ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства

12.10.2018 - (COM(2018)0289 – C8‑0183/2018 – 2018/0142(COD)) - ***I

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Никола Данти
(Опростена процедура – член 50, параграф 2 от Правилника за дейността)


Процедура : 2018/0142(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0318/2018
Внесени текстове :
A8-0318/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства

(COM(2018)0289 – C8‑0183/2018 – 2018/0142(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0289),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0183/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.[1],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0318/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Recital 1 a (new)

Текст, предложен от Комисията

Изменениеt

 

(1 a)  Правилното определяне на различните особености на селскостопанските трактори въз основа на анализ на техните технически характеристики е от изключително значение за правилното и пълно прилагане на настоящия регламент и на приетите съгласно него делегирани актове и актове за изпълнение. Като се има предвид, че обсъжданията относно определянето на категориите се провеждат на съответните международни форуми, по които Европейският съюз е страна, Комисията следва да предприеме необходимите стъпки за оценяване и съответно за промяна на категориите, по отношение на високоспециализираните трактори, с цел да се предотвратят всякакви непропорционални и отрицателни последици за специфичното селскостопанско отглеждане;

Изменение      2

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 167/2013

Член 2 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В член 2, параграф 2 терминът „сменяема (навесна) техника“ се заменя с термина „сменяема прикачна техника“,

(2)  в член 2, параграф 2 се заменя със следното:

 

Настоящият регламент не се прилага към сменяемо оборудване, което е изцяло повдигната над земята или не може да се присъедини шарнирно към вертикална ос, когато превозното средство, към което е прикрепено, се движи по пътя.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Регламент (ЕС) № 167/2013

Член 39 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(4 a)  В член 39, параграф 1 втора алинея се заменя със следното:

Първа алинея се отнася само до превозни средства на територията на Съюза, които са имали валидно ЕС одобряване на типа по времето на производството им, но които не са били предоставени на пазара, регистрирани или пуснати в употреба преди това ЕС одобряване на типа да загуби валидността си.

Първа алинея се отнася само до превозни средства на територията на Съюза, които са имали валидно ЕС одобряване на типа по времето на производството им, но които не са били нито регистрирани, нито пуснати в употреба преди това ЕС одобряване на типа да загуби валидността си.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Одобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства

Позовавания

COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)

Дата на представяне на ЕП

16.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Nicola Danti

19.6.2018

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

19.6.2018

Разглеждане в комисия

3.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

24.9.2018

 

 

 

Дата на внасяне

12.10.2018

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност