Förfarande : 2018/0172(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0317/2018

Ingivna texter :

A8-0317/2018

Debatter :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1399kWORD 249k
11.10.2018
PE 623.714v02-00 A8-0317/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Frédérique Ries

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN
 YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0340),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0218/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och fiskeriutskottet (A8-0317/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Plast är ett mycket funktionellt och relativt billigt material vilket innebär att det blir allt vanligare i vår vardag. Dess ökade användning i kortlivade produkter som inte är avsedda för återanvändning eller kostnadseffektiv återvinning innebär att de relaterade produktions- och konsumtionsmönstren har blivit alltmer ineffektiva och linjära. Inom ramen för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin32 konstaterade kommissionen därför i den europeiska strategin för plast33 att den ständiga ökningen av mängden plastavfall och dess läckage till miljön, särskilt den marina miljön, måste åtgärdas om vi ska kunna uppnå en verkligt cirkulär livscykel för plast.

(1)  Plast är ett mycket funktionellt och relativt billigt material vilket innebär att det blir allt vanligare i vår vardag. Den globala produktionen av plast har ökat kraftigt och uppgick 2017 till 348 miljoner ton. Den europeiska andelen av produktionen utgjorde 18,5 % (64,4 miljoner ton, en ökning med 3,4 % jämfört med föregående år). Dess ökade användning i kortlivade produkter som inte är avsedda för återanvändning eller kostnadseffektiv återvinning innebär att de relaterade produktions- och konsumtionsmönstren har blivit alltmer ineffektiva och linjära. Inom ramen för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin konstaterade kommissionen därför i den europeiska strategin för plast att den ständiga ökningen av mängden plastavfall och dess läckage till miljön, särskilt den marina miljön, måste åtgärdas om vi ska kunna uppnå en verkligt cirkulär livscykel för plast och minska den totala mängden plast i miljön. Den europeiska strategin för plast är ett första litet steg mot inrättandet av en cirkulär ekonomi som grundar sig på en minskning, återanvändning och återvinning av alla plastprodukter.

__________________

__________________

32 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015) 614 final).

32 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015) 614 final).

33 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018) 28 final).

33 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018) 28 final).

Motivering

Även om detta är ett globalt problem måste EU ta sitt ansvar och bli ledande på internationell nivå i arbetet mot marint skräp.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Plast spelar en nyttig roll i ekonomin och har viktiga användningsområden i många branscher. Plast används särskilt till förpackningar (40 %) och i bygg- och anläggningssektorn (20 %). Dessutom används plast i betydande utsträckning i bilindustrin, elektrisk och elektronisk utrustning samt i livsmedels- och jordbrukssektorerna. Men eftersom vissa plastprodukter har en avsevärd negativ inverkan på miljö, hälsa och ekonomi krävs en rättslig ram för att verkligen minska dessa betydande negativa effekter, bland annat genom att begränsa att särskilda artiklar för engångsbruk släpps ut på marknaden då det finns mer cirkulära och lättillgängliga alternativ.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Cirkulära strategier som prioriterar återanvändbara produkter och återanvändningssystem kommer att minska mängden avfall. Detta är det högst prioriterade steget i den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG34. Sådana strategier är också i linje med FN:s tolfte mål för hållbar utveckling35 som handlar om att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

(2)  De åtgärder som fastställs i detta direktiv bör helt och hållet främja cirkulära strategier som prioriterar säkra, giftfria och återanvändbara produkter utan farliga ämnen, och återanvändningssystem framför alla slags engångsartiklar. Syftet med alla åtgärder bör i första hand vara att minska mängden avfall och främja förebyggande av avfall, eftersom det är det högst prioriterade steget i den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG34. Eftersom engångsartiklar på grund av sin korta livscykel ofta har en negativ inverkan på klimatet eller miljön, är det nödvändigt att prioritera förebyggande och återanvändning av produkter, vilket kan medföra stora besparingar sett till koldioxidutsläpp och värdefulla råmaterial. Detta direktiv kommer att bidra till uppnåendet av FN:s tolfte mål för hållbar utveckling35 som handlar om att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

__________________

__________________

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

35 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.

35 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Marint skräp är ett globalt erkänt, gränsöverskridande problem. Att minska det marina skräpet är ett viktigt steg för att uppnå FN:s fjortonde mål för hållbar utveckling: att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling36. Unionen måste bidra till att bekämpa marint skräp och ha ambitionen att vara en global förebild. I detta sammanhang arbetar unionen tillsammans med partner i många internationella forum, t.ex. G20, G7 och FN, för att främja samordnade åtgärder. Detta initiativ är en del av unionens insatser i detta avseende.

(3)  Marint skräp är ett globalt erkänt, gränsöverskridande problem. Alltmer avfall kommer ut i haven runt om i världen och påverkar ekosystemens hälsa och dödar djur. Att minska det marina skräpet är ett viktigt steg för att uppnå FN:s fjortonde mål för hållbar utveckling: strävan efter att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling36. Unionen måste bidra till att bekämpa marint skräp, förebygga uppkomsten av det och hantera det mera effektivt och ha ambitionen att vara en global förebild. I detta sammanhang arbetar unionen tillsammans med partner i många internationella forum, t.ex. G20, G7 och FN, för att främja samordnade åtgärder. Detta initiativ är en del av unionens insatser i detta avseende.

_________________

_________________

36 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.

36 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Vid beräkningar av antalet skräpföremål på stränderna har det fastställts att 80–85 % av det marina skräpet i unionen består av plast. Av detta utgörs 50 % av plastartiklar för engångsbruk och 27 % av fiskerelaterade föremål. I gruppen plastartiklar för engångsbruk ingår många olika frekvent använda och kortlivade konsumentprodukter som slängs bort efter att ha använts för sitt syfte en gång, som sällan återvinns och som ofta orsakar nedskräpning. En stor del av de fiskeredskap som släpps ut på marknaden samlas inte in för behandling. Plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast är därför ett särskilt allvarligt problem i samband med marint skräp, som utgör ett stort hot mot de marina ekosystemen, den biologiska mångfalden och eventuellt också mot människors hälsa. De har också en skadlig inverkan på verksamheter såsom turism, fiske och sjöfart.

(5)  Vid beräkningar av antalet skräpföremål på stränderna har det fastställts att 80–85 % av det marina skräpet i unionen består av plast. Av detta utgörs 50 % av plastartiklar för engångsbruk och 27 % av fiskerelaterade föremål. I gruppen plastartiklar för engångsbruk ingår många olika frekvent använda och kortlivade konsumentprodukter som slängs bort efter att ha använts för sitt syfte en gång, som sällan återvinns och som ofta orsakar nedskräpning. En stor del av de fiskeredskap och vattenbruksredskap som släpps ut på marknaden samlas inte in för behandling. Plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap och vattenbruksredskap som innehåller plast, såsom burar, tinor, flöten och bojar, nät, rep, garner, trådar och linor, är därför ett särskilt allvarligt problem i samband med marint skräp, som utgör ett stort hot mot de marina ekosystemen, den biologiska mångfalden och även mot människors och djurs hälsa. De har också en skadlig inverkan på verksamheter såsom turism, fiske och sjöfart.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Rådet antog vid mötet den 25 juni 2018 slutsatser om genomförandet av EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin och gav ett tydligt stöd till de åtgärder som vidtagits på EU-nivå och globalt för att begränsa användningen av mikroplast som avsiktligt tillsätts i produkter samt användningen av oxo‑plaster i EU, liksom de i strategin för plast angivna åtgärderna om minskning av mikroplast från textilier och bildäck och av läckage av pellets före produktion. EU har redan börjat vidta åtgärder eftersom en process pågår under Reach‑förordningen, där kommissionen bett Europeiska kemikaliemyndigheten att utarbeta dokumentation för begränsningsförfarandet enligt bilaga XV för användningen av avsiktligt tillsatta mikroplastpartiklar i olika sorters konsumentprodukter eller produkter för yrkesmässig användning.

Motivering

Eftersom många medlemsstater redan har infört lagstiftning på detta område är det viktigt att EU vidtar åtgärder utifrån en Echa-utvärdering, och senast 2020 lägger fram en begränsning av användningen av avsiktligt tillsatta mikroplastpartiklar i konsumentprodukter eller produkter för yrkesmässig användning.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  EU bör anta en övergripande strategi för problemet med mikroplast och uppmuntra alla tillverkare att strikt begränsa mikroplast i sina beredningar, med särskilt fokus på textil- och däcktillverkare, eftersom syntetiska kläder och däck bidrar till 63 % av den mikroplast som hamnar direkt i vattenmiljön.

Motivering

Även om mikroplast (dvs. plastpartiklar som är mindre än 5 mm) inte ingår i tillämpningsområdet och hanteras genom särskilda åtgärder inom ramen för plaststrategin, är det viktigt att specificera att EU bör ha en övergripande strategi för detta problem med tanke på det marina plastskräpets effekter för miljön, den marina faunan och människors hälsa.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Unionens befintliga lagstiftning40 och policyinstrument säkerställer en viss reglering av marint skräp. Särskilt plastavfall omfattas av unionens allmänna åtgärder och mål för avfallshantering, exempelvis återvinningsmålet för förpackningsavfall av plast41 och plaststrategins42 nyligen antagna mål om att säkerställa att alla plastförpackningar ska vara återvinningsbara senast 2030. Denna lagstiftning är emellertid inte tillräckligt effektiv mot marint skräp och de nationella åtgärderna för att förebygga och minska marint skräp skiljer sig åt i fråga om omfattning och ambitionsnivå. Dessutom kan en del av dessa åtgärder, särskilt marknadsbegränsningar av plastartiklar för engångsbruk, leda till handelshinder och snedvrida konkurrensen i unionen.

(6)  Korrekt avfallshantering spelar fortfarande en avgörande roll för att förebygga (marint) skräp. Unionens befintliga lagstiftning40 och policyinstrument säkerställer en viss reglering av marint skräp. Särskilt plastavfall omfattas av unionens allmänna åtgärder och mål för avfallshantering, exempelvis återvinningsmålet för förpackningsavfall av plast41 och plaststrategins42 nyligen antagna mål om att säkerställa att alla plastförpackningar ska vara återvinningsbara senast 2030. Denna lagstiftning är emellertid inte tillräckligt effektiv mot marint skräp och de nationella åtgärderna för att förebygga och minska marint skräp skiljer sig åt i fråga om omfattning och ambitionsnivå. Dessutom kan en del av dessa åtgärder, särskilt marknadsbegränsningar av plastartiklar för engångsbruk, leda till handelshinder och snedvrida konkurrensen i unionen.

__________________

__________________

40 Direktiv 2008/98/EG, direktiv 2000/59/EG, direktiv 2000/60/EG, direktiv 2008/56/EG samt rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

40 Direktiv 2008/98/EG, direktiv 2000/59/EG, direktiv 2000/60/EG, direktiv 2008/56/EG samt rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

41 Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).

41 Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).

42 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018) 28 final).

42 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018) 28 final).

Motivering

Det är viktigt att lyfta fram att det först och främst krävs en korrekt avfallshantering för att förebygga skräp.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Att uppmuntra forskning och innovation inom förpackningssektorn är en viktig faktor för att främja en mer hållbar värdekedja. För detta ändamål måste man stärka de relevanta finansieringsmekanismerna inom ramen för de europeiska FoU-planeringsverktygen, såsom EU:s ramprogram för forskning och innovation (dvs. Horisont 2020), med hänsyn till den kommande strategiska forsknings- och innovationsagendan för plast.

Motivering

Tillräckligt stöd och tillräckliga resurser måste tillhandahållas för forskning och innovation inom förpackningssektorn för att plaststrategins mål ska kunna uppnås.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att rikta in insatserna på de områden där de behövs mest bör detta direktiv endast gälla de oftast påträffade plastartiklarna för engångsbruk, vilka beräknas utgöra omkring 86 % av de plastartiklar för engångsbruk som påträffas på stränderna i unionen räknat i antal.

(7)  För att rikta in insatserna på de områden där de behövs mest bör detta direktiv endast gälla de oftast påträffade plastartiklarna för engångsbruk samt fiskeredskap. De plastartiklar för engångsbruk som omfattas av åtgärder enligt detta direktiv beräknas utgöra omkring 86 % av de plastartiklar för engångsbruk som påträffas på stränderna i unionen räknat i antal.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 94/62/EG när det gäller plastartiklar för engångsbruk som betraktas som förpackningar i enlighet med definitionen i artikel 3.1 i det direktivet.

Motivering

Ett förtydligande krävs vad gäller plastförpackningar för engångsbruk som omfattas av direktiv 94/62/EG.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Kommissionens översynsrapport bör ange huruvida tillämpningsområdet kan utvidgas till engångsartiklar överlag.

Motivering

Man bör i samband med översynen undersöka om det går att utarbeta en tydlig och konsekvent strategi för engångsartiklar, som tar hänsyn till livscykelprinciperna.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c)  Problemet med föroreningar på land och markförorening från större plastföremål och därav resulterande fragment eller mikroplast kan vara betydande på lokal eller regional nivå. Detta kan få stor betydelse på det lokala planet, eftersom plastprodukter används så mycket inom jordbruket. För att minska plastavfallets effekter på miljön och på människors och djurs hälsa bör man därför grundligt utreda plastföroreningar från jordbruksmark.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Plastprodukter bör tillverkas med hänsyn till deras fullständiga livscykel. Ekodesign av plastprodukter bör alltid ta hänsyn till produktens produktionsfaser, återvinningsbarhet och eventuellt även återanvändbarhet. Tillverkarna bör vid behov uppmuntras att använda en enda sorts eller kompatibla plastpolymerer för tillverkning av sina produkter för att förenkla sorteringen och förbättra återvinningsbarheten, särskilt när det gäller plastförpackningar.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att tydligt avgränsa direktivets tillämpningsområde bör begreppet plastartikel för engångsbruk definieras. Definitionen bör inte omfatta plastprodukter som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som de utformades för.

(9)  För att tydligt avgränsa direktivets tillämpningsområde bör begreppet plastartikel för engångsbruk definieras. Definitionen bör omfatta engångsartiklar som helt eller delvis består av plast och som har utformats, konstruerats eller släppts ut på marknaden för att endast användas en gång under en kort tidsperiod innan de slängs, och bör därför inte omfatta plastprodukter som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som de utformades för.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Genom att bevara värdet av produkter och material så länge som möjligt och generera mindre avfall kan EU:s ekonomi bli mer konkurrenskraftig och motståndskraftig, samtidigt som trycket på dyrbara resurser och miljön minskar.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Plastartiklar för engångsbruk bör vara föremål för en eller flera åtgärder, beroende på olika faktorer, exempelvis om det finns lämpliga och mer hållbara alternativ, hur genomförbart det är att ändra konsumtionsmönstren och i vilken utsträckning de redan omfattas av befintlig unionslagstiftning.

(10)  Plastartiklar för engångsbruk bör vara föremål för en eller flera åtgärder, beroende på olika faktorer, exempelvis om det finns lämpliga och mer hållbara alternativ med hänsyn till livscykelprinciperna, hur genomförbart det är att ändra konsumtionsmönstren och i vilken utsträckning de redan omfattas av befintlig unionslagstiftning.

Motivering

Det är viktigt att dessa åtgärder leder till en förbättring av miljön generellt sett, med hänsyn till livscykelprinciperna.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För vissa plastartiklar för engångsbruk finns det ännu inga lättillgängliga alternativ som är lämpliga och mer hållbara. Förbrukningen av de flesta sådana plastartiklar för engångsbruk förväntas öka. För att vända denna utveckling och verka för mer hållbara lösningar bör medlemsstaterna vara skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att tydligt minska förbrukningen av dessa produkter, dock utan att äventyra livsmedelshygienen eller livsmedelssäkerheten, god hygienisk praxis, god tillverkningssed, konsumentinformation eller spårbarhetskraven i unionens livsmedelslagstiftning44.

(11)  För vissa plastartiklar för engångsbruk finns det ännu inga lättillgängliga alternativ som är lämpliga och mer hållbara. Förbrukningen av de flesta sådana plastartiklar för engångsbruk förväntas öka. För att vända denna utveckling och verka för säkra och hållbara lösningar bör medlemsstaterna vara skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att minska förbrukningen av dessa produkter på ett ambitiöst och varaktigt sätt, i likhet med vad som redan görs för plastkassar enligt direktiv 94/62/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/72043a, dock utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18 i direktiv 94/62/EG och utan att äventyra livsmedelshygienen eller livsmedelssäkerheten, god hygienisk praxis, god tillverkningssed, konsumentinformation eller spårbarhetskraven i unionens livsmedelslagstiftning44. Dessa åtgärder bör gälla livsmedelsbehållare som uppfyller samtliga följande kriterier: livsmedlet i fråga ska vara avsett att konsumeras direkt, utan någon ytterligare beredning och direkt ur behållaren. Medlemsstaterna bör eftersträva högsta möjliga ambition för dessa åtgärder, som bör stå i proportion till hur allvarlig nedskräpningsrisken är för de olika produkterna och användningsområdena. Medlemsstaterna bör anta nationella mål för att kvantifiera effekterna av de åtgärder som vidtagits för att uppnå en ambitiös och varaktig minskning. Medlemsstaterna bör uppmuntra användningen av produkter som lämpar sig för flergångsbruk och som, efter att de blivit avfall, lämpar sig för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning, utan att den fria rörligheten för varor på den inre marknaden påverkas. Dessa åtgärder bör beakta produkters effekter under hela deras livscykel, även när de påträffas i den marina miljön, och respektera avfallshierarkin.

___________________

___________________

 

43a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (EUT L 115, 6.5.2015, s. 11).

44 Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1), förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4) samt annan relevant lagstiftning med koppling till livsmedelssäkerhet, hygien och märkning.

44 Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1), förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4) samt annan relevant lagstiftning med koppling till livsmedelssäkerhet, hygien och märkning.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Filter för tobaksvaror är den näst vanligaste typen av skräp från plastartiklar för engångsbruk. Även om marknadsandelen för växtbaserade cellulosafilter för tobaksvaror tycks öka, är det oklart hur stor acceptansen är för de tillgängliga alternativen. Dessutom går det inte att bortse från den enorma inverkan som tobaksvaror med filter har på miljön, eftersom filtret kan brytas isär i mindre plastpartiklar. Använda tobaksfilter innehåller också ett flertal miljöskadliga kemikalier, varav minst 50 är känt cancerframkallande för människor, och tungmetaller som kan läcka ut från filtret och skada omgivande mark, luft och den marina miljön. Det krävs en rad åtgärder för att ta itu med den miljöpåverkan som orsakas av avfall efter förbrukning av tobaksvaror med filter, alltifrån minskning av mängden filter för engångsbruk som innehåller plast till utökat producentansvar för att säkerställa ansvarsfullt bortskaffande och täcka kostnaderna för uppstädning av skräp. För att ta itu med de betydande insamlings- och sorteringskostnader som skattebetalarna i dagsläget betalar för, bör systemen för utökat producentansvar täcka kostnaderna för uppstädning av skräp och kostnaderna för lämplig infrastruktur för insamling av avfall. Som ett led i dessa åtgärder kan medlemsstaterna också skapa incitament för en återvinningskedja för cigarettfimpar för att rena cellulosaacetat, det plastmaterial som utgör 60 % av cigarettfiltrens sammansättning, och sedan omvandla det till nya plastföremål.

Motivering

Thrown on the roadways, a cigarette butt takes up to ten or twelve years to deteriorate. Very volatile, it also regularly ends up in the rivers it contributes to polluting. In this regard, it is very appropriate to extend the polluter-pays principle to cigarette manufacturers that put on the market products whose waste is very difficult to recycle. According to figures provided by the European Commission, tobacco product filters are the second most polluting single use plastic items, after plastic bottles that contribute to marine litter. As the only provisions in the Commission proposal dealing with tobacco manufacturers are extended responsibility and awareness raising measures, the rapporteur wants to go further and suggests a wide range of measures such as consumption reduction targets for tobacco product filters.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För andra plastartiklar för engångsbruk finns det redan lämpliga och mer hållbara alternativ till överkomligt pris. För att minska sådana produkters inverkan på miljön bör medlemsstaterna vara skyldiga att förbjuda att dessa släpps ut på unionsmarknaden. Det skulle öka användningen av de lättillgängliga och mer hållbara alternativen och främja innovativa lösningar för mer hållbara affärsmodeller, återanvändbara alternativ och ersättningsmaterial.

(12)  För andra plastartiklar för engångsbruk finns det redan lämpliga och mer hållbara alternativ till överkomligt pris. För att minska sådana produkters inverkan på miljön bör medlemsstaterna vara skyldiga att förbjuda att dessa släpps ut på unionsmarknaden. Det skulle öka användningen av de lättillgängliga och mer hållbara alternativ som följer befintliga standarder och unionslagstiftningen, och främja innovativa lösningar för mer hållbara affärsmodeller, återanvändbara alternativ och ersättningsmaterial, i linje med avfallshierarkin som fastställs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG. De marknadsbegränsningar som införs i det här direktivet bör också omfatta produkter som är gjorda av oxo-nedbrytbar plast, eftersom denna typ av plast inte riktigt bryts ned biologiskt och därmed bidrar till mikroplastföroreningar i miljön, inte är komposterbar, inverkar negativt på materialåtervinningen av konventionell plast och inte ger några påvisade fördelar för miljön. Med anledning av att det förekommer så mycket polystyrenskräp i den marina miljön och att det finns tillgängliga alternativ, bör även engångsbehållare för livsmedel och drycker i expanderad polystyren begränsas.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Även om det också redan finns lämpliga och mer hållbara alternativ till plasttallrikar och plastbestick är det lämpligt att under en begränsad tid förlänga genomförandet av ett förbud mot att de släpps ut på unionsmarknaden, när så är vederbörligen motiverat och för att undvika alla risker för avbrott i tillhandahållandet av vissa sociala tjänster, t.ex. cateringverksamhet inom utbildningsanstalter och hälso- och sjukvårdstjänster.

Motivering

I syfte att nå en kompromiss håller föredraganden såklart fast vid direktivets tillämpningsområde i sin nuvarande form, särskilt när det gäller förteckningen över produkter som omfattas av förbud, men hon föreslår en tvåårig utfasningsperiod för plasttallrikar och plastbestick, fram till 2023. Detta görs i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och i syfte att säkerställa kontinuitet i tillhandahållandet av vissa sociala tjänster, t.ex. cateringverksamhet inom utbildningsanstalter och hälso- och sjukvårdstjänster.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  I direktiv 94/62/EG, ändrat genom direktiv (EU) 2015/720, föreskrivs att kommissionen senast den 27 maj 2017 ska se över lagstiftningen avseende åtgärder för att minska förbrukningen av mycket tunna plastbärkassar, med beaktande av deras livscykelpåverkan. Kommissionen har ännu inte genomfört denna översyn. Eftersom denna typ av plastkassar ofta orsakar nedskräpning och bidrar till marint skräp är det lämpligt att införa åtgärder som begränsar deras utsläppande på marknaden utom när det gäller användningsområden som är absolut nödvändiga. Mycket tunna plastbärkassar bör inte släppas ut på marknaden som förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt utom när de behövs av hygienskäl eller för att förpacka fuktiga livsmedel som säljs i lösvikt såsom rått kött, fisk eller mejeriprodukter. För mycket tunna plastbärkassar som inte omfattas av denna marknadsbegränsning bör de befintliga bestämmelser som infördes med direktiv (EU) 2015/720 fortsätta att gälla.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c)  De åtgärder som fastställs i det här direktivet och som främjar användningen av plastfria alternativ bör under inga omständigheter leda till att de skadliga effekterna på miljön och klimatet förvärras, genom t.ex. högre koldioxidutsläpp eller exploatering av värdefulla resurser. Många av de plastfria alternativen framställs av naturresurser och förväntas härröra från bioekonomin, men det är särskilt viktigt att säkerställa att dessa material är hållbara. När det gäller avfallshierarkin bör de åtgärder som fastställs i det här direktivet och deras genomförande alltid i första hand syfta till förebyggande eller till en övergång till återanvändbara produkter snarare än till andra alternativ för engångsbruk, även om de görs av plastfria material.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Korkar och lock, som till en betydande del är gjorda av plast, från dryckesbehållare är bland de plastartiklar för engångsbruk som påträffas oftast på stränderna i unionen. Därför bör dryckesbehållare i form av plastartiklar för engångsbruk endast få släppas ut på marknaden om de uppfyller särskilda krav på produktutformning som betydligt minskar läckaget till miljön av korkar och lock från sådana behållare. För dryckesbehållare som är avsedda för engångsbruk och utgör en förpackning gäller detta krav utöver de väsentliga kraven på förpackningars sammansättning och möjligheterna till återanvändning och återvinning, även materialutnyttjande, av förpackningar som fastställs i bilaga II till direktiv 94/62/EG. För att underlätta efterlevnaden av kravet på produktutformning och säkerställa en välfungerande inre marknad måste en harmoniserad standard tas fram och antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/201245, och efterlevnaden av denna standard bör utgöra grund för att förutsätta överensstämmelse med dessa krav. Tillräckligt med tid bör ges för att utveckla en harmoniserad standard och för att göra det möjligt för tillverkarna att anpassa sina produktionskedjor inför genomförandet av kravet på produktutformning.

(13)  Korkar och lock, som är gjorda av plast, från dryckesbehållare är bland de plastartiklar för engångsbruk som påträffas oftast på stränderna i unionen. Därför bör dryckesbehållare i form av plastartiklar för engångsbruk endast få släppas ut på marknaden om de uppfyller särskilda krav på produktutformning som betydligt minskar läckaget till miljön av korkar och lock från sådana behållare samt ökar mängden av återvunna sådana. För dryckesbehållare som är avsedda för engångsbruk och utgör en förpackning gäller detta krav utöver de väsentliga kraven på förpackningars sammansättning och möjligheterna till återanvändning och återvinning, även materialutnyttjande, av förpackningar som fastställs i bilaga II till direktiv 94/62/EG. För att underlätta efterlevnaden av kravet på produktutformning och säkerställa en välfungerande inre marknad måste en harmoniserad standard tas fram och antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/201245, och efterlevnaden av denna standard bör utgöra grund för att förutsätta överensstämmelse med dessa krav. Tillräckligt med tid bör ges för att utveckla en harmoniserad standard och för att göra det möjligt för tillverkarna att anpassa sina produktionskedjor inför genomförandet av kravet på produktutformning. För att säkerställa en cirkulär användning av plast måste man säkra spridningen på marknaden av återvunna material. Det är därför lämpligt att införa ett krav på att vissa produkter ska innehålla en minimimängd återvunnen plast.

___________________

___________________

45 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

45 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  I samband med den översyn som ska göras enligt artikel 9.5 i direktiv 94/62/EG bör kommissionen beakta de olika förpackningsmaterialens, inbegripet kompositmaterialens, relativa egenskaper utifrån livscykelanalyser, med särskild inriktning på förebyggande och utformning för den cirkulära ekonomin.

Motivering

Solutions for attaching caps and lids to the bottles of carbonated drinks are not yet available on the market, given the specific requirements, including consumer safety, for the closures of such drinks. Additional time should therefore be given for the technical development of such solutions. The transition time should be long enough to allow for the development of the European standard as set out in this Article, and for a lead-in time to adopt production lines. Work on the European standard should start without any delay. In order to support the uptake of secondary raw materials and the functioning of the circular economy, a minimum level of recycled content should be established. Many players in the food and drinks sector have already committed to produce plastic bottles containing at least 25% of recycled plastics. It is important to support this commitment taken by the industry, which is directly involved in the overall solution to the major problem of marine litter. The changes to Article 6(1) and 6(2) are technical and aim at clarifying the scope of the Article.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)  Förekomsten av farliga kemiska ämnen i sanitetsbindor samt tamponger och tampongapplikatorer bör undvikas för att skydda kvinnors hälsa. Samtidigt är tillgängligheten av mer ekonomiskt hållbara lösningar för flergångsbruk avgörande för att se till att kvinnor fullt ut kan delta i samhällslivet.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Vissa plastartiklar för engångsbruk hamnar i miljön till följd av olämpligt bortskaffande via avlopp eller annat olämpligt utsläppande i miljön. Därför bör märkningskrav införas för plastartiklar för engångsbruk som ofta bortskaffas via avlopp eller på annat olämpligt sätt. Märkningen bör informera konsumenterna om lämpliga bortskaffandesätt och/eller bortskaffandesätt som bör undvikas eller om de negativa miljöeffekterna av nedskräpning som orsakas av olämpligt bortskaffande. Kommissionen bör ges befogenhet att införa ett harmoniserat format för märkningen och bör samtidigt vid behov testa hur representativa konsumentgrupper uppfattar den föreslagna märkningen för att garantera att den är effektiv och lättförståelig.

(14)  Vissa plastartiklar för engångsbruk hamnar i miljön till följd av olämpligt bortskaffande via avlopp eller annat olämpligt utsläppande i miljön. Bortskaffande via avlopp kan dessutom orsaka stora ekonomiska skador på avloppsnätet genom att pumpar täpps till och rörledningar blockeras. För dessa produkter råder det ofta stor brist på information om dessa produkters materialegenskaper och om hur avfallet bör bortskaffas. Därför bör märkningskrav och medvetandehöjande åtgärder införas för plastartiklar för engångsbruk som ofta bortskaffas via avlopp eller på annat olämpligt sätt. Märkningen bör informera konsumenterna om lämpliga bortskaffandesätt och/eller bortskaffandesätt som bör undvikas, om de negativa miljöeffekterna av nedskräpning som orsakas av olämpligt bortskaffande, förekomsten av plast i produkten och produktens återvinningsbarhet. Kommissionen bör ges befogenhet att införa ett harmoniserat format för märkningen och bör samtidigt vid behov testa hur representativa konsumentgrupper uppfattar den föreslagna märkningen för att garantera att den är effektiv, lättförståelig och inte vilseledande, och bör också beakta befintliga frivilliga överenskommelser. När det gäller fiskeredskap bör de märkningskrav som framgår av förordning (EG) nr 1224/2009 gälla. Medlemsstaterna bör genomföra FAO:s frivilliga riktlinjer för märkning av fiskeredskap.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att i enlighet med artikel 10 informera konsumenterna om de skador på avloppsnätet som orsakas av att produkter bortskaffas på ett olämpligt sätt i miljön.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  När det gäller plastartiklar för engångsbruk för vilka det inte finns några lättillgängliga, lämpliga och mer hållbara alternativ bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, också införa system för utökat producentansvar för att täcka kostnaderna för avfallshantering och uppstädning av skräp samt kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder för att förebygga och minska sådant skräp.

(15)  När det gäller plastartiklar för engångsbruk för vilka det inte finns några lättillgängliga, lämpliga och mer hållbara alternativ bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, också införa system för utökat producentansvar för att täcka de kostnader som krävs för avfallshantering och uppstädning av skräp samt kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder för att förebygga och minska sådant skräp och motverka olämpligt beteende från konsumenternas sida. Dessa kostnader bör inte överstiga de kostnader som krävs för att tillhandahålla dessa tjänster på ett kostnadseffektivt sätt och bör fastställas mellan de berörda aktörerna på ett insynsvänligt sätt. Kostnaderna för uppstädning av skräp bör vara proportionerliga och grundas på tydliga mål som fastställts i enlighet med artikel 8a.1 i direktiv 2008/98/EG. Dessa mål bör definiera omfattningen av den uppstädningsverksamhet som ingår i systemet för utökat producentansvar i enlighet med de skyldigheter som är tillämpliga för avfallsförebyggande och marint avfall i unionslagstiftningen. Sådan verksamhet bör exempelvis omfatta förebyggande och insamling av skräp på gatan, marknader och andra offentliga platser och under offentliga evenemang, men bör inte omfatta insatser såsom uppstädning av hav och oceaner, vilket offentliga myndigheter inte ansvarar för.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Ekonomiska incitament kan påverka konsumenternas val och uppmuntra eller avskräcka från vissa konsumtionsvanor och kan därmed användas som ett ändamålsenligt verktyg för insatser i tidigare led för att minska vissa plasters inverkan på miljön.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Den stora andel plast från övergivna, förlorade eller kasserade fiskeredskap som innehåller plast som ingår i det marina skräpet tyder på att de befintliga lagstiftningskraven46 inte ger tillräckliga incitament för att ta med sådana fiskeredskap tillbaka till hamn för insamling och behandling. Det tilltänkta systemet med indirekta avgifter i unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn som gäller inlämning av avfall från fartyg tar bort incitamentet för fartyg att dumpa sitt avfall till havs och garanterar rätten till inlämning. Detta system bör emellertid kompletteras med ytterligare finansiella incitament för fiskare att ta med sig sina fiskeredskap tillbaka till hamn för att undvika en eventuell ökning av den indirekta avfallsavgiften. Eftersom det finns goda möjligheter att återvinna plastkomponenter i fiskeredskap bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, införa utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast i syfte att underlätta separat insamling av uttjänta fiskeredskap och finansiera en sund avfallshantering av sådana fiskeredskap, särskilt återvinning.

(16)  Den stora andel plast från övergivna, förlorade eller kasserade fiskeredskap som innehåller plast som ingår i det marina skräpet tyder på att de befintliga lagstiftningskraven46 inte ger tillräckliga incitament för att ta med sådana fiskeredskap tillbaka till hamn för insamling och behandling. Enligt förordning (EG) nr 1224/2009 ska fiskefartygets befälhavare, om de förlorade fiskeredskapen inte kan bärgas, underrätta den behöriga myndigheten i sin flaggmedlemsstat. För att säkerställa harmoniserad övervakning bör uppgifter om förlorade fiskeredskap samlas in och registreras av medlemsstaterna och årligen översändas till kommissionen. Det tilltänkta systemet med indirekta avgifter i unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn som gäller inlämning av avfall från fartyg tar bort incitamentet för fartyg att dumpa sitt avfall till havs och garanterar rätten till inlämning. Detta system bör emellertid kompletteras med ytterligare finansiella incitament för fiskare att ta med sig sina fiskeredskap tillbaka till hamn för att undvika en eventuell ökning av den indirekta avfallsavgiften. Eftersom det finns goda möjligheter att återvinna plastkomponenter i fiskeredskap bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, införa utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast i syfte att underlätta separat insamling av uttjänta fiskeredskap och finansiera en sund avfallshantering av sådana fiskeredskap, särskilt återvinning. Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa en anpassning av de ekonomiska bidrag som betalas av tillverkarna av fiskeredskap som innehåller plast för att uppfylla de skyldigheter som följer av producentansvaret, särskilt med hänsyn till i vilken utsträckning fiskeredskapen är hållbara respektive går att reparera, återanvända och materialåtervinna.

___________________

___________________

46 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009, direktiv 2000/59/EG och direktiv 2008/98/EG.

46 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009, direktiv 2000/59/EG och direktiv 2008/98/EG.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Inom ramen för ett utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast bör medlemsstaterna övervaka, bedöma, samla in och materialåtervinna fiskeredskap för att uppnå de kvantitativa målen för insamling och materialåtervinning av fiskeredskap som innehåller plast som fastställs i detta direktiv.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  I de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör problemet med plastavfall från jordbruket åtgärdas och kommissionen bör vid behov införa en standard för god jordbrukshävd av och goda miljöförhållanden för marken när det gäller plastavfall, som ett nytt inslag i den skärpta villkorligheten på medellång sikt, senast 2023. De nya tvärvillkoren skulle ålägga jordbrukarna att ordna insamlingen och materialåtervinningen av plast via ett auktoriserat avfallshanteringsföretag, och att kunna belägga att plastavfallet hanterats ordentligt.

Motivering

Ett liknande krav finns i förordningarna om avfallshantering 2006 (England och Wales, 2005 i Skottland). I och med detta krav utvidgades avfallshanteringskontrollerna också till jordbruket. En av de största förändringarna var man upphörde att bränna eller gräva ned plast från jordbruket, inbegripet skördegarn, ensilagefolie, sprejburkar och gödningsmedels- och utsädessäckar. Jordbrukarna är också skyldiga att använda ett auktoriserat och väl ansett avfallshanteringsföretag för att ordna insamling och materialåtervinning av plast och annat avfall.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  I syfte att förebygga nedskräpning och andra olämpliga former av bortskaffande som leder till marint plastskräp måste konsumenterna ges tillräcklig information om de lämpligaste bortskaffandesätten eller vilka bortskaffandesätt som bör undvikas, bästa praxis för bortskaffande av avfall, miljöpåverkan av olämpligt bortskaffande samt om plastinnehållet i vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap. Därför bör det krävas av medlemsstaterna att de vidtar medvetandehöjande åtgärder som garanterar att sådan information lämnas till konsumenterna. Informationen bör inte innehålla något marknadsföringsinnehåll som uppmanar till användning av plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att välja vilka åtgärder som är lämpligast beroende på produktens eller dess användnings karaktär. Tillverkare av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast bör täcka kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärderna, som en del av det utökade producentansvaret.

(18)  I syfte att förebygga nedskräpning och andra olämpliga former av bortskaffande som leder till marint plastskräp måste konsumenterna ges tillräcklig information om de lämpligaste bortskaffandesätten eller vilka bortskaffandesätt som bör undvikas, bästa praxis för bortskaffande av avfall, miljöpåverkan av olämpligt bortskaffande samt om plastinnehållet i vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap, så att ett ansvarsfullt beteende hos konsumenterna uppmuntras när det gäller korrekt bortskaffande av avfall. Därför bör det krävas av medlemsstaterna att de vidtar medvetandehöjande åtgärder som garanterar att sådan information lämnas till konsumenterna. Den här informationen bör omfatta hur olämpligt bortskaffande av avfall påverkar avloppsnätet. Informationen bör inte innehålla något marknadsföringsinnehåll som uppmanar till användning av plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att välja vilka åtgärder som är lämpligast beroende på produktens eller dess användnings karaktär. Bekämpning av nedskräpning är en gemensam insats för behöriga myndigheter, tillverkare och konsumenter. Tillverkare av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast bör täcka kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärderna, som en del av det utökade producentansvaret. Tillverkarna bör uppmuntras att använda sin marknadsföringskraft för att främja och driva på en hållbar och cirkulär förbrukning och användning av produkter.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Kommissionen är enligt unionsrätten skyldig att hjälpa medlemsstaterna att utarbeta strategier och planer för att minska nedskräpningen i form av fiskeredskap till havs, även med hjälp av subventioner från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Insatserna kan omfatta kampanjer och program för att öka medvetenheten om detta avfalls inverkan på marina ekosystem, forskning om möjligheterna att använda biologiskt nedbrytbara/komposterbara fiskeredskap, utbildningsprojekt för yrkesfiskare och särskilda offentliga program för att avlägsna plast och andra föremål från den marina miljön.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk är en av de vanligaste marina skräpartiklarna på unionens stränder. Det beror på att de separata insamlingssystemen är ineffektiva och att konsumenterna inte deltar i systemen i tillräcklig utsträckning. Det behövs effektivare separata insamlingssystem, och därför bör ett minimimål för separat insamling fastställas för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör kunna uppnå detta minimimål genom att fastställa separata insamlingsmål för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk inom sina system för utökat producentansvar eller genom att inrätta pantsystem eller genom någon annan åtgärd som de anser lämplig. Det kommer att få en direkt positiv inverkan på insamlingsgraden, kvaliteten på det insamlade materialet och kvaliteten på det återvunna materialet, vilket skapar möjligheter för återvinningssektorn och marknaden för återvunnet material.

(20)  Dryckesflaskor (med korkar och lock) som är plastartiklar för engångsbruk är en av de vanligaste marina skräpartiklarna på unionens stränder. Det beror på att de separata insamlingssystemen är ineffektiva och att konsumenterna inte deltar i systemen i tillräcklig utsträckning. Det är nödvändigt att främja effektivare separata insamlingssystem och att öka framställningen av produkter av återvunnet material, och därför bör ett minimimål för separat insamling fastställas för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör kunna uppnå detta minimimål genom att fastställa separata insamlingsmål för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk inom sina system för utökat producentansvar eller genom att inrätta pantsystem eller genom någon annan åtgärd som de anser lämplig. Det här minimimålet för insamling bör åtföljas av ett specifikt krav på återvunnet material i plastflaskor, för att säkerställa att den ökade mängden insamlad plast återanvänds eller materialåtervinns och därmed återinförs i den cirkulära ekonomin. Dessa åtgärder kommer att få en direkt positiv inverkan på insamlings- och materialåtervinningsgraden, kvaliteten på det insamlade materialet och kvaliteten på det återvunna materialet, vilket skapar nya möjligheter för återvinningssektorn och marknaden för återvunnet material. När medlemsstaterna genomför åtgärderna för att uppnå minimimålet för separat insamling bör de se till att de befintliga systemen för utökat producentansvar upprätthålls på ett korrekt sätt. För de medlemsstater som önskar införa pantsystem bör kommissionen fastställa riktlinjer för hur dessa system ska fungera.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  I direktiv 2008/98/EG definieras separat insamling som insamling då ett avfallsflöde hålls åtskilt efter avfallets typ och natur i syfte att underlätta en särskild behandling. I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/8511a om ändring av direktiv 2008/98/EG noteras det att separat insamling kan ske genom insamling från dörr till dörr, inlämnings- och mottagningssystem eller andra insamlingssätt. Enligt artikel 10.3 a i direktiv 2008/98/EG medges ett undantag varigenom det bör vara möjligt att samla in vissa typer av avfall tillsammans under förutsättning att detta inte hindrar en högkvalitativ materialåtervinning eller annan återvinning av avfall, i linje med avfallshierarkin, och leder till ett återvinningsresultat som är kvalitetsmässigt jämförbart med det som uppnås vid separat insamling. Detta undantag bör även vara tillgängligt vid genomförandet av det här direktivet.

 

_____________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall (EUT L 150, 14.6.2018, s. 109).

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 201648 bör kommissionen utvärdera detta direktiv. Denna utvärdering bör bygga på erfarenheter från och data som samlats in under genomförandet av detta direktiv samt data som samlats in enligt direktiv 2008/56/EG eller direktiv 2008/98/EG. Utvärderingen bör ligga till grund för en bedömning av eventuella ytterligare åtgärder och av huruvida bilagan med en förteckning över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över, mot bakgrund av övervakningen av marint skräp i unionen. Vid utvärderingen bör det också undersökas om vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts under tiden – inklusive utveckling av biologiskt nedbrytbara material och framtagande av kriterier eller en standard för biologisk nedbrytning av plast i den marina miljön, i enlighet med vad som fastställs i den europeiska strategin för plast – som gör det möjligt att ta fram en standard för biologisk nedbrytning av vissa plastartiklar för engångsbruk i den marina miljön. Denna standard skulle inkludera en standard för att testa om plast, vid fysisk och biologisk nedbrytning i marin miljö, bryts ner helt till koldioxid (CO2), biomassa och vatten tillräckligt snabbt för att plasten inte ska hinna orsaka skador på det marina livet eller leda till en ansamling av plast i miljön. Om så är fallet skulle plastartiklar för engångsbruk som uppfyller denna standard kunna undantas från förbudet mot utsläppande på marknaden. I den europeiska strategin för plast ingår redan åtgärder på detta område, men där konstateras också att det är svårt att skapa ett regelverk för biologiskt nedbrytbar plast på grund av de olika förhållandena i olika hav.

(22)  I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 201648 bör kommissionen utvärdera detta direktiv. Denna utvärdering bör bygga på erfarenheter från och data som samlats in under genomförandet av detta direktiv samt data som samlats in enligt direktiv 2008/56/EG eller direktiv 2008/98/EG. Utvärderingen bör ligga till grund för en bedömning av eventuella ytterligare åtgärder, inbegripet fastställandet av minskningsmål i hela unionen för 2030 och därefter, och av huruvida bilagan med en förteckning över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över, mot bakgrund av övervakningen av marint skräp i unionen.

___________________

___________________

48 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

48 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Medlemsstaterna bör fastställa regler för sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och se till att de tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

(23)  Medlemsstaterna bör fastställa regler för sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och se till att de tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Konsumenterna bör också uppmuntras eller bestraffas för sitt beteende, när så är lämpligt.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Eftersom målen för detta direktiv – att förebygga och minska inverkan från vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast på miljön och att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi, inbegripet att främja innovativa affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdernas omfattning och effekter, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(25)  Eftersom målen för detta direktiv – att förebygga och minska inverkan från vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap och vattenbruksredskap som innehåller plast på miljön och människors hälsa och att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi, inbegripet att främja innovativa affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdernas omfattning och effekter, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Motivering

Det här skälet måste innehålla en hänvisning till inverkan på människors hälsa eftersom det senare anges i artikel 1 som anger direktivets mål. Dessutom finns den redan i skäl 5.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  Eftersom marint plastskräp inte bara finns i den marina miljön som omger unionen, och eftersom en enorm mängd marint plastskräp kan påträffas i andra delar av världen än i EU, bör medlemsstaterna säkerställa att exporten av avfall till tredjeländer inte bidrar till marint plastskräp på andra platser.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25b)  Medlemsstaterna kan också spela en viktig roll när det gäller att begränsa marint skräp genom att sprida kunskap och expertis om hållbar materialhantering till tredjeländer.

Motivering

Det marina skräpet är ett globalt miljöproblem. Att sprida EU:s expertis och erfarenheter kan bidra till hanteringen av denna komplexa fråga.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Skäl 25c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25c)  Offentliga myndigheter, däribland EU:s institutioner, bör föregå med gott exempel.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktivs syfte är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa samt att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion.

Detta direktivs syfte är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenlevande organismer och vattenmiljön, och på människors hälsa samt att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa och hållbara affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv ska gälla de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i bilagan samt fiskeredskap som innehåller plast.

Detta direktiv ska gälla de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i bilagan samt fiskeredskap och vattenbruksredskap som innehåller plast.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  plast: ett material bestående av en polymer i den mening som avses i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts till och som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, med undantag för naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg, plastartikel för engångsbruk:

(1)  plast: ett material bestående av en polymer i den mening som avses i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts till och som används eller kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, med undantag för naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg, plastartikel för engångsbruk:

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  plastartikel för engångsbruk: en produkt som helt eller delvis består av plast och som inte har utformats, konstruerats eller släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den utformades för,

(2)  plastartikel för engångsbruk: en produkt som helt eller delvis består av plast och som har utformats, konstruerats eller släppts ut på marknaden för att endast användas en gång under en kort tidsperiod innan den slängs,

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 3 –led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  mycket tunna plastbärkassar: tunna plastbärkassar enligt definitionen i artikel 3.1 c i direktiv 94/62/EG med en tjocklek på mindre än 15 mikrometer,

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  fiskeredskap: alla föremål eller redskap som används inom fiske och vattenbruk som inriktar sig på eller fångar marina biologiska resurser eller som flyter på havsytan och används i syfte att dra till sig och fånga sådana marina biologiska resurser,

(3)  fiskeredskap: alla föremål eller redskap som används inom fiske och vattenbruk som inriktar sig på, fångar eller kvarhåller marina biologiska resurser för odling eller som flyter på havsytan och används i syfte att dra till sig, fånga eller kvarhålla sådana marina biologiska resurser,

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  uttjänta fiskeredskap: alla fiskeredskap som omfattas av definitionen av avfall i direktiv 2008/98/EG, inbegripet alla separata komponenter, ämnen eller material som var en del av eller var fästa vid ett sådant fiskeredskap när detta kasserades,

(4)  uttjänta fiskeredskap: alla fiskeredskap som omfattas av definitionen av avfall i direktiv 2008/98/EG, inbegripet alla separata komponenter, ämnen eller material som var en del av eller var fästa vid ett sådant fiskeredskap när detta kasserades eller gick förlorat,

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  tillverkare: alla fysiska och juridiska personer som, oavsett försäljningsmetod, inbegripet distansavtal i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 201150, släpper ut plastartiklar för engångsbruk eller fiskeredskap som innehåller plast på marknaden, utom personer som utför fiskeverksamhet enligt definitionen i artikel 4.28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/201351,

(10)  tillverkare: alla fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, behandlar, bereder, säljer eller importerar, oavsett försäljningsmetod, inbegripet distansavtal i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 201150, och därigenom släpper ut plastartiklar för engångsbruk eller fiskeredskap som innehåller plast på marknaden, utom personer som bedriver fiskeverksamhet eller vattenbruk enligt definitionen i artikel 4.25 och 4.28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/201351,

___________________

___________________

51 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

51 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  separat insamling: separat insamling enligt definitionen i artikel 3.11 i direktiv 2008/98/EG,

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  biologiskt nedbrytbar plast: plast som kan genomgå fysisk, biologisk nedbrytning, så att den till slut omvandlas till koldioxid, biomassa och vatten, och som i enlighet med europeiska standarder för förpackningar kan återvinnas genom kompostering och anaerob nedbrytning,

Motivering

In the context of the amendments on biodegradable plastics suggested in the following definitions should be integrated into article 3 of the directive in order to ensure coherence with other legislation and conformity with CEN standards. The definition of biodegradation is based on OECD (statistical term glossary) and ISO definitions (15270:2008; 17088). The definition of biodegradable plastics is derived from the definition of biodegradation. If a biodegradable plastic is certified according to European standards for industrial composting (EN 13432) is should be called compostable and a clear disposal message should be shared with the consumer.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  tobaksvaror: tobaksvaror enligt definitionen i artikel 2.4 i direktiv 2014/40/EU.

Motivering

Definition med hänvisning till ett ändringsförslag som lägger till denna produktkategori i artikel 4 i direktivet om minskad förbrukning. Det finns fungerande alternativ som skulle kunna ersätta cellulosabaserade tobaksfilter som innehåller plast. Dessa alternativ är miljövänliga och biologiskt nedbrytbara. Tobaksindustrin har dock ännu inte börjat använda dem.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

Artikel 4

Minskad förbrukning

Minskad förbrukning

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att på ett betydande sätt minska förbrukningen av de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan på sitt territorium senast den ... [sex år efter sista datum för införlivande av detta direktiv].

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att senast den ... [fyra år efter sista datum för införlivande av detta direktiv] på ett ambitiöst och varaktigt sätt minska förbrukningen av de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan på sitt territorium.

Dessa åtgärder kan omfatta nationella mål för minskad förbrukning, åtgärder som säkerställer att återanvändbara alternativ till produkterna i fråga tillhandahålls slutkonsumenterna vid försäljningsstället, ekonomiska instrument såsom att säkerställa att plastartiklar för engångsbruk inte erbjuds slutkonsumenterna kostnadsfritt vid försäljningsstället. Dessa åtgärder kan variera beroende på miljöpåverkan av de produkter som avses i första stycket.

Dessa åtgärder kan omfatta åtgärder som säkerställer att återanvändbara alternativ till produkterna i fråga tillhandahålls slutkonsumenterna vid försäljningsstället, och ekonomiska instrument såsom att säkerställa att plastartiklar för engångsbruk inte erbjuds slutkonsumenterna kostnadsfritt vid försäljningsstället. Dessa åtgärder kan variera beroende på miljöpåverkan av de produkter som avses i första stycket under deras livscykel, inbegripet när de blir till skräp.

 

Medlemsstaterna ska utarbeta nationella planer som beskriver de åtgärder som vidtas i enlighet med denna punkt. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om planerna och vid behov uppdatera dem. Kommissionen får utfärda rekommendationer om planerna.

 

Medlemsstaterna ska fastställa nationella kvantitativa minskningsmål för att uppnå det mål som anges i första stycket i denna punkt. Målen ska antas senast den ... [sista datum för införlivande av detta direktiv].

 

De åtgärder som antas i enlighet med denna punkt ska vara proportionerliga och icke-diskriminerande. För produkter som omfattas av direktiv 94/62/EG ska åtgärderna inte påverka tillämpningen av artikel 18 i det direktivet. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om dessa åtgärder i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/15351a om så krävs enligt det direktivet.

2.  Kommissionen får anta en genomförandeakt vari metoden för beräkning och verifiering av den betydande minskning av förbrukningen av plastartiklar för engångsbruk som avses i punkt 1 fastställs. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.

2.  Kommissionen ska anta en genomförandeakt vari metoden för beräkning och verifiering av den ambitiösa och varaktiga minskning av förbrukningen av plastartiklar för engångsbruk som avses i punkt 1 fastställs senast den ... [12 månader efter ikraftträdandet av detta direktiv]. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.

 

2a.  Medlemsstaterna ska anta de åtgärder som krävs för att uppnå en varaktig minskning av miljöpåverkan från avfall från tobaksvaror, särskilt tobaksvarufilter som innehåller plast, genom att minska avfallet efter förbrukning av tobaksvarufilter som innehåller plast i enlighet med följande: 50 % till 2025 och 80 % till 2030, i förhållande till den genomsnittliga mängden tobaksvaror med filter mätt i vikt som släppts ut på marknaden under 2014–2016.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering) (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Motivering

The ambitious and sustained reductions shall be met within 4 years of transposition, i.e. in 2025 (assuming adoption of Directive in 2019). Member States shall adopt the necessary measures as part of the transposition of the Directive, as laid down in the Commission proposal. In order to ensure consistency and transparency of these measures, Member States should draw up plans where all relevant measures are summarised. In addition, in order to ensure that substantial efforts are made and to establish a benchmark for their reduction measures, Member States should establish their own quantitative targets reflecting the ambition level and the expected results of these measures. The timeline is set out as follows: The methodology for calculation and verification should be adopted by the Commission by 2020 (assuming adoption of Directive in 2019). The first reporting by Member States of data on the placing on the market of products covered by this Article will take place in the same year (see Article 13). Using the methodology, MS shall at the latest in 2021 define their national target that fulfils the objective of ambitious and sustained reductions, to be met by 2025. The review of the directive will take place in 2026 (5 years after transposition - see Article 15). In that review the Commission will assess the national targets and efforts until 2025 and if appropriate make a proposal for EU-wide targets.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del C i bilagan och som har korkar och lock som till en betydande del är gjorda av plast endast får släppas ut på marknaden om korkarna och locken förblir fästa vid behållaren under produktens hela tilltänkta användningsfas.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del C i bilagan och som har korkar och lock som är gjorda av plast endast får släppas ut på marknaden om korkarna och locken förblir fästa vid behållaren under produktens hela tilltänkta användningsfas.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att dryckesflaskor som förtecknas i del C i bilagan senast 2025 endast får släppas ut på marknaden om de tillverkats av minst 35 % återvunnet material och är återvinningsbara.

 

Senast den 1 januari 2022 ska kommissionen anta genomförandeakter som fastställer metoden för hur det återvunna materialet ska beräknas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid tillämpningen av denna artikel ska metallkapsyler och metallock med plastförsegling inte anses vara gjorda av plast till en betydande del.

2.  Vid tillämpningen av denna artikel ska metallkapsyler och metallock med plastförsegling inte anses vara gjorda av plast. Dryckesbehållare i glas och metall med korkar och lock som är gjorda av plast ska inte omfattas av denna artikel.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska begära att de europeiska standardiseringsorganen tar fram harmoniserade standarder med avseende på det krav som avses i punkt 1.

3.  Senast den ... [3 månader efter ikraftträdandet av detta direktiv] ska kommissionen begära att de europeiska standardiseringsorganen tar fram harmoniserade standarder med avseende på det krav som avses i punkt 1. I dessa standarder ska hänsyn tas till behovet av att säkra den nödvändiga styrkan, tillförlitligheten och säkerheten i förslutningar för dryckesbehållare, inbegripet för kolsyrade drycker.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 7

Artikel 7

Märkningskrav

Märkningskrav

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att varje plastartikel för engångsbruk som ingår i förteckningen i del D i bilagan och som släpps ut på marknaden bär en framträdande, lättläslig och outplånlig märkning som informerar konsumenterna om ett eller flera av följande:

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att varje konsumentförpackning för plastartiklarna för engångsbruk som ingår i förteckningen i del D i bilagan och som släpps ut på marknaden bär en framträdande, lättläslig och outplånlig märkning, både på förpackningar som innehåller flera enheter och på varje enskilt förpackad enhet, som informerar konsumenterna om följande:

(a)  Lämpliga bortskaffandesätt för produkten eller bortskaffandesätt för produkten i fråga som bör undvikas.

(a)  Lämpliga bortskaffandesätt för produkten och/eller bortskaffandesätt för produkten i fråga som bör undvikas.

(b)  De negativa miljöeffekterna av nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av produkterna.

(b)  De negativa miljöeffekterna av nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av produkterna.

(c)  Förekomsten av plast i produkten.

(c)  Förekomsten av plast i produkten.

 

Medlemsstaterna ska dessutom säkerställa att varje konsumentförpackning för plastartiklarna för engångsbruk som ingår i förteckningen i del D i bilagan, utom tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror, och som släpps ut på marknaden bär en framträdande, lättläslig och outplånlig märkning, både på förpackningar som innehåller flera enheter och på varje enskilt förpackad enhet, som informerar konsumenterna om produktens återvinningsbarhet.

2.  Kommissionen ska senast den ... [tolv månader före sista datum för införlivande av detta direktiv] anta en genomförandeakt vari specifikationerna för den märkning som avses i punkt 1 ska fastställas. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.

2.  Kommissionen ska senast den ... [tolv månader före sista datum för införlivande av detta direktiv] anta en genomförandeakt vari specifikationerna för den märkning som avses i punkt 1 ska fastställas, och därvid beakta befintliga frivilliga branschöverenskommelser och ta särskild hänsyn till behovet av att undvika information som är vilseledande för konsumenten. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.

Motivering

Det är bättre att märkningen sitter på konsumentförpackningen än på själva produkten (exempelvis på en förpackning med våtservetter, men inte på själva våtservetten). Konsumenterna bör informeras om tillgängliga alternativ för att minska användningen av plast för engångsbruk. Konsumenterna bör också informeras om huruvida produkter kan återvinnas för att främja ansvarsfulla köp. Slutligen måste kommissionen ta hänsyn till de branschöverenskommelser som införts eftersom det kommer att främja bättre konsumentinformation och en tydlig och lättläslig märkning.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller de system som införs i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna säkerställa att tillverkarna av de plastartiklar för engångsbruk som anges i förteckningen i del E i bilagan ska täcka kostnaderna för insamling av avfall som utgörs av dessa plastartiklar för engångsbruk och dess efterföljande transport och behandling, inbegripet kostnaderna för att städa upp skräp och kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för dessa produkter.

När det gäller de system som införs i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna säkerställa att tillverkarna av de plastartiklar för engångsbruk som anges i förteckningen i del E i bilagan ska täcka kostnaderna för insamling av avfall som utgörs av dessa plastartiklar för engångsbruk och dess efterföljande transport och behandling, inbegripet kostnaderna för att städa upp skräp och kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för dessa produkter. De ekonomiska bidrag som tillverkaren betalar för att fullgöra dessa skyldigheter ska inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att tillhandahålla dessa tjänster på ett kostnadseffektivt sätt och ska fastställas på ett insynsvänligt sätt mellan berörda aktörer.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När det gäller kostnaderna för den uppstädning av skräp som avses i första stycket ska medlemsstaterna säkerställa att de ekonomiska bidrag som betalas av tillverkarna fastställs på ett proportionellt sätt och anpassas i enlighet med artikel 8a.4 i direktiv 2008/98/EG, och att hänsyn tas till kostnaderna för uppstädning av enskilda produkter eller produktgrupper. Kostnaderna ska begränsas till verksamhet som regelbundet utförs av offentliga myndigheter eller för deras räkning, vilket ska omfatta uppstädningsverksamhet som syftar till att uppfylla relevanta skyldigheter när det gäller förebyggande av avfall och miljöskydd enligt unionens lagstiftningsakter.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna utarbeta riktlinjer om fördelningen av kostnaderna för uppstädning av skräp som omfattas av systemen för utökat producentansvar.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de system för utökat producentansvar som införs i enlighet med punkt 1 i denna artikel för tobaksvarufilter som innehåller plast bidrar till uppnåendet av miljömålet som anges i artikel 4.2a, bland annat genom att se till att tillverkare av tobaksvarufilter som innehåller plast täcker kostnaderna för insamling av avfall från dessa produkter samt efterföljande transport och behandling, inbegripet kostnaderna för att städa upp skräp och kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för dessa produkter. För att uppnå detta mål får medlemsstaterna bland annat kräva att man inom ramen för systemen för utökat producentansvar inrättar insamlingssystem eller finansierar infrastruktur för insamling av använda filter, eller främjar dekontaminering och materialåtervinning av använda filter genom att införa en återvinningskedja för avfall.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att system för utökat producentansvar införs för fiskeredskap som innehåller plast som släpps ut på unionsmarknaden, i enlighet med bestämmelserna om utökat producentansvar i direktiv 2008/98/EG.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att system för utökat producentansvar införs för fiskeredskap som innehåller plast som släpps ut på unionsmarknaden, i enlighet med bestämmelserna om utökat producentansvar i direktiv 2008/98/EG. Medlemsstaterna ska utifrån denna grund säkerställa en årlig lägsta nivå för insamling av fiskeredskap som innehåller plast. Från och med 2025 ska den lägsta insamlingsnivån vara 50 %, beräknad på grundval av den totala vikten av fiskeredskap som innehåller plast och som har samlats in under ett visst år i den berörda medlemsstaten, uttryckt som en årlig procentandel av den genomsnittliga vikten av fiskeredskap som innehåller plast och som har släppts ut på marknaden i medlemsstaten under de tre föregående åren.

 

De ska även säkerställa att dessa system för utökat producentansvar uppnår ett återvinningsmål på minst 15 % för fiskeredskap som innehåller plast senast 2025. För att uppnå detta mål får medlemsstaterna dessutom bland annat kräva att systemen ska

 

a)  anpassa de ekonomiska bidragen i enlighet med artikel 8a.4 i direktiv 2008/98/EG, för att främja att fiskeredskap som utformats för återanvändning och materialåtervinning släpps ut på marknaden,

 

b)  inrätta pantsystem för att främja att gamla, övergivna eller oanvändbara fiskeredskap återlämnas,

 

c)  omfatta program för övervakning, spårning och rapportering.

Motivering

This amendment backs the proposal of the Commission asking Member States to introduce extended producer responsibility (EPR) schemes for fishing gear containing plastic In order to ensure the most effective reduction of marine litter from this multiple use product. It is important to specify how the EPR scheme will be implemented, hence the following provisions are included: a separate collection target for fishing gear of 50% by 2025; the establishment of deposit-refund schemes except in small unmanned ports or in remotely located ports, and an acceptable recycling target of 15% for fishing gear by 2025. For example, Iceland's best practises has already achieved a recycling target for nets of 45% in 2006, estimated today at 85% of recovery for both nets and wires.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utan att det påverkar tillämpningen av de tekniska åtgärder som anges i rådets förordning (EG) nr 850/981a ska kommissionen ålägga europeiska standardiseringsorganisationer att ta fram harmoniserade standarder avseende fiskeredskapens cirkulära utformning, i syfte att uppmuntra förberedelse för återanvändning och underlätta materialåtervinning av uttjänta redskap.

 

__________________

 

1a Rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (EGT L 125, 27.4.1998, s.1).

Motivering

Fiskeredskap är per definition utformade för att hålla under lång tid. I detta avseende är det viktigt att på kommissionens initiativ upprätta harmoniserade standarder för att underlätta materialåtervinning av uttjänta fiskeredskap som släppts ut på EU:s marknad.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 9 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att senast 2025 separat samla in avfall i form av plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del F i bilagan motsvarande 90 % av sådana plastartiklar för engångsbruk som släpps ut på marknaden under ett visst år räknat i vikt. För att uppnå detta mål får medlemsstaterna bland annat

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att senast 2025 separat samla in avfall i form av plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del F i bilagan motsvarande 90 % av sådana plastartiklar för engångsbruk som släpps ut på marknaden under ett visst år räknat i vikt, och säkerställa att de materialåtervinns. För att uppnå detta mål får medlemsstaterna bland annat

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 9 –stycke 1 –1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bestämmelserna i första stycket ska inte påverka tillämpningen av artikel 10.3 a i direktiv 2008/98/EG.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna utarbeta riktlinjer om hur pantsystemen ska fungera.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

Artikel 10

Medvetandehöjande åtgärder

Medvetandehöjande åtgärder

1.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att informera konsumenter av de plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del G i bilagan och fiskeredskap som innehåller plast om följande:

1.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att informera och uppmuntra till ansvarsfullt beteende hos konsumenter av de plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del G i bilagan och fiskeredskap som innehåller plast om följande:

(a)  Tillgängliga återanvändningssystem och avfallshanteringsalternativ för dessa produkter och fiskeredskap som innehåller plast samt bästa praxis för sund avfallshantering som utförs i enlighet med artikel 13 i direktiv 2008/98/EG.

(a)  Tillgängligheten för återanvändbara alternativ, återanvändningssystem och avfallshanteringsalternativ för dessa produkter och fiskeredskap som innehåller plast samt bästa praxis för sund avfallshantering som utförs i enlighet med artikel 13 i direktiv 2008/98/EG.

(b)  Effekterna av nedskräpning och annat olämpligt bortskaffande av dessa produkter och fiskeredskap som innehåller plast på miljön, i synnerhet på den marina miljön.

(b)  Effekterna av nedskräpning och annat olämpligt bortskaffande av dessa produkter och fiskeredskap som innehåller plast på miljön, i synnerhet på den marina miljön.

 

(ba)  Effekterna av olämpligt bortskaffande av dessa produkter på avloppsnätet.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 11 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att införliva och genomföra artiklarna 4–9 ska vara förenliga med unionens livsmedelslagstiftning i syfte att säkerställa att livsmedelshygienen och livsmedelssäkerheten inte äventyras.

De åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att införliva och genomföra artiklarna 4–9 ska vara förenliga med unionens livsmedelslagstiftning i syfte att säkerställa att livsmedelshygienen och livsmedelssäkerheten inte äventyras samt med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004. Medlemsstaterna ska uppmuntra till användning av hållbara, säkra alternativ till plast där så är möjligt för material i kontakt med livsmedel.

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (OJ L 338 13.11.2004, s. 4).

Motivering

Kommissionen offentliggjorde den 28 november 2017 en färdplan i syfte att se över den nuvarande förordningen om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Om förordningen ses över under det andra kvartalet 2019 i enlighet med färdplanen kommer en hänvisning till denna förordning att beakta de nya aspekter som ingår i den potentiellt reviderade förordningen.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 11 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att exporten av avfall till tredjeländer inte bidrar till att marint plastskräp på andra platser.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis har tillgång till ett prövningsförfarande inför en domstol eller ett annat oberoende och opartiskt organ som upprättats enligt lag för prövning av den materiella och formella giltigheten av ett beslut, en handling eller en underlåtenhet med koppling till genomförandet av artiklarna 5, 6, 7 och 8 när ett av följande villkor uppfylls:

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis har tillgång till ett prövningsförfarande inför en domstol eller ett annat oberoende och opartiskt organ som upprättats enligt lag för prövning av den materiella och formella giltigheten av ett beslut, en handling eller en underlåtenhet med koppling till genomförandet av artiklarna 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 när ett av följande villkor uppfylls:

Motivering

Det finns ingen motivering till varför artiklarna 4, 9 och 10 utelämnas.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13

Artikel 13

Information om övervakning av genomförandet

Information om övervakning av genomförandet

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG52 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG53 ska medlemsstaterna, med hjälp av Europeiska miljöbyrån, upprätta en datamängd som innehåller

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG52 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG53 ska medlemsstaterna, med hjälp av Europeiska miljöbyrån, upprätta en datamängd som innehåller

(a)  data om de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan och som har släppts ut på unionsmarknaden varje år, för att påvisa förbrukningsminskningen i enlighet med artikel 4.1,

(a)  data om de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan och som har släppts ut på unionsmarknaden varje år, för att påvisa förbrukningsminskningen i enlighet med artikel 4.1,

 

(aa)  data om utsläppande på marknaden och separat insamling av produkter som ingår i förteckningen i del F i bilagan, för att påvisa framsteg mot uppnåendet av målet som fastställs i artikel 9,

 

(ab)  data om de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del G i bilagan och som släpps ut på unionsmarknaden varje år, för att övervaka deras förbrukning inom unionen,

 

(ac)  data om fiskeredskap som innehåller plast och som släpps ut på marknaden, och om uttjänta fiskeredskap som samlats in och behandlats,

(b)  information om de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna vid tillämpningen av artikel 4.1.

(b)  information om de planer och åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna vid tillämpningen av artikel 4.1,

 

(ba)  data om marint skräp, särskilt från produkter som omfattas av detta direktiv, för att övervaka effekterna av de vidtagna åtgärderna.

De data som avses i första stycket led a ska uppdateras årligen inom tolv månader från utgången av det referensår för vilket de samlas in. Om möjligt ska rumsliga datatjänster enligt definitionen i artikel 3.4 i direktiv 2007/2/EG användas för att presentera dessa datamängder.

De data som avses i första stycket led a ska rapporteras för första gången senast den ... [tolv månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft]. De data som avses i leden a–ac ska uppdateras årligen inom tolv månader från utgången av det referensår för vilket de samlas in. Om möjligt ska rumsliga datatjänster enligt definitionen i artikel 3.4 i direktiv 2007/2/EG användas för att presentera dessa datamängder.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att kommissionen och Europeiska miljöbyrån har tillgång till de datamängder som upprättats i enlighet med punkt 1.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att kommissionen och Europeiska miljöbyrån har tillgång till de datamängder som upprättats i enlighet med punkt 1.

3.  Europeiska miljöbyrån ska regelbundet offentliggöra och uppdatera en unionsomfattande översikt på grundval av de data som insamlats av medlemsstaterna. Den unionsomfattande översikten ska, beroende på vad som är lämpligt, omfatta indikatorer för utfall, resultat och effekter av detta direktiv, unionsomfattande översiktskartor och översiktsrapporter för medlemsstaterna.

3.  Europeiska miljöbyrån ska regelbundet offentliggöra och uppdatera en unionsomfattande översikt på grundval av de data som insamlats av medlemsstaterna. Den unionsomfattande översikten ska, beroende på vad som är lämpligt, omfatta indikatorer för utfall, resultat och effekter av detta direktiv, unionsomfattande översiktskartor och översiktsrapporter för medlemsstaterna.

4.  Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer formatet för de datamängder, den information och de data som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.

4.   Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer formatet för de datamängder, den information och de data som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.

___________________

___________________

52 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).

52 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).

53 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

53 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

Motivering

Det är viktigt att de data som rapporteras är så fullständiga som möjligt för att man ska kunna utvärdera åtgärderna och deras effektivitet.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 15

Artikel 15

Utvärdering och översyn

Utvärdering och översyn

1.  Kommissionen ska utvärdera detta direktiv senast den … [sex år efter sista datum för införlivande av detta direktiv]. Utvärderingen ska bygga på den information som finns tillgänglig i enlighet med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all ytterligare information som behövs för att genomföra utvärderingen och utarbeta den rapport som avses i punkt 2.

1.  Kommissionen ska utvärdera detta direktiv senast den … [fem år efter sista datum för införlivande av detta direktiv]. Utvärderingen ska bygga på den information som finns tillgänglig i enlighet med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all ytterligare information som behövs för att genomföra utvärderingen och utarbeta den rapport som avses i punkt 2.

2.  Kommissionen ska lämna in en rapport om de huvudsakliga resultaten av den utvärdering som genomförts i enlighet med punkt 1 till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

2.  Kommissionen ska lämna in en rapport om de huvudsakliga resultaten av den utvärdering som genomförts i enlighet med punkt 1 till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag. Förslaget ska vid behov fastställa bindande kvantitativa mål på unionsnivå för minskad förbrukning av de produkter som förtecknas i del A i bilagan.

3.  I denna rapport ska det även anges om

3.   Rapporten ska innehålla

(a)  bilagan med förteckningar över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över,

(a)  en bedömning av huruvida bilagan med förteckningar över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över,

(b)  det är genomförbart att fastställa bindande kvantitativa unionsmål för minskad förbrukning av, i synnerhet, sådana plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan,

(b)  en genomförbarhetsstudie om fastställandet av bindande kvantitativa unionsmål för minskad förbrukning av, i synnerhet, sådana plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan; i detta avseende ska rapporten innehålla en bedömning av fastställandet av mål uttryckta i absoluta tal med beaktande av förbrukningsnivåer och redan uppnådda minskningar i medlemsstaterna,

 

(ba)  en bedömning av de förändringar av material som används i, och innovation i nya tillförselsystem för återanvändbara alternativ till, de produkter som omfattas av detta direktiv; detta ska innefatta en övergripande miljörelaterad livscykelanalys av dessa material och de resulterande alternativen.

(c)  tillräckliga vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts, och kriterier eller en standard för biologisk nedbrytning av plast i den marina miljön som är tillämpliga på de plastartiklar för engångsbruk som omfattas av detta direktiv och ersättningsartiklar för engångsbruk för dessa har tagits fram, i syfte att fastställa vilka produkter som inte länge behöver vara föremål för begränsningarna av utsläppande på marknaden, när så är lämpligt.

 

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Genom undantag från första stycket i denna punkt ska medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att uppfylla de skyldigheter i fråga om rapportering som föreskrivs i artikel 13.1 senast den ... [12 månader efter ikraftträdandet av detta direktiv].

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska dock vidta de åtgärder som är nödvändiga för att efterleva artiklarna 5 och 7.1 från och med den... [2 år efter ikraftträdandet av detta direktiv] och artikel 6.1 från och med den... [3 år efter ikraftträdandet av detta direktiv].

Medlemsstaterna ska dock vidta de åtgärder som är nödvändiga för att efterleva artiklarna 5 och 7.1 från och med den... [2 år efter ikraftträdandet av detta direktiv] och artikel 6.1 från och med den... [3 år efter ikraftträdandet av detta direktiv], med undantag för de åtgärder som är nödvändiga för att efterleva kravet som avses i artikel 6.1 i fråga om dryckesbehållare för kolsyrade drycker, vilket medlemsstaterna ska tillämpa från och med den ... [5 år efter ikraftträdandet av detta direktiv].

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen ska kontrollera att dessa bestämmelser inte innebär omotiverade hinder för hur den inre marknaden fungerar.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Bilaga – del A

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Plastartiklar för engångsbruk som omfattas av artikel 4 om minskad förbrukning

Plastartiklar för engångsbruk som omfattas av artikel 4 om minskad förbrukning

 

  Muggar, inklusive lock

–  Livsmedelsbehållare, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur behållaren antingen på försäljningsstället eller på en annan plats utan någon ytterligare beredning, såsom livsmedelsbehållare som används för snabbmat, utom dryckesbehållare, tallrikar och paket och omslag som innehåller livsmedel

–  Livsmedelsbehållare, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur behållaren antingen på försäljningsstället eller på en annan plats utan någon ytterligare beredning, såsom livsmedelsbehållare som används för snabbmat, utom dryckesbehållare, tallrikar och paket och omslag som innehåller livsmedel

 

Att livsmedel säljs i en enportionsbehållare, eller i en behållare försedd med bestick, är ett tecken på att livsmedlet i fråga är avsett att konsumeras direkt ur behållaren.

 

Begreppet ytterligare beredning omfattar exempelvis uppvärmning, tillsättande av kokande vatten eller att livsmedlet sköljs, skivas eller skärs i bitar.

 

Exempel på livsmedelsbehållare i plast för engångsbruk som omfattas av delarna A, E och G i denna bilaga:

 

  Snabbmatsbehållare såsom måltids- och salladslådor med livsmedel för kall konsumtion

 

  Snabbmatsbehållare såsom måltids- och salladslådor med livsmedel för varm konsumtion, utom när livsmedlet behöver värmas av konsumenten efter inköpet av produkten

 

  Lådor för hamburgare, smörgåsar och wrappar

 

  Enportionsbehållare för livsmedel som innehåller färska eller bearbetade livsmedel som inte kräver någon ytterligare beredning, såsom frukter, grönsaker, efterrätter eller glass som säljs som enskilda enheter

 

Exempel på behållare som inte är livsmedelsbehållare i plast för engångsbruk som omfattas av delarna A, E och G i denna bilaga:

 

  Livsmedelsbehållare med torkade livsmedel eller livsmedel som säljs kalla och som kräver ytterligare beredning

 

  Behållare som innehåller livsmedel i mängder som är större än en enskild portion

 

  Enportionsbehållare för livsmedel som säljs i mer än en enhet

–  Muggar

 

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Bestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar)

–  Bestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar) med undantag fram till 2023 för sådana som levereras till utbildningsanstalter eller hälso- och sjukvårdsinrättningar med stöd av offentligt varukontrakt1a enligt definitionen i artikel 2.8 i direktiv 2014/24/EU som tilldelats före den 31 december 2018.

 

___________________

 

1a offentligt varukontrakt: ett offentligt kontrakt som avser köp, leasing, hyra eller hyrköp – med eller utan köpoption – av varor. Ett offentligt varukontrakt kan som ett underordnat inslag omfatta kompletterande monterings- och installationsarbeten.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Tallrikar

–  Tallrikar med undantag fram till 2023 för sådana som levereras till utbildningsanstalter eller hälso- och sjukvårdsinrättningar med stöd av offentligt varukontrakt1a enligt definitionen i artikel 2.8 i direktiv 2014/24/EU som tilldelats före den 31 december 2018.

 

___________________

 

1a offentligt varukontrakt: ett offentligt kontrakt som avser köp, leasing, hyra eller hyrköp – med eller utan köpoption – av varor. Ett offentligt varukontrakt kan som ett underordnat inslag omfatta kompletterande monterings- och installationsarbeten.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Pinnar som ska fästas vid och bära upp ballonger, utom ballonger för industriella eller andra yrkesmässiga användningar och tillämpningar som inte distribueras till konsumenter, inklusive mekanismerna i sådana pinnar

–  Pinnar som ska fästas vid och bära upp ballonger, utom ballonger för industriella eller andra yrkesmässiga användningar och tillämpningar som inte distribueras till konsumenter, förutom mekanismerna i sådana pinnar

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Mycket tunna plastbärkassar, utom när de behövs av hygienskäl eller för att förpacka fuktiga livsmedel som säljs i lösvikt

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Produkter som är gjorda av oxo-nedbrytbar plast

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 6c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Livsmedels- och dryckesbehållare i expanderad polystyren som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur behållaren antingen på försäljningsstället eller på en annan plats utan någon ytterligare beredning.

Motivering

All these additional market restriction for products are coherent with the current EU legislation in force or political statement from the European Parliament. For e.g. the European Parliament has just called, on Thursday 13 of September 2018, for a complete EU ban on oxo-degradable plastic by 2020, as this type of plastic negatively affects the recycling of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental benefit. Furthermore, the proposal to add a ban of some applications of expanded polystyrene (EPS) in the SUP proposal is justified by the fact that polystyrene, in its various sizes, appears in rank 1, 3, 13, 28 and 53 of the plastic waste most commonly found on European beaches, according to the Commission's classification in its impact assessment (Part II, pages 31 and 32). That is more than 31% of all plastics found on European beaches. Clearly, European legislators must find a way to address and to limit this source of marine litter, which the Commission has not done in its proposal.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Bilaga – del C – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Dryckesbehållare, dvs. kärl som är avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor inklusive korkar och lock

–  Dryckesbehållare, dvs. kärl som är avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor inklusive korkar och lock, utom behållare som är avsedda och används för livsmedel för speciella medicinska ändamål i flytande form enligt definitionen i artikel 2 g i förordning (EU) nr 609/2013

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Bilaga – del C – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror

Motivering

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Bilaga – del C – strecksats 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Paket och omslag av ett flexibelt material som innehåller livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur paketet eller omslaget utan någon ytterligare beredning

Motivering

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Bilaga – del C – strecksats 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Muggar

Motivering

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Bilaga I – del E – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Muggar

–  Muggar, inklusive lock

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Bilaga I – del F – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Dryckesflaskor

–  Dryckesflaskor, inklusive korkar och lock


MOTIVERING

Bakgrund

Utan att vilja utge sig för att vara historiker skulle föredraganden kanske kunna kalla den tid vi lever i för ”plastens tidsepok”.

Plasten uppfanns i mitten av 1800-talet och har masstillverkats sedan början av 1950-talet. Under de senaste 15 åren har produktionen ökat enormt: mer än 8 miljarder ton på knappt 65 år(1), och mer än 6 miljarder ton avfall – en skrämmande siffra.

I detta ”slit- och slängsamhälle” förvandlas våra hav till slutförvaringsplatser för sopor. Plast står för 85 % av havsföroreningarna – hälften utgörs av plast för engångsbruk och en fjärdedel av fiskeredskap. Det motsvarar 15 600 ton engångsplast som förorenar Europas vatten varje år, och 26 600 ton om man räknar in fiskeredskapen(2).

I Europa hamnar 150 000 ton plast i havet varje år(3). Sett till hela världen är situationen ännu mer oroväckande, med 8 miljoner ton som varje år släpps ut i haven.

Om vi inte gör någonting kommer det 2050 att finnas mer plast än fisk i våra hav. Alla delar av den marina faunan påverkas – sköldpaddor, fåglar, valar, fiskar och skaldjur får i sig plast, med skadliga konsekvenser för deras överlevnad och ännu okända följder för människors hälsa.

Kommissionen tar en ledande roll

Till skillnad från klimatförändringarna är detta ett faktum som inte ifrågasätts av någon, och som fick kommissionen att den 28 maj 2018 lägga fram ett lagförslag om engångsplast.

I förslaget ingår ett åtgärdspaket som utgår från initiativ som införts i vissa medlemsstater eller regioner som sedan kompletterats, utökats och harmoniserats genom att sammanföras i en övergripande gemenskapsstrategi i form av direktiv (EU) 2015/720 om minskad förbrukning av tunna plastbärkassar, plaststrategin, handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och den reviderade avfallslagstiftningen.

Kommissionen har riktat in sig på de tio viktigaste källorna till den makroplast som hittas i havet och på stränderna i Europa, och som motsvarar 70 % av det marina skräpet.

En global utmaning som kräver ambitiösa åtgärder i flera steg 

– Förbjuda plastartiklar för engångsbruk i EU när det finns alternativ. Nio typer av produkter omfattas av förbudet: bestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar) och tallrikar, bomullspinnar, sugrör, omrörare för drycker och pinnar som ska fästas vid och bära upp ballonger (artikel 5).

– Låta medlemsstaterna välja metoder för att avsevärt minska förbrukningen av plastartiklar för engångsbruk där alternativ håller på att utvecklas: livsmedelsförpackningar och muggar (artikel 4). Ett system som har visat sig vara framgångsrikt genom det planerade förbudet mot tunna plastbärkassar med en tjocklek på högst 50 mikrometer.(4)

– Säkerställa att minst 90 % av alla dryckesflaskor samlas in senast 2025 (artikel 9).

– Bredda systemet för utökat producentansvar (artikel 8) till att omfatta alla produktkategorier som omfattas av direktivet, med undantag för sanitetsbindor, tamponger och tampongapplikatorer. Detta utökade ansvar kommer att omfatta kostnaderna för insamling, uppstädning av skräp samt medvetandehöjande åtgärder (artikel 10).

– Fastställa krav på märkning och etikettering av tre produktkategorier: sanitetsbindor och tamponger, våtservetter och plastballonger (artikel 7).

Enligt kommissionens uppskattningar kommer direktivet att få positiva effekter för både miljön och ekonomin. Det skulle göra det möjligt att undvika miljöskador på 22 miljarder euro fram till 2030(5), och spara upp till 6,5 miljarder euro(6) för konsumenterna för en anpassningskostnad på 3,2 miljarder euro för tillverkarna(7). Det är bara det minimalistiska scenariot (alternativ 2a) – dvs. enbart frivilliga insatser från industrins parter och informationskampanjer – som skulle leda till förlorade arbetstillfällen(8). Inom ramen för de andra tänkbara scenarierna, där större fokus ligger på innovation, skulle faktiskt mellan 30 000 och 50 000 nya arbetstillfällen kunna skapas(9).

Föredragandens prioriteringar

Föredraganden är väldigt positiv till detta ambitiösa förslag från kommissionens sida som står helt i samklang med den allmänna opinionen, då 95 % av EU-medborgarna anser att något måste göras åt plastartiklar för engångsbruk, och att det är bråttom(10).

Föredraganden hade dock önskat att kommissionen i ännu större utsträckning följt upp resultaten av sin egen konsekvensbedömning. Hon efterlyser för övrigt att den studie som låg till grund för konsekvensbedömningen, och som utarbetades av konsultföretaget Eunomia, ska offentliggöras.

1.  Man bör med tiden fastställa mål för minskad användning av livsmedelsförpackningar och muggar, som är två produkttyper där det redan finns alternativ på marknaden. Men då det saknas relevanta uppgifter från medlemsstaterna förordar föredraganden en anpassningsbar tidsplan. Som riktmärke använder hon direktivet om tunna plastbärkassar från 2015 där det föreskrivs harmoniserade minskningsåtgärder inom 2–3 år beroende på när införlivandet i den nationella rätten sker.

Föredraganden bedömer att fyra år i detta fall är en tillräckligt lång period för att medlemsstaterna ska kunna fastställa exakta minskningsmål på sitt territorium för de produkter som avses i artikel 4.

2.  Separat insamling av plastflaskor

Föredraganden är inte helt nöjd med ordalydelsen i artikel 9 om separat insamling av plastflaskor. Dessa flaskor med tillhörande korkar utgör den största kategorin av engångsplast som hittas i havet, och motsvarar en femtedel av alla plastartiklar för engångsbruk.

Så medan debatten i vissa medlemsstater går varm om ett eventuellt införande av allmänna pantsystem för plastflaskor skulle föredraganden vilja att flera alternativ stod till buds. Medlemsstaterna bör kunna välja det sätt som effektivast ger plastflaskan ett marknadsvärde och uppmuntra konsumenterna att antingen panta eller källsortera hemma.

Plastflaskor är produkter som lämpar sig mycket väl för materialåtervinning, och kommissionen har fastställt ett insamlingsmål på 90 % till 2025. Föredraganden föreslår att komplettera kravet i artikel 6 om att korkar och lock ska vara fästa vid behållaren, med en bestämmelse om att man vid tillverkning av plastflaskor senast 2025 ska använda minst 25 % återvunnet material, i linje med branschens åtaganden.

3.  WHO:s rekommendationer om cigaretter med plastfilter måste följas

Cigarettfilter av plast är också något som föredraganden finner oroande. De utgör den näst vanligaste typen av plastavfall på Europas stränder. Hon föreslår att lägga till en ny artikel 4a om att minska avfallet från tobaksvaror efter förbrukning.

I denna artikel fastställs att medlemsstaterna utöver att införa ett utökat producentansvar för tillverkare av tobaksvaror ska sätta upp minskningsmål för plastfilter i cigaretter på 50 % till 2025 och på 80 % till 2030.(11)

Medlemsstaterna bör också åta sig att inrätta ett system för att samla in cigarettfimpar. I ett senare skede bör de dessutom låta sig inspireras av Italien som infört avskräckande böter för rökare som kastar fimpar på marken eller i avloppet.

4.  Föredraganden anser att kommissionen däremot går för långt i fråga om det utökade producentansvaret som föreskrivs i artikel 8.

Hon medger att det är ett viktigt miljöpolitiskt instrument och delar kommissionens ambition att komplettera befintliga åtgärder i avfallslagstiftningen. Samtidigt konstaterar hon, med hänvisning till artikel 8.1 i ramdirektiv 2008/98/EG, att detta ansvar inte på något sätt omfattar kostnaderna för uppstädning av hav och stränder. I direktiv (EU) 2018/852 om förpackningar och förpackningsavfall fastställs att systemen för utökat producentansvar för förpackningar ska införas senast den 31 december 2024, dvs. senast tre år efter det datum som anges i detta förslag. Alla dessa aspekter bekymrar föredraganden, som menar att systemet för utökat producentansvar måste förbli proportionerligt.

5.  Inkluderande av mycket tunna plastbärkassar

Föredraganden föreslår att förteckningen som avses i artikel 5 över plastartiklar som är föremål för begränsningar ska kompletteras med plastbärkassar med en tjocklek under 15 mikrometer, vilka inte omfattas av direktiv (EU) 2015/720 om att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar.

Med tanke på den snabba förändringen av konsumenternas beteende i de flesta medlemsstater där plastkassar inte längre är gratis vid försäljningsställen, anser föredraganden att en tydlig signal om förbud bör ges för kategorin mycket tunna plastbärkassar, med undantag för dem som fyller en hygienisk funktion.

6.  Fiskeredskap är ett annat område där föredraganden vill införa ändringar. Hon noterar att även om vissa gemenskapsbestämmelser(12) redan föreskriver hantering av föroreningar från nät och andra redskap som övergetts eller försvunnit till havs, kvarstår ändå problemet eftersom det inte finns någon effektiv tillsyn av förlorade fiskeredskap på EU-nivå. Mer än 30 % av skräpet från fiske- och fritidsbåtar som bör tas med tillbaka i hamn återlämnas inte och hamnar troligen i havet(13). Enligt föredraganden är det rimligt att systemet med utökat producentansvar tillämpas för fiskeredskapstillverkare.

Hon lägger i artikel 8.3 till ett återvinningsmål på 15 % eftersom fiskeredskap precis som alla andra föremål av robusta material har goda förutsättningar att återanvändas och därför bör tas med tillbaka i hamn. Detta mål är realistiskt om man betänker bästa praxis, bland annat på Island där ett återvinningsmål på 45 % fastställdes 2006, och där återvinningen i dag uppgår till 85 % för nät och linor.(14)

Under utarbetandet av sitt betänkande har föredraganden träffat forskare och ministrar och hennes övergripande ambition stämmer överens med deras synsätt: plasten är en mirakelprodukt som blivit för förorenande, och som har en framtid – men inte i haven.

(1)

R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, University study, Production, use, and fate of all plastics ever made, Science Advances, Vol.3, n°7, 2017.

(2)

Europeiska kommissionen, Impact Assessment - Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear, SWD(2018)0254, 28 maj 2018, del 1 s.10.

(3)

ibid., del 1 s.10.

(4)

Från artikel 4.1 a b i direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar: ”senast den 31 december 2018 [...] tillhandahålls [inte tunna plastbärkassar] kostnadsfritt på försäljningsställen för varor och produkter, såvida inte lika effektiva instrument införs.”

(5)

Europeiska kommissionen, Plast för engångsbruk: EU:s nya regler för att minska marint skräp, pressmeddelande av den 28 maj 2018.

(6)

Europeiska kommissionen, Impact Assessment - Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear, SWD(2018)0254, 28 maj 2018, del 1 s.60.

(7)

ibid., del 1 s.60.

(8)

ibid., del 1 s.60.

(9)

ibid., del 1 s.60.

(10)

ibid., del 1 s.6.

(11)

WHO:s rapport Tobacco and its environmental impact: an overview, 2017.

(12)

I artikel 48 i förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för fiskeripolitiken fastställs att befälhavaren på ett fiskefartyg inom 24 timmar måste underrätta den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten om förlorade redskap.

(13)

Europeiska kommissionen, Impact Assessment - Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear, SWD(2018)0254, 28 maj 2018, s.12.

(14)

http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning har upprättats på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer medan [förslaget till betänkande / betänkandet utarbetades, innan det antogs i utskottet]:

Enhet och/eller person

Europeiska miljökontoret

ClientEarth

Edana

Essenscia

EurEau

European Plastics Converters (EuPC)

Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA)

FoodDrinkEurope

Fostplus

Frans Timmermans, Europeiska kommissionens förste vice ordförande med ansvar för bättre lagstiftning, kontakter mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna

Friends of the Earth Europe

Go4Circle

Belgiens förpackningsinstitut

Jyrki Katainen, Europeiska kommissionens vice ordförande

med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft

Karmenu Vella, kommissionsledamot med ansvar för miljö-, havs- och fiskerifrågor

Nestlé S.A.

Pack2Go Europe

Petcore Europe

Philippe De Backer, belgisk statssekreterare åt social- och hälsovårdsministern med ansvar för bekämpning av bidragsbedrägeri, skydd av privatlivet och Nordsjöfrågor

Plastics Europe

Plastics Recyclers Europe

Österrikes ständiga representation vid Europeiska unionen

Rethink Plastic Alliance

Seas at risk

Sky

Suez S.A.

Surfrider Foundation Europe

Tetra Pack International S.A.

Zero Waste Europe


YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (26.9.2018)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Föredragande av yttrande: Barbara Kappel

KORTFATTAD MOTIVERING

Initiativet rörande plastartiklar för engångsbruk är en del av EU:s bredare agenda för en cirkulär ekonomi och är inriktat på ekonomiska incitament för att minska det marina skräpet, särskilt de negativa externa effekterna av plastartiklar för engångsbruk. Externa effekter är de icke kompenserade effekter på tredje parter som blir följden av ekonomiska beslut. Den som orsakar effekterna beaktar inte dessa i sin beslutsprocess. Ur ekonomisk synvinkel utgör de ett slags marknadsmisslyckande och kan göra det nödvändigt för staten att ingripa.

Att förebygga och minska marint plastskräp i form av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast ingår i EU:s plaststrategi, som specifika kompletterande åtgärder mot mikroplast. År 2015 tog man itu med frågan om plastkassar. Sedan dess har man kunnat konstatera att tio typer av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap (s.k. makroplast) tillsammans står för omkring 70 % av det marina skräpet i Europa. Det är viktigt att EU och medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att hantera miljöaspekterna av det marina skräpet genom att minska mängden plast i haven och på stränderna. Samtidigt bör man lägga större tonvikt vid plastens plats i den cirkulära ekonomin överlag.

Marint skräp är ett globalt problem som når långt bortom EU:s gränser, och ett globalt avtal utgör den enda möjliga lösningen på denna utmaning för vår planet. Studier visar att 80 % av det marina skräpet kommer från så få som 20 länder, och inget av dessa är medlem i EU. Föredraganden efterlyser därför en global strategi mot plastföroreningar och uppmanar eftertryckligen till nödvändiga åtgärder på G7- och G20-nivå samt till ett förverkligande av FN:s mål för hållbar utveckling.

Finanssektorn bör hjälpa företagen att investera mer i hållbara lösningar, innan regeringar tvingas vidta politiska åtgärder. Föredraganden anser att det vore bättre med en strategi som bygger på skärpta standarder, vilken bör tränga ut vissa förorenande produkter från marknaden men samtidigt främja forskning och utveckling samt innovation mot mer kostnadseffektivt återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara eller ofarliga produkter. Dessa nya standarder bör genomföras inom en rimlig tidsram för att säkerställa att små och medelstora företag kan anpassa sin affärsmodell, eftersom de flesta av de 50 000 plastomformningsföretagen i EU är små och medelstora företag.

Enligt kommissionens beräkningar skulle dess förslag om förbud mot vissa plastartiklar för engångsbruk och minskningsmål, utökat producentansvar, produktutformningsåtgärder och incitament för fiskare att ta med redskap tillbaka i hamn innebära besparingar på 2,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter och göra det möjligt att undvika miljöskador motsvarande 11 miljarder euro. Företagens kostnader för efterlevnad uppgår till 2 miljarder euro och avfallshanteringen till 510 miljoner euro. Konsumenterna skulle spara omkring 6,5 miljarder euro, medan ett pantsystem eller liknande skulle kosta konsumenterna ytterligare 1,4 miljarder euro. Kommissionen uppskattar att merkostnaden för fiskeindustrin i bästa fall kommer att uppgå till 0,16 % av intäkterna. Kommissionen lämnar emellertid inga uppgifter om de kostnader för genomförandet av det utökade producentansvaret som helt överförs till slutkonsumenten.

Kampen mot marint skräp kan skapa nya ekonomiska möjligheter. Företag kan öka sin konkurrenskraft genom innovation samt forskning och utveckling genom att bidra till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Investeringar i åtgärder mot marint skräp och i hållbara alternativa material, produkter och affärsmodeller kan leda till nya arbetstillfällen och stärka den tekniska och vetenskapliga kompetensen. Även om initiativet om att minska plastartiklar för engångsbruk välkomnas, behövs en väl avvägd strategi för att säkerställa proportionaliteten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  Unionens ekonomiska välstånd är oupplösligen förbundet med långsiktig miljömässig hållbarhet. Mer hållbara ekonomiska modeller i medlemsstaterna kan skapa nya möjligheter till innovation, konkurrenskraft och arbetstillfällen.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a)   De utmaningar som hör samman med hanteringen av plastavfall kan omvandlas till en möjlighet för den europeiska industrin att bli en global ledare när det gäller att tillhandahålla lösningar för övergången till en cirkulär ekonomi.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Marint skräp är ett globalt erkänt, gränsöverskridande problem. Att minska det marina skräpet är ett viktigt steg för att uppnå FN:s fjortonde mål för hållbar utveckling: att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling36. Unionen måste bidra till att bekämpa marint skräp och ha ambitionen att vara en global förebild. I detta sammanhang arbetar unionen tillsammans med partner i många internationella forum, t.ex. G20, G7 och FN, för att främja samordnade åtgärder. Detta initiativ är en del av unionens insatser i detta avseende.

(3)  Marint skräp är ett globalt erkänt, gränsöverskridande problem. Det effektivaste sättet att framgångsrikt förebygga och hantera plastavfall är internationellt samarbete och ett vetenskapligt, evidensbaserat tillvägagångssätt. Att minska det marina skräpet är ett viktigt steg för att uppnå FN:s fjortonde mål för hållbar utveckling: att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling36. Unionen måste bidra till att bekämpa marint skräp och ha ambitionen att vara en global förebild. I detta sammanhang bör unionen stärka sitt samarbete, särskilt med de länder som förorenar mest, och tillsammans med partner på internationell nivå, t.ex. G20, G7 och FN, främja samordnade åtgärder. Detta initiativ är en del av unionens insatser för att minska avfallet i syfte att skapa en hållbar och cirkulär ekonomi.

__________________

__________________

36 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.

36 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att rikta in insatserna på de områden där de behövs mest bör detta direktiv endast gälla de oftast påträffade plastartiklarna för engångsbruk, vilka beräknas utgöra omkring 86 % av de plastartiklar för engångsbruk som påträffas på stränderna i unionen räknat i antal.

(7)  För att rikta in insatserna på de områden där de behövs mest bör detta direktiv gälla de oftast påträffade plastartiklarna för engångsbruk, vilka beräknas utgöra omkring 86 % av de plastartiklar för engångsbruk som påträffas på stränderna i unionen räknat i antal, och även fiskeredskap. Övergången till en cirkulär ekonomi kommer att kräva att den totala användningen av plast för engångsbruk minskar.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 94/62/EG när det gäller plastartiklar för engångsbruk som betraktas som förpackningar i enlighet med definitionen i artikel 3.1 i det direktivet.

Motivering

Ett förtydligande krävs vad gäller plastförpackningar för engångsbruk som omfattas av direktiv 94/62/EG.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Plastartiklar för engångsbruk kan tillverkas av många olika sorters plast. Plast definieras vanligtvis som ett polymermaterial med eller utan tillsatser. Denna definition skulle emellertid också omfatta vissa naturliga polymerer. Omodifierade naturliga polymerer bör inte omfattas, eftersom de förekommer naturligt i miljön. Därför bör definitionen av polymer i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200643 anpassas, och en separat definition införas för tillämpningen av detta direktiv. Plast som tillverkas av modifierade naturliga polymerer, eller plast som tillverkas av biobaserade, fossila eller syntetiska startsubstanser, förekommer inte naturligt och bör därför omfattas av detta direktiv. Den anpassade definitionen av plast bör därför omfatta både polymerbaserade gummiföremål och biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast, oavsett om de tillverkas av biomassa eller är avsedda att brytas ner biologiskt med tiden. Vissa polymermaterial kan inte användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutmaterial och slutprodukter, såsom polymerbeläggningar, färger, bläck och lim. Dessa material bör inte omfattas av detta direktiv och bör därför inte heller ingå i definitionen.

(8)  Plastartiklar för engångsbruk kan tillverkas av många olika sorters plast. Plast definieras vanligtvis som ett polymermaterial med eller utan tillsatser. Denna definition skulle emellertid också omfatta vissa naturliga polymerer. Omodifierade naturliga polymerer bör inte omfattas, eftersom de förekommer naturligt i miljön. Därför bör definitionen av polymer i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200643 anpassas, och en separat definition införas för tillämpningen av detta direktiv. Plast som tillverkas av modifierade naturliga polymerer, eller plast som tillverkas av biobaserade, fossila eller syntetiska startsubstanser, förekommer inte naturligt och bör därför omfattas av detta direktiv. Den anpassade definitionen av plast bör därför omfatta både polymerbaserade gummiföremål och biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast, oavsett om de tillverkas av biomassa eller är avsedda att brytas ner biologiskt med tiden. Vissa polymermaterial kan inte användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutmaterial och slutprodukter, såsom polymerbeläggningar, polymerbeklädnader eller polymerskikt, färger, bläck och lim. Dessa material bör inte omfattas av detta direktiv och bör därför inte heller ingå i definitionen.

_________________

_________________

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För vissa plastartiklar för engångsbruk finns det ännu inga lättillgängliga alternativ som är lämpliga och mer hållbara. Förbrukningen av de flesta sådana plastartiklar för engångsbruk förväntas öka. För att vända denna utveckling och verka för mer hållbara lösningar bör medlemsstaterna vara skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att tydligt minska förbrukningen av dessa produkter, dock utan att äventyra livsmedelshygienen eller livsmedelssäkerheten, god hygienisk praxis, god tillverkningssed, konsumentinformation eller spårbarhetskraven i unionens livsmedelslagstiftning44.

(11)  För vissa plastartiklar för engångsbruk finns det ännu inga lättillgängliga alternativ som är lämpliga och mer hållbara. Förbrukningen av de flesta sådana plastartiklar för engångsbruk förväntas öka. För att verka för mer hållbara lösningar bör medlemsstaterna vara skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att tydligt minska förbrukningen av dessa produkter, i likhet med vad som redan görs för plastkassar enligt direktiv 94/62/EG43a, dock utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18 i det direktivet och utan att äventyra livsmedelshygienen eller livsmedelssäkerheten, god hygienisk praxis, god tillverkningssed, konsumentinformation eller spårbarhetskraven i unionens livsmedelslagstiftning44. Medlemsstaterna bör uppmuntra användningen av återanvändbara produkter som lämpar sig för en cirkulär ekonomi, utan att påverka den fria rörligheten för varor på den inre marknaden och snedvrida konkurrensen mellan tillverkare inom och utanför EU. Alla åtgärder som syftar till att på ett betydande sätt minska förbrukningen av plastartiklar för engångsbruk bör stå i proportion till målen i detta direktiv. Åtgärderna bör beakta produkters effekter under hela deras livscykel.

__________________

__________________

 

43a Direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall, EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.

44 Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1), förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4) samt annan relevant lagstiftning med koppling till livsmedelssäkerhet, hygien och märkning.

44 Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1), förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4) samt annan relevant lagstiftning med koppling till livsmedelssäkerhet, hygien och märkning.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  I enlighet med direktiv 94/62/EG bör medlemsstaterna vara skyldiga att underrätta kommissionen om förslag till åtgärder som rör förpackningar innan de antar dem, så att kommissionen kan kontrollera om dessa förslag skulle kunna skapa hinder för hur den inre marknaden fungerar.

Motivering

Det är viktigt att skapa konsekvens mellan detta direktiv och direktiv 94/62/EG, i synnerhet artikel 16 (anmälan) och artikel 18 (rätten att släppa ut på marknaden) när det gäller plastförpackningar för engångsbruk, och att värna den inre marknaden för förpackningar.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Vissa plastartiklar för engångsbruk hamnar i miljön till följd av olämpligt bortskaffande via avlopp eller annat olämpligt utsläppande i miljön. Därför bör märkningskrav införas för plastartiklar för engångsbruk som ofta bortskaffas via avlopp eller på annat olämpligt sätt. Märkningen bör informera konsumenterna om lämpliga bortskaffandesätt och/eller bortskaffandesätt som bör undvikas eller om de negativa miljöeffekterna av nedskräpning som orsakas av olämpligt bortskaffande. Kommissionen bör ges befogenhet att införa ett harmoniserat format för märkningen och bör samtidigt vid behov testa hur representativa konsumentgrupper uppfattar den föreslagna märkningen för att garantera att den är effektiv och lättförståelig.

(14)  Vissa plastartiklar för engångsbruk hamnar i miljön till följd av olämpligt bortskaffande via avlopp eller annat olämpligt utsläppande i miljön. Därför bör märkningskrav införas för plastartiklar för engångsbruk som ofta bortskaffas via avlopp eller på annat olämpligt sätt. Märkningen bör informera konsumenterna om lämpliga bortskaffandesätt och/eller bortskaffandesätt som bör undvikas eller om de negativa miljöeffekterna av nedskräpning som orsakas av olämpligt bortskaffande. Kommissionen bör ges befogenhet att införa ett harmoniserat format för märkningen, till exempel en logotyp, och bör samtidigt vid behov testa hur representativa konsumentgrupper uppfattar den föreslagna märkningen för att garantera att den är effektiv och lättförståelig. I denna process bör kommissionen ta hänsyn till befintliga frivilliga branschöverenskommelser som antagits för detta syfte. Dessutom kan medlemsstaterna fastställa regler om avskräckande böter och straff som skulle gälla de ansvariga för utsläpp av skräp i miljön.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  När det gäller plastartiklar för engångsbruk för vilka det inte finns några lättillgängliga, lämpliga och mer hållbara alternativ bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, också införa system för utökat producentansvar för att täcka kostnaderna för avfallshantering och uppstädning av skräp samt kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder för att förebygga och minska sådant skräp.

(15)  När det gäller plastartiklar för engångsbruk för vilka det inte finns några lättillgängliga, lämpliga och mer hållbara alternativ bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, också införa system för utökat producentansvar för att täcka de nödvändiga kostnaderna för avfallshantering i enlighet med artiklarna 8 och 8a i direktiv 2008/98/EG och artikel 7 i direktiv 94/62/EG samt kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder för att förebygga och minska sådant skräp.

Motivering

Bekämpning av nedskräpning bör vara en gemensam insats för behöriga myndigheter, tillverkare och konsumenter. Nedskräpningsproblemet löser man inte genom att ålägga tillverkarna att täcka kostnaderna för uppstädning utan genom att förändra konsumenternas beteende. Detta åstadkommer man genom att utbilda konsumenterna och se till att befintlig lagstiftning efterlevs. Det är mycket effektivare att förebygga nedskräpning.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Ett enhetligt genomförande av åtgärder för utökat producentansvar bör säkerställas för att undvika snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b)  Ekonomiska incitament kan påverka konsumenternas val och uppmuntra eller avskräcka från vissa konsumtionsvanor och kan därmed användas som ett ändamålsenligt verktyg för insatser i tidigare led för att minska vissa plasters inverkan på miljön.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Den stora andel plast från övergivna, förlorade eller kasserade fiskeredskap som innehåller plast som ingår i det marina skräpet tyder på att de befintliga lagstiftningskraven46 inte ger tillräckliga incitament för att ta med sådana fiskeredskap tillbaka till hamn för insamling och behandling. Det tilltänkta systemet med indirekta avgifter i unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn som gäller inlämning av avfall från fartyg tar bort incitamentet för fartyg att dumpa sitt avfall till havs och garanterar rätten till inlämning. Detta system bör emellertid kompletteras med ytterligare finansiella incitament för fiskare att ta med sig sina fiskeredskap tillbaka till hamn för att undvika en eventuell ökning av den indirekta avfallsavgiften. Eftersom det finns goda möjligheter att återvinna plastkomponenter i fiskeredskap bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, införa utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast i syfte att underlätta separat insamling av uttjänta fiskeredskap och finansiera en sund avfallshantering av sådana fiskeredskap, särskilt återvinning.

(16)  Den stora andel plast från övergivna, förlorade eller kasserade fiskeredskap som innehåller plast som ingår i det marina skräpet tyder på att de befintliga lagstiftningskraven46 inte ger tillräckliga incitament för att ta med sådana fiskeredskap tillbaka till hamn för insamling och behandling. Det tilltänkta systemet med indirekta avgifter i unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn som gäller inlämning av avfall från fartyg tar bort incitamentet för fartyg att dumpa sitt avfall till havs och garanterar rätten till inlämning. Detta system är emellertid inte tillräckligt effektivt för att fiskare ska ta med sig sina uttjänta fiskeredskap tillbaka till hamn. Eftersom det finns goda möjligheter att återvinna plastkomponenter i fiskeredskap bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, införa utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast i syfte att finansiera en sund avfallshantering av sådana fiskeredskap, särskilt återvinning. Dessutom bör kommissionen och medlemsstaterna samarbeta för att skapa mekanismer för minskning av uttjänta fiskeredskap och underlätta separat insamling av uttjänta fiskeredskap.

__________________

__________________

46 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009, direktiv 2000/59/EG och direktiv 2008/98/EG.

46 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009, direktiv 2000/59/EG och direktiv 2008/98/EG.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  I syfte att förebygga nedskräpning och andra olämpliga former av bortskaffande som leder till marint plastskräp måste konsumenterna ges tillräcklig information om de lämpligaste bortskaffandesätten eller vilka bortskaffandesätt som bör undvikas, bästa praxis för bortskaffande av avfall, miljöpåverkan av olämpligt bortskaffande samt om plastinnehållet i vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap. Därför bör det krävas av medlemsstaterna att de vidtar medvetandehöjande åtgärder som garanterar att sådan information lämnas till konsumenterna. Informationen bör inte innehålla något marknadsföringsinnehåll som uppmanar till användning av plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att välja vilka åtgärder som är lämpligast beroende på produktens eller dess användnings karaktär. Tillverkare av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast bör täcka kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärderna, som en del av det utökade producentansvaret.

(18)  I syfte att förebygga nedskräpning och andra olämpliga former av bortskaffande som leder till marint plastskräp måste konsumenterna ges tillräcklig information om de lämpligaste bortskaffandesätten eller vilka bortskaffandesätt som bör undvikas, bästa praxis för bortskaffande av avfall, miljöpåverkan av olämpligt bortskaffande samt om plastinnehållet i vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap. Därför bör det krävas av medlemsstaterna att de vidtar medvetandehöjande åtgärder, däribland utbildningskampanjer på skolor, som garanterar att sådan information lämnas till konsumenterna så att de får incitament att ändra sitt beteende och delta mer aktivt i att förebygga nedskräpning. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att välja vilka åtgärder som är lämpligast beroende på de regionala förhållandena och produktens eller dess användnings karaktär. Det måste iakttas ordentlig aktsamhet så att ingen snedvriden konkurrens uppkommer mellan inhemska tillverkare av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast och konkurrenter utanför EU som får sälja sina produkter på den inre marknaden. Tillverkare av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast bör delta i de medvetandehöjande åtgärderna, som en del av sitt ansvar. Tillverkarna ska inte vara skyldiga att täcka kostnaderna för dessa medvetandehöjande kampanjer. Bekämpning av nedskräpning bör vara en gemensam insats för behöriga myndigheter, tillverkare och konsumenter.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 201648 bör kommissionen utvärdera detta direktiv. Denna utvärdering bör bygga på erfarenheter från och data som samlats in under genomförandet av detta direktiv samt data som samlats in enligt direktiv 2008/56/EG eller direktiv 2008/98/EG. Utvärderingen bör ligga till grund för en bedömning av eventuella ytterligare åtgärder och av huruvida bilagan med en förteckning över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över, mot bakgrund av övervakningen av marint skräp i unionen. Vid utvärderingen bör det också undersökas om vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts under tiden – inklusive utveckling av biologiskt nedbrytbara material och framtagande av kriterier eller en standard för biologisk nedbrytning av plast i den marina miljön, i enlighet med vad som fastställs i den europeiska strategin för plast – som gör det möjligt att ta fram en standard för biologisk nedbrytning av vissa plastartiklar för engångsbruk i den marina miljön. Denna standard skulle inkludera en standard för att testa om plast, vid fysisk och biologisk nedbrytning i marin miljö, bryts ner helt till koldioxid (CO2), biomassa och vatten tillräckligt snabbt för att plasten inte ska hinna orsaka skador på det marina livet eller leda till en ansamling av plast i miljön. Om så är fallet skulle plastartiklar för engångsbruk som uppfyller denna standard kunna undantas från förbudet mot utsläppande på marknaden. I den europeiska strategin för plast ingår redan åtgärder på detta område, men där konstateras också att det är svårt att skapa ett regelverk för biologiskt nedbrytbar plast på grund av de olika förhållandena i olika hav.

(22)  I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 201648 bör kommissionen utvärdera detta direktiv. Denna utvärdering bör bygga på erfarenheter från och data som samlats in under genomförandet av detta direktiv samt data som samlats in enligt direktiv 2008/56/EG eller direktiv 2008/98/EG. Utvärderingen bör ligga till grund för en bedömning av eventuella ytterligare åtgärder och av huruvida bilagan med en förteckning över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över, mot bakgrund av övervakningen av marint skräp i unionen. Vid utvärderingen bör det också undersökas om vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts under tiden – inklusive utveckling av biologiskt nedbrytbara material och framtagande av kriterier eller en standard för biologisk nedbrytning av plast i den marina miljön, i enlighet med vad som fastställs i den europeiska strategin för plast – som gör det möjligt att ta fram en standard för biologisk nedbrytning av vissa plastartiklar för engångsbruk i den marina miljön. Denna standard skulle inkludera en standard för att testa om plast, vid fysisk och biologisk nedbrytning i marin miljö, bryts ner helt till koldioxid (CO2), biomassa och vatten tillräckligt snabbt för att plasten inte ska hinna orsaka skador på det marina livet eller leda till en ansamling av plast i miljön. Om så är fallet skulle plastartiklar för engångsbruk som uppfyller denna standard kunna undantas från förbudet mot utsläppande på marknaden. I den europeiska strategin för plast ingår redan åtgärder på detta område, men där konstateras också att det är svårt att skapa ett regelverk för biologiskt nedbrytbar plast på grund av de olika förhållandena i olika hav. Vid utvärderingen bör också den ekonomiska inverkan på de sektorer som påverkas mest av detta direktiv bedömas, inklusive efterlevnadskostnader.

__________________

__________________

48 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

48 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktivs syfte är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa samt att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion.

Detta direktivs syfte är att förebygga och avsevärt minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa samt att stärka EU:s ledande roll i att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa och hållbara affärsmodeller, produkter och giftfria material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att på ett betydande sätt minska förbrukningen av de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan på sitt territorium senast den ... [sex år efter sista datum för införlivande av detta direktiv].

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18 i direktiv 94/62/EG, för att på ett betydande sätt minska förbrukningen av de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan på sitt territorium senast den ... [fyra år efter sista datum för införlivande av detta direktiv].

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att system för utökat producentansvar införs för alla plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del E i bilagan och som släpps ut på unionsmarknaden, i enlighet med bestämmelserna om utökat producentansvar i direktiv 2008/98/EG.

1.  Medlemsstaterna ska införa system för utökat producentansvar för alla plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del E i bilagan och som släpps ut på unionsmarknaden, förutsatt att det inte uppkommer någon snedvridning av konkurrensen och att behandlingen av importerade produkter och inhemskt tillverkade produkter får samma inverkan på marknadspriserna. Det ska säkerställas samstämdhet med bestämmelserna om utökat producentansvar i direktiv 2008/98/EG.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller de system som införs i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna säkerställa att tillverkarna av de plastartiklar för engångsbruk som anges i förteckningen i del E i bilagan ska täcka kostnaderna för insamling av avfall som utgörs av dessa plastartiklar för engångsbruk och dess efterföljande transport och behandling, inbegripet kostnaderna för att städa upp skräp och kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för dessa produkter.

När det gäller de system som införs i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna säkerställa att tillverkarna av de plastartiklar för engångsbruk som anges i förteckningen i del E i bilagan ska täcka de nödvändiga kostnaderna för insamling av avfall som utgörs av dessa plastartiklar för engångsbruk och dess efterföljande transport och behandling, i enlighet med artiklarna 8 och 8a i direktiv 2008/98/EG, inbegripet kostnaderna för att städa upp skräp och kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för dessa produkter.

Motivering

Bekämpning av nedskräpning bör vara en gemensam insats för behöriga myndigheter, tillverkare och konsumenter. Nedskräpningsproblemet löser man inte genom att ålägga tillverkarna att täcka kostnaderna för uppstädning utan genom att förändra konsumenternas beteende. Detta åstadkommer man genom att utbilda konsumenterna och se till att befintlig lagstiftning efterlevs. Det är mycket effektivare att förebygga nedskräpning.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska offentliggöra riktlinjer om hur eventuella åtgärder, däribland kostnadsfördelning, i fråga om det utökade producentansvaret enligt denna artikel ska genomföras.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Den behöriga myndigheten ska säkerställa att kostnaderna för tillverkarna i samband med det utökade producentansvaret är proportionerliga och förmedlas till de berörda enheterna regelbundet och på ett tillgängligt och öppet sätt.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 9 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  fastställa mål för separat insamling för relevanta system för utökat producentansvar.

(b)  fastställa mål för separat insamling för relevanta system för utökat producentansvar, eller

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 9 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) införa system för avfallsinsamling som har visat sig vara effektiva och som anses lämpliga för att uppnå målen.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 10 – stycke 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får bland annat införa medvetandehöjande åtgärder när så är lämpligt. Dessa medvetandehöjande åtgärder kan exempelvis genomföras i skolor eller på företag.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samordning av åtgärder

Samordning av åtgärder mellan medlemsstaterna

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Samordning av åtgärder på internationell nivå

 

Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna sträva efter att samordna åtgärder för att minska vissa plastprodukters inverkan på miljön och stödja övergången till hållbara ekonomiska modeller på internationell nivå.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska utvärdera detta direktiv senast den … [sex år efter sista datum för införlivande av detta direktiv]. Utvärderingen ska bygga på den information som finns tillgänglig i enlighet med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all ytterligare information som behövs för att genomföra utvärderingen och utarbeta den rapport som avses i punkt 2.

1.  Kommissionen ska utvärdera detta direktiv senast den … [fem år efter sista datum för införlivande av detta direktiv]. Utvärderingen ska bygga på den information som finns tillgänglig i enlighet med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all ytterligare information som behövs för att genomföra utvärderingen och utarbeta den rapport som avses i punkt 2.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  den ekonomiska inverkan på de som sektorer som berörs mest av detta direktiv och efterlevnadskostnaderna motsvarar prognoserna i kommissionens konsekvensbedömning,

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  genomförandet av detta direktiv på något sätt har haft en negativ inverkan på konkurrenskraften för de sektorer som berörs mest av detta förslag, jämfört med deras konkurrenter som är baserade utanför EU.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Bilaga – del D – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Våtservetter, det vill säga på förhand våta servetter för personlig hygien eller användning i hushåll eller industrin

–  Våtservetter, det vill säga på förhand våta servetter för personlig hygien eller användning i hushåll eller industrin samt avfall av på förhand vått toalettpapper

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Bilaga – del D – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror

Motivering

Cigarettfimpar är den näst vanligaste typen av föremål som påträffas på stränder, och en enda fimp förorenar minst 500 liter vatten. Därför är det mycket viktigt att konsumenterna är medvetna om konsekvenserna när de slänger cigaretter på gatan.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Referensnummer

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Barbara Kappel

20.6.2018

Behandling i utskott

3.9.2018

24.9.2018

 

 

Antagande

24.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

19

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

25

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marcus Pretzell, Marco Zanni

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen

19

-

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

0

VERTS/ALE

Ernest Urtasun

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (27.9.2018)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Föredragande av yttrande: Barbara Kappel

KORTFATTAD MOTIVERING

Förebyggandet och minskningen av marint plastskräp i form av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast är särskilda och kompletterande åtgärder mot mikroplast som planeras inom ramen för EU:s plaststrategi. Efter att man 2015 tog itu med frågan om plastkassar har tio typer av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap (så kallad makroplast) identifierats som tillsammans står för omkring 70 procent av det marina skräpet i Europa. Det är viktigt att EU vidtar lämpliga åtgärder för att hantera miljöaspekterna av det marina skräpet genom att minska mängden plast i haven och på stränderna, samtidigt som man fokuserar mer på plastens plats i den cirkulära ekonomin.

Marint skräp är ett globalt problem som når långt bortom EU:s gränser, och ett globalt avtal utgör den enda möjliga lösningen på denna utmaning för vår planet. Studier visar att 80 procent av det marina skräpet kommer från så få som 20 länder, och inget av dessa är medlem i EU. Föredraganden efterlyser därför en övergripande strategi för att bekämpa plastföroreningar och uppmanar att nödvändiga åtgärder måste vidtas på G7- och G20-nivå, samt att FN:s mål för hållbar utveckling måste genomföras. Multinationella långivare och internationella finansiärer bör dessutom fokusera sina insatser på åtgärder som minskar det marina skräpet, genom att rikta in sig på program för avfallshantering inom ramen för den cirkulära ekonomin.

Medvetenhet hos konsumenterna är också en avgörande faktor för att man framgångsrikt ska kunna minska mängden plastartiklar för engångsbruk. När det gäller tvingande åtgärder för medlemsstaterna och näringslivet är föredraganden övertygad om att kampanjer för att öka allmänhetens medvetenhet och utbildning bidrar till att uppnå varaktiga resultat.

Enligt kommissionens beräkningar skulle förslagen om förbud av vissa plastartiklar för engångsbruk och minskningsmål, utökat producentansvar, produktutformningsåtgärder och incitament för fiskare att ta med redskap tillbaka i hamn innebära besparingar på motsvarande 2,6 miljoner ton koldioxid och att miljöskador motsvarande 11 miljarder euro undviks. Företagens kostnader för efterlevnad uppgår till 2 miljarder euro och avfallshanteringen till 510 miljoner euro. Konsumenterna skulle spara omkring 6,5 miljarder euro, medan ett pantsystem eller liknande skulle kosta konsumenterna ytterligare 1,4 miljarder euro. Kommissionen uppskattar att merkostnaden för fiskeindustrin i bästa fall kommer att uppgå till 0,16 procent av intäkterna. Kommissionen lämnar emellertid inga uppgifter om de kostnader för genomförandet av det utökade producentansvaret som helt överförs till slutkonsumenten.

Föredraganden vill betona att alternativet att ”förbjuda” vissa typer av produkter i princip bör vara en sista utväg. Det vore bättre med en strategi som bygger på skärpta standarder, vilken bör tränga ut vissa förorenande produkter från marknaden men samtidigt främja forskning och utveckling samt innovation mot mer kostnadseffektivt återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara eller ofarliga produkter. Dessa nya standarder bör genomföras inom en rimlig tidsram för att säkerställa att små och medelstora företag kan anpassa sin affärsmodell, eftersom de flesta av de 50 000 plastomformningsföretagen i EU är små och medelstora företag.

Kampen mot marint skräp kan skapa ekonomiska möjligheter. Företag kan öka sin konkurrenskraft genom innovation samt forskning och utveckling genom att bidra till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Investeringar i åtgärder mot marint skräp och i hållbara alternativa material, produkter och affärsmodeller kan leda till nya arbetstillfällen och stärka den tekniska och vetenskapliga kompetensen. Även om initiativet om att minska plastartiklar för engångsbruk välkomnas, behövs en väl avvägd strategi för att säkerställa proportionaliteten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1, och artikel 114 när det gäller förpackningar enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 94/62/EG,

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Plast är ett mycket funktionellt och relativt billigt material vilket innebär att det blir allt vanligare i vår vardag. Dess ökade användning i kortlivade produkter som inte är avsedda för återanvändning eller kostnadseffektiv återvinning innebär att de relaterade produktions- och konsumtionsmönstren har blivit alltmer ineffektiva och linjära. Inom ramen för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin32 konstaterade kommissionen därför i den europeiska strategin för plast33 att den ständiga ökningen av mängden plastavfall och dess läckage till miljön, särskilt den marina miljön, måste åtgärdas om vi ska kunna uppnå en verkligt cirkulär livscykel för plast.

(1)  Plast är ett mycket funktionellt och relativt billigt material vilket innebär att det blir allt vanligare i vår vardag. Dess ökade användning i kortlivade produkter som inte är avsedda för återanvändning eller kostnadseffektiv återvinning innebär att de relaterade produktions- och konsumtionsmönstren har blivit alltmer ineffektiva och linjära. Inom ramen för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin32 konstaterade kommissionen därför i den europeiska strategin för plast33 att den ständiga ökningen av mängden plastavfall och dess läckage till miljön, särskilt den marina miljön, måste åtgärdas om vi ska kunna uppnå en verkligt cirkulär livscykel för plast. Ytterligare ansträngningar i plastsegmentet måste baseras på och fullständigt överensstämma med den nyligen antagna EU-lagstiftningen om den cirkulära ekonomin och passa in i det system som därmed har upprättats.

__________________

__________________

32 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015) 614 final).

32 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015) 614 final).

33 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018) 28 final).

33 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018) 28 final).

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Den nyligen antagna EU-lagstiftningen om avfall, i synnerhet direktiv 2008/98/EU, direktiv 94/62/EU och direktiv 1999/31/EU, har fastställt ett komplext statistiksystem för insamling och återvinning av avfall, tydliga mål för återvinning av vissa avfallsflöden, däribland plast, samt en avfallstrappa. Det pekas även ut incitament för en övergång till en mer cirkulär ekonomi, en utökad användning av återvunna material, och man fastställer skyldigheter för tillverkare enligt minimikraven för ett utökat producentansvar. Syftet med detta direktiv är inte att ersätta detta system, utan snarare att komplettera det genom åtgärder för att hantera det särskilda problemet med marint skräp.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Unionens ekonomiska välstånd är oupplösligen förbundet med långsiktig miljömässig hållbarhet. Mer hållbara ekonomiska modeller i medlemsstaterna kan skapa nya möjligheter till innovation, konkurrenskraft och arbetstillfällen.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  Utmaningar kopplade till behandlingen av plastavfall kan omvandlas till en möjlighet för den europeiska industrin att bli en global ledare när det gäller att tillhandahålla lösningar för övergången till en cirkulär ekonomi.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Cirkulära strategier som prioriterar återanvändbara produkter och återanvändningssystem kommer att minska mängden avfall. Detta är det högst prioriterade steget i den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG34.Sådana strategier är också i linje med FN:s tolfte mål för hållbar utveckling35 som handlar om att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

(2)  Cirkulära strategier som prioriterar återanvändbara produkter och återanvändningssystem samt produkters återvinningsbarhet, kommer att minska mängden avfall. Detta är det högst prioriterade steget i den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG34. Sådana strategier är också i linje med FN:s tolfte mål för hållbar utveckling35 som handlar om att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

_________________

_________________

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

35 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.

35 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Marint skräp är ett globalt erkänt, gränsöverskridande problem. Att minska det marina skräpet är ett viktigt steg för att uppnå FN:s fjortonde mål för hållbar utveckling: att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling36. Unionen måste bidra till att bekämpa marint skräp och ha ambitionen att vara en global förebild. I detta sammanhang arbetar unionen tillsammans med partner i många internationella forum, t.ex. G20, G7 och FN, för att främja samordnade åtgärder. Detta initiativ är en del av unionens insatser i detta avseende.

(3)  I världens hav och oceaner har 150 miljoner ton plaster och mikroplaster samlats, vilket orsakat allvarliga skador på havens fauna och flora, klimatet och den biologiska mångfalden i världen. Marint skräp är ett globalt erkänt, gränsöverskridande problem. Att minska det marina skräpet är ett viktigt steg för att uppnå FN:s fjortonde mål för hållbar utveckling: att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling36. Unionen måste bidra till att bekämpa marint skräp och ha ambitionen att vara en global förebild, och samtidigt säkerställa en rättvis konkurrens för sitt näringsliv. I detta sammanhang bör unionen försöka få till stånd åtaganden från partner i forum på internationell nivå, t.ex. G20, G7 och FN, för att främja samordnade åtgärder. Detta initiativ är en del av unionens insatser i detta hänseende för att minska avfallet i syfte att skapa en hållbar ekonomi.

__________________

__________________

36 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.

36 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Trots EU:s ansträngningar på det klimatdiplomatiska området och i internationella samarbeten är situationen i en del tredjeländer fortsatt oroväckande. EU måste anstränga sig ännu mer i de internationella samarbetena när det gäller miljöskydd. EU måste fullfölja sin roll som pionjär och en aktör som underlättar miljöpolitik och avfallshantering. EU bör sträva efter att utbyta erfarenheter och sprida kunskaper och tekniker för att hantera plastföroreningar och utbyta bästa praxis på området havsmiljöskydd och hur man städar upp och förhindrar plastföroreningar.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Vid beräkningar av antalet skräpföremål på stränderna har det fastställts att 80–85 % av det marina skräpet i unionen består av plast. Av detta utgörs 50 % av plastartiklar för engångsbruk och 27 % av fiskerelaterade föremål. I gruppen plastartiklar för engångsbruk ingår många olika frekvent använda och kortlivade konsumentprodukter som slängs bort efter att ha använts för sitt syfte en gång, som sällan återvinns och som ofta orsakar nedskräpning. En stor del av de fiskeredskap som släpps ut på marknaden samlas inte in för behandling. Plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast är därför ett särskilt allvarligt problem i samband med marint skräp, som utgör ett stort hot mot de marina ekosystemen, den biologiska mångfalden och eventuellt också mot människors hälsa. De har också en skadlig inverkan på verksamheter såsom turism, fiske och sjöfart.

(5)  Vid beräkningar av antalet skräpföremål på stränderna har det fastställts att 80–85 % av det marina skräpet i unionen består av plast. Av detta utgörs 50 % av plastartiklar för engångsbruk och 27 % av fiskerelaterade föremål. I gruppen plastartiklar för engångsbruk ingår många olika frekvent använda och kortlivade konsumentprodukter som slängs bort efter att ha använts för sitt syfte en gång, som sällan återvinns och som ofta orsakar nedskräpning. En stor del av de fiskeredskap som släpps ut på marknaden samlas inte in för behandling. Plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast är därför ett särskilt allvarligt problem i samband med marint skräp, som utgör ett stort hot mot de marina ekosystemen, den biologiska mångfalden och eventuellt också mot människors och djurs hälsa. De har också en skadlig inverkan på verksamheter såsom turism, fiske och sjöfart, särskilt för kustregioner och öar.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Unionens befintliga lagstiftning40 och policyinstrument säkerställer en viss reglering av marint skräp. Särskilt plastavfall omfattas av unionens allmänna åtgärder och mål för avfallshantering, exempelvis återvinningsmålet för förpackningsavfall av plast41 och plaststrategins42 nyligen antagna mål om att säkerställa att alla plastförpackningar ska vara återvinningsbara senast 2030. Denna lagstiftning är emellertid inte tillräckligt effektiv mot marint skräp och de nationella åtgärderna för att förebygga och minska marint skräp skiljer sig åt i fråga om omfattning och ambitionsnivå. Dessutom kan en del av dessa åtgärder, särskilt marknadsbegränsningar av plastartiklar för engångsbruk, leda till handelshinder och snedvrida konkurrensen i unionen.

(6)  Unionens befintliga lagstiftning40 och policyinstrument säkerställer en viss reglering av marint skräp. Särskilt plastavfall omfattas av unionens allmänna åtgärder och mål för avfallshantering, exempelvis återvinningsmålet för förpackningsavfall av plast41 och plaststrategins42 nyligen antagna mål om att säkerställa att alla plastförpackningar ska vara återvinningsbara senast 2030.

_________________

_________________

40 Direktiv 2008/98/EG, direktiv 2000/59/EG, direktiv 2000/60/EG, direktiv 2008/56/EG samt rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

40 Direktiv 2008/98/EG, direktiv 2000/59/EG, direktiv 2000/60/EG, direktiv 2008/56/EG samt rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

41 Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).

41 Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).

42 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018) 28 final).

42 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018) 28 final).

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att rikta in insatserna på de områden där de behövs mest bör detta direktiv endast gälla de oftast påträffade plastartiklarna för engångsbruk, vilka beräknas utgöra omkring 86 % av de plastartiklar för engångsbruk som påträffas på stränderna i unionen räknat i antal.

(7)  För att rikta in insatserna på de områden där de behövs mest bör detta direktiv gälla de oftast påträffade plastartiklarna för engångsbruk, vilka beräknas utgöra omkring 86 % av de plastartiklar för engångsbruk som påträffas på stränderna i unionen räknat i antal och fiskeredskap som orsakar betydande skador när de utgör havsföroreningar. Dessutom bör medlemsstaterna, i samband med övergången till en cirkulär ekonomi, sträva efter att generellt sett minska förbrukningen av alla engångsartiklar och förpackningar. I detta avseende måste man undvika all form av diskriminering.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Plastartiklar för engångsbruk kan tillverkas av många olika sorters plast. Plast definieras vanligtvis som ett polymermaterial med eller utan tillsatser. Denna definition skulle emellertid också omfatta vissa naturliga polymerer. Omodifierade naturliga polymerer bör inte omfattas, eftersom de förekommer naturligt i miljön. Därför bör definitionen av polymer i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200643 anpassas, och en separat definition införas för tillämpningen av detta direktiv. Plast som tillverkas av modifierade naturliga polymerer, eller plast som tillverkas av biobaserade, fossila eller syntetiska startsubstanser, förekommer inte naturligt och bör därför omfattas av detta direktiv. Den anpassade definitionen av plast bör därför omfatta både polymerbaserade gummiföremål och biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast, oavsett om de tillverkas av biomassa eller är avsedda att brytas ner biologiskt med tiden. Vissa polymermaterial kan inte användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutmaterial och slutprodukter, såsom polymerbeläggningar, färger, bläck och lim. Dessa material bör inte omfattas av detta direktiv och bör därför inte heller ingå i definitionen.

(8)  Plastartiklar för engångsbruk kan tillverkas av många olika sorters plast. Plast definieras vanligtvis som ett polymermaterial med eller utan tillsatser. Denna definition skulle emellertid också omfatta vissa naturliga polymerer. Omodifierade naturliga polymerer bör inte omfattas, eftersom de förekommer naturligt i miljön. Således bör definitionen av polymer i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200643 anpassas, och en separat definition införas för tillämpningen av detta direktiv. Plast som tillverkas av modifierade naturliga polymerer, eller plast som tillverkas av biobaserade, fossila eller syntetiska startsubstanser, förekommer inte naturligt och bör därför omfattas av detta direktiv. Den anpassade definitionen av plast bör därför omfatta både polymerbaserade gummiföremål och biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast, oavsett om de tillverkas av biomassa eller är avsedda att brytas ner biologiskt med tiden. Vissa polymermaterial kan inte användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutmaterial och slutprodukter, såsom polymerbeläggningar, färger, bläck och lim. Dessa material bör inte omfattas av detta direktiv och bör därför inte heller ingå i definitionen.

__________________

__________________

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  En gemensam definition av biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast måste fastställas.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  Plastprodukter bör tillverkas med hänsyn till plastens fullständiga livslängd. Ekodesign av plast bör alltid ta hänsyn till produktens produktionsfaser, återvinningsbarhet och eventuellt även återanvändbarhet. Tillverkarna bör vid behov uppmuntras att använda en enda sorts eller kompatibla plastpolymerer för tillverkning för att förenkla sorteringen och förbättra återvinningsbarheten, särskilt när det gäller plastförpackningar.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Plastartiklar för engångsbruk bör vara föremål för en eller flera åtgärder, beroende på olika faktorer, exempelvis om det finns lämpliga och mer hållbara alternativ, hur genomförbart det är att ändra konsumtionsmönstren och i vilken utsträckning de redan omfattas av befintlig unionslagstiftning.

(10)  Plastartiklar för engångsbruk bör vara föremål för en eller flera åtgärder, beroende på olika faktorer, exempelvis om det finns lämpliga och mer hållbara och ekonomiskt bärkraftiga alternativ, hur genomförbart det är att ändra konsumtionsmönstren och i vilken utsträckning de redan omfattas av befintlig unionslagstiftning. De föreslagna åtgärderna bör alltid beakta en livscykelbedömning för att undvika halvmesyrer som leder till att olika delar av miljön eller ekonomin påverkas ännu mer negativt, som t.ex. när plast ersätts med produkter av liknande material tillverkade av biomaterial utan att dessa material omfattas av en tydlig bedömning av den biologiska nedbrytbarheten, däribland den biologiska nedbrytbarheten i vattenmiljö. Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 94/62/EG när det gäller plastartiklar för engångsbruk som betraktas som förpackningar i enlighet med definitionen i artikel 3.1 i det direktivet.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  För att övergå från en ekonomi baserad på fossila bränslen och från ett klimatperspektiv är biobaserade plastprodukter ett mer hållbart alternativ till fossilbaserade plaster. Därför bör incitament som syftar till att byta ut fossilbaserade material mot biobaserade material uppmuntras. Det ligger i linje med målen för den cirkulära ekonomin, bioekonomistrategin och plaststrategin. Kommissionen bör i framtida politiska förslag överväga att inkludera incitament för utbyte och, exempelvis i en översyn av direktivet om offentlig upphandling (direktiv 2014/24/EU) inkludera kriterier för plaster baserade på deras sammansättning, nivå av återvinningsbarhet och risk.

Motivering

Förordningen är i sin nuvarande formulering vag när det gäller situationen för biobaserad plast. Fördelen med biobaserat material för produktion av plast bör erkännas och uppmuntras, särskilt de positiva effekter som det har som ett mer hållbart alternativ till polymerbaserad plast och dess bidrag till att minska beroendet av fossila råmaterial.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För vissa plastartiklar för engångsbruk finns det ännu inga lättillgängliga alternativ som är lämpliga och mer hållbara. Förbrukningen av de flesta sådana plastartiklar för engångsbruk förväntas öka. För att vända denna utveckling och verka för mer hållbara lösningar bör medlemsstaterna vara skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att tydligt minska förbrukningen av dessa produkter, dock utan att äventyra livsmedelshygienen eller livsmedelssäkerheten, god hygienisk praxis, god tillverkningssed, konsumentinformation eller spårbarhetskraven i unionens livsmedelslagstiftning44.

(11)  För vissa plastartiklar för engångsbruk finns det ännu inga lättillgängliga alternativ som är lämpliga och mer hållbara. Förbrukningen av de flesta sådana plastartiklar för engångsbruk förväntas öka. För att vända denna utveckling och ta steget mot mer hållbara lösningar bör medlemsstaterna vara skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att tydligt minska förbrukningen av dessa produkter, dock utan att äventyra livsmedelshygienen eller livsmedelssäkerheten, god hygienisk praxis, god tillverkningssed, konsumentinformation eller spårbarhetskraven i unionens livsmedelslagstiftning44. Minskningar av den sammanlagda förbrukningen av engångsartiklar är avgörande för övergången till en cirkulär ekonomi.

_________________

_________________

44 Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1), förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4) samt annan relevant lagstiftning med koppling till livsmedelssäkerhet, hygien och märkning.

44 Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1), förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4) samt annan relevant lagstiftning med koppling till livsmedelssäkerhet, hygien och märkning.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För andra plastartiklar för engångsbruk finns det redan lämpliga och mer hållbara alternativ till överkomligt pris. För att minska sådana produkters inverkan på miljön bör medlemsstaterna vara skyldiga att förbjuda att dessa släpps ut på unionsmarknaden. Det skulle öka användningen av de lättillgängliga och mer hållbara alternativen och främja innovativa lösningar för mer hållbara affärsmodeller, återanvändbara alternativ och ersättningsmaterial.

(12)  För andra plastartiklar för engångsbruk finns det redan lämpliga och mer hållbara alternativ till överkomligt pris. För att minska sådana produkters inverkan på miljön bör medlemsstaterna vara skyldiga att förbjuda eller begränsa utsläppandet på unionsmarknaden av produkter som innehåller ämnen och material för vilka det finns hållbara och tillgängliga alternativ, såvida de inte uppfyller EU-standarden för biologisk nedbrytbarhet i havsmiljö som fastställdes efter kommissionens utvärderingsrapport som omnämns i artikel 15.3c i detta direktiv. Det skulle öka användningen av de lättillgängliga och mer hållbara alternativen och främja innovativa lösningar för mer hållbara affärsmodeller, återanvändbara alternativ och ersättningsmaterial. Det bör fastslås specifika kriterier för att bedöma sådana alternativs livscykel och fastställa huruvida de uppfyller de krav som för närvarande uppfylls av plastartiklar för engångsbruk, om alternativen är i linje med EU:s avfallslagstiftning och om de säkerställer högre hållbarhet.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  I direktiv 94/62/EG, ändrat genom direktiv (EU) 2015/720, föreskrivs att kommissionen senast i maj 2017 ska genomföra en översyn av lagstiftningen om åtgärder för att minska förbrukningen av mycket tunna plastbärkassar, utifrån livscykelpåverkan. Kommissionen har ännu inte genomfört denna översyn. Eftersom denna typ av plastkassar mycket ofta slutar som skräp är det lämpligt att införa åtgärder som begränsar deras utsläppande på marknaden utom när det gäller användningsområden som är absolut nödvändiga. Mycket tunna plastbärkassar bör inte släppas ut på marknaden som förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt utom när de behövs av hygienskäl, varvid biologiskt nedbrytbara och komposterbara kassar bör användas, exempelvis för att förpacka fuktiga livsmedel (såsom rått kött, fisk eller mejeriprodukter). För mycket tunna plastbärkassar som inte omfattas av denna marknadsbegränsning gäller de befintliga bestämmelser som infördes med direktiv (EU) 2015/720.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  Enligt avfallshierarkin bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att främja återanvändbara alternativ till plastartiklar för engångsbruk, däribland genom att fastställa mål, upprätta ekonomiska incitament, föra medvetandekampanjer, samt genom att säkerställa att återanvändbara alternativ finns tillgängliga i stor utsträckning.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Med hänsyn till rapporten från FN:s miljöprogram från 2016 bör kommissionen begära att europeiska standardiseringsorgan tar fram en standard för biologisk nedbrytbarhet i havet. 

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Vissa plastartiklar för engångsbruk hamnar i miljön till följd av olämpligt bortskaffande via avlopp eller annat olämpligt utsläppande i miljön. Därför bör märkningskrav införas för plastartiklar för engångsbruk som ofta bortskaffas via avlopp eller på annat olämpligt sätt. Märkningen bör informera konsumenterna om lämpliga bortskaffandesätt och/eller bortskaffandesätt som bör undvikas eller om de negativa miljöeffekterna av nedskräpning som orsakas av olämpligt bortskaffande. Kommissionen bör ges befogenhet att införa ett harmoniserat format för märkningen och bör samtidigt vid behov testa hur representativa konsumentgrupper uppfattar den föreslagna märkningen för att garantera att den är effektiv och lättförståelig.

(14)  Vissa plastartiklar för engångsbruk hamnar i miljön till följd av olämpligt bortskaffande via avlopp eller annat olämpligt utsläppande i miljön. Därför bör märkningskrav införas för plastartiklar för engångsbruk som ofta bortskaffas via avlopp eller på annat olämpligt sätt. Märkningen bör informera konsumenterna om lämpliga bortskaffandesätt och/eller bortskaffandesätt som bör undvikas eller om de negativa miljöeffekterna av nedskräpning som orsakas av olämpligt bortskaffande. Kommissionen bör i samarbete med medlemsstaterna beakta frivilliga överenskommelser från olika sektorer som har upprättats för att skapa tydliga märkningsregler för att informera konsumenter, exempelvis med hjälp av en logotyp, om huruvida produkten kan återvinnas eller inte. Kommissionen bör ges befogenhet att införa ett harmoniserat format för märkningen och bör samtidigt vid behov och med beaktande av medlemsstaternas olika särdrag testa hur representativa konsumentgrupper uppfattar den föreslagna märkningen för att garantera att den är effektiv och lättförståelig. Märkningen måste placeras synligt på produktförpackningarna som säljs till slutanvändarna.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  När det gäller plastartiklar för engångsbruk för vilka det inte finns några lättillgängliga, lämpliga och mer hållbara alternativ bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, också införa system för utökat producentansvar för att täcka kostnaderna för avfallshantering och uppstädning av skräp samt kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder för att förebygga och minska sådant skräp.

(15)  När det gäller plastartiklar för engångsbruk för vilka det inte finns några lättillgängliga, lämpliga och mer hållbara alternativ bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, också införa system för utökat producentansvar för att täcka kostnaderna för avfallshantering och uppstädning av skräp samt kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder för att förebygga och minska sådant skräp. När det gäller plastartiklar för engångsbruk för vilka det inte finns några lättillgängliga, lämpliga och mer hållbara alternativ bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, också införa system för utökat producentansvar för att täcka kostnaderna för avfallshantering i enlighet med artiklarna 8 och 8a i direktiv 2008/98/EG och artikel 7 i direktiv 94/62/EG och uppstädning av skräp samt kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder för att förebygga och minska skräp. Hela konsumentkedjan bör beaktas i detta fall, och tillverkarna kan inte hållas ansvariga för konsumenternas olämpliga beteende. Delat ansvar bör tillämpas.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  På unionsnivå finns det för närvarande ingen vedertagen vetenskaplig standard för biologisk nedbrytbarhet i havet, vilket gör det tydligt att kommissionen snarast måste be Europeiska standardiseringskommittén att utarbeta en separat standard för biologisk nedbrytbarhet i havet.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  I enlighet med avfallshierarkin bör medlemsstaterna fokusera på att tillhandahålla information om återanvändbara alternativ till plastartiklar för engångsbruk.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  I direktiv 2008/98/EG fastställs allmänna minimikrav för system för utökat producentansvar. Dessa krav bör även gälla för de system för utökat producentansvar som inrättas genom detta direktiv. Detta direktiv innehåller emellertid ytterligare krav på utökat producentansvar, exempelvis ett krav på att tillverkare av vissa plastartiklar för engångsbruk ska stå för kostnaderna för uppstädning av skräp.

(19)  I direktiv 2008/98/EG fastställs allmänna minimikrav för system för utökat producentansvar. Dessa krav bör även gälla för de system för utökat producentansvar som inrättas genom detta direktiv. Detta direktiv innehåller emellertid ytterligare krav på utökat producentansvar, exempelvis ett krav på att tillverkare av vissa plastartiklar för engångsbruk ska stå för kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder och information till konsumenterna om lämpliga sätt för bortskaffning samt nedskräpningens effekter på miljön. Principen om delat ansvar bör tillämpas, samt bättre samarbete mellan alla relevanta sektorer, inkluderat tillverkare, konsumenter och den offentliga sektorn.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk är en av de vanligaste marina skräpartiklarna på unionens stränder. Det beror på att de separata insamlingssystemen är ineffektiva och att konsumenterna inte deltar i systemen i tillräcklig utsträckning. Det behövs effektivare separata insamlingssystem, och därför bör ett minimimål för separat insamling fastställas för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör kunna uppnå detta minimimål genom att fastställa separata insamlingsmål för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk inom sina system för utökat producentansvar eller genom att inrätta pantsystem eller genom någon annan åtgärd som de anser lämplig. Det kommer att få en direkt positiv inverkan på insamlingsgraden, kvaliteten på det insamlade materialet och kvaliteten på det återvunna materialet, vilket skapar möjligheter för återvinningssektorn och marknaden för återvunnet material.

(20)  Dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk är en av de vanligaste marina skräpartiklarna på unionens stränder. Det beror på att de separata insamlingssystemen är ineffektiva och att konsumenterna inte deltar i systemen i tillräcklig utsträckning. Det behövs effektivare separata insamlingssystem, och det är upp till medlemsstaterna att fastställa vilket som är det effektivaste och lämpligaste insamlingssystemet för att uppnå målen som fastställs i direktiv 2008/98/EG och direktiv 94/62/EU. En förbättrad insamling och högre återvinningssiffror skulle kunna främjas genom ekodesignåtgärder, t.ex. genom att uppmuntra tillverkare att använda en enda sorts eller kompatibla plastpolymerer eller införa åtgärder som uppmuntrar tillverkarna att använda hållbara material. Det kommer att få en positiv inverkan på insamlingsgraden, kvaliteten på det insamlade materialet och kvaliteten på det återvunna materialet, vilket skapar möjligheter för återvinningssektorn och marknaden för återvunnet material.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Medlemsstaterna bör överväga att införa obligatoriska regler för hur mycket återvunnet material vissa plastprodukter ska innehålla i syfte att förbättra återvinningssiffrorna och marknaden med återvunnet material. Industriella synergier bör främjas i detta avseende. Avfall från en bransch skulle kunna bli en värdefull resurs för en annan. Medlemsstater bör främja sådana synergier och skapa incitament för att tillverkarna frivilligt engagerar sig för att förebygga avfall och förbättra avfallshanteringen och hanteringen av föroreningar.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 201648 bör kommissionen utvärdera detta direktiv. Denna utvärdering bör bygga på erfarenheter från och data som samlats in under genomförandet av detta direktiv samt data som samlats in enligt direktiv 2008/56/EG eller direktiv 2008/98/EG. Utvärderingen bör ligga till grund för en bedömning av eventuella ytterligare åtgärder och av huruvida bilagan med en förteckning över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över, mot bakgrund av övervakningen av marint skräp i unionen. Vid utvärderingen bör det också undersökas om vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts under tiden – inklusive utveckling av biologiskt nedbrytbara material och framtagande av kriterier eller en standard för biologisk nedbrytning av plast i den marina miljön, i enlighet med vad som fastställs i den europeiska strategin för plast – som gör det möjligt att ta fram en standard för biologisk nedbrytning av vissa plastartiklar för engångsbruk i den marina miljön. Denna standard skulle inkludera en standard för att testa om plast, vid fysisk och biologisk nedbrytning i marin miljö, bryts ner helt till koldioxid (CO2), biomassa och vatten tillräckligt snabbt för att plasten inte ska hinna orsaka skador på det marina livet eller leda till en ansamling av plast i miljön. Om så är fallet skulle plastartiklar för engångsbruk som uppfyller denna standard kunna undantas från förbudet mot utsläppande på marknaden. I den europeiska strategin för plast ingår redan åtgärder på detta område, men där konstateras också att det är svårt att skapa ett regelverk för biologiskt nedbrytbar plast på grund av de olika förhållandena i olika hav.

(22)  I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 201648 bör kommissionen utvärdera detta direktiv. Denna utvärdering bör bygga på erfarenheter från och data som samlats in under genomförandet av detta direktiv samt data som samlats in enligt direktiv 2008/56/EG eller direktiv 2008/98/EG. Utvärderingen bör ligga till grund för en bedömning av eventuella ytterligare åtgärder och av huruvida bilagan med en förteckning över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över, mot bakgrund av övervakningen av marint skräp i unionen. Vid utvärderingen bör det också undersökas om vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts under tiden – inklusive utveckling av biologiskt nedbrytbara material och framtagande av kriterier eller en standard för biologisk nedbrytning av plast i den marina miljön, i enlighet med vad som fastställs i den europeiska strategin för plast – som gör det möjligt att ta fram en standard för biologisk nedbrytning av vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap i den marina miljön. Denna standard skulle inkludera en standard för att testa om plast, vid fysisk och biologisk nedbrytning i marin miljö, bryts ner helt till koldioxid (CO2), biomassa och vatten tillräckligt snabbt för att plasten inte ska hinna orsaka skador på det marina livet eller leda till en ansamling av plast i miljön. Om så är fallet skulle plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som uppfyller denna standard kunna undantas från förbudet mot utsläppande på marknaden. I den europeiska strategin för plast ingår redan åtgärder på detta område, men där konstateras också att det är svårt att skapa ett regelverk för biologiskt nedbrytbar plast på grund av de olika förhållandena i olika hav.

_________________

_________________

48 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

48 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Motivering

För att kunna vidta alla nödvändiga åtgärder och förhindra marint skräp behövs det alltjämt en omfattande utvärdering när det gäller de tekniska och vetenskapliga framstegen för alla produkter som riskerar att hamna i den marina miljön.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Medlemsstaterna bör fastställa regler för sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och se till att de tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

(23)  Medlemsstaterna bör fastställa regler för sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och se till att de tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Konsumenterna bör också uppmuntras eller bestraffas för sitt beteende.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  Det är nödvändigt att genom stöd till forskning och innovation, inklusive inom ramen för programmet Horisont Europa, främja investeringar i resurseffektiva och cirkulära lösningar, såsom förebyggande och designalternativ, diversifiering av råmaterial och innovativ återvinningsteknik, såsom molekylär och kemisk återvinning, samt förbättringen av mekanisk återvinning. Nystartade företags innovativa potential i detta avseende bör belysas. Europaparlamentet stöder inrättandet av en strategisk forsknings- och innovationsagenda för cirkularitet i fråga om material, med särskild inriktning på plast och material som innehåller det, liksom på förpackningar. Adekvat finansiering kommer att behövas för att hjälpa till att stimulera privata investeringar. Offentlig-privata partnerskap kan bidra till att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25b)  Främjandet av forskning och innovation är ett nödvändigt verktyg och en förutsättning för att få en mer hållbar värdekedja inom förpackningsbranschen. För detta ändamål vore det önskvärt att stärka finansieringsmekanismerna inom ramen för de europeiska FoU-planeringsverktygen, såsom EU:s ramprogram för forskning och innovation (dvs. Horisont 2020), med hänsyn till den kommande strategiska forsknings- och innovationsagendan för plast.

 

(Ändringsförslaget bör införas som ett nytt skäl. Var exakt det införs spelar ingen roll.)

Motivering

Forskning och innovation är av stor betydelse för hållbarhet. I detta avseende är det nödvändigt att tilldela adekvata medel och resurser för forskning och innovation inom förpackningsbranschen för att bistå de berörda företagen i deras uppdrag att uppnå de mål som fastställs i strategin för plast.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktivs syfte är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa samt att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion.

Detta direktivs syfte är att stärka unionens ledande roll i att förebygga och avsevärt minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa samt att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi genom att minska förbrukningen av engångsartiklar och genom att främja hållbara och innovativa affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  plast: ett material bestående av en polymer i den mening som avses i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts till och som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, med undantag för naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg,

(1)  plast: ett material bestående av en polymer i den mening som avses i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts till och som används som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, med undantag för naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg och polymerbeläggningar, färger, bläck och lim som inte kan fungera som huvudsaklig strukturkomponent i slutmaterial och slutprodukter,

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast och plast som innehåller en hög nivå av förnyelsebara råvaror, som anges i den europeiska standarden UNI EN 13432 och i direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, som gör det möjligt att optimera hanteringen av organiskt avfall, minska miljöpåverkan och bidra till utvecklingen av förnuftiga system, med betydande långsiktiga fördelar i hela produktions-, förbruknings- och bortskaffandecykeln.

Motivering

Dessa material som framställs med användning av en rad tekniker inom området stärkelser, cellulosor, vegetabiliska oljor och deras kombinationer, är gjorda genom en integrerad kedja som följer en bioekonomisk modell som berör territoriell förnyelse och innovation i industrianläggningar.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  ytskikt: ett eller flera icke-självbärande skikt som är tillverkade med hjälp av plast, enligt definitionen i artikel 3.1 i denna lagstiftning, och som appliceras på ett material eller en produkt för att ge materialet eller produkten särskilda egenskaper eller för att förbättra dess tekniska prestanda,

Motivering

Vid tillämpningen av detta direktiv, och för att säkerställa en gemensam tolkning av medlemsstaterna och att EU:s inre marknad fungerar väl, bör definitionen av ytskikt i detta direktiv vara tydlig och utgå ifrån den definition som redan finns i kommissionens förordning (EU) 2018/213 om ändring av plastförordningen (EU) nr 10/2011.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  mycket tunna plastbärkassar: tunna plastbärkassar med en tjocklek på mindre än 15 mikrometer,

Motivering

Mycket tunna plastbärkassar bör endast definieras på grundval av sin tjocklek. Det finns redan tillgängliga alternativ för livsmedel i lös vikt. Det stämmer därför inte att mycket tunna plastbärkassar behövs av hygienskäl eller för förpackning av livsmedel i lös vikt. Det är därför inte lämpligt att hänvisa till definitionen i artikel 3 i direktiv 94/62/EG.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att på ett betydande sätt minska förbrukningen av de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan på sitt territorium senast den ... [sex år efter sista datum för införlivande av detta direktiv].

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att på ett betydande sätt minska förbrukningen av de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan på sitt territorium senast den ... [sex år efter sista datum för införlivande av detta direktiv]. Medlemsstaterna ska utvärdera de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna för att anta nationella planer för hur denna minskning ska uppnås, inbegripet specifika kvantitativa minskningsmål, särskilda incitament för berörda sektorer och vidtagna åtgärder. De nationella planerna ska lämnas in till kommissionen och vid behov uppdateras. Kommissionen får utfärda rekommendationer om de antagna planerna.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa åtgärder kan omfatta nationella mål för minskad förbrukning, åtgärder som säkerställer att återanvändbara alternativ till produkterna i fråga tillhandahålls slutkonsumenterna vid försäljningsstället, ekonomiska instrument såsom att säkerställa att plastartiklar för engångsbruk inte erbjuds slutkonsumenterna kostnadsfritt vid försäljningsstället. Dessa åtgärder kan variera beroende på miljöpåverkan av de produkter som avses i första stycket.

Dessa åtgärder kan omfatta nationella mål för minskad förbrukning, åtgärder som säkerställer att återanvändbara alternativ till produkterna i fråga tillhandahålls slutkonsumenterna vid försäljningsstället bland annat forskningsstöd för cirkulära lösningar och synergier med EU-finansiering av forskning och investeringar, ekonomiska instrument såsom att säkerställa att plastartiklar för engångsbruk inte erbjuds slutkonsumenterna kostnadsfritt vid försäljningsstället. Dessa åtgärder kan variera beroende på nationella särdrag och miljöpåverkan av de produkter som avses i första stycket. Frivilliga åtgärder som vidtas av företag är önskvärda och bör prioriteras och främjas.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Förekomsten av plast i produkten.

utgår

Motivering

Förekomsten av plast är i sig ingen relevant information. Plast är inte ett ämne som man i sig bör förbjuda eller varna för.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Dryckesbehållare med kolsyrade drycker ska undantas från denna artikels tillämpningsområde.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller de system som införs i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna säkerställa att tillverkarna av de plastartiklar för engångsbruk som anges i förteckningen i del E i bilagan ska täcka kostnaderna för insamling av avfall som utgörs av dessa plastartiklar för engångsbruk och dess efterföljande transport och behandling, inbegripet kostnaderna för att städa upp skräp och kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för dessa produkter.

När det gäller de system som införs i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna säkerställa att tillverkarna av de plastartiklar för engångsbruk som anges i förteckningen i del E i bilagan ska täcka kostnaderna för insamling av avfall som utgörs av dessa plastartiklar för engångsbruk och dess efterföljande transport och behandling, i enlighet med artiklarna 8 och 8a i direktiv 2008/98/EG, inbegripet kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för dessa produkter.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För de plastartiklar för engångsbruk som utgör en förpackning ska kraven i denna punkt komplettera de krav avseende system för utökat producentansvar som fastställs i direktiv 94/62/EG och direktiv 2008/98/EG.

För de plastartiklar för engångsbruk som utgör en förpackning ska kraven i denna punkt inte påverka tillämpningen av de krav avseende system för utökat producentansvar som fastställs i direktiv 94/62/EG och direktiv 2008/98/EG.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska senast 18 månader efter det att detta direktiv har antagits, anta delegerade akter i enlighet med artikel [XXX] för att fastställa de viktigaste inslagen i ett system för utökat producentansvar såsom anges i punkterna 1 och 2 i denna artikel från produkt till produkt. De viktigaste inslagen omfattar metoder för fördelning av ansvar, beräkningen av kostnader och fastställande av andra specifika aspekter i enlighet med det minimikrav som anges i direktiv 2008/98/EG. Kraven i direktiv 94/62/EEG bör också beaktas där det är relevant.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Medlemsstaterna ska anta systemen för utökat producentansvar i enlighet med punkterna 1 och 2 i denna artikel senast [18 månader] efter det att kommissionen har antagit den delegerade akt som avses i punkt 2a i denna artikel.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller de system som införs i enlighet med punkt 3 ska medlemsstaterna säkerställa att tillverkare av fiskeredskap som innehåller plast ska täcka kostnaderna för insamling av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast som har lämnats in till lämpliga mottagningsanordningar i hamn i enlighet med unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn eller till andra motsvarande insamlingssystem som inte omfattas av unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn samt deras efterföljande transport och behandling. Tillverkarna ska också täcka kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för fiskeredskap som innehåller plast.

När det gäller de system som införs i enlighet med punkt 3 ska medlemsstaterna säkerställa att tillverkare av fiskeredskap som innehåller plast ska täcka extrakostnaderna för insamling av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast som har lämnats in till lämpliga mottagningsanordningar i hamn i enlighet med unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn eller till andra motsvarande insamlingssystem som inte omfattas av unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn samt deras efterföljande transport och behandling. Tillverkarna ska också täcka kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för fiskeredskap som innehåller plast.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Utövande av delegeringen

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna [XXX] ska ges till kommissionen för en period på [fem år] från och med dagen för detta direktivs ikraftträdande. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i [artiklarna XXX] får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna [XXX] ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 9 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att senast 2025 separat samla in avfall i form av plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del F i bilagan motsvarande 90 % av sådana plastartiklar för engångsbruk som släpps ut på marknaden under ett visst år räknat i vikt. För att uppnå detta mål får medlemsstaterna bland annat

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå målen för insamling av plast och plastförpackningar såsom anges i direktiv 2008/98/EU och direktiv 94/62/EU. För att uppnå detta mål får medlemsstaterna bland annat

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 9 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  införa pantsystem, eller

(a)  införa pantsystem eller automatiserade insamlingssystem som tar hänsyn till lokala och regionala förhållanden, eller

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 9 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  fastställa mål för separat insamling för relevanta system för utökat producentansvar.

(b)  fastställa mål för separat insamling för relevanta system för utökat producentansvar, eller

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 9 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) ny: genom andra åtgärder, t.ex. de som förtecknas i bilagan till direktiv 2008/98/EU, som medlemsstaterna finner lämpliga.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Kommissionen ska utforma en vägledning med minimikrav för införande av pantsystem.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 10 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att informera konsumenter som använder de plastartiklar för engångsbruk som anges i del B i bilagan om orsakerna till att begränsa deras utsläppande på marknaden innan de berörda restriktionerna träder i kraft.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna rekommenderas att upprätta ett system för att uppmuntra konsumenterna eller bestraffa dem för olämpligt beteende.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samordning av åtgärder

Samordning av åtgärder mellan medlemsstaterna

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Samordning av åtgärder på internationell nivå

 

Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna sträva efter att samordna åtgärder för att minska vissa plastprodukters inverkan på miljön och stödja övergången till hållbara ekonomiska modeller på internationell nivå.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska utvärdera detta direktiv senast den … [sex år efter sista datum för införlivande av detta direktiv]. Utvärderingen ska bygga på den information som finns tillgänglig i enlighet med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all ytterligare information som behövs för att genomföra utvärderingen och utarbeta den rapport som avses i punkt 2.

1.  Kommissionen ska utvärdera detta direktiv senast den … [fyra år efter sista datum för införlivande av detta direktiv]. Utvärderingen ska bygga på den information som finns tillgänglig i enlighet med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all ytterligare information som behövs för att genomföra utvärderingen och utarbeta den rapport som avses i punkt 2.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  tillräckliga vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts, och kriterier eller en standard för biologisk nedbrytning av plast i den marina miljön som är tillämpliga på de plastartiklar för engångsbruk som omfattas av detta direktiv och ersättningsartiklar för engångsbruk för dessa har tagits fram, i syfte att fastställa vilka produkter som inte länge behöver vara föremål för begränsningarna av utsläppande på marknaden, när så är lämpligt.

(c)  tillräckliga vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts, och kriterier eller en europeisk standard för biologisk nedbrytning av plast i den marina miljön som är tillämpliga på de plastartiklar för engångsbruk som omfattas av detta direktiv och ersättningsartiklar för engångsbruk för dessa har tagits fram, i syfte att fastställa vilka produkter som inte länge behöver vara föremål för minskad förbrukning.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska för mikroföretag och små och medelstora företag, i enlighet med kommissionens definition av små och medelstora företag vid tidpunkten för ikraftträdandet, dock vidta de åtgärder som är nödvändiga för att efterleva artiklarna 5 och 7.1 från och med den ... [3 år efter ikraftträdandet av detta direktiv] och artikel 6.1 från och med den ... [4 år efter ikraftträdandet av den harmoniserade standard som avses i artikel 6.3 i detta direktiv].

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska anta de nödvändiga systemen för utökat producentansvar för att uppfylla kraven i punkterna 1 och 2 i artikel 8 i enlighet med bestämmelserna i den artikeln.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Bilaga – del A – underrubrik 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Våtservetter, det vill säga på förhand våta servetter för personlig hygien eller användning i hushåll eller industrin

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Bilaga – del A – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Dryckesflaskor

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Bilaga – del B

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Del B

Plastartiklar för engångsbruk som omfattas av artikel 5 om begränsningar av utsläppande på marknaden

utgår

– Bomullspinnar, utom tops som är avsedda och används för medicinska ändamål

 

– Bestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar)

 

– Tallrikar

 

– Sugrör, utom sugrör som är avsedda och används för medicinska ändamål

 

– Omrörare för drycker

 

– Pinnar som ska fästas vid och bära upp ballonger, utom ballonger för industriella eller andra yrkesmässiga användningar och tillämpningar som inte distribueras till konsumenter, inklusive mekanismerna i sådana pinnar

 

Motivering

I enlighet med proportionalitetsprincipen bör begränsningar endast användas som en sista utväg. Kommissionen bör prioritera insamling och korrekt hantering av avfall som de mest lämpliga åtgärderna för att förebygga nedskräpning. Dessutom angavs de begränsningar som härmed införs inte i IIA, och man tog inte heller hänsyn till dem under de offentliga samråden.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Bilaga – del D – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ballonger, utom ballonger för industriella eller andra yrkesmässiga användningar och tillämpningar som inte distribueras till konsumenter

utgår

Motivering

Se artikel 7.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Bilaga – del D – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Engångsblöjor

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Bilaga – del F – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Engångsblöjor

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Referensnummer

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Barbara Kappel

25.6.2018

Behandling i utskott

3.9.2018

 

 

 

Antagande

24.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

12

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Tilly Metz, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Markus Pieper, Pavel Telička

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Bernd Kölmel

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

27

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Markus Pieper, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

12

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Françoise Grossetête

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

6

0

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Massimiliano Salini

S&D

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (3.10.2018)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

(COM(2018)0340 – C8–0218/2018 – 2018/0172(COD))

Föredragande av yttrande: Bronis Ropė

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslagets syfte enligt artikel 1 är att ”minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa”.

I sitt yttrande ansåg utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att det var viktigt att lägga tonvikten vid de typer av plastföroreningar som är kopplade till jordbruket, även om dessa främst har lokal eller regional inverkan. Kommissionens förslag om att minska föroreningar från plastartiklar för engångsbruk bygger på en konsekvensbedömning som omfattar de vanligast förekommande större plastavfallsföremål som blir till marint skräp på genomsnittlig EU-nivå, och dessa ges särskild tonvikt i dess förslag till textens utformning.

För det första bör det förtydligas att plast som hamnar på fält eller i jordbrukets ekosystem kan sväljas av djur eller föras vidare till akvatiska ekosystem och till slut hamna i havet. På liknande sätt kommer det som hamnar i jorden så småningom att fragmenteras eller brytas ner av jordbiota till mindre bitar, bland annat mikroplast, och hamna i markvattnet och eventuellt komma in i akvatiska färskvattenekosystem och därefter i marina system. Denna andra spridningsväg beaktas inte i konsekvensbedömningen, som undersöker marint skräp och större föremål.

För det andra är vissa typer av plastföroreningar vanligt förekommande regionalt eller lokalt, på grund av särskilda typer av markanvändning som inbegriper användning av jordbruksplast. Dessa kan förvärras av lokal praxis eller infrastruktur, till exempel de svårigheter många jordbrukare eller tillverkare har att återvinna använt marktäckningsmaterial av plast eller att smutsigt plastmaterial inte tas emot.

Slutligen måste det påpekas att den metod som förespråkas i kommissionens utkast omfattar medvetandehöjande åtgärder riktade mot konsumenter, i detta fall användare såsom jordbrukare, som kan genomföras i form av information om bortskaffande och återvinning av jordbruksplast, märkningskrav, utökad plastproducentansvar och så vidare. Därför medför sådana åtgärder inte nödvändigtvis orimliga eller kostsamma ytterligare bördor för jordbrukare.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Beaktandeled 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 januari 2018 om en europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018)0028),

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Plast är ett mycket funktionellt och relativt billigt material vilket innebär att det blir allt vanligare i vår vardag. Dess ökade användning i kortlivade produkter som inte är avsedda för återanvändning eller kostnadseffektiv återvinning innebär att de relaterade produktions- och konsumtionsmönstren har blivit alltmer ineffektiva och linjära. Inom ramen för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin32 konstaterade kommissionen därför i den europeiska strategin för plast33 att den ständiga ökningen av mängden plastavfall och dess läckage till miljön, särskilt den marina miljön, måste åtgärdas om vi ska kunna uppnå en verkligt cirkulär livscykel för plast.

(1)  Plast finns ju att tillgå överallt och är ett relativt billigt material vilket innebär att det blir allt vanligare i vår vardag. Dess ökade användning i kortlivade produkter som inte är avsedda för återanvändning eller kostnadseffektiv återvinning innebär att de relaterade produktions- och konsumtionsmönstren har blivit alltmer ineffektiva och linjära. Inom ramen för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin32 konstaterade kommissionen därför i den europeiska strategin för plast33 att den ständiga ökningen av mängden plastavfall och dess läckage till miljön, särskilt i form av att avfall som uppkommer på annat håll än i haven också blir till skada för den marina miljön, måste åtgärdas om vi ska kunna uppnå en verkligt cirkulär livscykel för plast.

__________________

__________________

32 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015) 614 final).

32 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015) 614 final).

33 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018) 28 final).

33 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018) 28 final).

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Marint skräp är ett globalt erkänt, gränsöverskridande problem. Att minska det marina skräpet är ett viktigt steg för att uppnå FN:s fjortonde mål för hållbar utveckling: att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling36.Unionen måste bidra till att bekämpa marint skräp och ha ambitionen att vara en global förebild. I detta sammanhang arbetar unionen tillsammans med partner i många internationella forum, t.ex. G20, G7 och FN, för att främja samordnade åtgärder. Detta initiativ är en del av unionens insatser i detta avseende.

(3)  Marint skräp är ett globalt erkänt, gränsöverskridande problem. Alltmer avfall kommer ut i haven runt om i världen och påverkar ekosystemens hälsa och dödar djur. Att minska det marina skräpet är ett viktigt steg för att uppnå FN:s fjortonde mål för hållbar utveckling: strävan efter att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling36. Unionen måste bidra till att bekämpa marint skräp, förebygga uppkomsten av det och hantera det mera effektivt och ha ambitionen att vara en global förebild. I detta sammanhang arbetar unionen tillsammans med partner i många internationella forum, t.ex. G20, G7 och FN, för att främja samordnade åtgärder. Detta initiativ är en del av unionens insatser i detta avseende.

_________________

_________________

36 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.

36 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I enlighet med multilaterala avtal37 och unionens avfallslagstiftning38 måste medlemsstaterna säkerställa en god avfallshantering i syfte att förebygga och minska marint skräp från källor till havs och på land. Enligt unionens vattenlagstiftning39 ska medlemsstaterna också vidta åtgärder mot marint skräp när detta hindrar uppnåendet av god miljöstatus i deras marina vatten, bland annat för att bidra till att uppnå FN:s fjortonde mål för hållbar utveckling.

(4)  I enlighet med multilaterala avtal37 och unionens avfallslagstiftning38 måste medlemsstaterna säkerställa en god avfallshantering i syfte att förebygga och minska marint skräp från källor till havs och på land. Enligt unionens vattenlagstiftning39 ska medlemsstaterna också vidta åtgärder mot marint skräp för att säkerställa att inte dess egenskaper och mängderna av det ska bli till skada för marina vatten, bland annat för att bidra till att uppnå FN:s fjortonde mål för hållbar utveckling.

__________________

__________________

37 Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos), konventionen från 1972 om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material (Londonkonventionen) och dess protokoll från 1996 (Londonprotokollet), bilaga V till den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (Marpol), Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall.

37 Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos), konventionen från 1972 om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material (Londonkonventionen) och dess protokoll från 1996 (Londonprotokollet), bilaga V till den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (Marpol), Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall.

38 Direktiv 2008/98/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (EGT L 332, 28.12.2000, s. 81).

38 Direktiv 2008/98/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (EGT L 332, 28.12.2000, s. 81).

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Vid beräkningar av antalet skräpföremål på stränderna har det fastställts att 80–85 % av det marina skräpet i unionen består av plast. Av detta utgörs 50 % av plastartiklar för engångsbruk och 27 % av fiskerelaterade föremål. I gruppen plastartiklar för engångsbruk ingår många olika frekvent använda och kortlivade konsumentprodukter som slängs bort efter att ha använts för sitt syfte en gång, som sällan återvinns och som ofta orsakar nedskräpning. En stor del av de fiskeredskap som släpps ut på marknaden samlas inte in för behandling. Plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast är därför ett särskilt allvarligt problem i samband med marint skräp, som utgör ett stort hot mot de marina ekosystemen, den biologiska mångfalden och eventuellt också mot människors hälsa. De har också en skadlig inverkan på verksamheter såsom turism, fiske och sjöfart.

(5)  Vid beräkningar av antalet skräpföremål på stränderna har det fastställts att 80–85 % av det marina skräpet i unionen består av plast. Av detta utgörs 50 % av plastartiklar för engångsbruk och 27 % av fiskerelaterade föremål. I gruppen plastartiklar för engångsbruk ingår många olika frekvent använda och kortlivade konsumentprodukter som slängs bort efter att ha använts för sitt syfte en gång, som sällan bortskaffas korrekt, eftersom det saknas fungerande system för återanvändning eller materialåtervinning, så att de orsakar nedskräpning. En stor del av de fiskeredskap som släpps ut på marknaden samlas inte in för behandling. Plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast är därför ett särskilt allvarligt problem som bidrar till marint skräp, som utgör ett stort hot mot djurens hälsa och således mot de marina ekosystemen i världsomfattande skala och mot den biologiska mångfalden i dem, där de eventuellt också kan bli giftiga för levande varelser och tjäna som näringsunderlag för smittspridande sjukdomsalstrare. De kan också en skadlig inverkan både på människors hälsa och på verksamheter såsom turism, fiske och sjöfart, trots den nuvarande unionslagstiftningen om användning av plast i livsmedelsbehållare.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  EU bör anlägga ett heltäckande synsätt på problemet med mikroplast och bör uppmana alla tillverkare att strikt begränsa mikroplast i sina formuleringar och sätta upp strikta begränsningar för produkter som ger upphov till mikroplast i andra hand, så att de inte hamnar i marken och i sötvattnet och därigenom i marina akvatiska ekosystem.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att rikta in insatserna på de områden där de behövs mest bör detta direktiv endast gälla de oftast påträffade plastartiklarna för engångsbruk, vilka beräknas utgöra omkring 86 % av de plastartiklar för engångsbruk som påträffas på stränderna i unionen räknat i antal.

(7)  För att rikta in insatserna på de områden där de behövs mest bör detta direktiv endast gälla de kategorier av de oftast påträffade plastartiklarna för engångsbruk som finns förtecknade i bilagan, vilka beräknas utgöra omkring 86 % av de plastartiklar för engångsbruk som påträffas på stränderna och i kustvattnen i unionen räknat i antal samt kraftigt havsförorenande fiskeredskap, jämte de mest använda plastprodukterna från jordbruket.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Källorna till plastföroreningar är högst olika i olika regioner. I vissa regioner bidrar andra plastprodukter stort till det marina skräpet, vilket konstaterats genom övervakning enligt ramdirektivet om en marin strategi och av det civila samhället. I sådana områden bör medlemsstaterna vara skyldiga att anta specifika åtgärder för att ta itu med andra vanliga nationella eller lokala källor till plastföroreningar. Som exempel kan nämnas att plastprodukter som används inom jordbruk, fiske och annan ekonomisk verksamhet som bedrivs utomhus också har anknytning till problemen med markföroreningar, låga materialåtervinningsnivåer och olämpligt bortskaffande. Det kan särskilt finnas lokala faktorer – ekonomiska eller sådana som rör befintlig infrastruktur – som förhindrar insamling och materialåtervinning av sådana plastprodukter. Plastprodukter av detta slag, särskilt om de kommer från jordbruket, bör tas emot i anläggningar för materialåtervinning eller bortskaffande och bör utformas bättre så att materialåtervinningen eller bortskaffandet av dem underlättas. Medlemsstaterna bör utbyta bästa praxis så att systemen för materialåtervinning av plastprodukter blir mera effektiva och ändamålsenliga, och avfallet, med de merkostnader det i dag medför för jordbrukarna, minskar från första början.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)   Dessutom kan problemet med föroreningar på land och markförorening med större plastföremål och därav resulterande fragment eller mikroplast vara betydande på lokal eller regional nivå. Detta kan få stor betydelse på det lokala planet, eftersom plastprodukter används så mycket inom jordbruket. För att minska plastavfallets effekter på miljön och på människors och djurs hälsa måste man därför grundligt utforska föroreningen med plast från jordbruksmark.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c)  Plastprodukter för jordbruket svarar för endast några få procent av den totala mängd plast som används och det plastavfall som produceras, men deras användning är geografiskt koncentrerad. Kategorier av plastprodukter för jordbruket har dessutom en mycket homogen sammansättning, vilket gör avfallsströmmen mycket värdefull för återvinnaren. En stor del av jordbruksplasten grävs för närvarande ned i jorden, bränns eller kasseras på åkrarna eller hamnar på soptippar. Detta utgör ett omedelbart hot om oåterkallelig markförorening, försämring av jordkvalitetsegenskaper och eventuellt för livsmedelssäkerheten. Under förbränningen frigörs skadliga ämnen, däribland ämnen med hormonstörande eller cancerframkallande egenskaper. Därför bör detta direktiv omfatta de vanligaste engångsplastprodukterna för jordbruket i respektive medlemsstat.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Plastartiklar för engångsbruk kan tillverkas av många olika sorters plast. Plast definieras vanligtvis som ett polymermaterial med eller utan tillsatser. Denna definition skulle emellertid också omfatta vissa naturliga polymerer. Omodifierade naturliga polymerer bör inte omfattas, eftersom de förekommer naturligt i miljön. Därför bör definitionen av polymer i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200643 anpassas, och en separat definition införas för tillämpningen av detta direktiv. Plast som tillverkas av modifierade naturliga polymerer, eller plast som tillverkas av biobaserade, fossila eller syntetiska startsubstanser, förekommer inte naturligt och bör därför omfattas av detta direktiv. Den anpassade definitionen av plast bör därför omfatta både polymerbaserade gummiföremål och biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast, oavsett om de tillverkas av biomassa eller är avsedda att brytas ner biologiskt med tiden. Vissa polymermaterial kan inte användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutmaterial och slutprodukter, såsom polymerbeläggningar, färger, bläck och lim. Dessa material bör inte omfattas av detta direktiv och bör därför inte heller ingå i definitionen.

(8)  Plastartiklar för engångsbruk kan tillverkas av många olika sorters plast. Plast definieras vanligtvis som ett polymermaterial med eller utan tillsatser. Denna definition skulle emellertid också omfatta vissa naturliga polymerer. Omodifierade naturliga polymerer bör inte omfattas, eftersom de förekommer naturligt i miljön. Därför bör definitionen av polymer i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200643 anpassas, och en separat definition införas för tillämpningen av detta direktiv. Plast som tillverkas av modifierade naturliga polymerer, eller plast som tillverkas av biobaserade, fossila eller syntetiska startsubstanser, förekommer inte naturligt och bör därför omfattas av detta direktiv. Den anpassade definitionen av plast bör därför omfatta både polymerbaserade gummiföremål och biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast, oavsett om de tillverkas av biomassa eller är avsedda att brytas ner biologiskt med tiden. Vissa polymermaterial kan inte användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutmaterial och slutprodukter, såsom polymerbeläggningar, polymerbeklädnader eller polymerskikt, färger, bläck och lim. Dessa material bör inte omfattas av detta direktiv och bör därför inte heller ingå i definitionen.

_________________

_________________

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

Motivering

Polymerbeläggningar, ytskikt eller beklädnader fyller en funktion sett till hygien och livsmedelssäkerhet i artiklar som består av flera material och flera lager. De kan inte på egen hand vara den huvudsakliga strukturkomponenten i de färdiga materialen eller produkterna och inte användas i avsaknad av annat material är den huvudsakliga strukturkomponenten. Tolkningen av definitionen av ”plast” i det här direktivet bör anpassas efter definitionen i förordning (EU) nr 10/2011.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  För att övergå från en ekonomi baserad på fossila bränslen och från ett klimatperspektiv är biobaserade plastprodukter ett mer hållbart alternativ till fossilbaserade plaster. Det ligger också i linje med målen för den cirkulära ekonomin, bioekonomistrategin och plaststrategin. Därför bör incitament som syftar till att byta ut fossilbaserade material mot biobaserade material uppmuntras. Kommissionen bör i framtida politiska förslag överväga att inkludera incitament för utbyte och, exempelvis i en översyn av direktivet om offentlig upphandling (direktiv 2014/24/EU) inkludera kriterier för plaster baserade på deras sammansättning, nivå av återvinningsbarhet och risk.

Motivering

Förordningen är i sin nuvarande formulering vag när det gäller situationen för biobaserad plast. Fördelen med biobaserat material för produktion av plast bör erkännas och uppmuntras, särskilt dess positiva effekter såsom ett mer hållbart alternativ till polymerbaserad plast och dess bidrag till att minska beroendet av fossila råmaterial.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att tydligt avgränsa direktivets tillämpningsområde bör begreppet plastartikel för engångsbruk definieras. Definitionen bör inte omfatta plastprodukter som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som de utformades för.

(9)  För att tydligt avgränsa direktivets tillämpningsområde bör begreppet plastartikel för engångsbruk definieras som en produkt som utformats och släppts ut på marknaden för att användas en enda gång under kort tid. Definitionen bör inte omfatta plastprodukter som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som de utformades för.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Genom att bevara värdet av produkter och material så länge som möjligt och generera mindre avfall kan EU:s ekonomi bli mer konkurrenskraftig och motståndskraftig, samtidigt som trycket på dyrbara resurser och miljön minskar.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Plastartiklar för engångsbruk bör vara föremål för en eller flera åtgärder, beroende på olika faktorer, exempelvis om det finns lämpliga och mer hållbara alternativ, hur genomförbart det är att ändra konsumtionsmönstren och i vilken utsträckning de redan omfattas av befintlig unionslagstiftning.

(10)  Plastartiklar för engångsbruk måste vara föremål för en eller flera åtgärder, beroende på olika faktorer, exempelvis om det finns lämpliga och mer hållbara alternativ, hur genomförbart det är att ändra konsumtionsmönstren och i vilken utsträckning de redan omfattas av befintlig unionslagstiftning, varvid man bör tänka bland annat på hur valet av alternativa material, framför allt inom jordbruket, påverkar miljön och ekonomin.

Motivering

Ändringen syftar till att påvisa de eventuella effekterna av att använda biologiskt nedbrytbara jordbruksprodukter som alternativa basmaterial.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För andra plastartiklar för engångsbruk finns det redan lämpliga och mer hållbara alternativ till överkomligt pris. För att minska sådana produkters inverkan på miljön bör medlemsstaterna vara skyldiga att förbjuda att dessa släpps ut på unionsmarknaden. Det skulle öka användningen av de lättillgängliga och mer hållbara alternativen och främja innovativa lösningar för mer hållbara affärsmodeller, återanvändbara alternativ och ersättningsmaterial.

(12)  För andra plastartiklar för engångsbruk finns det redan lämpliga och mer hållbara alternativ till överkomligt pris. För att minska sådana produkters inverkan på miljön bör medlemsstaterna vara skyldiga att förbjuda att dessa släpps ut på unionsmarknaden. Det bör, bland andra specifika plasttyper, omfatta all plast som är nedbrytbar genom oxidation och inte bryts ned biologiskt på ett säkert sätt och därför inte ger miljöfördelar. Det skulle öka användningen av de lättillgängliga och mer hållbara alternativen och främja innovativa lösningar för mer hållbara affärsmodeller, återanvändbara, komposterbara alternativ och ersättningsmaterial.

Motivering

Ur jordbrukets perspektiv kan t.ex. marktäckningsfolie vara nedbrytbar genom oxidation och förorena jordmiljön trots att den förefaller brytas ned på ett säkert sätt.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  I direktiv 94/62/EG, i dess ändrade lydelse enligt direktiv (EU) 2015/720/EG, föreskrivs i artikel 20a.3 att kommissionen senast i maj 2017 ska se över lagstiftningen om åtgärder för att minska förbrukningen av mycket tunna plastbärkassar på grundval av en bedömning av deras livscykelpåverkan. Kommissionen har ännu inte gjort denna översyn. Eftersom mycket tunna plastbärkassar ofta orsakar nedskräpning måste åtgärder införas för att begränsa utsläppandet av dem på marknaden [ett år efter detta direktivs ikraftträdande].

Motivering

Enligt artikel 20a.3 i direktiv (EU) 2015/720 ska kommissionen senast den 27 maj 2017 lägga fram en rapport med en bedömning av livscykelpåverkan av olika möjligheter för att minska förbrukningen av mycket tunna plastbärkassar och i förekommande fall lägga fram ett lagstiftningsförslag. Kommissionen har dock inte uppfyllt denna tidsfrist. Med tanke på detta och för att inte förlora mer värdefull tid bör det kommande direktivet också ta upp frågan om mycket tunna plastbärkassar och förbjuda dem på marknaden.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  Sådan ersättning av eller sådana begränsningar för plastprodukter som avses i detta direktiv måste ske under en lämplig övergångsperiod och får inte äventyra den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten i produktionen och vid utsläppandet på marknaden av den nya produkt som angetts som alternativ, framför allt om detta kan få negativa effekter för kartläggning och odling av de råmaterial som krävs för att framställa produkten.

Motivering

Ändringen syftar till att påvisa de eventuella effekterna av att använda biologiskt nedbrytbara jordbruksprodukter som alternativa basmaterial.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c)  Kommissionen kommer senast den 31 december 2019 att utveckla en katalog med specifika kriterier som kommer att bidra till att avgöra om de nämnda alternativen uppfyller de krav som för närvarande uppfylls av plast för engångsbruk, att de ligger i linje med den aktuella avfallslagstiftningen och att en ökad hållbarhet faktiskt garanteras.

Motivering

De alternativ som nämns måste granskas om de faktiskt kan uppfylla alla krav som gäller i dag för plastprodukter för engångsbruk – särskilt produkter som kommer i kontakt med mat/dryck – och ändå vara mer miljöriktiga. De här alternativen behöver inte bara utvärderas med hänvisning till specifika kriterier utan också med hänsyn till relevant lagstiftning såsom tillstånd för kontakt med livsmedel, Reach, möjlighet till materialåtervinning (ramdirektivet om avfall/direktivet om förpackningar och förpackningsavfall).

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Vissa plastartiklar för engångsbruk hamnar i miljön till följd av olämpligt bortskaffande via avlopp eller annat olämpligt utsläppande i miljön. Därför bör märkningskrav införas för plastartiklar för engångsbruk som ofta bortskaffas via avlopp eller på annat olämpligt sätt. Märkningen bör informera konsumenterna om lämpliga bortskaffandesätt och/eller bortskaffandesätt som bör undvikas eller om de negativa miljöeffekterna av nedskräpning som orsakas av olämpligt bortskaffande. Kommissionen bör ges befogenhet att införa ett harmoniserat format för märkningen och bör samtidigt vid behov testa hur representativa konsumentgrupper uppfattar den föreslagna märkningen för att garantera att den är effektiv och lättförståelig.

(14)  Vissa plastartiklar för engångsbruk hamnar i miljön till följd av olämpligt bortskaffande via avlopp eller annat olämpligt utsläppande i miljön. Därför bör märkningskrav införas för plastartiklar för engångsbruk som ofta bortskaffas via avlopp eller på annat olämpligt sätt. Märkningen bör informera konsumenterna om lämpliga bortskaffandesätt och/eller bortskaffandesätt som bör undvikas eller om de negativa miljöeffekterna av nedskräpning som orsakas av olämpligt bortskaffande. Samtidigt bör innehållsmärkningen öka konsumenternas medvetenhet om miljöfarorna med plastavfall. Kommissionen bör ges befogenhet att införa ett harmoniserat format för märkningen och bör samtidigt vid behov testa hur representativa konsumentgrupper uppfattar den föreslagna märkningen för att garantera att den är effektiv och lättförståelig.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Eftersom de yttersta randområdena drabbas hårdare av marint skräp, särskilt i form av plast, och saknar möjligheter till materialåtervinning eftersom de ställs inför enorma mängder havsburen plast och även plast från egen förbrukning, bör det inrättas en EU-fond för att hjälpa dem att sanera sitt havsområde och även att arbeta för att förebygga användningen av plast.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b)  Medlemsstaterna bör säkerställa en bättre efterlevnad av skyldigheten att källsortera avfall, inbegripet plastavfall från jordbruket. De bör också överväga att införa en konditionalitet som hör samman med behandlingen av plastavfall i bilaga III till förordningen [förordningen om strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken].

Motivering

Ett liknande krav finns i förordningarna om avfallshantering 2006 (England och Wales, 2005 i Skottland). I och med detta krav utvidgades avfallshanteringskontrollerna också till jordbruket. En av de största förändringarna var man upphörde att bränna eller gräva ned plast från jordbruket, inbegripet skördegarn, ensilagefolie, sprejburkar och gödningsmedels- och utsädessäckar. Jordbrukarna är också skyldiga att använda ett auktoriserat och väl ansett avfallshanteringsföretag för att ordna insamling och materialåtervinning av plast och annat avfall.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 17c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17c)  I de strategiska planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken bör problemet med plastavfall från jordbruket hanteras och kommissionen bör vid behov införa en standard för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden i fråga om plastavfall på marken, som ett nytt inslag i skärpta tvärvillkor på medellång sikt, senast 2023. De nya tvärvillkoren skulle ålägga jordbrukarna att ordna insamlingen och materialåtervinningen av plast via ett auktoriserat avfallshanteringsföretag, och att kunna belägga att plastavfallet hanterats ordentligt.

Motivering

Ett liknande krav finns i förordningarna om avfallshantering 2006 (England och Wales, 2005 i Skottland). I och med detta krav utvidgades avfallshanteringskontrollerna också till jordbruket. En av de största förändringarna var man upphörde att bränna eller gräva ned plast från jordbruket, inbegripet skördegarn, ensilagefolie, sprejburkar och gödningsmedels- och utsädessäckar. Jordbrukarna är också skyldiga att använda ett auktoriserat och väl ansett avfallshanteringsföretag för att ordna insamling och materialåtervinning av plast och annat avfall.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk är en av de vanligaste marina skräpartiklarna på unionens stränder. Det beror på att de separata insamlingssystemen är ineffektiva och att konsumenterna inte deltar i systemen i tillräcklig utsträckning. Det behövs effektivare separata insamlingssystem, och därför bör ett minimimål för separat insamling fastställas för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör kunna uppnå detta minimimål genom att fastställa separata insamlingsmål för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk inom sina system för utökat producentansvar eller genom att inrätta pantsystem eller genom någon annan åtgärd som de anser lämplig. Det kommer att få en direkt positiv inverkan på insamlingsgraden, kvaliteten på det insamlade materialet och kvaliteten på det återvunna materialet, vilket skapar möjligheter för återvinningssektorn och marknaden för återvunnet material.

(20)  Dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk är en av de vanligaste marina skräpartiklarna på unionens stränder. Det beror på att de separata insamlingssystemen är ineffektiva och att konsumenterna inte deltar i systemen i tillräcklig utsträckning, men även på plastens fysiska och kemiska egenskaper som gör den svårnedbrytbar och innebär att den finns kvar i miljön i årtionden eller århundraden efter det att plastprodukterna har tjänat sitt syfte. Det behövs effektivare separata insamlingssystem, och därför bör ett minimimål för separat insamling fastställas för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör kunna uppnå detta minimimål genom att fastställa separata insamlingsmål för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk inom sina system för utökat producentansvar eller genom att inrätta pantsystem eller genom någon annan åtgärd som de anser lämplig. Det kommer att få en direkt positiv inverkan på insamlingsgraden, kvaliteten på det insamlade materialet och kvaliteten på det återvunna materialet, vilket skapar möjligheter för återvinningssektorn och marknaden för återvunnet material.

Motivering

Artiklar av andra material än plast som inte samlas in är mindre beständiga och bryts lättare ner och anhopas därför inte på samma sätt som skräp på stränder eller i havet.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Här är det väsentligt med samarbete och ytterligare harmonisering av medlemsstaternas system för materialåtervinning av avfall för att förhindra att gränsöverskridande handel skadar miljön.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Betonas måste dock att biologisk nedbrytning inte kan vara ett frivilligt alternativ vid slutet av en produkts livstid. Ändå visar verkligheten att vissa plastprodukter oundvikligen läcker ut i miljön och att det för vissa tillämpningar är bättre att ha produkter som bryts ned biologiskt på kort tid med hjälp av mikroorganismer än produkter som stannar kvar i miljön i århundraden utan att brytas ned. Det utesluter inte allt nödvändigt arbete med återanvändnings- och materialåtervinningssystem. 

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Medlemsstaterna bör fastställa regler för sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och se till att de tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

(23)  Medlemsstaterna bör fastställa regler för sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och se till att de effektivt förs ut till kännedom för producenterna och tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  Önskvärt är dessutom att kommissionen, tillsammans med den information som Europeiska miljöbyrån är ålagd tillhandahålla, tar med resultaten av Europeiska standardiseringskommitténs (CEN) studie om en standard för biologisk nedbrytbarhet till havs som godtas vetenskapligt på EU-nivå och omfattar såväl de produkter som anges i direktivets bilaga som de föreslagna alternativen, i enlighet med artikel 15 nedan.

Motivering

I dag finns ingen gemensam standard för den biologiska nedbrytbarheten till havs för de produkter som omfattas av direktivet och de alternativ som diskuteras, men som inte uttryckligen omfattas av åtgärden. Man måste utgå från gemensamma standarder för produkternas biologiska nedbrytbarhet och kunna undersöka överenskomna alternativ. Vidare måste Europeiska miljöbyrån kunna använda sig av sådan information för sina översikter.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Eftersom målen för detta direktiv – att förebygga och minska inverkan från vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast på miljön och att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi, inbegripet att främja innovativa affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdernas omfattning och effekter, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(25)  Eftersom målen för detta direktiv – att förebygga och minska inverkan från vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast på miljön och människors hälsa och att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi, inbegripet att främja innovativa affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdernas omfattning och effekter, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Motivering

Detta är i linje med artikel 1, där det redan erkänns att hälsoeffekterna ger anledning till oro.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Detta direktivs syfte är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa samt att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion.

1. Detta direktivs syfte är att förebygga och minska plastens, också mikroplastens, inverkan på och förekomst i miljön, särskilt i ekosystem i vatten och på land, och på människors och djurs hälsa samt att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa affärsmodeller, giftfria produkter och material och därigenom uppmuntra till bästa praxis för att minska plastavfallet och bidra till den inre marknadens goda funktion.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv ska gälla de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i bilagan samt fiskeredskap som innehåller plast.

Detta direktiv ska i synnerhet gälla de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i bilagan samt fiskeredskap som till en betydande del innehåller plast.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  ett material bestående av en polymer i den mening som avses i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts till och som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, med undantag för naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg,

(1)  ett material bestående av en polymer i den mening som avses i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts till och som används som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, med undantag för naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg, och polymerbaserade beläggningar, färger, bläck och lim som inte kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutmaterial och slutprodukter,

Motivering

Vid tillämpningen av detta direktiv och för att säkerställa en gemensam tolkning från medlemsstaternas sida och en välfungerande inre marknad för EU bör detta direktiv klart definiera vad som ska räknas som plast, för att inte tolkningsskiljaktigheter ska uppstå.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  beläggning: ett eller flera icke-självbärande skikt som tillverkats med hjälp av plast, enligt definitionen i artikel 3.1 i detta direktiv, och som appliceras på ett material eller en produkt för att ge materialet eller produkten särskilda egenskaper eller för att förbättra dess tekniska prestanda,

Motivering

Vid tillämpningen av detta direktiv och för att säkerställa en gemensam tolkning från medlemsstaternas sida och en välfungerande inre marknad för EU, bör definitionen av begreppet beläggning i detta direktiv vara tydlig och utgå ifrån den definition som redan finns i kommissionens förordning (EU) 2018/213 om ändring av plastförordningen (EU) nr 10/2011 (i vars svenska version dock redan i titeln begreppet ”ytskikt” använts, i stället för, som här, ”beläggning”, övers. anm.).

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  plastartikel för engångsbruk: en produkt som helt eller delvis består av plast och som inte har utformats, konstruerats eller släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den utformades för, fiskeredskap,

(2)  för engångsbruk: som utformats, konstruerats eller släppts ut på marknaden för att användas en gång, under en kort tidsperiod, och baserat på en harmoniserad metod, samt konstaterats ansvara för en betydande del av marina skräpet i EU,

Motivering

Det är viktigt att tydligt definiera ”för engångsbruk”, för att undvika förvirring vid genomförandet av direktivet. Det är också viktigt att knyta definitionen av ”för engångsbruk” till marint skräp så att de föremål som fångas in är de som bidrar mest till nedskräpningen. En harmoniserad metod för identifieringen av föremål som påträffas i miljön är därför också nödvändig för att säkerställa likvärdiga förutsättningar i hela EU.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  plastprodukt: en produkt som i huvudsak är tillverkad av plast,

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  plastprodukt från jordbruket: plastmaterial eller plastutrustning som används eller plastförpackning till en produkt som används i syfte att förbättra en jordbruksareals produktivitet1a,

 

_________________

 

1a jordbruksareal enligt definitionen i förordning (EU) 1307/2013 (eller förordning [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken]).

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att på ett betydande sätt minska förbrukningen av de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan på sitt territorium senast den ... [sex år efter sista datum för införlivande av detta direktiv].

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att effektivt minska utbudet och förbrukningen av de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan med 50 % på sitt territorium senast den ... [tre år efter sista datum för införlivande av detta direktiv].

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa åtgärder kan omfatta nationella mål för minskad förbrukning, åtgärder som säkerställer att återanvändbara alternativ till produkterna i fråga tillhandahålls slutkonsumenterna vid försäljningsstället, ekonomiska instrument såsom att säkerställa att plastartiklar för engångsbruk inte erbjuds slutkonsumenterna kostnadsfritt vid försäljningsstället. Dessa åtgärder kan variera beroende på miljöpåverkan av de produkter som avses i första stycket.

Dessa åtgärder ska omfatta nationella mål för minskad förbrukning, åtgärder som säkerställer att återanvändbara alternativ till produkterna i fråga, såsom returförpackningar och återanvändbara förpackningar av glas eller trä, tillhandahålls slutkonsumenterna vid försäljningsstället, ekonomiska instrument såsom att säkerställa att plastartiklar för engångsbruk inte erbjuds slutkonsumenterna kostnadsfritt vid försäljningsstället eller begränsningar för utsläppande på marknaden och åtgärder för att konsumenterna ska få ökad medvetenhet om frågan och kunna materialåtervinna plastförpackningar. Dessa åtgärder kan variera beroende på miljöpåverkan av de produkter som avses i första stycket samt på huruvida insamling och materialåtervinning av dem kan garanteras.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen får anta en genomförandeakt vari metoden för beräkning och verifiering av den betydande minskning av förbrukningen av plastartiklar för engångsbruk som avses i punkt 1 fastställs. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.

2. Kommissionen ska anta en genomförandeakt vari metoden för beräkning och verifiering av den betydande minskning av utbudet och förbrukningen av plastartiklar för engångsbruk som avses i punkt 1 fastställs. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2, inom två år från detta direktivs ikraftträdande.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppande på marknaden av de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del B i bilagan.

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppande på marknaden av de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del B i bilagan, varvid särskild uppmärksamhet ska ägnas storkök i offentliga inrättningar, samt främja de hållbara alternativ som nu finns att tillgå och bidra till att forskningen ger nya alternativ.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del C i bilagan och som har korkar och lock som till en betydande del är gjorda av plast endast får släppas ut på marknaden om korkarna och locken förblir fästa vid behållaren under produktens hela tilltänkta användningsfas.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del C i bilagan och som har korkar och lock som till en betydande del är gjorda av plast endast får släppas ut på marknaden om korkarna och locken förblir fästa vid behållaren under produktens hela tilltänkta användningsfas, såvida det inte vederbörligen styrkts att detta är skadligt för det förpackade livsmedlet ur synvinkel av livsmedelssäkerhet och hygien.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid tillämpningen av denna artikel ska metallkapsyler och metallock med plastförsegling inte anses vara gjorda av plast till en betydande del.

utgår

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.   Med tanke på användningsändamålet och egenskaperna måste de produkter som finns förtecknade i del D i bilagan märkas för att de inte ska bli föremål för oriktigt bortskaffande och kastas i dagvattenbrunnar eller -rännor.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att varje plastartikel för engångsbruk som ingår i förteckningen i del D i bilagan och som släpps ut på marknaden bär en framträdande, lättläslig och outplånlig märkning som informerar konsumenterna om ett eller flera av följande:

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att varje plastartikel för engångsbruk som ingår i förteckningen i del D i bilagan och som släpps ut på marknaden bär en framträdande, lättläslig och outplånlig märkning som informerar konsumenterna om följande:

 

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) De negativa miljöeffekterna av nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av produkterna.

(b) De negativa miljöeffekterna av nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av produkterna för engångsbruk.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Förekomsten av plast i produkten.

(c) (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att system för utökat producentansvar införs för alla plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del E i bilagan och som släpps ut på unionsmarknaden, i enlighet med bestämmelserna om utökat producentansvar i direktiv 2008/98/EG.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att system eller åtgärder för utökat producentansvar införs för alla plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del E i bilagan och som släpps ut på unionsmarknaden, i enlighet med bestämmelserna om utökat producentansvar i direktiv 2008/98/EG.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Dessa system ska inrättas med öppenhet och insyn och kostnaderna för dem ska bäras gemensamt av de berörda parterna, varvid producenterna ska bidra till medvetandehöjande åtgärder samt stödja forskning kring alternativ och utvidga produkternas livscykel. Kommissionen ska, i samråd med medlemsstaterna, offentliggöra riktlinjer om hanteringen av kostnaderna för uppstädning av sådant avfall som omfattas av denna artikel, och därvid följa proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller de system som införs i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna säkerställa att tillverkarna av de plastartiklar för engångsbruk som anges i förteckningen i del E i bilagan ska täcka kostnaderna för insamling av avfall som utgörs av dessa plastartiklar för engångsbruk och dess efterföljande transport och behandling, inbegripet kostnaderna för att städa upp skräp och kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för dessa produkter.

2.  2. När det gäller de system som införs i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna säkerställa att tillverkarna av de plastartiklar för engångsbruk som anges i förteckningen i del E i bilagan ska täcka de sammanlagda kostnaderna som är förknippade med insamling av avfall som utgörs av dessa plastartiklar för engångsbruk och dess efterföljande transport och behandling, inbegripet kostnaderna för att städa upp skräp och kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för dessa produkter.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 9 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att senast 2025 separat samla in avfall i form av plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del F i bilagan motsvarande 90 % av sådana plastartiklar för engångsbruk som släpps ut på marknaden under ett visst år räknat i vikt. För att uppnå detta mål får medlemsstaterna bland annat

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att senast 2025 separat samla in avfall i form av plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del F i bilagan motsvarande 90 % av sådana plastartiklar för engångsbruk som släpps ut på marknaden under ett visst år räknat i vikt. För att uppnå detta mål ska medlemsstaterna bland annat

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 9 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  införa pantsystem, eller

(a)  införa pantsystem, och

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 9 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) fastställa mål för separat insamling för relevanta system för utökat producentansvar.

(b) fastställa mål för separat insamling för relevanta system för utökat producentansvar. Detta bör innefatta separata insamlingspunkter för de klasser och material som används mest, geografiskt sett, och/eller säsongsmässigt koncentrerat avfall av plastprodukter, särskilt avfall från plastprodukter från jordbruk. Målen bör beräknas så att de blir proportionerliga mot den tidsperiod under vilken de används.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 10 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att informera konsumenter av de plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del G i bilagan och fiskeredskap som innehåller plast om följande:

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att informera konsumenter av de plastartiklar för engångsbruk som behandlas i detta direktiv och fiskeredskap som innehåller plast om följande:

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 10 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Effekterna av nedskräpning och annat olämpligt bortskaffande av dessa produkter och fiskeredskap som innehåller plast på miljön, i synnerhet på den marina miljön.

(b)  Effekterna av plast, däribland även mikroplast, på miljön, på människors och djurs hälsa, och i synnerhet på den marina miljön och jordmånen, genom nedskräpning och annat olämpligt bortskaffande av dessa produkter och fiskeredskap som innehåller plast.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 10 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Medvetandehöjande åtgärder för att minska användningen av plast och produkter som innehåller mikroplast ska prioriteras.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 10 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Medlemsstaterna ska också anta åtgärder för att inte uppmuntra till att produkter får kort livslängd eller bortskaffas i förtid, genom att ge incitament till utveckling av plast som går bättre att materialåtervinna, göra materialåtervinningsprocesserna effektivare och spåra och avlägsna farliga och förorenande ämnen från materialåtervunnen plast.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 10 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc)  Kommissionen och medlemsstaterna ska hjälpa lokala myndigheter, företag och föreningar att genomföra kampanjer för att höja konsumenternas medvetenhet om hur produkternas livslängd kan förlängas och med rådgivning om ansvarsmedvetet bortskaffande, såsom det förutsätts i Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2017 om en längre livstid för produkter.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis har tillgång till ett prövningsförfarande inför en domstol eller ett annat oberoende och opartiskt organ som upprättats enligt lag för prövning av den materiella och formella giltigheten av ett beslut, en handling eller en underlåtenhet med koppling till genomförandet av artiklarna 5, 6, 7 och 8 när ett av följande villkor uppfylls:

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis har tillgång till ett prövningsförfarande inför en domstol eller ett annat oberoende och opartiskt organ som upprättats enligt lag för prövning av den materiella och formella giltigheten av ett beslut, en handling eller en underlåtenhet med koppling till genomförandet av artiklarna 4, 5, 6, 7, 8 och 9 när ett av följande villkor uppfylls:

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) data om de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan och som har släppts ut på unionsmarknaden varje år, för att påvisa förbrukningsminskningen i enlighet med artikel 4.1,

(a) data om de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i delarna A och B i bilagan och som har släppts ut på unionsmarknaden varje år, för att påvisa förbrukningsminskningen i enlighet med artikel 4.1,

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) information om de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna vid tillämpningen av artikel 4.1.

(b) information om de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna vid tillämpningen av artiklarna 4.1 och 5.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De data som avses i första stycket led a ska uppdateras årligen inom tolv månader från utgången av det referensår för vilket de samlas in. Om möjligt ska rumsliga datatjänster enligt definitionen i artikel 3.4 i direktiv 2007/2/EG användas för att presentera dessa datamängder.

De data som avses i första stycket leden a ska uppdateras årligen inom tolv månader från utgången av det referensår för vilket de samlas in. Om möjligt ska rumsliga datatjänster enligt definitionen i artikel 3.4 i direktiv 2007/2/EG användas för att presentera dessa datamängder.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Europeiska miljöbyrån ska regelbundet offentliggöra och uppdatera en unionsomfattande översikt på grundval av de data som insamlats av medlemsstaterna. Den unionsomfattande översikten ska, beroende på vad som är lämpligt, omfatta indikatorer för utfall, resultat och effekter av detta direktiv, unionsomfattande översiktskartor och översiktsrapporter för medlemsstaterna.

3.  Europeiska miljöbyrån ska regelbundet offentliggöra och uppdatera en unionsomfattande översikt på grundval av de data som insamlats av medlemsstaterna. Den unionsomfattande översikten ska, beroende på vad som är lämpligt, omfatta indikatorer för utfall, resultat och effekter av detta direktiv i varje medlemsstat, unionsomfattande översiktskartor och översiktsrapporter för medlemsstaterna.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska utvärdera detta direktiv senast den … [sex år efter sista datum för införlivande av detta direktiv]. Utvärderingen ska bygga på den information som finns tillgänglig i enlighet med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all ytterligare information som behövs för att genomföra utvärderingen och utarbeta den rapport som avses i punkt 2.

1.  Kommissionen ska utvärdera detta direktiv senast den … [tre år efter sista datum för införlivande av detta direktiv]. Utvärderingen ska bygga på den information som finns tillgänglig i enlighet med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all ytterligare information som behövs för att genomföra utvärderingen och utarbeta den rapport som avses i punkt 2.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  tillräckliga vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts, och kriterier eller en standard för biologisk nedbrytning av plast i den marina miljön som är tillämpliga på de plastartiklar för engångsbruk som omfattas av detta direktiv och ersättningsartiklar för engångsbruk för dessa har tagits fram, i syfte att fastställa vilka produkter som inte länge behöver vara föremål för begränsningarna av utsläppande på marknaden, när så är lämpligt.

(c)  tillräckliga vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts, och kriterier eller en europeisk standard för biologisk nedbrytning av plast i den marina miljön som är tillämpliga på de plastartiklar för engångsbruk som omfattas av detta direktiv och ersättningsartiklar för engångsbruk för dessa har tagits fram, i syfte att fastställa vilka produkter som inte länge behöver vara föremål för begränsningarna av utsläppande på marknaden eller av förbrukningen, när så är lämpligt.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Bilaga – del A – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Livsmedelsbehållare, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur behållaren antingen på försäljningsstället eller på en annan plats utan någon ytterligare beredning, såsom livsmedelsbehållare som används för snabbmat, utom dryckesbehållare, tallrikar och paket och omslag som innehåller livsmedel

–  Livsmedelsbehållare, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur behållaren antingen på försäljningsstället eller på en annan plats utan någon ytterligare beredning, såsom livsmedelsbehållare som används för snabbmat, utom dryckesbehållare, tallrikar och paket och omslag som innehåller färska livsmedel för hushållsbruk, också kött, om det inte finns några säkra alternativ

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Bilaga – del A – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Muggar

–  Muggar och lock till dem

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Bilaga – del A – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Plastförpackningar för engångsbruk avsedda för emballering och transport av jordbruks- och fiskeriprodukter

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Bilaga – del A – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Dryckesflaskor

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Bestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar)

–  Bestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar), utom i slutna system där det fullständigt säkerställts att de samlas in, återanvänds och/eller materialåtervinns

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Tallrikar

–  Tallrikar, utom i slutna system där det fullständigt säkerställts att de samlas in, återanvänds och/eller materialåtervinns

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Sugrör, utom sugrör som är avsedda och används för medicinska ändamål

–  Sugrör, utom sugrör som är avsedda och används för medicinska ändamål och sugrör som är inbyggda i och fästa på drycksbehållare

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Polystyren i alla sina tillämpningar, utom när det kan bevisas för en viss tillämpning att materialet ger största miljömässiga och sociala fördelar i just denna tillämpning och samlas in för avfallshantering

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Plast som är nedbrytbar genom oxidation i alla tillämpningar

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 6c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Livsmedelsförpackningar eller material avsedda att komma i kontakt med livsmedel som innehåller plast och som vid kompostering eller biogasrötning bidrar till att marken belastas med mikroplast, såsom tepåsar som är gjorda av plast eller plastimpregnerade

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 6d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Mycket tunna plastbärkassar definierade enligt direktiv (EU) 2015/720, utom av hygienskäl för färskt kött, färsk fisk och färska mejeriprodukter

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 6e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Primärförpackningar till individuellt förpackade sötsaker och kakor

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 6f (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Godispinnar och pinnar till godisklubbor

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Bilaga – del B – strecksats 6g (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Primärförpackningar till frukt och grönsaker som inte är nödvändiga för att bevara produkten;

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Bilaga – del C – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Dryckesbehållare, dvs. kärl som är avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor inklusive korkar och lock

–  Dryckesbehållare, dvs. kärl som är avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor inklusive etiketter, korkar och lock, jämte kärl för engångsbruk som har plastlock och är avsedda för sallad, yoghurt och frukt.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Bilaga – del D – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Våtservetter, det vill säga på förhand våta servetter för personlig hygien eller användning i hushåll eller industrin

–  Våtservetter, det vill säga på förhand våta servetter som innehåller plast och är avsedda för personlig hygien eller användning i hushåll eller industrin

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Bilaga – del D – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Plast från jordbruket, när denna konstaterats vara en betydande bidragande orsak till plastföroreningar i miljön lokalt eller nationellt och när insamlingsnivån understiger 90 %

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Bilaga – del E – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Livsmedelsbehållare, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur behållaren antingen på försäljningsstället eller på en annan plats utan någon ytterligare beredning, såsom livsmedelsbehållare som används för snabbmat, utom dryckesbehållare, tallrikar och paket och omslag som innehåller livsmedel

–  Livsmedelsbehållare, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som är utformade och avsedda för påfyllning på försäljningsstället eller används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur behållaren antingen på försäljningsstället eller på en annan plats utan någon ytterligare beredning, såsom livsmedelsbehållare som används för snabbmat, utom dryckesbehållare, tallrikar och paket och omslag som innehåller livsmedel

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Bilaga – del E – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Dryckesbehållare, dvs. kärl som är avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor inklusive korkar och lock

–  Dryckesbehållare, dvs. kärl som är avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor inklusive etiketter, korkar och lock

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Bilaga – del E – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Korkar och lock som innehåller plast

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Bilaga – del E – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Våtservetter, det vill säga på förhand våta servetter för personlig hygien eller användning i hushåll eller industrin

–  Våtservetter, det vill säga på förhand våta servetter som innehåller plast och är avsedda för personlig hygien eller användning i hushåll eller industrin

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Bilaga – del E – strecksats 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Plast från jordbruket, när denna konstaterats vara en betydande bidragande orsak till plastföroreningar i miljön lokalt eller nationellt, till exempel växtskydds-, marktäcknings- och ensilagefolie, bevattnings- och täckdikningsrör, samt säckar och behållare för insatsvaror

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Bilaga – del E – strecksats 8b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Plastförpackningar för engångsbruk avsedda för emballering och transport av jordbruks- och fiskeriprodukter

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Bilaga – del F – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Plast från jordbruket, när denna konstaterats vara en betydande bidragande orsak till plastföroreningar i miljön lokalt eller nationellt, bland annat avfallsmaterial såsom fiberduk och växtskyddsfolie, marktäckningsfolie, ensilagefolie, hagelnät eller skyddsnät mot skadedjur, bevattnings- och täckdikningsrör, säckar och behållare för insatsvaror, skördegarn, samt förpackningar för gödselmedel och jordbrukskemikalier

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Bilaga – del G – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Dryckesbehållare, dvs. kärl som är avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor inklusive korkar och lock

–  Dryckesbehållare, dvs. kärl som är avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor inklusive etiketter, korkar och lock

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Bilaga – del G – strecksats 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Plast från jordbruket, när denna konstaterats vara en betydande bidragande orsak till plastföroreningar i miljön lokalt eller nationellt

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Referensnummer

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Bronis Ropė

10.7.2018

Antagande

1.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

3

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Renata Briano

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

37

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

3

0

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Referensnummer

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Framläggande för parlamentet

28.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

5.7.2018

ITRE

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

PECH

11.6.2018

 

JURI

11.6.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

24.9.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Frédérique Ries

7.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

29.8.2018

 

 

 

Antagande

10.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

10

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl‑Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Peter Jahr, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Kati Piri

Ingivande

11.10.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

-

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, György Hölvényi, Giovanni La Via, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Renate Sommer

S&D

Nicola Caputo

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Julia Reid

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy