie (EÚ) 2018/213, ktorým sa mení nariadenie č. 20/2011 o plastoch.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „jednorazový plastový výrobokje výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý v rámci svojho životného cyklu nie je viacnásobne koncipovaný, navrhnutý alebo umiestnený na trh tak, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo opätovné použitie na ten istý účel, na ktorý bol koncipovaný;

(2)  „jednorazový“ znamená koncipovaný, navrhnutý alebo umiestnený na trh tak, aby sa použil len raz počas krátkej doby, a identifikovaný na základe harmonizovanej metodiky ako zodpovedný za významný podiel morského odpadu nachádzajúceho sa v EÚ;

Odôvodnenie

Je dôležité jasne vymedziť pojem „jednorazový“ s cieľom vyhnúť sa zmätku, pokiaľ ide o vykonávanie smernice. Takisto je dôležité prepojiť vymedzenie pojmu „jednorazový“ s morským odpadom, aby boli pokryté tie predmety, ktoré najviac prispievajú k znečisťovaniu. Harmonizovaná metodika na identifikáciu predmetov nachádzaných v životnom prostredí je preto takisto nevyhnutná na zabezpečenie rovnakých podmienok v celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  „plastový výrobok“ je výrobok, ktorý je vyrobený najmä z plastu.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  poľnohospodársky plastový výrobok je každý kus plastového materiálu alebo vybavenia alebo plastový obal výrobku, ktoré sa používajú s cieľom zvýšiť produktivitu poľnohospodárskej plochy1a;

 

_________________

 

1a Poľnohospodárska plocha, ako je vymedzená v nariadení (EÚ) č. 1307/2013 (alebo v nariadení [o strategických plánoch SPP]).

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie výrazného zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy na ich území do … [šesť rokov po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice].

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie: účinného zníženia ponuky a spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy na ich území do ... [troch rokov po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia môžu zahŕňať vnútroštátne ciele v oblasti zníženia spotreby, opatrenia, ktorými sa zabezpečí sprístupnenie opätovne použiteľných alternatív k týmto výrobkom na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi, hospodárske nástroje, napríklad zabezpečenie toho, že jednorazové plastové výrobky sa bezodplatne neposkytnú na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi. Tieto opatrenia sa môžu líšiť v závislosti od environmentálneho vplyvu výrobkov uvedených v prvom pododseku.

Tieto opatrenia zahŕňajú vnútroštátne ciele v oblasti zníženia spotreby, opatrenia, ktorými sa zabezpečí sprístupnenie opätovne použiteľných alternatív k týmto výrobkom, napríklad vratných a opätovne použiteľných sklených či drevených alternatív, na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi, hospodárske nástroje, napríklad zabezpečenie toho, že jednorazové plastové výrobky sa bezodplatne neposkytnú na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo obmedzenia týkajúce sa uvádzania na trh a opatrenia na zvýšenie informovanosti a posilnenie postavenia spotrebiteľov, pokiaľ ide o recykláciu plastových obalov. Tieto opatrenia sa môžu líšiť v závislosti od environmentálneho vplyvu výrobkov uvedených v prvom pododseku a toho, či je možné zaručiť ich zber a recykláciu.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prijať vykonávací akt, v ktorom sa stanoví metodika výpočtu a overenia výrazného zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v odseku 1. Vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

2. Komisia môže prijme vykonávací akt, v ktorom sa stanoví metodika výpočtu a overenia výrazného zníženia ponuky a spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v odseku 1. Vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2 do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zakážu uvádzanie jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti B prílohy na trh.

Členské štáty zakážu uvádzanie jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti B prílohy na trh s osobitným dôrazom na hromadné stravovanie vo verejných inštitúciách, pričom podporujú dostupné udržateľné alternatívy a pomáhajú vyvíjať ďalšie alternatívy prostredníctvom výskumu.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa jednorazové plastové výrobky uvedené v časti C prílohy, ktoré majú uzávery a viečka so značnou časťou vyrobenou z plastu, mohli uvádzať na trh len za predpokladu, že uzávery a viečka ostanú pripevnené k obalu počas fázy používania výrobku.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa jednorazové plastové výrobky uvedené v časti C prílohy, ktoré majú uzávery a viečka so značnou časťou vyrobenou z plastu, mohli uvádzať na trh len za predpokladu, že uzávery a viečka ostanú pripevnené k obalu počas fázy zamýšľaného používania výrobku, pokiaľ nie je riadne odôvodnené, že to negatívne vplýva na bezpečnosť potravín a hygienu potravinárskych výrobkov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely tohto článku sa kovové uzávery alebo viečka s plastovými tesneniami nepovažujú za predmety, ktorých značná časť je vyrobená z plastu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 7 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.   Vzhľadom na svoje použitie a charakter musia byť produkty uvedené v časti D prílohy označené tak, aby sa odrádzalo od ich nesprávneho zneškodňovania a odhadzovania do odvodňovacích kanálov pre dažďovú vodu.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby každý jednorazový plastový výrobok uvedený v časti D prílohy, ktorý sa uvedie na trh, mal dobre viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie informujúce spotrebiteľov o jednej alebo viacerých z týchto skutočností:

1.  Členské štáty zabezpečia, aby každý jednorazový plastový výrobok uvedený v časti D prílohy, ktorý sa uvedie na trh, mal dobre viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie informujúce spotrebiteľov o týchto skutočnostiach:

 

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) negatívne environmentálne vplyvy vyhadzovania odpadu alebo iné nevhodné formy likvidácie odpadu pre dané výrobky alebo

b) negatívne environmentálne vplyvy vyhadzovania odpadu alebo iných nevhodných foriem likvidácie odpadu z daných jednorazových výrobkov a

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) prítomnosť plastov vo výrobku.

c) skutočnosť, že výrobok obsahuje plast.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pre všetky jednorazové plastové výrobky uvedené v časti E prílohy, ktoré sú uvedené na trh Únie, zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu v smernici 2008/98/ES.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pre všetky jednorazové plastové výrobky uvedené v časti E prílohy, ktoré sú uvedené na trh Únie, zaviedli systémy alebo opatrenia rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu v smernici 2008/98/ES.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Tieto systémy sa stanovia transparentne a náklady znášajú spoločne príslušné zainteresované strany, pričom výrobcovia prispievajú k opatreniam, ktorých cieľom je zvýšiť informovanosť, podporiť výskum alternatív a predĺžiť životnosť výrobkov. Po porade s členskými štátmi Komisia uverejní usmernenia o zaobchádzaní s nákladmi na sanáciu v súvislosti s odpadom, na ktorý sa vzťahuje tento článok, v súlade so zásadou proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o systémy zavedené podľa odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti E prílohy znášali náklady na zber odpadu pozostávajúceho z týchto jednorazových plastových výrobkov a na ich následnú prepravu a spracovanie vrátane nákladov na čistenie odpadu a nákladov na opatrenia na zvyšovanie povedomia uvedené v článku 10 v súvislosti s týmito výrobkami.

2.  2. Pokiaľ ide o systémy zavedené podľa odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti E prílohy znášali všetky náklady spojené so zberom odpadu pozostávajúceho z týchto jednorazových plastových výrobkov a s jeho následnou prepravou a spracovaním vrátane nákladov na čistenie odpadu a nákladov na opatrenia na zvyšovanie povedomia uvedené v článku 10 v súvislosti s týmito výrobkami.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby do roku 2025 uskutočnili separovaný zber množstva jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti F prílohy, ktoré zodpovedá 90 % takýchto jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh v danom roku podľa hmotnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa môžu členské štáty okrem iného:

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby do roku 2025 uskutočnili separovaný zber množstva jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti F prílohy, ktoré zodpovedá 90 % takýchto jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh v danom roku podľa hmotnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa členské štáty okrem iného:

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zriadiť systém vratných záloh alebo

a)  zriadia systém vratných záloh a

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) zriadiť ciele v oblasti separovaného zberu pre príslušné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

b) stanovia ciele v oblasti separovaného zberu pre príslušné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. To by malo zahŕňať miesta separovaného zberu pre najpoužívanejšie triedy a materiály z geograficky a/alebo sezónne koncentrovaného odpadu z plastových výrobkov, najmä pre odpad z poľnohospodárskych plastových výrobkov. Výpočet cieľov by mal byť úmerný času, počas ktorého sa používajú.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia na informovanie spotrebiteľov o jednorazových plastových výrobkoch uvedených v časti G prílohyrybárskom výstroji obsahujúcom plasty o týchto skutočnostiach:

Členské štáty prijmú opatrenia na informovanie spotrebiteľov jednorazových plastových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica,rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty o týchto skutočnostiach:

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vplyv vyhadzovania odpadu a iných nevhodných spôsobov likvidácie týchto výrobkov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty na životné prostredie, a najmä na morské prostredie.

b)  vplyv plastov vrátane mikroplastov na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat, a najmä na morské prostredie a pôdu prostredníctvom vyhadzovania odpadu a iných nevhodných spôsobov likvidácie týchto výrobkov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Prednosť majú opatrenia na zvýšenie informovanosti zamerané na znižovanie používania plastov a výrobkov s obsahom mikroplastov.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  Členské štáty prijmú aj opatrenia, aby sa zabránilo podpore krátkej životnosti výrobkov alebo ich predčasného vyhodenia, a poskytujú stimuly na rozvoj väčšieho počtu recyklovateľných plastov, zefektívnenie procesov recyklácie a sledovanie a odstraňovanie nebezpečných látok a kontaminantov z recyklovaných plastov.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bc)  Komisia a členské štáty pomáhajú miestnym orgánom, podnikom a združeniam pri uskutočňovaní kampaní na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov o zvýšení životnosti výrobkov a poskytovaní poradenstva o zodpovednom zneškodňovaní v súlade s uznesením EP zo 4. júla 2017 o dlhšej životnosti výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby fyzické alebo právnické osoby alebo ich združenia, organizácie alebo skupiny mali v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo praxou prístup k opravnému prostriedku pred súdom alebo iným nezávislým a nestranným orgánom ustanoveným zákonom s cieľom napadnúť vecnú alebo procesnú zákonnosť rozhodnutí, konaní alebo opomenutí súvisiacich s vykonávaním článkov 5, 6, 7 a 8, pokiaľ je splnená jedna z týchto podmienok:

1.  Členské štáty zabezpečia, aby fyzické alebo právnické osoby alebo ich združenia, organizácie alebo skupiny mali v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo praxou prístup k opravnému prostriedku pred súdom alebo iným nezávislým a nestranným orgánom ustanoveným zákonom s cieľom napadnúť vecnú alebo procesnú zákonnosť rozhodnutí, konaní alebo opomenutí súvisiacich s vykonávaním článkov 4, 5, 6, 7, 8, 9 a pokiaľ je splnená jedna z týchto podmienok:

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) údaje o jednorazových plastových výrobkoch uvedené v časti A prílohy, ktoré sa každoročne uvádzajú na trh Únie, s cieľom preukázať zníženie spotreby v súlade s článkom 4 ods. 1;

a) údaje o jednorazových plastových výrobkoch uvedené v časti A a B prílohy, ktoré sa každoročne uvádzajú na trh Únie, s cieľom preukázať zníženie spotreby v súlade s článkom 4 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) informácie o opatreniach prijatých členskými štátmi na účely článku 4 ods. 1.

b) informácie o opatreniach prijatých členskými štátmi na účely článku 4 ods. 1 a článku 5.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Údaje uvedené v bode a) prvého pododseku sa musia aktualizovať každý rok do 12 mesiacov od konca referenčného roka, za ktorý sa zhromažďujú. V každom možnom prípade sa na prezentáciu týchto údajov použijú služby priestorových údajov v zmysle článku 3 bodu 4 smernice 2007/2/ES.

Údaje uvedené v písmene a) prvého pododseku sa musia aktualizovať každý rok do 12 mesiacov od konca referenčného roka, za ktorý sa zhromažďujú. V každom možnom prípade sa na prezentáciu týchto údajov použijú služby priestorových údajov v zmysle článku 3 bodu 4 smernice 2007/2/ES.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Európska environmentálna agentúra pravidelne zverejňuje a aktualizuje prehľad za celú Úniu na základe údajov zhromaždených členskými štátmi. V prehľade za celú Úniu sú podľa potreby uvedené ukazovatele pre výstupy, výsledky a vplyvy tejto smernice, prehľadové mapy za celú Úniu a prehľadové správy členských štátov.

3.  Európska environmentálna agentúra pravidelne zverejňuje a aktualizuje prehľad za celú Úniu na základe údajov zhromaždených členskými štátmi. V prehľade za celú Úniu sú podľa potreby uvedené ukazovatele pre výstupy pre každý členský štát, výsledky a vplyvy tejto smernice, prehľadové mapy za celú Úniu a prehľadové správy členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia vykoná hodnotenie tejto smernice do … [šesť rokov po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice]. Toto hodnotenie musí byť založené na dostupných informáciách v súlade s článkom 13. Členské štáty poskytnú Komisii akékoľvek ďalšie informácie potrebné na účely hodnotenia a prípravy správy uvedenej v odseku 2.

1.  Komisia vykoná hodnotenie tejto smernice do … [tri roky po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice]. Toto hodnotenie musí byť založené na dostupných informáciách v súlade s článkom 13. Členské štáty poskytnú Komisii akékoľvek ďalšie informácie potrebné na účely hodnotenia a prípravy správy uvedenej v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  sa dosiahol dostatočný vedecký a technický pokrok a či sa vypracovali kritériá alebo normy pre biologickú rozložiteľnosť v morskom prostredí vzťahujúce sa na jednorazové plastové výrobky v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice a ich jednorazové náhrady, s cieľom v prípade potreby určiť, ktoré výrobky už nemusia podliehať obmedzeniam týkajúcim sa uvádzania na trh.

c)  sa dosiahol dostatočný vedecký a technický pokrok a či sa vypracovali kritériá alebo európska norma pre biologickú rozložiteľnosť v morskom prostredí vzťahujúce sa na jednorazové plastové výrobky v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice a ich jednorazové náhrady, s cieľom v prípade potreby určiť, ktoré výrobky už nemusia podliehať obmedzeniam týkajúcim sa uvádzania na trh alebo spotreby.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Príloha I – časť A – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako sú škatule s vekom alebo bez veka, používané na potraviny, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu z nádoby buď na mieste alebo „so sebou“, bez akejkoľvek ďalšej prípravy, ako sú nádoby na potraviny používané v reštauráciách rýchleho občerstvenia, s výnimkou nápojových obalov, tanierov a balíkov a obalov obsahujúcich potraviny

—  Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako sú škatule s vekom alebo bez veka, používané na potraviny, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu z nádoby buď na mieste alebo „so sebou“, bez akejkoľvek ďalšej prípravy, ako sú nádoby na potraviny používané v reštauráciách rýchleho občerstvenia, s výnimkou nápojových obalov, tanierov a balíkov a obalov obsahujúcich čerstvé potravinárske výrobky na domáce použitie vrátane mäsa, ak neexistuje žiadna bezpečná alternatíva

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Príloha I – časť A – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Poháre na nápoje

—  Poháre na nápoje vrátane viečok

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Príloha I – časť A – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Jednorazové plastové škatule na balenie a prepravu produktov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Príloha I – časť A – zarážka 2 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Nápojové fľaše

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Príbory (vidličky, nože, lyžice, jedálne paličky)

—  Príbory (vidličky, nože, lyžice, jedálne paličky) s výnimkou uzavretých systémov, kde je plne zabezpečený zber, opätovné použitie a/alebo recyklácia

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Taniere

—  Taniere s výnimkou uzavretých systémov, kde je plne zabezpečený zber, opätovné použitie a/alebo recyklácia

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Slamky s výnimkou slamiek určených a používaných na lekárske účely

—  Slamky s výnimkou slamiek určených a používaných na lekárske účely, ako aj slamiek zabudovaných do nápojových obalov alebo k nim pripevnených

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 6 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Polystyrén vo všetkých použitiach s výnimkou prípadov, keď je pri konkrétnom použití možné preukázať, že tento materiál prináša pri danom použití najväčšie environmentálne a spoločenské prínosy a zachytáva sa na účely spracovania odpadu

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 6 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Oxo-degradovateľné plasty vo všetkých použitiach

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 6 c (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Obaly potravín alebo materiály prichádzajúce do styku s potravinami obsahujúce plasty, ktoré prispievajú k znečisteniu pôdy mikroplastmi pri kompostovaní alebo bioplynovej fermentácii, napríklad plastové alebo plastom impregnované vrecúška na čaj

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 6 d (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Veľmi ľahké a ľahké plastové tašky vymedzené v súlade so smernicou 2015/720 s výnimkou dôvodov súvisiacich s hygienou, pokiaľ ide o mäso, ryby a mliečne výrobky

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 6 e (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Primárne obaly jednotlivo zabalených sladkostí a koláčov

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 6 f (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Paličky na sladkosti a lízanky

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Príloha I – časť B – zarážka 6 g (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Primárne obaly ovocia a zeleniny, ktoré nie sú potrebné na ochranu výrobku

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Príloha I – časť C – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Nápojové nádoby, t. j. nádoby používané na tekutiny, ako sú nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok

—  Nápojové nádoby, t. j. nádoby používané na tekutiny, ako sú nápojové fľaše vrátane ich štítkov, uzáverov a viečok a jednorazových plastových nádob s vekom na šaláty, jogurty a ovocie

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Príloha I – časť D – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobnú starostlivosť, použitie v domácnosti a v priemysle

—  Vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky obsahujúce plasty na osobnú starostlivosť, použitie v domácnosti a v priemysle

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Príloha I – časť D – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Poľnohospodárske plasty, ak sa určia ako faktor, ktorý na miestnej alebo vnútroštátnej úrovni významne prispieva k znečisteniu životného prostredia plastmi, a ak miery zberu klesnú pod 90 %

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Príloha I – časť E – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako sú škatule s vekom alebo bez veka, používané na potraviny, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu z nádoby buď na mieste alebo „so sebou“, bez akejkoľvek ďalšej prípravy, ako sú nádoby na potraviny používané v reštauráciách rýchleho občerstvenia, s výnimkou nápojových obalov, tanierov a balíkov a obalov obsahujúcich potraviny

– Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako sú škatule s vekom alebo bez veka, navrhnuté a určené na naplnenie v momente predaja, používané na potraviny, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu z nádoby buď na mieste alebo „so sebou“, bez akejkoľvek ďalšej prípravy, ako sú nádoby na potraviny používané v reštauráciách rýchleho občerstvenia, s výnimkou nápojových obalov, tanierov a balíkov a obalov obsahujúcich potraviny

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Príloha I – časť E – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Nápojové nádoby, t. j. nádoby používané na tekutiny, ako sú nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok

—  Nápojové nádoby, t. j. nádoby používané na tekutiny, ako sú nápojové fľaše vrátane ich štítkov, uzáverov a viečok

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Príloha I – časť E – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Uzávery a viečka obsahujúce plasty

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Príloha I – časť E – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobnú starostlivosť, použitie v domácnosti a v priemysle

—  Vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky obsahujúce plasty na osobnú starostlivosť, použitie v domácnosti a v priemysle

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Príloha I – časť E – zarážka 8 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  Poľnohospodárske plasty, napríklad fólie na chránené pestovanie, mulčovacie a silážne fólie, zavlažovacie a drenážne rúry, vstupné vrecia a nádoby, ak sú identifikované ako miestne alebo vnútroštátne významné faktory znečistenia životného prostredia plastmi

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Príloha I – časť E – zarážka 8 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Jednorazové plastové škatule na balenie a prepravu produktov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Príloha I – časť F – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Poľnohospodárske plasty, ak sú identifikované ako miestne alebo vnútroštátne významné faktory znečistenia životného prostredia plastmi, vrátane odpadového materiálu, ako sú plachty alebo fólie používané na chránené pestovanie, mulčovacie a silážne fólie, siete na ochranu pred krupobitím alebo škodcami, zavlažovacie a drenážne rúry, vstupné vrecia a nádoby, baliace motúzy, obaly z hnojív a agrochémie.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Príloha I – časť G – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  Nápojové nádoby, t. j. nádoby používané na tekutiny, ako sú nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok

—  Nápojové nádoby, t. j. nádoby používané na tekutiny, ako sú nápojové fľaše vrátane ich štítkov, uzáverov a viečok

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Príloha I – časť G– zarážka 9 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Poľnohospodárske plasty, ak sú identifikované ako miestne alebo vnútroštátne významné faktory znečistenia životného prostredia plastmi

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Referenčné čísla

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Bronis Ropė

10.7.2018

Dátum prijatia

1.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

3

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Renata Briano

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

37

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

3

0

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre rybárstvo (25.9.2018)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Renata Briano

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu Komisie je zabrániť negatívnemu vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä morské prostredie, v súlade so stratégiou EÚ v oblasti plastov a v širšom kontexte v rámci prechodu na obehové hospodárstvo. Problém hromadenia plastového odpadu v mori je globálnym problémom, ktorý musí byť preto riešený opatreniami na viacerých úrovniach a lepšou koordináciou medzinárodného úsilia.

Táto iniciatíva sa týka desiatich druhov jednorazových plastových predmetov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty. Tieto výrobky boli vybrané na základe počtu predmetov plastového odpadu na plážach, ako aj na základe údajov zozbieraných v rámci rámcovej smernice o morskej stratégii. Na 276 európskych plážach bolo vykonané monitorovanie, v rámci ktorého bolo zaznamenaných 355 671 predmetov počas celkového počtu 679 prieskumov. Z počtov vyplynulo, že asi polovica všetkého odpadu nájdeného na plážach sú jednorazové plastové predmety a 27 % predstavuje odpad z rybárskeho výstroja.

Hromadenie plastového odpadu v mori má negatívny vplyv na morské biologické zdroje, najmä tie najcitlivejšie, a na prostredie, v ktorom sa nachádzajú. V dôsledku toho negatívne ovplyvňuje aj rybolovné činnosti, pričom odhadovaná čistá strata pre európsku flotilu je 70 až 350 miliónov EUR ročne. Taktiež nesie so sebou riziko pre ľudské zdravie, pretože plasty sa drobia a končia v potravinovom reťazci, a teda aj na našich stoloch.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa predovšetkým domnieva, že rybári zohrávajú zásadnú úlohu pri riešení problému hromadenia plastového odpadu v mori. Iniciatívy „Výlov odpadu“, ktoré sú financované aj z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF), sú príkladom novej paradigmy, v ktorej rybár nie je problémom, ale súčasťou riešenia. Preto treba podporovať vhodné opatrenia na uznanie a posilnenie úlohy rybárov ako „strážcov mora“.

Pokiaľ ide o rybársky výstroj, v návrhu sa zavádzajú systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov a opatrenia na zvyšovanie povedomia. Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov zabezpečia lepšie nakladanie s odpadovým rybárskym výstrojom, pričom sa pokryjú náklady na spracovanie tohto odpadu, ako aj opatrenia na zvyšovanie povedomia. Spravodajkyňa sa domnieva, že tieto systémy by mali byť doplnené o zníženú sadzbu, ktorou by sa podporilo uvádzanie na trh takého rybárskeho výstroja, ktorý bude navrhnutý ako trvanlivý, opakovane použiteľný a recyklovateľný v súlade s právnymi predpismi EÚ o odpadoch. Plastové súčasti rybárskeho výstroja majú vysoký recyklačný potenciál, ktorý sa v súčasnosti nevyužíva.

Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov rybárskeho výstroja zahŕňajú opatrenia predložené v návrhu o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu (COM(2018)033), ktoré znižujú finančné zaťaženie prístavov a tým aj prevádzkovateľov v odvetví rybárstva. Preto je veľmi dôležité zabezpečiť súlad medzi týmito dvomi smernicami. Na tento účel treba najskôr harmonizovať terminológiu, keďže v tomto návrhu sa zavádza vymedzenie odpadového rybárskeho výstroja, zatiaľ čo v návrhu o prístavných zariadeniach sa odkazuje na opustený rybársky výstroj, ktorý však nie je vymedzený. Taktiež treba zabezpečiť, aby všetky prístavy, v ktorých môžu rybárske plavidlá kotviť, boli vybavené primeranými zariadeniami na zabezpečenie zberu a spracovania pasívne vyloveného odpadu počas rybolovných operácií a aby v súvislosti s týmito operáciami prevádzkovateľom v odvetví rybárstva nevznikali dodatočné náklady v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“. Takto budú rybári ešte viac motivovaní priviezť odpadový rybársky výstroj a pasívne vylovený odpad na pobrežie. Napokon, systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov budú pokrývať aj náklady na nakladanie s odpadom z plastových materiálov používaných v akvakultúre, na ktoré sa, minimálne čiastočne, nevzťahujú navrhované opatrenia pre prístavné zariadenia. Aj v tomto prípade spravodajkyňa považuje za potrebné zabezpečiť súlad medzi týmito dvoma návrhmi.

Návrh Komisie zahŕňa aj nariadenie č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktoré obsahuje niekoľko opatrení (preventívnych i nápravných) na zníženie negatívneho vplyvu stratených rybárskych výstrojov na mori. V rámci v súčasnosti prebiehajúcej revízie nariadenia o kontrole sa preto musia zohľadniť ciele tejto iniciatívy.

Napokon, pokiaľ ide o inovácie a výskum v oblasti alternatívnych materiálov, spravodajkyňa sa domnieva, že Európska únia by mala zaviesť jasné vymedzenie biodegradovateľných plastov a bioplastov, ako aj harmonizované normy týkajúce sa biodegradovateľnosti, a to najmä v mori, a kompostovateľnosti s cieľom poskytnúť jasný a jednotný právny rámec.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  S cieľom zabezpečiť, aby sa prijali správne opatrenia na boj proti plastovému odpadu v mori, treba vo všeobecnosti riešiť aj otázku plastového odpadu na morskom dne a vo vodnom prostredí, ako aj otázku mikroplastov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  keďže členské štáty sú signatármi Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL) a mali by sa usilovať o úplné vykonávanie jeho ustanovení;

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  Plasty a mikroplasty predstavujú 80 % morského odpadu, pričom 20 % až 40 % tohto plastového morského odpadu čiastočne súvisí s ľudskými činnosťami na mori, a to aj s obchodnými loďami a výletnými loďami, a zvyšok pochádza zo súše. Podľa nedávnej štúdie FAO pochádza približne 10 % plastového morského odpadu zo strateného alebo zanechaného rybárskeho výstroja. Stratený a zanechaný rybársky výstroj je jednou zo zložiek plastového morského odpadu a vzhľadom na to, že približne 94 % plastov vstupujúcich do oceánu končí na morskom dne, Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) by sa mohol využiť na podnecovanie rybárov k účasti na programoch „výlovu morského odpadu“, napríklad poskytovaním finančných alebo materiálnych stimulov rybárom. Hromadenie veľkého množstva plastu v mori nemá len negatívny vplyv na udržateľnosť populácií rýb, morské biologické zdroje, najmä citlivé zdroje, a na prostredie, v ktorom sa nachádzajú, ale aj na rybolovnú činnosť tým, že sa ním okrem iného zvyšujú náklady súvisiace s čistením sietí a likvidáciou zozbieraného odpadu. V prípade maloobjemového rybolovu sa tento dosah stáva ešte väčším a ekonomicky náročnejším. Vzhľadom na to, že morský odpad nepozná hranice, Komisia by mala v spolupráci s nečlenskými krajinami vyvinúť ďalšie úsilie v snahe zabrániť tvorbe tohto odpadu a podporiť vhodné nakladanie s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  V rezolúcii č. 11 Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie prijatej na zasadnutí, ktoré sa konalo 23. – 27. mája 2016, sa uznáva, že „prítomnosť plastového odpadu a mikroplastov v morskom prostredí je čoraz závažnejším celosvetovým problémom, ktorý si vyžaduje naliehavú globálnu reakciu s ohľadom na prístup založený na životnom cykle výrobku“. Prepojenosť medzi mikroplastami a jednorazovými plastami a rybárskym výstrojom by sa mala zvážiť, pretože tieto plasty sa môžu rozložiť na mikroplasty a spôsobiť škody. Štúdie poukázali na to, že mikroplasty môžu byť v morskom prostredí prítomné vo veľkom rozsahu, pričom bolo preukázané, že morské zvieratá ich vedia skonzumovať a tým vstupujú do potravinového reťazca1 Opatrenia ustanovené v tejto smernici na zníženie negatívneho vplyvu určitých plastov sú preto dôležité z hľadiska prínosu pre životné prostredie a zdravie. Únia by mala k problému mikroplastov zaujať komplexný prístup a mala by všetkých výrobcov nabádať k tomu, aby prísne obmedzili mikroplasty v zloženiach svojich výrobkov, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať výrobcom textilu a pneumatík, pretože syntetické odevy a pneumatiky sa podieľajú na 63 % mikroplastov, ktoré končia priamo v morskom prostredí.

 

_________________

 

1 Skupina CONTAM úradu EFSA (vedecká skupina pre kontaminanty v potravinovom reťazci úradu EFSA), 2016. Vyhlásenie o prítomnosti mikroplastov a nanoplastov v potravinách s osobitným zameraním na morské plody.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V rámci Únie 80 až 85 % morského odpadu, zisteného v počtoch odpadu na plážach, tvoria plasty, pričom jednorazové plastové predmety predstavujú 50 % a predmety súvisiace s rybolovom predstavujú 27 %. Jednorazové plastové výrobky zahŕňajú rôzne bežne používané spotrebné výrobky s rýchlym obratom, ktoré sa vyhodia po jednom použití, na ktoré boli poskytnuté, pričom len zriedka sa recyklujú a majú tendenciu vytvárať odpad. Značná časť rybárskeho výstroja, ktorá sa uvádza na trh, sa nezbiera na spracovanie. Z toho dôvodu sú jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty mimoriadne vážnym problémom v súvislosti s morským odpadom a predstavujú vážne riziko pre morské ekosystémy, biodiverzitu a potenciálne aj ľudské zdravie, a škodia činnostiam, ako je cestovný ruch, rybolov a lodná doprava.

(5)  V rámci Únie 80 až 85 % morského odpadu, zisteného v počtoch odpadu na plážach, tvoria plasty, pričom jednorazové plastové predmety predstavujú 50 % a predmety súvisiace s rybolovom predstavujú 27 %. Jednorazové plastové výrobky zahŕňajú rôzne bežne používané spotrebné výrobky s rýchlym obratom, ktoré sa vyhodia po jednom použití, na ktoré boli poskytnuté, a ktoré sa len zriedka recyklujú a končia ako odpad. Značná časť rybárskeho výstroja, ktorá sa uvádza na trh, sa nezbiera na spracovanie. Z toho dôvodu sú jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty a mikroplasty mimoriadne vážnym problémom v súvislosti s morským odpadom a predstavujú vážne riziko pre morské ekosystémy, udržateľnosť populácií rýb, biodiverzitu a potenciálne aj ľudské zdravie, a škodia činnostiam, ako je cestovný ruch, profesionálne a rekreačné rybárstvo a lodná doprava, najmä v najvzdialenejších a pobrežných regiónoch.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  K neúmyselnému zachytávaniu rýb (tzv. ghost fishing) dochádza vtedy, keď sa do stratených alebo zanechaných nebiodegradovateľných rybárskych sietí, lovných šnúr a pascí zachytia či zakliesnia morské živočíchy alebo keď v ich dôsledku dôjde k zraneniu, vyhladovaniu či zabitiu uvedených živočíchov. K fenoménu neúmyselného zachytávania rýb dochádza po strate a zanechaní rybárskeho výstroja v mori. Podľa nariadenia (ES) č. 1224/2009 musí byť výstroj označený a stratený výstroj sa musí nahlásiť a vytiahnuť. Niektorí rybári preto z vlastnej iniciatívy prinášajú stratené siete späť do prístavu po tom, ako ich vytiahnu z mora.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  S cieľom zamerať úsilie tam, kde je to najviac potrebné, by sa táto smernica mala vzťahovať iba na najviac nachádzané jednorazové plastové výrobky, pričom sa odhaduje, že v počtoch na plážach v Únii predstavujú približne 86 % nájdených jednorazových plastov.

(7)  S cieľom zamerať úsilie tam, kde je to najviac potrebné, by sa táto smernica mala vzťahovať na najčastejšie nachádzané jednorazové plastové výrobky, ktoré podľa odhadov predstavujú v počtoch približne 86 % nájdených jednorazových plastov na plážach v Únii, a tiež na rybársky výstroj. Prechod na obehové hospodárstvo si vyžiada zníženie celkového používania jednorazových plastov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Jednorazové plastové výrobky možno vyrobiť zo širokej škály plastov. Plasty sa obvykle definujú ako polymérne materiály, do ktorých možno pridávať prísady. Táto definícia by sa však týkala aj určitých prírodných polymérov. Nemodifikované prírodné polyméry by do nej patriť nemali, keďže sa prirodzene vyskytujú v životnom prostredí. Definícia polymérov v článku 3 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 by sa preto mala prispôsobiť a mala by sa zaviesť samostatná definícia na účely tejto smernice. Plasty vyrobené z modifikovaných prírodných polymérov alebo plasty vyrobené z biologických, fosílnych alebo syntetických východiskových látok sa prirodzene nevyskytujú a mali by byť predmetom tejto smernice. Prispôsobená definícia plastov by sa preto mala týkať predmetov z gumy založených na polyméroch, plastov z biomateriálovbiologicky rozložiteľných plastov, a to bez ohľadu na to, či pochádzajú z biomasy a/alebo sú určené na biodegradáciu v priebehu času. Určité polymérne materiály nemôžu fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných materiálov a výrobkov, ako sú polymérne nátery, farby, atramenty a lepidlá. Na tieto materiály by sa táto smernica nemala vzťahovať, a preto by nemali byť zahrnuté do definície.

(8)  Jednorazové plastové výrobky možno vyrobiť zo širokej škály plastov. Plasty sa obvykle definujú ako polymérne materiály, do ktorých možno pridávať prísady. Táto definícia by sa však týkala aj určitých prírodných polymérov. Nemodifikované prírodné polyméry by do nej patriť nemali, keďže sa prirodzene vyskytujú v životnom prostredí. Definícia polymérov v článku 3 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200643 by sa preto mala prispôsobiť a mala by sa zaviesť samostatná definícia na účely tejto smernice. Plasty vyrobené z modifikovaných prírodných polymérov alebo plasty vyrobené z biologických, fosílnych alebo syntetických východiskových látok sa prirodzene nevyskytujú a táto smernica by sa preto na ne mala vzťahovať. Prispôsobená definícia plastov by sa tak mala týkať predmetov z gumy založených na polyméroch, bioplastovbiodegradovateľných plastov, a to bez ohľadu na to, či pochádzajú z biomasy a/alebo sú určené na biodegradáciu v priebehu času. Určité polymérne materiály nemôžu fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných materiálov a výrobkov, ako sú polymérne nátery, povlaky alebo vrstvy, farby, atramenty a lepidlá. Na tieto materiály by sa táto smernica nemala vzťahovať, a preto by nemali byť zahrnuté do definície.

_________________

_________________

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  V prípade určitých jednorazových plastových výrobkov ešte nie sú k dispozícii vhodné a udržateľnejšie alternatívy a očakáva sa zvýšenie spotreby väčšiny takýchto jednorazových plastových výrobkov. Na zmenu tohto trendu a na podporu úsilia smerom k udržateľnejším riešeniam by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby prijali nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie významného zníženia spotreby týchto výrobkov bez toho, aby sa tým ohrozila hygiena potravín alebo bezpečnosť potravín, dobré hygienické postupy, správna výrobná prax, informácie pre spotrebiteľov alebo požiadavky na vysledovateľnosť stanovené v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa potravín44.

(11)  V prípade určitých jednorazových plastových výrobkov ešte nie sú k dispozícii vhodné a udržateľnejšie alternatívy a očakáva sa zvýšenie spotreby väčšiny takýchto jednorazových plastových výrobkov. Na zmenu tohto trendu a na podporu úsilia smerom k udržateľnejším riešeniam by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby prijali nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie významného zníženia spotreby týchto výrobkov bez toho, aby sa tým ohrozila hygiena potravín alebo bezpečnosť potravín, dobré hygienické postupy, správna výrobná prax, informácie pre spotrebiteľov alebo požiadavky na vysledovateľnosť stanovené v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa potravín44. Členské štáty by si v súvislosti s týmito opatreniami mali stanoviť čo najambicióznejšie ciele, ktoré by mali zodpovedať závažnosti rizika znečistenia mora rôznymi výrobkami a spôsobmi ich používania, na ktoré sa vzťahuje cieľ celkového zníženia ich spotreby.

_________________

_________________

44 Nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 – 24), nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1 – 54), nariadenie (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a iné príslušné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti potravín, hygieny a označovania (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4 – 17).

44 Nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 – 24), nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1 – 54), nariadenie (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a iné príslušné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti potravín, hygieny a označovania (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4 – 17).

Odôvodnenie

Malo by sa zdôrazniť, že členské štáty môžu zameranie svojich opatrení riešiť v podstate slobodne, a že tieto opatrenia musia byť primerané závažnosti rizika znečistenia mora, pričom prioritne by sa mali zamerať na najzávažnejšie prípady.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pokiaľ ide o iné jednorazové plastové výrobky, k dispozícii sú vhodné a udržateľnejšie alternatívy, ktoré sú aj cenovo prijateľnejšie. S cieľom obmedziť nepriaznivý vplyv takýchto výrobkov na životné prostredie by sa malo vyžadovať, aby členské štáty zakazovali ich uvedenie na trh Únie. Tým by sa podporilo využívanie ľahko dostupných a udržateľnejších alternatív, ako aj inovačných riešení smerujúcich k udržateľnejším obchodným modelom, alternatív s možnosťou opätovného použitia a náhrad materiálov.

(12)  Pokiaľ ide o iné jednorazové plastové výrobky, k dispozícii sú vhodné a udržateľnejšie alternatívy, ktoré sú aj cenovo prijateľnejšie. S cieľom obmedziť nepriaznivý vplyv takýchto výrobkov na životné prostredie, najmä na morské prostredie, by sa malo vyžadovať, aby členské štáty zakázali ich uvedenie na trh Únie. Tým by sa podporilo využívanie ľahko dostupných a udržateľnejších alternatív, ako aj inovačných riešení smerujúcich k udržateľnejším obchodným modelom, alternatív s možnosťou opätovného použitia a náhrad materiálov. Mali by sa stanoviť osobitné kritériá na určenie, či tieto alternatívy spĺňajú požiadavky, ktoré v súčasnosti plnia jednorazové plastové výrobky, či sú v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti odpadu a či sa nimi zabezpečí väčšia udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Mali by sa stanoviť jasné vymedzenia biodegradovateľných plastov a bioplastov, ako aj harmonizované normy týkajúce sa biologického obsahu, biodegradovateľnosti (najmä pokiaľ ide o biodegradovateľnosť v mori) a kompostovateľnosti s cieľom odstrániť nejasnosti a nedorozumenia v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Určité jednorazové plastové výrobky končia v životnom prostredí v dôsledku nevhodnej likvidácie prostredníctvom kanalizačného systému alebo iného nevhodného uvoľnenia do životného prostredia. Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa často likvidujú prostredníctvom kanalizačného systému alebo ktoré sa inak nevhodne likvidujú, by mali podliehať požiadavkám na označovanie. Označenie by malo informovať spotrebiteľov o vhodných možnostiach likvidácie a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým sa treba vyhnúť a/alebo o negatívnych vplyvoch odpadu na životné prostredie v dôsledku nevhodnej likvidácie. Komisia by mala byť splnomocnená na stanovenie harmonizovaného formátu pre označovanie a pritom by v prípade potreby mala otestovať vnímanie navrhovaného označenia reprezentatívnymi skupinami spotrebiteľov, aby sa zabezpečilo, že je účinné a ľahko pochopiteľné.

(14)  Určité jednorazové plastové výrobky končia v životnom prostredí v dôsledku nevhodnej likvidácie prostredníctvom kanalizačného systému alebo iného nevhodného uvoľnenia do životného prostredia. Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa často likvidujú prostredníctvom kanalizačného systému alebo ktoré sa inak nevhodne likvidujú, by mali podliehať požiadavkám na označovanie. Označenie by malo informovať spotrebiteľov o vhodných možnostiach likvidácie a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým sa treba vyhnúť a/alebo o negatívnych vplyvoch odpadu na životné prostredie v dôsledku nevhodnej likvidácie. Komisia by mala byť splnomocnená na stanovenie harmonizovaného formátu pre označovanie a pritom by v prípade potreby mala otestovať vnímanie navrhovaného označenia reprezentatívnymi skupinami spotrebiteľov, aby sa zabezpečilo, že je účinné a ľahko pochopiteľné. Pokiaľ ide o rybársky výstroj, uplatňujú sa požiadavky na označovanie prijaté podľa nariadenia (ES) č. 1224/2009. Členské štáty sa riadia dobrovoľnými usmerneniami FAO týkajúcimi sa označovania rybárskeho výstroja.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Pokiaľ ide o jednorazové plastové výrobky, pre ktoré neexistujú ľahko dostupné vhodné a udržateľnejšie alternatívy, by členské štáty mali v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť aj systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom pokryť náklady na nakladanie s odpadom a čistenie odpadu, ako aj náklady na opatrenia na zvyšovanie povedomia zamerané na predchádzanie vzniku takého odpadu a zníženie jeho množstva.

(15)  Pokiaľ ide o jednorazové plastové výrobky, pre ktoré v súčasnosti neexistujú ľahko dostupné vhodné a udržateľnejšie alternatívy, členské štáty by mali v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť aj systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom pokryť náklady na nakladanie s odpadom a čistenie odpadu, ako aj náklady na opatrenia na zvyšovanie povedomia zamerané na predchádzanie vzniku takéhoto odpadu a zníženie jeho množstva. Systémy vratných záloh, ako aj dostupné finančné prostriedky z ENRF by sa mali využiť na podporu iniciatív za výlov odpadu a úsilia o výlov strateného, vyhodeného a zanechaného rybárskeho výstroja.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Každý deň končí v mori veľké množstvo odpadu, ktorý vzniká na pevnine alebo bol vyhodený plavidlami a z ktorého značnú časť tvorí plastový odpad (fľaše, vrecia atď.).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16.  Veľká časť plastov v rámci morského odpadu, ktorá pochádza z nepoužívaného, strateného a vyradeného rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, naznačuje, že v existujúcich právnych požiadavkách1 sa neposkytujú dostatočné stimuly na vrátenie takéhoto rybárskeho výstroja na pobrežie na účely zberu a spracovania. Systém nepriamych poplatkov, ktorý sa pripravuje v rámci právnych predpisov Únie o prístavných zberných zariadeniach na vyloženie odpadu z lodí, odoberá lodiam stimul na vypúšťanie svojho odpadu do mora a zaručuje právo na vyloženie. Uvedený systém by však mal byť doplnený o ďalšie finančné stimuly pre rybárov, aby svoj odpadový rybársky výstroj doviezli na pobrežie, aby sa tak zabránilo prípadnému zvýšeniu nepriameho poplatku za odpad, ktorý sa má zaplatiť. Vzhľadom na to, že plastové súčasti rybárskeho výstroja majú vysoký recyklačný potenciál, členské štáty by mali v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcu za rybársky výstroj obsahujúci plasty s cieľom uľahčiť separovaný zber odpadového rybárskeho výstroja a financovať riadne nakladanie s takýmto rybárskym výstrojom, najmä pokiaľ ide o recykláciu.

16.  Veľká časť plastov v rámci morského odpadu, ktorá pochádza zo zanechaného, strateného a vyhodeného rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty a z pasívne vyloveného odpadu počas bežných rybolovných operácií, naznačuje, že v existujúcich právnych požiadavkách sa neposkytujú dostatočné stimuly na vrátenie takéhoto rybárskeho výstroja a takéhoto pasívne vyloveného odpadu na pobrežie na účely zberu a spracovania. Ak sa stratený rybársky výstroj nedá vytiahnuť, v súlade s nariadením (ES) č. 1224/2009 to kapitán musí oznámiť príslušnému orgánu svojho vlajkového štátu. Nariadením (ES) č. 1224/2009 sa však takéto straty rybárskeho výstroja nesledujú konzistentne a požiadavka na nahlasovanie týchto prípadov sa plní v slabej miere. V rámci revízie nariadenia o kontrole by sa preto mali stanoviť ďalšie opatrenia na posilnenie kapacít na vyťahovanie strateného výstroja a na jeho nahlasovanie, ako aj najmä povinnosť členských štátov zhromažďovať a zaznamenávať údaje o stratených rybárskych výstrojoch a každoročne ich zasielať Komisii. Okrem toho systém nepriamych poplatkov, ktorý sa pripravuje v rámci právnych predpisov Únie o prístavných zberných zariadeniach na vyloženie odpadu z lodí, odoberá lodiam stimul na vypúšťanie svojho odpadu do mora a zaručuje právo na vyloženie. Uvedený systém by však mal byť doplnený o ďalšie finančné stimuly pre rybárov, aby svoj odpadový rybársky výstroj a pasívne vylovený odpad, ako aj stratený a vyhodený rybársky výstroj doviezli na pobrežie, aby sa tak zabránilo prípadnému zvýšeniu nepriameho poplatku za odpad, ktorý sa má zaplatiť. Vykladanie pasívne vyloveného odpadu by pre rybárov nemalo predstavovať dodatočné náklady. Vzhľadom na to, že plastové súčasti rybárskeho výstroja majú vysoký recyklačný potenciál, členské štáty by mali v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcu za rybársky výstroj obsahujúci plasty s cieľom uľahčiť separovaný zber odpadového rybárskeho výstroja a financovať riadne nakladanie s takýmto rybárskym výstrojom, najmä pokiaľ ide o recykláciu či úsilie o zhodnocovanie strateného, zanechaného a vyhodeného rybárskeho výstroja. Tieto systémy by mali poskytovať upravené finančné príspevky na výstroj navrhnutý na opätovné použitie a recykláciu v súlade s požiadavkami smernice 2008/98/ES a mal by ich dopĺňať cieľ stanovený pre zber odpadového rybárskeho výstroja. Okrem takýchto iniciatív by členské štáty mali uskutočňovať činnosti na podporu vývoja rybárskeho výstroja z udržateľnejších a ekologickejších materiálov.

_________________

_________________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, smernica 2000/59/ES a smernica 2008/98/ES.

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, smernica 2000/59/ES a smernica 2008/98/ES.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Hoci zásada rozšírenej zodpovednosti výrobcu by sa nemala vzťahovať na samotných rybárov a remeselných výrobcov rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, malo by sa zvážiť poskytnutie podpory na uvedenie na trh alternatívneho rybárskeho výstroja z udržateľných zdrojov, ktorý nebude obsahovať plasty.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom predísť vzniku odpadu a iným nevhodným spôsobom likvidácie, ktoré vedú k vzniku morského odpadu obsahujúceho plasty, je potrebné, aby boli spotrebitelia náležite informovaní o najvhodnejších dostupných možnostiach likvidácie odpadu a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým sa treba vyhnúť, o najlepších postupoch, pokiaľ ide o likvidáciu odpadu, a o environmentálnom vplyve zlých postupov likvidácie odpadu, ako aj o plastovom obsahu v určitých jednorazových plastových výrobkoch a rybárskom výstroji. Od členských štátov by sa preto malo vyžadovať, aby prijali opatrenia na zvýšenie povedomia s cieľom zabezpečiť, že takéto informácie sa poskytnú spotrebiteľom. Takéto informácie by nemali mať propagačný obsah podporujúci používanie jednorazových plastových výrobkov. Členské štáty by mali mať možnosť vybrať si najvhodnejšie opatrenia založené na povahe výrobku alebo na jeho použití. Výrobcovia jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty by mali znášať náklady na opatrenia na zvyšovanie povedomia v rámci ich povinnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

(18)  S cieľom predísť vzniku odpadu a iným nevhodným spôsobom likvidácie, ktoré vedú k vzniku morského odpadu obsahujúceho plasty, je potrebné, aby boli spotrebitelia náležite informovaní o najvhodnejších dostupných možnostiach likvidácie odpadu a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým sa treba vyhnúť, o najlepších postupoch, pokiaľ ide o likvidáciu odpadu, a o environmentálnom vplyve zlých postupov likvidácie odpadu, ako aj o plastovom obsahu v určitých jednorazových plastových výrobkoch a rybárskom výstroji a o dostupných alternatívach, ktoré už sú na trhu. Od členských štátov by sa preto malo vyžadovať, aby prijali opatrenia na zvýšenie povedomia s cieľom zabezpečiť, že takéto informácie sa poskytnú spotrebiteľom. Takéto informácie by nemali mať propagačný obsah podporujúci používanie jednorazových plastových výrobkov. Členské štáty by mali mať možnosť vybrať si najvhodnejšie opatrenia založené na povahe výrobku alebo na jeho použití. Výrobcovia jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty by mali znášať náklady na opatrenia na zvyšovanie povedomia v rámci ich povinnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Komisia je v súlade s právnymi predpismi EÚ povinná pomôcť členským štátom pri vypracovávaní stratégií a plánov na zníženie vyhadzovania rybárskeho výstroja do mora, a to aj prostredníctvom finančnej podpory z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF). Úsilie môže zahŕňať kampane a programy na zvyšovanie povedomia o vplyve tohto odpadu na morské ekosystémy, výskum uskutočniteľnosti biodegradovateľného/kompostovateľného rybárskeho výstroja, vzdelávacie projekty pre rybárov a osobitné verejné programy na odstránenie plastov a iných predmetov z morského prostredia.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V smernici 2008/98/ES sa stanovujú všeobecné minimálne požiadavky na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Tieto požiadavky by sa mali uplatňovať na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktoré sa stanovujú v tejto smernici. V tejto smernici sa však stanovujú dodatočné požiadavky na rozšírenú zodpovednosť výrobcu, napríklad požiadavka, aby výrobcovia určitých jednorazových plastových výrobkov znášali náklady na čistenie odpadu.

(19)  V smernici 2008/98/ES sa stanovujú všeobecné minimálne požiadavky na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Tieto požiadavky by sa mali uplatňovať na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktoré sa stanovujú v tejto smernici. V tejto smernici sa však stanovujú dodatočné požiadavky na rozšírenú zodpovednosť výrobcu, napríklad požiadavka, aby výrobcovia určitých jednorazových plastových výrobkov znášali náklady na odstraňovanie odpadu. Pokiaľ ide o rybársky výstroj, členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že finančné príspevky, ktoré platia výrobcovia rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty pri plnení ich povinností vyplývajúcich zo zodpovednosti výrobcu, budú upravené, najmä s ohľadom na trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť takéhoto rybárskeho výstroja uvedeného na trh.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Zvyšovanie povedomia o odpade vznikajúcom z jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja a ich značného vplyvu na životné prostredie by sa malo považovať za základný prvok stratégie EÚ pre plasty, keďže sa tým do znižovania množstva plastového odpadu zapoja občania. Členské štáty by mali prijať opatrenia na zvýšenie povedomia o tejto otázke a dostupnej finančnej podpore na jej riešenie a umožniť výmenu najlepších postupov medzi komunitami a sieťami.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Podľa odseku 22 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161 by Komisia mala vykonať hodnotenie tejto smernice. Toto hodnotenie by sa malo zakladať na získaných skúsenostiach a zhromaždených údajoch počas vykonávania tejto smernice a zhromaždených údajoch podľa smernice 2008/56/ES alebo smernice 2008/98/ES. V hodnotení by sa mal poskytnúť základ pre posúdenie prípadných ďalších opatrení a posúdenie toho, či je vzhľadom na monitorovanie morského odpadu v Únii potrebné preskúmať prílohu, v ktorej sa uvádza zoznam jednorazových plastových výrobkov. V hodnotení by sa malo zvážiť aj to, či vedecký a technický pokrok, ktorý sa medzičasom uskutočnil, a to vrátane vývoja biologicky rozložiteľných materiálov a vývoja kritérií alebo normy pre biologickú rozložiteľnosť plastov v morskom prostredí, ako sa plánuje v rámci európskej stratégie pre plasty, umožňuje stanovenie normy pre biologickú rozložiteľnosť určitých jednorazových plastových výrobkov v morskom prostredí. Táto norma by zahŕňala normu na testovanie, či sa v dôsledku fyzického a biologického rozkladu v morskom prostredí plasty úplne rozložia na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu v dostatočne krátkom čase na to, aby plasty neboli škodlivé pre morský život a aby neviedli k hromadeniu plastov v životnom prostredí. V takom prípade, ak jednorazové plastové výrobky túto normu splnia, môžu byť vyňaté zo zákazu uvádzania na trh. Zatiaľ čo v rámci európskej stratégie pre plasty sa plánujú opatrenia v tejto oblasti, uznávajú sa v nej aj výzvy týkajúce sa stanovenia regulačného rámca pre plasty s biologicky rozložiteľnými vlastnosťami v dôsledku rôznych morských podmienok v rôznych moriach.

(22)  Podľa odseku 22 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161 by Komisia mala vykonať hodnotenie tejto smernice. Toto hodnotenie by sa malo zakladať na získaných skúsenostiach a zhromaždených údajoch počas vykonávania tejto smernice a zhromaždených údajoch podľa smernice 2008/56/ES alebo smernice 2008/98/ES. V hodnotení by sa mal poskytnúť základ pre posúdenie prípadných ďalších opatrení a posúdenie toho, či je vzhľadom na monitorovanie morského odpadu v Únii potrebné preskúmať prílohu, v ktorej sa uvádza zoznam jednorazových plastových výrobkov. V hodnotení by sa malo zvážiť aj to, či vedecký a technický pokrok, ktorý sa medzičasom uskutočnil, a to vrátane vývoja biodegradovateľných materiálov a vývoja kritérií alebo normy pre biodegradovateľnosť plastov v morskom prostredí, ako sa plánuje v rámci európskej stratégie pre plasty, umožňuje stanovenie normy pre biodegradovateľnosť určitých jednorazových plastových výrobkov alebo rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty v morskom prostredí. Táto norma by zahŕňala normu na testovanie, či sa v dôsledku podmienok fyzického a biologického rozkladu existujúcich v morskom prostredí plasty úplne rozložia na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu v dostatočne krátkom čase na to, aby plasty neboli škodlivé pre morský život a aby neviedli k hromadeniu plastov v životnom prostredí. V takom prípade, ak jednorazové plastové výrobky túto normu splnia, môžu byť vyňaté zo zákazu uvádzania na trh. Zatiaľ čo v rámci európskej stratégie pre plasty sa plánujú opatrenia v tejto oblasti, uznávajú sa v nej aj výzvy týkajúce sa stanovenia regulačného rámca pre biodegradovateľné plasty z dôvodu rôznych morských podmienok v rôznych moriach.

_________________

_________________

1 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

1 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  V súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti odpadu sú Komisia a členské štáty povinné podporovať plány zberu odpadu z mora a v rámci možností doň zapojiť rybárske plavidlá, ako aj zabezpečiť, aby prístavné zariadenia mali kapacity na zber a spracovanie takéhoto odpadu, najmä recykláciou. Na vrátenie odpadu, ktorý bol pasívne vylovený, ako aj na odpad, ktorý bol vylovený v rámci iniciatív za výlov odpadu, by sa mali uplatňovať rovnaké stimuly, aké sú poskytované za vrátenie rybárskeho výstroja. Požiadavky na prístavné zariadenia by mali byť primerané a nemali by predstavovať nadmerné administratívne zaťaženie pre malé prístavy bez obsluhy alebo vzdialené prístavy, najmä na odľahlých ostrovoch.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľom tejto smernice je predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie a na ľudské zdravie, a zmierňovať tento vplyv, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi, čo súčasne prispeje k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.

Cieľom tejto smernice je, aby Únia zohrávala svoju úlohu pri riešení celosvetového problému morského odpadu spôsobeného plastom, a to predchádzaním a zmierňovaním vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie a na ľudské zdravie, ako aj podporou prechodu na obehové hospodárstvo s inovačnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi, čo súčasne prispeje k efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu fungovaniu vnútorného trhu.

Odôvodnenie

Zámer návrhu by mal byť viditeľnejší: Európska únia sa na celosvetovej produkcii morského odpadu podieľa relatívne malou časťou, keďže sa v nej spotrebúva zhruba 16 % celosvetovej spotreby jednorazových plastových výrobkov. Môže však zohrávať významnú úlohu pri hľadaní riešenia a spustení pozitívnej špirály tým, že pôjde príkladom.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „rybársky výstroj“ je akýkoľvek predmet alebo časť vybavenia, ktoré sa používa v rybárstve a akvakultúre na zasiahnutie alebo zachytenie morských biologických zdrojov alebo ktoré pláva na hladine mora a rozmiestňuje sa na účely prilákania alebo zachytenia týchto morských biologických zdrojov;

(3)  „rybársky výstroj“ je akýkoľvek predmet alebo časť vybavenia, ktoré sa používa v rybárstve a akvakultúre na zasiahnutie alebo zachytenie morských biologických zdrojov, alebo ich zadržiavanie na účely chovu, alebo ktoré pláva na hladine mora a rozmiestňuje sa na účely prilákania, zachytenia alebo zadržiavania týchto morských biologických zdrojov;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „odpadový rybársky výstroj“ je akýkoľvek rybársky výstroj, na ktorý sa vzťahuje definícia odpadu v smernici 2008/98/ES vrátane všetkých samostatných častí, látok alebo materiálov, ktoré boli súčasťou alebo boli pripevnené k takémuto rybárskemu výstroju, keď bol vyhodený;

(4)  „odpadový rybársky výstroj“ je akýkoľvek rybársky výstroj, na ktorý sa vzťahuje definícia odpadu v smernici 2008/98/ES vrátane všetkých samostatných častí, látok alebo materiálov, ktoré boli súčasťou alebo boli pripevnené k takémuto rybárskemu výstroju, keď bol vyhodený alebo stratený;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  „pasívne vylovený odpad“ je odpad zozbieraný v sieťach počas rybolovných operácií;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na použitú techniku predaja vrátane zmlúv na diaľku v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 201150 umiestňuje na trh jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty, s výnimkou osôb vykonávajúcich rybolovné činnosti, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1380/201351;

(10)  „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na použitú techniku predaja vrátane zmlúv na diaľku v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 201150 umiestňuje na trh jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty, s výnimkou osôb vykonávajúcich rybolovné činnosti alebo akvakultúru, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 25 a 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1380/201351;

_________________

_________________

50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).

50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).

51 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

51 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby každý jednorazový plastový výrobok uvedený v časti D prílohy, ktorý sa uvedie na trh, mal dobre viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie informujúce spotrebiteľov o jednej alebo viacerých z týchto skutočností:

1.  Členské štáty zabezpečia, aby každý jednorazový plastový výrobok uvedený v časti D prílohy a rybársky výstroj obsahujúci plast, ktorý sa uvedie na trh, mal dobre viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie informujúce spotrebiteľov o týchto skutočnostiach:

a)  najvhodnejšie možnosti likvidácie odpadu pre daný výrobok alebo spôsoby likvidácie odpadu, ktorým sa v prípade daného výrobku treba vyhnúť;

a)  najvhodnejšie možnosti likvidácie odpadu pre daný výrobok alebo spôsoby likvidácie odpadu, ktorým sa v prípade daného výrobku treba vyhnúť;

b)  negatívne environmentálne vplyvy vyhadzovania odpadu alebo iné nevhodné formy likvidácie odpadu pre dané výrobky alebo

b)  negatívne environmentálne vplyvy vyhadzovania odpadu alebo iné nevhodné formy likvidácie odpadu pre dané výrobky a

c)  prítomnosť plastov vo výrobku.

c)  prítomnosť plastov vo výrobku a prípadne existencia alternatívnych výrobkov s podobnými prevádzkovými vlastnosťami.

2.  Komisia do … [12 mesiacov pred konečným termínom na transponovanie tejto smernice] prijme vykonávací akt, v ktorom sa stanovia špecifikácie označení uvedených v odseku 1. Vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

2.  Komisia do … [12 mesiacov pred konečným termínom na transponovanie tejto smernice] prijme vykonávací akt, v ktorom sa stanovia špecifikácie označení uvedených v odseku 1. Vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

 

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa na rybársky výstroj uplatňujú požiadavky na označovanie prijaté podľa nariadenia (ES) č. 1224/2009.“

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, ktorý sa uvádza na trh Únie, zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu v smernici 2008/98/ES.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, ktorý sa uvádza na trh Únie, zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu v smernici 2008/98/ES. Členské štáty zaistia, aby sa vďaka týmto systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcu dosiahla lepšia úroveň zberu a recyklácie rybárskeho výstroja. V záujme dosiahnutia tohto cieľa členské štáty musia vyžadovať, aby systémy okrem iného:

 

a)  zahŕňali programy monitorovania, sledovania a nahlasovania údajov;

 

b)  hradili operácie na vyťahovanie strateného výstroja.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty môžu zriadiť aj systémy vratných záloh na podporu vracania starších, opustených alebo nestabilných rybárskych výstrojov, ktoré budú upravené s ohľadom na riziko náhodnej straty rybárskeho výstroja alebo jeho častí.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že finančné príspevky, ktoré platia výrobcovia rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty v súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zodpovednosti výrobcu, budú upravené, najmä vzhľadom na trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť rybárskeho výstroja, ktorý výrobcovia uvádzajú na trh.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  Členské štáty zavedú aj dodatočné finančné stimuly pre rybárov, aby odpadový rybársky výstroj, ako aj iný plastový odpad zozbieraný na mori doviezli na pobrežie. Členské štáty odstránia v čo najvyššej možnej miere všetku zbytočnú právnu a finančnú byrokratickú záťaž a prekážky týkajúce sa zberu a vykladania odpadového rybárskeho výstroja a plastového odpadu rybármi.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  podporovať vytvorenie osobitného verejného programu na odstraňovanie plastov a iných predmetov z morského dna;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  vytvoriť celoeurópsky povinný systém digitálneho nahlasovania, do ktorého jednotlivé rybárske plavidlá nahlásia stratu výstroja na mori s cieľom podporiť opatrenia na jeho vylovenie.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Systémy stimulov

 

1.  Členské štáty zahrnú do operačných programov financovaných z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) finančnú podporu na vytvorenie akčného plánu v spolupráci s organizáciami výrobcov, združeniami vlastníkov lodí, verejnými subjektmi, združeniami na ochranu životného prostredia a celým príslušným odvetvím Tento plán bude zahŕňať opatrenia na zhodnocovanie odpadu a námorného výstroja, ako aj zlepšenie infraštruktúry a procesov nakladania s odpadom na lodiach a v prístavoch.

 

2.  Členské štáty vytvoria systém v prístavoch na ukladanie, vyzdvihovanie a vracanie rybárskych sietí, ktorý sa zahrnie do akčného plánu vypracovaného v súlade s odsekom 1.

 

3.  Členské štáty vytvoria v prístavoch systém na kontrolu a registráciu sietí, ktorý sa zahrnie do akčného plánu vypracovaného v súlade s odsekom 1.

 

4.  Členské štáty navrhnú podporný mechanizmus na podporu výskumu a vývoja vysledovateľnejších a menej znečisťujúcich sietí, a to formou stimulov pre výrobcov rybárskeho výstroja. Táto podpora sa bude vzťahovať aj na investície do vývoja nových materiálov s menším vplyvom na životné prostredie.

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v odôvodnení 16, treba podnietiť prevádzkovateľov k podpore kultúry ochrany morského prostredia, k postupnému znižovaniu morského odpadu a k odstraňovaniu stratených sietí na mori.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 9 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9b

 

Pasívne vylovený odpad

 

1.  Členské štáty prijmú primerané národné plány na zabezpečenie toho, aby všetky prístavy, v ktorých môžu kotviť rybárske plavidlá, s výnimkou malých prístavov bez obsluhy a vzdialených prístavov, najmä na odľahlých ostrovoch, boli schopné zabezpečiť zber a následné spracovanie pasívne vyloveného odpadu počas bežných rybolovných operácií s cieľom podporiť separovaný zber, opätovné použitie a recykláciu takéhoto odpadu.

 

2.  Tieto plány sa vypracujú v súlade s usmerneniami stanovenými v odporúčaní komisie OSPAR č. 2016/1 o znižovaní námorného odpadu prostredníctvom realizácie iniciatívy „Výlov odpadu“.

 

3.  Okrem zdrojov poskytnutých ENRF môžu členské štáty zriadiť a udržiavať národný fond na podporu zberu pasívne vyloveného odpadu rybárskymi plavidlami. Fond sa môže použiť na zabezpečenie fungovania iniciatív „Výlov odpadu“ vrátane zabezpečenia špeciálnych zariadení na skladovanie odpadu na palube, monitorovania pasívne vyloveného odpadu, vzdelávania a propagácie dobrovoľnej účasti na iniciatíve, úhradu nákladov na spracovanie odpadu, ako aj pokrytie nákladov pracovníkov potrebných na fungovanie takýchto systémov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia na informovanie spotrebiteľov o jednorazových plastových výrobkoch uvedených v časti G prílohy a rybárskom výstroji obsahujúcom plasty o týchto skutočnostiach:

Členské štáty prijmú opatrenia na informovanie všetkých príslušných aktérov, najmä spotrebiteľov, odvetvie rybolovu a rybárske komunity, ktorí používajú jednorazové plastové výrobky uvedené v časti G prílohy a rybársky výstroj obsahujúci plasty, o týchto skutočnostiach:

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  dostupné systémy opätovného použitia a možnosti nakladania s odpadom pre tieto výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty, ako aj osvedčené postupy správneho nakladania s odpadom vykonaného v súlade s článkom 13 smernice 2008/98/ES;

a)  dostupnosť opätovne použiteľných alternatív, systémov opätovného použitia a možností nakladania s odpadom pre tieto výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty, ako aj osvedčených postupov správneho nakladania s odpadom vykonaného v súlade s článkom 13 smernice 2008/98/ES;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  potrebe podporovať programy na zvyšovanie povedomia o vplyve mikroplastov a plastového odpadu na morské prostredie a na zabránenie tomu, aby sa dostali do mora.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby usmernenia boli k dispozícii pre všetkých príslušných aktérov, najmä v odvetví rybolovu, aby boli schopní vykonať požadované kroky na zníženie množstva odpadu pochádzajúceho z rybárskeho výstroja obsahujúceho plast.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie o monitorovaní vykonávania

Informácie o monitorovaní vykonávania a povinnosť nahlasovania údajov

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  odhadované množstvá morského odpadu pochádzajúceho z výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, s cieľom monitorovať účinky prijatých opatrení;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty oznámia Komisii za každý kalendárny rok údaje týkajúce sa rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty uvedeného na trh a zozbieraného a spracovaného odpadového rybárskeho výstroja. Údaje nahlásia vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 4.

 

Prvé obdobie nahlasovania údajov sa začne v prvom celom kalendárnom roku po prijatí vykonávacieho aktu, v ktorom sa stanoví formát nahlasovania údajov v súlade s ustanoveniami odseku 4.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví formát súborov údajov, informácie a údaje uvedené v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

4.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví formát súborov údajov, informácie a údaje uvedené v odsekoch 1 a 3a. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  sa dosiahlo dostatočné zlepšenie úrovne recyklácie rybárskeho výstroja a či je potrebné zaviesť kvantitatívne ciele na zabezpečenie dostatočného pokroku v budúcnosti;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  je možné stanoviť záväzné kvantitatívne ciele na úrovni Únie týkajúce sa recyklácie rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  sa dosiahol dostatočný vedecký a technický pokrok a či sa vypracovali kritériá alebo normy pre biologickú rozložiteľnosť v morskom prostredí vzťahujúce sa na jednorazové plastové výrobky v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice a ich jednorazové náhrady, s cieľom v prípade potreby určiť, ktoré výrobky už nemusia podliehať obmedzeniam týkajúcim sa uvádzania na trh.

c)  sa dosiahol dostatočný vedecký a technický pokrok a či sa vypracovali kritériá alebo normy pre biodegradovateľnosť v morskom prostredí vzťahujúce sa na jednorazové plastové výrobky alebo rybársky výstroj obsahujúci plasty v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice a ich náhrady, s cieľom v prípade potreby určiť, ktoré výrobky už nemusia podliehať obmedzeniam týkajúcim sa uvádzania na trh.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Referenčné čísla

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

11.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Renata Briano

14.6.2018

Prerokovanie vo výbore

20.6.2018

29.8.2018

 

 

Dátum prijatia

24.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, John Flack, Francisco José Millán Mon, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Howarth

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Norbert Erdős, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ole Christensen, John Howarth, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

0

-

 

 

3

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Referenčné čísla

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Dátum predloženia v EP

28.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

5.7.2018

ITRE

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

PECH

11.6.2018

 

JURI

11.6.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

24.9.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Frédérique Ries

7.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.8.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

10

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Peter Jahr, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Kati Piri

Dátum predloženia

11.10.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

-

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, György Hölvényi, Giovanni La Via, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Renate Sommer

S&D

Nicola Caputo

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Julia Reid

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 22. októbra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia