Menettely : 2018/0142(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0318/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0318/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/02/2019 - 9.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0072

MIETINTÖ     ***I
PDF 420kWORD 75k
12.10.2018
PE 628.546v01-00 A8-0318/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja oikaisemisesta

(COM(2018)0289 – C8‑0183/2018 – 2018/0142(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Nicola Danti

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 2 kohta)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja oikaisemisesta

(COM(2018)0289 – C8‑0183/2018 – 2018/0142(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0289),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0183/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A8‑0318/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Tämän asetuksen ja sen nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten asianmukaisen ja täysimääräisen täytäntöönpanon kannalta on erittäin tärkeää, että maataloudessa käytettävien traktoreiden erilaiset ominaisuudet määritellään täsmällisesti niiden teknisten ominaisuuksien perusteella. Koska kansainvälisillä foorumeilla, joiden yhtenä osapuolena unioni on, käydään keskusteluja eri luokkien määritelmistä, komission olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet luokkien arvioimiseksi ja muuttamiseksi vastaavasti erityiskäyttöön tarkoitettujen traktoreiden osalta, jotta voidaan estää suhteettomat haittavaikutukset tietynlaiseen maataloustuotantoon.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) N:o 167/2013

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2)  Korvataan 2 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”koneisiin” ilmauksella ”vedettäviin laitteisiin”.

2)  Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

Tätä asetusta ei sovelleta vaihdettavissa oleviin laitteisiin, jotka ovat täysin irti maasta tiekuljetuksen aikana tai jotka eivät voi kiertyä pystyakselinsa ympäri tiekuljetuksen aikana.”.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 167/2013

39 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 a)  Korvataan 39 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan unionin alueella oleviin ajoneuvoihin, jotka valmistusaikanaan kuuluivat voimassa olevan EU-tyyppihyväksynnän piiriin mutta joita ei ollut asetettu saataville markkinoilla, rekisteröity eikä otettu käyttöön ennen mainitun EU-tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymistä.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan unionin alueella oleviin ajoneuvoihin, jotka valmistusaikanaan kuuluivat voimassa olevan EU-tyyppihyväksynnän piiriin mutta joita ei ollut rekisteröity eikä otettu käyttöön ennen mainitun EU-tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymistä.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

16.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Nicola Danti

19.6.2018

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

19.6.2018

Valiokuntakäsittely

3.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.9.2018

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.10.2018

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö